Page 1

Здружение на студенти на Медицински Факултет

ЕМСА – МАКЕДОНИЈА Acta, Non Verba! Ul. Atinska br.1 3/19| e-mail: contact@emsa.org.mk | www.emsa.org.mk | `.smetka 300000000161153 | EDB. 4030001409906 | Deponent: Комерцијална Банка АД Скопје

ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ЕВРОПСКАТА МЕДИЦИНСКА СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

***ПРЕЕЛИМИНАРНА АГЕНДА*** Пред Генерално Собрание (45 min) Добредојде и претставување Објаснување на основните правила и процедури Повик за номинации и избор на одборот за Г.С.  Акредитивна комисија Повик за номинации и избор на одборот за Г.С.  Спикер, заменик спикер, секретар  Уставна комисија Гласачки картички

Претседател Претс.Орг.Комитет Претседател

[5 min] [10 min] [10 min]

Претседател

[10 min]

Акредитивна ком.

[10 min]

Сесија 1 (30 min) Отварање на Генералното Собрание Спикер Усвојување на агендата Усвојување на записникот од Редовното Собрание 08.12.2010 Презентирање на извештајот од EMSA GA (Атина 2010) Претседател ЕМСА – Македонија 2009/2010 видео клип

[5 min] [5 min] [5 min] [10 min] [5 min]

Сесија 2 (50 min) Годишни репорти на членовите од ИО и нивно гласање o Претседател o Подпретседател o Генерален Секретар o Твининг координатор o Координатор на Мече Болница o Координатор на одбор за публикации o Координатор на одбор за крводарителство o Web- master  Прашања, одговори, дискусија со ИО

[5 min] [5 min] [5 min] [5 min] [5 min] [5 min] [5 min] [5 min] [10 min]

Спикер & ИО

Сесија 3 (30 min) Презентации на кандидатите Спикер  Делегати за собрание на ЕМСА – Македонија 2010/11  Позиции во ИО на ЕМСА – Македонија 2010/11 Сесија 4 (30 min) Промени во внатрешните правила и статут (доколку има) Спикер o Дискусии, прашања и гласање Финансиски извештај Претседател o Дискусија, прашања и гласање Стратешки и оперативен план за 2010-2013 ИО Сесија 5 (60 min) Избори Резултати од изборите Друго Заблагодарување Затварање на Генералното Собрание

Спикер Спикер Претседател Спикер

[10 min] [20 min]

[15 min] [10 min] [5 min]

[30 min] [15 min] [10 min] [5 min]


Здружение на студенти на Медицински Факултет

ЕМСА – МАКЕДОНИЈА Acta, Non Verba! Ul. Atinska br.1 3/19| e-mail: contact@emsa.org.mk | www.emsa.org.mk | `.smetka 300000000161153 | EDB. 4030001409906 | Deponent: Комерцијална Банка АД Скопје

Дневниот ред и агендата се подлежни на промени, на дискреција на ИО. Барања за пормена на агендата треба да бидат поднесени до членовите на ИО. пред започнување на Генералното Собрание

ВАЖНО ЗА СИТЕ ДЕЛЕГАТИ Присутството на сите гласачки членови е задолжително на сите сесии на Генералното Собрание, со цел да биде одржан кворум. Сите носачи на Полномошно мора да го имаат кај себе во секој момент, со цел да ги докажат своите гласачки права, во случај на такво барање од Акредитивната комисија Ве молиме бидете точни на време ! Мобилни телефони вклучени на “vibrate”. За време на состанокот, мора да се одржат професионални односи. Безобразности, гласно викање, обвинување, и прекинување на говорниците нема да бидат толерирани. Спикерот го задржува правото да го замоли членот, да го напушти состанокот. Само една личност има право на збор во еден момент. Спикерот одредува која е таа личност, согласно со неговата Листа. Сите оние кои што бараат право на збор треба да се обратат кон Спикерот и секој друг начин на комуникација се смета за прекинување. За големи одлуки потребно е барање, поддржувач и гласање. Штом ќе се изгласа, понатамошна дискусија не е дозволена во тој момент. Сите теми на разговор во Затворените Сесии мора да останат стриктно внатрешни. Било каков раздор на доверливоста, освн ако не е специфично дозволено, е забранет !

Agenda 22.12.2010  
Agenda 22.12.2010  

Agenda na Generalnoto Sobranie na EMSA - Macedonia 2010