Page 1

VEDLEGG LUHRTOPPEN - MED LØRENSKOGS VAKRESTE UTSIK T

luhrtoppen.no


BESKRIVELSE FRA MEGLER

HOVEDOPPDRAGSNUMMER

ninger om dette er gitt fra arkitekt og det tas forbehold

24-18-9006

om mindre endringer av de oppgitte størrelsene.

SELGER/UTBYGGER

TOMT/MATRIKKELNUMMER

Boligene selges av Lørenskog Panorama AS.

Nåværende tomtebetegnelse på området som sameiet

Org.nr. 918 903 208.

skal bygges på del av Gnr. 107 Bnr. 2 i Lørenskog kom-

Selskapet er heleid av Bori Utbygging AS.

mune. Normalt vil det ikke foreligge adressevedtak fra Lørenskog kommune før byggearbeidene på eiendom-

MEGLER

men til sameiet er igangsatt. Bori BBL står som hjem-

Seim & Skillebæk AS

melshaver til eiendommen.

Org.nr. 985 403 368 PrivatMegleren Nyeboliger Romerike

Det vil bli foretatt deling, sammenføyning og grensejus-

Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm

tering av denne og tilliggende eiendommer i forbindelse med utbyggingen av Luhrtoppen. Kjøper er innforstått

Ansvarlig megler

med dette og aksepterer at eiendommens gnr./bnr. kan

Tom-Richard Seim, tlf. 982 04 222

bli endret og at arealet av sameiets tomt ennå ikke er

trs@privatmegleren.no

fastsatt/fradelt. Arealavvik på tomt gir ikke grunnlag for endring av kjøpesummen eller andre misligholdsbeføy-

Eiendomsmegler

elser fra kjøpers side.

Susanne Fleime, tlf. 975 41 605 sf@privatmegleren.no

PARKERING/GARASJE Det planlegges et garasjeanlegg under bakkenivå. Parke-

BEBYGGELSEN

ringsrettigheter kjøpes separat. Selger forbeholder seg

Det er planlagt totalt 225 leiligheter i blokk og 17 rekke-

retten til å bestemme organisering av parkeringsplas-

hus i prosjektet Luhrtoppen. Første salgstrinn består av

sene. Lademuligheter for elbiler vil følge parkeringsbes-

40 leiligheter som vil bli organisert som et sameie.

temmelsene i Lørenskog kommune.

Området vil bli utvidet med flere sameier i takt med utbyggingen. Selger vil sitte på usolgte seksjoner.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme organise-

Selger tar forbehold om endelig organisering av

ring av sykkelparkering. Det vil bli sykkelparkering utven-

prosjektet Luhrtoppen for øvrig. Boligene bygges iht. TEK

dig i henhold til parkeringsbestemmelsene i Lørenskog

2017, se for øvrig Selgers leveransebeskrivelse.

kommune.

AREALER

BODER

BRA: ca. 49 kvm – ca. 124 kvm.

Det medfølger én sportsbod pr. leilighet. Bodene ligger

P-rom: ca. 47 kvm – ca. 118 kvm.

i garasjeanlegget. Bodene kan bli planlagt som anleggs-

Se prisliste for areal på hver enkelt bolig.

eiendom.

Boligenes areal er oppgitt i BRA (bruksareal) og P-rom.

VEI/VANN/AVLØP

BRA er regnet innvendig fra omsluttende vegger uten

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

fradrag for tekniske sjakter. P-rom er BRA fratrukket inn-

Interne stikkveier/gangveier på sameiets grunn.

vendig bod og omsluttende vegger for denne. Arealene er i prospektet rundet av til nærmeste hele tall. Opplys-

2

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


REGULERINGSFORHOLD

sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40% av den

Eiendommen er regulert til boligformål. Det foreligger

beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boli-

en områderegulering for Ødegården datert 09.03.2011,

gens areal.

samt en vedtatt detaljregulering for Ødegården felt B10-

Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

B13 datert 29.05.2013. KOMMUNALE AVGIFTER RAMMETILLATELSE

Disse er ikke fastsatt ennå da leilighetene ikke er bygget.

Rammetillatelse er gitt av Lørenskog kommune.

Lørenskog kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. evt. eiendomsskatt) og det tas derfor for-

ENERGIATTEST

behold om dette. Kommunale avgifter vil ligge i felles-

Boligene bygges etter TEK 2017, hvilket innebærer at de

kostnadene/evt. faktureres direkte hver enkelt eier.

vil bli kategorisert med energimerke C. Utbygger skal sørge for at bygningen har en energiattest med energi-

ESTIMERTE FELLESKOSTNADER

merking og vil utstede dette senest ved overlevering av

Fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte felleskost-

boligen.

nader skal dekke ordinære driftsutgifter som bl.a. kommunale avgifter, forretningsførsel hos Bori BBL, kabel-TV,

TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER

internett/bredbånd, strøm og oppvarming til fellesan-

Hjemmelshaver til gnr. 107 bnr. 2 er Bori BBL.

legg, vaktmestertjenester, fellesforsikring og vedlikehold. Se prisliste for foreløpig og estimerte fellesutgifter.

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser

Endelig budsjett fastsettes på generalforsamlingen. Det

som grunnboken viser. Seksjonene overdras fri for peng-

tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader,

eheftelser med unntak av lovpålagt panterett (legalpant)

da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for

til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte

fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og

sameiers fellesforpliktelser. Legalpant har førsteprioritet

bygger i utgangspunktet på seksjonsbrøk. Enkelte ele-

i eierseksjonene og tinglyses ikke.

menter i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet,

engasjere forretningsfører for sameiet. Kostnader for

naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

dette er tatt inn i budsjett. Leilighetene får tilført varmt

Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byg-

vann fra fjernvarme til oppvarming og tappevann. Akon-

getrinn. Selger forbeholder seg retten til å selge sine ret-

toinnbetaling er inntatt i felleskostnadene og vil avreg-

tigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann. Kopi

nes etter BRA. Det tas forbehold om endringer i avreg-

av grunnbokutskrift og servitutter tinglyst på eiendom-

ningsmåten.

men kan fremlegges av megler. PRISLISTE LIGNINGSVERDI

Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksa-

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes

real (BRA)/P-rom i hver leilighet. I tillegg viser prislisten

av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar

stipulerte omkostninger og felleskostnader.

hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbo-

BETALINGSBETINGELSER

lig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien

Kjøper skal innbetale 10% av kjøpesum ved garanti-

for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kva-

stillelse. Selger stiller garanti etter buofl. §12 straks etter

dratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For

at selger har løftet sine forbehold omtalt nedenfor. Der-

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

3


som selger skal disponere innbetalt beløp før overta-

Oppstartskapital i Luhrtoppen Driftsforening, kr. 2000,-

gelse må selges stille §47 garanti. Forskudd innbetalt til

som forfaller ved kontraktsinngåelse. Med medlemska-

meglers klientkonto er selgers penger og under selgers

pet følger det et kostnadsansvar for drift og vedlikehold.

råderett fra det tidspunkt selger har stilt garanti etter buofl. §47. Også avkastning av pengene er selgers fra det tids-

SLUTTOPPGJØR

punkt selger har oppfylt vilkårene for å motta forskudd.

Sluttoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest 2 virkedager før

Dersom kjøper ikke har innbetalt forskudd innen 30

overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun

dager etter stilt garanti, og dette ikke skyldes forhold på

skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende

selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et

beløp, jfr. bustadoppføringslova § 47.

vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre

BETALING FOR ENDRINGER OG TILVALG

dekningssalg for kjøpers regning.

Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom kjøper og selger, eller den selger utpeker

Innbetalingen av 10 % skal være i form av ubundet egen-

(entreprenør) skjer enten som forskuddsbetaling mot

kapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen

sikkerhet i form av forskuddsgaranti eller i forbindelse

(eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet

med sluttoppgjøret.

for kjøpers finansiering av håndpenger. KOSTNADER VED AVBESTILLING Boligene selges til fast pris og selger tar alt ansvar for

Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtagelse

eventuelle overskridelser i byggekostnader. Selger kan

har funnet sted, jf. buofl.§§ 52-54. Ved avbestilling vil sel-

endre priser på usolgte boliger.

ger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap iht. buofl. Kapittel VI. Kontakt megler for nærmere informas-

OMKOSTNINGER

jon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende

tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

omkostninger: TRANSPORT AV KONTRAKT / OVERDRAGELSE FØR Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t. NOK

OVERTAGELSE

195,- pr. kvm BRA for leiligheten.

Transport av kontrakt/overdragelse før overtagelse kre-

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-

ver selgers samtykke før salgsprosessen igangsettes.

Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 525,-

Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, og selger kan også stille betingelser for et eventuelt samtykke. Ved

I tillegg innbetales oppstartskapital kr. 136,- pr. kvm. BRA

utbyggers eventuelle skriftlige samtykke påløper et

til sameiet slik at man har en viss likviditet i oppstartsfasen.

gebyr på NOK 35 000,- inkl. mva.

Dokumentavgift utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på

KREDITTVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN

tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering

forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer

av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt

og avgifter i tiden frem til overskjøting.

bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra

Pliktig medlemskap i Bori BBL kr. 670,- faktureres direkte

til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

fra Bori BBL, og forfaller ved kontraktsinngåelse.

4

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


OVERTAGELSE

Forbeholdene skal være avklart eller slettet innen

Forutsatt oppstart 4. kvartal 2018 vil ferdigstillelse være

01.06.2019. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart

3. kvartal 2020. Senere byggestart vil medføre tilsva-

innen forannevnte frist kan selger velge og ikke realisere

rende forskyvning av ferdigstillelsen. Det gjøres uttryk-

prosjektet. Kjøper kan innen en-1-uke etter 15.06.2019

kelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagel-

skriftlig trekke seg fra avtalen dersom ikke selger har

sestidspunktet ikke er å anse som en avtalt frist for

avklart/slettet sine forbehold.

overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova §10. Ovennevnte er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil

TILVALG

bl.a. avhenge av kommunal behandling, fremdrift i pro-

Det vil bli muligheter for å gjøre endringer eller tilvalg.

sjekt- og byggearbeid. Det gis ingen kompensasjon for

Selger eller den selger utpeker utarbeider en tilvalg-/

forsinket oppstart.

endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider, og når betaling må finne sted.

Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca. 3 måne-

Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbei-

der før overtagelsestidspunkt.

der som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig

Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av Boligen med-

fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell

dele kjøper skriftlig overtagelsesdato.

gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som

Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en for-

vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til

håndsbefaring hvor det føres protokoll.

kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.

Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV-doku-

Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pri-

mentasjon.

stilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og end-

avtalte fristen. Selger skal skriftlig varsle om dette mini-

ringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper

mum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet.

kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være

Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestids-

utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetil-

punktet.

budet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig

Ved bytte av leilighet internt i prosjektet eller endring av

å få levert av utbygger/selger.

eierskap/navneendring må kjøper ha selgers samtykke og betale administrasjonsgebyr på kr. 10 000,- inkl. mva.

Adgangen til å gjøre endringer og tilvalg begrenses til 15

til megler.

% av kontraktsverdi, jf. buofl. § 9.

FORBEHOLD OM REALISERING

ØVRIGE FORBEHOLD

Selger tar følgende forbehold før bygging kan besluttes:

Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av

- Solgt leiligheter tilsvarende 60% av totalverdien i

illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av

prosjektet

selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byg-

- Innvilget byggelånsfinansiering

gebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går bygge-

- Offentlig godkjenning av prosjektet inklusive

beskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom pro-

igangsettingstillatelse

spekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den

-

Godkjenning i utbyggingselskapets styrende organer

endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder.

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

5


Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas

ende arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31. Kjøper aksep-

forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

terer at tilbakehold gjøres på meglers klientkonto. Partene gir sameiets styre fullmakt til å frigi beløpet til

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med

Selger etter at gjenstående arbeider anmerket i protokoll

forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige

er utbedret.

og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at

Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept

utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på

på kjøpstilbud.

slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende. Det gjøres

Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper

oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter

ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til

og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.

seg, må det tas forbehold om dette i bindene kjøpstilbud.

Selger forbeholder seg retten til å endre sameiets stør-

Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil,

relse, leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutset-

bl.a. på grunn av løpende byggevirksomhet kunne med-

ninger på usolgte boliger, herunder endre priser.

føre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn. Selger står fritt til å gjennomføre

Selger Lørenskog Panorama AS forbeholder seg retten

nødvendige utbedringer i og rundt bygningene.

til å inngå 5-års kontrakt med Bori BBL på forvaltning, samt HMS på vegne av sameiet. Lørenskog Panorama AS

Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leve-

vil videre inngå avtale om driftstjenester fra det tids-

ranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som

punkt overtagelse av leilighetene skjer.

følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og area-

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens plan-

ler i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger.

lagte opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at de planteg-

endringer i utformingen av utomhusarealene i forbin-

ninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde

delse med videre utbygging av området.

avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av

Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er

entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle end-

ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre

ringsarbeider.

ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/ feltet er ferdig.

Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av

Inntil samtlige seksjoner i byggetrinnet er ferdigstilt, har

en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på

selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr,

disse.

eventuelle brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte

Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre. DIVERSE Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhus-

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne

arbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så mye av

endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og par-

kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstå-

keringsplasser/boder.

6

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbe-

SEKSJONERING

hold om rett til endringer som er hensiktsmessige og

Eierseksjonen vil tilhøre et sameie. Seksjonsnummer og

nødvendige.

eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med seksjonering.

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sam-

SAMEIET

eiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring

Ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av sameiet.

FERDIGATTEST Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er

Som seksjonseier vil kjøper bli sameier i eiendommen

kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først

med tilhørende enerett til bruk av sin leilighet. Eneretten

en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke

til bruk omfatter også balkong eller privat uteareal for

foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig

leiligheter på bakkeplan. Seksjonseierne får felles bruks-

brukstillatelse.

rett til sameiets fellesarealer.

MEGLERS VEDERLAG

Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse

Meglers vederlag pr. solgte enhet utgjør kr. 31 000,-

er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestå-

ekskl. mva.

ende reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er

LOVVERK

en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg

Avtale om kjøp av bolig under oppføring mellom utbygger/selger og forbruker, reguleres av

godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.

Bustad-

oppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadopp-

For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjons-

føringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper

sameiet og driften av dette.

anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen reguleres av Lov om avhending av fast eiendom

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor

av 3. juli 1992 nr. 93.

sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet

GARANTIER

lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inn-

Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å

til 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overle-

PLIKTIG MEDLEMSSKAP I DRIFTSFORENING OG AVTALER

vering. Garantien vil bli stilt straks forbeholdene om rea-

MED OMKRINGLIGGENDE EIENDOMMER

lisering faller bort.

Alle seksjonseiere plikter å være medlem i Luhrtoppen

Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar

Driftsforening som skal ha drift og vedlikeholdsansvar

med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde til-

for veier, grøntarealer, fellesfunksjoner mv innenfor pro-

bake alt vederlag.

sjektet Luhrtoppen. Med medlemskapet følger det et

Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av

kostnadsansvar for drift og vedikehold.

selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47. Det er og vil bli inngått avtaler med omkringliggende eienPåkrevde endringer av garantier ved eventuell videre-

dommer om drift og vedlikehold av felles infrastruktur som

salg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger.

fordrøyningsbasseng, spill- og vannledninger, kabler mv.

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

7


FORKJØPSRETT

SALGSOPPGAVEN INNEHOLDER

Forkjøpsretten er avklart.

- Beskrivelsen fra megler -

Leveransebeskrivelse fra Selger

KJØPEKONTRAKTER

- Romskjema

Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. bin-

- Tegninger, snitt, fasader

dende kjøpstilbud og kjøpekontraktsformular som følger

- Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet

vedlagt eller kan fås ved henvendelse PrivatMegleren.

