Page 1

4 | 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR

Portræt: sorggruppeledere gennem 10 år

NÅR DØDEN BEKRÆFTER LIVET GODT BEGYNDT – MEN LANGT FRA HALVT FULDENDT Den nye regering må sætte handling bag ordene og tænke langsigtet og nyt

j`[\+

j`[\)

NÅR KÆRLIGHED GØR ONDT Rådgivning til unge i voldelige kæresteforhold

j`[\.


LEDER

4

| 2011

NYT FRA BØRNS VILKÅR

PETER ALBÆK

=fidXe[]fi9µiejM`cb‚i

Godt begyndt

Æd\ecXe^k]iX_Xcmk]lc[\e[k Vi har fået en ny regering, og vi har fået et regeringsgrundlag med mange positive toner for børn og unge. Men det er vigtigt, at regeringen også tænker langsigtet og nyt.

F

fi[\k]µijk\m`ci\^\i`e^\ei\m`[\i\ le[\im`je`e^jd`caµcfm\e#j‚jbf$ c\ejXbkµi\i`\e[eljkµii\^iX[]fi$ gc`^k\jk`cXkjbXY\\ekip^jbfc\^Xe^]fi Xcc\Æl[\edfYe`e^%F^i\^\i`e^\em`c jkpib\`ebclj`fe\e#j‚]´ii\l[jb`cc\j k`cjg\Z`Xcle[\im`je`e^%JXdk`[`^m`c i\^\i`e^\e_´m\[\ebi`d`e\cc\cXmXc$ [\i#jkpib\bi`d`eXc`k\kj]fi\Yp^^\cj\e YcXe[kYµief^le^\#d`e[jb\Yµie\]Xk$ k`^[fdd\e#^µi\[\kc\kk\i\Xk^i`Y\`e[ fm\i]fi]Xd`c`\i#_mfi[\i\id`jkXeb\ fdfm\i^i\Y\cc\ifdjfi^jjm`^k#jkpib\ k`cjpe\kd\[XeYiX^k\YµiejXdki\m`[\i\ ÔeXej`\i`e^\eX]XeYi`e^\cj\jfdi‚[\k% <e[\c`^m`ci\^\i`e^\e]fiY\[i\Yµief^ le^\ji\kk`^_\[\i#]µc^\fgg‚XeY\]Xc$ `e^\ie\]iX=EËjYµie\bfd`k„jXdk jkpib\Yµief^le^\jbcX^\dlc`^_\[\i f^[\i\jb\e[jbXYk`c\^e\i\kk`^_\[\i% M`_‚Y\i#Xki\^\i`e^\ej´kk\i_Xe[c`e^ YX^fi[\e\f^_Xidf[k`cXkk´eb\ cXe^j`^k\kf^epk%F]k\j\igfc`k`b\i\ l[^`]k\ik`cYµief^le^\jfd\eY\cXjk$ e`e^]fiµbfefd`\e%J\im`[\k`jk\[\k

2

jfd\ebcf^`em\jk\i`e^#bXeYµie$f^ le^\fdi‚[\kd‚jb\\e[[Xm`j\j`^Xk m´i\\e[\cX]cµje`e^\eÆf^j‚g‚[\e gi\jj\[\f]]\ekc`^\µbfefd`%

Pengene værd

<bj\dg\cm`jd`jki`m\jfdbi`e^,'%''' Yµief^le^\Ækf`_m\ibcXjj\Æ`jbf$ c\eg‚^ile[X]gifYc\d\i`_a\dd\k# dfYe`e^#\ejfd_\[dm%;\Yµieg‚m`i$ b\jY‚[\jfZ`Xckf^]X^c`^k#f^dXe^\X] [\d]‚iY\_fm]fijkµkk\f^]fiXejkXck$ e`e^\i%;\k\ii`^k`^jb`[k]fiYµie\e\ f^i`^k`^[pik]fijXd]le[\k%;\i]fi\i ]fi\Yp^^\e[\]fbljg‚ki`mj\c`jbfc\e \ejfc`[`em\jk\i`e^k`c\eYiµb[\cX]# _mX[[\k`[X^bfjk\i#Xkj‚dXe^\Yµie d`jki`m\j% @]fi_fc[k`c`e[Yp^^\ikXcc\kYil^\i Jm\i`^\f^Efi^\.'$/'gifZ\ekX][\k Y\cµY#m``;XedXibYil^\ig‚jfZ`Xc\ ]fiXejkXcke`e^\if^XeYi`e^\cj\ik`c Yµief^le^\%?m`jm`_Xidf[k`cXk k´eb\cXe^kf^jXkj\dXjj`mkg‚]fi\$

