Page 1

P R E U S VÀ LI D S A L A P E N Í N S U L A E XC E P TE P O R T U GA L F I N S L’AG O S T D E 2 0 0 8

2008

,QWHU,.($6\VWHPV%9

½

2008

HEM ABAIXAT ELS PREUS!

BENVINGUT A LA REPÚBLICA INDEPENDENT DE CASA TEVA (;(03/$5*5$78Î79$/25½

./,33$1VRIjGHSODFHV½Preu catàleg DQWHULRU½(VFXPDGHSROLXUHWjODPLQDW 3RWHVG·DFHUDPEUHYHVWLPHQWHQSROV)XQGD $/0c6QDWXUDOð$OFP

PREUS DEL CATÀLEG VÀLIDS A LA PENÍNSULA EXCEPTE PORTUGAL FINS L'AGOST DE 2008.

www.IKEA.es

KARLSTAD sofà

½

BENVINGUT A LA REPÚBLICA INDEPENDENT DE CASA TEVA

KARLSTADVRIjGHWUHVSODFHV½$PE.251'$/IXQGDEODX Veure pàg. 47 /,11$53OOLEUHULDDPESRUWHVGHYLGUH½ Veure pàg. 64

www.IKEA.es


noves idees, nous dissenys, preus mĂŠs baixos

Gaudeix d’una pausa al restaurant A Suècia, la â€œĂ€NDâ€? ĂŠs la pausa per prendre un cafè i forma part habitual del dia a dia. És un moment per recuperar-se i carregar-se d'energia. Si vĂŠns a visitar-nos, fes com els suecs i vine a fer un cafè, un mos o un plat calent al nostre

No ens donem per satisfets amb els nostres preus baixos. Ens seguim esforçant per abaixar-los encara mÊs.

Teixits 246

restaurant. Tens un menú complet, que inclou un menú especial per als nens, amb una à rea de jocs per quan acabin de menjar. Per a què tota la família pugui gaudir del nostre restaurant‌ I a quins preus!

Sales 4

Cuines 92

Arròs amb pollastre i salmó

½3

A la Botiga Sueca pots comprar aquest mateix pastís per gaudir-ne a casa 3astís G¡DPHWOOHV½ 350 g.

3DVWtVG¡DPHWOOHV

½ 1/ració

MÊs sabors suecs per emportar Ara hi ha encara mÊs plats suecs que pots comprar a la teva botiga IKEA. T'agraden les mandonguilles del nostre restaurant? Doncs ja les pots fer a casa! Gaudeix de la qualitat d’IKEA a uns preus increïbles sempre que vulguis. Vine a Dormitoris 120

IKEA i els nens 174

veure tot l’assortiment d’especialitats tradicionals sueques a la Botiga Sueca, just davant la línia de caixes.

Areng amb anet

2.4.

½1,30

 1.

Cafè gratis! Per a tots els socis d’IKEA FAMILY, al restaurant, de dilluns a divendres. NomÊs has d'ensenyar la teva targeta.

Als nens els encanta! Tenim un menú especial per a ells: no es podran resistir! 0HQ~LQIDQWLO½

6.

7.

8.

1. CDIqPzOW½ 250 g. 2. Arengs amb mostassa ½ 250 g. Amb ceba i SDVWDQDJD½ 250 g. 4. APEDQHW½ 250 g. 6DOVDFUHPRVD½ 40 g. 6 DOVDS HUDV DOPy½ 200 g. 7. 0DQGRQJXLOOHVV XHTXHV½ 1 kg. 6 almó marinat ½ 200 g. 3DVWD½ 500 g. 0HOPHODGDGHQDELXVYHUPHOOV½ 400 g.


 $.(551)>551)>5..,6%76$37(56$7.(5'(&(064( 24(56$6*(4,(5,/1%.(52(4$!"

$5$6(8$.$6(8$..$4@5(...1&10 2$55(5*4$02$46'(.$6(8$8,'$ 10(64(70(,:(5$/%.$6(8$)$/B.,$ ,(.5$/,&52(4:(44$4/(0-$4-7*$4F =5.E0,&..1&'(./D037(2$4.$'(67 .&$6>.(*'$37(56$0;$.01564(9(% ,$.(5%16,*7(521'4>5*$7',4'(*4$0 37$06,6$6','((5018(5,)$5&,0$'14(5 51%4(&1/&4($470$..$4108,0*7,'( *7568,74(+,6165(.5',(5 4(06(70&$)A$44(2$2$6$.6(751)> 0(&(55,6(570'(01710&5)(570$ 7..$'$$ $.(5F,$*$7',4'(.$8,'$

  !$7.(5$4/$4,5%7)(65&$',4(56$/%14(65,/(0-$'145 2(4$(52$,54('7C65

 7,0(5(.(&641'1/A56,&5&7,0(5,0'(2(0'(065$&&(5514,5 *7,(5,(//$*$6<(/$6*('(2$4(6,..(5,&$44(65

 14/,614,5..,65/$6$.$5515&1,:,05,('4('105

 14/,614,5$4/$4,514*$0,6<$'145'(41%$5,56(/(5 '(//$*$6<(/$6*(&$.$,:(4(5

  (%A5/1%.(52(4-7*$4+$%,6$&,1052(4$0(05 6(,:,65,2(.7,:15

   //$*$6<(/$6*('$.6$4(5,56A0&,$&$,:(58(56B%7. +$%,6$&,D'(2.$0:$4..(,:(5,5721465

 5&4,2614,5(//$*$6<(/$6*(&$',4(5,&$.$,:(4(5

 $0;5$4/$4,5..(,:(5,$4/$4,5'(2$4(6

 1,:,05&146,0(5(56145&$6,)(56(44(5618$..1.(5, 41%$'(..,6

   

(6(4(6<(. ,4(&614*(0(4$.'%@4,&$

"$,:(..(5-1&5'(&1%(465*165(//$*$6<(/$6*( '$.,/(065%$6(4,(5,(564,5'(&7,0$

! # .7/5'(6$7.$'(51564('(2(7,2.$)105

 # 52(./(52146$(52(./(5*(44156(56152.$06(5'(&14$&,D '(2$4(65,/,4$..5

 

( 

 ! $(! $#"$  ) # % # &! !' ! ! !  " 1/210(065,24(75'(51)>5..,6..,%4(4,(524(56$6*(4,(5 &7,0(5%$0;5'14/,614,5(5&4,2614,5,(//$*$6<(/$6*( G RÃ&#x20AC;FLQDFXLQHVLHPPDJDW]HPDWJHG DOWDUHVLVWqQFLD

 # $4$06,(5,37$.,6$6

1.B6,&$$/%,(06$. 1/&1/24$4$.$ 6(8$%16,*$ # ,0$0?$/(06 (48(,5 )(46(5(52(&,$.5 

$2(5,+14$4,5 " 

(56$74$06 


 

  

    

  

  

   

 "-*)%"*#3)! +!-+$&"4"1+"%+$""!()%"%$%#&$.! !+"*,""("*,#$(##%")'+)&%$ +!(") !)"$. 2$+$*%&()%$"#")%"%()")*!-!*)!")!))$.)'+,$#0)#*+

.$5/67$'FKDLVHORQJXH PzGXOLQGHSHQGHQW

½ /,11$53OOLEUHULD½X+( &/ !$ .$5/67$'FKDLVHORQJXH PzGXOLQGHSHQGHQW½$ ("$ +$)$+$" 5 "#   )&%*)(%+(),$$&(*!-!*)&(#*( %#+$)%!-!$),+(&/ !$

 

 

 
 %(67cFRPELQDFLyGHPREOHGH79

½

 #

) %#*!! & $!%"""& ]HPDWJH½93*' *+7+3,93*'(1+!$# (1'3) )48A.77+3; =/+678'21+(?)0

C 1)2.2+3 7.437*+111.8 C )2

  HVFDODGHPj½)+6 '2(6+:+78.2+38+35417 1

)26.7'6-+38 

 ,15('$ ""&'"&" FRPSDUWLPHQWV½ 541.@78+6 C 

1)26.7  

) %#*!! & $!%'2(+75'. *+22'-'8<+2'8-+748' +17+.+38%+96+ "

$!!

("#! ½DTXHVWDFRPEL QDFLy'2.3'8

C 1 )2+-6+2'66A %+96+5>-.3'  FDWLID½ 596' 11'3':+6-+ C )2 4146473+-6+   $/6('$WDPERUHWX 911+7*+('3'3+6')+6

B1 )2  %(67cFRPELQDFLyDPE ( ( 720%2SRUWHV½ '2.3'8%.*6+86+25'8 C )2+-6+2'6 6A%+96+5>- $021WDXOHU½.38'8 C)2+-6+2'66A

   SRWD½X)+6 '2(6+:+78.2+38+3 54171 )2+ -6+  %+96+ 5>-

 FDGLUD½%+96+ 5>- 

" !   # 

      

## ! # %  !" #$ #  &" " # !   
+56+.'/(6+-9-65 !7'75/1*+405-/1.6'.6+7+56-.+.+5)146-0+5'.5)1-9-05.+.+))-> GHOVWHL[LWVpVODPLOORUPDQHUDGHUHÁHFWLUODWHYDSHUVRQDOLWDWDODWHYDOODU 6yQWDQIjFLOVGHFDQYLDU²ÀQVLWRWOHVIXQGHVGHOVVRIjV²TXHVHPSUHTXHYXOJXLV 21*4;5*10'470'-4+017')'5'6+8'

           

 " 

(.725378//67$ '&

½

 &)&½ 37=)1/',70*'*+)1-9= /2.;4-' )/$+4/+..

  &)&½ 37=)1/' )146-0'.'0)   "$ &!½#$ B )/.'0)8+4 /+..   *"$&! + "$&!%½#$ .'0))1.145   $ ½ B )/.'0)  (.7253 "),$(½$+74+ /<5'8'..  '!"),½# $ B )/$+4/+.. (.'0)  !#½#$ 

 

(.7253"),$( ½'16>2.1 /+5*'75'37;6-37+5 B

)/ #/7.6- )1.14 &$ /7.6-)1.14 (.7253%5200$ $#"%#'%½ (.'0)   (.7253-(11</81' '&½ & /7.6-)1.14 (.725378//67$'& ½ ! !8+4/+..    (.7253 VRIjGHSODFHV ½!!"/7.6-)1.14   YLWULQD½ B . )/ 6.,05$SDQWDOOD½ ? . )/  *581'721EDVHGHOOXP GHSHX½  "$&!

$$#

  !  ! " !  $ " " ! @  # "    :   " ! " A % "  !   &    
%+7-+5/<98;=/<3  -+,++6,/5./<8;.;/+5+<+5+3/53637+5/<=;I<:>/9;8.>/3@/5-+8< 6,>7+<85>-3K+5=+./66+1+=B/6+=1/=37.;F<6H</<9+3+5+;/<=+ ./52+,3=+-3K7>76L.>51;+7./%'98.;F<./<+;=8=</5<=/><' /:>39<6>5=36I.3+553,;/</=-6,98;=/<98.;F<8->5=+;=8=+55L:>/ ?>51>3<3-;/+;>7+6,3/7=87232+139+>3;/5+@

  

 # % 

 +$"#, " + %$')(½&*() $"#,7-58>/5 6L.>5./66+1+=B/6+=1/ ./%'$%CE +637+= N 5 -6'/>;/9F1 

 (($'( #)'$'?/>;/9F1 $ " & # # 

 +$"#," + %$')( ½&*()$" #,+637+=837-58> /5<+1+0+.8;< N 5 -6'/>;/9F1 

 !.!*"#, OOLEUHULHVTXDGUHV½ 5>6373937=+=+-/;7-58> ,86,/=+2+5L1/7+./ (+9G+5M-6 5 -6;3<+;1/7=  )"$')%'##( ½X '/>;/9F1  )½X N

-6'/>;/ 9F1  )*!)(#*½ $>5585+./0;/3@/ =/7A3.+3?/;7J<37-858; 3+-/; N 5 -6 N 5 -63 N 5 -6/1;/6+;;K

 '/>;/9F1   VRIjGHSODFHV½ >7.+./</70>7.+,5/ *#*=>;:>/<+08<- -8=K 9853I< =/;

N5 -6

   '')-' ½3<</7A+;5E4/;< =+6#$7/1;/1;8-  '/>;/9F1 

 +$"#,%' " + %$')(

½

!

# % %   D &  #  ' & %  )   
½ $   !   " #  

  %!%)&'!"'"$# &&&"* #"% &&#" 3UHVWDWJHGHSDUHWSHUD&''9'½ , !  0REOHGH79WDXODGHFHQWUH½ , !  3UHVWDWJHULD½ ,  !  3UHVWDWJHULD½ ,  !  

VRIjOOLWGHSODFHV½&(!$# (%'+ ,  !%&#& 

 


 7..1.#&' $'&1..#/$8'40;5+0%1.14 /OLEUHULD½X> .%/  0zGXOG H[WHQVLyG DOWXUD ½X>. %/  '74'2:)+ 0#  Pj½%'4#/$4'8'5 6+/'06'021.5.%/ 

  OOHL[D½X37; &#/706.#2146#7..1.#&' $'&1..#/$8'40;5+0%1.14 >%/   "+0%0+37'.#6%/ )HUUDPHQWDGHFRQQH[Ly ½  6XSRUW ½X  

 

FKDLVHORQJXHPzGXO LQGHSHQGHQW½X +55'0914&,=4-.70& 70&#&'5'0(70&#$.' $.#7  '74'2:)+0# $17,)21,OOXPGH SHXOHFWXUD½%'4 2+06#6('441(15.#%#6 0%.17$1/$'6#*#.<)' 0#&' !. %/   7..1.#&' $'&1..+8'40;5+0%1.14 /OLEUHULD½X > .%/  /OLEUHULD½X> .%/  0zGXOG H[WHQVLyHQ DOWXUD½X > . %/ 

 0zGXOG H[WHQVLyHQ DOWXUD½X> . %/ %,//<%<20SRUWDGH YLGUH½X > %/ 

 

 SRUWDGHYLGUH½X

> %/ 

%,//<OOLEUHULDLPzGXOG H[WHQVLy HQDOWXUDð$OFP

½X

&  $" !  !  

 "%  #&


!%/%()-2'63)5% )5%/61)16/%//%57%0&>>681%<21%()-2'6%6%/%)6'219)57),;)1/,//% ()/75)6252)181%6)/9%3)5);3/25%53)5B0>67%5(5)'83)5%/%6)9%*81',A '20%//2'3)59)85)/%7)/),()6'%16%57276-8176)18162*=02/7'21*257%&/) 0>6/)6*81()6)632()15)17%53)532()5+%8(,5()/+)/%7)/5)*5)6' )/'%*?C75%148,/D/%0)17  " 

 '#( %# #(½203/)7%5 %0&)/6+%1;26 /=67,'%')5)60=; .+ E / '0 /%8 !#

     

  

'$+%!' '!$#)

½

',&'$+')*=&5,'% )6//,85)1%0&327)6() &)(2//0%66@63)5B7%0&> )67%1(,6321,&/)6)1 %/80,1,5285),7,171)+5) 0%55A)(½ 81(%()6)1*81(%&/) 08/7,'2/25 '27A E /'0  %$'%)'½81(% ()6)1*81(%&/)!$ +52''/%5 '27A 32/,?67)5E / '0  $+%!' '!$#)½ 81(%()6)1*81(%&/) !$+52''/%5 '27A 32/,?67)5

E  /'0  $(½X /80,1, / '0   )# $*-½) E '0$)5(  $*-½X '27A E'0 08/7,'2/25    $*-½X '27A 32/,?67)5

E '0 0%55A    )#$*- ½ E '0/%8 08/7,'2/25 

 $)85)3=+,1%  58%5,.SRUWDSLVVDUUD ½X E'0 48@%0& '(&)()& &"&%&( ½X E /'0 

 '#(%# #(

½

: : :  )6!
438(2/*8,3:3(   %(.7(+(6:,;/3.:/3,189,:8(2/*8(*(8(5,7E34 9,38:3(*(8(.7(3,86:,1(8(1(8,2)1/2A8.7(3 /24192A8B39/2(8,5(7(391(+,12,30(+47(2):3( *479/3(41G14*((1.:388,/,3986:,,89(1;/C3,85(/ *42(7(5:-8/*4/</38$D3-@*/18+,+/897/):/7( 6:(18,;41,85(/,85,*/(12,396:(39,38*43;/+(98

*,6(/$WHL[LW½ 6:B*42(-:3+(+,*4/<B

*49D2 *2 '(7/,9(9+,+/88,3=8      WDXOD½*,7/34</+()1, /(2)7,;,89/2,39,3 5418 H 1 *2    SXI½X:3+(?$ )1(3*+,8,3-:3+()1,

*49D"49,8 +(*,7 H 1 *2

  FRL[t½X /$&.OOLEUHULD½X

H 1 *2#48( *1(7  ',:7, 5@./3( ./,33$1VRIjGHSODFHV ½:3+( #$' 2:19/*4147+,8,3-:3+()1,

*49D H 1*2  /,//FRUWLQD½ ',:7,5@./3( !  ½(1-438"/2(88B8 9,3=/9/;,73B8/3*4147

 H 1 *2 ,.7, (/<,8 +,22(.(9>,2(9.,;,:7, 5@./3( ,30(+47 ;,:7,5@./3(    

" # & $ 'F  $ 

$   ! $ %       
-#2%½!/2'88@8 9+3=/9/;+73@8/3)4147 E )2 +-7+  3'*5*3½-6:@+22'7)'9 )49A2 )2/,+7+398 */88+3=8  (4.&#&'%/*59½ )49A/88+3=#=33B;+470

E )2   %/*59½ )49A,'7)/2+39*+5142+8 *>3+)/88+3=33'#B7+38843

E

)2 

  %/*59,4-$#2½ %&,:3*' (1'3)3+-7+)49A'7)/2+39 *+5142+8*':8'6:>9/6:+8 E )2 

" $/,½+/% &'7+8/88+3=##:3*1/3- #*.412$11+3/:8$3*+C )2 /1'197+*+C )2  " 0,#3 ½!/8'/88+3=##:3*1/3- #*.412$11+3/:8C )2  ! )'22/ ½7+8/88+3='2/11' :3*89+31 )2  $/,½ )+7/34</*'(1+/88+3=43/0' :1*+7C )2 !782')#&/2#½ !1>89/)/88+3=43/0':1*+7 /,+7+398)41478   %#3*(#½ 541/5745/1?1>9+</88+3= 43/0':1*+7

E )2 +-7+(1'3)  $#,#.%9½+*411 2'88@89+3=/9*+3+-7+/;+73@8 /3)4147/88+3=*+1+897:)9:7' /0+'718843/*+1',:3*' 431/'8843 E 1 )2 " "!3+-7+(1'3) 6 "14#&2' ½C)2 

###D $/, 4 ½ 

! )'22/

½

4
 

½ P 

    )3*:-0=0:9 @9+53:584)8)604:)86-8E352:3B9.A+02 65:9+)4<0)8352:5;4)30+)=68-99)-29:-;9 /;9:5902):-<)6-8954)20:):)3*;43;4:,-:-0=0:9 52589,099-4>90:-=:;8-9:)4<)80):97;--:8-9;2 :)8A352:.A+02-=68-99)8:-0+)4<0)8,)3*0-4: 9-368-7;-<;2/;09

./,33$1VRIjGHSODFHV

½

#!%"""$ +('9,*WHL[LW½P 7;C+53).;4,),- +50=C +5:D099-4> 04)5*93 +3 0.-8-4:9,099-4>9    WHL[LW½P7;C+53) .;4,),-+50=C +5:D 099-4>44).<-82;4, 3 +30.-8-4:9 ,099-4>9  .$7$5,1$WHL[LW½P 7;C+53)9-6)8),58 ,)3*0-4:9 +5:D 099-4>022)")34-1 3 +30.-8-4:9,09 9-4>9   WHL[LW½P7;C+53 )9-6)8),58,)3*0-4:9

+5:D3 +3 0.-8-4:9,099-4>9   

 GHSODFHV½;4,) ,-9-4.;4,)*2- *2)4+&-;8-6A/ 9(1-$1WDXODVDIDWD ½ 2A9:0+)+-8 2+32)4+/809)8/-4:  

 OOLEUHULDDPESRUWDGHYL GUH½&-;8-6A/

                   &    & % "   #  # $ " #  & $ $ #  ! % $ "    ?   $ #   $  ' $ #   ( 


  

+ #%"'5#--&'-# +.#5)'&'-'426'33#  (%,&"(½ '--#65>/5+%# C -%. "'63'1<)+/#   *!!"/"*#!$!. ½*-<45+% %. -#/%  

   !   

"$-½ 05#/)1'-#5+44'/: #.'437+/'C - %. 

 )*"$)' ½%'3+1+/563# +44'/:+'-4#..'- )##3&B- %. -#/%  )!½ 1>-&'163#--#/# 7'3)'C %. -#/%   ""*#(%()' ½05#/)#.$ 7'3/?4+/%0-03+44'/: +%0-#40350-';;+4 B - %.#563#-  + %#!$!. #%"½ #.+/#57+&3'53'.1#5 +#-6.+/++44'/: 7#+-,#A8'/*+'-.

C - %.-#/%  

 '&%(&*(½ '--#65>/5+%#C - %. 

 #.$-#5'%/0-0)+# %56#-.'/55'/+36/'26+1.6-5+.>&+##%56#-+5;#5/0+.1-+%#*#7'3&'7+63' %0.'/6/#/#6'41#%+#-3#=4.=4(<%+-#%0/4')6+3.0$+-+#3+26''51'3.'5+ )#6&+3&#--@26'50('3'+9-#5'%/0-0)+#4'/4'*#7'3&'3'/6/%+#3#-'45+-26' 70-41'3#-#5'7#--#3

         !     


0 4+6,+)8+ 2,327'67+'073,>3('0'2)+/'67++292('0'2)?)'*'7)B+76+0';''0'7+:' 1'2+6' 387+67+6.'.*+'08+2.6*.,+6+2878.497*+7+.+2859++276+7908.2)A13 *+7.;A7?'1(,92*+7*+7+2,92*'(0+7.6+28'(0+7'1>59.2'59+,'259++0 UHOD[VLJXLWRWDOÃ&#x20AC;QVLWRWTXDQW HVWjVSUHQHQWXQSLVFRODELV " $ 

½  "

  UHSRVDSHXV½92*' *+7+2,92*'(0+ (0'2) )38@ E 0 )1  

 ! FD½92*'*+7+2,92 *'(0+&#$(0'2)2+ -6+ )38@ E 0)1   #92*' )38@'6).1+28 4031+7*'97'59>8.59+7 &RL[tFHUYLFDO½ E )1 (0'2)  &RL[tOXPEDU½ E )1 (0'2)    DUPDUL½:+81'77?7 '1(:+62?74.-1+28'8 E 0 )10'2)   #!%""$ ½92*'*+7+2,92 *'(0+"=#2+-6+ )38@978'1'77.77' 8+2<.*'.:+62?7.2)3036 +-6+E 0 )1     ½ E )1 +-6+)303637     ! SOHJDEOH½ .1'77?7 8+2<.8.:+62?7.2)3036 E0 )1 +-6+  6<17(6ERO½&.*6+ C 0 )1.0',37)    " SODFHV½ 6+9)'8>0+- DQWHULRU½)XQGD *+7+2,92*'(0+ (0'2) )38@ E 0)1  /(.69,.OOLEUHULD½X .1'77?78+2<.8.:+62?7 .2)3036 E 0 )1+-6+  

 $  $   $ " $ D % # "&  $ "  # " $
        (!) %%"60 ) %$( '"''!(.&(!$(''+'%"%!-% '&%)% '% &" )(' "% !& '%'# 0! 4'$(''5%1'"'&$(&'&+'%&!'$(&(!% '&&2#%%&%1$(&" !"&'%&#"'&%3#%1'"' +/&'!!,&( $(&&"'%"%#%'%&"&

*** &&'""


  " ½70&# &'5'0(70&#$.' /7.6+%1.14%16A

..++55'0:"14& ,B4-.70&D . %/  ½ 174'/#55@56'0:+6+8'40@5 +0%1.14+55'0:*.>0 1*#05510D . %/#44A&#74#6

 

!# ½70&#&'5'0(70 &#$.' <!";$.#0% %16A 8+5%1 5#4#+A 21.+?56'4 +55'0:+'.5#//'. )##4& D . %/   ½ %'40+37'.#6+8+&4' #06#..#C . %/ +55'0:*.>01*#05510  ½ ..'+9'5 4')7.#$.'52'4#37?#,756+5 .'52#+#.'56'8'50'%'55+ 6#65 174'/#55@5(7..1.# &'4174'6'0:+65+8'40@5 +0%1.14+55'0:#) $'4)#)$'4) D . %/#44A&#74#6 ½ 174'/#5 5@5(7..1.#&'4174'6'0:+65 8'40@5+0%1.14+8+&4' 64'/2#6+55'0:"1/#5 '.+0'- D . %/ #44A&#74#6  '5.=/+0'5&'2#4'6 &#37'56#2=)+0# +.#06'4+145A0'&+%+105 .+/+6#&'5+>52155+$.'37' ,#01'56+)7+0&+5210+$.'5

 

37'5651(=  

6>70#)#4#06+#&' #0:5 >5&'6#..5#.#  

 
%"&%%"& ,$$%#)"& $%#&#

# $ % # &        !"$ # !  ' !#  / "& $ $% $ #! $#+ $  "&  $ $ #"& %% "&$%  !% !"& & !$   $& !&% ,$ &$ '$

 ,$ $%#) $&# $ * # %# ' 

$&$$$ *$$$'#'$$%$ $%# $$%$ $ $( %##%#"&$%# $ $#'& $!%$ %%$&$!# '$ #%#$ '$ !# $$&## $ "& "& $ % #$ ! $# (#  !#. "&#  "& #  '$  

½

#"&-&$ *&# %%!$$&! #%#$$ !# $%#%"&-$$ %%# $ ($ $ SRGHQDQDUHQIRQVDQWÃ&#x20AC;QVJDLUHEpGHVDSDUqL[HU3HUDL[zHOVVRW %&#$!# '$ !#&!$$% $ * '$ $ ($#$!%#!%(%( WUDFWHSHUzDPEXQSHVGHNJ          


 95.A9 )9D81-%!#":5.-8-1>;4)A3621)/)33)7;-14+25;*;:)7;-995.A9221:195.A9+)4:54-89)3*;4) /8)4<)81-:):,-:)6199-81-9"5:9.-89-8<18.;4,-9)3*-23):-1>,199-4?5+53*14)8,1.-8-4:9-9:129 SHUTXqWRWHVFRRUGLQHQ$PEÁRUVUDWOOHVLFRORUVOOLVRVWUREDXQDVROXFLyTXHUHÁHFWHL[LODWHYDSHUVRQDOL :):%)3*C:85*)8A9;43;4:,-+):1.-9+58:14-91:-1>1:96-83-:8-97;-9-/;-1>-4)7;-9:-9:12-9.;4,-9 ,-9-4.;4,)*2-99F4.A+129,-3)4:-4184-:-91-2,1)7;-<;2/;1914:85,;18;4+)4<18),1+)2)2):-<)9)2) )2)*5:1/):-49352:-93C9.;4,-9)2):-<),196591+1F

549;2:)2)/;1),-9E3*529)2)6A/14) 

51>1496-8)+54.58:),,1+154)28-)2):-<) 68G61)+53*14)+1F  FHUYLFDO#&3;2:1+5258  (.7253FRL[t½X *2)4+   ('3;2:1+5258  

(.7253VRIjGHSODFHV

½ ½;4,) ('3;2:1+5258,-9-4.;4,)*2-

+5:F H2+3  

 

GHSODFHV½;4,)'$% *2)4+4-/8-,-9-4.;4,)*2-

+5:F H2+3  

 VRIjGHSODFHV½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ ;4,) *2)4+,-9-4.;4,)*2-

+5:F H2+3  

(.7253VRIjFDQWRQHU

 VRIjFDQWRQHU½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ ;4,) (<-83-22,-9-4.;4,)*2-

+5:F H2+3

 

DO HVTXHUUD½;4,)!'( *2)4+4-/8-,-9-4.;4,)*2-

+5:FH 2+3  %)3*C,196541*2-)3* 8-659)*8)B59)2),8-:)

(.7253VRIjGHSODFHV

½

½ VRIjOOLWGHSODFHV ½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ ;4,)!*2);.59+,-9-4 .;4,)*2- +5:F H 2+313-491549,-2221:

H +3 

 VRIjOOLWFDQWRQHU ½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ ;4,)#'*-1>,-9-4.;4,)*2-

+5:F H2+3 13-491549,-2221: H +3 

,-9-4.;4,)*2- +5:F H 2+3  

 FKDLVHORQJXH

(.7253VRIjOOLW FDQWRQHU

½

%85*)2):-<)*;:)+)%!#".)<581:)!6-87;D45+8--9;4)+53*14)+1F)3*,;-95:8-9

(.7253EXWDFD½;4,)$$%3;2:1+5258,-9-4.;4,)*2- +5:F H 2+3  (.725378//67$EXWDFD½;4,)#&3;2:1+5258

&4):)+),-/-2):)6685*2-3)-9.;4,-9 ,-9-4.;4,)*2-99F4.A+129,-3)4:-4184-:-9 9-368-7;-<;2/;19.-8;4+)4<1-465:9+53 68)8;4),-45<)

 

 UHSRVDSHXV½;4,) %!%!*2);,-9-4 .;4,)*2- +5:F H 2 +3  GHSODFHV

½

  EXWDFDLQFOLQD EOH½7DSLVVHULDÀ[D! *-1> +5:F"5:-9,-.)1/ 3)99E9H 2+3   %

   ½;4,)""#(<-83-22 ,-9-4.;4,)*2- +5:F H 2 +3 

 ½ ;4,)$#$<-83-22,-9-4.;4 ,)*2- +5:F H 2+3  

$@ $ %!#" !%= = =  -9

 VRIjGHSODFHV½ 7DSLVVHULDÀ[DFRWy3RWHV ,-62A9:1+ H2+3  

$F4:)4.A+129,-+53*14)8-9.;4,-9%!#"90)4,199-4?):6-8)7;D+558,1414   ½;4,)$%!#"4-/8-*2)4+,-9-4.;4,)*2-

+5:FH 2 +3  (.7253%5200$UHSRVDSHXV½;4,) *2)4+,-9-4.;4,)*2- +5:F H 2 +3  VRIjGHSODFHV½ ;4,)!'(*2)4+4-/8-,-9-4.;4,)*2- +5:F H2+3  

-3,199-4?):-298-659)*8)B596-8)7;D :016;/;19)99-;8-1491:5:-29010-3659): -4+51>14)3-4:),,1+154)26-8:)27;-8-9;2:14 3C9+G35,-9


%F:1-,-;7.D; 

:-)4)<->)

 $%&E;=6)67>);F:1-)5*574<G;;15-;78+176;16+47-6<,1.-:-6<;<18=;,-87<-;&-6;,-<7< GHVG XQDFKDLVHORQJXHUHJXODEOHÃ&#x20AC;QVDXQDFDGLUDJLUDWzULDRQHWSRGUjVEDODQFHMDU$PpVFRP

.-/-1@=6)7,=-;+0)1;-;476/=-;)=6)

9=-+77:,16-687<;.-:=6)+75*16)+1H574<8-:;76)4)5*,1.-:-6<;8-+-;/:D+1-;)4D5841)/)5

*=<)+)7)=6;7.D1)+76;-/=-1@=6+762=6<

5),-.=6,-;,-;-6.=6,)*4-;574<.D+14;,-87;):1,-<:-=:-);F:1-$%&>-8:-8):),)

8-:;76)49=-:-;74/=14-;<->-;6-+-;;1<)<;

8-:-6.:76<):;-)4,1)),1),-4)<->);)4),=:)6<574<;)6A;

76;=4<)4)/=1),-;G5*74;)4)8D/16)  ! GHSODFHV

½ ½=6,) ,-;-6.=6,)*4-"$!>-:5-44 +7<H

8741F;<-:#7<-; ,-*-,7445);;G;1;;-6A&7:, 2J:34=6, K 4 +5  

 VRIjGHSODFHV½ =6,),-;-6.=6,)*4-$!!" 6-/:-*4)6+ +7<H#7<-; ,-*-,7445);;G;1;;-6A&7:, 2J:34=6, K 4 +5  

 VRIjGHSODFHV½ =6,),-;-6.=6,)*4-! *4)6+ +7<H#7<-;,-*-,744 5);;G;1;;-6A&7:,2J:34=6, K 4 +5  

 FKDLVHVORQJXHVLVRIjGHSODFHV ½=6,),-;-6.=6,)*4-"$!>-:, +7<H

8741F;<-:#7<-;,-*-,7445);;G; 1;;-6A&7:,2J:34=6, K 4 +5

 

#-:9=F67,=-;+0)1;-;476/=-;'<141<B)4-;8-:;-8):)<78-:8);;):=6)<):,)167*41,)*4--6 )/:),)*4-+758)6A1)>-1-6<4)&(.$5/67$'FKDLVHORQJXHPzGXOLQGHSHQGHQW½X =6,),-;-6.=6,)*4-$!!"6-/:-*4)6+ +7<HK 4 +5 

 FKDLVHORQJXH PzGXOLQGHSHQGHQW½ =6,)'(/:1;,-;-6.=6,) *4-44)6) 614H#7<-; ,-*-,7445);;G;1;;-6A&7:, 2J:34=6,K 4 +5   VRIjGHSODFHVLFKDLVHORQJXH ½=6,),-;-6.=6,)*4-"$!>-:5-44 +7<H

8741F;<-:#7<-;,-*-,7445);;G; 1;;-6A&7:,2J:34=6, K 4 +5

 

 VRIjFDQWRQHU ½=6,),-; -6.=6,)*4-"$!>-:, +7<H

8741F;<-:#7<-; ,-*-,7445);;G;1;;-6A&7:, 2J:34=6,  K 4 +5  

 VRIjOOLWGHSODFHV ½ =6,),-;-6.=6,)*4-"$!*4)= +7<H

8741F;<-:#7<-;,- *-,7445);;G;1;;-6A&7:,2J:34=6, K 4 +515-6;176;,-4441<

K +5  

 ½ %-1-6<),,1+176)41:-87;)8-=; =6,),-;-6.=6,)*4-%(/:7+ +4): +7<H8741F;<-: #7<-;,-*-,7445);;G;1;;-6A &7:,2J:34=6, K 4 +5 

 4 +5½ !-/:-5)::H  ½ $7=:- 

½X -,744)4=5161 

½X 4=5161 

 ! GHSODFHV

½

 

½

 ½=6,) ,-;-6.=6,)*4-!5=4<1+747:

+7<H#7<-;,-*-,7445);;G; 1;;-6A-6:13#:-=<B K 4 +5  &!%

C%

 "&)81;;-:1) '(/:1;44)6) 614H );-,)4=51611;;-6A-6:13 #:-=<B JLUDWzULD½K 4 +5  %XWDFDJLUDWzULD½ K 4 +5 

½;<:=+<=:) 8-;5D@ 3/=6,),-;-6.=6 ,)*4-"$!*4)=+7<H

8741F;<-:;<:=+<=:)-6.=4474) ,-*-,744)5*>-:6G;16+747: 1;;-6A!7*7:=!)3)5=:) K 4 +5 

 $ % &  "&  ? ? ?   - ;

 VRIjGHSODFHV ½&)81;;-:1)$!%&/:1; .7;+ +7<H#7<-;,-*-,744 5);;G;)5*>-:6G;16+747: K 4 +5 

%0)>-;;)<)4/=6)+7;))88:7*4-5) -;.=6,-;,-;-6.=6,)*4-;;H6.D+14;,- 5)6<-61:6-<-;;1-6+758:-;=6),-67>) 87,:D;+)6>1):4);8-+<-,-4<-=;7.D-6=6 7*:1:1<)6+):,=44;

;<1:)7-58-6A-4;=87:<,-4;-1-6<8-::-/=4): -4:-;8)<44-:'6)87;1+1H8-:;-=:-1,=-;,- ,-;+)6;.$5/67$'FKDLVHORQJXHPzGXO LQGHSHQGHQW½=6,)$!!"6-/:- *4)6+ 

9=-;<)*=<)+)/1:)<I:1)<)5*EE;=6*)4)6+G $-/=4)4)5*4)8)4)6+),-4)8):<16.-:17: .$5/67$'EXWDFDJLUDWzULD½&)81;;-:1) '(/:1;44)6) 614H);-,)4=5161 K 4 +5 

71@16;8-:)=6+76.7:<).-/1<75*16)4;)4<-= )1:--6=6);74=+1H8-:;76)4 .$5/67$'FRL[LQV!5=4<1+747:½  "$!>-:5-44½  !*4)6+½ 

 FKDLVHORQJXHVLVRIjGHSODFHV ½=6,),-;-6.=6,)*4-%(/:7++4): +7<H8741F;<-:#7<-;,-*-,7445);;G; 1;;-6A&7:,2J:34=6, K 4 +5  

 VRIjFDQWRQHUððLFKDLVH ORQJXH½=6,),-;-6.=6,)*4-"$! *4)=+7<H

8741F;<-:#7<-;,- *-,7445);;G;1;;-6A&7:,2J:34=6,

 K 4 +5 


9=-;<;7.D  

<F=6)/):)6<1)8-:)4,1)),1),-

)6@;F;16.7:5)+1I)4) 

 -*#37+' "-½ =6,),-;-6.=6,)*4-!*-1?

+7<I 8741G;<-:

>1;+7;):)1I 441"7<-;,-:7=:-5);;H;1;;-6@ 1-4;)55-4/)):, L 4 +5

 

 -*#3!"7+' "-½ =6,),-;-6.=6,)*4-!5)::I+4):

+7<I 8741G;<-:

>1;+7;):)1I 441"7<-;,-:7=:-5);;H;1;;-6@ 1-4; )55-4/)):, L 4 +5 

 -*#3!"7+' "-½ =6,)#C$%B *4)6+,-;-6.=6,)*4- +7<I >1;+7;):)1I 8741G;<-:"7<-; ,-:7=:-5);;H;1;;-6@ 1-4;)55-4/)):,

L 4 +5 

 -4,&" =6+1I/1:)<J:1)1;;-6@ 1-4;)55-4/)):,L 4 +5 3XI½=6,)#C$%B *4)6+,-;-6.=6,)*4-+7<I >1;+7;):)1I 8741G;<-:  3XI½"-44)=<G6<1+)%*4)6+6-/:- 

 %&-"'*)$/""-

 -*#3!"+' "-(,"+*-, oRVDO HVTXHUUDFKDLVHORQJXH½=6,) (#(/:7+,-;-6.=6,)*4-+7<I

8741G;<-: >1;+7;):)1I;<:=+<=:) ,)+-:)5*:->-;<15-6<-6874;1;;-6@ 1))55-4/)):, L 4 +5

  -*#3 !"+' "-

½ -*#3½=6,),-;-6.=6,)*4-(#( <=:9=-;).7;++7<I 8741G;<-:;<:=+<=:),)+-: )5*:->-;<15-6<-6874;1;;-6@1))55-4/)):, L4 +5 

 -*#3!"+' "-½ =6,),-;-6.=6,)*4-(#(/:1;.7;+ +7<I

8741G;<-:>1;+7;):)1I ;<:=+<=:),)+-:)5*:->-;<15-6<-6874; 1;;-6@1))55-4/)):, L 4 +5 

 -*#3!"+' "-½=6,) ,-;-6.=6,)*4-#$/:1;+4): +7<I >1;+7;):)1I 441;<:=+<=:),)+-: )5*:->-;<15-6<-6874;1;;-6@1) )55-4/)):,

L4 +5 

TXHUUD½=6,),-;-6.=6,)*4-(#(414) +7<I 8741G;<-:;<:=+<=:),)+-:)5* :->-;<15-6<-6874;1;;-6@1))55-4 /)):, L 4 +5 

 -*#3!"+' "-

DPEUHSRVDEUDoRVPzGXOFDQWRQHU½ =6,)#C6-/:-*4)6+,-;-6.=6,)*4- +7<I;<:=+<=:),)+-:)5*:->-;<15-6< -6874;1;;-6@1))55-4/)):, L 4 +5 

2 -*#3 !"+' "-

½ 2  %&-"'*)$/"-!,".½ =6,),-;-6.=6,)*4-#"&%5)::I.7;+ +7<I;<:=+<=:),)+-:+:75)< L 4+5 7</g6$1'VRIjGHSODFHV½ =6,),-;-6.=6,)*4-& $' ;7::) 8741G;<-:;<:=+<=:),)+-: +:75)<1;;-6@C2-:;<)54-*E+3

L 4+5  

7</g6$1'FKDLVHORQJXHGUHWDHVTXHUUD LVHFFLRQVG SODoD½=6,),-;-6.=6,) *4-#"&%*4)6+ +7<I;<:=+<=:),)+-: +:75)<1;;-6@C2-:;<)54-*E+3 L  4+5  66$TXtVRWDXQDH[SOLFDFLyGHOVLJQLÃ&#x20AC;FDWGHFDGDVtPERO /. &DGLUDJLUDWzULDEDODQFt*#3''&. ).*)",

/. &) '&)'"

,& *&1&)-

6RIjGHSODFHVVRIjGHô

*."-

SODFHVVRIjGHSODFHVVRIj

,&#/)!

GHôSODFHVVRIjFDQWRQHU

/)!!"-")#/)!'"

*#3!"+' "-(,"+*-, oRVDGUHWDRDHVTXHUUD

"''/.4).& 4;;7.D;1*=<)9=-;

&KDLVHORQJXHDGUHWDRHVTXHUUD "+*-+"/-%XWDFDOOLWVRIjOOLW

  

 ! #  %   $ '

,-8-44,87:<-6)9=-;< ;H5*74,-4)8-44)=<G6<1+) ,QVWUXFFLRQVGHUHQWDWQHWHMD ")-"

%% $ % #  %   "K 

2  %&-"'*)$/"!,". VHFFLyUHSRVDSHXV½=6,) '#C<):762),-;-6.=6,)*4- +7<I >1;+7;):)1I

8741G;<-:;<:=+<=:),)+-:+:75)< 

L 4+5 

7</g6$1'VRIj½=6,)#"&%5)::I.7;+,-;-6.=6 ,)*4- +7<I;<:=+<=:),)+-:+:75)<1;;-6@C2-:;<)5 4-*E+3 L 4+5 

7</g6$1'VRIjFDQWRQHU½ =6,)#"&%*4)6+,-;-6 .=6,)*4- +7<I;<:=+<=:) ,)+-:+:75)<1;;-6@C2-:;<)5 4-*E+3

 L 4+5

 

 -*#3 !"+' "(+*,..%*0/&(."&1 9=-;< ;H5*7416,1+)9=--4<-=;7.D-;<D ,1;8761*4-8-:)9=G<-4-587:<1; )+);))>=15)<-1? '&/,(").$,./5.9=-;<;H5*74 >74,1:9=-0);,-.-:4)+75)6 ,),-4<-=;7.D9=-;-<441=:):D ;-6;-+7;<7;),,1+176)4;-6=6 :),1,-35":-/=6<)4-; +76,1+176;,-441=:)5-6<)+),) *7<1/) ,"$/).'."0*.&$

7<7<-;4-;*7<1/=-;<-6-6 )9=-;<;7.D,1;8761*4- ":-/=6<))4 

½ -*#3!"+' "-½#-;8)<44-: :-/=4)*4-=6,),-;-6.=6,)*4-#A$!*4)6+ +7<I;<:=+<=:),-.=;<)5);;1;;)<-6@1,) -66-/:-1>-:6H;16+747: L 4 +5  

 -*#3!"+' "-½#-;8)<44-: :-/=4)*4-8-:)9=G<);;-/=1;7-<:-+4161;)5* <7<+76.7:<=6,),-;-6.=6,)*4-#A$! 6-/:- +7<I;<:=+<=:),-*-,7445);;H; )5*>-:6H;16+747:1;;-6@ 13-):4;;76 L 4 +5 

 -*#3!"+' "-½ #-;8)<44-::-/=4)*4-8-:)5F;+76.7:<=6,) ,-;-6.=6,)*4-#!#"-;<)58)<6-/:-*4)6+ +7<I;<:=+<=:),-.=;<)5);;1;;)<-6@1,) -66-/:-1>-:6H;16+747:1;;-6@-;<:=+<=:) 13- ):4;;761.=6,)7641);;76 L 4 +5   
 

  

½ 

 ½4-%" %&2&-'4-%"#+&!5&1%$.3= .3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2 >+ $, 

 

 ½4-%" %&2&-'4-%"#+&85&1,&++$.3= .3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2> + $, 

 

 ½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½)XQGDGHVHQIXQ %"#+&8-"341"+$.3=.3&2%"$&1 ",#1&5&23*,&-3&-/.+2>+ $, 

 

 VRIjGHSODFHV½4-%"%&2&-'4-%"#+&#+"-$ $.3=.3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2 > + $, 

 

 VRIjGHSODFHV½4-%"%&2&-'4-%"#+&8-&(1& /.+*;23&1

$.3=.3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2 > + $, 

 

 

½   

½

 

 ½4-%" %&2&-'4-%"#+&8-&(1& /.+*;23&1

$.3=.3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2 >+ $, 

 

 

 ½ 4-%"%&2&-'4-%"#+&!,4+3*$.+.1 $.3=.3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2 >+ $, 

 %&

"%.1 2&-6 +2%*2

     *:2

 

 

'.1,

 

 ½4-%"%&2&- '4-%"#+&8#+"4'.2$ /.+*;23&1

$.3=.3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&-/.+2 >+ $, 

"$*=

2"

 

 .3&2%"$&1",#1&5&23*,&-3&- /.+2 > + $,

½4-%"%&2&-'4-%"#+&8-&(1& /.+*;23&1

$.3= 

½4-%"%&2&-'4-%"#+&85&1,&++ $.3= 

½4-%"%&2&-'4-%"#+&8#+"-$ $.3= 

½4-%"%&2&-'4-%"#+&8#+"4 '.2$ /.+*;23&1

$.3= 

  ½1&4$"39+&( DQWHULRU½7DSLVVHULDÃ&#x20AC;[D -"341"+ $.3=.3&2%&/+923*$ >+ $, 

  

½

/,//%(5*VRIjGHSODFHV½&2/"3++&11&(4+"#+& /&1"04;3)*/4(4*2"22&41&",#3.3"$.,.%*3"34-%" %&2&-'4-%"#+&7#+"-$$.3=2314$341"%&#&%.++ ,"22<2",#5&1-<2*-$.+.1> + $, 


!0*=4()

 $!'"$½ )--+36,86(%,*=',-().%/5)/,326))/7)--),8 %.&+3=',%6/(%".%33A*04')-- %65?/5,'%05)4()3063).%44@4,44)/9,)-4 %..)-+%%3( D- '.  $!'"$½)--+36,86(% .0-53)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(% ": &-%/' --6)/5)--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D -'. $!'"$½)-- +36,86(%.0-53)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33=' 5,'%1)3%*%.@-,)4%.&/)/46/(% ": 304%'-%3)--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D -'. 

 VRIjFDQWRQHUSODFHV½ 6/(% :!.%33A*04')--%65?/5,'%05)4 (%')3%.&3)7)45,.)/5)/10-4,44)/9,% %..)-+%%3( D- '.   $!'½#/%4?3,)()40*=4 ,&65%26)426))410()/'0.&,/%34)+0/4-)4 5)7)413B1,)4,())4,/)')44,5%546/(% :! .%33A*04')--%65?/5,'%05)4(%')3%.&3) 7)45,.)/5)/10-4,44)/9,%%..)-+%%3( D - '.  

 $!'"$½#/%4?3,) ()40*=4,&65%26)426))410()/'0.&,/%34) +0/4-)45)7)413B1,)4,())4,/)')44,5%546/(% :!.%33A*04')--%65?/5,'%05)4(%')3 %.&3)7)45,.)/5)/10-4,44)/9,%%..)- +%%3( D- '. 

$!' GHSODFHV

½ 

$!'"$½ )--+36,86(%.0-53)4,45)/5,*=',-().%/5)/,3 3='5,'%1)3%*%.@-,)4%.&/)/46/(% ": +3,4&-%7A4'-%3)--%65?/5,'% 05)4(%')3/,26)-%5 D -'. 

 ! ( %! #½6/(% #56326)4%)--%65?/5,'%05)4(%')3 /,26)-%5 D - '. VRIjGHSODFHV½)--+36,86(% .0-53)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(% ": .%33A *04')--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D -'.  VRIjGHSODFHV½)--+36,86(% .0-53)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(% ": /)+3) )--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D -'. 

 VRIjGHSODFHV½ 6/(% :!.%33A*04')--%65?/5,'% 05)4(%')3%.&3)7)45,.)/5)/10-4,4 4)/9,%%..)-+%%3(D- '. 

 $!'"$½)--.0-5 46%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(%#'0-03,703, )--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D - '. 

 ! ( %! #½ )--.0-546%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,3 3='5,'%1)3%*%.@-,)4%.&/)/46/(%# /)+3))--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D - '.  

VRIjFDQWRQHULUHSRVDEUDoRV

VRIjGHSODFHV½)--.0-5 (63%(03%,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3% *%.@-,)4%.&/)/46/(% :!7)3.)-- )--%65?/5,'%05)4(%')3%.&3)7)45,.)/5 )/10-4D- '. 

#%½)--.0-546%63)4,45)/5,*=',-() .%/5)/,36/(%#'0-03,703,)--%65?/5,'% 05)4()*%,+.%44@4 D -'.  )& #"!$"&$½ D - '. 

$!'"$½)--.0-5 46%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'% 1)3%*%.@-,)4%.&/)/46/(%#.%33A *04')--%65?/5,'%05)4()*%,+.%44@4 D -'.

 

VRIjGHSODFHV½)--.0-5 (63%(03%,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3% *%.@-,)4%.&/)/46/(% :!/)+3) )--%65?/5,'%05)4(%')3%.&3)7)45,.)/5 )/10-4D- '. 

VRIjGHSODFHV½)--.0-546%6 3)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3% *%.@-,)4%.&/)/46/(%#/)+3) )--%65?/5,'%05)4()*%,+.%44@4 D -'.  $!' ôSODFHV

½

  $!' GHSODFHV

½

 VRIjGHSODFHV½)--.0-5 46%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(%#.%33A*04' )--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D - '.     PzGXOVRIjGUHWDPzGXOVRIjGH SODFHVDPEUHSRVDEUDoRVDO HVTXHUUD ½)--.0-546%63)4,45)/5,*=',-().%/ 5)/,33='5,'%1)3%*%.@-,)4%.&/)/46/(% #+30')--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D - '. 

 )&$!'#%½ )--.0-546%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,3 3='5,'%1)3%*%.@-,)4%.&/)/46/(%# 56326)4%)--%65?/5,'%05)4(%')3/,26)-%5 D - '. 

 VRIjGHôSODFHV½)--.0-5 46%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(%#'0-03,703, )--%65?/5,'%05)4()*%,+.%44@4 D -'. 

 "!

 VRIjGHôSODFHV½)--.0-5 46%63)4,45)/5,*=',-().%/5)/,33='5,'%1)3 %*%.@-,)4%.&/)/46/(%#.%33A*04' )--%65?/5,'%05)4()*%,+.%44@4 D -'.   VRIjGHSODFHV½!61)3*@',) ()-4),)/5,)-3)104%&3%>04%.&1)--3)4,45)/5 ,*=',-().%/5)/,36/(%";/)+3) 3HOODXWqQWLFDLSHOODUWLÃ&#x20AC;FLDO3RWHVGHSOjVWLF D- '.

