Page 1

PTUJ

ZVEN MESTA TISOČLETIJ SOUND OF A MILLENIAL CITY


Zven mesta

Sounds of the City

Zdi se, da je zven mesta moč prepoznati že na daleč. Hrup industrijskih mest in

Far off in the distance, the sounds of a city can still be recognized. Each city has its

predana tišina univerzitetnih. Žolčen vrvež trgovskih in posvečena tišina svetih.

own sound, from the racket of the industrial to the dedicated quiet of a university

Zven malomeščanstva in zven svetovljanstva. Brneči centri moči in dragocena

city. The hustle and bustle of trading cities to the consecrated whispers of the

podeželska, družinska gnezda.

sacred. From the petty conversations of the bourgeoisie to those of the cosmopoli-

Zven Ptuja je zven lepote.

tan. Energetic centres of power to the idyllic rural village.

Ptuj ima dušo umetnika, ki sanja lepoto. Izkazuje jo lepota objektov, ki so jih mestu

The sound of Ptuj, is a sound of beauty.

predala tisočletja. A vsi ti bi bili le mrtvi relikti preteklosti, če jih ne bi vedno znova

Ptuj has an artist’s soul as they dream of beauty. Millennia have given to the city an

oživljalo ustvarjalno vrenje sodobnosti.

array of objects imbued with this beautiful soul. These objects would simply be

Ptuj ima izjemne festivalske, umetniške in kulturne vsebine. Tradicije in dediščine.

dead relics of the past if it were not for the creative effervescence of modernity

Ti so pričevalci njegove življenjske moči, njegovega izraza in samouresničitve.

which has revived such pieces over and over again.

Iz njega izhajajo vrhunski umetniki – in umetniki z vsega sveta se v njem počutijo

Ptuj, along with its tradition and heritage has exceptional festivals and artistic/cul-

nenavadno domače. Mesto nekje na obrobju sodobnih svetov jih vsrka vase takoj,

tural content. It all comes together to give testimony to the city’s vitality, expression

ko se ga dotaknejo. Kot popotnika kraj, ki ga spomni na izgubljeni raj doma.

and self-realization. The result is the culmination of some of the region's foremost

To je njegov zven, njegova usoda.

artists; for artists from all around the world, the city provides a uniquely domestic

EDITORIAL

feeling. The city, placed somewhere on the outskirts of the modern world absorbs artists at the moment of entry. The traveller has found a paradise, which makes him

l a i r o t edi

Slavko Podbrežnik Dobnik

feel like he has returned to a lost forgotten home.

urednik

This is his sound, his fate.

k i n d o v u

Slavko Podbrežnik Dobnik urednik


PTUJ V PREDIVU ČASA

PTUJ THROUGH THE AGES

Območje Ptuja je bilo poseljeno že v mlajši kameni dobi, največji obseg in

The area of Ptuj was already settled by the Late Stone Age. It reached its

največjo moč pa je doseglo v času antike; naziv Colonia Ulpia Traiana Poetovio je naselbini na začetku 2. stoletja podelil cesar Trajan. Bogato trgovsko mesto je bilo središče mitraizma. Od petih odkritih mitrejev sta na mestu najdbe na ogled dva: na Spodnji Hajdini in Zgornjem Bregu. Simbol antičnega Ptuja je nagrobna stela iz 2. stoletja na Slovenskem trgu, postavljena v spomin Marku Valeriju Veru, uglednemu in vplivnemu poetovionskemu meščanu. Nagrobnik zaradi reliefne upodobitve imenujemo Orfejev spomenik. Poetoviona je bila tudi sedež škofije; na začetku 4. stoletja jo je vodil sv. Viktorin, cenjeni pisec bibličnih komentarjev.

greatest extent and power in antiquity when it was named Colonia Ulpia Traiana Poetovio by Emperor Trajan at the beginning of the 2nd century. This rich merchant town was also the centre of Mithraism. Five Mithras temples were discovered in Ptuj, of which two can be visited in situ: one in Zgornji Breg and the other in Spodnja Hajdina. The main symbol of the ancient town is a sepulchral stela from the 2nd century AD erected in memory of Marcus Valerius Verus who was an influential and important Poetovio citizen; the stela is now located at Slovenski Square. It is called the Orpheus Monument due to its central relief scene. Poetovio was also the see of a diocese which was led, at the beginning of the 4th century, by St. Victorin, a renowned biblical commentator.

Na ruševinah rimskega mesta je zrasla srednjeveška naselbina, varno stisnjena med Dravo in grajski grič, kjer so v 12. stoletju postavili novo utrdbo. Mesto je

On the ruins of the Roman settlement, a medieval town emerged tucked in

bilo v lasti salzburške nadškofije, upravljali pa so ga gospodje Ptujski, veliki

between the Drava River and the Castle Hill, on which a new fortress was built

umetnostni meceni. Ustanovili so dominikanski in minoritski samostan in

during the 12th century. The town belonged to the archdiocese of Salzburg,

darovali za cerkev sv. Jurija. O življenju v mestu pričajo mestni statuti, najstare-

but its stewards were the Lords of Ptuj. Great patrons of the arts, they founded

jši je iz leta 1376. V času turških vpadov so modernizirali utrdbe in izoblikovali

the Dominican and Minorite monasteries and sponsored the building of the

značilno, v trikotnik ujeto mestno veduto s samostanoma v zahodnem in

church of St. George. Life in the town was regulated by town charters; the first

vzhodnem vogalu. Iznad mestnih streh se dviga mestni stolp, nad ubrano

one established in 1376. During Turkish raids all town walls and towers were

celoto pa kraljuje grad, v katerem so danes na ogled bogate muzejske zbirke.

modernised, thus creating a typical townscape in the form of a triangle which ends with a monastery on both its eastern and western edges. The town tower rises above the roofs, and the mighty castle, harbouring rich museum collections, reigns over the town.


EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2012 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2012 Ptuj – eno izmed šestih partnerskih mest Evropske prestolnice kulture –

Maribor 2012 (EPK 2012). Umetnostno-zgodovinska dediščina, etnološke

vsebine in tradicije, ob njih pa raznoliki festivalski in kulturni projekti, začeti že

Ptuj was one of the six partner cities for the European Capital of Culture -

leta pred prestolnico kulture, so se v času prestolnice dokončno uveljavili. Na

Maribor 2012 (ECOC 2012). The artistic and historical heritage, folklore and

Ptuju in v okolici se je v letu 2012 zvrstilo okrog 480 posameznih dogodkov, pri

traditional content, diverse festivals and cultural projects started years before

katerih je sodelovalo nekaj manj kot 25.000 sodelujočih, našteli pa smo skoraj

Ptuj became the Capital of Culture, and firmly established themselves during

četrt milijona ljubiteljev umetnosti. Pričela se je fizična in vsebinska obnova

its time as the capital.

Dominikanskega samostana, enega pomembnih kulturnih središč. Mesto in

In 2012, around 480 individual events, in which a little less than 25,000

regija sta dobila vidno mesto na zemljevidu kulturnih prestolnic Evrope in

participants partook and were attended by almost a quarter of a million art

sveta.

lovers, took place in Ptuj and its surrounding areas. Restoration works, both physical and contextual, had begun on the Dominican Monastery being an important cultural centre. The city and the region were given a prominent place on the map of the cultural capitals of Europe and the world.

