Page 1

MSINUMMOC & COWGIRLS


Russia has many bad sides, but I’m convinced that our generation will make our country the most powerful, prosperous and beautiful country in the world. Rusland heeft veel slechte kanten, maar ik ben ervan overtuigd dat onze generatie ervoor zorgt dat ons land het meest machtige, voorspoedige en mooie land in de wereld wordt. << Ekaterina Chuckina I am enormously proud of my country. In spite of people who say that Russia is a poor and dirty country, I thank God that I was born here. Ik ben enorm trots op mijn land. Ondanks dat er mensen zijn die zeggen dat Rusland een arm en smerig land is, dank ik God dat ik hier ben geboren. << Albina Rayeva I think we can be very proud of Russia for many reasons. For example we can be proud of famous people such as Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky and many others. We can also be proud that our country won the Second World War. We kunnen om verschillende redenen heel trots zijn op Rusland. We kunnen bijvoorbeeld trots zijn op beroemde mensen zoals Poesjkin, Tolstoj, Dostojevski en vele anderen. We kunnen ook trots zijn op het feit dat Rusland de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. << N. Borozdina Russia has many subcultures and one of them is the hippy culture. Hippies wear strange trousers with patches, flowery sweaters and have long, dyed hair. Hippies are very rough and our government can’t manage them. Hippies behave strangely, compared to other people. They are a threat to society because half of the drug addicts are hippies. Probably all subcultures are a danger to society. In Rusland bestaan veel subculturen en een daarvan is de hippiecultuur. Hippies dragen vreemde broeken, gekleurde truien en ze hebben lang, geverfd haar. Hippies zijn ruig volk en onze regering kan ze niet aan. Vergeleken bij andere mensen gedragen hippies zich vreemd. Ze zijn een bedreiging voor de samenleving, omdat de helft van de drugsverslaafden hippie is. Waarschijnlijk zijn alle subculturen een bedreiging voor de samenleving. << Julia Astrankova Nature in Russia is very beautiful but often people don’t treasure this beauty and pollute the environment. De natuur in Rusland is erg mooi, maar vaak waarderen mensen de schoonheid niet en vervuilen de omgeving. << Lena Suprinova I have friends that belong to different subcultures. They are very interesting people. Some of them are very clever. I think it’s good that such people exist in our society. They make it colourful. Ik heb vrienden die bij verschillende subculturen horen. Het zijn hele interessante mensen en sommige van hen zijn erg slim. Ik denk dat het goed is dat zulk soort mensen in onze samenleving bestaan. Ze maken het levendig. << Svetlana Kleptsova Russian men are very beautiful and attractive. They have a strong character and a lovely temperament. But they also have many bad habits such as smoking, drinking and gambling. Russische mannen zijn heel knap en aantrekkelijk. Ze hebben een sterk karakter en veel temperament. Maar ze hebben ook veel slechte gewoontes, zoals roken, drinken en gokken. << Olga Kravchuk I am proud of my country and the city I live in. Chelyabinsk city was founded as a fortress in september 1736. It is located in the heart of Russia. During the Second World War, Chelyabinsk had the nickname ‘Tankograd’ since one of every two Soviet tanks came from this area’s assembly lines. Ik ben trots op mijn land en de stad waarin ik woon. Tsjeljabinsk is opgericht als een vestingstad in september 1736. Het ligt in het hart van Rusland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Tsjeljabinsk de bijnaam ‘Tankograd’, omdat een op de twee Sovjettanks in deze regio werd gemaakt. << Xenia Jagunova I don’t feel very proud of my country; there are not many things I like. Ik ben niet erg trots op mijn land, er is niet veel goeds hier. <<Tatiana Pechagina Being a teenager is hard. I try to be a good daughter, but no matter how hard I try, my parents are never satisfied. They think I should eat healthier food, wear nicer clothes, and get better grades. And according to them my hair should be shorter, my room should be neater and my friends should be politer. Het is moeilijk om een tiener te zijn. Ik doe mijn best om een goede dochter te zijn, maar hoe hard ik ook probeer, mijn ouders zijn nooit tevreden. Ze vinden dat ik gezonder moet eten, mooiere kleren moet dragen en betere cijfers moet halen. En volgens hen moet mijn haar korter, mijn kamer beter opgeruimd en moeten mijn vrienden beleefder zijn. << Elena Zaitseva Russia has many smart people. Many scientists work in Russia despite their low wages. They constantly invent things that astonish the rest of mankind. In Rusland wonen veel slimme mensen. Ondanks de lage lonen werken hier veel wetenschappers. Ze vinden constant nieuwe dingen uit die de rest van de mensheid doen verbazen. << Evgeniy Beykel Some say that rock music or heavy metal is detrimental to the mentality of our teenagers. I like death metal but I am a very normal teenager. My spiritual world can’t be damaged by music, it can only be damaged by the difficult circumstances of our life. Sommige mensen zeggen dat jongeren worden beschadigd door rockmuziek of heavy metal. Ik hou van death metal maar ik ben een heel normale tiener. Ik kan niet mentaal beschadigd worden door muziek, ik kan alleen beschadigd worden door slechte leefomstandigheden. << Darya Kotlyarova Russia is proud of its medals because if a man is decorated with a medal, he knows that he is very important to his country. Rusland is trots op zijn medailles, want iemand die een medaille heeft gekregen, weet dat hij heel belangrijk is voor zijn land. << Albina Rayeva


