Page 1

STASJONSLØKKA PROSPEKT DEL 2 - STASJONEN Teknisk beskrivelse og juridisk leveranse


BESKRIVELSE FRA MEGLER

BEBYGGELSEN

melser, vedtatt 19.06.2012.

På Stasjonsløkka er det planlagt totalt ca. 366 boliger,

Det må påregnes byggeaktivitet både på eiendommen,

som bygges ut etappevis. Det er 40 boliger i salgstrinn 4,

naboeiendommen som skal bebygges og i området

Stasjonen.

generelt i årene som kommer. Opplysninger om dette og

Prosjektet Stasjonsløkka vil bli organisert som ett eller flere

reguleringsplan kan fås av megler.

boligsameier. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til

ENERGIATTEST

sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom.

Boligene bygges etter TEK 2017, hvilket innebærer at de vil bli kategorisert med energimerke C eller bedre.

AREALER BRA: ca. 37,1 kvm til ca. 76,3 kvm. Se prislisten for areal på hver enkelt leilighet. Boligenes areal er oppgitt i BRA (bruksareal) og P-rom. BRA er regnet innvendig fra omsluttende vegger uten fradrag for tekniske sjakter. Innvendige sjakter er medregnet i P-rom, men ikke i de oppgitte romarealene på tegningene. Der det er innglasset balkong er areal ikke medtatt i angitt BRA. Arealene er i

Utbygger skal sørge for at bygningen har en energiattest med energimerke og vil utstede dette senest ved overlevering av boligen. PRISLISTE Det er utarbeidet en separat prisliste som viser bruksareal i hver leilighet (BRA).

prospektet rundet av til nærmeste hele tall. Opplysninger

BETALINGSBETINGELSER

om dette er gitt fra arkitekt og det tas forbehold om min-

Kjøper skal innbetale 10 % i depositum ved kontraktsinngå-

dre endringer av de oppgitte størrelsene.

else og stilt § 12 garanti / evt. i form av forsikring. Kjøper innbetaler i henholdt til BUF §46. Depositum inngår som

SELGER

del av oppgjør. Alle renter på beløp innbetalt til meglers

Boligene selges av Eidsvoll Verk Tomteselskap AS,

klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning

organisasjonsnummer 994316494.

av at selger har stilt garanti iht. Bustadoppføringslova § 47. Ved forsinket betaling med mer enn 30 dager for

TOMT/MATRIKKELNUMMER Nåværende tomtebetegnelse på dette området er Gnr. 127, Bnr. 82 i Eidsvoll kommune. Endelig gnr/bnr gis når tomten er fradelt. Fradeling skjer før seksjonering.

beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal er ennå ikke

Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være

fastsatt. Seksjonsnummer for hver seksjon vil bli fastsatt

i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke

ved seksjonering.

skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av

PARKERING/GARASJE

håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset

Parkering etableres i garasjekjeller. Alle kjøpere får mulig-

Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved

heten til å kjøpe en parkeringsplass i garasjekjeller. Der-

salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed

som det er overskudd av parkeringsplasser vil disse bli

faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil

tilbudt kjøpere når prosjektet er utsolgt. Det er planlagt

det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må

gjesteparkering på området, utomhus. Selger forbeholder

det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesum-

seg retten til å bestemme organisering av p-plasser og

men innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest

garasjeplasser.

innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

VEI/VANN/AVLØP

OMKOSTNINGER

Offentlig tilknyttet. Interne stikk-veier / gangveier på

Dokumentavgift til staten utgjør 2,5 % av ideell tomteverdi.

sameiets grunn.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr 697,-. Oppstartskapital til sameiet kr. 7000,-

REGULERINGSPLANER OG BESTEMMELSER Området er omfattet av reguleringsplan med bestem-

2

STASJONEN

RÅHOLT


Det tas forbehold om endring av satsene på offentlige

men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for

gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner

øvrig kunne forholde seg til kjøper 1.

sted. For øvrig henviser vi til leveransebeskrivelsen.

OVERTAGELSE

LIGNINGSVERDI

Ca. 16-20 måneder etter besluttet byggestart. Boligene

Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes

planlegges ferdigstilt i slutten av 2020 eller overgangen

av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar

til 2021 under forutsetning om vedtak om igangsetting

hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der

og Eidsvoll Verk Tomteselskaps godkjenning, 16-20 måne-

boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbo-

der etter første igangsettingstillatelse. Kjøper vil bli varslet

lig» (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien

om overtagelsesmåned ca. 3 måneder før overtagelses-

for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede

tidspunkt. Selger vil senest 2 uker før ferdigstillelse av

kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For

Boligen meddele kjøper skriftlig om overtagelsesdato.

sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boli-

STASJONEN

gens areal. Se http:/www. skatteetaten.no for nærmere

Ca. 2-4 uker før overtagelsen vil selger innkalle til en

informasjon.

forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Hver kjøper vil ved overtagelse få overlevert FDV-dokumentasjon.

KOMMUNALE AVGIFTER Disse er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og

FORBEHOLD OM REALISERING

seksjonert. Eidsvoll kommune fastsetter endelige kom-

Selger tar forbehold om at det må selges leiligheter

munale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor

tilsvarende 60% av totalverdien i prosjektet før bygging

forbehold om dette. Kommunale avgifter faktureres

besluttes. Selger tar også forbehold om byggelånsfinan-

direkte til enhver kjøper fra Eidsvoll kommune.

siering, offentlige godkjenninger og Eidsvoll Verk Tomte-

ESTIMERTE FELLESKOSTNADER

ikke oppfylles kan selger velge og ikke realisere prosjek-

Felleskostnader dekker bl.a. fjernvarme, vaktmester/

tet.

selskaps godkjenning. Dersom nødvendig forhåndssalg

renhold, honorar til styre, forretningsførsel, forsikring, fellesstrøm og lignende, se vedlagte budsjett. Endelige

HEFTELSER

felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører. Se

Kopi av grunnboksutskriften og de enkelte heftelsene

vedlagte budsjett. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at

kan fås ved henvendelse til megler.

felleskostnader kan variere over tid som følge av beslut-

På hovedeiendommen som eiendommen er fradelt fra,

ninger foretatt i sameiets styre og/eller sameiemøte. I

kan det være tinglyst servitutter i form av erklæring-

tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for

er/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne

eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet i tillegg til

eiendommen. Selger kan tinglyse bestemmelser som

fjernvarme, innboforsikring og kommunale avgifter.

vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av

MEGLER

fremtidige byggetrinn. Selger forbeholder seg retten til å

Aktiv Eiendomsmegling ved Romerike Eiendomsmegling

selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3.

org. nr. 990 356 254.

mann. Det er pliktig medlemsskap for sameiet i drifts-

myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til

foreningen. GEBYR VED VIDERESALG Dersom kontrakten/seksjonen ønskes videresolgt før

ENDRINGSARBEIDER

overtagelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av

50.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med

kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra

salget. Dette kan faktureres/innkreves av megler.

entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med pri-

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke, og forutsetter bruk av Selgers megler. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann,

STASJONEN

ser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen.

RÅHOLT

3


KREDITTVURDERING / HVITVASKINGSLOVEN

eiets styre. Det tilbakeholdte beløpet frigis og utbetales

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvur-

til selger når megler mottar signert overtakelsesprotokoll

dering av kjøperne. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09

på fellesarealene. Kjøper må senest innen signering av

underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette

kontrakt fremlegge finansieringsbevis.

innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til

Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på

å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige

kjøpstilbud. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier.

transaksjoner.

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpe-

ØVRIGE FORBEHOLD Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går leveransebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt. Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike end-

leveranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos megler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. Alle perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på disse. Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

ringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing

DIVERSE

av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller

Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre

lignende. Det gjøres oppmerk-

priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkerings-

som på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller

plasser/boder. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt

rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger forbe-

med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmes-

holder seg retten til å endre sameiets størrelse, leie ut

sige og nødvendige. Bygg og eiendom vil være forsikret

usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på usolgte

av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullver-

boliger, herunder endre priser. Selger forbeholder seg

diforsikring av sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og

retten til å inngå avtale med BORI vedrørende: Forret-

løsøreforsikring.

ningsførsel, 5 års avtale. Selger forbeholder seg retten til å inngå avtale om driftstjenester første 1-3 år. Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta endringer i utformingen av utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området. Dersom utomhusarbeider ikke er fullført skal forholdet behandles på sam-

4

tilbud. Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige

FERDIGATTEST Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

me måte som en mangel. Inntil overtagelsesforretning

GARANTIER

av fellesarealer er gjennomført, aksepterer partene at kr.

Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig å stille

5000,- holdes tilbake på meglers klientkonto.

garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av

Overtagelse av fellesareal skal gjennomføres med sam-

kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

STASJONEN

RÅHOLT


Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar

hendingsloven § 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at

med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde til-

boligen selges som den er, jf. Avhl. § 3-9.

bake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse iht. Bustadoppføringslova § 47. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg / transporter bekostes ikke av selger/ utbygger.

BUDREGELER Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse inngås hos megler. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes

STASJONSLØKKA

kjøpsbekreftelse. Selger står fritt til å akseptere eller av-

Det vil bli opprettet flere sameier på eiendommen, og

slå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere

ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være

salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere

medlem av en felles driftsforening. Eierseksjonen vil til-

leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven

høre ett sameie. Antall sameier bestemmes i forbindelse

ikke gir anledning til at mer enn to -2- seksjoner eies av

videre utvikling.

en og samme juridiske person.

STASJONEN

SALGSOPPGAVEN ER IKKE KOMPLETT UTEN DEL 1 OG

Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse

DEL 2, SOM TIL SAMMEN INNEHOLDER

er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestå-

Beskrivelse fra Aktiv Eiendomsmegling

ende reguleringsmessige og seksjonendringsmessige

Leveransebeskrivelse fra Selger

avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er

Romskjema

en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplys-

Tegninger

ninger om organiseringen/ eierformen. Det er viktig at

Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet

en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om

Reguleringsplan m/

kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eiersek-

bestemmelser, vedtatt 19.06.2012

sjonssameiet og driften av dette. For øvrig henviser vi til

Foreløpig kjøpekontrakt

leveransebeskrivelse.

Kjøpetilbud

KJØPEKONTRAKTER Avtale om kjøp av leilighet forutsettes inngått iht. kjøpstilbudet og kjøpekontraktsformular som følger ved-

BESKRIVELSE FRA MEGLER OPPRETTET rev. 1

lagt eller kan fås ved henvendelse Aktiv Eiendomsmegling.

LOVVERK Leilighetene selges iht. Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell / investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingslovens normalregler. En eventuell mangelsvurdering foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. § 3-7 og § 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker iht. av-

STASJONEN

RÅHOLT

5


LEVERANSEBESKRIVELSE

1. Generelle opplysninger

1.8. Reguleringsplaner

Boligen vil organiseres som et boligsameie, bestående av

Eiendommen er regulert til bolig. Reguleringsplan «Grinda-

40 seksjoner med Eidsvoll Verk Tomteselskap AS som ut-

tunet Råholt sentrum vest» datert 19.06.2012 er innhentet

bygger og selger av boligene. Selskapet er 50% eid av Sitor

og oppbevares hos megler og kan utleveres på forespørsel.

Eiendom AS og 50% av BORI Utbygging AS.

1.9. Felleskostnader

1.1. Tomten

Felleskostnadene er ikke fastsatt men stipulerte felleskost-

Eidsvoll Verk Tomteselskap står som hjemmelshaver til

nader skal dekke ordinære driftsutgifter som blant annet

eiendommen. Tomten blir på ca. 1,5 mål, og skilles ut fra

forretningsførsel, kabel-tv, internett/ bredbånd, fjernvar-

hovedbølet gnr. 127 bnr. 82.

me og strøm til fellesanlegg, vaktmestertjenester, felles forsikring, vedlikehold m.m. Kommunale avgifter faktureres

1.2. Bustadoppføringslova

direkte fra Eidsvoll Kommune til seksjonseier.

Boligene selges etter Bustadoppføringslova. 1.3. Adresse

Det vil også tilkomme felleskostnader i forbindelse med

Stasjonsløkka trinn 4, Stasjonen, gnr. 127 bnr. 82 i Eidsvoll

drift / vedlikehold av garasje, bodarealer, utomhus, veier,

kommune. Stasjonen vil få adressen Grindatunet 13, 2070

parkeringsareal, lekeplasser og lignende til driftsforening-

Råholt.

en. Kostnadene fordeles etter brøk på omkringliggende sameier på samme tun.

1.4. Heftelser / servitutter / rettigheter

1.10. Kundens sikkerhet

Seksjonene overdras med de rettigheter som følger av

Prosjektet oppføres og selges etter lov av 13. juni 1997 nr.

grunnboken. De leveres fri for pengeheftelser med unntak

43 om ”avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad”

av lovpålagt panterett til sameiet for sikkerhet for oppfyl-

Bustadoppføringslova. Selger plikter å stille bankgaranti for

lelse av den enkelte sameiets fellesforpliktelser. Selger kan

innbetalt forskuddsbetaling fra kjøper iht. § 12. Dersom sel-

tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold

ger skal disponere innbetalt forskudd før overlevering og

eller forhold pålagt av kommune/myndigheter. Eierseks-

overskjøte hjemmel til ny eier må selger stille bankgaranti

jonsloven § 31 gir panterett fremfor alle andre heftelser

iht. Bustadoppføringslova § 47.

som svarer til folketrygden som sikkerhet for oppfyllelse av

Boligene selges til fast pris og utbygger tar alt ansvar for

fellesutgifter og andre felles forpliktelser.

eventuelle overskridelser i byggekostnadene og prisstigning. Kjøper er kun ansvarlig for eventuelle økte offentlige

1.5. Overskjøting/ oppgjør Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn iht. Kjøpekontrakt. Eventuelle endringer krever utbyggers samtykke.

1.11. Forsikring Fram til overtakelse vil eiendommen være forsikret av

1.6. Overdragelse/ videresalg Kjøper kan ikke uten selgers samtykke foreta videresalg av sin kontrakt før overtakelse. Til å dekke kostnader til merarbeid ved et slikt videre salg, kan selger betinge et gebyr

utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring.

på kr. 50.000,- inkl. mva. som skal innbetales til megleres

1.12. Ferdigstillelse

konto før videresalg godkjennes.

Forutsatt oppstart 3. kvartal 2019 vil ferdigstillelse være 1 kvartal, 2021. Senere byggestart vil medføre tilsvarende

1.7. Ligningsverdi Fastsettes av ligningskontoret når bygget er ferdig.

6

avgifter.

