Page 1


NNCL1622-571v1.0 ROBERT MERLE �M�Y � CSELSZ�� FORD�OTTA KAMOCSAY ILDIK� EUR�A K�YVKIAD� BUDAPEST, 2002 A FRANCIA HIST�IA tizenkettedik k��hat gyermekemnek, tizenh�unok�ak �hat d�nok�ak aj�om, meleg szeretettel ELS�FEJEZET Mid��t � La Rochelle ostroma, 1628 november�n, hadainknak diadalt, �a szerencs�en hugenotta v�snak sz��es�t hozva, hiszen egy �alatt lakoss�nak k�armada az �ns��ozata lett, ellentmond�s ��k ker�ttek hatalmukba: egyr�t m�s�s sz�lmat �ztem, a boldogtalan v�s falai k�minden�lttesteket l�a az utca k�, illetve, ami m�rosszabb, csontv�kk� botladoz�l�ket. M��t viszont, l�n - amint Richelieu mondta volt (aki mindig mindenr�indent tudott) - "m�m�a br�lles-i kast� ura", mely kast�ban, �het�okb�nagyon is otthon �ztem magam, m�s�s, ujjong���tt el a gondolatra, hogy hamarosan f�reshetem Br�lles m�in�nantes-i palot�ban, majd vele �a fi�l egy�ki az �fiam is, visszat�etek orbieu-i hercegi birtokomra. De miut� t�legesen, de sz�m teljes odaad�val is, a kir�i h�szolg�t�n �tam, s kir�om nev�n Richelieu b�ros gyakran b�tt meg k�es �mindig s�k�sekkel, uram hozz�rul� n�� vehettem feles�l Br�lles m�in� m�csak vissza sem t�ettem Nantes-ba, a kez�megk�i. R��l azt is neh�volt eld�nem, milyen �m� folyamodjam a hozz�rul�rt. Richelieu-nek besz�ek-e el�a sz��mr�vagy a kir� legyen az els�ki tervemr�udom� szerez? Mindketten igen k�esek voltak r�hogy k�ezet�megkapj�a nekik j� tiszteletet, a kir� az�, mert gyermekkor�n sokat szenvedett szeretetlen anyj�l �Katalin aljas kegyenceit�a b�ros pedig az�, mert miut�nagy neh��k �n v�e a kir�i tan� tagja lett, kem� csat� k�szer�h� pimasszal, hogy a rangj�elismerj� V�l, �os k�tekint�el, egy kompromisszumos megold�mellett d�ttem. Richelieu-t�sup�tan�ot k�k, de d�semet kiz�lag a kir� �l�ke el�iszem. � alig fogtam bele mondand�, �minenci� mindj� a szavamba v�tt, �kerek perec k�te, hogy �els� - akinek remek a mem�ja - j�ml�zik de Br�lles m�ira, aki abban a v��at�n esett el, melynek sor�hadaink el� Buckinghamet R�ziget�l, �annak alapj� amit hallott, az �gy�is minden szempontb�iv� h�nek tartja. Olyannyira, hogy �els�nek bizony� nem lesz kifog� e frigy ellen, ha val� az a sz��m, hogy a m�in�feles�l veszem. Mindebb�eg�ettem, hogy b�La Rochelle ostroma s� teherk� nehezedett a b�ros v�� s emberfeletti munk�k�elt t� arra is vette a f�ds�t, hogy t�koz�k de Br�lles m�in�el�s amikor k�bb jobban v�ggondoltam a dolgot, �reztem, hogy a vizsg�d�eredm�e a legteljesebb megel�d�re szolg�atott. Hiszen f� der�, hogy a h� igen el��mesi csal��z�azik s m�vagyona is van j�� amit �ekeinek megfelel� �n kezel - ezt bizony�a a f�e sz�l folytatott pere is -, vagyis nem kell tartani t� hogy koldusbotra juttat, k�kez�� att�em, hogy valaha is �els� kincst�t��m anyagi helyzetem rendbet�l� De az is Richelieu �� szolg�atott, hogy a h� vid� nemesi csal�sarja, s mindig is vid�n �: vagyis sohasem k�lt bele azokba a m�ekbe �gy�r�, melyek az udvari k�esked�s pipisked�indennapi t��kai, akik csak a cselsz�ben lelik kedv�s �� a kir� �a minisztere ellen ��kodnak, amint azt Chevreuse hercegn�eszi s az �gi huf�lik mind, hogy a kir�n�l s az anyakir�n�l m�ne is besz���en teh� Br�lles m�in�zem��n nem olyan h�et veszek feles�l, aki megronthat s a hatalom ellen ford�at, amint


p�� Conti hercegn�ette sajnos Bassompierre-rel, amint titokban �eh�sodtak. A kir� pedig, akit a b�ros h�n t�koztatott mindarr�amit de Br�lles m�in�l megtudott, j�ul csak annyit mondott, hogy a leghat�zottabban t�gatja d�semet, osztva aty� Siorac m�i v�m�� aki azt mondogatta mindig, valah�szor megpr�t a h�ss��a terelni: "egy nemesembernek legf�feladata, hogy biztos�a csal�a fennmarad�t". Igaz ugyan, hogy mik�n aty�a h�ss�al j� ��l sem feledkezett meg, a kir� a frigyben kiz�lag dinasztikus k�ess�t l�tt, amit havonta �at �zaka � igyekezett a kir�n�gy�n teljes�ni, s�od� ment k�ess�ud�an, hogy k��en m�hajnal el�is felkereste hitves�- amit m�ap a f�orna, a kir�i �kez�tan�yomban k�t a kir� orvos�l, Bouvard doktorral, aki t�koztatta az anyakir�n� �dig az eg� udvart. Lajos er�z�sei ann�is dics�tesebbek voltak, hogy mind ez id� nem j�ak sikerrel, a kir�n�� terhess� k� egyet sem b� kihordani, s szeg�ke m�ugyancsak el volt keseredve, gy�te a gondolat, hogy ha a kir� meghal, �ak egy senki lesz az udvarn� hiszen csup�egy gyermek, az atyja �� l� tr�� avathatn��sztelett�vezett anyakir�n�. De m�az ��is nagyobb b�tot okozhatott Lajosnak az a lehet� - b�err�ohasem besz� senkinek -, hogy ha nem sz� fi�meke, az �e, Gaston k�i majd a tr�, akir�es�v�m�e volt s nem ok n��e hogy folytassam elbesz�semet, Lajos megadta a nil obstat-ot, h�ss�mhoz ��mint ahhoz, hogy r�st Nantes-ba utazzam. Az utaz�a azonban v�l nem ker�r, mert a tervezett indul�m el� reggelen, �, amint v�ztem az �zk�sel, hallom � hogy megsz�nak a harangok a br�lles-i kast� udvar� s az ablakon kitekintve, l�m, hogy a kapu el�hint�l, m�te pedig m�k�h�m delizs�z v�bebocs�at�a. H�r �a sv�iak nyomban el�kantak az ist��l, s felfegyverkezve rohantak, nyilv�a l�gat�l megtudakolni, mi az �g�karnak t� hajnalok hajnal� � is meglep�m s roppantul k�ncsi voltam, mi oka-c�a lehet e v�tlan l�gat�ak. De l�� amint H�r, ahelyett hogy kardot r�ana, a kalapj�kapja le a fej�l s m�en meghajlik a l�gat�l� a sz�m egyszerre hevesebben kalap�, �egy szempillant�alatt a kast� f�cs��n termettem, egy sz�ment�n, kab��kalap n��� akkor �eztem az �let el� l�s�j� tetej�, amikor az els�nt�mely sokkal d�esebb volt, mint a t� kocsi, meg�t a l�s�v�n. A szemembe �tt az ajtaj� festett c�r, s m�rohantam is hanyatt-homlok lefel� l�s�mik�n a bakr�ietve leugr�csis kinyitotta az ajt�S ekkor felt�l�m de Br�lles m�in�osolyg�ca. � miut�az inas lehajtotta a hint�cs�h�em hozz�gott a kisz��oz, pontosabban a kinyomakod�oz, mert usz�os szokny� olyan sz�s volt, hogy csak nagy �-bajjal tudott kik��dni a hint�. A m�t v�l m�s. siker� amint par�i l� f�t �, fel�ny�ta a kez� amit �persze nyomban megcs�tam, �dig ny�san, halkan � sz�t: - Uram, nagy �� szolg� hogy visszat�ettem vid� h�mba, de annak m�jobban ��hogy kegyelmedet is itt tal�m. �e, a fia - tette hozz��halkabban. - Ne mutassa ki meghatotts�t. Ekkor ugyanabb� hint� kisz�t a dajka is, s mint az olt�szents�t, �ozta az agyond�lgetett gyermeket, akit ugyan a nantes-i katedr�sban de Br�lles m�i posztumusz fiak� anyak�eztek, �val�an az �fiam volt, amint arr�ml�rataimnak el�k��n besz�ltam. Ez a dajka, akire � csak egy pillant� vetettem, le nem v�n szememet a fiamr�s sz�m minden ragaszkod�val a gyermek anyj�cs� a k�bbiekben oly fontos szerepet t�tt be a Br�lles-h�an, hogy szeretn�n�ny sz�jteni r� miel�nagyobb horderej�m�ekkel folytatn�elbesz�semet. A Term�et csod�eml�l �otta meg ezt az aranyost, a keble volt minden vagyona s egyben legf�munkaeszk�is, hiszen - mint k�bb megtudtam ifj�eiben nem is tett egyebet, mint hogy a f��l �meg �teherbe ejtette mag� valah�szor egy el��lgy felaj�otta neki, hogy a szolg�t� fogadja, ha vele nagyj�l egy id� sz�kintve, hogy mindig el�teje volt ahhoz, hogy a saj�meg az �e gyermek�egy�optassa. M�a hatodik poronty�l tartott, aki� ��mint az el��t, �te v�ig j�d�t foly� neki a megb�, s term�etesen fizet� is kap szolg�t�t. Honor�nak h��a dajk� ami nagybecs�lent, s az is volt


val�, hiszen csod�kebl�fel�it aj��a kapott az �, m�igen sz��j�� l� menyecske is volt a lelkem, a tekintete gyermekien bizakod�rca piros, ak�az alma, sz�s mosolya l�i engedte sz� eg�s�s fogait. �y �ztem, hivalkodik is az �tnek ezzel a k�b�rr�val, s papn� tartv�mag� akit�enki sem k�elhet szem�ess�t, b�i szeme l�� t� kikapcsolta kebl�a ruh� ha a gyermek fels�. � mik�n a kis �at�h�tta a tej� a dada nem csup�k�ujjal nyomta a sz�hoz eml�, hanem eg� kez�l nyomkodta gy�den, s k�n f�angon dics�tte b�� - Bar�m - mondta de Br�lles m�in�amikor fel��l�s�tej� -, bocs�a meg, hogy most nyomban mag� hagyom, de szeretn�m�s a szob�a menni, hogy egy kiss�endbe hozzam magam. Megtenn�hogy sz�l �m�ut�m j� kisszob�a, ahol megter�etek kett�ek reggelire? � hogy indul�ben fel�fordulva micsoda tekintetet vetett r� nem is tudn�le�i, ann�is kev��mert tekintete a pillanat t��� vet�ak r� �ugyanakkor m�rajzottak is ki vid�n a t� kocsib� szobal�ok �az inasok, s futottak f�l� l�s�� csak annyi id��va meg, hogy engem k�ntsenek, m�ozz��g hajolva, hiszen m�s mindenki a h�ur�k tekintett. De Bazimont asszony is megjelent, s igyekezett rendet teremteni e ver�eregben, r� parancsokat osztogatva, hogy kinek-kinek mi lesz a dolga az elk�kezend��n. Amiut�� teljes�tte h�ezet� feladat� kiss�eghajolt el�m, mert a kora miatt m�ebb meghajl�a m�nem volt k�s, s mik�n szem�n a boldogs�k�ei ragyogtak, � sz�t: - Nagyj�m, h�nem csod�nap ez a kegyelmed �mindannyiunk sz�ra? - De bizony az, asszonyom - v�szoltam, j�udv� mennyire szereti, ha "asszonyomnak" sz�j� tekintve, hogy nem nemesi sz�az� hi� a "de" a nev�n, mert a "Bazimont" csup�egy birtok volt, amit az elhunyt f�e v�rolt. - Nagyj�m - folytatta -, megengedi, hogy t�zzam? Mert, mint tudjuk, nem el�a parancsot kiadni - sz� tov� szavait b�elked�, ellen�ni is kell, hogy vajon teljes�tt�e �... Egyet��b�tottam, s e pillanatban m�meg is jelent H�r kapit�, a parancsaimra v�a. - Kif�mif� emberek ezek? - k�eztem, fejemmel de Br�lles m�in��rete fel��. - Sv�iak, nagyuram, ak�sak azok, akiknek kegyelmedet van szerencs�k szolg�i. - Milyen �apotban vannak a lovaik? - Elcsig�ttak, s nem egy elvesz�tte a patk�. - Akkor teh� m�miel�de Br�lles m�in�ifizetn�s elbocs�n�ket, egy napra �egy �zak� be kell kv��oznunk �, hogy lecsutakolj� megetess� pihentess���atkolj�a lovaikat. Hogyan l�d, j�e emberek? - Sv�iak - ism�lte meg erre H�r, mintha a puszta t�, hogy valaki sv�i, egyben azt is jelenten�hogy az illet�nden er�yel fel van ruh�a. - Akkor h�- mondtam - b� vel�em�rint. Ne sajn� t� sem a h�sem a bort, de ez ut�t az� m��el m� nekik. - Mindenre �i fogok, nagyuram. Ezut�visszamentem a szob�a, a boldogs�� f�felett lebegve, s � levettem a zek�t, hogy megborotv�ozzam, amikor kopogtattak az ajt�, amely nyitva volt, s Nicolas de Cl�c l�tt be rajta. - Nagyuram - k�ezte -, sz� van a lov��? - Nincs sz�m r� lovag �ek�ssza az �adba. Sz�feles�d hal�a unja mag�n�� - � nagyuram - mondta erre, s l�at� nagyon �t, hogy a hitves�l besz�et -, Henriette hal�a r�lt, hogy de Br�lles m�in�aza�ezett. F� hogy nem siker�yernie a tetsz�t. - Micsoda ostobas� A m�in�l lesz ragadtatva a hitvesedt�lovagom, �ezt most nyomban mondd is meg neki. - Nagyuram, megengedne m�egy sz� - Hallgatlak. Bazimont asszony megk�, mondjam meg nagyuramnak, hogy a kicsi elaludt a dajk� mell� �� csak reggeli ut�l�atja. Egy � meghajl�al Nicolas magamra hagyott, ��nekil�am arcom szappanoz�nak, mert a borotv�oz�m�t�nem b�m borb�ra, ami�az egyik k�alkezes ifj�mban megv�tt. Azut�gondosan megf�lk�m, rem�e, hogy a sz�tkez�e ford�tt id�lahogy ler�� a v��etetlennek t�erceket, amelyek kedvesemt�lv�sztanak. De sajnos Br�lles m�in�okkal hosszabban csinos�atta mag� mint � Olyannyira, hogy egy eg� �telt el, csigalass�al, mire de Vignevieille �gre �em j� s jelentette, hogy �e a szob�ban v�reggelire. Am�besz�, megn�em magamnak, ��al�am, hogy szeg� maggiordom�er� megviselte a


hossz�z�Nantes-b�aint-Jean-des-Sables-ba. � b�tov�ra is ott l�t egy imm�teljesen felesleges kard az oldal� m�kopaszabbnak �reszketegebbnek t�mint n�ny h�ja, amikor elhagyta a br�lles-i kast�t. Gy�s� n�k� megind�tt, s in petto arra a k�keztet�e jutottam, hogy csak �e j��l t�eti be tov�ra is a tiszt� hiszen m�nagy h�kt��r�elbocs�tt�volna, hogy egy kolostorban �e le �te v��pjait, szomor��ban. De Br�lles m�in�isszalonj�n nagyon sz�n volt az asztal megter�e, nyilv�al�az �utas�sai szerint, hiszen �erette a legapr�dolgokat is fel�s�ni s val�os m�t��ar�olni. De ha a ter�tt asztal eleganci� felkeltette is a figyelmemet, s el��ny�tt is, hiszen annyira a kedvesemre vallott, a szemem a szob� ajtaj� tapadt, melynek kiny�s� epedve v�am. Azt mondom, epedve, s nem azt hogy t�tlen�szen tudtam j�hogy a m�in�em fog sz��san megv�tni, ahogyan az udvari k�esked�eszik a h�jukba akadt f�ival, akit k�b�get tettetve k�znak �sz�elen�v�koztatnak. Br�lles-ban a reggeli mindig igen egyszer�m b�s, de nem is t�osan laktat�e�vagy tejet szolg�ak fel, hozz�ajas kenyeret, �aki k� annak m�lekv� is. De �nt�sz� ezen a reggelen sz�sen b�ltem volna, csakis h�emre �ztem �szomj�am, aki megh�m �vend��m is volt egy szem�ben. V�e megjelent, homlok�megmosta friss v�el, haj�sz�n megf�lte, szeme, ajka �orc� elragad�kifestve, s amint karcs� m�s g�lydeden ott �t el�m, egyszerre minden f�be borult, m�a kinti sz�bar��alan id�, amely es� verte be az ablakokat. - Uram - mondta -, annyira ��hogy �l�m! Milyen hossz�t�z id�gyelmed n��zzel fel�ny�ta a kez� amit a legsz�sebben felfaltam volna, ha a j�velts�nem tart vissza, annyira ki voltam �zve arra a szem�re, akihez a k�tartozott, s a sz�m �alimp�, hogy ki sem b�am nyitni a sz� Szerencs� a t�alg��ordulatai, amelyek kap�j�k akkor is, ha semmi mondanival�sincs, s akkor is, ha t�k van, most is kiseg�ttek, �a kettesben elk�tt reggeli k�n, m�mindketten sz�ozottan falatoztunk, j�zt ezeket a k�lyeket hajtogattuk, s a semmitmond�avak megnyugtat�alk morajk� hangzottak a f�en. Az udvarias fecseg�k�n �tatos tekintettel cs� de Br�lles m�in� � �m fukarkodott a gy�d, eped�llant�kkal. De mivel ismertem m�hat�zott szem�is�t, bizonyosra vettem, hogy els�t �g majd tulajdonk�eni t�nk k��. S val� � t�nt, m�ozz�endk�li tapintattal, k�ed� r�nnyira jellemz�tr�ba csomagolva m�oly komoly mondand�. - Uram - mondta -, amikor a kir� hercegi-pairi rangra emelte orbieu-i gr�g� kegyelmed � nekem egy igen sz�levelet, amit �nem gy�m �meg �elolvasni, olyannyira, hogy csakhamar m�minden szav�bet� tudtam, s egyre csak ism�lgettem magamban, s ha akartam volna, sem tudom ki�eml�zetemb�Azt �a, b�rendk�lien boldogg�eszi a hercegi c� minden igyekezet�l azon lesz, hogy ne v��henceg��, hivalkod�berr�aki v�l gy�tess�eszi mag�k�ezete szem�n. El sem mondhatom, bar�m - tette hozz�osolyogva de Br�lles m�in�, mennyire csod�am s csod�m a mai napig t�etes szer�s�t. - Asszonyom, ez a "t�etes szer�s� igencsak szellemes fordulat, ���m szerint n� g�rejt mag�n. - Sz�ncs r� uram! Sz�iszta dics�t. Csak azt akartam vele mondani, hogy egy olyan embernek, mint kegyelmed, neh�szer�nek lennie an��gy a sz�el�gyan� ne keveredn� - Asszonyom, kegyed vagy t� vagy boszork�, hogy egy szempillant�alatt ny� vir��udja v�oztatni a medd�vet. Mindazon�al l�k �m�egy t�ezen a vir�z�n, s ez a "sz�el� sz�- � ha egy fricsk�l elt�m ezt a t� megint j�r�k lehet�- � mindig is j�r�a voltam, asszonyom. - Rem�m, m�ink� az lesz, ha mondand� meghallgatja. - Besz�en, asszonyom! Minden ��zervemmel figyelem: f�l, szememmel �m�a sz�mmel is. - Sajn�m, hogy a tapint�kimaradt a felsorol��.. - Ez a t�ek k��end�- Nagyon k�n�Uram, amikor level�n megfogadja, hogy sosem v�k henceg� ok�gy�tess��ezete szem�n, pontos�a, kikre gondol, s ezt �a: "bar�im �rokonaim", majd hozz�szi: "s f� azok, akiket a vil�n a legjobban szeretek: a fiam �aki megaj��zott vele".