Yp^^\cj\f^k`[c`^`e[jXkj#bXem`d‚jb\ jbXY\jXdd\l[m`bc`e^%M`_Xi]Xbk`jb `bb\i‚[k`cXkcX[\m´i\% ;\ejfZ`Xc\dfY`c`k\k_Xijk‚\kjk`cc\` ),‚i%D\em`_XiXcc\dlc`^_\[\i]fiXk ^µi\[\kY\[i\#[Xe´jk\eXcc\,$‚i`^\ ^‚i`Yµie\_Xm\%;\k^`m\ig\e^\e\fg k`ck`^Xe^\`^\eXk`em\jk\i\`^f[\Yµie\$ _Xm\i%;\kbi´m\ik`c^\e^´c[d\i\ mfbj\ek`[k`cYµie\e\#m`[\i\l[[Xee\cj\# Y\[i\c\[\cj\f^Õ\i\i\jjfliZ\ik`c`e$ jk`klk`fe\id\[dXe^\jfZ`XckY\cXjk\[\ Yµie%D\e[\k\ik`[\ef^g\e^\e\m´i[% =fbljg‚Yµief^le^\\i`bb\YXi\ g\e^\l[X]jkXkjbXjj\e%;\k\ijle[ ]fiel]kf^jle[µbfefd`%

G\k\i8cY´b =fidXe[]fi9µiejM`cb‚i


"" Flot evaluering af trivselsforløbet Jkfi#gfj`k`mY\kp[e`e^%;\k^µi\e ]fijb\c%;\kmXibfebclj`fe\e#[X JLJ\mXcl\i\[\Jbfc\Ka\e\jk\ej ki`mj\cj]ficµY#_m`jd‚c\iXkjkpib\ bcXjj\d`caµ\k%

J

bfc\Ka\e\jk\ejki`mj\cj]ficµY#[\i j´kk\i]fbljg‚[\gifYc\d\i#jfd Yµie`;XedXibfgc\m\i`[\i\jjbfc\c`m# \ij`[\e)''0Yc\m\k\mXcl\i\kX]JLJÆ JfZ`XckL[m`bc`e^jZ\ek\i%=fid‚c\kd\[ JLJËle[\ijµ^\cj\_Xim´i\kXkY\jbi`m\ f^XeXcpj\i\#fdki`mj\cj]ficµY\kjd‚c Yc`m\ifg]pc[k%=fblj_Xim´i\kg‚d‚c$ ^ilgg\ejk`c]i\[j_\[#`e[jXkj\eji\c\$ mXejf^\]]\bkf^\e[\c`^kg‚[\e`ek\ie\ fi^Xe`j\i`e^`gifa\bk\k%;XkX\iYc\m\k le[\ijµ^km`X]fblj^ilgg\`ek\im`\n d\[Yµief^mfbje\f^m`XfYj\imX$ k`fe\if^jgµi^\jb\dX\i% JLJ$\mXcl\i`e^\e\ie\kfgYc\m\kX]$ jclkk\kd\[]µc^\e[\bfebclj`fe1 É;\i\i`e^\ekm`mcfd#Xkki`mj\cj]ficµY\k _Xi\ejkfi#gfj`k`mY\kp[e`e^]fi[\`e$ mfcm\i\[\Yµie#]fi´c[i\f^c´i\i\% 9µiejM`cb‚ijki`mj\cj]ficµY^µi[\k Xcmfic`^\k`cef^\kjafmkÆf^j`bi\i#Xk Xcc\bXe]fi\Yp^^\f^_‚e[k\i\[\k beXgj‚jafm\%F^[\k^µi\e]fijb\c%É

SkoleTjenesten er støttet af

Få besøg af SkoleTjenesten 9µiejM`cb‚ijJbfc\Ka\e\jk\_Xi l[m`bc\k\kki`mj\cj]ficµY#_mfi \c\m\i#c´i\i\f^]fi´c[i\XiY\a[\i jXdd\efdXkjbXY\\kkip^kf^ `ebcl[\i\e[\bcXjj\]´cc\jjbXY% Mere info og booking på børnsvilkår.dk/skoletjenesten

BørneTelefonen udvider åbningstiden =

iX[\e(%efm\dY\i)'((l[m`[\j‚Ye`e^jk`[\e]fi 9µie\K\c\]fe\ed\[*k`d\i_m\i[X^%wYe`e^jk`[\e Yc`m\ij‚c\[\j]iXdXe[X^k`c]i\[X^bc%((1''k`cbc%)*1''f^ Y\kp[\i#Xk9µiejM`cb‚ielbXejmXi\g‚\e[elÕ\i\fgbXc[ ]iXYµief^le^\%KXbk`cXcc\a\i#[\ijkµkk\i9µiejM`cb‚i% @_Xim´i\k\eX]^µi\e[\]Xbkfi]fi[\ee\l[m`[\cj\%

Ring til BørneTelefonen alle hverdage kl. 11 – 23

Børnepris til brobyggende ildsjæle

9if\edf[kf^gi`j\e g‚_a\dd\YXe\`?fij\ej Jkµkk\]fi\e`e^\eË9if\eË`?fij\ej \i`‚idf[kX^\iX]9µiejM`cb‚ij gi`jÆG\k\iJXYif\Gi`j\e#jfdYc\m fm\iiXbkle[\i\ejlg\ic`^XbXdg%  lj`e[m`jX][Xejb\Yµiec\m\i`[X^ `]Xd`c`\i#_mfi\e\cc\iY\^^\]fi´c$ [i\\ieXibfdXe\i#Xcbf_fc`b\i\\cc\i jc‚jd\[Xe[i\jfZ`Xc\gifYc\d\i#[\i ^µi#Xkfm\ijbl[[\kk`cXk^`m\j`e\Yµie \kjle[kf^d\e`e^j]pc[k]i`k`[jc`m dXe^c\i%@?fij\ejblee\?XejJµ^X$ Xi[`bb\YcfkcX[\jk‚k`c#[\i]fijk`]k\[\ _Xe9if\e%@[X^befbc\ijpm]i`m`cc`^\ d\[XiY\a[\i\d\[Xk^`m\l[jXkk\Yµie f^le^\dlc`^_\[]fiXk[\ckX^\`[\kcf$ bXc\`[i´kjc`m%=c\i\_le[i\[\\iYc\m\k _alcg\k%

jfZ`Xckf^g\ijfec`^kl[Ypkk\#jfdbXe m`j\j`^XkYXe\m\a\e]fi\k^f[kmfbj\e$ c`mf^j‚%É Gi`j\eYc\mfm\iiXbkX]G\k\i8cY´bk`c 9if\ele[\ijlg\ic`^XbXdg\ed\cc\d8: ?fij\ejf^=:B`?fij\ej[\e(.%fbkfY\i%  Peter Sabroe Prisenl[[\c\jk`cg\ijfe\i f^`ejk`klk`fe\i#[\i_Xi^afik \ej´ic`^`e[jXkj]fiYµief^le^\jm`cb‚i% Gi`j\eg‚('%'''bi%\ifgbXc[k\]k\i Yµie\i\kk`^_\[j]fib´dg\i\ef^gfc`k`$ b\i\e#i\[XbkµiG\k\iJXYif\%

;\eÕfkk\`e[jXkjY\cµee\jeld\[ G\k\iJXYif\Gi`j\e%G\k\i8cY´b#]fi$ dXe[]fi9µiejM`cb‚i#j`^\i1 É;\Xbk`m\d\ee\jb\iYX^9if\el[m`j\i \klki´kk\c`^k\e^X^\d\ek#k‚cdf[`^_\[ f^^‚g‚df[#jfdYp^^\iYifd\cc\d [\k[\kcfbXc\\i_m\imj$f^`[i´kjc`m% >\ee\d`[i´kk\e]‚iYµie\e\\kjkfik

20109\[jk\]fi´c[i\]fiXjpc% 2009DfYY\jg\Z`Xc`jk\eË?\cc\IXYµc ?Xej\e%2008AflieXc`jk\ie\DX[j 9i•^^\if^E`ZfcXaK_fdXjj\e]fi Yf^\e1Ë>i´ej\cXe[\k%Kµe[\ijX^\e \]k\i]fijb\kË%2007JfZ`Xci‚[^`m\if^ ]fi]Xkk\iK`e\9ipc[%

K

Modtagere af Peter Sabroe Prisen de sidste fire år

3


4

| 2011

NYT FRA BØRNS VILKÅR

E‚i[µ[\e Y\bi´]k\ic`m\k @d\i\\e[('‚i_Xi´^k\gXii\k9`i^`kk\f^GflcEp^XXi[cX^kµi\if^ _a\ik\ik`c[\_le[i\[m`jX]jb´Ye\i#[\i_XiY\epkk\k9µiejM`cb‚ij ]Xd`c`\jfi^^ilgg\`8XcYfi^%;\dXe^\bfe]ifekXk`fe\id\[[µ[\e _Xi]‚\k\\ek`e^k`cXkjk‚cpj\e[\bcXik1C`m\kjbXcc\m\j_\if^el%

B

XedXem\e[\ kXY\kX]j`edfi \cc\i]Xik`cef^\k gfj`k`mk6 ÉAX%;\kbXedXe%F^[\k\i [\ii`^k`^dXe^\#[\i^µi#É cp[\ijmXi\kgifdgk\]iX\e X]9µiejM`cb‚ijd\jk\i$ ]Xie\jfi^^ilgg\c\[\i\ 9`i^`kk\Ep^XXi[%?le\i l[[Xee\kg´[X^f^f^ j\e\i\]Xd`c`\k\iXg\lkf^ _XijXdd\ed\[j`e dXe[#giXbk`j\i\e[\c´^\ GflcEp^XXi[#[i\m\k9µiej M`cb‚ijjfi^^ilgg\`8Xc$ Yfi^j`[\e)'')% D\e#jbpe[\i_lej`^Xk gf`ek\i\#[\kl\ijkXkk\c`^\ kXYbXe^‚Y\^^\m\a\1 É<edlc`^_\[\i#XkdXe Yc`m\ijk´ib\i\X][\k%DXe Gflcf^9`i^`kk\Ep^XXi[_Xi`d\i\ ]‚i\kXe[\k]f[]´jk\#\e[ \e[('‚ic\[\k9µiejM`cb‚ij dXe^\Xe[i\_Xi%E‚idXe jfi^^ilgg\`8XcYfi^% d`jk\i#f^[\km´ijk\`c`m\k jb\i#j‚bXedXe]‚\ej´i$ c`^\me\k`cXkj\#]fie\dd\ f^d´ib\c`m\kÆ[\k\ic`mj$ Y\bi´]k\e[\%D\e[\i\i\e c`^\j‚jkfii`j`bf]fi#Xkc`m\k^‚i`jkpb$ fd\^e_Xiep[k^f[kX][\ejkfi\\d$ b\i#f^XkdXeXc[i`^bfdd\ifgXkjk‚ gXk`f^fdjfi^#jfd´^k\gXii\kj‚^\e\$ `^\e#Éj`^\i_le% iµjk[\c\il[X]%;\k\id‚jb\‚ijX^\e  k`c#Xkj\cmjkfi\k\\eX^\[i\e^\#[\i\i Fm\i*''Yµie`[\eefi[apjb\Ypf^ bfdd\k_fjGflcf^9`i^`kk\#jkX[`^