-

Utkast til vedtekter for Luhrtoppen Driftsforening

- Reguleringsplan m/ bestemmelser, vedtatt dato: Medlemskap i Bori BBL forfaller til betaling ved kon-

29.05.2013

traktsinngåelse. Omkostningene forfaller til betaling

- Utkast til kjøpekontrakt

ved overtagelse. Det tas forbehold om endringer av

- Kjøpstilbud

offentlige avgifter og gebyr.

- Prisliste følger som eget vedlegg

KREDITTVURDERING

Beskrivelse fra megler opprettet:

Selger forbeholder seg rett til å ta kredittsjekk av

Lillestrøm, 04.07.18

kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om det. BUDREGLER Boligene selges til fast pris. Kjøpetilbud oversendes via e-post eller leveres til megler sammen med rett kopi av legitimasjon, eller elektronisk gjennom «gi bud» knappen på meglers annonser. Kravet til legitimasjon er oppfylt for budgivere som benytter elektronisk bud med e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til kjøp av flere enn to boligseksjoner i samme sameie.

8

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

9


LEVERANSEBESKRIVELSE

LØRENSKOG PANORAMA BTR. 1

prosjektets og bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. På de enkelte tegningene vises forslag til plas-

1. GENERELLE OPPLYSNINGER

sering av møbler og utstyr. Dette er ikke med i leveransen.

Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av

For øvrig skal offentlige lover, forskrifter og standarder

selgers leveranse. Det gjøres oppmerksom på at det i

legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. Alle

leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard

opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med

og selger har rett til å gjøre endringer som er hensikts-

forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige

messige eller nødvendige, uten å forringe standarden på

og nødvendige, uten å forringe den generelle standard.

det endelige produktet. 2.2 Kjøkken Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for

Leveres iht. plantegninger med underskap/skuffer og

fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer,

overskap med foring til tak. Kjøkkenfronter i hvit

vann- og avløpsrør o.a. Dette vil kunne endre leilighetens

utførelse, med benkeplate i laminat. Håndtak i rustfritt

areal (BRA og P-ROM) uten at dette utløser erstatnings-

stål, softclose på skuffer og skapdører. Kjøkken leveres

krav ovenfor selger eller påvirker salgsprisen.

med integrerte hvitevarer som inkluderer stekeovn, platetopp med induksjon, oppvaskmaskin og kjøkken-

Bruksareal (BRA): Areal av målverdige deler begrenset av

hette. Kjøle-/fryseskap leveres frittstående.

ytterveggens innside. Ved kjøp av leilighet før produksjon starter, gis det mulighet P-ROM: Bruksareal av rommene, og innvendige vegger

for valg av andre fronter på kjøkkeninnredningen. Det er

rundt rommet, som benyttes til kort, eller langvarig opp-

ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner,

hold. Eksempel: Stue, kjøkken, bad, soverom.

samt avløp og vanntilførsel.

S-ROM: Bruksareal av rommene og innvendige vegger

Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i

rundt rommene, som benyttes til lagring, samt tekniske

forbindelse med detaljprosjekteringen, dette gjelder

rom. Eksempel: Bod, garasje og fyrrom.

spesielt plassering av hvitevarer.

Summen av P-ROM og S-ROM blir det totale BRA. Utbyg-

2.3 Bad/ sanitær

ger forbeholder seg retten til å endre sameiets størrelse,

Bad leveres med veggmontert servantskap, heldekkende

leie ut usolgte leiligheter samt endre forutsetninger på

servant med ettgrepsarmatur overskap og speil, i

usolgte leiligheter, herunder endre priser. Utomhusan-

henhold til tegning. Speil monteres fra servant og opp.

legg og adkomstveier kan i enkelte tilfeller ferdigstilles

Det leveres glassdører til dusjnisje. Dusj leveres med ett-

etter overtagelse samt at det vil kunne foregå byggeak-

grepstermostat og dusj på stang. Veggmontert hvitt

tiviteter etter overtakelse. Før bygging startes forutset-

toalett med softclose sete. Det er avsatt plass med

tes tilstrekkelig forhåndssalg, byggelånsfinansiering og

opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel.

kommunale godkjenninger. Det tas forbehold om even-

Utvendig monteres frostfri slangekran ved inngang til

tuelle feil i prospektet.

hver blokk.

2. TEKNISK BESKRIVELSE

2.4 Garderober

2.1 Generelt

Leveres 1 lm skap pr/sengeplass, montert i soverom.

Denne orienteringen er utarbeidet for å orientere om

Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål.

10

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


Eventuelle andre garderobeskap i entré og/eller boder

betongelementer eller som plasstøpte dekker og med

inngår ikke i leveransen.

trekledde innrammede skillevegger. Glassrekkverk med enkel topp-list/-beslag i aluminium på topp .

2.5 Innvendige dører Hvite, glatte dørblader.

2.13 Ventilasjon Det leveres sentralt balansert ventilasjonsanlegg med

2.6 Vinduer/ vindusdører

varmegjenvinning.

Det leveres aluminiumsbeslåtte trevinduer. Balkongdør i samme utførelse. Bruket hvit farge innvendig, farge

2.14 El-anlegg

utvendig i henhold til øvrig beslag for det aktuelle

El-anlegg i leilighetene leveres fortrinnsvis skjult, bortsett

bygget. Vinduer og balkongdører leveres med energiglass.

fra på betong- og lydvegger. Alle leiligheter har automatsikringer i eget sikringsskap, hovedsikring og strømmåler

2.7 Hovedinngangsdør til leilighet

med automatisk avlesning plasseres i felles målerskap.

Hovedinngangsdør fra anerkjent leverandør med

Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og

FG-godkjent lås og kikkhull. Dører leveres med hvitmalte

utomhusanlegg har felles el-anlegg.

foringer og lister med synlige spikerhoder. 2.15 Varme 2.8 Vegger

Det blir levert fjernvarme for hele prosjektet. Tekniske

På bad leveres lysgrå (evt hvite) keramiske matte fliser

retningslinjer og standard leveringsbetingelser fra

200x200. På ekstra WC leveres det sparklede/malte veg-

Akershus Energi skal følges. Leilighetene får oppvarming

ger. Innvendig bod leveres med malte overflater i betong

med vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Kostnader

eller gips. Øvrige vegger i leiligheten leveres som sparklet/

for oppvarming fordeles enten etter leilighetsbrøk eller

malt gipsplate/betongvegg malt i brukken hvit farge.

med individuell måler med fjernavlesning.

2.9 Gulv

2.16 Brannslokking

På bad og eventuelt WC skal det leveres grå keramiske

Leilighetene utstyres med røykvarsler og forskrifts-

fliser 200 x 200 mm, 50mmx50mm i dusjsone. Øvrige gulv

messig slokningsutstyr.

i leiligheten leveres med hvitlasert 3 stavs eikeparkett. 2.17 Telefon / TV / PC 2.10 Lister/ gerikter/ foringer/ karmer

Det installeres anlegg for kabel-tv/radio, telefon og

I rom med eikeparkett leveres det hvitlakkerte eik gulv-

bredbånd. Det leveres en grunnpakke for TV og bred-

lister med synlige spikerhull. For øvrig leveres lister, gerik-

bånd fra Canal Digital/GET eller tilsvarende. Utbygger vil

ter, foringer og karmer hvitmalte med synlige spikerhull.

på vegne av sameiet tegne en 3-5 års kontrakt for signalleveranse og kollektiv grunnpakke avtale for TV, internett

2.11 Himling

og IP telefoni til alle leilighetene. Tilknytningsavgift på

Leiligheter:

telefon betales av den enkelte. Rør for PC/mm til stue og

Alle rom leveres med himling i betong eller gips, malt i

alle soverom vil bli ført fram.

brukken hvit farge. Det leveres ikke taklister. 2.18 Renovasjon 2.12 Balkonger / terrasser

Det anlegges felles nedgravde avfallsbrønner tilrettelagt

Alle leiligheter leveres med balkong eller terrasse som vist

for kildesortering.

på plantegning. Balkongene leveres med prefabrikkerte

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

11


2.19 Boder og fellesrom Selger forbeholder seg retten til å bestemme plassering av boder i kjeller. Bod leveres med støvbundet gulv i betong, malte vegger i betong/gips og malt tak. Boder plassert i egne avgrensede rom leveres med tette bodveggsystemer, med nettingkledd luftespalte mot himling. 2.20 Fasader Fasader utføres med teglforblending, med felter av treverk. 2.21 Inngangsforhold Innvendig trapp og planfri adkomst via heis. I hovedadkomst/trapp leveres sklisikre fliser. I korridor belegg. 2.22 Heis Fra garasjeanlegg monteres heis til alle atkomstnivåer. Hvert bygg har 1 heis. 2.23 Uteområder Området vil få en variert og mangfoldig utforming, med felles lekeplass og beplantning. Uteområdet får en blanding av harde og myke dekker, beplantet med gress, busker og trær. 3. BORI BBL BORI BBL er en medlemsorganisasjon som driver boligbygging og boligforvaltning med tilknyttet service til sine medlemmer. BORIs ambisjoner er å skaffe sine medlemmer et best mulig tilbud av boliger, boligrelaterte tjenester og produkter. BORI kombinerer profesjonell byggevirksomhet, forvaltning, drift og vedlikehold. www.bori.no

12

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

13


ROMSKJEMA TAK

ROM

GULV

VEGGER

FELLES INNGANGSSONER

Betongheller, asfalt eller tredekke

Tre- eller betong

ADKOMST OG TRAPPER

Gangveier/trappe-rom med dekke av tre, betong, stål, belegg eller fliser

Evt. brann/skjermvegger iht. off. krav

Lett tak over deler av adkomstsoner

HEIS

Gjengs standard båreheis

Gjengs standard båreheis

Gjengs standard båreheis

STUER

Gulv med 3-stavsparkett hvitlasert eik. Lakkerte gulvlister i

Sparklet gipsplater/betong og malt. Ferdig overflatebehandling dører

Sparklet gipsplater/betong og malt.

hvitlasert eik

og vinduer med tilpasset listløsning

KJØKKEN

Lik som i stuer

Lik som i stuer

Lik som i stuer

ENTRÈ

Lik som i stuer

Lik som i stuer

Lik som i stuer

BOD INNVENDING

Lik som i stuer

Lik som i stuer

Lik som i stuer

SOVEROM

Lik som i stuer

Lik som i stuer

Lik som i stuer

BAD/WC

Sklisikre keramiske fliser i farge grå, dimensjon 200mm x 200mm

Matte keramiske fliser i farge lys grå, dimensjon 200mm x 200mm Ferdig overflatebehandlede dører

Nedsenket malt gipshimling

BALKONGER/TERRASSER Betong, tre iht tegninger

Rekkverk iht. tegninger

Jf. Tegninger

GARASJEKJELLER

Hardt dekke

Støvbundet med hvit farge

Støvbundet med hvit farge

BODER

Betong

Vegger i betong eller tre uten over-

Betong

flatebehandling. Tette skillevegger med netting mot tak. Dør med hengelås.

FELLESROM

Betong i garasje. Fliser eller belegg i fellesarealer

14

LUHRTOPPEN

Vegger i betong eller tre uten overflate-behandling. Dør med lås

LØRENSKOG

Betong


ELEKTRO

SANITÆR

Utvendig belysning

Utekran ved inngangsparti for alle

VENTILASJON

ANNET

bygg Belysning

Tre, betong eller ståltrapper med tilpasset rekkverk

Belysning

Iht. NEK 400:2014

Vannbåren gulvvarme

Balansert ventilasjon med varme-

Takpunkt med bryter

Det kan bli synlige kanalkasser i himlinger ifbm ventilasjonen

gjenvinning

Iht. NEK 400:2014 Komfyrvakt Takpunkt med bryter. Lysarmatur

Nedfelt dobbel oppvaskkum m/ ettgrepsarmatur. Stengeventil for

Kjøkkenventilator tilkoblet vent.

Kjøkkeninnredning med hvite fronter m/børstet stålbøyle-

under overskap.

oppvaskmaskin. Opplegg for oppvaskmaskin.

anlegg

grep. Dempere på skuffer og skap. Laminat benkeplate. Det leveres keramisk komfyrtopp med induksjon og inne-bygd ovn samt oppvaskmaskin og frittstående kjøl/frys

Iht. NEK 400:2014 Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentsskap. Dørtelefon/ ringeklokke

Vannbåren gulvvarme

Lik som i stuer

Pulverapparat. Garderobeskap i entré inngår ikke

Iht. NEK 400:2014 Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentsskap

Lik som i stuer

Lik som i stuer

Iht. NEK 400:2014. Takpunkt m/

Vannbåren gulvvarme

Lik som i stuer

bryter. Røropplegg for TV Iht. NEK 400:2014 Dobbelt uttak for vaskemaskin og tørketrommel (gjelder kun bad der vaskemaskin er inntegnet). Downlights med bryter. Lysarmatur over speil m/ dobbel stikk. 1 dobbel uttak for hårføner, barbermaskin ol.

1 lm hvite garde¬robe-skap pr sengeplass. Dørhåndtak i børstet stål.

Servant. Ettgreps servantbatteri. Termostatbatteri til dusj/bad. Dusj på stang. Såpeholder. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC, innebygd sisterne og totrinns spyling.. Kran/avløp til vaskemaskin i bad hvor dette er vist på tegning. Utstyr leveres forkrommet. Vannbåren gulvvarme

Lik som i stuer

Brannskap med slange.

Ventilasjonsanlegg dimensjonert

Baderomsinnredning med hvite fronter i m/ børstet stålbøyle-grep med underskap, heldekkende servant og speil.

Iht. NEK 400:2014 Iht. NEK 400:2014 God allmenn-belysning. Sentral bryter¬funksjon, styrt av bevegelses sensorer. Motorvarmer/ Ladepunkt for el-bil for 50% av plassene

etter forskriftenes krav vedr. gass og

ihht krav fra Lørenskog kommune

fuktighet.

Iht. NEK 400:2014

I henhold til krav

Iht. NEK 400:2014

I henhold til krav

Oppmerkede oppstillingsplasser

Merkes med plastskilt med bodnummer

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

Foldevegg med dør

15


16

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

B10-C-Sør R1

Plan 1 216500

Plan 2 219700

Plan 3 222900

Utkragede balkonger med en tett side

Plan 4 226100

Plan Tak 229600

B10-C-Nord R1

Plan 1 216500

Plan 2 219700

Plan 3 222900

Takoppstikk / heis

B10-B1-Sør R1

Utkragede balkonger med en tett side

Plan 4 226100

Plan Tak 229600

Plan 1 216000

Plan 2 219200

Plan 3 222400

Utkragede balkonger med en tett side

Plan 4 225600

Plan Tak 229100

B10-B1-Nord R1

Plan U1 212000

Plan 1 216000

Plan 2 219200

Plan 3 222400

Plan 4 225600

Plan Tak 229100

Takoppstikk / heis

Port

Takoppstikk / heis

Takoppstikk / heis

Utkragede balkonger med en tett side

c+ 230.00 (Regulert gesims)

Utkragede balkonger med en tett side

c+ 230.00 (Regulert gesims)

B10-C-Øst R1

B10-C-Vest R1

Utkragede balkonger med en tett side

B10-B1-Øst R1

B10-B1-Vest R1

Utkragede balkonger med en tett side

Curtainwall

Takoppstikk / heis

Takoppstikk / heis

Takoppstikk / heis

Curtainwall

Takoppstikk / heis

2m

0m

2m

Utkragede balkonger med en tett side

0m

Glassrekkverk utkragede balkonger

Glassrekkverk utkragede balkonger

Knekk i bygningsvolum (bygg B1). Se plantegning / oversikt

4m

4m

6m

6m

8m

8m

10m

10m

E

Dato

1 : 100

A3

A0

A.31-N00-R1

HB

Tegn

ERB

ERB

ERB

TEAM

: : : : : : :

Prosjektnr.