 

 !   <   "  "  "  $ ! C    
&$(%%  

&70D;442< (OVVRIjVOOLW%('',1*(WHQHQTXDWUHWLSXVGLIHUHQWVGHPDWDOjV³GHVGHSROLXUHWjÃ&#x20AC;QVDPROOHV /5,7;;+./;H2+2?G/<8/:5/<<:2+:/462>/44./-7607:<9=/5E;/<-76>E./.2+2./62< /;0=6./;;F6./;/60=6.+,4/;574<0D-24;./5+6</62:6/</;;/58:/9=//<>261=2./1=;<=6 -+6>2/687<;+.9=2:2:=6+./67>+5E;<+5,E</6;-+2?/;./55+1+<A/5+<1/8/:+-72?26; LHGUHGRQVTXHFDEHQSHUIHFWDPHQWDVRWD3URYDWRWHVOHVSRVVLELOLWDWVDODERWLJDÃ&#x20AC;QVTXH <:7,2;4+-75,26+-2F5E;+./9=+.+8/:+<=

4+</6;4+1=2+./ -758:+./4;;70D;442< 

 #!($"# ½=6.+./;/60=6.+,4/ &!)>/:.-7<F

>2;-7;+:+2F;<:=-<=:+ .+-/:+5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442<

I -5   % $ ]HPDWJH½+526+< I 4 -5   OOLEUHULD½X-+,+<826<+< I 4 -54+6-   '& #!($"#

½ %('',1*(/g9c6VRIjOOLWGHSODFHV½=6.+./;/60=6.+ ,4/*%">/:5/44 -7<F;<:=-<=:+.+-/:+5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442< I -5 

  '&#!(

OOLWGHSODFHV½=6.+./;/6 0=6.+,4/&!)5+::F-7<F

>2;-7;+:+2F;<:=-<=:+.+-/: +5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442< I -5 

  #!($ SODFHV½=6.+./;/60=6 .+,4/&!),4+6--7<F

>2;-7;+:+2F;<:=-<=:+.+-/: +5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442< I -5 

  & #!($ SODFHV½=6.+./;/60=6.+ ,4/&!),4+=07;--7<F

>2;-7;+:+2F;<:=-<=:+.+-/: +5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442< I -5 

  #!($ SODFHV½=6.+./;/60=6.+ ,4/*%"<+:763+ -7<F ;<:=-<=:+.+-/:+5,:/>/;<25/6< /6874; I 4 -5 2.+ ./4442< I -5  

  '& #!($"#

#!($ "#

½   & #!($ SODFHV½=6.+./;/6 0=6.+,4/ -7<F;<:=-<=:+ .+-/:+5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442<

I -5*%"424+07;-

 

  '&#!($ SODFHV½=6.+./;/60=6.+ ,4/%!&'1:2;07;- -7<F ;<:=-<=:+.+-/:+5,:/>/;<25/6< /6874; I 4 -5 2.+ ./4442< I -5 

½   '&#!($ SODFHV½=6.+./;/60=6 .+,4/%!&'6+<=:+4 -7<F ;<:=-<=:+.+-/:+5,:/>/;<25/6< /6874; I 4 -5 2.+ ./4442< I -5 

(;$5%<VRIjOOLWGHSODFHV½ =6.+./;/60=6.+,4/ B& 6+<=:+4 -7<F;<:=-<=:+.+-/: +5,:/>/;<25/6</6874; I 4 -5 2.+./4442< I -5 $=26 /<-76>E5E;0/:5./;-=5+./8742=:/<D7 (%"B)'2%& ".2;;/6@+<;8/:+.+8<+:

5,/4;70D442<!87<;<:2+:/6<:/9=+<:/5+<+4+;;7;C)B&=65+<+4D; ;/+4</=-7;25+6</62:+426/+.+4+-74=56+>/:</,:+4B)'E;./4D</?8/:+ =6+>/6<24+-2FG8<25+2%& "E;./5744/;/5,7;;+./;9=/+44/=1/64+8:/;;2F 

+4;5+4=-;24/;/;8+<44/;)26/+8:7>+:/4;9=+<:/+4+</>+,7<21+/g9c6PDWDOjV½;-=5+./8742=:/<D I -5:=2? -5 085%2 PDWDOjV½;-=5+./8742=:/<D+5,=6+-+8+;=8/:27:./;-=5+./8742=:/<D.+4<+ /4+;<2-2<+< I -5:=2? -5  +c9(7PDWDOjV½D</?2/;-=5+./ 8742=:/<D.+4<+/4+;<2-2<+< I -5:=2? -5  5(602PDWDOjV½ 744/;/5,7;;+./;2/;-=5+./8742=:/<D I -5:=2? -5  

!&"

# % % # % ")  " '"'   ' )  "'    
 /. )& 0##"*'#)

G<

½

-2*272= 85=.<-.5.<78<=;.<<H;2.<-.<8/E<=.7.7<8/E<552=<8/E<552=,*7=8 7.;<2+>=*:>.<552=*6+6*=*5E<27,5L<=;.<>5=*;E/E,25=;8+*;7. >7:>.,8695.2@25*<.?*/>7,2K2,86+272*6+5*;.<=*-.5*=.?* 55*;.<9.,2*56.7=9.;:>H121*>7*0*66*685=E6952*-./>7-.< -2<9872+5.< 121*>7871298=<-.<*;,82@27<2.-;.-87<<8=*.5<

 )& 0##"*'#)½ >7-*-.<.7/>7-*+5.$$ 7.0;.+5*7,

,8=K<=;>,=>;*-*,.;2<<.7A %$*7-.55*;=27 P

5,6 2-*-.5552= P ,6 

 /.)& 0##"* '#)½>7-*-.<.7/>7-*+5.#! 0;8, ,8=K<=;>,=>;*-*,.;2<<.7A %$*7-.55*;=27 P

5,6 2-*-.5552= P ,6 

 /.)& 0##"*'#)½ >7-*-.<.7/>7-*+5.! +5*>/8<,

,8=K<=;>,=>;*-*,.;2<<.7A %$*7-.55*;=27 P

5,6 2-*-.5552= P ,6  

<.2.7=<9.;*6G<,868-2=*=-.-2*2-.72=

 VRIjOOLWGHSODFHVDPEHP $!*-$*!½7,58>6*=*5*<<.=;.7=*+5.>7-* -.<.7/>7-*+5.!# +5*>,8=K

9852H<=.; "8=.<+.-8556*<<I<2<<.7A%8;-3M;45>7- P 5 ,62-*-.5552= P ,6  

  /. )& 0##"*'#)

½  )& 0##"*'#)½ >7-*-.<.7/>7-*+5.#!+.2@,5*;

,8=K<=;>,=>;*-*,.;2<<.7A %$*7-.55*;=27 P

5,6 2-*-.5552= P ,6  

  /.)& 0##"*'#) ½>7-*-.<.7/>7-*+5. C 7.0;. ,8=K 9852H<=.; .5*<=E .<9E7-.@ P 5,62-*-.5552=

P ,6 

  /.)& 0##"*'#) ½>7-*-.<.7/>7-*+5.# $%+5*7,

,8=K P 5,62-*-.5552=

P ,6 

  )& 0##"*

)& 0##"*'#)½>7-*-.<.7/>7-* +5.)'6>5=2,858; ,8=K P5,6 2-*-.5552=

P ,6 

)& 0##"*%*&%('#)½>7-* -.<.7/>7-*+5.#)+.2@,5*; ,8=K9852H<=.; P5,62-*-.5552= P ,6 

/ VRIjOOLWGHSODFHVDPEHPPDJDW]HPDW !½>7-*-.<.7/>7-*+5.'#D=*;873* ,8=K ?2<,8<*;*2K 9852H<=.;<=;>,=>;*-*,.; 2<<.7AD3.;<=*65.+F,4 P 5,6 

 VRIjOOLWGHSODFHVDPEHP

'#)½>7-*-.<.7/>7-*+5.( =*;873*;8<*,8=K 9852H<=.; P 5,62-*-.5552= P ,6 

  /.)1(">7-*-.<.7/>7-*+5.,8=K 9852H<=.; .5*<=E.<9E7-.@ +*##"*½ P 5,62-*-.5552= P ,6 C +5*> 

+*##"*½ P 5,62-*-.5552= P ,6 C ;8<*  +*##"*½ P 5,62-*-.5552= P ,6 C =*;873* 

",$$!*-$*!'(+*##"*½ P5 ,6 .0;. 

",$$!*-$*!'()& 0##"*'#)½P5 ,6 .0;. 

!9,287<-. "$2)$=.7.7=;.<=29><-.6*=*5E<9.;*:>.=>=;2J<

 )& 0##"*'#)½

.5:>..=;.<>5=26G<,L68-.6+/>7-.<;.7=*+5.<*6E:>27* ,869;*7>7*78?*<.69;.:>..=?270>2-.0><=>7,*7?2 /g9c6PDWDOjV½<9>6*-.9852>;.=E P ,6;>2@ ,6 085%2PDWDOjV½<,>6*-.9852>;.=E*6+,*9* <>9.;28;-.<,>6*-*5=*.5*<=2,2=*= P ,6;>2@ ,6  +c9(7PDWDOjV½E=.@2.<,>6*-.9852>;.=E-*5=*.5*<=2,2=*=

P ,6;>2@ ,6  5*=.7<5.<0>2.<-.,869;* -.5<<8/E<552= 2   $!*-$*!½E,25-.,87?.;=2;.7552=>7-* -.<.7/>7-*+5.#B$!+5*7, ,8=K<=;>,=>;* -./><=*6*<<2<<*=.7A2-*2?.;7I<27,858;2<<.7A 24. *;5<<87 P5,62-*-.5552= P ,6 .0;. 

)1(">7-* ,8=K 9852H<=.;<=;>,=>;*-*?.=6*<<I< & 0 +*&%½ P

5 ,62-*-.5552=

P ,6   +* +*&%½ P

5 ,62-*-.5552= P ,6  

!

$ & % 

)& 0##"*'#)½E,25-.,87?.;=2; .7552=<98=,8695.=*;*6+>76*=*5*<<.=9.;*6G< FRQIRUWLSURWHFFLyGHODIXQGD7DSLVVHULDÃ&#x20AC;[D# $% 0;2</8<, ,8=K

P5 ,62-*-.5552=

P ,6  

!$%# "!O%'!&!

$ "N 

  
=<)9=-; 

 

½

"=)6+758:-;=6)*=<)+)! A0787<;<:1):<7<-?+-8<- -4+76.7:<9=->-,-;F:1-! A-;<D,1;8761*4--6,1.-:-6<; <18=;,-;<:=+<=:-;,-.=;<)1+71?16;-6<-1?1<7-68-4475*16) )5*<7<)441*-:<)<1+:-)-4<-=8:781-;<14;1-<>-,-/=;<=6 +)6>1;-58:-87<;+758:):=6+71?G;=84-5-6<):19=--;>-6)

 <E=6)/):)6<1) 8-:)4,1)),1),- )6@; E;16.7:5)+1H)4) 

8):<)5)27:1),-4-;.=6,-;,-;-6.=6,)*4-;-;87,-6:-6<): )5D9=16)!-:+76;-:>):4)8-446-<)1;=)=<:)+<)4))5*=6 SURGXFWHHVSHFtÀFSHUDWDSLVVHULHVGHSHOO3HUDXQQLYHOOGH +76.7:<8-:.-+<-+7584-5-6<)4)<->)*=<)+))5*=6:-87;)8-=;

=6,),-;-6.=6,)*4->-:5-44 +7<H ;<:=+<=:)-6.=4474),-*-,744)5*>-:6G;16+747: 1;;-6@7*7:=)3)5=:) ½I 4 +5   ½I 4 +5 

,-4)5)<-1?);F:1-1-6-45)<-1?-;<14

          ! 

  ½=6,) $6-/:-8-44)=<F6<1+) ;<:=+<=:)-6441;<76;,-.)1/)5* >-:6G;16+747:1;;-6@7*7:= )3)5=:)I 4 +5 

  ½%)81;;-:1) # &$%5)::H.7;+8-44)=<F6<1+) ;<:=+<=:)-6.=4474),-*-,744)5* >-:6G;16+747:1;;-6@7*7:= )3)5=:)I 4 +5  

  ½%)81;;-:1) # &$%+747:+47;+),7=8-44 )=<F6<1+);<:=+<=:)-6.=4474),- .)1/<-6@1,)1>-:6G;16+747: 1;;-6@7*7:=)3)5=:) I 4 +5-/:-5)::H  

  ½ =6,),-;-6.=6,)*4- # 5)::H+7<H 8741F;<-: ;<:=+<=:)-6.=4474),-*-,744)5* >-:6G;16+747:1;;-6@7*7:= )3)5=:)I 4 +5  

  

½

  ½=6,),-;-6.=6,)*4- #*4)=+7<H 8741F;<-:;<:=+<=:),-441;<76; ,-*-,744)5*>-:6G;16+747:1;;-6@7*7:=)3)5=:) I 4 +5  

  ½=6,),-;-6 .=6,)*4-$#C;7::) +7<H ;<:=+<=:),-441;<76;,-*-,744)5* >-:6G;16+747:1;;-6@7*7:= )3)5=:)I 4 +5 

  ½=6,) ,-;-6.=6,)*4-$BA$*4)6+ +7<H;<:=+<=:)-6.=4474) ,-.)1/<-6@1,)1>-:6G;16+747: 1;;-6@7*7:=)3)5=:) I 4 +5-/:-5)::H 

&%

$#'&%

%#$!

  ½ =6,) ,-;-6.=6,)*4-6)<=:)4 +7<H;<:=+<=:)-6.=4474) ,-*-,744)5*>-:6G;16+747: 1;;-6@7*7:=)3)5=:) I 4 +5 

#%& %

  ½!:-=+)<D4-/ DQWHULRU½)XQGD ( 6)<=:)4 +7<H;<:=+<=:)-6 .=4474),-*-,744)5*>-:6G;16+747: I 4+5 

 & %%  & %

 $ % '    


 %-$#8<.;-.:8=:.6*;;F;2;;.7?!2.5; *66.50**:- J 5 ,6'&0#%½ =7-*-.;.7/=7-*+5.$B%&A!+5*7,,8<G >2;,8;*:*2G 9852E;<.:  %-$=7-*-.;.7/=7-*+5.#8<.;-.:8=:.6*;;F; 2;;.7?&8:-3I:45=7-J5 ,6 '&½&*92;;.:2*6*::G,8<G 552  

'&½&*92;;.:2*$B%&A!+5*7,,8<G >2;,8;*:*2G 9852E;<.:  '&½&*92;;.:2*6=5<2,858: ,8<G 552  '&$&/$

½ 

 '&½ %.2.7<-.9.55*=<E7<2,* %%' 7.0:.;<:=,<=:*-*5=6272 2;;.7?&8:-3I:45=7- J 5 ,6  

'&½ &*92;;.:2*!)$#+5*7, ,8<G 9852E;<.:298<.;-*,.: 2;;.7?*0+.:0 *0+.:0 J 5 ,6 

'&½#.55 *=<E7<2,*$@%7.0:.#8<.; -*,.:2;;.7?*0+.:0 *0+.:0J 5 ,6  

   8: 7?*-2;;. . : + 8

;*

     

 D;27

 '&$&/$½ $OWXUDUHJXODEOHJLUDODÃ&#x20AC;QVTXH TXHGLDO DOWXUDTXHYXOJXLV &*92;;.:2* A%>.:6.55 ,8<G*;.-*,.:J 5 ,6 

/8:6

*,2G;

 !.

½

 

   %-$6+.;,=6*-.9852=:.<C-*5<*.5*;<2,2<*< .668<55*-*.7/8:6.;*::8-872-.;9.:*=7,87/8:<H9<262-=:*-8: &*92;;.:2* ,8<G;<:=,<=:*-*,.:2;;.7?*:5B3.:;<*6J 5,6 '&$&/$½$%7.0:.+5*7,  '&$&/$½$%7.0:.0:8, 

 !.½$.;9*<55.: :.0=5*+5.*;;.=<12.7<8<*5,87/8:< =7-*-.;.7/=7-*+5.$@%" +5*7, ,8<G;<:=,<=:*-. +.-8556*;;F;*6+>.:7F;27,858: 2;;.7?!24.*:5;;87J 5 ,6 

 '&½ =7-*-.;.7/=7-*+5.$"$# +5*7,7.0:. ,8<G;<:=,<=:* -./=;<*6*;;2;;*<.7?2-*2>.:7F; 27,858:2;;.7?.;<:=,<=:*!24. *:5;;872/=7-*8752*;;87J 5 ,6!.0:.   '&

½

)'&½ $8<*709.5*<J 5 ,6 5*7,  "(.%!& ½=7-*!)!+5*=/8;, -.,8<G2/*:,26.7<-.+=*<*-. 9852E;<.: J ,6  

*+'&½$8<*702 .;<:=,<=:*-*,.:2;;.7? *:2* '274*J5,6  

 '& $#"%$ ,"%½%.2.7<-.:8<*70298<.; -*,.:2;;.7?(2.+4.:**;,1 J5 ,6  

 '&½ &*92;;.:2*$!%&7*<=:*5 ,8<GJ 5 ,6 

½ '&$&/$½ =7-*-.;.7/=7-*+5.@$A% >.:6.55/8;, 9*7*-. ,8<G;<:=,<=:*-*,.: J 5,6 

 
&'!&$

½ &'!&$½ 3,0?(9,.<3()3,7,9+,:(9/0 +0(90:*64(5+(4,5;:,;*<3363( +,),+633(4)=,95F:05*6369 K 3 *4 

+&'!&$½ $(<3,9:05;,9*(5=0()3,:(5=0(3: :,479,8<,=<3.<0:,+6334(::F: (4)=,95F:05*63690=0+9,;9,47(; 0::,5@$34D5!,:; K 3 *4 

%-$J3),94(::F:(4)=,95F:05*63690::,5@65(93::65 ''($½ K 3

*4 '!&$½K 3 *4 

 ,%-$*()(;705;(;076;,:+(*,9508<,3(;0::,5@ 0(<3305<:;(=::653(5* '!&$½ K

3

*4  '!&$½ K 3 *4  

 %-$$(<3,9+,=0+9,;9,47(;796;,.,0?3(:<7,9-F*0,+,-<:;( *65;9(3,:;(8<,: '!&$½<3363(+,-(0.(4)=,95F:05*6369 K 3 *4  ''($ (½<3363(+,-9,0?,(4)=,95F:70.4,5;(; K 3 *4,.9,4(99G 

%-$*()(;705;(;0,:;9<*;<9(+(*,9508<,3(;0::,5@ 0,3:(44,3.((9+3(5* '!&$½I *4  '!&$½K3 *4 

 &'!&$½ &0+9,;9,47(;(0.4(::F:-<3363( +,-(0.(4)=,95F:05*63690::,5@ $/90:;,5:,5,.((9+K 3 *4 

&' #%&

½ &'#%& ½*()(;705;(;0-<3363( +C3),9(4)=,95F:05*6369 0::,5@02(,3'(95/(44(9 I 3 *4,.9, 

%-$*()(;705;(;&0+9,;9,47(;0::,5@(905(,5.: 3(5*'!&$½ K 3 *4 ''($½

K 3 *4 

+&'!&$½ *,9(4)9,=,:;04,5;,5763:0 =0+9,;9,47(;0::,5@$69+ 1H923<5+K3 *4 ,.9, 

 &' &) & ½!9C*;0*,:7(0+,44( .(;A,4(;.,(305;,90696.<,9( 4(::0::(K 3 *4 

 

 &''($

½ ,%-$!04(::F:;,5@0;0=,95F:05*63690::,5@ (905(,5.:(99G-6:*'!&$½6:*(3(0?6:(3,:;9<* ;<9(+,3(;(<3(463;79C*;0*:7,9+,:(9*64(5+(4,5;:(+0:;C5*0(,;* K3 *4 ''($½ K 3*4 

 %-$!04(::F:;,5@0;0=,95F:05*63690::,5@(905(,5.: $05;,5=,330;'!&$½K 3

*4  '#½ K3 *4 

&'%!'½" GH 5*(0?(+,:6*<7,54,5@: ,:7(0(405(;!6;,:+(*,9 0::,5@5502(96;;,33 K 3

*4 K 3 *40 K 3 *43(5* 

* +&'!&$½ 44(.(;A,4(;.,79C*;0*(3( ;(<3(<3363(+,-9,0?,;,5@0+( 0=,95F:05*6369!6;,:+(*,9 0::,5@5502(96;;,33 K 3

*4,.9,4(99G  

 &''($½ 703()3,*()(;705;(;!6;,: +(*,90::,5@/3D56/(5::65

K 3

*43(5* 

 &'!&$½ !9C*;0*79,:;(;.,7,9+,:(99,=0:;,: 0*64(5+(4,5;:7,9,?,473, 64)05((4)(3;9,:796+<*;,:+, 3(:E90,*()(;0479E:,5 9,33,<K3 *4-,*;, ),+633  &''($

½

 ,%-$&0+9,;9,47(;0(3<40500::,5@/3D56/(5::653(5* '!&$½ K 3 *4  '!&$½K3 *4  %-$3,0?(463;79C*;0*(7,9+,:(99,=0:;,:0*64(5+(4,5;:( +0:;C5*0(5*36<96+,:&0+9,0(*,9508<,3(;0::,5@/3D56/(5::65 '!&$½I3 *4 

''($½I 3 *4 

  $  # B #$%  #   $ "  $ & 

$> > >  ,:

 %-$63;-C*03+,4<5;(9 *()(;705;(;3(5* ''($½

K

 3 *4  '!&$½K 3 *4 

 &'!&$½ 4)<579,:;(;.,7,9+,:(99,=0: ;,:0*64(5+(4,5;:7,9,?,473, 64)05((4)(3;9,:796+<*;,:+, 3(:E90,*()(;0479E:,5 9,33,<K

3 *4,.9, 4(99G  

 &''($

½C*03+,4<5;(964)05( (4)(3;9,:796+<*;,:+,3(:E90, *()(;705;(;

K

 3 *4"6:(*3(9  

 &''($½X C*03+,4<5;(964)05((4) (3;9,:796+<*;,:+,3(:E90, *()(;705;(;

K

 3 *43(5*  &,94,33  ,.9, 


(PPDJDW]HPDWJH $PEHOVLVWHPD%(67cSRWVFUHDUXQDVROXFLy~QLFDLSHUVRQDOLW]DGD

%(67cPREOHGH79 DPESRUWHVFRUUHGLVVHV

½

SHUWHQLUKRWRWRUJDQLW]DWGHVGHOD79LHOVHTXLSVSHULIqULFVILQVD OHVWHYHVFROúOHFFLRQVGH&''9'LOOLEUHV$IHJHL[KLSRUWHVILQVLWRW FRUUHGLVVHVHQPROWHVPLGHVLDFDEDWVSHUREWHQLUXQDVROXFLySHUVRQDO LSURWHJLGDGHODSROV&RPSOHPHQWDODDPEODVqULH,15('$HVSHFLDO PHQWGLVVHQ\DGDSHUDSURILWDUDOPj[LPODFDSDFLWDWGH%(67c

%(67c9$5$

 SRUWD½ %#&+ 1 % ))0 SRUWD½ %#&+ 1 % %HL[ 

%(67c9$5$SRUWD½ %#&+ 1 % ") %))0 %(67c9$5$SRUWD½ %#&+ 1 % ! + !#" 

%(67c9$5$SRUWD½ %#&+ 1 % $&  

 SRUWD ½$OXPLQL 1 % 

 

%(67c9(*%<SRUWDGH ½9LGUHWUDQV () &+ 1 %$& 

 

%(67c9(*%<SRUWDGH ½9LGUHHVPHUL $+ 1 %! + !#" 

%(67c9(*%<SRUWDGH ½9LGUHHVPHULODW 1 % ") %))0 

 ,15('$VqULH3RUWDUHYLVWHV½ )%) , *+#% &+ & ('$* 1 %  &DODL[½X%#&+(#&++ ,#) +) %(+ 1 $ % 6XSRUWSHUD&' ½$SURÃ&#x20AC;WDDOPj[LPO LQWHULRUGHOFDODL[SHUD&'&DXW[~ *#&+/+#

1 % 

 6XSRUWSHUD'9'½ ) '9'HQKRULW]RQWDOR'9'HQYHUWLFDO&DXW[~VLQWqWLF

1

%

  SRUWD½ %#&+ 1 % 9HUPHOO 

 

 SRUWD ½%#&+ 1 % $& 

 

$WUREDUjV OHVJXLHVGHFRPSUDGH # 

PREOHGH79DPESRUWHVFRUUHGLVVHV ½/DPLQDW'LVVHQ\0LNDHO:DUQKDPPDU 1 $ % ") %))0  

%(67c72)7$PREOHGH79LDUPDULGHSDUHW ½/DPLQDW0REOHGH79ð$OFP $UPDULGHSDUHWð$OFP9HUPHOO & ") %))0 

PREOHGH79LDUPDULGHSDUHW½ /DPLQDW0REOHGH79ð$OFP$UPDUL () + 1 $ % ") %))0  

PREOH79½DTXHVWDFRPELQD FLy /OHL[HVUHJXODEOHV$GDSWDO HVSDLHQWUHOHV OOHL[HVVHJRQVOHVWHYHVQHFHVVLWDWV%#&+ 'LVVHQ\0LNDHO:DUQKDPPDUð $ % 

%(67c12580 SRUWHVFDODL[RV½DTXHVWDFRPELQDFLy %#&+1 $ %$&  

½DTXHVWD FRPELQDFLy (IHFWHIDLJ'LVVHQ\0LNDHO :DUQKDPPDUð$OFP  

 

PDWJHDPEFRPSDUWLPHQWV½ $*'%()+#% &+*!#$#+ &')"&#+ ]DUO LQWHULRU('$#/*+ ) 1

 $OFP*ULV 

 LOúOXPLQDFLy

SHUDDUPDULV½3HUXVDU % $*#*+ % $ * HVYHQDSDUW HWSHUPHWSHUVRQD OLW]DUODWHYDVROXFLy $OXPLQL'LV VHQ\0LNDHO:DUQKDPPDU0j[  %$& 

 OOHL[DSHUD

FDUUHJDGRUV½# *(+ *$() *++" . % GHIRQGjULD0DQWpHOVFDUUHJDGRUV GHOPzELOODFjPHUDHWFHQRUGUH ('$#/*+ ) 1

$ % *ULV 

DJXDQWDOOLEUHV½X 6 LQFORXHQHWLTXHWHVSHUDTXq PDUTXLVOHVFRVHVTXHHWIDFLOLWHQ WUREDUDOOzTXHEXVTXHV )% UHYHVWLPHQWHQSROVðFP*ULV )" &+ 

7 ( 1 60 e 6 % ( 6 7c , , 1 5 ( '$ $ / $ 7 ( 9$ % 27 , *$ , $ - - - , . ( $ *  
$1 + (3.3 ++>04$5 ,!$++ %(67c(1g1PREOHGH79

½

 # " ½! ' ,(- 3(22$-8(* $+ 1-' ,, 1

@ + ",+ -" 

%(67c9$5$ ½ ! ' ,(- 3 @ + ",( 1, 1(#$/ 1$3@ + ", $&1$, 11= 

 #HPPDJDW]HPDWJHG jXGLRYtGHR ½! ' ,(- 3/(-341 4%$3 @ + ",( 1, 1(#$/ 1$3 @ + ",%$"3$% (&!$(7 

 # $ PREOHGH79½ ,(- 3(22$-8(* $+ 1-' ,, 1$2,:7(, *& @ + ",%$"3$% (&  

 # $ PREOHGH79½ ,(- 3(22$-8(* $+ 1' ,, 1$2,:7 *& @ + ",$&1$ 

 #PREOHGH79½=- 4-3."/$12.- + + /.13 /.2 -3 $-31$$+5(#1$($+/+ %=%.3.23$(7(32 $3" ,(- 3.13$2#$5(#1$31$, / 3 ,!, 1"# +4,(-( @ + ",$&1$, 11= 

%(67c%856& ,(- 3(22$-8(* $+ 1-' ,, 1+ -"0REOHGH79 ½@ + ",   ½ $1 @ + ", 

%-g51+2/0(1

 PREOHGH79½ 4++.+ #$!$#.++ ,!5$1-<2 (-".+.1(22$-8.1#)?1*+4-# @ + ",  

0$/0PREOHGH79½+ %= SRVWHULRUDPERULÃ&#x20AC;FLVSUHSHUIRUDWV /$1.1& -(39 1( , & 1$+2" !+$2 4++.+ #$!$#.++ ,!5$1-<2(-".+.1 $2,:7(, *& @ + ",  

 !

  # $"  

b1*$79PREOHGH79½ ! ' + (7.204$2.!1$-($2 3 -04$- ,!24 5(3 3 ,!3./ ++(22$-8 5 (+) ?6$-'($+, @ + ",+ -" 

 PREOHGH79½! '4++.+ #$%1$(7$ ,!5$1-<2(-".+.1 (#1$31$,/ 3(22$-8.1#)?1*+4-# @ + ", 11=  

 PREOHGH79½! '(#1$31$,/ 3;21$2(23$-3 +2(,/ "3$2 04$$+5(#1$-.1, +4++.+ #$!$#.++ ,! 5$1-<2(-".+.1(22$-8.1#)?1*+4-# @ + ", 

PREOHGH79½ ,(- 3.3$2 # "$1(22$-8'+;-.' -22.- @ +

",+ -" 

(;3(',779PREOHGH79

½

$-2+$2&4($2#$".,/1 #$

 + /:&(- #$ 

 + /:&(- #$  + /:&(- (# + /:&(- 

%,//<%(112HPPDJDW]HPDWJHG jXGLRYt ½! '.2 %.3.2 3$5$2.4-3$(7(3$-31$$+5(#1$($+/+ %=4++.+ #$!$#.++ ,!5$1-<2(-".+.1.13$2#$5(#1$ 31$,/ 3 @ +  ",  

 79PREOHGH79½" ! 3/(-3 3 (22$-8.1#)?1*+4-# @ + ", + -" 

/,$7253EDQFDPEHPPDJDW]HPDWJH EDQFGH79½! ' " ! 3/(-3 3 /.13$2#$5(#1$31$,/ 3(2 2$-8 1(- $-&2

@ +  ", + -" 

)5,(/&" ! 3/(-3 3.3$2 # "$1 " %! GLRYtGHR½@ + ",  REOHGH 79½ @

+ ",  

 & ,(- 3

0REOHGH79½@ + ",  3ODIySHUD 79½@ ", 

0$5.g5PREOHGH79½ 5$3, 22<23$-8(3(5$1-<2(-".+.1 (22$-8 1(- $-&2$2,:7(, *& @ + ", 11= %.2" 

04(/2#:4#(.(5<#$.24!,(-(231

32/$1'(+(/2  
 ! ½?6696+./<9?</+7,@/<8G= 38-969<3==/8B+1,/<1 +1,/<1#/=7DA 51 K 6 -7 +<<H.+?<+>  

 !½<98>+6 +,+>3,6/&+8-+>9-?6>+3:<9>/1/3A ?6696+./,/.966+7,@/<8G= 38-969<3==/8B26E892+8==98 #/=7DA 51 K6 -7 

!½ %/:+<+.9<./-+6+3A</1?6+,6/ +4?=>+6/=:+3:/<+( 3@G./9=?6696+./,/.966+7, @/<8G=38-969<3==/8B<+8-3= +B9?/>>/#/=7DA 51 K 6

-7  

 !½ ?=>+7+==3==+ 96>8+>?<+6 J6,/<7+==G=+7,@/<8G=38-969< 3==/8B98+<6==98 #/=7DA 51 K 6 -7  

   

' !

½ )!½ @/>7+==G=>/8B3>+7,@/<8G=38-9 69<(3.</></7:+>3==/8B+<38+ /81=#/=7DA 51 K 6 -7 +<<H09=-  

 !

  %! #"# ½#37+==G=>/8B3>3@/<8G= 38-969<3==/8B+<38+/81= #/=7DA51 K 6-7 0/->//8@/663> 

%&%½ ?=>+7+==3==+796>8+>?<+6 #37+==G=>/8B3>+7,@/<8G=38-969< 3==/8B+<38+/81=#/=7DA 51 K 6 -7!/1</  

 ' ! ½+6+3A+7,>9:+66 :/<+7E==/1?</>+>+738+> #/=7DA51 K 6 -7 0/->//8@/663> 

 

##

½ ##½#9<>/= +7,:+8B:/<./=+</6=>/?= ></=9<=,/8</=1?+<.+>=-/< +7,</@/=>37/8>/8:96=3==/8B !3-296+3)331+8=/8#/=7DA 51 K 6 -76+8-

  

!

( ' ! #!$½8-69?<9./= ;?/0+-363>/86+79,363>+>+738+> 3==/8B 35+/6)+<82+77+< #/=7DA 51 K6 -7 !/1</7+<<H  

½+738+>3@3.</></7:+> 3==/8B 3++77/61++<. #/=7DA 51 K 6-7 6+8-  

 !½ 3<+ I(3.</></7:+>3+6?7383 3==/8B$3-2+<.6+-5#/=7DA 51 K 6 -7 <3=+<1/8>  

' !

½

 !½ -/<+7,</@/=>37/8>/8:96=3 @3.</#/=7DA 51 K 6 -7<3=+<1/8>  !#!$ ½8-69?<9./=;?/0+-363>/8 6+79,363>+>!97E=:/<+&(./ :+8>+66+:6+8+?6696+./,/.966 +7,@/<8G=38-969<#/=7DA 51 K 

6 -7   &"&# $  & (  $% "&' !

 !½%/8=/ :6+0H:9=>/<39<0+-363>+69<1+83>C+ -3H./-+,6/=8-69??8+:9>+./ =?:9<>-+,+>37:<F=/8</66/? #/=7DA 51 K 6 -7 0/->/,/.966  

' !½#</8 6/=73./=.+7:6D<3+3098.D<3+ ./6+>/6/@3=3H%/7:</2+8./=/< 380/<39<=+6/=./679,6/./&( +738+>#/=7DA 51 K

 6 -70/->/,/.966

&  *% " % & $  & ( "&   

½%(112PREOHGH79DPEURGHV½+738+> #/=7DA 51 K 

6 -76+8- 
0.'6*6.*7 %A792&00.'6*6.&(0@77.(&59*43874*6732&0.8>&64*6(6*&60&8*:&'.'0.38*(&46.:&)& .7437*7)*1D)907)*).+*6*287&0896*7.&140@6.*7*700*.<*76*,90&'0*77&)&48*2&0&1.)& )*078*9700.'6*7.-.-&92&.11*27&:&6.*8&8)&(&'&87.4368*74*686.&6#2&086*&:&28&8,* A759*4387)*7&60*78*:*7(30E0*((.327)*.$&1'*01&8*.<*78.0,6@(.*7& 59*8A*071&8*.<37&(&'&8759*%

!#

 ! DPESRUWHVGHYLGUH½ " !%&1.2&8 $.)6*86*14&8 F 0 (1 .$66(77DU[LYDGRU½X &68C0&(&80&2(  32b1*EXWDFD½  $*96*4@,.2&   !" ! ½$*96*4@,.2& 

0&8*27 0*7,9.*7)*(3146&)*  !! !½90030&)* +&.,&1':*62B7.2(3036F 0(1   #!½90030& )*'*)300&1':*62B7.2(3036 368*7)*:.)6*86*14&8F 0 (1  

  ð$OFP

½

½ $&1.2&8 /OLEUHULD½F0(1 0&2( /OLEUHULD½ F0(1 0&2(  $&1.2&8 /OLEUHULD½F 0(1$*61*00 /OLEUHULD½F 0(1*,6**78&14&8 

%,//<<'5(SRUWD½X&1.2&840@78.( 86&274&6*28 F (16.7 

 !#091.2. :.)6*86*14&8 F (1½X 

F (1½X  

  ! ½90030&)*6396* &1':*62B7.2(3036368*7)*:.)6* 86*14&8.77*2=32./&90)*6 F0 (1   $&1.2&8*6& $3 :B)*37F 0(1 ½*,6**78&14&8  7RUUHSHU&'½ $*61*00  ½0&2(   !# F (1 ½X  F (1½X 

 !#

F (1½X  !

F(1½X  !# F (1½X  ½ (&'&84.28&8.&1':*62B7.2(3036

F 0 (1+*(8*'*)300

  !# F (1 ½X&., &66C  ! F(1½X&.,  &66C !#

F (1½X&.,

 &66C 

 

"  !  ? !   %         "     ; ; ;    * 7  
 #%&''% ð$OFP

½

" !, ') ' ð$OFP

½

#%&''% ð$OFP

½ * &+%"-"*904".#501"--26&40#3&/*&45"/26&/".#

 &+%.#! 1054"%"15"3-"5&7"40-6$*@

46"7*5"5-1"-)*)"6/$"/"-&41&$*"-.&/5)"#*-*5"51&3"*-C-6.*/"$*@ *$"#-&+"5".*/"5*"-6.*/*-&*9&4%&7*%3&53&.1"5*44&/:7"*-+" A8&/)*&-.-"/$ " !, ') '½$(&'" !, D - $.   (-( !,½(-<45*$ $.  " !, ') '½$(&'" !, D - $. 

" !, ') '#%½$(&'" !,

D - $. 

"26"-4&70-&41"*0/4536&*9&/"-563"0&/".1-<3*"4&(0/4-&45&7&4 /&$&44*5"54$&3".#3&7&45*.&/5&/10-4-&*9&4%&7*%3&53&.1"5 *44&/:0/"3-440/ 3UHVWDWJHULD½ D -$. 3UHVWDWJHULD½D - $. 

&RPELQDFLyG HPPDJDW]HPDWJH½DTXHVWDFRPELQDFLy D - $.  

-"5&/4-"(6*"%&$0.13" %&-4*45&."%&.."("5;&."5(&  -"5&/4-"(6*"%&$0.13" %&-4*45&."%&.."("5;&."5(& 

&+%-&*9&43&(6-"#-&4"%"15"-&41"*&/53&-&4--&*9&44&(0/4 -&45&7&4/&$&44*5"54645"."44*44"-"10545"--"301&3'03"3$0.&5 $0/7*/(6*645"4&/4&53"$5"353"$5"-"".#0-*$&3"5*/501*/563" &RPELQDFLyG HPPDJDW]HPDWJH½035&4%"$&3("-7"/*5;"5 D - $.&(3& *45&--47&63&1<(*/" 3UHVWDWJHULD½D -$.  &RPELQDFLyG HPPDJDW]HPDWJH½DTXHVWDFRPELQDFLy D -$. 

)-86SUHVWDWJHULD½/OHL[HVÃ&#x20AC;[HV)XVWDPDVVLVVDð -$.

-"5&/4-"(6*"%&$0.13" %&-4*45&."%&.."("5;&."5(& 

*&+%&4%*'&3>/$*&4%&$0-03"-"'6--0-"%0/&/"-&413&45"5(&3*&4 6/""1"3&/="B/*$"6--0-"%&'3&*9&'3&*9&."44?4".#7&3/?4*/$0-03 *%3&53&.1"5*44&/:03%+A3,-6/% 3UHVWDWJHULD½X D - $.-&*9"%&7*%3&  (PPDJDW]HPDWJHSHUD79½ D - $. 

3UHVWDWJHULDDPESRUWHVFDODL[RV½ D -$. 9LWULQD½ D - $. 

-"5&/4-"(6*"%&$0.13" %&-4*45&."%&.."("5;&."5(& 

 
 #$%&&$ ð$OFP

½   %+$(&'&85.38&8.77*3<&6.3& *3,71&3( $$½"9&3793*.;*3)4742@7 2C)9171&(463.7&.*111.78B)*17C(41&/9)*3 &)43&693&*;56*77.B93.+462* E 1 (2  $$½ E 1 (2  '&½1*.;*76*,91&'1*7&)&58&1*75&. *386*11*.;*77*,4371*78*:*73*(*77.8&87!468*7 )*:.)6*86*25&8 E 1(2  "½ E 1 (2 

 %+$1*.;*76*,91&'1*7&)&58& 1*75&.*386*11*.;*77*,4371*78*:*73*(*77.8&87 &2.3&8&(&'&85.38&8.77*3<&6.3&*3,7 1&3( $$½E 1 (2 

 $$ #"$&%½E 1 (2  "!&"!$½!*72?;0, E 1 (2  $$½E 1 (2  $$ #"$&%½E 1 (2  

 *%+$:*82&77A78*3<.8.:*63A7 5.,2*38&8.77*3<&6.3&*3,7&66B+47( $$½ E 1 (2 

 $$½1*.;*76*,91&'1*7&)&58& 1*75&.*386*11*.;*77*,4371*78*:*73*(*77.8&87 E 1 (2  $$½1*.;*76*,91&'1*7&)&58& 1*75&.*386*11*.;*77*,4371*78*:*73*(*77.8&87

E 1 (2 "½!*72?;0, E

 1 (2  

 %+$!.2&77A78*3<.8.:*63A7.3(4146 45.2&77A7.:*63A7.3(4146.77*3<&,'*6, &,'*6, '!&$ "½!*72?; 0,E 1 (2 *,6*  $$½11*.;*76*,91&'1*7&)&58& 1*75&.*386*11*.;*77*,4371*78*:*73*(*77.8&87 E 1(2%*62*11  $$ #"$&%($½'11*.;*7 6*,91&'1*7&)&58&1*75&.*386*11*.;*77*,437 1*78*:*73*(*77.8&87 E 1(2 !.  *,6*  *75468*7)*:.)6*8&2'@*7:*3*3&5&68

 %+$!.2&77A78*3<.8.:*63A7.3(4146 .77*3<&6.3&*3,7 $$½E 1

(2 +*(8**3:*11.8 $$½ E 1(2 *,6*   $$ #"$&%½ E 1(2 +*(8**3:*11.8 

 "$$#$½!*6& D1'*6 2&77A78*3<.8.:*63A7.3(4146 E1(2 *,6*  "½!468*7&2'5&3<5*6)*7&6 '*36*7,9&6)&87*174'/*(8*7)*1.(&87!468*7)* :.)6*86*25&8!*72?; 0, E 1 (2 +*(8**3:*11.8 %+$*)4112&77A7&2':*63A7 .3(4146.77*3<6&3(.7&<49*88* " !, &) &½ 1'&3(8@93(&1&.;2418*75&.B7&2'64)*7 5*6*22&,&8=*2&68488.597)4'/*(8*7)*7 GHUREDGHOOLWÃ&#x20AC;QVDMRJXLQHVGHOVQHQVRHLQHV E 1 (2  $%&&$½(&)&(&.;&-.(&'*3  E 1(2 $%&&$½3(149 (.78*117# >$ )*648&3, E 1 (2 

 %+$(*6&2'6*:*7 8.2*38*35417.:.)6*86*25&8.77*3<&61 &12:&111&3( $%&&$½E

1(2  $%&&$½1*.;*7&2'54(&+43)? ULDSHUDTXqSXJXLVDSURÃ&#x20AC;WDUOHVSDUHWVSHU &(424)&64'/*(8*75*8.87*393*75&.2A3.2

E

1(2 $%&&$½E

1

(2  "½ E 1 (2

 

  %+$(*6&2'6*:*78. 2*38*35417.77*3<43&617743 "&'!&$½ E 1 (26.7+47( 

$%&&#$&#$½ E 1 (2%*6)  $%&&$½

E

1 (2 6.7+47( $%&&$½ E

1 (2 6.7+47( 

 " !&"!$

½

  #$%&&$ ð$OFP

½


 

!!&)!&L (OVSURGXFWHVGHOHVVqULHV/$&.L(;3(',7HVWDQIHWVHOVXQVSHUDOVDOWUHV7HQHQHOPDWHL[GLVVHQ\ LXQVFRORUVTXHFRPELQHQSHUzDPEGLIHUHQWVIXQFLRQVFRPSOHPHQWjULHV&RPELQDSUHVWDWJHULHVGH SDUHWWDXOHVGHFHQWUHLPREOHVGH79SHUFUHDUXQDVDODTXHVLJXLHOWHXHVSDLIDYRULW+LKDPzGXOV TXHSRWVPXQWDUHQDOWXUDRHQDPSOjULDLG DOWUHVDPEURGHV6LYROVVLVWHPHVPpVGLVFUHWVLPDQWHQLU OHVWHYHVFRVHVVHQVHSROVXWLOLW]DOHVSRUWHVLHOVFDODL[RV(;3(',7LODJUDQYDULHWDWGHFDL[HVGLVVH Q\DGHVSHUDFREODUVHDWRWVGRVVLVWHPHV3HUÃ&#x20AC;SRGUjVWHQLUKRWRWRUJDQLW]DW

 ½ " #' IHUUDPHQWHVSHUÃ&#x20AC;[DUODOOLEUHULDDOD SDUHWWDPEpHVSRWIHUVHUYLUFRP DVHSDUDGRUG DPELHQWV$FDEDW LPSUqVHQUHOOHXð$OFP 1HJUHPDUUy  &$FDEDWLPSUqV HQUHOOHXODPLQDW'LVVHQ\7RUG -$ '" ½ð $OFP1HJUHPDUUy  $ ½ð$OFP %ODQF !½ð $OFP%ODQF

 &$&,#&,$ !½"ð$OFP $! # ! ½"ð$OFP 

 !!½" $FDEDWLPSUqVHQUHOOHXð $OFP1HJUHPDUUy (IHFWHEHGROO% !½"$"&!+ FLVWHOOpV~QLF5RWDQJð $OFP

 !!½"6 LQFORXHQHOVDFFHVVRULVSHUÃ&#x20AC;[DUODDOD SDUHW7DPEpHVSRWIHUVHUYLUFRPDVHSDUDGRUG DPELHQWV(WUHFRPDQHP Ã&#x20AC;[DUHOPREOHDODSDUHWDPEODIHUUDPHQWDGHVHJXUHWDWTXHV LQFORX $L[tHYLWDUjVTXHEROTXLVLHOVQHQVV KLHQÃ&#x20AC;OHQRV KLUHSHQJHQ$FDEDW SLQWDWð$OFP9HUPHOO 5RVDFODU%ODQF

  !!

½

  !!½ $FDEDWLPSUqVHQUHOOHX'LVVHQ\ 7RUG%M|UNOXQGð$OFP $!$$, $½"3OjVWLF 'LVVHQ\7RUG%M|UNOXQGð $OFP

  !!½ $FDEDWLPSUqVHQUHOOHX'LVVHQ\ 7RUG%M|UNOXQGð$OFP (IHFWHEHGROO % !½")LEUHV GHEDQDQHUð$OFP 

  &,PSUqVHQUHOOHX ODPLQDW ½ð $OFP(IHFWHEHGROO  $ ½ð$OFP 1HJUH !½ð $OFP1HJUH

  !!½ $FDEDWSLQWDW'LVVHQ\7RUG %M|UNOXQGð$OFP "  ! ½"-RQFPDUtð $OFP

 $ ðFP

½" $)HUUDPHQWHVGHÃ&#x20AC;[DFLyRFXOWHVODOOHL[D V LQWHJUDDODSDUHW,PSUqVHQUHOOHXDFDEDWSLQWDW $½"ðFP1HJUHPDUUy (IHFWHEHGROO 5RVDFODU9HUPHOO  $½"ðFP (IHFWHEHGROO%ODQF

   !½/DSDUWSRVWHULRUpV GHOPDWHL[FRORUTXHOHVSRUWHVDL[t HOSRWVSRVDUDOPLJGHODVDOD3HU IHFWHFRPDVHSDUDGRUG DPELHQWV /DPLQDWð$OFP %ODQF

*     ( ( ( % 
(&$!#$& ½ (5$  "29?'(26 $0,1$79,'5(,66(1; (59$5('$1* B /&0)(&7(%('2// %/$1&  

 

 (&$!

(&$!#$&½ /(,:(65(*8/$%/(6&$%$7 3,17$7 257$'(9,'5( 75(03$7 B / &0 /$1& 

 

#$&½ ,0$66?6 7(1;,7,9(51?6,1&2/25,9,'5( 75(03$7,66(1;$5,1$ (1*6B / &0 )(&7((19(//,7  

$$ ½ ,0$66?67(1;,7 ,9(51?6,1&2/25,66(1; 5$1&,6$;28(77(

B

/ &0 "(50(//  (*5( 

 $ $ #$½ &(5$0%5(9(67,0(17(1 32/6,66(1;,&+2/$,#,,* $16(1 B / &0 /$1&  

   

  (&$! ½8//2/$'(5285(5285( 0$66?67(1;,7,9(51?6,1&2/25 ,66(1;!20$6(/,1(. B / &0$55@ '$85$7 

 (&$!½ &$%$73,17$7 257(6'( 9,'5(75(03$7,66(1; $5,1$(1*6 B / &0  

 )(&$!½ 9(70$66?67(1;,7,9(51?6 3,*0(17$7,66(1;$5,1$ (1*6B / &0 $55@)26&  

 )(&$!½ 9(70$66?67(1;,7,9(51?6 3,*0(17$7,66(1;$5,1$ (1*6 B /

&0 $55@)26& 

 (&$!½9(70$66?6 7(1;,79(51?6,1&2/25, 9,'5(75(03$7,66(1; ,.($5/6621 B / &0/$1& 

 (&$!

½

 #$%&&$ #"$&($½ ,0$66?67(1;,7,9(51?6 ,1&2/259,'5(75(03$7,6 6(1;$*%(5*$* %(5* B /&0 "(50(//    (&$!

½&(5$0% 5(9(67,0(17(132/6, 9,'5(75(03$7,66(1; $*%(5*$*%(5* B / &0"(50(// 

 (&$!½'3HUH[SRVDULSURWHJLUODWHYDFULVWDOOHULDPpVÃ&#x20AC;QDODYDL[HOOD '(325&(//$1$(7& 5(3$5$'$3(5$,/A/80,1$&,@,/A/80,1$/$9,75,1$,5($/<$(/62%-(&7(6 48(&217=$0,1$7,9,'5(75(03$7 B / &0(*5(0$55@ )(&7( )$,*

/$1& 

½

%,//<OOLEUHULD½/(,:(65(*8/$%/(63(5$48>$'$37,6 /(63$,$/(67(9(61(&(66,7$76$0,1$7B / &0 /$1& 


%6-%#-2/%

:%-0.%C;)2,-)01

%1)76:-2)

-/%)0$%62,%11)6

-',30%-$--+%27)2

3%'/-1978%:7732

",31%7!%2()00 -,6-7%68-2

,0)23,%27732

22%*:)6092(

%60@.)678%1 -%+2970)&A'/

      

  

?7%6%=

 32-/%90()6       

 -',%6(0%'/

 368)2.)078694 -00%2@78+%%6(

 %6-%22)%+&)6+ -298%+&)6+

 ",31%76-/7732

-/)%607732

6-/%)//%6-

  ')!6½  

 !"&, ½  !.&$½

  

 43-*$5''&.& %2'(1IXQGDEODX½

 ')!6 ½  

 ./'/0&'& ,½ 

 !"&, ½ 

 2

!*&06½  

 ,(,& ½

 ''/("# ./'½  

59)7877B2)07&3.373&78-2%87%66-7'%87-%0)+6)7(-77)2=%(367( 32)-<0371-0036%  -%900-2 978%*7732

3&369%/%196%

 %#,,*½ ,(,&- .#,  ½/ 

4#-%'7 ½ 

 ,#''*.%# ½  

 34,#% "*,½ 

  ')!6 ½92(% >!

 ,* (#.,#-½(  

 !"&,+#, )#)-½ 

 *,%)&.1 "*,½  

2 /.!$&% ½"%4-77)6-% &0%9 
   

 #%"*#1)'+#%"*1% &(%" ".. .%$(('+2)*#)+() '+$%*&(/ &(&(""4'+$%)&(%*,%#$0('+$"$%)*( ))$.%(( )(* $,$ -(1'+" #$1)) #" ))$.+$ ('+) &%+1)#"($+$&'+*&" '+)&%+1)#+$*()$)(%")$ $)$)& IHUUDPHQWD(Q&KULVHVYDSDVVDUPHVRVSHQVDQWVXDQWJDLUHEpHVYDWRUQDUERLJ$OÃ&#x20AC;QDO ,*(%(")%"+ 3'+)*(&*##%*""$*+$ (+$)%"#*( "*%*"#$*( "" PHVFODGHSOjVWLFUHFLFODWLÃ&#x20AC;EUHVUHVLGXDOVGHIXVWD8QDFDGLUDIXQFLRQDOTXHHQFDL[DHWSHUPHW "$!(*5 )%# (#"*()%))%$)*(*") $()'+*))*", *

1) )*4( ) 

  

½   

   

%#&4) *+)* &"/)* 6

 "#( 


      %& #$#'(!#% %&#&##$&#$$ #)###$ !# %#"&* !###  #&#&&%$!## !##$&%#&% + '%(

 

½

  ½

 ½ %'#   

½  # 

   

 
$-9 

    "!           !      

$"&##

 !'½* !0=78/+ B 0 +1 $-/-280 +1'-6, 

  - ""*#(%()' ½!0=78/+@ +1 0)2+   )! ½ +38? /77-2<)6+976:32-2 B +10)9   (/'!!/7) ")½X @ +1  $(%$7>6/- :-96-4=./2) )*"")!"

½  # % )*"" )!"½)1/2)8 /)+-6)1*6-:-78/1-28-2 4307 B0 +1 '-6,:/9   IRFXVGHSDUHW &!$.½+-6/23;/,) *0-/77-2<).*-6. ).*-6.@ +1 0)2+ , ""!+½ )1/2)8 B +10)2+ 

 , (/'!+-62/59-0)8 *&%')½X 

 *&%') %$$+!0½  '#'!# '%(½+-6)1* 6-:-78/1-28-24307 B 0 +10)2+

  ((%'!(&') '-96-4=./2)      ! # & $    % A   ' A  $   $  

$% 


    !           

 #$!

½

 #$ !½ ! FDWjOHJDQWHULRU½ !!# "%  #%$ %M|UNOXQGð $OFP0DUUyQHJUH   ! ½$% $ "%! EODQFQHWHMDUHQ VHFFRWyYLVFR VDUDLyð$OFP 6HLHQW$OFP1HJUH PDUUy $#½ !!  FRWyYLVFRVDUDLy $  0+DJEHUJð $OFP 

 $! ½  ðFP

 $""#! ½$  "%$ 1LFRODV&RUWROH]]LVFP ! #½ OODQDðFP !   "%!