ROB HORNSTRA

COMMUNISM & CO W G I R LS


VOORWOORD / PREFACE

In Tsjeljabinsk - hoofdstad van de gelijknamige provincie in het zuiden van het Oeralgebergte - stond gedurende de Tweede Wereldoorlog de grootste tankfabriek ter wereld. Omdat de mannen naar het front moesten om te vechten, werd het fabriekswerk overgenomen door vrouwen. Een van die vrouwen was Aleksandra Artamonova. Na de Tweede Wereldoorlog werd de tankfabriek gedeeltelijk omgebouwd tot tractorfabriek en Aleksandra Artamonova bleef er werken. Toen ze na vijftig dienstjaren mocht stoppen wilde ze niet weg. Ze hield te veel van haar werk. De fabriek was haar leven. Na ruim zestig dienstjaren ging ze met pensioen, maar nog altijd verlangt ze terug naar die tijd. Ze kan uren vertellen over alle voorrechten die ze kreeg als medewerker van de tractorfabriek. Van die voorrechten is inmiddels niets meer over.. Sinds de val van het communistische regime verkeert de tractorfabriek structureel aan de rand van de financiële afgrond. Het overgrote deel van de mensen, die ooit trots waren dat ze werkten voor een van de grootste staatsbedrijven, is nu werkloos.

During the Second World War Chelyabinsk – capital of the region of the same name, south of the Ural Mountains – accomodated the largest tank factory in the world. Because the men in those years were all sent to the front line to fight, manufacturing was taken over by the women. Aleksandra Artamonova was one of those women. After the Second World War the factory was partly transformed into a tractor plant and Aleksandrea Artamonova kept on working there. Although she could have retired after 50 years of service she prefered to keep working as she loved her work so much. The factory was her life. After more than 60 years of faithful service she finally retired, but she misses the time she was still employed there. Aleksandrea Artamonova can tell many stories about the privileges she acquired as an employee of the tractor factory and of which none are now left. Since the fall of communism the factory is on the brink of bankruptcy. The majority of the employees who once were proud to be part of one of the largest state companies – is now unemployed.

In de provincie Tsjeljabinsk is een groot stuk land met een doorsnede van 40 kilometer onbewoonbaar verklaard. Er staan hekken omheen en fotograferen is er verboden. In het centrum van dit gebied ontplofte in 1957 het koelsysteem van de Mayak-kerncentrale. Ter vergelijking, de hoeveelheid radioactiviteit die daarbij vrijkwam, was twee keer zo groot als tijdens de ramp in Tsjernobil in 1986. De Sovjetautoriteiten wisten de

In the Chelyabinsk region an area of 40 kilometres in diameter has been declared unfit for human habitation. This area surrounded by a large fence and it is illegal to take pictures there. Right in the centre of these grounds is the spot where in 1957 the refrigeration system of the Mayak nuclear power plant exploded. To illustrate the dimensions of the environmental disaster that was caused by this explosion: only half as much radioactivity


ramp stil te houden en de bevolking werd niet geĂŻnformeerd. Net buiten het geĂŤvacueerde gebied liggen dorpjes als Moesloemovo, Koermanova en Karabolka. Ze liggen aan de zwaar vervuilde rivier Tetsja, dezelfde rivier die ook langs de kerncentrale stroomt. Het aantal miskramen, ziektes en sterfgevallen ligt in deze dorpen opmerkelijk hoog. Tot aan de jaren negentig dachten de inwoners van deze dorpen dat mensen ziek werden door een mysterieuze rivierziekte. Pas na de val van het communistische regime ontdekten ze, met hulp van buitenlandse organisaties, dat de grond waarop ze wonen nucleair zwaar vervuild is. Zo zwaar, dat een Japans onderzoeksteam, dat een aantal jaren geleden metingen wilde verrichten aan de rivieroever, zo hevig schrok toen ze de waarden op hun geigerteller zagen, dat ze al hun spullen lieten staan en rechtstreeks terugreden naar het vliegveld. Bovenstaande geeft een beeld van het gebied waar dit fotoboek is gemaakt; in een land waar in de afgelopen vijftien jaar vrijwel alles is veranderd. Om te beginnen moest de regering opnieuw leren hoe een democratie moest worden geregeerd. Dat ging aan het begin van de jaren negentig gepaard met een enorme chaos en corruptie. Die beginjaren hebben geleid tot een tweedeling in de maatschappij, waarbij een klein deel van de bevolking heel veel geld in handen kreeg en een groot deel bijna niets. Het verschil tussen arm en rijk is enorm in Rusland en een middenklasse bestaat nauwelijks. Maar niet alleen de regering moest zich een nieuwe manier van werken eigen maken, ook de gewone man moest leren omgaan met andere gewoontes. Eerst was de Russische bevolking onderdeel van een systeem, na de val van het communisme waren de Russen opeens individuen. Alle zekerheden van vroeger vielen weg en wat men ervoor terug kreeg was een onzekere toekomst. Al gauw zetten mensen vraagtekens bij de nieuwe waarden van individuele ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wat heeft men aan deze democratische verworvenheden als er niet eens genoeg geld is voor gas, water en licht? Ondertussen groeit er een nieuwe generatie jongeren op. Ze horen van hun ouders hoe het communisme was, maar kunnen zich er zelf moeilijk een beeld van vormen, omdat ze het nooit hebben meegemaakt. Wat

