Page 1

3

Jaargang 39 - maart 2012

Pater Loriaux over het vasten Vastenaktie 2012 Werkgroep ‘Ruggesteun van de basiliek’


in goede handen Gericht advies naar persoonlijke wensen. Bel eens vrijblijvend voor de mogelijkheden van onze uitvaartzorg. Bellekeweg 37 Echt www.peusen.nl

0475 - 48 61 00 Patersveld 19 Weert www.uitvaart-vangansewinkel.nl

0495 - 54 38 15 ‘t Sittert 22 St. Odiliënberg www.willemsuitvaartverzorging.nl

0475 - 40 18 54

Het Grootseminarie Rolduc blijft trouw werken aan de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk. Om deze boodschap uit te kunnen dragen zijn goed opgeleide priesters nodig. Uw steun is daarbij onontbeerlijk en van levensbelang voor de toekomst van de kerk. Stel het erfdeel dat wij nalaten aan de volgende generatie veilig.

Geef om de boodschap steun het Grootseminarie Rolduc Uw giften worden met de grootste zorg aangewend

Paredis Stichting vorming van priesters, kandidaten voor het priesterschap en permanent diaconaat Correspondentieadres Hoogstraat 7 5954 AA Beesel tel. 077 - 4742012

Bankrelatie ING rekeningnummer 28 18 327 ABN-AMRO rekeningnummer 48.19.60.228 t.n.v. Paredis Stichting te Roermond

De Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

     

H. VERKOULEN B.V.      • Vernieuwen en restaureren van kerken, kerktorens, kloosters, rijksmonumenten voor overheidsinstellingen; • Uitvoering van dakwerkzaamheden etc. voor particulieren; • Gespecialiseerd in natuurleibedekkingen; • Levering van alle dakbedekkingsmaterialen; • Verwerking van alle soorten dakbedekkingen. Correspondentieadres: Parallelweg 16 6041 BR Roermond Schilbergsweg 10, 6041 AN Roermond tel: 0475- 329921, fax: 0475-321483 info.hverkoulenbv@wanadoo.nl


inhoud 1

Duizenden vrijwilligers maken in deze Vastentijd de rondgang door wijken, dorpen en steden om vaak huis aan huis het vastenzakje op te halen. Van oudsher één van de mogelijkheden om een financiële bijdrage te geven aan de Vastenaktiecampagne. Een bijdrage die er óók toe doet…

14

Bij gelegenheid van de veertigdagentijd schreven de Nederlandse bisschoppen een herderlijke brief waarvan wij de korte versie publiceren. Zij leggen daarin de nadruk op de blijvende liefde en de barmhartigheid van God waardoor de Blijde Boodschap ook in onze tijd nog altijd Goed Nieuws is

20

De vasten in fysieke zin is niet terug van weggeweest. Maar toch, toch lijkt de aandacht ervoor groeiende. Maar vasten is nooit een doel op zich. Als je je matigt in eten en/of drinken, doe je dat niet om af te vallen, want vasten is geen lijnen. Vasten doe je om een hoger doel: om intensiever dan anders op zoek te gaan naar God. Wij vroegen een priester en een moeder om daar hun gedachten over te laten gaan

16

10

In zijn Regel schrijft Benedictus: “Eigenlijk moet het leven van de monnik altijd zijn zoals het veertigdaagse vasten; maar omdat slechts weinigen zoveel deugd bezitten, raden wij de monnik aan om in die dagen van de veertigdaagse vasten zijn leven in alle zuiverheid te bewaren.” Pater Marc Loriaux leeft onder die Regel in het Benedictijnenklooster Mamelis in Lemiers. Wij vroegen hem om zijn gedachten te laten gaan over het belang van het vasten in een poging tot de kern door te dringen

Ton Storcken s.m.a., vicaris voor Missiezaken en Interreligieuze dialoog van het bisdom Roermond, schreef voor het Handboek Vastenaktie 2012 een inleiding. Daarin laat hij kort maar krachtig zien hoe belangrijk solidariteit en medemenselijkheid ook voor de mens van vandaag kan en moet zijn

18

De campagne ‘De Vastenaktie van ...’ toont dat iedereen op een eigentijdse, persoonlijke manier kan vasten. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat - door met anderen te delen - je zelf ook meer mens wordt. Dat is de centrale boodschap van de campagne De Vastenaktie van... Vastenaktie 2012

Even iets

minder. Voor een

ander.

Maak uw bijdrage over aan het:

GIRO 3000046

Missiesecretariaaat, Bisdom Roermond te Roermond, o.v.v. Vastenaktie

Bisdom Roermond

22

Meerssen is een werkgroep rijk die zich ‘Ruggesteun van de basiliek’ noemt. Zeven man/vrouw sterk is de groep en ze bestaat al negen jaar. Samen proberen ze mensen met een tekort aan inkomen te helpen. Pastoor Wim van Meijgaarden van de Meerssense basiliek beschrijft wat de werkgroep doet en hoe ze proberen vanuit hun levensovertuiging mensen in nood te helpen

En verder 5 Kolom bisschop 6 Loewende Klokken 13 Carolushuis 24 Liturgische kalender 25 Geloof in de praktijk 26 Geschiedenis bisdom Roermond 28 Fotoreportage 30 Agenda’s bisschoppen 31 Puzzel

maart 2012

DE Sleutel

3


45

jaar

VERBETER EEN STUKJE VAN DEZE WERELD! Veel kinderen in de wereld lijden honger. Al voor e 5,- per maand helpt U! Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten. Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

Doe mee en help! Banknummer 61.46.58.306 Giro 57 33 838 t.n.v. Stichting Missiewerk Postbus 1180 9701 BD Groningen www.members.home.nl/mission123

LAAT ZE KIND ZIJN Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs, slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien kinderen in het zuiden op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missieburo Roermond een adoptieprogramma aan. Meer informatie?

Stichting Missiewerk M.A.W. Waterhuizerweg 20, 9753 HR Haren.

Missieburo Roermond, afdeling adoptie

T. (0475) 386856 E. adoptie@missieburo.nl W. www.missieburo.nl

HELP ONS HELPEN! De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (werknaam: Missieburo Roermond) ondersteunt de geloofsverkondiging in missielanden waar ook ter wereld en in de ruimste zin van het woord. Verder geeft de stichting concrete steun aan missionarissen en inlandse krachten op zowel geestelijk, materieel of ďƒžnancieel gebied. In samenwerking met het Missiesecretariaat geeft het Missieburo gestalte aan de missionaire opdracht van de Kerk in het Bisdom Roermond, door middel van campagnes, fondsenwerving en educatie.

Missieburo Roermond Postadres: Postbus 198 6040 AD Roermond Bezoekadres: Neerstraat 49 6041 KB Roermond W: www.missieburo.nl E: info@missieburo.nl adoptie@missieburo.nl T: 0475-386880 F: 0475-310797


Colofon De Sleutel Maandelijks magazine over geloof en leven. Uitgave Kerkelijke Stichting Verkondiging van het bisdom Roermond. Verschijnt 11 maal per jaar. Een (post)abonnement kost € 26,50 per jaar en € 13,25 per half jaar Redactie Frans van Galen (hoofdredacteur) Stan Hoen Gijsbrecht Dieteren Redactiemedewerkers Johan van der Vloet (recensies) Redactieadres Neerstraat 49, 6041 KB Roermond; tel. 0475-386821; fax 0475-386847 e-mail: persdienst@bisdom-roermond.nl Vormgeving en druk Drukkerij Hub. Tonnaer b.v. Kelpen-Oler Administratie/Abonnementen De Sleutel Postbus 470, 6040 AL Roermond tel. 0475-386860; fax 0475-386850 e-mail: abonnement-desleutel@bisdom-roermond.nl Foto’s Foto-archief bisdom Roermond Redactiemedewerkers De Sleutel

BRESSENDICHTER Voor ons een ongewoon woord. Bressendichter zo noemt de profeet Jesaja iemand, die een kloof kan overbruggen: de kloof naar mensen, de kloof naar God. In de vastenbrief van de paus vraagt hij ons om ‘elkaar in het oog te houden’, natuurlijk niet om elkaar te controleren maar, zo vervolgt hij ‘om te wedijveren in liefde’ . Precies daarom gaat het in deze vasten. Dat we ‘bressendichters’ zijn, dat we onze rijkdom delen, dat we ingaan tegen onderdrukking, dat we een einde maken aan kwaadsprekerij. Dat we inderdaad délen, dat we ook ons geloof delen dat we Gods liefde delen en wel met de hele wereld.

Advertenties Borgerpark Media Vlodropperweg 62 Postbus 8027, 6060 AA Posterholt tel. 0475-711 362 e-mail: info@borgerparkmedia.nl www.borgerparkmedia.nl

Al meer dan vijftig jaar houden we in de vastentijd actie voor onze minder bedeelde mede-aardebewoners. Vele projecten konden worden gerealiseerd: watervoorziening, onderwijs, gezondheidszorg. Toch zijn de noden nog onvoorstelbaar.

Een abonnement kan elk moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij vier weken voor het einde van een kalenderjaar wordt opgezegd. Ter voldoening van het abonnementsgeld wordt u automatisch een accept­girokaart toegezonden.

Collecteren is prima en noodzakelijk. Maar ‘elkaar in het oog houden’ impliceert meer! Het is een solidariteit die voortkomt uit een diep doorleefd geloof.

Adreswijzigingen gaarne vier weken van tevoren met vermelding van het oude en nieuwe adres of door middel van gewijzigde adresband. © IBR ISSN 0167-3610 Het bisdom Roermond is via het internet te bezoeken op het adres: www.bisdom-roermond.nl www.de-sleutel.nl

PEFC gecertificeerd Dit product komt uit duurzaam beheerd bos en gecontroleerde bronnen PEFC/30-31-310

www.pefc.org

We worden opgeroepen om ‘bressendichters’ te zijn . In de prefatie van de 40-dagentijd worden we overigens opgeroepen om met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan. Voor ons is deze tijd een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten. Als er in ons leven sprake is van een kloof naar God dan zijn dat de middelen om die kloof te dichten, om God in het oog te houden. Zo worden we ware ‘bressendichters’ in de zin van Jesaja.

+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond

MAART 2012

DE Sleutel

5


Loewende Klokken BIJDRAGEN GIJSBRECHT DIETEREN EN FRANS VAN GALEN

Jongerenbijeenkomst Palmzondag Naast de tweejaarlijkse grote zomerse samenkomst ergens op één plek in de wereld, zoals in 2013 in Rio de Janeiro, wordt wereldwijd elk jaar in de lokale bisdommen op Palmzondag de Wereldjongerendag gevierd. Traditiegetrouw ook in Roermond. De jongerenbijeenkomst op 1 april begint rond 14.30 uur en ein-

digt rond 18.30 uur. De samenkomst wordt een mix van gezelligheid, uitwisseling, muziek, info over de WJD in Rio, lezing(en), presentaties door jongerengroepen, etcetera. Alle jongeren zijn van harte uitgenodigd. Meer info: m.degens@bisdom-roermond. nl of 06-20980556.

Muziektheatervoorstelling Epitaaf Op zaterdag 17 en zondag 18 maart organiseert Stichting Iedereen in Het Zonnelied te Venray de muziektheatervoorstelling Epitaaf. Deze is opgebouwd rond drie nieuwe koorcomposities voor vrouwenkoor en piano op middeleeuwse teksten over leven, lijden en dood. Het ‘Dies irae’, ‘dies illa’ en ‘Stabat Mater’ (in een vertaling van Guido Gezelle), de hymne ‘Te gestientem gaudiis’, alsmede gregoriaanse oervormen worden ten gehore gebracht door Kamerkoor Contrast Venray, het Venray’s Gregoriaans Koor en diverse solisten onder leiding van Ad Voesten. Aanvang 20 uur. Entree € 10,-. (incl. consumptie). Kaartverkoop via www.stichtingiedereen.nl of (077) 3662479.

Alle informatie over de muziekvoorstelling is op de website van de Stichting Iedereen te vinden.

Bedevaart naar reliek van heilige Camillus in Essen Van 18 mei tot 1 juni wordt het hart van de heilige Camillus de Lellis, dat normaal rust in het Generalaat van de Camillianen in Rome, bijna twee weken in het klooster van Essen ter verering uitgesteld. Op 25 mei, de geboortedag van Sint Camillus, wordt vanuit het Camillianenklooster in Roermond in Essen een Nederlandse bedevaartdag georganiseerd. Om 11.30 uur wordt daar de H. Mis gevierd en kan de reliek vereerd worden. Hierna nodigt de communiteit van Essen de pelgrims uit om te eten in het parochiecentrum. In de middag zal in overleg met de pelgrims een gezellige uitstap gemaakt worden. De kosten voor deze dag bedragen €15,- inclusief vervoer van en naar Essen.