 #½ #½ #½ #½ 9HXUHSjJLQD

  

         
 $%

½ "$

 $% #$#½ *()(84/28(8/:/+6,86,1 4(8/77,2;(6/2(,2.7 @0 *1

   &$" ½#/2*039,2 (.(-(+367/-6328/77,7 *()(84/28(8/:/+6,86,1 4(8/77,2;(6/2(,2.7 @

0 *10(2*   %$½ <*/0+,1(28,2/62,8( -92+(+,7,2-92+()0, )0(2*,7438 6,28(6(1<59/2(

*38>@ 0*1   # ! % " " 

 $%# $#½ /1(77=7 8,2;/8/:,62=7/2*3036 /77,2;(6/2(,2.7 @0 *1 -,*8,,2:,00/8    "!½% /1(77=78,2;/8/:,62=7 /2*3036/77,2;(6/2( ,2.7 @ 0 *1 -,*8,,2:,00/8   "½% ,+3001(77=74/28(8

/77,2;(6/2(,2.7

@ 0 *1 #,/,280

*10(2*    &$" ½$(90,6 +,4(68=*90,74/2896( +,430/96,8<(*6=0/* /77,2;(6/2(,2.7 @

0 *10(2*    ! $½% *38> 00/? 0 *10(2* " "   ! #   ! 

$$ " $ &  "# $   $  '# # $ "    $ & $       
 )-(!%HGROOPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU +#$%"&(ยฝ3UHXFDWjOHJDQWHULRUยฝ รฐ$OFP+#'# #ยฝ รฐ$OFP+#$%"&( ยฝ)DLJPDVVtVWUDFWDWDPEROLรฐ$OFP +#$%"&(ยฝรฐ $OFP+#$%"&(ยฝ รฐ$OFPยฝ %HGROOPDVVtVWHQ\LWLYHUQtVLQFRORUYLGUH[ $OFP+#+,!#!(ยฝรฐ $OFP

&RQHL[HOVQRVWUHV   *+#

ยฝ

&$',5(6 !(ยฝ%HGROOPDVVtV

DPEYHUQtVLQFRORU)XQGD.251'$/YHUPHOOFRWy SROLqVWHUรฐ$OFP6HLHQW$OFP%HGROO !(ยฝ)DLJPDVVtVWUDFWDWDPE ROLรฐ$OFP6HLHQW$OFP !(ยฝX%HGROOPDVVtV SLQWDWรฐ$OFP6HLHQW$OFP%ODQF 1HJUH

 )-(!(IHFWHHQYHOOLW +##)*!#)ยฝรฐ$OFP +##)*!#)ยฝรฐ $OFP+#$%"&(ยฝ /$OFP +##) *!#)ยฝรฐ$OFP1HJUH +##)*!#)ยฝรฐ$OFP1HJUH +#'# #ยฝ   ยฝ[$OFP+*$ ($(!#*ยฝรฐ$OFP+* ยฝรฐ$OFP+*ยฝรฐ $OFP

 *+#

ยฝ

&$',5(6

 )-(!รฐ$OFP6HLHQW$OFP !( ยฝ3LQWDGDGHEODQF !(ยฝ 3LPDVVtVWHQ\LWLYHUQtVLQFRORU(IHFWHHQYHOOLW &!,.ยฝ$/9,1( 60$/EODXIRVFEODQF

%-8567$VqULH7DXODยฝ3UHXFDWjOHJDQWHULRUยฝ รฐ$OFP0DUUyGDXUDW 1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH 7DXODยฝFP0DUUyGDXUDW 1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH 7DXODยฝรฐ$OFP0DUUyGDXUDW 1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH 7DXODยฝ3UHXFDWjOHJDQWHULRUยฝ รฐ$OFP0DUUyGDXUDW 1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH %XIHWยฝ[$OFP0DUUyGDXUDW 1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH !*(!% ยฝรฐ$OFP0DUUyGDXUDW 1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH

*+#

*+#

ยฝ

ยฝ

&$',5(6

 !(

ยฝ 

    %g5-(FDGLUDยฝXรฐ$OFP 6HLHQW$OFP0DUUyGDXUDWEODQF 1HJUHPDUUyEODQF !( ยฝX3UHXFDWjOHJDQWHULRUยฝรฐ$OFP 6HLHQW$OFP1HJUHPDUUy)XOORODGHURXUH 

( 7)$& , / , 7 ( 0/ $& 2 1 7 5 $& 7$& , ร' 8 16 ( 59 ( ,' (7 5 $ 1 6 3 2 5 7    
  

 " #&+ ½ #37+==I=>/8B3>3@/<8I= 38-969<

N 6 -7 %/3/8>6 -70/->/ /8@/663> " #&+ *'$% !'$½ #37+==I=>/8B3>3@/<8I= 38-969<3==/8B+<38+ /81= N 6 -7 %/3/8>6 -70/->/ /8@/663> 

 " #&+ ½ ?=>+7+==3==+7+>/<3+6 8+>?<+6796></=3=>/8> #37+==I=>/8B3>3@/<8I= 38-969<

N 6 -7 %/3/8>6 -7 +<<J09=-  

  0 " #&+ 

½?8.+./=/80?8.+ ,6//.9667+==I=3@/<8I= 38-969<?8.+ -9>J

N 6 -7%/3/8> 6 -76+8-  

  0 " #&+ 

½?8.+./=/80?8.+,6/ $9?</7+==I=+7,@/<8I= 38-969<?8.+ -9>J

N 6 -7%/3/8> 6 -7$9?</"" ,6+8-  

 " #&+ ½ #</?-+>E6/1+8>/<39< ½3OjVWLFLDFHUJDOYD 83>C+>

N 6-7 %/3/8>6 -7(/<7/66  

" #&+ (!+$*) , !+ 1),&")&/2½ #37+==I=>/8B3>3@/<8I= 38-969< N 6 -7 %/3/8>6 -70/->/ /8@/663> 

 " #&+ ½ /@/+:38>+.+3==/8B +<38+/81= N 6-7%/3/8>6

-7 6+8- 

 

- (!)+$-#$! + ½#37+==I=>/8B3> 3@/<8I=38-969<3==/8B +<38+/81= N 6 -7%/3/8>6 -7 0/->//8@/663> - (!)+$-#$! + ½#37+==I=>/8B3> 3@/<8I=38-969<3==/8B +<38+/81= N 6 -7%/3/8>6 -7 0/->//8@/663>  

 " #&+

½ 

 " #&+

½ 

- (!)+$(!+$,* -''$+

" #&+

½

½

 " #&+ ½?=>+ 7+==3==+7+>/<3+68+>?<+6 796></=3=>/8>=23:9>:+= =+<:+:/<./@3.</3><+->+< -97/=@?61?3#37+==I=

N 6 -7%/3/8> 6 -7 

 " #&+ ½./.9667+==I= +-+,+>:38>+>3@/<8I=38-969< 3==/8B9+-37?=>+@==98

N 6-7%/3/8> 6 -76+8-   " #&+ 

" #&+ ½#</? FDWjOHJDQWHULRU½ %/3/8>./<9>+813+-/< -<97+>3==/8B%+8.<+ <+18/<> N 6 -7 %/3/8>6

-7  

 " #&+ ½ !97G=:/<+L=/838>/<39<= %/3/8>./-9<.+3+-/< 83;?/6+>3==/8B 35+/6 )+<82+77+< N 6-7%/3/8>6 -7  

 " #&+ ½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ %/3/8>./:6E=>3-3+-/< 3==/8B"6+/<7+8==98

N 6-7%/3/8> 6

-7(/<..963@+1<3= +<1/8> 

 " #&+ ½X 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ #6E=>3-3+-/<3==/8B3=+ !9<38./< N 6-7 %/3/8>6 -7<3=+< 1/8>8/1</  

 

- (!)+$- ½#</?-+>E6/1+8>/<3 RU½5RXUHPDVVtVDPE @/<8I=?8.+./=/80?8.+,6/ "",6+8- -9>J

N 6 -76 -7  

 - (!)+$-#$ ! +*'$% !'$½ ?6696+./<9?</+7, @/<8I=38-969<3+-/<+7, </@/=>37/8>/8:96= N 6 -7%/3/8>6 -7 <3=+<1/8>  

 - (!)+$-½ #6E=>3-3+-/<+7,</@/=>3 7/8>/8:96=3==/8B 2<3= +<>38 N 6-7%/3/8>6 -7 <3=+<1/8>8/1</  

 " #&+ ½ &+7,G.3=:983,6//8,/ .966/.9667+==I=0?6696+ ./,/.966>/8B3>3==/8B !35/+<6==98 N 6 -7%/3/8>6 -7 !/1</  

  

  " #&+ 

 " #&+ ½ $9?</7+==I=>/8B3>3@/<8I= 38-969<3==/8B26G8 92+8==98 N 6 -7%/3/8>6 -7 %9<<+7+<<J8/1</ 

 " #&+ ½ ?8.+./:963H=>/< 3+-/<-<97+>3==/8B D4/<=>+7 +<>38 6/,F-5 N 6 -7%/3/8>6 -7 !/1</  

  " #&+ ½E-36./7?8>+< 89-+6/8-+<+196=97:K=3> ./0?=>+3:6E=>3-3==/8B 2<3= +<>38 N 6 -7%/3/8>6 -7 !/1</ 

 " #&+ ½#6E=>3-3==/8B D4/<=>+7 6/,F-5 N 6 -76+8- %/3/8>6 -76+8- 

- (!)+$-½ 7,</:9=+:/?=796> -K79./#/66+?>H8>3-+3 +-/<389A3.+,6/3==/8B $3-2+<.6+-5 N 6 -7%/3/8>6 -7 !/1</ 

  

  

- (!)+$-#$! +½ ?6696+./,/.966@/<8I= 38-969<3+-/<-<97+>

N 6-7%/3/8> 6 -7!/1</  

- (!)+$-#$! +½ ?6696+./,/.966+7, @/<8I=38-969<3+-/<-<97+> N 6-7%/3/8> 6 -7!/1</ 

" #&+ ½/.966 7+==I=0?6696+./,/.966 :38>+>3==/8B 35+/6 )+<82+77+< N 6 -7%/3/8>6 -7 (/<7/66  

½+7,L+7,@/<8I= 38-969<3+-/<1+6@+83>C+> 3==/8B!3-96+=9<>96/C C3= N 6 -7%/3/8> 6

-7 ½+317+==I=3@/<8I= 38-969<?8.+ -9>J

@3=-9=+<+3J N 6-7%/3/8>6 -7 +<<J%!!,6+8-  " #&+ *'$% !'$

½

 

" #&+     

" #&+ ½#</?-+>E6/1+8 WHULRU½3RWHVGHEHGROO 7+==I=3@/<8I=38-969< ?8.+"",6+8- -9>J N 6-7 6=/ -7 

- (!)+$-

½

 

" #&+

½

½  " #&+ ½?8.+ ./=/80?8.+,6/! ,6+8-</8>+,6/+7E;?38+ -9>J/.9667+==I= 3@/<8I=38-969< N 6-7%/3/8>6 -7   

" #&+ ½#9>/=./,/.966 7+==I=3@/<8I=38-969< ?8.+!,6+8- -9>J N 6-7%/3/8>6 -7  

 

" #&+ ½#9>/=./<9?</ 7+==I=>/8B3>3@/<8I=38-969< ?8.+-9>J :9 63H=>/< N 6-7 %/3/8>6 -7 *$* >?<;?/=+09=- 

 

" #&+ ½#</?-+>E6/1 DQWHULRU½3RWHVGHURXUH 7+==I=3@/<8I=38-969<?8 .+'!%(8/1</ :963H=>/< N 6-7 6=/ -7 

 " #&+ *'$% !'$ ½+317+==I=>/8B3> 3@/<8I=38-969<3==/8B +<=!9<38./<

N 6-7%/3/8>6 -7 +<<J 

 " #&+ *'$% !'$½ #6/1+.+9-?:+796>:9- /=:+3#6E=>3-3+-/<1+6@+83> C+>3==/8B+1,/<1 +1,/<1

N 6-7%/3/8>6 -7 !/1</ 

 - (!)+$- ½?6696+./,/.966 +7,@/<8I=38-969<3==/8B 3=+!9<38./< N -7 %/3/8>6 -7  

        

- (!)+$-½ #6E=>3-3==/8B +<3+ (385+M -7%/3/8> 6

-7!/1</  


!(

½ .*+#$%"&(½1/%+0$ $/%$.64(5241'7&6(5'(.$5>4+(; +/$55?56(0:+6+8(40?5+0&1.14 2.$&(5 B . &/$44@)15& 

 !(½4(7&$6<.(*$06(4+14 ½(VWUXFWXUDGHEDPE~ð$OFP (+(06. &/  .+ * ½0&.17$*$)$'14+)4106+55(5+/$55?56(0:+6 +8(40?5+0&1.14+55(0:$4+0$(0*5 B .&/$44@)15&

 *+#

½

)/(!+# ½9LGUHWUHPSDW SRWHVGHDFHUð . &/  + *½$/+0$6 ð$OFP 

!(½+ 4(7&$6<.(*$06(4+14 ½5RWDQJSRWHV '$&(4 B . &/ (+(06. &/  - &(!0 '(*½X $2(4

B &/ $//$'(&1.145 

 *+#$%"&(½4(7&$6<.(* DQWHULRU½&RPELQDDPEDOWUHVSURGXFWHV '(.$5>4+(!$7.(4'(/(.$/+0$16(5 G DFHUFURPDW'LVVHQ\&DULQD%HQJVð . &/.$0&   !( ½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½)XOORODGH %('1..2+06$'$16(5'$&(4&41/$6+55(0: &DULQD%HQJVð$OFP6HLHQW$OFP .$0&   + *½ ..(+9(5 4(*7.$%.(5,756$.(52$+$.(56(8(50(&(55+6$65 !$7.(4.$/+0$616(5'$&(4&41/$6+55(0: $4+0$(0*5 B . &/ .$0&  !(

*+#$%"&(½174( /$55?564$&6$6$/%1.++55(0:$4.$./8$.. ð$OFP  !(½1+9?2(4$/=5&1/1'+6$6 5RXUHPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU)XQGDGHO 5(+(06..$0$+55(0:!1/$5(.+0(- ð$OFP6HLHQW$OFP*ULVIRVF  ,!*(!%½146(5 &144('+55(537(51%4(0+(56$037(0$/% 57$8+6$61&$./1.6'(52$+2(41%4+4.$)XOOROD GHURXUHURXUHPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU3RUWHV &144('+55(5'(8+'4(64(/2$6+55(0:$4. $./8$.. B . &/  

½

- *+#$%"&(

½$44@+55(0:$4.$./8$.. ð$OFP)XOORODGHURXUHWHQ\LGD +8(40?5+0&1.14 2.$&(5 !(½0&.17&1+9? (+(06 GHIXOORODGHIDLJSLQWDGD)XQGDGHSHOO $76>06+&$16(5'$&(4&41/$6+55(0:+&1.$5 &RUWROH]]LVð$OFP6HLHQW$OFP 1HJUHEODQF - + *½)XOORODGHURXUH 6(0:+'$+8(40?5+0&1.14146(5&144('+55(5'( 8+'4(64(/2$6+55(0:$4.$./8$.. B $OFP0DUUy        #  " !!   !  !    A  


 )9=)4;->74447+

 '

½*

)*"'½'&'(%$($)=4-::-+7*-:<,- 5-4)516))+)*)<:-;1;<-6<)4)0=51<)<67;01.)6:);+),-;1C;574<.B+14 ,-6-<-2):7584-<)4)5*4-;<:=+<=:)16.-:17:%$(,- @ @ +5 7)5*%$(,- @ @ +5)516)<1;;-6A13)-4'):60)55): I +54)6+ 

()'*)*' $' %'½+-: 167@1,)*4-1;;-6A13)-4'):60)55): I 4 +5   )#%')'½*5*:-87;)8-=;574<+F57,- 8<-8-:)<)=4-;,-*):,-+5,)4<=:)"7<)6/)5*>-:6D;16+747: 1)+-:)5*:->-;<15-6<-6874;1;;-6A)/*-:/)/*-:/ I 4+5#-1-6<4 +5:1;):/-6<       ''½'&'(%$(=;<)5);;1;;)5)<-:1)4 6)<=:)4574<:-;1;<-6<5*)9=-;<)<)=4),-*):>)6574<*C<)5*7:-<; ,-*):)5*=6))4<=:),-;-1-6<,- +5!15);;D;<-6A1<1>-:6D;16+747: 1;;-6A):16)-6/;I4 +5.-+<--6>-441<  

 )#%')'½*5*:-87;)8-=;574<+F57,- 8<-8-:)<)=4-;,-*):,-+5,-)4<=:)!15);;D;<-6A1<1>-:6D; 16+747:1;;-6A):16)-6/; I 4 +5#-1-6<4 +5 .-+<--6>-441<  

)*"&""½$)=4))5*<)=4-:,-;84-/)*4-1-;8)1 8-:) 8-:;76-;,)8<)4)51,),-4)<)=4))47+);1E+)*)< 4)516)<816<)<1)+-:)5*:->-;<15-6<-6874;1;;-6A$16)0:1;<-6;-6 I 4 +54)6+  WDPERUHWSOHJDEOH½*!4-/)*4-;<)4>1)-;8)19=)6 67;=;)+)*)<4)516)<816<)<1)+-:)5*:->-;<15-6<-6874; 1;;-6A66)>76#+0-?-6 I +5#-1-6<4 +5 :1;):/-6<*4)6+ 

 )*"#$!%'½$)=4),-5-62),7:)5* <)=4-:; ,-@<-6;1E5*-;8)18-:) 8-:;76-;,)8<)4)<)=4))47+);1E =4474),-*-,744<-6A1,)1>-:6D;16+747:1;;-6A$7:,2G:34=6,

@+5)::E,)=:)<   '½*3UHXFDWjOHJDQWHULRU½$SLODEOH1RRFXSD -;8)19=)667-;.);-:>1:!-:5-<,1;87;):,-574<;;-1-6<;9=)6-; 8:-;-6<)4)6-+-;;1<)<=4474),-*-,744)5*>-:6D;16+747:!7<-;,)+-: 1;;-6A):16)-6/; I 4 +5#-1-6<4 +5)::E,)=:)<  

! " % #    $ H   & H  #   #  

#$  
)'(! "# $% %& 

½ 

)'(!"# $%½SODFHV 3LPDVVtVWHQ\LWLYHUQtVLQFRORUDFHUDPEUHYHVWL PHQWHQSROV'LVVHQ\7&KULVWHQVHQ./HJDDUG ð$OFP(IHFWHHQYHOOLWQHJUH 

 %½($SLODEOH(VWDOYLDHVSDL TXDQQRV XVDLSHUPHWGLVSRVDUGHPpVVHLHQWV  3LPDVVtVWHQ\LWLYHUQtVLQFRORU 3RWHVG DFHUDPEUHYHVWLPHQWHQSROV'LVVHQ\ 7&KULVWHQVHQ./HJDDUGð$OFP6H LHQW$OFP(IHFWHHQYHOOLWQHJUH

 '(!"# $%½  DQWHULRU½$FDEDWSLQWDW3RWHVG DFHUDPE UHYHVWLPHQWHQSROV'LVVHQ\/LVD1RULQGHU ð$OFP*ULVDUJHQWEODQF  %½($SLODEOH(VWDOYLD HVSDLTXDQQRV XVDLSHUPHWGLVSRVDUGHPpV   3OjVWLF3RWHVG DFHUDPE UHYHVWLPHQWHQSROV'LVVHQ\2OD+HUPDQVVRQ ð$OFP6HLHQW$OFP*ULVDUJHQW EODQF

'(!"%&½ )XVWDPDVVLVVDPDWHULDOQDWXUDOPROWUHVLVWHQW 3LPDVVtVWHQ\LWLYHUQtVLQFRORU 'LVVHQ\&DULQD%HQJV7DXODð$OFP &DGLUDð$OFP6HLHQW$OFP (IHFWHHQYHOOLW

 '(!"# $%½ PDVVLVVDXQPDWHULDOQDWXUDOUHVLVWHQWV KLSRW SDVVDUSDSHUGHYLGUHLWUDFWDUVHPSUHTXH FDOJXL&RPELQDDPEDOWUHVSURGXFWHVGHOD VqULH,1*23LPDVVtV'LVVHQ\*LOOLV/XQGJUHQ ð$OFP 

%½(   ½)XVWDPDVVLVVDPDWHULDOQDWXUDOPROW  3LPDVVtVWHQ\LWLYHUQtVLQFRORUð $OFP6HLHQW$OFP1HJUH

'(! %&

½

 '(!"# $% %& 

½

 '(!"# $% %&½

     GLVV V WUH V

HQ\D

GRUVD

    0pVV

HOVQ

R E UH

R½

 '(!%&½ $ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½7DXOHUGHYLGUH WUHPSDW3RWHVG DFHUDPEUHYHVWLPHQW HQSROV7DXODð$OFP &DGLUHVð$OFP6HLHQW$OFP *ULVDUJHQWQHJUH 'LVVHQ\-RKDQQD-HOLQHN

 

  


 

 " $ ! ! # HQEODQF½#&(' &#"( ' + !"(' "%"" $&)(#( " #)&!&' () ' +'''#&'"( &#&$#!'#&'&#"(''' &!&#" #) 3& '+(' ' (&##!/'(' " 4 )!"2%)()(&1'

           " $! ! # 

 

½

   

   

 ' #"')"(!$" !&##"'"&!# 0(*(( %)0'!' " '! #&'"&"('"&''#$&'*&'2!'!0 "'$# #&)"#" ''",($&()$&-$('!#!"('!-'

')"' ("" )"&"( ",' .'"#&!2  

 
   

 


-"$4*-"04&31&#"++*                                #%2%-&#'#1 !,-%!%%+ ½)"%42"1",# &+2*23&,"%&$"#+&2 04&&25&-" /"13  -#'&

 )(*,!+"*(' ,%+ !%#/!'%' ½ .13&2'1.-3"+2%& $"+"*6&-+",*-"304: ",#"("'"%.12 )5$07,'0:%"(*' &#*(('!+½ ? + $,    +0*#! (% (*½ +723*$+"-$  +(**!)%,+½+723*$ ? + $,+"-$  +!)* (* )!*%#/"(' ( ½$( ! 

 -#'& )(*,!+"*(',%+ !%#/!'.!* 

½

  

  -#' 

& )(*,!+ "*(',%+ !%#/!' .!* ½ .13&2'1.- 3"+2%&$"+"*6%&5*%1& 31&,/"3*"+4,*-*82 *-'.1,"$*<2.#1&/1&42%& "+"/7(*-" /8)7,*+22.&) '!/,*,(*½$&1 *-.6*%"#+&   !++(*#+ ! -#'!&41&/7(*-" -0#'%(-!%)*!- +/1&4 3.3"+*-$+.4"1,"1*23"4+&++2 ++&*6&2"$$&22.1*2%*-3&1*.1 /.,2"("'"%.12*'1.-3*22&2 %"1,"1*.*-$+.4+"*(=&1" +&2"*6&3&2&+2&+&$31.%. ,923*$2-*+"*+>+4,*-"$*<04& 3431*;2


  

             

 ,#&% (')+!* ")'&+$* !$#.!&%))0 ,)+

½

 %#)''&!*%",&#0 !"')&'&-!&#'&$ ½#%2)./7)$!",%

 C , #-   "')& ½#%2)./7)$!",% )33%.8)+!%, !2.(!--!2 C  , #-  $#. !*$"($+*½#%2 )./7)$!",%)33%.8 )+!%, !2.(!--!2

 C

 , #-      

  ,#& % (')+!* ")'&+$* !$#.!& PDUUyGDXUDW½ /24%3&2/.4!,3$%#!,!)7 %.&5,,/,!$%2/52%4%.8)$! )6%2.<3).#/,/215<!-" !'!&!$/23  % (&!.+)+')½ #%2)./7)$!",%)33%.8 )+!%, !2.(!--!2 C , #-

 187,'+%,+ "')& #& ,#0½#%2 )./7)$!",%  ,/#&$',!$()!, ,02%54/4!,).#,/5!2-!2)3 4!5,%,,3,,%)7%3!##%33/2)3 $).4%2)/20/-3!'!&!$/23) &2/.4)33%3$!2-!2)/).#,/5 ,!)'?%2!,%3!)7%4%3%,3%,%# 42/$/-;34)#3),!),B,5-).!#)> 15%4542)=3

(Ã&#x20AC;FLqQFLD  

!.40%2%3#!,&!2!,'5.!#/3!!,-)#2//.%3#/-0%2&%25.2/34)4$(/2%3 )(/2%3%.5.&/2.$%#/.6%##)>,!./342!9-0,)!'!--!$%,%#42/$/-;34)#3 3(!$)33%.8!40%2&!#),)4!2%,$)!!$)!!,!#5).!.#!2!-:3%,3(%-$)33%.8!4 #/.*5.4!-%.4!-" ()2,0//,@0%2).4%'2!23%!,%3#5).%3%.-)$! %34),)A.!452!,-%.4A%.02%5

     

    ,3%,%#42/$/-;34)#3  4%.%.5.!'!2!.4)!0%2!, $)!!$)!$% !.83:3 ).&/2-!#)>!,! 

 
           * $#  , &%')('%$)"( " +$"$$'

½

 * $#  ,  &%')('%$)"(" + $"$$'½ '+3# %() /  $* $#&" (½(!$%-! ": " #  

 '#&$+)')%' ½ , (-' !(+*-6 )!"!%$%)#)& ½X  %)#)&½X   %) #)&½X   )*"#$!%'½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ !#))3)*$.!*!,($3) !$%"%(

 

 '½X (+*0" $*(!%( ½)XOORODGHEHGROO &!$*%*)((% #*   ""*#(%()'½ "0)*!&%"!&(%&!"2

  ""*#(%()'½ "+#!$!&!$**8 #  

 '

½

*- $"%*"&'* "&(+*%*"!$"%+(#(!) *+""")""!-)))%(!) !$*(!%(&%#) %()! (%$*!)))(#(!%!$"%+ "! 7(")!-*)")" *(%%#2)*!)$!"!"9"+#!$!5 '+*+*(!4)

  

)+!$) *$$ +$ ($*!'+"!** &("!! $.) 1)"

 


("!   $#%'&%#"' & *")%! " 

½ 

#!%""

  &&#%& *'%, &½ ,6( 0,7,7869*896,7+(61(6/ +1 *1*,6(1) 6,:,78/1,28,24307 40=78/* D 0 *1

   $#&' $ "*%*'%, ½ ,6(0,7869*896(+(61(6/ )(/<+1 *1  D *1   * &#' #%"½ ,6(0(6 1(6/$%+1*1 4,6(-36240(*(,2*(78(87 *,6(1)6,:,78/1,28,243070(1/2(8 D 0*1 

"$

("!   $#%'&%#"' & * ")%! "½ ,74368,7-6328(07+,*( 0(/<#$"$,20(1/2(8 +(08(009,2836,74368,7 "%",2:/+6,86,14(8 /(091/2/59?(1)(.( -(+367"#:,61,00 ,.($$#'!'$ ½(&/+6,86(274(6,28 D 0*1   ,6( :,96,4=

./2( '!#%' %½( 0=78/* (*,6(1)6,:,78/1,28,2 4307 

  $#'½(*,6/23</+( )0,  08(90,00,7 :,2(4(68

#

  # ! "   " "& " " % $" 

(+" #( $%( 046,9838(0/2*039(61(6/78(9 0,00700,/<,7(**,7736/7+/28,6/36 4317(.(-(+367/-6328/77,7+(6 1(6/3/2*0390(/.B,6( 0,7(/<,8,7,07,0,*863+31>78/*7 2/0(/0C091/2(*/A59,8986/@7

     "  "  $ ' ! % # $ %   "  #; ; ;   , 7

 
   

 

!        

  

 #-.,/!./,%)$#,%*,

½

  

 !/%)(  % +*,.#- $,*).'-"#!'%1#) #"*''% ')!½ 257)6*5217%/6# )1 *8//2/%()&)(2//257)6 *5217%/6 )19-(5) 75)03%7-%/80-1-%35)6 7%7+)5-% $<6(%')5 -12:-(%&/)48>%0& %+%*%(256   0%.,*!#,3(%!( ]RQHVG LQGXFFLy½

   !(+)#1.,!.*, +#)&).½  #-.,/!./,%)$#,%*, ½X -66)1;-.%)/ "%51,%00%5 C / '0  2 WDXOHOODPEODWHUDOV ½X )/%0-1% C '0!)5(&)-: %0&(-66)1;()9)6'

  *''( .+ ½')5-12:-(%&/)

  ''/("#-*-.,# DPEERPEHWHV½ ')5'520%7-9-(5) 

 /4%)!'*/#'+,#/ /35)8727%/-1'/28%50%5-6 7%8/)//6//)-:)6%'')6625-6 (-17)5-253206%+%*%(256 -*5217-66)6(%50%5-2-1'/28 /%-+A)5%/)6%-:)7)6)/6)/)' 752(20=67-'61-/%-/B/80-1%'-@ 48)7875-?6

)6'8-1)6 7)1)1 81%+%5%17-%()48%/-7%7 3)5%/(-%%(-%() %1;6 <6%/%

 
      

 


 

  

     

)(&('+2$"+$""%&(5%$ ")%()%#$#(#$(&"%$)")" -%)$# +$""%""*(%( #(#( )+)$*&(*%*((+('+1 $% -)'+"+ $ *%*'+)* $ ) ") ))%( ) + $ ""/ %$  &++ ) ( / " #$* *(%#$#"#* -&("*( + $)" &(%&"&"'+0)%$"(/))(, (  &( '+1 ) *(+( %) '+ "%) ( $ )* ""+$) )( $)&(("&'+*)+('+0)"%$) $() ")%))")" -%))%*"*+"""%&%(/)"%" *.(*%*+$ %&+"" % - )")&"*)")(#( )"*)%$0) 2 ",+(") $ (#0)("%) ""%(&(%,)("%)$+$"*(" -)%* "*+""" # &$)* #%"* $ %# ( ") %)) #0) / ") )$. "") &(*"'+*+* $+ )")+(**'+"*,+ $0)"""% *(""'+*%$*%*)!+)*")*,)$)) **) %*)")" -%) )4$%#&"*#$*-*(3") )%($ )*$'+$) "$ %)#$* )+ )#+$*)"&(**&(#*$*$ (")))%( ) + $)#&(#/%$#0)")$)) *) ,%")&%*)&%)(" +)**""($+$" -"%" ")"$+$(#(  &(%&"&" ")%(*)$+$" -"%)**"($*&"*) *(+$#(*4&(*%*"+ $%&'+"+ )  )%# ) # +$ + $ $%, )" (" ** # +$ '+ )!+)*  ") - 1$ ) " *+    " #$( #0) %$,$ $*  #0)#0)0)##%"*# ""%("&,"""+ $ &))##%"**#&)

 

 ½X


++-885708,049-7057 

3*2)1:,),-28)++-885708,049-7057,-2)8B70- #% 6598)+548-/:07:4)+:04)3A8 .:4+054)25480/:03A8.@+0297-*)22)728-89708,- +:04)0-28+53-890*2-8-865,-4,-8)7)6756,- 2)8:6-7.C+0-,-97-*)220=C8-367--89)7)4)29-: )*)890-;09)7@8)4)7)3:490);)226-72)+:04)-8 45897-8852:+0548049-2G20/-498,-33)/)9?-3)9/- WDPEpW DMXGHQDDSURÃ&#x20AC;WDUDOPj[LPO LQWHULRUGHOV 9-:8+)2)0=58

5$7,21(//JDOOHGD GHOHVHVFRPEUDULHV½X

 # % 

DODL[FRPSOHWDPHQW H[WUDwEOH½X+-7 )3*7-;-8903-49-46528 3 +3  URQWDOGHFDODL[½X

 

&DODL[IRQGR FRPSOHWDPHQWH[WUDwEOH ½X +-7)3*7-;-890 3-49-465283 +3 )URQWDOGH FDODL[IRQGR½X 

 '-:7-:04)70-41)7)2) 6@/04) $"&##

5$7,21(//SRUWDSODWV

½ 5$7,21(//VqULH 3RUWDFR EHUWV½)0/3)88C8 )3*;-74C804+52579):2-7 ,-.0*7-8 H 2+3  5+8,-+5 *-798;-:7-6@/ /OHL[DDPELOúOXPLQDFLy LQFRUSRUDGD½ !2@890+;0,7-97-36)9 H 2 +3   HSDUDGRUSHUDFDODL[ IRQGR½MRFGH 2:3040 !598  ;-:7-6@/

 XSRUWH[WUDwEOH SHUDJDOOHGDGH FODVVLILFDFLyGHUHVLGXV ½X H

2+3

  *DOOHGDDPE VHSDUDGRU½ H 2 +3   HSDUDGRUGHFDODL[

#%(

½MRFGH  FFHVVRUL SHUDSRWVG HVSqFLHV ½X):9=E8049B90+ H 2 +3  RUWDURWOOHV ½!2@890+)2:3040 H 2+3 

RPSDUWLPHQWSHUD JDQLYHWV½X !2@890++):9=E8049B90+

H 2+3  RUWDSODWV½ )0/3)88C8)3*;-74C8 04+52570)+-7045=0,) *2- H2 +3  VSHFLHU ½)0/3)88C8)3* ;-74C804+52570)+-7045 =0,)*2-F 2 +3 (VWRUD GHFDODL[½@+02,- 9)22)7)2)30,),-8091),) !2@890+' H +3 708   DL[D DPEQDQVD½)0/ )+-7045=0,)*2- H 2 +3 

 28)++-885708,049-7057 

9-4-4:4) /)7)490),- )4>8A8 04.573)+0D)2)

#  % ' &     

$ % # & # % 

< < <  -8  
    

       

 ) 

½

!#  '-& &(2$.% 2(6(34+.(/4(/10-31-;3 4+&) ½>  - &.  $#(# $&½-;34+& > - &.$..$ '(&0-023  '$&&$&('½ > -&.  #+$# ½X-&.  '-& &(2 )$-6$/+49$4 ) ½ &. # +$#½)-&.  '$&&$ EHUWV½ > &.

 ! +½ > - &.  '% & ½ > - &.   '-& -5.+/+ )2(3) ½ &.  !/!)" # .()!!!' ½ > - &.  !*$'+/34$-=-$2 $.%(-&$%-('$-+.(/4$&+< !#"'( .(3 .;8,) #,½ )-&.  $&(# *('"#-( ½ 

 ' $&&%!('½ > - &.  $# (# $&½ 

 '% &

½

 "

 '-& &(2 +/08+'$%-(&'(( %&(½ &.  #+$# ½)-&.  ) ½ &.  #+$#½) &. '% &½ > - &. &'(('$&&$& ½ >- &.     "  ! : !  ! !  !  " "  7 7 7   ( 3


 1* 1&*  ."( 1&*!"(/0"1//+)*&/ +)&*#.+*0(/01("((/ "(" 0.+!+)8/0& /&$#!+./ (0"1$1/0+*/1(0"( 06("$ ! &"(#1(("0!"1&*"/,". 0.&.("/0&(&("/#1* &+*/-1" )7/"0 +*2&*$1&*2"$ ,".%%%

!+2&/&0*/ (+0&$,".0.+.)7/ &*/,&. &;   8QDSDUWHVVHQFLDOGHOSURFpV GHSODQLÃ&#x20AC;FDFLypVSUHQGUH )&!"/)"3 0&01!,".//" $1..0"-1"(0"2*+2 1&* "* &3.6(,".#" &;

    &30$.01:0)"*0 HOQRVWUHSURJUDPDSODQLÃ&#x20AC;FD !+."* )+(0#6 &(!1/. %%%

!  !+2&*"#".%+( 0"2+0&$ ,+0/#"."( !&//"*4)"(/(+ /!"#1/0 +)(-1!.9 1(!",,". -1"0)70.+.6/(#1(("0!" 1&*"/(/*+/0."/"/," &(&/0"/ (+0&$"/0*/"),."!&/ SRVDWVDFRPSURYDUFRQÃ&#x20AC;UPDUL #"./1$$".&)"*0/(0"1,(6*+(  +),("0(0"2 1&*) )+0((1."/&(?(1)&* &;+.$*&0 5!+./ .."0/!"/".2"&"0 !"(*+/0.),(9//&)+#".0 +0((<-1"*" "//&0"/,".( 0"2 1&*"/06!&/,+*&("/+0 "()0"&3/+/0.")7 "(/"(" 0.+!+)8/0& /        "0,+0# &(&0.( +*0. 0 &;!1*/".2"&!"0.*/,+.0 )1*00$"+'1!.0")"( Ã&#x20AC;QDQoDPHQW8WLOLW]DLSDJD *+)7/,"(//".2"&/-1"*" "//& 0&/,".#".."(&00( 1&*!"(/ 0"1//+)*&/

"* ."'! (OQRXIXOOHWG ,.($GH&XLQHVGHSjJLQHVHVWj ,("!"*+2"00/&!&*/,&. &;)7/!" +*/"((/ &/1$$".&)"*0/)+(0=0&(//+.",(*&#& &;)7 0.+.6/(//+.0&)"*0 +),("0!",+.0"/!" 1&* &1*),(9//&)/"(" &;!"(" 0.+!+)8/0& /01("((/ &$>"."/&&3"0"/,". +*/"$1&.("/0&(-1"1/-1"/

.&(,+.0& /.6/"( #

#!

0!+*")"(,."1!1* 1&*"/06*!.! +)(!"/+0&* (+"*0"(/.).&/

(,."1"* +*/"->8* &2.&"*#1* &;FP

FP

FP

FP

FP

FP

 0# &(&0")1*/".2"&,".,."*!."("/)&!"/ -1"&* (+1 !&)"*/&+*/!"(%&0 &;(01. ((.$6.&&),(6.& !&)"*/&+*/&(+ (&0 ]DFLyGHÃ&#x20AC;QHVWUHVLSRUWHVFRPSURYDFLy !"("/0.1 01.!"("/,."0/ ,+/& &;!"("/ ,."0/"30".*"/),(6.&!"(),&0&(01. /+.""(0"..."$1*0(0"2+0&$"( +/0!-1"/0/".2"& 4  $*0)(0.$"0 ,+0/ $1!&.!")+(0/2*00$"/."$1*0( 0"2+0&$  "/ 1&*"/! "/((&1."*"*,-1"0/ ,(*/,".-18"0."/1(0&*#6 &(/!"0.*/ ,+.0.&%+,."#"."&3"/"0,+!")# &(&0. ( +*0. 0 &;!1*/".2"&!"0.*/,+.0" )*)7/&*#+.) &;(0"2+0&$ 

        

     

   "/,+.0"/"/0*!&/,+*&("/( 10+ /".2"&,".-180"("/"),+.0&/ / 21&)0"&3

   $TXHVWVtPEROVLJQLÃ&#x20AC;FDTXHQRWRWHV ("/+0&$1"/0"*"*-1"/0,+.0 !&/,+*&(",".-180"("),+.0&/"( PDWHL[GLD$OWHOqIRQ "0,+!"*&*#+.). "*/)7/&*#+.) &; %%%

!! $!

 )7"0,+!")# &(&0.( +*0. 0 &; !1*/".2"&!&*/0(?( &;&)1*00$" ."$1*0(/" &;!"1&*"/ 7/&*#+.) &;(0"2+0&$ + %%%

!

½

 ,+/,$+1.")//9/ ½ #1((+(!".+1.")2".*9/&* +(+. +.0!"2&!."'+ "*2&!." 0."),0

3 !$'1 0,&*00 ½ +.0!"2&!."'+ &!."0."),0

 ,+/,$+1.")//9/ ½ )2".*9/&* +(+.+.0!"2&!." '+ "*2&!."0."),0."1 06("$ DQWHULRU½

3 !( *" 0,&*00+. 0!"2&!."'+ "*2&!."0."),0

½

2 !$#+(("!+(()//9/#1((+( ½ !""!+(()2".*9/&* +(+.+.0 !"2&!."'+ "*2&!."0."),0

 %,$'1$."&3")//9/ &#1((+(!"#."&3")2".*9/ +.0!"2&!.""*2&!."0."),0 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½

½

  $%$".$$*0$(('. &)//9/0"*4&0&2".*9/&* +(+.+. 0!"2&!."'+ "*2&!."0."),0

½

  % '&&$)//9/#1((+( !"#&$)2".*9/&* +(+.+.0 !"2&!.""*2&!."0."),0."1 FDWjOHJDQWHULRU½

½

 5 !( *" 0,&*00 +.0!"2&!."'+ "*2&!."0.") SDW3UHXFDWjOHJDQWHULRU½

½

 ) ,,6%+-"+1." )//9/0"*4&0&2".*9/&* +(+.+.0 !"2&!."'+ "*2&!."0."),0

½

2 !( /)&*0!(0 ((1"*0+.)$#!+.&*0"$.0 !(1)&*&

½

 *$&,$+.0"/&#.+*0(/ !"2&!."&!."0."),0&(1)&*& 3RUWD[FP

 %/((+( #$!$#+((1((+( !""!+(()2".*9/&* +(+.. !"#&$)//9/

½

½SWD !( *"&!."0."),0& (1)&*& -1"/0,+.0&  YHUPHOODSjJLDPE1(;86 EHGROODSjJ3RUWD[FP

 ) ,,6# /, .1((+(!" .+1."0"*4&!&2".*9/&* +(+.

½

 0$,#+.0"/&#.+*0(/!" 2&!."&!."0."),0&(1)&*& -1"/0,+.0)  EODQFDSjJ3RUWD[FP

½SWD

2!( *")&*0)$# !+./&*0"$.0/

½

 "$,'*+1'# !($"2"/0&0 ) ".&*+3&!("+.0&#.+* WDOVGHFDODL[3RUWD[FP

½SWD

3 !( *" 0,&*00+.0 !"2&!."'+ "*2&!."0."),0

½

$96,.7SRUWDGHYLGUH&!." 0."),0"/)".&(0&(1)&*& 3RUWD[FP

½SWD

!"(0&,1/!",+.0&!"#.+*0(/!" (&3

  /+(?(& &01* "3"),(. %%%

!

5 &,'-%+-"!$#+(("( )&*"!+(()//9/)2".*9/ LQFRORU3UHXFDWjOHJDQWHULRU½

 0$,)$(()&*0!(0 ½ ((1"*0+.

)$.780HOWDXOHOO/$*$1HOVDJDIDGRUV

 "),+.001* "3"),(. -1(/"2+( +0&$ 

".2"&/!"#!

½

+(//".-1*0 +/0(0"2*+2 1&* 

.26,1*LOHVIURQWLVVHV 

  %%%

! "&

 !( *")&*0!(0 ((1"*0+.+.0!"2&!."'+ "* 2&!."0."),0

2 ) ,,6"!+(()//9/#1((+( !""!+((0"*4&0/&2".*9/&* + (+.+.0!"2&!."'+ "*2&!." 0."),0

½

2 !( *")&*0+.0!" 2&!."'+ "*2&!."0."),0

½

2!( *""()&*

2 "/'* $*!( *"

½

 !!& &+*(/ -1"/0/#.+*0(/!!& &+*(/"/#*/".2&.,". +),(")"*0."(/(0."/ "/0&(/!"#.+*0(/& .". +)&* &+*/)+(0,"./+*(//0*!&/,+*&("/ "*)&!"/(&)&0!"/,". +(./"()'+.&!"(/*+/0."/.).&/ !",."0 ½SWD

(&0"*/($1& !" +),.!"   

 
%5$9$'FXLQDGHURXUH

½

/-&)46%6626%/3)4'4)%471%'7-1%%/%6)8%0%1)4% %5$9$'VqULH 274)*7//2/%()4274)&)(2// 3-16%6%/70-1--55)1:-.%)/$%41,%00%4 3UHVWDWJHULD½ >/ '0 4-5  3UHVWDWJHULD½ >

/ '0 4-5  UPDULEDL[½ > /'0 /%1'  7DXOHOO½ > > '0  UPDULEDL[½ > /'0 /%1' UPDULEDL[½ > /'0 /%1' 

/%6)15/%+7-%()'2034%() 

9b5'(SUHVWDWJHGHSDUHW

½

9b5'(VqULH)(2//0%55<5%0&8)41<5-1'2/24 &)(2//64%'6%6%0&2/-/%0-1%6%')4-129-(%&/) -55)1:-.%)/$%41,%00%4 3UHVWDWJHULDGHSDUHWDPEJDQ[RV½ > / '0  LWULQD½ > / '0  UPDULSHUDIRUQSODFDHQFDVWDWV½ > /'0  7DXOHOOSHUDSODFDHQFDVWDGD½ > '0  $LJHUD½ > '0  UPDULSHUDDLJHUD½

> /'0  DUUHWGHVHUYHL½ > / '0  

/%6)15/%+7-%()'2034%() 

8''(1 FDUUHWGHVHUYHL

½ %5$9$'VqULH 274) *7//2/%()4274)&)(2// 3-16%6%/70-1-$UPDUL EDL[½X > /'0  7DXOHOOLOOHL[D½X

9 '0  UPDULSHUDDLJHUD  

½ > /'0

 $LJHUDG SLFD½

> '0  $UPDULDOW SHUDIRUQPLFURRQHV HQFDVWDW½ > / '0  $UPDULDOWDPESRUWD

½

> / '0  )5$07,'0:$IRUQ PLFURRQHV½')4 -129-(%&/) > / '0 

      

  

    

     

 "   ! # "" !    "  "      =   

/%6)15/%+7-%()'2034%( 

8''(1VqULH'%&%63-16%6%')4%0&4)8)56- 0)16)132/5-55)1:,/;12,%15521 3UHVWDWJHGHSDUHW½ > / '0  UPDULGHSDUHW½ > / '0

  $LJHUDG SLFDDPESRWHV½ > /'0  

 DODL[HUD½ > / '0 ODIyGHSDUHW½ > '0  DQFGHWUHEDOO½ 9 /'0  UPDULDPESRUWD½ > / '0  /OHL[DGHUHL[HWD½ > / '0   DUUHWGHVHUYHL½ > / '0 

 
 ##%$#'

½

  

 ##%$#'½"5+,9(3):56(22 6,8(3A9,9:()020:(:;9:(+,:(22(8,4),+522 3(99B9:8(*:(:(3)5209:8;*:;8(+(*,8045>0 +()2,099,4?0*/52(0&00.(49,4 C 2*3  ##%$#'½*,8045>0+()2, 099,4?0*/52(0&00.(49,4C 2 *3 

½$(;2,22+,

 

85;8,3(99B9:8(*:(:(3)5200,9:8;*:;8(+, ),+5223(99B9604:(:2,0>,9+(*,8045>0+()2, 099,4?(804(,4.9 C2*32(4*  

( ( ##%$#'

½

##%$#'½ $(;2,22+(*,8045>0+()2,0,9:8;*:;8(+(*,8(3) 8,<,9:03,4:,46529099,4?/2A45/(49954

C 2 *3809(8.,4: 

( ( ##%$#'½$(;2,22+, ),+5223(99B9:8(*:(:(3)5209:8;*:;8(+, ),+5223(99B9(3)<,84B904*5258099,4?01, (829954C 2*3

 

 %#½ ,+5223(99B9099,4?01(,2&(84/(33(8 C

2*3 

%&#½(304(:099,4?

%&#½;2252(+,-8,0>,(3)

%&#½(304(:099,4?

01(,2&(84/(33(8 C *38;0> *3 2(4* 

$%#&%&# #!#½ *,8045>0+()2,099,4?01(,2&(84/(33(8 C 2*3  

<,84B904*5258 C 8;0> *3  $%#&%&# #!#½*,8045>0+( )2,099,4?01(,2&(84/(33(8 C 2*3 

01(,2&(84/(33(8 C *38;0> *3 2(4* "#$%%#½ *,8045>0+()2,099,4?01(,2&(84/(33(8 C 2*3  

$ # @ #!

# #   $$ # % $ ' = = =   , 9

½  & "!#%$#! %$ FDODL[b5/,*EODQF½ !58:,9-854:(29 +,*(2(0>,42(304(:7;B(3)(.(-(+589 06539 #


  

 "'!"%++3+   "#!$#$!#""! ½ 7 $ %*%,$1+ 7 %+.&(*, *'   &DODL[HUDDPEFDODL[RV½

7 $%*'  $## ½ 7 $% $&   $(!%!"½

',4-&&5*" 7 %" '"/"&*+ 7 %    $(!%!½ ',4 -&&5*" 7 %"'"/"&* 7 %  

$" !# &½ 

 

  

 

 

    

  

$",,',(*-&"&+,&,",&$('*,-"/$(-"$,*&)-"$6$",, $,-*- "$,.!","4&'&'%2++&++,%2$$ "/+",.+,"/+ &$$''&'*,$"'* &",0,)-,#-*$/*,""&",

 "#!$#$! #""!

½ 

 

 
- 

     

  

  '.#½04;",# $"/9"+2"%"$"/9"+ )-$+.4++&)6&21&'4+" #+&2),"22;2",#5&1-;2 )-$.+.1

? + $,  ##+$ '(*'"%.½ $&1/)-3"3"-3"++" > $,    ($("$'&(*) "#"-&)½) ,"22;2",#5&1-;2)-$.+.1 ?+ $,   '%*##½$&1 ",#1&5&23),&-3&-/.+2 /)',&-3"3)22&-7 !)&#*&1""2$(

? $, 

   )*(+*+(##"*$ #"-&) &41&,:2"5"++  &"-/ ½+.,&2%8-&$$.3< $,  &"-"%(½+ $.3<   )*(+*+(##"*$ #"-&)½),"22;2 ",#5&1-;2)-$.+.1)2 2&-71"-$)2"7.4&33&   '()**!("$'&(* ,"(½ ),"22;2",#5&1-;2 )-$.+.1 ? + $, 

   +% %0(""&"-"%() ½4-%"-=1%)$"%&

?

$,) $.)6)-&1&2 %& ?$,                 
!,7   111/984134-(:3+472/947/2),18;4897,8*41478/6:(+7,8-(;47/98,85,12,8,18 7,*47+8/,1824)1,8*7,(:3114*6:,:8*43;/+/(5(88(72@89,2580:398

     !    "

       $"&##

  ,+½ *49B !49,8+,-(/.2(88A8 E 1 *2$% #! -:3+(+,8,3-:3+()1,

  

 )!('*(!,*½

*49B E 1 *2-:3+( +,8,3-:3+()1,   ')+#&% $/')+#&!*½( )!$$ *49B)1(36:,0(9

E *2    +,$!+ !&#+',:7, 2@8(;(11

 %#)$$ð%

 # % 

 *0)#!!/2(88A8 (2);,73A8/3*4147 /88,3>,1,3, %/,+,2(33,.7,2(77B *+),+,) GHOOLW½ E 1 *2!,7(2( 9(1?8+, E ,8 ;,3(5(79  ,$!+ !&#+ ½D1*2

 

 0LUDOO½E *2

  $#-!)%$#-'* ½

E 1

*2    . ",& &1) ##'# -#&!)!*½ *49B:3+(3C7+/*(+, E *2/ *4/=/3,7,8 +, E *2,.7, )1(3*   $$,% !(!,½*,7 (2)7,;,89/2,39,35418 (1:2/3/!(39(11(D 1

*2         % # ' $ % # " & $ %

#%

#< < <  ,8 $


 "*+"19 "*",(1 

 #'""+(,"1 2**-*"%&/-2/& (VWUXFWXUDGHOOLW½ = *$+ &/"2,+"1"*70%& = $+&03&, "."/1 7DXOHWDGHQLW½ = *$+    $&$½ $-1:+ $+  

 "$½ 3(0$-0"/"(: = $+

  % &(½ $-1: = $+  "+#8%(0.-,(#*&&,#*",$     $ ½ $-1: = $+    

½ #$"%$%"$

 "" ! "$# ""### ½2**-*"%&/-2/& "*2+(,(",-%(16"1 = * $+  !$½ $&/"+#/&3&01(+&,1 &,.-*0$-1:(00&,5 !(&#)&/""0$' = $+< $+ 2*1($-*-/ 

  #$ "½ -1:= $+    

 % )" &"½ $-1:2,%",;/%($" %& = $+($-(4(,&/" %& =$+   ½

4

$+

 

    

   

  
!!!F

.$66(77FDL[DDPEWDSD

½"

 "& # ½&27B 81'$1C5',&$ G &0 , &2,:,1(5(6 G &0"(5'&/$5 9(5'  

 "&# ½&27B,66(1; $52/,1(%,/'(66(181'$ 1C5',&$ G &0, &2,:,1(5(6

G &0"(5'  1<77-$½" $0,1$7 G&0,)(5(176&2/256 

 !#!½ 48A(00$5&$7 &27B 0 &0,)(5(176&2/256  .$66(77#! ½"$57B,66(1; 21$5/6621 G

/&0 "(5' 9$&.(5# !½ 81'$ 32/,@67(5

&27B ,66(1;28,6(('(5675D0 G / &0"(5'%/$1&  ½ />67,&,66(1;=-(567$0 /(%?&. G /&0 /6(,(17 &0"(5'  6<17(66.,66 $ ,6$ ½E/ &0 /$1&9(5'&/$5  !½E &0"(5'&/$5 .5<3! $ ½32/,@67(5 G &0"(5'  +(''$5$."#% ½"&27B,66(1; !;11D9(25. G &0"(5'

 811,! !½32/,@67(5 G &0"(5'  0$5(."!" ½ $3(5)$%5,&$7$0> ,(6758&785$'$&(5,66(1; )9(5/81'#,+/%25* G &0,)(5(176&2/256

 +(''$! ½3@/'(385$//$1$ 9(5*(,66(1;$<8;22085$ G &02/25269(5'  !![FP

½"

 


  

       !

      

) %+$ 2**-* #$!$#-** +!3$/,70 (,"-*-/* ," %&$'&'$ GHOOLW½ ; *"+$/ + 1 *60 #$ ; "+$03$, . /1  7DXOHWDGHQLW½ : *"+  ! ($" FDODL[RV½X

; *"+  0LUDOO½ : "+ 

) DUPDUL½2**-* #$ !$#-** +!3$/,70(,"-*-/

; * "+  

*'##-$ GLFDLFRL[LQHUD½

"-18(00$,5(, -!02,# ,9/#(" #$

 ; "+("-(4(,$/ #$ ; "+   IRFXVGHSDUHW ½(#/$( "$/ (00$,5($!)$/ 0"' ,1 ** : "+

 SDQWDOOD½ "$/ +!/$3$01(+$,1$, .-*0"-18(00$,5 ($!)$/ 0"'

; "+ PXQWXUDSHUD OOXPGHVRVWUH½*60 1(" "+  !#, ½-1 ,&.$* 1( "$/ (00$,5 +$0/3(,$ ; * "+

  & ½* , :

"+   WDPERUHW ½%2**-* #$!$#-** + "+(00$,5(0 -/(,#$/  

) &'!& # &

c1(6FDODL[HUDDPEFDODL[RV

½

½X


½

"&"! "  !#!$ % 

 ! # (VWUXFWXUDGHOOLW½ $ 

 " $ !  7DXOHWDGHQLW½

$ 

 

3UHVWDWJHDPEFDL[HV½ $   $UPDUL½$    "

 
 !" #"# "

 !" #"# "

ยฝ

ยฝ

 !" #"# "ยฝ  DQWHULRUยฝ$FHUDPEUHYHVWLPHQWHQSROV รฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW *ULVDUJHQW

 !" #"# "ยฝ /DPLQDW รฐ$OFP3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW  

 !" #"# "ยฝ )XOORODGH EHGROOรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW 

FP

FP

 !" #"# "ยฝ )XOORODGHIDLJ WHQ\LGDรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW  

 !" #"# "ยฝ /DPLQDWHIHFWH URXUHรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW 

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

FP

 !" #"# "ยฝ /DPLQDW รฐ$OFP3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW &RORURV FP

FP

 !" #"# "

 !" #"# "ยฝ $FHUDPE UHYHVWLPHQWHQSROVรฐ$OFP3HU DPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHUHV YHQHQDSDUW 1HJUHPDUUy 

!! ยฝ รฐ$OFP3HUDPDWDOjV GHรฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQ DSDUW *URF FP FP 

 !" #"# "ยฝ3LPDVVtV WHQ\LWDPEYHUQtVLQFRORUรฐ$OFP 3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHU HVYHQHQDSDUW 

 !" #"# "ยฝ รฐ$OFP3HUDPDWDOjV GHรฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQ DSDUW %ODQF FP 

 !" #"# $ยฝ $FHUDPEUHYHVWLPHQWHQSROVรฐ$OFP 3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHU HVYHQHQDSDUW 1HJUHPDUUy

 !" #"# $ยฝ $FDEDW SLQWDWรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP HVYHQDSDUW ,QFORXHOVVRPLHUV  

 (ยฝ(VPXQWDDOD

  (ยฝ3LPDVVtVDPE

SDUHW(VSRWLQVWDOรบODUDO DOWXUDTXHHVYXOJXL SROLqVWHUรฐFP%ODX

YHUQtVLQFRORU'LVVHQ\1LNH.DUOVVRQรฐ $OFP1HJUH ,QFORXOOHL[HV

 FDSoDOSUHVWDWJHSHFHVยฝ (PPDJDW]HPDWJHRFXOWSHUDOHVFRVHVTXHYXO JXLVWHQLUDPj)XOORODGHEHGROO'LVVHQ\(YD /LOMD/|ZHQKLHOPรฐ$OFP

 !" #"# "ยฝ /DPLQDW รฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW (IHFWHHQYHOOLW FP

FP 

 !" #"# "ยฝ 3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORUรฐ$OFP 3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHU HVYHQHQDSDUW 1HJUHPDUUy FP FP FP 

FP

FP

FP

FP

 '!" #"# $

ยฝ

  !" #"# "

ยฝ

 !" #"# "ยฝ 3LPDV VtVรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW  FP

FP

FP

  !" #"# "ยฝ 3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORUรฐ$OFP 3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHU HVYHQHQDSDUW FP FP 

  !" #"# " %!ยฝ 3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU รฐ$OFP3HUDPDWDOjV GHรฐFP PDWDOjVHVYHQDSDUW  FP FP 

 !" #"# "

&DSoDOV

ยฝ

 !" #"# "ยฝ

' !" #"# "ยฝ

/DPLQDWรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW  

3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORUรฐ$OFP 3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHU HVYHQHQDSDUW 1HJUH

& !" #"# "ยฝ )XOORODGH EHGROOรฐ$OFP3HUDPDWDOjVGH รฐFP PDWDOjVLVRPLHUHVYHQHQDSDUW  

FP

FP

FPFP

 '!" #"# $ยฝ $FHUDPEUHYHVWLPHQWHQSROVรฐ$OFP 3HUDPDWDOjVGHรฐFP PDWDOjVLVRPLHU HVYHQHQDSDUW *ULVDUJHQW

FP

FP

      ( 13$4 8 ( 7 6 3 / $ 1 6 3 ( 5$4 8 ร‹7 ( / 6 3 8 * 8 , 6 ( 0 3 2 5 7$ 5$& $ 6 $$9 8 ,0 $7 ( , ; 


%/2-*4/2*3

*30/.*#,&&.42&3"$"#"43  !    5,,/,"%&#&%/,,"-#6&2.?3*.$/,/2

=35."3>2*&%&%/2-*4/2*3%&,?.*&32&$4&3*3&.:*,,&3&.'5,,/,"%&'534" 15&$/-0"24&*84/4&3,&315",*4"43%&,"'534"-"33*33"0&2A"5.02&5-/,4-=3 "33&15*#,&2&"5.%/2-*4/2*%&42"<.&4"-#&3425$452&3%&,,*4"2-"2*5.4/$"%/2 *5.";-0,*"("--"%&$","*8&2&3"-#$","*8/315&3)".3/4->3"02/6&30&2          

(VWUXFWXUDGHOOLW½ C ,$- &2"5.-"4",;3%&

 C $-&36&."0"24 &DSoDOSUHVWDWJH½ C

 ,$-  0zGXOG HPPDJDW]HPDWJH½ C , $-  7$1-$%52'<5IXQGDQzUGLFDLFRL[LQHUD½

$/4@ 5.%".A2%*$"%& C $-*$/*8*.&2"%& C $- /,/2/3  "-#=%*30/.*#,&&.0/202"  

 

("2".4*2.&5.0&2'&$4&'5.$*/."-&.4%52".4-/,43".93   

½  ½"4&2",32&(5,"#,&315&0&2-&4&.'&23&26*2-"4","33/3%& %*'&2&.43(25*8/35,,/,"%&'"*(4&.9*%" C ,$-&2"-"4",;3%& C $- &36&."0"24"22@     ½--" ("4:&-"4(&/$5,40&2"$/3&315&65,(5*34&.*2"-;5,,/,"%&'"*("-#6&2.?3*.$/,/2 *33&.96"*,+"B7&.)*&,- C

,$-"22@  

    ½ "-#=&30/4 '&23&26*2%&4"5,&4"%&.*45,,/,"%&'"*(0*.4"%" C ,$-"22@    ½ -#02&34"4(&/#&240&2",,*#2&3&4$+/$"-#&,,,*4 &2-5.4"2",$"0<",5,,/,"%&'"*(0*.4"%" C ,$-"22@ 

     

½   ½ 5,,/,"%&'"*(0*.4"%"*33&.9 6"*,+"B7&.)*&,- C , $-"22@  

     ½","*8/3-/,4'/.%/3 -=3&30"*0&2%&3"2)*$/3&3 5,,/,"%&'"*(0*.4"%" C ,$-"22@  

     ½","*8/3-/,4'/.%/3-=3 &30"*0&2%&3"2)*$/3&35,,/," %&'"*(0*.4"%" C ,$- "22@  

 FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½","*8/3-/,4'/.%/3-=3 &30"*0&2%&3"2)*$/3&35,,/," %&'"*(0*.4"%" C , $- "22@ 

  

   

  

½ 

        ½","*8/3-/,4'/.%/3-=3 &30"*0&2%&3"2)*$/3&35,,/," %&'"*(0*.4"%" C , $- "22@ 

     ½*2",,*.$/20/2"45,,/," %&'"*(0*.4"%"*6*%2&*33&.9 6"*,+"B7&.)*&,- C , $-"22@  

 5,,/,"%&'"*( 0*.4"%" 0LUDOO½

 C $- 

  ½ C , $-"22@   

  
 %! DPEFDODL[RV

½

&DODL[HUDDPEFDODL[RV½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ð 5 ,6  $UPDUL½ P 5 ,6  ½MRF !½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ )2-;. P ,6 

 "'! *627*=2<<.7A'8;-3J;45>7-5*7, (VWUXFWXUDGHOOLW½ P

5 ,6$.;*>76*=*5C<-.