4

giXa\i[\d#e‚i[\dµ$ [\i[\d`Yp\e% @8XcYfi^jbXc[\e\]k\i$ cX[k\]fi´c[\if^j‚[\c$ kX^\`[\kjfi^Y\XiY\a[$ \e[\]ficµY]fiYµief^ le^\%=fik`‚ij`[\emXi [\kk\\e_\ckle`bgiXb$ j`j`;XedXib%D\e 9µiejM`cb‚i_XiYcXe[k Xe[\kcX[\kj`^`ejg`i\i\ X][\eXXcYfi^\ej`jb\ d\kf[\f^_Xi`[X^ l[\clbb\e[\]Xd`c`\$ jfi^^ilgg\i`_\c\ cXe[\k%9`i^`kk\Ep^XXi[ km`mc\i`bb\g‚#Xk[\k m`cYc`m\\ejlZZ\j1 ÉE‚i[\i\i\e#[\i_Xi [\kjm´ik`]Xd`c`\e#j‚ _XiXcc\[\kjm´ik%9µie `jfi^_\ek\i[\eY\[jk\ _a´cg]iX[\i\je´i\ e\km´ib#_m`je\km´i$ b\km\cf^d´ib\m`c\i$ b\e[\[\kkXY#jfdYµie$ \e\_Xic`[k#f^jk`cc\i fg%>µi[\[\k#\i]Xi\i Yµie\e\#_mfi^f[k[\k\i#e‚idfi\cc\i ]XiYc`m\im`[e\ik`c#_mfi[Xe[\_Xi[\k% Fdm\e[k]‚i[\mfbje\f^j‚cfmk`cXk m`j\[\i\jjfi^fm\i]fiYµie$\e\` kip^^\iXdd\i%;\k^`m\i\k_\ckj´ic`^k


Jeg er blevet mere åben, og jeg er begyndt at have det sjovt igen. Sorggruppen har skabt mere plads i mit hjerte til noget andet. G`^\#(+‚i#9µiejM`cb‚ij]Xd`c`\jfi^^ilgg\i

jXdm´id\cc\dYµief^]fi´c[i\% ;\k\ij‚^f[k#É]fik´cc\i9`i^`kk\% Ef^\kXe[\kle`bk]fi^ilgg\e`8Xc$ Yfi^\i#XkYµie`Xcc\Xc[i\bXe[\ckX^\% <edlc`^_\[jfd9`i^`kk\Ep^XXi[\i jkfik`c_´e^\iX]#]fi[`_lej\i#_mfi$ [XeYµief^mfbje\#g‚km´ijX]YcXe[k Xe[\kXc[\i\e#]‚i^c´[\X]_`eXe[\e1 ÉM`j\i[\jkfi\k\\eX^\[i\e^\_fc[\[\ _\ckjd‚`_‚e[\e%;\m\[#_mX[[\km`c j`^\#Xk[\d`e[jk\eljbXck`cXkc\m\\k c`ml[\e[\i\jdfi\cc\i]Xi1ËK´eb\e^Xe^# Xk[\i\ief^c\#[\ijbXcfm\ic\m\#Xk[\ ble_Xifgc\m\k[\i\j]fi´c[i\`)#*\cc\i +‚i%M`bXe[Xkif[jXckj\cm_ljb\mfi\j ]fi´c[i\#Ëj`^\i[\jkfi\%É

På godt og ondt

=fkf1DXik`eJkXdg\

wijX^\ie\k`c#XkYµied`jk\i[\i\j]fi$ ´c[i\\cc\ijµjb\e[\#bXem´i\dXe^\# d\ej`bb\ik\i[\k#Xk[\[µ[\`bb\_Xi ‚e[\k]i\[j]pc[kl[\]k\i\kcXe^kc`m% Km´ik`df[_XidXe^\X]Yµie\e\ fgc\m\k#Xk[\i\j\cjb\[\gcl[j\c`^kYc\m i\m\k]iX[\djfd\kcpe]iX\ebcXi _`dd\c#]o`\ekiXÔblcpbb\#m\[\k _a\ik\jkfg\cc\ij\cmdfi[% 9`i^`kk\]fibcXi\i#Xke‚idXed`jk\i# jbXcdXec´i\Xkc\m\`\eepelk`[% D\ej_m\i[X^\e\i]fil[j`^\c`^]fi[\ Õ\jk\$d‚jb\bip[i\kd\[c`[kmXi`Xek# j‚Yc`m\iXckepkf^l]fil[j`^\c`^k#e‚i \ejµjb\e[\#dfi\cc\i]Xi[µi% ÉE‚idXefgc\m\i[\k#j‚\i[\kj‚]XekXj$ k`jb^f[kXkj\ef^c\Xe[i\#jfdf^j‚ jk‚i[\i`Yc´j\m\ai\k#jfdf^j‚jbXc Ôe[\]f[]´jk\#Éj`^\i9`i^`kk\Ep^XXi[

f^]fikj´kk\i1 ÉM`gc\a\iXkj`^\#Xkm`jk`cc\i\dgXk`k`c i‚[`^_\[f^m`c^µi\Xck]fi#XkXcc\_Xi [\k^f[k`^ilgg\e%D\e[\d[\ckX^$ \ie\_Xijb´Ye\]´cc\jjbXYd\[#[\k\i af[\Xe[i\]Xd`c`\i%F^[\k\if^j‚ [\d#[\b`^^\i`µae\e\f^j`^\i1ËA\^m\[ c`^\#_mfi[Xe[l_Xi[\k%ËF^[\kbXe[\ afj`^\d\[i\kk\%É D\i\\e[k`‚ijfdjfi^^ilgg\c\[\i_Xi ^`m\k9`i^`kk\b\e[jbXYk`cX[jb`cc\c`^\# e´jk\elY´ic`^\jb´Ye\]fik´cc`e^\i# ]ojfd[\e^Xe^_lef^GflcmXig‚m\a jp[g‚#[X[\`iX[`f\e_µik\fd\e dXe[#[\imXi[µ[g‚j`edfkfiZifjj$ Zpb\c%;\^\eb\e[k\gifÔc\eÆe\dc`^ \e]Xi[\ie\kfgmXijkXik\k`]Xd`$ c`\jfi^^ilgg\ed\[j`e[i\e^f^j`e g`^\#]fi[`[\i\jdfic`^\mXi[µ[% ÉJ‚k´ebk\m`1Ë?mX[eld\[Yµie\e\6Ë M`m\e[k\Y`c\ef^bµik\_a\df^]Xe[k [\d%;\k_ljb\ia\^jfdef^\kX][\k m´ijk\#a\^_Xim´i\kd\[k`c%É  D\e[\e\i]Xie\jfi^^ilgg\c\[\i\i f^j‚Yc\m\kY\i`^\kd\[\k_XmX]c`mjY\$ bi´]k\e[\fgc\m\cj\i%E‚i_lejbXc]fi$ bcXi\fd]Xd`c`\jfi^^ilgg\ie\j^Xme$ c`^\m`ibe`e^\i#c\m\i\jgf`ek\ie\d\[ ]fik´cc`e^\i]iX_\e[\jc\m\[\c`m2=o fd[i\e^\e#[\i`jkXik\ejfmd\[\k YXj\YXccYXk#]fi[`_Xe`bb\blee\]‚ Yl^kd\[[\^i`dd\kXeb\ifdeXkk\e# d\ejfdcX^[\[\km´b#[X_XemXi]´i$ [`^`^ilgg\e%<cc\ifdg`^\ie\]iXj`[jk\ n\\b\e[fg_fc[1 É;\_Xm[\d`jk\k[\i\jdfif^mXiel Õpkk\kfm\ik`c[\i\j]Xi%=Xi\emXif^j‚ d\[#f^[\kmXijm´ik]fi[\ki\#Xk[\el jblcc\k`cXkc\m\jXdd\e%=Xi\emXid\$ ^\kY\iµikfm\ibfe\ej[µ[%?Xe^i´[ d\^\k%D\efdX]k\e\ejX[_Xed\[\e ^ilgg\`\eX]jkl\ie\f^jg`cc\[\jg`c% ;\imXij‚[Xe\ecXkk\i%J‚j`^\i[\e jkfi\g`^\1É;\k_\i#[\k\i_\ck]XekX$ jk`jb%M`_Xijc\k`bb\_µikmfi\j]Xi ^i`e\j`[\emfi\jdfi[µ[\%É

=fikj´kk\je´jk\j`[\

""

Tal med en rådgiver

Har du brug for at tale med en rådgiver, kan du ringe til SorgTelefonen på 35 55 55 53. wY\edXe[X^bc%('$()f^ fej[X^bc%(-Æ(/%

Kender du til børn i sorg? ;\k\i^iXk`jXk[\ckX^\`9µiej M`cb‚ij]Xd`c`\jfi^^ilgg\i#[\i mXi\kX^\jX]gif]\jj`fe\cc\#Yµie\$ ]X^bpe[`^\f^\i]Xie\jfi^^ilg$ g\c\[\i\%>ilgg\ie\Ôe[\jfm\i _\c\cXe[\k1BµY\e_Xme#?`cc\iµ[# Mfi[`e^Yfi^#F[\ej\#wi_lj#J`cb\$ Yfi^#8XcYfi^#<jYa\i^f^Ki\bXekj$ fdi‚[\k% ;lbXebfekXbk\fjg‚*,,,,,,0 \cc\iYm7Yfiejm`cbXi%[b#_m`j[l m`cm`[\d\i\%

VIDEO. G‚Yµiejm`cb‚i%[b&jfi^^ilgg\i ]fik´cc\iAf_Xee\#DXck\f^?\cc\fd [\i\j]Xd`c`\jfi^^ilgg\%

9µie\e\`]Xd`c`\jfi^^ilgg\e`F[\ej\ k´e[\i\kcpj]fi[\e#[\_Xid`jk\k%

5


43

| 72 0 1N1 Y TN YF RT AF RB AØ RBNØSR NV SI L VK IÅLRK Å R

E‚i[µ[\e Y\bi´]k\ic`m\k =fikjXk]iX]fii`^\j`[\

Jgµi^jd‚c\kfd#_mfi[XedXe_fc[\i k‚i\ie\k`cYX^\#e‚idXe\ijfi^^ilgg\$ c\[\i#ki´e^\ij`^g‚%JmXi\k\ifm\iiX$ jb\e[\18cc\d‚^i´[\%9`i^`kk\]fik´c$ c\i#Xk_le`e[`d\cc\d^i´[\iÆf^j‚ ]fiXeYµie\e\$d\eXkGflc^µi[\k \e[eld\i\#f^[\kd‚_Xe^f[k% É?Xej`[[\if^ki`cc\ic`[kk‚i\i#f^j‚ kµii\i_Xej`e\µae\%E‚i]fi´c[i\e\ ]fik´cc\ifd[\i\j]fiXe[i\[\c`m\cc\i fd[\e#[\_Xid`jk\k#jfd[\\cjb\[\ j‚d\^\k#j‚^i´[\i[\f^j‚%E‚i[\^µi [\k]µijk\^Xe^#m`dµ[\j#j‚b`^^\i Yµie\e\f^]fi´c[i\e\g‚_`eXe[\ef^ k´eb\i1?mX[^µim`m\[[\k_\i¿6 9µie\e\Y\^pe[\ik`kXkX\[\i\j]fi´c[i\ \cc\ikµii\[\i\jµae\%J‚j`^\im`1 ËElbXe[l^f[kj\Æf^[\k\ijm´ikXk j\g‚ÆXkdfiYc`m\ib\[X][\k%D\e# m\[[l_mX[#m`\i_\i%F^m`jbXcefb gXjj\g‚dfif^g‚[`^%ËJ‚j´kk\iYµie$ \e\j`^e\[f^jcXgg\i]lc[jk´e[`^kX]# f^j‚bXe]fi´c[i\e\]fik´cc\m`[\i\# d\ej[\^i´[\i%É

9`i^`kk\Ep^XXi[m`c`bb\]fie´^k\#Xk c`m\kjfd´^k\gXif^jfi^^ilgg\c\[\i\ jXdd\e^\ee\dj‚dXe^\‚if^j‚jg`c$ c\i\eifcc\`[\i\jgi`mXk\c`m%D\e_le _Xi]fi\cµY`^k`bb\fgc\m\k[\kjfd\k gifYc\d%Km´ik`df[]µc\i_le#Xk_le ]‚ij‚d\^\k`^\eÆc`m\k1 ÉM`_Xm[\\kjµjb\e[\gXi#_m`j]fi´c[i\ mXifdbfdd\k`\edfkfiZpb\clcpbb\% Gflcf^a\^bµi\if^j‚dfkfiZpb\c#f^ `e[`d\cc\dj`^\ia\^1ÉGflc#bXem``bb\ ^f[kjkfgg\6A\^kµi`bb\d\i\%ÉJ‚ biXdd\i_Xed`^#^i`e\ic`[kf^j`^\i1 ÉBfdj‚É%F^j‚jeXika\^j`[[\ig‚dfkfi$ Zpbc\e`^\e#j‚k´eb\ia\^1ÉE\a#_mfi\i [\k^f[k%É É;\e[X^jfi^\ef^Xcc\jb´Ye\ie\µ[\$ c´^^\id`kc`m#j‚jbXca\^jkfgg\%;\k ^µi`bb\ef^\k#Xka\^Yc`m\ig‚m`ib\kf^ f^j‚bXeYc`m\Xe^jk#]fi[\i^‚i`bb\i\k cXe^k`[#j‚j`[[\ia\^[\iXcc`^\m\c`^\e g‚m\ak`cEfi[efi^\\cc\iJp[\ee\[ fm\i[\jk´ib\dfkfim\a\%A\^ep[\i[\k YXi\%A\^j`[[\i`bb\f^\iYXe^\]fi#Xk m`jbXc[µ%É

¨

Hej bb. Min Lillebror, som var 4 år og hed J..., døde for 2 måneder siden, fordi han havde et for stort hjerte. Jeg savner ham rigtig meget, og jeg har lyst til at græde hele tiden. Når jeg ser små børn på gaden, vil jeg bare have J... hos mig og give ham et kys.

8efepd#9µie\9i\mbXjj\e

6

¨

Tårerne får frit løb

Hej. Min mor er lige død, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ''ud'' af sorgen. For hun drak HELE TIDEN! Men alligevel elskede jeg hende... Jeg er begyndt at skære i mig selv, for jeg vil ikke være her uden hende.