De Camillianen richten zich naar het voorbeeld van hun stichter (1550-1614), geheel op de ziekenzorg en noodlijdenden. “Een mensenhart,” zo zegt broeder Sterring (zelf verpleegkundige, 38 jaar), “is het wezen van een persoon, en het wezen van onze orde die als kernspreuk heeft: ‘Meer hart in deze handen, broeders en zusters,’ duidend op het belang van goede, liefdevolle en oprechte zorgverlening.” Meer info over de bedevaart is verkrijgbaar bij pater overste Paul Schreur via (0475) 321985

Gregoriaanse Meditatieviering De dekenale koorkring Venlo-Tegelen organiseert samen met de NSGV op zaterdag 10 maart om 16 uur een meditatieviering in zang, woord en gebed rondom het thema Gregoriaans in de Veertigdagentijd. De viering vindt plaats in de Benedenkerk van het Missiehuis St. Michaël te Steyl. Voorganger is de Venlose

6

De Sleutel maart 2012

pastoor-deken Jos Spee. De schola wordt gevormd door leden van kerkkoren uit Velden, Tegelen en Venlo. Voorafgaand is er een workshop aan de hand van de gekozen gezangen onder leiding van Cyriel Tonnaer om 13.30 uur in de aula van het missiehuis. Info en opgave: (077) 35118650 of j.quaedvlieg@planet.nl.


Loewende Klokken Langs ‘s-Heren wegen

Gids betaalbare vakanties

In opdracht van de regionale televisiezender L1 en het Vlaamse televisieprogramma Braambos heeft Bart HölscherRTV een serie ontwikkeld rond klein religieus erfgoed onder de titel ‘Langs ’s Heeren Wegen’. De acht afleveringen van deze serie zijn momenteel te zien op de regionale televisiezender L1. In acht afleveringen worden zestien bijzondere plekken in Limburg en Vlaanderen bezocht, zoals Sintermerte in Steyl, een pelgrimstocht naar Noorbeek, het gewijde zand van Houthem en de mijnwerkerskapel in Terwinselen.

De nieuwe Gids betaalbare Vakanties 2012 is verschenen, uitgegeven door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. In deze gids wordt een breed scala aan relatief goedkope vakantiemogelijkheden op een rij gezet, met korte beschrijvingen, prijzen, adresgegevens en webtips. Er is een onderverdeling in vijf categorieën: vakanties met en zonder kinderen, vakanties voor eenoudergezinnen, kinderkampen en jongerenvakanties, vakantie met voorzieningen voor gehandicapten, bezinning. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn wwweeetjes toegevoegd in de vorm van links naar websites die op de een of andere manier tips geven over betaalbare vakanties. Deze weblinks zijn ook terug te vinden op de site van de werkgroep: www.armekant-eva.nl De 40 pagina’s tellende gids is voor € 1,50 te bestellen op het adres Luijbenstraat 17, 5211 BR ’s Hertogenbosch, tel. 0736121939

Adressen, beschrijvingen en webtips

Een uitgave van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA Luijbenstraat 17 5211 BR Den Bosch 073-6121939 info@armekant-eva.nl www.armekant-eva.nl

Ar m

Ka

e

Te zien tot en met half april op vrijdagavond om 21, 22 en 23 uur, alsmede op zaterdag om 10 uur en op zondag om 10:20, 12:20, 14:20 en 16:20 uur. Telkens op L1. Tevens vanaf 8 april op de Vlaamse zender Canvas, telkens op zondagavond.

Gids Betaalbare Vakanties 2012

2012

VA

Waarom blijven eeuwenoude tradities springlevend en staan er nog altijd verse bloemen en brandende kaarsen in kapellen? En waarom worden heiligen vandaag nog vereerd met rituelen en tradities waarvan we naar de oorsprong soms moeten raden? Het tv-programma gaat op zoek naar de mensen en de verhalen achter het klein religieus erfgoed.

Gids Betaalbare Vakanties

/E

Bijna nergens ter wereld is de concentratie van klein religieus erfgoed zo hoog als in Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Het bepaalt mede de identiteit van de omgeving en vervult nog steeds een rol in de lokale gemeenschappen. Kerkbezoek loopt terug terwijl kapellen druk worden bezocht en pelgrimstochten en rituelen rond verering van heiligen steeds meer belangstellenden trekken.

nt v

a n N e d er l

an

d

Foto omslag: RCN, Gijs Moonen

Omslag van de pas verschenen gids waarin een scala aan relatief goedkope vakantiemogelijkheden te vinden is.

Rectificatie Beeld van mijnwerkers uit een van de afleveringen uit ‘Langs ‘s Heren wegen’

Abusievelijk is de naam van pastoor Reijnen in de vorige editie van De Sleutel - op pagina 2 bij de priester- en diakenjubilea 2012 - geplaatst onder de benaming ‘60 jaar priester’. Pastoor Reijnen is echter op die datum 25 jaar priester. Onze excuses voor deze foutieve vermelding.

maart 2012

DE Sleutel

7


Loewende Klokken Seminarweek in Rolduc De eerste week van het zomersemester van het Grootseminarie Rolduc staat ieder jaar in het teken van de ‘seminarweek’. Dat is een themaweek waarin een bepaald onderwerp uitgebreid wordt behandeld, dat weliswaar heel belangrijk is, maar geen eigen vak in het curriculum vormt. Dit jaar waren niet-christelijke godsdiensten het onderwerp. De week werd voor het grootste deel geleid door mw. H. Etminan die op een zeer deskundige wijze les gaf over jodendom, islam, hindoeïsme en boedisme. Verder waren er lessen over de islam en de oecumene met de niet-christelijke godsdiensten. De middagen werden meestal gevuld met een uitstapje om de lessen in de morgen praktisch te ondersteunen. Op dinsdag werd de synagoge in Maastricht bezocht, op woensdag de moskee in Sittard, terwijl op donderdag een bezoek werd gebracht aan de hindoeïstische tempel in Schin op Geul. Op al deze plaatsen werd het seminarie met bijzonder grote gastvrijheid ontvangen

en hadden de studenten de gelegenheid om alle vragen te stellen die ze wilden.

Op bezoek in de synagoge in Maastricht (foto: Grootseminarie Rolduc)

Website ‘Prentenmissaal’ Vic Mortelmans uit Antwerpen is een website gestart voor kinderen. Naar eigen zeggen uit een in de praktijk ontstane behoefte: “Deze website is voortgevloeid uit de gewoonte ‘s avonds onze kinderen een kleine passage uit de evangelielezing van komende zondag voor te lezen en daarbij een prent te tonen die de tekst illustreert. Vermits de verzameling prenten gestaag groeide, vatte ik het plan op er een website rond te bouwen. De prenten zijn heel verscheiden. Vaak zijn het kunstwerken, uit alle stijlperioden, die bijbelse taferelen afbeelden, soms zijn het illustraties of tekeningen of foto’s, al dan niet met een persoonlijke

inslag. Mijn criterium is dat de prenten moeten bijdragen tot de ‘verbeelding’ van het geloof, omdat ik merk dat de katholieke kerk -eens zo rijk aan verbeeldingskracht- er nauwelijks nog in slaagt het geloof op een beeldrijke wijze te verkondigen. En dat is juist haar grote kracht, zeker als je met kinderen over geloof spreekt.” De site is voorzien van uitgebreide functies die via links te bereiken zijn. Wat hier in het kort beschreven wordt is allemaal te vinden op de site: http://www.prentenmissaal.com

Festschrift aangeboden aan Paus Het vriendenboek dat collega’s en oud-studenten van het Grootseminarie Rolduc voor de beide professoren dr. J. Bekker (exegese) en dr. N. Hoffmann (dogmatiek) hebben samengesteld, werd tijdens de algemene audiëntie aan paus Benedictus XVI op 25 januari aangeboden. De

8

De Sleutel maart 2012

Heilige Vader was zichtbaar verheugd weer iets van Rolduc te vernemen. Hij was vol belangstelling voor het wetenschappelijk werk van het grootseminarie in Kerkrade. Het boek werd aangeboden aan de paus door mgr. dr. P. Hamans die op Rolduc kerkgeschiedenis onderwijst. Hij dankte de paus voor zijn benoeming tot ere-kapelaan die hij op de dies natalis (8 december 2011) ontving. Het boek dat de paus in ontvangst nam, is getiteld: Herders naar Zijn Hart. Bijdragen over de vorming en het leven van de priester, Hendriks, L./Hamans, P./Hegge, B. (ed.), Bergambacht 2011. Het kan voor € 29,95 besteld worden via info@rolduc.nl


Loewende Klokken Huwelijkszondag Op 12 februari namen tien gezinnen deel aan de viering van Huwelijkszondag in Roermond. De dag vindt al een aantal jaren op verschillende plekken in het land plaats, vanwege de internationale Marriage Week, maar werd nu voor het eerst ook in het bisdom Roermond gehouden. Echtparen die tien, twaalf en zelfs vijftig jaar gehuwd zijn, beleefden samen deze speciale dag. In een inleiding werd onder meer de volgorde van de H. Mis vergeleken met een leven van verliefdheid, verkering en huwelijk.

… amuseerden de kinderen zich met dans en muziek met de KISI-kids…

Terwijl de ouders met elkaar spraken over hun relatie met elkaar en met God…

De stellen spraken onderling over hun relatie met elkaar en met God. De kinderen knutselden hartjes en servetringen voor hun ouders en studeerden samen met KISI-kids liedjes in die ze later op de dag opvoerden voor hun ouders. Tieners hoorden een getuigenis van een echtpaar over hun huwelijkse leven, waarna ze zich stortten op een moodboard voor hun ouders. De dag werd besloten met een liturgische viering, waarbij de trouwringen van de aanwezige stellen opnieuw werden gezegend en deze paren samen op weg gingen naar Maria, zoals zij dat jaren geleden ook tijdens hun eigen huwelijksmis deden.

The Passion Na het succes van vorig jaar wordt komende Witte Donderdag een tweede editie van The Passion uitgezonden. Vorig jaar werd het tv-spektakel in Gouda opgevoerd, dit jaar vormt het Willemsplein in Rotterdam het decor voor het passiespel. The Passion 2012 wordt op donderdag 5 april om 20.30 uur live uitgezonden op Nederland 1. Bekende artiesten brengen het verhaal over Jezus’ lijden, dood en verrijzenis tot leven door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers.

Via www.thepassion.nl is het laatste nieuws te volgen. Ook zoekt de organisatie via deze website kruisdragers en personen die actief willen meedoen aan dit grootse project.

Het evenement is een samenwerking tussen de omroepen RKK en EO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en de gemeente Rotterdam. Het wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. De scènes uit het passiespel spelen zich af op verschillende plekken in Rotterdam en er is ook dit jaar weer een groots opgezette processie die door de stad heentrekt.