P ,6.<?.7*9*;=  7DXOHWDGHQLW½ P 5 ,6  

 "'! *627*=295C<=2,858;8<-*5=*55>.7=8;2<<.7A !*07><5.+D,4(VWUXFWXUDGHOOLW½ P 5 ,6$.;*>7 6*=*5C<-. P ,6.<?.7*9*;= *9E*5.7;8=*70-.=;.7*=*;=. <C,*-*9.E*F<K72,*.<?.7*9*;= 

7DXOHWDGHQLW½ $.><;.0>5*+5.<9.;*6F<.<=*+252=*= P 5 ,6 

 

&DODL[HUDDPEFDODL[RV½*5*2@8</87-8<:>.<8+;.72.<=*7:>.7 <>*>6.7=*6+=89*55 P 5,6 

 $UPDUL½8695.= *6+ +*;;.< ,*5*2@8<2 55.2@* P 5 ,6 

($ G HPPDJDW]HPDWJHDPEPLUDOO½!2;*5502;*=8;2 P 5 ,6  !

½ & "'!>5585*-.+.-855*6+?.;7H<27,858;2<<.7A15F781*7<<87 (VWUXFWXUDGHOOLW½ *=.;*5<-.5552=;.0>5*+5.<.=9.;6.=.7/.;<.;?2; 6*=*5*<<8<-.-2/.;.7=<0;>2@8< P 5,6$.;*>76*=*5C<-.

 P ,6.<?.7*9*;=  7DXOHWDGHQLW½L ,6  &DODL[HUDDPEFDODL[RV½ P 5

,6  

& DUPDULDPESRUWHV½ *627*=26.5*627* 2<<.7A15F781*7<<87 P 5 ,65*7,,858;/*20+.-855 

& !½9=.9.;*6+2.7=<1>62=<>5585*-. +.-855*6+?.;7H<27,858;2?2-;.L ,65*7,  

 "'! *627*=!*;;I(VWUXFWXUDGHOOLW½ *=.;*5<;.0>5*+5.< 9.;6.=.7/.;<.;?2;6*=*5*<<8<-.-2/.;.7=<0;>2@8< P 5,6 $.;*>76*=*5C<-. P ,6.<?.7*9*;=  7DXOHWDGHQLW½ P 5 ,6  %! DPEFDODL[RV½-*9=*-*9.;*5.<,*2@.<#!$ !"'38,-.

9.;6*7=.72;527=.;28;-.5*;6*;22.5<,*5*2@8<9.;/.,=*6.7=.7-;.E*=< P 5,6 $UPDUL½ P 5 ,6   !½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½9LGUHðFP  

 ! !

½

"'!$26*<<H<=.7A2=*6+?.;7H<27,858;

5.2@.<;.0>5*+5.<.<98-.7;.=2;*;9.;*:>G129>0>2<-.<*;.5<?.<=2=< 55*;0<6+.5,*5*2@27/.;28;<27,58>.75.<55.2@.<9.;*<*+*=.;2<<.7A ;*7,2<*A8>.==.

P 5 ,6 0LUDOO½,.; *6+;.?.<=26.7=.7985<2?2-;.2<<.7A;*7,2<*A8>.==. P ,6  

(VWUXFWXUDGHOOLW½2<<.7A"24.*;5<<87 P 5 ,6  7DXOHWDGHQLW½2<<.7A;*7,2<*A8>.==. P 5 ,6 &DODL[HUDDPEFDODL[RV½2<<.7A ;*7,2<*A8>.==. P 5,6  $UPDUL½

 "'! *627*=/.,=..7?.552=(VWUXFWXUDGHOOLW½&862.; -.5C627.<.56*=*5C<25*;8+*-.552=.<?.7.7*9*;=$.;*>7.66* 0*=B.6*=0.685=9;C,=2,,86+27**6+5*,*2@*&$ (":>..<-.2@* <8=*.5552= P 5

,6$.;*>76*=*5C<-. P ,6.<?.7 *9*;=  7DXOHWDGHQLW½ *98;=*.<98=27<=*5N5*;9.;*

 %! DPEFDODL[RV

 %! DPEFDODL[RV

½

½  "'! *627*=2<<.7A87*;5<<87!*;;I "#!$#$!# ½ P 5,6$.;*>76*=*5C<-. P ,6.<?.7*9*;= 7DXOHWDGHQLW½ P 5 ,6  %! DPEFDODL[RV½ P 5,6  $UPDUL½!2;*55-.,8<<.7,.;*527=.;28;-.5*98;=*

P 5 ,6  !½!2;*55-.,8<<.7,.; 7,58>/.;;*6.7=.<9.;9.73*;58)2-;. P ,6  

      # " & ( ' " # & ' % $ # O '   )# (  # " & $M " 

:>G<8+;2*5*-;.=*8*5.<:>.;;* P 5 ,6 

%! DPEFDODL[RV½*5*2@*--2,287*5*527=.;28;P 5,6

 $UPDUL½

P 5 ,6 

  ! ½<98=9.73*;.718;2=B87=*58.7?.;=2,*57,58>/.;;*6.7=.<9.; 9.73*;58 *627*=2?2-;. P ,6 

 "'!$26*<<H<*6+?.;7H<27,858; '27=.7?.552= "#!$#$! OOLW½ *=.;*5<;.0>5*+5.<9.;6.=.7/.;<.;?2;6*=*5*<<8<-.-2/.;.7=< 0;>2@8<$8=<;.0>5*;5*55*;0C;2*-.5*+20*,.7=;*5!%9.;*-*9 =*;5**=8=<.5<78<=;.<552=< P 5

,6$.;*>76*=*5C<-.

 P ,6.<?.7*9*;=  7DXOHWDGHQLW½ P5 ,6  &DODL[HUDDPEFDODL[RV½-*9=*-*9.;* 5.<,*2@.<#!$ !"'38,-.9.;6*7=.72;527=.;28;9.;/.,=*6.7= .7-;.E*=P 5 ,6  $UPDUL½ P 5 ,6

  !½,.;*6+;.?.<=26.7=.7985< 2?2-;.5*627*= P ,6".0;.6*;;I  


'RUPLWRULV XQDRSFLyVzOLGD +(01(6W RIHUHL[XQDVHOHFFLyGHPREOHVPROWUREXVWRVHQIXVWD PDVVLVVDDPEWRWHVOHVIXQFLRQVTXHQHFHVVLWHVHQXQGRUPLWRUL (OVFDSoDOVVyQSURXDOWVSHUDPDWDODVVRVGHTXDOVHYROJUXL[ OHVFDODL[HUHVWHQHQFDODL[RVH[WUDIRQGRVSHUDXJPHQWDUQH ODFDSDFLWDWG HPPDJDW]HPDWJH0ROWHVRSFLRQVSHUDTXq SHUVRQDOLW]LVHOWHXGRUPLWRULDPEQRXVFRORUVLSHFHV FRRUGLQDGHVSHUDTXqWXWULwV

 ½ $FDEDWSLQWDWð$OFP 3HUDXQPDWDOjVGHðFP HVYHQDSDUW 

  ½3LPDVVtV DPEYHUQtVLQFRORU

   GLVV V WUH V

HQ\D

GRUVD

 

 

R 0pVV

 ½0LUDOOGH FRVVHQFHU,QFORXIHUUDPHQWHVSHU SHQMDUOR3LPDVVtVDPEYHUQtV LQFRORULYLGUHðFP 1HJUHPDUUy

  ½3LPDVVtVDPE YHUQtVLQFRORULYLGUH'LVVHQ\ &DULQD%HQJVð$OFP 1HJUHPDUUy

½

 !$FDEDWSLQWDW'LVVHQ\.+DJEHUJ0+DJEHUJ ð$OFP&DODL[HUDDPEFDODL[RV½%ODQF FDODL[HUDFRQFDODL[RV½1HJUHPDUUyOVQR

 !3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU ½'LVVHQ\+HOHQH7LHGHPDQQ$OFP*URF ½'LVVHQ\+HOHQH7LHGHPDQQ $OFP%ODQF½'LVVHQ\1LNH.DUOVVRQ ð$OFP1HJUHPDUUy

  DPEFDODL[RV

 !ð$OFP'LVVHQ\.+DJEHUJ0+DJEHUJ &DODL[HUDGHFDODL[RV½$FDEDWSLQWDW%ODQF DODL[HUDGHFDODL[RV½3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU 9HUPHOO DODL[HUDGHFDODL[RV½ 3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU

EUHH 

 

 !'LVVHQ\.+DJEHUJ0+DJEHUJð$OFP &DODL[HUDDPEFDODL[RV½$FDEDWSLQWDW%ODQF DODL[HUDDPEFDODL[RV½3LPDVVtVDPEYHUQtVLQFRORU %ODX

 ½/DPLQDW 'LVVHQ\-RQ.DUOVVRQð $OFP%ODQF

             

  SRUWHV½3LPDVVtVDPEYHUQtV LQFRORU1RLQFORXHOVDJDIDGRUV ð$OFP1HJUHPDUUy 

½ ½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½$FHUDPE UHYHVWLPHQWHQSROV'LVVHQ\7RUG%M|UNOXQG ð$OFP1RLQFORXHOVRPLHU 3HUDPDWDOjVGHðFP HVYHQDSDUW $UJHQWDW
 

  

 


"

# ! 

 ½(.)/!-%(.*/0-(. +)-(.! !(+/7%(((* +1!((-!,!(9(!%2!*( $0)%//,!-)!/!*(%-0(%7 !(%-!%-!!*0*)%!*/ ,!-"!/!,!-( !.*.(* *3!(( (4/!2.%*/6/% 

(4/!2*/0-( :

)-0%2 )(* 

 ½)%*/%..!*3+- &8-'(0* : )( )!-)/(4. ! 2

) !.1!*,-/(* 

#*$+#**&**5%$&#+*' #*+,#$%+'&%-#) +%+&$,%&+.*&%$1 ## +*(, %* +&+ '&%-#)+%+&$,%&+.%&, -#)+%+,%$+#1*%&, &*#+)*'%*$ (,%&$(,#*-&#*+),+,) %+)% $$+) #* (,# ++')&%*, ),%% -##&%&)+6'+ $ #*%&*+)*'),**, .%**%+**(, #* ))%+ )(,#*%&*+)*$+#**&**5%6$&* )* *+%+*#*')&-$$,% ,)) $) ,*+ "(,* $,##'*,%')*&%)# #)*,#++*5%$&##*(,,)% $+#**&*(,%&') %#)* *+3% % #&%&)+$#'*#+$'*0*') .6(,*%*,+)%&%$,%)%+ %/* $#*%&*+)*$+#**&* #',# ++$+#**&**')#$&#+#*$+) #*%+,)#*#*&+ ,*'&+*+) )%+)$+#* *&*$) $%+) %-##'3#$##*& ##%-*')62*$2*&%-% %+)*)- )#+)* $+) #*&$#'&# 3*+)(,2*,*-*$2*)* * +%+(,#&+5 &$'),%$+#1*2*,%&' 5$&#+')*&%# #' # 2*#)+ #$2*')*&%####) )+%+2* $'&)+%+(,+) 4*#+,$+#1*&%* 3% '&+*)(,+,+#, ,%+ ',*$+#1* # +-')##,%#+)+),+#'(,,%&%$+#1* *))&+*)(,# %#%&$'+*,%$+#1* % *&$')%+(,+)  %-,)%**+ )+,%*+&% '%*+& +# &%*##%&$2*&*$%)&'+ . *%&+)&)1* #%&*+)&$%&+ "##!+#*- %') )%+ )(,+,',, *&)$ )+)%(, #% +))% +

+/.!(.)/(..+. 

/!*!*0*#-*/%,!-( % % ! *3.5.%*"+- )%7( 


&8&0&7737  $200.8(A13)*8&/9)&&59*)&68*463+92)&1*28&)361.8$2&.2:.8&(.@&0)*7(&27 SHUDOWHXFRVLODWHYDPHQWDOÃ&#x20AC;QDOGHOGLD1RHWSRGHPGLUTXLQPDWDOjVFRL[t .*)6*)@*86*7908&6&21?7(A13)*7231?789-37&47*6A83+*6.1921928 )34(.327B4*68&059*863'.70&(31'.2&(.@4*6+*(8&

  !$ " "!$

½

 2&896&0 6&8*27*2(&6&1?74377.'.0.8&87)*863'&6*08*92.:*00)*(32+368 SHUIHFWHDPE68/7$1O RSFLyGHPDWHULDOVQDWXUDOVFRPDUDÃ&#x20AC;EUHV )*'0&8)*136300&2&.(6.2)*(&:&00$2&(&4&)*2(3.;.2&1*28 )*(38@*(30A,.(1&28?*07&086*7*0*1*287&07*9003(.&+*,*.; 9283()*(32+368&)).(.32&0&01&8&0=7

9.&)*0 

 

9&2:.2,9.7&0&'38.,& &,&+&92*;*140&6)*0239 +900*832+368.863'&

 ! # 

 !$ $!#½2(3.;.2&8&1'+.'6*7 )*'0&8)*1363 C (1 69.;(10&2(  "

  ! %"$"# !"&' !" # #"" "# "# # " ! 

6=7838&00A59*-&7)*7&'*6 4*6(31*2>&6&)361.61.0036 &59*78&1&8*.;&2.8

$!!

 

 ! $ ½7(91&)*430.96*8= C (138*723.2(037*7 0&2(   !$ "!$½0&2( ; (1  

*68&059*49,9.7)*7(&27&61.0036 8387*071&8&0&7737  8*2*2 92&,&6&28.&4*6&0).&&).&)* &2<7 ?7.2+361&(.@&0&

 ! % "   "     ! !  "    # %  #       
361 0(!8,270( .9/(+,*3146(+,07 1(8(0(7737 

%(287/46,-,6,/<,7921(8(0?7839*3192+,-,61(083)(/<(1) $&% 863)(6?7(00D59,,78?7)97*(28 59B83-,6/192(4,8/8( 13786(+,838(00D59,43+6?7863)(6(0()38/.( %,27,0746,97 (0(.9/(+,*3146(+,$&% (0(4?./2( ,746@7:/2,(0( 8,:()38/.(/463:(,08,92391(8(0?7()(27+,14368(68,0(*(7(

(8(0(7737+!

(8(0(7737+,

071(8(0(7737$&% +,7*91(463436*/32,292794368-,61838/59,8(1)@7C2130879(97/-0,</)0,7 

071(8(0(7737$&% +,1300,7+/786/)9,/<,2,04,7*36436(0+,1(2,6(92/-361,4,6(59A,849.9/76,0(<(6

071(8(0(7737$&% +,0?8,<3-,6,/<,2794368(838,0*37/+/786/)9,/<,20(46,77/C*36436(0+,1(2,6(1308

463-92+(1,28 071(8(0(7737+,1300,71/0036,20(*/6*90(*/C7(2.9B2/(/7C21308+96(+367 31)/2(07(1)92

,-,*8/:( %387+37()736),/<,2,0713:/1,287+,0*37(000/84,6(59A49.9/7+,7*(27(6463-92+(1,28

1(8(0(77,84,64,6732(0/8=(6,0.6(9+,*32-368

68/7$1(9-(PDWDOjVðFP

½

 #)"0(

½

 

.#)"0( G HVFXPDGHSROLXUHWj½ E *1 69/< *1  

 -

#)"0((* #&%"!*')0½ E *1 69/< *1 

 #)"0( (*#&%"!*')0!"0)+½ E *1 69/< *1  #)"0("0)+

 #)"0(#%""( ½ E *1 69/< *1 

 

 / #)"0(#% ""(½ E *1 69/< *1  

 #)"0( #%""(½ E *1 69/< *1  

68/7$1+$66(/%b&. @7/2-361(*/C(0(4?./2(

     

½

 "63032.(0(:/+(+,08,91(8(0?7$&% (1)921(8(0(77,892(794,6-B*/,83:((++/*/32(0,2*328(*8,(1),0*37 68/7$1(9-(@7/2-361(*/C (0(+6,8( #)"0("0 WH[½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ E *1  *1  

 #)"0("0 WH[½ E *1 69/< *1  

 #)"0("0)+ ½ E *1 69/< *1  

      

!

#)"(() ½7*91(+,430/96,8? ,2*3/</ 2(1,28+,430/A78,6 E *1 69/<*1 6/7-37*  #)"(()½ 7*91(+,430/96,8? ,2*3/</2( 1,28+,00(2( E *1 69/< *1 6/7*0(6  

 #)"(()½ " ,2*3/</2(1,28+,*38C/*6/2 +,*(:(00 E *1 69/<*1 0(2*  #)"(() ½"30/A78,6 0?8,< ,2*3/</2( 1,28+,00(2( E *1 69/<*1 0(2* 31)/2(92()(7,+,1(8(0?7$&% (1)921(8(0?7$&% +,7*91(30?8,< %387+37-361,29200/8(08 4,6(59A,86,7908/1@7-?*/0,78/6(68,/(/<,*(68, 3/2*039,20,7438,7 

+,0?1/2,7 07731/,67+,0?1/2,7(4368,21@7*32-368(0()(7,+,000/8 2*(/<,2 4,6-,*8(1,28,259(07,:30,7869*896(+,00/8+/,743+,2-,67,6:/6

 (#)"0(

½ (1) 68/7$1$/6$53@7/2-361(*/C (0(+6,8(

 

 ( PDWDOjV ½ E 0 *1  

(#)"0( ½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ E 0 *1  

(#)"0( ### ),#) ½ E 0 *1  

       

  (1)1(8(0(7737+,0?8,<,7*91(31300,7  (%#!' "0#!$(½3286(40(*(8 -90030( +,),+300 ?1/2,7+,00/78327,2*3 0(87 E *1    (%#!' "0#!$(½90030(+,),+300(1) :,62B7/2*3036 ?1/2,7+,00/78327 ,2*30(87 E *1 

 #%

 (%#!' "0#!$(½"/1(77B7(1):,62B7 /2*3036 E *1  

$  > $  %  $ $ ! $    % '  !%    ; ; ;   , 7    
-:.-76; 2,72@26; 

*% JFP

½.,7;<*<7-.;9=.6* 7:52:+DD;.6<.7:2*=6*9I.;<2G8:7=;2584.4* ,74=56*>.:<.+:*4.4,7442.4,*81*6-.;<*:*426.*<;

$=E.68.6;.;-.4,76/7:<

 # ),

9=F.4,72@F<D=68*8.:/76*5.6<*4#.:67:5*0.

ðFP

½

6.:*4.4;9=.-7:5.6-.,7;<*<1*=:2.6-./.:;.:>2: 4,76,.8<.-.,76/7:<D;574<8.:;76*4'D574<*>.=:.*5+<7<*44H9=.8.6;.;9=.D;,H57-.=6

=6,72@F.@<:**4<=6-*4<.4;9=.-7:5.6-.;9=.6* 2=6-.+*2@.4;9=.-7:5.6-.+7,*<.::7;*.-:.-G.@<:*,C42-87<;.:7=6,72@F9=.;*-*8<2 *4*<.>*5*6.:*-.-7:52:#.6;*.68:25.:447, 

,75*,7;<=5.;*-7:52:2*,7;<=5*<*-7:52:,75 =6<:76,*=-.2@-.484*.:-.4*4.,<=:**5+=6,72@F-.

C42-7/:.;, .-:.-G2-.*4D;*9=.449=..<5*6<D*4*<.58.:* 

4.02:+.6*584.7 :.4*@*:<.8:7/=6-*5.6<

<=:*9=..<:.;=4<25D;*0:*-*+4.<7<*4*62<$=*6

;=87:<,75"&("87<.6,2*4*8:7/=6-2<*< -.4;<.=;;7562;*5+=6,72@F.:076H52, 

-.,2-.2@2;.6<:.=6.-:.-G/:.;,,C42-7.@<:*,C42- <260=.;.6,758<..4,425*4*<.58.:*<=:*-.41*+2 <*,2G2;2-7:5;;747*,758*6A*<"""""-$"$- #$!!!#!"$"!%# $!#!"&" """!%!"" &""##"9=.;<;,72@26;-./7:5*76-=4*-*.;/*+:29=.6*5+ .;,=5*>2;,7.4C;<2,*8.:*9=E4*,74=56*.4,7442 .4,*8:75*60=26*-.9=*-*5.6<*426.*<;28=0=2; -7:52:8:7/=6-*5.6<.6,*:*9=.;.5+425.6<2-*"!""#+# $"##("!##" """"## $"-!" !"!""/+! $"! $+" !#!*"! .+

* %$('%&' #"&

½ 

 

"$," *" $!-&#!) !"' $ "!&$## "#!" $ !%#- *%- ½2+:.;-.8742E;<.: :.;, J ,5 

  %-½2+:.; +=2-.;-.8742E;<.::.;,

 J ,5    %-½#475.; -C6., ,7<G C42- J ,5 :2;   + 

%-½2+:.; +=2-.;-.8742E;<.:C42-

 J ,5   * %-$('%&' #"& ½2+:.;+=2-.;-. 8742E;<.: J ,5  + %-$('%&' #"& ½ 8475.; -C6., 84752;;74 -C6., J ,5 

   %- ½ 8742E;<.:

57-*4@<:*,C42-

 J ,5 D;87;;2+4.9=.<*3=-26*-.2@*:-.:76,*:

  # ), ½2+:.;-.8742E;<.: J ,5   # ), ½%ROHWHVGHÃ&#x20AC;EUD -.8742E;<.: J ,5   # ), ½ 8475.; -C6., 84752; ;74-C6., J ,5    # ),½72@F574< *4<A7,.4457-*4+74. WHVGHÃ&#x20AC;EUDGHSROLqVWHU J ,5   # ), ½72@F-.;=87:<8.: ;.=:.-.;,*6;*::.4*@*: <.244.02:*5+,757-2<*< *4442<7*4;7/C2+:.;-. 8742E;<.:J,54*6, 

'!&

 # ),%#".! ½ #:.=,*<C4.0*6<.:27: ½&RL[tWRX;,=5* >2;,7.4C;<2,*-.8742= :.<C J

,54*6,    # ),%#".! ½ #:.=,*<C4.0*6<.:27: ½;,=5*-.8742=:.<C J

,54*6,     # ),½7<G8475.; -C6., ,5 

   

     

 # ),ðFP

½

 

# ),

½B & %  " ! & " ) ! & ' ( "' ? ? ?   . ;     
  

 ½$, ., '*. (&)/ &-"!),- 9 & '

 ½ /&&)& ,)/, ' 0 ,(7-$()&),$-- (3 0$&%81 (#$ &' 9 &' 

 

     

  ($,/, & -. 0 -)- -.'55-/('( , . ($,/, ./'. $2 , 2 ' *& &. 0,) (*& "&-&$2)- (%&,',$,"($.4* ,)&),- * , -.$)(-* ,"/-.)-).&- /&&) ,+/6)' ($-5 &$.).- &-$ -

 

½ 

 

 
 !52&%,2  

)59)67-5926'%(%(-%78-/%7)9%*%0A/-%6)+85 48)7)1-8/%92675%587-1%35C3-%F48));-+)-;%1%5 81%0-'%5>3-(#7%0&?7?)/6)86-67)0%3523- .203/(0(17XQVLVWHPDÁH[LEOHDPEFDODL[RV //)-;)6-25+%1-7=%(2563)5%48@727)67-+8-%//>21 )63)5)6752&%5,2!27%//C48)'%/3)5%48@7812 3)5(-67)036   " ½MRF

  #%0-1%7 -0)/%0-1%/%1'7-17 )19)//-7 ! ! G DUPDUL½ G / '0  ! ! ½ G / '0  /OHL[D½X G '0  /OHL[D½X G '0  # -0%66A67)1<-7-9)51A6 -1'2/25%')5%0&5)9)67- 0)17)132/6-32/-3523-/@   DVDEDWHV½X

G / '0/%1'   &DODL[DPE VHSDUDGRU½ G /'0!-17)19)//-7  3HQMDGRUSHUDSDQWD ORQV½ G / '0 2/25'%9%  3HQMDGRUPXOWL~V ½ G '0/%1'  &DODL[ ½ G / '0!-17 )19)//-7 &LVWHOO½X G / '0/%1'  &DODL[½ G / '0!-17)19)//-7

 6DEDWHU ½ G '02/25 '%9% 

&LVWHOOGHUHL[HWD½ G / '02/25 '%9% 

(.7253%5200$ !½>'-/ ()0%17)1-51)7$ *81(%()6)1*81(%&/)48) )63275)17%5%0>48- 1%9)50)//20&-1% %0&%/75)6'20321)176 (!867%0%6 6-66%-'27B G '0    %(//,1*( ½!)-;-(% %0>48-1% '27B -66)1< <11D9)25. G '0")50)// 08/7-'2/25   ,6)$//LOúOXPLQDFLy PXOWL~V½')5 -325')//%1%()*)/(63%7 -66)1<2&)57):-6 %17%//%E '0   )$'2! ½')59-(5) E '0/%1'   +(01(6 ½%0-1%7-9-(5) G '0/%1'  

       


 

 362,23B9

 &"&" %$&('$&&'''

½

        

       

 # % 

  * ½ $!,83(4 :,4/83/:0549*/4:;8549 )/0;:,8/(,:*,458+8,( 2(*(2(/=,8(5(2(83(8/ /+,9 = *3

= *3/ = *3

+,*(+(!52/C9:,8 /99,4>54/1(;2+,8 2(4*  !.!)"#+ &"&½()53 ),:(,9<,4(6(8:!2?9:/* /99,4>(.),8. (.),8. I 2 *32(4*    %# $&")!(-'½ /99,4>(.4;92,)@*1

I *32(4*    

 !*!!(½ (3/4(:/99,4>%58+ 0E812;4+ I2 *3 2(4*  

  *'

½ 

  %# $&")!(-'

½

$"&##

 &"& "%$&('$&&''' ½(3/4(:3/8(22+, </+8, I2 *3  )##,&½ *5:D I *3 $,49,)2(47;,0(8   !!)"(&!! ½8(A/6(4:(22( 8,.;2()2,6,865+,8+/8/./8 ,2-,/=+,22;3()53 ),:(,9<,4(6(8:*,8 2(*(:!(4:(22(F *3 8/9(8.,4:  

%

% $  $ ! # & $    % G   $ H  ' G  $   $  

$%  
5HÁHFWHL[*.5*6*45,.       

 

  

      

  "

$!!

 !"!" !½(*3&/' 3*7*45,/*05*021.4

A . (/ *3&60/&5&.:4)*

 A (/*47*0 &2&35*+3*/&33=

  

 " %# ½ (15= ,44*09"900?7*13- 60)&0>3),(&)* A (/,(1,8,0*3& )* A (/*+3* /6.5,(1.13 

  "!" ½3*4,44*09 ,-*&3.4410&05&..& @ (/1.130*+3*14    # ½,/&44<4&/'7*30<4 ,0(1.13,44*09&3,0& *0+4

A . (/ *+3*/&33=  

 ! # 

 #

½ +(01(6 $, /&44<4&/'7*30<4,0(1.13 # ½  %*63* /;4&/605"! !½,44*09,-* &3.4410 A . (/ %*3/*..  ODL[HUDDPEFDODL[RV ½

A .(/ %*3/*..  3$;  SRUWHV½,/&44<4 &/'7*30<4,0(1.13,4 4*09&+'*3+&+ '*3+ A . (/ *+3*/&33=  


  *+1+22'-'8>+2'8-+/38+1D1/-+38 !9/3@7+17+)6+85+654*+6*+7'6848+71+78+:+7)47+7+393+75'/5+8/817)'1'/<47 64:'+17)'1'/<47 $5+646-'3/8>'6/38+6/467*'62'6/ &/+17)'1'/<47+<86',43*47*+1'34786')'1'/<+6' 0$/09HXUjVTXLQUHVXOWDW8QDjUHDHQGUHoDGDSHUYHVWLUWHRQKLKDHVSDLSHUDWRW«Ã&#x20AC;QVLWRWSHUDWX

 

    

   

          

 " $ 

  !#!"#$# ½% +62/2'61+7 8+:+77'('8+7 E

 1 )21'3) 1?78/) 

 &" & #½ /6'11 /3)46546'891141'*+ (+*411/77+3=:' /10'B;+3./+12 E 1 )2  "½ +*4112'77A7'2(:+63A7 /3)4146:/*6+E )2  &"& #

½ 

#!%""

 "" ! "$# ""###½ '2/3'8:/*6+86+25'8 E 1 )24146 ,'/-(+*411  &" & #½91141'*+ (+*411 E 1)2   $½ 1'3'+7*/2+37/437*+ )'*')'8/,'54*+3:'6/'6  

  # % $ #  "  $ #  "  #   $! % $   "  & $ "  $   C  
-02$1

0+ 0(1  1 # .2$, 23 0( *$12(*#$* 0+ 0(

   "! !!!

½

+!2320($1* . 0$,8 #$*2$3 0+ 0($,1$1203" 230$1#(1.-,(!*$1$,#(%$0$,21 *230$1 +.*70($1(%-,#7 0($1(20($1*$1.-02$1#$%0-,2(11$1-"-00$#(11$1/3$+91 2 &0 #(,

    "! !!!½ 3**-* #$0-30$(4(#0$20$+. 2 > * "+-30$

 

 )312$, *$1. ( -*1 %$&(03, 0+ 0((,#$.$,#$,2 *2$3#-0+(2-0(-*1

 "+

"0$ 02-23,4$12(#-0$,3, ' !(2 "(< . 02+!2-2

"+

"+

    "! !!!½3**-* #$ !$#-** +!4$0,;1(,"-*-0 > * "+$#-**  "+

"+

"+

"+

   "! !!!½ +(, 2!* ," > * "+* ,"  "+ 

   "! !!!½3**-* #$!$#-** $,4$0,(11 # > * "+ -*-0% (&!$#-**  "+ 

"+

-02$1 +!

91.-11(!*$0 2$,1+91.-02$1"-00$#(11$1$,+91+(#$1 .$0 /3:.3&3(1"-*=*-" 0$*2$3 0+ 0($,/3 *1$4-*2(.31 #$1. (&0 ,-.$2(2

*1 0+ 0(1 2$,$,3, & 0 ,2( #$ ,51,%-0+ 2$, +(**-0 * 

* 2$,1 * &3( #$"-+.0 #$    "! !!!½*3+(,( ,-#(26 2 (4(#0$20$+. 2 > * "+$&0$+ 00<  

 "+

   DPESRUWHV½-+1( & % #-01$14$,$, . 02 (+ 11;1 2$,5(2(4$0,;1(,"-*-0 > * "+  

   SRUWHVLFDODL[RV½-+1 ( & % #-01$14$,$, . 02 (,2 2 #$!* ," > * "+* ,"  

   SRUWHV½-+1( & % #-01 $14$,$, . 02 +(, 2-02$1 #$4(#0$ > * "+-30$  

  DPESRUWHVLFDODL[RV½ -+1( & % #-01$14$,$, . 02 +(, 2-02$1#$4(#0$ > * "+%$"2$% (&!$#-**

 

       

   "! !!!½*3+(,( ,-#(26 2(4(#0$20$+. 2 > * "+* ," 

 "+ 

  "! !!!½*3+(,( ,-#(26 2 (4(#0$20$+. 2 > * "+ * ,"  "+

  "! !!!½*3+(,( ,-#(26 2 (4(#0$20$+. 2 > * "+ * ," "+

DUPDULDPESRUWHV LFDODL[RV½-+1( & % #-01$14$,$, . 023**-* #$ !$#-** +!4$0,;1(,"-*-0 > * "+%$"2$% (&!$#-** 

 

 DUPDULDPESRUWHVLFDODL[RV ½-+1( & % #-01$14$,$, . 02 (,2 2#$!* ," > * "+* ,"  DUPDULDPESRUWHV ½,QFORXOOHL[HVÃ&#x20AC;[HV ! 00 ( & % #-01 +(, 2 > *"+  

 
&&(3302,3',/4(2,02 

  253(3&,/4520/33$.$22(4(3>4(/(/5/--0& (31(&,$-$-4(5&02>,$-4(5$2.$2,20%(2 .%(-3$&&(3302,3',/4(2,02!+0 10'293'(3$2404$-3(5--0&,1(230/$-,48$2-,/4(2,02'(-4(5$2.$2,#&0..:3(4&0/6,/*5, 5,/&0.1-(.(/4 !043(-3$&&(3302,3',/4(2,02 

 4(/(/5/$ *$2$/4,$1(2$-',$$',$'( $/73:3,/)02.$&,=$-$ 

  HPPDJDW]HPDWJH DPEFRPSDUWLPHQWV

½

-$4(/3-$*5,$'(&0.12$ '(

 

 "

*DQ[R½X 0-02&$6$ 

   VLEOH½&(2$.%2(6(3 4,.(/4(/10-3.&. %DUUD½&(2$.% 2(6(34,.(/4(/10-3 .&.0-02&$6$   ½ ('0--.$33<3$.%6(2/<3 ,/&0-02? - &.  /OHL[D½ ('0--.$33<3$.%6(2/<3 ,/&0-02 ? &.  /OHL[D½ ('0--.$33<3$.% 6(2/<3,/&0-02 ? &.

  

&$6$ 3HQMD UREHVPXOWL~V½ &LVWHOOGHUHL[HWD½

? - &.  &DODL[DPE VHSDUDGRU½ ? - &.  -RLHU½ ? - &. (PPDJDW]HPDWJH DPEFRPSDUWLPHQWV½

? - &. ½ ? &. &LVWHOO½X ? - &. 05)5--(4 ,.($DUPDULV 

  ! 

²  ('0--.$33<3$.%6(2/<3 ,/&0-02,10-,1201,-; 3HQMDGRUSHUDSDQWD ORQV½? - &.  *DQ[R½X0-02     

    

:3'( 19*,/(3'(30-5&,0/31(2 '(3$220%$,'((3,,/)02.$&,='(12(53 *$)$-$-$4(6$%04,*$    
+'+%, 7, ))+!%("(!"*+"-*+"-

%,-"'  ²2EHUWDLQÃ&#x20AC;QLWHVSRVVLELOLWDWV

 DUPDULDPESRUWHV½ '%(-/%!+"-+"'*- 8 & '++5  

 " 

½

 " ½ '%(-/%!+"-+"'*-++5

 

 $ "+'+"/",-%'"(-"(*)&, -*%(-- %,,"(1$&4()$(,,)( 6LVWHPDG HPPDJDW]HPDWJH½ 8 & ' 

&-.++"#.&&" 

 '"" ½

8 & '&( /%!+" 

  # 

½

 $'%(-(VWUXFWXUDGHOOLW½ 8 & '"+.('-&2,!" 8 '",/"( *+-++5  7DXOHWDGHQLW½ 8 & '++5  $UPDUL½ 8 & '"%0 &+ $UPDULFDQWRQHU½)+-",!"'%+&&8 & '  $UPDUL½ 8 & '"%0 &+ &-"(, &#.%!" )'*+!"    !½&2,-% &.'%(%*3&6 ' 

  # ½ "+/%!+" 8 &  '  

 " "½ -*%(--

8 & '  

 "½ "+' +"/",-%'"(-"(*)&,& '  

 # ½ "+'+"/",-%'"(-"( *)&,8 &

 '  

&-"(,&#.% !" )'*+! !  

 
 ! '$ DPEFDODL[RV

½ ! '$"! '#% ½ %(4)A,976:-,89,8<08*64 (:(;3,:(+,50:097650)3,,5+0-, 8,5:940+,9*()(:705:(: F 3 *43(5*  

! '$"! '#% ½ %(4)A,976:-,89,8<08 *64(:(;3,:(+,50:097650)3,,5 +0-,8,5:940+,9;3363(+,),+633

F 3 *4 

! '$"! '#% ½ %(4)A,976:-,89,8<08 *64(:(;3,:(+,50:097650)3, ,5+0-,8,5:940+,9;3363(+,-(0. 705:(+( F 3 *4(88C

 

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½ (3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9*()(: 705:(:F 3*43(5*  

 ! '$

DPEFDODL[RV½ (405(: 099,5>%68+1D823;5+ F 3 *43(5*  

 FDODL[HUDDPE ! '#%½ "8,;*(:?3,.(5:,8068 ½/DPLQDW'LVVHQ\7RUG 1D823;5+F 3 *4 3(5*  

) FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½ (3(0=69,=:8(786-;5+9-? *039+6)8080(4):67(33;3363(+, ),+633099,5>/3A56/(59965 F 3 *4  

) ! '$"! '#% ½ (3(0=69,=:8(786-;5+9-? *039+6)8080(4):67(33;3363(+, ),+633099,5>/3A56/(59965 F 3*4  

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½ (3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9097650)3, ,5+0-,8,5:940+,9;3363(+,), +633F 3*4  

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½ (3(0=69463:-65+694A9 ,97(0097650)3,,5+0-,8,5:9 40+,9;3363(+,86;8,F 3*4 

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9*()(: 705:(:F 3 *43(5*

 

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9;3363(+, ),+633(4)<,85B905*6368F 3 *4  ""

 ! '$

DPEFDODL[RV½ "04(99B9 (4)<,85B905*6368099,5>8(5*09 (>6;,::,F 3*4 ,.8,

 

 ! '$

&("&½ "04(99B9 (4)<,85B905*6368099,5> 02, (839965 F 3 *4 ,.8,  

"! '#%½ "04(99B9 (4)<,85B905*6368099,5>8(5*09 (>6;,::, F 3*4 ,.8,  

 ! '$ DPEFDODL[RV½ "04(99B9 (4)<,85B905*6368099,5>8(5*09 (>6;,::,F 3 *4 ,.8,  

! '$"! '#% ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9;3363(+, 86;8,(4)<,85B905*6368F 3 *4 

 ! '$" FDODL[RV½5*36;+097690:0; DQWLEROFDGDSHUÃ&#x20AC;[DUDODSDUHW (405(:099,5>65(839965 F 3*4(88C  

FDODL[HUDDPEFDODL '#%½(3(0=69,=:8(786-;5+9 -?*039+6)8080(4):67(33(405(: 099,5>(.5;93,)@*2F 3*4636869  

 FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½ 39*(3(0=69-?*039+6)8080 :(5*(8(4):67(3395*36;(.( -(+689(405(:0<0+8,:8,47(: F 3*4 

 ! '$"! '#% ½39*(3(0=69-?*039+6)8080 :(5*(805*68768,5:67(3395*36; (.(-(+689(405(:F 3 *4-,*:,86;8,  

! '$ "! '#%

½ FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9;3363(+, -(0.705:(+(F 3 *4 (88C 

! '$"! '#% ½097650)3,,5+0-,8,5:940+,9 *()(:705:(:F 3 *4 3(5* 

! '$"! '#% ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9;3363(+, ),+633(4)<,85B905*6368F 3 *4  

! '$ DPEFDODL[RV

½

! '$"! '#% ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9;3363(+, ),+6333(*(+( F 3*4     ! '$"! '#% ½(3(0=69463:-65+694A9 ,97(07,8+,9(8*69,9;3363(+, -(0.705:(+( F 3*4 (88C  

%*$ ;3363((4)<,85B9 05*6368408(33+,<0+8, ! ' UDDPEFDODL[RV½,+633  ! '$" FDODL[RV½#6;8,  

 %*$ (*(+( ! '$ GHFDODL[RV½  &DODL[HUDGHFDODL[RV½  &DODL[HUDGHFDODL '#% ½  

 ! '$"! '#% ½ 39*(3(0=69-?*039+6)8080 :(5*(805*68768,5:67(339(405(: 0<0+8,:8,47(: F 3 *4 (88C 

 ! '$"! '#% ½39*(3(0=69-?*039+6)8080 :(5*(805*68768,5:67(3395*36; (.(-(+689(405(:F 3 *4(88C 

&%!$#'&%!%# 

 FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½ 39*(3(0=69-?*039+6)8080 :(5*(805*68768,5:67(339(405(: 0<0+8,:8,47(:F 3*4 ,0=*3(84(88C 

$ " ! #% & %! &

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½"04(99B9 F 3*4  

%%  E  & % ! $ % '      
 !     

 %#! %"$½*0" * '4-0 %6"'*0#-!/'/'#$1 ," /.-/1$, 1-. **0/DPLQDWð$OFP %$"1$$,3$**'1 

 %# DPEFDODL[RV

½ %#! %"$½,"*-2$*0.-+0'+ 0080 +!3$/,80',"-*-/'00$,5 /', %HQJVð$OFP7LQW $,3$**'1 

FDODL[HUDDPEFDODL[RV ½3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ ,"*-2$*0.-+0'+ 0080'3$/,80 ',"-*-/ ; * "+ ',1$,3$**'1

  %#! %"$½" ! 1.',1 1 '3'#/$1/$+. 1'00$,5$*$,$ 7LHGHPDQQð$OFP * ," 

 %#! %"$½,"*-2$*0.-+0'+ 0080 +!3$/,80',"-*-/'00$,5 /', $,&0 ; * "+',1$,3$ **'1 

     

 %# ! %"$

½

 %#! %"$½/$2" 16*$& ,1$/'-/ ½,QFORXHOVSRPV'+ 0080 +!3$/,80',"-*-/ ; * "+',1$,3$**'1 

  %#

- / 0 ,5 # #'00$ $ / ! -

 

  

! %"$½ * '4-0 +-*1%-,#-0+70$0. '.$/ 12' + 0080 +!3$/,80',"-*-/; * "+$/+$**  

70'

,%-/+

"'90"  %#

 %#! %"$½/DPLQDW'LVVHQ\ &!$/& &!$/&; * "+* ,"

! %"$½'+ 0 080 +!3$/,80',"-*-/; * "+/-"  

  %#

DPEFDODL[RV½'+ 0080 +!3$/,80',"-*-/; * "+$&/$+ //9  

FDODL[HUDDPE %"$½/DPLQDW'LVVHQ\ &!$/& &!$/&; * "+* ,"

 

         %#

  %#

DPEFDODL[RV½ * '4-0 +-*1%-,#-0'+ 0080 +!3$/,80 ',"-*-/; * "+* 2  

 

    

! %"$½ * '4-0 +-*1%-,#-0'+ 0080 +!3$/,80 LQFRORUð$OFP1HJUH + //9   %#!  %"$½/DPLQDW'LVVHQ\ .+DJEHUJ0+DJEHUJð $OFP%ODQF

½

  %#! %"$½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½/DPLQDW '00$,5-/#(:/)*2,#; *"+ %ODQF
 

   & $! %'& ' & %' ) G DU P DU LJD Q[RV½ #%0!, "0%4% 12), %-2 %-/ .+ 1   

.()'*)*'"" )' ½%$.++,!11:1 ; + #,%0!,!2!+71$% 5 #,%14%-!/!02  

""½ -  # '   0% %' )$0%

- &"0&')# "" +( &$!%'(½ #!"!2/)-2!2  $ ), 

 %' +)9 12% 0 .  '½ % , "8 !   '0% -% - $) 1/ .-)" +%%  

" +% ( + ' #   " %'0% #,

 + ½* ;

  

 ) *" & ' &% ') /) "½  !,)- !2  

 )#%')#'%(½ #%0!,"0%4%12),%-2%-/.+1/+712)# ; #,%'0%-%'0%  

  +

½ 

.()'*)*' "" )'

½ .()'*)*'"" )' ½#%0!,"0%4%12),%-2%- /.+1; + #,%0!3- ,!2!+71$%; #,%14%-! /!020)1!0'%-2 

 ."" )")½0%3 FDWjOHJDQWHULRU½$FHU ; + #,%0!,!2!+71 $%; #,%14%-!/!02 0)1!0'%-2 

 .()'*)*' "" )½#%0!,"0%4%12),%-2 %-/.+1; +

#,0)1 !0'%-2  

 ()'*)*'"" )½ #!"!2/)-2!2 ; +#, %0!3-,!2!+71$%; #, %14%-!/!02+!-# 

.%# $ 0'#' &'())' ½#%0!,"0% 4%12),%-2%-/.+1)+!,)-!2)11%-6 .(!--!%+)-%* ; + #, %0,%++"+!-#  

 .'#' "" +½#%0!,"0%4%12),%-2 %-/.+1)+!,)-!2)11%-6.(!--! %+)-%* ; + #,+!-#  

 " +'#" +%( ½!+!)5.1,.+2&.-$.1,81 %1/!)/%0!+%12%4%1#.1%1#!"!2 /)-2!2; +#,.1!   

  +½!% .+)912%0)11%-6.-)*! 3+$%0 ; #, ; #,)

; #, $%#!$!%'0% 

 
 '&#!!&½*812(" "$0 * "+ ( &) & DPEURGHV½X*812(" > * "+$0#"* 0 * 3 * ,"  

      

=     

"'!!*$½ #%3,# #$#0$#<"-(5(,$0 (**$,9-*#$1-2  "-2<   %&$'&'$&$! ½$30$.8&(,$1 ( 

    

 

3& 0,-:1,-+:1#(4$02(01$ +!:1 .0;,+-*271* %-0+ (#$ *.$0 /3;$*1,$,1 #$1$,4-*3.(,* +$,2($*"-1.$0)3& 0* ** 0:13,#$*1+(**-01**-"1+:1'(' 6-,$1 .$00$* 5 01$1-+( 0#$1" ,1 0.$0#$+82-0, 0 )3& 0

½

 '&#!!&

  

  
B: 

;,< 5,3464,5;+,*(5=0(9,3:)638<,9:/0/(463;,:*(9D*0,:0463;::6490<9,: (4),3:8<,,:;9,5?:,3:=05*3,:(4),3;,<),)C03(1<+,:(+,:,5=63<7(9:, 4)<5,44(.(;@,4(;.,7,9(8<C/6;05.<0:;6;(3()(:;+,3(4A*(5=0(9 ,3:)638<,9:B:4B:-A*030+0=,9;0;4B:+,:*6)9,0>$'0(3;9,:*63G3,**065:      

      

  

TXHFUHL[HQDOPDWHL[ULWPHTXHHOWHXÃ&#x20AC;OODODSjJLQD

 $ " & # # 

½  !("$)$ %*$<:;(4(: :0::((4);,5?0;,5=,330; 0=,95D:05*63690::,5? (905(,5.: !("$)$ ½H3 *4

  $%&&#$& ½ H 3 *4  /,'$1FLVWHOO½MRF GH!3A:;0*F 3 *4 0F 3 *43(5*   .25$//PzELO½

7630C:;,90::,5? 5502(96;;,33F *4 <3;0*6369 

 $%%"

½

 # % 

  "%%$ ½ 7630C:;,9 0::,5?<3+B5 $(/34(53(5*   ' %"%&$ ½*6;E

7630C:;,93(5*=,9+   %*$<:;( 4(::0::((4);,5?0; ,5=,330;0=,95D:05*6369 %UHVVRO½H 3 *4!,9(4(;(3A: +, H *48<,,:=,5 (7(9;  ',<9, ;(4)B7A.05( $ $& ½ H 3 *4  $UPDUL½4)796< -65+A90(7,9(7,51(+69: +(+<3;:<,:33,0>,: 9,.<3()3,:0)(99,: -A*03+(+(7;(9(3,: ;,=,:5,*,::0;(;: H 3 *4  


    

*!++(% ½&%)..6. $0((+("#$&%) 1#-*6.,&%)#*//: (!)  #0-#,3% #- )/(3."#2 !) #.1#*,-/  "-' '/* ##(#.#'! UDSHUDEUHVVRO½ !+/70*"*8-"&! : !)&!+&2&*#- : !)   (++!* ½ ,+(&5./#-

  581'FDWLID½X ,+(&5./#-9!)

 

½*!++(%  

%$516/,*)/2'+b67 $( !*( !*!++(% ½SHFHV*!(+0

)*/#. $0*"*8-"&! !+&2&*#-& ((#*4+("# .+/'0./ (# !+/7  %$516/,* "-' '/* # SHUDEUHVVRO½ !+/70*"*8-"&! : !)&!+&2&*#- : !)  0,11(1%52'<5 "-' '/* #)!* EUHVVRO½ !+/70*"*8-"&! : !)&!+&2&*#- : !)  0,11(11b3(1 PDQWD½X ,+(&5./#- : !) +. %$516/,* &', ½X !+/7 :!) 

       

         


            A8;.:7*

ยฝ

$ !&

ยฝ $ "   # ! % DFODVVLร€FDULPSUHVVLRQV & % & 

 % 'ยฝ:&31&(&549&*89@ 9&3(&)&1&(&).7&*8(43;*79*.<*3:3&2&,&9&115*7&13*341.B89*7 .51@89.(.88*3=43.0&:1)*7 E 1 (2$*72*119&743/&   "& ยฝ4'1*)&.7* 11*:,*7+@(.1)*24:7*..)*&15*7).;*79.78*:3)&)*541.B89*7 0zGXOLQรDEOHGHSOjVWLF'LVVHQ\-DQ'UDQJHUรฐ$OFP $*7) 

&ยฝ743<&78*)*8*3;41:5&1*6:.1.'7..&/:)&*1 FHUYHOODFODVVLร€FDULPSUHVVLRQV5HFRPDQDWDSDUWLUGHPHVRV 1@89.(.(&:9<D8.39B9.(.88*3=*37.07*:9>E 1

(2$*7)   &ยฝ743<&78*)*8*3;41:5&1*6:.1.'7..&/:)& HOFHUYHOODFODVVLร€FDULPSUHVVLRQV5HFRPDQDWDSDUWLUGHPHVRV :89&2&88.88&5.39&)&.*3;*73.88&9.3(4147.88*3=33&+;*71:3) E 1 (2$*72*11 $ !ยฝ1*,&'1*89&1;.&*85&.6:&334*8+&8*7;.7 )XVWDPDVVLVVDDPEYHUQtVLQFRORULSLQWXUDรฐ$OFP%ODQF    

#ยฝ#3114( )*7*+:,.:3&-&'.9&(.C).38):3&&197&5*7/:,&74&77&:1.78* &).38 *(42&3&9&5&79.7)* 2*848 541.B89*7.88*3=33. ND*URWWHOOรฐ$OFP9HUPHOO

  " "    !    ?  #   $ #  "  %        
½ 

 

 #$%" $!)#$ ##' #$"%!(#$" $UPDUL½"%$) DQWHULRU½$PESURX )"!""#"&" ! "#%$ ð$OFP5RVD YHUPHOO 7DXODLQIDQWLO½ ð$OFP9HUPHOO &DGLUDLQIDQWLO½X ð$OFP9HUPHOO   ! GHSDUHW½)#$ ##' &"% 0j[:FP 5RVDFODU  

0$0087FDODL[HUD GHFDODL[RV½X &DODL[RVDPEWRSDOOHYLWD TXHFDLJXLQTXDQV REUHQ ð$OFP5RVD YHUPHOO  ! ! OOLW½X" !$" DPEHOVRPLHUGHOjPLQHV 68/7$1/$'(ð $OFP5RVD "$)# [FP HVYHQDSDUW .25$//67-b51$ " MRJXLQHV½ ! *#$" ##' *URWWHOOðFP'LIH UHQWVFRORUV .25$//),6.FLVWHOO " ½SROLqVWHU ##' " $$ $OFP9HUPHOO 

    " 

½

 #  $ !% '%  !& ' ("" !' 


(4(0

63g.$OOXPGHQLW$OFP

½X

#!%""

½  

  .85$GRVVHU½ 30/=67,5 40;67/* @

 0

*10(8 )0(2*   

  ½3600/76,28200/7 (1)+366,5/00/7(07(1) +366,56/./5,60,6758*785( #/2*038,0631/,5+,0;1/ 2,6 /1(66>6(1)9,52>6 /2*3035 0(1/2(7@

 0 *1 ,5(1(7(0;6 +, @

*1,69,2( 4(570(8-36*  " $ 63g.$OOXPGHQLW 000816,2*<2/6(4(.( 45,1,27,0*(4+,0-(2 7(61( 0;67/* *(87:?+, 6/0/*32(0*1½X &,5+ )0(2*

 0 *1½X0(8 )0(2*

 0 *1½X &,51,00 )0(2*

 0$0087OOHL[D½ 0;67/* @ 0 *1 0(8

 0,11(1OOXPGH SDUHWOHFWXUD½ *,5(1)5,9,67/1,27 ,24306;: '0(8   %$516/,*'-85FRL[t ½X

430/=67,5 @ *1 &,51,00  0(8

  %$516/,* .52.2',/SHOXL[½

430/=67,5*1 &,5+  

 # # $ " # "  % $ # # #  # $ "  $ # " & # #  % " $$     
' # 

½

+410/+$-''/&04#%#$#54

 "(!-;45+%-#.+/#5+1+/563# 'LVVHQ\0.MHOVWUXS$gVWJDDUG

 !"## !#½

@ -

%.-#6 

 &! FDODL[RV½@ - %.-#6%-#3$-#6  04#7'3.'--  

 #$## ½ @ - %. -#6 

0$0087HVWUXFWXUDGHOOLW½0.1-'5#3#.$'- 40.+'3&'-;.+/'4! @ - %. '3#.#5#-;4&' 8 %.'47'/#1#35-#6  04# 

0$0087WDPERUHWSHUDQHQV½> - %. -#6%-#3 04#%-#3  7DXODSHUDQHQV½>- %.-#6  &DGLUDSHUDQHQV½ @ -%.-#6 "'3.'-- 

0$0087DUPDUL½ 3'6%#5;-')#/5'3+03 ½ð$OFP -#6%-#3$-#6  04#7'3.'-- 

   DOPDWHL[ULWPHTXHHOWHXÃ&#x20AC;OO

 "(!645#.#44+44#5'/9+&#+'/7'3/+44#5+/%0-03+44'/9#3+/#'/)4 %UHVVRO½#$#4'&'-$3'440-'41054+56#3#&6'4#-563'4&+('3'/54!/-#5'3#- <4&'4.6/5#$-'1'3#26#/'-/'/%3'+8++'/53+4635+&'-$3'440-50540-@ - %. '3#.#5#-#4404&' @ %.26''47'/'/#1#35 

 %! FDODL[HUD½@ - %. 

