Page 1

2 | 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR

Skilsmissebørns vilkår er for dårlige

LOVEN SKAL LEMPES

DERFOR EN BØRNEOMBUDSMAND

Børns Vilkår har i årevis kæmpet for en børneombudsmand i Danmark. Men hvorfor er det så vigtigt?

NY BØRNERÅDGIVERUDDANNELSE

Stor efterspørgsel på Børns Vilkårs skræddersyede børnerådgiveruddannelse

j`[\+

j`[\)

j`[\-


| 2011

NYT FRA BØRNS VILKÅR

L EDER

2

PETER ALBÆK

=fidXe[]fi9µiejM`cb‚i

DERFOR EN BØRNEOMBUDSMAND BØRNS VILKÅR MENER. Børns Vilkår har i årevis kæmpet for en børneombudsmand i Danmark. Men hvorfor er det så vigtigt, når vi ifølge socialministeren har de nødvendige institutioner? Det har vi netop ikke, siger formand Peter Albæk

D

\YXkk\efd\eYµie\fdYl[jdXe[ _Xi[\jm´ii\\]k\icX[kc`^\j‚dXe^\ d\ee\jb\i]fim`ii\[\jfdX]bcXi\[\ fdYµief^le^\jdlc`^_\[\i]fiXk bcX^\%F^jfZ`Xcd`e`jk\i\e_Xi`[\YXk$ k\e]i\d_´m\k#XkYµief^le^\`;Xe$ dXib\ic`^\j‚^f[kjk`cc\kjfd]o` Efi^\#[\i_Xi\eYµie\fdYl[jdXe[% ;\i]fi\i[\iY\_fm]fiXkgi´Z`j\i\# _mfi]fi[\k\ij‚m`^k`^kd\[\kYµie\$ fdYl[% CX[d`^jc‚]Xjk%8eb\jkpi\cj\e\ig‚ [\kjfZ`Xc\fdi‚[\\e_\cklle[m´ic`^ `ejk`klk`fed\[d\^\kZ\ekiXc\fg^Xm\i m\[iµi\e[\le[\ijµ^\cj\iX]bfddl$ e\ie\jgiXbj`jd\[Yµie\jX^\i%;\k bXem``bb\le[m´i\%F^jXdk`[`^_Xi 8eb\jkpi\cj\em`[k^‚\e[\Y\]µa\cj\ik`c Xkfdjkµ[\bfddleXc\X]^µi\cj\ifd ]oXeYi`e^\cj\X]Yµief^le^\%;\k\i d\i\`e[^i`Y\e[\#\e[\efdYl[j$ dXe[efidXck\i%;\i\i]fikjXkY\_fm ]fiXkjkpib\8eb\jkpi\cj\ejYµie\]X^$ c`^\k`c^Xe^f^bfddle`bXk`fe`Yµie\$ _µa[\%D\e[\k\i\eXe[\ejX^% 8jpcYµie#lc\[jX^\[\Õp^ke`e^\Yµie# Yµief^le^\d`[k`Xcmfic`^\jb`cjd`j$ j\jX^\i#Yµie#[\il[j´kk\j]fifm\i^i\Y g‚jbfc\i#\ilk`c]i\[j\d\[g´[X^f^`b$ b\eg‚\kfg_fc[jjk\[#`bb\]‚i[\ele$ [\im`je`e^#[\_XibiXmg‚#mXi\k´^kj$ ]´e^jc\j``jfcXk`fedm%#c`^^\iXcc\

2

jXdd\el[\e]fi8eb\jkpi\cj\ejfd$ i‚[\%;\i]fi\if^Yc`m\i8eb\jkpi\cj\e \eZ\ekiXc`ejkXejm\[j`[\eX]\eYµi$ e\fdYl[jdXe[Æf^d\[\keXklic`^k gXicµYd\cc\d[\dg‚[\kjfZ`Xc\fdi‚[\% D\eX]kf_\ckZ\ekiXc\^ile[\_Xim` Yil^]fi\kYµie\fdYl[#[\i]fi\e\if^ jkpib\i[\]X^c`^\f^]fid\cc\bfdg\$ k\eZ\i#jfd9µie\i‚[\kf^=fcb\k`e^\kj FdYl[jdXe[`[X^_Xi%?m\i]fij`^\i [\ke\dc`^`giXbj`j`bb\k`cjki´bb\c`^k%

Kræver detaljeret indsigt

=fi[\k]µijk\\i[\i`[X^ÆYfikj\k]iX g‚8eb\jkpi\cj\ejfdi‚[\Æ`e^\e`e$ jkXej#[\id\[Yµie\jX^bpe[`^`e[j`^k bXe^‚`e[f^mli[\i\f^Y\_Xe[c\\e$ b\ckjX^\i]iXYµief^le^\%9µie\i‚[\k d‚`bb\%=fcb\k`e^\kjFdYl[jdXe[ ^µi[\k`i\Xc`k\k\e`bb\f^_Xi`µmi`^k _\cc\i`bb\[\Yµie\]X^c`^\bfdg\k\e$ Z\ik`cXkmli[\i\jX^\ie\%@giXbj`j_Xi Yµie\e\`e^\ebcX^\`ejkXej% =fi[\kXe[\kdXe^c\im`\kYµie\fd$ Yl[#[\id\[`e[j`^k`\em`]k\X]\eb\ck$ jX^\ibXecµ]k\Yc`bb\kf^mli[\i\Y\_f$ m\k]fiXk´e[i\giXbj`jg‚\kfdi‚[\ \cc\ibfdd\d\[jbXig\XeY\]Xc`e^\i k`cXk^µi\cfm^`me`e^\ed\i\`ki‚[d\[ 9µie\bfem\ek`fe\e%;\kbi´m\ikpg`jb [\kXca\i\k`e[j`^k`\kl[je`kX]\eb\ckjX$ ^\iXkX][´bb\gi`eZ`g`\cc\gifYc\d\i`