Beeld van de uitvoering van de The Passion vorig jaar in Gouda

maart 2012

DE Sleutel

9


actueel

Pater Marc Loriaux over de kern van het vasten

‘Vasten heeft met voeden te maken’

… vasten is een zich vrij maken van materiële zaken om vrij te worden voor de zaken van de geest …

In zijn Regel schrijft Benedictus: “Eigenlijk moet het leven van de monnik altijd zijn zoals het veertigdaagse vasten; maar omdat slechts weinigen zoveel deugd bezitten, raden wij de monnik aan om in die dagen van de veertigdaagse vasten zijn leven in alle zuiverheid te bewaren.” Pater Marc Loriaux leeft onder die Regel in het Benedictijnenklooster Mamelis in Lemiers. Wij vroegen hem om zijn gedachten te laten gaan over het belang van het vasten. TEKST FRANS VAN GALEN | FOTO’S BISDOM ROERMOND

10

De Sleutel

MAART 2012

In de beslotenheid van de afgelegen abdij leven wil niet zeggen buiten de wereld staan. Integendeel. Zoals ouders moeilijk hun kinderen kunnen beoordelen omdat ze betrokken partij zijn, zo kunnen monniken ‘van op een afstand’ objectiever wereldse ontwikkelingen duiden. “Vasten is van alle tijden en culturen en een vaste waarde in vele religies. Wereldwijd wordt er ontzettend veel gevast. Wij proberen aan het vasten dan wel een positieve waarde toe te kennen, maar miljoenen en miljoenen mensen die onvrijwillig vasten zullen die positieve notie niet zien. Wie moet vasten omdat er gewoon geen andere mogelijkheid is, al die mensen die gewoon honger lijden, die snakken naar een ander lot. Maar in het welvarende westen, waar wel genoeg - en meer dan dat - te


krijgen is, daar wordt meer gevast dan we denken. Nog afgezien van de mensen die vasten vanwege de aandoening anorexia, zijn er hele volksstammen die vasten om te voldoen aan een slankheidsideaal of omdat ze overgewicht hebben. Maar denk ook maar aan al die sportmensen die onder een streng ascetisch regime leven om in hun sport te kunnen excelleren. Daarnaast heb je ook het christelijke vasten dat zich onderscheidt door een motief dat je paradoxaal zou kunnen omschrijven als: vasten heeft met voeden te maken. Het zich vrij maken van materiële zaken om vrij te worden voor de zaken van de geest. Anders gezegd: vasten om je geloof te voeden alsook het verlangen naar God. De ik-gerichtheid naar de achtergrond plaatsen om des te meer aandacht te kunnen geven aan de Godgerichtheid.”

ervaar ik vasten als iets dat heel reëel is. Naar de vorm wil het binnen onze communiteit zeggen dat we een bescheiden maar volle maaltijd per dag hebben waarbij we ons onthouden van het eten van vlees. Als je dat vastenregime ernstig neemt, is het zeker voelbaar. De eerste tien dagen moet je lijf zich duidelijk aanpassen. Om aan te geven dat die omschakeling merkbaar is zal ik het zo omschrijven: tegen de middag krijg je het koud want de kachel, die je lichaam is, komt even hout tekort. Na die tijd went dat stukje onbehagen en kun je intens en intensiever het tijdspad volgen dat een einde vindt in de Verrijzenis van de Heer. Maar ik moet toegeven: ook in fysiek opzicht is na die zes weken Pasen meer dan welkom…”

Ikkerig…

De zin die pater Loriaux in het vasten ziet, is een opvatting die met de jaren is geëvolueerd. Hij ziet die op meerdere gebieden. “De vasten is echt iets geworden dat me lijfelijk solidair maakt met hen die hongeren. En dat zowel in fysiek alsook geestelijk opzicht. Met hen die om welke reden ook in nood zijn, ben je dan verbonden met heel je persoon. Je merkt echt dat als je vast, als je honger hebt, dat het helpt om niet te zeggen dat dat nodig is - om lijfelijk mee te voelen met al die mensen in nood. Het is meer dan alleen de gedachte eraan, nee, al vastende ben je met heel je wezen solidair. Daarnaast koester

Dat er ondanks een nobel motief een aardig haar in de boter kan komen zitten, dat heeft pater Loriaux in zijn eigen vastentijdbeoefening al meegemaakt… “Ik merkte het bij mezelf toen ik pas monnik was geworden. In het begin was ik helemaal gefocust toen de vasten aanbrak. Ik nam me voor die veertig dagen heel ascetisch te leven. Dat zou toch wel heel deugdzaam zijn… Naderhand denk je: het had meer met prestatiedrang te maken dan met weloverwogen en verantwoord vasten. Nee, helemaal zuiver waren mijn motieven toen niet: het was nogal ikkerig. En dat is juist het tegenovergestelde van wat de veertigdagentijd zou moeten zijn… Extreem vasten schiet ook vanuit spiritueel opzicht gezien zijn doel voorbij. Als je er van uit gaat dat lichaam en geest een twee-eenheid zijn, dan hebben ingrepen die de fysieke toestand ondermijnen, ook invloed op de toestand van de geest. Zeker: door weloverwogen te vasten kan de geest helderder worden, kun je beter bidden en mediteren. Maar wie in extremis vast kan in geestvervoering, in trance raken. Dat hoeft ten principale niet verkeerd te zijn, maar toch raakt het niet de kern van vasten.”

Uitkijken naar de Verlosser

ik als ik de vastentijd inga het vooruitzicht van het nieuwe, komende leven. De wereld heeft nood aan verlossing en dan betekenen die vastendagen een uitkijken naar de Verlosser die het ons allemaal geeft. Het is typisch monastiek: als monnik weet je je gezonden om namens de kerk uit te kijken naar de Verlosser die lijden en dood doorstaat en opstaat met Pasen. Dat heeft voor mij te maken met de diepste zin van het vasten: dat het lichamelijk hongeren sacrament wordt van mijn verlangen naar de Heer. Zoals in Marcus geschreven staat: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten”. Dan vasten, wachtend en uitziend naar Zijn wederkomst, dan wordt lichamelijk hongeren sacrament van mijn verlangen naar de Heer. En hoe vaak worstelen we vanuit onze ervaring niet met de vraag: is Hij aanwezig? Hoe vaak ervaren wij niet die leegte dat wij zijn aanwezigheid moeten missen. Door die leegte ontstaat een enorm verlangen, een grote geestelijke honger naar de Heer. Dat is het proces van de veertigdagentijd: helemaal in die honger gaan staan om de verlossing op de meest vruchtbare wijze te mogen ontvangen. “

Hout tekort…

Wat pater Loriaux als de kern van het vasten ziet, komt steeds dichter bij als hij vervolgt: “Als ik nu naar mezelf kijk dan

… het lichamelijk hongeren wordt sacrament van mijn verlangen naar de Heer …

MAART 2012

DE Sleutel

11


ACTUEEL

… als je de Vastentijd ernstig neemt en je je lijf echt laat deelnemen, dan wordt het des te meer Pasen …

Elkaar steunen

Pater Loriaux is zich er terdege van bewust dat hij ook als het over het vasten gaat een bevoorrecht man is. Mensen die de vastentijd bewust willen leven in de ‘normale ‘ praktijk van het leven merken maar al te vaak dat zij in hun opvattingen en beleving alleen staan. Om dan toch de motivatie op te kunnen brengen, daar heeft de monnik respect voor. “Ik heb het voorrecht de vastentijd binnen een gemeenschap te mogen beleven waarin je in gezamenlijkheid vanuit een meestal gelijkgezinde optiek deze tijd leeft en beleeft. Je steunt elkaar, je kunt elkaars opvattingen ijken - zoals je dat ook kunt doen aan de Regel van Benedictus - en aldoende elkaar verrijken. Eerlijk gezegd: als ik het individueel moest doen, dan weet ik niet hoe ver ik het dan zou brengen…”

Eucharistisch vasten

Pater Loriaux hecht eraan een lans te breken voor een manier van vasten die doorheen het hele jaar gepraktiseerd zou moeten worden: de eucharistische vasten. “Voor de viering van de Eucharistie gold vroeger het voorschrift dat vanaf middernacht niet meer gegeten of gedronken mocht worden. Dat is later aangepast om

12

De Sleutel

MAART 2012

niet te zeggen geminimaliseerd tot een uur voor het ontvangen van de Communie. De achterliggende gedachte zou meer naar voren moeten worden gebracht: het is niet iets negatiefs om je in de tijd voor de viering van de Eucharistie te onthouden van spijs en drank, want het dient een hoog doel: je kunt je beter verenigen met Jezus. De monnikenwijsheid zegt: ‘Een volle maag bidt niet graag.’ Het is een tegenspraak om met een volle buik te gaan communiceren. Het vasten is om God de ruimte te geven Zich met ons in de communie te verenigen. Lichamelijke honger staat symbool voor het uitzien naar en vrij maken voor het voedsel dat de Heer ons wil geven in de Eucharistie: zichzelf.”

Vasten en actie…

Aan het einde van het gesprek schiet Pater Loriaux nog een woord te binnen dat van oudsher zeker met vasten in verband staat: “Nu ik erover nadenk: ik heb het woord boete nog niet gebruikt. De vasten is in de katholieke traditie een tijd van boete en bekering ter voorbereiding op het Pasen van de Heer. Bekering is een dynamisch proces omdat de zondigheid van de mens voortdurend vraagt om een ommekeer. Vasten werd dan ook gezien als een vorm van boetedoening, die je

moest beleven als een straf voor begane zonden. En daar zit zeker iets waars in. Toch zou ik het boete doen een meer positieve insteek willen geven. In de westerse wereld vooral geldt toch dat we altijd verzadigd zijn. Waar dat lichamelijk het geval is, creëert dat vadsigheid. Dat ligt weer heel dicht bij zelfgenoegzaamheid en zelfvoldaanheid. Daar ontstaat de geestelijke parallel. Dat men denkt: ik heb alles wat ik nodig heb dus ik ben mezelf genoeg; ik heb geen genade en verlossing nodig. Deze zelfgenoegzaamheid is de kern voor zondigheid. Dat doorbreken vraagt om het doen van boete in de geestelijke zin van het woord: een tot inkeer komen vanuit het besef: ik ben mezelf niet genoeg, ik heb genade, verlossing nodig. Het lichamelijke vasten als vorm van boetedoening kan daaraan bijdragen, de geest vrij maken om meer gericht te zijn op het goed doen voor en aan anderen. Dan kan vasten een vervolg krijgen in actie en wordt de gedachte werkelijkheid: ‘door mijn geestelijke groei draag ik bij aan het welzijn van de wereld’. Het is typisch maar de ervaring heeft me geleerd dat als je de Vastentijd ernstig neemt en je je lijf echt laat deelnemen, dan wordt het des te meer Pasen!”


Dubbele Paaskaartenset à 5 stuks met envelop Prijs:       € 6,20 Bestelnr. 3198

De Verrijzenis van Onze Redder en Verlosser Jezus Christus. Afmeting dubbele kaart: 14,8 x 10,6 cm. Tekst: geen.

Gelijk het gras – Thomas a Kempis Prijs:       € 14,90 Bestelnr. 1534

Dit geschrift biedt een van hoop doortrokken visie op de broosheid van de mens en van heel zijn geschapen wereld. Te midden van een leven dat in alle opzichten voorbijgaat, is er het verlangen dat ons beweegt. Dit verlangen wordt gevoed door de ervaring van Gods alles overstijgende barmhartigheid.

Jezus Messias dichtbij - Strip & 34 Bijbellessen Auteur: Willem de Vink Prijs:         € 9,95 Bestelnr. 1526

Het verhaal van Jezus’ leven komt met deze eigentijdse uitvoering van Jezus Messias dichtbij tot leven voor jongeren van deze tijd. Dit boek is full colour geïllustreerd en bevat het bekende stripverhaal van Willem de Vink over het leven van Jezus. Het is verdeeld in 34 hoofdstukken. Elk hoofdstuk biedt: Het stripverhaal - een gedeelte over het leven van Jezus in woord en beeld. Lees zelf - een Bijbelverwijzing naar het gedeelte dat in de strip wordt verbeeld. Wie is Jezus? - in elk hoofdstuk staat één naam van Jezus centraal. Kerntekst - een belangrijke Bijbeltekst om uit het hoofd te leren. Oude schatten - wat werd er in het Oude Testament al over Jezus geschreven? Extra info - wetenswaardigheden en achtergrondinformatie bij het verhaal. Nu jij! - tip om het Bijbelgedeelte toe te passen in het dagelijks leven. Weet jij ‘t? - verwerkingsvragen. Doen! - opdracht om de lessen in praktijk te brengen. Elke dag - een Bijbel leesrooster voor één hele week aansluitend bij het hoofdstuk. Verder bevat het boek een verklarende woordenlijst en achterin een overzicht van de complete inhoud. Deze uitgave is bijzonder geschikt voor tieners van 10 jaar en ouder. Cadeautip voor het H. Vormsel of scholen als afscheidsgeschenk. Uitvoering: paperback. Formaat: 17 x 24 cm. Pagina’s: 176

Van klokken en klepels

Een katholiek antwoord op kerkelijke controverses Auteur:    Anton de Wit Prijs:         € 18,00 Bestelnr. 3307 Het zijn barre tijden voor de Rooms-katholieke Kerk. Zij wordt geplaagd door schandalen, controverses en innerlijke verdeeldheid. De kerkbanken in onze streken blijven intussen alsmaar verder leeglopen ... Anton de Wit blijft echter stug zitten in die kerkbanken. In dit geestige boek legt de jonge katholieke auteur uit waarom hij - anders dan zo vele spijtoptanten van het katholicisme vandaag de dag - het hoofd koel houdt en het schip niet verlaat. Zonder de problemen te ontkennen of bagatelliseren, neemt hij het op voor die zo omstreden Kerk van Rome. De Wit geeft nuchter en scherpzinnig commentaar bij actuele kerkelijke controverses, met name het schandaal van seksueel misbruik door geestelijken. Tegelijkertijd zoekt hij naar dieperliggende oorzaken van de crisis, oorzaken die zowel binnen als buiten de Kerk gelegen zijn.