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01

darkarkitekter.no

1 : 100

Skala Ikke målfast(nedskalert)

Endring 1

Tegningstatus

A3

A0

A.31-N00-R1

Tegningsnr.

Parsell av 107 / 2

Gnr / Bnr

E

Index

Kontr

GL

GL

GL

E

Index

E-07

Vedleggsnr.

Felt B10,byggetrinn 1 Bygg B1 og C

Fasade

Innhold

NBJ ERB

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Lørenskog Panorama AS

Tiltakshaver

Fasade Felt B10,byggetrinn 1 Bygg B1 og C

Innhold

Tegnings nr.

Tekst

25.06.2018 Retning trekledning byttet, Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,25 meter 21.02.2018 Bygg B1 og C fasader: Brystningshøyde fastfelt vinduer 16.02.2018 Bygg B1 og C fasader: Åpningsfelt vinduer og retning trekledning 29.01.2018 Bygg B1 og C: Utvidelse av balkonger og terrasser med 0,5 meter 29.08.2017 Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

Skala Ikke målfast(nedskalert)

Rev

A

B

C

D

Nord

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

B10

C

B1

Utkragede balkonger med en tettvegg i trekverk og glassrekkverk.

Curtainwall (med glass og mørke tettfelt).

Tilleggsmaterialer fasader:

Mørk tegl

Trekledning

Hovedmaterialer fasader:

FASADER


Plan U1 212000

Plan 1 216500

Plan 2 219700

Plan 3 222900

Plan 4 226100

1

BYGGELINJE

3

Innsatsvei brann

B10-C-T R1 1 : 100

Eksisterende innmålt tre

B10-C-L R1 1 : 100

Eksisterende terreng (Rød stiplet linje)

BYGGELINJE

Felles underjordisk parkering bygg B1 og C /

Eksisterende innmålt tre

Plan U1 212000

Eksisterende terreng (Rød stiplet linje)

Felles underjordisk parkering bygg B1 og C

Plan 1 216500

Plan 2 219700

Plan 3 222900

Plan 4 226100

Plan Tak 229600

c+ 229.85

Terrasse

Balkong

Balkong

Balkong

(Parapet)

c+ 229.60

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Leilighet

BYGG C

c+ 230.00 (Regulert gesims)

3500 3200 3200 3200 1500 Korridor

Korridor

Korridor

Korridor

300 2700

(Parapet)

c+ 231.35

c+ 230.00 (Regulert gesims)

BYGGELINJE

Plan Tak 229600

BYGG C

FORMÅLSGRENSE

c+ 229.60

Plan U1 212000

Plan 1 216000

Plan 2 219200

Plan 3 222400

Plan 4 225600

Plan Tak 229100

Plan U1 212000

Plan 1 216000

Plan 2 219200

Plan 3 222400

Plan 4 225600

Plan Tak 229100

Felles underjordisk parkering bygg B1 og C

2

Eksisterende terreng (Rød stiplet linje)

4

B10-B1-T R1 1 : 100

B10-B1-L R1 1 : 100

(Parapet)

Terrasse

Balkong

Balkong

Balkong

(Parapet)

c+ 229.35

c+ 229.10

BYGG B1

Felles underjordisk parkering bygg B1 og C / gjesteparkering

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Leilighet

c+ 229.10

BYGG B1

Leilighet

Leilighet

Leilighet

Leilighet

0m

0m

2m

2m

6m

8m

4m

6m

8m

c+ 230.00 (Regulert gesims)

4m

c+ 230.00 (Regulert gesims)

10m

Eksisterende terreng (Rød stiplet linje)

10m

BYGGELINJE

c+ 229.35

BYGGELINJE

Eksisterende innmålt tre

BYGGELINJE

3500 3200 3200 3200 1000 300 2700

c+ 229.85

3500 3200 3200 3200 4500

3500 3200 3200

Eksisterende innmålt tre

1000 300 2700

LØRENSKOG

3200

LUHRTOPPEN 4000

FORMÅLSGRENSE

A

A0

1 A.21-N00-R1

A.21-N00-R1

: : : : : : :

Prosjektnr.

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01 darkarkitekter.no Innhold

ERB

Tegn

GL

Kontr

A

Index

A.21-N00-R1

A

Index

E-08 A0

As indicated 1:100 / 1:500

Vedleggsnr.

Gnr / Bnr

Tegningsnr.

Parsell av 107 / 2

A3

Rammesøknad Skala Ikke målfast(nedskalert)

Tegningstatus

Felt B10, byggetrinn 1 Bygg B1 og C

Snitt

3 A.21-N00-R1

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Lørenskog Panorama AS

Tiltakshaver

Snitt Felt B10, byggetrinn 1 Bygg B1 og C

Innhold

As indicated 1:100 / 1:500

Tekst Tegnings nr.

4 A.21-N00-R1

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

C

B10

C

B1

1 A.21-N00-R1

2 A.21-N00-R1

Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

A3

Dato

29.08.2017

Skala Ikke målfast(nedskalert)

Rev

Nord

Oversikt snitt R1 1 : 500

3 A.21-N00-R1

A.21-N00-R1

2

B1

A.21-N00-R1

4

SNITT

17


n695

LUHRTOPPEN

n690

214.0

LØRENSKOG

B1-1

5000

216.0

A.21-N00-R1

2

Terrasse 15 m²

Terrasse 13 m²

Terrasse 13 m²

5000

Sov 8 m²

B10-B1-103 Kjøkken/Stue 25 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

A.21-N00-R1

1

B10-B1-101 Kjøkken/Stue 55 m²

WC 5 m²

Entrè 5 m²

Bod 3 m²

Entrè 6 m²

Bod 2 m²

Sov 7 m²

Terrasse 13 m²

Sov 9 m²

B10-C-104 Kjøkken/Stue 46 m²

Bad 5 m²

Bod 2 m²

Entrè 6 m²

Bad 5 m²

Wc 2 m²

5000

CB

Entrè 11 m²

Bad 6 m²

B10-C-101 Kjøkken/Stue 56 m²

Bad 5 m²

Entrè 4 m²

Bod 3 m²

c+ 216.50

Sov 13 m²

Wc 5 m²

5000

Terrasse 15 m²

Bod 3 m²

Entrè 4 m²

Entrè 5 m²

C2

C3

lings pstil meter p o n Bran s 10x14 plas A.21-N00-R1

Bod 3 m²

C6-

Sov 7 m²

Sov 13 m²

Sov 7 m²

+216.48

216.0

C7

C8

A.21-N00-R1

3

C9

216.0

CA

nedgang innsatstrapp

5000

1

0 1400 0 1435

Wc 2 m²

C4

215.5

Inngang

5000

Sov 9 m²

Bad 5 m²

Bod 3 m²

B10-C-105 Kjøkken/Stue 28 m²

4 A.21-N00-R1

215.0

B1A

216.0

+215.98

B10-C-102 Kjøkken/Stue 30 m²

Terrasse 13 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

B10-C-103 Kjøkken/Stue 30 m²

Sov 11 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Bod 5 m²

Sov 15 m²

Inngang

Sov 12 m²

WC

Bod 4 m²

c+ 216.00

Entrè 9 m²

1435 0 1400 0

WC 3 m²

Bod 2 m²

Entrè 13 m²

Bad 5 m²

Lek

Bad 7 m²

Entrè 6 m²

Bod 3 m²

Terrasse 13 m²

Bad 5 m²

B10-B1-104 Kjøkken/Stue 28 m²

B10-B1-105 Kjøkken/Stue 42 m²

+212

2 A.21-N00-R1

5000

A.21-N00-R1

3

Terrasse 13 m²

B10-B1-102 Kjøkken/Stue 30 m²

Terrasse 13 m²

Terrasse 15 m²

B1B

5000

215.0

214.0

213.0

B1-9

B1-8

B1-7

B1-6

B1-3

B1-4-

A.21-N00-R1

4

B1-2

5000

Eksisterende terreng og trær bevares

213.0

Brannoppstillingsplass 7x12 meter

216.0

201.55°

215.0

B1-5

214.0

15216

215.0

214.0

5000

+213.77

214.0

+211

Bra pl nno a s s 7 ppst x1 illin 2 me gster

213.0

5000

1955 0

18

2500

213.0

215.0

+216.7

n690

n695

0m

2m

4m

Leilighetsnummer B10-C-101 B10-C-102 B10-C-103 B10-C-104 B10-C-105

6m

Plan 1 Plan 1 Plan 1 Plan 1 Plan 1

Plan

Bygg C plan 1

Plan 1 Plan 1 Plan 1 Plan 1 Plan 1

Plan

Bygg B1 plan 1 Leilighetsnummer B10-B1-101 B10-B1-102 B10-B1-103 B10-B1-104 B10-B1-105

Areal

8m

112 m² 52 m² 52 m² 85 m² 56 m²

Areal

124 m² 55 m² 49 m² 52 m² 101 m²

10m

A0

A.11-N10-R1

Tegnings nr.

Tekst

: : : : : : :

darkarkitekter.no

A.11-N10-R1 A0

1 : 100

Parsell av 107 / 2

Gnr / Bnr

Tegningsnr.

Skala

Endring 1

Tegningstatus

Felt B10 Bygg B1 og C

Plan 01

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01

Innhold

HB

HB

D

Index

Kontr

GL Tegn

GL

NBJ

ERB

HB ERB

D

Index

E-01

Vedleggsnr.

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Prosjektnr.

Lørenskog Panorama AS Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Tiltakshaver

Plan 01 Felt B10 Bygg B1 og C

Innhold

Dato

26.06.2018 Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,10 meter 25.06.2018 Retning trekledning byttet, Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,25 meter 25.01.2018 Bygg B1 og C: Utvidelse av balkonger og terrasser med 0,5 meter 29.08.2017 Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

1 : 100

Skala

Rev

A

B

C

D

Nord

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

B10

C

B1

PLANTEGNINGER

5000


n690

214.0

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

B1-9

B1-2

216.0

A.21-N00-R1

2

Sov 8 m²

Balkong 12 m²

B10-B1-201 Kjøkken/Stue 55 m²

B10-B1-202 Kjøkken/Stue 30 m²

B10-B1-203 Kjøkken/Stue 25 m²

Sov 8 m²

Balkong 14 m²

Sov 8 m²

Balkong 12 m²

5000 Balkong 14 m²

Balkong 12 m²

Balkong 12 m²

B1-1

3

Balkong 12 m²

Sov 9 m²

Bod 2 m²

Entrè 6 m²

Bad 5 m²

Wc

5000

CB

Korridor

1

0 1400

Wc 2 m²

C3

Bod 3 m²

C6-

Sov 7 m²

Sov 13 m²

Sov 7 m²

+216.48

C4

215.5

216.0

C7

3 A.21-N00-R1

CA

5000

A.21-N00-R1

Entrè 11 m²

C2

Bad 6 m²

B10-C-201 Kjøkken/Stue 56 m²

Bad 5 m²

Entrè 4 m²

Bod 3 m²

Bod 3 m²

c+ 219.70

Sov 13 m²

Wc 5 m²

4 A.21-N00-R1

215.0

5000

Balkong 14 m²

Sov 9 m²

Entrè 5 m²

Entrè 4 m²

B10-C-202 Kjøkken/Stue 30 m²

Bad 5 m²

Bod 3 m²

B10-C-205 Kjøkken/Stue 28 m²

Balkong 12 m²

216.0

+215.98

Bod 5 m²

Sov 8 m² Sov 8 m²

B10-C-203 Kjøkken/Stue 30 m²

Sov 11 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

WC 2 m²

Sov 12 m²

Bod 4 m²

c+ 219.20

Entrè 9 m²

Sov 15 m²

B1A

5000

Balkong 12 m²

Sov 7 m²

B10-C-204 Kjøkken/Stue 46 m²

Bad 5 m²

1400 0

WC 3 m²

Bod 2 m²

Entrè 13 m²

Korridor

Bad 5 m²

Lek A.21-N00-R1

1

Bad 7 m²

Entrè 6 m²

Bod 3 m²

Bod 2 m²

Entrè 5 m²

Bod 3 m²

Entrè 6 m²

B10-B1-205 Kjøkken/Stue 42 m²

+212

2 A.21-N00-R1

5000

A.21-N00-R1

WC 5 m²

Bad 5 m²

B10-B1-204 Kjøkken/Stue 28 m²

B1B

5000

215.0

214.0

213.0

215.0

214.0

B1-4-

B1-8

B1-7

B1-6

4

B1-3

A.21-N00-R1

5000

213.0

Brannoppstillingsplass 7x12 meter

216.0

201.55°

215.0

B1-5

214.0

5000

Eksisterende terreng og trær bevares

+213.77

Bra p n n l a ss opps 7x1 till in 2 me gster

n695

214.0

5000

+211

5000

213.0

2500

213.0

5000

ngsstilli eter p p m no Bran s 10x14 plas

19

C8

C9

216.0

215.0

+216.7 0m

2m

n690

n695

4m

6m

8m

Leilighetsnummer B10-C-201 B10-C-202 B10-C-203 B10-C-204 B10-C-205

10m

Plan 2 Plan 2 Plan 2 Plan 2 Plan 2

Plan

Bygg C plan 2

Plan 2 Plan 2 Plan 2 Plan 2 Plan 2

Plan

Bygg B1 plan 2 Leilighetsnummer B10-B1-201 B10-B1-202 B10-B1-203 B10-B1-204 B10-B1-205

Areal

112 m² 52 m² 52 m² 85 m² 57 m²

Areal

124 m² 55 m² 49 m² 52 m² 101 m²

D

A0

A.11-N20-R1

Tegnings nr.

Tekst

: : : : : : :

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01

darkarkitekter.no

A.11-N20-R1 A0

1 : 100

Parsell av 107 / 2

Gnr / Bnr

Tegningsnr.

Endring 1 Skala

Tegningstatus

Felt B10 Bygg B1 og C

Plan 02

Innhold

HB

D

Index

Kontr

GL Tegn

GL

NBJ

ERB

HB

HB

ERB

D

Index

E-02

Vedleggsnr.

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Prosjektnr.