cfm^`me`e^f^giXbj`j%;\k^µi8eb\jkp$ i\cj\ee\kfg^\ee\d[\i\jgiXbj`jle$ [\ijµ^\cj\i%=fcb\k`e^\kjFdYl[jdXe[ _Xi]fid\ckbfdg\k\eZ\k`cXkcXm\[\e jcX^jle[\ijµ^\cj\ig‚Yµie\fdi‚[\k# d\e_XiXc[i`^^afik[\k#dXe^c\ikfkXck ]fbljg‚Yµie\fdi‚[\kf^_Xi`bb\Yµi$ e\jX^bpe[`^`e[j`^k% <bj\dg\cm`j_Xi[\eefijb\Yµie\fd$ Yl[jdXe[d\[[\kXca\i\k`e[j`^k`fm\i (''XjpcjX^\id\[Yµie`]Xd`c`\ie\# XeXcpj\i\k_\ejpe\kk`cYµie\e\`Xjpc$ Y\_Xe[c`e^\e%Bfebclj`fe\emXi#Xk[\ efijb\XjpcYµiejkXimmXi_\ck]iXm´$ i\e[\`jX^jY\_Xe[c`e^\e%@;XedXib m`c\ej‚[XeXeXcpj\Xc[i`^Yc`m\^\e$ e\d]µik#]fi[``e^\e`ejkXej_Xibfd$ Y`eXk`fe\eX]Yµie\]X^c`^`e[j`^k#]fblj g‚Yµie\fdi‚[\kf^X[^Xe^k`c\eb\ck$ jX^\i% ;\i]fi\i[\k[Xejb\jpjk\dd\[9µie\$ i‚[\k#8eb\jkpi\cj\ef^=fcb\k`e^\kj FdYl[jdXe[]fid\ckj\k\kjpjk\d# [\i\id`e[jkc`^\j‚ÔekdXjb\kjfd` Efi^\%D\e[\kbXeYµief^le^\YXi\ `bb\Yil^\k`cef^\k#e‚i[\k`bb\]le^\$ i\ij‚[Xe`giXbj`j%;\k^µi[\kefijb\ Yµie\fdYl[[\i`df[%F^[\k\i`j`[jk\ \e[\[\kX]^µi\e[\]fiYµie\e\%


"" Områder som ingen dækker i dag Børns Vilkår mener, at især fire områder mangler fokus og opfølgning, når det gælder børns rettigheder Skolebørns vilkår Jbfc\ie\\iYµie\e\jXiY\a[jgcX[j#f^ jbfc\c\[\cj\e_Xi[\kµm\ijk\XejmXi]fi jbfc\ie\jXiY\a[jd`caµf^[\k\eb\ck\ YXiejki`mj\c%@dXe^\jXdd\e_´e^\ bXec\[\cj\ejY\jclke`e^\i`bb\Y\$ _Xe[c\jX]bfddleXcY\jkpi\cj\e%;\i$ ]fi\ijbfc\Yµie`i\Xc`k\k\ei\kjcµj\#e‚i [\k_Xe[c\ifdbfebi\k\jX^\ig‚jbfc\$ fdi‚[\k% Børn i skilsmisse 9µieYc`m\i`]fi´c[i\XejmXijcfm\eXe$ j\kjfdm´i\e[\bfdg\k\ek\k`cXkYc`m\ _µik#f^Yµiejl[jX^ejbXck`cc´^^\j m´^kl[]iX\emli[\i`e^X]YXie\kjXc$ [\if^df[\e_\[%D\eYµie_Xi`e^\e `e[j`^\cj\jdlc`^_\[\i#_m`j[\`bb\Yc`$ m\i_µik%?\ibXeYµieji\kjjk`cc`e^jkpi$ b\jdXibXekd\[\kYµie\fdYl[%

Fokus på kærestevold C`^\jk`cc`e^jd`e`jk\i`\kjkµkk\iel9µiejM`cb‚id\[ ,''%'''bi%k`cXk]fi_`e[i\mfc[`b´i\jk\]fi_fc[%;\kjbXcjb\d\[\ed‚ci\kk\k `e[jXkjg‚9µie\K\c\]fe\ef^9µie\:_Xkk\e%@]µc^\\ele[\ijµ^\cj\]iXJkXk\ej @ejk`klk]fi=fcb\jle[_\[\i^f[k),%'''le^\bm`e[\if^d´e[‚ic`^kf]i\]fi b´i\jk\mfc[%?\ik`cjbXcc´^^\j\kk`cjmXi\e[\XekXcbi´eb\i\%G‚9µie\K\c\]f$ e\ef^Z_Xkk\e\ib´i\jk\mfc[\km\cb\e[k\de\%