Centraal adres:

Postbus 980, 6040 AZ Roermond T: 0475-386825 F: 0475-386806 E: carolushuis@bisdom-roermond.nl Website: www.carolushuis.nl Vermeld bij bestellingen svp het juiste bestelnummer.

maart 2012

DE Sleutel

13


kerkprovincie

Het belang van de dienst van de liefde

Barmhartigheid doen Bij gelegenheid van de veertigdagentijd schreven de Nederlandse bisschoppen een herderlijke brief waarvan wij de korte versie publiceren. Zij leggen daarin de nadruk op de blijvende liefde en de barmhartigheid van God waardoor de Blijde Boodschap ook in onze tijd nog altijd Goed Nieuws is.

… deze dood wordt echter in de goddelijke liefde omgevormd tot een weg ten leven …

FOTO BISDOM ROERMOND

14

De Sleutel

maart 2012

Elk jaar leest de Rooms-katholieke Kerk op de eerste zondag van de veertigdagentijd hoe Jezus door Gods Geest naar de woestijn gedreven wordt. Daar gaat Hij de confrontatie aan met de verleidingen waaraan mensen zijn blootgesteld. Ter voorbereiding op Pasen, waarin we vieren dat het leven vanuit God het kwaad, het lijden en de dood overwint, laten gelovigen zich vanouds in zijn spoor figuurlijk de woestijn in drijven. Zij bezinnen zich op de situatie waarin zij zich bevinden en willen zich opnieuw laten zenden door de boodschap van de Heer: ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’ (Marcus 1, 15).

Angst en onzekerheid

Velen in Nederland zijn bang voor de toekomst: wat staat ons te wachten in deze tijd van crisis? Zij voelen zich verweesd en in de steek gelaten, juist ook door personen en instanties waarvan zij anders verwachten. De Kerk blijft hierbij niet buiten schot, we hebben het onlangs nog op een ingrijpende en schokkende manier gemerkt. In die situatie schudt de boodschap van het evangelie ons wakker, trekt ons weg uit onze fixatie op onszelf en verplaatst het perspectief naar God en zijn Rijk. Zichtbaar wordt dat het volle leven, met het oog waarop God alles heeft gescha-


pen, als vitale, zij het vaak verborgen kracht, in onze wereld werkzaam is. En midden in de gebrokenheid van ons bestaan vieren wij met Pasen hoe God in Jezus ons als Verlosser nabij gekomen is, hoe Hij de dood en het kwaad overwint. Daarom kunnen wij ons afkeren van de krachten die ons neerdrukken en de

Naar christelijke overtuiging is God zelf liefde, betrokkenheid, barmhartigheid. ‘Waar liefde is en genegenheid, daar is God’, zingt de Kerk vanouds op Witte Donderdag, de vooravond van de gedachtenis van Jezus’ lijden en dood: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Gods liefde is de weg ten leven, ook al leidt Jezus’ belichaming van deze liefde in eerste instantie tot zijn dood. Deze dood wordt echter in de goddelijke liefde omgevormd tot een weg ten leven: dat is wat met Pasen aan het licht komt en sinds Pinksteren in de kracht van de Heilige Geest door de Kerk wordt verkondigd.

De dienst van de liefde

lets van de taaie kracht van de liefde doet zich vermoeden waar te midden van alle onverschilligheid, strijd, haat en geweld die de wereld steeds weer lijken te overspoelen, liefde en genegenheid de kop blijken op te steken. De televisie en de kranten kunnen gemakkelijk een andere indruk geven, maar steeds opnieuw blijkt dat mensen tegen alle verdrukking in op tal van manieren voor elkaar zorgen, zich elkaars lot aantrekken en op elkaar betrokken gemeenschappen vormen.

machten die ons dreigen te vernietigen, kunnen wij ons toekeren naar en meewerken met deze kracht van God! Maar hoe?

Kracht van de liefde

Met een directheid die nog altijd als een schok kan werken, schrijft Johannes dat indien iemand zegt dat hij God liefheeft, maar onverschillig staat tegenover het lot van anderen, zij of hij ‘een leugenaar’ is. ‘Want als hij zijn zuster of broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien (1 Johannes 4, 20). De apostel Paulus noemt in deze lijn de liefde ‘een weg die verheven is boven alles’ (1 Korinte 12, 31).

Opmerkelijk velen proberen het gebod te gehoorzamen dat Jezus zijn leerlingen volgens het Johannesevangelie heeft nagelaten: ‘Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben’ (Johannes 15, 17). Christenen zien dit met grote dankbaarheid en zijn vervuld van eerbied voor de toewijding van degenen die zich in vaak moeilijke omstandigheden in dienst stellen van de liefde. Zij beschouwen het als een bevestiging van hun geloof dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van de God die liefde is.

gen en barmhartigheid doen is hun centrale missie. De Kerk kan zich hierbij echter nooit in dienst stellen van een overheid of een bestuurlijke instantie, een politiek programma en of een beleidskader. Gelovig gesproken is er maar één agenda: die van de God van liefde en barmhartigheid. Naar katholieke overtuiging is geen overheid gerechtigd en geen wet gemachtigd mensen van het doen van barmhartigheid en de dienst van de liefde af te houden. De opdracht tot barmhartigheid en liefde stamt immers van de God van hemel en aarde, de Heer van de geschiedenis en de Behoeder van de kosmos. Hem alleen komt alle eer toe.

Blijde Boodschap

De Blijde Boodschap van het christelijk geloof is dat Gods liefde en barmhartigheid altijd bij ons blijft en ons nooit verlaat. Niet in situaties die zijn getekend door geluk, gezondheid en een wenkend perspectief, maar ook niet in armoede en ziekte, eenzaamheid en onzekerheid, lijden en dood. Hij is ons nabij als Schepper en Verlosser van ons leven en van de hele kosmos. Daarom is geen bestaan hopeloos, geen situatie uitzichtloos, geen leven waardeloos. Deze boodschap is, in tijden van onzekerheid en verwarring, van moedeloosheid en machteloosheid, naar onze overtuiging nog altijd bij uitstek Goed Nieuws.

Utrecht, 22 februari 2012 De Nederlandse bisschoppen

Dienst aan de samenleving

Van tal van kanten wordt in onze samenleving geroepen om vernieuwing van de onderlinge betrokkenheid, om versterking van de sociale cohesie. De Kerk ziet het als haar taak verbondenheid tussen mensen te bevorderen. Waar van haar gevraagd of stilzwijgend verwacht wordt dat zij een bijdrage levert aan een meer betrokken en solidaire samenleving, zal zij dat naar vermogen en van harte doen. De dienst van de liefde aan allen en alles hoort tot de kerntaken van christengelovi-

maart 2012

DE Sleutel

15


Missie

Waar doen we ‘t eigenlijk nog voor?

De vraag ‘waar doen we ‘t eigenlijk nog voor?’ is te beantwoorden… (bisschop Wiertz en vicaris Storcken tijdens een eerder werkbezoek aan Kenia)

Ton Storcken s.m.a., vicaris voor Missiezaken en Interreligieuze dialoog van het bisdom Roermond, schreef voor het Handboek Vastenaktie 2012 een inleiding. Daarin laat hij kort maar krachtig zien hoe belangrijk solidariteit en medemenselijkheid ook voor de mens van vandaag kan en moet zijn.

TEKST TON STORCKEN | FOTO’S EMILE RAMAKERS

16

De Sleutel

MAART 2012

" 'T is toch ummer euveral get:' verzuchtte een van die missionaire veldwerkers in ons bisdom, die steeds maar weer met zakjes, posters, stickers en een gulle lach langs deuren, scholen en kerken sjouwen. Ummer, ja. Gebrek, nood, pijn, onrecht… het is er altijd geweest. Je zou je kunnen afvragen "Waar doen we 't eigenlijk nog voor?" Jezus geeft het antwoord. Hij laat ons als het Licht der wereld zien dat kiezen voor solidariteit en medemenselijkheid leidt tot waarachtig leven en tot een menswaardig bestaan voor iedereen. Want de aarde is van ons allen en ieder mag wonen waar hij/zij dat zelf graag wil.


Ik las onlangs een inspirerend boek van Leo Meulenberg, theoloog en historicus die vele jaren in Brazilië werkte. Het gaat over Ambrosius, bisschop van Milaan in de vierde eeuw. In zijn tijd schreef hij: "Heel de aarde is gericht op het gemeenschappelijke, ten gunste van allen, zowel rijken als armen. We worden geboren zonder kleren, zonder goud of zilver. Naakt zien wij het licht als mensen, naakt neemt de aarde ons weer op. De natuur maakt geen onderscheid. Noch bij onze geboorte, noch bij onze dood en allen omvat zij als gelijken in de schoot van het graf. Het enige verschil bestaat daarin, dat bij de rijke meer voorwerpen wegrotten." Krasse taal voor een aartsbisschop van Milaan uit een ver verleden. Ook nu is het

meer dan ooit onze opdracht om ons bezit beter in te zetten en het niet te laten wegrotten. De vastentijd is een uitgerekend moment om te delen. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er zelf ook rijker van; meer mens. Menselijker worden in deze tijd waarin "ik" centraal lijkt te staan, is geen overbodige luxe. Het is goed als de Kerk hierin het voortouw neemt. Bijvoorbeeld in ontwikkelingswerk. Mijn bewondering is er voor de missionarissen, die onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, en ik de afgelopen jaren bezocht hebben. Zij delen hun bezittingen en hun geloof met volle over-

gave. Het Evangelie wordt door de missionaris vaak veel meer in zijn oorspronkelijkheid beleefd en gepresenteerd dan wij hier in Limburg daartoe in staat zijn. Velen zijn door het Goede Nieuws, dat de missionaris in woord en daad brengt, aangetrokken. Er zijn nu jonge en bloeiende gemeenschappen van christenen in verre landen, zoals Ethiopië. Op hun beurt brengen zij inspiratie en blijdschap aan ons. Missie is nu volop twee richtingsverkeer. Reden genoeg dus om de missionaire inzet met onze solidariteit te blijven ondersteunen. Ummer en euveral. De vraag "Waar doen we 't eigenlijk nog voor?" is te beantwoorden.

Aangetrokken door het Goede Nieuws ontstaan er jonge en bloeiende gemeenschappen…

MAART 2012

DE Sleutel

17


VASTENAKTIE

Campagne 2012 ‘De Vastenaktie van ...’

Even iets minder. Voor een ander… De campagne ‘De Vastenaktie van ...’ laat zien dat iedereen op een eigentijdse, persoonlijke manier kan vasten. Door te vasten tonen we onze betrokkenheid bij grote, complexe mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat - door met anderen te delen - je zelf ook meer mens wordt. Dat is de centrale boodschap van de campagne.

Leefbare steden

De campagne 2012 vormt de afsluiting van een driejarige cyclus met als thema Behoud de schepping. In 2010, het eerste jaar van deze cyclus, stonden de gevolgen van klimaatverandering voor boerengezinnen in Malawi centraal. In 2011 stond de campagne in het teken van duurzaamheid en van de bedreiging die mijnbouw en houtkap vormen voor de inheemse be-

volking op het Filippijnse eiland Mindoro. In 2012 is het afsluitende thema stedelijke leefbaarheid. Zorg voor de aarde en voor allen die daarop wonen, betekent ook: zorgen voor de miljoenen mensen die wereldwijd in steden wonen. Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Bijna 3,5 miljard mensen leven op slechts 3% van het aardoppervlak. Extra zorg gaat vooral uit naar de meest kwetsbaren: mensen die naar de stad trokken op zoek naar een beter bestaan, maar nu in grote armoede in een sloppenwijk wonen. Het is een enorme uitdaging om steden ook voor hen leefbaar te houden of te maken. Toch biedt verstedelijking ook kansen, zegt de Verenigde Naties. In steden zijn armoede, onderwijsachterstanden en milieuproblemen vaak beter aan te pakken dan in versnipperde en uitgestrekte landelijke gebieden. Ook hebben vrouwen in de stad meer mogelijkheden om mee te doen aan het sociale en politieke leven. In de snel groeiende Ethiopische hoofdstad Addis Abeba helpen de Daughters of Charity sloppenwijkbewoners bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. Het

werk van deze congregatie staat centraal in de vastentijd 2012.

Eigen project

Er kunnen ook goede redenen binnen een parochie zijn om steun te vragen voor een eigen project. Omdat het bijvoorbeeld een project betreft van een ‘eigen’ missionaris dat al langer op hulp kan rekenen van het ‘thuisfront’. Dat stimuleert zeker de be-

De Vastenaktie van... Vastenaktie 2012

Even iets

minder. Voor een

ander.