»Ptuj je mesto izjemnih potencialov, ne le zaradi bogate zgodovinske dediščine, ampak tudi zaradi sodobnih umetniških iskanj. Programski koncept EPK 2012 je na Ptuju izhajal iz prepleta tradicije in novih praks in je kot tak predstavljal izjemno smel odziv na izziv kulturnega prestolovanja.« Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture

»Ptuj is a city of exceptional potential, not only due to its rich historical heritage, but also for its contemporary art searches. The programming concept of ECOC 2012 in Ptuj was derived from the interweaving of tradition and new practices and as such it represented an exceptional response to the challenge of cultural capital.« Mitja Čander, Programme Director of the Maribor 2012 Public Institute - European Capital of Culture


KURENTOVANJE 2 - 9/2/2016 2 - 28/2/2017 Kurent, starodavni mitski junak. Odganjalec zime in

"Želja vseh nas, ki vsako leto med svečnico in pepelnico

"The desire that all of us feel each year, between Candlemas

prinašalec pomladi. Ko s svečnico začnejo po vaseh in po

vstopamo v ta čudoviti svet mističnosti, je, da bi moč

and Ash Wednesday as we enter this wonderful world of

mestu odzvanjati njegovi zvonci, se življenje na Ptujskem

mističnosti začutilo čim več ljudi, ki jih srečamo na naši poti.

mysticism, is that this mystical power will be felt by as many

začne na novo. Kot bi se leto tod začelo s kurentom in ne

Po mističnem doživetju ima človek občutek ugodja,

people as possible from those that we have met along the

s koledarskim štetjem dni.

enovitosti, celosti in izpolnjenosti. Občutek mu daje moč in

way. After a mystical experience, a man has a feeling of

voljo do življenja in dela. Ljudje čutijo hvaležnost zaradi

comfort, unity, wholeness and fulfilment. This feeling gives

izkušnje; pogosto se ta občutek hvaležnosti kaže v vseob-

him the strength and will to live and work. People feel

segajoči ljubezni do vseh in vsega, doživljanju sveta kot

gratitude for the experience. Often this feeling of gratitude is

lepega in dobrega, v želji storiti kaj dobrega za svet,

reflected by the overwhelming love for all and everything,

poplačati dobro z dobrim. Človek pride do spoznanja, da je

experiencing the world as beautiful and good, and in the

veliko več sreče in notranjega miru onkraj materialnega, kjer

desire to do something good for the world; to repay good

je dajati pomembneje od prejemati."

with good. Man comes to realize that there is much more

Dr. Štefan Čelan, nekdanji župan Mestne občine Ptuj

happiness and inner peace beyond the material, where

The Kurent is an ancient mythical hero. It is a demon who chases winter away and announces the coming spring. Precisely at midnight on Candlemas, February 2nd, when Kurent bells begin to ring out through villages and the city, life in Ptuj starts once again from the beginning. It is as if the year started with Candlemas and not with the beginning of the calendar counting of days.

giving is more important than receiving." Dr. Štefan Čelan, Former Mayor of the Municipality of Ptuj

www.kurentovanje.net


Vasi s Ptujskega so neusahel vir dediščine pusta. Kurentovi obhodi, orači, pokači, piceki, medvedi, kopjaši, ruse, ploharji. The villages of Drava and Ptuj Fields, Haloze and Slovenske Gorice are an inexhaustible source of carnival heritage. Kurents’ rounds, Orači (ploughmen), Pokači (the cracker), Piceki (cockerels), Medvedi (bears), Kopjaši (spearmen), Ruse, Ploharji (log-haulers).


Mesto je razvilo svojo lastno kulturo urbanega karnevalskega maskiranja. Karnevalske in pustne povorke, ponoči in podnevi, pustni korzo, koncerti, plesi v maskah. Na Ptujskem se maske in šeme zavrtijo v neukročenem ognjenem vrtincu, ki ga pogasi šele pepelnični post. The city has developed its own urban culture of carnival masquerading. Carnival celebrations occur day and night: carnival parades, the Carnival Corso, concerts, and a Carnival Ball. In Ptuj, carnival figures and masks spin in the untamed fiery whirlwind which is only extinguished by the fasting of Ash Wednesday.


Etnofest in Karnevalfest, pust in karneval, ki mu mesto

Etnofest, Karnevalfest, the time of Carnival and the

umetnosti pridaja Artfest. Kurent, pust in karneval so

Carnival Parade are given a special place in art by ArtFest.

vedno znova objekti umetniškega navdiha in ustvarjal-

Kurents, Carnival and the Carnival Parade are again and

nosti.

again objects of artistic inspiration and creativity.


TRADICIONALNI PTUJSKI SEJMI TRADITIONAL FAIRS IN PTUJ Sejmi so bili v srednjem veku pomembna oblika trgovine. Trajali so lahko več

During the Middle Ages, fairs were an important form of trade. Back then, fairs

dni, najdaljši celo več tednov. Na Ptuju so se uveljavili trije; Jurijev, Ožbaltov in

lasted for several days; the longest ones even lasted for several weeks. Three

Katarinin. Še danes pritegnejo velike množice ljudi od blizu in od daleč. V

fairs in Ptuj had become well established, these were George’s Fair, Oswald's

živopisnem vrvežu tradicije in sodobnosti vsakdo najde nekaj zase.

Fair and Catherine's Fair. These fairs still attract large crowds of people from near and far. In the vibrant bustle of tradition and modernity, something can be

Jurjev sejem: 23. aprila, spremlja ga srednjeveška tržnica.

found for everyone.

Ožbaltov sejem: 5. avgusta, sovpada s ptujskim občinskim praznikom. Katarinin sejem: 25. novembra, je uvod v predpraznično decembrsko

Jurjev sejem (George’s Fair) is on April 23rd. On this day, a Medieval market is

dogajanje.

also organized. Ožbaltov sejem (Oswald's Fair) on August 5th coincides with Ptuj City Day. Katarinin sejem (Catherine's Fair) takes place on November 25th and is an introduction to pre-holiday December happenings.


SALON SAUVIGNON PTUJ 2016 / UMETNOST DOBREGA ŽIVLJENJA / ART OF GOOD LIVING 6 - 7/5/2016 V pestrosti celinskih vinskih sort, ki jih premore Štajerska, Ptuju najbolj pristoji

Of all grapevine varieties growing in Styria, Sauvignon is the one that suits Ptuj

sauvingon. Ne le zato, ker daje prav na Ptujskem izjemne rezultate. Sauvignon

most, and not only because it yields exceptional wine. Its distinctive features

je v svojem izrazu hkrati mladosten in zrel, odkrit in skrivnosten. Tako kot

can be described as young and mature, open and mysterious, all at the same

mesto, ki gradi svojo vitalnost v ustvarjalnosti in podajanju visoke kulture na

time. Just like the city which builds up its vitality from the cultural creativity

podlagi zgodb tisočletne zgodovine.

and performance based on stories of a millennial history.

