Page 1

КОНКУРС ЗА ОБЩ КАНДИДАТ НА САБ И КАБ ЗА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА САЕ

ПРОТОКОЛ 28 юли 2011 Днес, 28.07.2011 г. Комисия в състав: 1. Арх. Георги Бакалов – Председател на САБ 2. Арх. Светлозара Шаханова, член на УС на САБ 3. Арх. Лило Попов, член на УС на САБ, определени въз основа на Заповед № 38/26.07.2011 г. на САБ и 4. Арх. Атанас Тосев, Зам.председател на КАБ 5. Арх. Иво Пантелеев, Зам.председател на КАБ, определени от Председателя на КАБ проведе заседание за избор на общ кандидат на САБ и КАБ за изборна длъжност в ръководните органи на САЕ. Постъпили в обявения срок кандидатури: • в САБ: 1. арх. Иван Данов 2. арх. Дарина Димитрова 3. арх. Росица Златанова 4. арх. Параскева Божинова

1. 2. 3. 4. 5. 6.

• в КАБ: арх. Мариана Цветкова арх. Иван Данов арх. Ева Попнеделева арх. Николай Гълъбов арх. Александър Аврески арх. Миломир Богданов

1


Подадените от кандидатите материали бяха отворени и разгледани детайлно, относно поставените в конкурса изисквания. Констатирано бе, че само в кандидатурата на арх. Р.Златанова е представено предложението по т.7 от изискванията.

Членовете на Комисията определиха следните критерии за оценка на кандидатурите: 1. Минимум 10 години професионален стаж; 2. Членство и в двете организации САБ и КАБ; 3. Опит в организационна, управленска и международна дейност; 4. Езикови познания: минимум английски и френски език. След проведената дискусия и елиминиране по тези критерии, се формира „къса листа” в състав: 1. арх. Росица Златанова 2. арх. Мариана Цветкова 3. арх. Николай Гълъбов като и тримата колеги имат качествата за общ кандидат на САБ и КАБ за изборна длъжност в ръководните органи на САЕ. Преценено бе, че кандидатурата на арх. Мариана Цветкова отстъпва по критерии 3 и 4 (организационен и международен опит и владеене на френски език). Комисията реши единодушно окончателния избор да стане между кандидатурите на арх. Росица Златанова и арх. Николай Гълъбов чрез тайно гласуване. Резултати от гласуването: 1. арх. Росица Златанова – 2 гласа 2. арх. Николай Гълъбов – 3 гласа Решение: За общ кандидат на САБ и КАБ за изборна длъжност в ръководните органи на САЕ с мандат от 2 години се избира арх. Николай Гълъбов. Препоръки:

2


• При изготвяне на платформата си за участие в избора на УС на САЕ , арх. Гълъбов да се съобрази със специфичната проблематика на САБ и КАБ. • Всички участници в конкурса да бъдат поканени и привлечени за включване в международните инициативи на САБ и КАБ, в работни групи на САЕ и МСА и др.

Комисия: 1. Арх. Георги Бакалов – Председател на САБ.................................. 2. Арх. Светлозара Шаханова, член на УС на САБ............................ 3. Арх. Лило Попов, член на УС на САБ.............................................. 4. Арх. Атанас Тосев, Зам.председател на КАБ................................ 5. Арх. Иво Пантелеев, Зам.председател на КАБ.............................

Протоколирал: арх. Елисавета Куршумова.............................................

3

rezults  
rezults  

rezults konkurs