Maak uw bijdrage over aan het:

GIRO 3000046

Missiesecretariaaat, Bisdom Roermond te Roermond, o.v.v. Vastenaktie

18

De Sleutel

maart 2012

Bisdom Roermond


trokkenheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap bij een dergelijk project. Parochies die in de vastentijd actie voeren voor een eigen doel in het Zuiden en dat aanmelden kunnen van de Vastenaktie 50 procent boven op hun actieopbrengst ontvangen.

Geloven, vasten en barmhartigheid Nog meer dan andere jaren staat de campagne 2012 in het teken van vasten. We lezen in de Bijbel regelmatig over vasten. Vreemd genoeg vast Jezus maar één keer. Toch is vasten voor Hem belangrijk. Zo onderwijst hij in de Bergrede over de houding van waaruit je vast. Een houding van ootmoed, van ‘in het verborgene doen’. In één adem zegt Jezus erbij dat je ook bidden en het geven van aalmoezen vanuit eenzelfde nederige houding moet doen. Vasten, aalmoezen geven, bidden - ofwel soberheid, solidariteit en spiritualiteit - ze horen voor Jezus onlosmakelijk bij elkaar.

Vasten anno 2012

Onduidelijk blijft in de Bijbel hoe er gevast wordt. Vasten heeft zeker te maken met minder eten, maar regels ontbreken. Hierdoor ontstond in de jonge Kerk een brede waaier van vastengewoontes. Anno 2012 is vasten terug van even weg geweest. Vasten lijkt een goede en moderne mogelijkheid om je zorgen over de toekomst én je streven naar meer gerechtigheid gestalte te geven. En net zoals onder de eerste christenen kun je daarvoor je eigen manier van vasten en aktie kiezen: ‘De Vastenaktie van ...’.

Hongerdoek

‘Het doen van gerechtigheid en bidden geven het vasten vleugels’, zei Augustinus. Maar dat geldt ook omgekeerd. Vasten geeft nieuwe inhoud aan je omgang met God (bidden) én aan je omgaan met anderen. Bij Matteüs (Mt 25, 31-46) lezen we dat de Mensenzoon bij zijn terugkeer op aarde zal oordelen over alle volkeren en hen zal scheiden in twee groepen. De criteria voor dit oordeel zijn helder. De witte schapen zijn zij, die de hongerigen

te eten hebben gegeven, de dorstigen te drinken, de naakten gekleed, de zieken en gevangenen bezocht, de vreemdelingen een welkom thuis gegeven. Want, zo zegt de Mensenzoon op zijn troon: ‘Toen je de hongerigen te eten hebt gegeven en de dorstigen te drinken, toen heb je Mij te eten en te drinken gegeven’. De verdoemde, zwarte bokken zijn zij, die nagelaten hebben dat te doen. Dit verhaal heeft de Togoleze kunstenaar Sokey Edorh geïnspireerd de hongerdoek God onder ons te schilderen. Bij de hongerdoek is het Koninkrijk Gods nog niet aangebroken. Het is al wel onder ons aanwezig, juist in de pogingen van mensen die via de werken van barmhartigheid anderen ten dienst zijn. De hongerdoek toont mensen die willen werken aan een duurzame samen-

leving. Mensen die het in een sloppenwijk van een grote stad voor elkaar opnemen.

Aanwezig zijn

De Vastenaktie 2012 en de hongerdoek zijn een uitnodiging ons te bezinnen op hoe wij de werken van barmhartigheid in de praktijk kunnen brengen. De Daughters of Charity zijn een voorbeeld met het werk dat zij doen voor de uitgeslotenen in de wijk Yeka, in het Ethiopische Addis Abeba. Zij doen dit met volharding, maar in alle bescheidenheid. Vergelijk het met het kerkje op de hongerdoek, ingeklemd tussen de kantoortorens en de hutjes. Nauwelijks zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig! Vasten geeft ons de kracht om vanuit een grondhouding van nederigheid en ootmoed solidair te zijn met medemensen en de werken van barmhartigheid te blijven doen, ook - en misschien wel juist - in deze tijd.

Giro 3000046 Missiesecretariaat - Bisdom Roermond o.v.v. Vastenaktie Postbus 198 6040 AD Roermond t 0475-386880 f 0475-310797 info@missieburo.nl

maart 2012

DE Sleutel

19


meditatie

De vasten in fysieke zin is niet terug van weggeweest. Maar toch, toch lijkt de aandacht ervoor groeiende. Maar vasten is nooit een doel op zich. Als je je matigt in eten en/of drinken, doe je dat niet om af te vallen, want vasten in geen lijnen. Vasten doe je om een hoger doel: om intensiever dan anders op zoek te gaan naar God. Wij vroegen een priester en een moeder om daar hun gedachten over te laten gaan.

Vasten vanuit een hemels licht Wie de heilige Franciscus van Sales kent, weet dat hij enorm putte uit de kennis van de natuur van zijn tijd. Vanuit de Schepping leert hij over de Schepper en ontdekt daarin een plan op tal van gebieden. Zo zien we een tweevoudige benadering van de vasten. De eerste gaat over het vasten als opgave en offer voor een bijdrage aan een wereld die er weer toe doet. Dieren staan dicht bij de natuur. Er wordt van de mensen gezegd, dat ze van de natuur vervreemd zijn. Als een dier ziek is, trekt het zich terug, onthoudt zich van voedsel en "kuurt uit"! De genezingsprocessen kunnen zich voltrekken en na verloop van tijd is het dier hersteld, springt weer op en gaat eten. Wij mensen kunnen veel van dieren leren. Dieren vasten intuïtief bij ziekte! FOTO’S BISDOM ROERMOND

20

De Sleutel

maart 2012

De bij bijvoorbeeld heeft zo´n voorbeeldfunctie. (leuk te zien waar het woord bij voorbeeld vandaan komt). Bij het verzamelen van de nectar is het voor het diertje helemaal niet zo plezierig. Datgene wat het tot zich moet nemen is helemaal niet zo fantastisch. Het komt als zeer bitter bij het diertje binnen. Alsof wij gal of azijn proeven. Het lichaam ontvangt dit, verwerkt het en draagt bij aan de vorming van honing. Een geweldige zoetstof die voor ons als mens aangenaam is en nog gezond ook. Hiervan leren we toch dat we in de vasten ook wel eens zaken op ons nemen die niet meteen aangenaam zijn. Of we zien af van zaken die ons zeer aangenaam zouden zijn geweest. Vrucht ervan: dat we door de inzet en onthechting in staat zijn de mens om ons heen iets goeds te geven.

Waarom vasten?

Reinigen van ons lichaam, is een basis therapie van vele aandoeningen, klachten en ziekten binnen de natuurgeneeskundige praktijk. Elke dag, krijgen we helaas te maken met allerlei vreemde en niet in en bij het lichaam horende stoffen. Een deel van die stoffen, blijft achter of wordt onvoldoende verwerkt, zodat wij met onnodige ballast blijven rondlopen. Per jaar komen er zo'n 2000 (!) nieuwe schadelijke stoffen op de markt, alleen daarom zou je al moeten kuren. Behalve lichamelijk, lopen wij ook allemaal rond met psychische ballast en "gifstoffen", zoals woede, haat, jaloersheid, intolerantie, verdriet, rouw etc. etc. die ons uit balans brengen. Teveel opgeslagen afvalstoffen, en dan zowel het lichamelijke en /of het psychische, kunnen ons op den duur ziek maken. Als wij onszelf teveel verontreinigd hebben, functioneren wij niet goed meer en zitten we helaas vaak in een vicieuze cirkel, waar we zelf moeilijk uit kunnen komen en waar we vaak hulp bij nodig hebben. Door onszelf zowel lichamelijk als geestelijk regelmatig te zuiveren van afvalstoffen en onnodige ballast, wordt ervoor gezorgd, dat lichaam en geest beter blijven functioneren. Door een vasten-reinigingskuur wordt ons de kans gegeven om even tot de tegenwoordig broodnodige rust te komen, en kunnen alle opgeslagen ballast- en afvalstoffen verwijderd worden. Daardoor ontstaat er een verbetering van onze gezondheid en voelt men zich veel fitter na zo'n kuur, die er ook voor zorgt dat we geestelijk beter en alerter functioneren. Het ‘vastenreinigen’ heeft zowel een preventief als een genezend effect op ons welzijn.


Draag ik, in wat ik nu doe, bij aan een betere wereld? Als gezin met 3 jonge kinderen van 4, 6 en 8 jaar willen we iets bijdragen aan de vastentijd, maar hoe doe je dat? We eten geen vlees op de vrijdagen van Aswoensdag tot Pasen, we proberen minder te eten. Toen ik de vraag voorlegde aan de kinderen moesten ze er toch even over nadenken. Ze zijn gulle gevers, want ze willen alle drie eten afstaan of speelgoed, zelfs geld, maar iets láten vinden ze moeilijk. Als wij, als ouders het goede voorbeeld geven dan zijn we al een eind op weg. Met kerstmis blik ik altijd terug op het afgelopen jaar, met de vastentijd zoek ik altijd het moment op van bezinning en inspiratie. Tijd om mijn voornemens weer eens kritisch onder de loep te nemen. Ben ik iedere dag een goed voorbeeld voor mijn kinderen? Kinderen opvoeden is een Goddelijk werk. Het is geen wetenschap, het is een kunst die je iedere dag beoefent en weer aanpast, niet alle kinderen zijn hetzelfde. We voeden ze op volgens hun graad van ontwikkeling, hun temperament, hun kracht, hun gezondheid en nog veel meer factoren. Ieder kind vraagt een eigen opvoedingsmethode en het is onze taak, als ouders om ze te bestuderen en te kijken welke het beste past bij je kind. Maar als ouder moet je ook het voorbeeld zijn, je kunt niet van ze eisen dat ze zich oplettender moeten gedragen, als je dat zelf ook niet doet. Je kunt een kind alleen stimuleren door onbaatzuchtige liefde, overtuiging en rotsvast geloof in zijn of haar kunnen.

ik had zelf ook zo’n baan. Hoe moeilijk is het om te veranderen van baan? Je werk brengt je geld, status en waardering. Wees niet bang om van opvatting te veranderen. Als je besluit om een bepaalde keuze niet meer te maken en het zit je dwars, maak dan een nieuwe afweging. Ga niet vechten tegen iets waar je geen plezier meer aan beleeft. Baseer je besluiten niet op financieel gewin: het geld komt vanzelf als je iets met enthousiasme doet en je hart volgt. Zowel de vaas gemaakt door een pottenbakker met een liefde voor zijn vak, als de vaas gemaakt door iemand met een hekel aan zijn vak, heeft een ziel. Maar de ene vaas vindt heel snel zijn weg naar de klant en de andere wordt een winkeldochter.

Dat alles wat gebeurt zin heeft, een bedoeling heeft. Dat we niet alleen zijn, maar gedragen worden door liefde, door het universum, door God. Dat als we het moeilijk hebben we niet mogen vergeten dat iedereen zulke momenten kent, ongeacht ras, kleur, maatschappelijke stand, geloof of cultuur. Vertouwen dat we op de goede weg zijn, als mens, dat iedereen op zijn manier bijdraagt aan een betere wereld. Daarvoor hoef je geen moeder Theresa of Ghandi te zijn, maar gewoon jezelf. Mensen die de wereld veranderd hebben, begonnen hun weg door er geloof in te hebben. Geloof in de kracht van je dromen: God is rechtvaardig en zou je nooit opzadelen met een verlangen dat niet gerealiseerd kan worden.

Heb ik echt vertrouwen? Vertrouwen dat naar je toekomt wat je nodig hebt? Dat je mag zijn wie je bent en dat het goed is?

… geloof in de kracht van je dromen …

Ben ik oprecht bezield in mijn werk? Ik zie om me heen veel mensen die een baan hebben waar ze niet vrolijk van worden,

maart 2012

DE Sleutel

21


kerK en samenleving

Werkgroep in Meerssen helpt mensen in nood

'Ruggesteun van de basiliek' Lachend staan ze bij mij op de stoep, Ludy en Pierre, met een in kerstpapier verpakte fles wijn met een kaartje: Zalig Kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar!. Afzender: de werkgroep Ruggesteun van de basiliek en gemeente Meerssen afdeling Welzijn. Ze komen melden dat ze 71 kerstpakketten hebben uitgezet in het woongebied van de gemeente Groot-Meerssen, voedselpakketten voor de feestdagen met in ieder pakket ook een Jumbowaardebon van €50,-- van de afdeling Welzijn van de gemeente. Niet in van die typische kerstpakketdozen maar in grote plastic draagtassen van de Jumbo. En er was een fles wijn overgeschoten voor de pastoor. Ze hebben duidelijk veel voldoening van hun wekenlange inzet om 71 pakketten samen te stellen. Je kunt het aflezen van hun gezicht, ook al zijn deze ouderen duidelijk bek af.

