Page 1

3 | 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR

Skilsmissebørns vilkår er for dårlige

FACEBOOK FORBUDT FOR BØRN j`[\+

MISHANDLEDE BØRN ER ET FÆLLES ANSVAR Men vi er også nødt til at stille krav til vores politikere...

NY VIDEN OM BØRN OG DERES SEKSUALITET

Hvornår er doktor-legen sund og normal, og hvordan taler man med et barn om emner som onani og porno?

j`[\)

j`[\-


| 2011

LEDER

3

NYT FRA BØRNS VILKÅR

DORTHE LYSGAARD

;`i\bkµi`9µiejM`cb‚i

Mishandlede børn er et fælles ansvar Socialminister Benedikte Kiær skal have ros for sit seneste forslag om statsstøttet mængderabat til søskende ved anbringelser. Således sikrer vi, at kommunerne også fjerner store søskendeflokke, om nødvendigt, uden at det slår hul i kassen. Men er forslaget ambitiøst nok?

S

\cmfdbXd\iX\ie\el\ijclbb\[\ f^[fdd\e]Xc[\k#j‚_Xi9µiejM`cb‚i `bb\^c\dk9iµe[\ijc\m$jX^\e%;\k \ijkX[`^Y\bpdi\e[\#Xk]fi´c[i\bXe Y\_Xe[c\[\i\jYµie#jfd[\kYc\m^afik# l[\eXk[\iYc`m\i^i\Y\k`e[`k`[\% 9iµe[\ijc\m$jX^\e\i]fikjXki\c\mXekk`c Xkd`e[\fjfd#Xkm`jfdYfi^\i\f^j‚ _Xi\kXejmXi%<kXejmXi]fiXkj`^\]iX# jeXbb\d\[g´[X^f^\e\cc\ile[\i$ i\kk\bfddle\e#e‚im`fgc\m\i#Xk Yµied`jki`m\j%F^m`_Xi\kXejmXi]fi Xkgi\jj\g‚f^m´i\jk´[`^\#_m`jm`fg$ c\m\i#Xk[\i`bb\jb\ief^\k#e‚im`le[\i$ i\kk\idpe[`^_\[\ie\% EfbbXem`jfdYfi^\i\^µi\d\^\k# d\em`\iÆd\[[\kbfdd\e[\mXc^`e d\ek\Æf^j‚eµ[kk`cXkjk`cc\biXmk`c mfi\jgfc`k`b\i\1?Xibfddle\ie\]o [\e]fieµ[e\µbfefd`k`cXkXeYi`e^\ [\Yµie#[\i_XiY\_fm6

2

@9µiejM`cb‚ijY`j`[[\ibfigj#[\ijkµk$ k\il[jXkk\Yµie#e‚i[\_Xi\ejX^` bfddle\ie\#fgc\m\im`#XkYµie`bb\ ]‚i\e]X^c`^Y\^ile[\cj\#e‚i[\i\j µejb\fd]o\eXeYi`e^\cj\Yc`m\iX]$ m`jk%<i‚ijX^\e`m`ib\c`^_\[\eµbfefd`6 M`\iYXe^\]fi#Xk[\jkfi\fdbfjke`e^\i `]fiY`e[\cj\d\[\eXeYi`e^\cj\f^[\ cXm\jkXkjc`^\i\]lj`fejkXbjk\i^µi#Xk bfddle\ie\`bb\XeYi`e^\iXcc\[\ Yµie#[\ii\\ck_XiYil^]fi[\k%

Et spadestik dybere

;\i]fi\im`^cX[\]fi#XkjfZ`Xcd`e`jk\i\e el]fi\jc‚i#XkjkXk\ejbXcbfdg\ej\i\ ]fil[^`]k\i]fiYle[\kd\[XeYi`e^\cj\ X]jkfi\jµjb\e[\Õfbb\ÆÔi\Yµie\cc\i d\i\%;\km`c_\ckj`bb\ikm´i\\kb´i$ bfdd\ekY`[iX^#j´ic`^kYcXe[kµbfef$ d`jbgi\jj\[\bfddle\i#_mfigifYc\$ d\kf^j‚\ijkµijk%Bfddle\i` l[bXek\eX];XedXib_Xi\e_µa\i\ ]i\bm\ejX]XeYi`e^\cj\i\e[bfddl$ e\i`?fm\[jkX[ji\^`fe\e\cc\i]oI\$ ^`feD`[kapccXe[%

