Page 1

Talanyijeva ulica 6 9000Murska Sobota Tel. 02/530-12-34; fax: 02/530-12-35 spletna stran:www.vrtec-ms.si e-mail: vrtec.msobota@guest.arnes.si

ZAPI S 6. srečanja sveta staršev Vrtca Murska Sobota v šolskem letu 2011/2012 ki je potekalo v četrtek, 24. 5. 2012 , s pričetkom ob 16.30uri v prostorih vrtca MIŠKE,Talanyijeva ulica 6, Murska Sobota.

Prisotni: Lista prisotnih je priložena zapisniku in je del zapisnika. Na predlog predsednika sveta staršev gospoda Zorana Kosa je bilo sklicano 6. srečanje sveta staršev Vrtca Murska Sobota s predlaganim naslednjim DNEVN I M REDOM: 1. Pregled zapisnika zadnje seje 2. Poročilo o dobrodelnem koncertu 3. Razno. Uvodno besedoje imela ravnateljica Vrtca Murska Sobota, ker je gospod Zoran Kos sporočil, da bo zamudil. Prisotne starše je seznanila: -

staršem je bilo razdeljeno obvestilo o dostavi fotokopije odločbeCSD- poračuni bodo obroči; poldnevni program - zaenkrat ga ne bo, če bo pa potreba se bo uvedel. Obstoječi ostanejo v skupini, kjer obiskujejo vrtec; plavalni tečaj je obiskovalo 152otrok od 170. letovanjem otrok v Kraščih; v projektu »Ločujmo - Varujmo« smo v III. kategoriji zasedli 2. mesto. v času od 26. do 29. 6. 2012ob kulturna izmenjava v Salzburgu. Pri nas bo izmenjava zadnji teden v avgustu. od donacij za dobrodelni koncert »Vrtec včeraj, danes, jutri …«se je na računu vrtca zbralo 930,00€.

Gospod Tomaž Trajbarič je predlagal, da se naj ponovno pozove starše o odločitvi za poldnevni program (mogoče bo po izdaji odločb o plačilu za vrtec) stanje drugačno. Starši so predlagali, da se naj poročilo o dobrodelnem koncertu pošlje po spletu in se bo obravnaval na naslednji seji sveta staršev. Ker druge razprave ni bilo je bila seja sveta staršev zaključena ob 17.30uri.

Zapisala: Mira Vohar

Predsednik sveta staršev: Zoran Kos l.r.

1

6. srečanje sveta staršev  

6. sre anja sveta staršev č ki je potekalo v etrtek, 24. 5. 2012 č Gospod Tomaž Trajbari je predlagal, da se naj ponovno pozove starše o odl...

Advertisement