Het wordt steeds maar meer De werkgroep ‘Ruggesteun van de basiliek’, zoals ze zich noemen, bestaat uit een vaste kern van drie echtparen, een dochter van één van hen en een vaste chauffeur: Ludy en Pierre, Nelly en Wil, Coby en Jan, Nicolette en Eric. En ze bestaan nu 9 jaar. Nadat de Zonnebloem gestopt was met de actie ‘Zon in de schoorsteen’ en het toenmalige Zonnebloembestuur om allerlei goede redenen besloot om te stoppen met de Sinterklaaspakket-

TEKST WIM VAN MEIJGAARDEN SSS | FOTO’S BISDOM ROERMOND

22

De Sleutel

MAART 2012

… zelfs aan het dagelijkse brood kan niet iedereen komen …

jes voor de kinderen, organiseerde Ludy vanuit het toenmalig kerkbestuur een Sinterklaasactie voor kinderen die in behoeftige omstandigheden opgroeiden. Maar ook toen zochten ze naar een manier om mensen met een tekort aan inkomen te helpen. Het gebedel aan de deur van de pastorie was al gedeeltelijk opgevangen met eetbonnen van €5,-- voor het plaatselijke cafetaria, die de pastoor aan de noodlijdenden gaf, maar dat was voor deze drie echtparen geen afdoend hulpmiddel. Ze kenden vanuit hun achtergrond van de Zonnebloem, de parochiële verwelkomingsgroep en vanuit het Ziekencomité hoe groot vaak de tijdelijke of langdurige nood van mensen is. Ze hadden al velen geholpen met het bemiddelen bij een nieuwe wasmachine, een nieuwe tele-

visie, bij kleren voor de kinderen, bij het vervangen van meubelen. Hun garages en de logeerkamer staan vol met overbeladen kledingrekken, met witgoed en met meubelen. Van alle drie de echtparen is het netwerk groot en ondertussen is hun stil werk voor noodlijdende medeburgers bij velen bekend. De voedselbank-centrale uit Heerlen zou ook een distributiepunt in Meerssen moeten hebben. Ook al zijn dat maar 10 tot 15 pakketten, de betrokkenen hoeven ze niet helemaal in Maastricht op te gaan halen. Bovendien vullen ze de voedselpakketten aan met eventuele vleeswaren, vlees of iets anders. Iedere woensdag zien ze in ‘hun winkel’ de klanten en ze trachten te voldoen aan de gehoorde wensen van hun ‘clientèle’. Alles gaat in Jumbotassen, want de Jumbo die zit net om de hoek. Dus onopvallender kan het niet. Naast de pakketten voor hen die aan de voorwaarden van de centrale voedselbank voldoen, maken ze wekelijks voor hen die net uit


de boot vallen of voor wie de maximale termijn van de bedeling er op zit, ook een pakket. Hun omzet is ongeveer 20 pakketten iedere week.

Gedragen door velen en altijd maatwerk Ze worden bij het samenstellen geholpen door sponsors, door de plaatselijke middenstand en soms ook door een subsidie van de afdeling Welzijn van de gemeente, zoals laatst met Kerstmis. Ze voelen zich gesteund door de wethouder van welzijn en door de pastoor en de diaken. Metterdaad steunen vele mensen uit Meerssen hen met een donatie of door het beschikbaar stellen van voedsel en hoge kwaliteit gebruiksmaterialen. Een paar keer per jaar moet de chauffeur met de bestelbus van zijn eigen zaak, een ronde maken door héél groot Meerssen en op zo’n 70 plaatsen een feestpakket bezorgen. En vaak aangepast aan degenen voor wie het pakket bestemd is. Neen, je kunt geen inzage krijgen van naamlijsten of adressen. Hun uitgebreid netwerk staat er garant voor dat het op de goede plaatsen terecht komt. Wat er allemaal in zo’n pakket zit? Het is vaak op maat. Maar allemaal gezonde etenswaren en soms ook kleding en schoeisel. Altijd aangepast aan de klanten. Als voorbeeld wordt gegeven ‘de zwerver met de hond’ die zich altijd overdag in het centrum van Meerssen ophoudt. Hij heeft een woning gekregen en de werkgroep Ruggesteun van de basiliek heeft zijn woning ingericht. Meubelen, een koelkast en televisie, gordijnen, servies, pannen en linnengoed. En ook etenswaren in de koelkast. Maar meestal zijn de klanten de gezinnen van alleenstaande moeders, en ouderen. Soms zelfs mensen die het ooit heel goed hadden maar door omstandigheden ineens financieel helemaal vastgelopen zijn. Het zevental kijkt nergens meer van op. De enige vraag is dan: hoe kunnen we jou de winter door helpen?

jullie je ‘Ruggesteun van de basiliek'?" "Op de eerste plaats omdat het kerkbestuur van de basiliek het initiatief vanaf het begin ondersteunde. Maar ook omdat we dit doen vanuit onze levensovertuiging. Het geloof is niet alleen maar naar de kerk gaan. De inzet voor je medemens in nood hoort daar ook bij. We zien ons werk ook als iets dat we in verbondenheid met onze kerk doen. Je mag toch laten

weten dat er in de kerk mensen zijn die denken en handelen zoals Jezus het wilde. Zeker in deze tijd dat er met zoveel kritiek over de kerk gesproken wordt. En als de gemeente via ons ook genereus wil zijn aan noodlijdende medeburgers, dan vermelden we dat er ook eerlijk bij." Ze wijzen daarbij naar het kaartje aan mijn fles wijn.

Veel luisteren

Op mijn vraag hoe ze ‘hun klanten’ op het spoor komen antwoorden alle echtparen: ‘luisteren, luisteren, luisteren en je ogen open’. Ik heb meer vragen. "Waarom noemen

… pakketten op maat …

MAART 2012

DE Sleutel

23


Liturgische kalender ZONDAG 4 MAART 2012 TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD paars eerste lezing: Gen.22,1‑2.9a.10‑13.15‑18 tussenzang: ps.116,10.15‑19 tweede lezing: Rom.8,31b‑34 evangelie: Mc.9,2‑10

MAANDAG 26 MAART 2012 HOOGFEEST VAN DE AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) wit eerste lezing: Jes.7,10‑14 tussenzang: ps.40,7‑11 tweede lezing: Hebr.10,4‑10 evangelie: Lc.1,26‑38

ZONDAG 11 MAART 2012 DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD paars eerste lezing: Ex.20,1‑17 of:1‑3.7‑8.12‑17 tussenzang: ps.19,8‑11 tweede lezing: 1 Kor.1,22‑25 evangelie: Joh.2,13‑25

ZONDAG 1 APRIL 2012 PALM‑ OF PASSIEZONDAG. BEGIN VAN DE GOEDE WEEK rood evangelie na zegening der palmen: Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16 eerste lezing: Jes.50,4-7 tussenzang: ps.22,8-9.17-20.23-24 tweede lezing: Fil.2,6-11 evangelie: Mc.14,1-15.47 of: 15,1-39

ZONDAG 18 MAART 2012 VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. ZONDAG LAETARE paars/roze eerste lezing: 2 Kron.36,14-16.19-23 tussenzang: ps.137,1-6 tweede lezing: Ef.2,4-10 evangelie: Joh.3,14-21 MAANDAG 19 MAART 2012 HOOGFEEST VAN DE H.JOZEF, BRUIDEGOM VAN DE H.MAAGD MARIA wit eerste lezing: 2Sam.7,4‑5a.12‑14a.16 tussenzang: ps.89,2‑5.27.29 tweede lezing: Rom.4,13.16‑18.22 evangelie: Mt.1,16.18‑21.24a of Lc.2,41‑51a

DONDERDAG 5 APRIL 2012 WITTE DONDERDAG. BEGIN VAN HET PAASTRIDUUM. AVONDMIS wit eerste lezing: Ex.12,1‑8.11‑14 tussenzang: ps.116,12‑13.15‑18 tweede lezing: 1 Kor.11,23/26 evangelie: Joh.13,1‑15

VRIJDAG 6 APRIL 2012 GOEDE VRIJDAG. HERDENKING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER rood eerste lezing: Jes.52,13-53,12 tussenzang: ps.31,2.6.12-13.15-17.25 tweede lezing: Hebr.4,14-16;5,7-9 evangelie: Joh.18,1-19.42

ZONDAG 25 MAART 2012 VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD paars eerste lezing: Jer.31,31‑34 tussenzang: ps.51,3‑4.12‑15 tweede lezing: Hebr.5,7‑9 evangelie: Joh.12,20‑33

24

De Sleutel

MAART 2012

ZATERDAG 7 APRIL 2012 PAASZATERDAG. VERRIJZENIS VAN DE HEER. PAASWA­KE IN DE NACHT (PAASVIGILIE) wit lezing 1: Gen.1,1‑2,2 of Gen.1,1.26‑31a tussenzang: ps.104,1‑2.5‑6.10.12‑14.24.35 lezing 2: Gen.22,1‑18 of Gen.22,1‑2.9a.10‑13.15‑18 tussenzang: ps.16,5.8‑11 lezing 3: Ex.14,15‑15,1 tussenzang: Ex.15,1‑6.17‑18 lezing 4: Jes.54,5‑14 tussenzang: ps.30,2.4‑6.11‑13 lezing 5: Jes.55,1‑11 tussenzang: Jes.12,2‑6 lezing 6: Bar.3,9‑15.32‑4,4 tussenzang: ps.19,8‑11 lezing 7: Ez.36,16‑17a.18‑28 tussenzang: ps.42,3.5;ps.43,3.4 lezing 8: Rom.6,3‑11 tussenzang: ps.118,1‑2.16.17.22‑23 evangelie: Mc.16,1‑8

ZONDAG 8 APRIL 2012 PAASZONDAG. VERRIJZENIS VAN DE HEER. DAGMIS wit eerste lezing: Hand.10,34a.37‑43 tussenzang: ps.118,1‑2.16‑17.22‑23 tweede lezing: Kol.3,1‑4 of 1Kor.5,6b‑8 evangelie: Joh.20,1‑9


geloof in de praktijk

Arbeid en Meditatie: addertjes onder het gras Er gaat geen dag voorbij of in de praktijk in Stevensweert komen er een of meerdere personen die problemen hebben die verband houden met hun werk. Heel veel mensen lijden onder de druk van het dagelijks bestaan. Druk om productie te leveren, druk om veel uren te draaien, druk om taken af te krijgen, druk van bazen en collega’s. En: druk van zichzelf. Niet zelden zoekt al deze druk op de duur een uitweg in allerlei lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, maag- of darmproblemen, hoofdpijn of rugklachten. Parallel daaraan verschijnen de psychische klachten, zoals slapeloosheid, een gespannen gevoel, stemmingswisselingen of lusteloosheid. Ten slotte ontstaan er ook geestelijke problemen: het lukt niet meer om stil te worden, wat te lezen of wat te bidden. Het gevoel van overvraagd zijn, van vermoeidheid en uitputting bij het werk, ervaren we allemaal wel eens. Gedeeltelijk hangt dat samen met de aard en de hoeveelheid van het werk. Maar toch heeft het ook iets te maken met onze innerlijke instelling. We weten allemaal wel dat iemand die werk doet dat hij leuk vindt, langer kan werken zonder last te krijgen van vermoeidheid of werkdruk. En dat een gebrek aan motivatie een werkdag bijzonder lang kan doen lijken. Velen van ons hebben er moeite mee fouten te maken, af en toe eens ‘nee’ te moeten zeggen, of een taak niet op tijd af te hebben. Dat alles verhoogt natuurlijk de druk van binnenuit. Kort geleden zag ik op één en dezelfde dag twee cliënten, die beiden als tegenwicht tegen de drukte op zoek zijn gegaan naar verschillende vormen van meditatie. Die meditatie zou hen kunnen bevrijden van het dagelijkse bestaan met alle dwang en verplichtingen en van alle problemen die daaruit zijn voortgekomen. Zij wilden daar afstand van nemen en tot ontspanning komen. Dat is allemaal heel goed natuurlijk. Maar er schuilen enkele psychologi-