Jeg vil gerne slå op med min kæreste, men jeg tør ikke rigtigt. Mine venner synes, jeg er helt skør, fordi jeg bliver sammen med ham. Han har slået mig, og han er tit meget voldsom. 20-årig pige på BørneTelefonen

Dansk ekspertise efterspurgt i NuukDX`cjf^Z_Xk\i_fk`9µiejM`cb‚ij

Xefepd\i‚[^`me`e^%Elµejb\i[\e^iµecXe[jb\Yµie\k\c\]feXk^µi\jlZZ\j\e \]k\i%;\i]fi_XikfYµie\]X^c`^\bfejlc\ek\i]iX9µiejM`cb‚im´i\k\ekli`Ellb ]fiXkle[\im`j\f^m`[\i\^`m\[\[Xejb\\i]Xi`e^\i%ÉG‚[\e^iµecXe[jb\Yµie\k\c\$ ]fe\ifdjfi^jjm`^kf^]fi´c[i\jdXjj`m\Xcbf_fcd`jYil^jkfi\jXdkXc\\de\i# d\e[\kmXigfj`k`mkXkfgc\m\#Xk[\^iµecXe[jb\i‚[^`m\i\mXid\^\k\e^X^\$ i\[\f^bfdg\k\ek\#Éj`^\iJfcm\`^A\jj\e#9µiejM`cb‚i%

Asylbørn

@=EËjYµie\bfem\ek`fejk‚i[\i#XkYµie `bb\d‚X[jb`cc\j]iX[\i\j]fi´c[i\ df[[\i\jm`ca\#d\[d`e[i\[\kjb\iX] _\ejpek`cYXie\kjkXim%@jX^\ifd kmXe^jl[m`je`e^]iX;XedXib_Xi 9µiejM`cb‚ii\ajkkm`mcfd[\kk\jgµi^j$ d‚c%@giXbj`j\i[\i`e^\e`ejkXej#[\i d\[Yµie\jX^bpe[`^`e[j`^kb`^^\i jX^jY\_Xe[c`e^\e\]k\i`jµdd\e\%

Opholdssteder for anbragte børn

Bfddle\ie\\i`dXe^\k`c]´c[\[\e dpe[`^_\[#[\ijbXcbfekifcc\i\[\fg$ _fc[jjk\[\i#jfdbfddle\ie\j\e[\i Yµief^le^\k`c%9µief^le^\bXebcX^\ fm\i\eXeYi`e^\cj\#d\e`bb\fm\ibmXc`$ k\k\eX]XeYi`e^\cj\jjk\[\k\cc\ig´[X^f$ ^`bb\eg‚jk\[\k%<kYµie\fdYl[bXe j`bi\XeYiX^k\Yµieji\kk`^_\[\i%

Sæt fokus på trivsel i klassen Gratis undervisningsforløb for lærere og elever 9µiejM`cb‚ijJbfc\Ka\e\jk\_Xil[m`bc\k\kle[\im`je`e^j]ficµYÆËI‚[^`m\i ]fi\e[X^Ë#[\ijkµkk\ic´i\i\f^\c\m\i`XiY\a[\k]fi\k^f[kf^dfYY\]i`k bcXjj\d`caµ%ËI‚[^`m\i]fi\e[X^Ëj´kk\i]fbljg‚#Xk1 › Ki`mjc\e`bcXjj\e_XiY\kp[e`e^]fiYµiej^\e\i\cc\ki`mj\c › BcXjj\bXdd\iXk\i_Xi`e[Õp[\cj\g‚_`eXe[\ejki`mj\c › BcXjj\bXdd\iXk\ibXe_a´cg\_`eXe[\ek`c\eµ^\kbcXjj\ki`mj\c% Le[\im`je`e^j]ficµY\kÔe[\j`kfm\ij`fe\i#jfdbXe Yil^\jg‚_\e_fc[jm`jd\cc\dki`ee\kf^`l[jbfc`e^\e%

Gratis download på børnsvilkår.dk/undervisningsforløb 3


2

| 2011

NYT FRA BØRNS VILKÅR

Forslag til en lovrevision D\[]fi´c[i\XejmXijcfm\e]iX)''.blee\dpe[`^_\[\ie\jfdef^\k epkki´]]\X]^µi\cj\fd]´cc\j]fi´c[i\dpe[`^_\[f^[\c\fi[e`e^\idf[[\e\e\]fi´c[\ijm`ca\% 9µiejM`cb‚id\e\i#Xk[\k`bb\jbXcm´i\dlc`^kXkkm`e^\[\kk\`^\ee\ddf[\e]fi´c[\ijm`ca\%

Loven skal lempes Politikerne gik for langt i forsøget på at ligestille skilsmisseforældre med forældreansvarsloven fra 2007. Det mener Børns Vilkår, der kæmper for at få en række ændringer igennem, nu da loven skal efterses i 2011