Eml�zik m�ezekre a szavakra? Ma is ��es az, amit akkor nekem �? - A legteljesebb m��en. De bizony� kegyelmednek is felt� bar�m, hogy ez a mondat nem egy�elm� Val� nem az. Amit � val�an szerelmi vallom� m�em k� meg a kezemet, uram, b�nagyon k� j�hozz�� �en ez f�nekem. Mi� ez a visszah�� ez a tart�d� Nem biztos az ��iben, melyeket ir�am t�� Mi m�al volna magyar�at� az "egy l�s el� egy l�s h�a"? Vagy nyitva akart hagyni egy kiskaput a menek�z, ha az ��i m�s megv�ozn�k? - Bar��- mondtam erre hevesen -, engedje meg, hogy a leghat�zottabban kijelentsem: t�etesen f�e�ette a levelemet. A tart�d�, amit s�lmez, �oss��agg� sz�Nem akartam azt a l�zatot kelteni, hogy gyors t�adalmi emelked�m, hercegi rangom miatt m�s biztosra veszem, hogy hajland�sz hozz�j� feles�l. Bar�m, agg�oskod� dics�t� v�k. - Ugyan, ugyan, bar�� Kegyed agg�oskod�mban is csak "t�etes szer�s�t" l� Amire �nevette mag� sz�arca b�san ell�ult, s f�g nevetve, f�g reszket�gy folytatta: - Teh�szeret engem, uram. - Szeretem, asszonyom. - � sz��ban � megk�i a kezem? - Igen, ez a sz��m. - Akkor h� az isten szerelm�, k�e m�meg! - No de asszonyom mondtam �erre elk�dve -, h�nem �en azt teszem? - Nem bizony. Mind ez id� csak a k��imre v�szolt. Most m�azt szeretn� ha a saj�elhat�z�b�esz�e, s ��e meg, hogy legyek a feles�. - Nem tal�a, asszonyom, hogy kiss��tos ez a cerem�? - Uram - v�szolta erre elb� mosollyal -, hi� szerzett oly sok tapasztalatot a n�er� m�mindig nem ismeri � el��El sem tudja k�elni, bar�m, milyen m� �remeg���el benn� amikor egy nemes�kit m�oly r�ta szeret�g� egyszer�sak ennyit mond: "Szeretem, bar�� �feles�l akarom venni." - Bocs�on meg, asszonyom, de nem k�� egy kicsit ezzel a l�k�ssel? Hiszen m�van egy k� gyermek�- A gyereknek ehhez semmi k� Att�hogy van egy gyermek�k�m�vissza is utas�atom! - Asszonyom! Csak nem erre k�� - K�rg�uram, ne vitatkozz�velem, ink� tegye meg, amire k�m... Megteszem, asszonyom, ha ez a k�ns�. Mindamellett bevallom, hogy egy kicsit nevets�snek �em majd magam. - � pedig � ezt a nevets�ss�t fogom meghat� tal�i. - Micsoda egy �gi asszony! M�g�� is velem! Legyen h� Az � kinyitottuk, most m�meg kell innunk a bort! A l�k�shez f�s kell �nom? - Annyi nem el� Szeretn� ha let�elne el�m. - Nyilv�tudja, asszonyom, hogy egy herceg �pair csakis a kir� vagy a kir�n�l�ereszkedhet t�re. - S �vajon nem a kegyelmed kir�n� vagyok? - Val� az, teljes sz�mb�nnak tekintem. De ez egyben azt is jelenti majd, hogy kegyed lesz az �h�� Engedjen meg egy idev� p�zsi mond� id�em: "Nem tudj�k, hogy azt a n�kikacagja, ki helyett a nadr�t az asszonya hordja?" - Mit nem k�el r�, uram? Nem ilyen hitv� f�l faragtak engem! Mihelyt megk�e a kezem, �amint szeretn� mind�re a legal�tosabb, legengedelmesebb �legodaad�szolg�le�a leszek. - Asszonyom - mondtam -, ez a j�t igencsak kedvemre val�Ezzel fel�tam karossz�mb�elindultam de Br�lles m�in�el�majd m�en meghajoltam el�, de az� vigy�am, hogy a t�em ne �en f�t, �nagyon komolyan � sz�tam: Asszonyom, tiszta sz�mb�zeretem kegyedet, �a vil�legboldogabb ember� tenne, ha nekem adn� kez� - Tess� itt van! - mondta �re. De ez csak aff� apr�� volt, mert nyomban ut� f�lt, a karomba vetette mag� teljes test�l szorosan hozz�simult s szenved�esen v�gcs�ta az arcomat, de �hogy b�nek egyetlen darabk�r�em feledkezett meg, ami engem v�elen boldogs�al t�tt el, de egyben l�gzetemet is szegte. Amikor a kir� a b�rost��t vette, hogy de Br�lles m�in�isszat� Saint-Jean-des-Sables-i kast��, de Guron � meg�, hogy mivel tudom� szerint a surg�s-i kast�ban sz��zom megtartani az esk�, szeretn�ha a szertart�a legk�bb november 11-�ker�or, miel��-� visszat�e P�zsba. Azt is hozz�tte, hogy mivel szeretne r�t venni az esket� szertart�n, s sz�sen lenne a tan�zt k�nja, hogy a mise a lehet�gr�ebb legyen, mert az utaz� k�� miatt igen


kev�az ideje. Mindamellett szeretn�ha 12-� amikor m�kev��esz elfoglalt, bemutatn�neki Orbieu hercegn� hogy kiss��ebbr�egismerkedj�vele, mint a templomban lehets�s, hogy azut�fogadhassa majd az udvarn�is. H�emet igen kellemesen �ntette a h� de egyben szorong�al is elt�tte. - �es j�s! - ki�otta -, hogy k��el a menyasszonyi ruh� ha m�tizenegyedik�esk� kell? - Bar��- mondtam erre -, tekintve, hogy kegyed �gy, vagyis ez m�a m�dik h�ss�, nem lenne ill�nyasszonyi ruh�viselnie: a legszebb � �z� t�etesen megfelel. - No de azt is �kell alak�ni erre az alkalomra! - r�ld�t tov�. - Nem halaszthatn� el az esk�legal� egy nappal? - No de bar��... - mondtam elk�dve -, azt k�nn�hogy k�em meg a kir�t, halassza el egy nappal az utaz�t, csak hogy a kegyed kedv�n j�on?... - � mi� ne? k�ezte, de nyomban ki is t�bel�a nevet� majd a karomba vetette mag� s ajk�a nyakamra tapasztva nevetett tov�. A kir� kifejezett k�ns�ra, amely parancs volt, b�a a legudvariasabb form� �e, Catherine ��november 14-�k�t�zass�t a surg�s-i templomban, amelynek perjele adott �e benn� a l�z�gr�ebb szertart�k�ret�n, s a kir� az Ite, missa est ut�nyomban t�zott a templomb�Esk�n megjelentek a hercegek, a miniszterek �a marsallok. Nagy meglepet�mre Bassompierre is ott volt k�t�dig az ostrom kezdete �igen h�n �tart�d�viselkedett velem. Jelenl�t az magyar�a, hogy a kir�, ��z� k�n, n� sz�t meg Laleu-ben, ahol is Bassompierre val� f��end��sban r�es�tte. Mindebb�zt a k�keztet� vontam le, hogy Bassompierre, aki feles�nek �az �gi als�kny�ak k�s befoly�ra a kir� �a b�ros politik�nak ellens� volt, s ez� La Rochelle ostromakor cseppet sem k�nta hadaink gy�m� nem �tott a sz�kra balszerencs�fordulaton r�dni, ink� igyekezett ism�a kir� kegyeibe f��, azzal is, hogy vend�l l�a, s azzal is, hogy r�t vett �els� egyik legh�sebb ember�k az esk�. Ez a szomor�zs� kedves olvas�de h�amint az angolok oly helyesen mondj� "Semmi sem ford�a ink� fel� az emberek sz�t, mint a siker� Mivel - a "v�kecsk�l", vagyis IV. Henrikt�lt�en - Lajos nem hajkur�ta a szokny� sem a d�k� sem a szobal�ok� �r��l amint a nuncius jelentette akkoriban, igen finoman fogalmazva, a p�nak - nehezen siker�eteljes�nie h�ss�t" Ausztriai Ann�l, a rossz nyelvek egym�al versengve hangoztatt� b�a sotto voce, hogy Lajos nem szereti a n�. Holott val�an csak az anyj�nem szerette, Medici Katalint, aki - amint m�mondottam - sokkal ink� a gonosz mostoh� volt, mint az �sanyja, aki semmibe vette, gy�te �minden m� megal�a a fi� s�arra vetemedett, hogy fegyverrel is ellene forduljon. Sajnos Lajosnak Ausztriai Ann�l sem volt szerencs�, aki nem sokkal az ut� hogy Franciaorsz�kir�n� lett, nyomban el�lta �z�t, k�bb pedig ny�an szembefordult a f��l, s r�t vett a Lajos tr� ellen ir�ul�szeesk�n. Lett volna teh�ments� Lajosnak, ha az anyja �a feles� alapj��lve rossz szemmel n�az emberis�b�sabb fel�. De semmi ilyet nem tett. Ezt bizony�a az is, hogy n�ny �el k�bb oly nagy szerelemre lobbant de Hautefort kisasszony ir�, akinek "k�szem�n t�z l�olt", b�a ez a szenved� a kir� sziklaszil� vall�rk�e miatt soha nem teljes�tt be. S november 12-� amikor k�ns�nak megfelel�felkerestem Laleu-ben Catherine d'Orbieu-vel, hitvesem b� �sz�� ir� is igen fog�nynak mutatkozott. � b�"nem kenyere a sz�ahogyan gyermekkor�n mondogatta, nagyon kedvesen �udvariasan viselkedett vele, "kedves rokon"-nak sz�otta, mely megsz��ugyan a protokoll szerint minden hercegn�k kij� s Lajos m�akkor sem mell�, amikor Rohan hercegn�k �, aki pedig a La Rochelle falai k�d�ugenotta l�d�nemt�volt. Jelen esetben azonban, b�eszmecser� r� volt, nem fukarkodott a "kedves rokon" megsz��al, valah�szor Catherine-hoz fordult, olyannyira, hogy amiut�b� vett�le, kis hercegn�a fellegek k�j�a hagyta el Bassompierre h�t. - Bar�m - mondta reszket�ngon, amint helyet foglalt mellettem a hint� -, hallotta? A kir�, nem is egyszer, "kedves rokon"-nak nevezett! Tudom! Most azt fogja mondani, hogy a protokoll dikt�a �! De �azt hittem, hogy csak a nagyon


id�ercegn�ek j�ki ez a megsz�� akik nagyon r� csal��z�aznak �az udvarban �ek! De hogy nekem is! Egy kis vid� asszonynak, aki Nantes-ban sz�t s ott is nevelkedett, �aki m�be sem t�tte a huszon�ik �t�t! � a kir� m�s "kedves rokon"-nak sz�! H�nem csod�tos? J�os Isten! � nekem m�azt mondt� hogy a kir� bar��alan, mogorva ember! De hiszen � ellenkez�! �etem v�ig eml�zni fogok a j��, arra, hogy kegyesen megh�tt engem az udvar�. Bar��- mondtam �erre -, a kir� val� bar��alan �mogorva, amikor �eesk�, l�d� ��l� kell megb�ie, s csak Isten a megmondhat� mily b�esen teremnek az ilyenek boldogtalan kir�s�nkban. � ha valamelyik�astille-ban vagy egyenesen a h� b�ja alatt v�i, tudnia kell, bar�� hogy bizony meg�emelte a sors� � akik h�n �odaad�szolg��.. - Amint kegyelmed, bar�m. -... azok megtapasztalj�Lajosnak egy olyan er�� amely val� ritka mad� a h�j� Rend�etetlen bar��f�z ilyenekhez, a b�roshoz pedig, aki emberfeletti munk�l szolg�a s szolg�a, m�m�fi�eretettel ragaszkodik, m�ha n� le is teremti. - Mindez azt jelenti - s�totta Catherine -, hogy kegyelmed szereti Lajost. - Bizony, szeretem! Ami sok ellens�t szerzett nekem, olyannyira, hogy egyszer meg is akartak gyilkolni, amint m�elmes�em kegyednek. - Megfigyeltem, hogy kegyelmedet gyakrabban sz�ja "Sioac"-nak, mint "kedves rokon"-nak. - Ami engem m�s�sen meghat. Mert gyermekkor�n nevezett "Sioac "-nak, amikor m�nem tudta kimondani az "r"-t; a SaintGermain-en-Laye-i kast� parkj�n egy�tszottunk katon�it, �lt a vez� �pedig az eg� hadsereg. - Sioac! Milyen aranyos! Kedvem volna hozz�hogy ezut��is � sz�sam. - Sz�m lehet r� bar�� Hadd maradjon ez Lajos kiv�s�! - De h�mi� nincs nekem is jogom ahhoz, amihez neki van? - k�ezte duzzog�fej�a v�amra hajtva. - Nem �vagyok-e mostant� kegyelmed kis j�z�sa? Kegyelmed pedig a vez� � kedves olvas�Mennyire szerettem volna, ha a sz�dv�ek eme k�ed, boldog � �t�g� tartanak! Legy�k La Rochelle-t, de a v�s �etre t�dt, a kir� ���a szinte, mint mad�a fi�� gy�s hadsereg�egy irgalmas uralkod�zette, diadalunk h� bej�a eg� Eur�, s a gy� kitart�t ��icsf�be vonta, mint a legy�tek h�s helyt��t. Csakhogy alig t��ssza P�zsba, ahol az eg� n�minket �lt, a kir� �zseni�s minisztere m��zte, hogy a hom�ban mozgol�k a "papi fejedelmek", hogy kettej�z��ssz� Richelieu m�az ostrom idej�sejtette, hogy lassan, alattomban �el� gonosz sz��k. Engedd meg, kedves olvas�hogy ugorjam most n�ny h�ot visszafel�z id�, addig a pillanatig, amikor a La Rochelle-t ��ncok � elk�� s a kir� �a b�ros m�a h�s-nevezetes g��t�t tervezte, amely eltorlaszolja majd az angolok el� kik�bej�t� Ki hitte volna, hogy az �atosok m�e, most els�ben, de B�lle b�rosnak Richelieu-h�rt �atlan, naiv hang�el�l sziv�g el�eggelente, amint megvirradt, megb�sra v�a jelentkeztem Richelieu-n�Pont de Pierreben. Aznap egy levelet ny�t �nekem t�ng�ccal. - De B�lle b�rost�aptam, Orbieu, k�m, olvassa el, �mondja meg, mit gondol r� Azonnal �utottam a levelet, meglepet�m, majd elk�d�m sorr�orra n� s k�telen voltam �elolvasni, hogy megbizonyosodjam r� j�rtettem-e. Ma m�sajn�m, hogy nem volt id�z� sz�elrakt�zni magamban, ami ebben a lev�en �t, a tartalm�l azonban � is megb�at�besz�lhatok: B�lle k�te a b�rossal, hogy La Rochelle-lel, mint kor�an R�ziget�l kapcsolatosan is, kinyilatkoztat�an volt r�e: a Mindenhat�dt� adta, hogy a v�s �ullik majd a kir� �e, ak�az �tt gy�. K�kez�� f�leges volt azt a sok s�ot kialak�ni, s m��elmetlenebb volna a tervezett, igen k��s g�t f��ni. A v�s � a kir� kez� ker� Nos h� Orbieu, mi a v�m�e? - k�ezte Richelieu. - Igencsak megh�nt� a lev� b�ros �zabad megtudnom, megk�ezte-e de B�lle �, mely napon s mely �an ker� a v�s csod� ill�pitul��a? - K�zer is megk�eztem - v�szolta Richelieu. - � m�dszorra a b�ros azt felelte, hogy a kinyilatkoztat�az id�tra nem t� ki... - Ami azt jelenti, hogy kiss�i�os volt...


M��r�edig, ha az �nti el, mikor bukik el La Rochelle, mag�l �et�, b�ros uram, hogy a gy�em nem tekinthet�m �els�, sem eminenci� sem a marsallok, sem a katon��em�k. - A kinyilatkoztat�ak val� megvan ez a kellemetlen vonzata - mondta Richelieu. - M�nem is gy�nk, dics��ris el��elenedett. - Lehets�s, hogy de B�lle b�ros � Rochelle ostrom�mag�tartja f�legesnek, ��� hogy helyesebb volna Anglia ellen t�dnunk, mely orsz�a protestantizmus legf�v�b�y� Eur�an... - Val� elk�elhet�ogy � gondolja, az� tan�olja hadainknak, v�anak t�en�Rochelle falain� err�zonban a lev�nem tesz eml�st. Orbieu, nagyon k�n�z �rev�leit. K�ni fogom � �els�vel, a magam�al egy�eh��letet mondanunk egy bar��akinek az el�etel�nagyban seg�tt�aki azut�igencsak elt�lodott t�k. Ez� volt fontos sz�mra a kegyelmed v�m��is meghallgatni. Amikor a megbesz�s v�zt�l visszat�em Nicolas-hoz �a lovainkhoz, hirtelen eszembe jutott, hogy megh�am eb�e doktor Fogacer kanonok urat, aki nyilv�m�v�r�Br�lles-ban, megsarkanty� h�a lovam, hogy mihamar� a kast�ba �ek. � Fogacer val� ott volt m� ez a sov�, h�orgas ember, aki t�osan hossz�j�l �l�val p� eml�ztetett, a haja m�h��volt, v�ny szem�ke azonban fekete, s amikor j�vre der�zem�ke eg�en a homlok� sz�t, sz�s sz� pedig gunyoros mosolyra h�tt: ett�iss�rd��� az arckifejez�, ami ifj�eiben n�k� r�lt a bels�rtalommal, tekintve, hogy Fogacer pederaszta volt �hitetlen, m� azonban, Istennek h�, az �gi kifejez�csup�k�g, tekintve, hogy Fogacer felhagyott szexu�s kicsapong�ival s a hitetlens�el is szak�tt, amikor bel�tt a rendbe. De Bazimont asszony, aki rajongott a kanonok�, az egyik kis szalonban �e le, s hogy a v�koz� kellemesebb�egye a sz�ra, megk�lta aunisi borral s n� harapnival�. Amint a kanonok megpillantott, fel�t, s oly er�jesen s m�s gy�den �t mag�z, hogy kiss�avarba is hozott, mert az �� mintha nem sz�iszt�testv� �elmek f��volna. Ittam �is egy kis bort, de csak m��el, mert nem szeretem elrontani eb�el�az ��amat. Mivel oly nagy gondban voltam a lev�miatt, melyet az im� Richelieu-n�olvastam, s tudtam, hogy Fogacer igencsak j��kozott ember, megk�eztem t� tudja-e, hogy de B�lle b�rosnak kinyilatkoztat�an volt r�e La Rochelle csod�tos megad�t illet� - Hogyne tudn� - v�szolta, jellegzetes mosoly�l. - S egy lev��melyet tegnap kaptam P�zsb�azt is tudom, hogy az eg� udvar err� kinyilatkoztat��esz� egyesek hisznek benne, m�k nem, ki-ki a saj��eke szerint. - Kik az "egyesek" s kik a "m�k", kedves titokzatoskod�r�m? - Az "egyesek" k�els�ban a La Rochelleiek t�r�n l� Marillac �rtozik... - Melyik Marillac? - A pecs�r. A fiv�, aki a katonai hivat� v�sztotta, cselekszik, de nem gondolkodik. � alkalomadt�sz�s �est k�n� b�j� aki csupa szellem �b�ess� - � Marillac �sz de B�lle kinyilatkoztat�nak? - Nem mondja ki ny�an, mert tart a b�ros �a kir� nemtetsz�t�De biztosra veszem, hogy hisz, vagy legal�is szeretne hinni. � mi�? - Mert az �atosok k�tartozik. - De hiszen, kedves bar�m, a kir� is k��tozik! Sz�ncs r� A kir� nem �atos, hanem h�... - Mi a k�� - �i�! A h�k, amennyire tudj� igyekeznek k�ni Krisztus tan�s� az �atosok azonban, a ligap�iaknak, vagyis az �vezett Szent Liga h�inek egyenes � lesz�azottai fanatikusok, akik t�-vassal kiirtan�a protest� eretneks�t. Egy�al�nem idegenkedn�k egy � Szent Bertalan-��amely ez� eg� Eur�a kiterjedne. De persze sem Lajosra nem sz�thatnak, aki sohasem vonn�issza a nantes-i ediktumot, im�tt �csod� atyj�k a m� sem a b�rosra, aki a legmegsz�ottabb �atosokn�is jobban a sz�n viseli a francia kir�s��ekeit. Ez� tekintik haszontalannak, s��snak a ligap�iak La Rochelle ostrom� Mert j�udj� hogy b�Lajos, miut�a v�st elfoglalta, bizonyosan helyre��a ott is, �a t� protest� v�sban is a katolikus vall�yakorlatot, viszont a protest�t sem tiltja be. �y azt�a hugenott�m�nem l�d�attval�k, haza�l�k, hanem az uralkod�s�s szolg�ak fognak min�ni, vagyis egyszeriben mindenki szem�n legitimit� nyernek. M��r�edig, ha La Rochelle-t beveszik,