sche addertjes onder het gras. Bij de eerste, een jonge vrouw, gebeurt er iets heel tegenstrijdigs. Ik kom het wel vaker tegen: mensen gaan mediteren - en dat vind ik goed - maar ze gebruiken daarbij methodes die wel heel verbazende dingen beloven. Wat dacht je van een cursus contemplatie-in-twaalf-lessen, je verslaving de baas worden door vijf minuten per dag leeg te worden, geluk dat voor het grijpen ligt door het te visualiseren, of een boek over hoe je supersnel uit je burn-out komt? Voor ze het goed en wel beseffen zitten deze jonge vrouw en haar geestverwanten opnieuw in de racebaan van het leven. Ze proberen wéér de eerste, de beste, de snelste te zijn. En ze lopen wéér voorbij aan datgene waarnaar ze eigenlijk op zoek waren. Christelijke meditatie heeft niets met succes en presteren te maken. Gelukkig niet. De andere cliënte is al wat ouder. Zij heeft een verantwoordelijke baan die veel van haar vergt. Bij haar schuilt er een ander addertje. Zij mediteert elke dag. Maar deze momenten moeten voor haar een strikt tegenwicht vormen tegenover haar dagelijkse arbeid en stress. Zij wil tijdens de meditatie niet aan haar werk denken. Dat betekent dat zij zich opnieuw een lastig doel stelt. Inmiddels heeft zij al ontdekt dat het haar niet zal lukken. ‘Gelukkig’, zeg ik dan. Want het heel eigene van christelijke meditatie is nu juist dat onze dagelijkse arbeid niet buiten gesloten hoeft te worden, maar dat de Heer wordt uitgenodigd om bínnen te komen. Binnenkomen in de druk die we ervaren, in onze sombere of angstige gevoelens, in onze teleurstellingen, in de vermoeidheid die op ons drukt. Christelijke meditatie hoeft de wereld niet achter zich te laten, maar wil het leven van alledag en het geestelijk leven integreren tot één vitaal geheel. Goede meditatie doet ons hart verstillen en maakt ons luisterzaam en ontvankelijk voor de diepere lagen van het leven. Maar vervolgens worden we terugverwezen naar ons gewone, dagelijkse bestaan. En dáár zullen we merken dat de druk die wij ervaren minder wordt. Niet omdat er veel verandert in on-

ze omstandigheden. Maar gewoon doordat wij zelf veranderen. Van binnenuit. CHRISTOFOOR praktijk voor psychologie en levensbeschouwing drs. Francis M.J. Keyers, GZ-psychologe tel. 0475-551212 of 06-47559670 www.christofoor-praktijk.nl

Kathedraalkalender

H. Missen Zaterdags om 17.30 uur en zondags om 11.30 uur Openstelling Dinsdag tot en met zondag, dagelijks van 13 tot 17 uur (op maandag gesloten) Expositie Van 14 maart tot 15 april is in de kathedraal tijdens de openstellinguren een expositie te zien van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers. Zaterdag 10 maart 14.00 uur Evangelisatieviering in het Mariakoor van de kerk. Zaterdag 17 maart 17.30 uur Eucharistieviering met medewerking van de Charismatische Gebedsgroep. Zondag 25 maart 11.30 uur Landelijke pelgrimsmis met zegening van alle aanwezigen die vanuit Nederland dit seizoen te voet, op de fiets of op welke wijze dan ook op tocht gaan naar Santiago de Compostela, met medewerking van de Broederschap van de heilige Jacobus en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Zondag 1 april 11.30 uur Liturgie van Palmzondag door mgr. Frans Wiertz met palmwijding in de tuin, processie, eucharistieviering in de kerk en aansluitend binnenkomst van de Palmebessemoptocht van de kinderen van de stad met zegening door de bisschop. Woensdag 4 april 19.00 uur Pontificale Chrismamis, zegening van de Heilige Oliën voor de parochies van het bisdom door mgr. Frans Wiertz. Website Kijk ook eens op www.kathedraal-roermond.nl

Koren of andere muziekgezelschappen die een viering in de kathedraal muzikaal willen verzorgen, kunnen tijdens kantooruren bellen met (0475) 386846.

MAART 2012

DE Sleutel

25


geschiedenis bisdom roermond

Mgr. Petrus Moors en zijn tijd (1959-1972) XIII

Moors stond eerste op de terna De voordracht voor de benoeming van mgr. A. Hanssen tot coadjutor In opdracht van mgr. Lemmens deelde vicaris-generaal mgr. Frans Josef Feron (Krawinkel, Geleen-Lutterade 1896-1958 Roermond) met een brief van dinsdag 21 januari 1947 aan de andere Nederlandse bisschoppen vertrouwelijk mee, dat de bisschop van Roermond “het voornemen heeft aan Z.H. den Paus een Coadjutor cum jure successionis” (een hulpbisschop met recht van opvolging) te vragen (De informatie over de bisschopsbenoemingen is afkomstig uit het Bisschoppelijk Archief Roermond, Kathedraal Kapittel). Op diezelfde dag is de brief gedateerd waarin mgr. Feron als secretaris van het kapittel aan de andere kanunniken “sub secreto” (onder geheimhouding) meedeelt, dat de bisschop de kanunniken verzoekt op zondag 2 februari 1947 in het bisschoppelijk paleis bijeen te komen “om een verzoekschrift te richten tot Z.H. den Paus ter benoeming van een Coadjutor cum jure successionis en drie candidaten voor dat ambt te kiezen”. De bijeenkomst van het kapittel begon na het bidden van de kleine uurtjes van het brevier en de gezongen hoogmis ter ere van de heilige Geest in de kapel van het bisschopshuis. Mgr. Lemmens lag toen ziek te bed. De terna (lijst van drie kandidaten) die bij deze gelegenheid werd opgesteld, is tot nu niet gevonden. Het is daarom niet mogelijk na te gaan wie de kandidaten waren die het kapittel voordroeg. De benoeming van Antoon Hanssen (Oostrum/Ven­ray 1906-1958 Nijmegen) tot coadjutor van het bisdom Roermond was voor velen een TEKST DR. PAUL HAMANS | FOTO BISDOM ROERMOND

26

De Sleutel

MAART 2012

verrassing. Gedacht wordt daarom dat mgr. Feron, die de kandidaat was van mgr. Lemmens, niet op de terna heeft gestaan of minstens niet op de eerste plaats. De voormalige vicaris-generaal van het bisdom Roermond, mgr. P. van Odijk, zei hierover in een interview in 1989: “Men was bang voor Feron. Hij was meerdere malen dictatoIn de ogen van de leden van het kathedraal kapittel die de terna opstelden riaal opgetreden. Als hij er was, had was Moors duidelijk geen ‘verlegenheidskandidaat’, maar de kandidaat niemand meer iets van hun vertrouwen… te zeggen. Hij Roermond. Keulers was proost (voorzitmaakte de dienst uit en dat zat de kanunter) van het kapittel. Hij was in de oorniken zo dwars. Hij werd het dus niet, logsjaren naar het ziekenhuis verhuisd en maar Hanssen” (Interview van Theo Kroon met mgr. P. van Odijk in 1989, zie: was er na de oorlog blijven wonen. Hij zat de vergadering voor en mgr. Feron Bronneberg, P., Herinneringen aan bisfungeerde als actuarius (secretaris). Alle schop dr. Guillaume Lemmens (1884negen kanunniken waren aanwezig. 1960), Sittard 2008, 43). Na een gebed tot de heilige Geest werden Terna na het overlijden van bij geheime stemming allereerst de scrutatores (degenen die de rechtsgeldigheid mgr. Hanssen van de stemming moesten onderzoeken of Na het overlijden van mgr. Hanssen op controleren) gekozen. Deze taak vielen de woensdag 25 juni 1958 werd mgr. Feron kanunniken professor Jacobus Janssen op 28 juni 1958, op de middag na de be(Velden 1890-1960 Roermond) en de grafenis van mgr. Hanssen, door het kapastoor-deken van Horst, Leonardus Dethedraal kapittel van Roermond gekozen bije (Paffendorf (D.) 1897-1975 Horst) tot kapittelvicaris (vicarius capitularis) setoe. Mgr. Feron werd gekozen tot vicarius de vacante. De vergadering begon om capitularius en oeconomus van het bis16.00 uur. Zij werd gehouden in de kamer dom Roermond. Hij nam de keuze aan en van emeritus professor dr. Jos Keulers legde voor het kapittel de geloofsbelijde(Lutterade-Krawinkel 1890-1963 Roernis af en de eed van trouw aan geloof en mond) in het Sint-Laurentiusziekenhuis in kerk.


Het kapittel moest nu een lijst van drie personen (terna) samenstellen met het oog op een door paus Pius XII te benoemen opvolger van mgr. Hanssen. Het is niet zeker of deze terna door het kapittel is samengesteld. Tot nu is in het archief van het kapittel geen spoor van deze lijst gevonden: niet in de vorm van een verzegelde enveloppe, noch vermelden de notulen van het kapittel een vergadering waarin het opstellen van de terna plaats gehad heeft. Het zou voor de hand liggen dat mgr. Feron als eerste op deze lijst gestaan zou hebben als deze in feite is opgesteld. Wij weten het echter niet. Velen verwachtten dat mgr. Feron ook de nieuwe bisschop zou worden. Hij stierf echter op 62-jarige leeftijd onverwacht op 14 juli 1958. Opnieuw kwam het kapittel bijeen om een kapittelvicaris sede vacante te kiezen. De vergadering vond plaats op de dag van de begrafenis van mgr. Feron (17 juli 1958). De bijeenkomst begon deze keer om 15.00 uur in de kamer van de proost, dr. J. Keulers, in het Sint-Laurentiusziekenhuis te Roermond. De acht overgebleven kanunniken waren aanwezig. Professor Jacobus Jansen had de taak van secretaris van het kapittel van mgr. Feron overgenomen. Tot kapittelvicaris en econoom werd gekozen, de plebaandeken van Roermond mgr. A.E.H. Terstappen (Neer 1890-1984 Horn).

Terna voorafgaand aan de benoeming van mgr. Moors Met het oog op het samenstellen van de kandidatenlijst ten behoeve van de benoeming van een nieuwe bisschop, kwam het kathedraal kapittel op 19 juli 1958 bijeen. De dag begon met een stille heilige Mis ter ere van de heilige Geest om 9.00 uur in de kapel van het bisschopshuis. Deze werd opgedragen door kanunnik Matthaeus Strijkers (Urmond 1894-1969 Venlo), pastoor-deken van Venlo. Om 10.00 uur kwamen de acht leden van het kapittel bijeen in de kamer van emeritus professor dr. Jos Keulers in het Sint-Laurentiusziekenhuis in Roermond. Nadat het Veni Creator was gebeden, werden de kanunniken Leonard Debeij en M. Strijkers tot scrutatores gekozen. Voor elk van de drie kandidaten werd een aparte stemming gehouden: een voor de eerste plaats op de terna, een voor de

tweede en een voor de derde. President P. Moors van Rolduc werd in de eerste stemronde met acht van de acht uitgebrachte stemmen op de eerste plaats gekozen. In de tweede stemronde waren er vier kandidaten: pastoor-deken van Brunssum Edmundis Beel (Roermond 1910-1996 Maastricht), professor dr. Leo Pelzer (Nieuwenhagen 1917-2003 Maastricht), hoofdaalmoezenier Karel Roncken (Blerick 1901-1973 Blerick) en professor dr. Paul Teeuwen (Tegelen 1908-1983 Heerlen). Er waren vier stemmingen nodig om als tweede kandidaat voor de terna Edmund Beel vast te stellen. Op de derde plaats werd P. Teeuwen gekozen. Hij was toen de tijdelijke plaatsvervanger van mgr. Feron als president van het seminarie. Door de secretaris van het kapittel, prof. Jac Janssen, docent kerkgeschiedenis van het seminarie, werden volgens de statuten drie enveloppen gemaakt met daarin de namen van de kandidaten die het kapittel voorstelde als bisschopskandidaat, hun curriculum vitae en het protocol van de verkiezing. Een enveloppe werd verzegeld in het geheim archief van het kapittel bewaard. De tweede was bestemd voor de aartsbisschop ter bespreking in de bisschoppenvergadering. Een derde enveloppe werd aan de aartsbisschop gezonden ter doorsturing naar de Congregatie van het Consistorie in Rome. Hier werden toen de bisschopsbenoemingen behandeld. De drie enveloppen werden alle met een lakzegel verzegeld. De enveloppe uit het geheim archief van het kapittel werd op 30 juni 2011 door mgr. F. Wiertz ten dienste van het onderzoek naar het leven van mgr. Moors geopend. Om 18.00 uur waren alle akten opgemaakt en werd de vergadering gesloten. Twee enveloppen werden aangetekend per post verzonden. De eensgezindheid van het kapittel in de keuze voor mgr. Moors is opmerkelijk. Hij was geen lid van het kapittel en nog geen twee jaar president van het kleinseminarie Rolduc. Vaak wordt van hem gezegd dat hij een soort “verlegenheidskandidaat” was. Voor de acht kanunniken was hij eenduidig de aangewezen persoon om op de eerste plaats te worden gezet, om aan de paus voor te dragen als de beste kandidaat voor de bisschopszetel van Roermond.