S

`[\e]fi´c[i\XejmXijcfm\e]iX)''. Yc\mm\[kX^\kd\[\k\e`^k=fcb\k`e^# \i\kjk`^\e[\XekXcjki`[`^_\[\ifd jb`cjd`jj\Yµie\e[k`jkXkj]fimXcke`e$ ^\ef^m\[[fdjkfc\e\% @)'',mXi[\i(,%0.,jX^\ifdjXdm´i# d\ejXekXcc\kjk\^`)'('d\[(.%0,*jX$ ^\i#m`j\ikXc]iX@e[\ei`^j$f^Jle[$ _\[jd`e`jk\i`\k%@]f^\[i\kk\e\ijX^\i# _mfi[\e\e\]fi´c[\i`bb\m`cl[c\m\i\ Yµie\e\#jk\^\kd\[e´jk\e+'gifZ\ek j`[\e)''.% F^j‚`9µiejM`cb‚i_XidXefgc\m\k#Xk [\ep\i\^c\imfc[\igifYc\d\i%@)'(' df[kf^9µie\K\c\]fe\ef^=fi´c[i\K\$ c\]fe\efm\i()''fgbXc[d\[jgµi^j$ d‚cfdbi`e^jXdm´i#bfeÕ`bk\id\c$ c\d]fi´c[i\f^[\c\fi[e`e^\i% Jb`cjd`jj\i\i#j\cmfd[\\ij‚_pgg`^\# \efm\im´c[\e[\Y\^`m\e_\[]fi[\k \eb\ck\YXie#j`^\i9µiejM`cb‚ijZ_\] ]fi9µie\K\c\]fe\e9\ek\9fj\ilg1 ÉJfi^\e#jd\ik\ef^jbX[\m`ibe`e^\ie\

]fiYXie\kjki`mj\cf^l[m`bc`e^Yc`m\i jkµii\#_m`j]fi´c[i\e\`bb\j\cmdX^k\i XkYc`m\\e`^\fd]fi´c[i\dpe[`^_\[# Yfg´cf^jXdm´i%F^`bb\d`e[jk_m`j YXie\kYc`m\iZ\ekild]fi\k‚i\cXe^k jcX^jd‚c%É

Deles i to

>f[k_m\ikki\[a\YXie`;XedXibfgc\$ m\i`[X^#Xk[\i\j]fi´c[i\Yc`m\ijb`ck% @]µc^\9\ek\9fj\ilg#[\ij`[\e(000_Xi XiY\a[\kgfc`k`jbd\[Yµie`jb`cjd`jj\# ]ficµY\icXe^k[\Õ\jk\jb`cjd`jj\ii\cX$ k`mklgifYc\dXk`jb%D\eef^c\Yµie bfdd\iXcmfic`^k`bc\dd\#f^[\k\i Yc\m\km´ii\g‚^ile[X]cfm^`me`e^\e ]iX)''.#[\i]fblj\i\ig‚Xkc`^\jk`cc\ ]fi´c[i\% ÉCfm\e_Xi\ebiX]k`^j`^eXcm´i[`%;\e ]‚iY\kp[e`e^]fiXcc\jb`cjd`jj\]fi´c$ [i\`;XedXibÆf^j‚[\dXe^\]fi´c$ [i\#[\ij\cmÔe[\il[X][\kf^`bb\Y\$ [\idpe[`^_\[\ie\fd_a´cg%=´cc\j

„ Mine forældre er skilt og forleden var de

tæt på at komme op og slås. Jeg var nødt til at lægge mig imellem. ;i\e^(+‚i#9µie\9i\mbXjj\e

4

Læs alle Børns Vilkårs ændringsforslag på børnsvilkår.dk/ ansvar

S

]fi´c[i\dpe[`^_\[f^\ec`^\]fi[\$ c`e^X]Yµie\e\\iYc\m\kefid\e#Éj`^\i 9\ek\9fj\ilg% @fm\i]µikY\kp[e`e^[\c\jdXe^\Yµie el`kff^jb`]k\i]o]fi´c[i\#jµjb\e[\# Yfg´cf^m\ee\i_m\iki\[a\[X^% ÉE‚i]fi´c[i\`bb\bXebfdd\k`c\e`^$ _\[#d‚[\i`bb\blee\]Xjkj´kk\j\e [\c\fi[e`e^]iXdpe[`^_\[\ie\jj`[\% =fiaf_µa\i\bfeÕ`bke`m\Xld\cc\d ]fi´c[i\e\#afjkµii\\iYXie\kjY\_fm ]fi\e]Xjkf^kip^YXj\%É ÉD\[]fi´c[i\XejmXijcfm\ebXedpe$ [`^_\[\ie\elki´]]\X]^µi\cj\idf[ [\e\e\]fi´c[\ijm`ca\#f^[\k_Xi^`m\k Xec\[e`e^k`c[\d\^\kfgjc`[\e[\]fi$ _fc[]fief^c\Yµie#Éj`^\i9\ek\9fj\ilg% 9µiejM`cb‚i_Xie\kfgf]]\ekc`^^afik \ei´bb\]fijcX^k`cXkjkpib\Yµieji\k$ k`^_\[\if^c\dg\]fi´c[i\XejmXijcf$ m\e%;\kjb\i`]fiY`e[\cj\d\[\e]fi$ m\ek\ki\m`j`feX]cfm\e`)'((%