Richelieu tekint�e oly nagyra n�szik Lajos szem�n, hogy azut�m�nagyon neh�lesz � kir�t�lszak�ni, majd eltenni l�al� - Eltenni l�al�J�os Isten! � ha Richelieu-t "eltett�l�al� kit ��na vajon a hely� a kir�? - Term�etesen Marillacot. Marillac �B�lle egy f�akaljb�al�indkett�tatos, mindkett� er�ogai �karmai vannak, b�ily udvariasak �ny�sak is l�zatra. - � miv�enne Franciaorsz�az �attomos r�ralmuk alatt? - A spanyol kir� al�tos seg�t��... - Az �gbe is! De mi� akarn�ezt? - Mert �atosaink azt vallj� hogy - id�m - "az eretneks�t csak akkor lehet kiirtani, ha a katolikusoknak egyetlen, k� uralkod� lesz, s egyetlen, k� �ek� eretneks�kiirt�!"... - J�os Isten! M�megint kiirtani! T�kat gyilkolnak gondolatban a mi j�os �atosaink! - R��l j�lkiismerettel, hiszen mindent Isten akarat�l cselekszenek, l�n s�r��nt kegyelmed is tudja, kinyilatkoztat�an... Ezzel Fogacer arc�ism�felt�ma h�s, gunyoros mosoly, s v�ny, fekete szem�ke a homlok� szaladt. - �y �sem teh� kedves orvosdoktorom, hogy nem hisz a kinyilatkoztat�an, miszerint La Rochelle mag�l elesik? - Hogy vonhatn�k��e � az egyszer� kanonok egy b�ros ��s� Mi� ne lehetett volna r�e kinyilatkoztat�an, hiszen oly k� � Istenhez s �oly k� az anyakir�n�z is... Teh�hitelt ad az ��s�k? - Ezt sem mondan� Hiszen a Szentatya, akinek sokakkal egy�gam is a legal�tosabb szolg� vagyok, nem n� j�emmel a kinyilatkoztat�kat, gyanakv�al fogadja azokat a t�neteket, amelyek arr�z�k, hogy egyesek szentek hangj�hallott� hogy egyszer�ek elragadtat�an vagy m�m� k�tlen kapcsolatot l�s�ttek az �ennel, ami az� m�scsak a Szentatya kiv�s�, s � ez� neki kell megmondania minden katolikusnak, miben higgyen s miben nem. - Kegyelmedet hallgatva, kedves kanonokom, az a benyom�m t�d, hogy egyszerre hisz is, meg nem is az im� eml�tt j�tban... - � m�csak nem is besz�k r�senkivel, kegyelmedet kiv�, kedves fiatal �szipork� szellem��m, mert tartok az �atosokt�akik igencsak f�lmetes emberek. � ha, in fine, megenged egy atyai j�n�ot, herceguram legyen �ily �os. Hiszen megpr�t�m�kegyelmedet is "eltenni l�al�nemde?... Csaknem napra pontosan egy �el az im�i eszmecsere ut� vagyis 1628 december�n, amint nagyon hossz�z�ut�meg�eztem Catherine-nal, a gyermek�, j�jk�kal �a sv�iakkal a p�zsi Bourbons utc�n l� palot�a, nyomban lefek� �mik�n igencsak �tem, hogy Catherine-nal v�e p�zsi otthonomban lehetek, m�s�s aggodalommal t�tt el a gondolat, hogy m�ap ott kell lennem a kir�i tan�ban, a Louvre-ban, ahol �z k�m v�at�y rendk�l nagy horderej� kapcs� amely haragot, s�zz��tet �eszthet a kir�yal �Richelieu-vel, valamint - mi� ne mondan�ki ny�an? - legh�sebb szolg�kal szemben is. Kis hercegn�annyira kimer�hossz�z��amely napokig tartott a t� hidegben, a g�gy�takon, hogy amint �ba b�t� elaludt, �viszont olyan zaklatott voltam, hogy csak v�elennek t�d��siker�omba mer� s az is sz�n��� gy�lmes r�lom volt. ��h� amikor a felkel�p sugarai v�e �atoltak az ablakon, a f�� a baldachinon, s a szemem kinyitva kimenek�em v�e ebb� pokolb� De nyugalmam csak r� ideig tartott, mert b�retteg�m �szorong�m val� semmiv�oszlott, kiny� szemem Catherine haragos tekintet�l tal�ozott: hitvesem k�k� t�szkodva f�te az arcomat. - Uram - mondta -, kegyelmed �l�- �, �l� hebegtem elk�dve. - Al�l�ul� folytatta. - �m�n mindv�g valami Casal�emlegetett. Ki ez a n�m�, hol tal�ozott vele �mif� kapcsolat f�ozz�Azonnal v�szoljon! Amire �akaratlanul is hars� nevet�e fakadtam, amit�zeg�k�olyan d�urult, hogy f�elte a k��t, s minden bizonnyal le is s�t volna a mellemre, ha nem kapom el nyomban a finom kis kez� - Bocs�on meg, bar��mondtam -, de Casale, amit val�an "Cazal�nak kell ejteni, nem n�m�, hanem egy it�ai v�s. V�s? - Hogy eg�en pontos legyek - folytattam, a kez�elengedve -, Montferrat hercegs�f�osa. Ez a hercegs�Savoya szomsz��ban fekszik, �sajnos a t�t�li Mantovai hercegs�ez tartozik, amely a f�ziget keleti r�� az Adriai-tenger k��n tal�at�z� h�ha a herceg Mantov�l


Casal� utazik, �kell kelnie Lombardi� s ami m�rosszabb, a mil�i tartom�on is. - Mit jelentsen ez a "m�rosszabb"? - Azt, hogy a mil�i tartom�t elfoglalt�a spanyolok, akik igyekeznek It��k ezen a r��mind nagyobb ter�z jutni, hogy h�r�t�k�en kapcsolatot tarthasson egym�al a spanyol �az osztr�Habsburg. �y h�a savoyai herceg, K�ly Em�el, akihez oly k� esik a montferrati hercegs� m�igazi ur�l t�l van, val�os kiskir�k� viselkedik, s ami�csak uralkodik (vagyis m�egy f��z�da), azzal k�edik, hogy el�ut�val�kir� lesz, �ez� azt�sz�n�jeszkedni pr�, szomsz�i rov�ra. No de komolyan azt k�nja, asszonyom, hogy folytassam? F�k, f�sztom. Egy � tal�nem a legmegfelel�helysz�a t�nelemleck�z. - Uram v�szolta erre Catherine, s aranyf��na szem�n v�es f� gy�i -, b�a kopony� val� nagyobb az eny�� nem biztos, hogy az �j�sa is f�. Azt k�eli, hogy engem semmi m�nem �ekel, mint a cicoma, a pipere �a sz�ruh� - Sohasem volt ily rossz v�m�em kegyedr�bar�� ahogyan a gentil sesso t� k�isel��em. Megjegyz�m eg�en m�a ir�ult, nevezetesen arra, hogy - ha szabad eml�ztetnem r� egy �ban nem csak aludni ��odni lehet. E szavak hallat�Catherine oly gyorsan v�ott haragb�evet�e, hogy ha m��em, h�ebb�eg�hettem, milyen f�z �j�sa. Bar�m - jelentette ki, mik�n a hangja mindjobban ell�ult, s kacs�al az arcomat simogatta -, meghat a kedvess�, de sajnos ma reggel � nem vagyok abban az �apotban, hogy k�ed�nek engedhetn� Sz�sen veszem h�a t�nelmi leck� K�m, folytassa! Savoyai K�ly Em�eln�tartottunk, a hercegi kiseg�� aki szeretn�ir� nagys�ra felf�mag� - Hallja h�a kiseg�t�net� Egy �en siker�ak egy ter� a saj��z csatolnia - ez volt egy�� az els�rjeszked� k�rlete -, m�ozz� Saluzzo hercegs�t. Hogy �nt�legy� francia II. Henrik ezt kor�an elorozta t� herceg�dig ravaszul visszafoglalta 1588-ban, �en akkor, amikor III. Henrik k�telen volt elhagyni P�zst, a Guise herceg el�enek�� ennek a szeg� kir�nak, aki nemcsak a p�� de a f�os�is elvesz�tte, kisebb gondja is nagyobb volt ann� mintsem hogy herceg�t�djon. �y teh�sikeresen bekebelezte a Saluzzo hercegs�t. - Megk�ezhetem, bar�m, hol van ez a Saluzzo hercegs� - D�� nizzai gr�g hat�lja, �akkeleten pedig a mi Barcelonnette� esik k�. K�ly Em�el azonban nem �e be ezzel a zs�s falattal, s �t vakmer��n Genf ellen ind�tt t�d�, amit k��rel visszavertek, majd - amihez m�nagyobb �ts�kellett - Grenoble-t vette c�a. Hallja, bar�� Amikor a legy�tetlen IV. Henrik �s Franciaorsz�nk tr�n, a savoyai I. K�ly Em�el megt�dja Grenoble-t! Mit gondol, milyen k�kezm�yel j� a tette? A francia tigris ord�tt egy nagyot meglepet�ben, hogy a savoyai kis eg�r�atni meri a bajusz� A kir� r�ldte Lesdigui�s-t, aki egy szempillant�alatt elfoglalta a hercegs�t. Ezut�a szipork�an szellemes, j�os, �a maga �ekeit mindig szem el�tart�nrik is megjelent a helysz�n. Elismerte, hogy K�ly Em�el jogosan birtokolja Saluzzo hercegs�t, �viszonz�l azt k�elte, hogy engedje �neki Bresse-t, Bugey-t, Valromey-t �a Gex-vid�t. S hogy ilyen sz�n felhizlalta a francia kir�s�t, �k�n l�a, mennyire elkeser�k a t�ntek szeg� herceget, felaj�otta neki, hogy amennyiben mostant�ogva legh�sebb sz�s�se lesz �seg�elfoglalnia a mil�i hercegs�t, kir�nak ismeri el �E nagyvonal�nd��amely der�Henrik� semmibe sem ker��ly Em�el nyomban j�vre der�s amikor Henrik t�zott, herceg�kkal jobban �t meg�rt �lt��k, mint amennyire elvesztett birtokai miatt b��t, val�gal a fellegek k�j�, ahonn�1610-ben azut�hirtelen lebukfencezett, amikor is Ravaillac k� v�t vetett Henrik �t�k ��mint az �m�einek. - Mindez nagyon �ekes, bar�m, s - l�n sz�roly Em�elr� kiss�omikus is. De hogy ker��netbe Casale �a Montferrat hercegs� - Mindj� megtudja, angyalom, csod�t�eket csepegtetek t� b�s f��be. 1627. december 26-� amikor is Lajost �Richelieu-t m�h�m h�ja La Rochelle ostroma k�te le, meghalt a mantovai Vince herceg, s nem maradt m��� csak a francia Nevers herceg. Micsoda k�ttetett az it�ai pocsoly�!... Az �l� n� ig�l� vitatta, k�k a spanyol kir� �term�etesen


K�ly Em�el, aki valami zavaros jogalapra hivatkozva le�unok�nak k�elte a montferrati hercegs�t. Spanyol r�r�il� tartom� korm�z�, Cordobai Don Gonzalv�nyugtalan�tta a legink� az �rdulat; aggodalm�k persze nem adott ny�an hangot, de a spanyol IV. F�iniszter�k, Olivaresnek � level�n nyomat�san utalt r�ha egy francia herceg birtokolja, t�keletre, Mantov� d�e pedig Montferratot, a spanyol Mil� tartom� harap��szorul s k�rontos k�mre k�szer�ivares, a s� hang��olvast� cselekv�e sz�a el mag� Csakhogy - mint �atos spanyol - igen szertart�s, a form�a sokat ad�ber volt. Ez� h��eh�a a teol�ait, s el�k terjesztette a k��: vajon Istennek tetsz�elekedet lenne-e, ha a spanyol kir� er� erej�l szerezne ��t jogainak. Mely k��e a papok, hosszas v�d�ut� egyhang�en"-nel v�szoltak... - � bar�m - jegyezte meg nevetve kis hercegn�-, milyen sz�is ez! � milyen meghat�ajon IV. F�sei is �� papokkal konzult�ak-e, miel�kiirtott�az amerikai indi�kat vagy Angli� k� a Gy�tetlen Armad� zsarnoki kegyetlens�el elfoglalt�N�talf�t �megkaparintott�Mil� tartom�t? - Bar��- mondtam erre, s a karomba kaptam Catherine-t -, szemem-sz�t�a marad a csod�oz��Milyen t�l j�nk a piper�l, sz�ruh��cicom��A kegyed agya nem csak f�Hanem telis-tele van tud�al! � milyen sz�kis fejben lakozik ez a sok tud� El�ln�ekem, hogy vajon g��latinul is tud-e? - � nem, nem! Olyan messzire nem mer�kedtem! F�em, hogy m�megs�en�vele, bar�m. Ism�f�vetett, majd � folytatta: - De aty�ram rajongott, s�bolondult a t�nelem�, a csal� asztaln�gyakran kisebb el�sokat r�nz� s mik�n a k�fiv�m �ett, mintha �ekl�sel hallgatn�holott val�an semmi m�nem �ekelte �, csak a vad�at, a lovagl��a v�s, �ittam minden szav� mert im�am ap�t. De t��ssza most m�Montferrathoz �Casal�z. Mi t�nt itt ezut� - Savoyai K�ly Em�el �Don Gonzalve egy k� f�Az el� elfoglalt n�ny montferrati telep�a P�l partj� Gonzalve pedig, aki moh�volt, ostrom al�ette Casal� amely igen nagy strat�ai jelent��d, hiszen itt lehet �elni a P�ez Mil� tartom� bej�ta. S�on, s�on, sz��m annak a n�m�nek szomor�s� akir��odtam"! Az a vesz� fenyegette Casal� hogy az elvetem�dalgo er�kot tesz rajta!... - Uram! - ki�ott fel Catherine -, kegyelmed cs�dik! Gonosz ember! De j�igy�on! Ha tov�ra is g��l�, �"��m", amint jeanne d'Arc mondta volt. - No de bar��- m�atlankodtam -, hogy festek majd, ha az �sz�gyba-f�ver? Mit mondanak majd az emberek, ha s�ik�a, v��jjel jelenek meg a kir�i tan�ban? Jut eszembe - mondtam, az �ra pillantva -, ideje felkelnem �rendbe tennem magam, ha nem akarom, hogy mire oda�k, a tan�terem ajtaj�z�a tal�am. De tal�el�m�meghallgatn�ar�� mik� fogadta Casale az elvetem�nzalve er�kos k�ed�t... Csupa f�yok. - Casale ellen�t, m�La Rochelle-n�is konokabbul �hosszabban, hiszen m�mindig nem adta meg mag� � Gonzalv�nak m�att�ell tartania, hogy az �ek haragj�k jel�, amint az a legend� nagy h�r� gyakran megt�nik, a fej� vonja az isteni vill�sap�. Vagyis Lajos Casale megseg�s� k�� hiszen ez term�etes, l�n a mantovai herceg francia! Csakhogy a kir�i tan�ban lesznek olyanok, akik �en hogy term�etellenes, m�m�szents��l�snek tartj� ha a spanyolok ellen t�dunk. Mivel tudom, amit tudok, s ha m�azt is felt�lezem, amit egyel�hinni sem szeretn� att�artok, hogy - ha n�k� burkolt form�n is - kem� �durva vit�k n�nk el� ma d�l� amelynek a m��harag, s�y�t lappang, s gy�os k�kezm�ekkel fenyeget. M�ODIK FEJEZET A kir�i Nagy Tan�, amelyre � az utols�rcben �eztem, 1628. december 26-��sze a Louvreban. Ezt a d�mot, m��k, nem felejtem el, hiszen, mint m�eml�ttem, �ej�el�lyos