/(.69,.DUPDULDOW½ #-#+8#.$501#-- @ - %. 

/(.69,.OOLWVH[WHQVLEOHV½0.1-'5#3#.$'-40.+'3 ! '3#.#5#-;4&' 8 %.'47'/#1#35 @

? -%. !""

! ! "½+.#44=4#.$ 5+/5'/7'--+5+44'/9#3+/# '/)4 @ -%.  

/(.69,.DUPDUL½ @ - %.  

 )! ! !"##!½ #.+/#5+1+/563#@ - %.  

' ! ! "½-;45+%+#%'3 3'7'45+.'/5'/10-4+4 4'/9#3+#"+/,# @ -%. 

 !!½ #.+/#5+1+/563#+44'/9 #3+/#'/)4@ - %.-#/% 

 

   WHXÃ&#x20AC;OO

½*8//,9(5EUHVVRO½#$#4'&'-$3'440-'41054+56#3#&6'4#-563'4&+('3'/54 !/-#5'3#-<4&'4.6/5#$-'1'3#26#/'-/'/%3'+8++'/53+4635+&'-$3'440-50540- #+).#44=4(6--0-#&'(#+)#.$7'3/=41+).'/5#5@ - %.'3#.#5#-#4404 &' @ %.26''47'/'/#1#35-#/% 

#$ !" ½+.#44=45'/9+5 #.$7'3/=4+/%0-03@ - %. 

 %! !!½#.+/#5 +1+/563#+44'/9#3+/# '/)4@ - %. -#/%  

 !"##! ½#.+/#5+1+/563# +44'/9#3+/#'/)4 @ - %.-#/%

 

#&#"½0.1-'5#3#.$'-40.+'3 &'-;.+/'4! %'3#.$3'7'45+.'/5'/10-4 '3#.#5#-;4'85'/4+$-'+44'/9 +/#*3+45'/4'/ @

? - %.-#/%  

 !""

½

 "#!$#$!# !

½  "(!#+).#44=4(6--0-#&'(#+) %UHVVRO½#$#4'&'-$3'440-'41054+56#3#&6'4#-563'4&+('3'/54@ - %.'3#.#5#-#4404&' @ %.26''47'/'/#1#35  %! ½ @ -%.  

"#!$#$! ½#.+/#5 @ - %.-#/%  '4%#+8'4&'..#)#5:' .#5)'/04+/%-06'/7'63' 1;)+/# 

         ( 1 & $ 5 $ 7 ( 1 6 0 e 6 0 2 % , / , $ 5 , 3 ( 5 $ 1 ( 1 6 $ / $ 7 ( 9 $ % 2 7 , * $ , . ( $ 

 "#!$#$!#!½3'6%#5;-') DQWHULRU½,QFORXEDUDQDGHVHJXUHWDW&RPSOHWDU #.$40.+'3&'-;.+/'4! '3#.#5#-;4&' 8 %.'47'/#1#35+.#44=4#.$'/7'3/+44#5+/%0 -03+44'/9//#(7'3-6/&@ -%.  

'WDXODSHUDQHQVDPEFDGLUHV½645#&' %0/=('3'4.#44+44#%#$#5-#.+/#5+1+/563# #6-# @ - %.#&+3# @ 4'+'/5- %.-#/%  

"#!$#$! ½#.+/#5 @ - %.-#/%  04+/%-06'/-'4 %#+8'4&'..#)#5:'.#5)' 7'63'1;)+/# 
7(.&1/'(52(&,$. 2(4$.WHXÃ&#x20AC;OO (OVWHL[LWVDMXGHQDIHUTXHO KDELWDFLyGHOWHXÃ&#x20AC;OO 

5,*7,/>52(4510$.(9&.75,8$,$&1..,'14$$/%6(, 9,658(74<5&1/0>5'(5(0;,..$55(37,%.(,',8(46,6

%$516/,*61855 MRFGHIXQGDQzUGLFD

4('(&14$4616$70$+$%,6$&,A5(/24(37((68,0*7,

½SHFHV

'(*75670&$08,

%$516/,*'-85FRUWLQD

½SDUHOO

 "   

%$516/,*35,&.$5 PDQWD½ &16A ,55(0:8$70'*4((0 C &/.$7  %$516/,*61855MRF GHIXQGDQzUGLFD½ SHFHV70'$'('4('A &1,9,0(4$,..(0=1.'(516$

&16A,55(0:8$ 70'*4((0.$7  %$516/,*'-85 QHUD½ &16A ,55(0:8$70'*4((0 #(4/(..  %$516/,*5$1' ½ &16A ,55(0:8$70'*4((0 .$7  $72//FREUHOOLWPDQWD ½ $&4@.,& 21.,?56(4 C &/ .$7    ! %$516/,*'-85 ½ &16A ,55(0:8$70'*4((0 .$7  .25$//5(9IXQGD ½ &16A ,55(0:00,-$4166(.. 7.6,&1.14  

   FREUHOOLWPDQWD½

21.,?56(4,55(0: 7.'>0 $+./$0

C &/41&   %$516/,*5$1' FDWLID½ &16A ,55(0:8$70'*4((0 C &/7.6,&1.14  %$516/,*'-85 FRUWLQD½SDUHOO

&16A,55(0:8$ 70'*4((0 C &/ .$0&  0,11(1'5$.( QHUD½ &16A ,55(0:7.'>0 $+./$0.$7

 %$516/,* ½X &16A ,55(0:8$70'*4((0 C &/ .$7  #(4/(..  .25$//),6.FDWLID ½ 0,.A,55(0: 00,-$4166(..C &/ .$78(4'  

,'(5)70'$0B4',&$

 C &/,&1,9,0(4$ C &/


 

&* &

   

  !" PDWJHð$OFP$TXHVWDFRPELQDFLy

½ # %%,%#+%& & !&"!($!%%& !""$%%!)&'""#!! (VWUXFWXUD½ - ! &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- ' (VWUXFWXUD½- !  &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $  &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $   $TXHVWDFRPELQDFLy½

 

 

  ! G HPPDJDW]HPDWJHð$OFP $

½

(VWUXFWXUD½- !  &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $!%#$!&

 &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- '  $TXHVWDFRPELQDFLy½(VWUXFWXUD½ -  ! &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $  &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $!%#$!& $TXHVWDFRPELQDFLy½ (VWUXFWXUD½ -  !  !G HPPDJDW]HPDWJH½X- $!%#$!&  &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $  (VWUXFWXUD½ - ! &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $!%#$!& &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- '  (VWUXFWXUD½ - ! &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $  (VWUXFWXUD½-   !

JDW]HPDWJH½X- $!%#$!&  ! G HPPDJDW]HPDWJH½X- $  (VWUXFWXUD½ -    ! JDW]HPDWJH½X- $  ! JDW]HPDWJH½X- $!%#$!&  ! G HPPDJDW]HPDWJH½X- $!%#$!&  &DL[DG HPPDJDW]HPDWJH½X- $!%#$!& 

 

 


 

    

   

  

   !%

# $ "

1 ( $,"-

½

 

 

 

     

 

  

1"*+ $$( &#&+ DPEWDSD½ WHUDFHU'LVVHQ\(PPD 'DIQlVð$OFP 7DURQMD   SHOXL[½ SROLqVWHU'LVVHQ\ (YD/XQGJUHHQ/FP 7DURQMD 0 % %!+. %+! ( &#&+ %'%()+"% &+* ½SROLqVWHU 'LVVHQ\$+XOGpQ6 'DKOPDQ/FP 7XUTXHVD

1g-(HPPDJDW]HPDW JHGHSDUHW½MRF 3ROLqVWHUDFHU )FP)FPL )FP%ODXYHUG YHUPHOO %$516/,**,5$)) SHOXL[½ SROLqVWHU'LVVHQ\(YD /XQGJUHHQ/FP 7XUTXHVD  SHOXL[½ SROLqVWHU'LVVHQ\(YD /XQGJUHHQ/FP *URF 0 SHOXL[PXVLFDO½ SROLqVWHU'LVVHQ\ (YD/XQGJUHHQ*URF 1 SHOXL[½X FDWjOHJDQWHULRU½ SROLqVWHU'LVVHQ\ (YD/XQGJUHHQ/FP 'LIHUHQWVGLVVHQ\V 

 / SHOXL[½ SROLqVWHU'LVVHQ\ (YD/XQGJUHHQ/FP 9HUPHOO

 

 

½.5,77(5HVWUXFWXUDGHOOLWLEDUDQD½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½%DUDQDðFP &RPSOHWDUDPE68/7$1/$'(VRPLHU3L PDVVtVDPEYHUQtVLQFRORUð$OFP 3HUDPDWDOjVGHðFP HVYHQDSDUW /DUREDGHOOLWHVYHQDSDUW


  

(648(55$

  6.5,1FDL[DDPEWDSDð $OFP

½X

 

QDFLy½(VÃ&#x20AC;[DDODSDUHW $FHUJDOYDQLW]DWð $OFP

    

' 5 ( 7$ 

  

  FDODL[½3OjVWLFð $OFP $FHUJDOYD QLW]DW  VXEMHFFLyIURQWDO½

 XVDUDPEXQVXSRUWUHJXODEOH HYLWDFDLJXGHVDFFLGHQWDOV $PFP /OHL[D½/OHL[DGHUHL[HWD TXHHVSRWIHUVHUYLUÃ&#x20AC;QVLWRW DO H[WHULRU3HVPj[NJ ðFP

   6LW KRSURSRVHVSRWVJXDQ\DUHVSDLDFDVDWHYDDSURÃ&#x20AC;WDQWHOEXLWVRWDO HVFDOD DOHVJROIHVRDOYHVWtEXO(VSDLSHUDWRWHVOHVHLQHVLWDPEpSHUDODURGDGHUHFDQYL ,XQDOODUDPEPpVHVSDLSHUDWX


1'3# 90/'4&+(<%+-4+1'4041'4#/54

%52'(575<**9(FRPELQDFLy #! 

'.13'*+*#1#354&'-#%#4#26'4=/.;4&+(<%+-4&03)#/+59#326'&#-53'4

½

 "

"/4+45'.#&'..#)#59'.#5)'3'4+45'/5%0.26'#)6#/5#'-41'404

 " ! QDFLyDPESRWD/½ %'3)#-7#/+59#5 ? - %. 61$&.FDL[HV7'63' 1:)+/#

.;41'4#/541054'34+)6+-#40-6%+=+8#-#-'41#3'540.6/5#-#.$1#-4&'- 5'33##-40453'%0/4536'+86/#%0.$+/#%+=26'4#,645+#-'45'7'4/'%'44+5#54 4+'453#%5#&6/#90/#*6.+&#-'4536%563#&'('330)#-7#/+59#5&' '-%0/7'35'+8'/-01%+=+&'#-

!

-#530$#3:4-#)6+#&'%0.13#&' 

+&' " !&!

½ %%'3)#-7#/+5 9#5! $ UD½ %. 3DOH[WHQVLEOHLSRWD½X4 SRWÃ&#x20AC;[DUÃ&#x20AC;QVLWRWHQVRVWUHVGH )0-('4- %.  3DO½X- %.

 *DQ[R½X - %. 

 " ½.> -%.   %-:45+% &DL[D½  &DL[D½  &DL[D½   &DL[D½  &DL[D½  '45#1'4'4 7'/'/#1#35 %52'(575<**9( " !& H[WHQVLEOH½?  - > %.  ',03$DUPDULSHQMDQW½ -:45+%#%'3 ?

- %.

 69$-6IXQGDSHU DURED½MRFGH-:45+% 6'4&' ? %.+6/#&' ?

%. *250VqULH645#.#44+44# /OHL[DSHUDDPSROOHU½ ? %.  &RPELQDFLySUHVWDWJH ULDOOHL[HV½ ?

 - %.   #! ½X#35=0/&6-#5 ?

- %.#33=  &LVWHOOSHQMDQW ½%'3 ? - %.  # !

½

                

*250FLVWHOOSHQMDQW

½

 
 %)00&,5"%&0.&/%&0"/() %&" 

        

  

 

 

 .$66(77FDL[DLWDSD$½X 

  

&/"0)01&+"  "/1:-,%2*"1 &DL[DLWDSD½X ;*$+    ½X ; * $+ 6.5,1VqULH$&/'"* 3",)16"1&DL[DLWDSD½X ;* $+   LWDSD½X ; * $+  6257(5$FDL[DL WDSD½X*801)$ ; *$+ 

6$0/$VqULH *801)$&DL[D½X;* $+ 7DSD½X &DL[D½X ;* $+ 7DSD½X 

&DL[D½X ; *$+ 7DSD½X &DL[D½X ; * $+ 7DSD½X &DL[D½X ; * $+ 7DSD½X 61$&.VqULH-,1/".*"$"1#&%-**&DL[DX ; * $+ 

 &DL[D½X ; * $+  5,//URGD½X

 ²&/"**)#/&/)"7 .$66(77FDL[DLWDSD$½X  675,.7FDL[D LWDSD$½X"/1-*),"&)4+"//:  

1267$/*,6.FDL[DLWDSD$½X"/1-*),"  027253FDL[DPXOWLPqGLDLWDSD½X2**"%&."*+" 

1267$/*,6.FDL[DPXOWLPqGLDLWDSD½"/1-*) ,"  ²&/"**)#/&/)"  .1,36$ FLVWHOO½X-,$+"/9 675,.7FDL[DLWDSD $½X&)4+"//:  .$66(77FDL[DLWDSD$ ½X*",$ &'/& ²&/"**)#/&/)" !².$66(77VqULH"/1-*),"(PPDJDW]HPDWJHSHU&'

½X  &DL[DSHUD'9'LWDSD½X&/+&**  *",$ 0LQLFDODL[HUDSHU&'½X *",$ 675,.7&'FDL[DLWDSD½X"/1-*),"  /,1*2FDL[DLWDSD½X"/1:  .$66(77&'FDL[DLWDSD½X ² 9$&.(5FDL[DSHUDUREDLWDSD½X-*/&%&1&)4)1 

1267$/*,6.FDL[DSHUDUREDLWDSDX .$66(77FDL[DSHUDUREDLWDSD½X 

 
$,0)%  #08)56@&7.2)4*)'6%/)06)0(4)=%601/>5).216,/%+,0%470%(7.6)4%.50)05 616%.%'%5%>570..1'2)4-7+%4%51.7',A!,56)/)5()//%+%6;)/%6+)(,8)46,65 '1/!<!"2)46%.37))0(4)=%45,+7,70-1'70537%0652)0-%(145 %.%5)8%%.674%2)46%.37)).55)75%&4,'501)56,+7,02)46)44%

 # !"!! DPEFRPSDUWLPHQWV

½!#

  !

½ 

X  $ 174)/%55@5 %/&8)40@52,+/)06%6, %')4,019,(%&.) !! ½B . '/  3HQMDGRUDPEJDQ[RV ½X B .'/ 6DEDWHU½521()0 %2,.%4 5%&%6)455,0'.1 7)0.)5*)44%/)06)5() /706%6+))4%2% 4)..5()5%&%6)5B . '/   ! DPEFRPSDUWLPHQWV ½X)4% 2% 4)..5()5%&%6)57..1.% ()4174)%/&8)40@5 ,0'1.14 B. '/  (.255(DQWEDODQFt ½756%/%55,55% 2,06%(%,55)0:00% *8)4.70( B . '/$)4/)..

 

 " 

 # !"!! DPEFRPSDUWLPHQWV ½X21.,?56)4 .'/ .%0'  $)4(&4,..%06 


%# $&%&'((

½

  '(&

½ !

'(&

½  "/)!%&*'(.)! ½2**-*#&'$'&-** #+$3'/,60),%-*-/#%'/ )00',4#($'/( #($'/( 8 *%+  &"&'(& ½X*501)% 8 * %+*#,%  /2**$SHQMDGRU SUHVWDWJH½ %'/ #+$/'3'01)+',1',.-*0 8 * %+/)0 #/(',1   %# $& SHUDMDTXHWHVSDQWD

ORQV½X201#+#0 0)00##+$3'/,60),%-*-/ + %+   ,'-&%'/#+$ /'3'01)+',1',.-*0)0 0',4-2)0''&'/01/7+ 6DEDWHU½X'/ # .#/'**0&'0#$#1'0

8* %+'(/'  #+$ GREOH½X 8 *%+'(/'  "

'-&%'/#+$ /'3'01)+',1',.-*0 )00',4-,#/*00-, 6DEDWHU½.#/'**0

&'0#$#1'08 *%+ *XLDLVXSRUW½ 8 * %+

  PLUDOO½ 8 %+ *#,%   '-&)+#0060 1',4)1#+$3'/,60),%-*-/ 3UHVWDWJHDPEJDQ[RV ½X 8%+  (& ½X.#/'**0 &'0#$#1'08 * %+  %$67$17FLVWHOO½X -1#,( 8 * %+ 


 (4-$3!&''.#)- '%/&"#!*(+, "  

 # $# # FRPSDUWLPHQW½X *'&5-.#,&+'3-.&!8

 '!((("#!* '*,-  HVWHQHGRU½!#, ( ,#0#-.&(#).#)+*'- 9 ' !(,&- ,%#).  $1721,86HVWUXFWXUD EjVLFDWDXOHU½X !#,( ,#0#-.&(#).#) +*'-! .#$#!.# #"*'' &+'3-.&! 9 ' !(  6.8%%VDEDWHU½ *'&5-.#,

9

 ' !(')!   PzGXOEjVLFURGHV½ !#,( ,#0#-.&(#).#) +*'- 9 ' !(,&- ,%#).   "" !! VXSRUW½*--"#' /%"( -#+,"*,- SHUFODVVLÃ&#x20AC;FDUODURED *'&5-.#,&!#,%'0)&.2. 9 ' !(')!

 

"#!

½ 

½

 

 "" !! DPEVXSRUW½ &

 & ½)!'*/./' #-.#)#"*,&''#&1#-!#, ( ,#0#-.&(#).#)+*'- $/''*'"# #"*''( #) 0#,)&--.&)!*'*,&! . #$#!.# #"*''   "%!'3-.&! (VWUXFWXUDDPEURGHVL WDSD½ &DODL[½X 9

 ' !( 

 &DODL[½X 9

 ' !(   FDUURSHUDODURED DPEURGHV½0#. (--6-( 0#,)6-&)!*'*, +*'&5-.#,

!*.7 9 ' !(')!  

  
2/%$ /. -=3(,.(&(33+4(3

# ! ½X/52(-$33?3 42$&4$4$-%/,+B&-  VXSRUW½X/52(-$33?3 $-%6(2.?30+*-(.4$4 B &-  -b53(1OOHL[D½X 5,,/,$'(%('/,,$-% 6(2.?3+.&/,/2B&-  " VXSRUW½X#+.&.+15( ,$4B&-  /-86'$/OOHL[DGHYLGUH ½X!+'2(42(-0$4 (3-(2+,$4B &-   VXSRUW½X,5-+.+$./ '+4:$40,<34+&-&- 

  ! ½X&(2+./8+'$%,( +,$-+.$4 15? $-%(,350/24; 6(52(05.4 -b53(1OOHL[D½X 534$-$33+33$4(.9+'$+ 6(2.?3+.&/,/2B&- +.4(.6(,,+4 

 +c//VXSRUW½X&(2 $-%2(6(34+-(.4(. 0/,3B &-(*2(  ! ½X+-$33?3 B&-

 9$/7(5VXSRUW½X ('/,,-$33?3B &-

 # !$15? $-%67,/,*VXSRUWV6(52( 05.4

" !$15?$-% +c//VXSRUW6(52(05.4 -b53(1OOHL[D½X 5,,/,$'()2(+8(4(.9+'$+ 6(2.?3+.&/,/2B&- (*2(-$22@  15?$-% " VXSRUW6(52(05.4

6HPSUHpVSRVVLEOHDSURÃ&#x20AC;WDUÃ&#x20AC;QVO HVSDLPpVSHWLWLDPDJDW$VRWDGHOHVÃ&#x20AC;QHV 42(3$3/%2('(,(30/24(3A4(.+-5.$<-0,+$*$--$'(,,(+8(3+350/24315( V DFREOHQDTXDOVHYROKDELWDFLy-b53(1+c// FRPELQDFLy

½

    

    " !   7 7 7  (3

   

½$1721,86ERVVDSHUDUREDDPEVXSRUW ½.&,/52/'(3&(2$-%2(6(34+-(.4 (.0/,3+0/,+>34(2 B , &-,$.&*2+3 $2*(.4  $-%='+30/.+%,((. .(*2(*2+3$2*(.4  


 

  

  ($""/)#&)&"*((6+"")$$('+$$5$%,%"+)'+#"+* "***%*(-4"))$.%(($!$,(+$#+$*$%,&(($+$)%$ $*(%($"+*"**%#)%)"""$+$ (),*-(")+"")&(#%)*(("#3$'+ )#(0)%#)#(0)$%($&-"")$3+$#*("#%"*%$#"'+")&%*(+$ EDODQFtHFROzJLFPROWFzPRGHLDPpVDPpVDSLODEOH$L[tQRHVGHVDSURÃ&#x20AC;WDUHVQLIXOOHVQLFRV *%)$)&+(/#%"*$*'+,+"+*$('+)*)+""))),(+$&(+$(2" &%*)+(+$"$1#+$))$.%$+$)*4(%($"

0))*4() 

  

½  

  

()$$( 7

 " #  


 

     % !"""#! $!!#! !!" ! #"!)!## %   #!"! #!#!$#  # !!& (KOpQ-RKDQVVRQpVXQDDSDVVLRQDGDG DVVXPLUULVFRVLGHVDÀDUOHVGLÀFXOWDWVVREUHWRWTXDQHV " "" ''!!" ! $+ ! #!"$$$ # ' #!!*" !#, (!" &)! "#$ ##)! # "#*  )!#!!" " """ "" #%#/ /OXP,ÁDPHV$PEO HVSXUQDTXHODFDUDFWHULW]DO (KOpQYDWUDQVIRUPDUIXVLEOHVGHSRUFHOODQDUH !!"" !! "!!!" !"!$!!$" ! # !!&

½   

)!!"- ! 

  

   

3UHXFDWjOHJDQWHULRU½3RUFHOODQD !"!" . %ODQF


  

  

     

 &'('&'(#%"###"'&% "'!&"!&('%" #' GHOEDQFSHUOD[DU[DLRUJDQLW]DUOHVIRWRVGHODIDPtOLDÃ&#x20AC;QVDGLULJLUODWHYDHPSUHVDGHV

   

½

&*$(!'#(&&#'%!&&'&'% "%'&&')

   ½   (%#+!    

 ½  (%#+!  ½   (%#+! "%"*& (!&# !& &!&)+! 

 
+ %%+ #'(- ',&(%- %%() +*.3,6-#'".# % , . ,)# -+ %%) +*.3'(-+ %% .-(-,$.'-, & ,+#)-(+#,# &&"-0 &-" '(+"'#-0- . ,(-+ ,) +,(' ,'((.) '&(%-&2, ,)#*. .' ,(%(-, +)"+!-.+ ,(! + %, .+ , $.'-,)(-, +&2,#/ +-#-

! &#" URGHV½ .+ )1"   WDXOD½X.% + & %&#'!.%%(%  (%% 8

% & "+  

 !!%"$#!! ½X +%- '-%%7 &+#, +" '-  

 #$#!! M~QLRU½X .+ )1"  # # WzULD½  .+ )1" $ ½  .+ )1"  !! ## ½X&#'- 8 %& +& %%  .$75,1WHL[LW½P *.4 '-)#,,%)+ - %!(', .+ )1" 781'5$WHUUD½P  .+ )1" 

  $%!

½X 

 

 2,#'!(+&#5,(+ % "+'-# %- ++ %)1"#' 


0/*0:5)*

*(*55-6*570..1((@/1)*2*464*'&..&42*4@016*052417*52&- &DSG DTXHVWHVGXHVSURSRVWHVQRRFXSDPpVGHPò$SURÃ&#x20AC;WDOHVSDUHWVSHU *//&,&6;*/&4&/'(&.&-915(&-9*5-2146&4*8-56*5&(&)-4&-.&(&.&-9*4&

'%#&#/ !%%"+-!%+"! %(')+!*

&/'41)*55?0+<(-.5)&/&,&4516&.*5(4-2614-37&001*50*(*55-6*0

½

"

$ ! ! 

 ),17253WDXOD½ #&7.*4)&(*4-019-)&'.* 16*5)&(*4-019-)&'.* &/'4*8*56-/*06*0 21.5 B .(/

 

%5=4-* 8*74*2<,-0&  +%')!+%)' !* ½4-5&4,*06 %*74* 2<,-0& '%#&#/ !%%"+-!%+"! DPESRUWHV½ -/&55>56*0:-6&/' 8*40>5-0(1.14&(*4 ,&.8&0-6;&6 B .(/  $#,!) DPEURGHV½X %*74* 2<,-0&  ! # 

  #)"#)+0)#

½

 '%#&#/ ½/24=5*04*..*7 .&/-0&6B . (/  *.)#!/24=5*0 4*..*7.&/-0&6 *)#(+')# ½ B . (/  $#,!) DPEURGHV½ B . (/ 

  #) JLUDWzULD½%*74* 2<,-0&  ()'+!+') G HVFULSWRUL½ (*4&/'4*8*56-/*06 B (/ 

 #  #   # ! # A $ " !%  # !  "  ! #    
+'+$ !*+!-

½ .

6-)93-75)0564.-77043)1)1)8-:) 

 $ " & # # 

 -.&½ %)91-6,-:0,6-86-25)8 !48-7,)+-6+642)8 A 1@+2 

  &&.' !-+!&&½ +-65038)81 +2  $+#$+-2+$½ 93,)463,)1:-6, 11)3) A $-0-38 1 @ +2   ,0+$! +)*)85038)8 +'+$ '*)+-!,)++! $,,!, ½ A 1 +2 1)3+   +'+$ '*)+-*!+,$( ½ A 1+2

  +'+$ !*+!-' *)+-!,½.91141),- .6-0;-8-3<0,))2*:-63>7 03+4146503896)1

+2 1)3+3-/6-2)66?17 )/).),46734703+149-3  **!+!+ ½!6-9+)8=1-/ DQWHULRU½$FHUDPE 6-:-7802-38-35417607 )6/-38 

)'$($1 !''#-/!'-#!'*)-!,

½ . +'+$' *)+-*!+,$(

½

 # % 

**!+!+

½

)'$($1 !''#-/!'-#!' *)-!,½.91141),- .6-0;-8-3<0,))2*:-63>7 03+414617)/).),467 34703+149-3 A 1 +21)3+3-/6- 2)66? %) ! ,"-!,*!+)++!,*)( 0($½!6-9+)8=1-/ DQWHULRU½$FHU )2*6-:-7802-38-35417 6/-38)8   +'+$'*)+-*!+,$ DQD½'-96-),)18,"- *!+)++!,*)( 0($

½

 $!" & % $!  $ %! #  %  !

# % #% 

 $ ' & %  (   
"%%%D 

 

"-( ) %+(

½

,

 ")#/&"')

½,  %&+½ )+9@41+ E +5B+:1)   !,& '"-.½, :-,) 1::-6>7641):76 E +5 #7989)5)99A+4)9   !,& '"-.½ :-,) E +5B+:1)

 $1'5($!,& '"-.½ +7;A1::-6> 7641):76 E +5#7989) =-95-44.7:+  /,1*2 "-%+(½,)9;A 1::-6>&745*-9/):;-6.79: E

4 +579,-<:  ")#/&"') ½<4474),-.)1/1::-6> !1+074)1(11/)6:-6 E +5 %-1-6;4

 +5$7:)/91: )9/-6; .5$0)256) ('* ( ,*½<6,),-:-6.<6,)*4- +7;A 8741?:;-91::-6> 1))55-4/))9,E 4 +514) 

 (&+$$½-99) 5-6;),)2<:;9-/<4)*4--:87;.-9 :-9=19;)6;)5*44<5:,-8-<+75 ,-:7:;9-)5**75*-;)16+)6 ,-:+-6;/9)678-;1;)7;A1)+-9 1::-6>(1-*3-9)):+0C

 4 +5 <4;1+7479 

 $1'5($+"!½ 8<9)44)6)=-9/-1::-6> 7641):76 E

+5#7989)   "-( ) %+(½ )9;A +7;A1::-6> )/*-9/ )/*-9/ E 4 +5B+:1)414)  )%)"½<4474) ,-*-,744)5*=-96@:16+74791 879;-:4)516),-: E 4+5 /).),79:6716+47:7:479)4

  '$½'1,9-1::-6> %1::)%<6,416/C +514).7:+   
)//%+%6<)/%6+)  - )5'4-2614-5

 5'4-2614-56%7.)5-)//%+%6<)/%6+))070%=/2.-% +%//%()56-.52)45%6-5*)437%.5)81.0)')55-6%6)0 (-*)4)065/-()5'1.1451%+%*%(1455)4=*='-.641&%4/1&-.-%4-()64)&%..37),%4/10-6<-%/&.%6)8%..%4

.%641&%4=5 .%+7-%()'1/24%    $"#,

 $"#, ""(*"( ½7..1.%()&)(1.. ½%/-0%62-0674% 8-(4)64)/2%6.%/-0%6 .5%+%*%(14501 .5%+%*%(145015-0'.17)0 5-0'.17)0 C  C . '/ . '/ 

 

   " !)&"&$' ())(.7,9FRPELQDFLy ½7..1.%()&)(1.. G HPPDJDW]HPDWJH½ C . '/ %/-0%6.5%+%*%(14501

   5-0'.17)0 %4/%4-5&%-:15 &%(%# #( C . '/- %4/%4-5 ½X ()2%4)6 C . '/  '&%($& 

 ½7..1.%()*4)-:)  '&%($&' 6)0;-(%%')4'41/%6 %/-0%6%')4%/&4)8)5 C. A '/ 6-/)06)021.5 '&%($&   ½ C. A'/ !!))(&+!%&

  '&%($& WHFODW½  ½C . A'/ 6800(5$VXSRUW&38 

½   '&%($& %&$(($& FDQWRQHU½7..1.% WHUUD½ ()&)(1..%')4%/&4)8)5  '(" 6-/)06)021.5 C VHSDUDGRUV½1.-?5 . A '/  6)4 C '/   WDXOD½$-(4)64)/2%6 %')4%/&4)8)56-/)06)0 21.5C. A '/ *$/$17FRPELQDFLy G HVFULSWRUL½7..1.% ()*%-+%')4%/&4)8)5 6-/)06)021.5 C >5-0*14/%'-@51&4).)5 . A'/  +%4%06-)5("$ -"%.%2=+-0% !#

½

 $"#, $"#, ""(*"(

 

    $ " $!  #  B  " 9 9 9   ) 5   "

½


*$/$17VqULH7DXOD½!)%/&1/&+."1)"$&/$/-+"1 > * <$+  7DXOD½"+),"1)"$&/"+#/&3&01)+&,1&,.-*0 > * < $+*",$(/)0"/(&,1  $639,.VqULH$UPDULDPESRUWDGHSHUVLDQD½),12/".*701)$ > * $+  3UHVWDWJHV½*2+),) >$+ $UPDUL½"+),"1 > *

$+ 

 ',& $"#"1*"+),"1)+./80&,/&**&2'&$1&#&%-**#*",$/ORFGHWUHEDOO½ > * $+ ! *&" URGHV½ > * $+ 7DXODG RUGLQDGRUDPEURGHV½

> * $+  (VFULSWRUL½ >

* $+  !! && ½"+),"1&'&$1&#&%-**)+./80&,/&**&2 >* $+ 

'&(&

½

',& $"#"1.),1"1&(/&6HFUHWHUDPEPzGXODGGLFLRQDO½ > * $+   %DQFDPEFDODL[½ >* $+ ',& )+"0090"+#1&,4)1&,3&**)1)3&/,90),$-*-/(VFULSWRUL½ > * $+  &DODL[HUD½ > * $+ /OLEUHULDDPEFDODL[½ >* $+ 

',& 2**-*"%&#&%-**(VFULSWRULDPEWDXOHUH[WUDwEOH½ > * $+ 

&DODL[HUDDPEURGHV½ > * $+ 6HFUHWHU½ > *$+  ',& 2**-*"%&#&%-**"+#&,3&/,)00"1),$-*-//OLEUHULD½> *$+  /OLEUHULD½>*

$+ 

  ()!½),12/"> * $+  &"& "&$'½$&/"+#/&3&01)+&,1 &,.-*0 > * $+  ()!$& #$&"&$'½),12/"

> * $+  !! && ½ ),12/" > *$+  !! && "%$&(! *$'½"+),"1).),12/" >* $+  

 '& %($& ½$&/"+#/&3&01)+&,1&,.-*0*"+),"1> * $+ ! *&"&$'½ $&/"+#/&3&01)+&,1&,.-*0 > * $+  !!$(&!!½> * $+ ',& "+),"1 > *$+/OLEUHULD½*",$  /OLEUHULD½&(/&%)00&,4 

',& 2**-*"%&#&%-**"+#3&/,90),$-*-/#&%-**+"0090(VFULSWRUL½ >

* $+  &DODL[HUDDPEURGHV½  > * $+ (VFULSWRULDPESUHVWDWJH½> * $+ %,//<%,//<%<20OOLEUHULD½2**-*"%&#&%-** > * $+  %,//<OOLEUHULD½2**-*"%&#&%-** > *$+ 

+',& 3&1+"00901&,4)1)3&/,90),$-*-/)00&,4"/),"&,(0"//:'-0$(VFULSWRUL½ > * $+ /OLEUHULD½ >* $+ ! && ½ > *$+ ! && ½ > *$+ '& %($& ½)+"00901&,4)1"+#&,3&/,)00"1),$-*-/ > * $+ 

 6     =     5       !       ;    
½ $   !   " #  

 OORFGHWUHEDOO½!!$"## "## ( ""% "!#&&"!"!#  FDODL[HUDDPEURGHV½! !$"## " ( !   FDGLUDJLUDWzULD½!!$"## " '"#!  

 
2(:(;2(7;,9(+(6:((:;      

8,(2(:,<(68F60(:(;2(%80(;4:(;2,8&0(-,.,0=2065:,9*(<(22,:9 53F+;29+,33(.(:?,3(:.,& 565:9*53)04(865:,9*(8.52(+,9 (3):(;2,89+,<0+8,6,8F,4*(8(,:7;,+,4 56*0549+,*53)04(*0E (-583(3A9-@*02+,+099,4>(8;4(:(;2(7;,9(+(6:0(:;(;468,;04*8,D)2,

%80(;4:(;2,8,4:8, 30+,90*52589+0-,8,4:9-,.,0=65:,9*(<(22,:953F+;29+,33(.(:?,3(:.,

 0/(3A9+, :06;9+0-,8,4:9

  .!/(%,½ "04:(:",93@=03 1. J *3#59(*2(8  

  .!/(%,½ "04:(:",93@=03 1. G *3&,8+)2(<E9   .!/(%, ½"04:(:",93@=03 1. J *3&,83,22 -59* 

 .!/(%, ½-,*:,),+5220368B9 ,48,22,; J *3 

.!/(%,½ *()(:0368B9,48,22,; J *3 ,.8,3(88E 

.!/(%,½ *()(:604:(: J *3 2(4* 

 .!/(%,½ ,2(304( J*3 2(4*

  .!/(%,½ (0.3(99C9:8(*:(:(3)520 J*3  .!/(%,½ (0.3(99C9:8(*:(:(3)520 J *3  9,.$*589$1.!/(%, ½*()(:604:(:0<0+8, :8,36(: J*32(4*  9,.$*/$6+2/0 .!/(%,½&0+8,:8,36(: 099,4>(85204,)02+ ,99,4 J*3 ,.8,   9,.$/$85,.!/(%, ½&0+8,:8,36(:(2;30 40 J*3 

 

 +*.! ½/*,8(3)8,<,9:0 3,4:,46529099,4> (.),8.(.),8. 2*3 ,.8,  &,83,22  2(4*  ½8.,4 :(: 

  +*.%-*,8 (3)8,<,9:03,4:,46529 8.,4:(:*.!½/ 2 *3  *.! ½/2*3  

 SRWD ,%&/(!"(%½/*,8 (3)8,<,9:03,4:,46529 2I*38.,4:(:  9,.$,1*(+*.! ½/2;3040 099,4>!22,;4+),8. 2*3  

9,.$2/(%<+*.%- ;2252(+,),+522(3) <,84C904*5258*.! ½/2 *3  *.!½/2*3    +*.! ½/*,8*853(: 2I *3   )$*(5/,')3$/($%))! &!.2%)!.&%½/ ;2252(+,),+522(3) <,84C904*5258099,4> 8(4*09(>5;,::,2*3   9,.$$11()256 )3$/($%))!&!.2%)!. &%½/*()(:604:(: J 2*32(4*  9,.$/,//(%<#!0!((%. ½/H2),83(99C9 9,49,:8(*:(8J

 2*3  #!0!((%. !)"((%'1!½/H2),8 3(99C9604:(:J 2 I *3 2(4* 

       

  

9,.$*/$6+2/0 9,.$$5785WDXOD½ %(;2,8+,<0+8,:8,36(: "5:,9+@2),83(99C9604 :(: J2 I *3  

9,.$%/(&.(79,.$ $5785WDXOD½%(;2,8 +,3,2(304("5:,9+@2 ),83(99C9604:(: J 2 I *3 

  *5(967$9,.$2/(%< PHVD½%(;2,8+, 3,2(304("5:,9+,-;2252( +,),+522(3)<,84C904*5 258 J 2 *3 ,.8,  9,.$*5(967$9,.$ 2/(%<WDXOD½ J 2*32(4*  02/,'(1WDXOD½X %(;2,8+,2(304(:0368B9 ,48,22,;"5:,9+(*,8 407;,2(: J 2*3 

 &855<WDXOD½ %(;2,8604:(:"5:,9+(*,8 (3)8,<,9:03,4:,46529 J2*32(4* )2(4* 

  +<77$19,.$ ),17253WDXOD½ %(;2,8+(*,8045=0+()2, "5:,9+(*,8(3)8,<,9 :03,4:,46529 J 2 *37DXOD½ J 2*3 

  .!/(!

½

%!%$ !% %  '$ ! $ % #  % & !%     
"4.&/&  3*4& 

 

$TXHVWHVVyQG DOWXUDUHJXODEOHSHUDTXqOHVSXJXLVDGDSWDUDODWHYDHVWDWXUD

$TXHVWHVFDGLUHVVyQG DOWXUDUHJXODEOH7DPEpSRWVUHJXODUODSURIXQGLWDWGHOVHLHQWRODIXQFLyEDVFXODQWRWRWHVGXHVFRVHV

.9@*63*40*6642'&4/&325674&0<5(@02)&.*8.6&46*15.215075(7/&45

-8/(6FDGLUDJLUDWzULD½X2164&3/&(&6)*+&.,3.16&6.&(*4&0'4*8*56.0*16*132/5.55*1:.(-2/&.%..,&15*1 C (0/674& 5*.*16 B

(0*.9  25&  *,4* $*40*//+25( &DGLUDM~QLRU½ 7//2/&)*+&.,3.16&6 C (0/674&5*.*16 B (0/&1( 

 !% !%'*%!71)&(26?32/. =56*4 C (0/674&5*.*16 B (0 !% !%'*%! "%$#&%)#&½241)&/8*40*// !% !%'*%!½241)&/8*4)  

 !% !%'*%!

½

!% !%'*%!71)&)*3*//&76=16.(&3*//&46. Ã&#x20AC;FLDOðFP$OWXUDVHLHQW²FP !% !%'*%! ½*,4*  !% !%'*%! ½/&1( 

 !% !%'*%! ½71)&//&1& C (0/674&5*.*16 B

(0  

 !% !%'*%!½  !% !%'*%!

½ !% !%'*%!71)&32/.=56*43*//

  !% !% '*%!½71)& &(4>/.( C (0/674& 5*.*16 B

(0*,4* 1*,4* 

587*(5-8/(6!% !%'*%!½*// DUWLÃ&#x20AC;FLDOðFP /674&5*.*16 B (0  

 

! % !%'*%!½

C

 (0/674&5*.*16 B

(0 71)&'/&1(  

 !% !%'*%! ½4*7(&6;/*, DQWHULRU½*// DUWLÃ&#x20AC;FLDOðFP$OWVHLHQW 

(0*,4* 

  '"#%'½/;56.( 71)&)*/5*.*16 OODQD6HLHQW$O² (0/&7,4.5*1('/&1(DUWLÃ&#x20AC;FLDO'LVVHQ\+HQULN3UHXW]ðFP$OWXUDVHLHQW B (0 !% !%'*%!½ 4*7(&6;/*,&16*4.24 ½%ODXQHJUH !% !%'*%!½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½5RVDQHJUH

 

 !% !%'*%! ½71)&&(4>/.( C (0/674&5*.*16 B (04.5  

!% !%'*%!)XQGDSHOODUWLÃ&#x20AC;FLDO !*.*16 C (0/674&5*.*16 B

(0 !% !%'*%!½)-7/6'/&1(  !% !%'*%!½)-7/61*,4* 

$TXHVWHVWHQHQXQDjPSOLDJDPPDGHFDUDFWHUtVWLTXHVUHJXODEOHVSHUWDOTXHSXJXLVFDQYLDUGHSRVWXUDVRYLQW

VHPSUHDPEHOPj[LPFRQIRUWLHYLWDUWHQVLRQVPXVFXODUV

 !% !%'*%!

½ 

'"#%'"%#&½X (*4&0'4*8*56.0*16*132/5.3/;56.( C (0 /674&5*.*16 B

(04.5&4,*16 *,4*1*,4*  

 !% !%'*%!½X /;56.(.&(*4&0'4*8*56.0*16*132/5 C (0 /674&5*.*16 B (0$*40*// $*4)'/&8?5  25& 

( !% !%'*%! ½71)&//&1& .55*1://*71)'*4, C(0/674&5*.*16 B (0  

! % !%'*%!½71)& SHOODXWqQWLFDSHOODUWLÃ&#x20AC;FLDO C (0/674&5*.*16 B (0 

!% !%'*%! ½71)&(26? C (0/674&5*.*16 B (0$*40*// 

 !% !% '*%!½71)& //&1& C (0/674& 5*.*16 B (0#/671& '/&7+25( 

 !% !%'*%! ½71)&//&1&32/.=5 WHU'LVVHQ\+HQULN3UHXW] C(0/674&5*.*16

B (0  

 # !    " A   $ A  !   !   ! "        
 )%!%#& ½!,)-!2)11%-6.(!--! 11(.&& A + #,+!-#

 

 )%

 )%

!%#&½3++.+!$%&!)' )4%0-=1!,"/)',%-2&!)',!11=1 A + #, 

!%#&½!,)-!2)11%-6 %-0)*0%327 A + #, +!-# 

 )%!%#& ½3++.+!$%&0%)5%2%-6)2)4%0-=1 )-#.+.0

 A + #,%'0% ,!00>

 

   

 

 )%!%#& ½3++.+!$%"%$.++!,"4%0-=1 )-#.+.0"%$.++,!11=1

 A + #, )%!%#& ½!,)-!2),/0<1%-0%++%3

A + #,+!-# -%'0%,!00> 

 )%!%#& ½3++.+!$%"%$.++!," 4%0-=1)-#.+.0 A + #, 

 )%!%#& ½!,)-!2 A + #, &%#2%"%$.++ 

 )% !%#&

½

 )% )#& !%#&½#%0!," 0%4%12),%-2%-/.+1 A + #, %0$  

!+( #%"#%! )½!,)-!2

A + #,+!-#   )% )#& !%#&½#%0!," 0%4%12),%-2%-/.+1 A + #,0'%-2!2 

 %%'$%½ .,/?1)2$%&312!/+912)#)11%-6 --!!3/2%'0% 

 )%!%#& ½#%0!,"0%4%12),%-2%- /.+1 A + #, %0,%++ 

 )%!%#& ½#%0!,"0%4%12),%-2%- /.+1 A + #,0'%-2!2 

 )%!%#& ½#%0!,"0%4%12),%-2%- /.+1 A + #,0'%-2!2 !!'*!'! %#&½#%00%4%12),%-2%- /.+1!+!)5.1+!2%0!+1$%#.2> A + #,%'0% 

 $.01! 1%-6! )1 $ 1 .120% %+1."0% ;11

    

½ .$567(1FDGLUDJLUDWzULD½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½0ROWHV ./#).-1$%0%'3+!#)>$%+!+230!!," %+,%#!-)1,%$%'!1/%0."2%-)0 PpVFRQIRUW)XQGD3HOODUWLÃ&#x20AC;FLDOL /.+)<12%0 A %)%-2+ @ #, %-:--%'0%-%'0% !,";$)1/.-)"+% 80.1!-%'0% 8"+!3-%'0% 
 ! G HPPDJDW]HPDWJH½ /, *3"$(   

 9 ' ½   

 9 '½ /, *3"$( 

 

 

 

   WDXODðFP

½

. 0).$" .*).%/,)(0 ,.$,& -. 0 -$

- (, &$..8- (- +/ 

.#"$-,,/6(, ''$& ,-,.$& -)(.,$,.,),3-')&. --)&/$)(-*,3.$+/ - +/ -*. (&. /( ")$*, *, -* ,+/5. & - '*),.$-0/$'. $2'4 .!$&$. '&)(.,.$7/(- ,0 $ .,(-*),.$'/(.." $-$-. ' - *"' (. ÁH[LEOHV0pVLQIRUPDFLyDOGHSDUWDPHQWG ,.($(PSUHVHVGHODWHYDERWLJDPpVSURSHUD ')&. -$

-$$(-*$,$7111 -

 


 # %$19,(" ++ 43< "1., 3, 3/DYDER½

> + ",

 $L[HWDGHODYDER½> + ",

 " 

$ "! ½X4++.+ #$!$#.++ ,! 5$1-;2(-".+.1 >+ ",   IRFXVGH !½"$1-(04$+ 3 5(#1$ -3 ++ =",+ -" (22$-7($!*$1 2"' 

       

  

  ! H[WUDwEOHDPEFRPSDUWLPHQWV ½ )4#  .1& -(38 1/(-3 ++ 5(2!1.36$2 #$, 04(++ 3&$(# % (3 1 13("+$2#'(&($-$$3" +923("+ -" "  $ " !

½X

 1& -(38 +$2/ ( +3$4! -7-" 1 04$-.2(&4(,.+3&1 - ,!4- ,(" #.1#1$ 3.33:$+2$4++." 3$5 3.5 ++.+ +23$42/1.#4"3$2#$3. +$3 .-5$13$(6$+3$4! -7$-4-/$3(3. 2( 

 
(0#1 *5 (YLWDHOVHPEXVVRVGHO KRUDSXQWDDPEVROXFLRQVG HPPDJDW]HPDWJHHร€FLHQWV !+)#(/.).'/7-1#0#*#*,.+1#/,',#."#/.0+0((=-1#,1%1'* *#!#//'0.#(/)#) .#/"#(0#2$);('

(0#*/(%1'"#!+),."# 

 

 $%

ยฝMRFGH

     

        

( * "&$% FRPELQDFLyยฝ)' *09/'*$+.)!'<( %1'"#!+),.,8% 

#ยฝ.#1 FDWjOHJDQWHULRUยฝ ,0#,#.$#.(+/#.2'.#* 6+*#/"#)+(0&1)'00 9LGUHFP % ' $ยฝFRWy รฐFP%ODXIRVF 

(  ,

ยฝ (  $+#+.0#/$.+*0(/"# !('4"#2'".#0.#),0 '(1)'*'"&$% ELQDFLyGHODYDERยฝ 9/'*$+.)!'<(%1' "#!+),.,8%'* ) % ' $ยฝ&11 0+2((+("#!+0<) 1* +*!,!'00" /+.!'< FRWyรฐFP #.)#((2'1 7DURQMD #ยฝ รฐFP &!#% ยฝ&#.-1:*+(& %'/"#!+),../'*!(+1#( WXEรXRUHVFHQW (1)'*' ,(8/0'!'//#*5 '!&." &ODFN/FP)FP 

 $%ยฝ MRFGH (8/0'!'//#*5 '%%#')'/ XG $OFPLX G $OFP%ODQF #

ยฝ

             3 3 3   # / , . + % . )       
.2

 %$&(&$(""'

½

  

+  '*& %'0)-.5)&#$+')3)&0' )11'-6)*#'+ !#0-(#,,#0 #!$&%&'(( G DFHULQR[LGDEOH½

: %, 7RYDOOROHU½

:%,  /OHL[DGHYLGUH½

:%,  3RUWDURWOOHV½ :+%, 

7RYDOOROHUDPE EDUUHV½%'0 )-.5)&#$+' : %,

 

7RYDOOROHU½ :%,   %$&(&$(""'

½   7" 

4 4 4  '1

+ '*& %'0)-.5)&#$+')3)&0' )11'-6'%)+)#288/ $&(&'%""' GHQWV½+ %,  7RYDOOROHU½ :%,  3RUWDURWOOHV½ + %,   $' $& VDEy½+ %,  6DERQHUD½ : + %,  3RUWDURWOOHV½ :%, 3RWDPEWDSD½ 9+%, 

$(&'%""' GHQWV½+%,  /OHL[DGHYLGUH½

: %, 7RYDOOROHU½ :%,  3HQMDGRUDPE JDQ[RV½ %,   ($)""$"&&&' ½

 
,, & 39$, 3&$(-#$/$-#$-3

 

½

 

½

 &(, 22<23$-8(3(5$1-<2(-".+.1(22$-8 ($& 1#(-3 $-5$++(3 ½$42#$/+:23("1$&4+ !+$2/$1 # /3 12$ 3$11$2(11$&4+ 12(/1.3$&(1$+,.!+$".-31 + '4,(3 3 > + ", ½-"+.4 ++$(7$21$&4+ !+$2> + ", ½ /.13 $2/.3,4-3 1 /$1.!1(12$" / + #1$3 ." / +$204$11 -"+.4 ++$(7$21$&4+ !+$2 > + ",  ½-"+.4 ++$(7$2 1$&4+ !+$2> +",   

½

% #&"$1 ,!1$5$23(,$-3$-/.+2(22$-8.- 1+22.- $&1$ ½ > + ", 

½ > + ",  ½ > + ",  ½ > + ",  

&.&4$1 , 22(22 3$-8(# (5$1-<2(-".+.15(#1$(22$-8 5 (+) =6$-'($+,("' 1#+ "*3UHVWDWJHULD½,!5$1-<2 (-".+.1/$1 04;1$24+3(%:"(+#$-$3$) 1 > + ",  $UPDULDPEPLUDOO½>+ ",  " ½4-# #$2$-%4-# !+$(1$-3 !+$,!5$1-<2 (-".+.1/$1 04;1$24+3(%:"(+#$-$3$) 1 > + ",  %DQF½,!5$1-<2(-".+.1/$1 04;1$24+3(%:"(+#$-$3$) 1 > + ",  

 $ & ,(- 35(#1$31$,/ 3(22$-8 1(- $-&2+ -" ½ /.13 $2/.3,4-3 1/$1.!1(12$" / + #1$3 ." / +$204$11 > +", ½ /.13 $2/.3,4-3 1/$1.!1(12$" / + #1$3 ." / +$204$11 > + ", !½+ / 1324/$1(.12 , & 4-,(1 ++(4-".,/ 13(,$-3#$,, & 39$, 3&$ /$1%$"3$/$1 !()43$1( (, 04(++ 3&$-"+.4 ++$(7$21$&4+ !+$2 > + ", ' ½1$23 3&$ ,!&4( #$ 2$&41$3 3# +341 (%.-#:1( 1$&4+ !+$2 >

+", 


 ## #

½ DUPDULDPEPLUDOO½0(6&3"."44*44"".#7&3/>4 */$0-03*44&/:7"*-+"@8&/)*&-.A- $.  

 ## PLUDOO½".*/"5*7*%3& 53&.1"5 A- $.-"/$ 

### ½$&3*/09*%"#-&*7*%3& A- $. 

 ### ½6--0-"%&3063&".#7&3/>4 1*(.&/5"5*.&-".*/"*44&/: 7"*-+"@8&/)*&-. A - $. 

 '##"#% ½$&3*/09*%"#-&*7*%3& 53&.1"5*44&/:03*5; 03*5; A - $.  

   

"#$%%#

½ "#$%%# ½X$&3*/09*%"#-& A$. 

'#!" & ½$&3*/09*%"#-& A - $.-"/$ 

-4/0

%*44 4 5 3& 4

#3&&

 

 '##"#% ½".*/"5*44&/:03% +@3,-6/% A - $. -"/$ 

 ) IDUPDFLROD½ &%0--."44>4".#7&3/>4*/$0-03 *7*%3&53&.1"5*44&/:*,& "3-440/A -$.  

 ) ##"#% ½&%0--."44>4".# 7&3/>4*/$0-03*44&/:*&-4 "..&-(""3% A - $.  