;\jm´ii\d\e\im``bb\#Xkd´e^[\$ iXYXkk`cjµjb\e[\bXejk‚Xc\e\%Blekf gifZ\ekX]Xcc\XeYiX^k\Yµie\il[X] \ejµjb\e[\Õfbg‚Ôi\\cc\i[\ifm\i% M`_‚Y\i#Xkgfc`k`b\ie\g‚:_i`jk`Xej$ Yfi^m`c^iXm\\kjgX[\jk`b[pY\i\f^ `bb\YcfkX^\i\g‚\eb\ckjX^\i#d\e j`bi\Xkm`]‚i\eY\[i\f^Yi\[\i\µbf$ efd`jbi\]lj`fejfi[e`e^#e‚i[\kbfd$ d\ik`cXeYi`e^\cj\X]d`j_Xe[c\[\Yµie% E‚ia\^^‚ik`cmXc^[\e(,%j\gk\dY\i# kX^\ia\^YXie\kjgXik`#]fi9iµe[\ijc\m$ Yµie\e\f^Xcc\[\Xe[i\Y`j`[[\iYµie# m`dµ[\i`9µiejM`cb‚i#\i`bb\j‚[Xe Xkipjk\X]j`^%

C´jf^j‚<ecljj`e^\im\c `bb\j‚jc\dj`[\.%


X X

Folketingsvalg ÆkX^YXie\kjgXik`

D

\e(,%j\gk\dY\i)'((jbXc[\im´i\ ]fcb\k`e^jmXc^%?ljbXkd\[kX^\ gXik`\ie\jYµie\$f^le^\gfc`k`b` [`e\fm\im\a\cj\i#e‚i[lj´kk\i[`k bip[j

klk`fe\id\[j‚[‚ic`^k\k`e[\bc`dX#Xk [\kjbX[\iYµie\e\j_\cYi\[%F^j‚[Xe blee\m`Yc`m\m\[d\[Xkc`jk\fdi‚[\i# [\i_XiY\_fm]fijkµii\]fbljf^`e[$ jXkj]iXgfc`k`b\ie\jj`[\%

9iµe[\ijc\m#Kµe[\i#DflÆki\eXme\ [\i`[X^^`m\i_\ckXe[i\XjjfZ`Xk`fe\i# \e[]µi[\]fi]´i[\c`^\jX^\ifdYµie\$ d`j_Xe[c`e^j‚[X^\ejcpj%G´[X^f^\i [\ible_Xi]‚d`elkk\id\[[`kYXie fd[X^\e`ml^^\jkl\e%Jbfc\if^`ejk`$

E‚i[ljk\dd\ik`c]fcb\k`e^jmXc^\k# bXe[lm´i\d\[k`cXk^µi\\e]fijb\c ]fiYµief^le^\`;XedXib%?ljb[\i$ ]fiXkmli[\i\gXik`\ie\jYµie\$f^le^\$ gfc`k`b#`e[\e[lj´kk\i[`kbip[jg‚ jk\dd\j\[c\e%

Træk din støtte fra i skat

?m`j[ljkµkk\i9µiejM`cb‚iµbfefd`jb# bXe[ldlc`^m`jki´bb\[`ejkµkk\]iX` jbXk%C´jd\i\fd]iX[iX^ji\^c\ie\g‚ Yµiejm`cb‚i%[b&jbXk%M`c[lm´i\ j`bb\ig‚Xk]‚[`ejkµkk\fg^`m\kk`c

""

Er dit parti Barnets Parti? Gi`fi`k\i\i[`kgXik`Yµie\$f^ le^\gfc`k`bb\eÆbXe[l]o Ôe[\[\eg‚[\i\j_a\dd\j`[\ f^`[\i\jmXc^gif^iXd6 Jkpib\i[\Yµief^le^\j i\kk`^_\[\iÆ^‚i[\`e[]fi \eYµie\fdYl[jdXe[6 Jkfgg\i[\e\[jb´i`e^\ie\ g‚jbfc\if^[X^`ejk`klk`fe\i6 M`c[\dfYe`e^\ek`cc`mjf^ j`bi\jkµii\ki`mj\cg‚jbfc\ie\6 Jkpib\i[\\ek`[c`^`e[jXkj fm\i]fil[jXkk\Yµief^le^\6

JbXk#jbXc[ljµi^\]fi#Xkm`_Xi[\]fi$ eµ[e\fgcpje`e^\i1 EXme#X[i\jj\f^:GI$ei%J\e[[\dgi% dX`ck`cYm7Yfiejm`cbXi%[b\cc\ibfe$ kXbkfjg‚k\c\]fe*,,,,,,0%

Nyeste bøger fra Børns Vilkårs Forlag Samtaler med børn Æi\[jbXY\ik`cgif]\jj`fe\cc\ f^Xe[i\mfbje\ 8]C`j\D\ii`c[f^ 8ee\M`Y\b\=c\`jZ_\i