STASJONEN

forskyvning av ferdigstillelsen. Det gis ingen kompensasjon ved forsinket oppstart.

RÅHOLT


1.13. Forvaltning/ drift/ vedlikehold

Medlemskap i BORI BBL faller til betaling ved kontraktsinn-

Eidsvoll Verk Tomteselskap AS forbeholder seg retten til å inngå

gåelse. Omkostningene faller til betaling ved overtakelse. Det

5-års kontrakt på forvaltning, drift, vedlikehold og BEVAR-tje-

tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyr.

neste på vegne av boligsameie med Boligbyggelaget. Romerike

1.18. Kredittvurdering

1.14. Prisliste/ betaling

Selger forbeholder seg rett til å ta kredittsjekk av kjøpe-

Prisliste, oversikt over beregnede fellesutgifter og beta-

re og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på

lingsvilkår for den enkelte bolig kommer som et tillegg til

kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få

prospekt.

opplysning om det.

1.15. Betalingsbetingelser

1.19. Andre forhold

Ved avtaleinngåelse/garantistillelse skal kr. 10% innbetales

Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og

til meglers klientkonto, og dokumentasjon på finansiering

skjeggkre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for

skal fremlegges. Resterende del av kjøpesum samt omkost-

dette.

ninger innbetales oppgjørsmegler en 2 uker før overtakelse. Oppgjør for tilvalg faktureres direkte fra entreprenør iht. betingelser i særskilt avtale om tilvalg. Renter på alle beløp innbetalt før overtagelse tilfaller kjøper. Ved et kontrakts-

Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse.

brudd og eventuelt dekningssalg kan selger dekke deler av

Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan fore-

sine utlegg av de allerede innbetalte beløp. Dersom kjøper

komme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å

ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt avtalt forhånd-

gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige,

sum innen 30 dager etter at bindende kjøpstilbud er signert,

uten å forringe standarden på det endelige produktet.

og dette ikke skyldes forhold fra selgeres side, er kjøper

Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for

innforstått at dette utgjør et vesentlig mislighold fra kjøpers

fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer,

kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avta-

vann- og avløpsrør o.a. Dette vil kunne endre leilighetens

len og gjennomføre dekningssalg.

areal (BRA og P-ROM). Bruksareal (BRA): Areal av målverdige deler begrenset av

1.16. Tilknytning og medlemskap i BORI BBL Sameiet er tilknyttet BORI BBL. Kjøp av bolig forutsetter medlemskap i BORI BBL. Medlemskapet forfaller til betaling før overtakelse av boligen.Det er forkjøpsrett for medlemmer av BORI, også ved videresalg.

ytterveggens innside. P-ROM: Bruksareal av rommene som benyttes til kort, eller langvarig opphold. Eksempel: Stue, kjøkken, bad, soverom. S-ROM: Bruksareal av rommene og innvendige vegger rundt rommene, som benyttes til lagring, samt tekniske

1.17. Omkostninger

rom. Eksempel: Bod, garasje og fyrrom.

I tillegg til kjøpesum skal kjøper betale følgende omkostninger:

Utbygger forbeholder seg retten til å endre sameiets stør-

• Dokumentavgift med 2,5% av tomtekostnad

relse, leie ut usolgte seksjoner samt endre forutsetninger

• Tinglysningsgebyr skjøte kr 525,-

på usolgte boliger, herunder endre priser.

• Tinglysningsgebyr pr pantobligasjon kr 525,- pluss grunn-

Utomhusanlegg og adkomstveier kan i enkelte tilfeller

boksutskrift 172,-

ferdigstilles etter overtagelse samt at det vil kunne foregå

• Forkjøpsrettsgebyr kr. 7188,-

byggeaktiviteter etter overtakelse.

• Medlemskap i BORI BBL :

Før bygging startes forutsettes tilstrekkelig forhåndssalg,

Andelskapital kr. 300,- (ved innmelding)

byggelånsfinansiering, kommunale godkjenninger, samt

Medlemskontigent kr. 350,- pr. år

interne godkjenninger i interne styrende organer.

• Oppstartskapital til sameiet kr. 7000,-

Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

STASJONEN

RÅHOLT

7


2. Teknisk beskrivelse

2.5. Innvendige dører Hvite, glatte dørblader.

2.1. Generelt Denne orienteringen er utarbeidet for å orientere om

2.6. Vinduer/ vindusdører

prosjektets og bygningens viktigste bestanddeler og funk-

Glass i vinduer og balkongdører leveres iht. lyd og energik-

sjoner. På de enkelte tegningene vises forslag til plassering

rav.

av møbler og utstyr. Dette er ikke med i leveransen. For øvrig skal offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. Alle opplysningene i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,

2.7. Hovedinngangsdør til leilighet Hovedinngangsdør fra anerkjent leverandør med sikkerhetslås og kikkhull med hvitmalte foringer og lister med synlige spikerhoder.

uten å forringe den generelle standard. For å tilfredsstille

2.8. Vegger

tilgjengelighetskrav må seng plasseres i henhold til stiplet

På bad leveres hvite keramiske matte fliser. På ekstra WC

linje på plantegning.

leveres det sparklede/malte vegger. Innvendig bod leveres med malte overflater i betong eller gips.

2.2. Kjøkken Leveres iht. plantegninger. Kjøkkenfronter fra Sigdal eller tilsvarende i hvit utførelse, med benkeplate i mørk laminat.

Øvrige vegger i leiligheten leveres som sparklet/ malt gipsplate/betongvegg malt i hvit farge.

Håndtak i rustfritt stål. Dempere på skuffer og skap. Under-

2.9. Gulv

skap leveres med skuffer. Karusell i hjørner. Kjøkken leveres

På bad og eventuelt WC skal det leveres lysegrå keramiske

med integrerte hvitevarer inkludert stekeovn, keramisk

fliser 100 x 100 mm. Øvrige gulv i leiligheten leveres med 14

platetopp med induksjon, kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin,

mm eik, trestav, hvitlasert.

og ventilator. Ved kjøp av leilighet før produksjon starter, gis det mulighet for valg av andre fronter på kjøkkeninnredningen. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, samt avløp og vanntilførsel. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjekteringen, dette gjelder spesielt plassering av hvitevarer.

2.10. Lister/ gerikter/ foringer/ karmer I rom med eikeparkett leveres det hvitlasert eik gulvlister med synlige spikerhoder. For øvrig leveres lister, gerikter, foringer og karmer hvitmalte med synlige spikerhoder. 2.11. Himling Hvit himling i alle rom. Det leveres ikke taklister.

2.3. Bad/ sanitær Bad leveres med veggmontert servantskap med skuffer,

2.12. Balkonger / terrasser

topplate med ettgrepsarmatur, overskap og speil i henhold

Alle leiligheter leveres med balkong eller terrasse som vist

til tegning. Det leveres glassdører til dusjnisje. Dusj leveres

på plantegning. Balkongene leveres med dekke i betong.

med ettgreps termostatbatteri og dusj på stang. Veggmon-

Terrasser i 1. etasje har betongheller eller impregnerte

tert hvitt toalett med soft-close sete. Det er avsatt plass

tremmer.

med opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. 2.13. Ventilasjon 2.4. Garderober

Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg

Det leveres 3x50cm skap per dobbeltsoverom, og 2x50cm

med varmegjenvinning.

per enkeltsoverom. Enkelte leiligheter har walk-in garderobe. Garderobeskap leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre garderobeskap i entré og/ eller boder/walk-in garderober inngår ikke i leveransen.

8

STASJONEN

2.14. El-anlegg El-anlegg i leilighetene leveres fortrinnsvis skjult, bortsett fra på betong- og lydvegger.

RÅHOLT


Alle leiligheter har automatsikringer i eget sikringsskap,

het for en del tilvalg som vil fremkomme i egen katalog. Det

hovedsikring og måler i eget skap i kjeller eller trapperom.

gis tilvalgsmuligheter på kjøkken, garderobe, bad, fliser og

Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og

parkett. Tilvalgene er uansett begrenset inntil 15% av boli-

utomhusanlegg har felles el-anlegg.

gens verdi jf. Bustadoppføringslova, § 15. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Det er entreprenør som har

2.15. Varme Leilighetene får oppvarming med vannbåren varme i radiatorer. Kostnadene for vannbåren varme avregnes iht. seksjoneringsbegjæring.

ansvar for tilvalgsprosessen og kontrakt for tilvalg inngås med entreprenør. 2.22. Boder og fellesrom Selger forbeholder seg retten til å bestemme plassering av

2.16. Brannslokking/brannvarsling Leilighetene utstyres med røykvarsler og forskriftsmessig slokningsutstyr. Videre utstyres leilighetene med branna-

boder i kjeller. Bod leveres med støvbundet gulv i betong, malte vegger i betong/gips og malt tak. 2.23. Fasader

larm direkte koblet til alarmsentral.

Det tas forbehold om endelig godkjenning av materialvalg

2.17. Telefon/ TV/ PC Det installeres anlegg for kabel-tv/radio, telefon og bred-

og farge for fasader i kommunen.

bånd. Det leveres en grunnpakke for TV og bredbånd fra

2.24. Inngangsforhold

Canal Digital eller tilsvarende. Utbygger vil på vegne av

Innvendig trapp og planfri adkomst via heis og svalgang.

sameiet tegne en 3-5 års kontrakt for signalleveranse og kollektiv grunnpakke avtale for TV og internett til alle leilighetene. Rør for TV/PC/mm til stue og alle soverom. 2.18. Renovasjon Det anlegges nedgravde avfallsbrønner tilrettelagt for kildesortering. En for restavfall, en for plast og en for papp/ papir.

2.25. Heis Fra garasjeanlegg monteres heis til alle atkomstnivåer. Bygget har 1 heis. 2.26. Parkering/ garasje Parkering etableres i garasjekjeller. Parkeringsplass kan kjøpes separat. P-plassens bredde vil variere fra 2.30 m til 2.80 m. Det er planlagt gjesteparkering på området, utom-

2.19. Energimerking

hus. Selger forbeholder seg retten til å bestemme organise-

Boligene bygges etter TEK 2017, hvilket inne-bærer at

ring av p-plasser og garasjeplasser. Selger forbeholder seg

boligen vil bli kategorisert med minimum energi merke C.

retten til å bestemme organisering av sykkelparkering.

Entreprenør skal sørge for at bygningen har en energiattest med energimerket og vil utstede dette senest ved overlevering av boligen.

2.27. Uteområder Området vil få en variert og mangfoldig utforming, med spennende torg, felles lekeplass, beplantning. Uteområdet får en blanding av harde og myke flater.

2.20. Arealangivelser Arealene angitt på tegninger og i prisliste er angitt i Bruksareal (BRA) og P-rom (primær-rom). BRA = Bruksareal som er leilighets innvendige mål, medregnet er innvendige boder, vegger og sjakter. P-ROM som er leilighetens BRA areal fratrukket boder og veggene til disse. Kjøper er innforstått med at arealanvisningene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og er foreløpige.

3. BORI BBL BORI BBL er en medlemsorganisasjon som driver boligbygging og boligforvaltning med tilknyttet service til sine medlemmer. BORI`s ambisjoner er å skaffe sine medlemmer et best mulig tilbud av boliger, boligrelaterte tjenester og produkter. BORI kombinerer profesjonell byggevirksomhet, forvaltning, drift og vedlikehold.

2.21. Tilvalg Ved kjøp av leilighet før produksjonen starter, gis det mulig-

STASJONEN

www.bori.no

RÅHOLT

9


ROMSKJEMA

Rom

Gulv

Vegger

Felles inngangssoner

Betongheller, asfalt eller tredekke.

Tre eller betong.

Tak

Elektro Utvendig belysning.

Adkomst og Gangveier/svalganger / Evt. brann /skjermvegger trapperom med dekke iht. off. krav. trapper

Lett tak over deler av adkomstsoner.

Belysning.

Heis

Gjengs standard båreheis.

Gjengs standard båreheis.

Gjengs standard båreheis.

Belysning.

Stuer

Gulv med 14 mm parkett eik hvitlasert. Lakkerte gulvlister i eik, hvitlasert.

Sparklet gipsplater / betong og malt. Ferdig overflatebehandling på dører og vinduer med tilpasset listløsning.

Sparklet gipsplater / betong og malt.

Iht. NEK 400:2014 2 uttak pr. 4 kvm gulvareal + 6 uttak for TV / hjemmekino / og lignende i stue. Takpunkt med bryter. Røropplegg for TV.

Kjøkken

Som stuer.

Som stuer.

Som stuer.

Iht. NEK 400:2014 Uttak for hvert faste el. utstyr (kjøl, ovn, osv.) 2 uttak pr 2 m benk, 4 uttak ved spiseplass. Takpunkt med bryter. Lysarmatur under overskap.

Entré / VF

Som stuer.

Som stuer.

Som stuer.

Iht. NEK 400:2014 2 uttak pr. 6 kvm gulvareal. Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentskap. Dørtelefon/ ringeklokke.

Soverom

Som stuer.

Som stuer.

Som stuer.

Iht. NEK 400:2014 2 uttak pr 4 kvm gulvflate. Takpunkt m/ bryter. Røropplegg for TV.

Bad / WC

Sklisikre keramiske fliser i farge lys grå, dimensjon 100 mm x 100 mm.

Matte keramiske fliser i farge lys grå, dimensjon 200 mm x 200 mm. Ferdig overflatebehandlede dører.

Som stuer.

Iht. NEK 400:2014 Dobbelt uttak for vaskemaskin og tørketrommel (gjelder kun bad der vaskemaskin er inntegnet). Takpunkt med bryter. Lysarmatur over speil m/ dobbel stikk. 1 dobbel uttak for hårføner, barbermaskin ol. Gulvvarme, termostatstyrt.

av tre, betong, stål, eller fliser med tilpasset rekkverk.

10

STASJONEN

RÅHOLT


Sanitær

Ventilasjon

Annet

Tre, betong eller ståltrapper med tilpasset rekkverk iht. off. krav.

Radiator.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Det kan bli synlige kanalkasser i himlinger ifbm ventilasjonen.

Nedfelt dobbel oppvaskkum m/ ettgrepsarmatur. Stengeventil for oppvaskmaskin.

Kjøkkenventilator tilkoblet ventilasjonsanlegg.

Kjøkkeninnredning med hvite fronter m/børstet stålbøyle-grep. Mørk laminat benkeplate. Det leveres keramisk komfyrtopp med induksjon og innebygd ovn samt kjøl/ frys og oppvaskmaskin, hvitevarer integrert, skuffer i benkeskap, karusell i hjørner.

Radiator.

Som stuer.