8efepd#9µie\9i\mbXjj\e

BørneBrevkassen G‚Yµie\k\c\]fe\e%[bbXe Yµief^le^\jbi`m\Xefepdkk`c\e i‚[^`m\i%@)'('Ô b(%)+0Yµief^ le^\jmXig‚[\i\jYi\m%9i\m\f^ jmXiYc`m\iglYc`Z\i\kg‚_a\dd\$ j`[\e#f^bXec´j\jX]Xcc\%?m\i d‚e\[df[kX^\i9µie\9i\mbXjj\e ^f[k/%'''Y\jµ^% Skriv til BørneBrevkassen på www.børnetelefonen.dk

N l #


"" kær-

Hvis de får at vide, hvad jeg har gjort ved hende, vil de hade mig for det, og jeg vil miste mine venner.

¨

Når NÅR KÆRLIGHED GØR ONDT lighed gør #!x ! M Le^]pi#9µie\K\c\]fe\e

Kærlighed kan bringe det bedste frem i mennesker, men også det værste. Desværre viser statistikker, at mange unge lever i voldelige kæresteforhold.

Støttet af ligestillingsministeren  ;\]i`m`cc`^\i‚[^`m\i\\iYc\m\kbc´[k ]X^c`^kg‚k`cXkkXZbc\_\em\e[$\cj\ifd b´i\jk\mfc[%;\jl[\e\i[\ijbXYk\e j´ic`^`e[^Xe^g‚Yµie\k\c\]fe\e%[b# _mfi[\le^\Yil^\i\bXec´j\fdgif$ Yc\djk`cc`e^\ie\f^Yc`m\]µikm`[\i\ k`cj\cm\i‚[^`me`e^\em`Xk\c\]fe\c$ c\iZ_Xk%@jXdd\‚e[\[iX^\i[\i jbXYk\ej´ic`^`e[^Xe^g‚e\kk\kÆ Le^\:_Xkk\e%Le^\:_Xkk\e Y\ka\e\jX][\jXdd\i‚[^`m\i\jfd g‚9µie\K\c\]fe\e#d\e_Xi\kXe[\k ^iXÔjbËcffbË#[\i`_µa\i\^iX[Xgg\cc\$ i\ik`cd‚c^ilgg\e#jfd\ile^\d\c$ c\d(-$)'‚i%Gifa\bk\kjkµkk\jX]C`^\jk`c$ c`e^j$X][\c`e^\ele[\i[\ek`[c`^\i\ d`e`jk\i]fic`^\jk`cc`e^#Cpbb\=i``jM %

¨

\[gifa\bk\kËI‚[^`me`e^X]le^\ `mfc[\c`^\b´i\jk\]fi_fc[Ë]fijµ^\i 9µiejM`cb‚ielXkbfdd\`bfe$ kXbkd\[le^\#[\ic\m\i`\kmfc[\c`^k b´i\jk\]fi_fc[%<e[\c_XiXcc\i\[\ ]le[\km\ak`c9µie\K\c\]fe\eji‚[^`m$ e`e^#e‚i[\fgc\m\i#Xkb´ic`^_\[\e^µi fe[kÆf^j‚`mfc[\c`^]fijkXe[%D\e 9µiejM`cb‚i_‚Y\i#Xk\e[elÕ\i\m`c Yc`m\fgd´ibjfdd\g‚Xkjµ^\_a´cg f^]‚Yil[kkXYl\k1 É;\k\if]k\le^\#jfd_Xim´i\kl[jXk ]fibi´eb\cj\i#m`kXc\id\[g‚9µie\$ K\c\]fe\e%D\em`m`cf^j‚^\ie\_Xm\ [\le^\`kXc\#[\il[j´kk\i[\i\jb´i\$ jk\i]fimfc[\cc\i\iYXe^\]fiXkbfdd\ k`cXk^µi\[\k%;\jbXc_a´cg\jk`cXk Ôe[\Xe[i\cµje`e^\i#e‚ik\dg\iX$ d\ek\kcµY\icµYjb#Éj`^\igifa\bk$ XejmXic`^?\cc\N\[\cBi`jk\ej\e#Yµi$ e\]X^c`^bfejlc\ekg‚9µie\K\c\]fe\e%

Min kæreste er begyndt at slå mig. Det begyndte med en enkelt lussing, men nu sker det næsten hver dag. Jeg kan ikke forlade ham, for jeg elsker ham for højt, men jeg kan heller ikke leve i det her mere… Jeg kan ikke fortælle det til nogen, for så vil de bare hade ham. Hvad skal jeg gøre? G`^\#(+‚i#9µie\K\c\]fe\e

Fakta om kærestevold

?m\ik‚il[j´kk\j)+%'''bm`e[\i f^()%'''d´e[`Xc[\i\e(-$)+‚i ]fi]pj`jb#gjpb`jbf^&\cc\ij\bjl\c mfc[%JXdd\ec`^e\idXef]i\e\ d\[le^\#[\i`bb\_Xim´i\kl[$ jXk]fib´i\jk\mfc[#\ibfej\bm\e$ j\ie\Xcmfic`^\1=c\i\j\cmdfi[j$ ]fijµ^#Õ\i\k`c]´c[\X]gjpb`jb\ c`[\cj\if^_µa\i\]fiYil^X]d\[`$ Z`ef^Y\ifc`^$\e[\d`[c\i% ;\jl[\e\i[\k`j´ile^\bm`e[\i# jfd_Xiki`mj\cjgifYc\d\i#j‚jfd [\gi\jj`fef^mXejb\c`^_\[\i`g\i$ jfec`^\]fi_fc[%B´i\jk\mfc[\i d\^\kkXYlY\cX^k#[\i]fi]‚idXe^\ `bb\[\e]fieµ[e\_a´cg%

