Page 13

Verkorte notulen Algemene Leden Vergadering De meerdaagse was aanvankelijk zeer geslaagd, maar had een droevig einde door het overlijden van Annie Witlox. Martie Kamphuis heeft interviews met clubleden gehouden en daarover bijzondere verslagen in het clubblad laten plaatsen. Jos Cent en Frank Kuster hebben de najaarsmeeting in de Achterhoek naar volle tevredenheid georganiseerd. Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. Belangrijke besluiten zijn in het clubblad gepubliceerd. Margreet Bilthof was ambtelijk notuliste. Frank Kuster heeft Fred Vermeulen als bestuurslid opgevolgd.

Borgward Club Nederland (BCN), 29 mei 2011 om 11:00 uur te Urmond Limburg (meerdaagse) Aanwezig: Bert Haan (voorzitter), Martin Bilthof (penningmeester, vervangend secretaris), Frank Kuster (adviseur), Evert Toxopeus (technisch adviseur), Vincent van der Velden (technisch adviseur), Antoon Vervoort (coĂśrdinator Fehac en beheerder clubshop), Margreet Bilthof (notuliste) en 37 leden / partners 1. Opening en vaststelling agenda De ALV gaat akkoord met de aanwezigheid van de vrienden van Lea en Gotthardt Zurek, die de rondrit hielpen organiseren. De voorzitter bedankt hen voor de organisatie daarvan.

5. -

2.

Vaststelling notulen alg. leden vergadering dd. 6 juni 2010 De Rijp De notulen worden goedgekeurd en getekend. 3.

Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen - Het clubblad wordt voortaan in eigen beheer gedrukt. - Als tegemoetkoming voor de matige kwaliteit van het zaterdagavond buffet wordt ons een brunch in het restaurant aangeboden. - Afmeldingen voor de ALV: de heer en mevrouw Van den Ameele, de heer en mevrouw Kooter en de families Arts, de Rooij, van Mierlo. Lea Zurek - Bedankt de leden voor de aanwezigheid in Limburg. Biedt de vrienden als dank een boeket van haar en Gotthardt persoonlijk aan. 4.

-

Financieel verslag 2010 en begroting 2011 De contributie van 2011 had eind 2010 nog net moeten worden bijgeboekt, waardoor het eindsaldo in dat jaar aan de lage kant is. Ten tweede drukt de aanschaf van de eigen printer op het saldo. De aanschafkosten worden gecompenseerd doordat we geen kosten meer maken voor het uitbesteden van drukwerk. De Fehac heeft de contributie met â‚Ź 0,05 per lid verhoogd.

6.

Verslag kascommissie, Dirk Spoelstra en Marius Varekamp Er zijn geen opmerkingen, zodat aan de penningmeester decharge wordt verleend. Verkiezing nieuw kascommisie lid Dirk Spoelstra treedt af, de voorzitter bedankt hem voor de verleende diensten. Bert Ipenburg volgt hem op. 8. Bestuursverkiezing Oda van den Ameele is tussentijds afgetreden. Antoon Vervoort en Vincent van der Velden worden herkozen. Fred Vermeulen heeft zich opnieuw kandidaat gesteld en wordt herbenoemd. 7.

Voorlezen jaarverslag 2010

13

Profile for Fred Vermeulen

Borgwaardigheden 26  

26e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Borgwaardigheden 26  

26e editie van clubblad Borgward Club Nederland

Advertisement