Lørenskog Panorama AS Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Tiltakshaver

Plan 02 Felt B10 Bygg B1 og C

Innhold

Dato

26.06.2018 Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,10 meter 25.06.2018 Retning trekledning byttet, Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,25 meter 25.01.2018 Bygg B1 og C: Utvidelse av balkonger og terrasser med 0,5 meter 29.08.2017 Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

1 : 100

Skala

Rev

A

B

C

Nord

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

B10

C

B1


n695

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

n690

B1-3

B1-4-

B1-9

B1-8

B1-7

B1-6

4

A.21-N00-R1

B1-2

B1-1

2

216.0

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Entrè 5 m²

Bad 7 m²

Entrè 6 m²

Balkong 12 m²

Sov 7 m²

Bod 2 m²

Balkong 12 m²

Sov 9 m²

B10-C-304 Kjøkken/Stue 46 m²

Bod 2 m²

Entrè 13 m²

Korridor

Bad 5 m²

Lek A.21-N00-R1

1

Bod 3 m²

Entrè 6 m²

Bod 2 m²

Bod 3 m²

B10-B1-301 Kjøkken/Stue 55 m²

WC 5 m²

B10-B1-303 Kjøkken/Stue 25 m²

Bad 5 m²

B10-B1-304 Kjøkken/Stue 28 m²

B10-B1-305 Kjøkken/Stue 42 m²

Bad 5 m²

Entrè 6 m²

Bad 5 m²

Wc 2 m²

5000

5000

CB

Bod 3 m²

Entrè 4 m²

B10-C-302 Kjøkken/Stue 30 m²

Bad 5 m²

Korridor

c+ 222.90

Sov 13 m²

Wc 5 m²

Bad 6 m²

C3

silling ppst meter o n Bran s 10x14 plas

1

0 1400

Wc 2 m²

C4

215.5

Bod 3 m²

C6-

Sov 7 m²

Sov 13 m²

Sov 7 m²

+216.48

216.0

C7

A.21-N00-R1

3

C8

CA

5000

A.21-N00-R1

Entrè 11 m²

B10-C-301 Kjøkken/Stue 56 m²

Bad 5 m²

C2

5000

Entrè 4 m²

Bod 3 m²

Entrè 5 m²

B10-C-305 Kjøkken/Stue 28 m²

Bod 3 m²

Balkong 12 m²

216.0

A.21-N00-R1

4

215.0

B1A

5000

Balkong 14 m²

Sov 9 m²

Bod 5 m²

+215.98

Sov 8 m²

Sov 15 m²

Sov 8 m²

B10-C-303 Kjøkken/Stue 30 m²

Sov 11 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

WC 2 m²

Sov 12 m²

Bod 4 m²

c+ 222.40

Entrè 9 m²

1400 0

WC 3 m²

+212

2 A.21-N00-R1

5000

A.21-N00-R1

3

Balkong 12 m²

B10-B1-302 Kjøkken/Stue 30 m²

Sov 8 m²

A.21-N00-R1

Balkong 14 m²

Balkong 12 m²

Balkong 12 m²

5000 Balkong 12 m²

Balkong 14 m²

B1B

5000

215.0

214.0

213.0

215.0

214.0

213.0

Brannoppstillingsplass 7x12 meter

216.0

201.55°

215.0

B1-5

214.0

5000

Eksisterende terreng og trær bevares

+213.77

214.0

214.0

5000

+211

Bra p nn l a ss opps 7x til l 1 i n 2 me gster

213.0

5000

20

2500

213.0

C9

216.0

215.0

+216.7 0m

n690

n695

2m

4m

6m

8m

Leilighetsnummer B10-C-301 B10-C-302 B10-C-303 B10-C-304 B10-C-305

Plan 3 Plan 3 Plan 3 Plan 3 Plan 3

10m

Plan

Bygg C plan 3

Plan 3 Plan 3 Plan 3 Plan 3 Plan 3

Plan

Bygg B1 plan 3 Leilighetsnummer B10-B1-301 B10-B1-302 B10-B1-303 B10-B1-304 B10-B1-305

Areal

112 m² 52 m² 52 m² 85 m² 57 m²

Areal

123 m² 55 m² 49 m² 52 m² 101 m²

D

A0

A.11-N30-R1

Tegnings nr.

Tekst

: : : : : : :

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01

darkarkitekter.no

A.11-N30-R1 A0

1 : 100

Parsell av 107 / 2

Gnr / Bnr

Tegningsnr.

Endring 1 Skala

Tegningstatus

Felt B10 Bygg B1 og C

Plan 03

Innhold

HB

HB

D

Index

Kontr

GL Tegn

GL

NBJ

ERB

HB ERB

D

Index

E-03

Vedleggsnr.

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Prosjektnr.

Lørenskog Panorama AS Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Tiltakshaver

Plan 03 Felt B10 Bygg B1 og C

Innhold

Dato

26.06.2018 Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,10 meter 25.06.2018 Retning trekledning byttet, Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,25 meter 25.01.2018 Bygg B1 og C: Utvidelse av balkonger og terrasser med 0,5 meter 29.08.2017 Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

1 : 100

Skala

Rev

A

B

C

Nord

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

B10

C

B1

PLANTEGNINGER

5000


n690

n695

LUHRTOPPEN

213.0

LØRENSKOG

215.0

213.0

4

B1-3

B1-9

B1-8

B1-4-

A.21-N00-R1

B1-7

B1-6

B1-5

214.0

B1-2

B1-1

5000

5000

216.0

A.21-N00-R1

2

Balkong 14 m²

Balkong 12 m²

Balkong 12 m²

5000 Sov 8 m²

Sov 8 m²

B10-B1-402 Kjøkken/Stue 30 m²

Balkong 12 m²

Sov 8 m²

B10-B1-403 Kjøkken/Stue 25 m²

Balkong 12 m²

Balkong 14 m²

Bad 7 m²

Entrè 6 m²

Balkong 12 m²

Sov 7 m²

A.21-N00-R1

1

Sov 9 m²

Balkong 12 m²

Bod 2 m²

B10-C-404 Kjøkken/Stue 46 m²

Lek

Bod 2 m²

Entrè 13 m²

Korridor

Bad 5 m²

Bad 5 m²

1400 0

Entrè 9 m²

Sov 12 m²

Entrè 6 m²

Bad 5 m²

Wc 2 m²

5000

5000

CB

Bad 6 m²

Entrè 11 m²

B10-C-401 Kjøkken/Stue 56 m²

Bad 5 m²

Korridor

c+ 226.10

Sov 13 m²

Wc 5 m²

Entrè 4 m²

Bod 3 m²

Bod 3 m²

Entrè 4 m²

Entrè 5 m²

C2

1

0 1400

Wc 2 m²

C3

A.21-N00-R1

5000

Balkong 14 m²

Sov 9 m²

B10-C-402 Kjøkken/Stue 30 m²

Bad 5 m²

Bod 4 m²

B10-C-405 Kjøkken/Stue 28 m²

4 A.21-N00-R1

215.0

B1A

216.0

+215.98

Bod 5 m²

Balkong 12 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Sov 15 m²

B10-C-403 Kjøkken/Stue 30 m²

Sov 11 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

Sov 8 m²

WC 2 m²

Bod 4 m²

c+ 225.60

WC 3 m²

+212

2 A.21-N00-R1

Sov 7 m²

Sov 13 m²

Sov 7 m²

3 A.21-N00-R1

C6-

+216.48

C4

215.5

Bod 3 m²

5000

A.21-N00-R1

3

Bod 2 m²

Bod 3 m²

Entrè 5 m²

Bod 3 m²

Entrè 6 m²

B10-B1-405 Kjøkken/Stue 42 m²

B10-B1-401 Kjøkken/Stue 55 m²

WC 5 m²

Bad 5 m²

B10-B1-404 Kjøkken/Stue 28 m²

B1B

5000

214.0

216.0

201.55°

215.0

Brannoppstillingsplass 7x12 meter

215.0

214.0

Eksisterende terreng og trær bevares

+213.77

214.0

214.0

5000

+211

Bra pla nno ss pps 7x1 till in 2 me gster

213.0

2500

213.0

5000

5000

CA

216.0

C7

5000

lings pstil meter p o n Bran s 10x14 plas

21

C8

C9

216.0

215.0

+216.7 0m

n690

n695

2m

4m

Leilighetsnummer

6m

B10-C-401 B10-C-402 B10-C-403 B10-C-404 B10-C-405

8m

Plan 4 Plan 4 Plan 4 Plan 4 Plan 4

Plan

10m

Bygg C plan 4

Plan 4 Plan 4 Plan 4 Plan 4 Plan 4

Plan

Bygg B1 plan 4 Leilighetsnummer B10-B1-401 B10-B1-402 B10-B1-403 B10-B1-404 B10-B1-405

Areal

112 m² 52 m² 52 m² 85 m² 57 m²

Areal

124 m² 55 m² 49 m² 52 m² 101 m²

A0

A.11-N40-R1

Tegnings nr.

Tekst

: : : : : : :

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01

darkarkitekter.no

A.11-N40-R1 A0

1 : 100

Parsell av 107 / 2

Gnr / Bnr

Tegningsnr.

Skala

Endring 1

Tegningstatus

Felt B10 Bygg B1 og C

Plan 04

Innhold

HB

D

Index

Kontr

GL Tegn

GL

NBJ

ERB

HB

HB

ERB

D

Index

E-04

Vedleggsnr.

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Prosjektnr.

Lørenskog Panorama AS Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Tiltakshaver

Plan 04 Felt B10 Bygg B1 og C

Innhold

Dato

26.06.2018 Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,10 meter 25.06.2018 Retning trekledning byttet, Bygg B1 leil 101-401, 105-405, Bygg C leil 101-401; Utvidelse balkonger 0,25 meter 25.01.2018 Bygg B1 og C: Utvidelse av balkonger og terrasser med 0,5 meter 29.08.2017 Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

1 : 100

Skala

Rev

A

B

C

D

Nord

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

B10

C

B1


B1-6

c+ 212.00

B1-2

Trappe rom

n695

Gjesteparkering 325.8 m²

B1-5

Bod (K)

Bod (K)

5000

Port

1400 0

B1A

Port

5000

Bod (K)

5000

5000

Bod (K) Bod (K)

Bod (K)

B1-8

Bod (K)

Innkjø rsel par kering

Bod (K) ° 196.57

Grå stipling:fasadeliv bygg C

C3 Bod (K) Bod (K)

C1

Grå stipling:fasadeliv bygg B1

B1-9

Bod (K)

Bod (K)

B1-7

Bod (K)

Bod (K)

Bod (K)

korridor Bod B1 felles 40 m²

215.0

C2 B1-10

Parkering B1, B2 og C 965.8 m²

se Slu ² 7m

C8 Bod

(K)

(K) Bod

Bod

5000

(K)

n690 n690

(K) Bod

Bod

(K)

Bod

(K)

(K)

or rrid s ko felle

Bod

C Bodm² 20

C9 00 50

C7 m pero Trap

00 50

5000

CU1

5000

5000

5000

00 50

CU2

5000

c+ 212.00

00 50

Bod (K)

Bod (K)

+213.77

2500

5000

LØRENSKOG

n695

Sluse 6 m²

.201.55°

5000

5000

LUHRTOPPEN CU3

Bod

se Slum² 7

(K)

) d (K Bo

) d (K Bo

CA i sve

) d (K Bo

) d (K Bo

CB

) d (K Bo

2m

0 35 24

) d (K Bo

0m

) d (K Bo

) d (K Bo

) d (K Bo

) d (K Bo

) d (K Bo

) d (K Bo

at Inns

r ido orr

CU4

0 1400

sk felle d C² Bo0 m 2

CU5

100.0 4°

22 CUA

5000

4m

m ro isk ² kn m Te 00.0 1

6m

8m

Nord 10m

A Rev

A0

A.11-NU-R1

: : : : : : :

Prosjektnr.

DRAMMENSVEIEN 130 0277 OSLO TLF: 23 13 12 00 FAX: 23 13 12 01 darkarkitekter.no

Rammesøknad 1

Tegningsnr.

A.11-NU-R1

Skala

1 : 100

A0

Gnr / Bnr

Parsell av 107 / 2

Tegningstatus

Felt B10 Bygg B1 og C

Plan U

Innhold

ERB Tegn

GL

A

Kontr Index

A

Index

E-06

Vedleggsnr.

17/3287 16-10-9990

Kommunens ref.nr.

DARK Arkitekter AS Norconsult AS DARK Arkitekter AS (underleverandør Holoconsult AS) Firesafe AS Sweco Norge AS

Dark Arkitekter AS

ARK RIB RIE RIV LARK RIBr VAV

Luhrtoppen

Prosjekt

Totalentrepenør

Besøksadresser: Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Postadresse: Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Lørenskog Panorama AS

Tiltakshaver

Innhold

Tegnings nr.

Tekst

Nabovarsel/Rammesøknad felt B10, Byggetrinn 1 - bygg B1 og C

Plan U Felt B10 Bygg B1 og C

Dato

29.08.2017

1 : 100

Skala

Nord

B12

Rammesøknad / Byggetrinn 1

B10

C

B1

KJELLEREN

CUB

C6C4 Bod (K)

Bod (K)

Bod (K)

B1-4-

B1-3

B1-1

B1B


UTKAST TIL DRIFTSBUDSJETT

LUHRTOPPEN 1 BOLIGSAMEIE Normalbudsjett 2018 - ett driftsår hensyntatt 40 boliger

pr 04.04.2018

UTKAST Konto

Inntekter Pr enhet/år

3600

Felleskostnader drift

1 700 000

8050 Renteinntekter Bank 2 000 Driftskonto

Sum inntekter

1 702 000

Kostnader

6700 Revisjonshonorar 6 000 5330 Styrehonorar 48 000 Kr 1 200 pr bolig 6710 Forretningsførerhonorar 76 593 tertial, årlig 5400 Arbeidsgiveravgift 6 800

6200 Elektrisk energi 30 000 fellesarealer, heiser ol 6250 Fjernvarme 390 060 Kr 11 pr m2 NOTE 1

Generelt rep. og vedlikehold

140 000

7500

Forsikringer

112 000

Kr

2 800

7760

Kommunale avgifter

320 000

Kr

8 000 pr bolig

6670 Overført til sameie/forening 50 000 NOTE 2 Andre driftskostnader 390 000 Sum kostnader 1 569 453 Inntekter - kostnader 132 547 Oppstartskapital kr 10 000,- pr enhet 400 000 Kr 10 000 Endring av disponible midler 532 547 Antall boliger 40 Sum m2 BRA bolig 2 955 Driftsutgifter pr m2 / år, gjennomsnitt 575

Totale driftskostn pr m2 pr mnd

47,9

Dette budsjettet er laget på

grunnlag av estimerte

kostnader basert på erfarings-

tall. Det er usikkerhetsfaktorer

i budsjettet som bla forsikring,

strøm/fjernvarme og serviceavtaler mm.

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

23


LUHRTOPPEN 1 BOLIGSAMEIE Note 1 Rep og vedlikehold 6601 Bygninger 20 000 6602 VVS 0 6603 Elektro 0 6604

Utvendig vedlikehold

0

6605

Heis

60 000 2 heiser-serviceavtaler

6607

Garasjeanlegg

25 000 seerviceavtale porter, 2x vask

6613

Vedlikehold ventilasjon

25 000 Serviceavtaler

6614

Brannsikring

10 000 Serviceavtaler

6619

Annet vedlikehold

0

6630

Egenandeler forsikring

0

6615 Dugnader 0 Sum rep og vedlikehold

140 000

Note 2 Andre driftskostnader: 6320 Renovasjon 10 000 6950

Kabel TV anlegg / Internett

168 000 kr 350,- pr mnd Canal Digital -bredbånd/TV

6710

Tillegg for evt avregninger

0

6780

Vaktmester/driftsavtaler

178 000 kr 370,- pr mnd pr bolig

6781 Renholdskostnader 0 6782 Snøbrøyting 0 6800 Kontorrekvisita 5 000

Medlemskap BORI

14 000 kr 350 pr seksjon

6860

Møter, kurs

6 000

6870

Kostnader tillitsvalgte

6 000

6910 Telefon 0 6940 Porto 1 000 7770

Bank og kortgebyer

2 000

Sum driftskostnader 390 000 Antall boliger 40

24

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


LUHRTOPPEN 1 BOLIGSAMEIE

Leilighet Areal Driftskost Felleskostnader nr

m² BRA

pr år

inkl fjernv. pr mnd

B1 101

124

71 337

5 945

B1 102

55

31 641

2 637

B1 103

49

28 190

2 349

B1 104

52

29 915

2 493

B1 105

101

58 105

4 842

B1 201

124

71 337

5 945

B1 202

55

31 641

2 637

B1 203

49

28 190

2 349

B1 204

52

29 915

2 493

B1 205

101

58 105

4 842

B1 301

123

70 761

5 897

B1 302

55

31 641

2 637

B1 303

49

28 190

2 349

B1 304

52

29 915

2 493

B1 305

101

58 105

4 842

B1 401

124

71 337

5 945

B1 402

55

31 641

2 637

B1 403

49

28 190

2 349

B1 404

52

29 915

2 493

B1 405

101

58 105

4 842

C 101

112

64 433

5 369

C 102

52

29 915

2 493

C 103

52

29 915

2 493

C 104

85

48 900

4 075

C 105

57

32 792

2 733

C 201

112

64 433

5 369

C 202

52

29 915

2 493

C 203

52

29 915

2 493

C 204

85

48 900

4 075

C 205

57

32 792

2 733

C 301

112

64 433

5 369

C 302

52

29 915

2 493

C 303

52

29 915

2 493

C 304

85

48 900

4 075

C 305

57

32 792

C 401

112

64 433

5 369

C 402

52

29 915

2 493

C 403

52

29 915

2 493

C 404

85

48 900

4 075

C 405

57

32 792

2 733

2 955

1 700 000

141 667

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

2 733

25


VEDTEKTER FOR LUHRTOPPEN DRIFTSFORENING

Vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg og er å

Luhrtoppen, og som skal være allmenn tilgjengelig.

betrakte som foreløpige. Det tas forbehold om endringer

Rettslige disposisjoner, eventuell overføring av eiendom

frem mot ferdigstillelse mv.

til Driftsforeningen og større inngrep/bruksendringer av fellesareal/areal for bruk av Driftsforeningens medlem-

§1

mer kan kun foretas av Lørenskog Panorama AS eller

NAVN OG EIERFORHOLD

deres etterfølgere.