Salon Sauvignon Ptuj 2016. Spoznavanje sveta skozi sauvignone v prestižnem,

Salon Sauvignon Ptuj 2016 is held in the prestigious and charismatic

karizmatičnem Dominikanskem samostanu. Štajerska kulinarika s

Dominican monastery. In order to get to know the world through the

svetovljanskim pridihom. Vrhunska umetnost in umetnostno zgodovinska

Sauvignon grapevine variety, the tasting is accompanied by a Styrian cuisine

dediščina – salonu je pripadla čast, da odpira okna v ptujsko festivalsko poletje.

with a cosmopolitan touch. Celebrating the prime artistic and art-historical heritage, the Salon honourably opens the summer festival season in Ptuj.

»Ptuj je s prvim festivalom Salon Sauvignonov postavil visoke standarde ne le drugim organizatorjem podobnih dogodkov, temveč predvsem sebi. Če bo te standarde dosegel tudi drugi festival, bo organizatorjem verjetno uspelo doseči

»Ptuj with the first festival of Salon Sauvignon set high standards not only for other

zastavljen cilj: iz dogodka narediti center sauvignonov ne le v regiji, temveč za en

organizers of similar events, but mostly to itself. If these standards are achieved in

dan tudi svetovno prestolnico sauvignonov.«

the second festival as well, the organizers will probably be able to achieve their

Borut Godec, novinar

goal: to make the event a centre for sauvignons not only of those in the region, but to become, for one day, the world capital of Sauvignon as well.« Borut Godec, Journalist


DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ SPECIALITIES OF SLOVENE FARMS 19 - 22/5/2016 V gostoljubnih prostorih ptujskega minoritskega samostana bo sredi maja

In mid-May, the hospitable premises of the Ptuj Minorite monastery will again

znova zadišalo po kulinaričnih dobrotah; najboljšem, kar je mogoče pokusiti na

smell of culinary delights. The best that can be tasted from farms around

kmetijah v Sloveniji in zamejstvu. Preko tisoč zanimivih in raznolikih jedi in

Slovenia and abroad will be in attendance. There will be over a thousand

pijač, ki jih pridelujejo in predelujejo skrbne roke slovenskih kmetij.

interesting and varied food and drinks that are grown and processed by hardworking Slovenian farmers.

Ob tem pa nastopi kulturnih skupin, predstavitve domačih obrti, stare kmetijske mehanizacije ter različne rokodelske delavnice za otroke in odrasle.

Additionally, there will be programmes that consist of cultural performances,

Blagovna znamka Dobrote slovenskih kmetij je oznaka odličnih izdelkov s

handicraft presentations, old agricultural machinery and a variety of craft

slovenskih kmetij.

workshops for children and adults. The Specialties of Slovene Farms brand name is a mark of excellence designated to only the best products originating from Slovene Farms.

www.dobroteslovenskihkmetij.si


PTUJSKO FESTIVALSKO POLETJE PTUJ FESTIVALS SUMMER


PARZIVAL Festival Parzival vabi na Ptuj zanesenjake, pripovedovalce in poslušalce

The international storytelling symposium of Parzival in Ptuj invites enthusiasts,

najpomembnejšega srednjeveškega epa Parzivala, epa o mladeniču, ki najde

narrators and listeners of the quintessential medieval epic. This is an epic about

sveti gral, ga izgubi in po dolgih življenjskih preizkušnjah zopet najde.

a young man who found the Holy Grail, lost it, and after long trials during his life found it again.

800 let star Wolframov ep, napisan v srednji visoki nemščini, je kljub starosti še kako živ, saj je eno prvih literarnih del o človekovi notranji preobrazbi.

The story of Parzival by Wolfram von Eschenbach, written in Middle High

V dogajanje epa so presenetljivo natančno umeščeni slovenski kraji med

German, is, in spite of the fact that it is over 800 years old, still very much alive

Donačko goro in Borlom in predstavljajo vez med tedanjim viteškim zahodom

today as the first literary work about a man and his inner transformation.

in gralovim vzhodom, kjer so dozoreli pogoji za snovanje epa.

Slovenian landscapes between the mountain Donačka Gora and Borl hill are surprisingly accurately positioned in it. The area of Ptuj is the land between the then Knight's West and the Grail's East, where the conditions are mature for a

»Zgodba o Parzivalu je stara, kot je staro človeštvo. Slovenija in mesto Ptuj sta z njo

new design of the epic of the Holy Grail.

povezana bolj kot katerikoli drugi kraj na svetu, saj ga je Wolfram ustvarjal prav tu. Jezik pripovedovanja je jezik podob, srčnosti, ljubezni, lepote, govori vsem. Ko ugasnemo ekrane in smo dobri eden z drugim. Srečanja ljudi z vsega sveta ob poslušanju Parzivala na Ptuju je bilo nepozabno doživetje.« Alexander Mackenzie, pripovedovalec Parzivala, Irska

“The Story of Parzival is as old as our ancestors. The town of Ptuj and the country of Slovenia carry the heart of this myth like nowhere else on earth because Wolfram created it right here. The language of the storytelling is the language of images, the quality of the heart, love, beauty, and it speaks to all people. Once the screens are switched off we are well together. The experience of people from all over the world, gathered together to listen to the story of Parzival, was unforgettable.” Alexander Mackenzie, storyteller of Parzival, Ireland

www.parzivalslovenia.eu


PTUJSKE GRAJSKE IGRE PTUJ MEDIEVAL CASTLE GAMES

10 - 11/6/2016

Srednjeveški Ptuj je bil od 8. stoletja vse do leta 1555 v lasti solnograškega nadškofa. Mesto je živelo svoje življenje, ki je bilo usmerjeno v trgovino in obrt, vsakodnevno življenje je potekalo v okviru doma, cerkvenih zahtev in običajev ter skrbi za reveže in izobraževanje. Ker je mesto bilo bogat vir dohodka, si je habsburški cesar prizadeval, da bi ponovno prišlo pod njegovo oblast. Leta 1555, na dan sv. Jurija, je cesar Ferdinand I. dobil mesto v celoti v svojo last in tako je Ptuj postal cesarskokraljevo, deželno, knežje mesto. Ta zgodovinski čas razcveta srednjeveškega Ptuja, ki se je takrat imenoval Pettau, obuja Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj. V njem delujejo plesna sekcija Pellegrina, umetniška sekcija Graziosa in sekcija Ptujskih vitezov. DOGODKI >> Srednjeveška Jurijeva tržnica na Jurijevem sejmu, v soboto 23. aprila 2016 >> Srednjeveški otroški tabor na turnirskem prostoru Ptujskega gradu v petek, 10. junija 2016 >> 14. Ptujske grajske igre, v soboto 11. junija 2016 >> IV. Kloštrski večer, večer historične glasbe in plesa pri minoritih, v soboto 19. novembra 2016

www.ckp.si

Medieval Ptuj was owned by the Salzburg archdiocese from the 8th century until 1555. The city lived its daily life, which was oriented around trade and crafts, the home, church requirements and traditions, education and care for the poor. Since the city was a rich source of income, the Habsburg emperor strived to make this city his own once again. On the day of St. George, in 1555, Emperor Ferdinand I got the city as a whole back into his hands and so it became the Imperial-Royal Town of Ptuj, a Princely Provincial town. The Ptuj Imperial-Royal Society has begun an endeavour to preserve the cultural heritage of the medieval town of Ptuj, which was then called “Pettau,” at the pinnacle of its historical influence. Members include the dance group Pellegrina, the art group Graziosa and the Order of the Knights of Ptuj. EVENTS >> A Medieval George's Market at George’s Fair on Saturday, April 23rd, 2016. >> A medieval children’s camp at Ptuj Castle’s tournament grounds on Friday, June 10th, 2016. >> The 14th Annual Ptuj Castle Games on Saturday, June 11th, 2016. >> The 4th Cloister Evening – an evening of historical music and dance at the Minorite monastery on Saturday, November 19th, 2016.


POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ-ORMOŽ V nastanku

www.pmpo.si


KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ IVAN POTRČ LIBRARY PTUJ

Osrednja ptujska knjižnica naseljuje Mali grad - prepoznan kot ena najlepših

The central library of Ptuj is housed in a building called Small Castle; one of the

ptujskih arhitektur. Knjižnica ni le varuhinja pisne dediščine s knjižnimi

city’s most beautiful architectures. It is more than just a guardian of written

dragotinami, vanjo se umeščajo vsi vodilni ptujski festivali, prav tako pa tudi

heritage, a bookish treasure. It also takes part in all of the popular festivals in

sama skozi vse leto ustvarja izjemne kulturne vsebine.

Ptuj and itself creates exceptional content throughout the year as well.

www.knjiznica-ptuj.si


KINO BREZ STROPA CINEMA WITHOUT A CEILING 24 - 30/6/2016 Drama, groza, romantika. Fikcija in resničnost. Letni kino med arkadami

Drama, horror, and romance. Fiction and reality. The Annual Cinema without a

gornjega dvorišča Ptujskega gradu. Pod zvezdnim poletnim nebom.

Ceiling takes the stage between the arcades of the upper courtyard of Ptuj

Enkrat letno si Ptujčani najbolj nepozabne poslastice sedme umetnosti

Castle. All under the starry summer sky.

privoščijo na prostem. Deset dni različnih avtorskih poetik in žanrov ter dobro

Once a year, Ptuj residents enjoy the most memorable delicacies of the seventh

premešane kinematografije različnih držav. Ob tem še veliko kakovostnega

art in the open air. Ten days of various artistic styles and genres with well mixed

programa za otroke in družine ter ščepec spremljevalnih dogodkov za različne

cinematography from different countries. At the same time, a lot of quality

skupine občinstva.

children and family programmes and a pinch of accompanying events for different groups of audiences.

Mestni kino Ptuj, organizator Kina brez stropa, je član Art kino mreže Slovenije in mednarodne mreže Europa Cinemas. Z njim je Ptuj mesto cinefilije, ljubezni

The Ptuj City Cinema, organizer of the Cinema without a Ceiling is a member of

do filma.

the Slovenian Art Cinema Network and Europa Cinemas, an international network of cinemas. Ptuj is a city for cinephiles (one who loves cinema).

»Na delavnici po filmu je bilo toliko otrok, kot če bi kdo hruško potresel! Zelo lepo!«

»At the workshop after the film was as many children as if someone shook a pear

Jelka Reichman, ilustratorka

tree! Very nice!« Jelka Reichman, illustrator

www.kinoptuj.si


ART STAYS - POLITIC(s) ART STAYS - POLITI(c) 18 - 16/7/2016 Festival sodobne umetnosti Art Stays je tukaj, da navdihuje, veseli, zabava in

The festival of the contemporary art, Art Stays, is here to inspire, make you

izziva. Svetovno produkcijo sodobne umetnosti podaja v čudovitem okolju in

happy, and provide you with fun and challenges. It presents the world's

zgradbah starega ptujskega mestnega jedra. Še več – umetnost je medij

production of contemporary art in the wonderful environment and buildings

raziskovanja in ponovnega podajanja prostorov mesta. V svojih izrazih festivala

of the old city centre of Ptuj. What's more is that the art is a medium of

daje občutek skupnosti, ki ga doseže skozi povezovanje umetnosti in kulture,

exploration and re-feeding of urban spaces. This gives a sense of community

ljudi in krajev.

through a celebration of arts and culture, people and places.

Festival spada med najpomembnejše dogodke sodobne, predvsem likovne

The festival is one of the most important events of contemporary, particularly

umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope. Vse od leta 2003 predstavlja tako

visual, art in Slovenia and this part of Europe. Since 2003, it represents top

najaktualnejšo produkcijo domačih in tujih umetnikov, ki blestijo v svetovnih

talent in the production of domestic and foreign artists who already shine in

muzejih in na bienalih, kot tiste, ki bodo blesteli v bližnji prihodnosti. V

the world's museums and biennales and those who are going to shine in the

razstaviščih in na odrih, razpršenih po mestu in v bližnjih krajih, je do danes

near future. The exhibition halls and stages scattered around the town and in

gostil preko 600 umetnikov, med njimi velika imena sodobne umetnosti, kot so

nearby places, until today, have hosted over 600 artists, among them some big

Yoko Ono, Gilbert & George, Allora & Calzadilla, Ivan Navarro, Ann & Patrick

names of contemporary art, such as Yoko Ono, Gilbert & George, Allora &

Poirier in Hannah Collins. Štirinajsta edicija festivala nosi naslov POLITIC(s), saj

Calzadilla, Ivan Navarro, and Ann & Patrick Poirier Hannah Collins. The

se izbor umetnikov festivala osredotoča na 'politično' umetnost.

fourteenth edition of the festival is titled POLITI (c), as the selection of artists contributing to the festival will focus on 'political' art.

"Ptuj, slovenska poletna likovna prestolnica? Na videz nenavadno, vendar ne daleč od resnice." Peter Rak, Delo, 23.0 7. 2014

"Ptuj - Slovenian summer capital of Fine Arts? Seemingly unusual, but not far from the truth." Peter Rak, Delo 2014

www.artstays.si


TERASAFEST 17 - 22/7/2016 Tradicionalni kulturni festival pripravlja Klub ptujskih študentov. Obiskovalci se lahko ob toplih poletnih večerih prepustijo izjemni kulisi starega mestnega jedra in se naužijejo raznolikih glasbenih žanrov, melodij in jezikov, ob tem pa pokramljajo s starimi sošolci in znanci. TerasaFest je več kot samo festival sodobne glasbene umetnosti, saj daje mestu svoj značaj. Antična in srednjeveška arhitektura okoliških stavb in spomenikov in doživeta glasba dajeta v poletnih nočeh romantično podobo. There is a traditional cultural festival that is organized by The Ptuj Students' Club. On warm summer evenings, visitors can breathe in genres of unspecified tones, tunes and languages, all while immersed in the extraordinary scenery of the old town; they can also strike up a conversation with old classmates and acquaintances. TerasaFest is much more than a festival of contemporary art; it gives urban back to the urban, therefore it does not impose, but simply monitors. The ancient and medieval architecture of the surrounding buildings and monuments is romantically transformed by the sounds of music on summer nights.

www.terasafest.si


EVROPSKI VOKALNI KAMP NEW YORK VOICES NEW YORK VOICES EUROPEAN SUMMER CAMP 17 - 22/7/2016 Lauren Kinhan, Darmon Meader, Peter Eldridge in Kim Nazarian, člani New York