 ## "#%

½

 ) ### ½*3"--"%*/4*"'03"&%0-- ."44>4".#7&3/>4*/$0-03 *44&/:*&-4"..&-(""3%

A - $.  DUPDULGHSDUHW½ *."44>4".#7&3/>4*/$0-03 *44&/:"*&(""3% A  - $. 

(DUPDULGHSDUHW½ $"#"51*/5"57*%3&53&.1"5 *44&/:"3*/"&/(4 A - $.-"/$ 

 DUPDULGHSDUHW½ -&*9&4%&4.6/5"#-&4<$*-%& /&5&+"3$&3".#3&7&45*.&/5&/ 10-4*44&/:"3-440/&(""3% A-$.&(3&#-"/$

 

%034"

 

 

0 =44 DUPDULDPEPLUDOO½ ".*/"5*44&/:"*&(""3% A - $.-"6#-"/$ 

&/:"

½

'##"#%½3&6$"5<-&( DQWHULRU½/HVSDUHWVHVWDQIHWHVGHGLIH 3&/54."5&3*"-426&&9*(&*9&/%*'&3&/545*164 %&'&33".&/5&43*"&/53&$"3"(0-45"$4 0"/$03"5(&4!4&(0/44*-"1"3&5=4%&'645" '03.*(?0(6*9$&3".#3&7&45*.&/5&/10-4 *44&/:03*5;03*5; A - $. &3.&--  
     

 

 

 

GHFRL[t½ 5,79$PDQWD½ 811,FRL[t½ 9HXUHSjJLQD

     

 8QVHLHQWQRPpVpVXQVHLHQWHOWHUUDQRPpVpVHOWHUUDÀQVTXHQRHOVGRQHVXQWRF

½ SHUVRQDODPEFDWLIHVPDQWHVFRUWLQHVLFRL[LQVTXHUHÁHFWHL[HQODWHYDSHUVRQDOLWDW« LTXHSRWVFDQYLDUVHJRQVHOWHXHVWDWG jQLPRO HVWDFLy3HUDTXqVLJXLQ~QLFV«FRPWX


+63J3-++1F;D>;133)+63J3-++1F%+),)-3-4-5;;C<5)1,-5;1;); 15,1=1,<)3463;.69;)$)54);-1>=-<9B:)4*8<15) .)+131;);+64*15))4*3),-+69)+1F,-3);-=)33)9 A:-39-:<3;);,-3).-15),-463;:,1::-5?),69:8<- 0)5)731+);;6;:-3::-<:+65-1>-4-5;:7-9)+65:-  ("#)+

½X

 # ! % " " 

 !"'½ )+9E31+ 7631D:;-9

460-9

L +4 3)<     ("#)+½X

+6;F1::-5?#<5 51=))5,-33 L +4 <3;1+6369  (" #)+½ +6;F L +43)5+    (" #)+½ +6;F 1::-5?#<551=))5,-33 L +43)<=-9,   " $ /<198<-3+6456<1,1.-9-5;

  !"'½ +6;F

L +4<3;1+6369     !"'½"-=-9:1*3- +6;F 7631D:;-9 1::-5?#<551=))5,-33

L +43)<4<3;1+6 369     '½ 33)5) 1::-5?#?55G=-692

 L +4)99F4<3;1 +6369  

 #%'"! *#%'"&½$% 

+6;F L +4 3)<.6:+   #)+½ +6;F )9+14-5; 364-:,B5-+ L +4<3;1+6369     #%'"$ , ½$%  7631D:;-91::-5?#<551=) )5,-33 L +4 );<9)3    '½

7<9)33)5)=-9/- 1::-5?133)")45-2

 L +43)<4<3;1 +6369   (" #)+½( +6;F L +43)<   H+:1)    #%'"½ $% +6;F

L +4<3;1+6369 =-94-33  

  

  

     

     &    & % "   #  # $ " #  & $ $ # I ! % $ "    @   $ # $ K ' $  #   ( 

 '

½ 
½

   !"

 %/,?,'%%*;4974*, ,#%/,?,'%%*;35.'*7'.&*('2'.43,,/%3 *&*('2'.4390/15'3*.30*2#'.>(2*%#*>3*#0'2 %/-$*.#2./6'3*&''3*%2'#215',%/-#$3/,54#-'.4 &*('2'.4#-$0'23/.#,*4#402<0*#!    !"½ 3'&# *33'.8#&/2/.,*#3/. @ %-5,4*%/,/2    !"½ "'52'.=-  ½ #%2:,*% @ %-,#.%

   !" ½"'52'.=-  

 

   !"½ 3'&# @ %-/,/2/3

 

    !"½%/4;

0/,*934'2*33'.8# &/2/.,*#3/.%- /202#    ½ #%2:,*% @ %- #22;%,#2   ½SDUHOO 0/,*934'2 .*,; *33'.8#&/2/.,*#3/. @ %-#22;6'2&

  

   ½ 09,&'052# ,,#.#6'2)'*33'.8#&/2 /.,*#3/. @

%- #22;0/202#    !"½ 6*3%/3#2#*;

%/4; 3'&# *33'.8#&/2/.,*#3/. @ %- #2/.+#$'*7     !"½ 3'&# @ %-#22;%,#2     !"½ %/4; *33'.8#&/2/.,*#3/. @ %-/202#6'2-',, (/3%     ½SDUHOO %/4; @ %-#22;%,#2    !" ½X 3'&# *33'.8#&/2/.,*#3/. @ %-/202#-#22; %,#2     ½ 052#,,#.# 6'2)'*33'.8#&/2/. ,*#3/. @ %- #22;(/3%6'2&(/3%  

  

½

 
#'( )( &#) ')+"& * ($!.

$,) *$1 

½

&RUWLQHVSHUDOHVÃ&#x20AC;QHVWUHVRSHUGLYLGLUDPELHQWVHQ 3, ' !(2 "(:+!.-21 "-,1$&3(02-21 GRVHIHFWHV(VÃ&#x20AC;[DWDQWDODSDUHWFRPDOVRVWUHDPE 1(12$+$1#$&3($1+;*2(.*$1-1$,7(**$1 ** *$1 PLGDGREOHJDOHVFDQWRQDGHVLÃ&#x20AC;QVLWRWOHVSRWVIHU 1$04(0 +!"-02(,$1"-,%$""(-, #$1.$023 ')+"& ($!.

½

.9$57$/VqULH*3+(,( ,-#(27 2 )) ')+"& GHJXLHV½1.-2 +3,2 0 * . 0$2- *1-1 20$ "+  *XLDGHFRUWLQD½ "+   ")')( )! ).)) )$ FRUWLQD½X"+  

 ')+"& ($!.½X .-*( 912$0 = "+(%$0$,21 "-*-01 

 ')+"& ($!.½FRWy .-*(912$0(11$,6 +(** ($#0("'

= "+* ,"  

.9$57$/VqULH*3+(,( ,-#(27 2 ))% &+ VRVWUH½   *XLDSHUDXQDFRUWLQD ½ "+  

         

         

  

 #'( ) ( &#)')+"& * ($!. ½*3+(,( ,-#(27 2 < "+  *-)" "$0 (,-5(# !*$ $ ) ½ +  3HoDGHFDQWRQDGD½

  & $$"("&, ½X  $ ')+"& DPEFOLSV½"$0,( /3$* 2 +   *-)" "$0 +! 0$4$12(+$,2$,.-*1 %DUUDGHFRUWLQD½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ <"+   ))% &+ () + ½SDUHOO  ,1'(;/,/-$SRPÃ&#x20AC;QDO ½SDUHOO0$3" 28*$& DQWHULRU½  ,5-$EDUUDGHFRUWLQD SRPVÃ&#x20AC;QDOVIHUUDPHQWHV ½MRF"$0 +! 0$4$12(+$,2$,.-*1.*812(" "+  

,1'(;FRQMXQWEDUUDGHFRUWLQDSRPVILQDOVIHUUDPHQWHV

½,5-$EDUUDSRPV ILQDOVIHUUDPHQWHV

½


6LOHVWHYHV   QRVyQDTXt SUREDEOHPHQWVyQDODERWLJD $&( #

½$&( #

½ %&!!

  $&( #½%&!!&RWyWHQ\LWHQÃ&#x20AC;ODW (OVFRORUVHVPDQWHQHQUHQWDGDUHUHUHQWDGD%ODQFYHUPHOO'LVVHQ\ .DWDULQD%ULHGLWLVðFPFRWy $&( #½%&!!)LWHL[LWTXHGHL[DSDVVDUODOOXP9HUPHOOYLX ðFPSROLqVWHUFRWy  $&( # ½%&!!0DWHULDOJUXL[XWDPESHVLXQDFDLJXGDXQLIRUPH 9HUPHOOIRVFðFPFRWy

         

  $&( #"!)$&( #'½%&!!0DWHULDOJUXL[XWDPE SHVLXQDFDLJXGDXQLIRUPHSROLqVWHUðFP7DURQMDIRVF 

 $&( #½%&!!%ODQF EODQF'LVVHQ\.D]X\R1RPXUDðFPFRWySROLqVWHU 

$&( #½%&!!$PEOOHQJHWHV RFXOWHVDODSDUWVXSHULRUSHUDXQDFDLJXGDPROWXQLIRUPH0XOWLFRORU YHUPHOO'LVVHQ\6\QQ|YH0RUNðFPFRWy

 $&( #½%&!!9HUGEODYyVðFP SROLqVWHU$&( #½%&!!7DOODODDOD ORQJLWXGTXHYXOJXLV1RFDOFRVLUODYRUD%ODQFðFP SROLqVWHU  $&( #½ %&!!$PEOOHQJHWHVRFXOWHVDODSDUWVXSHULRUSHUDXQDFDLJXGD PROWXQLIRUPH9HUG'LVVHQ\6\QQ|YH0RUNðFP SROLqVWHU

  $&( #½%&!!0DWHULDOJUXL[XWDPESHV LFDLJXGDXQLIRUPH%ODXIRVFðFPFRWy   $&( #½%&!!0HVFODGHSROLqVWHUFRWy )jFLOGHQHWHMDULPDQWHQLU%ODQFQHJUHðFPSROLqVWHU FRWy  $&( #"!)$&( #' ½%&!!9RUDVXSHULRUDPEFLQWDGHIUXQ]LU)jFLOGHSHQMDU 3ULVDWXQLIRUPH%ODXEODQFðFPFRWy

                       
 

½

 

½

 ½*+ *!"%1+--,'''/( +"'-"/."%1%.!" *.6( -/+",#5 %" ,5'% ,%'"- #",,(")."-+",'.%+/- !"+,".-*-.,"!" - ."08 ('/ #*-   ')   ½ -+*.+")&,!"'-*-.," *!"'+,".'/(%)% 8 (   ½ ,"/ .3'"$).",%*, ½ -+*.+")&,!"' -*-.,"*!"'+,". *.6 8 (')    "- OjPLQHVHVSRGHQLQFOLQDU DSXMDULDEDL[DULQÃ&#x20AC;QLWHV +*--%%'%..-+",,"$/', '").,!!"'''/(/-. !".%'7'",")0",)%--! 3HUVLDQD½X 8

 ( ./,'  ,,6  (4!%-+*)%'" 3HUVLDQD½X 8 ( ./,'  ,,6   ½ %-."(+","),*.'', '*'.",'("). %'%. *,%,*.) ,'+",-% )''./,!"-%.&! *).4#",,(")."-!" #%1 %6'+,". *.68 (')     ½-+*. +")&,!"'-*-.,"*!"' +,"./-.(--%--( 0",)5-%) *'*,8 ( ./,'  

    

 ½!%--" - .," -

*, )2!

    

4--

"'-) * ,"

$/(;$1'5$WHL[LW½P *.6 ( (%#",").-!%--")2- 

*

-


 

   ! 

 

 

½


 ½      ½        ½     
K6953+1+66+./-+<30/;    "! ½+55+7+ :/9/5L5/3@5+,:=<G-3+3E; 685<:/;3;</7<

9F5 ./55+7+ M

-6 858:7/1:/ 8;

  "! ½

9F5./9=:+55+7+ >/:1/3;;/7A +@4/77A 8:;5=7. M

-6 =5<3-858:

  "! ½ +<30+./;3;+5=76+</:3+5 685<.=:+.8:3:/;3;</7<+5 ./;1+;<6,:/>/:;./ 5D</@ M -6)/:. -5+: 7+<=:+5 

  "! ½

98539:8935F3;;/7A +B=A8!86=:+ M -6/3@ 

  "! ½ -8<H 9853F;</: M

-6)/:6/55 

  "! ½

 9F5./9=:+55+7+>/:1/ 3;;/7A+B=A8!86=:+ M

-6 858:8; >/:.  "! ½

 % ' &$(%% "! 

½ &"%*!%

 "! ½

9F5./9=:+55+7+ >/:1/3;;/7A>+354+ I?/723/56J -6 )/:6/5508;-   "! ½

9F5./9=:+ 55+7+>/:1/3;;/7A87 53+;87 M -6#8: 9:+    "! ½

9F5./9=:+55+7+ >/:1/ M

-6 =5<3-858:  '+6,E./ M -6 78/;68;<:+ "! ½  

C & '  &  ' ) "'  

 "! ½ 55+7+

735H%/>/:;./5D</@

M

-6'+:874+

   "! ½'/3@3.++ 6D 55+7+

735H M

-6)/:.,5+>H;  "! ½!=+.++6D

9F5./9=:+55+7+ >/:1/ M

-65+7-  "! ½ '/3@3.++6D

55+7+

M

-6)/:6/55 6=5 <3-858:  


!

 & 

½

 & ½' '7'34+$-'#.$&6'4 461'3(=%+'4&'&'4)#45 '+8+&##.: %05> PHVFODGHÃ&#x20AC;EUHV B%.6-5+%0-03 

  

 & ½' '+8+&# #.: %05>+44'/9 #3%64370/'/ B %.-#6     & ½' '+8+&##.: %05>B %. 0-03$-#6%-#304   & ½' '+8+&##.: %05>B %."'3.'--

  

& 

@+:.1-+#)#..# &'%#5+('4  

½ X

 

 & ½'3'6%#5:-') DQWHULRU½#--#/# 3'1'-A-'+8-#$365=%+#+;4 .0-53'4+45'/5 '+8+&## .: 1<-&'163# --#/#7'3)'?%. "'3&$-#7>4  #30/,#   04#  -#/%  "'3.'--  

& ½'3'6%#5:-') DQWHULRU½/DOODQD 3'1'-A-'+8-#$365=%+#+;4 .0-53'4+45'/5 '+8+&## .: 1<-&'163# --#/#7'3)'? %. "'3.'--(04%  -#/%                 & ½ '+8+&##.: --#/#B %. 6-5+%0-03    & ½ '(:%+-.#/5'/+.'/5 /0.;4%#-'410-4#3-# %#5+(#1'33'5+3#3-#10-4 +#+8'%#3'-1<-/%0+8+/# &##.:26+/# 163# --#/#7'3)'B %. -#/%  #!! ½'#--#/# 3'1'-A-'+8-#$365=%+# +;4.0-53'4+45'/5-#/%   ( %&"$½ :%+-&'/'5',#3410-4# -#01#44#*+-#41+3#&03# /+->+44'/9+/# ,'--440/B%. 6-5+%0-03    %&"$½034&' -:5'81'313'7'/+33'--+4 %#&'4 10-+1301+-< +44'/9--+/03035+/40/

B%.-#6(04%  %&"$

½
 

 

 3/#-- $0)!&4#)%)1''

½ 

 

  

  

  

:2*-(.1,#%*<2.$1' +#)#1#-3*#&' ! #+#/9)*-#     ! ?    @  "   6 6 6   ' 2 2 4 ' + . 2

5 /#-- $0)!&4!'&!"!* '(#)/ ½(  #,*-#3!- /#04'3%.$1'*7,A ('%3'1.41',#11< ('%3''1#$+'  *-3'-5'++*3 

+#-% /#--½ ( #,$>#,$5'1-;2 *-%.+.1!-/#04'3%.$1'*7 ,A#11<%+#1  

²2/#--$0)!&4 !'&!"!* '(#)/ ½( !-/#04'3 %.$1'*7,A 4++.+#&'1.41'  4++.+#&'$'&.++ 

/#--$0)!&4 !'&!"!* '(#)/ ½( #,*-#3!- /#04'3%.$1'*7 ,A ('%3'++*23#3&'(#*)  ² /#-- ½( 4++.+#&'1.41' '-5'1-*22#&#!-/#04'3 %.$1'*7

,A4++.+#&' 1.41'  #11<   3/#--$0)!&4 #)%)1''½( #,*-#3!-/#04'3 %.$1'*7 ,A('%3' (#*)   2 /#--"#''*.#/#. ½+,0#/ *-=+'4,!-/#04'3 %.$1'*7 ,A '*7  ')1'  1*2  2 /#--"#''*.#/#.½ +,0#/+923*%!-/#04'3 %.$1'*7 ,A +#-% +#4 

. -8#& &*22' 2 31' 2

    

:22

'+2-

. $ 1'

. 

½%(77$1/,1-(FDWLID½1'4%#39+') DQWHULRU½SROLSURSLOqðFP +#-%-')1'  

12#


! "$ " '

6$;c1WRYDOORODGHPDQV ðFP

1b&.7(1WRYDOOROD ðFP½X½6$11,WRYDOORODGHPDQVðFP½X   "&7RYDOORODGHPDQV½X!#"% DQWHULRU½XðFP9HUPHOOYLX9HUG %ODQF1HJUH7DURQMD EDQ\½X3UHXFDWjOHJDQWHULRU½XðFP9HUPHOOYLX 7DURQMD%ODQF1HJUH 9HUG

²6$11,VqULH "&7RYDOORODGHPDQV½X 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½XðFP7XUTXHVDIRVF %ODQF%ODXIRVF7RYDOORODGHEDQ\½X 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½X ðFP%ODQF7XUTXHVD IRVF%ODXIRVF(VWRUDGHEDQ\½X ðFP%ODQF7XUTXHVDIRVF%ODXIRVF 

²72)7%2VqULH "&7RYDOORODGHEDQ\½X ðFP%ODXYLXEODXIRVF7XUTXHVDIRVFWXUTXHVDFODU 9HUPHOOWDURQMD(VWRUDGHEDQ\½X ðFP7XUTXHVDFODU7DURQMD9HUPHOO 1b&.7(1VqULH "&7RYDOORODGHPDQV½XðFP %ODQF7RYDOORODGHEDQ\½X!#"%"! ! ½ðFP%ODQF

 

          

                       


 !*'8'#!!&5/42/&'

 !+%%1(" "&","% (

½+

!*'8'#!!&5+*/"*)-0)/*!#.+#!&' ,0'.#1*'-!5"#'/#1''-&.+*)& '##)0) 1-&".#'#!!&5"#"&$#-#)/.!*'*-.(/#-&'.&/#2/0-#.,0#!*( &)#)( (*'/#.+*..& &'&//.

. .#)"&..#)3."#'.#%'#,0#&)/#-+-#/#( #) -*"/.#./(+/.&+0)/#.  

 -&",0 ½ !*/5 '' ) 9 !( 

  !+% %1(""&","% (½ !*/50)")6-"&! 9!(&!*&2&)#- 9 !( 

   &",0½!*/5 9 !(   .!+% %1(""&","% ( ½!*/50)" )6-"&! 9!( &!*&2&)#- 9 !( 

  !+% %1(""&","% ( ½!*/50)" )6-"&! 9!( &!*&2&)#- 9 !( 

   &( ##"*½!*/5 9!( 

  &",0 ½ ''& !*/5

9 !(   -&(*"% $#/&(*"% ) ½'( ##!*/5 9 !(    !+% %1(""&","% ( ½!*/50)" )6-"&! 9!(&!*&2& )#- 9 !( 

 

  !+% %1(""&","% (½ !*/50)")6-"&! 9!(&!*&2&)#- 9 !( *"!½ !*/5 9 !(

   -#0-#)7(  #0-# )7(  - !+%%1(""&","% ( ½!*/50)" )6-"&! 9!( &!*&2&)#- 9 !( 

   !+% &",0½ +!*/5 9 !(

 

  &(*"% ½'( ## +*'&4./#- 9 !(  

     

 

 

 *"!

½

  &(*"%

½'( # 

 


&!"')

½

 &!"')

½& &1.C.(&&,@ 6>96,. ,6$*4$'$70$..$410616&114',0,2(4A0181.52(4'4(6(/25%75&$06'70$%$0'$$.$.64$.$ &1.C.(&&,@(56<)(6$2(4$674($'$2(4 ',)(4(065',55(0:$'145&$'$&1/210(066=70$

2(4510$.,6$6/$4&$'$2(4A+$4/10,6;(02(437> &1/2$46(,9(0(.5/$6(,915&1.145

 " &! "')½ &16@,55(0: :00B8( 14- D &/(*4( %.$0&    &!!+$ "'!$½ &16@,55(0:$4%41 (6(451070'$0A4',&$ D &/,&1,9,0(4$

D &/(*4(%.$0&   !%½ $&4?.,& 21.,>56(4 /1+(4 D&/ 1.1415   &! "')½ &16@ D &/.$0&  (*4(   ! 

    %½ 274$..$0$8(4*( ,55(0:$;7:11/74$ D &/1.148(4' 15   &! "')½& &16@,55(0: :00B8( 14- D &/#(4'

 

  "$%! #*½$2(4 ,21.,>56(4 D &/   &! "')½&16@ D &/   ("$%! ½&&16@ ,55(0:4,-$(--$4, D &/  

 &!!+$ "'!$½ &16@,55(0: 700,8$ $0'(..70'$0A4',&$ D &/,&1,9,0(4$

D &/ 

 

 "$%!½ #$21.,>56(4 &16@,55(0:$;7:1 1/74$ D &/   (&!!+$" '!$½&16@ ,55(0:,0$1%570'$ 0A4',&$ D &/ ,&1,9,0(4$ D &/   %½..$0$ &16@D &/ 

  "$%!

½#$

 
#)&!&-(!$ . % $ '$*$&"( . %

½ 

 ,099-4>9 +52589E 56+0549 )2):-<)*5:0/)

#!%""

#)&! &-(!$ $ '$*$&"( ½ ;4,)4B8,0+) )3*/).-:96-8-<0:)8 7;-2-,8-,A-935/;0

+5:A099-4> )85204-*02,-99-4 ;4,),-,8-,A

 H +30+50=04-8) H +3 &-8,  2);  -/8-  &-83-22859) 

 " $ 

 #)&!&-(!$ $ '$*$&" (½-6;4:@+02 ,-3)4:-408562)4=)8

+5:A;4,)4B8,0+)

 H +30+50=04-8) H +35:AD+90) 859)  + #)&!&-(!$ $ '$*$&"( ½5REDGHOOLWGHÃ&#x20AC;OÃ&#x20AC; LWHL[LWGHQVPROWVXDXLUH 909:-4: +5:A099-4> #>44C<-581;4,) 4B8,0+) H +30 +50=04-8) H +3&-8,  &&%"#

#$"#

,#)&! &-(!$ $ '$*$&"( ½).-:95+;2:96-8 -<0:)87;-2-,8-,A-9 35/;0 +5:A099-4> 022)")34-1;4,)4B8 ,0+) H +30+50=0 4-8) H +3;2:0+5258 #)&! &-(!$ $ '$*$&"( ½5REDGHOOLWGHÃ&#x20AC;O Ã&#x20AC;LWHL[LWGHQVPROWVXDX 08-909:-4: +5:A 099-4>04)5*9 ;4,)4B8,0+)

 H +30+50=04-8) H +3-/8-*2)4+  

#)&! &-(!$ $ '$*$&"( ½).-:95+;2:9 6-8-<0:)87;-2-,8-,A -935/;0 +5:A 099-4>)85204-*02, -99-4;4,),-,8-,A

 H +30+50=04-8) H +3&-8,  #)&!&-(!$ $ '$*$&"(½

+5:A099-4>022) ")34-1;4,),-,8-,A

 H +30+50=04-8) H +3-/8-*2)4+  & $ $ # F ! % $ "    ?   $ # $ G ' $  #   ( 

#)&!&-(!$ . % $ '$*$&"( . %

½ 
  %,(#!

(/*#&"! 0"' &")&-&($*! 0 "'

½ 

  %,(#!(/*#&"! 0"' &")&-&($*! 0 "'

½  ! #   %,(#! (/*#&"!&")&-&($*! ½49?7&85&11&9 &74'&)*11.9&)6:.7*.; :39&(9*24198:&:&2' :3&8:5*7+>(.*11.8&. 7*,:1&7(49?:3)& 3@7).(& C (2. (4.;.3*7& C (2 &77?(1&7 414748  %*72*11+48( 4757& 

"

%,(#! (/*#&"!&")&-&($*!

½

$!!

 %,(#! (/*#&"!&")&-&($*!½ (49?.88*3< *(0*7&(-*:3)& 3@7).(&)* C (2 .(4.;.3*7& C (2 &77?'1&3(  %,(#! (/*#&"!&")&-&($*! ½49?7&85&11&9 &74'&)*11.9&)6:.7*.; :39&(9*24198:&:&2' :3&8:5*7+>(.*11.8&. 7*,:1&7(49?:3)& 3@7).(& C (2. (4.;.3*7& C (2 1&3(2:19.(4147  

  %,(#! (/*#&"!&")&-&($*!½ (49?.88*3< -&71499*"0&0:3)& 3@7).(& C (2 .(4.;.3*7& C (2 #&743/&'1&3(  +.*&$ (49?"*38*'1&36:*/&7 ,(#!(/*#&"!½ C (2 

)&-&($*!½

C (2   %,(#! (/*#&"!&")&-&($*! ½2',&+*985*7& 6:=1*)7*)?34*824,:. (49?:3)&3@7).(& C (2.(4.;.3*7&

C (21&:+48('1&3(

 

 %,(#!(/*#&"! &")&-&($*!½!4'& )*11.9)*+.1+..9*.;.9)*38 24198:&:.7*8.89*39 (49?:3)&3@7).(& C (2.(4.;.3*7&

C (2!48&(1&7  

  " $ #  " # !  B #   % $   " A      
,)!&+/!/-+/!-

 ½

0!/,3-:$().,3-:)'-8( !-//-$9') !-!&-()-.,!-&&!(4)&-$-*)($&!-!( $"!,!(.-!(-$..-.!$1$.-.!1./,!-$'.!,$&-*!,+/6*/#/$-.,$,!&'5-)("),.&!*!,./

 

    

 

   

 

 

%208// 

½    ½;'&(   DMXVWDEOH½X !-!.7 !).8' &&/!(.),$-/0$..!1., ;'!,'!&&")- )&),)-   VRWDDMXVWDEOH½X //$,!-$-.!(."$& ! ).8 !.!$1$. !(- ).8;' &(  !#,! 

629$OOHQoROGHVRWD DMXVWDEOH½X ).8;' )-&, !,'!&&")-  ./,& 

&( 

&/")- 6/805$OOHQoROGH VRWDDMXVWDEOH½ *)&$6-.!, ).8 ;'&(  $-*)($&!-.'5*!, &&$. !'.,$')($ %208//OOHQoROGH VRWDDMXVWDEOH½ ).8;' !(-!&(+/!%, 

- ), -!(2 $ - .,!

    

) 5--

&-( ,!!  

725(1,$IXQGDQzUGLFD LFRL[LQHUD½ *)&$6-.!,

).8/( (9, $ ! ;')$1$(!, ! ; ',)&( 

)
    3ODWIRQGR½$&% #,#.#*2% 3ODW½X !) %(,&+* #) 2% 

%RO½ !) %(,&+* #) 2 % 3ODW½X !) %(#* #*2%  %RO½MRFGH) * 2#2 %   ,) +%0(/!#& 

  

  

      

  

  

FLVWHOO ½ )#&'.#$  

 

&+,$ &()0*,&#&-#+#1$#&)0*,& $*%#$$')*%'% &+* $# *') +'+*#$"*() ()+%%'$+%')# $* )- #. *+ &#&+,) $* +$$* SODWVJRWVFREHUWV6HJXUTXHDOÃ&#x20AC;QDOQRTXHGDQLXQDPROOD   

½MRFGH  

  
+44(/9%541(3   "%"!! $!    #" # "# !  !   . )-(#!+44(/9+44% 6/'-+/*%RO½X +4%: &.-%/&7(3' &-%3 -%/& 56326(4%  3ODW½+4%; &. 6-5+&0-03 %RO½X"+'3( : &.+-%)04&  6326(4%  3ODW½ +4%:&.-%/& 7(3.(--  3ODW½+4% ;&.6-5+&0-03 

  

 )-(#!03&(--%/%'( )(-'41%53ODW½X ;&. 3ODW½X; &. 3ODW½X ;&. 3ODW½ ; &. 

)-(#!3(4 &$ ½:&. 

 3ODWIRQGR½:&. 

3ODW½ : &.  +*) VDJUDQ½  ,)-(#!3(4 %RO½ ; &.

%RO½X ; &. $* SHWLW½;&. $*"&% & ½;&. 3ODW½ ; &.

6<17(6VqULH+44(/9 64%/39,(%RO½ : &.  3ODWSHWLW½:&.  3ODWIRQGR½:&.  3ODW½ : &. 

 7DVVDJUDQ½X "(3'&-%3 -%6  

'$*

 )-(#!+44(/9+44% 6/'-+/*%RO½MRF !:&.+: &.  %RO½MRF !: &.+:&.  )-(#!3(4 %RO½: &.  $*"&% & ½:&. 3ODW½: &. 

 3ODW½ ;&.  7DVVDGHFDIqLSODW ½X   ,)-(#!03&(--% /%'()(-'41%57+'3( &$ ½:&. 3ODWSHWLW½:&. $*"&% & ½: &.  3ODW½: &.

 3ODW½ :&.  )-(#!$* SHWLW½:&. 

 $* IRQGR½: &. 

 3ODW½ : &.

 &$ ½: &.  )-(#! %RO½ MRFGH3(4: &. +:&.  3ODWSHWLW½+4% ; &.  3ODW½+4% ;&.

½

',1(5$SODW ðFP

½

         

   #   $8 8 8  (4

 

 
8,7;,0+,9(:1( (;(0<,11( 8/(+088,3=(95,7(6:@1(-(*088,7;07,18 +0,8+,

1(3=9(39*(+(+0(*42,34*(80438,85,*0(18!47*,11(3(+,-,1+85(92419 7,8089,391(.(7(390(+,6:@51(98)41808(-(9,854+7(37,808907*42807,8,1 2?8+:7+0((+0(2)1,88,;,8-472,80*41478*1>880*8 84)7,;0: 

(949,81,89,3+@3*0,80*447+03()?(2)+(197,8,89018C5,724198(3=8

 

  $ " & # #  

 

  

  *RW½X'0+7, 97(385(7,39 *1

 7DVVDGHFDIqSODW ½  7DVVDJUDQ½ !47*,11(3(+,-,1+85(9   %RO ½!47*,11(3( +,-,1+85(9B *2  6XFUHUDJHUUHWDGH FUHPDGHOOHWVDIDWD SLQFHV½!47*,11(3( +,-,1+85(9(*,7034<0+( )1,  

 FREHUWV½ SHFHV*,7034<0+()1,   )UXLWHUD ½ '0+7,(*,7034<0+()1, 

0RWOOHGHIRUQVDIDWD ½'0+7,(59,5,7(1 -473 F *2  0RWOOHGHIRUQVDIDWD ½!47*,11(3(+, -,1+85(9 F *2  

6DIDWD½!47*,11( 3(+,-,1+85(9 F *2 

  ½,+411 2(88A8-:1141(+,),+411 (2);,73A803*4147 F *2  ½ '0+7, F *2  0RWOOHGHIRUQVD IDWDDPEVXSRUW½ 18:749(2)?549;(1,7 *42()(8,5,7(+(197,87,*050,398*(1,398 '0+7, (59,5,7(1-4738:74(*,7 034<0+()1, F *2

 6DOVHUD ½ *,7034<0+()1,  %ROGHVHU YLUDPEWDSD ½, 9(11+,+4)1,5(7,92(39? 1,8*(1-47+:7(392419+, 9,258*,7034<0+()1, 547*,11(3(+,-,1+85(9 B *2  3ODW ½!47*,11(3( +,-,1+85(9 F *2 1(:*1(7  3ODW ½!47*,11(3( +,-,1+85(9 F *2 

 3ODW ½!47*,11(3( +,-,1+85(9B *2 

 3ODWIRQGR ½!47*,11(3(+,-,1+8 5(9B *2 

 3ODWIRQGR ½ !47*,11(3(+,-,1+85(9 B *2  3ODW ½!47*,11(3( +,-,1+85(9 F *2  3ODW ½!47*,11(3( +,-,1+85(9B *2  3ODW ½!47*,11(3( +,-,1+85(9B *2  3ODW ½ !47*,11(3(+,-,1+85(9

F *2  

 $ & % 

½X    

$%#!E%'& $ !D       
        %2186MRFGHFREHUWV

½ 

 

½SHFHV 

  ½SHFHV +*08#+.-1&(("/$*& 2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1!" ! ".&*+4&!("&//"*5.( 1/0#%*//+*  ½ SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1!" ! ". &*+4&!("&,(7/0& &//"*5"*.&'."106".!2".)"((  ½SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1!" ! ".&*+4&!("&//"*5.(1/0# %*//+* 

 

69,7½SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1!" ! ".&*+4&!("&//"*53* &*0+1.  9,1-(77½SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1!" ! ". &*+4&!("&//"*5"*.&'."106  ½SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1 !" ! ".&*+4&!("&,(7/0& &//"*5"*.&'."106.*/,."*0 

 ½SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ 1!" ! ".&*+4&!("&,(7/0& &//"*5 (("5((*$"$." %2186½ SHFHV +*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/& 1(("."0"/ ," "/!" ! ".&*+4&!("&//"*5"*.&'."106  )g518)7½+*08#+.-1&(("/$*&2"0/ 1(("."/ & 1(("."0"/ 1!" ! ".&*+4&!("&//"*5.&&*'    

                 

 
5(.2JRW

½  ½X

 ½ 2&"1"/1%04#"$" .%5"608,(#" ($/% (00%,3,,%(*00-, %/+%** 2+  *",# "//7'/- '2%,#  !2&"1"/1%04 $%#-/"1"+4#"$" ./-$2#1%608,(# ($/% (00%,3+0%** !%00*",$%/ GHFDYD½  ½X &RSDGHFzFWHO½ *RW½X  

 ½X

5(.2JRW½X 

69$/.$VqULH ($/% &RSDGHFDYD½X  YLEODQF½X   ½X   ½X  *RW½X 

35$/,1!2&"1 "/1%04#"$".%5"60 8,(#" ($/%(00%,3(" *$(,(,$016, ½X " ½X  ½X  5$5$ !2&"1 "/1%04#"$".%5"608,(#" ($/%(00%,320",/3)%  ½X 

 ½X   ½X 

 ½X

 

 

# "  !!!

 ½

5(.2½X3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ ($/% #* 


 '1';/89'434 !

       "   # " $!!

  

½ 

½ !#

 !%/*7+ /'1:2/3//88+3=!/''10 3RWDPEWDSD½

  3RWDPEWDSD½    !%/*7+ /)':9<C*+8/1/)43' 3RWDPEWDSD½

  3RWDPEWDSD½

   3RWDPEWDSD½   3587$ ½MRFGH1>89/)  ²  !1>89/)/88+3=1' &/.1(47- 3RWDPEWDSD ½X    ½X E 1)2   3RWDPEWDSD ½X E 1)2  3RWDPEWDSD ½X E 1)2   DPEWDSD½X E 1)2   

,.($VqULH /88+3=?0'318843 %+:7+ 3C2  '8+;',472'5+72+9 '-','714'2(:3'841' 2>%+:7+3C2  3RWDPEWDSD2( ;>1;:1'*+;+39/1')/B/*+'1 5+7'*+8)43-+1'74+8)'1 ,'7'1/2+398'12/)7443+8 %+:7+3C2  ,.($VqULH 59'5+7'2/)7443+8 )43-+1'*47/7+39'51'98 1>89/)/)':9<C8/39A9/)

        ! $ "    # D   % D  "   "   " #    

 

 3RWDPEWDSD½ E 1 )2  3RWDPEWDSD½ E 1 )2 

 3RWDPEWDSD½ E 1)2  ½ E 1 )2 

 ,.($VqULH #'5'*+51>89/)97'385' 7+396:+5+72+9;+:7+ 1/39+7/47 3RWDPEWDSD½ E1 )2   3RWDPEWDSD½ E1 )2  3RWDPEWDSD½ E1)2  ,.($VqULH #'5'.+72A9/)'5+7)43 8+7;'7+18'(47/1'742' *+1)439/3-:9%/*7+/ )':9<C*+8/1/)43''547 )+11'3'@8'59'5+7'2/ )7443+87+39'51'98)43 -+1'*47/,4731'9'5'34 3RWDPEWDSD½ E 1)2 1'3)  DPEWDSD½ E 1 )2 %/*7+ 97'385'7+39   3RWDPEWDSD½ E 1 )2 1'3)   DPEWDSD½ E 1)2%/*7+97'38 5'7+39   

 

 
     


 

   

  3- /,-!,/(*!&&%!(",)(.,-!'&!-!1%#6(%!- !/%(,  %!,,4*% *,4.%%"4%& !,!(.,!,9!1%-.!%1/( *!&&%17  -7-! !&()-.,*!&& !-.4"),' *!,/(* &/'%(%!(.,! /!- !,%()1% &! ,4%!-&* &/'%(%&&),!-.,(-'!.,4*% '!(. &-/*!,"7%!/%()-!(" +/(-!&%,!'&#/()-+/! -!-.4",!#%(.!(!&'.!%1%(-.(.!(+/6$$#/. (,/- ,+/!&)'&(!0!,

 !, !0%., %-#/-.)- $!' *)-. & *!&&  /( ,!0!-.%'!(. -:*!, ,!-%-.!(. ! !"&)( &.%(/'< +/! '5- !0%.+/!!-,.&&%%*,)&)(#&0% !&-/*!,"7%! 0!# !-+/(.).-8(*,!--!-%$%$#(5-"4%&)'!.,! !,,),-!,%19+/!-.*!&&.5/('4(!!1.,&&,#*!,,! /%, &!- *,)%&%..- ! +/6 !. ,!'%- +/( &#"%- !,9 /( -)& *!&&()*).-.%-"!,.).!-&!-.!0!-(!!--%..-.&!( &.,!- ,!%*%!(.-+/!(./,&'!(..'5$!'",%.'-!.,%*&! %'((-!-+/!()-!-&"!( !-*,5- ! %(, 5- +/( ,,% &$), ! & 0!,%.. % $ /( '/(. ! *&.- % *).- *%&.- &%#;!, !(., !&- *).- 5- %(! 0%.&! *!,9 !-),%,4- +/! .).- !&- )'*)(!(.-  =)&&!---)&!-*!&&!-%"%(-%.)./(-". !"),(=!-(!.! #!(')&."4%&'!(.     

 ½

   ½/

&!-$),!- )' 5- *)--%&! -!, .). %19 &$), ! )'*,, &#/( )- *!, /%(, &#,. &!- %"!,6(%!- -%'*&! 0%-. -8( %"7%&- ! %-.%(#%,&0),-)'5-*)--%&!!-,%(,-%/( *!&& .5 /( -! .,%*&! ) /( ,!0!-.%'!(. (.% $!,!(. !"&)( &.%(/'<  !&'!(.()-!,4*!&*,!/ /-&',  -%#(%"%.).-% -/( !&- %!- !&(2%!&-%#(! !()./(+/&%..-/*!,%),&(), '&).%( ,4-').%/ !+/!%1


&%7)5-%()'8-1% )62//)6/)6'%662/)6-/)63%)//)6()/%6=5-) 12)6*%&5-48)1120<63)5 6%7-6*)5/)6):-+=1'-)6()/(-%%(-%)181%'8-1%6-1>48)*%1%48)67(-%%(-%0<6 %+5%(%&/)0&1%16)60<6%03/)6-0;1)'60<6//%5+66>1*;'-/6(%+%*%5 /HVWDSHVG DFHULQR[LGDEOHUHÁHFWHL[HQODFDORUFDSDO LQWHULRUSHUDTXqHOV %/-0)176%55-&-1%&%16%/3817()&8//-'->0)175)48)/)66257-()6()9%325)9-7)1 48)6%&248-)/'217-1+8748=)6327*)53)5'216)59%5)/0)1.%5'%/)17/*251 %6)9%'216758''->0)7;/B/-'%)73)50)7*)5/266)59-5(-5)'7%0)17(-16()/*251

  

 !  $"       # ,.($ROODDPEWDSD/ " $!!  ,.($SDHOOD FP

½,.($  ½ '0  ½ '0 5-61)+5)   ½ '0  &    ½')5-12:-(%&/) 

     ½A '0 2OODDPE  ½')5-12:-(% &/)5)9)67-0)17%17-%(,) 5)17 

  ½ '/  ½X

'/ %DWHULDGHFXLQD MRFGHSHFHV½ //%%0&7%3%()2//% %0&7%3%() '%662/% %0&7%3%( -3%)//% A '0')5-12:-(%&/) %0&5)9)67-0)17%17-%( ,)5)17#)*/21@/%7-180 % ½2 *%0%/&</-17)5-25()/6 5)'-3-)176%0&5)9)67-0)17

%17-%(,)5)17%87:?6-17= 7-' '0 

 ½2 *%0%/&</-17)5-25()/6 5)'-3-)176%0&5)9)67-0)17 %17-%(,)5)17%87:?6-1 7=7-' '0   '0   ½ %87:?()6-/-'21% 

'0    ½')5-12:- (%&/)%0&5)9)67-0)17%1 7-%(,)5)17#)*/21@/%7-180 A '0   ½')5-12:-(%&/) %0&5)9)67-0)17%17-%( ,)5)17#)*/21@/%7-180 A '0  2   ½ ½!#

2   ½')5 -12:-(%&/)   
/- ,%3/,,%3 ),%30!%,,%3

$11216EDWHULD½ 2)!.,! %3$%#/52%)&2%')2!-=4/$%3#5,).!2)3-<3 %30%#)!,)49!43#/-2/34)2)0,!.7!

2)!.%,  ),! 53#!%,-!4%2)!,)$/.)0%202%0!2!2%,3$)&% 2%.430,!43&%22/&/3!,5-).))!#%2)./7)$!",% 5.!"/.!%,%##)?":3)#!0%2!,!-!*/2)!$%,30,!43-<3 <3&:#),$53!2)$%.%4%*!2/,4$52!$/2#/.3%26!2:5.!!0!2%.;!)-0%#!",%$52!.4 -/,4>33)-4%-03

# ½ "%!#%2)./7)$!",%)33%.8!,3+/6 !,3'!!2$ ""# ½#%2)./7)$!",%  &DVVRODDPEWDSD½  

 2# ½ 3 !"#!# ½@ #-   "%!3HUDWRWWLSXVGHSODTXHVLQFORHQWOHVG LQGXFFLy 2OODDPEWDSD½#%2)./7)$!",%)!,5-).)   3DHOOD½$PEUHYHVWLPHQWDQWLDGKHUHQW7HIORQ3ODWLQXPFP

  # ½#%2)./7)$!",%)!,5-).)   ""½#%2)./7)$!",%   $11216EDWHULD½MRFGH #%2)./7)$!",%  

8QUHYHVWLPHQWDQWLDGKHUHQW7HÁRQIDFLOLWDUj ,%34!315%3$%.%4%*!

2)!,!

5).!20%2!5./0%2!-/,43/0%2&2%')25./5

 67(.$SDHOOD &FP

/02%0!2!20,!43%,!"/2!43$%0!34!

½

$OXPLQL7HÁRQ -/,4"/.#/.$5#4/2$%,!#!,/22%30/.2:0)$!-%.4!,!2%'5,!

"%!%6%34)-%.4!.4)!$(%2%.4 7HIORQ3URIHVVLRQDO'LVVHQ\+DOVNRY'DOVJDDUG 3DHOOD½ A

#-  3½@ #- 

#)?4=2-)#!)$%!,0%2!3!,3%3)!,)-%.4315%%3#2%-%.!-"&!#),)4!4-<3%,2%6%34) PHQWDQWLDGKHUHQW7HÁRQ3URIHVVLRQDOpVHOPpVUHVLVWHQWGHWRWV

 ½@ #-  6.b1.$"%!3DUHWVJUXL[XGHVTXHGLVWULEXHL[HQODFDORUXQLIRUPHPHQWSHU !15=%,3!,)-%.433%3#!,&).$%3$%$)&%2%.4305.43%6%34)-%.4!.4)!$(%2%.4 7HIORQ6HOHFW$OXPLQL 2OODDPEWDSD½ 2)3 2OODDPEWDSD½ 2)3 :RNDPEWDSD½@ #-2)3  3½ @ #-2)3   .$9$/.$' ½@ #-%'2% 

 67(.$ ½@ #-,!5&/3# 

6(1,25ROODDPEWDSD

½

       

    #/.3%26!,!#!,/2),!$)342)"5%)7$%-!.%2!5.)&/2-%)$%!,0%2!2/34)43 )0,!4315%3(!.$%#5).!2!&/#,%.4%30!2%43'25)75$%3#/.3%26%.,%3#!,&/2$%,3 !,)-%.43!,!4!5,!

 $½ A #- 

  

"%!%22/&/3)%3-!,4)33%.8!,3+/6 !,3'!!2$ 3ODQ[D½ A #- !½ A #-  2# ½  6(1,25"%!5.#)/.!%.4/44)053$%0,!15%3&).3)4/4%.,%3$).$5##)?%.4!2 %7#,53)6!-%.4!-:)33%.82)34)!.2/'(# ½%22/&/3

 %2$  3DHOOD½%22/&/3 @ #- %2$  # ½ %22/&/3 %2$   ½ A %22/&/3 %2$    ½)HUURIRV'LVVHQ\+HQULN3UHXW] A #- 

  
 SHUFXLQDUFRPXQSURIHVVLRQDO

 

      

   

  " &"$!&+ ! &$%#'&)% ½   

 Ã&#x20AC;QVDFP$FHU LQR[LGDEOH'LVVHQ\ +HQULN3UHXW]FP  ! !$"$!½$FHU LQR[LGDEOH  %%!$"$"%& ½7DPEpVHUYHL[FRP DFRODGRU$FHULQR[LGDEOH 'LVVHQ\+HQULN3UHXW] /  ("!$!$½ 1DQVDH[WUDwEOH)DFLOLWD DL[HFDUO DFFHVVRULSHUTXq ODQDQVDQRV HVFDOID $FHULQR[LGDEOH'LVVHQ\ +HQULN3UHXW]FP   %&"$ *$ ½7DPEpHVSRWSRVDU HQXQUHFLSLHQWDPEJHO SHUDUHIUHGDUDOLPHQWV $FHULQR[LGDEOH'LVVHQ\ +HQULN3UHXW]/  %&(% &½ $PEXQDEDVHPDJQqWLFD V DGKHUHL[DUHFLSLHQWVDS WHVSHUDFXLQHVG LQGXFFLy 'LVVHQ\+.MHOOEHUJ 0/LQGTYLVWðFP 1HJUH

      / $ 1 2 9$ * $ 0 0 $ 6 7$ % , /  ( 6 3 ( & , $ / 0 ( 1 7 ' , 6 6 ( 1 <$ ' $ 3 ( 5 $ , . ( $

LVVH WUHVG

RU Q\DG

VD

  

RE 0pVV

QRV

UHHOV

½  "½3HUDWRWWLSXVGH SODTXHVLQFORHQWOHVG LQGXFFLy)HUURIRV ðFP


 

  

    

 ) %$#&+ )),(+')0&-#$+ -$$)%,&'&#$2$,%#&#0,"%$$$,% #) #! ) &+*%# &+*/*$# *%/*&#%#0%/*$$,%( )#! ) &+*,*'* #$+ -$$)'%($ +% &+&'-

½

  

.1$33$78/3$1VqULH/OXPGHWDXOD½ ,) (."#& /OXPGHSHX½ ,) (."#& 

  ½ ,) (."#& 

 ½ ,) (."#&    

   ½1% ,) (."#&  

   

   


  "")# !()"

½

½

 %$(""FP"$!!

 %$(""!')+5'0( 5+9+67.0+17+132/6)27> 3DQWDOOD½?

)0 .,+5+176)2/256 

 3DQWDOOD½? )0 .,+5+176)2/256 

 3DQWDOOD½? )0 .,+5+176)2/256 3DQWDOOD½?

)0 '785'/  3DQWDOOD½? )0 '785'/  3DQWDOOD½? )0 '785'/    %$("" ½)+5-'/9'1.7:'7 )27>? / )0 %+50+// 

 #'0(<*.6321.(/+6+1 ? )0? )0.? )0 .+1)2/25(/'1)12+6 02675+1 %!) !"")# !()" ½)+5'0(5+9+67. 0+17+132/6/ )0 +-5+ #'0(< *.6321.(/+12+602675' )20'%!) !"")# ! ()"½/ )0  ! # 

  "")# !()"½)+5 -'/9'1.7:'73/;67.) '17'//'? )05.6 (/'1)   "")# !()" ½%.*5+3/;67.) ? / )0/'1)    "")# !()"½)+5 1.48+/'79.*5+'17'//' ? )0  ++"")# !()" ½%.*5+ A

)0    "")# ! ()"½/;67.) '17'//'? )0+-5+  "")# !()" ½%.*5+')+5  

'17'//'? )0%+50+//

  "")# !()" ½'3+5 A )0 '785'/  "")# !()" ½)+53.17'73'3+5 '17'//'? )0/'1)

  "")# !()" ½5+6+60'/7'7 '17'//'? )0+-5+ )2/2526 * "")# ! ()"½)+5'0( /')'7.1)2/25)27>'1 7'//'?

)02/2526

  "")# !()" ½)+51.48+/'7 9.*5+'17'//'? )0   "")# ! (&!""½)+5 1.48+/'79.*5+'17'//' ? )0/'1)   "")# ! (&!""½48='0( "#('6+*+//80 *+75+('//)+5/')'7 '17'//'? )05.6 '5-+17   "")# !(&! ""½)+53.17'7 ,+552,26'17'//' ? )0%+5*  "")# ! (&!""½+552,26 /')'7'17'//'? )0 

           "")# !()"

½

     # "    &   " $  " # %  ! @ "   ! "    !        
  &&.'!",),-+"

½

  &&.'!",),-+"

½!#      " $ "    "  

 

0(/2',&&.'!",),-+" ½.:56-(&06&..& > (/  &&.'!",), -+"½.:56-(&06&..& > (/   3 &&.'!",),-+"½ .:56-(&06&..&> (/   &&.'!",),-+" ½(*40-37*.&6 8-)4*&06&..&> (/

    &&.'!",),-+"½ (*4&/'4*8*56-/*06*0 21.5416&0+&/'8*40<5 -0(1.14&06&..&> (/ 

 "&/'; )-5210-'.*&/'2&06&..& )*> (/-)*> (/ *(-&&*"+ &&.'!",),-+"½ &2*4)&44=5&06&..& > (/  '.(-.+*"+

&&.'!",),-+"½.:5 6-((/  3 &&.'!",),-+" ½(*40-37*.&6 8-)4*0(.17'1/'*6*5,& .=+*0*5)*%&06&..& > (/  2 &&.'!",),-+" ½.:56-(0(.17 '1/'*6&,&.=+*0&)*

%&06&..&>(/ "&/'; )-5210-'.**08*4/*.. -*064&052&4*06 &&.'!" ,),-+"½(*4 &/'&2.&(&6)*(174* 8-)4*&06&..&> (/

   +(0 !"+4),½ (*4&/''&09)*56&09 8-)4*&06&..&> (/  

 " 

.5..7/5)*.&)4*6& -0(.17*0.*5'1/'*6*5 &&.'!" ,),-+"%)'"-", ½(&'&60-37*.&6 21.-6 @ (/.&0( 

 #) .,!",),-+"½ (*4(41/&68-)4*

@

(/ 

 1,%,-"' !" &",!"%/ WHQVLyDPEIRFXV 174*2.:56-( &(*4&06&..&>(/   #) .,!",),-+"½ (*40-37*.&6&/'.&(&6 -0(1.148-)4*&06&..& > (/

  #) .,' $.%½(*40-37* .&68-)4*&06&..&>(/   $.%' #) .,½(*4.&(&6 (/ 

? ! " ! # !   " !

 !    "    !  !  !  

 $.% '#) .,

½

   


  !!("$( ½')2%-&2)6)3 4+-).4).0/,3%,5-+.+ %.4%,,%< , '-  !!("$(½ ')20+.4%4*)22/*/3 %.4%,,%< , '- !!(" $(!'(%½ ')2.+15),%46+(2) %.4%,,%< , '-

 !!(" $(!'(%

½  " 

 !#

!!("!'(% )$!&#&'%

½

 !!("$(½ )22/*/30+.4%40,:34+' +33).828,,)%'/&3). %.4%,,%< , '-  %$6,6.VqULH')2 .+15),%46+(2)!(" " )$!&#&'% ½%.4%,,%< ,'-  !("$(!'(% ½%.4%,,%< , '-    !!("$(½ ')2.+15),%46+(2) %.4%,,%< , '-  !!("$(½')2 '2/-%46+(2)%.4%,,% < , '-  

!!(" $(!'(%½ ')2.+15),%40,:34+' %.4%,,%< ,

'-

   !!("!'(% ) $!&#&'%½ ')2,%'%40,:34+', '- 

      9 ! # !  #   " $  "   7 7 7   ) 3

&+% ')2 0+.4%40%0)2!(" $(½%.4%,,%<

 , '-  !("$(½ %.4%,,%<

, '-   !!("$(½')2%-& 2)6)34+-).4).0/,30%0)2 (%22;3%.4%,,%< ,

'-   !!("$ %'$(½')2%-& 2)6)34+-).4).0/,30%0)2 - , '-+*)2).43 '/,/23 ,%.' 

  !!("$( ½')20+.4%40%0)2 (%22;3%.4%,,%< , '- 

  *!!("$( ½')2%-&2)6)34+ -).4).0/,30%0)2 - ,

'-    !!("$( ½')2,%'%4 0%0)2-  , '-  

67250OOXPGHSHXFP

½(

            

  
 

      

    #(&$%' ½($ '+"* , ($*""2#   (! $%'½( (%#*, ($*"" 2 #  ) (!$%' ½($ '+"* &%" 0)*(%*1$*"" 2 #  &+%( & $** &".)* ))$- (( #(&$%'$"* ½$*""2 # "$ #(&$%'$"* ½$*""2 # ( )($* 

 (!$%' ½("*&&( 3" #*+("   (! $%'½(&"* %+(, ($*"" 2 # 

 (!$%'

½ 

  

   ! 