fenyeget�el volt terhes, amely ny�an Richelieu ellen ir�ult, de burkoltan a kir�t is c�a vette �mindenkit, aki szem��s politik�kat t�gatja. Senki sem lehetett rangja vagy sz�az� ok�ipso facto a kir�i tan� tagja. Csakis Lajos d�se emelhetett valakit e test�. M�az anyakir�n�s, amiut�j�eg�emelt sz�zet�b�azat�, csak nagy neh��k �n �e el, hogy a tan� tagja lehessen, s m�nehezebben tudta ezt kiv�i Richelieu sz�ra, aki azonban, mihelyt beker�tan�ba, egy csap�a �els� legh�sebb szolg� lett. Gaston, b�gyakran k�elte, sohasem kapott a tan�ban helyet. A hercegek �pairek sem lehettek itt mind, s a kir�s�t�marsallja k� is csak Schomberg �Bassompierre volt kir�i tan�os. A nyolc m�k - Vitry, SaintG�n, Chaulnes, Cr�i, Ch�llon, La Force, d'Estr�, Saint-Luc - nem lehetett a tan� tagja. A n� b�ros - La Rochefoucauld, La Valette, B�lle �Richelieu - k� pedig csak a k�ut� foglalhatott helyet k�t�A tan�osok kiv�szt�kor csak az sz�tott, mit tart Lajos ezeknek az embereknek az alkalmass�r�megb�at��l �h�r�mag�a kir�n�sem jogos�tta fel puszt�a c� arra, hogy tagja legyen a tan�nak: a kir�nak t�z�s alkalma volt megtapasztalni, hogy az anyja sem �z�sem �z�hoz nem h�s. Mindehhez m�azt is tudnunk kell, hogy Lajos takar�skodott kincst� vagyon�l, ez� sem �totta indokolatlanul szapor�ni tan�osainak a sz�t, akik munk�k� fizet� kaptak, s ez a j�elem m�akkor is j�� ha a tan�osok egy�� sem voltak - ahogyan �sem szeg� emberek. Lajos is j�udta, hogy a j�nd�nak mindenki �, eml�ztette is r�gyszer, meglehet� durv� Bassompierre-t, aki megszokott g�soskod�val egy �en megtagadta, hogy kifejtse v�m��egy vit�k���"Kedves rokon! - ki�ott r�ajos. - Mondja csak el, mit gondol! Mondja csak el! Hiszen k�ess� �feladata kifejteni a v�m�� Nemde a kir� tan�osa kegyelmed? Ami� j�zet� is h� A tan� �n csak a kir� �az anyakir�n�lt. A tan�osok mind �tak, s b�az ��lyzet t�yire a pihen��apot� utal, hossz�ig �orogni igencsak f�szt�log, viszont megvan az az el�, hogy senkinek sem �eke t�ssz�y�i egy-egy vit� Richelieu a kir� balj��t, az anyakir�n�edig t�jobbra �gy fel�s�tte mag� mint egy b��, arc� mintha vakol��al kente volna a sok fest�t, alig b� mozdulni a rengeteg �zert�s k� teste teljesen bet�tte a karossz�t, k�oldalt m�t� csordult rajta, de nemcsak a teste volt k�, hanem az arca is puf� alatta tekint�es toka l�t. B�a kir�s�t�net�k legsz�lmasabb r�nse volt, igen nagyra tartotta mag� s fens��s, lekicsinyl�orl�lt, cs�y�s bossz�jas tekintettel m�gette a kir� tan�osait. Semmit sem �ett a vit�t�y�k�z�gy horderej�d�kb�a probl�kat csak a maga kicsinyes szemsz���e, minden semmis�n megs��t, s olyankor rettenetes d�r�ket produk�, piaci kof�t is megsz�en� szitkok k�ret�n, amiket nem tudni, hol tanult, hiszen eg� �t�a Louvre-ban t�tte, s ilyen ocsm�s�kat legfeljebb a kocsis�l hallhatott, amikor az a t� kocsist csep� p�zsi forgalomban. T�yire csak unatkozott a kir�i tan� �n, m�a sz�ra teljess�el �hetetlen eszmefuttat�kat hallgatta, ha pedig sz��, oly oda nem ill�besz�, hogy senki sem tulajdon�tt jelent�et a hozz���k, a fia a legkev�� �, mint mondtam, � egy pillanattal az �ezdete el��eztem, B�lle b�ros azonban egy pillanattal k�bb, s�dt volt, feld�s l�at� alig �t a l�n, �ogy Lajos oda is sz�a h� m�t ��rlinghennek, hozzon egy sz�t a f�nak. Tudtam, �egy pillant� vetve Richelieu-re, l�am, hogy �g n�m is jobban tudja: a szeg�, l�s beteg B�lle csak az� kelt ki az ��l, hogy r�t vegyen a tan� �, s a leghat�zottabban "nem"-et mondjon arra a k��e, amelyre ezen a d�l�n a tan�osoknak v�szolniuk kell: "Helyes-e a spanyolokt�stromlott Casale seg��re sietn� B�a legteljesebb m��en helytelen�ttem B�lle b�rosnak Casal�l kapcsolatos ��ontj� s v�m�em az�sem v�ozott, hiszen gy�os k�kezm�ekkel j� volna Franciaorsz�a n�e, ha az �k�el� diadalmaskodik, tiszteltem �int embert �nagyra becs�a m�is, amit f�ds�t nem k�lve l�ehozott: az oratori�s vall� t�ulatot, amelynek az volt a c�a, hogy kiemelje a francia papokat a tudatlans��a rossz


erk��ert��Nagy �eme �dics�e volt ez de B�lle �, s j�tt volna, ha t�e nem is v�ik. Sajnos azonban, nem tudni, mi okb�k�szakadt� ragaszkodott ahhoz az eszm�z, hogy egyed�nyolorsz�ak van annyi hatalma �p�e, amennyi a protest� eretneks�kiirt�hoz sz�ltetik, s ez okb�� ihlet��z 1626-os, v�terhes monzoni szerz�nek, amely arra lett volna hivatva, hogy helyre��a a bar� viszonyt Spanyolorsz��Franciaorsz�k�t, fel�ozva it�ai sz�s�inket. H�� m�eg�en m�volt a be��tts�, hiszen v�alkozott r�hogy a kir� megb�s�l h�ss� diszpenz���en R�an, b�ily botr�osnak t�s a szem�n az �melyben elj�: a katolikus Franciaorsz� Henriette, XIII. Lajos n�e �a protest� walesi herceg tervezett frigy�l volt ugyanis sz�indezek alapj���m, jobban tette volna, ha megmarad a hit�t mezej� s nem t�d a nagypolitika hom�os �tekerv�es �ra. - Ez a casalei �mondta zih�a, gy�, alig hallhat�ngon - egyike azon nagy probl�knak, amelyekkel �els�nek szembe kell n�ie. � hogy ny�an besz�ek, �rzem, semmi �elme sincs nagy vesz�t �vesztes�t v�alva ennek a kis it�ai v�snak a seg��re sietn�mely egy tiszt�tlan hovatartoz� hercegs�f�osa, mik�n annyi nagy protest� v�s dacol fels�ddel Franciaorsz�an is, fegyverrel a k�en. Most, hogy az �rendk�li kegye fels�det r�es�tte, Sir, a dics�ben, hogy gy�tett La Rochelle felett, nem kellene-e megmaradnia azon az � melyet az �l�ki fels�d sz�ra, s el�t�re k�szer�ni, majd megb�i az eretnek arc�ans�t minden�hol m�elevenen virul? Ha nem ezt tessz�yanazt a hib�k�j� mint azok, akik egy t�li ist�� rohannak, hogy a t�lolts� mik�n a kast� maga is l�okban �... Kedves olvas�bizony� �revetted, hogy de B�lle �ndek�n egyetlen sz�em ejtett Spanyolorsz��s arr�em, hogy n�te szerint ink� egyezs�e kellene jutnunk a spanyolokkal, semmint kiragadni Casal�a karmaik k�. � a f�s�r, Marillac, aki de B�lle ��k� sz�szint�em eml�tte a spanyolokat, hiszen mindketten vigy�ak, nehogy azzal v�lj��, hogy a kir�s��ekeit al�ndelik az egyh� �ekeknek. Teh�alighogy de B�lle b�ros elhallgatott, e v���z�st�eljesen kimer� mindj� Marillac, a f�s�r k� sz�s mivel � az �atosok k� val�lt, m�ki sem nyitotta a sz�t, m�s mindenki tudta, mit fog mondani. � ha egy gy�nyen �lt is de B�lle b�rossal, Marillac, a szent �t�ame Acarie egykori kegyeltje - a h� p���te sor�ekszt�sb�kszt�sba esett, amelynek az eg�s� l�a k�t - kor�sem volt olyan j�v�er, mint de B�lle, akit a kir� csak �mlegetett: "az a j�ber", Richelieu meg �"az a j�lek". Csak az volt a baj, hogy a b�ros hihetetlen naivit�ban s szent egy�g�n ��e, Spanyolorsz�egyetlen c�a az eretneks�kiirt�. "D�� - mondogatta Richelieu. - A spanyol kir� a katolikusok fej�k mondja mag� Mik�n mindenki tudja, hogy Spanyolorsz�olyan, mint a fek�, sz�oncsolja �felzab�a az eg� testet, amelyben terjeszkedni kezd, �azt is tudja mindenki, hogy a terjeszked�mindig vall� �el folyik!" Nem k�em, hogy Marillac � hitt az eszm�n, amelyet hirdetett, de az is nyilv�al�ogy az eretneks�kiirt�t egy nagyon is e vil� amb��miatt is szorgalmazta: ha Richelieu politik� megbukik s vele egy�ga a miniszter is kegyvesztett��k, Marillac �phet a hely�... E c��ek�n, B�lle-h�asonl� csak n� kev��iszta sz��al, � igyekezett az anyakir�n�egyeibe f��. Ez a t�v� el�lta, hogy nem volt t�esl�: rendk�li m���lte az anyakir�n�efoly�t, holott Lajos sosem felejtette el, s m�kev��ocs�tta meg azt a sok s��, amit az anyj�l kellett elszenvednie. Medici M�a, amint bizony� eml�znek r�rossz anya volt. Csak Isten a tud� mennyi szenved� okozott a gyermek s a m�feln�Lajosnak is; k��en, l�d�apatok �n, m�fegyverrel is a fi� t�dt. B�ogyan volt is, Marillac a nevezetes tan��l�az anyakir�n�eg��vel pr�ta m�gfog�Richelieu-be v�i. E c��ek�n bonyolult strat��dolgozott ki, amelybe a szeg� de B�lle b�rost is siker�vonnia. A hadm�t a k�kez�p�kb�llt: ha az anyakir�n�l folytatott besz�et�k sor�Richelieu neve felmer� k�cinkost� hirtelen elhallgatott, szomor�ehorgasztotta a fej� nagyokat s�tott, mintha m�s�s


sz�lom vagy f�lem fogta volna el. Az �atosoknak ez a k�mert arcj�ka k�s volt tem�ek rosszat sejtetni az ellens��an��y t�legesen b�it is mondtak volna. Az ostoba �gyanakv�dici M�� nagy hat�al voltak a gyakran ism�� jelent�teljes fintorok, �amikor a k��atos meg�zte, hogy a jelbesz�c�a tal�, taktik�v�oztattak �ny� t�d�a lend� Richelieu val� nagy form�m�iszter, de vajon nem h�tlans�e, hogy egy-egy d�se meghozatala el�m�nem tan�kozik az anyakir�n�l? Elfelejtette volna, hogy mindent neki k�nhet? Mert nyilv�al�ogy ma m�nem t�v�a az �at�! Megveti az anyakir�n� Mag� hagyta! Nem k�ncsi a v�m��! M�csak a kir�t szereti! Csak vele foglalkozik! S ami m�rosszabb, az anyakir�n�s a fia k��t, ez� t�lodik el a fi�djobban az anyj�l, s Medici M�a � v�� kiszorul a hatalomb�T�etlen s�� hogy ez a semmirekell�tt�e szor�a azt az asszonyt, aki egykor Franciaorsz�uralkod�volt! A kir� anyj� Akinek a v�m��Richelieunek t�en �va kellene tudakolnia! S van, ami m�enn�is rosszabb! Richelieu �esz, mintha az anyakir�n�z hasonl�szint�ellenezn�astonnak Nevers herceg l��l k�d�zass�t, de alattomban, s erre bizony�kunk van (amit azonban a k��atos nem terjeszt el�gy�os terv�k v�ehajt�ra b�r�a Gastont. Ami pedig, kedves olvas�sz�iszta hazugs�volt, vagy ink� mocskos hazugs� A kir� �Richelieu, b�persze eg�en m�okb�mint Medici M�a, ellenezte Gastonnak �Nevers herceg l��k frigy� Nevers herceg lett, mint tudjuk, a mantovai herceg, akit� spanyolok el akart�ragadni Casal� E kis kit� ut�t��ssza, kedves olvas�eredeti t�nkhoz, amely komolyabb �szomor�s: hallgassuk, mit is mondott Marillac �kir�i nagytan�ban. - Sire - kezdte -, �is ��m, hogy Casal�k nincs oly nagy jelent�e, mint amekkor�egyesek tulajdon�nak neki. R��l sz�s �igen nyom�rv sz�llene, hogy fegyvert ragadva a seg��re siess�els�d hadait igencsak pr�a tette La Rochelle hossz�roma. Vajon k�sek lenn�k-e � �si er�z�sre? S a kincst���imer�int az emberek. R��l, ha ��nk, hogy beavatkozunk, most kell cselekedn�em v�atjuk meg a nyarat, mert addigra Casal�minden bizonnyal elfoglalj� Azonnal indulnunk kellene teh� � egy t� hadj�t sz��z�ekkel j� Hogy Savoy� eljussunk, �kell keln��ig h�, az Alpokon, a Montegen�eh�n. Vajon fels�d, akinek eg�s� oly t�eny, k�s lenne-e elviselni egy ilyen hadiv�alkoz�minden f�dalm��gy�lm� Mert ha - Isten ne adja! - bek�kezn�a legrosszabb, orsz�t feld�az ���visz�a. � v�l azt is fontol�kell venn�i t�nik, ha Sus� �e kider�gy a savoyai herceg, akinek ked�e v�oz�int a hold, s h� ingatag, nem engedi hadainkat a ter� Casale fel�tvonulni, s katon�k �lmez�t is megtagadja? B�Lajos arc�nem t�d�semmif� �elem, biztosan nem vette j�ven sem az eg�s�re, sem a bizonytalan tr��sre vonatkoz�lz�, mert a fej�f�tve, fagyos udvariass�al � sz�t: - Marillac �egyelmed azt k�ezi, mit tenn� ha a savoyai herceg, sz�s�nket megszegve, megtagadn�aton� ell�s�s nem engedn�hogy hercegs�n �vonulva jussak el Casal�? - Val� ezt k�ezem, fels�- mondta Marillac. - Nos h� ugyanazt tenn� amit IV. Henrik tett, 1601ben: t�evern�a herceget, elfoglaln�Susa v�s�s a herceg kast��is, � egy csap�a j���m is lenne, a katon� sem sz��nek, s az utunk is szabadd���Casale fel�. Lajos oly lend�en v�lta terv� hogy �reztem: gondolatban m�v�ez is vitte ezt a haditettet, s nem kis �� szolg� hogy im�tt atyj�k nyomdok�haladhat. Az is f�jlett bennem, hogy - b�a j�zma kor�sem � m�v�t - az �atosoknak nem sok es�� a gy�emre. Az anyakir�n�s � �zhette, mert sz��. Mivel m�t�zl�genss� idej�is sajn�tos m�ebizony�tta, hogy ha lehet�e ny�k a v�szt�a, mindig a legrosszabb megold� v�sztja, most sem volt k��m afel�melyik ��ontot fogja t�gatni. � az indokkal, mellyel v�szt�t most al�masztotta, m�s siker�glepnie minden tan�ost, de m�a kir�t �Richelieu-t is. - Sire mondta g� hangon -, ha j�rtem, arra k��gy fegyverrel t�djon a savoyai hercegre, amennyiben nem engedi ter� �onulni, hogy hadaival seg��t ny�n Casal�k. - Val� � van, asszonyom. -


Sire! Ezt nem teheti meg! A savoyai herceg a v� - Bocs�on meg, asszonyom - mondta erre Lajos -, de nem a savoyai herceg a veje, hanem az �a, Piemont hercege. Hiszen n�em, Krisztina, a fi�es�. A kioktat� amelyben Lajos l�at� ��lelte, a v�� felingerelte Medici M�� � a l�zatra, illend�re is fittyet h�va, �alm�vesztve, hagyta, hogy a harag elragadja. Az arca kiv��t, a szeme par�lott, keble zih�, s m�szabad foly� is engedett ama �z�urva, �oz�d�r�i egyik�k, amelyek az�remegtett�a Louvre falait, mi�- IV. Henrik hitvesek� - a palot� l�tt. Mit �ekel engem, hogy az apa vagy a fia-e a v�- �tte. - L�eg az, hogy a rokonom! Fegyverrel rontana egy rokonomnak? � k�n is tudja meg: a leghat�zottabban ellenzem, hogy seg��t ny�nk Casal�k! - Asszonyom - k�ezte Lajos, a legteljesebb nyugalommal -, megtudhatn� mi� ellenzi? Mert Casale a nevers-i herceg birtoka, aki szerintem il pi�rito furfante della creazione. [a legsemmirekell�alak a vil�n. (olasz)] - Asszonyom - mondta a kir� -, megk�etem, hogy ne besz�en ily s��don Nevers hercegr�Megtudhatn�egy��, mi� viseltetik ennyire ellens�sen ir��n? - Il detestabile bandito ha arruolato un esercito contro di me durante la mia reggenza. [A gyal�tos bandita a r�nss�m idej�fegyverrel t�dt ellenem. (olasz)] -Asszonyom Franciaorsz�kir�n� volt egykor, azonk�l a francia kir�i tan�ban is az a szok� hogy a tan�osok francia nyelven fejtik ki v�m��M��r�asszonyom, Nevers herceg l�d� �m�t�mint h�v telt el, s �cs�tot nyert tett�t, csak�mint azok, akik tr� l�sem ut� 1617ben, ellenem l�dtak fel. A Medici M�a fegyveres l�d�ra utal�lz�oly vil�s volt, hogy senki figyelm�sem ker�l a tan��, tal�egyed�k az� akinek a kir� c�zte. - Ma un simile insulto non pu�sere perdonato! [De egy ilyen s��megbocs�atatlan! (olasz)] - ki�otta az anyakir�n�ag�l kikelve. - R��l - folytatta - Gaston, aki oly nehezen heverte ki, hogy meg�gy�ost belebolondult Nevers herceg l��. � pedig megmondtam, �most �kijelentem - �tte, mik�n d� k�n�tt a jelenl�k�, hogy semmik� sem j�lok hozz�hhez a h�ss�oz! - Asszonyom - mondta erre a kir� -, ez csal� �mit nem a kir�i tan�ban kell megvitatnunk. De ha megnyugtatja, h�k�m, hogy �is ellenzem ezt a h�ss� tervet, b�term�etesen m�okb�mint asszonyom. � a jelen l� tan�osok k�egy sem volt, aki ne �zte volna, hogy az anyakir�n�ndoka, mint mindig, ez� is kicsinyes �szem�es, de az� persze mindenki megj�zott tisztelettel hallgatta a szavait. Hogy a kir� is ellenzi Gaston h�ss� terv� j�r volt M�a sz�ra, annyira azonban nem, hogy hallat�lecsillapodott volna, s minden bizonnyal nem is hallgat el, ha d�ma l�gzet�nem szegi: k�p��kez�hatalmas kebl� szor�tta, hogy � pr�ja lecsillap�ni hevesen kalap� sz�t. Majd, n�ny zavaros sz�� becsukta v�e a sz�t, �sejtelme sem volt r� hogy sz�lat�l azoknak �ott a legt�t, akiknek seg�ni szeretett volna. Csak lopva mertem B�lle �Marillac fel�illantani, de ennyi is el�volt, hogy l�am, mennyire megny�z arcuk. Egy �el k�bb, amikor felid�em magamban ezt a jelenetet, nem gy�m csod�ozni: egy olyan j�rtes�ber, mint Marillac, mik� vesz�ette el annyira az �oss�t �a j� esz� hogy c�ai el�se �ek�n m�dszor is ehhez az otromba ��en hercegn� folyamodott, aki minden �eesk� amiben csak r�t vett, eleve kudarcra �lt? De ez m�egy m�k t�net, amely - amikor �ltem - kimondhatatlan szorong�al �aggodalommal t�tt el. Amid�z anyakir�n�efejezte d�kirohan�t, Lajos v�gj�tta tekintet�a tan�osokon, de egyik� mert volna sem Medici M�a mellett, sem ellene �elni, f�� hogy egyik esetben az � m�kban a fia haragj�vonja a fej�. � b�Richelieu �llt, ak�egy k�bor, nem moccant s egy sz�em sz� Lajos k�s n��enged�t adott neki, hogy besz�en. Heves k�ncsis�� ekkor a tan�osok arc�; t��k nyilv�azon t�ngett, mik� v�a ki mag�Richelieu ebb� cs�b�vagyis mik� �el majd, an��gy mag� vonja az anyakir�n�ngesztelhetetlen haragj� Richelieu azonban b�r ember volt, csak a kir� �a kir�s��ekeit viselte a sz�n, s ennek ez alkalommal is tan�t adta. - Fels�d j�rneve megk�eli - fordult a kir�hoz -, hogy