was released during the catastrophe in Chernobil in 1986. The Soviet authorities managed to keep the explosion at Mayak quiet and informed none of the inhabitants in the area about what happened. Just outside of the evacuated area the villages of Muslumovo, Kurmanova and Karabolka are located. They are situated alongside the heavily contaminated river Techa, the same river that passes the nuclear plant. The number of miscarriages, diseases and the death rate in these villages are strikingly high. Until the 1990s the people in the villages thought that they got ill due to some mysterious river disease. Not untill the fall of communism and with help of foreign organisations did they discover that the soil they lived on was heavily polluted by radioactivity. Several years ago when a Japanese research team wanted to measure the radioactivity in this area, they even ran back to the airport leaving all their equipment behind when they saw the readings on their Geiger counter. The story above is illustrative of the area in which the pictures in this book were taken. During the past fifteen years almost everything in Russia was subject to change. To start with, the government had to relearn how to govern a democracy which coincided up until the 1990s with a lot of chaos and corruption and led to a dichotomy in society. A small group of people got hold of large amounts of money while the rest of the population was left with hardly anything. The discrepancy in Russia between the wealthy and the poor is still enormous, there is hardly a middle class. But not only the government had to adjust to the new situation. Also the common people had to adjust to the new political system. Accustomed to being part of a system, they now suddenly became individuals in a democratic society. All the certainties inherent of communism were lost in the transition, and in return they had a future before them in which nothing is to be taken for granted. People started to wonder what good they got from self-development, if at the same time they did not have the money to pay for gas, water or electricity. In the mean time a new generation was growing up. From their parents they had heard about what it was


ze wél meemaakten, was aan de hand van hun ouders in de rij staan voor een brood, nadat in 1992 de gehele Russische economie als een kaartenhuis in elkaar was gezakt. Inmiddels heeft die economie onder leiding van Vladimir Poetin zijn stabiliteit deels hervonden. Dat neemt niet weg dat jongeren vaak verhalen horen van opa’s en oma’s die lovende woorden spreken over de communistische tijd. Mede onder invloed van deze oudere generatie zetten de jongeren zich - geheel in de traditie van het communisme - graag af tegen kapitalistisch Amerika. Dit doen ze dan wel met een flesje Coca-Cola in de hand en een Marlborosigaret tussen de lippen. Onder meer door de komst van televisiezenders als MTV ontstaan er nieuwe subculturen en veroveren westerse merken de trendgevoelige Russische jongeren. Hoe is het om op te groeien in een land waarin zowel de communistische invloeden van vroeger, als de kapitalistische invloeden vanuit het rijke Westen de jongeren in hun greep lijken te hebben? © juni 2004

like to live under communism. But as they had never experienced it for themselves, they were not able to judge it. What they did experience was the complete collapse of the Russian economy in 1992 which left them cueing for a loaf of bread with their parents. Under Vladimir Poetin the Russian economy has now partly stabilised. But still young people hear grandfathers and grandmothers tell stories about the good old times of communism. And partly due to the influence of this older generation the youth still likes to react against capitalist America - they are reacting true to the spirit of communism. But nevertheless they do this with a bottle of Coca-Cola in their hands, smoking a Marlboro cigarette at the same time. The introduction of broadcast companies like MTV have a great influence on the emergence of new subcultures in Russia, while western designer cloths sweep the Russian market. What is it like to be raised in a county in which both communist influences from the old days and capitalist influences from the wealthy West seem to have a firm grip on Russian youth?


Konstantin Hodarov >> Looking at the social and ideological changes, Russia seems to be a baby who has had its pacifier taken out of its mouth and nothing had been put in instead. It’s crying because it can’t do anything about it. In the 80’s the Russians lost a very large part of their soul. More than 10 years have passed and that empty space has not been filled. In my opinion almost all internal problems are caused by that ‘empty space’. I think that any ideology is better than none. What has to be done to change the situation? ‘Russian democracy’ has to be changed. I believe it’ll happen some day. Let it happen soon.

Als je kijkt naar de sociale en ideologische veranderingen, lijkt Rusland op een baby van wie de speen uit de mond is gehaald en er niks voor in de plaats is gedaan. De baby huilt omdat het er niks aan kan doen. In de jaren ’80 heeft Rusland een groot deel van zijn ziel verloren. Nu is er meer dan 10 jaar voorbij en de leegte is nog steeds niet opgevuld. Ik denk dat de meeste binnenlandse problemen worden veroorzaakt door deze leegte. Ik denk dat elke ideologie beter is dan geen ideologie. Wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? De ‘Russische democratie’ moet veranderd worden. Ik geloof dat dat op een dag gaat gebeuren. Laat het snel gebeuren.


Anastasia Semjenova >> Pride is a great feeling. For me, being proud means feeling positive emotions. I am proud of people who are not afraid to face lifeâ&#x20AC;&#x2122;s difficulties. I know many people who are very strong and can survive in the most difficult situations.

Trots zijn is een fantastisch gevoel. Trots zijn, betekent dat ik positieve emoties voel. Ik ben trots op mensen die niet bang zijn om moeilijkheden in het leven aan te gaan. Ik ken veel mensen die sterk zijn en die in de moeilijkste omstandigheden kunnen overleven.