   

      

% ) *(

%( $- ) ))

)

  

  

/

$ (") ))%  

½  (!&#&'%½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ $*""&".)* ((%#& " &(&(,$ ( $*)".)*  ))$-%$ !+"( 2 # 


 ½"%++3+("&,, 7%*"+*!&,   

DUDQ\DSHUDHVSHOPHV½ 3UHXFDWjOHJDQWHULRU½$FHUDPE *.+,"%&,&('$+"++&0-&.*&+& 5 %    ½ **',("&,$ %" *&,+'$'*+   !FLVWHOO½"*+&&*7 $ % 

     

  

6,5/,*DUDQ\DSHUDHVSHOPHV

½

   

 [[FP1HJUH

½ 

 -21+$$4)- )-+,.+"!-"$,.$$*)-+,+(,",+,$$+)-'$6$')-+ $+(*+,,!*"+$+(*,+$+,-$+(*,',**-#,+)-!-"/+& '&,%($*$'+,',+$+"+'*+%%*,+&+($%&+',(*$,-

 
  0"1)&"*0               

$.,$()$.&- *.

½MRF

 

 $.,$() &- * )! !($*.½.#&* ".2"$"0( 9 ( )(*  % * ($/,$- $.,$() &- * ½&!."&//"*4&$$"&)&/9 ( )  $.,$() &- *½.#&* ".2"$"0(9 ( ) (*  $.,$() &- * )!!($*. ½0.#&* ".2"$"0(9 ( )..7   $.,$() &- *½X .#&* ".2"$"0( 9 ( )"$."  

$.,$() &- *½'+"#$.#&* ".2"$"0( ( & )(*   ,( /,$- $.,$()$. ".&*+3&!("½X9 )  ½X9 ) 

 $.,$() &- *½0 .#&* ".2"$"0(&#"."*0/)&!"/(#+0+"/,"()&3 ( ).+*'

9 )"$." 

 $.,$() ,$-%0) # $*&+/½.#&* ".2"$"0( ( )01.(2&*&(( 

 ,+-/ $.,$()$.

½

  % * ($/½&!."&(1)&*&&//"*4%(5* +%*//+*( ) 

  " *$(+!-$ ½ ".&*+3&!("&//"*4$".$$".$( )  $.,$() ½X"/0".&**+"*/10' *&!"$+0(* ( ) ,+-/ $.,$()$. ½0&!."&//"*4+%*"!"*/0.8)9( )  $.,$() &- *½0.#&* ".2"$"0(9 ( )(*   $.,$() &- *½0.#&* ".2"$"0(/,"() .+!+*9 )"/,"()&3( )&"/,"()(0( )(*  1 VXSRUWSHUDHVSHOPHVHQUHFLSLHQWPHWjOúOLF ½"!+(()//6/0"*4&0)2".*6/&* +(+.&//"*4+!.1(%(&-1" : )"$."  ,+-/ $.,$()$.½X .*/,."*0( )&!."

 ,( /,$- $.,$()$. ½&/ : )"$."  2$.,$() &- * ½X01.(9 ( ).#&* ".2"$"0(  

 


6$/21*JHUUR $OFP

½

  

 "

 6)$5$35(4<&$'$*(331 .+$)(560$35(4<(42( &,$.,59$5#,'3(,44(08 1+$00$(.,0(- *HUUR½.&/ ,)(3(054&1.134  *HUUR½. &/ ,)(3(054&1.134

!

%/$'(7VqULH#,'3( ,44(0800(,.4410 *HUUR½.&/ !3$042$3(05 *HUUR½.&/ !3$042$3(05 *HUUR½ . &/!3$042$3(05 ²,.($672&.+2/0 6)$5$35(4<&$'$ *(331.+$)(560$35(4<(4 2(&,$.,59$5#,'3(,44(08 $3,$#,0-$ *HUUR½X . &/#(3' 

 .$0& *HUUR½. &/ #(3/(.. ½. &/(*3(

   ! ;  !7 7 7  (4

  ERO½X#,'3( ,44(0800(,.4410 A .&/!3$042$3(05 9$6(1JHUUR½ #,'3(,44(08:4$3$8 .&/!3$042$3(05   ½X#,'3($/% (4/$.52,*/(05$5,44(08 //$$)0=4.&/ ,)(3(054&1.134

  ½X#,'3(,44(08 //$$)0=4.&/ !3$042$3(05   6)$5$35(4<&$'$ 2(>$.+$)(560$35(4<(4 2(&,$.,59$5#,'3(,44(08 1+$00$(.,0(- ½.&/.$0& *HUUR½ . &/.$0& 5(.7$1*(/JHUUR ½6)$5$35(4< &$'$2(>$?4@0,&$#,'3( . &/!3$042$3(05  

 

½X 

½


"

$!!

  WHVW½X#*44&(26& -55*184-.&*..&4- 16*4-24; / (0 4-5(/&4 1*,4*  

 WHVW½-5&-55*18 4-.&*..&4-16*4-24 ; / (0/&1(  ! "#*44&(26&7HVW½ 16*4-24;

/ (0

 3ODW½; (0 .$5'(0800$VqULH %*74*1:0

 

½ 

 ! #  ! 

½9$50VqULH#*44&(26& -55*184-.&*..&4- -+*4*165(2/245 7HVW½X16*4-24 ; / (0  7HVW½X16*4-24 ; / (0 3ODW½X;(0 3ODW½X ; (0 %,//,*WHVW½X -5&-55*18&4-&%-1.& 16*4-24;/(0/&1(

   ½X4*516*4-24 ;/ (0-+*4*165 (2/245)-55*185  .$5'(0800$ "-5&/&1()-+*4*165 )-55*1857HVW½X 16*4-24; / (0  7HVW½X16*4-24 ; / (0 7HVW½X16*4-24 ; / (0  7HVW½X16*4-24 ; / (0  )b50JHUUR½X 4*5/ (0/&1()-+* 4*165)-55*185  %-85g1WHVW½ (9(-&0&55-55&64&(6&)& &0'2/-&(*4 < /(0 )$5,1JHUUR½ &(-16)&-,7&&(*4 / (0  3-b6FLVWHOODPESHX ½-'4&)*'&1&1*4 ; /(0  .277(%2FLVWHOO ½7//&)*3&/0&

< / (0  

.$5'(0800$WHVW FP

½X %    # %  #   % $ ! ## " " $ " # " # "     
(5,.6/81'TXDGUH½

 

6/b77+8/7JXDUQLPHQW GHSDUHW

½X

!$*1$5<'TXDGUH

½3-b77(5<'TXDGUH ½$.:$.%%0*3$ ? &.  6/b77+8/7JXDUQLPHQW GHSDUHW½X *DUODQGD$XWRDGKHVLYD ? &.*('3'/54&0-034 (5,.6/81'TXDGUH ½3'6&$59-')$/5' ULRU½3HGUHVLIORU ? &.  $  TXDGUH½X =&.$5:%0*3;4  3DUDGtV0RWLXVYDULDWV 

$*1$5<'TXDGUH ½)ORUVGHORWXV ? &. 

 $ TXDGUH½3*.$7'3$ $$3:4 ?&. 

)-b//67$PDUF½ ? &.$33;(04&   )-b//67$TXDGUHDPE SDVSDUW~½*('3'/54 .05*64  5,%%$PDUF½ ? &.-$/&  %,/'SzVWHU ½07$#03,   5,%%$PDUF½ ? &.-6.*/*  

             "   8 8 8   ' 4

 ! ½X ?&. *('3'/54&0-034  "#"!#%"# TXHVDPEVREUH½ $%$/'4$-$1-$5+$  5$0PDUF½ ? &.*   %,/'SzVWHU½-6. Ã&#x20AC;OWUDGD 5,%%$PDUF ½X ? &. ')3'  79,//,1*SzVWHU ½MRFGH 6-*1'4  5,%%$PDUF½ ? - &.-$/&  5,%%$PDUF½ ?&.')3'  SRVWDOVDUWtVWLTXHVDPE VREUH½$7')$3  5,%%$PDUF½ ðFP%HGROO  5,%%$PDUF½ ? &.')3'   SRVWDOVDUWtVWLTXHVDPE VREUH½/(0&$.'/5 46$6  5,%%$PDUF½ ?&.')3' %,/'SzVWHU ½(O/DG\$QQHHQDLJHV 53$/26*->-'4  )$1$+2/0PDUF ½ ?&.-$/& ),1/,5PDUF½ ? &. 3$/41$3'/5 $-6.*/*  )$1$+2/0PDUF ½ ? &.-$/&

 )$1$+2/0PDUF ½ðFP7HQ\LW '/7'--*5 -41<45'34*-'41045$-4'4 7'/'/$1$35 !

½ 

 
!

ยฝ$

!ยฝ$    ยฝ,QFORXIHUUDPHQWHV  'LVVHQ\ 7LQD&KULVWHQVHQ รฐFP  

!ยฝ $SWHSHUDO ~VHQ]RQHVGH PROWDKXPLWDW,QFORXIHUUD PHQWHVSHUSHQMDUOR DPEUHYHVWLPHQWHQSROV รฐFP1HJUHPDUUy 

 !ยฝ DPEUHYHVWLPHQWHQSROV 'LVVHQ\)UDQFLV&D\RXHWWH รฐFP1HJUH 

 !# ! ยฝ$SWHSHUDO ~VHQ ]RQHVGHPROWDKXPLWDW $FHUDPEUHYHVWLPHQWHQ SROV'LVVHQ\6LJJD+HLPLV รฐFP0DUUyIRVF 

' !ยฝ$ 9LGUHFP

! "#

ยฝ$ &!ยฝ SHUDO ~VHQ]RQHVDPE PROWDKXPLWDW)XOORODGH EHGROODPEYHUQtVLQFRORU ODPLQDW'LVVHQ\(KOpQ -RKDQVVRQFP  

 ! ยฝ(VSRWSHQMDUHQ KRULW]RQWDORHQYHUWLFDO ,QFORXIHUUDPHQWHV PDVVtVWHQ\LWDPEYHUQtV LQFRORUรฐFP1HJUH PDUUy

 

!ยฝ (VSRWSHQMDUHQKRULW]RQWDO RHQYHUWLFDO,QFORXIHUUD PHQWHV9LGUHรฐFP 

%!

ยฝ4XHGDPROWEpGD PXQWXQDFDODL[HUD0$/0 DPEO DUPDULDPESUHVWDW 0g5580 

 DPEIRUPDG DUEUH 9LGUHFP

 & !ยฝ $SODFDWDPEOODXWy รฐFP

!ยฝ$ (VSRWSHQMDUHQKRULW]RQWDO RHQYHUWLFDO,QFORXIHUUD PHQWHVSHUSHQMDUOR  รฐFP

!"# ยฝ$  DQWHULRUยฝ(VSRW SHQMDUHQKRULW]RQWDO RHQYHUWLFDO,QFORXIHUUD PHQWHVSHUSHQMDUOR  รฐFP

 !

ยฝ(VSRWSHQMDUHQ KRULW]RQWDORHQYHUWLFDO ,QFORXIHUUDPHQWHVSHUSHQ 3LPDVVtVWHQ\LWDPE YHUQtVLQFRORUรฐFP 1HJUHPDUUy

!ยฝ(V SRWSHQMDUHQKRULW]RQWDO RHQYHUWLFDO$OXPLQL รฐFP

 !ยฝ (VSRWSHQMDUHQKRULW]RQWDO RHQYHUWLFDO)XOORODGH URXUHWHQ\LWDPEYHUQtV LQFRORUรฐFP1HJUH PDUUy

     ยฝ

(5,.6/81'OjPLQDยฝX 3UHXFDWjOHJDQWHULRUยฝรฐFP 1RYD<RUN 3HGUHVLรRU


8

   

 ' $ !""#½$)&$3,-!+  '  !" &½!+ $()0$ &!$,,!(1'!&$#)(" 7 & '   '  %(½)&$3,-!+ 9 '   ' %½$.-06,$(-3-$$*&2,-$$,,!(1)($% .& !+&'  '  #½*3& !&&('+!/!+, !&2-!0$,,!(1.& !+#)(" 9'   '  !" &½!+ $()0$ &! 7 & '  '  OOLWSHUDJRVJDW½.( )-5 )-!, !! )&&',,4,'/!+(4,$()&)+$,,!(1.& !+#)(" 9 &

' 

    
&RPHVÃ&#x20AC;FD

XQDDUDQ\DGLQVXQSDTXHW

SOD"

 $% $$$ %$$!"&%$!$ $%'$!#$$& ##!#&$ ( $ %(.$$) # &'# $$$%#'$$"&'#"& $'#)%#-$&%! $'#"&"&$% !$'.!$$% "&$% $$$/#)!"&# ###0 "&$ %&%$ KLYDKDYHUDOWUHUHPHLTXHUXPLDUKLÃ&#x20AC;QVTXHYDWUREDUODVROXFLySHUIHFWDXQDDUDQ\DSOHJDEOH $!# ## #, $ #&# !#"&## (0$.$ &!"&% !%%!% "& %! #+$#$$%#!#$ $%# %'$

½

     

-$$%0#$ 

  

   

3UHXFDWjOHJDQWHULRU½$FHUJDOYD %*%#'$%%! $1 


½

       #!! #&!$%)(! '"#'(&'#('

!.'&(''(#&"""'"!$%) (-*! )" #'(( (&$&#"')&)"#"$&)#"$&) ##&$&#)* '&! #& '#'(#'&"!'' ('+/%) ''",#&)'"&,'*$#'& SHQVDUGLDLQLWHQXQQRXHPEDODWJHÃ&#x20AC;QVTXHYDWUREDUXQDV~SHUVROXFLyJRWVDSLODWVHQJUXSV GHHPEROLFDWVDPEXQFDUWy$L[tFDELHQJDLUHEpHOGREOHGHJRWVHQXQSDOHW0pVTXDQWLWDW SHUSDOHW PHQ\VFRVWRVGHPDQLSXODFLy PLOORUSUHXSHUDWX/HVIyUPXOHVPjJLTXHVG ,.($ '%)'*"*"&$&$&!&* ')$&)'&)0("!.' %ULQGHPDPEHOOVSHUDTXHVWDHYROXFLy

0pVKLVWzULHVD 

  3UHXFDWjOHJDQWHULRU½ FO

   


03/=4-&A21)=4-&A/674&(0 0&12"2(&0)" A

A (0 +*(6*+&-, ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( ½ 0&12"2(&0)" A

A (0 +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½ 0&12"2(&0)"//*-9*5 A A (0 +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½ 0&12"2(&0)"//*-9*5

A A (0 +*(6*+&-,

½ *,4*0&44? ½ /&1( ½ 0&12"2(&0)" //*-9*5 A A (0 +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½ 0&12"2(&0)"//*-9*5

A A (0 +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½

3)&1.-02&1$-00&%)11&1/70-1"-1(/27*1/*5+*44&0*16*5)*/&3246&

(0  ½X (0   ½X .-02" &44? A (0  ½ A(0

 ½ A (0  ½ '0-,2"*%&$"*")5 &44? A (0

 ½ .-02" /&1()&/6&//7*1624 &16*//5)&/70-1 A (0  ½ A(0  ½ '0-,2"*%&$"*")5/&1(&/6//7*16 &16*//5)&/70-1 A (0  ½ .-02" $*40*// A (0  ½ A(0  ½ '0-,2"*%&$"*")5 $*40*// A (0  ½

0&12"2(&0)" //*-9*5 A A(0 @)7/)*96*15-?*1&/674& +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½

 .-02" $-)4*64&153&4*16 &/70-1 A (0  ½ A(0

 ½

0&12"2(&0)"//*-9*5

A A(0 @)7/)*96*15-?*1&/674& +*(6*+&-, ½ *,4*0&44? ½ /&1( 

 ½

 .-02" A (0 +*(6*+&-,  ½ *,4*0&44?  ½ /&1(  ½ *-9   ½

0&12"2(&0)" //*-9& A A (0 @)7/)*96*15-?*1&/674& +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½

 .-02" A(0 +*(6*+&-,

 

½ *,4*0&44?  ½ /&1(   ½ *-9   ½

0&12"2(&0)" //*-9*5

A A (0 @)7/)*96*15-?*1&/674& +*(6*+&-, ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1(

½

 .-02" A (0 +*(6*+&-,  ½ *,4*0&44?

 

½ /&1(

 ½ *-9

  ½

0&12"2(&0)"%&."0&2

A

A(0 +*(6*+&-, ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½ ",$

AA (0 +*(6*+&-, 

 ½ *,4*0&44? 

 ½ /&1( 

 ½ 8+-#*&%& 

A A (0 +*(6*+&-,

 ½ *,4*0&44?

 ½ /&1(  ½ 7 +-#*&%& 

A A (0 +*(6*+&-,   ½ *,4*0&44?   ½ /&1(  ½ +-#*&%&  A A(0 /&1(  

½ $*40*//  ½.0&12"2(&%&."0&2 A A (0 /&1(  ½ $*40*//  ½

 

 '0-,2"*%&$"*")5 A (0 +*(6*+&-,  ½ *,4*0&44?  ½ /&1(  ½ *-9   ½ !.-02"%&4)%0& A (0 +*(6*+&-,

 ½ *,4*0&44?

  ½ /&1(   ½ !.-02"%&4)%0& A(0 +*(6*+&-,

 ½ *,4*0&44?   ½ /&1(   ½ !.-02"%&4)%0& A (0 +*(6*+&-,  ½ *,4*0&44?  

½ /&1(  ½

-2"0&(3*"#*&$+ (0 4-5   ½X -%" (0 4-5   ½X

(3",2"**)#0&1 A(0 4-5&4,*16  ½X 3.-02.&0"0&4)12&1 A(0 4-5&4,*16   ½X 0&12"2(&.-02"0&4)12&1A(0 4-5&4,*16   ½ "*")5 A (0 4-5&4,*16   ½ "*")51&,1&'0-,2"* A (0 4-5   ½ "*")51&,1&'0-,2"* A(0 4-5  ½ 3.-02%&.*912)$.&0"  A (0 4-5  

½ 3.-02%&.*912)$.&0" A (0 4-5  ½ 1$"*" A

4-5&4,*16

 ½

3.-02.&0"$"00&("%-0   ½ 12-0"%&$"*")5 A (0  

½ ++"("26&+"2(& $-+. A (0  

½ ++"("26&+"2(& $-+. A (0  ½ *<*3+),"$):**)#0&0)"/3"%0&-$  4,*16&6   ½ *<*3+),"$):**)#0&0)"/3"%0& 4,*16&6  ½ *<*3+),"$):"0+"0) /70-1- '/&1(  ½ >5-1+240&(-?52'4*! &/&3=,-1&28-5-6&15&  03/=4-&A21)=4-&A/674&(0

03/=4-&A21)=4-&A/674&(0

*)#0&0)" A A

(0 7//2/&)*+&-,

 ½ 7//2/&)*'*)2//  ½ &44?

 ½ 7//2/&)*4274* 

 ½ /&1(  

½ $*40*//

 

½ 4-5&4,*16  

½ *,4*   ½ *,4*&0')-'7-9

  ½ *)#0&0)" A A (0 7//2/&)*+&-, 

 

½ 7//2/&)*'*)2//   ½ &44? 

 

½ 7//2/&)*4274*

 ½ /&1(  

½ *)#0&0)" A A

(0 7//2/&)*+&-,

 ½ 7//2/&)*'*)2// 

 ½ &44?

 ½ 7//2/&)*4274* 

 ½ /&1( 

 ½ *)#0&0)" A A (0 7//2/&)*+&-, ½ 7//2/&)*'*)2// ½ &44?

 ½ 7//2/&)*4274* 

 ½ /&1( 

 ½ *&)5""%%)$)-,"*$-)4* A (0 

 ½ A (0

 

½ 52&,1):&,"*230" A A (0 7//2/&)*+&-,

 

½ 7//2/&)*'*)2//   ½ &44? 

  ½ 7//2/&)*4274*

 ½ /&1(  

½ 52&,1):&,"*230" A A (0 7//2/&)*+&-, 

 ½ 7//2/&)*'*)2// 

 ½ &44? 

 ½ 7//2/&)*4274*

 ½ /&1( 

 ½

 .-02"%&4)%0& A (0 /70-1

 

½

 .-02"%&4)%0& A(0 /70-1  ½ ! !.-02"%&4)%0& A (0 -55*1:&0'+/245 /70-1  

½ ! !.-02"%&4)%0& A(0 -55*1:&0'+/245 /70-1  ½ !.-02" A (0 #4&153&4*16 ,4-5  ½ 1$")0&1 7 &/8&1-6;&65   ½ +-#*&%& "+#0-%&1 *5 0=9 ., A A (0 7//2/&)*+&-,  ½ 7//2/&)*'*)2//  ½ &44? 

½ 7//2/&)*4274*  ½ /&1(  

½ 2-00&.&0

A A

(0 7//2/&)*+&-,

  ½ 7//2/&)*'*)2//   ½ &44? 

 ½ 7//2/&)*4274* 

 ½ /&1(

  

½ $*40*//   ½ *,4*   ½ *,4*&0')-'7-9   ½

*)#0&0)" A A (0 7//2/&)*'*)2//

  ½ &44? 

 ½

0&12"2(&0)" A A (0 7//2/&)*'*)2// 

  ½ &44?

 ½ -02" A (0 7//2/&)*'*)2//

  ½ &44?

 ½ -02"%&4)%0& A (0 /70-1

 ½ -02"%&4)%0& A (0 7//2/&)*'*)2//

 

½ &44? ½ 3'&2 A A(0 7//2/&)*'*)2// 

  ½ &44?

 ½ -#*&%& A A(0 7//2/&)*'*)2// 

 ½ &44?

 ½ ;%3*"%%)$)-,"* A A

(0 7//2/&)*'*)2//

 ½ &44? 

 ½ 20>53*4&/02'/*#$)* A(0 ;%3*"%%)$)-,"* A A (0 7//2/&)*'*)2//

 ½ &44? 

 ½

2"3*"%&$&,20& A A(0 7//2/&)*+&-,   ½ 7//2/&)*'*)2//   ½ &44?  ½ 7//2/&)*4274*   ½

"*")5 A (0 7//2/&)*'*)2//

 ½X &44? 

 ½X

>5-1+240&(-?52'4*% &/&3=,-1& 28-5-6&15& >5-1+240&(-?52'4* &/&3=,-1&28-5-6&15& 

20>53*4&/02'/*#$)* A(0

!.-02"%&4)%0& A (0 7//2/&)*+&-,

  ½ 7//2/&)*'*)2//   ½ &44?   ½ 7//2/&)*4274*  

½ /&1(   ½ !.-02"%&4)%0& A (0 7//2/&)*+&-, 

½ 7//2/&)*'*)2//

 ½ &44?  

½ 7//2/&)*4274*  ½ /&1(  ½ !.-02" A(0 7//2/&)*+&-,

  ½ 7//2/&)*'*)2//   ½ &44?  ½ 7//2/&)*4274*  ½ /&1(  

½

>5-1+240&(-?52'4*"#<&/&3=,-1& 28-5-6&15& 

 


  

$() ,#&$', $%+$2*#$!,&

140=5-&A32)=5-&A0785&(1 *+),+,)($!5$+ )$ 32)=5-& (1 # 0 (1  ½ 0 (1  ½ 0 (1  ½ ") 0 (1 0 (1

    

½ ½

*+),+,)($!5$+ )$ 32)=5-& (1 # 0 (1  ½ 0 (1  ½ 0 (1   ½ 1*,(')+ (14*5&1@)806)1 (1 &09&2-7;&7  ½

(14*5&1@)806)1 (1 &09&2-7;&7  ½ $ #. A (1  ½ *,5*   ½ $ #. A (1  

½ $ #. A (1  ½ *,5*   ½ $ #. A (1  

½ $ #. A (1   ½

'$  A (1 0&2(=: /,   ½ )%)#%$#.'* A (1 0&2(  ½ )%)#%$#.'* A (1 0&2(   ½ $ #. -#) #-)5*75&264 A (1

 ½

A (1  ½ $ (1 081-2   ½

>6-2+351&(-?63'5*<&0&4=, 39-6-7&26& 

$#. ) A A(1   ½

6,$##'&$ ( )%6,$2*# A (1 5-6&5,*27   ½

')+ A (1 &09&2-7;&7   ½ ')+ A (1 &09&2-7;&7

  ½

.+ &*#5 &$+,) ( )%6,$2*# A (1 5-6&5,*27  ½ 6,$##'&$ .+ &*#5 &$+,) A (1 5-6&5,*27

  ½

$!5$+ )$ A (1 &09&2-7;&7

 

½

$ #. -#) A (1 *,5*   ½ #-)5*75&264

  ½

$#. A (1   ½

>6-2+351&(-?63'5*$#&0&4=, 39-6-7&26& 

,$ ) A(1  

½

½

 

½ 

½  

½  

½  

½  

½ 

½ 

½ 

½ 

½ 

½  

½  

-0&+36(

) *++" )# A A (1 80030&)*+5*-:*   ½

½  

½ 

½

 

½ 

½

 

½

 

½

 

"&532.&

½ 

½  

½

 

½ 

½  

½

 

½  

#*51*00

½ 

½ 

½ 

½

 

½ 

½

 

½

 

 0&2(

½

 

½ 

½ 

½ 

½  

½  

½  

 0&8+36(

½

 

½ 

½ 

½ 

½  

½ 

½  

 &55?

½ 

½  

½ 

½ 

½  

½ 

½  

 #*5)

½  ½

 

½

 ½ 

½  ½  

½  ½  

½

 

½ 

½  

) *++" )# A A (1 80030&)*+5*-:*  

½ ')+ A (1 80030&)*+5*-:*  

½

'+

(1 5*-:*   ½X

')+ -#) A (1 #-)5*75&264   ½

'%3*%+$2* $#.( )*'+ $$$#+

AA (1

½

 

>6-2+351&(-?63'5*" <%&0&4=, 39-6-7&26& 

$() ,#&$', $%+$2*#$!,&

,+$$#+ A (1 &1'10 &1' &1'0 1&7&0=6 1&7&0=6 1&7&0=6

$() ,#&$', $%+$2*#$!,&

,& .+) ( ),+

'!2$$#+ A (1 &1'10 &1' &1'0 1&7&0=6 1&7&0=6 1&7&0=6

,& .+) ( )*'!2$$#+

0&2(

½ 

½ 

½ 

½

 

½ 

½

 

½ 

½  

5-6+36(&785&0 *9*56-'0*

½

 

½

 

½ 

½ 

½

 

½ 

½  

½ 

 "&532.&  36&

½ 

½ 

½ 

½  

½

 

½ 

½ 

½  

 *-:(0&5

½

 

½  

½ 

½  

½ 

½

 

½  

½

 

 00&8

½ 

½ 

½ 

½  

½  

½

 

½

 

½  

 0"&532.&

½ 

½ 

½ 

½  

½  

½  

½ 

½  

 0 36&

½ 

½

 

½ 

½ 

½  

½  

½ 

½  

 0*,5*

½  ½  

½

 ½

 

½

 ½

 

½  

½  ½ 

½  ½  

½  ½  

½  

$#.( ) *'+ $$$#+

AA (1 AA (1½ ½ $() ,#&$', $%+$2*#$!,&

'!2$$#+ A (1 &1'10 &1' &1'0 1&7&0=6 1&7&0=6 1&7&0=6

,& .+)

 0&8+36(

½  

½ 

½ 

½

 

 *,5*'0&2(

½  

½  

½ 

½  

*-:(0&5 53(

½  

½

 

½ 

½ 

) *++" %%"+/ A (1  ½

>6-2+351&(-?63'5*# &0&4=,-2& 39-6-7&26& 

A A (1 '#.4) +& ,& '#.4 ",$)#!,& .+)

½ 

'%3*%+$2*

$#. A (1  

½

,& .+) &1' 1&7&0=6

&785&0

140=5-&A32)=5-&(1 6,$2*# A (1 5-6&5,*27   ½

'!2$$#+ A (1 &1' &1'0 1&7&0=6 1&7&0=6

5-6+36(

$ #. -#) A (1 #-)5*75&264

  ½&1'10 1&7&0=6

) *++" )# A A (1 80030&)*+5*-:*  ½ !*4&5&)359*57-(&05*,80&'0*

$#. A A (1 80030&)*+5*-:*  ½X

)%)# 1 A0 (1 32)=5-& (1 ½ 32)=5-& (1 

 ½

')+ A(1   ½

) *++" )# A A (1 80030&)*+5*-:*   ½ !*4&5&)359*57-(&05*,80&'0*

>6-2+351&(-?63'5*&0& 4=, -&  >6-2+351&(-?63'5*%!&0& 4=, -&   >6-2+351&(-?63'5*!&0& 4=, -&  

 
  ##$&!"#

($(") '( *

362?8/(I54+?8/(I2:;8(*3 5,9359:8,4(2(.;/(+,*5368(62(-5492(:,8(29 35:22;8,9:/8,9+,*(4:,22,0(865395(.(-(+589 :(;2,229(/.G,8,9(/>,:,94/+(2:8,9(**,9958/9*53 (8(68,9:(:.,9-/4(29/22,/>,9(36522,894/658:(62(:9 ",8<,;8,(7;,9:9(**,9958/9/:5:,92,9*53)/4(*/549

6599/)2,9<A96,8954(23,4:(2(:,<()5:/.( ,3658:(:;4,>,362(8+,2(:?2,.+,;/4,9+ 5</9/:(49(2459:8,=,)54:(3)A65+8?9*549;2:(8 2(9958:/3,4:*5362,:+,2,*:85+53B9:/*9/;4(*5362, :C99/3(.;/(542/4,+,*;/4,962,4(+/496/8(*/E

($(")",&) 2968,;9/4*25;,4,9:8;*:;8,9658:,9-854:/99,9 +, H22,/>,9*(2(/>59/*/9:,229+,8,/>,:((22?54 ,9359:8/42 *3658:(/4*22*39F*52 /4*2"5:,99F*52(.(-(+589/(358:/+589+,*(2(/>59 ,9<,4,4(6(8: 5+/ 

 362?8/(+(83(8/,4*3 

- 2(4* . ,/>)2(4* 08/9-59* ),+522 ,+5223(88E+(;8(: .2(4* *,8/45>/+()2, '/+8,)2(4*4,.8,<,8+ 

 %/4:,4<,22/: (/. - 2(4* - ,+5223(88E  02(4* ',83,22)2(4*  (88E-59*  #5;8, -2(4* #5;8, 8,/>, -2(; / )*(+*+(

2968,;9/4*25;,4,9:8;*:;8(658:,9-854:/99,9 22,/>,9*(2(/>59*/9:,229+,8,/>,:(*/9:,229./8(:58/9 /3F+;29,>:8(D)2,9(22?54,9359:8/429(83(8/9 6,8(,2,*:85+53B9:/*9,4*(9:(:9/4*25;,422,/>,9 8,-58@(+,983(8/9)(/>592 *3658:(/4*2 2*39F*52/4*283(8/9(2:9(2:;8(+,2(83(8/ /4*25;,29F*522 *3"5:,99F*52(.(-(+589/ (358:/+589+,*(2(/>59,9<,4,4(6(8:

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

($("%*&% ( 83(8/)(/> 

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

"!3 ( )

#", ( )

&(% *(2(/>

 

 

 

 

 

 

 

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

",8(8,)59:9,>:8(D)2,9

($(")#*) %)**) ",8(4,<,8( *54.,2(+58 ,4*(9:(:9

",8(-584 3/*8554,9 ,4*(9:(:9

5+/6,8((83(8/(3)658:,9 5+/6,8((83(8/(3)658:,9+,</+8,  3I2+(83(8/,4*3 I

- 2(4* . ,/>)2(4* . "58:(+,</+8, 08/9-59* ),+522 "58:(+,</+8, ,+5223(88E+(;8(: .2(4* ."58:(+,</+8, "/99(88( '/+8,)2(4*4,.8,<,8+ 

 %/4:,4<,22/: 

 "58:(+,</+8, (/. "58:(+,</+8, - 2(4* - "58:(+,</+8,)2(4* - ,+5223(88E - "58:(+,</+8,),+5223(88E  02(4*  0"58:(+,</+8, ',83,22)2(4* "58:(+,</+8,  #5;8,  "58:(+,</+8,  (88E-59*  "58:(+,</+8, -2(4* #5;8, "58:(+,</+8, 8,/>, "58:(+,</+8, -2(; / )*(+*+(

2968,;9/4*25;,4,9:8;*:;8(658:,9-854:/99,9 /22,/>,9(22?54,9359:8/429(.(-(+589,9 <,4,4(6(8:

5+/  362?8/(+(83(8/,4*3

- 2(4* . ,/>)2(4* 08/9-59* ),+522 ,+5223(88E+(;8(: .2(4* *,8/45>/+()2, '/+8,)2(4*4,.8,<,8+ 

 %/4:,4<,22/: (/. - 2(4* - ,+5223(88E  02(4* ',83,22)2(4*  #5;8,  (88E-59* -2(4* #5;8, 8,/>, -2(; / )*(+*+(

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

/(0;+((3)2(62(4/-/*(*/E53,4@((68,6(8(82( :,<(</9/:((2()5:/.(/)(/>(:,262(4/-/*(+58.8(:;D: +,*;/4,9 +352:-?*/2+,-,89,8</8( !!! 

2968,;9/4*25;,4,9:8;*:;8(658:,9-854:/99,9 +, H/22,/>,9(22?54,9359:8,429(.(-(+589 ,9<,4,4(6(8:29(83(8/9(3)658:(+,</+8, /4*25;,422,/>,9+,</+8,:8,36(:$%#%,4 <,83,22*53)/4((3)2(658:(+,</+8,'$%

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

  I

  I

  I

 I

 I

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ # ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

    I I I ½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ I ½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½  I

  I

  I

   I

 I

  I

  I

   I

   I

½ ½ # ½ ½ ½ ½ # # # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ ½ # ½ # ½ ½

½ ½ # ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ ½ # ½ # ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ # ½ ½ ½ ½ # # # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ ½ # ½ # ½ ½

½ ½ # ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ # ½ ½ # ½ # ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

($(" ,*(*&( 2 2

($("%*&% ( 2

2

  I I ½ ½ ½ ½ ½ # # ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # ½

5362,:(8(3):(;2,22(05*(3)2(:,<(*;/4( ",8(3/*8554,9 &%/-584 &%!'5+/  3I2+(83(8/,4*3 I - 2(4* . ,/>)2(4* 08/9-59* ),+522 ,+5223(88E+(;8(: .2(4* 

 %/4:,4<,22/: (/. - 2(4* - ,+5223(88E  02(4* ',83,22)2(4*  #5;8,  (88E-59* -2(4* #5;8, 8,/>, -2(; " 

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

  I

  I

  I

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

 2 *3 ",8;9(8(3)9F*52",93?> 1. 65:($;9((3)9F*52 

  ½X

2&#

I *3 /9654/)2,,4(*()(:9(05* ½

'&* )*,8/45>/+()2, 2 *3

 ½X 2 *3

 ½X 2 

*3

 ½X -'&* ) 2;3/4/ 2 *3 

 ½X 2 *3 

 

½X 2 

*3 

 ½X #")*1)2&##+$"%"

/I*3 ",8-/>(8(2,965:,9965::(22(8 

 ½ A9/4-583(*/E95)8,%&(2(6 5</9/:(49(!!! 

 
  

140=5/(C32+=5/(C0785(*1

140=5/(C32+=5/(C0785(*1

140=5/(C32+=5/(C0785(*1

'#' &'%'$&" $())(#)*"""&'&" $() CC *1 ,+300 )0(2*  ½

'#' ")&'%'$'$)&")( $())( CC *1 ,+300 )0(2* 

 

½

'#' /' ,) CC *1 ,+300 )0(2*  ½ (*,5/23:/+()0,

* $# $  CC

*1 ,+300 )0(2* 

 ½ (*,5/23:/+()0,

'#' &'%'$&" $())(#)*"""&'&" $() CC *1 ,+300 (*,5  ½ /23:/+()0, '#' ,$)%$' C C *1 ,+300

 ½

 )' $&') C C *1 ,+300  ½ )' $&')

C C *1 ,+300

 

½

'#' , CC *1 ,+300 )0(2*  ½

/'*$& #&%)( CC *1 5/6(5.,27 

 ½

()'*)*' CC

*1 

 ½

".&') C *1 *,5/23:/+()0, 

 ½

()""' ,) C C *1 

 ½

" ,' ,) C *1   ½

)#%#&') #$)( C C*1 $5(264(5,27 

 ½

'#' #&%') C C *1 0(2*  ½ ,.5,  ½

" , C C *1 $,/:/7)0(2* ½

*&%')( *1

 ½X !,5(0(00,/:(+, *1

%0*1*1  ½X

'')('+ CC *1 5/6(5.,27  ½

'())' &') C C *1 ,+300

 ½

" , CC *1 !0=67/*  ½ 75(264(5,27 " , CC *1 !0=67/*  ½ 75(264(5,27 *"' C*1 (1/2(7,-),+300  ½ *"' C *1 (1/2(7,-),+300

 ½

'#' )*""" CC *1 ,+300 )0(2*  ½ " ,' CC *1 ,+300 (*,5 

 

½ /23:/+()0, '#' ,CC *1 ,+300  ½

'#' &') C C *1 0(2*   ½ ,.5,  

½

*""" ,+3001(66?675(*7(7(1)30/ CC *1 

 

½ CC *1 

 ½

>6/2-351(*/@63)5,% (0(4=./2( 39/6/7(26( ZZZ,.($HV8''(1

>6/2-351(*/@63)5,&<" (0(4=./2( 39/6/7(26( ZZZ,.($HV9$5'(

140=5/(C32+=5/(C0785(*1

'#' ,#)*""" &'&"$() CC *1 "385, )0(2*  ½ (*,5/23:/+()0, '#' &' /' *$& CC *1 "385, )0(2* 

 

½ (*,5/23:/+()0, '#' ")#&%')") *(0(/:36/2*03636 CC *1 "385, )0(2* 

 ½ '#' ")&'%'$# '%%$( $())( CC *1 "385, )0(2* 

 ½ '#' , "385, )0(2* CC *1 

 ½ CC *1 ½ CC *1 

 ½ CC *1 

 ½

 

'())' &') 80030(+,5385, .5/6 C C *1 

 ½

C C *1 ½ C C *1 

 ½ *""""" , C*1 "385,1(66?6

 ½ 75(*7(7(1)30/

" , *,5/23:/+()0,

C C *1

 

½ 3140,7(5(1)7(80,5%$'+,

C *1 ()'*)*' $' %'*,5/23:/+()0,

C C *1  ½

C C *1  

½ 3140,7(5(1)7(80,5%$'+,

C *1 ()'*)*' $' %'*,5/23:/+()0, CC *1  ½ CC *1 

½ 3140,7(5(1)7(80,5%$'+,C*1

*"""&'&"$() CC *1 *,5/23:/+()0,

 ½ *""" CC *1 "385,1(66?6

 ½ /'& CC *1 *,5/23:/+()0,  ½ >6/2-351(*/@63)5,"& (0(4=./2( 39/6/7(26( ZZZ,.($HV%5$9$'

140=5/(C32+=5/(C0785(*1 " 0 *1

 ½X 0 *1

 ½X

%&"" !0=67/* 

  ½X )' $&') C C*1 80030(5385, .5/6

 ½",)$( .$")*' 0*1 

 ½X

140=5/(C32+=5/(C0785(*1

'#' &'%'$&"$())( #)*""" CC *1 "385, )0(2*  ½()"" C C *1 

½ C C *1 

½

'#' &') C C*1 80030(5385, .5/6

 ½

'' *1   ½

*&%')( *1

  ½X !,5(0,600,/:,6+, *1 *1 

  ½X !,5(0,600,/:,6+, *1 *1

 

½X !,5(0,600,/:,6+, *1

*&%')%$)$ %''% C C*1  ½

)' *1 5/6(5.,27 

 

½ * (*(&$( .# $,%( *1 5/6(5.,27 

½ $!%'# &%#( C *1 5/6(5.,27 

 ½

" , (1/2(7,-,*7,),+300 C *1   ½ C 

  ½

>663)5,$ %#(0(4=./2(

 3(ZZZ,.($HV$1721,86

 -(*&%')$ 

*1 

½

" , : *1 ½ :*1 

 ½

" ,$)%$' *1

 ½ (2732(+(*1

#&%""'4,5((14300,6 :*1

 ½

'())' &') C C *1 0(2*  ½ ,.5,  ½

 '#' &'%'$&"$())(# )*"""&'&"$() CC *1 "385, )0(2*  ½

%$)$ %''% 0(2* 

½ ,.5,  ½

()'*)*' CC *1 ½

" ,' ,) CC *1 5/6(5.,27 

 ½

'())#$,%( C C *1 ,+300 

 ½

* (*(&$( . *1

 

½  *1 

  ½

()$%' C *1 

 

½

$)'"" CC *1 5/6(5.,27 ½

" ,' C C *1 0(2*   ½ ,.5,   ½

'')('+ CC*1 ,+300  ½ '#' , CC *1 ,+300 )0(2*  ½

%)'*"" C *1  ½X

%)( *,5/23:/+()0, 0

  ½ 0 

 ½ *"'

C *1 ,.5,1(55@  ½ 0(2*  ½ *"' C*1 ,.5,1(55@  ½ 0(2*  ½ >6/2-351(*/@63)5,%$'(0(4=./2( 39/6/7(26(ZZZ,.($HV87%<

 140=5/(C32+=5/(C0785(*1 " (09(2/7;(7 0*1   ½ 0

*1   ½ * (*(&$( . (09(2/7;(7 0 *1   ½ 0 *1   ½ ",)$( .$")*' &* (09(2/7;(7 ½

" ,$)%$' *1 

 ½ (2732(+(*1 " , : *1 ½ :*1 

 ½

'''%$)"'#' (09(2/7;(7 

*1

  ½ $,%  (09(2/7;(7 C *1½

*&%') (09(2/7;(7 31>64,5(0(*(/:(% C C *1

C *1 

 ½ *&%')'%$)" (09(2/7;(7

*1   ½X *&%')'%$)" 8 (09(2/7;(7 *1

  ½

%) (09(2/7;(7 *1

  ½ *1

 

½

*&%')'%$)" $" $ (09(2/7;(7

*1   ½X

%) (09(2/7;(7 *1   ½

*&%')$)')'*""

*1   ½X *1  

½X

* #*$)) (09(2/7;(7 *1   ½ *1 

 ½

*&%')&') (09(2/7;(7 *1 

 ½

'''#' (09(2/7;(7 

*1

  ½

*&%')""$( $,%%" (09(2/7;(7  

½

()""&$!$) 

  ½ >6/2-351(*/@63)5, " (0(4=./2( 39/6/7(26( ZZZ,.($HV*250

$,% (09(2/7;(7 0 *1

  ½X $,% (09(2/7;(7

C *1 

 ½ *"' $( (09(2/7;(7 A

: *1  

½ *""""" , (09(2/7;(7 C *1 

 ½ C *1  

½ " , (09(2/7;(7 800(1,7=0B0/*( :(5:( C *1 ½ C *1  ½ C *1 

 ½ C *1 

 ½ $)""'%$)" (09(2/7;(7 *1   ½ "" ,867(+,*32?-,5,6 C *1 

 ½ C *1 ½ >663)5," "(0(4=./2( 39/6/7(26(ZZZ,.($HV%52'(5

 
 $!&!

  !#

$%)%

%)!#$ %#!#$!&! $%)%"(

473?91*C65-?91*C3;<9*,4 +'+$ !*+!-

473?91*C65-?91*,4 3;<9*

 C 

 C 

C 

C 

 C C 

 C 

C 

 769;*+3*5, :;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

            

 769;*+3*5, :;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½               

 769;*+.-633 :;9<,;<9*.5+.-633

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

   

          

 769;*-.=1-9. *3<4151:;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

            

 769;*;15;.5=.331; :;9<,;<9*.5.5=.331;

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½             

 769;*+3*5, :;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½        ½ ½  

½ 

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½        

1 769;*+3*5,+.-633 :;9<,;<9*.5+.-633

769;*./.,;.96<9. =1-9..:4.913*;:;996<9.

 769;*5.09.4*99B :;9<,;<9*.55.09.4*99B

½ 

½ 

½ 

½ 

½ -*3;.>.473.:-.,64+15*,165:-. 1 ,4-*473?91*3:/965;*3:-.769;*.:76-.5,64+15*97.9*,6+3*9:..5.:;9<,;<9.:-.-1/.9.5;:41-.:8<.:;.:,64+15* ,165:*3:.<;695.:76-.5/.9:.9=192<5;.:7.9/694*9:63<,165:4@:09*5::9.8<.9.1><5**3;<9*4A514*-.:6:;9.-. 6 ,49.:7.,;1=*4.5;

&&!$/!, C ,4 .-633  ½ 3*5,  ½ &&!$/!, C,4 .-633 

½ #6<9.   ½ 3*5,  

½ %15;.5=.331; 

½ .09.4*99B   ½ &&!$/!, C,4 .-633  

½ #6<9.  ½ 3*5,  ½ .09.4*99B 

½ &&!$/!, C ,4 .-633  ½ 3*5,

 

½ &&!$/!, C,4 .-633  ½ #6<9.   ½ 3*5,  ½ %15;.5=.331;  ½ .09.4*99B  ½ $,-!&& !+!$/!- 6369,*=* C C 

 ½ CC   ½ CC  ½

C C   ½

CC 

 ½ ++ $$)(& 6369,*=* ,4   ½

''#-0!'-#!' )'*+-$'!(-,%9*5:7*9.5; C   ½

C  ½ &$/ .-6334*::A: CC   ½ CC 

 ½

CC  

½ &$/ %15;.5=.331; CC  ½

CC  ½ &$/',!*+ )+<3363*+.-633 CC  ½ CC  ½

CC  ½ &$/',!*+ )+ %15;.5=.331; CC 

½

CC  ½ )$!+ .-633  ½ ''#-0!'-#!' )'*+-$'!(-, %.1>1;+3*5, C  ½ +!,--#! 5=.331; .-633 #6<9. 3*5,

$$)(& C C ,4   ½  ½  ½ 

½

$/ %.1>1;+3*5,

C 

 ½X

C

 ½X

)+-!,)++! $,,!,

3;<9*

 $!&!

3;<9* 

$,-!&& %.1>1;+3*5,

C C  ½X ++ 6369,*=*   ½ 

 ½

  ½ $/ !*&2,-$ C  

½

C   ½ .$!,   ½X !(% )+*(-&)(, 6369,*=* ,4   ½

,4  ½ -!+ 6369,*=*   ½

  ½ -!+)+#($-0 )+ 6369,*=* C,4  ½

C,4  ½ )+-!+ 6369,*=*   ½

@:15/694*,1B:6+9.!" % *3*7?015* 6=1:1;*5:*   

$%)%

473?91*C65-?91*C3;<9*,4

 C

C

C

 C

C

C

+3*5,+3*5, :;9<,;<9*.5+3*5,

473?91*C65-?91*,4

½ ½ 

 419*33+3*5, :;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ 

 419*33419*33 :;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ 

 +.-633+.-633 :;9<,;<9*.5+.-633

½ ½ 

 419*33+.-633 :;9<,;<9*.5+.-633

½ ½ 

 96<9.96<9. :;9<,;<9*.596<9.

½ ½  

419*3396<9. :;9<,;<9*.596<9.

½ ½ 

 

  96<9. :;9<,;<9*.596<9.

CC½ ½ ½ ½ ½ ½ 

   

  

 +.-633 :;9<,;<9*.5+.-633

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½   

    

   

 =1-9.*3<4151 :;9<,;<9*.5+3*5,

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

   

    

  

3:79.<:15,36<.5.:;9<,;<9.:-.4.3*415*-. 44-.09<1>.5+3*5,96<9.;15;.5=.331;6+.-633769;.:1/965;1::.:3:*,,.::691:-15;.9169.3: 764:1.3:*0*/*-69:.:=.5.5*7*9;:5.,.::1;*<5**3;<9*-.:6:;9.4A514*-. 6 ,49.:7.,;1=*4.5;

@:15/694*,1B:6+9."(*3*7?015*

 6=1:1;*5:*  

+'+$ C C ,4 :;9<,;<9*.54*99B5,36< 33.1>* "69;.: '1-9..:4.913*; 

 ½ .1>

 ½

+'+$(-)(!+C C ,4 :;9<,;<9*.54*99B5,36< 33.1>.: 1 +*99*"69;.: '1-9..:4.913*; 

 ½ .1> ½ 19*33-.=1-9.  ½

+'+$ C C ,4 :;9<,;<9*.54*99B5,36< 33.1>*

!(% )+*!+*(-&)(, 91:   ½

½ ½ ½

++ 91: 

 ½   ½

'1-9..:4.913*; .1> 19*33-.=1-9.

  

 

&!$/!, *99B  ½X   ½X

 

$,-!&& !+!$/!- 91: CC  

½ CC   ½ &$/!+!(,-  ,4 *99B=1-9.½ .:4.913*;

@:15/694*,1B:6+9.!" *3*7?015* 6=1:1;*5:*  

$!&! $%)%

473?91*C65-?91*C3;<9*,4 & 3<4151 

  ½

&!$/ 3*5, C ,4  

½

C ,4

 ½ -!+&, ++!+!*!+&&!$/3*5,   ½

 ½ &$/!+'&$/),3*5, C C   ½

C C  ½

&$/!+'&$/), 3*5,=1-9. 