Omsorgssvigt

Æ\ki\[jbXYj_´]k\k`cgif]\jj`fe\cc\ 8]9\ek\9fj\ilgf^ C`j\D\ii`c[

Børn og nye medier

Æ^f[\i‚[f^i\[jbXY\ik`c]fi´c[i\ 8]DXc\e\<ibdXee

?mX[\i\e^f[jXdkXc\ d\[\kYXie6?mfi[Xejk`cc\ia\^[\ jm´i\jgµi^jd‚c6?mfie‚ijbXca\^ le[\ii\kk\6

?mX[\ifdjfi^jjm`^k6 ?mX[jbXcdXec´^^\ d´ib\k`cm\[]fijb\cc`^\kpg\iX]fd$ jfi^jjm`^k_fjYµie6?m`cb\dlc`^_\$ [\i_XidXe]fiXk^µi\ef^\km\[[\k6

D‚dXejdjË\m\[d`[$ [X^jYfi[\k6<im`ikl\cc\ m\ee\ii`^k`^\m\ee\i6 ?m`cb\ejg`ckpg\\i[`kYXie#f^_mfi c´e^\\i[\k`fi[\eXkjg`cc\Zfdglk\i$ jg`cfd[X^\e6

Pris 150 kr.

Pris 150 kr.

Pris 150 kr.

Kø b bø ge rn e 'S am ta le r m ed bø rn ' og 'O m so rg ss vi gt ' Sa m le t pr is

25 0 kr .

Bestil bøgerne på børnsvilkår.dk eller på tlf. 3555 5559 3


3

| 2011

NYT FRA BØRNS VILKÅR

Facebook

Forbudt for børn

Et stigende antal danske børn under 13 år har i dag en Facebook-profil, selvom de er forment adgang. Børns Vilkår opfordrer Facebook til at sænke aldersgrænsen og forme indholdet til sitets reelle brugere. Men det vil ikke ske, siger Facebooks indholdsansvarlige talskvinde.

É;\k\id\^\kgifYc\dXk`jb#]fiYµie le[\i(*‚ijbXc`bb\m´i\g‚=XZ\Yffb# j‚c´e^\j`k\k`bb\\i^\Xi\kk`c[\d#É j`^\iYµie\]X^c`^bfejlc\ek`9µiej M`cb‚i#G\ie`cc\DXkk_`\j\e% 9µiejM`cb‚ijJbfc\Ka\e\jk\#[\i_fc[\i fgc´^fd[`^`kXcdfYe`e^g‚cXe[\kj jbfc\i#\i]Xi\i#XkYµiebXeÔe[\g‚Xk c´^^\eµ^\eY`cc\[\il[X][\i\jm\e\cc\i m\e`e[\#_m`j[\Yc`m\ilm\ee\i%8e[i\ _Xifgi\kk\k_X[\^ilgg\i#jfd[\`bb\ bXeclbb\#]fi[`jk`]k\i\e_Xi]ficX[k ^ilgg\ef^`bb\bXe]‚X[^Xe^`^\e% F^j\cmfdY‚[\]fi´c[i\#jbfc\c\[\cj\ f^gfc`k`_Xim´i\k`e[YcXe[\k#bXe[\i ^‚_Xcm\f^_\c\‚i#]µi=XZ\Yffb]a\ie\i ^ilgg\ie\%

4

É;\iYµim´i\\ee\df^Yil^\im\ec`^ d‚[\#_mfig‚Yµie]obXeXed\c[\ dfYe`e^f^Z_`bXe\#f^[\ijbXcXej´k$ k\jg\ijfeXc\#j‚[\i\ii\jjfliZ\ik`cXk i\X^\i\gifdgk\g‚Xed\c[\cj\iX]]o _X[\^ilgg\i%;\jl[\ejbXcYµie\e\`e$ ]fid\i\jfd^f[kXbkf^kfe\g‚=XZ\$ Yffb#Y‚[\e‚iYµie\e\fgi\kk\i\egif$ Ôc#d\ef^j‚cµY\e[\d\[bXdgX^e\i% ;\kjb\i`bb\`[X^#Éj`^\iG\ie`cc\ DXkk_`\j\e#[\id\e\i#Xk=XZ\Yffb jbXce\[j´kk\Xc[\ij^i´ej\ef^k`c$ gXjj\gif[lbk\kk`cYil^\ie\jXc[\i%