Mfc[\i`bb\ble]pj`jb%;\k\i f^j‚b´i\jk\mfc[XkYc`m\e\[^afik# p[dp^\k\cc\ikil\k%C`^\jfdb´i\$ jk\mfc[bXem`j\j`^`j\bjl\cc\ jXdd\e_´e^\#e‚ib´i\jk\i `bb\i\jg\bk\i\i_`eXe[\ej^i´e$ j\i\cc\im\[[\Z`[\i\kmfc[k´^k% Læs mere på børnetelefonen.dk

ForældreTelefonen <i[lg‚iµi\e[\k`c\ele^#[\ic\$ m\i`\kmfc[\c`^kb´i\jk\]fi_fc[# bXe[ljµ^\_a´cgm`X9µiej M`cb‚iji‚[^`me`e^]fimfbje\% =fi´c[i\K\c\]fe\e\i‚Y\eXcc\ _m\i[X^\]iXbc%((Æ)*%  Ring til ForældreTelefonen 35 55 55 57

7


Køb dine julekort hos Børns Vilkår

5 julekort m. kuverter

f^jkµkmfi\jjfi^^ilgg\XiY\a[\

49 kr. ekskl. levering

Alc\e\i\ejm´ik`[]fi[\Yµief^le^\# jfd`‚i\kjcµY_Xid`jk\k\edfi\cc\i]Xi% ;`ejkµkk\Y\kp[\iYcXe[kXe[\k#Xkm`]‚i dlc`^_\[]fiXkk`cYp[\\e[elÕ\i\]Xd`c`\i gcX[j`\eX]9µiejM`cb‚ij]Xd`c`\jfi^^ilgg\i% KARIN FEIT ALMBERG_Xi`ccljki\i\k 9µiejM`cb‚ijalc\bfik%

Træk gaver fra i skat Fra den 1. januar 2012 får du nu fuldt fradrag for gaver til Børns Vilkår Ep\]iX[iX^ji\^c\i]fi^Xm\iY\kp[\i#Xk[\i ]iX[\e(%aXelXi)'()^`m\j]lc[k]iX[iX^g‚ fgk`c(+%,''bife\i#]fi^Xm\i^`m\kk`c_ldX$ e`k´i\f^m\c^µi\e[\]fid‚c%

?Xi[lÆg‚YX^^ile[X][\ep\jbXkk\i\^c\iÆ cpjkk`cXk´e[i\[`ejkXklj]iXd\[c\dk`c Y`[iX^jp[\i]fiXk]‚[\k]lc[\]iX[iX^]fi[`e jkµkk\#bXe[lj\e[\fj\edX`cg‚Ym7Ym%[b \cc\ii`e^\k`cfjg‚kc]%*,,,,,,0%

?LJB=fiXkblee\`e[Y\i\kk\[`ejkµkk\k`c JbXkjbXcm`Yil^\[`kg\ijfeeldd\i% ;lbXej\cm`e[kXjk\[\kg‚Yµiejm`cb‚i%[b& Bfek`e^\ek\k]fi\kd\[c\djbXY_fj9µiejM`c$ jbXk#d\e[lbXef^j‚dX`c\\cc\ii`e^\k`cfj b‚i\i[f^`bb\]iX[iX^jY\i\kk`^\k%;\kbfjk\i g‚fm\ejk‚\e[\ ,''bife\ifd‚i\k%D\eXck_mX[[\i[\il[$ bfekXbkfgcpje`e^\i% fm\ijkµkk\jd\[#Y\kiX^k\jjfd\e^Xm\f^\i Skal vi indberette j‚c\[\j]iX[iX^jY\i\kk`^\k% din støtte til SKAT? Se hvordan på hjemmesiden børnsvilkår.dk/skat Yderligere information: Yµiejm`cb‚i%[b&jbXk jbXkk\cfm^`me`e^\eš/8

Samarbejdspartnere og sponsorer KØBMAND AF AALBORG VAGN LARSEN & HUSTRUS FOND

Udgiver: Børns Vilkår Trekronergade 126 F, 2.sal, 2500 Valby www.børnsvilkår.dk bv@bornsvilkar.dk Telefon 35 55 55 59

Ansvarshav.: Dorthe Lysgaard Redaktør: Charlotte Geckler Layout: Kasper Langaa Forsidefoto: Martin Stampe Tryk: Dafolo

BørneTelefonen 116 111 BørneChatten, BørneBrevkassen: www.børnetelefonen.dk ForældreTelefonen 35 55 55 57 FagTelefonen 35 55 55 58

Børns Vilkårs medlemsblad - november 2011  

Børns Vilkårs medlemsblad udkommer fire gange om året.

Advertisement