Anya Petukhova >> I’d like to live abroad and work in Europe, but I want to return to Russia and I want my children to live here and be Russian. I have lived in London for half a year but I still don’t understand why people smile when they don’t like you. And why can’t you visit someone without calling them first? Why can’t you visit your neighbour and talk about your problems all night?

Ik zou graag in het buitenland willen wonen en bijvoorbeeld in Europa willen werken, maar ik wil ook weer terugkeren naar Rusland en ik wil dat mijn kinderen hier opgroeien. Ik heb een half jaar in Londen gewoond, maar ik snap nog steeds niet waarom mensen glimlachen terwijl ze je niet mogen. En waarom kan je niet zomaar bij iemand op bezoek gaan zonder eerst te bellen? Waarom kan je niet bij je buurman langs gaan en de hele nacht over je problemen praten?


Albina Rayeva >> There are many orders such as the order of Lenin. This order is given for great services to the homeland. They may be services such as: scientific discoveries, merit on the work floor, or services in battle.

Er zijn verschillende ordes, zoals de orde van Lenin. Deze orde wordt gegeven voor verdiensten voor het vaderland. Dit kunnen wetenschappelijke ontdekkingen zijn, het uitvoeren van belangrijk werk, of verdiensten in de oorlog.


Ekaterina Chuckina >> I feel proud of my country and I love my country, because Iâ&#x20AC;&#x2122;ve been living here ever since I was born. It is a powerful country, but now, due to the economic crisis and some problems it has lost its political power. But that is not going to last long.

Ik ben trots op mijn land, ik hou van mijn land omdat ik hier woon vanaf mijn geboorte. Het is een machtig land, maar door de economische crisis is Rusland zijn politieke macht kwijtgeraakt. Dit zal niet lang meer duren.


Evgenia Izergina >> Young Russian men are courageous, patriotic and generous. I like the fact that they are funny and that they can always improve your mood, calm you down or give you hope.

Jonge Russische mannen zijn dapper, patriottisch en gul. Ik vind het fijn dat ze grappig zijn en dat ze je altijd op kunnen beuren, je kunnen kalmeren of je hoop kunnen geven.


Tatiana Pechagina >> Friendships and relationships are important to Russian people. Anyone can go to a friend and speak about any problem he has. Thatâ&#x20AC;&#x2122;s why we donâ&#x20AC;&#x2122;t need as many psychologists.

Voor Russen zijn vriendschap en relaties heel belangrijk. Iedereen kan naar een vriend toestappen en over zijn problemen praten. Daarom hebben we niet zoveel psychologen nodig.


Natalia Krymskaya >> Iâ&#x20AC;&#x2122;m proud of my country because it has its own national character. Of course, today there are many customs and traditions from other countries such as the USA and Great Britain. But we wonâ&#x20AC;&#x2122;t forget our own history, because it has to be safeguarded for future generations. Ik ben trots op mijn land omdat het zijn eigen nationale karakter heeft. We hebben tegenwoordig natuurlijk veel gebruiken en tradities uit andere landen overgenomen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, maar we zullen nooit onze eigen geschiedenis vergeten. Want die moet bewaard worden voor toekomstige generaties.


Alia Bikbova >> Iâ&#x20AC;&#x2122;m proud of my country even though itâ&#x20AC;&#x2122;s not the best one. There is no other country with such variety of scenery and vegetation. We have steppes in the north, plains and forests in the midland, tundra and taiga in the north highlands and deserts in the east. In spite of the problems Russia is facing at present, there are a lot of opportunities for this country to become one of the leading countries in the world.

Ik ben trots op mijn land hoewel het niet het beste is. Er is geen ander land met zoveel variatie in landschap en vegetatie. In het noorden hebben we steppes, in midden-Rusland vlaktes en bossen, in de noordelijke hooglanden toendra en taiga en we hebben woestijn in het oosten. Ondanks de problemen die Rusland op het moment heeft, zijn er veel mogelijkheden voor dit land om een van de machtigste landen van de wereld te worden.


Evgeniy Beykel >> Russian sportsmen are remarkable. They often win in different competitions all over the world. Russische sporters zijn fantastisch. Ze winnen vaak in verschillende competities over de hele wereld.


Julia Dopler >> Maybe there are a lot of difficulties in our country but they help us to move forward. They force us to study hard and work a lot and thereby develop ourselves further. Our nation is one of the cleverest and the whole world treats Russia with respect. >> I am very proud of my people. We are strong, clever and very kind.

Irina Erofeeva >> During the last years many people in Russia have become rather rude and unfriendly due to economic, political, social and many other difficulties. But in spite of all negative sides of the Russians, I think my nation is the best.

Er zijn misschien veel problemen in ons land, maar die helpen ons wel om verder te komen. Door de problemen worden we gedwongen om harder te studeren, harder te werken en onszelf te ontwikkelen. Ons volk is een van de slimste en de hele wereld behandelt Rusland met respect. >> Ik ben heel trots op mijn volk. Wij zijn sterk, slim en heel vriendelijk Russen zijn de laatste jaren nogal onbeleefd en onvriendelijk geworden. Dit komt door economische, politieke en sociale problemen. Ondanks alle negatieve kanten van de Russen vind ik mijn volk het best..


Chelyabinsk

detail provincie / province

KARA BASH MUSL UMOVO

CHE LYABINSK

Valeria Volkova >> The Chelyabinsk region is situated on the junction of two continents - Europe and Asia - three geographical zones, different religions and cultures. Doesnâ&#x20AC;&#x2122;t this region deserve pride?

De provincie Tsjeljabinsk ligt op de grens van twee continenten - Europa en AziĂŤ - drie geografische zones, verschillende religies en culturen. Is het niet een provincie om trots op te zijn?

Maria Zvereva >> I am proud of my province; it is located in the southern part of the Ural Mountains. The capital of the south Ural region is called Chelyabinsk which is famous for its theatres, museums and exhibition halls.

Ik ben heel trots op mijn provincie. Het ligt in het zuidelijke deel van het Oeralgebergte. De hoofdstad van deze provincie is Tsjeljabinsk. Tsjejabinsk is beroemd vanwege de theaters, musea and expositieruimtes.


Russia / Rusland

ST-PETERSBURG

MOSKOU

CHELYABINSK


photo / foto index

CF

Skinhead drinkt wodka met vrienden in het centrum van Tsjeljabinsk.

CF

Skinhead is drinking vodka with his friends in Chelyabinsk centre.

R

Jongetje in buitenwijk van Tsjeljabinsk.

R

Little boy in a Chelyabinsk suburb.


L R

Vova, Denis, Nahim, Losja en Vova drinken bier op een binnenplaats in een buitenwijk van Tsjeljabinsk. Groepje vrouwen uit woonwijk naast industriegebied.

Masja en Timor wonen in de Karl Marxstraat aan de oever van de vervuilde rivier Tetsja in Moesloemovo. De meeste huizen in de Karl Marxstraat zijn verlaten. L2 Meisje dat met alternatieve vrienden in het bos in het centrum van Tsjeljabinsk rondhangt. Ze luisteren naar Rammstein en drinken bier uit plastic literflessen. R1 Aleksandra Artamonova uit Tsjeljabinsk met haar onderscheidingen die ze ontving gedurende haar diensttijd in de traktorfabriek. R2 Jasja voor zijn fonkelnieuwe gouden Lada. L1

L R

L

Studente, Tsjeljabinsk. Studenten op hun kamer in een studentenflat in Tsjeljabinsk.

Scholieren van Lyceum nr.11, één van de duurdere scholen in Tsjeljabinsk.

L R

Vova, Denis, Nahim, Losha en Vova are drinking beer in a courtyard in a Chelyabinsk suburb. Group of women from a residential district next to an industrial area.

Masha and Timor live in the Karl Marxstreet at the banks of the polluted river the Techa in Muslumovo. Most houses in this street are abandoned. L2 Girl loitering at the forest in Chelyabinsk centre with her alternative friends. They listen to Rammstein and drink beer from plastic bottles. R1 Aleksandra Artamonova from Chelyabinsk with the medals she was decorated with during the period she worked in the tractor factory. R2 Yasha in front of his brand-new golden Lada. L1

L R

L

Student, Chelyabinsk. Students in their room in a studentflat in Chelyabinsk..

Pupils from grammar school no. 11, one of the more expensive schools in Chelyabinsk.

Mugjenov kwam op zijn zesde onder een trein en verloor beide benen. L1 When Mugyenov was 6 years old, he came under a train and lost both Zijn vrouw Gulsiva weet niet wat ze met hem moet nu hij doof en his legs. His wife Gulsiva doesn’t know what to do with him, now that blind wordt. he is becoming deaf and blind. L2 Gymzaal in een weeshuis in Tsjeljabinsk. L2 Gym in an orphanage in Chelyabinsk. R Nina Nikitsjina kreeg op haar achtste kinderpolio. Ze woont op de R Nina Nikichina got polio when she was eight. She lives at the third derde verdieping van een flat. Hooguit twee keer per jaar komt ze floor of an apartment building. Twice a years she goes out. buiten. L1

L R

Basisschool in Koermanova. Student, Tsjeljabinsk.

L R

Primary school in Kurmanova. Student, Chelyabinsk.


R

Pokemonposter in huis in Moesloemovo.

R

Pokemonposter in a house in Muslumovo.

L1 L2 L3 L4 R1 R2 R3 R4

Grigori Ganin, Moesloemovo. Ragimov Gazjajevitsj, Argajasj. Valentin Balavnev, Karabasj. Zoon van overleden soldaat, Tsjeljabinsk. Sergej Ivanovitsj, Argajasj. Veteraan tijdens de Dag van de Overwinning, Tsjeljabinsk. Ivan Asintsev, Tsjeljabinsk. Grigori Dimitrin, Argajasj.

L1 L2 L3 L4 R1 R2 R3 R4

Grigori Ganin, Muslumovo. Ragimov Gazyayevich, Argayash. Valentin Balavnev, Karabash. Son of a soldier who died in battle. Sergej Ivanovich, Argayash. Veteran during the Day of Victory, Chelyabinsk Ivan Asintsev, Chelyabinsk. Grigori Dimitrin, Argayash.

L1 L2 L3 L4 L5

Studentenkamers in Tsjeljabinsk. Gemeenschapsflat. Pedagogische Academie. Gymzaal in de Staatsuniversiteit van Tsjeljabinsk. Pedagogische Academie.

L1 L2 L3 L4 L5

Studentrooms in Chelyabinsk. Communal apartment building. Pedagogical Academy. Gym at the Chelyabinsk State University. Pedagogical Academy.

L

Wand met foto’s van onderscheiden veteranen in Tractorfabriekmuseum, Tsjeljabinsk.

L

Wall with pictures from decorated veterans at the museum of the tractor factory, Chelyabinsk.

L R

Leerlingen van Lyceum nr.11, Tsjeljabinsk. Ljudmilla Anatoleva is contactpersoon van een belangenorganisatie die strijdt tegen een fabriek die zware metalen uit stoot.

L R

Pupils from grammarschool no. 11, Chelyabinsk. Ljudmilla Anatoleva is informant of a pressure group fighting against a factory that emits metals.

L1 L2 R1 R2

Vitar Ivanov in Moesloemovo Zoon Andrej Ivanov. Opvangtehuis in Tsjeljabinsk. Svetlana die met haar gezin één kamer deelt in een gemeenschappelijke flat.

L1 L2 R1 R2

Vitar Ivanov in Muslumovo. His son Andrej in Muslumovo. Shelter in Chelyabinsk. Svetlana shares one room with her family in a communal apartment building.


Twee jongens in een wijk nabij het centrum van Tsjeljabinsk. Vrouwen maken praatje op in binnenplaats in een buitenwijk van Tsjeljabinsk. L3 Gymles van school nr. 95 in Komsomolski district. L4 “ “ “ “ R Vrouw hangt de was op. L1 L2

L1 L2 L3 L4 R

Two boys in a neighbourhood nearby Chelyabinsk centre. Women chatting in a courtyard in the Chelyabinsk suburbs. Gymnestic lesson at school no. 95 in Komsomolski district. “ “ “ “ Woman hanging out the washing.

Students of the Chelyabinsk State University. Party for veterans in a forest in Chelyabinsk centre. Alternative teenagers gather at night in Chelyabinsk centre.

L R1 R2

Studenten van de Staatsuniversiteit van Tsjeljabinsk. Feestje voor veteranen in een bos in het centrum van Tsjeljabinsk. Alternatieve jongeren scholen ’s avonds samen in het centrum van Tsjeljabinsk.

L R1 R2

L

Roslan uit Koermanova laat zijn vader zien hoe goed hij al kan fietsen.

L

L R

Scholieren in Koermanova, Moesloemovo en Tsjeljabinsk Studente tijdens Engelse les op een privéschool.

Anna Grigoreva heeft op haar jas de onderscheidingen van haar man erbij gespeld. Hij moest net even naar de apotheek. Alexandra Pavlovna, dochter van een gesneuvelde soldaat. Een jongetje laat zijn slaapplek zien in een internaat voor gehandicapte kinderen in Karabash. Naast het internaat staan fabrieken die zware metalen bewerken. Op de kale heuvels rond de fabriek groeit niets meer. R2 Studente in Tsjeljabinsk.

L R

Roslan from Kurmanova shows his father how well he can ride his bike.

Pupils in Kurmanova, Muslumovo and Chelyabinsk. Student during English class at a private school.

Anna Grigoreva put her husbands medals next to hers. He just went to the pharmacist. Alexandra Pavlovna, daughter of a soldier who was killed in battle. A little boy shows his bed in a boarding-school for disabled children in Karabash.Factories that work up metal are located next to the boearding school. On the hills surrounding the factories won’t grow a thing.. R2 Student in Chelyabinsk.

L1

L1

L2 R1

L2 R1

In zwaar vervuilde dorpen zijn huizen niet meer te verkopen. Het enige dat rest is de deur achter je dicht trekken en weggaan. De lege huizen worden na verloop van tijd vaak hangplekken voor jongeren. L Verlaten huis in Moesloemovo. R Verlaten huis in Karabasj.

Houses can’t be sold in the heavily polluted villages. The only thing that can be done is leave. Local teenagers hang about in the empty houses. L Abandoned house in Muslumovo. R Abandoned house in Karabash.


Zhora en Valery wonen naast een fabriek die 24 uur per dag zware metalen uitstoot. Ze zijn vaak ziek en hebben astma, net als de meeste jongeren in hun wijk. R Meisje fotografeert klasgenoten tijdens voorstelling aan de Pedagogische Academie. L

L

Jongen in een gemeenschappelijke flat, waar ieder gezin één kamer heeft en de voorzieningen worden gedeeld.

Veteranen tijdens huldiging op de Dag van de Overwinning op 9 mei. Op deze dag vieren de Russen de overwinning van de Grote Vaderlandse Oorlog (de Tweede Wereldoorlog).

Zhora and Valery live next to a factory which emits metal 24 hours a day. They are often ill and have astma, like most of the teenagers in their neighbourhood. R Girl takes photo of her classmates during a performance at the pedagogical institute. L

L

Boy in a communial apartment. Every family has one room and facilities are shared.

Veterans during honouring on the Day of Victory on may 9. On this day Russians celebrate the victory of the Great Patriotic War (Second World War).

L R

Tafel met medailles in Karabasj. Posters in studentenkamer in Tsjeljabinsk.

L R

Table with medals in Karabash. Posters in a studentroom in Chelyabinsk.

L R

Meisje in buitenwijk van Tsjeljabinsk. Groepje soldaten in het centrum van Tsjeljabinsk.

L R

Girl in a Chelyabinsk suburb. Soldiers in Chelyabinsk centre.