Falsk information

D\e[\km`c`bb\jb\`]µc^\=XZ\Yffbj `e[_fc[jXejmXic`^\d\[XiY\a[\i# Bi`jkXBfY\jb`%?le]fibcXi\i#Xk=XZ\$ YffbXc[i`^_Xim´i\kd\ekk`cYµief^ _\cc\i`bb\Yc`m\i[\k]fi\cµY`^k#]fi[` \eXd\i`bXejbcfm]fi_`e[i\i[\k% @jk\[\k]fijµ^\i[\em\i[\ejfdjg´e[$ \e[\m`ibjfd_\[Xk]a\ie\[\dXe^\d`c$ c`fe\iX]Yµie#[\icpm\ij`^k`cX[^Xe^% É@ek\kjpjk\d\ig\i]\bk#d\e[\k\i d`jYil^X]mfi\jj`k\f^gfc`k`bXkfg$ i\kk\]Xcjb\eXme\\cc\i]Xcjb`e]fidX$ k`fe#Éj`^\iBi`jkXBfY\jb`%

¨

O

m\i.,'d`cc`fe\id\ee\jb\i` m\i[\e_Xi`[X^\eXbk`mgifÔcg‚ [\kjfZ`Xc\#[`^`kXc\e\km´ibÆ=XZ\$ Yffb%@gi`eZ`gg\k_XidXe]µijkX[^Xe^# e‚idXe]pc[\i(*‚i#d\e[\ej\e\jk\ <LB`[jFec`e\$le[\ijµ^\cj\m`j\i#Xk Õ\i\f^Õ\i\YµieYc`m\ik`ckilbb\kX] d\[`\k%;XedXib\i\kX][\<lifg´`jb\ cXe[\d\[Xcc\iÕ\jkgifÔc\i#f^_\i_Xi ZX%_Xcm[\c\eX][\0$()$‚i`^\bfYc\kj`^ g‚f^fg^`m\k\e_µa\i\Xc[\i#\e[[\ i\\ck_Xi%

Der bør være en nem og brugervenlig måde, hvorpå børn fx kan anmelde mobning og chikane G\ie`cc\DXkk_`\j\e# 9µiejM`cb‚i

@]µc^\Bi`jkXBfY\jb`jXdXiY\a[\i=XZ\$ Yffbi\^`feXckd\[\ei´bb\`k$fi^Xe`$ jXk`fe\i]fiXk]fi_`e[i\Yµieg‚j`k\k# c`^\jfd=XZ\Yffb_Xi_le[i\[m`jX] jg\Z`Xc`j\i\[\i\gfik\i\f^XlkfdXk`$ jb\j`bb\i_\[jjpjk\d\i#[\iY\jbpkk\i Yil^\ie\% D\e9µiejM`cb‚id\e\i#Xk=XZ\Yffbj ]fiXejkXcke`e^\i`bb\\iefb#_m`jgif$ Yc\dXk`bb\ed\[[\d`e[i\‚i`^\jbXc cµj\j%É;\k\i´i^\ic`^k#Xk=XZ\Yffb `bb\m`ckX^\[\i\j\k`jb\XejmXig‚j`^% ;\i\jk`ckX^\ilk`cjki´bb\c`^\#]file[\i$ jµ^\cj\im`j\iafe\kfg#XkjkX[`^Õ\i\ Yµie]‚i=XZ\Yffb$gifÔc\i#Éj`^\i G\ie`cc\DXkk_`\j\e%


"" Hadegrupper kan ramme alle børn Mobning på Facebook har en anden karakter end i skolegården. E‚idfYe`e^Õpkk\ifm\i`[\e[`^`kXc\ m\i[\e#bXe_le[i\[m`jX]m\ee\ij\ d\[#kfe\ebXem´i\_‚i[\i\#f^[\ e\[j´kk\e[\fi[bXe`bb\l[\em`[\i\ jc\kk\j%;\kd‚kk\(($‚i`^\<d`cjXe[\# [X_Xegcl[j\c`^Ô^li\i\[\`\e_X[\$ ^ilgg\% <eYXeXclfm\i\ejjk\dd\cj\`]i`k`[j$ bclYY\el[m`bc\[\j`^fm\ie`^_kk`c\e _X[\^ilgg\g‚e\kk\k#_mfi(($‚i`^\ <d`cjjbfc\$f^]i`k`[jbXdd\iXk\iYc\m fg]fi[i\kk`cXkË_X[\Ë_Xd%:X%)'g\ijf$ e\imXc^k\XkYc`m\k`c_´e^\i\% ?´e[\cj\e^`b]µijkfg]fi<d`cjdfi \k_Xcmk‚i\]k\i#Xk^ilgg\eYc\mfgi\k$ k\kÆf^[\kjb\k\ble#]fi[`\ec´i\iÔb epj_\ifd%<d`cj\cm_Xm[\e\dc`^`e$ k\kjX^kk`cj`e\]fi´c[i\fd[\elY\_X$ ^\c`^\fgc\m\cj\% ÉFm\i]fid`^jcf^_Xe[\k_\ejfd\e YX^Xk\c#f^a\^blee\`bb\e‚`e[k`c _Xd%D\e_Xejc´i\iÔb\e^f[jeXb d\[_Xd#_mfi[\kbfd]i\d#Xk_Xe ]Xbk`jb_Xm[\m´i\kd\^\kb\[X][\k le[\im\aj#Éj`^\i<d`cjdfi% É@YXbjg\ac\kbXea\^j\#Xk\g`jf[\eXcc`$ ^\m\c_Xig‚m`ib\k_Xd\e[\c%;\i\i]o XiiXe^\d\ek\i`]i`k`[jbclYY\e#jfd _Xe_XikXbb\ke\ak`c#]fi[`_Xe]ip^$ k\[\bfe]ifekXk`fe\ed\[jk`]k\i\eX] ^ilgg\e%É <d`cjdfim`[jk\^f[k#Xkjµee\e_Xm[\ \egifÔcg‚=XZ\Yffb#]fi_le_Xm[\

j\cm^`m\k_Xdcfm%F^j‚j\cmfd_Xe [\e^Xe^blemXik`‚if^Xckj‚le[\i[\ g‚bi´m\[\(*‚i%D\e[\kmXigiXbk`jb# ]fi[`_Xem`X=XZ\Yffbblee\l[m\bjc\ Yi\m\f^Y`cc\[\id\[jb`$m\ee\iYfjXk ^\f^iXÔjbcXe^km´b%;\jl[\emXi <d`cjdfif^jkfi\jµjk\iXcc\i\[\cf^^\k g‚#j‚d\[`\kmXi`bb\j‚]a\iek% ÉM`_Xm[\kXckfd#_mX[dXejblcc\ le[^‚g‚=XZ\Yffb%=oXkYc`m\m\ee\i d\[]fcb#dXe`bb\b\e[k\#f^XkdXe jblcc\m´^k\j`e\fi[d\[fd_l%Afb\j \i`bb\Xck`[\^e\kk`c[\[`^`kXc\d\$ [`\i#]fi[\bXej‚c\kd`j]fijk‚j%D\e kXeb\efd#Xk<d`cm`cc\Yc`m\dfYY\k` \e_X[\$^ilgg\#_Xm[\_\ckeX`mk`bb\ jki\a]\kd`^#Éj`^\i<d`cjdfi% ?le]fik´cc\i#Xkjbfc\e_Xe[c\[\k`c glebkf^gi`bb\f^`e]fid\i\[\Xcc\ ]fi´c[i\fd_´e[\cj\e#jfdeXklic`^$ m`jmXijki\e^k]fiYl[k`]µc^\jbfc\ej gfc`k`b%K`cYX^\jkf[elXk]‚clbb\k <d`cj_X[\^ilgg\%<d`c_Xm[\j\cm]fi$ jµ^kXkXed\c[\[\ek`c=XZ\Yffb#[X [\eYc\mfgi\kk\k#f^j`[\ekf^Y‚[\ _Xejdfif^jbfc\ebfekXbkk`c=XZ\$ Yffbm`X[\f]]\ek$c`^kk`c^´e^\c`^\bfe$ kXbk\i%D\e`ek\kjb\k\% ÉBle]fi[`c´i\i\eb\e[k\\e#[\i b\e[k\\e#[\ib\e[k\=XZ\YffbjËdXe[Ë `JbXe[`eXm`\e#cpbb\[\j[\kfjfdj`$ [\iXk]‚jc\kk\kjb`[k\k#Éj`^\idf[\i\e% <d`cf^_Xejdfiµejb\iXkfgki´[\Xefepdk` Xik`bc\e#[\i\j`[\ek`k\k\i\ii\[Xbk`fe\eY\b\e[k%

SkoleTjenesten har fokus på trivsel

SkoleTjenesten er Børns Vilkårs mobile service, der kommer rundt på skoler i hele landet for at stille skarpt på fx mobning og børn og unges digitale liv. SkoleTjenesten holder oplæg for både skolebørn, forældre og professionelle fagfolk.

Book et oplæg på børnsvilkår.dk/skoletjenesten 5


3

| 27 0 1N1 Y TN YF RT AF RBAØ RBNØSR NV SI L VK IÅLRK Å R

Ny viden om børn og deres seksualitet Hvornår er doktor-legen sund og normal, og hvordan taler man med et barn om emner som onani og porno, uden at krænke det?

B

µiejj\bjl\cc\c\^\f^X[]´i[bXe m´i\\e^i´ej\fm\ijbi`[\e[\ X]]´i\]fiY‚[\]fi´c[i\f^g´[X$ ^f^\i%;\k]fijµ^\iaflieXc`jkf^]fi]Xk$ k\i8eeXCfl`j\Jk\me_µaXk`dµ[\$ bfdd\`_´]k\kË9µief^ j\bjlXc`k\kË#[\iell[bfd$ d\i`\eepi\m`[\i\kl[^Xm\ g‚9µiejM`cb‚ij=ficX^% ?mfi]fi\i[\ki\c\mXekXk jbi`m\\eYf^fdYµiej j\bjlXc`k\k6 =fi[`Yµiejj\bjlXc`k\k\i \ejkfil[]fi[i`e^f^\e b`c[\k`ckm`mc$Y‚[\`[X^`e$ jk`klk`fe\ie\f^`_a\dd\k% ;\i\i`bb\j´ic`^kd\^\k ]fbljg‚fdi‚[\k^\e\i\ck# _m\ib\e`[Xejb]fijbe`e^ \cc\ig‚j\d`eXi`\ie\% ?mfi]fi\i[\ij‚c`[k ]fbljg‚fdi‚[\k6 ?`jkfi`jbj\k_XiYµiej j\bjlXc`k\km´i\kgi´^\kX] _fc[e`e^\i]i\d]fim`[\e% @[\]i`^afik\.'Ë\i\f^/'Ë\i\ mXiXck`e^k`ccX[k%;X`e[jk`cc`e^\e ´e[i\[\j`^#f^ËYfcc\ildd\e\ËYc\m e\[cX^k#fgjkf[km`mc\e%?mX[jbXcm`j‚6 @[X^\i_fc[e`e^\ie\Yc\m\kd\i\i\jki`b$ k`m\#d\em\c]le[\i\km`[\efd\de\k jXme\jjkX[`^%

6

?mX[Yµi[\kYµie\]X^c`^\g\ijfeXc\ jfdd`e`dldm`[\fdYµiejj\b$ jlXc`k\k6 G´[X^f^\ijbXcblee\jb\ce\d\cc\d jle[f^Y\bpdi\e[\X[]´i[%;\jbXc

DXk_`c[\g‚jpm ‚i_Xik\^e\kj`e ]fi\jk`cc`e^fd[\k Xkm´i\b´i\jk\i%

Bo ge n 'B ør n og se ks ua litet ' ko ster 15 0 kr.

Be sti l de n på bø rn

sv ilk år. dk

?mX[Yµimfbje\^\e\i\ck m`[\fdYµiejj\bjlXc`k\k6 DXe^\mfbje\Yc`m\id\^\k]fijbi´b$ b\[\#e‚iYµieY\^pe[\iXkc\^\j\bjl$ \cc\c\^\#]fi[`[\]fikfcb\i[\kjfdmfb$ j\ej\bjlXc`k\k%D\eYµiej j\bjlXc`k\k\ief^\k_\ckXe[\k \e[mfbje\j%9µiejbXc_Xm\ cfmk`cXkl[c\m\\ejle[j\b$ jlXc`k\k$[f^l[\eXkfg]fi$ [i\jk`c[\k#]fi[\jbXcefb j\cml[]fijb\fdi‚[\k% ?mfi[Xebfdd\iYµiej j\bjlXc`k\kk`cl[kipb6 ;\\i`bb\Y\m`[jk\fd[\i\j j\bjlXc`k\k%;\k\iYcfkiXi\f^ mXid\]fie\dd\cj\i%<eb`c[$ i\e`dXm\e%;`jj\lY\m`[jk\ ]µc\cj\i\id\i\jg´e[\e[\ \e[Xe[i\#l[\eXk[\bXe j´kk\fi[g‚#_mfi]fi%

jk‚]Xjkg‚[\i\jg´[X^f^`jb\giXbj`j f^_fc[e`e^\ifm\i]fi]fi´c[i\%Fd$ m\e[kjbXc[\blee\i\X^\i\g‚Yµie# jfdl[m`j\ik\^eg‚X]m`^\e[\X[]´i[ \cc\i_Xijpdgkfd\ig‚Xk_Xm\m´i\k l[jXk]fibi´eb\cj\i%

?mfi[Xele[\ijkµkk\idXe Yµiejj\bjl\cc\[i`]k6 9µie_XiXYjfclkXcc\iY\[jkX] Xk]fiYc`m\`[\i\jljbpc[%DXe jbXcÔe[\YXcXeZ\ef^_m\ib\e YcXe[\j`^m\[Xkj´kk\j\bjl\cc\fi[g‚ [\k#[\^µi#\cc\i^‚`[\eXe[\e^iµ]kf^ jb´c[\[\dl[f^^µi\[\dk`cjbXdd\%