Driftsforeningens navn er Luhrtoppen Driftsforening. Medlemmene skal i utbyggingsfasen yte nødvendig Prosjektet Luhrtoppen (“Luhrtoppen”) utgjør ca. 60 mål

medvirkning til en helhetlig utbygging av Luhrtoppen i

og består av eiendommen gnr 107, bnr 2 («Eiendom-

tråd med Lørenskog Panorama AS` planer, herunder ved

men») og senere fradelte parseller fra denne i Lørenskog

å gi adkomst og tilgang, nødvendige signaturer og

kommune. Luhrtoppen skal over tid bygges ut av

samtykker. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke

Lørenskog Panorama AS (heretter også omtalt som

endres uten samtykke fra utbygger Lørenskog Panorama

«Utbygger») og bestå av blokkbebyggelse og rekkehus.

AS eller deres rettsetterfølger.

En oversikt over Luhrtoppens områdeplan er inntatt som

§2

vedlegg 1 til disse vedtekter. Som eier av bolig i

FORMÅL

Luhrtoppen er man pliktig medlem av Luhrtoppen Drifts-

Driftsforeningens formål er å forvalte, vedlikeholde og

forening («Driftsforeningen»).

utskifte fellesarealer og fellesfunksjoner som er tillagt foreningen innenfor Luhrtoppen med alle tekniske

Luhrtoppen skal bestå av flere boligselskaper som i

innretninger og utstyr, grøntarealer/beplantning, private

utgangspunktet skal ha ansvaret for sin egen eiendom.

veier som ikke driftes av kommunen eller andre,

Luhrtoppen Driftsforening skal ha ansvar for alle arealer,

belysning, kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplasser,

og funksjoner og utstyr etc. som ikke hører inn under det

møteplasser, renovasjonsområde og fellesinnretninger

enkelte boligselskaps ansvarsområde/eiendom.

av enhver art.

Luhrtoppen Driftsforening er ansvarlig for vedlikehold,

§3

utskiftning og den daglige drift av nærmere definert

MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER

fellesareal, funksjoner og

og nærmere definerte

Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter

utstyrinnretninger mv innenfor Luhrtoppen. Ansvaret er

Driftsforeningens vedtekter og vedtak fattet av Årsmøtet

nærmere definert i vedlegg 2. Se også formåls-

og Styret.

beskrivelsen i § 2. Driftsforeningen har også ansvaret for vann-, spillvann- og overvannsledninger innenfor

§4

Eiendommen, og for spillvannsledningen utenfor

ORDINÆRT ÅRSMØTE

Eiendommen i tråd med inngått avtale med Selvaag.

Den øverste myndighet i Driftsforeningen utøves av Års-

Driftsforeningen har også ansvaret for fordrøynings-

møtet. To styremedlemmer fra det enkelte boligselskap

bassengene på Eiendommen og for det eksterne

på Luhrtoppen utgjør årsmøtet. Øvrige styremedlem-

fordrøyningsbassenget på naboeiendommen [****].

mer i de ulike boligselskap kan møte som observatører.

Oversikt kabler, basseng og ledninger som Driftsfo-

Lørenskog Panorama AS har i tillegg rett til å utpeke 1

reningen har ansvar for fremgår av vedlegg 3.

representant pr boligselskap som etableres på Luhrtop-

Driftsforeningen har også drift, utskiftnings- og

pen i årsmøtet. Denne retten gjelder fram til siste byg-

vedlikeholdsansvaret for stien som går gjennom

getrinn i Luhrtoppen er ferdigstilt og overlevert, men

26

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


Lørenskog Panorama AS kan velge å trekke seg ut

på samme måte som for ordinært Årsmøte, jf. § 4.

tidligere. §6 Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av

ÅRSMØTETS VEDTAK

juni. Styret i Driftsforeningen skal på forhånd varsle

For at årsmøtet skal være vedtaksdyktig må minst 50 %

medlemmene om dato for møtet og siste frist for

av medlemmene være representert. Ved avstemninger

innlevering av saker som ønskes behandlet. Innkalling

regnes flertallet etter antall stemmer. Hvert medlem har

kan sendes på e-post.

en stemme.

Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og

Lørenskog Panorama AS har en stemme, men har

høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted

samtidig vetorett når det gjelder vedtak som har praktisk

for møtet, samt bestemt angi de saker som skal

og økonomisk betydning for utbyggingen av Luhrtoppen.

behandles. Dersom et forslag som etter vedtektene må

Vetoretten gjelder fram til siste byggetrinn i Luhrtoppen

vedtas med minst 2/3 flertall skal behandles, må

er ferdigstilt og overlevert.

hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan Årsmøtet

Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som

bare treffe beslutning om saker som er angitt i

Årsmøtets beslutning det som flertallet stemmer for.

innkallingen på denne måten.

Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære Årsmøtet behandle:

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i Årsmøtet for vedtak om bl.a.:

1. Styrets årsberetning. 2. Årsregnskap med revisors beretning.

a) endring av vedtektene,

3. Valg av styre og revisor.

b) tiltak som har sammenheng med Driftsforeningens

4. Budsjett for kommende år.

bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og

5. Årlig vedlikeholdsprogram.

vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske

6. Styrets honorar.

ansvar eller utlegg for medlemmene på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi

medlemmene. Dokumentene skal dessuten være

visse medlemmer eller andre en urimelig fordel på andre

tilgjengelige i årsmøtet.

medlemmers bekostning.

§5

Årsmøtet kan ikke treffe avgjørelser som innebærer at

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

det foretas rettslige disposisjoner over areal og funksjon

Ekstraordinært årsmøte holdes når Styret finner det

som Driftsforeningen forvalter.

nødvendig eller når to eller flere av Driftsforeningens styremedlemmer fremsetter skriftlig krav om det, og

§7

samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

STYRET

Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært årsmøte med

Driftsforeningen skal ha et styre på 3 styremedlemmer

minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje

og 1 varamedlem som velges av Årsmøtet. Medlemmene

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

27


skal fortrinnsvis være fordelt mellom de forskjellige

Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styre-

boligselskapene når Luhrtoppen Styremedlemmer og

medlemmer.

varamedlemmer har alle møterett i styremøtene. er ferdigstilt. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med

§8

mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av

REVISJON OG FORRETNINGSFØRSEL

det Årsmøtet som foretar valget. Styret skal av de 4

Styret

medlemmene ha en styreleder som velges særskilt av

funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn,

Årsmøtet for maksimalt 2 år om gangen. Styreleder

føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem

funksjonen skal gå på rundgang mellom de ulike bolig-

opp. BORI BBL er forretningsfører og det er inngått en

selskapene.. Lørenskog Panorama AS har i tillegg til

avtale om forretningsførsel på 5 år.

kan

ansette

forretningsfører

og

andre

styremedlemmene fra boligselskapene rett til å utpeke ett styremedlem pr boligselskap som etableres på

Driftsforeningens revisor skal være statsautorisert eller

Luhrtoppen. Denne retten gjelder fram til siste bygge-

registrert revisor. Revisor velges av årsmøtet. Revisor

trinn i Luhrtoppen er ferdigstilt og overlevert, men

fungerer inntil årsmøtet velger en ny.

Lørenskog Panorama AS kan velge å trekke seg ut tidligere. §9 Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår

VEDLIKEHOLD AV FELLESAREAL OG FELLESFUNKSJONER

flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke

Driftsforeningens ansvarsområder skal holdes forsvarlig

oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer.

ved like, og inneha en god standard. Eiere i Luhrtoppen skal oppfatte området som noe positivt og det skal være

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av Luhrtoppen,

rent, ordentlig og ryddig til enhver tid. Skader og slitasje

og ellers sørge for forvaltningen av Driftsforeningens anlig-

skal utbedres så raskt som mulig. Det skal utarbeides

gender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i

forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer og

årsmøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre

fellesfunksjoner, som fremlegges på det ordinære

funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre

Årsmøtet for godkjennelse.

tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp. § 10 Ved utførelsen av sitt oppdrag kan Styret treffe vedtak

FELLESKOSTNADER

og sette i gang ethvert tiltak som ligger innenfor

Driftsforeningen dekker alle kostnader til forsikring,

Driftsforeningens formål og som ikke etter vedtektene

drift, vedlikehold og utskiftninger av fellesareal og

skal vedtas av Årsmøtet. Styret er vedtaksført når minst

fellesfunksjoner som er tillagt Driftsforeningen, jf. §§ 1 og 2.

50 % av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det

Til dekning av fellesutgiftene betaler hvert medlem en

som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to

av Årsmøtet fastsatt kontingent. Kontingenten skal

styremedlemmer stemme for et vedtak.

fastsettes på grunnlag av de utgifter foreningen har og fordeles basert på det enkelte boligselskaps BRA. Inn-

Lørenskog Panorama AS har vetorett når det gjelder

kreving skjer forskuddsvis og periodisk. og kvartalsvis.

vedtak som har praktisk og økonomisk betydning for utbyggingen av Luhrtoppen. Vetoretten gjelder fram til

Ved likviditetsbehov kan det innkreves ekstraordinære

siste byggetrinn i Luhrtoppen er ferdigstilt og overlevert.

kontingenter.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.

§ 11

28

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


TVISTER Eventuelle tvister skal avgjøres ved de alminnelige domstoler. Medlemmene vedtar Nedre Romerike Larvik tingrett som verneting. § 12 OVERGANGSREGLER Utbygger

Lørenskog

Panorama

AS

ferdigstiller

Luhrtoppen suksessivt, og bestemmer når de ulike arealer skal bygges/opparbeides stilles til disposisjon for innflyttede beboere. Driftsforeningens ansvarsområde vil løpende bli utvidet i takt med utbyggingen av Luhrtoppen. Utbygger har eksklusiv bruksrett til arealer som ikke er overtatt av beboere/brukere, og dekker kostnadene i tilknytning til disse arealene. Utbygger kan alene ta beslutninger om midlertidig arealdisponering mv

innenfor

Luhrtoppen,

herunder

foreta

de

tilpasninger og endringer som anses nødvendige. Vedtektsbestemmelser som regulerer utbyggingen av Luhrtoppen kan ikke endres uten samtykke fra Lørenskog Panorama AS. Ved motstrid går bestemmelser som ivaretar utbyggingen av Luhrtoppen foran andre bestemmelser. Vedlegg 1:

Oversikt prosjektområdet

Vedlegg 2:

Oversikt ansvar areal, funksjoner og

utstyr mv

Vedlegg 3:

Oversikt ansvar kabler, ledninger, bas

seng mv

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

29


VEDTEKTER FOR LUHRTOPPEN 1 BOLIGSAMEIE

Forslag til vedtekter er utarbeidet i forbindelse med salg av

elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap, er også fel-

boligene. De er å betrakte som foreløpige, og det tas

lesanlegg. Det samme er andre innretninger og instal-

forbehold om endringer i forbindelse med innsendelse av

lasjoner som skal tjene seksjonseiernes felles behov.

seksjoneringsbegjæring. Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes felles inteUTKAST TIL V E D T E K T E R

resser og administrasjon av eiendommen og fellesanlegg

for Luhrtoppen 1 Boligsameie

av enhver art.

(org. nr. <organisasjonsnummer>) 1-2 Prosjektet Luhrtoppen Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av

Lørenskog Panorama AS (heretter også omtalt som

sameiet, dato xx.xx.xxxx

«Utbygger») står bak prosjektet Luhrtoppen som over tid skal bygges ut med blokkbebyggelse og rekkehus. Planen

1. NAVN

er at Luhrtoppen skal bestå av rundt 225 leiligheter og

1-1 Navn, formål og opprettelse

17 rekkehus.

Sameiets navn er Luhrtoppen 1 Boligsameie. Sameiet består av 40 boligseksjoner fordelt på 2 bygninger, på eiendommen

1-3 Tilknytning til BORI BBL

gnr 107, bnr XX i Lørenskog kommune. I garasjekjeller er det

Sameiet er tilknyttet BORI BBL, noe som innebærer at

foruten et teknisk rom, boder og parkering. Organiseringen

bare medlemmer i BORI BBL kan bli seksjonseiere i

av garasjeanlegget er ikke endelig besluttet. Utbygger vil

sameiet.

finne frem til en hensiktsmessig organisering. 2. RETTSLIG RÅDERETT De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en

2-1 Rettslig råderett

eller flere tilleggsdeler. Private balkonger/terrasser inngår i

Den enkelte seksjonseier rår som en eier over seksjonen

bruksenhetene for bolig. Inndelingen i hoveddeler og

og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder

tilleggsdeler samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av

rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre

seksjoneringsbegjæringen.

annet følger av lov, eller disse vedtektene.

For drift av fellesarealene med grøntområder, lekeplasser,

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle over-

søppelanlegg, veier, flere vannbasseng etablert på

tagelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et

området, vil det etableres en felles drift ved Luhrtoppen

eierskiftegebyr til forretningsfører for sameie.

Driftsforening. Alle berørte seksjonseiere vil ha en andel i felleseiendommen. Driftsforeningen vil ha eget styre og

En seksjonseier blir fullt ansvarlig for leiernes handlinger

vedtekter.

eller unnlatelser eller andre forhold til sameiet.

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruk-

Ingen, ei heller juridiske personer, kan erverve mer enn

senheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således bl.a.

2 seksjoner i sameiet.

hele

bygningskroppen

med

vegger,

dekker

og

konstruksjoner (også balkongkonstruksjon) samt inngangs-

2-2 Garasjeplasser

dører, vinduer, trapperom med heis, ganger, blomsterkasser,

(1) Endelig organisering er ikke fastsatt jfr. 1-1.

andre fellesrom. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og

30

LUHRTOPPEN

(2) Noen av plassene i kjeller er tilpasset bevegelses-

LØRENSKOG


hemmede (HC-plasser). Seksjonseierne, samt andre som

(2) Sameiet kan nekte godkjenning når det er saklig

bor fast sammen med dem i deres husstand, som har behov

grunn til det, og skal nekte godkjenning dersom

for HC-plass, har fortrinnsrett til bruk av disse plassene.

ervervet vil være i strid med punkt 1-3 eller 2-3 i vedtektene.