Pulverapparat. Garderobeskap i entré inngår ikke.

Radiator.

Som stuer.

Det leveres 3x50cm skap per dobbeltsoverom, og 2x50cm per enkeltsoverom. Enkelte leiligheter har walk-in garderobe. Dørhåndtak i børstet stål. Kan evt. plasseres i andre rom (tilvalg).

Servant. Ettgreps servantbatteri. Termostatbatteri til dusj/bad. Dusj på stang. Såpeholder. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC, innebygd sisterne og totrinns spyling. Kran/avløp til vaskemaskin i bad hvor dette er vist på tegning. Utstyr leveres forkrommet.

Balansert ventilasjon m/ avsug.

Baderomsinnredning med hvite fronter m/ børstet stålbøylegrep med underskap med skuffer, m/ heldekkende servant og speil. Rør i rørskap. Ventilasjonsanlegget kan være montert i skap på bad.

STASJONEN

RÅHOLT

11


Rom

Gulv

Vegger

Tak

Elektro

Bod innvendig

Som stuer

Som stuer

Som stuer

Iht. NEK 400:2014 2 uttak pr. 4 kvm gulvflate. Takpunkt med bryter.

Balkonger / terrasser

Tre, metall eller betong.

Rekkverk iht. tegninger

Jf. tegninger

Iht. NEK 400:2014 2 uttak pr 15 kvm gulvflate og lys.

Garasjekjeller

Asfalt eller impregnert betong.

Støvbundet.

Støvbundet.

Iht. NEK 400:2014 God allmenn-belysning. 2 uttak for ca. hver 10. p-plass. Sentral bryter-funksjon, styrt av bevegelsesensorer.

Boder

Betong eller tregulv Vegger i betong eller tre avhengig av plassering. uten overflatebehandling. Dør med lås.

Betong eller tretak.

Iht. NEK 400:2014 Dobbeltstikk og lampe.

Fellesrom

Betong i garasje. Fliser i fellesarealer.

Betong eller tretak.

Iht. NEK 400:2014 El-uttak dimensjonert iht formålet. Takpunkt m./bryter. Åpent anlegg.

12

Vegger i betong eller tre uten overflatebehandling. Dør med lås.

STASJONEN

RÅHOLT


Sanitær

Ventilasjon

Annet Ventilasjonsanlegget monteres vanligvis i bod.

Ev. bod på balkong regnes som en del av balkongen.

Brannskap med slange.

Ventilasjonsanlegg dimensjonert etter forskriftenes krav vedr. gass og fuktighet.

Oppmerkede oppstillingsplasser.

Iht. TEK

Merking med tilknytning til leilighet.

Iht. TEK

STASJONEN

RÅHOLT

13


TEGNINGER

+197,20

NORD

G.nr./br.nr:

Adresse:

Prosjektnavn:

Grindatunet bygg B

Stasjonsløkka bygg B

Tromsø: Grønnegata 65 , Pb 1232, 9262 Tromsø Oslo: Arbeidersamfunnetspl. 1, 0181 Oslo

Revisjon:

12.12.2018

127/82

Prosjektnivå:

Målestokk:

Salgsunderlag

1:200, 1:150

Tegning:

Tiltakshaver:

E-post: post@atpa.no Org nr 986 676 813

Prosjektnr:

Fasade Nord

Eidsvoll Verk Tomteselskap AS

AT-698

Prosjektleder:

Dato:

Tegnet av:

JG

JG / PWK

28.06.2018

+197,20 Garasjekjeller Bygg A

Garasjekjeller

SØR

Adresse:

Prosjektnavn:

romsø: Grønnegata 65 , Pb 1232, 9262 Tromsø Oslo: Arbeidersamfunnetspl. 1, 0181 Oslo

Stasjonsløkka bygg B

G.nr./br.nr:

Revisjon:

12.12.2018

127/82

Målestokk:

Salgsunderlag

1:100, 1:150 Prosjektnr:

Fasade Sør

Eidsvoll Verk Tomteselskap AS

14

Grindatunet bygg B Prosjektnivå: Tegning:

Tiltakshaver:

-post: post@atpa.no Org nr 986 676 813

Prosjektleder:

JG

STASJONEN

AT-698 Tegnet av:

JG / PWK

RÅHOLT

Dato:

28.06.2018

Tegn nr:

A40-102 Kontroll:

Format:

A3

Tegn nr:

A40-101 Kontroll:

Format:

A3


Garasjekjeller

ØST

Adresse:

Prosjektnavn:

G.nr./br.nr:

Grindatunet bygg B

Stasjonsløkka bygg B

Tromsø: Grønnegata 65 , Pb 1232, 9262 Tromsø Oslo: Arbeidersamfunnetspl. 1, 0181 Oslo

Revisjon:

12.12.2018

127/82

Prosjektnivå:

Målestokk:

Format:

1:150

A3

Salgsunderlag Tegning:

Tiltakshaver:

E-post: post@atpa.no Org nr 986 676 813

Eidsvoll Verk Tomteselskap AS

Prosjektleder:

Tegn nr:

Prosjektnr:

Fasade Øst

A40-104

AT-698 Dato:

Tegnet av:

JG

JG / PWK

Kontroll:

28.06.2018

+197,20

VEST

Prosjektnavn:

Stasjonsløkka bygg B

Tromsø: Grønnegata 65 , Pb 1232, 9262 Tromsø Oslo: Arbeidersamfunnetspl. 1, 0181 Oslo

Tiltakshaver:

E-post: post@atpa.no Org nr 986 676 813

Eidsvoll Verk Tomteselskap AS

STASJONEN

RÅHOLT

Adresse:

Grindatunet bygg B

G.nr./br.nr:

Revisjon:

12.12.2018

127/82

Prosjektnivå:

Salgsunderlag Tegning:

Prosjektnr:

Fasade Vest Prosjektleder:

JG

AT-698 Tegnet av:

JG / PWK

Dato:

Målestokk:

Format:

1:150

A3

Tegn nr:

A40-103 Kontroll:

28.06.2018

15


UTKAST TIL VEDTEKTER

Forslag til vedtekter er utarbeidet i forbindelse med salg av boligene. De er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med innsendelse av seksjoneringsbegjæring. Vedtekter for Lokstallen Boligsameie (org. nr. <organisasjonsnummer>) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, dato xx.xx.xxxx

1. NAVN

Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser

1-1 Navn, formål og opprettelse

og administrasjon av eiendommen og fellesanlegg av

Sameiets navn er Stasjonsløkka Boligsameie.

enhver art.

Sameiet består av 40 boligseksjoner fordelt på 1 bygning, i eiendommen gnr. 127 og bnr. 82 i Eidsvoll kommune. I

1-2 Tilknytning til BORI BBL

garasjekjeller er det foruten et teknisk rom, boder og par-

Sameiet er tilknyttet BORI BBL, noe som innebærer at

kering.

bare medlemmer i BORI BBL kan bli seksjonseiere i sam-

Det er 40 parkeringsplasser i garasjekjeller. Dette kan organiseres som bruksrett, tilleggsdel eller som egen seksjon. Alle seksjonene får en bod i eget adskilt rom i garasjekjeller.

2. RETTSLIG RÅDERETT 2-1 Rettslig råderett Den enkelte seksjonseier rår som en eier over seksjonen

Det vil bli opparbeidet felles gjesteparkering for flere

og har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder

sameier på området. Stasjonsløkka boligsameie har ting-

rett til overdragelse, utleie og pantsettelse, med mindre

lyst rett til bruk av gjesteparkeringsplasser etter regler

annet følger av lov, eller disse vedtektene.

fastsatt i fellesorganet som skal drifte fellesarealene

Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overta-

internt på området. Sameiet plikter å være med og drifte

gelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskifte-

gjesteparkeringen og fellesorganet.

gebyr til forretningsfører for sameie.

De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt en

En seksjonseier blir fullt ansvarlig for leiernes handlinger

eller flere tilleggsdeler. Private balkonger/terrasser inngår

eller unnlatelser eller andre forhold til sameiet.

i bruksenhetene for bolig. Boligseksjonene i 1 etg har

Ingen, ei heller juridiske personer, kan erverve mer enn 2

tilleggsdel på utearealene i 1. etg. Endeleilighetene i 2.-5.

seksjoner i sameiet.

etg får tilleggsdel på svalgangen. Inndelingen i hovedde-

Dette gjelder imidlertid ikke følgende juridiske personer,

ler og tilleggsdeler samt sameiebrøkens størrelse, frem-

som til sammen kan erverve inntil 10 prosent, men likevel

går av seksjoneringsbegjæringen.

minst én seksjon, i eierseksjonssameier som består av

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal.

16

eiet.

fem eller flere seksjoner: a) staten, b) fylkeskommuner,

Til fellesarealene hører således bl.a. hele bygningskrop-

c) kommuner,

pen med vegger, dekker og konstruksjoner (også bal-

d) selskaper som har til formål å skaffe boliger og som

kongkonstruksjon), samt innglasning balkong, inngangs-

ledes og kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller

dører, vinduer, trapperom med heis, ganger, andre

en kommune,

fellesrom. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til

e) stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er

avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og

opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune,

elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap, er også

f) selskaper, stiftelser eller andre som har inngått sam-

fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og instal-

arbeidsavtale med staten, en fylkeskommune eller en

lasjoner som skal tjene sameiernes felles behov.

kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

STASJONEN

RÅHOLT


2-2 Rettslig råderett over garasjer

2-5 Godkjenningsordning

Garasjeplassen kan bare selges og leies ut til seksjonseiere i Stasjonen Boligsameie. Garasjeplassen tildeles av utbygger ved overtagelse av boligen, det er ikke bytterett tilknyttet den ideelle ande-

(1) En seksjonseier har rett til å overdra sin seksjon, men erververen må godkjennes av sameiet for at ervervet skal bli gyldig overfor sameiet. (2) Sameiet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn

len, unntak er regulert i punkt 2-3. 2-3 Parkeringsplasser for bevegelseshemmede, handicap-plasser

til det, og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 1-3 eller 2-3 i vedtektene. (3) Nekter sameiet å godkjenne erververen som seksjon-

Noen av plassene i kjeller er tilpasset bevegelseshem-

seier, må melding om dette komme fram til erververen

mede (handicap-plasser). Seksjonseierne, samt andre

senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom

som bor fast sammen med dem i deres husstand, som

fram til sameiet. I motsatt fall skal godkjenning regnes

har behov for handicap-plass, har fortrinnsrett til bruk av

som gitt.

disse plassene.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke seksjonen før

Seksjonseiere som har en handicap-plass tilknyttet sin

godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at

seksjon og som ikke har behov for handicap-plass, plikter

erververen har rett til å erverve seksjonen.

derfor å bytte sin plass med plassen til en seksjonseier som har slikt behov.

2-6 Forkjøpsrett

Dersom noen har behov for handicap-plass, skal dette

(1) Dersom seksjonen skifter eier, har andre seksjonseie-

behovet meldes til styret sammen med nødvendig

re i sameiet, og dernest medlemmene i boligbyggelaget,

dokumentasjon (som dokumentasjon regnes normalt at

forkjøpsrett.

vedkommende har kommunalt bevis for rett til å parkere på offentlige handicap-plasser). Dersom vedkommende dokumenterer sitt behov, skal styret pålegge et bytte med den handicap-plass som ligger nærmest inngangen til den beboer som skal ha handicap-plassen. Retten til bytte bortfaller, dvs at plassene byttes tilbake, når vedkommende som låner plassen ikke lenger kan dokumentere sitt behov eller vedkommende flytter fra sameiet.

(2) Det er bare sameiet som kan gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av de forkjøpsberettigede. (3) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når seksjonen overdras til ektefelle, til seksjonseiers eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. (4) Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når

2-4 Ladebunkt for el-bil o.l.

seksjonen overføres på skifte etter separasjon eller skils-

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge

misse, eller når et husstandsmedlem overtar seksjonen

ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en

etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder

(5) Styret i sameiet skal sørge for at de som er nevnt i før-

som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke der-

ste ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende

som det foreligger en saklig grunn.

og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og

nevnt i vedtektenes punkt 2-6.

strøm dekkes av den enkelte sameier.

STASJONEN

RÅHOLT

17


2-7 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende og hvem

mot sameiet kan først settes frem dersom forkjøpsretts-

kravet skal fremsettes mot

haveren ikke har betalt innen 14 dager etter at påkrav er

(1) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20

satt frem på, eller etter, forfallsdagen.

dager fra sameiet mottok melding om at seksjonen har

(5) Forkjøpsrettshaveren har rett til inntekter fra boligen

skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår.

fra overtakelse av bruken og svarer for kostnader fra

(2) Fristen er fem hverdager dersom sameiet har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at seksjonen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager,

samme tidspunkt. 2-10 Løsningssummen

men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at

(1) Løsningssummen skal settes til den sum seksjonen er

seksjonen har skiftet eier.

solgt for, men der seksjonen er solgt til en åpenbar un-

(3) Krav om å gjøre forkjøpsrett gjeldende skal settes frem skriftlig overfor både erverver og avhender av

derpris, eller seksjonen skifter eier ved bytte, gave eller arv, skal løsningssummen fastsettes etter vanlig pris.

seksjonen. Er forkjøpsretten utløst ved tvangssalg er det

(2) Forkjøpsrettshaveren har ikke plikt til å ta over heftel-

tilstrekkelig å sette frem kravet overfor erververen.

ser på seksjonen. (3) Tvist om løsningssummen hører under skjønn. Skjøn-

2-8 Nærmere om forkjøpsretten

net skal styres av lensmann, namsfogd eller politistas-

(1) Ansiennitet i sameiet regnes fra dato for overtakelse

jonssjef med sivile rettspleieoppgaver.

av seksjonen. Står flere seksjonseiere i sameiet med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

2-11 Angrefrist og omgjøring (1) Har boligen ikke vært tilgjengelig for visning før fristen

(2) Dersom ingen seksjonseiere i sameiet melder seg,

for å bruke forkjøpsretten er ute, kan forkjøpsrettshaver-

utpeker boligbyggelaget hvilket medlem i boligbyggelaget

en si seg ubundet av løsningskravet innen 2 uker etter at

som skal få overta seksjonen.

boligen ble overtatt.