Underretningspligt for alle

<]k\iCfmfdJfZ`XcJ\im`Z\š(,+_XiXcc\#[\i]‚ib\e[jbXYk`c# Xk\kYXie\cc\i\ele^l[j´kk\j]fimXeiµ^k#mfc[#d`j_Xe[c`e^# j\bjl\cc\fm\i^i\Ydm%\cc\ic\m\ile[\i]fi_fc[#[\iYi`e^\i[\kj jle[_\[\cc\il[m`bc`e^`]Xi\#gc`^kk`cXkle[\ii\kk\bfddle\e%

En lussing er vel ikke så slem

Ville du reagere, hvis du så et barn få en lussing? JA

DX_\iBXjj\d#*+‚i#j\cmjk´e[`^1 È;\kbXe[lkif%;lbXe`bb\jc‚\kYXie# jfd[lj\cm_XijbXYk%E‚i[\kjkXik\i d\[\ecljj`e^#bXe[\k]µi\k`c_mX[jfd _\cjk%J‚a\^[\k#m`cc\a\^i`e^\k`cgfc`k`\k%É

Danskerne tager langt lettere på en lussing end på andre former for misrøgt og vold imod børn. Det viser en ny undersøgelse foretaget i samarbejde med Danmarks Almene Boliger.

JA

I`bb\IXjdljj\e#*(‚i#JFJL$_a´cg\i1 ÈAX#_\ckj`bb\ik%A\^m`cc\^‚_\ef^jeXbb\ d\[]fi´c[i\e\f^jgµi^\#fd[\i`bb\ mXiXe[\kXk^µi\%ÉM\[[l#_mfi[ljblcc\ _\em\e[\[`^6ÈAX#k`cbfddle\ef^[\ jfZ`Xc\dpe[`^_\[\i%É

J

li`[`jb\i[\i`e^\ekm`mc%=fi´c[i\ji\kk`cXkjc‚Yµie# f^j‚bXc[\kËi\mj\cj\ji\kk\eË#Yc\mX]jbX]]\k`(00.%J`[\e[X _Xi[\km´i\kbi`d`e\ckXkjc‚j`kYXie%<ecljj`e^\i[\id\[ lcfmc`^%8cc`^\m\cm`j\i\ed\e`e^jd‚c`e^#jfd9CÆ;XedXibj 8cd\e\9fc`^\iÆf^9µiejM`cb‚i_Xi]‚\k]fi\kX^\kX]89 8eXcpj\#Xk*(gifZ\ekX][Xejb\ie\`bb\m`cc\i\X^\i\#_m`j [\j‚\kYXie]‚\ecljj`e^%

MÅSKE

=`eeJkfb_fcd#//‚i#g\ej`fe`jk1 È;\kX]_´e^\iX]Õ\i\k`e^%?m`jYXie\k ]fika\e\i[\k#_Xia\^jbXd`bb\ef^\k `df[\ecljj`e^%É È?m`j[\k\i[\Z`[\i\[\k´jb#m`cc\a\^ giµm\Xk]‚]Xk`YXie\kjeXme%<cc\ijepkk\i [\k`bb\%;\i\]k\im`cc\a\^]‚]Xk`gfc`k`\k%É

;\ek\e[\ejY\bpdi\ijfljZ_\]f^c\[\iX]9µiejM`cb‚ij 9µie\K\c\]fe#9\ek\9fj\ilg1È?m`jmfbje\bXeÔe[\g‚Xk ^`m\[\i\jYµie\ecljj`e^g‚c\^\gcX[j\e`]lc[f]]\ekc`^_\[# _mX[^µi[\j‚`bb\_a\dd\YX^clbb\[\[µi\6;\k\imfc[f^ jbX[\c`^k]fiYµie%?m`jmfbje\Ôb\ecljj`e^#mXidXeaf`bb\ \kµa\Yc`b`km`mcfd#Xk[\Yc\ml[jXk]fi\kmfc[\c`^kfm\i^i\Y%É

JA

Jk\]XeG\[\ij\e#)/‚i#dli\i1 ÈAX#[\km`cc\a\^efb%C`^\j`^\1?Xccf dXbb\i#jcXgc`^\X]D\e[\kbfdd\iXe g‚#_mfijkfi_Xe\i%É M\[[l#_mfi[ljblcc\_\em\e[\[`^6 È;\km\[a\^`bb\%<eg´[X^f^#jbfc\\cc\i Yµie\_Xm\d‚jb\6É