Opmerkelijk is ook dat de kanunniken drie kandidaten op de terna plaatsten, die geen van allen lid waren van dit adviescollege. Was geen van hen bereid om bisschop te worden? Achtten de kanunniken zich te oud of bezaten zij de zelfkennis en de nederigheid dat zij zagen dat de meest competente geestelijken niet in het kapittel zaten? Hoe het ook zij, de kanunniken kozen voor de jongere generatie. President Moors van Rolduc was bij de vergadering van het kapittel niet aanwezig. Hij was immers geen lid van dit adviesorgaan. Vóór deze publicatie was niet bekend of mgr. Moors op de terna stond en welke plaats hij hierop innam. De latere bisschop zelf ging ervan uit dat hij op deze lijst op de eerste plaats stond. Op de dag van zijn bisschopsbenoeming zei hij tot een journalist: “Wie als tweede op de voordracht stond weet ik niet. Ik zal hem later in de hemel wel ontmoeten!” (Maasen Roerbode 5 juni 1971). Gesuggereerd is wel dat de vroegere aalmoezenier voor sociale werken in Maastricht, deken Edmond Beel van Brunssum, de eerste kandidaat was voor de zetel van Roermond. Dit zou verhinderd zijn door de Maastrichtse industrieel E.H. (Emiel of Miel) van Oppen, eigenaar van de ‘Staalwerken De Maas’ in Maastricht. Welke reden deze had Beel het bisschopsambt niet waardig te achten, wordt niet vermeld (Linssen, G., Mgr. drs. P.J. (Piet) van Odijk (1912-1991. vicaris-generaal en proost van het kathedraal kapittel in een woelige tijd, in: Spiegel van Roermond 2011, 128). Mgr. Moors had zichzelf nooit als bisschop gezien. Hij meende directeur van het Bisschoppelijk College in Weert te blijven tot aan zijn pensioen. De plotselinge dood van zijn klasgenoot mgr. A. Hanssen en van kapittelvicaris sede vacante mgr. F. Feron, deed een nieuwe situatie ontstaan. Bij de kanunniken van het kathedraal kapittel van Roermond was echter grote eenstemmigheid. Zij zetten de president van Rolduc als eerste op de lijst van bisschopskandidaten van het kapittel. Hij was de kandidaat van hun vertrouwen.

(wordt vervolgd)

MAART 2012

DE Sleutel

27


fotoreportage

Kiek oet… Vijlen Clodulphus, bisschop van Metz in de zevende eeuw, kende blijkbaar een grote missionaire ijver. Hij wordt namelijk gezien als de stichter van de eerste kerk in Vijlen. Daar zouden een hele poos Benedictijnen aan verbonden zijn geweest, waarna Cisterciënzer zusters van het klooster Burscheidt zeggenschap over het kerkelijke reilen en zeilen in Vijlen zouden hebben uitgeoefend. Met meer zekerheid is bekend dat het plaatsje tot 1860 een middeleeuwse kerk rijk was, Die ging teloor toen in dat jaar begonnen werd met de bouw van een nieuwe, aan de heilige Martinus toegewijde, neogotische hallenkerk naar plannen van de architect Carl Weber. Met inbegrip van de toren was de kerk compleet voltooid in 1879. De kerk ligt op 195 meter boven Amsterdams Peil en is daarmee op de kerk van Ubachsberg na - de hoogstgelegen parochiekerk van Nederland. Die hoge ligging geeft een mooi zicht op de kerk vanuit de verre omtrek. Maar heeft als nadeel dat weer en wind het onbeschermde gebouw hard kunnen teisteren. Daarom waren in de voorbije decennia meerdere restauraties noodzakelijk. Tot de verbeelding in het interieur spreken met name enkele (opaline) werken van Charles Eyck.

TEKST FRANS VAN GALEN | FOTO’S BISDOM ROERMOND

28

De Sleutel

maart 2012


maart 2012

DE Sleutel

29


agenda

Agenda bisschop Frans Wiertz Vrijdag 2 maart 19.00 uur Vormselviering parochie H. Hart van Jezus te Overhoven - Sittard

Maandag 12 maart Maandelijkse bezinningsdag te Rolduc voor priesters uit de pastoraal en gesprekken met de bisschop

Zaterdag 24 maart 19.00 uur Vormselviering in parochie Christus' Hemelvaart te Sittard

Zaterdag 3 maart 19.00 uur Vormselviering parochie HH. Anna Lambertus te Maastricht

Dinsdag 13 maart Bisschoppenconferentie te Utrecht

Vrijdag 30 maart 16.00 uur Vormselviering in parochie H. Antonius van Padua te Sittard

Maandag 5 maart 14.30 uur Afscheid van dhr. A. Grevenstein, directeur Bonnefantenmuseum Dinsdag 6 maart Huisbezoeken priesters en diakens Donderdag 8 maart 14.30 uur Dekensvergadering Zaterdag 10 maart 9.30 uur Eucharistieviering bij zusters Dominicanessen van BethaniĂŤ te Haelen b.g.v. sterfdag pater Lataste 13.00 uur Bijwonen symposium Sint Servatius de ArmeniĂŤr te Maastricht Zondag 11 maart 11.30 uur Eucharistieviering in St. Christoffelkathedraal te Roermond

Woensdag 14 maart 19.00 uur College transuente diakens Vrijdag 16 maart 19.00 uur Vormselviering parochie H. Pancratius te Munstergeleen Zaterdag 17 maart 7.30 uur H. Mis te Rolduc b.g.v. scrutinium Theologisch Instituut Rolduc

Zondag 1 april 11.30 uur Pontificale Hoogmis b.g.v. Palmzondag in St. Christoffelkathedraal te Roermond 15.00 uur Bijwonen opening tentoonstelling over pater Castorius OFM in Centre Ceramique te Maastricht

Maandag 19 maart 18.00 uur Vergadering Raad voor Economische Aangelegenheden

Woensdag 4 april 19.00 uur Chrismamis in de St. Christoffelkathedraal te Roermond

Dinsdag 20 maart Huisbezoeken priesters en diakens

Donderdag 5 april 19.00 uur H. Mis in de Munsterkerk te Roermond b.g.v. Witte Donderdag

Woensdag 21 maart 13.00 uur Vergadering Permanente Raad Vrijdag 23 maart 19.00 uur Vormselviering in parochie San Salvator te Daalhof - Maastricht

Agenda hulpbisschop Everard de Jong Dinsdag 6 maart 10.00 uur Lezing voor pastoraal werkenden Bisdom Den Bosch Woensdag 8 maart 9.00 uur College Filosofie seminaristen Rolduc 14.30 uur Dekenvergadering te Roermond

Zaterdag 17 maart Ochtend College voor Kairosstudenten te Roermond Zaterdag 17 op zondag 18 maart Deelname aan Stille Omgang Amsterdam

Vrijdag 9 maart 15.00 uur Afscheidsreceptie dhr. Fait, voorzitter SOML te Roermond 19.30 uur Inleiding tijdens bezinningsweekend voor hoofdleiding zomerkampen te Weert

Donderdag 22 maart 9.00 uur College Filosofie voor seminaristen Rolduc 19.00 uur Vormselviering in H. Remigiuskerk te Klimmen

Zondag 11 t/m maandag 12 maart Deelname aan Pastoraal Congres te Helvoirt

Vrijdag 23 maart Middag Huisbezoeken aan priesters en diakens 19.00 uur Vormselviering in kerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey

Maandag 12 maart 17.00 uur Eucharistieviering b.g.v. Pastoraal Congres te Helvoirt Dinsdag 13 maart Bisschoppenconferentie te Utrecht Donderdag 15 maart Middag Huisbezoeken aan priesters en diakens

30

Vrijdag 16 maart 19.00 uur Vormselvering in St. Corneliuskerk Heerlerheide

De Sleutel maart 2012

Zaterdag 24 maart 9.30 uur Eucharistieviering en bezoek b.g.v. tienerweekend te Hunsel 14.30 uur Eucharistieviering waaronder aanstelling tot lector TIR te Thorn 18.00 uur Vormselviering in St. Martinuskerk te Vlodrop

Zondag 25 maart 9.30 uur Eucharistieviering tijdens International Life Teen Conference te Rolduc 14.00 uur Pro Life Mars Brussel Dinsdag 27 april Stille dag Woensdag 28 maart 16.30 uur Afscheid Officium Catecheticum te Utrecht Donderdag 29 maart 9.00 uur College Filosofie voor seminaristen Rolduc 19.00 uur Vormselviering in H. Johannes de Doperkerk te Nieuwstadt Vrijdag 30 maart 19.00 uur Vormselviering in St.Jozefkerk te Heerlerbaan Zaterdag 31 maart Ochtend College filosofie studenten TIR Zondag 1 april Palmzondagviering WJD Roermond Dinsdag 3 april 20.00 uur Lezing Studium Generale te Maastricht


AMMINADAB BEDIENING

Puzzel

BLOEMWERK CEREMONIE DANIETEN

In Numeri zijn in de hoofdstukken 6 t/m 8 zijn de woorden te vinden die we hieronder weergeven. Voor ons soms vreemde woorden die in de context van hun tekst pas echt betekenis krijgen. Zinnig daarom om die teksten er eens op na te slaan. Zoals het ook lonend kan zijn de woordenbrij in het diagram uit elkaar te rafelen en de oplossing van onze puzzel te vinden. De winnaar wacht de gebruikelijke prijs… Succes!

DEUEL ELIAB ELISAMA ELISUR ELJASAF GAMLIEL

N E T E I R A R E M R O Z G N I V L A Z

N E T A N E L I T E E E N E T E I N A D

R U S I L E N A F K B E V N O B A I L E

V E S E I O A F B U G A S L E T R O T G

A N U L M E O A L T G L D M W W O D V N

S E M E R D D O G S N E T E I T A H E K

D A R I L A N N G R S K O E J L R T I V

G E Z U N I I N K E C N E L D E E K A E

C A H I E N I R O D H E L B I I K R D R

N C M T E D A A B U E H J L N M O E D Z

S M E I J M L A E O E C A O G U T W A O

A N D I A Z I H T H R S S E N L S M S E

T E W S E S F D I C M R A M H E N E I N

B N I J S E T F E S E D F A E S J O R I

I L M A L I O O G G S R A M A T I L U N

E T K A S D N O B R E V E A T O W B S G

N A C H S O N H N E T E I N E B U R A O

R I P L A A T S V E R V A N G E R S N D

GEITEBOK GERSONIETEN HOOFDHAAR INWIJDINGSGAVEN ISSAKAR ITAMAR KEHATIETEN MEELBLOEM MERARIETEN NACHSON NAZIREAAT NETANEL OOILAM PLAATSVERVANGERS RUBENIETEN SCHEERMES SCHENKEL SCHOUDERSTUK SCHULDOFFER SELUMIEL

De oplossing van de hierboven afgedrukte puzzel (met vermelding van uw adresgegevens) kan vóór 15 maart gestuurd worden naar: Puzzelredactie De Sleutel, Postbus 980, 6040 AZ Roermond of persdienst@bisdom-roermond.nl. Onder de goede inzendingen wordt de DVD ‘Sprekend monument – heden en verleden van de Sint Christoffelkathedraal’ verloot. De oplossing van de puzzel van afgelopen maand had alles te maken met de Veertigdagentijd waarin wij momenteel aangeland zijn en tegelijkertijd een oproep aan ons allen in deze voorbereidingstijd op Pasen: Vasten is versoberen zonder te versomberen. Uit de goede inzendingen werd H. Hochstenbach uit Heerlen als winnaar getrokken. Proficiat!

SURISADDAI TOEWIJDING TORTELS VERBONDSAKTE VERZOENING WIJNSTOK ZALVING ZEBULONIETEN

maart 2012

DE Sleutel

31


“Als ontmoediging u bekruipt, denk dan aan het geloof van Jozef; als onrust u overvalt, denk aan de hoop van Jozef, afstammeling van Abraham die hoopte tegen alle hoop in; als weerzin of haat u aangrijpen, denk aan de liefde van Jozef die de eerste mens was om het menselijk gelaat van God te ontdekken in de persoon van het Kind dat door de Heilige Geest verwekt was in de schoot van de Maagd Maria�. (Paus Benedictus XVI)

De Sleutel, nr. 3, 2012  

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond.