Page 1

งานกลุม วิชา LB 101: General Psychology ภาคเรียนที่ 2/2554 คําสั่ง

§ § § § § § §

ใหนักศึกษาจับกลุมละ 8 -15 คน เขียนรายชื่อสมาชิก พรอมระบุหัวหนากลุมดวย จับสลากเพื่อทราบหัวขอที่ตองทํารายงานกลุม รูปเลมรายงาน ประกอบดวย รายชื่อสมาชิก (เรียงเลขที่ตามลําดับ) คํานํา สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรมหรือแหลงอางอิงที่มาของขอมูลใหถูกตอง ครบถวนตามหลักวิชา เนื้อหา มีประเด็นสําคัญ รายละเอียด รูปภาพที่เกี่ยวของ ปก และดานในรูปเลมรายงานทําใหสวยงาม แสดงความคิดสรางสรรคไดเต็มที่ (ขนาดประมาณ A4) ทํา Power Point มีรูปภาพ+เนื้อหา Animation (จะมี VDO เสียงบรรยายประกอบก็ได) ใส CD RW สงเปนเลมรายงาน + CD RW

เนื้อหาที่กําหนดใหจับสลาก 1. แนวคิดจิตวิทยาที่สําคัญในปจจุบัน 2. ระบบประสาทกับพฤติกรรมมนุษย 3. สิ่งแวดลอมทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย 4. มนุษยกับความผิดปกติของโครโมโซม 5. ความสําคัญของตอมมีทอและตอมไรทอ 6. การเกิดฝาแฝดในมนุษย 7. การรับรูกับภาพลวงตา 8. สติปญญา 9. บุคลิกภาพผิดปกติ 10. สุขภาพจิตกับการดําเนินชีวิต การประเมิน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาจาก 1. ความถูกตอง ครบถวนของเนื้อหา และตัวสะกด 2. ความตั้งใจ สวยงามเหมาะสม ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 3. แหลงอางอิง 4. ปก มีรายละเอียดครบ เรียงลําดับรายชื่อสมาชิกกลุม

10 5 2

กําหนดสงรายงาน ใหสงตามตารางเรียนของแตละกลุมในชวงสอบปากเปลา (Oral Test ) และใหสงกับมืออาจารยเทานั้น หามนํามาวางไวเองในหองพักอาจารยโดยเด็ดขาด **** ถาสงเลยกําหนดเวลา จะถูกหักคะแนน **** และถาปด Course วิชาเรียนแลว ไมรับพิจารณาใดใดทั้งสิ้น

คะแนน คะแนน 3 คะแนน

คะแนน


นับตง้ ั แต่ Wilhelm Wundt ได้วางรากฐานการทดลองค้นคว้าทางจิตวิทยา ้ ในปี ค.ศ.1879 โดยก่อตง้ ั ห้องทดลองทางจิตวิทยาขึน วิชาจิตวิทยาเริม ่ ได้รบั ความสนใจอย่างแพร่หลายในวงการต่างๆ เช่นวงการแพทย์ การศึกษา การปกครอง จนกลายเป็ นความจําเป็ นสําหรับผูป ้ ระกอบการอาชีพทุกสาขา มีนกั จิตวิทยาสนใจศึกษาเกีย่ วกบั พฤติกรรมของมนุษย์อย่างมากมาย ผูท ้ ม ี่ ค ี วามเห็นสอดคล้องกน ั ก็จะจับกล่มกน ั เผยแพร่แนวความคิดของตน ซึง่ ก่อให้เกิดกลุม ่ แนวคิดหรือแนวทศั นะหลายกลุม ่ ด้วยกน ั ซึง่ แนวคิดทางจิตวิทยาทีส่ าํ คญ ั มี 6 กลุม ่ ดงั นี้

่ โครงสร้างของจิต (Structuralism) 1.กลุม แนวคิดกลุม ่ นี้นบ ั ว่าเป็ นกลุม ่ แรกทีม ่ แ ี นวคิดเป็ นวิทยาศาสตร์ ผูน ้ ํากลุม ่ คือWilhelm Wundt ความเชือ ่ ทีส่ าํ คญ ั ของกลุม ่ นี้คอ ื จิตเป็ นโครงสร้างจากองค์ประกอบเล็กๆทีเ่ รียกว่า จิตธาตุ ซึง่ มีอยู3 ่ องค์ประกอบคือ 1.การสมั ผสั (Sensation) คือการทีอ่ วัยวะสมั ผสั รับพลังงานจากสิง่ เร้า เช่น มือแตะของร้อน หูฟงั เสียงเพลง เป็ นต้น 2.ความรูส้ ก ึ (Felling) คือการแปลความหมายจากการสมั ผสั สิง่ เร้านัน ้ ๆ 3.มโนภาพ (Image) คือการคิดออกมาเป็ นภาพในจิตใจ วิธก ี ารศึกษาของกลุม ่ นี้คอ ื วิธก ี ารพินิจภายใน (Introspection) อน ั ได้แก่การทีจ่ ะทราบถึงจิตธาตุของบุคคลโดยวิธก ี ารขอร้องให้รายงานการสมั ผสั และความรูส้ ก ึ รว มทง้ ั ความคิดของตนเองต่อสิง่ ต่างๆ ิ า นอกจากนี้ยงั มีการใช้เครือ ่ งมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทดลอง เช่น นาฬก เครือ ่ งมือสําหรับบน ั ทึกการทดลอง เป็ นต้น


่ หน้าทีข ่ องจิต (Functionalism) 2.กลุม แนวคิดกลุม ่ นี้มงุ่ อธิบาย หน้าทีข ่ องจิต โดยเชือ ่ ว่า จิตมีหน้าทีค ่ วบคุมกระบวนการกระทํากิจกรรมของร่างกาย เพือ ่ ปรับให้เหมาะสมกบั สิง่ แวดล้อม ผูน ้ ํากลุม ่ นี้คอ ื William james กลุม ่ นี้มแ ี นวคิดทีส่ าํ คญ ั 3 ประการ 1.การแสดงออกของบุคคล เป็ นการแสดงออกของจิตเพือ ่ ปรับตวั ให้เข้ากบั สิง่ แวดล้อม จึงมุง่ สนใจศึกษาวิธก ี ารเรียนรู ้ การจูงใจ การแก้ปญ ั หา การจำ การลืมของมนุษย์ ี่ 2.การแสดงออกทง้ ั หลายมีความเกียวข้ องกบั ประสบการณ์ ของบุคคลแต่ละคน 3.การเรียนรูน ้ น ้ ั มุง่ ทีจ่ ะนําไปใช้ในการดํารงชีวต ิ ประจําวัน วิธก ี ารศีกษาของกลุม ่ นี้สว่ นมากใช้การสงั เกตพฤติกรรมและยงั คงใช้วธิ พ ี น ิ ิจภายในอยูบ ่ า้ ง


่ พฤติกรรมนิยม(Behaviorism) 3.กลุม ผูน ้ ํากลุม ่ นี้ได้แก่ John B.Watson ซึง่ เชือ ่ ว่าการศึกษาบุคคลจะต้องพิจารณาพฤติกรรมทีเ่ ขาแสดงออกมามากกว่าระบบการทํางานภายใ น ดงั น้้นเนื้อหาจิตวิทยาจึงควรเกีย่ วข้องกบั พฤติกรรมทีส่ ามารถสงั เกตและวัดได้ชดั เจนเท่านัน ้ แนวคิดของวัตสน ั ทีว่ า่ จิตวิทยาเป็ นวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกบั พฤติกรรม จึงได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาและมีอท ิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงการพัฒนาการ ของจิตวิทยาในระยะต่อมาทําให้เกิดจิตวิทยาทีว่ า่ ด้วยความสมั พันธ์ระหว่างสิง่ เร้ากบั การตอบสนอง มกั สนใจศึกษาสิง่ เร้าทีก ่ ระตุน ้ ให้เกิดการตอบสนองด้านการกระทําเป็ นส่วนใหญ่ ้ ภายในตวั ของบุคคล กลุม ่ นี้ไม่สนใจเกีย่ วกบั การศึกษาสิง่ ทีเ่ กิดขึน เพราะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีส่ งั เกตและวัดได้ยาก ไม่มค ี วามเป็ นวิทยาศาสตร์


่ จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) 4.กลุม ผูน ้ ํากลุม ่ ได้แก่ Sigmund ้ โดยสญ Freudฟรอยด์เชือ ่ ว่าพฤติกรรมของมนุษย์สว่ นมากกําหนดขึน ั ชาตญาณ ซึง่ มีมาตง้ ั แต่กาํ เนิด สญ ั ชาตญาณเหล่านี้สว่ นมากจะอยูใ่ นระดบั จิตไร้สาํ นึก เขาเชือ ่ ว่าการทํางานของจิตแบ่งเป็ น3ระดบั เปรียบเสมือนก้อนนํ้าแข็งลอยอยูใ่ นทะเลคือ ้ มา ซึง่ มีจาํ นวนน้อยมาก 1.จิตรูส้ าํ นึก (Conscious) เป็ นส่วนทีโ่ ผล่ผวิ นํ้าขึน 2.จิตก่อนสํานึก (Preconscious) เป็ นส่วนทีอ่ ยูใ่ กล้ๆผิวนํ้า เป็ นเรือ ่ งของความจําทีบ ่ ค ุ คลเก็บสะสมไว้ ซึง่ อาจจะนึกไม่ออกในทน ั ทีแต่ไม่ชา้ ก็เรียกความจํานัน ้ ออกมาได้ 3.จิตไร้สาํ นึก (Unconscious) เป็ นส่วนใหญ่ของก้อนนํ้าแข็งทีอ่ ยูใ่ ต้นํ้า จิตส่วนนี้ฟรอยด์เชือ ่ ว่ามีอท ิ ธิพลมากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ กระบวนการจิตไร้สาํ นึกนี้หมายถึง,ความคิด,ความกลัวและความปราถนาของมนุษย์ ซึง่ ผูเ้ ป็ นเจ้าของเก็บกดไว้โดยไม่รูต ้ วั แต่มอ ี ท ิ ธิพลต่อเขา ้ ในรูปของความฝัน การพลัง้ ปาก พลังของจิตไร้สาํ นึกอาจจะปรากฏขึน หรือการแสดงออกมาเป็ นกิรยิ าอาการทีบ ่ ค ุ คลทําโดยไม่รูต ้ วั เป็ นต้น