D\e\i[Xejb\ie\^\e\i\ckkfc\iXek\fm\i]fimfc[df[Yµie6 Jc\k`bb\#m`j\id\e`e^jd‚c`e^\e%<bj\dg\cm`jm`cle[\ikf gifZ\ek]fi_fc[\j`^gXjj`m\#_m`j[\\i]Xi\i#Xk\kYXiejc‚j d\[bepke´m\%D\ebepke´m\e\iali`[`jbj\kc`^\j‚jc\d jfdcljj`e^\e#gf`ek\i\i9\ek\9fj\ilg1 ÉDXe_XijfdYfi^\ile[\iXcc\fdjk´e[`^_\[\ile[\ii\k$ e`e^jgc`^k#_m`jdXej\i\kYXieYc`m\jc‚\k%LXej\kfd[\k\i \ecljj`e^#bepke´m\\cc\i\kjgXib%É

Danskerne tager misrøgt alvorligt ;XedXibj8cd\e\9fc`^\if^9µiejM`cb‚ijgli^k\ (%)''[Xejb\i\fd[\i\j_fc[e`e^\ik`cd`jiµ^k\[\Yµie% >\e\i\ckm`j\id‚c`e^\e#Xk[Xejb\ie\\i\bjki\dk fgd´ibjfdd\g‚]\ac\ie´i`e^#cXj\kkµaf^]fi´c[i\ d\[d`jYil^%;\X[jgli^k\d\e\ig‚`e^\ed‚[\#Xk d\[`\fdkXc\eX]d`jiµ^k\[\Yµie\il[\X]gifgfik`fe\i% ➜ Se flere resultater fra meningsmålingen på beboerbladet.dk

""

9%

\i\e`^\`# XkgifYc\d\k d\[d`jiµ^k \ifm\i[i\m\k%

66%

68%

m\[^f[k# _mfi[\jbXc _\em\e[\j`^# _m`j[\fgc\m\i d`jiµ^k%

41%

m`c`bb\^XiXek\$ i\jXefepd`k\k jfdY\k`e^\cj\ ]fiXkXed\c[\ d`jiµ^k%

34%

m`c]fi\ki´bb\ Xkle[\ii\kk\ Xefepdk%

\ibc´i\ij`^ l\e`^\_\i`%

7


9><­B>< ­D<­DH

Støt BørneTelefonen

BAG FOR EN SAG D. 13. OKTOBER OG STØT BØRNS VILKÅRS BØRNETELEFON Bag for en Sag er en årlig tilbagevendende aktivitet, der handler om, at børn bager for at hjælpe andre børn. Børnene bager i fællesskab og sælger efterfølgende bagværket.

om projektet. Bag for en Sag giver jer mulighed for at sætte fokus på hygge, samvær og omtanke for andre – aspekter der er vigtige for børns trivsel og udvikling.

Overskuddet går til Børns Vilkårs arbejde med bl.a. BørneTelefonen, der hvert år rådgiver mere end 15.000 børn og unge med problemer.

Tilmelding

I 2010 bagte 36.814 børn til fordel for Børns Vilkår. I år håber vi, at endnu flere vil bakke op

Tilmeld jer på www.bagforensag.dk hvor I kan læse mere om projektet samt hente opskrifter og inspiration.

IK€MQFOWFO MARGRETHE BRUN HANSEN Børnepsykolog

“Mange børn synes, at bagning er en rigtig god aktivitet, for de kan på den ene eller anden måde bidrage med et eller andet i en bagestund. Og så giver det en ekstra form for nydelse at spise noget, man har skabt sammen.”

SIF ORELLANA Idérig forfatter

“Jeg elsker at bage. Det er én af de ting i min fritid, jeg sætter allerstørst pris på og med stor fornøjelse inddrager mine krudtugler i. Og jeg vil meget gerne medvirke til at give en masse andre børn mulighed for at få en god oplevelse.”

Samarbejdspartnere og sponsorer KØBMAND AF AALBORG VAGN LARSEN & HUSTRUS FOND

Udgiver: Børns Vilkår Trekronergade 126 F, 2.sal, 2500 Valby www.børnsvilkår.dk bv@bornsvilkar.dk Telefon 35 55 55 59

Ansvarshav.: Dorthe Lysgaard Redaktør: Charlotte Geckler Layout: Kasper Langaa Tryk: Dafolo

BørneTelefonen 116 111 BørneChatten, BørneBrevkassen: www.børnetelefonen.dk ForældreTelefonen 35 55 55 57 FagTelefonen 35 55 55 58

Børns Vilkårs nyhedsbrev nr. 3 2011  
Børns Vilkårs nyhedsbrev nr. 3 2011  

Alle medlemmer modtager nyhedsbrevet med posten 4 gange om året.

Advertisement