Lauren Kinhan, Darmon Meader, Peter Eldridge and Kim Nazarian, the

Voices, enega najboljših vokalnih sestavov na svetu, so dolga leta iskali mesto v

members of New York Voices, one of the best vocal ensembles in the world,

Evropi, ki bi lahko gostilo njihov edini vokalni kamp zunaj ZDA. Našli so ga na

had been looking for years for a city in Europe which would host their sole

Ptuju.

vocal camp outside the United States. They spotted the place they wanted in Ptuj. This summer, they will be sharing their valuable knowledge to the most

»Najprej: obožujemo Ptuj!!! Naše sodelovanje z Mladenom Delinom, Vox Arsano in

talented vocalists from around the world.

lokalno skupnostjo Ptuja je bilo eden od vrhuncev naše kariere. Sama izvedba, izobraževalna izkušnja in druženje po koncertu so bili resnično vrhunski. Vse naše

»First of all, WE LOVE PTUJ!!! Our collaboration with Mladen Delin, Vox Arsana, and

profesionalne in osebne zahteve so bile več kot izpolnjene. V vašem mestu in vaši

the local community of Ptuj was one of the highlights of our career. The perfor-

deželi smo se počutili izjemno dobro; hkrati smo navezali zaupne in zanesljive

mance, the educational experience, and the wining and dining was top notch!! All

profesionalne odnose z Mladenom. Ponosni bi bili, če bi lahko pripeljali naše

of our personal and professional needs were met and beyond. We are very

občudovalce in študente na Ptuj in v Slovenijo, saj poznamo izjemno kvaliteto

comfortable in your town AND your country; and we have developed a trust

naših partnerjev, in tako bi bil dogodek na najvišji profesionalni ravni, kjer bi

worthy and reliable business relationship with Mladen. We would be proud to bring

usposobljeno osebje poskrbelo za vsako malenkost. Za naše evropske slušatelje in

our fans and student body to Ptuj, Slovenia because we know the quality of our

za prizadevne glasbenike je lokacija namreč primerna. Popolnoma prepričani smo,

affiliates will be incredibly high, the event will be run according to our professional

da bo slovenska skupnost, ki bo kamp obkrožala, tako dobra, kot je glasba. In to je

standards, every detail will be taken care of by qualified staff, the location is

vse, kar zahtevamo. Tega skupnega poletja se že vnaprej veselimo. In naj se glasba

convenient for our European following, and the economy is affordable to the

prične!«

aspiring musician. We have every faith that the Slovenian community surrounding

Kim Nazarian

our camp will be as good as the music!! That's all we can ask for!! We anticipate our

www.festivalarsana.com

week with you all this coming summer with great excitement!! Let the music begin!!!« Kim Nazarian


MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL ARSANA ARSANA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL 23 - 29/7/2016 Vrhunska klasična glasba, jazz, etno, world instrumentalna in vokalna glasba.

Superb classical, jazz, folk, world, instrumental and vocal music for all ages and

Za vse generacije in okuse. Med arkadami dvorišča ptujskega minoritskega

tastes scattered among some interesting venues, including: the arcaded

samostana. V DomuKULTure, atriju Hotela Mitra, na ptujskih ulicah, dvoriščih in

courtyard of the Ptuj Minorite Monastery, DomKULTure, the atrium of the Hotel

trgih ter v kavarnah. Na Ptujskem gradu in v čudovitem ambientu Dominikans-

Mitra, on the streets, courtyards, squares and cafés of Ptuj, Ptuj Castle and in

kega samostana. Mednarodni glasbeni festival Arsana je v zadnjih letih prerasel

the beautiful ambience of the Dominican Monastery. The Arsana International

v enega najbolj prepoznavnih, žanrsko raznolikih glasbenih festivalov v tem

Music Festival, with its wide ranging genre diversity, has in recent years grown

delu sveta. Z eminentnimi izvajalci svetovne glasbene scene se je zapisal na

into one of the most distinctive music festivals in this part of the world. With

Evropski in svetovni glasbeni zemljevid. In kar je posebej dragoceno; iz njega

eminent artists of the world's music scene it places itself on the European and

so izšli številni glasbeni projekti z glasbenimi mojstri svetovnega formata, kot

global music map. What is particularly valuable is the number of musical

so Vox Arsana z New York Voices, Tango Story s Stefanom Milenkovichem,

projects that have emerged by world-class musical masters, such as Vox Arsana

Živalski karneval s Konstantinom Boginom in muzikal Kurentova svatba z

with the New York Voices, Tango Story by Stefan Milenkovich, Animal Carnival

najpomembnejšimi slovenskimi ustvarjalci.

with Konstantin Bogino, and a musical called the Kurent’s Wedding with a cast of the most important Slovenian artists.

»Organizacija koncerta, vzdušje in kulinarika na Ptuju, so bili vrhunci naše letošnje poletne evropske turneje.«

“The organization of the concert, the atmosphere and the cuisine in Ptuj, was the

TAKE 6, ZDA, julij 2015

highlight of our year’s European tour.” TAKE 6 (USA) July, 2015

www.festivalarsana.com


»Tako čudovitega in raznovrstnega festivala že dolgo nisem videl.«

»Such a beautiful and diverse festival I have not seen for a long time.«

Stefan Milenkovich, violinist

Stefan Milenkovich, violin player

»Festival ima svetlo prihodnost, saj je ustvarjalni inkubator novih projektov in magnet

»The festival has a bright future as it is a creative incubator of new projects and a magnet

za umetnike z vseh koncev sveta.«

for artists from all over the world.«

Konstantin Bogino, ruski pianist

Konstantin Bogino, Russian piano player


RIMSKE IGRE ROMAN GAMES 18 - 21/8/2016

Two thousand years ago, Poetovio was a mighty city. At its peak in antiquity its

Poetovio je bil pred dvema tisočletjema mogočno mesto. Na svojem vrhuncu je

Vespasian’s side in his strivings to gain the throne, inscribed Poetovio into

po svoji pomembnosti zasedalo mesto, ki danes v globalnem svetu pripada

world history forever.

importance was comparable to that of modern London. A meeting of military generals held in Poetovio in 69 AD, during which the legionnaires took

Londonu. V zgodovino se je najbolj vidno vpisalo s posvetom vojaških poveljnikov, ki so leta 69 v ptujskem legijskem taboru podprli Vespazijana v

In mid-August, Ptuj turns into a Roman town of Poetovio. Streets and squares

njegovih prizadevanjih za cesarski naslov.

are swarmed with gladiators, senators, legionnaires and the Vestals. More than 800 participants come from six different countries to present the habits and life

Sredi avgusta se Ptuj ponovno spremeni v rimsko Poetovio. Ulice in trge

of ancient Rome. The Poetovio LXIX Society has started to build a permanent

zasedejo gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke. Stotine udeležencev iz šestih