(3) Forkjøpsretten skal kunngjøres på boligbyggelagets

(2) Dersom forkjøpsrettshaveren sier seg ubundet etter

nettsider, ved oppslag i sameiet eller på annen egnet

første punktum, faller sameiets ansvar for betaling av

måte.

løsningssummen bort. (3) Avtale som utløser forkjøpsrett kan avhenderen gjøre

2-9 Rettigheter og plikter

om, med virkning for forkjøpsrettshaveren, inntil sameiet

(1) Ved eierskifte ved salg overtar forkjøpshaveren de

har fått melding om at seksjonen har skiftet eier.

rettigheter og plikter som erververen har iht. avtalen. (2) Mot å betale løsningssummen kan forkjøpsrettsha-

2-12 Forholdet mellom sameiet og de

veren kreve å få overta boligen til den tiden som følger

forkjøpsberettigede

av avtalen med erververen, og i alle fall når seksjonseier eller ny eier har fått rimelig tid til å områ seg.

om eierskifte, skal sameiet oppfordre alle som ønsker å

(3) Mot å overta boligen skal forkjøpshaveren betale løs-

kunne benytte forkjøpsrett, om å melde seg til sameiet

ningssummen senest 14 dager etter at løsningskravet ble

innen en fastsatt frist. Oppfordringen skal kunngjøres på

satt frem, og løsningssummen er endelig fastsatt.

boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i sameiet eller på

(4) Sameiet svarer for betaling av løsningssummen. Krav

18

(1) Når sameiet har fått melding eller forhåndsvarsel

STASJONEN

annen egnet måte.

RÅHOLT


(2) Brudd på reglene over endrer ikke fristene i pkt. 2-6. (3) Sameiet kan stille som vilkår for å gjøre forkjøpsretten gjeldende at forkjøpsrettshaveren har betalt inn løsningssummen til sameiet eller har stilt selvskyldnergaranti fra en finansinstitusjon som har rett til å tilby en slik tjeneste i Norge.

3-2 Ordensregler Styret fastsetter ordensregler. Seksjonseierne plikter å følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på ordensreglene kan anses som brudd på seksjonseiernes forpliktelser overfor sameiet. 3-3 Bygningsmessige arbeider mm Utskifting av dører og vinduer, oppsetting av markiser,

2-13 Gebyr

endring av fasadekledning, endring av utvendige farger

(1) Sameiet kan kreve et vederlag på opptil fem ganger

etc kan kun skje etter samlet plan for hele bygningen og

rettsgebyret for å ta imot et forhåndsvarsel som be-

etter forutgående vedtak i sameiet og /eller styret.

skrevet i pkt. 2-5. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende skal vederlaget betales tilbake.

4. VEDLIKEHOLD

(2) Sameiet kan sette som vilkår for å gjøre forkjøpsret-

4-1 Sameiernes vedlikeholdsplikt

ten gjeldende at forkjøpsrettshaveren betaler et vederlag

(1) Den enkelte seksjonseier skal holde boligen, og andre

på opptil fem ganger rettsgebyret.

rom og annet areal som hører boligen til forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne. Seksjonseierne skal vedlikeholde

3. BRUKEN AV BOLIGEN OG FELLESAREALENE

slikt som vinduer, innvendige rør, sikringsskap fra og

3-1 Rett til bruk

med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med

(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin

tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive toalett,

bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de

fjernvarme radiatorer/kraner og vask, apparater og inn-

er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i

vendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at

samsvar med tiden og forholdene.

lekkasjer unngås.

(2) Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner

en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller

og utskifting av slikt som innvendige rør, sikringsskap

ulempe for andre sameiere.

fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger

(3) Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet.

med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlinger, kraner, skillevegger, listverk,

(4) Parabolantenne, varmepumpe, aircondition eller lignende installasjoner tillates ikke montert uten etter flertallsvedtak i årsmøte.

skap, benker og innvendige dører med karmer. (3) Seksjonseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger både til og fra

(5) Sol- og vindskjerming, oppsett av levegger eller annen

egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedled-

skjerming skal godkjennes av styret. Leiligheter i 1.

ning. Seksjonseier skal også rense eventuelle sluk på

etg. som har tilleggsdel kan ikke sette opp skillevegger,

verandaer, balkonger, ol.

beplante eller lignende uten forhåndsgodkjennelse av styret. Membranen til garasjeanlegget kan skades, seksjonseier vil bli ansvarlig for evt. skader opp mot sameiet.

STASJONEN

RÅHOLT

19


(4) Seksjonseieren skal holde boligen fri for insekter og

5. FELLESKOSTNADER; PANTESIKKERHET OG HEFTELSES-

skadedyr.

FORM

(5) Oppdager seksjonseieren skade i boligen som sameiet

5-1 Felleskostnader

er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å

(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til

sende melding til sameiet.

den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom seksjonse-

(6) Seksjonseierne kan bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre seksjonseiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.

ierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. (2) Den enkelte sameier skal forskuddsvis hver måned

4-2 Sameiets vedlikeholdsplikt

betale akontobeløp fastsatt av styret. Akontobeløpet kan

(1) Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for

også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold,

øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på seks-

påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen,

jonseierne.

dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installas-

Som felleskostnader gjelder bl.a. felles strøm og fjernvar-

joner som går gjennom boligen, skal sameiet holde ved

me, felles forsikring, gressklipping, vaktmesterkostnader,

like. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner

honorarer til forretningsfører, revisor, styrehonorarer,

gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe

kabel-tv og internett o.l

for seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. (3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, innglassing balkong, herunder nødvendig ut-

(3) Kabel-tv fordeles etter nytte, dvs fordeles likt. (4) Fjernvarme fordeles etter BRA, jfr. seksjoneringsbegjæringen.

skifting av isolerglass, og ytterdører til boligen eller repa-

(5) Kostnader til garasjeplass fordeles etter antall plasser

rasjon eller utskifting av utvendig tak, bjelkelag, bærende

man disponerer. Styret fastsetter en sum som kan avreg-

veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er

nes som akontobeløp.

bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av var-

(6) Andel av kostnader for drift av fellesarealer, parke-

mekabler. I tillegg kommer fjernvarmeveksler/installasjo-

ringsområder ute, fordeles etter fordelingsbrøk. Det er

ner felles for boligene. Sluk på tak og sluk på utearealer

pliktig medlemskap i realsameiet for Stasjonen Boligsam-

som er del av fellesarealer.

eie.

(4) Seksjonseieren skal gi adgang til boligen slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for seksjonseieren eller annen bruker av boligen.

5-2 Panterett for sameiernes forpliktelse De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver

(5) Seksjonseierne kan kreve erstatning fra sameiet for

bruksenhet svarer til 2G, folketrygdens grunnbeløp på

skader som følger av forsømt vedlikehold fra sameiet.

tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 5-3 Heftelsesform For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.

20

STASJONEN

RÅHOLT


6. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

føreren kan kreve at styret sammenkalles.

6-1 Mislighold

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrele-

Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet

deren til stede, og det ikke er valgt nestleder, skal styret

utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet

velge en møteleder.

manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

6-2 Pålegg om salg

Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget.

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig mis-

De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre

ligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å

mer enn en tredjedel av stemmene.

selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 39 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 6-3 Fravikelse

(3) Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene. 7-3 Styrets oppgaver

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet. 7-4 Styrets beslutningsmyndighet

7. STYRET OG DETS VEDTAK

(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller

7-1 Styret - sammensetning (1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og to – fire (2-4) andre medlemmer med en til tre (1-3) varamedlemmer.

vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres

(3) Årsmøte skal velge styret med vanlig flertall av de

bekostning.

avgitte stemmene. Styreleder skal velges særskilt. Styret kan velge nestleder blant sine medlemmer.

7-5 Inhabilitet

(4) Årsmøte skal fastsette eventuelt vederlag til sty-

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller

remedlemmene for foregående styreperiode. Styret

avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller

bestemmer fordelingen av vederlaget.

dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk sær interesse i.

7-2 Styremøter (1) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretnings-

STASJONEN

RÅHOLT

21


7-6 Representasjon og fullmakt

etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to

Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift av styreleder og ett styremedlem i saker

tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter,

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det

herunder vedtak som er truffet av sameiermøtet eller

ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret

styret.

har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt

Styret kan gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

8-2 (1). 8-4 Saker årsmøtet skal behandle (1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i

8 Årsmøte

innkallingen til møtet.

8-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal

(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. (2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en

det ordinære årsmøtet: •

behandle styrets årsberetning

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap

urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 8-2 Tidspunkt for årsmøtet (1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker

for foregående kalenderår •

velge styremedlemmer

behandle vederlag til styret

valg av delegerte til boligbyggelagets generalforsamling

som ønskes behandlet.

(3) Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberet-

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner

ning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut

det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til

til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal

sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og

dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som

8-3 Innkalling til årsmøte

er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er

(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal

til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet

være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om

også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At

nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med

saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at

kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn

styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre

tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til

forslag som er fremsatt i møtet.

forretningsføreren. (2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. (3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som

22

STASJONEN

RÅHOLT


8-5 Hvem kan delta i årsmøtet

i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan års-

(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.

møtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven. (2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om: a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller

kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett

utvidelse av eksisterende bruksenheter

til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert

bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet

seksjoner i sameiet som tilhører eller

tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal

skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettsli-

stemme.

ge disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

8-6 Møteledelse og protokoll (1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjons-

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll

lovens § 20 annet ledd annet punktum

over alle saker som behandles, og alle beslutninger som

g) endring av vedtektene.

tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

8-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak (1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig

8-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet

forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med

I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet reg-

vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet.

nes etter antall stemmer.

Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg

Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

8-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet (1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt

STASJONEN

RÅHOLT

23


(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 8-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne

8-12 Inhabilitet Ingen kan delta i en avstemning om a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sam-

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

eiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen

som er rettet mot en selv eller ens nærstående. Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

b) oppløsning av sameiet c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

9 Mislighold 9-1 Pålegg om salg Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes

8-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder

kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seks-

Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike

jonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg, så langt de passer. 9-2 Krav om fravikelse (utkastelse) Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse

b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen

eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse

c) innføring av vedtektsbestemmelser om en annen for-

av seksjonen etter reglene i tvangsfullbyrdelseslovens

deling av felleskostnadene enn det som følger av pkt. 5.

kapittel 13. Denne regelen kommer også til anvendelse i forhold til bruker som ikke er seksjonseier (leier eller annen bruker).

24

STASJONEN

RÅHOLT


10 Vedtektsendringer (1) Endringer i sameiets vedtekter kan bare besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. (2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra BORI BBL: a) vilkår for å være seksjonseier i sameiet b) bestemmelser om forkjøpsrett til seksjon i sameiet c) denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer. 11 Forholdet til eierseksjonsloven For så vidt ikke annet følger av vedtektene, eller dersom vedtektene strider mot ufravikelige bestemmelser i eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.06.2017 1997 nr. 65. 12 Bruk av bruksenheter og fellesareal Inntil sameiet er etablert, vil utbygger ha rett til å forvalte eiendommen og til å foreta nødvendige beslutninger av økonomisk og juridisk art for å få driftet eiendommen på en forsvarlig måte, som å inngå samarbeidsavtaler, herunder serviceavtaler på heis, ventilasjon, kabel –TV ol. Utbygger har inngått forretningsførerkontrakt for 5 år og driftsavtale med NEAS i garantiperioden, 5 år fra siste innflytting. BORI BBL har rett til synlig utvendig profilering på bygning.

BORI BBL 01.04.2019

STASJONEN

RÅHOLT

25


BUDSJETT

Utkast normalbudsjett 2020 - ett driftsår hensyntatt samtlige boliger

Pr. 09.01.2019

Konto Inntekter Kr. Kommentar 3600

Felleskostnader drift

980.000,-

3630

Kabel-tv

168.000,-

350,- pr. mnd pr. enhet

3601 Inntekt garasje 48.000,- 8050

Renteinntekter bank

1.000

Sum inntekter 1.197.000,-

Konto Kostnader Kr. Kommentar 6700 Revisjonshonorar 6.000,5330 Styrehonorar 40.000,6710 Forretningsførerhonorar

80.000,-

5390

14.000,-

Andre honorarer

Medlemsskap i BORI

5400 Arbeidsgiveravgift 5.640,6200 Elektrisk energi 20.000 Felles areal 6290 Oppvarming 210.600,- 10,- pr. kvm 62## Vaktmester 180.000,- Note 1

Generelt rep. og vedlikehold

169.000,-

7500

Forsikringer

112.000,-

2.800,- x 40 enheter

7760

Kommunale avgifter

0

Eidsvoll kommune fakturerer direkte.

Note 2

Andre driftskostnader

273.000,-

Sum kostnader 1.110.240,-

Differanse inntekter - kostnader

Endring av disponible midler

86.760,-

pr. 31.12 86.760,

Innbetaling fra sameierne ved kjøp

280.000

Endring av disponible midler

366.760,-

Antall boliger 40

Sum m2 BRA bolig

Oppstartskapital til sameiet: 7000,- x 40 enheter

2106 kvm

Driftskostnader pr. m2/år, gjennomsnitt 465,Driftskostnader pr. m2 / mnd, gjennomsnitt: ca. kr. 39,- / mnd. Budsjetteter laget på grunnlag av estimerte kostnader, det er usikkerhetsfaktorer i budsjettet som bla forsikring, strøm/ fjernvarme samt serviceavtaler. Felleskostnadene i dette budsjettet er ca. kr. 39,- pr kvm, inkl varmt vann, oppvarming, kabel-tv, mm i tillegg kommer kommunale avgifter som faktureres hver seksjonseier direkte fra Eidsvoll kommune, samt eventuelle kostnader for garasjeplass.

26

STASJONEN

RÅHOLT


Note 1 Reparasjoner og vedlikehold:

Pr. enhet pr. år

6603 Elektro 0,6604

Utvendig vedlikehold

25.000,-

Skjøtsel utomhus

6605 Heis 25.000,- Seviceavtale, 1 heis 6607

Garasjeanlegg

48.000,-

Porter/lås- og beslag

6613

Vedlikehold ventilasjon

20.000,-

Serviceavtale, inkl. skifte av filter

6614 Brannsikring 20.000,- Brann/sprinkel/røykluker 6619

Annet vedlikehold

25.000,-

6630

Egenandeler forsikring

6.000,-

6615 Dugnader

Nød- og ledelys

0,-

Sum rep. og vedlikehold

Note 2

169.000

Andre driftskostnader:

6320 Renovasjon 7.000,- Container 6340

Lyspærer og sikringer

6950

Kabel TV anlegg / Internett 168.000,-

ca. 350,- pr. mnd pr. enhet

6780

Vaktmester/driftsavtaler

40.000,-

Fellessameie / realsameie

6781

Renholdskostnader

0,-

Fellessameie / realsameie

6782

Snøbrøyting

40.000,-

Fellessameie / realsameie

6860

Møter, kurs

5.000,-

6870

Kostnader tillitsvalgte

5.000,-

####

Administrasjonskostnader 5.000,-

0,-

Trykking av hefter

6940 Porto 0,- 7770

Bank og kortgebyer

3000,-

Sum driftskostnader

273.000,-

STASJONEN

RÅHOLT

27


28

STASJONEN

RÃ&#x2026;HOLT


Felleskostnader pr. enhet Leil nr

snr

Areal

m BRA 2

Driftskost.

Felleskost.

Kabel-tv

Totale felleskost. Ved kjøp av garasje

pr. år

pr. mnd

tillegg

ink. v.v og fyring

pr. plass i tillegg

H101 1 62,0 28.871,- 2.406,- 350,- 2.756,-

100,-

H102 2 51,5 23.982,- 1.998,- 350,- 2.348,-

100,-

H103 3 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H104 4 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H105 5 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H106 6 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H107 7 76,3 35.531,- 2.961,- 350,- 3.311,-

100,-

H108 8 74,3 34.599,- 2.883,- 350,- 3.233,-

100,-

H201 9 62,0 28.871,- 2.406,- 350,- 2.756,- 100,H202 10 51,5 23.982,- 1.998,- 350,- 2.348,-

100,-

H203 11 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H204 12 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H205 13 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H206 14 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H207 15 76,3 35.531,- 2.961,- 350,- 3.311,-

100,-

H208 16 74,3 34.599,- 2.883,- 350,- 3.233,-

100,-

H301 17 62,0 28.871,- 2.406,- 350,- 2.756,-

100,-

H302 18 51,5 23.982,- 1.998,- 350,- 2.348,-

100,-

H303 19 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H304 20 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H305 21 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H306 22 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H307 23 76,3 35.531,- 2.961,- 350,- 3.311,-

100,-

H308 24 74,3 34.599,- 2.883,- 350,- 3.233,-

100,-

H401 25 62,0 28.871,- 2.406,- 350,- 2.756,-

100,-

H402 26 51,5 23.982,- 1.998,- 350,- 2.348,-

100,-

H403 27 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H404 28 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H405 29 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H406 30 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H407 31 76,3 35.531,- 2.961,- 350,- 3.311,-

100,-

H408 32 74,3 34.599,- 2.883,- 350,- 3.233,-

100,-

H501 33 62,0 28.871,- 2.406,- 350,- 2.756,-

100,-

H502 34 51,5 23.982,- 1.998,- 350,- 2.348,-

100,-

41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H504 36 41,3 19.232,- 1.603,- 350,- 1.953,-

100,-

H505 37 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H506 38 37,1 17.276,- 1.440,- 350,- 1.790,-

100,-

H507 39 76,3 35.531,- 2.961,- 350,- 3.311,-

100,-

H508 40 74,3 34.599,- 2.883,- 350,- 3.233,-

100,-

Totalt 2.104,5 980.000,- 81.667,- 14.000,- 95.667,-

4.000,-

H503 35

Kostnad på kr. 100,- tilkommer kun ved kjøp av garasjeplass. Arealene er hentet fra prislisten, endringer kan forekomme ved seksjonering.

STASJONEN

RÅHOLT

29


EIDSVOLL KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Grindatunet–Råholt Sentrum Vest – gbnr. 127/1 -Plan ID 023720300Planen er datert: Bestemmelsene er datert: Vedtatt av kommunestyret:

22.06.2012 22.06.2012 19.06.2012

Mindre vesentlig endring av plan  Planen er datert:  Bestemmelsene er datert:  Vedtatt ved delegert myndighet:

22.06.2012 09.01.2017 29.03.2017

  

AVGENSNING Det regulerte området er vist på plankart datert 22.05.2012.

§1.

REGULERINGSFORMÅL

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven av 27.06.2008 § 12-5: BEBYGGELSE OG ANLEGG  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (B1-B5)  Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (B6)  Undervisning (offentlig) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  Kjøreveg (offentlig)  Veg (felles)  Fortau (offentlig)  Gang-/sykkelveg (offentlig)  Annen veggrunn – tekniske anlegg (offentlig)  Annen veggrunn- grøntareal (felles)  Parkering (felles) GRØNNSTRUKTUR  Vegetasjonsskjerm/buffersone

§2.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§2.1 Utbygging av feltene skal skje i den rekkefølge og utbyggingstakt som fastsettes i

utbyggingsavtale jfr. pbl. §17.

§2.2 De enkelte feltene kan ikke utbygges før regulert kjøreatkomst og teknisk infrastruktur til

eiendommene er etablert. Før det gis brukstillatelse for boligene skal det foreligge godkjennelse fra Eidsvoll kommune kommunal drift om at tilhørende vann- og avløpsanlegg er driftsklare. Rekkefølgebestemmelse

§2.3 Offentlig kjøreveg med tilknytning til Nedre Grindaveg kan utbygges etappevis, men skal

da stenges med bom inn mot gjenstående del. Offentlig kjøreveg med snuplass skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis brukstillatelse for boliger innenfor felt B3.

§2.4 Gang- og sykkelveg GSV1 skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis

ferdigattest for utbygging innenfor felt B5.

Rplan 0237xxxx

30

Side 1 av 6

STASJONEN

RÅHOLT


§2.5 Før iverksetting av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det foretas

arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk fredete kulturminnene (id. 141464) innenfor planområdet. Avgrensning av område hvor det skal foretas arkeologisk utgravninger (id. 141464), fremgår av arkeolog rapport 2007/6540 og berører område B2 og B3. Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltak skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.

§3.

FELLESBESTEMMELSER

§3.1 Plan for tekniske anlegg

Det skal utarbeides tekniske planer for vann- og avløpsledninger, overvann, el-forsyning samt veger og gangforbindelser regulert til offentlig formål. Som grunnlag for utarbeidelse av teknisk plan for VA-anlegg innenfor de ulike delområdene skal det foreligge en rammeplan godkjent av Eidsvoll kommune kommunal drift. I tillegg til godkjent rammeplan skal de til en hver tid gjeldende normer for VA-anlegg og veger i Eidsvoll kommune legges til grunn for prosjektering og utførelse av anleggene. Teknisk plan for veger og teknisk infrastruktur skal godkjennes av kommunen før arbeider tillates igangsatt, og skal innsendes for godkjennelse ved søknad om rammetillatelse for oppføring av bebyggelse eller ved søknad om anleggelse av infrastruktur. Planer for tekniske anlegg kan deles opp og utbygges etappevis i takt med utviklingen av området. Hensiktsmessig oppdeling skal godkjennes av kommunen.

§3.2 Utomhusplan

Ved søknad om rammetillatelse skal det innsendes en detaljert utomhusplan i 1:200 for de deler av utbyggingsområdet som omfattes av tiltaket. Planen skal vise bebyggelsens plassering og utforming med høydeangivelse, avkjørsel, kjøreveger, gangatkomster, parkering/sykkelparkering, eksisterende og fremtidig terrenghøyde, gjerder/avskjerming/forstøtningsmurer, utforming/opparbeidelse av felles oppholds- og lekeareal, beplantning og opparbeidelse av grøntområder/randsoner samt plassering av frittliggende anlegg for sykkelparkering, renovasjon og tekniske anlegg. Ved oppdeling av utbyggingsfelt i flere byggetrinn, skal det i tillegg innsendes en overordnet utomhusplan i 1:500 for hele feltet. Utomhusplanen skal ha det omfang som kommunen finner nødvendig for å ta stilling til om det aktuelle tiltak ivaretar en helhetlig utbygging/utforming. Ved utforming av utomhusplan, hva gjelder gangforbindelser, kjøreatkomster og uteoppholdsareal, skal det tas utgangspunkt i prinsipper som er vist på illustrasjonsplan til detaljreguleringen datert 06.07.11. Kommunen kan kreve at det skal utarbeides modell/perspektivskisser og terrengsnitt før saken tas opp til behandling.

§3.3 Grad av utnyttelse

Tillatt grad av utnyttelse skal beregnes som % BYA av tomteareal avsatt til bebyggelse og anlegg. Avsatt areal til uteopphold inngår i tomtearealet som skal legges til grunn ved beregning av % BYA. Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i bebygd areal med 18m2 pr. plass. Garasjeanlegg under terreng eller med overliggende uteoppholdsareal skal ikke medregnes i grad av utnyttelse. Regulert gesims-, møne- og byggehøyde skal måles i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.

§3.4 Avkjørsler – frisiktsoner

Avkjørsler til delområder er vist på plankartet med piler. Endelig plassering av avkjørsler med frisiktsoner skal fastlegges ved søknad om rammetillatelse for de enkelte delområder og vises på utomhusplanen. Stoppsiktkrav ved kryss/avkjørsler mot samleveg skal være 20,0 m (Ls) og 6,0 m (L2) Siktkrav ved interne avkjørsler skal være 20,0 m (Ls) og 4,0 m (L2). Frisiktsonene skal være fri for sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde over 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

§3.5 Teknisk infrastruktur

Rplan 0237xxxxx

Side 2 av 6

STASJONEN

RÅHOLT

31


Vann- og avløpsledninger, kabler for tilførsel av strøm, telefon, mv., skal i størst mulig grad legges i tilknytning til hoved-adkomstveg, interne veger og fellesgrøfter. Det tillates ikke luftstrekk. Plassering av nett-/trafostasjon skal fastlegges sammen med kraftleverandør ved søknad om rammetillatelse. Langs hoved-adkomstveg og interne veger skal det benyttes gatelys/belysning av ensartet type. §3.6 Overflatevann

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse.

§3.7 Støy, vibrasjon og luftforurensning

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer skal overholdes ved gjennomføring av tiltaket. I forhold til ivaretakelse av strukturstøy mellom jernbane og boligområdene, skal det gjennomføres tiltak dersom det ved målinger av vibrasjon ikke vises tilfredsstillende måleresultater. Støyberegninger og redegjørelse av evt. støy- og vibrasjonsbegrensede tiltak skal innsendes ved søknad om rammetillatelse. Krav knyttet til luftforurensing skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale mål for luftkvalitet.

§3.8 Grunnundersøkelser

Før det tillates igangsatt anleggsarbeider innenfor felt B3, B4 og B5 samt tilliggende kjøreog gangveger skal det av sikkerhetshensyn til jernbanen gjennomføres en geoteknisk vurdering av grunnforholdene i de aktuelle områdene. Vurdering av påkrevde undersøkelser og faglig redegjørelse skal utføres av godkjent foretak og fremlegges Jernbaneverket for uttalelse. Innenfor feltene B1 - B5 skal det foretas målinger av radon i grunn. Ved målinger over anbefalt grenseverdi på 100Bq/m3 skal det gjennomføres påkrevde tiltak.

Dokumentasjon av grunnundersøkelser og påkrevde tiltak skal vedlegges rammesøknad. §3.9 Kulturminner

Ved avdekking av nye automatisk fredede kulturminner under bygge- og anleggsarbeider skal arbeidene stoppes og funn meldes til Akershus fylkeskommune.

§3.10 Miljøforhold

Ved utbygging skal det legges til grunn miljø og energisparende tiltak, herunder fjernvarmeanlegg, varmegjenvinning, kildesortering, bruk av miljøvennlige materialer, mv. Boligbebyggelsen skal klargjøres for tilknytning til fjernvarme eller likeverdige alternative energikilder. Tilknytning til fjernvarme vil ikke være et krav i forhold til brukstillatelse, men skal skje når nødvendig infrastruktur og kapasitet foreligger.

§3.11 Tiltak mot jernbane

Tiltak utenfor byggegrense mot jernbane eller som på annen måte kan påvirke jernbaneinteressene skal forelegges Jernbaneverket for uttalelse før vedtak fattes.

§4.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1)

§4.1 Boligbebyggelse- blokkbebyggelse (B1-B5)

Innenfor felt B1 - B5 tillates oppført leilighetsbebyggelse med tilhørende anlegg. Garasjeanlegg skal innpasses under bebyggelse og terreng. Boder skal integreres som en del av bebyggelsen.

§4.2 Plassering

Innenfor felt B1-B5 skal boligbebyggelsen plasseres innenfor viste byggegrenser. Balkong, herunder også eventuelle vertikalbærende konstruksjoner til balkong, tillates utkraget plassert inntil 1,5 m utenfor byggegrenser. Garasjeanlegg under terreng tillates plassert utenfor byggegrensen, forutsatt at dette ikke medfører vesentlige endringer av terrengprofil. Garasjer skal ligge innenfor tomtegrenser.

Rplan 0237xxxxx

32

Side 3 av 6

STASJONEN

RÅHOLT


Mindre frittstående installasjoner/ anlegg, overbygd sykkelparkering og avfallsanlegg kan plasseres utenfor byggegrense. §4.3 Utnyttelse og høyder

Maksimal grad av utnyttelse innenfor felt B1 - B4 er %BYA = 45% Maksimal grad av utnyttelse for felt B5 er % BYA = 40% Maksimal gesimshøyde for felt B1 er kote 216,5. Maksimal gesimshøyde for felt B2 – B4 er kote 218. Maksimal gesimshøyde for felt B5 er kote 214,0.

Tekniske installasjoner samt heis- og ventilasjonsoppbygg kan tillates med maksimal høyde 3,0 meter over regulert maksimal gesims-/byggehøyde. Takoppbygg og installasjoner skal ikke overstige 10% av bygningens brutto grunnflate. §4.4 Utforming av bebyggelsen

Bebyggelsen innenfor delområde B1 - B5 skal når det gjelder volum, materialbruk og farger utformes på en slik måte at den samlet fremstår med et helhetlig preg. Fasader skal gis en oppbrutt utforming både vertikalt og horisontalt ved bruk av sprang eller materialer. Ved inntrukket toppetasje eller avtrappet etasjeplan tillates deler av tak benyttet som tilbaketrukket takterrasse. Takflater og tekniske anlegg/installasjoner over tak skal behandles som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Frittstående installasjoner, overdekket sykkelparkering, anlegg for avfallshåndtering og andre overbygde uteanlegg skal gis en estetisk utforming som integreres i den arkitektoniske utformingen av boligbebyggelsen. Garasjeanlegg under bebyggelse og planert terrengnivå skal avtrappes/tilpasses overliggende bygningsdeler.

§4.5 Utforming av ubebygde arealer

Ubebygde areal inn mot tilstøtende veier og randsoner skal gis en tiltalende utforming og behandling. Grøntområder og felles oppholdsareal innenfor byggeområdene skal gis en parkmessig opparbeidelse og beplantning. Pollenrike planter og trær som bjerk, or og hassel skal unngås.

Innenfor de enkelte delområder skal det avsettes felles utearealer for lek og opphold på minst 25 m2 pr boenhet inkl. evt. felles takterrasse. Av dette areal skal det innen en avstand på 50 -100 m fra hver bolig anlegges nærlekeplasser på min 100 m2, samt at det innenfor planområdet skal etableres varierte lek- og oppholdsareal som hver utgjør minimum 300 m2. Brukbarhet for alle skal vektlegges ved terrengforming, opparbeidelse og valg av materialer og utstyr. Mellom boligområdene skal det avsettes ”grønne” korridorer/oppholdsareal for gjensidig bruk av tilliggende områder. I tilknytning til B3 skal større felles grøntområder/oppholdsareal legges inn mot Råholt ungdomsskole Mellom felt B3 og B4 skal det anlegges en gjennomgående gangforbindelse til ungdomsskolen med tilliggende grøntområde/korridor med bredde på 14 m. Gangforbindelse skal opparbeides med bredde 3,5 m, og være åpen for allmenn ferdsel. Ubebygde arealer og felles lek- og oppholdsareal innenfor det enkelte område skal være ferdig opparbeidet iht. godkjent plan før det gis ferdigattest. §4.6 Avskjerming/inngjerding

Mot vei og jernbane tillates det oppsatt avskjerming oppført som tett støygjerde eller kombinert voll/støygjerde. Avskjerming skal inntegnes på utomhusplan, og skal være enhetlig hva gjelder utforming og materialbruk. Høyde og plassering skal godkjennes av kommunen.

§4.7 Avkjørsler – interne veger

Avkjørsler til områdene skal utformes med maks bredde på 5,0 meter, og tilfredsstille gjeldende kommunale normer hva gjelder utforming, sikt- og stigningsforhold. Boligområdene skal søkes tilrettelagt som bilfrie områder hvor parkering legges under bebyggelsen eller ved atkomst til områdene. Intern kjøreveger frem til parkeringsområder/garasjeanlegg skal opparbeides med

Rplan 0237xxxxx

Side 4 av 6

STASJONEN

RÅHOLT

33


kjørebredde 4,0 meter. Intern kjørbare gangveger skal anlegges med bredde 3,0 – 3,5 m, og ha snumulighet. Interne veier som skal benyttes ved avfallshåndtering skal dimensjoneres for renovasjonsbiler. §4.8 Parkering

Parkering skal etableres på egen grunn, hvor min. 1 p-plass pr boenhet skal være i garasjeanlegg. Innenfor områdene skal følgende parkeringsnorm legges til grunn: - 1,7 pplasser pr boenhet med 4-roms eller mer - 1,5 p-plasser pr boenhet med 3-roms - 1,2 p-plasser pr boenhet med 1-2 roms Minst 5 % av anlagte p-plasser skal utformes for bevegelseshemmede, og plasseres lett tilgjengelig i forhold til hovedinngang. Felles parkeringsområder på terreng skal deles opp i mindre områder med min. 20 meters innbyrdes avstand. Maksimal størrelse på enkeltområder er 30 p-plasser. Parkeringsområder på terreng skal avskjermes med beplantning. Krav til anleggelse av plasser for sykkelparkering skal være iht. kommunal parkeringsnorm.

§4.9 Universell utforming

Ved utforming av bebyggelse, gangforbindelser og oppholdsareal skal prinsipper for universell utforming ivaretas. Det skal opparbeides trygge og logiske ledelinjer, og stigningsforhold for gående skal være maksimum 1:20. Der dette ikke er gjennom- førbart, kan mindre partier ha en maksimal stigning på 1:15. Områder for gående skal ha blendfri belysning på minst 20 lux, og hovedinngang skal markeres tydelig og ha en blendfri belysning på minst 300 lux.

§4.10 Boligbebyggelse, B6

Innenfor felt B6 tillates oppført småhusbebyggelse i 2 etasjer + innredet loft Gesims/mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 6,0 meter og 9,0 meter. Maksimal tillatt grad av utnyttelse er % BYA = 30 %. Det tillates frittliggende garasjer og boder. Det skal anlegges 2 p-plasser pr bolig, hvor minst en p- plass er i garasje.

§4.11 Undervisning

Området skal utnyttes til skole med skolegård, parkering og andre tilhørende anlegg. Maks BYA=40 % Tilfredsstillende arealer for varelevering og parkering for funksjonshemmede skal opparbeides i direkte tilknytning til skolebygget. Området skal være opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. Bebyggelsen i området tillates oppført med maks gesimshøyde; C+ 211,1. Det faste utvalget for plansaker kan kreve at det skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for området i målestokk 1:500 eller 1:200 før utbygging kan skje. Detaljeringsgraden for aktuell bebyggelse skal være som beskrevet nedenfor. Hvis det anses tilstrekkelig med situasjonsplan som en del av byggesøknaden, skal denne tilfredsstille de samme kravene som beskrevet nedenfor for bebyggelsesplanen. Alle planer skal være målsatt, høydesatt og supplert med beskrivelse. Det faste utvalget for plansaker kan kreve at det skal utarbeides modell og/eller (aksonometriske) perspektiver. Bebyggelsesplanen/situasjonsplanen skal vise forhold som: * avkjørsel fra offentlig veg/gate, fortau/gangforbindelser, frisiktlinjer mm. * parkeringsplasser, sykkelparkering, varelevering. * ny plassering av bebyggelse sammen med eksisterende/tilliggende bebyggelse. * etasjeantall, gesimshøyde og takform skal påføres og illustreres. * samlet grøntstruktur, med eksisterende og fremtidig vegetasjon og terreng, beplantede og møblerte uteoppholdsarealer, leke/oppholdsarealer i tilknytning til skolegårdsfunksjoner.

Ny bebyggelse skal søkes tilpasset eksisterende bebyggelse i dimensjoner, fasaderytme, takform, farger mm, fortrinnsvis i et tidsmessig formspråk. Målsettingen skal være å forsterke og videreutvikle Råholt Ungdomsskoles karakter.

Rplan 0237xxxxx

34

Side 5 av 6

STASJONEN

RÅHOLT


§5.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2)

§5.1 Kjørevei, annet vegareal og fortau (offentlig)

Kjøreveg skal utformes som atkomstveg type A1 med tilliggende fortau i samsvar med vegnorm 2007 og tilknyttes Nedre Grindaveg. Atkomstveg skal anlegges med asfaltert kjørebredde på 4,5 m og ensidig fortau med bredde 2,5 m. Fortau skal anlegges som gjennomgående med nedsenket kantstein ved avkjørsler. Atkomstveg skal avsluttes med snuplass dimensjonert for lastebil (L).

§5.2 Gang- og sykkelveg (offentlig)

Gang- og sykkelveg er vist på plankartet med reguleringsbredde 5,0 m, og skal opparbeides med bredde 2,5 m samsvar med vegnorm 2007, type GS1.

§5.3 Før bygging kan igangsettes for offentlig kjøreveg og gang- /sykkelveger skal det foreligge

godkjent byggeplan og detaljprosjektering for anlegget.

§5.4 Parkering

Avsatt areal kan benyttes som parkeringsområde for felt B1 og B3. Plassering av avkjørsel skal fastlegges ved innsendelse av rammesøknad. Parkeringsområde skal avskjermes med beplanting ut mot tilliggende gangforbindelser og kjøreveger

§5.5 Avkjørsel (felles)

Avkjørsel fra Gladbakkgutua skal være felles for felt B4 og Råholt Idrettshall. Utforming av avkjørsel skal fastlegges ved innsendelse av rammesøknad for B4.

§6.

GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 3)

§6.1 Vegetasjonsskjerm/Buffersone

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad søkes bevart som vegetasjonsskjerm/buffersone mellom boligområdene og jernbaneområdet, evt. erstattet med nyplanting. Innenfor området tillates det anlagt en støyvoll/støyskjerm hvor tilliggende areal skal tilbakeføres som grøntområde. Eier av arealene er ansvarlig for skjøtsel av områdene.

Rplan 0237xxxxx

Side 6 av 6

STASJONEN

RÅHOLT

35


36

STASJONEN

RÃ&#x2026;HOLT


STASJONEN

RÃ&#x2026;HOLT

37


FOR EIENDOMMEN: Adresse: Stasjonsløkka Bygg B Stasjonen Gnr. 127 Bnr. 82 i Eidsvoll kommune Oppdragsnummer: 89-18-9010

Meglerforetak:

Romerike Eiendomsmegling AS

Saksbehandler:

Vibeke Voksøy

Telefon/Faks:

63 94 26 50 / 63 94 26 59

E-post:

vibeke@aktiv.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM: Kjøpesum

Kr

Beløp med bokstaver

Kr

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den

Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet. Ønsket overtakelsesdato: Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:

Kjøpet vil bli finansiert slik: Låneinstitusjon:

Referanse og tlf nr:

Lånt kapital:

Kr

Egenkapital:

Kr

Totalt:

Kr

Egenkaptitalen består av:

 Salg av nåværende bolig eller fast eiendom  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn:

Navn:

Fødselsnr (11 siffer):

Fødselsnr (11 siffer):

Adr:

Adr:

Postnr:

Sted:

Postnr:

Sted:

Tlf:

E-post:

Tlf:

E-post:

Dato:

Sign:

Dato:

Sign:

Kopi av legitimasjon

38

Kopi av legitimasjon

STASJONEN

RÅHOLT


Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg

av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. 6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding

om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

STASJONEN

RÅHOLT

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

39


40

STASJONEN

RÃ&#x2026;HOLT


Oppdragsnummer: 89-18-9010 Formidlingsnummer: Dato:

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Eidsvoll Verk Tomteselskap AS Alexander Kiellandsgate 2 B 2001 Lillestrøm

Født: orgnr. 994316494

heretter kalt selger, og

heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende Kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT Eidsvoll Verk Tomteselskap AS (heretter omtalt som «Selger») utvikler og bygger blokkleiligheter på Stasjonsløkka på Råholt. Selger planlegger å føre opp totalt 366 boliger på Grinda. På eiendommen gnr 127, bnr 82 vil det i tredje byggetrinn føres opp til sammen 40 leiligheter – heretter omtalt som prosjektet. Selger overdrar til kjøper ny eierseksjon under oppføring. Eierseksjonen vil bli en del av et sameie som ligger på eiet tomt og som vil utgjøre: a) Bolig nummer på eiendommen gnr 127, bnr. 82 i Eidsvoll kommune med adresse Grindatunet 13, leilighet 2070 Råholt. (Endelig adresse og eiendomsbetegnelse vil fastsettes senere) med: b) Tilhørende balkong/terrasse/uteareal c) Bruksrett til 1 bod i sameiets fellesareal (plassering tildeles ved overtagelse) Bruksrett til __ stk. parkeringsplass i sameiets fellesareal (plassering tildeles ved overtagelse) Det svares dokumentavgift av tomteverdien ved overskjøting og oppgjør for Boligen. Utover dette har Kjøper som sameier i det fremtidige sameiet felles bruksrett til sameiets utvendige og innvendige fellesareal.

Initialer kjøper:

Initialer selger: 1/13

STASJONEN

RÅHOLT

41


Eiendommen vil bli seksjonert og seksjonsnummer tildelt innen overtagelse. Garasjeplasser innenfor Eiendommen planlegges registrert som tilleggsdel til de seksjoner hvor garasjeplass inngår. Dersom slik seksjonering ikke tillates eller en annen organisering av garasjekjelleren er mer hensiktsmessig forbeholder Selger seg på fritt grunnlag enten til å opprette et eget garasjesameie eller tildele seksjonen en midlertidig eksklusiv bruksrett, jfr. Eierseksjonslovens § 19-5. Endringen vil skje uten forhøyelse eller reduksjon av kjøpesummen. Selger forbeholder seg videre retten til å avgjøre hvordan organiseringen av fellesarealer, uteområder, garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Ovennevnte kontraktsobjekt benevnes i fortsettelse som «Boligen». Selger forbeholder seg retten til å tildele bod og eventuell parkeringsplass ved overtagelse. Kjøper har fått seg forelagt en bygningsmessig beskrivelse av Boligen inntatt i prospekt med tilhørende vedlegg. Boligen overtas i overensstemmelse med disse spesifikasjoner og beskrivelser med tillegg av eventuelle skriftlige endringer og tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom partene, eller mellom Kjøper og representant for Selger. Selger har rett til, uten at Kjøper kan kreve endring i pris, å foreta endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og som ikke forringer Boligens kvalitet og funksjon. Det samme gjelder for eventuelle endringer som følger av pålegg fra myndighetene. Kjøper har ved en gjennomgang av kjøpekontrakten gjort seg kjent med eiendommens foreløpige tomtegrenser, samt regulerings- og eventuell bebyggelsesplan for området. Endelige tomtegrenser og tomteareal fastsettes av Eidsvoll kommune for Selgers regning. Det tas forbehold om mindre justeringer når det gjelder endelige tomtegrenser og areal uten at det kan gjøres gjeldende sanksjoner som følge av endringen 2. KJØPESUM/ OMKOSTNINGER Kjøpesummen for Boligen utgjør Kr. ,-, 00/100 Kjøper må betale omkostninger uoppfordret til meglerforetakets klientkonto samtidig med sluttoppgjøret. Nedenfor følger en fullstendig oppstilling: Kjøpesum og omkostninger Totalt kr.

Beløp

,0,-

I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale omkostninger jfr. salgsoppgave senest 2 dager før overtagelse: Innbetalt depositum inngår som en del av kjøpesummen for leiligheten. I tillegg kommer tinglysingsgebyr med kr. 525,- og attestgebyr pålydende kr. 172,-, for hvert pantedokument Kjøper ønsker tinglyst på eiendommen i forbindelse med etablering av pant. Omkostningene forfaller til betaling samtidig med sluttoppgjøret. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Er det tatt forbehold fra Selgers side, jfr. punkt 3, plikter Kjøper å innbetale forskuddet selv om garanti ikke er stilt etter bustadoppføringslova § 12, jf. punkt 5. Garanti skal stilles straks avtale er inngått eller når forbeholdene er bortfalt. Det er avtalt at det skal forskuddsinnbetales to måneders fellesutgifter til forretningsfører ved overtagelse slik at sameiet opparbeider seg likviditet. Initialer kjøper:

Initialer selger: 2/13

42

STASJONEN

RÅHOLT


Endrings-/tilleggsbestillinger innbetales til meglers klientkonto på bakgrunn av den skriftlige avtalen som inngås mellom partene ellers Selgers representant, jfr. pkt. 6.2. Signert tilvalgsavtale oversendes megler.

3. FORBEHOLD FRA SELGER Selger forbeholder seg retten til å endre antall seksjoner i sameiet, leie ut usolgte seksjoner samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser. Selger tar forbehold om tilstrekkelig finansiering av prosjektet, og forbehold om forhåndssalg av minst 60 % før byggestart. Selger tar også forbehold om kommunal godkjenning av prosjektet i tråd med Selgers planer. 4. OPPGJØR Eiendomsmegler er meglerforetaket Romerike Eiendomsmegling AS Oppgjøret mellom partene foretas av Meglers oppgjørsavdeling: Aktiv Eiendomsoppgjør AS. Postboks 2349 Solli, 0201 OSLO. Tlf.: 22 87 63 60, Faxnr.: 22 87 63 61. Dette endrer ikke ansvarsforholdet som Megler har overfor Kjøper og Selger. Partene gir Aktiv Eiendomsoppgjør AS fullmakt til å foreta endelig oppgjør etter denne kontrakt. Alle innbetalinger, dokumenter og henvendelser angående oppgjøret skal rettes dit. Kjøpesummen regnes ikke som betalt før kjøpers panterett er mottatt av oppgjørsavdelingen i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. I tillegg må kjøpesum og omkostninger være innkommet på klientkonto og skriftlig melding fra Kjøpers bank må foreligge. Dato for renteberegning mellom partene avhenger av både mottak og valutering. Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til Meglers klientkonto nr. 18704600719, Romerike Eiendomsmegling AS og merkes med: 89-18-9010 Stasjonsløkka Bygg B Stasjonen Utbetaling fra oppgjørsavdelingen til Selger skjer etter Kjøpers overtagelse av Boligen og når hjemmelen er overført til Kjøper. Fram til overskjøting tilfaller renter opptjent på klientkonto den som har instruksjonsretten over beløpet. Dersom Selger stiller garanti etter bustadoppføringslova § 47 vil deloppgjør utbetales til Selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører. Dersom garantien kommer til anvendelse, bekrefter Kjøper ved underskrift av denne kontrakt at garantisten får ugjenkallelig fullmakt til å returnere eventuelle utbetalinger til Megler slik at denne får avviklet et eventuelt inneståelsesansvar overfor Kjøpers bank. Dersom garanti etter bustadoppføringslova § 47 ikke blir stilt er det innbetalte beløp underlagt Kjøpers rådighet og Kjøper opptjener renter av beløpet frem til det evt. stilles garanti eller Boligen er overskjøtet til Kjøper. Utbetaling av renter forutsetter av renten totalt sett overstiger mer enn et halvt rettsgebyr. Et halvt rettsgebyr utgjør pt kr 524,50.

Initialer kjøper:

Initialer selger: 3/13

STASJONEN

RÅHOLT

43


Før nøkkel til Boligen kan utleveres og skjøtet tinglyses, skal fullt oppgjør i henhold til punkt 2 være disponibelt på Meglers klientkonto inklusiv oppgjør for utførte endringer og tilleggsarbeider. Dersom kjøpesummen ikke blir innbetalt til Romerike Eiendomsmegling AS sin klientkonto i rett tid eller ev. lånedokumenter i tinglysingsklar stand ikke er Megler i hende innen overtagelse, svarer Kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven, til Selger. Forsinkelsesrente beregnes av hele kjøpesummen, med fratrekk av ev. innbetalt og disponibelt forskudd, frem til hele kjøpesummen samt omkostninger er innbetalt og disponibelt på Meglers klientkonto. Fullt oppgjør anses ikke innbetalt før også ev. påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Denne bestemmelse gir ikke Kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Vesentlig mislighold gir Selger rett til å heve Kjøpekontrakten. Manglende innbetaling av kjøpesummen med 30 dager eller mer anses som vesentlig mislighold. Selger har i slike tilfeller en rett, men ikke en plikt, til å heve Kjøpekontrakten og foreta dekningssalg. Vesentlig mislighold gir Selger rett til å få dekket sitt dokumenterte krav og de påførte kostnader som dekningssalget medfører. Partene er enige om at Selger ved vesentlig mislighold kan kreve dekket deler av utlegg og eventuelt tap av det allerede innbetalte depositum, inkludert renter opparbeidet på klientkonto, jfr. prospekt. Ved avbestilling reguleres erstatningen av bustadoppføringslova. § 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Påbegynte endringsarbeider må betales i sin helhet. Hvis Kjøpekontrakten ikke gjennomføres vil renter på innbetalt beløp tilfalle Kjøper. Selger kan ikke disponere over delinnbetalingen før det er blitt stilt bankgaranti jfr. bustadoppføringslova. § 47. Kjøper kan kreve at Megler dokumenterer at slik garanti er stilt før beløpet utbetales. Dersom slik garanti ikke blir stilt blir delinnbetaling(er) stående på Meglers klientkonto inntil overtagelse og sluttoppgjør finner sted. Ved forsinket betaling vil Selger også kunne stanse arbeidet med Kjøpers Bolig selv om Selger ikke velger å heve kontrakten. Selger tar forbehold om heving ved forsinket betaling, selv om Kjøper har overtatt boligen og/eller hjemmelen til boligen. Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i Boligen før fullt oppgjør før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør etter denne kontrakt, godtar Kjøper utkastelse fra Boligen uten søksmål og dom, jfr. lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 § 13-2, 3. ledd (e). 5. HEFTELSER OG SKJØTE Selger har utstedt en panterett til Megler som lyder på samlet kjøpesum for hele prosjektet. Panterettsdokumentet inneholder en urådighetserklæring. Panteretten tinglyses av Megler for selgers regning og vil bli slettet i forbindelse med sluttoppgjøret etter at Selgers pengeheftelser er slettet.

Initialer kjøper:

Initialer selger: 4/13

44

STASJONEN

RÅHOLT


Boligsameiet har pant i hver seksjon, jfr. lov om eierseksjoner av 23/5-1997 nr 31 § 25. I tillegg har kommunen legalpant (lovbestemt pant) for kommunale gebyrer, jfr. panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 6-1. For øvrig overdras Boligen fri for andre pengeheftelser enn de Kjøper selv måtte påhefte i forbindelse med betaling av kjøpesummen. Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser, herunder servitutter som er registrert under pengeheftelser i grunnboken. I tillegg kan Selger tinglyse bestemmelser vedørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av offentlige myndigheter. Kjøper er kjent med eiendommens tinglyste servitutter slik disse framgår av grunnboken. Skjøte på seksjonen utstedes av Megler. Dersom seksjonsnummer ikke er fastsatt ved kontraktsdato gir partene Megler fullmakt til å påføre dette på skjøtet og eventuelle pantedokumenter så snart det foreligger. Etter overtagelse skal seksjonen overskjøtes til den Kjøper som Kjøpekontrakten utpeker. In blanco skjøter aksepteres ikke. Kjøper bekrefter ved egenerklæring på skjøtet at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonslovens § 22. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse på grunn av sen offentlig saksbehandling. Det tar forbehold om at offentlige myndigheters saksbehandlingstid medfører at fradeling av eventuelle tomteparseller og seksjonering blir forsinket. Såfremt dette ikke har funnet sted innen overtagelse vil overskjøting til Kjøper skje så snart det praktisk lar seg gjøre. Dersom Selger ønsker å disponere kjøpesummen før skjøtet er tinglyst må garanti etter bustadoppføringslova § 47 stilles. Kjøperen kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysning av nødvendige erklæringer eller bestemmelser knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Ved inngåelse av denne kjøpekontrakt opplyser Selger at følgende tinglysninger kan bli foretatt: • • • • • • • •

Om kommunal rett til å anlegge eller ha liggende ledninger, kummer eller lignende installasjoner. Allmennhetens rett til fri ferdsel på internveier og eventuelle fellesarealer Rett til fri ferdsel i garasjekjeller Pliktig medlemskap i BORI Rett for fjernvarmeselskapet til å ha ledninger over eiendommene Rettigheter for sameiet til parkeringsplasser på utvendig parkeringsplass Rett for Canal Digital til teknisk rom til fordelingssentral for sameiet. (Kostnader skal fordeles ut i fra det totale antall leiligheter i sameiet) Felles forretningsfører for sameiet samt felles driftsavtaler

Listen er ikke uttømmende, og ytterligere tinglysinger kan finne sted 6. ENDRINGER OG TILLEGGSARBEIDER Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger i forhold til hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilket tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt og som i omfang skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelse og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jfr. bustadoppføringslova § 44. Initialer kjøper:

Initialer selger: 5/13

STASJONEN

RÅHOLT

45


Prosjektets «Entreprenør» vil utarbeide en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtagelsestidspunkt. Kontrakt for tilleggsarbeider inngås direkte med Entreprenør. Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre kjøpesummen med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil medføre ulempe for selger og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse av å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Alle tilleggsarbeider/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne og betales direkte til Meglers konto før overtagelse. 7. SAMEIET Kjøper og hans rettsetterfølgere har rett og plikt til å være medlem av sameiet som etableres på eiendommen. Sameiet administrerer fellesinteressene, herunder driften av utomhusanlegg og fellesarealer. Kjøper plikter å rette seg etter sameiets vedtekter samt å betale sin forholdsmessige andel av driftsutgiftene for eiendommen fra overtagelse. Budsjett over driftsutgiftene stadfestes av sameiet i konstituerende møte. Regler for styring og drift av sameiet følger av Eierseksjonsloven, jfr. pkt. 14. Vedlagt denne kjøpekontrakt følger foreløpige vedtekter for sameiet. Vedtektene vil kunne bli endret av Selger fram til seksjonering. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet og for sameiets regning. Når sameiet er etablert innkaller Selger styret ved sameiets leder til ferdigbefaring for sameiets fellesarealer. Kjøper gir ved underskrift på Kjøpekontrakten sameiets styre fullmakt til å overta fellesarealene. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av Selger noteres. Eventuelle gjenstående arbeider så vel inn- som utvendig skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell framdrift. 8. OVERTAGELSE OG FERDIGBEFARING Det planlegges 16-20 måneders byggeperiode fra første gangs IG er gitt. Forutsatt oppstart av byggearbeidene innen 2. kvartal 2018, planlegges Boligen klar for overtagelse anslagsvis 4. kvartal 2019. Planlagt overtagelsesperiode meddeles samtidig med varsel om byggestart, jfr. punkt 3. Forpliktende overtagelsesmåned vil bli varslet Kjøper ca. 3 måneder før overtagelse. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte frist til å ha boligen klar til overtagelse, jfr. punkt 8.1 ovenfor. Selger skal varsle om dette med tilsvarende frist, jfr. punkt 8.1 ovenfor. Endelig overtagelsestidspunkt vil bli gitt med ca. 2 ukers skriftlig varsel fra Selger. Dersom oppstart forskyves, forskyves planlagt overtagelsestidspunkt tilsvarende uten at dette utløser krav på dagmulkt. Selger har rett til tilleggsfrist dersom Kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller vilkårene nevnt i bustadoppføringslova. § 11 er oppfylt. Kjøper skal i tilfelle varsles skriftlig. Initialer kjøper:

Initialer selger: 6/13

46

STASJONEN

RÅHOLT


Selger skal informere Kjøper dersom det kan påregnes endringer i forhold til det avtalte overtagelsestidspunkt. Ved forsinket overtagelses etter endelig varslet overtagelsesdato har Kjøper krav på dagmulkt etter gjeldende satser. Dagmulkt og/eller erstatning som følge av forsinkelse kan settes ned dersom det ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen på tapet og forholdene ellers ville være urimelig. Dersom det i byggetiden skulle inntreffe streik, lockout eller gjøre seg gjeldende andre forhold som Selger ikke er herre over, kan Kjøper ikke kreve dagmulkt eller erstatning, heve eller påberope seg gunstige betalingsbetingelser. Vesentlig forsinkelse gir Kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi melding til Selger om hevingskravet før overtagelse. Dersom Kjøper velger å heve kontrakten skal Selger tilbakebetale innbetalte beløp og Kjøper plikter å returnere/kvitter garantien for opphører. Selger vil normalt innkalle til en forhåndsbefaring ca. 2 uker før arbeidene vil være fullført. Boligen besiktiges da av Kjøper og Selger og/eller Entreprenør i fellesskap. Selger fører referat fra forhåndsbefaringen. På overtagelsesdagen skal partene sammen gjennomgå Boligen og undertegne en overtagelsesprotokoll. Kjøper er forpliktet til, under befaringen, å fremme eventuelle reklamasjoner på synlige feil eller mangler. Reklamasjoner samt selgers standpunkt til disse skal protokolleres. Protokollen skal signeres av begge parter. Selgere forplikter seg til å utbedre kjente feil og mangler innen rimelig tid. Kjøper kan kun nekte overtagelse dersom boligen på overtagelsestidspunktet har vesentlige feil eller mangler. Overtagelse kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder på utomhus og fellesarealer. Arbeidene skal ikke være til hinder for at hele seksjonen kan bebos. Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtagelse. Synlige feil og skader på vindusruter, porselen, dører og overflater kan ikke påberopes av Kjøper etter at overtagelsen er gjennomført. Boligen overtas i bygg-rengjort stand. Dersom det er feil eller mangler har Kjøper rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen. Beløpet skal ikke overstige utbedringskostnaden som mangelen/feilen måtte utgjøre, jfr. bustadoppføringslova § 31. Dette må protokolleres i overtagelsesprotokollen og samtidig meddeles megler skriftlig. Med mindre annet er avtalt vil renter på et eventuelt tilbakeholde beløp tilfalle Selger. Kjøper har jfr. bustadoppføringslova § 49, 2. ledd deponeringsrett for omtvistet beløp. Kjøper kan kreve overtagelse og hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringslova. § 49, 1. ledd. Selger kan etter forsinkelsesrenteloven kreve forsinkelsesrente av Kjøperen for beløp som er urettmessig tilbakeholdt/deponert. Hvis det konstateres mangler som det faller uforholdsmessig kostbart å utbedre forhold til den betydning mangelen har for eiendommens bruksverdi, har Selgeren rett til å gi Kjøperen prisavslag i stedet for å foreta utbedringer. Dersom ikke annet er avtalt utleveres nøkler til eiendommen ved overtagelsesforretningen, såfremt sluttoppgjør jfr. punkt 2 og 3 er bekreftet innbetalt, eventuelt deponert (se punkt 9). Dersom Selger utleverer nøkler til Kjøper før innbetaling av kjøpesummen, bærer Selger selv risikoen og Megler er uten ansvar. Initialer kjøper:

Initialer selger: 7/13

STASJONEN

RÅHOLT

47


Kjøper plikter å gi Selger eller dennes representanter tilbake til eiendommen og mulighet til å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager mellom klokka 08.00 og 17.00 i en nærmere definert periode etter avtale. Inntil samtlige leiligheter med tilhørende utomhusarealer er ferdigstilt har Selger rett til å ha anleggsmaskiner, materialer, rigg og utstyr stående på området. Denne retten gjelder så lenge byggearbeidene pågår. Eventuelle skader dette påfører eiendommen skal Selger snarest utbedre for egen regning. Selger er ansvarlig for at det foreligger midlertidig brukstillatelse for Boligen senest på overtagelsesdagen. Av midlertidig brukstillatelse vil det framgå hvilke arbeider som gjenstår før ferdigattest kan gis. Selger vil senere framskaffe ferdigattest. Kjøper kan ikke ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger og har rett til å nekte overtagelse fram til slik attest er utstedt. Overtagelsesforretning kan gjennomføres selv om det gjenstår mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og arbeider som skal utføres på fellesarealene. Eventuelle gjenstående arbeid utføres innen rimelig tid hensyntatt årstid og rasjonell framdrift. Hvis Kjøperen ikke gjør gjeldende reklamasjoner eller, skjønt behørig varslet, ikke møter til overtagelsesforretning, anses Boligen som overtatt. Kjøper kan kreve ny overtagelsesforretning dersom det foreligger gyldig grunn til uteblivelsen. Dette forutsetter at Kjøper, så snart hun eller han får kjennskap til uteblivelse, varsler Selger og megler om dette. Risikoen for Boligen går over på Kjøper så snart Boligen er overtatt. Overtar ikke Kjøper til avtalt tid, og årsaken ligger hos Kjøper, har Kjøper risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha overtatt Boligen. Alle kostnader vedrørende Boligen, herunder kostnader til nødvendig oppvarming, bæres av Kjøper fra overtagelsestidspunktet. Sameiets fellesarealer befares av sameiets styre eller personer utpekt av disse. Selger varslet styret når fellesarealer er ferdigstilt. Av praktiske grunner vil Selger gjøre ferdig fellesarealene for utbyggingen i naturlige etapper. Selger kan velge å dele opp de enkelte etappene hvis årstid eller andre forhold tilsier at dette er hensiktsmessig. Det skal føres protokoll og eventuelle mangler og gjenstående arbeider som skal utbedres noteres i protokollen. Framdriften og ferdigstillelse av arbeidene skal også protokolleres. Forbrukeren gir med sin underskrift på denne kontrakt fullmakt til at styret (valgt blant sameierne) gjennomfører overtagelse av fellesarealer. Dersom styret ikke er valgt på overtagelsestidspunktet, eller kun består av medlemmer utpekt av Selger, skal Selgeren før overtagelse innkalle de framtidige eierne slik at de velger minst 2 personer til å forestå overtagelsesforretningen. Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er gjennomført, aksepterer partene at kr. 5000,- holdes tilbake på meglers klientkonto. Av dette beløpet aksepterer partene av kr. 2000,- holdes tilbake fram til ferdigattesten foreligger. Selgeren kan få utbetalt beløpet mot at det stilles en selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon for hele beløpet. Selgeren skal fra overtagelsesforretningen protokollere at styret, eventuelle representanter som er valgt av de framtidige sameierne, samtykker i at det tilbakeholdte beløp utbetales til Selger. Eventuelt at deler av det tilbakeholdte beløp kan utbetales. Initialer kjøper:

Initialer selger: 8/13

48

STASJONEN

RÅHOLT


Verdien av gjenstående arbeid skal samsvare med summen av tilbakeholdt beløp. Alle renter som opptjenes på det tilbakeholdte beløpet tilfaller Selgeren. Dersom arbeidet forsinkes av forhold Kjøper svarer for, har Selger krav på fristforlengelse og dekning av sine merkostnader, jfr. bustadoppføringslova. §§ 11 og 43. 9. GARANTI Selger stiller sikkerhet (garanti) for riktig oppfyllelse av kontrakten, jfr. bustadoppføringslova. § 12, tredje ledd med: - 3 % av kjøpesummen fram til overtagelse Kr. 0,- 5 % av kjøpesum etter overtagelse Kr. 0,Garantiene vil bli stilt enten enkeltvis eller i form av en samlegaranti. Originalene oppbevares hos Megler fram til garantiens utløp, hvorpå de returneres til garantistilleren. 10. FORSIKRING I byggeperioden er eiendommen forsikret av Selger. Eiendommen skal være forsikret av Selger til 2 uker etter at sameiets innvendige fellesarealer er overtatt av sameiet. Sameiet skal deretter tegne egen forsikring. 11. MANGLER - REKLAMASJON Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel ved Boligen må Kjøper reklamere skriftlig overfor Entreprenør med kopi til Selger innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper plikter å iverksette de tiltak som med rimelighet kan forlanges for å begrense omfanget av eventuelle skader som følge av mangelen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtagelsen. Den absolutte reklamasjonsfristen gjelder selv om mangelen ikke kunne oppdages på et tidligere tidspunkt. Rettmessige mangler som er påberopt i rett tid vil Selger utbedre vederlagsfritt for Kjøper innen rimelig tid etter at reklamasjonen er framsatt. Ca. ett år etter overtagelsen skal Selger innkalle til en kontrollbefaring av Boligen. Det skal føres protokoll fra denne. Protokollen undertegnes av Kjøper og Selger. Dersom det ikke er til klar ulempe for Kjøper, eller medfører forringelse av Boligen, kan Selger kreve at utbedring av mangler framsatt etter overtagelsen skjer samlet etter kontrollbefaringen. Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes Kjøpers bruk av Boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler, ikke omfatter reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, eller sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side. Selgers utbedringsplikt omfatter heller ikke skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse eller andre begivenheter som Selger ikke bærer risikoen for. For utbedring av eventuelle mangler er Kjøper forpliktet til å gi Selger og dennes representanter adgang til Boligen slik at det er mulig å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdager og i normal arbeidstid. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som Initialer kjøper:

Initialer selger: 9/13

STASJONEN

RÅHOLT

49


dette avsluttes. Dersom Selger etter 3 ukers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid mister Kjøper retten til utbedring. Kjøper har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av Selger, med mindre Selger unnlater å rette mangelen innen rimelig tid og heller ikke har gjort dette etter at Kjøper skriftlig har varslet med 3 ukers varsel om at arbeidene vil bli satt bort til andre. 12. SÆRSKILTE BESTEMMELSER Tomten og utomhusarbeider: Utbyggingen av eiendommen fordeles over flere byggetrinn. Dette innebærer at utomhusanlegg og adkomstveier ikke er ferdigstilt ved overtagelse, samt at det vil være byggeaktiviteter etter overtagelse. Det vil også bygges boliger på omkringliggende eiendommer. Kjøper aksepterer at det kan være deler av utomhusarbeidene som ikke er ferdigstilt ved overtagelse. Selger forplikter seg til å gjøre ferdig disse så snart som mulig etter at bebyggelsen/feltet er ferdig utbygget. Inntil hele byggeprosjektet er ferdigstilt, har Selger rett til å ha anleggsmaskiner, utstyr, skilt og eventuelt brakker mv. stående på tomten. Eventuelle skader som dette måtte påføre eiendommen skal Selger snarest utbedre. Boligen: Boligen er solgt med de betingelser som framgår av denne kontrakt med bilag, jfr. punkt 15. Selgeren skal levere boligen, fellesarealer og arbeider på tomten med god håndverksmessig standard. Materialer forutsettes å være av vanlig god kvalitet. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Ca ett år etter at eiendommen er overlevert vil Selgeren eller Entreprenør foreta kontrollbefaring og deretter utføre eventuelle justeringer og etterarbeider snarest mulig, jfr. protokoll som fylles ut ved befaring. Salgsprospektet er ikke bindende for Boligens detaljutforming og farger. Opplysninger gitt i salgsprospekt kan fravikes dersom Selger anser det som nødvendig eller ønskelig. Eventuelle endringer skal ikke ha innvirkning på forutsatt standard. Ved motstrid mellom leveringsbeskrivelse og tegninger gjelder leveringsbeskrivelse. Partene samtykker til bruk av elektronisk kommunikasjon der denne avtale eller bustadoppføringslova krever skriftlighet. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve prisavslag. Selger har på vegne av sameiet inngått avtale med BORI vedrørende: Initialer kjøper:

Initialer selger: 10/13

50

STASJONEN

RÅHOLT


-

Forretningsførsel, 5 års avtale Driftstjenester, 3 års avtale Bevar/HMS tjeneste, 2 års avtale

Justering av innhold i driftsavtale kan gjøres etter 1 års drift. Inntil sameiet er etablert, vil utbygger ha rett til å forvalte eiendommen og til å foreta nødvendige beslutninger av økonomisk og juridisk art for å få driftet eiendommen på en forsvarlig måte. For eksempel som å inngå avtale med heisleverandør, fjernvarme, drift og lignende. Prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen av de enkelte enheter. Det tas forbehold om plassering og størrelse på sjakter, innkasseringer og nedforinger i forbindelse med rørgjennomføringer. Videre tas det forbehold om at avvik kan forekomme mellom de skisser og tegninger som er presentert i prospektet og beskrivelsen. Sistnevnte er gjeldende kontraktsdokument. Det gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig orientere Kjøper om slike endringer. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer av byggene/prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer på fasaden og plassering av balkonger. Ved besøk på byggeplassen før overtagelse skal Kjøper alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Denne kontrakt gjelder individuelt for Kjøper og kan ikke uten Selgers samtykke transporteres. Selger kan samtykke til direkteoverskjøting ved et videresalg av Boligen før overtagelse for et gebyr på kr 50 000,-. Ny Kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Kjøper er gjort spesielt oppmerksom på at transport av garantien ved salg av seksjonen i garantiperioden må godkjennes av garantisten. 13. TVISTER Skulle det oppstå tvist om forståelsen av kjøpekontrakten skal partene søke å løse denne ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene fram skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved Boligens verneting. Partene kan imidlertid etter at tvist er oppstått avtale at saken skal avgjøres ved voldgift eller etter reglene i voldgiftsloven av 2004. 14. FORHOLDET TIL LOVVERK Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad mm. av 13/6-1997 nr. 43 «Bustadoppføringslova» samt lov av 29.05.17 om eierseksjoner «Eierseksjonsloven» kommer til anvendelse i kontraktsforholdet. Ny lov om eierseksjoner «Eierseksjonsloven» som trer i kraft 01.01.2018( 01.07.2018 for § 9) kommer til anvendelse i kontraktsforholdet. 15. VEDLEGG. Initialer kjøper:

Initialer selger: 11/13

STASJONEN

RÅHOLT

51


Kjøper bekrefter å ha mottatt og lest salgsprospektet, salgsopplysninger fra Megler og vedleggene til disse. Dette utgjør grunnlaget for leveransen av Boligen med tillegg av følgende vedlegg: - Salgsprospekt - Salgsopplysninger for Stasjonsløkka - Plantegning - Situasjonsplan - Reguleringsbestemmelser og kart vedtatt 19/6-2012 - Forslag til vedtekter for sameiet - Grunnboksutskrift datert 3. april 2017 - Bustadoppføringslova - Instruks om oppgjør - Utbyggingsavtale - Revidert utkast til vedtekter - Reviderte plan og fasadetegninger Denne kontrakt er undertegnet i 3 - tre - eksemplarer, hvorav selger, kjøper og oppdragsansvarlig beholder 1 - ett - eksemplar hver. Sted/dato: Kløfta, Kjøper:

Selger:

………………………………………………

…………………………………………… Eidsvoll Verk Tomteselskap AS

Initialer kjøper:

Initialer selger: 12/13

52

STASJONEN

RÅHOLT


Instruks om oppgjør for: Grindatunet Salget er gjennomført via Romerike Eiendomsmegling AS org.nr 990356254. Oppgjøret mellom partene foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling. Oppgjørsavdelingens adresse er: Aktiv Eiendomsoppgjør AS Postboks 2349 Solli, 0201OSLO. Tlf.: 22 87 63 60, Faxnr.: 22 87 63 61. Det er kjøpers ansvar å sørge for at betaling skjer iht. kjøpekontrakt. Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til meglers klientkonto nr. 18704364640, Romerike Eiendomsmegling AS og merkes med: 89-18-9010 Stasjonsløkka Bygg B Stasjonen Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er valutert på meglerforetakets klientkonto senest siste virkedag før overtakelse, jf. kjøpekontraktens punkt 9. All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av meglerforetakets oppgjørsavdeling. Kjøper må påse at pantedokumenter er Aktiv Eiendomsoppgjør AS i hende i god tid før overtakelse. Selger er innforstått med at det ikke vil bli foretatt oppgjør før: - pantedokument med urådighetserklæring er tinglyst - kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt fra kjøper - kjøper har overtatt eiendommen - meglerforetaket har mottatt signert overtakelsesprotokoll og selgers oppgjørsskjema - skjøte og ev. panterettsdokument er tinglyst Selger gjøres oppmerksom på at det normalt tar 2-3 uker fra overtakelse til utbetaling av oppgjør. Dette grunnet behandlingstid hos Statens Kartverk, postgang samt transaksjonstid banker imellom. Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter (pro & contra) vil kun bli foretatt der det er innlevert skjema for pro & contra og eventuelle kvitteringer. Det avregnes ikke pro & contra for beløp under kr. 524,50,-.

Utlevert og gjennomgått med kontraktsparter på oppdragsnummer: 89-18-9010 Dato:

Initialer kjøper:

Initialer selger: 13/13

STASJONEN

RÅHOLT

53


54

STASJONEN

RÃ&#x2026;HOLT


STASJONEN

RÃ&#x2026;HOLT

55


BORI UTBYGGING AS Bjørnsonsgate 35, Lillestrøm Postboks 323, 2001 Lillestrøm Telefon +47 63 89 02 00 bolig@bori.no

Foto og illustrasjoner i dette prospektet er brukt for å gi et bilde av hvordan det endelige resultatet kan bli. De må ikke betraktes som en nøyaktig gjengivelse. For beskrivelse av leveranse og materialer, se leveranserbeskrivelse og romskjema i vedlegg til prospekt. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. © BORI Utbygging AS 2019

boribolig.no

STASJONEN

RÅHOLT

Profile for BORI Utbygging AS

Stasjonen - Prospekt del 2  

Stasjonen er trinn 4 på Stasjonsløkka. Dette dokumentet er del 2 av prospektet og inneholder teknisk beskrivelse og juridisk leveranse.

Stasjonen - Prospekt del 2  

Stasjonen er trinn 4 på Stasjonsløkka. Dette dokumentet er del 2 av prospektet og inneholder teknisk beskrivelse og juridisk leveranse.