่ เกสตัลท์ (Gestalt Psychology) 5.ก ลุม นักจิตวิทยาคนสําคญ ั กลุม ่ นี้ได้แก่ Max Werthimer , Kurt Koffka และ Wolfgang Kohler ทง้ ั หมดเป็ นชาวเยอรมน ั เชื้อสายยิว กลุม ่ นี้เชือ ่ ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็ นเพียงหน่ อยรับสิง่ เร้าทีอ่ ยูน ่ ิ่งเฉยเท่านัน ้ แต่จต ิ มีการสร้างกระบวนการประมวลข้อมูลทีร่ บั เข้ามาและส่งผลออกไปเป็ นข้อมูลใหม่ หรือสารสนเทศชนิดใหม่ นักจิตวิทยากลุม ่ นี้ไม่เห็นด้วยกบั แนวคิดของกลุม ่ พฤติกรรมนิยม กลุม ่ นี้เน้นอธิบายว่าการเรียนรูเ้ กิดจากการรับรูเ้ ป็ นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยรวมกน ั เพราะคนเราจะรับรูส้ งิ่ ต่างๆในลักษณะรวมๆได้ดก ี ว่ารับรูส้ ว่ นปลีกย่อย ้ เมือ กลุม ่ นี้เห็นว่าการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน ่ มีการรับรูเ้ ป็ นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยรวมกน ั มนุษย์จะรับในสิง่ ทีต ่ นเองสนใจเท่านัน ้ สิง่ ใดทีส่ นใจรับรูจ้ ะเป็ นภาพ สิง่ ใดทีไ่ ม่ได้สนใจรับรูจ้ ะเป็ นพื้น ดงั เช่นรูปภาพข้างบนถ้าสนในมองทีส่ ข ี าวเราจะมองเห็นเป็ นแก้ว แต่ถา้ เราสนใจมองสีดาํ เราจะเห็นเป็ นรูปคนสองคนกําลังหน ั หน้าเข้าหากน ั


รูป Abraham Maslow

่ มนุษยนิยม (Humanistic Approach) 6.กลุม นักจิตวิทยาทีส่ าํ คัญในกลุม ่ นี้ได้แก่ Abraham Maslow และ Carl Rogers กลุม ่ นี้มค ี วามเชือ ่ ว่า 1.เราสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ได้ดข ี น ึ้ ด้วยการศึกษาถึงการรับรูข ้ องบุคคลทีเ่ กีย่ วกบั ตน เอง ต่อบุคคลอืน ่ และต่อโลกทีอ่ าศยั อยู่ 2.มนุษย์ไม่ถก ู ควบคุมโดยสิง่ เร้าภายนอกหรือสญ ั ชาตญาณไร้สาํ นึก มนุษย์มใิ ช่ผถ ู้ ก ู กระทํา แต่เชือ ่ ว่ามนุษย์มอ ี ส ิ ระในการเลือกกระทําหรือกําหนดการกระทําของตนเองและยงั สามารถเปลีย่ นแ ปลงสิง่ แวดล้อมไปตามทีเ่ ราต้องการได้ 3.มนุษย์นน ้ ั มีคณ ุ ค่า เพราะมนุษย์มลี กั ษณะสําคญ ั ทีท ่ าํ ให้แตกต่างไปจากสตั ว์ คือมีความมุง่ ม่น ั อยากเป็ นอิสระ ้ึ สามารถกําหนดตวั เองได้และมีพลังจูงใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปสูร่ ะดบั ทีส่ มบูรณ์ ขน และมีแน้วโน้มทีจ่ ะพัฒนาตนเองไปสูข ่ น ้ ั สมบูรณ์ ทส ี่ ด ุ

Psychology  

Psychology

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you