Seksjonseiere som har en HC-plass som tilleggsdel til sin

(3) Nekter sameiet å godkjenne erververen som seksjon-

seksjon og som ikke har behov for HC-plass, plikter

seier, må melding om dette komme fram til erververen

derfor å bytte sin plass med plassen til en seksjonseier

senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom

som har slikt behov.

fram til sameiet. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

Dersom noen har behov for HC-plass, skal dette behovet meldes til styret sammen med nødvendig dokumentasjon

(4) Erververen har ikke rett til å bruke seksjonen før god-

(som dokumentasjon regnes normalt at vedkommende

kjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at

har kommunalt bevis for rett til å parkere på offentlige

erververen har rett til å erverve seksjonen.

handicapplasser). Dersom vedkommende dokumenterer sitt behov, skal styret pålegge et bytte med den HC-plass

2-4 Forkjøpsrett

som ligger nærmest inngangen til den beboer som skal

(1) Dersom seksjonen selges eller skifter eier, har andre

ha HC-plassen.

seksjonseiere i sameiet, og dernest medlemmene i boligbyggelaget, forkjøpsrett.

Retten til bytte bortfaller, dvs at plassene byttes tilbake, når vedkommende som låner plassen ikke lenger kan

(2) Det er bare sameiet som kan gjøre forkjøpsretten

dokumentere sitt behov eller vedkommende flytter fra

gjeldende på vegne av de forkjøpsberettigede.

sameiet. (3) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når seksjonen (3) Utleie av garasjeplasser er tillatt til seksjonseiere

overdras til ektefelle, til seksjonseiers eller ektefellens

i sameiet og nabosameiene. Styret kan bare nekte

slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn

godkjenning av utleie av garasjeplasser dersom det er

som faktisk står i samme stilling som livsarving, til

saklig grunn.

søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

(4) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en

(4) Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når

garasjeplass seksjonen disponerer, eller andre steder

seksjonen overføres på skifte etter separasjon eller skils-

som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke

misse, eller når et husstandsmedlem overtar seksjonen

dersom det foreligger en saklig grunn.

etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og

(5) Styret i sameiet skal sørge for at de som er nevnt

strøm dekkes av den enkelte seksjonseier.

i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende

2-3 Godkjenningsordning

innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 2-5.

(1) En seksjonseier har rett til å overdra sin seksjon, men erververen må godkjennes av sameiet for at ervervet

2-5 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende og hvem

skal bli gyldig overfor sameiet.

kravet skal fremsettes mot (1) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

31


dager fra sameiet mottok melding om at seksjonen har

mot sameiet kan først settes frem dersom forkjøpsretts-

skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår.

haveren ikke har betalt innen 14 dager etter at påkrav er satt frem på, eller etter, forfallsdagen.

(2) Fristen er fem hverdager dersom sameiet har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at seksjonen kan skifte eier,

(5) Forkjøpsrettshaveren har rett til inntekter fra boligen

og varselet har kommet fram til laget minst femten

fra overtakelse av bruken og svarer for kostnader fra

dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om

samme tidspunkt.

at seksjonen har skiftet eier. 2-8 Løsningssummen (3) Krav om å gjøre forkjøpsrett gjeldende skal settes

(1) Løsningssummen skal settes til den sum seksjonen er

frem skriftlig overfor både erverver og avhender av

solgt for, men der seksjonen er solgt til en åpenbar under-

seksjonen. Er forkjøpsretten utløst ved tvangssalg er det

pris, eller seksjonen skifter eier ved bytte, gave eller arv,

tilstrekkelig å sette frem kravet overfor erververen.

skal løsningssummen fastsettes etter vanlig pris.

2-6 Nærmere om forkjøpsretten

(2) Forkjøpsrettshaveren har ikke plikt til å ta over

(1) Ansiennitet i sameiet regnes fra dato for overtakelse

heftelser på seksjonen.

av seksjonen. Står flere seksjonseiere i sameiet med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbygge-

(3) Tvist om løsningssummen hører under skjønn.

laget foran.

Skjønnet skal styres av lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver

(2) Dersom ingen seksjonseiere i sameiet melder seg, utpeker boligbyggelaget hvilket medlem i boligbygge-

2-9 Angrefrist og omgjøring

laget som skal få overta seksjonen.

(1) Har boligen ikke vært tilgjengelig for visning før fristen for å bruke forkjøpsretten er ute, kan forkjøpsretts-

(3) Forkjøpsretten skal kunngjøres på boligbyggelagets

haveren si seg ubundet av løsningskravet innen 2 uker

nettsider, ved oppslag i sameiet eller på annen egnet

etter at boligen ble overtatt.

måte. (2) Dersom forkjøpsrettshaveren sier seg ubundet etter 2-7 Rettigheter og plikter

første punktum, faller sameiets ansvar for betaling av

(1) Ved eierskifte ved salg overtar forkjøpshaveren de

løsningssummen bort.

rettigheter og plikter som erververen har iht. avtalen. (3) Avtale som utløser forkjøpsrett kan avhenderen gjøre (2) Mot å betale løsningssummen kan forkjøpsrettshaveren

om, med virkning for forkjøpsrettshaveren, inntil sam-

kreve å få overta boligen til den tiden som følger av avta-

eiet har fått melding om at seksjonen har skiftet eier.

len med erververen, og i alle fall når seksjonseier eller ny eier har fått rimelig tid til å områ seg.

2-10 Forholdet mellom sameiet og de forkjøpsberettigede (1) Når sameiet har fått melding eller forhåndsvarsel om

(3) Mot å overta boligen skal forkjøpshaveren betale

eierskifte, skal sameiet oppfordre alle som ønsker å

løsningssummen senest 14 dager etter at løsningskravet

kunne benytte forkjøpsrett, om å melde seg til sameiet

ble satt frem, og løsningssummen er endelig fastsatt.

innen en fastsatt frist. Oppfordringen skal kunngjøres på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i sameiet eller

(4) Sameiet svarer for betaling av løsningssummen. Krav

32

LUHRTOPPEN

på annen egnet måte.

LØRENSKOG


(2) Brudd på reglene over endrer ikke fristene i pkt. 2-5.

endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc kan kun skje etter samlet plan for hele bygningen og

(3) Sameiet kan stille som vilkår for å gjøre forkjøpsretten

etter forutgående vedtak i sameiet og /eller styret.

gjeldende at forkjøpsrettshaveren har betalt inn løsningssummen til sameiet eller har stilt selvskyldner-

4. VEDLIKEHOLD

garanti fra en finansinstitusjon som har rett til å tilby en

4-1 Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt

slik tjeneste i Norge.

(1) Den enkelte seksjonseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til forsvar-

2-11 Gebyr

lig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade eller

(1) Sameiet kan kreve et vederlag på opptil fem ganger

ulempe for de andre seksjonseierne. Seksjonseierne

rettsgebyret for å ta imot et forhåndsvarsel som

skal vedlikeholde slikt som vinduer, innvendige rør,

beskrevet i pkt. 2-5. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende

sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntaks-

skal vederlaget betales tilbake.

sikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive toalett, fjernvarme radiatorer/kraner

(2) Sameiet kan sette som vilkår for å gjøre forkjøps-

og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må

retten gjeldende at forkjøpsrettshaveren betaler et

brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

vederlag på opptil fem ganger rettsgebyret. (2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner 3. BRUKEN AV BOLIGEN OG FELLESAREALENE

og utskifting av slikt som innvendige rør, sikringsskap fra

3-1 Rett til bruk

og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger

(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin

med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik

bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er

som toalett, og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg,

beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i

vegg-, gulv- og himlinger, kraner, skillevegger, listverk,

samsvar med tiden og forholdene.

skap, benker og innvendige dører med karmer.

(2) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på

(3) Seksjonseieren har også ansvaret for oppstaking og

en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller

rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra

ulempe for andre seksjonseiere.

egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Seksjonseier skal også rense eventuelle sluk på

(3) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet.

verandaer, balkonger o. l.

(4) Parabolantenne eller lignende installasjoner tillates

(4) Seksjonseieren skal holde boligen fri for insekter og

ikke montert uten etter flertallsvedtak i årsmøte.

skadedyr.

3-2 Ordensregler

(5) Oppdager seksjonseieren skade i boligen som

Styret fastsetter ordensregler. Seksjonseierne plikter å

sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren

følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt.

straks å sende melding til sameiet.

Brudd på ordensreglene kan anses som brudd på seksjonseiernes forpliktelser overfor sameiet.

(6) Seksjonseierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre seksjonseiere for tap som følger av

3-3 Bygningsmessige arbeider mm

forsømt vedlikehold.

Utskifting av dører og vinduer, oppsetting av markiser,

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

33


4-2 Sameiets vedlikeholdsplikt

beløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig

(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for

vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eien-

øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på

dommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

seksjonseierne. Som felleskostnader gjelder bl.a. felles strøm og fjern(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner

varme, felles forsikring, gressklipping, vaktmesterkostnader,

som går gjennom boligen, skal sameiet holde ved like.

kommunale avgifter, honorarer til forretningsfører,

Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner

revisor, styrehonorarer, kabel-tv og internett o.l

gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter

(3) Fjernvarmen vil bli belastet den enkelte som del av

også utvendig vedlikehold av vinduer.

ordinære felleskostnader og fordeles iht. fordelingsbrøk (BRA) i seksjonsbegjæringen.

(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass,

(4) I tillegg til felleskostnadene skal alle seksjonseierne

og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting

være med på å dekke Luhrtoppen Driftsforening`s

av utvendig tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner,

utgifter. Andel av kostnader fordeles etter fordelings-

sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende

brøk (BRA).

konstruksjoner med unntak av varmekabler. I tillegg kommer fjernvarmeveksler/installasjoner felles for

5-2 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse

boligene. Sluk på tak og sluk på utearealer som er del av

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for

fellesarealer.

krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver

(4) Seksjonseieren skal gi adgang til boligen slik at

bruksenhet svarer til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp

sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder etter-

på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

syn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig

5-3 Heftelsesform

ulempe for seksjonseieren eller annen bruker av boligen.

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.

(5) Seksjonseierne kan kreve erstatning fra sameiet for skader som følger av forsømt vedlikehold fra sameiet.

6. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE 6-1 Mislighold

5. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor

HEFTELSESFORM

sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant

5-1 Felleskostnader

annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til

vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner

6-2 Pålegg om salg

taler for å fordele kostnadene etter nytten for den

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig

enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38.

(2) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig

måned betale akontobeløp fastsatt av styret. Akonto-

mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

34

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


6-3 Fravikelse

fremmøtte

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse

protokollen.

styremedlemmene

skal

undertegne

eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for

7-3 Styrets oppgaver

eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen

av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på års-

7. STYRET OG DETS VEDTAK

møtet. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig

7-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag

regnskapsførsel. Det hører inn under styret å velge ny

(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en

forretningsfører eller funksjonærer, gi instruks for dem,

styreleder og to andre medlemmer, med en til to vara-

fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine

medlemmer.

plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Ansettelsen kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke års-

ikke må overstige 6 måneder.

møtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

7-4 Styrets beslutningsmyndighet (1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de

vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som

avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt.

kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas

Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående styreperiode. Styret

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en

bestemmer fordelingen av vederlaget.

måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres

7-2 Styremøter

bekostning.

(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan

7-5 Inhabilitet

kreve at styret sammenkalles.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styre-

dennes nærstående har en fremtredende personlig eller

lederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal

økonomisk særinteresse i.

styret velge en møteleder. 7-6 Styrets representasjonsadgang (3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten

(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styre-

av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan

leder og ett styremedlem i fellesskap.

treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og

De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre

forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder

mer enn en tredjedel av stemmene.

seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de

LUHRTOPPEN

styret, og rettigheter og plikter som ellers angår felles-

LØRENSKOG

35


areal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende

har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt

krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet

8-2 (1).

knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

8-4 Saker årsmøtet skal behandle (1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i inn-

8 ÅRSMØTET

kallingen til møtet.

8-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern. (1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som

• behandle styrets årsberetning

er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående

• behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap

en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

for foregående kalenderår

• velge styremedlemmer 8-2 Tidspunkt for årsmøtet

• behandle vederlag til styret

(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen

• valg av revisor

av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjons-

ønskes behandlet.

beretning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner

skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært

og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere

8-3 Innkalling til årsmøte

er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være

også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At

på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig

saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at

innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel,

styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre

men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge

forslag som er fremsatt i møtet.

tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren. 8-5 Hvem kan delta i årsmøtet (2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med

elektronisk kommunikasjon.

forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal

har rett til å være til stede og uttale seg.

behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av

tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hoved-

boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og

innholdet være angitt i innkallingen.

uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det

eller de har gyldig forfall.

ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret

36

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten

kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett

eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare

salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom,

rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater

inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller

det. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal

skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller

stemme.

andre rettslige disposisjoner over fast eiendom

som går ut over vanlig forvaltning

8-6 Møteledelse og protokoll

samtykke til at formålet for én eller flere

(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet

bruksenheter endres fra boligformål til annet

velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å

formål eller omvendt

være seksjonseier.

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over

b) c)

d)

omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter

eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

endring av vedtektene.

g)

alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som

8-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal

(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens

underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid

bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig

holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn

8-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer

fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes

på årsmøtet

med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(1) På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet

Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg

regnes etter antall stemmer. Totalt 40 stemmer.

for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst

(2) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer

to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn

8-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet

halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det

(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de

tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennom-

avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt

føres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer

8-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne

skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et

strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen

a)

ombygging, påbygging eller andre endringer av

b) oppløsning av sameiet

bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets

forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

karakter

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

37


d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller

bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på

10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN

kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når

hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket

vedtektene strider

medfører for de enkelte seksjonseiere.

mot eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65.

8-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder

11. BRUK AV BRUKSENHETER OG FELLESAREALER

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjon-

Inntil sameiet er etablert, vil utbygger ha rett til å

seiere det gjelder:

forvalte eiendommen og til å foreta nødvendige

• at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde

beslutninger av økonomisk og juridisk art for å få driftet

eiendommen på en forsvarlig måte, som å inngå

deler av fellesarealet vedlike

• innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser

samarbeidsavtaler, herunder serviceavtaler på heis,

ventilasjon, kabel –TV ol. Det er inngått en 5 års avtale

den rettslige disposisjonsretten over seksjonen

• innføring av vedtektsbestemmelser om en annen

fordeling av felleskostnadene enn det som følger av

pkt. 5.

om forretningsførsel med BORI. BORI BBL har rett til synlig utvendig profilering på bygning.

8-12 Inhabilitet

12 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Ingen kan delta i en avstemning om

Seksjonseierne er forpliktet til i utbyggingsfasen å yte

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående

nødvendig medvirkning til en helhetlig utbygging av

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

Luhrtoppen i tråd med utbyggers planer, herunder

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor

nødvendige signaturer og samtykker. Sameiet plikter å

sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig

tillate at utbygger uhindret kan benytte sameiets utom-

og kan stride mot sameiets interesser

husarealer

for

å

gjennomføre

utbyggingen

av

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven § 38 og

Luhrtoppen, og det uten at sameiet kan kreve vederlag

eller erstatningsarealer.

§ 39, som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som

Utbygger har rett til å eie og leie ut usolgte eier-

fullmektig.

seksjoner og parkeringsplasser.

9. VEDTEKTSENDRINGER

Sameiet er forpliktet til å være med på avtaler knyttet

(1) Endringer i sameiets vedtekter kan bare besluttes av

til drift og vedlikehold mv av felles infrastruktur som

årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte

veier, fordrøyningsbasseng, spillvannsledninger mv

stemmer. Jfr. 8-8 (2) g.

som er inngått med omkringliggende eiendommer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten

Driftsforeningens ansvarsområde vil løpende bli utvidet

samtykke fra BORI BBL:

i takt med utbyggingen av Luhrtoppen. Alle seksjons-

- vilkår for å være seksjonseier i sameiet

eiere aksepterer at Driftsforeningen får myndighet til å

- bestemmelse om forkjøpsrett til seksjon i sameiet

utføre sitt mandat og sine oppgaver på sameiets eien-

- denne bestemmelse om godkjenning av

dom.

vedtektsendringer

38

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


Utbygger Lørenskog Panorama AS ferdigstiller Luhrtoppen suksessivt, og bestemmer når de ulike arealer skal bygges/ opparbeides stilles til disposisjon for innflyttede beboere. Utbygger har eksklusiv bruksrett til arealer som ikke er overtatt av beboere/brukere, og dekker kostnadene i tilknytning til disse arealene. Utbygger kan alene ta beslutninger om midlertidig arealdisponering mv innfor Luhrtoppen, herunder foreta de tilpasninger og endringer som anses nødvendige. Vedtektsbestemmelser som regulerer utbyggingen av Luhrtoppen kan ikke endres uten samtykke fra Lørenskog Panorama AS. Ved motstrid går bestemmelser som ivaretar utbyggingen av Luhrtoppen foran andre bestemmelser.

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

39


REGULERINGSKART

X 6647000

X 6646900

X 6646800

X 6646700

40

LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG

Y 609500

Y 609400

Y 609300

X 6647100


Y 609800

Y 609700

Y 609600

TEGNFORKLARING PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 12-5 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse Boligbebyggelse - blokkbebyggelse

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR o_Vei

3. GRØNNSTRUKTUR o_Friområde f_Friområde f_Grønnstruktur/boligbebyggelse

JURIDISKE LINJER OG PUNKTSYMBOL Planens begrensning Formålsgrense Eiendomsgrense som skal oppheves Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktlinje Avkjørsel

STREKSYMBOLER Koordinatbestemt eiendomsgrense Ikke koordinatbestemt eiendomsgrense

Tegnet dato: 24.07.2012

0

10

Forslagstiller:

Haneborgåsen eiendom og BORI

20

30

40 m

Målestokk 1:1000

Planen er utarbeidet av:

Vindveggen Arkitekter AS

DETALJREGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR:

Ødegården, felt B10-B13 - privat

REVISJONER:

DATO:

Revidert etter offentlig ettersyn.

28.02.2013

SAKSBEHANDLING IFØLGE PLAN-OG BYGNINGSLOVEN VARSEL OM OPPSTART TEKNISK UTVALGS 1.GANGS BEHANDLING

SAK

OFFENTLIG ETTERSYN I TIDSROMMET TEKNISK UTVALGS 2.GANGS BEHANDLING

SAK

KOMMUNESTYRETS VEDTAK

SAK

19.08.2009 086/12 12.09.2012 26.09.-07.11.2012

SIGN.:

IVs

Skjeseth og Solvang Arkitekter AS

IVs IVs

KUNNGJØRING VEDTAK

LØRENSKOG KOMMUNE Teknisk sektor - regulering Basiskart: FBK-A 4.0, oppdateringsdato 19.01.2010 UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

PLAN NUMMER:

2012-7 41


REGULERINGSBESTEMMELSER

42

LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG


LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG

43


REGULERINGSBESTEMMELSER

44

LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG


LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG

45


REGULERINGSBESTEMMELSER

46

LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG


LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG

47


Kjøpekontrakt Bolig under oppføring (selveier/eierseksjon)

Luhrtoppen

48

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


Megler: Type oppdrag: Eierform: Oppdragsnr: Omsetningsnr:

Seim & Skillebæk AS Foretaksregisteret orgnr. 985403368MVA 04.Salg eiendom-prosjektert(buoppflov) Selveier / Eiet tomt 24-18-9006

KJØPEKONTRAKT Om rett til selveiet bolig under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av bustadoppføringslova (buofl.) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett. Kontrakten gjelder avtale etter lovens § 1, første ledd b), avtale om bolig eller fritidsbolig under oppføring og hvor avtalen også omfatter rett til grunn. Utbyggers prospekt med beskrivelse av eiendommen, samt meglers salgsoppgave og vedlegg med informasjon om rettigheter og forpliktelser for kjøper av bolig under oppføring, er en del av denne kontrakt.

Mellom Lørenskog Panorama AS

Org.nr. 918 903 208

heretter kalt selgeren, og

heretter kalt kjøperen, er i dag inngått følgende avtale

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

49


1 SALGSOBJEKT OG TILBEHØR Type eiendom Matrikkel Eierform tomt

Selveierleilighet Gnr. 107 Bnr. 2 i Lørenskog kommune. Eiendommen vil bli fradelt/sammenføyd og leiligheten vil få tildelt endelig seksjonsnummer når seksjonering er gjennomført. Eiet tomt

Til leiligheten medfølger:    

Tilhørende balkong(er), markterrasse(er), takterrasse(er) Sportsbod Garasjeplass(er), antall………. Felles bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesarealer med begrensninger inntatt i de til enhver tid gjeldende vedtekter, avtaler og tinglyste heftelser.

Selger forbeholder seg retten til å tildele bod- og garasjeplass ved overtagelse. Garasjeplass samt sportsbod kan bli planlagt som anleggseiendom. Privat uteplass tilhørende leiligheter i 1. etasje vil bli etablert som tilleggsdel til seksjonen. Dersom dette ikke godkjennes vil bruksretter bli regulert i sameiets vedtekter eller erklæringer eller på annen hensiktsmessig måte. Balkonger over bakkeplan vil inngå i de enkelte seksjoners hoveddel. Hjemmelshaver til gnr. 107 bnr. 2 er BORI BBL. Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er kjent med og som følger som vedlegg til denne kontrakt.

50

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


2 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER Eiendommen overdras for en kjøpesum, kr. + ev. tillegg (garasje/ tilleggsdeler o.l.) kr. Til sammen kroner…………….., heretter kalt "kjøpesummen" som gjøres opp på følgende måte: Forskudd, innbetales v/utstedt garanti etter buofl § 12 og § 47 Sluttoppgjør innen dato for overtagelse Samlet kjøpesum (inkl. tilleggsdel/garasje e.l.)

kr. kr. kr.

Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for regulering Kjøpesummen er kun gjenstand for justeringer på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider ved skriftlig avtale mellom partene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid nedenfor som endrer kjøpesummen mer enn 15 %, jf. buofl. § 9. Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene.

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger: Dokumentavgift til Staten (2,5 % av andel tomteverdi) Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk) Kapitalinnskudd til sameiet Medlemskap til Luhrtoppen Driftsforening

kr kr kr kr kr

Totale omkostninger

kr

Kjøpesum og omkostninger

kr____________

525 525 10 000 2 000 __

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidpunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 7 777,- pr. kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidpunktet. Tinglysingsgebyr beløper seg til kr. 525,- for hvert panterettsdokument kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. I tillegg påløper et kapitalinnskudd til sameiet pålydende NOK 10 000 pr. bolig.

Sign kjøpere

Side 4 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG

51


3 OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler eller oppgjørsforetak og gjennomføres i henhold til inngått avtale mellom kjøper og selger. Oppgjør mellom partene foretas av : Oppgjørsmegleren AS Postboks 1023 Lillestrøm Syd 2012 Lillestrøm. Tlf 64 84 52 90 Fax: 64 84 52 99 / E-post: oppgjor@privatmegleren.no Evt. bruk av eksternt oppgjørsforetak endrer ikke ansvarsforholdet som meglerforetaket har overfor kjøper og selger. Avtalte forskudd, fakturerbare tilleggsarbeid, sluttoppgjør, omkostninger og evt. forsinkelsesrenter skal i sin helhet overføres eiendomsmeglers klientkonto nr. 62010554085, og merkes med KID-kode Det er avtalt at kjøper skal betale 10 % forskudd. Hvis forskudd innbetales i ligningsåret før sluttoppgjør, skal kjøper oppgi beløpet som formue i skattemeldingen. Dersom beløpet ikke kommer samlet overført fra èn, norsk bank på vegne av kjøper, forutsettes det at kjøper avklarer forholdet skriftlig med megler i god tid før oppgjør. Kjøper har ingen plikt til å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt garanti etter buofl. § 12, og evt. forskuddsgaranti etter buofl. § 47, bortsett fra i saker hvor utbygger har tatt forbehold om igangsettingstillatelse, åpning av byggelån eller salg av et bestemt antall enheter. I disse tilfellene er det tilstrekkelig at det er stilt forskuddsgaranti etter buofl. § 47. Selger samtykker i at megler, så snart forskuddsbeløpet er underlagt selgers instruksjonsrett, kan trekke sitt tilgodehavende etter oppdragsavtalen. Når selger har oppfylt vilkåret om å stille forskuddsgaranti etter buofl. § 47, godskrives selger renter av innestående forskuddsbetalinger på klientkonto, bortsett fra renter av omkostninger som er innbetalt av kjøper. Kjøper og selger godskrives likevel ikke renter når disse for hver av partene utgjør mindre enn et halvt rettsgebyr, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3). Kjøpesummen regnes ikke som betalt før denne er godskrevet (valutert) meglerforetakets klientkonto. Dette innebærer at sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres til klientkonto senest en virkedag før overtagelse. Dette gjelder også vederlag for endringer og tilvalg som er avtalt mellom kjøper og selger. Dersom kjøpet skal finansieres ved lån med pant i eiendommen, skal pantedokument(er) i tinglysingsklar stand være mottatt av meglerforetaket eller oppgjørsforetaket i god tid før overtagelse. Kjøper må svare forsinkelsesrente av hele kjøpesummen ved forsinket innbetaling. Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 4 uker eller mer, betraktes oversittelsen som et vesentlig kontraktsbrudd, som gir selgeren rett til å heve. Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3. ledd bokstav e). Selgeren har rett til å heve kontrakten og dekke sitt dokumenterte tap gjennom dekningssalg dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne kontrakt.

Sign kjøpere 52

Side 5 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG


Dersom kjøper påberoper seg mangler ved overtagelse, skal det omtvistede beløp likevel betales til klientkonto (eller til sperret konto iht. buofl. «§ 49 Deponering av omtvista vederlag») innen fastsatt frist for at overtagelse skal kunne gjennomføres. Selger er da forpliktet til å avholde overtagelse, og megler vil etterkomme kjøpers instruksjon om tilbakehold av (deler av) kjøpesummen som sikkerhet for retting av manglene. Alternativt blir partene enige om at deler av kjøpesummen sperres inntil manglene er utbedret. Meglerforetaket vil i slike tilfeller kun foreta utbetaling iht. skriftlig enighet mellom partene, eller rettskraftig dom. Oppgjør og utbetaling til selger gjennomføres ikke før hjemmel til eiendommen er tinglyst på kjøper, jf. buofl. § 46, 1. ledd, og avtalte forbehold er oppfylt. Utbetaling til selger kan likevel gjennomføres ved tidspunkt for overtagelse, dersom selger har stilt forskuddsgaranti iht. buofl. § 47 for hele kjøpesummen. Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om «tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering». Dette medfører at megler må gjennomføre identitetskontroll av kjøper(ne) før oppgjør og overskjøting kan skje.

4 GARANTIER Selger plikter å stille garanti overfor kjøper i henhold til bestemmelsene i buofl. § 12. Ved avtale om forskuddsbetaling skal selger også stille garanti etter buofl. § 47. Garanti etter buofl. § 12 skal stilles umiddelbart etter selgers aksept av kjøpers bud. Hvis selger har tatt forbehold om enten a) åpning av byggelån, b) salg av et bestemt antall boliger eller c) igangsettingstillatelse, skal garanti stilles straks etter at forbehold er oppfylt og under enhver omstendighet innen byggearbeidene starter. Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen og dekke en sum tilsvarende 5 % av kjøpesummen. For krav som blir gjort gjeldende før overtakelse, skal garantisummen være 3 % av den opprinnelige kjøpesummen. Som sikkerhet for kjøpers forskuddsbetaling skal selger stille forskuddsgaranti, jf. buofl. § 47. Forskuddsgarantien skal minst dekke innbetalt forskudd. Det kan ikke avtales at mer enn 90% av kjøpesummen skal betales før overtagelse, jf. buofl. § 47, første ledd c). Det kan avtales at kjøper skal stille garanti eller annen sikkerhet for rett oppfyllelse av avtalen, jf. buofl. § 46, 2. ledd.

5 HEFTELSER Kjøper har mottatt utskrift av grunnboken for eiendommen og har gjort seg kjent med innholdet av denne. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom utleggsforretninger varsles eller blir avholdt innen overtagelse.

Sign kjøpere

Side 6 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG

53


Eiendommen overdras fri for heftelser, med unntak av erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse. Øvrige pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Selger opplyser at det ikke eksisterer pengeheftelser av noen art, herunder utpantings- og/eller utleggsforretninger, utover det som grunnbokutskriften viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysing av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til å betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før overtagelsen (jf. § 9). Selger gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å innfri, eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet pantobjekt, de lån som fremgår av grunnbokutskriften/ oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta. Kjøperen kan ikke motsette seg, eller kreve prisavslag eller erstatning for at Selger har inngått avtaler og latt tinglyse nødvendige heftelser og rettigheter på eiendommen knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter tinglyste rettigheter/servitutter. Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.

6 TINGLYSING/SIKKERHET Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrift. Dersom det er to eller flere kjøpere som kjøper sammen, utstedes skjøtet med like andeler til hver kjøper med mindre det er gitt uttrykkelig beskjed til megler om annen fordeling av eierbrøk. Skjøtet skal oppbevares hos megler, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inklusive omkostninger. Partene gir megler/oppgjørsavdeling anledning til å påføre eiendomsbetegnelse samt endelig avgiftsgrunnlag på skjøte når dette foreligger. Selger har forpliktet seg til å utstede pantedokument m/urådighet (sikringsobligasjon) tilsvarende salgssummen, (eventuelt pålydende anslått verdi + 25% ved oppdragsinngåelse) til Oppgjørsmegleren AS som har foretatt/vil foreta tinglysing av denne for selgers regning i salgsobjektet. Sikringsobligasjonen inneholder urådighetserklæring. Meglerforetaket, eventuelt oppgjørsselskapet, skal vederlagsfritt besørge sikringsobligasjonen slettet etter at oppgjøret mellom partene er avsluttet og skjøtet tinglyst på kjøper. All tinglysing av dokumenter skal foretas av megler. Dokumenter som kjøper skal la tinglyse på eiendommen må snarest, og i god tid før overtagelse, overleveres megler i undertegnet og tinglysingsklar stand. Selgerens kreditorer kan ikke søke dekning i kjøpesummen på meglers klientkonto før samtlige vilkår for frigivelse av kjøpesummen er oppfylt, jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2 og dekningsloven § 2-2.