½

!++'!(-!, !'.(--#! 3<4151 5-1=1-<*3  ½

 ½X

++ ,.9 

 ½

 ½

!++'!(-!,"$(&, < 3<4151   ½X

!(% )+*(-&)(, ,.9

 ½

$+&&'!''#-0!'-#!  ½

-!+ ,.9  

½

  ½ (/) ,.9   ½

@::6+9.$%! *3*7?015* 6=1:1;*5:* 

 
 

 )%$D%$%!'! %&*&"$ )%

 

695E;3+O87.E;3+O5=>;+-6

 

, ;>3@=8=+5 -6 -+9/<./<->6+9/;+>7+<>9/;0I-3/6G<=8?+ +05/@3,353=+=./5/<->6+/<68;=/3@/5<68?36/7=< -8;98;+5<9/;+:>H/=9>1>3<;/5+@+;9;80>7.+6/7= /7-+;+:>/5+=/?+9+;/55+789+;3./68>;/< O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

  

 

 

½ ½ ½ ½

 +

 ;>3@=8=+5 -6 #>+.;+=<./<->6+:>/+-=>/737.3?3.>+56/7=3 <+.+9=/763558;+5-8< >-53./<->6+.+5=+/5+<=3-3 =+=6G<-8708;=3+55/>4+6/7=./9;/<<387<+05/@3,353 =+=./5/<->6+/<68;=/3@/5<68?36/7=<-8;98;+5<9/; +:>H/=9>1>3<;/5+@+;9;80>7.+6/7=/7-+;+:>/5+ =/?+9+;/55+789+;3./68>;/< O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

 

   

½ ½ ½ ½

 ;>3@=8=+5 -6 >7.+./-8=K3/7-83@37+6/7=./55+7+.+7A/55:>/ -;//7>7+1;+.+,5//7=8;7././<-+7<B87/<./ -8708;=.30/;/7-3+./<9/;+>7<>98;=./5+98<=>;+ L9=3635+55/>4+6/7=./5+9;/<<3K/7/<9+=55/<36+ 5>-<+;-36/7=./<->6+.+5=+/5+<=3-3=+=35E=/@:>/ <+.+9=++5-87=8;7-8;98;+5 O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

  

  

 

½ ½ ½ ½

  

 ;>3@=8=+5 -6 E=/@:>/<+.+9=++5-87=8;7-8;98;+53/=9/;6/= ;/5+@+;=/9;80>7.+6/7=63558;+7=5+-3;->5+-3K+5< 6M<->5<35+9/55+05/@3,353=+=./55E=/@/<68;=/3@ /5<68?36/7=<-8;98;+5<9/;+:>H/=9>1>3<;/5+@+; 9;80>7.+6/7=/7-+;+:>/5+=/?+9+;/55+789+;3./ 68>;/< O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

 

 ½ ½ ½ ½

  ;>3@=8=+5 -6 B87/<./-8708;=.30/;/7-3+./<9;898;-387/7<>98;= 876G</<7/-/<<3=+3+56+=/3@=/69<+55/>1/7 5+9;/<<3K/7/<9+=55/<36+5>-<55E=/@+55/>4+5/< =/7<387<<+.+9=++5-87=8;7-8;98;+53/=9/;6/= ;/5+@+;=/9;80>7.+6/7=63558;+7=5+-3;->5+-3K+5< 6M<->5<35+9/55 O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

  

 

 ½ ½ ½ ½

 

;>3@=8=+5 -6 +=/;3+5<7+=>;+5<-86+;+</.+-8=K355+7+.+7A/55 9/;6/=/7>7+L9=36+?/7=35+-3K3/?+98;+-3K./5+2> 63=+=-;/+7=>7+1;+.+,5//7=8;7././<-+7<B87/< ./-8708;=.30/;/7-3+./<9;898;-387/7<>98;=+5+ 98<=>;+87G<6G<7/-/<<+;33+56+=/3@=/69<+55/> 1/75+9;/<<3K/7/<9+=55/<36+5>-<55E=/@<+.+9=+ +5-87=8;7-8;98;+53/=9/;6/=;/5+@+;=/9;80>7.+ 6/7=63558;+7=5+-3;->5+-3K+5<6M<->5<35+9/55 O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

 

 

 

 ½ ½ ½ ½

  ;>3@=8=+5 -6 +=/;3+5<7+=>;+5<:>/89=363=B/75+?/7=35+-3K3/?+ 98;+-3K.2>63=+=-;/+7=>7/7=8;7././<-+7<+1;+ .+,5/B87/<./-8708;=.30/;/7-3+./<9;898;-387/7 <>98;=+5+98<=>;+876G</<7/-/<<3=+3+56+=/3@ =/69<+55/>1/75+9;/<<3K/7/<9+=55/<36+5>-<55E =/@<+.+9=++5-87=8;7-8;98;+53/=9/;6/=;/5+@+;=/ 9;80>7.+6/7=63558;+7=5+-3;->5+-3K/76M<->5<39/55 O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

 

  

 

½ ½ ½ ½

 

 - ;>3@=8=+5

-6 7-83@37+6/7=+..3-387+59/;80/;3;6G<-8708;= 855/<877/55:>/37.>/3@/7>7+</7<+-3K./ ./<-+7<6G<-8708;=+,5/3;/5+@+.+ O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

  

  

 

 

½ ½ ½ ½

 ;>3@=8=+5

-6 '7+1;>3@>.+-+9+<>9/;38;./<->6+.+5=+/5+<=3-3=+= 3>7/7-83@37+6/7=+..3-387+59/;80/;3;6G<-8708;= 855/</6,8<<+./<:>/9;898;-387/7/5<>98;=+./ :>+=+5+-85>67+?/;=/,;+5 O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

  

 

   

½ ½ ½ ½

 + ;>3@=8=+5 -6 '7+-+9++..3-387+51;>3@>.+./7-83@37+6/7=3 /<->6+.+5=+/5+<=3-3=+=9/;+6G<-8708;=3+55/>4+ 6/7=./5+9;/<<3K855/</6,8<<+./<+-=3?/<0/;6/< :>/9;898;-387/7/5<>98;=+./:>+=+5+-85>67+ ?/;=/,;+53+56+=/3@=/69<+55/>1/75+9;/<<3K+5/< /<9+=55/<3/5<6+5>-<%+.+9=++5-87=8;7-8;98;+53/= 9/;6/=;/5+@+;=/9;80>7.+6/7=63558;+7=5+-3;->5+-3K /76M<->5<39/55 O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

 

 

  

 

  ;>3@=8=+5 -6 +=/;3+5<7+=>;+5<-86+;+-8=K/-85L13-55+7+03,;/< ./,5+=./68;83-;37./-+?+559/;6/=/75+-3;->5+-3K ./5+3;/3/53637/75+2>63=+=-;/+7=>7/7=8;7./ ./<-+7<+1;+.+,5/855/</6,8<<+./<+-=3?/<:>/ 9;898;-387/7/5<>98;=-8;;/-=/9/;+5+-85>67+?/; =/,;+56/7=;/+55/>1/75+9;/<<3K/7/<9+=55/< 36+5>-<'7+-+9+/@=;+1;>3@>.+./7-83@37+6/7= 7+=>;+5;/+5F+/5-8708;= O

-6 O

-6 O

-6 O

-6

     

½ ½ ½ ½

  ;>3@=8=+5-6 "8=<13;+;/5<6+=+5+<</=<:>+7?>51>3<3<K70E-35< .+3;/4+;37/=/4+;/?3=/7:>//56+=+5E</<./=/;38;3 +;-36/7=./<->6+/6,85-+55+=/7/7-83@37+6/7=./ 9853H<=/;9/;+>7+<>9/;0I-3/6G<=8?+ O

-6 O

-6 O

-6 

 

 

½ ½ ½

 ;>3@=8=+5-6 "8=<13;+;/5<6+=+5+<</=<:>+7?>51>3<3<K70E-35< .+3;/4+;37/=/4+;/?3=/7:>//56+=+5E</<./=/;38;3 <->6+.+5=+/5+<=3-3=+=+6,6G<-+9+-3=+=./<>98;= 1+;+7=3+./-8708;=3.>;+,353=+= O

-6 O

-6 O

-6 

 

 

½ ½ ½

 ;>3@=8=+5-6 "8=<13;+;/5<6+=+5+<</=<:>+7?>51>3<3<K70E-35< .+3;/4+;37/=/4+;/?3=/7:>//56+=+5E</<./=/;38;3 +;-36/7=./5E=/@:>/<+.+9=++5-87=8;7-8;98;+53 .3<=;3,>/3@/59/<>7308;6/6/7=+;-36/7=./<=;>-=>;+ 98;8<+1+;+7=3+.>7+,87+?/7=35+-3K O

-6 O

-6 O

-6 

 

 

" !* )!& O 

 ½ O 

 ½ O ½ O 

 ½

&#&!'"('

"8;=+

O O  O O O O  O O  O O 

- 5+7-

½ ½ ½ ½ ½      

 3;+55

½ ½ ½ ½    

 ;3<+;1/7= ?3.;/

½ ½ ½ ½ ½ 

 

 

 

  5+>

½ ½ ½ ½ ½

     

 5+7-

½ ½ ½ ½ ½     

-+ /.855

½ ½ ½ ½ ½ 

 

 

 

 " !* 5+7 O 

 ½ O 

 ½ O 

 ½ O 

 ½ !'( "" & !* ( O -6

> 

 ½ <+0+=+-869+;=36/7=< O -6 5+7

  ½ <+0+=+-869+;=36/7=< O -6 5+7

  ½ <+0+=+-869/@=;+J,5/ O -6 5+7

  ½ /1;/ 

  ½ <+0+=+-869+;= O -6 5+7

 

½

&#&!'!*$' <+0+=+-869+;= O -6 5+7

 

½ "8;=+

 O O

- 5+7-

½ ½ ½ ½ ½      

 O O

 <+0+=+-869+;=/@=;+J,5/ O -6 5+7

 ½

 3;+55

½

 

 ;3<+;1/7= ?3.;/

½ ½   

<+0+=+-869+;=36/7=< O -6 5+7

  ½

 5+>

½ ½ ½ ½ ½

      

<+0+=+-869+;=36/7=< O -6 5+7

  ½

 5+7-

½ ½ ½ ½ ½      

<+0+=+-869+;=/@=; O -6 5+7

 

½

-+ /.855

½ ½ ½ ½ ½       O O

 O O

 O O½ ½   ½ ½   

 <+0+=+-869+;= O -6 5+7

  ½

½ ½ ½

 <+0+=+-869+;= O -6 5+7

 ½

&#&!' %& ( 

;>3@=8=+5-6 %>9/;0I-3//7-83@37+.+/7

-8=K9/;80/;3;6G< /<98748<3=+=6,>+=+=./03,;/<./,5+=./68;8:>/ ;/9/5N5/3@5+2>63=+=380/;/3@>76+48;73?/55./-87 08;=+;-36/7=./-;37./-+?+55:>/?/7=35+/56+=+5E< 39;898;-387+6G</5+<=3-3=+=305/@3,353=+= O

-6 O

-6 O

-6

 

  

½ ½ ½

½ ½ ½ ½

!$ &*!$%

695E;3+O87.E;3+-6

5<9;/><37-58>/7+;6+;398;=+0;87=3<</<398=/<,5+7:>/<+55E87/<68<=;3 "86<3+1+0+.8;</<?/7/7+9+;=/@-/9=/98;=/<./63;+55

"8;=+

 O O

- 5+7-

½ ½ ½ ½ ½ ½ 

 

 

 

 

  O O

 O O

 3;+55

½ ½ 

 

 

 ;3<+;1/7= ?3.;/

½ ½ ½ ½ ½ ½      

 5+>

½ ½ ½ ½ ½ ½       

 5+7-

½ ½ ½ ½ ½ ½ 

 

 

 

 

 

 

-+ /.855

½ ½ ½ ½ ½ ½          O O

 O O

O O

½ ½ ½ 

 

 

 

 <+0+=+-869+;=/@=; O -6 5+7

  ½

G<<8,;/ !$ +5+9E137+ 8?3<3=+7<+ 

G<3708;6+-3K<8,;/(C&&$ +5+9E137+ 8?3<3=+7<+ 

G<3708;6+-3K<8,;/%'& +5+9E1 8?3<3=+7<+  

 
 "('.:' @ )0 "+5'0?*8/'**.).21'/@ )0.35+67 '50'5.3'5+7*+@ )0 8//2/'*+(+*2//   ½X   ½X 8//2/'*+,'.!+-5+0'55>  ½X /'1)   ½X &+50+//,26)  ½X +.:

  ½X /'1)'/7'//8+1725 

 ½X

 03/<5.'@21*<5.'@/785')0 /6'-','*256+69+1+1'3'57 ! ! @ @ )0 5.6

  ½ ! @ @ )0 5.6 

 

½

' @ @ )0 8//2/'*+(+*2// 

  ½ 8//2/'*+,'.   ½ !+-5+0'55>

  ½ +/'0.1'(/'1)' 

  ½

'#'/7 @ @ )0 8//2/'*+(+*2//

 ½ 8//2/'*+,'.  ½ !+-5+0'55> 

  ½ /'1) ½

/80.1. 9.*5+'0(,/256 .66+1;'0(,/256  

½X

½X

/80.1. 9.*5+ 

 '0(,/256 .66+1;'0(,/256  

½X

%!! ")0 2)*+ ½

"%)0 "+5'0?*8/'**.).21'/@ )0 8//2/'*+(+*2//   ½X 8//2/'*+,'.   ½X !+-5+0'55>

  ½X /'1)

  ½X &+50+//,26)  

½X +.:  ½X /'1)'/7'//8+1725 

 ½X !! % ""! +/75+ '175').7'

  ½

½X

" ""! +/75+ '175').7'  ½

 " !@ )0 "+5'0?*'**.).21'/@ )0 0(3'1;3'1; )/'8.1)/26+6 /80.1.

  ½

 "!"! '00'*+)2/256

 ½ X

=662(5+%&'/'3<-.1'

29.6.7'16'ZZZ,.($HV())(.7,9 =662(5+!%'/'3<-.1'

29.6.7'16'ZZZ,.($HV*$/$17  

%'0(=*.6321.(/+6+1

@ .+1

@ +17276+/6)2/256+:)+37+ 9.*5+

 

   

 

 

 %'0(=*.6321.(/++19+56.>'/'*5+7'

"5+89</.* '0(327+6-5.6 '5-+17

&DGDJDUDQWLDYHQoDOWHUPLQLGHOVDQ\VHVWLSXODWVDOVWH[WRVHVSHFtÀFV * ,*,)/. $-$($$*,.$, &. )'*,

4XqV KDGHIHUSHUFRUUHJLUHOSUREOHPD" )#$,&*))& ( &- *,)/. - ),!,)' #$,&*))& 2'$(,5 &*,)/. * , . ,'$(,-$ & ! . 7- '. ,$&-) !,$$:$ (+/ -.- -.,5) ,.* ,&",( .$'$.%(6(. &- /- ,0 $)* ,$)(-)#$,&*))& '$.%(6(. &- /- ,0 $.8($/.),$.4.) &- ,0 $--)$. /.),$.4.#/,5 & $: &&$ (.)7, *,, &*,)/.  ! ./:-)7-/-.$./$,&)* ,/(&., *,)/. $"/&)-$'$&, 2 *. +/ &"/(+/ -. -/ -)*$)(-, -/&.$$'*)--$& ) -*,)*),$)( (+/ -.--)-)#$,&*))&-$- -/*",5 &-)-.)- , *,$: , (0$- '5),$ -*&6' (.- &* ,-)(& , *,$)(-+/ -" ( ,$(- '*, +/ &*,)/. -$"/$ --$ & * ,! ,( &, *,$:- (- )-$)(, -* - - 2.,),$(5,$ - $2;()-*&$,5 (- , *,$)(-()/.),$.4 -* , )#$,*))&-$- -/&-)'*)( (.--/-.$./9.-*--,(- , *,)*$ ..)#$,&*))&-$- -/ $&,.$& %()!)-&0 (*,)*),$)(,5/(-/-.$ ./. +/. ,5&- 0 2&/-$0$-, $:+/$ . ,'$($ +/8)(-.$./ $2/(-/-.$./. +/. '7- .).$2;)#$,&*))&-$- -/, -*)(,5 +/& - 0)&'( )(!),'$..+/ 2$-. $2$ ( &-. ,' - -.& ,.- && $

  %/&$)& ,(.$ - (&0 ( 7(- )(-/' (/(. ,'$($ )-(3- - &&&$/,' (. &7

"27+6/ 

"27+6%/ 

"27+6/ 

"27+6%/ 

"27+6/ 

"27+6%/ 

"27+6/ 

"27+6%/ 

8//2/'*+,'.-

½ 

½

 

½  

½  

½  

½  

&RQGLFLRQVGHOHVJDUDQWLHV

8//2/'*+(+*2//

½

 

½  

½ 

½ 

½ 

½ 

 -",(.$ --:(05&$ - - &. )'*, &*,)/. &.$+/ .),$"$(& )'*,7-( --,$)'*,)0 )'*,

/'1)

½ 

½ 

½ 

½ 

½ 

½ 

!+-5+0'55>

½  

½  

½ 

½ 

½  

½  

&.*5+

½ 

½ 

½ 

½ 

"# %"!&# !" #"# 

"27+6 / 

"27+6/

0(52*+6

"27+6% / 

5-+17'*+6

½X ½X ½X

 

520'*+6

½X

 

½X  % $+0.).5)8/'5 @

$+0.).5)8/'5 @

#+)7'1-8/'5 @

A52*> @

@

8//2/'*+,'.-

½ 

½

 

½

 

½ 

½ 

8//2/'*+(+*2//

½ 

½

 

½ 

½ 

½ 

/'1)

½ 

½ 

½

 

½ 

½

 

!+-5+0'55>

½

 

½ 

½ 

½ 

½  

"!21*.).216-+1+5'/6*+ 727')/'66+*+JDUDQWLHV

%$ "+586'5120=6'0(0?*8/6'**.).21'/6

  ½

½X

 

/80.1. 9.*5+

 !"  "('.:@ @ )0 8//2/'*+(+*2//

 

½ 8//2/'*+,'.  ½ !+-5+0'55> 

  ½ +/'0.1'(/'1)'

 ½

!"# ! # !" #"# 

½X

"!" "!)0 "+5'0?*8/'**.).21'/*+@ )0 8//2/'*+(+*2//   ½ 8//2/'*+,'.

  ½ ½ !+-5+0'55>   /'1)

 

½ &+50+//,26)  

½ +.:   ½ /'1)'/7'//8+1725 ½

 "'/7' @)0 "+5'0?*'**.)@ )0 8//2/'*+(+*2//   ½X 8//2/'*+,'.

  ½X !+-5+0'55>   ½X /'1)  ½X &+50+//,26)   ½X +.:  ½X /'1)'/7'//8+1725 

 ½X

'#('.: @ @ )0 8//2/'*+(+*2//

 

½ 8//2/'*+,'.  ½ !+-5+0'55>

  ½ +/'0.1'(/'1)' 

  ½

0@@/)0

 

/80.1. 9.*5+

! @ @ )0 5.6'5-+17 

 ½

!" "!)0 "+5'0?*8/'**.).21'/*+@ )0 5.6'5-+17

 ½

 

&RPV DSOLTXHQOHVOOHLVQDFLRQDOVSURYLQFLDOV RORFDOV +/ -.",(.$ .*,)*),$)(, .-& "&- . ,'$(.-- (- * , %/$$ &-, .- -.& ,.-&& "$-&$: -..&)&)&

&RPHWSRWVSRVDUHQFRQWDFWHDPEQRVDOWUHVVL QHFHVVLWHVDMXGD

3RVD WHQFRQWDFWHDPEODWHYDERWLJD,.($PpVSURSHUD7UREDUjV &, 6$ &. &8!)(&*5"$( )111 -(- *,) /. - =!),!,)'#$,&*))&>*)-. ()(.. '& +/$* - ,0 $ & (., . ($:&&$ (. #$,&*))&

*XDUGDHOWHXWLTXHWGHFRPSUDFRPDSURYDGHFRPSUD/DSURYD GHFRPSUDpVQHFHVVjULDSHUDTXqODJDUDQWLDWLQJXLYDOLGHVD

 -",(.$ -()-*&$,(+/ &&-*,)/. -+/ #"$( -.. ''".4 '.-)'/(..- '( ,$(),, ./.$&$.4.- '( ,()*,)*$/-.-'&' (.&. ,.-)( . %.-' '8.) -()*,)*$.- ( . %)'*,)/. -()*,)*$.- - ",(.$ -()), $2 ( & -"-.(./,&(),'&.&&-),- - )(3-/-.-* ,$'*. -)$ (.- -",(.$ -()-*&$ ,(*,)/. -+/ #"$( -..&$, &&$/, ) ('$ (.-#/'$.- *&$,(&--)-<-)'8-.$()- ,+/ - . ,'$($/( &.,'( , ,'7-$(!),'$:0 /, & -)($$)(-$& -,$*$: &",( .$ *,)/. 

,QVWUXFFLRQVGHPDQWHQLPHQW ,*) ,. )&&$,& -)($$)(- &",(.$#- - "/$,& - LQVWUXFFLRQVGHPDQWHQLPHQWHVSHFtÀTXHVGHFDGDSURGXFWH7URED ,5-.). -& -$(-.,/$)(- '(. ($' (.& -).$"/ -$& *5"$(1 111 -

  %'0(=*.6321.(/+'/+648+55'
 /6 &1;6)*,&5&17.&7*1*19&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&) H2+>)* 3/&(*6)*3*// H2+>)*7*.:.7)* 3/&(*6 H87&(&)* 3/&(*6

/6 &1;6)*,&5&17.&7*1*19&/.)*6&&3&57.5 )*/&)&7&)*(2035&)*=*6758(785*6)* '87&(&.5*326&3*86

&,&5&17.&(2'5*.: *6758(785*6.(2.:.16 (2175&)*+*(7*6)*0&7*5.&/6.)*+&'5.(&(.D)*/66*,G*176(2032 QHQWVHVWUXFWXUHVSRWHVUHSRVDEUDoRVIDUFLPHQWEXDWDUHWRUW WDSLVVHULHVSHOODFFHVVRULV

 /6&1;6)*,&5&17.&7*1*19&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&) H62+>6 H'87&48*6 H(-&.6*6/21,8*6 H5*326&3*86

&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)*0&7*5.&/6 .)*+&'5.(&(.D)*/66*,G*176(20321*176)* ='87&(&.5*326&3*86 *6758(785&)*//.67216*1(2/&76 5*7257&((*6625.6 48*67&,&5&17.&126&3/.(&&=(2.:.16=+81)*6 .=7&8/*7*61.8

   &,&5&17.&3*5&1;67@9&/.)*6&)*6)* /&)&7&)*(2035&)*/6&50&5.6$.)*/6 &((*6625.6).17*5.25 

&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)*0&7*5.&/6.)*+&'5.(&(.D)*/6 6*,G*176(20321*176 *6758(785&327*65*326&'5&?26+&5(.0*17 EXDWDUHWRUWWDSLVVHULHVDFFHVVRULV

48*67&,&5&17.&(2'5*.:)*+*(7*6)*0&7*5.&/6 .)*+&'5.(&(.D)*/66*,G*176(20321*176*/6 DUPDULVLHOVDFFHVVRULVG LQWHULRU3$;.203/(0(17HVWUXFWX 5*63257*6+5217.66*60*(&1.60*)*3257*6(255*).66*6,8.*6)* (&/&.:26//*.:*6

48*67&,&5&17.&12@6&3/.(&'/*&/62+>//.7 &/*6'87&48*6  ! %! !1. &/6(2.:.16 

52)8(7*648*12(2'5*.:&48*67&,&5&17.& (.67*//)*5*.:*7& (&.:&)*3/>67.( . //*.:&*:75&C'/*)*3/>67.(75&163&5*17

 

 

&,&5&17.&3*5 &1;67@9&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&)*! 0&7&/&6626.'&6*6 )*//.7/6027256*/A(75.(67*1*181&,&5&17.& )* &1;6&3&57.5)*/&)&7&)*(2035&

&,&5&17.&3*5&1;67@9&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&&727&/&6A5.* 

48*67&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)*0&7*5. &/6.)*+&'5.(&(.D)*/66*,G*176(20321*176)* 68/7$1PDWDODVVRVLREDVHVGHOOLW 6758(785&)*+867&.02//*6)*/6(&1&3A602 //*6)*/60&7&/&6626)*02//*618(/.)*6(80& &/60&7&/&6626)*6(80&18(/.)*/>7*:&/60& 7&/&6626)*/>7*:*6758(785*6./>0.1*6)*+867& &/6620.*56)*/>0.1*6 48*67&,&5&17.&126&3/.(&&(&30&7&/&66*7 !  ! ! ! !"1.&/620.*5 )*/>0.1*6! 

48*67&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)*0&7* 5.&/6.)*+&'5.(&(.D)*7276*/6(20321*176)*/& 6A5.* 

 &,&5&17.&3*5 &1;67@9&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&)*/67*55*6 ! &5&17.048**1(21).(.216)F61250&/ */7*55&12*6)*6,&67&123*5)(2/25&0' */62/1.*6)*6(2/25*.:)*+250&3*50&1*17 !7*55*6(203/*.:/&1250&!6*5 /&66 @6&).548**632787./.7<&5*1727*6/*6-&'.7&(.216)81& (&6&*:(*37**1-&'.7&(.216(20 (&0'5*6)*'&1;'2)*,8*6 -80.)*6627*55&1.6.-&'.7&(.216&0')*6,8&6626&/7*55& 7&0'@ *632787./.7<&5*1.167&/I/&(.216(20*5(.&/6(20&7*55&3*5&<21*6 DPESRFGHVJDVWFRPDUDRÀFLQHVR]RQHVGHUHXQLySHWLWHVSHUzQR &'27.,8*6

 #+'-$)!+'1,-3/%$ !, !, !% - !(&)+$(+!$0!%, !"!-!, !&-!+$%,$ ! "+$$7 !%,,!#9!'-,(&)('!'-, !%,,$,-!&!, !.$' $-(-!,%!,)+-, !,4+$!, ! .$'!,&( .%+,  $2 

:,-+.-.+!, +&+$ :+('-%, !)(+-!,$%$0(, : "+('-$,,!, : %$0(,-(-%&!'-!0-+6%!,"+('-%, ! %$0(,$&(+-$ (+, !%$0 : %%!$0!, !/$ +!-+!&)-$&!%&$' : $,-!%%, !+!$0!- :8(%, :(-!, :%"(', !+!/!,-$&!':)!-!,&(-%%.+!, :.%!%%,&.'#+.$0&5'$& ! & : $#9!+!, 3(5)(.7SUHVWDWJHVÀQDOVDPSROOHUVLSRUWDSODWV :)+!,--#!,&%$0(, : ,"-)!++&+$,$0(, : %$0(,)!+,(-!%"(+' : %$0(, !,8(% : !,(++!)%-,)!++&+$, !)+!-

  &,&5&17.&3*5&1;67@9&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&&727&/&6A5.* " 48*67&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)*0&7* 5.&/6.)*+&'5.(&(.D&7276*/6(20321*176)*/& 6A5.* "

+( .-!,*.!'((+!$0%#+'-$ )(+-!,"+('-%, ! %$0)(&,#" (+,-.%!%%, !".,-&,,$,,-.%!%%,+5%$, $ !)! +$-.%!%%,!%#+.$0 !%,*.%,,$#.$$'"!+$(+ & (-,!%,)+( .-!, !%,4+$! 

  &,&5&17.&)* &1;67@9&/.)*6&)*6)*/&)&7& )*(2035&)*/6*/*(752)20A67.(6+25+520 #-.5/322/ 48*67&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)*/6*/*( 752)20A67.(648**638,8.3529&548*-&1*67&7 (&86&763*5)*+*(7*6)*+&'5.(&(.D2)*0&7*5.&/6)*6)*/&)&7&)* (2035&& &,&5&17.&12(2'5*.:5&6(&)*6).+*5A1(.*6)*(2/25)*6,&67 1&785&/.1250&/1.)&1;6)*/.'*5&762)*,876&1*,/.,A1(.&)&1;6 (&86&763*5126*,8.5/*6.16758((.216)F6.167&/I/&(.216.1(255*( 7*62)*,8)*6&(211*:.216&7*16.D*/A(75.(&.1(255*(7*6 &,&5&17.&12(2'5*.:)&1;6(&86&763*55*&((.21648B0.48*62 */*(75248B0.48*6529*//(25526.D2)&1;63*5&.,8&.1(/2626*/6 )&1;6(&86&763*581(217.1,87*:(*66.8)*(&/?&/68'0.1.675&0*17 )&.,8&)&1;6(&86&763*5(21).(.216&0'.*17&/6&1E0&/*6 &,&5&17.&12(2'5*.:*/6(20321*176(21680.'/*6.1(/26*63./*6 .'20'*7*6*/6)&1;6&/9.)5*(*5>0.(&((*6625.6(.67*//63*5 &9&.:*//&.(2'*576(&121&)*6)&/.0*17&(.D.)*6,8>66*,*//6 '20'*7*6.3257&/>03&)*63&17&//*6&,&+&)25678'6)*5*9*67. 0*17.3&576)*78'6)*5*9*67.0*17.(20321*176)*(25&7.86.12 +81(.21&/6 &,&5&17.&12(2'5*.: )&1;6&((.)*17&/6(&86&763*568'67&1(.*62 REMHFWHVHVWUDQ\VLQHWHMDRGHVREVWUXFFLyGHÀOWUHVGHOVLVWHPDGH )*6,8>62(203&57.0*176)*/6&'D &032(12(2'5*.:/*65*3&5&(. 21648*126-&,.15*&/.7<&7&75&9@6)*/12675*3529*C)25)*6*59*.6 &8725.7<&7&662(.&72*1*/(&648*6-&,.187./.7<&7(20321*17612 25.,.1&/6

 &,&5&17.&3*5&1;67@9&/.)*6&)*6)*/& )&7&)*(2035&*1727*6/*6&.:*7*6)*(8.1& )*:(*37*/*6&.:*7*6 48*67&,&5&17.&(2'5*.:*/6)*+*(7*6)* 0&7*5.&/6.)*+&'5.(&(.D)*/*6&.:*7*6 &'&160*1(.21&)*6 /&7*9&'27.,&752'&5>66*16*(&3(2675*(&19.63*5&727*6 /*612675*6&.:*7*6)*(8.1&6.-&,8*66.6)*68'67.78.548*/(20 FDUWXW[RVÀOWUHDLUHMDGRUPjQHJXHVÁH[LEOHVFDQRQDGHVSHUD (211*:.2162*/6(20321*1763*5&/*6.167&/I/&(.21648*9&1&0' /*6&.:*7*6

"*85*7&0'@(21).(.216,*1*5&/6&/&3>,.1&&17*5.25 "*85*7&0'@/*6(21).(.216,*1*5&/6&/&3>,.1&&17*5.25      
      $%""#$"%%%$ &#%&$$)# "$ "#* $#"#"# "0$, ""#%"#"" " ""##"### "0

#"""#$&&%$" #$0"!%"!%& ' " %##(

 +$"$&& ",# ##&!%$$#/$$ &$ "%$"'0$%!% ' "$#"#$#!% %$$##$"###("#%% " "$$ ",##&% $ "%$#""% #"" "-%#$ "&!%# ' #"!%#$#"#$####%"!%#$ $$"# ##,#1"###$# " " "%"%#&%$%""# #'.# #$"# "%$# "#%"$#"&"%#$%$" """&!%,#,#*" HQSDTXHWVSODQVODTXDOFRVDVXSRVDXQWUDQVSRUWHÃ&#x20AC;FLHQW7HQLU %"##$"#"%"##$%"#,#$,#$$# %$ &#$$#/$, "#$"#&% $ "#" ""%$!%%$$##(!%$$ $ "!%-#$"%"$% !%#,#$,,# "$

   

 

½    


     

    

   

 

  

    

  

 
'%7

!"$$ /%$ &

 *"!"$"$!(! &!& *"!%3

*(*&((%& !&! &' !"' &-! !%&$)!$& &-!'&&,' "$/% &&'$-&$!$4#' '%#'% *&%"+$+("$ ,.$$*(*+,*+ -* )-$$6)-'%(*"+!" *1

"*$,")-,*'*1+,',$ "&'*%"5)-&++",++'* )-+,(*'-,

-%,"/*-$$+ !$%"$!'&% '&!%$(!,!  !" &%

7'%&+$ (*+'&$%"$!'&% #'(!%!"$$

 

  *)-37

!"$$ /%$ &"$#'0& #'%' "$& $*4"*$+,")-,+$$1,&+$ "&'*%"5(*+*+"$(*'-, +,1$0'& -,'+*."'$!+ %&*

 % "$!'&%! %"!&% $!$!&

-$$$+(*'-,+ !$%"$!'&% %'$ "#'&%" % "$#'0&%"!$&%- &

'%(*'.$,")-,$%$, (*++ -**,)-$**3&")- +2+$'**,

+"&."+"7 &#'&!"$"!&% &!$ $%$&% !'%&% ' &&% %'&!$  ' &$ %

&$! #'! %' !"'&-! !%&$) %( $(%&$ !%*1& %"$%"!&%! .$$&!&#'!#' !%&$!& /%/%"!%%#' (2%!" 3$4& $-%&!&%%%%$$0 %#' %%&%"$%$%4#'%&$&$-%"#'& %

$(1 "&,&+ %2+"&'*%"5+'*$ &'+,*('$4,".' $-"'&+

*)-3,%&%)-!'"+ *'*"*,(*-+++)-"$+ &'%' "$& !%&$% !"$' &$"$%! "$#'0 !"$&' "&&%!$.#'%'"!%' $ $0 "$' '+$,*+,%2,*$$%(*'&+ -"*(*-+"/'+ !&!& "#'&%" %"$%&($ &$ %"!$&&,&$$ &% #' %"! '$$! #'&&! "$'!"$ $ %#' &&&% %% +% !%&$%"$!'&%" % & %'!%&/% ! %! !$%' &$ &"$$'$%"$'% $/% -+$,.(*,&'+$,*+$&'+,*"#-&,++,$."*%"&*+ 

,"$",0$+((*+"$+$$("+ )-,*'*1+,',$'," 

%('*,+%"$!'&% &'&*5 ',"$",%$'&,*, "5-&+*.",*&+('*, %&%2+"&'*%"5$ ,.'," 

-&,%"$!'&%&'&* '* & -"/$+"&+,*-"'&+%-&,, "#.-*1+)-2+%'$,1"$

-&,+ & %"$'%*!%

 
%

      &         (        $       )   

   !

 '"#(  

  

      

  

 

 
,$(62$ *"+") &))!%$*)"""(

2.-#$+ )3# 0 "-,4$02(0$*12$31 1-+,(1$,0$ *(2 2A,+!#*!.

 . 11(-, * 2$4 ** 0 (2 &0 # * #$"-0 "(?($21"*($,2# *$1'-0$1$*"*3!

24-*$+ )3# 0.$0 /3<.3&3(1%$00$ *(2 2* " 1 #$*12$311-+,(1.$0 (6@

$129%$2.$0 23-$2"-12 090$1%$02$,1-"((1$+.0$20-! 091"-1$1

2-%$0(+#(%$0$,21%-0+$1#$%(, ,: +$,2 

,-4$1(1-0.0$,$,21 /3$1211?, *&3,1#$*1 4 ,2 2&$1/3$2;%$01$,1-"(

  # 

½ 

(. &3$1 +!* 2$4 2 0&$2 KRSRWVIHUÃ&#x20AC;QVHOG DJRVWGHHQ PHVRVVHQVHLQWHUHVVRV 

!($*))%#$!)!($*))%"+!%$) -*10$,-4 02-2$*#-0+(2-0(-,-+;1 ,$"$11(2$13,,-31-%9 +!* 2$4 2 0 &$2 .-2120( 0* +(**-0+ ,$0 #$%$00$ *(2 2$*12$311-+,(1 4XLQÃ&#x20AC;QDQoDPHQWSUHIHUHL[HV" $PpVGHOVPHVRVVHQVHLQWHUHVVRV 2 +!;2-%$0(+ PHVRVVHQVHLQWHUHVVRVÃ&#x20AC;QVHO G RFWXEUHGH )LQVDPHVRVDPEXQLQWHUqVDODPLGD #$*$12$4$1.-11(!(*(2 21 .0$&3,2 * #$. 02 +$,2#$* 2 0&$2 (. &3$1 +!* 0&$2 (* 2$4 FRPSUDVXSHUDHOV½   2IHUWDÃ&#x20AC;QDQFHUDGH)LQ&RQVXP()&6$SHUD

 ,2(,&3$1 "2(4 * 2$4 2 0&$2 ""!+("!.)#&(/3$"-+.0(1 * !-2(& $," 0 /3$,-2(,&3(1" ..0-#3"2$ * 2$4 "-+.0 

2(23* 01#$ 0&$2 -2+$1 * .0- YDFLyGH)LQ&RQVXP()&6$5(%(

2(/)  * ,-120 0$4(12 #$#$"-0 "(?

2 !(/)&(+))&!")$*%*"))%(*!#$*

.*$, #(#$$1(13&&$0(+$,21 "-.1* ,7

 #(1.-,(!*$1 * 2$4 !-2(& * 1$""(?

2(/)")$-)"**() .$02 */3$

2%(/)&($(+$1 (*!) *0$12 30 ,2#$* !-2(& 

1(&3(1$*.0(+$0$, 11 !$,2 02$#$*$1,-120$1-%$02$1

,-+;1$,1$,7 ,2* 2$4 2 0&$2 #$1-"(

$1.$"( *1(*$1,-4$2 21

2#%"*)#0)%(*))%(&()

2%(/)&(*!!&($!,(*!*)),$!#$*)#$

, '+$),!)!*!)$,3, 1$*$""(?#$.0-#3"2$1 (2 +!; 2$+.2 #-0$1-%$02$1 * 

FRPSUDVXSHUDHOV½   %$02 Ã&#x20AC;QDQFHUDGH)LQ&RQVXP()&6$SHUD 2(23* 01#$* 0&$2 -2+$1  * .0-4 "(?#$(,-,13+   

$! ! "

#$"-0 "(?$2" 2!$(/)(*%(*)."+)!,)&()%!)

(. &3$1 +!* 0&$2 (* 2$4 

 0$4(12 $1#(120(!3$(6 *11-"(1/3$0$ *(28(,3,+=,(+#$/3 20$ FRPSUHVRTXHFRPSULQSHUYDORUGH½PtQLPHQWUHHOLHO HQXQDERWLJD,.($GHODSHQtQVXOD H[FHSWH3RUWXJDO 1R 1(,"*-3$,*$1"-+.0$1 *0$12 30 ,2 *!(120-,( * -2(& 3$"

$*0$12 30 ,2-$*!(120-

$12$1-"( * %*! - *-

3HUVROúOLFLWDUODWHYDWDUJHWD,.($9,6$QRPpVQHFHVVLWHV'1,RWDUJHWDGHUHVLGqQFLDHQ YLJRUGRFXPHQWEDQFDULDPEHOQRPGHOVROúOLFLWDQWLHOVGtJLWVGHOFRPSWH$VVDODULDWVOD GDUUHUDQzPLQD$XWzQRPVHOWULPHVWUDOGHUHQGDRODGDUUHUDGHFODUDFLyGHO ,53) 3DVVD WSHOGHSDUWDPHQWGHODWDUJHWD,.($9,6$LFRPHQoDDJDXGLUGHVG DYXLPDWHL[ #$2-21$*1 4 ,2 2&$1/3$2;

   

$12$1-"(##$+ ,$0 !1-*32 +$,2&0 23>2 *,-120$5$!555 $1 - * 2$4 !-2(& ("-+$,: & 3#(0 0 + 2$(6#$*1 4 ,2 2&$1  

   
"% #  *  !#      PDWHL[DPEHOQRVWUHSURJUDPDGHSODQLÀFDFLyHQ' 7DPEpSRGHPDFRQVHOODUWHSHUDTXqHOWHXHVSDLGH WUHEDOOVLJXLPROWIXQFLRQDOWDQWVLWUHEDOOHVGHVGHFDVD FRPVLWHQVXQDRÀFLQD7UXFDDODWHYDERWLJD,.($PpV SURSHUDSHUGHPDQDUXQDFLWD$OOjHWSRGUDQIDFLOLWDU ODFRQWUDFWDFLyG XQVHUYHLGHOOLXUDPHQWLPXQWDWJHVLKR QHFHVVLWHV

ZZZ,.($HVSURJUDPDRÀFLQDV

$ !# $UDDPEHOSURJUDPDGHSODQLÀFDFLyGHFXLQHVHQ' GLVVHQ\DUODWHYDFXLQDQRSRWVHUPpVIjFLO%DL[D W LLQVWDOúODHOSURJUDPDLQWURGXHL[OHVPLGHVGHODWHYD FXLQDLIHVVHUYLUHOUDWROtSHUWULDULFROúORFDUHOVPREOHV LHOVHOHFWURGRPqVWLFVDOSOjQRO3RWVWULDUHQWUHGLIHUHQWV SRUWHVLFRORUVYHXUHHOVUHVXOWDWVHQ'LÀQVLWRW LPSULPLUHOWHXGLVVHQ\DPEXQOOLVWDWGHSURGXFWHVTXH HWPRVWUDHOSUHXDSUR[LPDWGHODWHYDQRYDFXLQD,.($ 7DPEpWHQLPXQFDWjOHJQRPpVSHUDOHVQRVWUHV&XLQHV RQKLKDPROWDPpVLQIRUPDFLyHVSHFLDOLW]DGD'HPDQD O DODWHYDERWLJD,.($RDOQRVWUHZHE

  

/DPDMRULDGHOVPREOHVG ,.($VyQIjFLOVGHPXQWDU WDQPDWHL[VLKRSUHIHUHL[HVHWSRGHPIDFLOLWDUOD FRQWUDFWDFLyG XQVHUYHLGHPXQWDWJH3UHJXQWD DODWHYDERWLJD,.($OHVGLIHUHQWVRSFLRQVLFRVWRV

 &  3HUDTXqODPDMRULDGHOHVSHUVRQHVSXJXLQIHUUHDOLWDW ODFDVDGHOVVHXVVRPQLV,.($RIHUHL[XQÀQDQoDPHQW PROWHVSHFLDODOVFOLHQWVGHWDUJHWD,.($9,6$9LQHDOD VHFFLyGHWDUJHWD,.($LVROúOLFLWDODMD

 ' * ,.($HWIDFLOLWDDMXGDTXDQLQVWDOúOLVODWHYDFXLQDSHUz WXGHFLGHL[HVTXqQHFHVVLWHVDL[tQRPpVSDJXHVDOOz TXHGHYHULWDWIDVVHUYLU3UHJXQWDSHUOHVGLIHUHQWV RSFLRQVDODWHYDERWLJD,.($RFRQVXOWDOHVD

ZZZ,.($HVVHUYLFLRV

ZZZ,.($SURJUDPDFRFLQDV

  6LHVWjVGHFRUDQWWRWFDVDWHYDRFRPDPtQLPWUHV KDELWDFLRQVHWSRGHPDMXGDULDFRQVHOODUWHSHUDTXq GHFRUDUODWHYDOODUVLJXLPpVIjFLO/ ~QLFDFRVDTXHKDV GHIHUpVWUXFDUDODWHYDERWLJD,.($SHUGHPDQDUXQD FLWDLGHL[DUTXHSRVHPODQRVWUDH[SHULqQFLDDOWHX VHUYHL

   (OVPREOHVG ,.($HVOOLXUHQHQSDTXHWVSODQVSHUDTXq HQWULQDOWHXFRW[H3HUzVLKRSUHIHUHL[HVHWSRGHP IDFLOLWDUXQSRUWDHTXLSDWJHVHOOORJXHUG XQDIXUJRQHWD RTXHFRQWUDFWLVXQVHUYHLGHWUDQVSRUW3UHJXQWDDOD WHYDERWLJD,.($OHVRSFLRQVLHOVFRVWRV

   'HL[DHOVWHXVÀOOVDOD]RQDLQIDQWLOPHQWUHIDVOHV WHYHVFRPSUHV$OOjKLKDSHUVRQDOHVSHFLDOLW]DWTXH V HQFDUUHJDUjGHWHQLUQHFXUDDGHTXDGDPHQW

  $OQRVWUHUHVWDXUDQWVLWXDWDODSULPHUDSODQWDW RIHULP PHQ~VSHUDWRWDODIDPtOLD9LQHLSURYDDOJXQDGHOHV HVSHFLDOLWDWVVXHTXHV(WVRUSUHQGUDQ

 )HVXQDSDXVDLXQPRVDODQRVWUDFDIHWHULD3RWV DFRPSDQ\DUHOWHXWHRHOWHXFDIqDPEDOJXQSDVWLVVHW HQWUHSjRJDOHWHV

    /DWDUJHWDUHJDOG ,.($pVXQDIRUPDIjFLOLVHJXUD G REVHTXLDUHOVWHXVIDPLOLDUVLDPLFVDPEHOUHJDO DGHTXDW/DSHUVRQDTXHODUHSSRWWULDUTXDOVHYRO SURGXFWH,.($GHOPDWHL[LPSRUWRIHUODVHUYLUSHU SDJDUXQDSDUWG XQLPSRUWVXSHULRU'HPDQDOD DODWHYDERWLJD,.($

   $FFHSWHPODQRVWUDWDUJHWD,.($9,6$ODQRVWUDWDUJHWD UHJDO,.($$PHULFDQ([SUHVV9,6$0DVWHUFDUG%L QDWXUDOPHQWGLQHUVHQHIHFWLX

    (OVSUHXVGHOFDWjOHJVyQYjOLGVDOHVERWLJXHV,.($GH OD3HQtQVXODH[FHSWH3RUWXJDOÀQVO DJRVWGH H[FHSWHHUURUWLSRJUjÀFLHQDTXHVWFDVHQVUHPHWHP DOSUHXTXHDSDUHL[DOFRVWDWGHO DUWLFOHDODERWLJD (OVSUHXVQRLQFORXHQHOVVHUYHLVGHOOLXUDPHQWDGRPLFLOL RGHPXQWDWJH$OVQRVWUHVSUHXVV LQFORXHOG ,9$ H[FHSWHDOLPHQWDFLyLSODQWHV 6LDTXHVWSHUFHQWDWJH YDULDGHVSUpVGHODLPSUHVVLyG DTXHVWFDWjOHJ UHÁHFWLUHPODYDULDFLyDOSUHXGHOVQRVWUHVSURGXFWHV

)   $PEHOWLTXHWGHFRPSUDSRWVWRUQDUHOVDUWLFOHVQRXVDWV       GHGLHVLIHUHOFDQYLSHUXQDOWUHDUWLFOHRREWHQLUQH HOUHHPERVVDPHQW/DQRVWUDSROtWLFDGHGHYROXFLyHQ XQWHUPLQLGHGLHVQRpVDSOLFDEOHDSODQWHVWHL[LWV SHUPHWUHVFRPSUHVG 2SRUWXQLWDWVODUREDGHOOLWR ODPHUFDGHULDGHPDQDGDH[SUHVVDPHQWSHUH[HPSOH WDXOHOOVGHFXLQHVRVRIjVIDEULFDWVDSHWLFLyGHOFOLHQW $TXHVWVDUWLFOHVDPEOOLXUDPHQWDGRPLFLOLQRPpV HVSRGUDQFDQFHOúODUGLQVG XQWHUPLQLGHKRUHVD SDUWLUGHOPRPHQWGHOSDJDPHQWGHODFRPSUD 3HUD PDWDODVVRV68/7$1WHQVODSRVVLELOLWDWGHSURYDUOR GXUDQWXQPHVLVLQRHWFRQYHQoSRUWD OLHWWRUQHPHOV GLQHUVGHOPDWDOjV

  (QWUDDODQRVWUDSjJLQDZHERQSRGUjVWUREDU LQVSLUDFLyQRYHWDWVSURJUDPHVGHSODQLÀFDFLyYHXUH VLHOSURGXFWHTXHQHFHVVLWHVHVWjGLVSRQLEOHDODWHYD ERWLJDOHVRIHUWHVPpVLQWHUHVVDQWVDGUHFHVHOFDWjOHJ JHQHUDOLHOVPpVHVSHFLDOLW]DWVFRPDUDPDWDODVVRV FXLQHVLRÀFLQHVFRQVHOOV~WLOVSHUGHFRUDUODWHYD OODULQDWXUDOPHQWWRWVHOVQRVWUHVSURGXFWHVDPEOD LQIRUPDFLyQHFHVVjULDSHUDTXqTXDQDUULELVDODERWLJD SXJXLVIHUODWHYDFRPSUDIjFLOPHQW

   6LSDJXHVOHVWHYHVFRPSUHVDPEODWDUJHWD,.($ 9,6$HWSRWVEHQHÀFLDUGHODSRVVLELOLWDWGHSDJDUHQ WUHVPHVRVVHQVHLQWHUHVVRVVHPSUHTXHO LPSRUWVLJXL VXSHULRUDHXURV 7,17$( 2IHUWDÀQDQFHUDGH)LQ&RQVXP()&6$SHUDWLWXODUV G ,.($9,6$6RWPHVDDO DSURYDFLyGH)LQ&RQVXP ()&6$ 9jOLGGHVHWHPEUHDDJRVW 5(%(

 (   *  

3UHJXQWDKRDO W DWHQHPOHVKRUHV/DQRVWUDDVVLVWHQW YLUWXDOO $QQDSRGUjFRQWHVWDUHQTXDOVHYROPRPHQWOHVWHYHV SUHJXQWHVVREUH,.($

²+RODHPGLF$QQDLVyFOD WHYDDVVLVWHQWYLUWXDO(PSRWV SUHJXQWDUTXDOVHYROGXEWH TXHWLQJXLVVREUH,.($R    GXFWHV,QWHQWDUpDMXGDUWHD UHVROGUHOV(PSRWVWUREDUD

 

 
75)::1*):)4)   "),:1,

 2 $-:4;7:<1,) ,1:-++1I"I;<74-; $16<7"-<:7-;<)+1I"-<:7;=:K$):9=- 2HVWHμ7UHQGHURGDOLHV&Ã&#x20AC;QVD 4-;<)+1I,4+7:+I6)44D)=<7*J;4H61) $74>7:)6+)$):9=-4+7:+I6

  1 $-:4 ;-6<1<=:/7;;7:<1,) ;-6<1< "),:1,;7:<1,) .-:+)6>1,-;-6<1< 1)/).):;7:<1,) =<7*J; )6,) 6),-;,-$4)B),-);<144)

*+!+' ,-,144=6;),1;;)*<-0 0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0 0

*+!+' ,-,144=6;),1;;)*<-0 0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<;0 0

  $-:4 ;-6<1<')4G6+1);7:<1,) ,1:-++1I 6;)6+0-')44-+);$-:4 ;-6<1<"),:1, ;7:<1,) ,1:-++1I6;)6+0-')44-+); $-:4";-6<1< ;7:<1,) ,1:-++1I 6;)6+0-')44-+);$-:4";-6<1< ;7:<1,) ,1:-++1I6;)6+0-')44-+); "-<:74H61) 8):),)!);&=-:<-; *+!+' ,-,144=6;),1;;)*<-0 0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0 0

  -;,#>1-,712I61>14F;8-:4 ;7:<1,)!)6/:-7 &)6<)6,-:1 ,-;8:F;;7:<1,):)6,)#-;<- 7447<7 -;,-$74),-&1-:78-:4;7:<1,) :)6,)#-;<- 7447<7=<7*J; ' -;<)+1I $):9=-$:16+18),7 *+!+' ,-,144=6;),1;;)*<- 0

0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0 0

 

-;,-"J:+1)>,)=)6,-7:*I6 -;,-):<)/-6) +1:+=5>)4M4)+1I "J:+1);7:<1,) "J:+1)=)6,- 7:*I6-;,4)+)6<;7:<1,) "J:+1)=)6,-7:*I6-;,6,) 4=;1),1:-++1I4)+)6<4*)+-<- ;7:<1,) 

   6<:),),-+7<@-; 1G6+1-;

 &7:<1,-;,-;,-4):)6'1)B76) +75-:+1)4%6<:),)8-:)>1)6)6<; >:)6'1) "-<:74H61) -;<)+1I -44>1</- &)6<)=4D41)=:78) 1:)

 

$7:;-6<1<=-4>))516,- &->144))435 8:15-:);7:<1,) K);<144-2),-4)=-;<)L=<7*J; 1 ,-;,-$4)B),-:5);7)=<7*=;7; )5*,-;<H16-;7-6)+)BI6=<7*J; " 4H61)+1:+=4):42):).-

  

-;,-4<-:+-:+16<=:I( ;7:<1,) URWRQGD=DÃ&#x20AC;UR 6HJXLUFDUWHOOVDPE 16,1+)+176;,-4+-6<:-+75-:+1)4=<7*J; ,-;,-4)84)E),-4);)6<-:); $SDUWLUGHQRYHPEUHFRQVXOWDODQRVWUD 8D/16)?-*8-:>-=:-)4<:-;)++-;;7;

*+!+' ,-,144=6;),1;;)*<- 0

0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0

0

*+!+' ,-,144=6;),1;;)*<- 0

0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0

0

*+!+' ,-,144=6;),1;;)*<- 0

0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0

0

*+!+' ,-,144=6;),1;;)*<- ,1=5-6/- 1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0

0

   =<7>1)$):9=-75-:+1)4 "-/)8):3&-6<1<&)6<)6,-:;7:<1,) 6HVWDR9DOOHGH7UiSDJD &-6<1<14*)7;7:<1,) &-;<)7 :=+-; (7::7B) *+!+' GHGLOOXQVDGLVVDEWH KK 1=5-6/-;1.-;<1=;<)6+)< / H[SRVLFLyLHOUHVWDXUDQW 7*:-6)4-;0

):+-476) %(/&*)$ -%)#'0!(#('%)- 

 

"%+-.+!%)&%,-'., $-:;)*-:;14)*7<1/) 9=->74;>1;1<): 7*:-=6,1)-6+76+:-<,1=5-6/-7.-;<1= 6)+176)4747+)4-6<:))4)67;<:)8D/16) ?-*107>-=:D;.D+145-6< ??? -;

  

3HUOHV5RQGHVÃ&#x20AC;QVDO1XVGHOD7ULQLWDW 1)44D8-:4)

,1:-++1I"76</)< 0DWDUyÃ&#x20AC;QVDODVRUWLGD0RQWLJDOj "-<:74H61) -;<)+1I76,7*=;

 !H61) -;<)+1I$-8'-6<=:)*=; %5(1)(%DGDORQDEXV *+!+' ,-,144=6;),1;;)*<- 0

0 1=5-6/-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0

0

 1 

-;,-"D4)/)7;<);<-6<-9=-:) 1:)6),);-6<1<D,1;;7:<1,) $):),7:,-74. 7H6,1:-++1I7H678-: 0$ DQWLJD1 VRUWLGD'HVGH 7;<)#-;<-1D,1;;7:<1,)$):),7: ,-74. 7H6,1:-++1I7H6%7,)41-; "C4)/)=-6/1:74)8):),)$4)B)")A7: =<7*J;4H61) *+!+' ,-,144=6;),1;;)*<-,1=5-6 /-;1.-;<1=;)=<7:1<B)<; 0

0
 "!!!

*/.#'.(#.*./#)#)0).#/() ( 0)*$#-/#.+#!&'#!*-" +0)/-/#''%#)"

 7 & ² 3UHXKDELWXDO½

"# 7

" $

$ 7

3UHXKDELWXDO½

3UHXKDELWXDO½½

 $* #$*,2*$

½3UHXKDELWXDO½

 ! *! 1 [FP

½

 !+*$),( *$

½  !+*$),(* $½ (&)/!#-( -#1#./&( #)/#)+* '. ð$OFP 

 $*#$*, 2*$ ½ !#-#.! 0("#+ *'&0-#/4 0)" )#%-# 

8 ! ( 6HLHQW$OFP 

3UHXKDELWXDO½

 7 

0$0087FDODL[HUDDPE FDODL[RV

½

3UHXKDELWXDO½

X

 !', (*"$%, *!

½ $*)%!#%!

½

 !', (* &" $%,*! ½ !#-&)*2&" '# YLGUH/

 ! *! 1 SORPLVVROG jQ HFSORPHV "4)#!½ ðFP ½ ðFP 

 FDODL[HUDDPEFDODL[RV $FDEDWSLQWDWSOjVWLFð$OFP ½X *.1#-(#'' '0!'- '0 

 $*)%!#%!½ $FHUJDOYDQLW]DWSOjVWLFðFP 6HLHQW$OFP7DPEp "&.+*)& '##)1#-"&#)/0-,0#.

#% 7

! ²

  

  7 

3UHXKDELWXDO½

'LVSRQLEOHQRPpVHQDTXHVWHVGDWHV / ,-% !)0'$

½

3UHXKDELWXDO½ /%%$* !*$

 %%-& !)!-

½ %%-& !)!½ !#-( '!/ &)!*'*-!0/26 ' !(  

½

/ %%$* !*$ ½ &( ..5.' !/( !-5 '&! SLJP HQWDWð$OF P 

'LVSRQLEOHQRPpVHQDTXHVWHVGDWHV

!" 7 3+#-.*!&.

# 7!"

8337b&.$PRW[L OOD

3UHXKDELWXDO½

½

&$*%%

½

 + ,!*& (& )*, $&!' ,+

½

. PRW[LOOD½ 3UHXKDELWXDOSHUDVRFLV½ (VFXPD(9$ SROLqVWHU

/ ,-% !)0'$ ½ !4!&( ..&../-!/" ( *'& ð$OFP 

 &$*%% ½ (&)/1&"-# 8 !( 

$&!' ,+

  + ,!* &(& )*, *'*- ½ #"* ''( ..5. ( 1#-)5.&)!  ð$OFP

 
 '')5514,5"8@()1 '')5514,5()&%0: '')5514,5()'7,0% '')5514,5()()'14%',A  !)//%+%6;)/%6+) 4/%4,5  %0'5() " %0:5 %6)4,)5()'7,0% )&?5  4)551.5  76%37)5  =5?4,) $..,&4)4,)5 )//%+%6;

 %(,4)5()/)0-%(14 %(,4)52.)+%&.)5 %(,4)5()64)&%.. %,9)5  %.%,9)4)52)4%(14/,614,5  %.%,9)4)52)4%1*,',0)5 %/&4)5()&%0: %0%2?5  %44)65()5)48),  %6,*)5  1,9,052)4(14/,4  1,9,052)4%.%5%.% 12)5 146,0)5 4,56%..)4,)5 7,0)5 

)'14%',A 14/,614,5 

(4)(105  "/1&.)5(1*,',0%  51*>5,&76%37)5 .)'641(1/?56,'5 //%+%6;)/%6+)2)5%06  5'4,2614,5 52)./)5,2146%)52)./)5  5614)5()&%0: 

1'5()'1&)465  5?4,) 

 >/,0)5 .),9)5,5721465 .,&4)4,)5 .,65  .,65%.65  .7/5 .7/5()6%7.% .7/5()2%4)6 .7/5()51564)  .7/5()2)7 ..),9)5

 %4'5 %5'16)5 %6%.%55)65  %6%.%5515  )0-%(145 ,4%..5 1&.)5()'7,0% 1&.)5(1*,',0% 1&.)5() " $)(4)(105 

 )05  *)46)5)52)',%.5 *,',0)5 ..)5,2%)..)5 4+%0,6;%(14(%4/%4,5 

 4(4)%'%5% #%4/%4,5  %)..)5,1..)5 %4%/)06 )0-%(145 .%06)5,6)5615  .%65 <&76%37)5 146%)52)./)5,)52)./)5  4)56%6+)5

 7%(4)5

 !+7,%()'7,0)5 1'75  70()50B4(,37)5 

 )5'4,2614,5 )4415  165 '1,9,05  )//%+%6;)/%6+)  7%40,/)065 

,).5)05 $  .C.7/,0%',A  %'')5514,5'7,0% 1&%()..,6 

 %*%6)5()'7,0% %.)5 )48),5 1*>5 1*>5..,6 1*>5()2).. 1/,)45  721465,..),9)5 ! /%6%.%5515 

%/&14)65 %4+)6%"

 %4+)6%$ %7.)5%79,.,%45 %7.)5()')064) %7.)5()/)0-%(14 %7.)5(14(,0%(14 ),9,65

 )44)5 ?96,. )5615,2.%06)5  18%..1.)5 4)&%..%()5()'%5% 162)4%.%6%7.% !6)44)5

%,9)..)5 "< /1&.)5()&%0: "@()1>7(,1" ",64,0)5

   (4)')5 16,+%7)'% 1/'1/24%4% )81.7',105 14%4,5 14/)5()2%+%/)06

 %4%06,)5 *)46)5)52)',%.5 )56%74%06 

  <  !   = $  "   "  !      "  #" $ #   !  <$ !  ! $ "< "<  

Catálogo ikea_borja  

catálogo ikea

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you