""

K I L SM I S S E Opslidende skilsmisser har konsekvenser :X%),gifZ\ekX][\d#[\iYc`m\ijb`ck# fgc\m\igjpb`jb\jXdd\eYil[f^jp^\]iXm´iÆ_mfiX](&*\icXe^k`[jjp^\d\c[`e^\i% ;\i\iÔi\^Xe^\_µa\i\i`j`bf]fij\cmdfi[YcXe[kjb`ck\jXdd\ec`^e\kd\[^`]k\% B`c[\1=if[\K_l\eÆgjpbfcf^`gif]\jjfi#9\i^\e

Tal på børn i skilsmisse :X%_m\ikki\[a\YXiefgc\m\i#Xk]fi´c[i\e\jb`cc\j%

8e[\c\eX]Yµie#[\iYfijXdd\ed\[Y\^^\[\i\j]fi´c[i\#\i]Xc[\k]iX..gifZ\ek `(0/0k`c.)gifZ\ek`)'('%K`cjmXi\e[\\iXe[\c\eX]Yµie#[\iYfi_fj[\i\jdfi# jk\^\k]iX(0k`c)*gifZ\ek#d\ejXe[\c\e#[\iYfi_fj]Xi*gifZ\ek \cc\i\il[\$ Yf\e[\(gifZ\ek #_Xim´i\kbfejkXek%

B`c[\1;XedXibjJkXk`jk`b

Undervisning skal forebygge skilsmissekonflikter Børns Vilkår efterlyser mere hjælp i form af undervisning til forældre og samtalegrupper for børn i skilsmissefamilier. I Norge har man gode erfaringer med forebyggelse af skilsmissekonflikter

N

‚iYµief^mfbje\^\ee\d^‚i\k jb`cjd`jj\]ficµY#\e[\i[\k`ef^c\ k`c]´c[\d\[\ejb`cjd`jj\bfeÕ`bk% ;\kbXe]‚jkfi\d\ee\jb\c`^\bfej\$ bm\ej\i#[\i]fijbXc[\ik`cYp[\jd\i\ _a´cg\e[`[X^%9µiejM`cb‚i\]k\icpj\i \e]fi\Yp^^\e[\`e[jXkj#jfdm`c bfdd\Yµie\e\k`c^f[\%@j`[jk\\e[\ m`c\ek`[c`^`e[jXkjjgXi\jXd]le[\k]fi [\dXe^\f^d\^\kY\bfjk\c`^\jb`cj$ d`jj\i\kjjX^\i#m`\im`[e\ik`c`[X^% D\[[\eelm´i\e[\]fi´c[i\XejmXij$ cfm]fijµ^\im`Xkkm`e^\]fi´c[i\k`cXk jXdXiY\a[\%D\e]fi´c[i\e\^‚if]k\ ]iX_`eXe[\e#e\kfg]fi[`[\`bb\bXe \e\j%;\i]fijbXc[\_Xm\k`cYl[fdle$

[\im`je`e^f^i‚[^`m\jfd#_mfi[Xe[\ Y\[jkdlc`^kbXe_a´cg\Yµie\e\#j`^\i Z_\]\e]fi9µie\K\c\]fe\e#9\ek\9fj\ilg%

Samtalegrupper for børn

@[X^bXedXe]‚\e\eb\ckjXdkXc\\cc\i kff^c`[k_a´cgk`cbfeÕ`bkd´^c`e^]fi XkX]Yµ[\\ejb`cjd`jj\bfeÕ`bk%D\e 9\ek\9fj\ilgd\e\i#Xk[\k\i]fic`[k% DXe^\jb`cjd`jj\gXim`cc\blee\cµj\ gifYc\d\ie\#_m`j[\imXifi[\ekc`^\ k`cYl[fd_a´cg%G‚[\ed‚[\bXedXe ^µi\k`e^\e\X[]i`m`cc`^_\[\ejm\af^ le[^‚[\dXe^\f^Y\bfjk\c`^\jX^\i# jfdbµi\i`‚i\m`jk`cjkfijbX[\]fiYµi$ e\e\% 9µiejM`cb‚i_‚Y\i#Xkgfc`k`b\ie\m`c

`e[[iX^\k`cYl[k`c]fi´c[i\#[\iYc`m\i jb`ck#g‚\kd\i\jpjk\dXk`jbf^^ile[$ c´^^\e[\gcXe#jfd[\kjb\i`Efi^\% ?\i]‚i]fi´c[i\k`cYl[kY‚[\le[\im`j$ e`e^f^fgk`cjpmi‚[^`me`e^jjXdkXc\i# _m`j[\m´c^\i\ejb`cjd`jj\%F^[\efi$ jb\jb`cjd`jj\Yµie]‚ik`cYl[kXkm´i\ d\[`jXdkXc\^ilgg\id\[Xe[i\Yµie` jXdd\j`klXk`fe`jbfc\k`[\e%

I norske kroner ;\efijb\jbXkk\$

Yfi^\i\Y\kXc\i^f[k*-,d`f%efijb\ bife\ik`c]fi\Yp^^\cj\X]jb`cjd`jj\$ bfeÕ`bk\ifd‚i\k%

B`c[\1;\kefijb\]Xd`c`\[\gXik\d\ek

5


23

| 27 0 1N1 Y TN YF RT AF RBAØ RBNØSR NV SI L VK IÅLRK Å R

Stor begejstring for ny børnerådgiveruddannelse Mange fagpersoner ved ikke, hvordan de skal håndtere udsatte børn og unge. Derfor har Børns Vilkår skræddersyet en børnerådgiveruddannelse, der allerede oplever stor efterspørgsel

H

mfi[Xei‚[^`m\idXej‚iYXi\Yµie# _mX[j`^\icfm\ef^_mfi[Xele[\i$ i\kk\idXe69µiejM`cb‚ij=X^K\c\]fe ]‚idXe^\_\em\e[\cj\i]iX\bj\dg\c$ m`jc´i\i\#g´[X^f^\if^jfZ`Xci‚[^`$ m\i\#[\ibfdd\ik`cbfik#e‚i[\jk‚i fm\i]fi\kYXie`mXejb\c`^_\[\i% ÉDXe^\\ilj`bi\fdbi`e^[\YXjXc\ k`e^m\[iµi\e[\l[jXkk\Yµief^le^\% Jg\Z`\ck`jX^\i#[\im\[iµi\ifdjfi^j$ jm`^k\[\Yµie#m\[[\`bb\#_mfi[Xe[\ jbXc_‚e[k\i\j`klXk`fe\e#Éj`^\i9\ek\ 9fj\ilg#Z_\]]fi9µie\K\c\]fe\e% ;\eXcmfic`^\dXe^\cg‚]X^]fcbjm`[\e fdl[jXkk\Yµie_Xi^`m\kXec\[e`e^ k`c#Xk9µiejM`cb‚i`jXdXiY\a[\d\[ Gif]\jj`fej_µajbfc\eD\kifgfcl[m`b$ c\[\\ejg\Z`Ôb\]k\il[[Xee\cj\%Kip^$ =fe[\e_Xijbl[kg\e^\`gifa\bk\k#[\i _Xi]‚\keXme\kË9µiejM`cb‚ij9µie\$ i‚[^`m\il[[Xee\cj\Ë%@fbkfY\i)'(' jkXik\[\[\]µijk\jkl[\i\e[\#_\i`$ YcXe[kJljXe<`if[#[\i\i]i`m`cc`^i‚[$ ^`m\ig‚9µie\K\c\]fe\e%

Ekstra hold

JljXe<`if[\iY‚[\l[[Xee\kjfZ`Xc$ g´[X^f^f^gjpbfk\iXg\lkf^_XiXiY\a$ [\kjfdc\[\i`\e[X^`ejk`klk`fe`d\i\ \e[(,‚i%8cc`^\m\c]µck\_le\kY\_fm ]fiXkm`[\d\i\fdYµied\[j´ic`^\ mXejb\c`^_\[\i1

6

ÉG‚l[[Xee\cj\ebfdd\idXe`e[le$ [\i_l[\eg‚\de\k[\kl[jXkk\YXie% ;\e`e[j`^k_Xia\^`bb\_X]k]µi#f^[\k _Xi´e[i\kd`^%@[X^_Xia\^\ejkµii\ ]fijk‚\cj\]fi[\Yµie%<em`[\ea\^ YcXe[kXe[\kYil^\ig‚9µie\K\c\]fe\e%É @]µc^\gifa\bkc\[\i\eYX^l[[Xee\cj\e# Dfik\eBilj\#\i[\k_‚Y\k#Xk9µiej M`cb‚ig‚j`^kbXel[Yi\[\Yµie\i‚[^`$ m\il[[Xee\cj\ek`c_\c\cXe[\k#j‚Õ\i\ ]X^g\ijfe\i]‚id\i\]X^c`^m`[\efd Yµie`mXejb\c`^_\[\i% J\cmfdl[[Xee\cj\eble_Xi]‚d‚e\$ [\iYX^j`^#\i[\eXcc\i\[\j‚gfglc´i# XkdXe_Xifgi\kk\k\k\bjkiX_fc[]fiXk ]‚gcX[jk`cÕ\i\[\ckX^\i\%

Læs mere om uddannelsen på phmetropol.dk

Kort om Børns Vilkårs Børnerådgiveruddannelse Uddannelsenk`cYp[\jjfdwY\eL[$ [Xee\cj\ÆY‚[\]fi]i`m`cc`^\` 9µiejM`cb‚if^Xe[i\]X^g\ijfe\i% ;\eY\jk‚iX]kfjg\Z`Xc`j\i`e^jdf$ [lc\i]iX[\ejfZ`Xc\[`gcfdl[[Xe$ e\cj\#jfdX]jclkk\jd\[\e\bjX$ d\e)'<:KJ$gf`ek % Der starter nye holdkf^Xe^\‚ic`^k` dXikjf^j\gk\dY\i%?m\ikdf[lc mXi\i\kj\d\jk\if^Y\jk‚iX]fkk\ le[\im`je`e^j[X^\%;\kfdf[lc\i \ijXdd\e_´e^\e[\#f^l[[Xe$ e\cj\ekX^\i\k‚i% AnsøgerejbXc_Xm\\ebfik\cc\id\c$ c\dcXe^m`[\i\^‚\e[\l[[Xee\cj\ f^kf‚iji\c\mXek\i_m\imj\i]Xi`e^ \]k\i\e[kl[[Xee\cj\% Prisen\iZX%/%,''bife\igi%df[lc% Sted:Gif]\jj`fej_µajbfc\eD\kif$ gfc#Bifegi`ej\jj\JfÔ\jm\a*,# )'''=i\[\i`bjY\i^% Tilmelding pånnn%g_d\kifgfc%[b& m`[\i\l[[Xee\cj\i Støttet af


""

Asylbørnene er efter min opfattelse de allermest udsatte børn, der lever i Danmark i dag – Eva Smith

FOTO: POLFOTO / TOBIAS SELNÆS MARKUSSEN

Juraprofessor med stærke holdninger Børns Vilkår har fået et nyt, markant bestyrelsesmedlem. Juraprofessor Eva Smith tøver ikke, når det gælder udsatte børn og unges rettigheder. Stod det til hende, blev en række forhold ændret med det samme

H

m`j<mXJd`k_mXi[XejbjkXkjd`e`jk\i# m`cc\_lejkiXbj`e[]µi\\eYµie\fd$ Yl[jdXe[#j´kk\[\ebi`d`e\cc\cXm$ Xc[\ifg`^\ef^clbb\Xcc\Yµiel[X] [\[Xejb\XjpcZ\eki\%;\jl[\ed\e\i _le#Xkgfc`k`b\ie\\i^‚\k]fim`[k`c`^\$ jk`cc`e^\ejeXmed\[]fi´c[i\XejmXij$ cfm\e]iX)''.%?fc[e`e^\i#[\igXjj\i jfd]f[`_fj\k`cÕ\i\X]9µiejM`cb‚ij d´ib\jX^\i% D\e[\e\^\ekc`^\‚ijX^k`cÆXk[\e]µi$ jk\bm`e[\c`^\aliXgif]\jjfim\[BµY\e$ _XmejLe`m\ij`k\kd\[jki`Y\m`jX]Y\$ kif\[\k`cc`[jgfjk\ig‚j`kZmjX^[\aXk`c Xkp[\\e]i`m`cc`^`e[jXkj`9µiejM`cb‚i Æ\i9µie\K\c\]fe\e% ÉI`^k`^dXe^\Yµief^le^\_Xi[\kaf ^f[k`;XedXib%D\e[\i\if^j‚ef^\e# [\i_Xi[\ki`^k`^jb`[k%F^]fi[\dbXe [\km´i\jm´ikXkj\#_mfi[\jbXcm\e[\ j`^_\e%;\i]fi\i9µie\K\c\]fe\eef^\k X][\km`^k`^jk\#m`_Xi%;\k^`m\iYµie f^le^\\ee\ddlc`^_\[]fiXkjµ^\ i‚[_fj]fiel]k`^\d\ee\jb\ifd[\ gifYc\d\i#[\d‚kk\_Xm\#Éj`^\i<mX Jd`k_% Jfd)-$‚i`^jkXik\[\_leg‚aliXjkl$ [`\k#jfd_le^\ee\d]µik\d\[ki\ Yµie#[\cm`jkjfd\e\]fijµi^\i%J`[\e bfd[\i\e[elki\Yµiek`cgcljkf`

n\\b\e[\ed\[j`eki\[a\dXe[%@]µc^\ <mXJd`k_\kkiXmck#d\e[\ac`^k]Xd`c`\$ c`m#[\i`bb\_Xi_fc[k_\e[\k`cYX^\]iX f^j‚Xkp[\\ejXd]le[jd´jj`^ka\e\jk\%

Loven skal laves om

@\e‚ii´bb\_XialiXgif]\jjfi\ej`[[\k jfd]fidXe[]fi;\kBi`d`eXcgi´m\e$ k`m\I‚[#_m`cb\k^XmXec\[e`e^k`c#Xk _led\^\k`mi`^k[\ckf^`jXd]le[j[\$ YXkk\e#[X[`jbljj`fe\efd\ee\[j´k$ k\cj\X][\ebi`d`e\cc\cXmXc[\iYcljj\[\% ÉDXec\[k\d\[cpjf^cp^k\\]k\i\e \bjg\ik\cc\i]fijb\i#[\id\ek\#Xk[\k mXi\e^f[`[\Xke\[j´kk\[\ebi`d`$ e\cc\cXmXc[\i%8cc\]iXi‚[\[\[\k%;\k mXi`bb\YXi\j‚[Xeef^c\Ycµ[\]fcb jfd[`^f^d`^#[\kmXif^j‚[\_Xi[$ Zfi\]fcb`e[\`]´e^j\cjjpjk\d\k#[\i jpek\j#Xk[\kmXi\ei`^k`^[‚ic`^`[\#Éj`$ ^\i<mXJd`k_% É8cc\]fi´c[i\k`ck\\eX^\Yµiej`^\i1 Ë9Xi\d`kYXie`bb\bfdd\i`[‚ic`^k j\cjbXYË%E‚idXej\e[\i\e(+$‚i`^`\e clbb\k[µ^e`ejk`klk`fe#j‚\i[\ible [‚ic`^kj\cjbXY%;\ecfmjbXcj`dg\ck$ _\ecXm\jfd%É <mXJd`k__Xi\e[el`bb\]‚\kcX^k\e jkiXk\^`]fi#_mfi_led\e\i#Xk_\e[\j \i]Xi`e^\if^m`[\eka\e\ij`^Y\[jkjfd