felkarolja bajba jutott sz�s�seit, akiket ki akarnak fosztani. Spanyolorsz�sz�ra rendk�li el�kkel j�a, ha siker�lfoglalnia Casal� Ha fels�d az ostrom felad�ra k�szer�, nemcsak Nevers herceg, hanem az it�ai v�sok is fell�gezhetnek, melyeknek most sz�n� F�s Olivares kiel�thetetlen ���l kell tartaniuk: Firenze, P�a, Modena, a Velencei K�rsas�mind att�etteg, hogy elvesz� f�ens�t. M�a p��am is vesz�ben van (ez �oldalv�s volt, gondoltam magamban). Sire, It�a a vil�sz�. Minden ott d�l, �It��bel� spanyol birodalom szemsz���e - Mil� tartom�� f�rep. Mert ha a spanyoloknak siker�oglalniuk ezt a tartom�t, a madridi �a b�i Habsburg �and� k�tlen kapcsolatot tarthat fenn, ami �al er�megsokszoroz�k. Vagyis semmik� sem volna helyes most szemet hunynunk �megfeledkezn�sal�l. Ann�is kev��mivel Spanyolorsz�� egy it�ai t�d���a legink�, l�n ott a legsebezhet� Ez ut�az elemz�ut� amely kev�sz� is a t�ek sokas�t sorakoztatta fel, s � �s ellent�en �t de B�lle �Marillac gy� l�kon ��emmitmond�vel�vel, Richelieu r� sz� tartott, s a kir�ra n�tt, mintha azt k�ezn�folytathatja-e. Ez az �n k�iktatott, r�ke cs�annak ��ltet�re szolg�, hogy Lajos az � minisztere pedig csakis az �as�s� gondolkodik vagy besz� - Folytassa, b�ros �mondta a kir�. - Az sem hely�al�ire - folytatta h�Richelieu -, ha fontoss� sorrendet ��nk fel, s v�sztunk Casale megseg�se �a hugenott�elleni h�r�� Mindk�harcot meg kell v�unk, egyiket a m�k ut� hisz mindkett�ntos. Sire, nem vagyok l�ok, de azt hiszem, biztos�atom fels�det, hogy ha nem halogatjuk a terv v�ehajt�t, m�sra befejez�t Casale ostroma �helyre�hat a b� It��n. Ha azut�hadai �n visszat�Languedocba, t�re k�szer�eti a protest� v�sokat, �j�ra m�ott is b�t teremthet. Augusztusban pedig, mint sz��em�m, m�gy�sen t�et vissza P�zsba. Olyan �volt ez a besz� hogy a sz�t is elt�ttam �latomban. - Uram, egy sz�k�m. - Sz�olvas�figyelmesen hallgatom. - Az k� m� hogy ne hallgasson r� Amiut�oly sok sz�ss�t tettem kegyelmednek! Valah�szor egy-egy k�esebb r�letet akar olvas�al meg�etni, mindig hozz�fordul seg��rt. - Az� sz� �a f�i�mhez tartoz�vas�z is. - De � nem hagyja besz�i. - Mert nem akarnak besz�i. Ki ne tudn�asszonyom, hogy a h�ek sokkal k�ebben, gyorsabban �sz�sebben csevegnek, mint a f�iak? - Ez� is f�k, uram, hogy eleven, �s hercegn� most m�sz�z engem a kegyelmed "gondolatainak gy�r�s kertj�l". - A hercegn�sem feledtetheti velem soha, asszonyom, a bar��at, ��mindig odaad�figyelek ezut�is a k��ire. - Ha � b�r� m�s el�ok vel�� csod�a annyira, uram, azt az "epikus el�sm�", melyet Richelieu alkalmazott �el�ben (fels�d el�felszabad�a Casal� azut�pedig t�re k�szer� a languedoci hugenott�t)? - �pen, mert epikus. A b�ros elj�s- �kifejez��nak l�eg� tapintott, asszonyom, amikor ezt a sz�aszn�a. Richelieu el���ekkel igyekezett meggy� Lajost: az �el�t�etes volt, kikezdhetetlen �t�. De a kir� teljes meggy��z nem elegend�ajos �elmeire is hatni kellett. Ez� �tette be besz�be a hadj�t menetrendj� J�a volt r�amit tal�f�leges is elism�lnem. Lajos soha nem szerette az anyj� viszont isten�tte az apj� Mindent tud, a legapr�r�letekig, hadj�tair�s gy�meir�Szeretne hozz�asonl�ni. � a La Rochelle-i siker v�tlanul felvillantja ezt a r�eg� lehet�et. Gy�t La Rochelle-n� h�ezut�is minden�� fog, nem � meg az els�kern� � katonai bab�kra t�Ha a kir�s��ekei ��nj� seregei �n ism�hadra kel, mint egykoron az atyja, a katona-kir�, �ak�a t�k��is, h�-fagyban, �el az Alpokon �felszabad�a Casal�.. A kir�i nagytan�ban ismeretlen fogalom a szavaz� a kir�, amiut�meghallgatta a gyakran egym�al ellent�s v�m�eket, v�szt k��d� December 26-���tt, amint v�am, m�ozz�lyan gyorsan, hogy m�Richelieu is agg�t, nem veszik-e rossz n�n a tan�osok, hogy ilyen nagy siet� v�ak bele ebbe a rendk�l vesz�es v�alkoz�a. Olyannyira, hogy mik�n �relte a kir�t erre az � az utols�llanatban �lt az is, aki f�zni pr�ta a lend�, vagy legal�is �ett, mintha f�zni


akarn�arra k�e az uralkod�gondolkozz�h�m napig, miel�v�eg d�ne. �y fel�ette az �oss��rc�t, mik�n igaz�l semmit sem kock�atott, hiszen ismerte annyira Lajost, hogy tudja, az elhat�z� mindig sziklaszil�, �sohasem vonja vissza a d�s� Amint az olvas� tudja, sem t�legesen, sem l�kben nem vagyok katona. A legk�l� k�sek v�ehajt�� szolg�m Lajost, amint egykoron aty�IV. Henriket; e k�sek t�yire diplom�ai term�et�gyakran titkosak �csak ritk�vesz�esek: ilyenben legut�La Rochelle ostromakor volt r�em, amikor is egy mocs�n kellett �zaka �elnem, hogy szem�vehessem a Maubec-kaput; e v�alkoz� az tette m�borzongat�, hogy egyetlen seg�t�am a pi�rito furfante della creazione volt, hogy az anyakir�n�eghat�z�val �ek. Nem felt�leztem h� hogy Lajos mint katon�akar mag�l vinni it�ai hadj�t�. Mivel j�esz�k olaszul, �ondoltam, nyilv�nagyobb szolg�tot teszek neki, ha az alattomos savoyai herceggel folytatand�rgyal�kon leszek a seg��re, aki - a spanyolokt�al�lelm�n - esetleg nem akarja majd �ngedni a ter� a Casale megseg�s� siet�reg� Igencsak meglep�m, amikor a Bourbons utcai palot�a �e ott tal�am Nicolas-t, aki a La Rochelle-i ostrom ut�kil�tt a szolg�tomb�s a kir� musk�sai k��t, amint az m�kora gyermekkor�l eld�tett, l�n e f�es test�gyik kapit��k, Cl�c � az �e. Nagyon �tem, hogy viszontl�m, hiszen a legjobb eml�ket �tem r� alaposan meg�gettem, s � engem, hiszen ifj�eiben �voltam a gazd� s a mentora, s mivel atyj�kor�elvesz�tte, fi�zelmeket is t�� ir�am, noha csak t��el voltam id�b n�. Nagyon csinos vagy, Nicolas - mondtam neki - az �sk�s egyenruh�an! De mit keresel itt, amikor m�minden bajt�ad a kasz�y�n tisztogatja az egyenruh�t, f�es� a fegyver��csutakolja a lov� miel�Lajossal It�� indulna? - Nagyj�m, ��en �els� parancs� j�m ide. - � mit k�n t� a kir�? - Att�artott, hogy indul�el�m�nem tud kegyelmed m� tal�i helyettem, s nem akarta, hogy lov� n��ljen nekiv�ia a hossz�ak. Ez� megk�e a musk�sokat, hogy a hadj�t idej� bocs�anak el, s engedj� hogy ism�nagyuramat szolg�am. - Teremt�- ki�ottam -, igaz�meghat�ogy Lajosnak ezernyi teend�k�ette az �k�elmemre is van gondja! Nagyon ��Nicolas, hogy t�d tudhatlak majd magam mellett! Mert az igazat sz�, nagyon hi�ozt� De mondd csak, Nicolas, megmondtad Orbieu hercegn�k, mi sz�hozott ide? - Nem kellett volna? k�ezte ijedten Nicolas. - Ellenkez�. ��hogy nem nekem kell k�n�ele a rossz h�. Hogy fogadta? - Pontosan �ahogyan nagyuram gondolja. - Vagyis?... - Megremegett, egy k�csepp jelent meg a szempill�k� s gyan�m, t�ai is voltak sz�sz�al, legal�is az �Henriette-em k�hullat� alapj�ezt kell gondolnom. Catherine, amint megpillantott, felpattant az �r�ahol val� keservesen zokogott, a nyakamba ugrott, s �lelt mag�z, mintha soha t� nem akarna elengedni, sz� egy sz�em sz� csak k�eivel �atta a nyakamat. Egy j�rcen ��tunk �, �e�kezve. Azut�kibontakozott a karomb�megt�te a szem�egy kis h�ett zsebkend�, majd hirtelen kih�mag��sokkal ink� haragos, sem mint b�tos hangon � ki�ott: - Micsoda gonosz ember kegyelmed! Alighogy feles�l vett, m�s elhagy! - No de bar��- mondtam komoran, mert ez a hangnem megd�ntett -, sz�ncs r� hogy elhagyom! Hiszen a kir� azt parancsolta, hogy k�rjem el it�ai hadj�t�. Azt h�ja a szememre, hogy engedelmeskedem kir�om parancs�k? - De h�kegyelmed nem katona! - Nem is mint katona k�rem �els�t, hanem mint olasz tolm� �diplomata. - � azt k�eli - k�ezte -, hogy az ���logat a tolm�ok �katon�k� - Bar�� annak a bizonyos goly� nem lesz alkalma v�gatni: �ugyanis nem a harcmez�eljes�k szolg�tot. - Uram - v�ott ekkor �enet n���-, oszlassa el, k�m egy agg�omat! Nem azt mes�e nekem, hogy idegen orsz�� sz�h�ekt�anulta a legink� azokat a nyelveket, amelyeknek tud�val b�kedhet? - Val� � volt. - � nem esik-e vajon k�rt�e, uram - folytatta, s aranybarna szeme v�es vill�kat sz�-, hogy It��n, oly messze ��, a gentil sesso valamely k�isel�ek seg��vel t�etes�e olasz nyelvtud�t? - Asszonyom, sem alkalmam, sem kedvem nem lesz ehhez. - � ha lenne alkalma, kedve is lenne? - Egy�al�nem!


Asszonyom, cs� kiforgatja a szavaimat! �pen hogy azt akartam mondani, hogy m�ha lenne is r�lkalmam, kedvem akkor sem lenne. - � lesz r�lkalma? - Ennek nincs jelent�e, asszonyom, hiszen hi� az alkalom, ha a kedv hi�zik. � ez a kikezdhetetlen�ikus �el�lepergett Catheriner� - Mindazon�al megengedi, uram, hogy kijelent� meglehet� f�e�het�lt? - Csak az �hette f�e, asszonyom, aki minden�n f�e akarta �eni. - Uram! - ki�otta haragosan. - Kegyelmed goromb�besz�velem! - Bar��- mondtam erre �kedves, beh�lg�ngon -, ha a hangnem vagy a kifejez� amit haszn�am, a legkev��s s��tt volna, teljes sz�mb�sedezem a bocs�t�t. Kedves olvas�hadd aj�jam a figyelmedbe az im� alkalmazott m�ert: ha egy vita sor�valamely h� gorombas�a ragadtatja mag�veled szemben, k� t�bocs�tot. H�s lesz a bocs�tk�s�, ami pedig az �lga lett volna. � val� el�vihar, h�em tekintete ell�ult, beh�karmait, �m�kedves, gy�r�sen l� hangon sz�t meg: - � bar�m - mondta -, bocs�a meg �t k�elg�met, de ami�k�g�voz�nak m�s�s f�alommal �szomor�al h�t vettem, hol halottk�, hol nyomor��, hol h�k� jelenik meg lelki szemeim el� Ha a h�m lehet� k�v�szthatok, f�k, a harmadikat v�sztom, amit term�etesen nem �ltam el hitvesemnek, hiszen ezzel �� fejemre vontam volna a haragj� mint az alkalomra �a kedvre vonatkoz�gjegyz�mmel. B� voltam �hallgattam. Az indul�g h�al� n�ny napban igyekeztem megnyugtatni Catherine-t - s azt hiszem, sikerrel -, hogy a hadj�t sor�semmif� vesz�nek nem leszek kit�. A h�sk�azonban tart�dtam, f�� hogy fogadkoz�m csak fel�eszten� gyan� Magamban viszont szent�fogadtam, hogy h�zek; j��felv�eztem h�magam az it�ai gentil sesso var�erej�l szemben. B�csak Isten a megmondhat� mennyit szenved egy mag� hagyott asszony, nekem sem f� kev��z elv�s, mint Catherine-nak, mert b�a titkon ujjongtam is magamban, mennyi �ekes, tragikus ��m� v�r�a sz�It��n hadj�tunk sor� tudtam, hogy �zak��, amikor egyed�szem �amon, az �t egyszeriben kietlennek, oktalannak-c�alannak �valahogy idegennek, magamt�agyon t�linak t�majd. Indul�el�gondoskodni akartam r� hogy a t�ll�mben Catherine legal� vesz�nek �kellemetlens�knek ne legyen kit�. Nemhi� v�akozott a sz�Nantes ut� ahol a tenger fel�rkez�iss szell�ndig tiszt�tartja az eget �a f�t. P�zs az �em�n mocskos, b�v�s, az utc�t ellepi a szem� s olyan zs�ak, hogy a sok kocsit�hint�, lovast�s gyalogj�t�ozdulni sem lehet, mik�n nem hallani m�, csak hangos veszeked� �ostorcsattog�. �szaka pedig gonosztev�epik el ugyanezeket az utc�t, zsebmetsz��ll�verekszenek, a n� meger�kolj� s egy ember �t�nemigen becs��e egy csirk�� R��l a zaj �a l�a is elviselhetetlen, s ha nagy nehezen m�s elalszunk, m�hajnalok hajnal�egyszerre r�nd�a f�os k�z�templomharangja, s hajnali �atoss�a h� S amint a harangok elhallgatnak, a v�s t� vagy h�er kakasa kezd teli torokb�ukor�lni, mert a p�zsiaknak az a m��k, hogy ty�t tartanak, ha m�tt nem lehet, h�a pinc�kben, hogy legyen mindig friss toj� Igaz ugyan, hogy az �Bourbons utcai palot�j�� van b�y�a, neh� vasalt t�fa kapuja van, az �let k� pedig nagyon magas falak, �rnyokkal, s egy �s termet�t�meg n� n�t szelindek vigy�r�, amelyeknek a puszta l��a is r�letet kelt. De a p�zsi rosszfi�kmer�e nem ismer hat�, ez� �reztem, hogy hi� a palota v�lmi rendszere, sz�h�em nem lenne itt teljes biztons�an, az utc�pedig m�kev��ha hint� nekiv�a v�snak, hogy bev�rl�it int�e. Egy eg� napon �t�ngtem ezen a k��n, s v�l ��ttem, elk�Nicolas-t H�r kapit�hoz, azzal a k�ssel, hogy keressen fel, amilyen gyorsan csak tud. Amint meg�ezett, s nem v�tott sokat mag�, bevezettem abba a dolgoz�b�, ahol a leveleimet szoktam �i, le�em egy kis kerek asztalhoz, kibontottam egy �l a moselle-i boromb�s n� harapnival� is megk�ltam vend�met. - Also, Herr H�r! - kezdtem a besz�et�. - Wie geht es Ihnen? Sie sehen etwas abgemagert aus. - Das stimmt! [. - Nos h� H�r �ogy s mint van? Egy kicsit mintha lesov�odott volna. - Ez bizony � van. (n�t)] - v�szolta H�r, akinek sz�s arca, amely m�or piroslott, mint a


sonka, most nagyon is s�dtnak t�-Val� lesov�odtam, �az embereim is mind. Az� hogy La Rochelle ostroma v�t �, s mi visszak�rt�yuramat P�zsba, senki sem fogadott a szolg�t� benn� � mivel a baj sosem j�mag�n, az it�ai hadj�t miatt hamarosan betev�latunk sem lesz. De h�mi�? - k�eztem. - Mert nincs olyan j�zb�al�mes�ki ne akarna most a kir� sereg�n szolg�i, ha m�rt nem, h�az�, hogy ut�majd k�edhess�sz�h�e el�a h�tteivel. � mivel t�yire � ezek a nemesurak szoktak a szolg�tukba fogadni minket, mi t�emegy�e mit tehetn� a balsorsunk ellen? Az it�ai hadj�t legal� n� h�ig eltart (m�szerencse, gondoltam, hogy Catherine nincs itt, �nem hallja ezt a bor� j�tot), �az embereim k� kinek keny�e nem futja m� ki a sz��rt nem tud fizetni. A sz�lovainkat pedig, legf�b��inket, k�telenek voltunk b�e adni egy lovard�k, ahol ugyan j�artj��, viszont teljesen elfelejtik, amit t�k tanultak, a sok idom�s k�a v�, hiszen minden j�ent fel�r�k. E keser�vak k�n Herr H�r, megszokott tart�d�t levetk�, �alta az ennival�hogy a t�csakhamar ki� Amib�eg�ettem, hogy a sz�oros �elm�n nincs m�"betev�latja". Igencsak elszomorodtam emiatt, hiszen nagyra becs�a j��iakat, akik meg�et�h�n k�telenek voltak odahagyni sz�dj�a sz�hegyeket, s haz�kt��l, idegen f�n �ba bocs�ni az erej�s v�alni az ��letvesz�t, csak hogy valahogy meg�enek. J�ml�ztem, milyen h�sen, fegyelmezetten �b�an harcoltak velem ��em, amikor Fleury en Bi�-n�ellens�im csapd���ttak nekem, ketten k��is estek a k�mben s t�n s�an megsebes� Kev���s, �e igen dics�tes tettet hajtottak v�e La Rochelle ostrom�k idej�is: mivel a t�rban, ahol h�er katona volt k��m, a sv�i k�ret f�legess��, � h�ezek a der�emberek, �nt, nagy t�mel �kit�redm�yel, a br�lles-i kast� k�i falat �tett�� amely helyenk� teljesen leomlott. - Herr H�r - mondtam -, ha siker�egyezn� kegyelmed �emberei sorsa jobbra fordulhat. Szeretn�felfogadni kegyelmeteket, meghat�zatlan id� �and�s�tk�. �land�s�tk�, nagyuram! - ki�otta. - �land�s�tk�! De hiszen enn�nagyobb boldogs�nincs is! H� legyen �e az �ek! Gott im Himmel! [Sz�erint: Isten az �en! (n�t)] �land�s�tk�! Micsoda isteni aj�� Nem kell �ln�ra meg �azt a sz�zor� aggodalmat, hogy vajon egy-egy megb�t�lej�a ut�kapunk-e hamarosan � munk� � sajnos nem mindig kapunk! T�yire nem kapunk! Ki ne ismern���j��al�tteg�, a h�sz�ztend�s v�l az �z�, amely ha bel� k�zik, minden ��s b��t kiirt, olyannyira, hogy teljesen v�elenn��nk, s k�n kivet benn�mag�l a vil� amelynek nincs sz� a szolg�tainkra!... Reszketett �val�gal fuldoklott a nagy boldogs���gy t�ttem is neki gyorsan egy teli poh�al moselle-i boromb�s utas�st adtam, hogy rakj�meg j�egint ���� H�rnek �embereinek a palot�ist��f�ti nagy padl� aj�ottam f�ahol ��llakhatnak s f�tnek is maguknak, mint Br�lles-ban, a h�edig az intend�omt�apj� Igencsak meglepett, hogy b�ily boldog volt is H�r, amikor a zsold sz�ker�udarul alkudott, pedig �reztem, hogy igen el�s aj�atot tettem. Azzal �eltem, hogy �and�olg�t eset�a zsold nem lehet olyan magas, mintha csak alkalmi megb�sr�an sz��r viszont azt bizonygatta, hogy a fizets�ek igenis azonosnak kell lennie, hiszen a kock�t �a munka sem kevesebb. V�l m�sz�elltem volna tov� alkudozni ezeknek a der� h�s embereknek a b�r�akik eddig mindig oly odaad�szolg�ak ("Bizony, alkudnia kellett volna", mondta k�bb aty�, �megadtam H�rnek, amit k�, hiszen tudtam, hogy a kialkudott �eg nem juttat koldusbotra, �semmik� sem kidobott p� az, amit arra k�k, hogy Catherine a t�ll�mben is biztons�an legyen, a palot�n ��mint a v�sban j�a. Furcsa m�atherine, b�h�s volt az �t�ed�rt, melyet biztons� �ek�n tettem, eg�en m�� ��lte H�rnek �csapat�k szerz�t�t. - Az isten szerelm�! - ki�otta -, ez a gy�z horda lesz a kegyelmed k�rete - ha nevezhetj�ilyet "k�retnek" -, valah�szor a Louvre-ba megy? Hogy az udvari fajank��j��a h� m�t fukarnak, zsugorinak mondj� J�os Isten! H�nem herceg �pair kegyelmed? A rangj�z vajon nem t�f�


�pompa illen�e? Ezek a sz�en tagbaszakadt sv�iak, az otromba ��tukkal j�gy felt� keltenek majd, m�csak az hi�zik, hogy a sz�ibe �ztesse �, s ha a z�arany zubbonyukban rohannak majd egy-egy titkos ��l a v�son � a j�kel�okatmond�s�j�majd a fej�s azt mondj� "Itt van Orbieu herceg egyik sv�ija! Vajon mif� �int�ily l��ban?" Azt akarja tal� bar�m, hogy kuporgat�id� hercegecsk�k n��kegyelmedet, akinek nem futja igazi test�gre, holott p� dolg�n mindketten igen j�llunk? � bar�m! H�nem tudja, mif� korban �nk? Az udvarban nem el�lenni - ott megjelenni kell! Miel�elindultam volna It��, besz�ltam aty�ak a t�ntekr�s �gy meglepet�mre kis hercegn�ek adott igazat. - Sz�hitvese - jelentette ki - okos fejecsk�hord form�v�� Mi, hajdani hugenott� akik egykori protest� mivoltunkat sosem fogjuk tudni teljesen levetk�, legend�n takar�sak vagyunk, s �apadunk minden garashoz, mint mad�a l�ez. Ez a r� r� k�rsas�ak megfelel�selked��amelyben a m��etess��becs�s�volt a legf�er�. � a mi�hez hasonl�r�s�an a pompa a hatalom eszk� A kir� f��k el kell vak�nia mindenkit, s nemcsak saj�alattval� hanem Eur�t� uralkod� is, hogy l�� aki ennyi p�t k�et f��e, adott esetben a hadvisel�k��it is k�ed��ja. � �� nem elegend�a egy herceg �pair, aki a maga sz� haz�ban val�os kiskir�, az �am egyik oszlopa; pomp�megjelen�vel ezt a t�t l�at�is kell tennie... A legnehezebb kereszt, amelyet szeg� kir�omnak r� �boldogtalan �t�n hordoznia kellett, k���l a csal�a volt: az anyja, a fiv� �a hitvese. Milyen sokf�, egym�ak ellentmond�lent� lehet a "csal� sz�! Egyesek sz�ra azt jelenti, hogy van t� a mag�ban, t�sz a megpr�tat�an, gy�ds��szerelem; m�k sz�ra a csal�csak kicsinyes vit�t, ��arcot, tem�ek gondot �v�elen keser�t jelent... Az olvas�zony� eml�zik r�hogy Orl�s-i Gaston, a vigasztalhatatlan �gy, nemsokkal feles� hal� ut� beleszeretett Gonzaga M��, annak a Nevers hercegnek a le��, aki nemr�ben meg�� a Mantovai hercegs�t. Az anyakir�n�mint l�uk, rendk�li m�llenezte ezt a frigyet, b�teljess�el �zer� okb�h�vvel ezel� r�nss� idej� fegyverrel t�dt ellene a le� atyja. De a kir� �Richelieu sem t�gatta a tervezett h�ss�t, s meg is mondom, mi�. Att�artottak, hogy az �� zavart kelt�ston, aki hol burkoltan, hol ny�an, de mindig a b�ja ellen l�dt, valami semmis�miatt megsz� a kir�i udvarb�s ap��keres mened�t, It��n, ahol azut�kedv� ��dhat. S ki tudja? Tal�m�a mil�i tartom� spanyoljaival is �esz� levet... Az eleven, szellemes, szeretetre m��e csak a dorb�l� �a kom��st kedvel�stonnak mindig nagyobb volt a szeme, mint a sz�. �akarta vezetni a La Rochelle elleni ostromot, �a helysz�n cseppet sem hadvez�ez m��viselkedett, csak esztelen�tuskodott. Azut�gyorsan beleunt a h�r�a, elege lett a La Rochelle-i s�id��a mocsarakb�a sz��ajlatb�visszat� h�sebtiben P�zsba, ahol is - a Louvre-t�s anyja szem�l t�l - egy kis palot�n kisebb er�z�st ig�l�foglalts�knak szentelte mag� Gaston, akinek a szem�n egyik n�yan volt, mint a m�k, nem szerette annyira Gonzaga M�� hogy a kedv�t v�alta volna a b�ja kegy�k �p��k elveszt�t, ez ut�t ann�is kev��mert a p� csak �olyt a keze k�. Kieszelt h�egy tervet: igen ��elen alkut akart k� a kir�yal, amelynek �elm�n k� lemondani Gonzaga M��l, ha cser� �het az It�� tart�dsereg f�ancsnoka, s kap �nezer arany tall� f�erel�e. A b�ros ��is � jelen voltunk, amikor a gyal�tos � meg�ezett, melynek olvast�a zord, szigor�� nevet�en t�ki. - �venezer tall�felszerel�e! - ki�otta. Ennyibe ker�gy l�szersz�val? Mit gondol err� k�sr�b�ros �- Sire - v�szolta nagyon komolyan Richelieu -, az orl�s-i herceg a m�dik legf�szem�is�orsz�nkban. A k�s��oly neh�elutas�ni, mint teljes�ni. - � m�s el fogom utas�ni - jelentette ki Lajos. - De hogyan? Ez itt a b�n�ert azt �is tudom, hogy tapintatosan kell elj�i. - Sire - mondta erre Richelieu -, egyetlen m� utas�atja el az �e k�s�an��gy �egs�en�ha fels�d szem�esen � hadai �re. - De hiszen � ez a sz��m! - mondta Lajos, s l�at� nagyon �t, hogy a b�ros meger�ene ama


elhat�z�ban, melyet m�nem is nyilv�tott ki. - Arra azonban felk�eti fels�d az orl�s-i herceget, hogy a hadj�t sor�a f��helyettesek� t�lj� - Nem tudom, j� ha f�rem erre a posztra - s�totta Lajos. - M�elfogadja. Amire a b�ros megengedett mag�k egy tapintatos mosolyt, �is elmosolyodtam, Lajos pedig hangosan nevetett. Isten �otta lehetett ez a nap, s Lajost igencsak boldogg�ehette a gondolat, hogy katona-kir�y��at megint, ha egyazon napon k�zer is nevetett. - Sire - folytatta Richelieu -, nem kell att�artania, hogy az orl�s-i herceg elfogadja az aj�at� Ha az it�ai hadj�t fels�d dics��n�i, s hiszem, hogy � lesz, az orl�s-i herceg nem �tja majd be�i a dics� f��k egy s�dt kis sugar�l. � val�, n�ny nap m� a b�ros a k�in kereszt�tudta, hogy Gaston nem k�n r�t venni az it�ai hadj�tban, s az elutas�st azzal indokolja, hogy jelenl� teljess�el f�leges volna, hiszen ott lesz Richelieu, aki � mindent tud �mindent megcsin�.. Alattomos kis ny�essz�lt ez, amellyel a b�j���egsebezhette, mint a b�rost. - � nem tudok mindent - mondta Richelieu, amikor elism�lte nekem ezt a rosszm� kijelent� -, de mindent meg fogok tenni, ami rajtam �, a h��e h�a. Nem a dics�et hajszolom majd, hiszen az �lmez� a mun��z elsz��l��a zsoldfizet�feladat�v�alom magamra. Ez pedig, kedves olvas�emberfeletti feladat, amit a kir� hadbiztosai mindeddig �al�s el�detlens�e l�ak el, csak a saj�ersz��etett el�dett. Lajos harmincezer gyalogos katona ��er lovas �n indult el 1629. janu�15-�P�zsb�t��: hatalmas hadsereg volt ez, ugyanolyan l�z�, mint amellyel 1627-ben k�z�a La Rochelle-t, hiszen az volt a c� hogy a hadsereg a puszta l�z�val elrettentse az ellens�t, s harcra lehet� ne is ker�sor. A hadsereg ir��s�z seg��l - a b�roson k�l, aki, mint l�uk, "szer�", �ann�nagyszab�bb feladatot l�tt el - Lajos n� marsallt, Schomberg-t, Bassompierre-t, d'Estr�t �Cr�it vitte mag�l. Kedves olvas�nem tudom, milyen a rangfokozatod abban a hadseregben, amelyben szolg�z, de m�ha szer� is - s tal�f� akkor -, rem�m, �� szolg� ha ez egyszer f�er��zerepeket, s mi tartunk szeml�a n� marsall f�t. A k�els� m�sok sz�ett eml�rataimnak el�k�eiben, sok �teh�nem mondhatok r� azoknak, akik olvast��. Schomberg-rel kezdem, mert az er�es ember jelleme egyszer�m ig�el sok magyar�tot: Schomberg b�r, fegyelmezett, hozz�t�elkiismeretes ember volt, kir��z �hitves�z pedig rend�etetlen��s. �demes megjegyezn�ogy az Udvar (ami ez esetben a pletykaf�keket jelenti, akik oly sz�sz�al teremnek ebben a z� k�n) sem volt k�s soha rosszat mondani r� Bassompierre lotaringiai ap�l �francia any�l sz�azott, s jellem�n kiv� tulajdons�k meg a szint�nagyszab� hib�keveredtek �ekes m�: az olvas�b�m, hogy d�e el, melyik er�t s melyik hib�v� francia, illetve germ�eredet� Bassompierre sokat olvasott, de nem v� tud�koss�A fegyverforgat�oz is kiv�an �ett. Mindezen fel�ig vid� hajl�ny szellem�b� �szellemes ember volt, aki el tudta �i, hogy mindenki szeresse, s most nem csak a sok asszonyra �le�ra gondolok: szerette �V. Henrik, az anyakir�n�s XIII. Lajos is. Sajnos azonban, amint feles�l vette f�estv�met, Conti hercegn� egyszeriben henceg�etvenked�berr��ozott, s az �gi als�kny� els�ban Chevreuse hercegn�s Conti hercegn�efoly�nak engedve, vesz�es k�t�ba kezdett, a l�d� a h�s� a f��l�szakad� f�t, m�v�l kegyvesztett lett, s Lajos a Bastille-ba z�tta. D'Estr� marsall IV Henrik szeret�ek, a sz�Gabrielle d'Estr�-nek volt a b�ja - s ezzel mindent el is mondtunk r� Gabrielle-en k�l m���tv� volt, valamennyi olyan z� �kicsapong�int �ga, olyannyira, hogy az udvarban csak �mlegett��: "a h�f�n". Az it�ai hadj�t kezdetekor �nh��s volt, de m�mindig olyan fiatalos, elevenen fick�oz�int egy a clermont-i koll�umb�ppen kiker�j�i h�val eltelve gondol jezsuita nevel�, de az� boldog, hogy otthagyhatta �. Az it�ai hadj�tban r�t vev�gy marsall k� �lt az egyetlen, aki nem kelt �az Alpokon. Lajost�zt a megb�t� kapta, hogy nyomuljon Nizz�, s d�fel a k�ez�d�t: ennek az elterel�dm�tnek az volt a c�a, hogy a


savoyai Don F�x a tengerparton rekedjen, s ne tudjon seg��t ny�i Sus�k, ha net�el kellene foglalnunk ezt a v�st ahhoz, hogy hadaink Casal� jussanak. D'Estr� marsall csaknem sz��g �, kilencvennyolc �sen halt meg, amit az udvar azzal magyar�tt, hogy a b�bban tart�, mint az er�. Cr�i marsall volt az egyetlen a marsallok k� aki j�smerte It�� m�ozz�z�, mert 1597-ben, �e a v�t�hogy IV. Henriket szolg�a, a saj�k��re sereget ��tt, �h�m �n � 1597t�600-ig hadakozott I. K�ly Em�ellel. Kis hadserege olyan vit�l harcolt, hogy nem lehetett legy�, ahhoz viszont gy� volt, hogy gy�ssen. Cr�inek legal� annyi el��le volt, hogy p�ajban siker�g�e a herceg f�estv�t, F�, aki provok�a � R��l nagyon j�rezte mag�It��n. Rajongott a gentil sess�t, s amikor a csat�vihar�n sz�send t�dt, nem vesztegette az idej� s a sz�it�ai h�ek ajk�l sz�a a gy�r�llamos, sz�t melenget�asz nyelvet. Hogy tud�t t�etes�e, olyasvalamit tett, amit �tte csak kev�francia: kinyitott egy k�et, �el is olvasta. Dante Isteni sz��k c� m�olt a sz� forg�nyv, amelybe val�gal beleszeretett. Cr�it az� vitte mag�l Lajos Savoy�, mert tudott olaszul �a helyi szok�kat is j�smerte. A betegesked�rsall �mel fogadta e megb�t�, hiszen a fi�l, az egyik sereget vez�l�ult gr�l egy�dulhatott hadba. Az it�ai hadj�tban, ahol sok megpr�tat�ak �vesz�nek voltunk egy�t�, talpig becs� embernek ismertem meg a gr�, �j�r�kk��unk. B�Cr�i marsallt mindenki tisztelte, az udvarban az� nem �t�meg, hogy ne g��nak rajta is, mondv� hogy csakis �kiz�lag Lesdigui�s l�t k�s feles�l venni. � val�az: Cr�i el�Madeleine-t, a Conn�ble le��vezette olt�el�majd, miut�meg�gy�esdigui�s m�dik h�ss�b�z�t le�� Francoise-t vette el. Egy m�k egyed� tett�l viszont eg� Franciaorsz�t �latba ejtette: �lt az egyetlen marsall a t�k�, aki nem �ban, p��k�halt meg. 1638-ban, im�tt It��ban, eltal�a egy goly�harcmez�"Nem ment pocs�a az ellens�goly�, mondta erre a mindenb���sz�elen udvar. Most m� kedves olvas�ismered a hadj�t f�repl� egyik oldalon ott �t a savoyai herceg, I. K�ly Em�el, valamint a fia, a piemonti herceg (aki, mint tudod, Franciaorsz� Krisztin�vette feles�l), s a Casal�ostroml�rdobai Don Gonzalve; a mi oldalunkon pedig Lajos, Richelieu, a n� marsall, a t�rszernagy Toiras, aki La Rochelle-b�rkezett s Grenoble-n�csatlakozott hozz�, a fiatal, elb� Sault gr�s v�l j�am, aki e t�net meg�kl�leszek. Elj�az ideje a h�m gong�k, hogy kezdet�vegye a dr�, amelynek d�let� az elb� fels�voyai Alpok szolg�; a dr�ba, mint mindig, n�ny komikus elem is vegy� az eg� darabb��n� tanuls�is lesz��e a tanuls�kat, ha megbocs�� nem �fogom levonni: ez nem az �szerepem. HARMADIK FEJEZET A kir�, a b�ros, valamint az im� eml�tt n� marsall janu�15-�indult el P�zsb� harmincezer gyalogos katon���er lovast sz�� it�ai hadsereg �n, �febru�15-��ezett meg Grenobleba. Tal�most csipkel� megjegyzed, kedves olvas�hogy ha sz�egyvenk�m�� megt�le harmincegy napot vett ig�be, akkor csak alig ���t tett�g naponta, vagyis nem er�tt� t�tan magunkat. [Annyif� m��l�zik, hogy igencsak neh�megmondani, mekkora is lehetett ez a hossz mai m��gys�en sz�lva. �y n� ��ilom�r k�tessz�gy igaz: a lovasok �a hint�n �em! �de a gyalogos katon�nagyon is! T� m�az is hihetetlen er�z�st k�nt, hogy reggel felh� a csizm�kisebesedett l�kra, v�ukra vess�a musk�t, s folytass�a v�l�atatlan utat a jeges sz�en, amely cs�e-sz�az arcukat. Szerencs� a s�akat �a l�zs�t, az �lemmel egy�zek�n sz��tt� de hadd jegyzem meg, hogy szek�n vagy ak�hint� utazni sem volt valami nagy �ezet a rosszul k�ett franciaorsz� utakon. A kerekek, tengelyek gyakorta elt�k, s az elg�eredett kez�erek k�eservvel tudt�csak megjav�ni �. Az �lesz�t�l, ha a pihen�y�el�v�sban


nem volt elegend���ennyi ember sz�ra, s�at kellett verni, majd hajnalban a s�akat f�edni, ami szint�sok id���tett, amint az elker�tlen meg��s, hiszen ilyen hossz�n pihennie �ennie is kellett a sok embernek. Nemegyszer hallottam, amint az � katon� t�yire a sv�i hegyek sz�i, imigyen "b�r�tt� az ifjoncokat: "Herrgott, Junge! Mit panaszkodsz? Hisz' ez itten s�terep! V� csak, hogy mi j�ajd Grenoble ut� Amikor a h�kon kel�! A Lautareten! T�ig h�!" Mivel semmif� katonai beoszt�m nem volt ebben az It�� tart�regben, hint�tazhattam. Mindazon�al Accl�is magammal vittem, akinek Nicolas viselte gondj� �nc� j�ij�az �lovammal, de h�a t�ss�ek is van hat�, s azt m�nehezen viselte, ha Nicolas Accl�lovagolt. Ez� is, meg hogy a lovam ne szokj�el t�, s v�szoljon gyepl�t�imra �vez�szavaimra, id�nt magam is nyeregbe sz�tam. Accl�ak t�re csod� bolyhos sz�n� �gy ��m szerint jobban b�a a hideget, mint � viszont a sz�jobban k�zta, hiszen az �nd�hoz nem tartozott csuklya, mint az �katonakab�mhoz. A pihen�or�nem tartottam rangomon alulinak, hogy seg�ek Nicolas-nak a kef�sben �csutakol�an, ami� Accla rendk�l h�s volt nekem, s k�netk�en gy�d nyer�seket hallatott. Csak Isten a megmondhat� mik� szorult �atainkba annyi a h� �et�l, melynek az emberek olyannyira sz�n vannak! M�csak n�ny m��yire voltunk Grenoble-t�amikor a b�ros egyik musk�sa a hint�z �t, s k�te, hogy a legk�ebbi pihen� �nenci� besz�i �t velem. Maga k�rt Richelieu hint�oz; a legsz�sebben lovon k�tem volna, hiszen �okkal k�ebb a hosszan k��hadoszlopok k�haladni, mint hint�csapataink j�y m��hosszan teljes sz�ss�ben elfoglalt�az utat, olyannyira, hogy az el�nk j� felder�k figyelmeztettek is mindenkit, hogy se l�on, se gyalogosan ne induljanak el vel�emben. A b�ros hint� bet� kellemes meleg egyszeriben er�nt�bel� A padl�helyezett parazsas l�eleg�kb�radt a meleg, ami n���m titk�l� lefagyott volna, kez�ig �lg�eredik, hogy k�elenek lettek volna Richelieu �eit pap�a vetni. R� ismer�, Charpentier felpattant, hogy �dja nekem a hely�a b�ros mellett, s akkor �nagy �mel �megk�ebb�l letelepedtem s csizm�t a l�eleg�re helyeztem. A hint�llanatnyilag a b�ros dolgoz�b� volt, innen k�sz�a parancsnokoknak pontos, minden r�letre kiterjed�as�sait. �y �ztem, a b�ros meg is feledkezett r�- tal�csak egy-egy hevesebb r�� eml�ztette r�, hogy dolgoz�b� kerekeken g�l a francia orsz�ton. Aki nem ismerte �lesov�odott, h�msz�t�a, sas orra �beesett szeme l��azt gondolhatta volna, hogy rossz b�n van. Err�zonban sz�m volt! L�z�os gy�s� m�t nagy er�tal�k rejt�k. � b�emberfeletti munk� miatt arckifejez� mindig komor �gondterhelt volt, a l�zat csalt. Ami�elhagytuk P�zst, val�an nem volt n� el�dettebb ember a vil�n: legbel�yogott az �t�Hiszen La Rochelle ostrom�k nagy kalandja ut� melynek sikere neki volt k�nhet�ost � kalandra k�� ezt az �llalkoz� �� Lajossal k�, mindenre elsz� �vakmer�litik� ihlette: minden�hol csak sz�s, foggal-k�mel v�ni Franciaorsz�ak �sz�s�seinek az �ekeit, sosem hajtva fejet, amint azt a mi elvakult, f�tatosaink szerett�volna, Spanyolorsz�alattomos egyeduralmi t�v�i el� R��l ez az �dj�t, a t�minden viszontags� ellen�, a gyors gy�em r�eg� lehet��l is kecsegtetett, hiszen hader�sokkal nagyobb volt, mint a savoyai herceg�s a mil�i spanyolok�eg a cs�� csapatok�gy�e. Richelieu j�ssze tudta egyeztetni f�i mivolt�a h�r��al, felt�, hogy a h�r�zs�s �v�kez�lleg�ntos volt neki a nemesi c� s biztosra veszem, hogy ink� a katonai p��v�sztotta volna, ha a sz�nem k�szer� r�hogy p�legyen, hiszen m��n az �b�b�lveszett volna a csal�a birtok�n l� p�� De amint f�entelt� k�dom�an nagy h�el vetette mag�f�i teend�, minden erej�latba vetve dolgozott, �siker� felvir�ztatnia kis p��t, amely eredetileg - mint �ga mondotta - "Franciaorsz�legszeg�ebb koszf�ke" volt. F�dhatatlanul m� szelleme k�n mind k�ebb sodorta az �am�ez, melyek fel�em hivalkod��agy kapzsis���edett, hanem mert tudta, hogy a hatalom cs� is


nagyszer�k�v�zne, melynek akkor m�nem csup�egy kis p�� hanem egy eg�, hatalmas kir�s�l��aszn� Helyet foglaltam teh�a hint�, s miel�m�sz�nyithattam volna a sz�t, a b�ros egy k�ozdulattal bel�fojtotta a hossz�varias ��. - Kedves rokon - mondta -, Lajos k�es k�ssel k�nja rajtam kereszt�b�i. El�r is tudnia kell, hogy Toiras Grenoble-ban csatlakozik hozz� a La Rochelle-i hadsereg marad�val, azaz k�bel�zer emberrel. Sz��sin�nk azt a parancsot kapta, hogy az eml�tt v�sban kegyelmeddel k�en sz��lja el. Nincs ellen� ez a terv? - �p ellenkez�, eminenci�uram. - Vagyis kedveli Toiras-t? - Szeretem �becs�b�n� fenntart�al. - Megtudhatn� hogy ez mit jelent? - Toiras, eminenci�uram, egyenes, becs� �b�r ember, kitart� nincs h�n a j� �nek. � j�tona. - De hol a fenntart� - Nos h� eminenci�uram, Toiras, hogy �ondjam, sz�sen henceg a h�tteivel, �mint minden hetvenked�d�nt t�is egy kicsit. S ha �rzi, hogy nem adj�meg neki a kell�szteletet, �elen haragj�n nem k�l semmit �senkit. �els� mes�etne err�hiszen Toiras egy ideig a kegyence volt. Richelieu mindezt persze ugyanolyan j�udta, mint � s k�ez�d�nek nem is az volt a c�a, hogy Toiras-r�alami �megtudjon, hanem hogy az ir�a val�zelmeimet kipuhatolja. - Felid��gy ilyen sz��kit�� Az egyik k�en h�s, eminenci�uram, az eg� udvar ismeri ezt a t�netet. - Az� csak mes�e el. Szeretn�a kegyelmed v�ozat�is hallani. - Hallja h� eminenci�uram! Amikor Lajos megvonta t�a kegyeit, s Saint-Simont ��tta a hely�, Toiras urbi et orbi hevesen kifakadt, durva, megvet�avakkal illette szeg� ut�t, nagy hangon azt ��� hogy ennek a "szaros szarh�nak" az eg� tudom�a csak abb�llt, hogy a vad�at k��oda��tta a pihent lovat �els� elcsig�tt parip� mell�m�ozz�fejt��� �hogy a kir�nak nem kellett lel�ie a f�e, mik�n lovat v�ott. Eminenci�is nyilv�tudja, hogy Saint-Simon, f�borod�ban, m�azon volt, hogy elk� seg�it Toiras-hoz, �a kir� a leghat�zottabban megtiltotta a p�ajt: "Toiras meg� kegyelmedet, Saint-Simon - mondotta -, amire �k�telen lenn�lefejeztetni �s � egyszerre k�j�olg�t is elvesz�n� P�ajr�eh�sz�m lehet." - � mik� tudta megszokni, bar�m - k�ezte a b�ros -, Toiras sz��m�et� amikor hossz�apokon �egy�lt�a R�ziget�l� er�m�ben Buckingham ostrom� - Kezdetben neh�volt, eminenci�uram. De azut�egyre k�ebben ment. B�k���l sokat kellett legyezgetnem a hi�t, �s�gyakorolnom az al�toss�er�� - Az al�toss�- mondta erre Richelieu, s esk�ertem volna r�hogy a Lajossal val�pcsolat� gondol - nem csak dics�tes er�. Hanem alkalmank� igen fontos eszk�s, amit a gyakorlatban haszn�unk kell. ��hogy kegyelmed k�s a seg��vel megf�zni �g� Toiras, ha t�term�et� val� kit�atona. � az it�ai hadj�t sor�a kir� olyan feladattal �tja megb�i, amely rendk�l neh� s �oly vesz�es is. Kegyelmedt�edig azt v�a, vegye r�oiras-t, hogy v�alja el a megb�st. - �, eminenci�uram? - Kegyelmed, kedves rokon. Elmondom, mir�an sz�a �elt�susai szoroson - a Savoyai K�ly Em�el enged��l vagy an��a szabadd�� �elindulunk Casale fel�mely v�st, amint kegyelmed is tudja, m�h�ok �ostromolja a cordobai Don Gonzalve. Val�n�t� hogy Don Gonzalve, akinek a serege alig t�zer embert sz�� nem k�n majd szembesz�ni a mi h�mszoros t�t k�isel�dainkkal, �puskal� n��onul Casale al�A v�s teh�a mi� lesz - de meddig? Amint a sereg�hagyja It�� a spanyolok visszat�ek, s ism�ostrom al�eszik Casal� � ki m� b�atna meg Olivares �a spanyol IV. F� v�s bev�l�l, mint a h�s-neves bredai gy�, Spinola m�it? Ebb� vesz�es helyzetb� kir� nem l�m�kiutat, mint hogy az Ostroml�ejedelm�l az Ostromlottak Fejedelm���a szembe - vagyis Toiras-t. Richelieu �at�llant� vetett r� s szem�k�felvonva elhallgatott. - Vagyis nekem kellene meggy�m Toiras-t, eminenci�uram, hogy z��k be egy �e, vagy m�hosszabb id�egy ostromgy� fogott v�s falai k� Nem lesz k���besz�em, Richelieu arc�f�tem, s titkon azt rem�em, hogy finom ��vel kital�a, mi zajlik most az �lelkemben. � nem csal�m, mert a b�ros, halv� mosoly k�ret�n, amely sok


sz� f�t, k�ed�m�hozz�zte: - Kedves rokon, azt m�nem v�a el a kir� kegyelmedt�hogy ism�Toiras seg�t�a legyen, hiszen jelenl�re nincs felt�en�ks�az ostromlott v�sban. Toiras besz�olaszul, ha nem is oly j�mint Cr�i marsall vagy kegyelmed, de ahhoz az� el�j�hogy meg�esse mag� Oly v�elen megk�ebb��tt el e szavak hallat� hogy szinte �reztem, sz�yaim n�k. � Catherine, �s angyalom! - gondoltam -, elv�i t�, amikor � csak most volt az esk� Nem tudod, �nem is fogod megtudni soha, mily hossz�gy�lmes elv�st�enek� meg mindketten... Nem lesz k��inenci�uram - mondottam ism� - Toiras tele van haraggal �keser�el, mert ��, hogy a R�zigeti h�s ellen��val ki�emelte volna a marsalli c�t. - Ha nem k�edik �hetvenkedik annyit, s nem zengi minden�saj�dics�� meg is kapta volna! - s�totta a b�ros. De legink� azzal a hajt��attal z�tta mag� Lajos haragj� amelyet az ostrom kell���rendezett, a La Rochelle-i �a kir�i vonalak k�t, sokak �t�kock�atva mindk�oldalon. � mindezt k�ny�! Azon a napon Toiras �ga hi�tta meg marsalli kinevez�t. Tiszt�n vagyok vele, eminenci�uram, mennyire felh�r�tta a kir�t az illemtud�ak �a fegyelemnek e s� megs��. Mindazon�al ��m, hogy jelen k�m�ek k�t csak akkor j�atn�biztosan sikerrel, ha Lajos felhatalmaz�val azzal biztathatn�Toiras-t: ha legal� egy �n �ellen� Casal�n Spinola ostrom�k, h�tt�l felt�en�yeri a h�h�tt rangot. - M�ma megk�ezem a kir�t, hajland�ezt meg�rni, s Charpentier � t� �es�m d�s�l kegyelmedet. Elegend�sz, ha egy "igen"-t vagy egy "nem"-et s�rcegs�d f� Vagyis nem kapok semmif� �sos biztos�kot, s rettenetes helyzetbe ker�oiras-val szemben, ha Lajos v�l m�em v�ja be az �ret� Grenoble-ban v�e sz��a leltem, m�ozz�gy igen k�elmes s Istennek h� j�� lak�an, ahol r��l egy rendk�l el�eny �gy fogadott t� karokkal, s biztos�tt r� hogy otthon�k puha p��k�k��ni fog a hossz�z�minden k��t �f�dalm�t. "J�os Isten! - gondoltam -, m�s itt az els�s�� Teremt�seg�� Mik� fogok �ellen�ni, amikor semmi gyakorlatom sincs benne?" - Nagyj�m - fordult hozz�Nicolas, m�vetk�tett, mert olyan piszkosnak-porosnak �ztem magam, hogy szerettem volna vacsora el�lemosakodni -, �ettem �re, hogy h�asszonyunk igencsak eped�llant�kat vet kegyelmedre. - � mennyiben tartozik ez ter� lovag �- Bocs�on meg, nagyuram, de bizonyos �elemben r�is tartozik, ugyanis a komorna, aki a szob�k�a k�rt, hasonl�llant�kat vetett �e� s�m�egy kicsit hozz�is d�l�t, finoman, ak�egy macska. Szabad megk�eznem, milyen p��l fog nagyuram el��i �milyen tan�ot tud nekem jelen helyzetben adni? - Nicolas! - ki�ottam r�, ez m�mindennek a teteje! Vajon mi az �gnek kellene helyetted is d�nem? Nem el�nekem a saj�probl�m? - No de nagyuram id�b n�m n�ny �el, �� tapasztaltabb is. - Semmivel sincs t�tapasztalatom atekintetben, mik� �hatunk ellen a gentil sess�k!... Ink� kevesebb, ha tekintetbe vessz�nyszor engedtem m�a szebbik nem epeked�r�nek. Mindazon�al engedd megjegyeznem, Nicolas, hogy alig egy h�ja vett�b� a feles�dt�ak�sak �az eny��Igencsak gy�os el�, ha m�egy h� m� gyeng�k mutatkozol. Az �gbe is! Mi� olyan s�a cs�t�ak engedni? Mi� ez a siets� - Mert att��k, nagyj�m v�szolta erre Nicolas, f�irulva (�amikor a p�� el�tte az orc�t, l�zott, hogy mennyire gyerek m� � e pirul�m��g�n �het�tette, hogy egy valamennyire is meleg sz� komorna azonnal sz�t �zte, hogy a lovag urat d�lgesse) -, sz� att��k, hogy berozsd�dik a kardom a h�ben. Ez a katonai hasonlat hars� nevet�e fakasztott. - Egy j�rd, Nicolas, nem rozsd�dik ilyen gyorsan. S�amikor azt hallom, hogy bizonyos marsallok, hetvenn� �sen ��sodva, � csal�t alap�nak, azt kell gondolnom, hogy nem rozsd�dik be soha. Egy�� pedig ez a fajta ��nem hasonl�ahhoz, amit a gyomrunkban ��y� ugyan, de nem gyeng�el. Semmi bajunk sem sz�azik teh�abb�ha ellen�unk, felt� persze, hogy az �z�nem tart t�k� - Ezt �rtsem, nagyuram, hogy kegyelmed ellen fog �ni a k�rt�ek? - Honnan tudhatn�el� � nagyon k�ek, Nicolas, hogy a tov�iakban ne


tekints engem p�ak�dnek! El�neh�egymagamban is erk��k lennem. Mi� �n�j�gyszerre k�f�i�? M�a vacsor�asztaln��, amikor megjelent Toiras. Mivel tal�akad olyan olvas�s, aki m�nem eml�zik r�le�m �a k�t. Magas, ar�os testalkat� ki�� ember volt, d��r, gesztenyebarna sz�ttel b�esen meg�va, fekete szeme hol nevetett, hol vill�kat sz� arca napt�serzett, orra nagy, �kapcsa er�Ha megengedi, sz�olvas�hogy egy pillanatra a kegyed hely� k�eljem magam, azt mondan� hogy Toiras, ha sz�nem is, de igen f�ias volt. H�asszonyunknak is ez lehetett a v�m�e r� mert amiut�bemutattam neki, gy�d pillant� k�k� v�orolt, s egyforma hosszan pihent meg hol rajta, hol rajtam, hol Nicolas-on. Be kell vallanom, hogy a nagy hidegben megtett f�ds�s utaz�ut�j�tek e meleg pillant�k a szint�eleg lak�an, s ��nt�k bel� Egyik sz�olvas�osszm�s�al v�lt meg finom lev��ben, ami� Eml�rataim szerint a vend�� h�ek mindig nagyon is sz�sen engednek a vend�k k�s�k. Nem hiszem, hogy menteget�m kellene e be��s miatt, hiszen e t�nek nyilv�al�a van, amit mindj� ismertetek is. Amikor a sz��sin� valamely magas rang�esember sz�ra keres egy v�sban �zakai sz��, a leggyakrabban �gyasszonyokhoz fordul, hogy elker� f�jel val�sze�st. � az �gy, b�term�etesen el is utas�atn� k�st, t�yire nem teszi, tal�mert szeretne egy kis sz� vinni mag�os �egyhang�t�, s tal�az� sem, mert j��el van az ellenkez�m�r�. Chamont asszony - � h��a h�et, aki vend�l l�tt benn�-, �rev�, hogy Toiras ��burkolt c��k �titkos �elm�vak form�ban t�algunk egym�al, a tapintatos viselked�iskolap��t mutatta be, amikor is - amint az utols�latot lenyelte - fel�t az asztalt�s visszavonult a saj�lakoszt��. Mivel Nicolas is nyomban k�te a p��t, kettesben maradtam Toiras-val, s el� t�am a kir�nak vele kapcsolatos terv� Amilyen nyers �durva ember volt, a hallottakra d�mmal is v�szolhatott volna, �� utols�llanatban harag helyett az ir� mellett d�tt. - H�san k�n� mondta -, de �m�megtettem a magam� Az az ostrom, R�ziget� el�volt nekem. Pedig h� ki tudja? - tette hozz�etsz�nnyal -, ha teljes�n��els� k�s� k�netk�en tal�m��sterr�s kinevezne... �els�nek kegyelmed ir�i �elmeiben alapvet�rdulat k�kezett be! Sajn�a, hogy nem jutalmazhatta meg �eme szerint a R�zigeti h�tt�t. � a magam r��l meg vagyok gy�ve r� hogy ez� olyan el�tet�el jutalmazn�amely m��gyelmedhez. - Vajon hihetek-e a sz�Sire-nek? - k�ezte Toiras, s fikarcnyi tisztelet sem volt sem a hangj�n, sem a szavaiban. Megv��am�meghalok, �a hal�m ut�nevezne ki marsall�Jobban ismerem �egyelmedn� Mindig azt hajtogatta, hogy nem tetszik neki a modorom. Ingerli a viselked�m. � hi� j�v�pj�n v�, ha valami felingerli, mindj� gonosz lesz, bizalmatlan �gy�� Azt hiszem, gyermekkor�n nagyon rosszul b� vele az anyja, aki - hogy kir�unkat id�em - la donna la pi�tiva della creazione. [a vil�leggonoszabb asszonya (olasz)] � ez� m�ma is, ha �rzi, hogy valakit�em kapja meg a kell�szteletet, hal�san megs�� �a megtorl�an nem ismer m��t. H�ilyen ember a mi kir�unk! A teremt�t! Nem szeretem t�tan Richelieu-t, de n� sajn�m, ami� reggelt�stig el kell viselnie Lajost! � higgye el, nekem sem volt k���a kegyence voltam! Er� erej�l meg akart v�oztatni! Reggelt�stig szidott �dorg�! De h�mi kivetnival�ehet tal�i az �viselked�mben? Mondja meg �nt� herceg, nagyon k�m: mi baj van az �modorommal? Az �gbe is! �zint�megmondani valamit Toiras-nak! Mekkora tapintat ���kellene m�ahhoz is, hogy az igazs�ak csak egy morzs�t a tudt� adjam! - Bar�m - mondtam v�l -, �semmi kivetnival�em tal�k kegyelmedben. Ami a sz�n, az a sz�n. De aki ennyire �nte, annak neh�egyben diplomatikusnak is lennie. J�os isten! Minek is besz�em...? - Micsoda? � nem vagyok diplomatikus?! - �tte Toiras. - Ez m�t�a sokn� Szerencs� - � a legjobbkor - Chamont asszony maggiordom� jelentette, hogy egy bizonyos Charpentier, aki Richelieu b�ros titk�nak mondja mag� a szokatlan id�c� besz�i �tana velem nyomban. - Vezesse be! - mondtam t�. � mivel