Gulsjigan uit Moesloemovo moet binnenkort voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis. Deze keer wordt haar borst geamputeerd. L2 Skater bij Koertsjatovmonument. R Studente in haar kamer die ze deelt met slechts één ander. Een ongekende luxe in deze studentenflat. L1

Gulsyigan from Muslumovo has to go to the hospital for the umpteenth time. This time her breast has to be amputated. L2 Skater at the Kurshatov monument. R Student who shares her room with just on other student. A luxury in these studentflats. L1


Denis - op de foto met zus Lilja, moeder Vanja en vader Mars - uit Moesloemovo heeft een aangeboren afwijking aan zijn benen. Moeslumovo is berucht vanwege de vele miskramen en aangeboren afwijkingen. R1 Vajma, Marat, Rasjid, Larissa en Roslan hebben weinig tijd. Ze zijn aardappels aan het poten. R2 Alviya, Roslan, Elvira en Rafael uit Koermanova. Rafael raakte door onbekende oorzaak verlamd aan zijn benen. L

R

Flat in het Sanatory Industrial Area.

Denis – on the photo with his sister Lilja, mother Vanja and father Mars – from Muslumovo has a congenital abnormality to his legs. Muslumovo is notorious for its many miscarriages and congenital physical abnormalities. R1 Vajma, Marat, Rachid, Roslan, Elvira and Rafael form Kurmanova don’t have a lot of time. They are planting potatoes. R2 Alviya, Roslan, Elvira en Rafael from Kurmanova. Rafael got paralized due to an unknown cause. L

R

Drinkende jongeren in het centrum van Tsjeljabinsk. Tegen de avond verzamelen jongeren uit de flat zich om te praten, te voetballen en bier te drinken. Er is voor hen niks te doen in de buurt.

L1 L2 R1 R2

L R

L R

Dronken man ’s middags om 5 uur in Moesloemovo. Zwerver in Tsjeljabinsk. Drinkende jongeren uit Tsjeljabinsk. Dimitri uit Moesloemovo.

Galjula Boelatov, Moesloemovo. Julia in de Pedagogische Academie in Tsjeljabinsk. Ze heeft via internet haar Nederlandse vriend Leo leren kennen en kan niet wachten tot ze hem weer kan zien.

Militair muzikant tijdens de Dag van de Overwinning. Militaire mars tijdens de Dag van de Overwinning.

Apartment building in the Sanatory Industrial Area.

Drinking teenagers in Chelyabinsk centre. Youth from the apartment building gather at night to talk, play soccer and drink beer. There’s nothing for them to do in the neighbourhood.

L1 L2 R1 R2

L R

L R

A drunk in Muslumovo at 5 pm. Homeless man in Chelyabinsk. Drinking youth from Chelyabinsk. Dimitri from Muslumovo.

Galyula Bulatov, Muslumovo. Julia in the Pedagogical Institute of Chelyabinsk. She met her Dutch boyfriend Leo on the internet and can’t wait until they meet again.

Member of a military brass band during the Day of Victory. Military mars during the the Day of Victory.


L R

Verlaten huis in Karabolka. Verlaten huis in Karabasj.

L R

Abandoned house in Karabolka. Abandoned house in Karabash.

L R

Elfrem en Sveta bij een meertje in Tsjeljabinsk. Keukentafel in studentenkamer.

L R

Elfrem and Sveta at a lake in Chelyabinsk. Kitchen table in studentroom.

L R

View from a house at the Square of Revolution in Chelysbinsk centre. Student from Chelyabinsk sleeping in at 5 pm.

L R

Chair in studentroom in Chelyabinsk. Skaters at the Kurtshatov monument in Chelyabinsk.

Ljudmilla in her kitchen in Chelyabinsk. Boy during gymnastic lesson on a soccer field in Muslumovo. Two boys looking for things at a garbage dump in Chelyabinsk.

Uitzicht vanuit een huis aan het Plein van de Revolutie in het centrum van Tsjeljabinsk. R Student uit Tsjeljabinsk die zijn roes uitslaapt om 5 uur â&#x20AC;&#x2122;s middags. L

L R

Stoel in studentenkamer in Tsjeljabinsk. Skaters rond het Koertsjatov-monument in Tsjeljabinsk.

L R1 R2

Ljudmilla in haar keuken in Tsjeljabinsk. Jongen op voetbalveld tijdens gymles in Moesloemovo. Twee jongens die op zoek zijn naar spullen rond een vuilnisbelt in Tsjeljabinsk.

L R1 R2

L1 L2 R

Jongetje uit een weeshuis. Meisje in gemeenschappelijke woonflat. De opa van Marat uit Moesloemovo moet huilen wanneer vertelt over zijn veel te vroeg gestorven neef.

L1 L2 R

Little boy from an orphanage. Girl in a communal apartment. The grandfather of Marat from Muslumovo cries when he talks about his cousin who died to young.


L R

Studente speelt een spelletje met haar kamergenoot op haar studentenkamer in Tsjeljabinsk. Jongens luisteren naar een vriend die gitaar speelt in het centrum van Tsjeljabinsk.

L R

In de kantine van de Pedagogische Academie houdt een studente lunchpauze.

Studente maakt soep in haar studentenkamer in Tsjeljabinsk Clavdia Koziskaja, gepensioneerde werknemer van de tractorfabriek, Tsjeljabinsk. R In een verlaten sloopflat heeft Andrej een bed neer gezet. De hele buurt bestaat uit sloopflats en fabrieken. L1 L2

A student takes a break in the cafetaria at the Pedagogical Institute.