Nyt medlem af bestyrelsen

epkY\jkpi\cj\jd\[c\d`9µiejM`cb‚i% D\e_le\i`bb\`km`mcfd#_m\d[\i _Xi_‚i[kYil^]fi_a´cg1 É8jpcYµie\e\\i\]k\id`efg]Xkk\cj\[\ Xcc\id\jkl[jXkk\Yµie#[\ic\m\i`;Xe$ dXib`[X^%;\km`cc\m´i\[\ac`^k#_m`j [\kmXidlc`^kXk^µi\ef^\k]fi[\d` jXdXiY\a[\d\[9µiejM`cb‚i%É

Udpluk af

Eva Smiths tillidsposter D\[jk`]k\iX]XjpcYµie\e\l[el%[b% =fidXe[]fi;\kBi`d`eXcgi´m\ek`m\I‚[% D\[c\dX]I\kjgc\a\i‚[\kl[g\^\kX] aljk`kjd`e`jk\i\e % D\[c\dX]Gfc`k`bfdd`jj`fe\e% D\[c\dX]Aljk`kjd`e`jk\i`\kj JkiX]]\i\kjgc\a\l[mXc^% D´^c`e^jdXe[]fi*=`jX^\id\cc\d d\[c\dd\if^]fiYle[% D\[c\dX]<:I@Æbfdd`jj`fele[\i <lifgXi‚[\k#[\iY\b´dg\iiXZ`jd\ f^]i\dd\[_X[% =fidXe[]fiY\jkpi\cj\e]fi BµY\e_XmejI\kj_a´cg% D\[c\dX]l[mXc^\km\[iµi\e[\ ^f[b\e[\cj\X]kifjjXd]le[%

7


DSB og Børns Vilkår sætter fokus på mobning Tirsdag den 17. maj 2011 er det international børnetelefondag – i den anledning vil Børns Vilkår og DSB minde alle om, at mobning skal bekæmpes i fællesskab @jXdXiY\a[\d\[9µiej M`cb‚ij´kk\i;J9el\k ËYµie\k\c\]fe$kf^Ëg‚jb`e$ e\i#[\idXib\i\i#Xk9µie\$ K\c\]fe\e\ik`c]fiXcc\ [Xejb\Yµie`µjkf^m\jk% JXdk`[`^jbXckf^\kd`e[\ fjfd#XkYµiejgifYc\d\i ÆYcXe[kXe[\kdfYe`e^Æ \i\k]´cc\jXec`^^\e[\#m` jXdd\ejbXcY\b´dg\% C`^\]iXgfc`k`b\i\k`c]fi$ ´c[i\#g´[X^f^\i#c´i\i\ f^]i`m`cc`^\]f[Yfc[ki´e\i\ Æk`cYµie\e\j\cm% @dXe^\cXe[\m\i[\efm\i _XiYµie\e_a´cg\c`ea\X cX9µie\K\c\]fe\e%

;\k]\ai\jd\[\e`ek\i$ eXk`feXcYµie\k\c\]fe[X^ [\e(.%dXa%@;XedXib dXib\i\im`[X^\em\[Xk j´kk\]fbljg‚dfYe`e^% DfYe`e^f^[i`cc\i`\i\i [\kjkµijk\\de\g‚ 9µie\K\c\]fe\e#[\i]‚i d\i\\e[(,%'''_\e$ m\e[\cj\ifd‚i\k% ;lbXef^j‚jkµkk\ 9µie\K\c\]fe\ef^ Y\b´dg\dfYe`e^ m\[Xkj\e[\\ejdjd\[ k\bjk\ejkfgdfYk`c ())'Æj‚Y`[iX^\i[l d\[,'bi%

SMS 'STOPMO B'

til 1220

og bidrag med 50 k r.

Hvis du støtter BørneTelefonen, deltager du automatisk i en konkurrence om en rejse for to personer til Paris sponseret af DSB Rejsebureau Bfeblii\eZ\ejclkk\i`l^\)(

Samarbejdspartnere og sponsorer KØBMAND AF AALBORG VAGN LARSEN & HUSTRUS FOND

Udgiver: Børns Vilkår Trekronergade 126 F, 2.sal, 2500 Valby www.børnsvilkår.dk bv@bornsvilkar.dk Telefon 35 55 55 59

Ansvarshav.: Dorthe Lysgaard Redaktør: Charlotte Geckler Tekst: Charlotte Geckler og Ulrikke Speggers Schrøder. Layout: Kasper Langaa Tryk: Dafolo

BørneTelefonen 116 111 BørneChatten, BørneBrevkassen: www.børnetelefonen.dk ForældreTelefonen 35 55 55 57 FagTelefonen 35 55 55 58

Børns Vilkårs nyhedsbrev nr. 2, 2011  

Børns Vilkårs nyhedsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you