Roman camp called Poetovio with the objective of showcasing genuine large

držav predstavlja življenje in običaje v starem Rimu. Otroci lahko v treh dneh

scale replicas of monuments, pottery kilns, different crafts, agricultural habits

uživajo v otroškem rimskem taboru antičnega Ptuja, oblečeni v oblačila svojih

and the everyday life of people in antiquity. There is a three-day Roman camp

antičnih vrstnikov. Društvo Poetovio LXIX je pričelo s postopno izgradnjo

for children which will offer the youngest a possibility to dress in old-fashioned

stalnega rimskega tabora Poetovio, ki bo v prihodnje v vedno večjem obsegu

clothes and experience the life of Roman Poetovio citizens.

in čim bolj verodostojno predstavljal replike spomenikov, peči za keramiko, obrti, kmetijstvo in vsakdanje življenje prebivalcev antike. »The Roman Games Project has won the bronze Sower (Sejalec) award in 2010 and it has »Projekt Rimske igre je dobil nagrado bronasti Sejalec za leto 2010 in spada med

got a place in the cream on the cake of Slovenian tourism innovation.«

smetano inovativnosti v slovenskem turizmu.«

Slovenian Tourist Board (STB)

STO – Slovenska turistična organizacija

info@rimskeigre.si


GLASBA V KLOŠTRU MUSIC AT THE MONASTERY 22-26/8/2016 Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla je ena najbolj vitalnih ptujskih glasbenih ustanov. Mestu skozi leto ponuja preko sedemdeset koncertov. Eden vrhuncev njihovega glasbenega leta je festival Glasba v kloštru. V prekrasnem refektoriju ptujskega minoritskega samostana v vsej svoji lepoti zazveni komorna slovenska in svetovna glasba. Ob že uveljavljenih umetnikih se preizkusijo tudi nadarjeni mladi glasbeniki. A private music school at the monastery of saints Peter and Paul is one of the most vital musical institutions in Ptuj. It offers the city over seventy concerts throughout the year. One of the highlights of their musical year is the Glasba v kloštru (Music at the Monastery) festival. In the beautiful refectory of the Ptuj Minorite monastery, the air is filled with the exquisite sounds of chamber music from Slovenia and around the world. Besides the renowned musicians, there are performances of talented young musicians as well.

www.zgs-ptuj.si


DNEVI POEZIJE IN VINA DAYS OF POETRY AND WINE 23 - 27/8/2016 Zadnji topli poletni večeri, tik preden se življenje povrne v ustaljene jesenske

On the last of the warm summer evenings, just before life returns to settle on

tirnice. Najboljši pesniki in umetniki z vsega sveta. Vinski oltar, ki ponuja

its autumn tracks, the best poets and artists from around the world congregate,

najboljša štajerska vina. Ptujsko staro mestno jedro, preoblečeno v verze in

a wine altar offering the best Styrian wines, and the charming old town of Ptuj

umetniške postavitve. Mreža stikov, ki jo ustvarijo mednarodni pesniki,

is dressed up in verses and art installations. All this is a recipe for an

prevajalci, založniki, kritiki. Dogodki v slovenskem in angleškem jeziku, zvesto

unforgettable experience called the Days of Poetry and Wine festival, which

domače in tuje občinstvo. Vse to je alkimija nepozabnega doživetja, ki ga vsako

takes place every last week of August. Since all festival events are held in

leto zadnji teden avgusta prikličejo Dnevi poezije in vina.

Slovene and English language the Days of Poetry and Wine have a faithful audience from Slovenia and abroad.

Festival mesto spremeni v očarljivo svetovno prestolnico poezije in ne pozabi na nikogar, saj prinaša nekaj vsakomur – otrokom in odraslim, domačinom in

The festival turns the town into a fascinating capital of poetry, where no one is

obiskovalcem iz tujine, ljubiteljem umetnosti, glasbe, poezije, fotografije,

excluded because it brings something for everyone - children and adults, locals

žlahtne kapljice in prijetnega druženja na skritih ptujskih vrtovih, dvoriščih in

and tourists from abroad, lovers of art, music, poetry, photography, good wine

drugih kotičkih ter na velikem odru na Vrazovem trgu pod ptujskim poletnim

and pleasant company in the hidden gardens, courtyards and other nooks and

nebom, v gostoljubju DomaKULTure.

crannies of Ptuj, not to mention the big stage at Vrazov trg below Ptuj’s summer sky in the hospitality of DomKULTure.

V letu 2016 Dnevi poezije in vina praznujejo 20 let svojega bogatega življenja.

www.stihoteka.com // www.versoteque.com

In 2016, Days of Poetry and Wine celebrates 20 years of its rich life.


Od leta 2014 so Dnevi poezije in vina del evropske pesniške platforme Versopolis, ki na mednarodnem nivoju skrbi za promocijo poezije. V njenem okviru na festivalu gostujejo obetavni mladi pesniki iz različnih evropskih držav, ki dobijo priložnost, da nastopijo ob boku uveljavljenim pesnikom z vsega sveta. Versopolis, platforma, ki jo koordinira prav Beletrina, je edina pesniška platforma, ki jo je EU finančno podprla s svojim programom Ustvarjalna Evropa v obdobju 2014-2017, kar pomeni, da je Ptuj trenutno pesniško središče Evrope. Ali kakor sami (neuradno) radi rečemo, Ptuj je prestolnica poezije. Since 2014, the Days of Poetry and Wine joined with the poetic European platform Versopolis that is responsible for the international promotion of poetry. In its framework, the festival hosts promising young poets from different European countries who get the chance to appear alongside established poets from all around the world. Versopolis, a platform coordinated by Beletrina, is the only poetic platform that is financially supported by the EU through its 2014-2017 Creative Europe programme. This means that Ptuj is currently the poetic heart of Europe. Or as we like to say (unofficially), Ptuj is the capital of poetry.


»Festival Dnevi poezije in vina zadnji teden avgusta vodilne pesnike z vsega sveta povabi k branju, druženju z domačo publiko in pisci ter pokušanju odličnih slovenskih vin.« Wingspan Magazine, Japonska »Days of Poetry and Wine festival in the last week of August invites leading poets from around the world to read, mingle with local audiences and writers, and drink excellent Slovenian wine.« Wingspan Magazine, Japonska


FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE THE PTUJ FESTIVAL OF FOLK MUSIC 31/8 - 2/9/2016 Radio Ptuj se je leta 1969 vključil v praznovanje 1900. obletnice prve omembe

In 1969, Radio Ptuj got involved with the celebration of the 1,900th anniversary

mesta Ptuj tako, da je organiziral prvi festival narodno-zabavne glasbe v

of the first mention of Ptuj and organized the first Festival of Folk Music in

Sloveniji. V tem času je na ptujskem festivalu nastopilo več kot 400 ansamblov,

Slovenia. Since then, more than 400 bands have performed during the Ptuj

ki so ustvarili več kot tisoč novih melodij; mnoge med njimi so postale

festival; thus creating more than a thousand new melodies, many of which

uspešnice.

have become bestsellers.

»Ptujski festival kot prvi festival narodno-zabavne glasbe pomeni za razvoj slovenske narodno-zabavne glasbe poseben in najpomembnejši dogodek za vse včerajšnje in prihodnje generacije muzikantov. Dokler bo obstajal ptujski festival, toliko časa se ne bomo bali za razvoj in kakovost naših ansamblov. Z gotovostjo lahko pritrdim, da je to dogodek, ki ima neverjeten vpliv na razvoj slovenske narodno-zabavne glasbe.« Alfi Nipič, legenda slovenske narodno-zabavne glasbe.