L1 L2 R

Echtpaar houdt pauze na werk op het land. Ze wonen hun hele leven al naast de radioactief vervuilde rivier Tetsja, maar geloven niet dat je daar ziek van kunt worden.

L

Colbert van Sergej Ivanovitsj, Argajasj

CB Nikolaj Semilitov uit Moesloemovo.

Student playing a game with her roommate at her studentroom in Chelyabinsk. Boys listening to a friend playing guitar in Chelyabinsk centre.

Student making soup in her room in Chelyabinsk. Claudia Koziskaya, retired employee of tractor factory, Chelyabinsk. Andrej put a bed in an abandoned apartment building. The whole neighbourhood exists of apartment buildings that have to be pulled down and factories.

A couple takes a break after working on the land. All their life they have been living next to the radioactively polluted river Techa. They donâ&#x20AC;&#x2122;t believe the river can make you ill.

L

Jacket from Sergej Ivanovich, Argayash

CB Nikolaj Semilitov from Muslumovo.


L1

L2

R1

R2

L3

L4

R3

R4


GENUMMERDE UITGAVE / NUMBERED EDITIONS 001 Ralf Moerman

026 Karin Josowidagdo

051 Pim & Judith van Mourik

076 Joseph & Anne-Marie

003 Jacqueline Rook

028 Bas Brattinga

053 Pieter Westbroek

078 Joseph & Anne-Marie

002 Ton Muijselaar 004 Trinet Beens

005 Jesse van Mourik

006 Joke & Joost Hornstra 007 Jelle Bloem

008 Anneke Annink 009 Tom Hornstra

010 Lenie Hudepohl 011 Roel Segerink 012 Roel Segerink

027 Friso Wiersum

029 Christiaan Krouwels 030 Raimond Wouda

031 Gerda ten Voorde

052 Rob van Mourik

054 Vincent Hermeling 055 Tineke Booi

056 Bert, Gerard & Nita

032 Laura van Roessel

057 Marga Duinker

034 Milly Neuman

059 JosĂŠ Kamm

033 Laura van Roessel 035 Oscar Mohr 036 Nina Poppe

037 Anneke & Rens Voorma

058 Corinne Noordenbos 060 Linda-Maria Birbeck

065 Maaike Balk

017 Luc Hornstra

042 Bas Lobik

067 Lisette van de Pavoordt

018 Joke Hornstra

019 Joost Hornstra

020 Marianne Lelieveld 021 Marco Borggreve 022 Maurice Tuunter 023 Ellen Wissink

024 Bert Koenderink 025 Jan Danneel

043 Klasina Wieringa

082 Tom Kuipers

083 Brigitte van Meurs 084 Karin van Andel

085 Sinie & Willie Elzink

088 Jens van Eerden

040 Daan van Montfoort

041 Maarten van der Meiden

081 Jolien Steenman

063 Hester van Mourik

062 Marian Vreenegoor

015 Wendy Vernooy 016 Karin & Sytske

080 Melissa van Oort

086 Arlette Hazevoet

038 Robert Muda

039 Norbert Vermeer

079 Eelco van Hulsen

061 Karianne Bueno

013 Reinen Dercksen 014 Ellen Tonnard

077 Joseph & Anne-Marie

064 Co Moerman

066 Marije Arends

068 Judith Schrama

087 Pepijn Nicolas

089 Roos & Matthias 090 Color Utrecht

091 Ilke van Oosten

092 Robin Klaassen

093 Hannah Schildt

044 Viviane Sassen

069 Meindert Keuning

094 Tom & Lisbeth Kooperkooi

046 Marjon Bakker

071 Joseph van Haastrecht

096 Wout Sanders

045 Marjon Bakker 047 Jessica de Heer

048 Alexander Nijeboer 049 Sofie Dubowski

050 Johannes van Vugt

070 Rik Suermondt

072 Joseph van Haastrecht 073 Eline Kraak

074 Anne-Marie Boer 075 Anne-Marie Boer

095 Willem Steijns

097 Bram Tackenberg 098 Pim Boer

099 Bas Vreeburg

100 Willem van der Hulst


COLOFON Fotografie/Photography Š Rob Hornstra Tekst/Text Studenten van de Staatsuniverstiteit Tsjeljabinsk Students of Chelyabinsk State University Rob Hornstra Redactie/Editor Jesse van Mourik Beeld redactie/ Image editors DE RUSSEN & Rob Hornstra Grafisch ontwerp/Graphic design DE RUSSEN (www.derussen.nl) Scanwerk/Scans Color Utrecht Druk/Printing Studio Imago (www.boekdrukken.nl) Oplage/Edition 250 (0-100 genummerd/numbered) Met dank aan/Thanks to: Andrej, Bert Koenderink, Color Utrecht, Corinne Noordenbos, Fatima Kobzhasarova, Zhenya, Ivo Richaers, Jelle Bloem, Jesse van Mourik, Joke en Joost Hornstra, Ksenia, Lisa, Marat, Vera Maria Sobol, Michiel Hendriks, Misha, Julia, Sasja Makien en Nadiesda Rjasanova, Nonna Starkova, Serge Scheepers, Tatjana Schoor, Tom Voorma. Š 2004


COMMUNISM SLRIGWOC &

Communism & Cowgirls  
Communism & Cowgirls  

Communism & Cowgirls was done as a graduation project at the Academy of Arts in Utrecht in 2004. In this final design the flyleafs are red (...