Sign kjøpere 54

Side 7 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG


7 BOLIGEN (1) Boligen leveres som angitt i kravspesifikasjoner, tegninger, prospekt mv. som kjøper er gjort kjent med og som er en del av denne kontrakt. (2) Alle arbeider skal utføres etter god håndverksmessig standard i samsvar med den bygningsbeskrivelse som er gitt i vedlagte prospekt og med det utstyr mv. som følger prospektet. Selger har likevel rett til å foreta endringer som beskrevet i pkt. 5 og 9. (3) I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. (4) Ca. 1 år etter at eiendommen er overlevert, vil selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring. (5) Dersom kjøperen krever endringer eller tilleggsarbeider, skal selgeren komme med en skriftlig redegjørelse for hva dette vil medføre av økte kostnader og endringer av tidsbruk. Endringer og tilleggsarbeider som skal utføres på eiendommen, skal avtales skriftlig med selger med angivelse av tilleggsvederlag samt endrede tidsfrister. Endringer og tilleggsarbeider som avtales mellom kjøper og selger, blir en del av denne kontrakt. (6) Entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene påbegynnes utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Som følge av at prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer, kan endringer utover tilvalgsliste medføre uforholdsmessige kostnader for kjøper og forsinke fremdriften for ferdigstillelse av leiligheten. Selger har rett til å kreve tilleggsfrist ved endringer og tilleggsarbeid som forsinker fremdriften jf. buofl. § 11. Avtale mellom kjøper og selger om tilvalg, blir en del av denne kontrakt. (7) Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 prosent jf. buofl. § 9. (8) Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. i henhold til buofl. § 44. Selger har videre rett til å kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes. (9) Ekstra vederlag som følge av endringer, tilleggsarbeider og tilvalg som kjøper bestiller fra selger, innbetales til meglers klientkonto før overtagelse, se denne kontrakts § 3 Oppgjør. Beløpet utbetales til selger når kjøper har overtatt eiendommen og skjøtet er tinglyst på kjøper, jf. buofl. § 46. Avtale om forskuddsbetaling forutsetter at selger stiller forskuddsgaranti etter buofl. § 47. (10) Selgeren har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg, uten at dette gir rett til endring av avtalt pris, forutsatt at endringene ikke reduserer boligens kvalitet. Slike endringer er ikke å anse som mangler, og gir derfor ikke kjøper rett til prisavslag, retting eller andre mangelsbeføyelser. Selger skal, så langt det er mulig, informere kjøper om endringer som nevnt over. (11) Kjøper er kjent med forpliktelsene knyttet til å dekke boligens løpende kostnader etter overtagelse.

Sign kjøpere

Side 8 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG

55


8 TOMT OG UTENDØRSARBEIDER Utomhusplanen og kjøpsinformasjon vedlagt denne kontrakt. Selger forbeholder seg retten til å endre utforming av utomhusarealene, dog uten at den generelle kvaliteten forringes. Kjøper aksepterer at deler av utomhusarbeidene ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig. Inntil samtlige hus/seksjoner i byggetrinnet er ferdigstilt, har selger rett til å ha stående anleggsmaskiner og utstyr, eventuelle brakker mv., samt ha stående skilt på den solgte eiendom. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen, skal selger snarest utbedre. Hvis det på tidspunkt for overtagelse gjenstår utomhusarbeider, har kjøper rett til å holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at gjenstående arbeider ferdigstilles, jf. buofl. § 31. Kjøper aksepterer at tilbakehold gjøres på meglers klientkonto. Partene gir ved signering av denne kontrakt, sameiets styre fullmakt til å frigi beløpet til Selger etter at gjenstående arbeider anmerket i protokoll er utbedret. Det tas forbehold om justering av tomtegrenser ved fradeling/ sammenføyning.

9 FREMDRIFT OG OVERTAKELSE Leilighetene planlegges ferdigstilt 3. kvartal 2020, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 4. kvartal 2018. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha leiligheten klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsestidspunkt innenfor et kvartal, som vil være å regne som en frist iht. buofl. Dersom igangsettingstillatelse gis på et senere tidspunkt vil dette kunne føre til en tilsvarende utsettelse av overtagelsestidspunktet. Kjøper vil bli varslet om overtagelsesmåned ca. 3 måneder før overtagelsestidspunkt. Selger vil senest 4 uker før ferdigstillelse av Boligen meddele kjøper skriftlig om overtagelsesdato. Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV dokumentasjon. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsetidspunktet. Selger skal overlevere eiendommen til kjøper i ryddig og byggerengjort stand, uten leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overlevering til kjøper. Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet eiendommen kunne vært overtatt.

Sign kjøpere 56

Side 9 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG


Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Fra overtagelse av eiendommen svarer kjøper for alle eiendommens utgifter, og kjøper har fra dette tidspunkt rett til eventuelle inntekter av eiendommen. Ved forsinket overlevering kan Kjøper kreve at Selger betaler dagmulkt til Kjøper tilsvarende 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova § 18. Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lockout eller gjøre seg gjeldende andre hindringer utenfor Selgers kontroll som forsinker arbeidene, og det ikke er rimelig å vente at Selger kunne ha regnet med hindringen på avtaletiden, eller at Selger skal unngå eller overvinne følgene av hindringen, kan Kjøper ikke av den grunn kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstigere betalingsbetingelser. På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå Boligen og undertegne en overtagelsesprotokoll. Kjøperen er forpliktet til, under befaringen, å fremme eventuelle reklamasjoner på synlige feil eller mangler. Reklamasjoner, samt Selgerens standpunkt til disse, skal protokolleres og protokollen deretter signeres. Selgeren forplikter seg til innen rimelig tid å utbedre alle kjente feil eller mangler. Dersom det er feil eller mangler, har Kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarende utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jf. Bustadoppføringslova § 31. Dette må protokolleres i overtagelsesprotokollen og samtidig meddeles megler skriftlig, eller gis som en instruks før hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av Kjøperen for beløp som er uberettiget/ for mye deponert. Kjøper har jf. bustadoppføringslovas § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp, og kan etter § 49, 1. ledd ved deponering likevel kreve overtagelse og hjemmelsoverføring. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av Kjøperen for beløp som er uberettiget /for mye deponert. Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre i forhold til den betydning mangelen har for eiendommens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøperen prisavslag i stedet for å foreta utbedringer. Hvis Kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner eller, skjønt behørig varslet, ikke møter til overtagelsesbefaring, anses eiendommen som godkjent. Kjøper kan kreve ny overtagelsesforretning dersom det foreligger gyldig grunn for uteblivelse. Dette forutsetter at Kjøper, så snart han eller hun får kjennskap til at det vil bli uteblivelse, varsler Selger og megler om dette. Dersom ikke annet er avtalt, utleveres nøklene til eiendommen ved overtakelsesbefaringen såfremt sluttoppgjør jf. punkt 1 og 2 er bekreftet innbetalt. Eventuelle tilleggsbestillinger/tilvalg skal også være bekreftet innbetalt før nøklene utleveres. Dersom Selger utleverer nøkler til Kjøper før innbetaling som ovenfor nevnt er bekreftet, bærer Selger selv risikoen og megler er uten ansvar vedrørende dette. Ca. 1 år etter at eiendommen er overlevert, vil Selgeren foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, ifølge protokoll som settes opp ved befaring.

Sign kjøpere

Side 10 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG

57


10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON Dersom eiendommen har mangel eller selgeren ikke overleverer eiendommen til avtalt tid, kan kjøperen på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, dagmulkt, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av bustadoppføringslova kreve oppfyllelse, heving, erstatning, forsinkelsesrenter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøperen. Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av plikter etter avtalen, må vedkommende gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder, innen rimelig tid etter at misligholdet/mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, jf. buofl. §§ 17 og 29.

11 FORSIKRING I byggeperioden er eiendommen forsikret av selgeren. Selger skal sørge for at eiendommen er forsikret på overtakelsestidspunktet. Forbrukeren må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

12 SAMEIET Den enkelte seksjonseier er seksjonseier i sameiet. Han har rett og plikt til å følge den til enhver tid gjeldende lov om eierseksjoner og sameiets til enhver tid gjeldende vedtekter og kjente inngåtte avtaler. Som vedlegg og en del av denne avtale følger foreløpige vedtekter for sameiet. Vedtektene vil kunne bli noe endret og justert av Selger frem til overtagelse. Sameiet er tilknyttet Bori Boligbyggelag. Alle byggene er planlagt å inngå i samme eierseksjonssameie. Selger forbeholder seg retten til å endre planlagt organisering av sameiet underveis i byggeprosjektet. Alle seksjonseiere i sameiet må svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/ felleskostnader overfor sameiet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter. Felleskostnader er i henhold til prisliste i salgsprospekt stipulert til ca. kr.47,9 pr. kvm pr. måned, for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring på bygget, strøm/oppvarming på fellesarealer, kommunale avgifter, forretningsførsel, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Kjøper er innforstått med at sameiet felleskostnadenes størrelse kan endres fra år til år, og vil blant annet avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Når sameiet er etablert, innkaller Selger styret v/sameiets leder til ferdigbefaring for sameiets fellesarealer. Dersom sameiets styre på overtakelsestidspunktet kun består av medlemmer utpekt av

Sign kjøpere 58

Side 11 av 14

LUHRTOPPEN

Sign selgere

LØRENSKOG


Selger, kan Selger før overtakelsen innkalle de fremtidige seksjonseierne slik at de velger minst to personer til å representere de fremtidige seksjonseierne ved overtakelsen, enten ved at disse personene innvelges i Sameiets styre eller på annen måte. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av Selger noteres. Eventuelle gjenstående arbeider så vel inn - og utvendig skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift. Selger engasjerer forretningsfører for sameiet på sameiets regning. 13 AVBESTILLING Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Ved avbestilling vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.

14 SÆRLIGE BESTEMMELSER •

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individuelt for Kjøper. Selger kan samtykke til direkteoverskjøting ved et videresalg av Boligen før overtakelse, for et gebyr stort kr. 35.000,- Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Sign kjøpere

Side 12 av 14

LUHRTOPPEN

Sign selgere

LØRENSKOG

59


15 SELGERS FORBEHOLD Selgeren tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: a) b) c) d) e)

Det tas forbehold om offentlig godkjenning av prosjektet, inklusiv igangsettingstillatelse Det tas forbehold om at Selger innvilges byggelånsfinansiering. Det tas forbehold om at det er solgt boliger tilsvarende 60% av totalverdien i prosjektet. Det tas forbehold om godkjenning i utbyggingselskapets styrende organer. Selger forbeholder seg retten til å endre Sameiets størrelse, antall sameier innenfor prosjektet Luhrtoppen, samt forutsetninger hva angår usolgte seksjoner. Herunder forbeholder Selger seg retten til å endre prisene på usolgte seksjoner uten at dette for prismessige konsekvenser for solgte seksjoner. f) Dersom Selger ikke har solgt alle seksjonene innen overtakelsen, forbeholder Selger retten til å leie ut usolgte seksjoner. Tilsvarende gjelder for usolgte parkeringsplasser. g) Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser/garasjer. Partene er ubundet av kontrakten dersom forbeholdene angitt i pkt. a) - d) ikke er avklart innen 01.06.2019. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen forannevnte frist kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Kjøper kan innen en-1-uke etter 15.06.2019 skriftlig trekke seg fra avtalen dersom ikke Selger har avklart/slettet sine forbehold. Selger skal i tilfelle tilbakebetale eventuelle innbetalte forskudd inklusive eventuelle opptjente renter. Utover dette har ikke partene noe ansvar overfor hverandre. Det vises også til Selgers forbehold slik de fremgår av prospekt og salgsoppgave med vedlegg, som Kjøper bekrefter å ha lest og akseptert.

Sign kjøpere 60

Side 13 av 14

LUHRTOPPEN

Sign selgere

LØRENSKOG


16 BILAG Følgende vedlegg er en del av denne kontrakt: a) Prospekt, dette inneholder: Beskrivelse fra megler Leveransebeskrivelse Romskjema Utkast vedtekter Luhrtoppen borettslag Utkast vedtekter driftsforeningen Luhrtoppen Reguleringsplan med bestemmelser, datert 29.05.2013 Fasader og etasjeplaner Plantegninger Oversiktsplan b) Stipulerte felleskostnader / budsjett c) Grunnboksutskrift, datert ________

Denne kontrakt er utferdige i 3 - tre - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og ett beror hos eiendomsmegler.

Sted/dato: Kjøper:

Selger:

……………………………………………… Kjøper 1

…………………………………………… Lørenskog Panorama AS v/ Terje Oterholt iht fullmakt

……………………………………………… Kjøper 2

Sign kjøpere

Side 14 av 14 LUHRTOPPEN

Sign selgere LØRENSKOG

61


62

LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG


LUHRTOPPEN

LÃ&#x2DC;RENSKOG

63


KJØPSTILBUD KJØPSTILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET LUHRTOPPEN: Oppdragsnr:24-18-9006 - Prosjekt: LUHRTOPPEN - Oppdragsgiver/selger: Lørenskog Panorama Ansvarlig megler: Tom-Richard Seim | Mobil: 98204222 | trs@privatmegleren.no Eiendomsmegler: Susanne Fleime | Mobil: 97541605 | sf@privatmegleren.no Kjøper 1: Personnummer: Kjøper 2: Personnummer: Adresse: Postnr./sted: E-mail kjøper 1: E-mail kjøper 2: Mobil: Mobil: Undertegnede gir herved følgende kjøpetilbud på ovennevnte eiendom: Leilighet nr. ______________ Fast kjøpesum i henhold til prisliste kr ________________ + omkostninger. Parkeringsplass i garasjeanlegg med tillegg av kr. 250 000,- : Ja__ Nei__ Jeg/vi ønsker alternativt å tegne kontrakt for følgende leilighet (i prioritert rekkefølge) 2._________ 3.__________ 4._________ 5._________ (gjelder hvis foranstående prioritet blir solgt til en annen) Kjøpesummen gjelder prosjektert bolig som ferdigstilles iht. kvalitetsbeskrivelsen. Finansieringsplan: 10 % ved kontraktsinngåelse. Budgiver aksepterer at selger kan innhente kredittopplysninger om kjøper. Kr Långiver: Referanseperson og tlf. nr.: Kr Kr Egenkapital Kr Kryss av her, dersom du ønsker; et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i Nordea og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at siste utgave av salgsoppgave, plantegninger og prisliste er gjennomgått og akseptert. Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Legg ved kopi av legitimasjon for alle budgivere ________________________ _________________________ ________________________ Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift

64

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG


Betalingsplan 10 % ved kontraktsinngåelse.utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12 og § 47, dog Det forutsettes 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppfl. § 47. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: • Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert via faks/leveres, sendes på epost eller via BankID på hjemmesiden til prosjektmegler. • Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. • I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. • Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Kostnader ved avbestillinger: Kjøper er ved avbestilling ansvarlig for alle merkostnader ved et videresalg. Kontakt megler for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet av kjøper. Omkostninger: Det skal i tillegg til kjøpesummen betales 2,5% av tomteverdi/andel tomteverdi (se prisliste), tinglysningsgebyr for skjøte kr. 525,-, tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr. 525,-, oppstartskapital til sameiet kr. 10 000,- pr bolig, samt medlemskap i Luhrtoppen Driftsforening kr. 2.000,-. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Arealberegning: Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Formidling: PrivatMegleren Nyeboliger Romerike (men ikke megler) mottar formidlingsprovisjon fra Nordea for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Selgers forbehold: Selger er ikke bundet dersom ikke et tilstrekkelig antall boliger er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Selger tar forbehold om styregodkjenning og innvilget byggelån før beslutning om igangsetting. § 12 garanti stilles etter at forbeholdene er løftet.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger.

________________________ _________________________ ________________________ Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Leveres/sendes Privatmegleren Nyeboliger Romerike sammen med kopi av legitimasjon på epost til trs@privatmegleren.no, eller via BankId fra hjemmesiden.

LUHRTOPPEN

LØRENSKOG

65


BORI UTBYGGING BORI Utbygging AS Bjørnsonsgate 35, Lillestrøm Postboks 323, 2001 Lillestrøm Telefon +47 63 89 02 00 bolig@bori.no

boribolig.no

Foto og illustrasjoner i dette prospektet er brukt for å gi et bilde av hvordan det endelige resultatet kan bli. De må ikke betraktes som en nøyaktig gjengivelse. For beskrivelse av leveranse og materialer, se leveransebeskrivelse og romskjema i vedlegg til prospekt. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Vedlegg til prospekt Luhrtoppen  
Vedlegg til prospekt Luhrtoppen  
Advertisement