»This Ptuj festival, which was the first festival of folk music, has a special meaning for the development of Slovenian folk music. It is the most important event for past and future generations of musicians. For as long as there will be a (folk) festival in Ptuj, we don't have to be worried about the development and quality of our ensembles. With certainty I can confirm that this event has an amazing impact on the development of Slovenian folk music.« Alfi Nipič, a legend of Slovenian folk music

www.radio-tednik.si


FOLKLORNI KIMAVČEVI VEČERI SEPTEMBER FOLKLORE EVENINGS 7 - 11/9/2016 Kimavec - Poberin - Poberuh

Kimavec - September

Folklorni kimavčevi večeri – kimavec je staro slovensko ime za september

September Folklore Evenings, which in Slovenian are called Folklorni kimavčevi

–vabijo v naročje tradicije Ptuja in vasi v njegovem zaledju; Haloz, Ptujskega in

večeri because the word, “kimavec,” is an old expression for September, are

Dravskega polja. To območje je po raznovrstnosti in številnosti folklornih

inviting you to experience some of the traditions of Ptuj and villages of its

skupin eno bogatejših.

hinterlands; from Haloze, Drava and Ptuj Fields. This area has a rich diversity and multiplicity of folklore groups.

Ujemi igrivost tradicije je povabilo, da se lepoti kulture naših prednikov približamo s pesmijo in plesom – ter se hkrati navdihujemo in bogatimo v

We encourage you to catch the playfulness of tradition by getting a closer look

kulturah drugih evropskih ljudstev. Folkloristi prihajajo iz vse Evrope in

into the beauty of our ancestral culture by song and dance; at the same time to

kimavčevi večeri ponujajo bogato kulturno raznolikost Stare celine.

get inspired and enriched by other cultures of the European community. Folk

A je v posameznih potezah te raznolikosti mogoče ujeti podobnost in

dancers from all over Europe join in and therefore September Folklore

povezanost. Prav to, bogastvo v različnosti, je kimavčeva sporočilnost na Ptuju.

Evenings offer a rich cultural diversity of the Old Continent. Between each diverse group’s choreography, it is possible to discover some shared similarities and connections. The richness of this diversity is the message that September Folklore Evenings would like to share with you.

www.fkv.si


V HLADNEJŠEM DELU LETA IN THE COOLER PART OF THE YEAR


PTUJSKE ZGODBE O KAVI PTUJ STORIES ABOUT COFFEE 29/9-2/10/2016 Ptuj je mesto z bogato kavarniško in pražarsko tradicijo, ki

Ptuj is a city with a rich café and roasting tradition that

sega v leto 1786 in čas podjetnega meščana Jožefa Kiperza.

dates back to 1786 during the lifetime of Joseph Kiperz, an

To je navdihnilo organizacijo prvega festivala kave in

enterprising citizen. This is the inspiration that has led to

kavarniške kulture v Sloveniji. Edinstveni butični festival

the organization of the first coffee and cafe culture festival

spaja zgodovinske, kulturne, kulinarične in umetniške

in Slovenia. A unique boutique festival that combines

prvine kave ter podaja njen obredni značaj kot medij za

historical, cultural, culinary and artistic elements of coffee

druženje.

and thus provides coffee’s ritual character as a medium for socializing.

»In a cup of coffee we can see history of the whole world.« »V skodelici kave lahko vidimo zgodovino celega sveta.« dr. Božidar Jezernik

www.festivalkave.si

Dr. Božidar Jezernik


VINO IN VINSKA KULTURA WINE AND WINE CULTURE Ptuj začenja svoje prvo poglavje v davnini mlajše kamene dobe. Na tem prostoru so se v pozni železni dobi naselili Kelti, sooblikovalci kasnejšega Noriškega kraljestva. Ti so že začeli oblikovati prve mestne površine in kot kaže, so že sadili trto in najverjetneje pili tudi vino. V večjem obsegu pa je vinska trta in z njo vinska kultura na to območje prišla z rimskimi koloni na začetku našega štetja. Vinsko kulturo in trgovino na Ptujskem so v srednjem veku prvi v večji meri utrjevali menihi iz dominikanskega in minoritskega samostana. Ptujsko vinsko klet, ki velja za najstarejšo delujočo vinsko klet v Sloveniji, so v poznem srednjem in novem veku imeli v lasti veliki ptujski vinski trgovci. V njej hranijo eno najstarejših in največjih zbirk arhivskih vin srednje Evrope. Večji del lepote in bogastva starega mestnega jedra, kot ga poznamo danes, dolgujemo prav vinu in trgovanju z njim. Vino iz Ptujskega je spričo najvišjih odličij, ki jih dosega na vseh najbolj prestižnih vinskih ocenjevanjih na svetu, po kakovosti v samem svetovnem vrhu. Celo več – na Ptuju mu je dan prestiž umetnosti. Vinarji in vinoljubi o njem govorijo kot o umetniški stvaritvi.

The beginnings of Ptuj go back to the Late Stone Age. During the Early Iron Age, the Celts, who would later help shape the kingdom of Noricum, settled the area. They already started to create first urban areas, and, as it seems, they planted vines and most probably drank the wine. At the beginning of the common era, the Roman settlers in the region developed the culture of grapevine and wine to a larger extent. During the Middle Ages, the wine culture and trade in Ptuj was first and foremost consolidated by the monks of the Dominican and Minorite monasteries, who were also exceptional winemakers and cellarers. The Ptuj wine cellar, the oldest wine cellar still in operation in Slovenia, was owned by Ptuj's important wine merchants in the late Middle Ages until modern times. One of the oldest and largest collections of archival wines of Central Europe is kept in that cellar. The greater part of the beauty and richness of the old city centre, as we know it today, we owe to the wine and the trade which it brought to the city. Wine today is a loyal companion to all important public events in Ptuj; it is an indispensable drink at all festival, artistic, cultural and social events. Wines from Haloze, Slovenske Gorice and the Ljutomer - Ormož wine region have proven their worth by being awarded the highest awards that can be reached by all of the most prestigious wine competitions around the world and are considered to be among the best quality wines in the world. What is more is the artistic sense of affluence that Ptuj has given to wine. Winemakers and wine lovers speak of it as of an artistic creation.


PRIMUSOVE VINSKE ZGODBE PRIMUS WINE STORIES

Vedenje o bogati rimski dediščini in tradiciji ptujskega vinarstva v Grand Hotelu

Knowledge of the rich Roman heritage and tradition of winemaking in Ptuj at

Primus širijo s posebnimi doživetji, nanizanimi v času od novembra do maja. V

the Grand Hotel Primus is spread with special experiences that are arranged to

Klub Gemina XIII. so umestili Primusove vinske zgodbe. Že desetletje jih pišejo

take place from November to May. Primus Wine Stories take place at the

vidni slovenski in tuji vinarji. Vinske zgodbe so naveza vrhunskih vin in

Gemina XIII Club. Stories have been written for decades by significant Sloveni-

kulinaričnih umetnin s štajerskim pridihom, z glasbeno spremljavo, s petjem in

an and foreign wine experts. Wine stories are like a wedding of premium wines

virtuozno igro. Posebno kulinarično doživetje je Rimska večerja; hrana po

with Styrian culinary arts, which is accompanied by music, sung and played.

starorimskih receptih, postrežena v starorimskem slogu.

The Roman dinner is a special culinary experience; the dishes are prepared using ancient Roman recipes and served in the ancient Roman style.

www.sava-hotels-resorts.com/sl/ptuj/kulinarika


VINO NI VODA WINE IS NOT WATER oktober, november 2016 Festival vina z najdaljšo tradicijo študentskih festivalov vin

There is a festival organized by The Ptuj Students' Club

v Sloveniji prireja Klub ptujskih študentov. Mladim s Ptuja

that is the oldest of the student festivals; it is the one

in okolice približa vinsko kulturo in skrbi za ugled žlahtne

dedicated to Slovenian wine culture. It brings young

kapljice - te kulinarične dobrote. Iskrivo in mladostno.

people from Ptuj and its surroundings closer to wine

Z glasbo in humorjem pritegne raznolike generacije

culture and shows wine's reputation for being the

vinoljubov.

precious drops of culinary delights. Sparkling and youthful. Music and humour. All the things that attract all generations of wine lovers.

»Festival je že zdavnaj prerasel gole študentske okvire in v tem času postal ugledna kulturna prireditev.« Slavko Podbrežnik, Večer 2011

»The festival has long since outgrown the bare student framework and in the meantime has become a reputable cultural institution.« Slavko Podbrežnik, Večer 2011

www.vinonivoda.si


MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ PTUJ CITY THEATRE Ptuj je mesto z živahno gledališko zgodovino z začetki, ki

Ptuj is a city with a vibrant theatrical history. Its beginnings

segajo v leto 1786. Med svetovnima vojnama je na Ptuju

date back to 1786. During the interwar period, a famous

delovalo slovito avantgardno gledališče. Mestno gledališče

avant-garde theatre was active in Ptuj. Today the Ptuj City

Ptuj, umeščeno v stavbi z neoklasicističnim portalom na

Theatre, placed in the building with the recognizable

Slovenskem trgu, danes velja za eno najuspešnejših v

neoclassical portal, is considered one of the most success-

Sloveniji in predstavlja vzorčno projektno gledališče.

ful theatres in Slovenia and is also known as a sample project theatre.

Slovenska gledališka stroka mu je v letih 2010 in 2014 podelila nagrado za najboljši uprizoritvi sezone: predstavo

In 2010 and 2014, the Association of Theatre Critics and

Žabe Gregorja Strniše in predstavo Mrtvec pride po ljubico

Researchers of Slovenia presented the theatre with an

Svetlane Makarovič, obe v režiji Jerneja Lorencija.

award for the best staging of the season: Gregor Strniša's play Frogs [Žabe], and Svetlana Makarovič's play Death

Kot nosilec bienalnih festivalov; Festivala monodrame in

Comes After the Mistress [Mrtvec pride po ljubico], both of

Slovenskega festivala komornih gledališč SKUP, je Mestno

which were directed by Jernej Lorenci.

gledališče Ptuj pomemben soustvarjalec slovenskega gledališkega življenja.

As host for two theatre biennale festivals: The biennial Festival of Monodrama The annual Slovene Festival of Chamber Theatre (SKUP), it is an important partner to the Slovenian theatre life.

www.mgp.si


»Mestno gledališče Ptuj je v zadnjih letih stopilo na

»The Ptuj City Theatre has in recent years put

zemljevid slovenskega gledališkega

its footprint on the map of Slovenian theatre

ustvarjanja. Dobili so veliko prestižnih nagrad.

creation. They received a lot of prestigious

S koprodukcijami smo se na ptujske odrske deske

awards. With co-productions on Ptuj theatre’s

vrnili igralci, profesionalci, živeli smo velike

stage, professional actors returned to live out

ustvarjalne sanje.«

great creative dreams.«

Zvezdana Mlakar, igralka

Zvezdana Mlakar, actress


DVOREC TURNIŠČE TURNIŠČE CASTLE Duh stoletij in dih pristne narave skrit v ambientu za

The spirit of centuries and the breath of genuine nature.

srečevanja in osrečevanja.

Ambience for meetings and blessings. The place for leisure

Prostor za prosti čas, sprehode v naravi, družinske izlete,

time, walks in nature, family outings, recreation, entertain-

rekreacijo, zabavo, šport, kolesarjenje – še en ptujski sanjski

ment, sports, and cycling; it is also another one of Ptuj's

prostor, mesto kreativnega izražanja mesta.

Place of Dreams, areas dedicated to the city’s creative

Samo M. Strelec, gledališki režiser, vanj umešča gledališke

expression. Samo M. Strelec, theatre director, places

predstave in v njem snuje muzej Mesto uspehov Slovenije.

theatrical performances in this castle and seeks to create a museum which would display major successes of Slovenia and its people.

FB: Grad Turnišče


TEATER III THEATRE III Stara steklarska delavnica v osrčju mesta. Že 20 let gosti

An old glass workshop at the heart of the city has been

Teater III., Gledališki studio ter gledališko in lutkovno

already hosting Theatre III for 20 years. It consists of Theatre

sekcijo Delavsko – prosvetnega društva Svoboda Ptuj.

Studio and the theatre and puppet section of the Workers'

Gledališče, ki ga ustvarjajo mladi in otroci, izvirne predstave

Educational Association, Svoboda Ptuj. Theatre, created by

pod vodstvom vrhunskih mentorjev, iskanje novih poti v

young people and children, with original performances,

gledališkem ustvarjanju.

and led by top mentors in search of new ways of theatre creation.

www.


MUZIKAFE V svet so šli trije, da bi se vrnili štirje. Zakonca Stanka in Igor

Three went out into the world, and four came back.

Vauda Benčevič sta šla na pot okoli sveta s hčerko Doro.

Stanka and Igor Vauda Benčevič took a one-year trip

Po letu popotovanja sta se vrnila na Ptuj, bogatejša za sina

around the world with their daughter Dora. A year later,

Darvina – in spoznala, da lahko svet pripeljeta k sebi.

their circumnavigation brought them back to Ptuj along

V svoje mesto.

with the new addition of a son, Darvin. They’d realized that

Umetnost, kreativnost in povezovanje v meščanski hiši iz

the world could be coming to them in their hometown.

17. stoletja. Kavarna MuziKafe je ena najbolj vitalnih

Art, creativity and integration in a townhouse from the

ptujskih kulturnih točk.

17th century; the café, MuziKafe, is one of the most vital Ptuj cultural points.

»Vsakič, ko sem na Ptuju, pa naj bo to na Dnevih poezije in vina ali na Hudi pokušnji, kjer se (spet) družita vino in literatura, se zavem, da če nisi vstopil v ptujski klub&hotel MuziKafe, nisi vstopil na Ptuj.« Vesna Milek, Delo »Every time I am in Ptuj, whether it is for the Days of Poetry and Wine or Severe/tasting! where we are (again) hanging out with wine and literature, I realize that - if you have not entered the Ptuj's club & hotel MuziKafe, you did not enter Ptuj.« Vesna Milek, Journalist for the Newspaper Delo

www.muzikafe.si


Turizem ptuj katalog katalog 5 3(2)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you