Toiras magamra akart hagyni, hozz�ordulva � sz�tam: - Nem! Nem! Maradjon, k�m! Az �, melyet a titk�hoz, kegyelmeddel kapcsolatos. Ekkor bel�tt Charpentier, m� meghajl�al �lt, s miut�csaknem ugyanolyan m�en Toiras fel�s meghajolt, a szemembe n�tt, s fontoss�nak tudat�n n� �lyess�el k�te: - Nagyuram, �els� ��hozom. Ami Toiras urat illeti: "igen". Mit jelent ez az "igen"? - k�ezte harciasan Toiras. - Charpentier �t nem tudja, bar�m - sz�m k� -, �azonban m�s elmagyar�m kegyelmednek. - T�zhatok, nagyuram? - k�ezte Charpentier, akinek l�at� mehetn� volt. - T�zhat �k�n� Am�Charpentier el nem hagyta a szob� Toiras urat majd sz�etette a t�tlens� - Bar�m - mondtam -, arra k�m, hogy ez� figyelmesen hallgasson v�g. A kir� biztosra veszi, hogy siker�og elfoglalnunk Casal� hiszen Don Gonzalve nem mer majd szembesz�ni egy ilyen nagy hadsereggel. De abban is biztos, hogy mihelyt csapataink elhagyt�It�� a spanyolok ism�ostrom al�eszik a v�st, s ez� Spinola m�it b��majd meg Casale bev�l�l, aki, mint kegyelmed is tudja, Breda elfoglal� �rendk�li tekint�nek �nd. Ez� szeretn� kir� kegyelmedet Casale falai k�tudni, miel�a v�st mag� hagyn�, mert ez esetben az Ostroml�ejedelme az Ostromlottak Fejedelm�l tal��zemben mag�.. - Ez a mond�a kir�t�z�azik? - k�ezte Toiras, egyszeriben k�ekig meghat�. - Bizony, t�- mondtam. J�os Isten! - gondoltam magamban -, bocs� meg ezt a kegyes hazugs�t! - � mit jelentett az "igen", amit Charpentier-t�allhattunk az im�? - faggat�t tov� Toiras. - Azt, hogy amennyiben napra pontosan egy �m�is Casal�n lesz kegyelmed, a kir� h�j�k �en azt a jel�fogja megtapasztalni, amire a legjobban v�ik. Toiras ekkor csod� ill��v�oz�n esett � egyszeriben mintha kicser��volna: f�lt, kih�mag� sz�s v�a most m�sz�sebbnek t��a r�ellemz�rs�s�al kijelentette: - Megk�m, kedves hercegem, mondja meg �els�nek: ott leszek Casal�n, mihelyt seregeink elfoglalt� � egy �m�is ott leszek, Spinola nem teszi be oda a l�t, a l�jja hegy� de m�a farka v�t sem! � ha sokat sz�skodik, h�majd j�eggbe r�.. Grenoble-t�rianconig huszonkilenc m��s utat kell megtenni, ami - napi ���t sz�lva - sz�id� nem t�ger�t�ladat, csakhogy ez a t�rendk�l hideg volt, s a febru�v� h�k� megfagyott, semmint olvadni kezdett volna. Ahol pedig m�scsak megolvadt, ott t�ig s� bele az ember, a l�dig sz� ami miatt a lovasoknak le kellett sz�niuk a nyeregb�hogy kant�n vezethess�a r�lt, megbokrosodott �atokat. R��l az orsz�t, amelyen vonultunk, helyenk� igen nagy magass�an vezetett (a Lautaret-h�, amely Le Grave-t �Le Monetier-t k��e, az ezer negyvenkilenc �i magass�t is el�), [egy ��m�r] s ez a nagy magass�a s�id�sz�inek l�gzet�szegte, ami miatt �and�pihen�ellett tartani, hogy a katon�kif�s�magukat. A legrosszabbul a t� j�ak. A szerencs�eneknek folyton a h� kellett kih�niuk az �� �gy rendk�l elcsig�ttan �eztek meg mindig a pihen�yekre, k�h�m �yira lemaradva a der�ad m�t. A b�ros elrendelte, hogy kem� munk�k miatt dupla adagot kapjanak h� �borb�s, ami nemcsak a gyomrukat t�tte meg, hanem a sz�ket is, b��el, ami� � megk�ztett�� a musk�sokt�s a t� ny�yil�l... Grenoble �Briancon k�t a sereg meg�t Vizille-ben, azut�Bourg-d'Oisans-ban, Le Grave-ban, majd Monetier-ben s v�l Chantemerle-ben, vagyis "F�rig�". "Lefogadom - mondta Nicolas -, hogy ebben a hidegben a szeg� mad�ak ��incs kedve f�i, mint nekem dalolni." Az Alpok t�al�a mi�hez oly hasonl��ai Alpok emelkedik, �a comune di Gravere-ben van egy m�k falu, amelyet szint� "Cantamerlo" n�e kereszteltek, s amit j�om volt az eml�zetembe v�i, mert a sv�i hadtest, valamint parancsnoka, Sault gr� j�am, j� k�bb, a Graver�n megtett kimer� �� f�r�pihen�artottunk itt, amelyre m�visszat�k, s ittl�nk olyan k�kezm�ekkel j�, melyek nagyban befoly�lt�a Susa elleni csat� De t��ssza Brianconba, amely az utols�hen�y�lt, miel�a Montgen�e-h�n �elve ���na az it�ai hat�. R�mosolygott a szerencse: a Nagy V��ment�sz��ltak el, aminek semmi k�sincs a katedr�sokon l�at�llatot


mint�, gusztustalan v��h�melyeknek a pof�b�sorog az es�. Brianconban egy csatorn�neveznek �, amelyet 1624-ben egy utca kell����tettek, hogy ell�a v�el azokat az �tkez�ket, melyekre egy t�z miatt ker�r, amikor is az utca mindk�oldal�le�tt n�ny fad� kiugr�elet�. A le�tt h�k hely�a helyi uras�parancs� sima, f�ges homlokzat�mokk��et emeltek, amelyek ugyan k���l kev���z�esek, de - legal�is szerintem - megt� az utcak�egys�t. Vend��m egy igen id�� volt, kedves �sz�lyes, aki fiak� b� velem �azut�s��hullat�k�ette bocs�tt ism�utamra. Amint Brianconba �� kir� levelet � a savoyai hercegnek, I. K�ly Em�elnek, s megk�e, engedje hadainkat szabadon �onulni Sus� hogy eljuthassunk Casal� s felszabad�uk az ostrom al�Engem � a megtiszteltet� hogy ezt a levelet olaszra ford�attam, s � tudom, hogy nagyon udvarias, s�ny�s hang��volt - nem is lehetett m� hiszen a herceg fia, Piemont hercege, a francia kir� h� Chr�enne-t [hol �, hol "Christine"-nek nevezt� vette feles�l. Piemont hercege, csak�mint az apja, sz�sen hencegett vele, hogy a fennhat�a al�artoz�sa, melyet mindketten "It�a kulcs�k" neveztek, mily �si strat�ai jelent�gel b� s sz�n� hangoztatt� hogy ezt a kulcsot csak annak adj�� akinek �karj� m�ozz�z �aluk megszabott felt�lekkel. A herceg elk�szt�vetel�kkel �t el�engeteg p�t �nagy ter�et k� volna cser� az�, hogy megnyitja a franci�el�il passo di Susa, mely szoros l�eg�n a v�s nagykapuja el�emelt h�m �lasz volt. � b�ogyan pr�ta is Richelieu m��lni a k�el�ket, a herceg jott�it sem engedett. Amib� b�ros megsejtette, hogy a herceg j�zik vele, s csak az� t�yal, hogy id�yerjen. � k�bb val� kider�ogy a herceg titkos utas�st kapott az apj�l, amelynek ez volt a veleje: di trattare, ma di concludere nulla. [t�yalni, de nem megegyezni. (olasz)] Miel�s�a visszaindult volna Sus�, Lajos f�e vonta, s n�szemk�megk�e, hogy a savoyai herceggel k�t egykori meg�apod��elm�n tal�ozhass�a h�l, Chr�enne-nel, �a herceg meg�rte, hogy k�s�teljes�. Lajosnak, mint tudjuk, h�m h�olt: Erzs�t, aki a spanyol IV. F�eles� lett, Henriette, az angol I. K�ly hitvese �Chr�enne, akit Piemont herceg�z adtak feles�l; ez ut� ugyan nem volt olyan nagy �int az eml�tt m�k k�uralkod�m az egyetlen, aki hitves�boldogg�ette. Ki ne sajn�a volna ezeket a szeg� hercegkisasszonyokat, akiket rangjuk miatt arra �ltek, hogy eg� �t�gy idegen orsz�an t�� sz�zet�en, akiknek el kellett szak�niuk minden rokoni sz�t, s egy r� �t�vets�kedv�t idegen f�iakhoz menni feles�l, akik m�csak nem is igyekeztek megszerettetni magukat a t�li orsz��rkezett asszonnyal. S ami m�enn�is rosszabb, a sors ir�ja folyt�e szomor�itikai h�ss�k nem v�ak a b� z�g�: hi� volt Erzs�t Spanyolorsz�an, Henriette Angli�n, Chr�enne pedig Savoy�n, id�nt heves h�r�ltak e h�m orsz��a francia kir�s�k�t. Erzs�t sem volt t�ldog Spanyolorsz�an, a fojtogat�erev etikett fogs�ban, a b��ceg oldal� akit szinte sohasem l�tt, mert f�e jobban kedvelte n� a vad�atot. De a legboldogtalanabb vitathatatlanul Henriette volt. Az angol n�eleve ellens�sen fogadta mint franci�s mint katolikust, a f�e pedig, ha rossz ember nem is volt, de a gentil sess�nemigen kedvelte, s ha megtehette, sz�sebben aj��zott gy�nt kark� valamelyik kegyenc�k, mint a hitves�k. Lajos, akinek m�gyermekkor�n el kellett siratnia im�tt atyj� t�y�vesztett szeretet�- t�mondanunk sem kell - nem a gonosz mostohak� viselked�yj�, hanem h�m h� z�tta, igyekezett p�ni elvesztett apjukat, s �gy is sz�ott� "kis pap�; Lajos j�zott vel�val� atyaian b� h�al, megpirongatta vagy d�lgette �, mikor mire volt sz� s�nekik "omelettet", s id�nt nagy gonddal kiv�sztott aj��kkal is meglepte a le�k�t. Ezeket az aj��kat �evezte: "apr�ok", t�ezzel is jelezve, hogy nem t�t�sek, hiszen a kis kir�fi ersz�e mindig lapos volt, anyja csak azt a gy�tes p� halmozta el arannyal, amely korm�ozta �s, az orsz�t is. Ha az olvas�gengedi, kalandozom m�egy kicsit a m�n, s felid�m a tizen�ves Lajos nagy b�t� mid� Franciaorsz��Spanyolorsz�hat�n fekv�dassoa sziget�b� kellett vennie Erzs�tt� aki


tizenh�m �sen az austriai herceg feles� lett -, hogy cser� megkapja a spanyolokt�aj�j�d�tves� Ausztriai Ann� J�os � Mekkora keser��tte el a kir� sz�t, amikor ez a hercegkisasszony foglalta el mellette h�zeretett h�k a hely� akit a b�pillanat�n oly elkeseredetten szor�tt mag�z, ezernyi kis cs�l bor�a el a s�toz� jajvesz�l�sl� k�es orc�t. Sokkal rosszabb volt ez, mintha meghalt volna a h�hiszen � ugyan, de nem tal�ozhatott t� a b�j�l, s Lajos csak ���tett volna a k��, ha gy�s hadak �n vonul be Spanyolorsz�a. � kedves olvas�� ez az a mot�m, ami miatt elid�m kicsit a m�n. Lajos ugyan t�lkiismeretes ember s t�teless�ud�r� volt ahhoz, hogy kiz�lag csal� okokb�nduljon egy hatalmas sereggel It��, �m�scsak megfordulhatott a fej�n, hogy ha beveszi Sus� a gy�em nemcsak a katon�ak �marsalloknak lesz nagy �, hanem az ��ra is tartogat egy kis k�szem�es boldogs�t: viszontl�atja, ha csak n�ny napra is, a h� Piemont herceg�k brianconi l�gat� ut�Lajos �a b�ros m�vil�san l�a, hogy a hi�val�ossz�gyal�kkal csak a bolondj�j�tj�vel�� �at�ztak, hogy ��k a Franciaorsz��a savoyai hercegs�k� hat�. Sus� ugyan csak t�m��az �mit k��m nap alatt megtehett�lna, m�s ��ttek, hogy csak Oulx falucsk� nyomulunk el� h�a megegyez�e k�teti K�ly Em�el herceget a behatol� � val�, alig sz��lta be mag�Oulx-ban a francia sereg, megjelent egy savoyai lovas, s arra k�e �els�t, sz�skedj�fogadni Verrua gr� (akinek a nev�a minden idegen nevet m��san franci�t�nfit�aink Verrue - vagyis Bibircs� gr� torz�tt�, a savoyai herceg k�� A kir� fogadta a gr�, aki kezdetben igen j�nyom� tett mindenkire: csiszolt modor�talember volt, j�orgott a nyelve, s arc�, hangj� �eg� viselked�re az a bizonyos gentilezza nyomta r� b�eg� amely miatt eg� Eur�oly j�lem�yel van az olasz n�� De gyorsan kider�ogy il bello Conte [sz�gr�(olasz] csak ugyanazokat az elfogadhatatlan felt�leket j��felk�lni, amikkel m�Piemont hercege is el�ott, s val�an � a di trattare, ma di concludere nulla parancs�kapta megb�j�l. Visszak� h�Sus�, n�ny udvarias sz� aj��k�ret�n, melyeknek r�ben ��ben a herceg volt a c�ettje. A b�ros egyik k�e, akit m�a hadj�t megkezd� el�Sus� k�, fontos �es�l szolg�. A Casal�ostroml�rdobai Don Gonzalve nyolcezer f�adsereget aj�ott f� savoyai hercegnek, hogy sikeresen v�kezhess�a franci�ellen: b�ily csal� volt is ez az �ret (hiszen ha Don Gonzalve bev�ja, mind�e k�zer katon�l kellett volna folytatnia Casale ostrom�, rem�eket �esztett a savoyai hercegben, s az� akart a vel�lytatott t�yal�al id�yerni, hogy k�n meg�ezhess�a spanyol seg�� Alighogy il bello Conte elhagyta a t�runkat (�us szemmel figyelve mindent, igyekezv�felm�i sereg�derej�, a b�ros m�hajnal hasadt�l �em k�az egyik musk�s� azzal az �tel, hogy nyomban keressem fel szer� oulx-i sz��n. B�nem volt kellemes ebben a hidegben ily kor�felkelni, azonnal eleget tettem Richelieu k�s�k; amikor bel�em hozz�a b�ros egy olasz nyelvk�et b�ppen: minden reggel forgatta egy keveset, hogy felfriss�e nyelvtud�t, hiszen szeretett lehet� k�tlen��z� mindenr�b�voltak a seregben tolm�ok sz�sz�al, hogy csak Cr�i marsallt, Toiras urat �szer�s�met eml�em... - Kedves rokon - mondta a b�ros -, a kir� kegyelmedet k�nja k�k� Sus� k�, l�n hogy sem Cr�i marsall, sem Toiras nem tudna olyan j�leget tenni e megb�t�ak, mint hercegs�d, Cr�i ugyanis betegeskedik, Toiras-ba pedig nem szorult el�diplom�ai �� A feladat a k�kez�ajos megel�lte, hogy a savoyai herceg Besancon �csak �atja �s az id�� �y d�tt h� hogy a legc�avezet�lesz - a b�ros itt egy kis kac��al olaszra v�ott - contraporre astuzia ad astuzia, [fort� ellen fort�t bevetni. (olasz)] vagyis most �ld k�et, hogy t�yaljon a herceggel, ma con l'ordine di concludere nulla. Ami azt jelenti, hogy a t�yal�a k�snek csak a l�z�os c�a. A val�c� de visu tanulm�ozni a v�skapukat, a susai szoros �laszait, megn�i, vannak-e er�m�ek az eml�tt torlaszokt�szakra, illetve d�e, h� katona � �, s f�, hogy rendelkezik-e


�� is a v�lem. Mihelyt �egy�tek annyi embert, amennyi egy k�s�ez kell - sz�volt egy kir�i h��, egy trombit�a, f�tucat musk�sra, �persze Nicolas is vel�tt, meg egy szek� s�akkal ��lmiszerrel megrakodva -, elindultam Oulx-b�us�. Richelieu egy nagyszer� t��t adott nekem, melyet m�elindul�nk el�tanulm�oztam s meg�ap�ttam, hogy nagyon egyszer�z eligazodnunk, hiszen az �amelyet a r�ak nyitottak meg egykor, hogy �zak-It��l Gallia d�eleti r�� jussanak - egy foly� "Doria Riparia" ment�vezet, amely h�lyg�z�l Sus� tart, � h�csak a foly�ell k�n�ogy mi is el���st. Megkap� ellent�a foly�bb �bal partja k� a bal parton magas hegyek emelkednek, a Cime Vallone p�� ezerk�z�izennyolc �agas, m�a jobb part sokkal der� l��t ny�a dombokk��ly�t hegyek magass� nem haladja meg a n�sz�� �k�n k�v�sk�kellett �aladnunk: Exillesen �Chiomont� Az els� f�e k�edtem, mert a t��men ��am, hogy a Doria Riparia �a Rio Salambra �efoly�n�l� v�st jobbr�alr�gyegy forte della guardia �fortezza veszi k�. Nem tudtam, van-e hely�g az er�ben, mert ha van, a katon�ak esetleg kedv�adhat belek� az �gy� k�retembe. El�� h�a h�� �a trombit�, hogy jelezz�a j�met. Az el��k gyorsan visszat�ek, s k�t� hogy nem tal�ak m�, csak n�ny r�lt parasztot, mert az er� hely�ge visszah�tt Sus�, mihelyt h�t vett� hogy Lajos serege besz��lta mag�Oulx-ba. A hely�g teh�nem t�rcias, gondoltam magamban. De szerettem volna biztos lenni a dolgomban, ez� amiut�megnyugtattam a lakoss�t, s b�s sz��nk jel� n�ny apr���t is sz�sztottam k�t�lkerestem a k�er�, melyeknek kit���igaz�dics�t� v�ak az it�ai m��nek. Kis szemleutam v�zt�l meg�ap�ttam, hogy n�ny napig feltart�thatt�volna a kir�i sereget, ha a savoyai herceg jobban � a hadvisel�ez. Elhat�ztam, hogy t�rt verek Exillesben, de a meglepet�ket elker�, a v�sk�k�l, �t�s rakatok meg �emeket is ��k. A parasztok it�ai gentilezz�al vezettek minket a mez� ahol s�rt verhett�s nagylelk��a k�kat is a rendelkez�nkre bocs�tt� amit egyetlen francia paraszt sem tett volna, oly f��nyen �k a viz�Igaz ugyan, hogy a Doria Riparia b�esen ell�a az itt lak�. Az eg� falu odacs�t a j�nkre, szem�vettek minket a f�y�f��l, a f�iak fegyvereinket �lovainkat csod�� a l�ok meg a musk�sainkat, akik erre kid�tett�a mell�s lesim�tt�a bajuszukat. H�am h�gyorsan az �ster��sotto voce k�tem vele, hogy sem a hely, sem az id�m alkalmas az enyelg�e, �ha az emberei k� csak egy is tov� mer�kedik a cic�s ter� vesz�eztetve a biztons�nkat, a fej� vonja a b�ros haragj� Ebb� sz�ol�indj� meg�ett� hogy ezen a fagyos �zak�be kell �i�z��okkal. � magam, ha v�szthatok a s�r �ak�a legnyomor�sabb visk�z� ez ut�t v�sztottam volna, felt�, hogy j�gy t�bog benne, de nem akartam megv�i az embereimt� jobb k�m�ek k�t�ni az �zak� mint � A k�kez�g��iomonte volt - amit a franci� csak isten tudja, mi�, "Chaumont"-nak, vagyis "Kopaszhegynek" ford�nak, holott a "Chiomonte" olaszul annyit tesz: "Sziklaorom". Ezt a falut nem v�e semmif� er�a Dora Riparia jobb partj��lt, de magasan a foly�lett, nyilv� hogy ne �esse el a Dora Riparia �d�, ami a bal parti magas hegyekr�ez� sok es� �h�att puszt� lehetett. Chiomont�n ugyanolyan sz�lyes fogadtat�an volt r��int Exillesben, mihelyt a falu lak�megnyugtattuk, hogy b�s sz��al �ezt�e mivel nyilv�tudt� hogy egy nagy �er�rancia hadsereg t�rozik Oulx-ban, �reztem, nem szerethetik t�tan a herceg�ha ilyen bar��san fogadnak minket. K�k is sz�sztottam n�ny aj��t, ami� nagyon h�sak voltak. K��tam nekik a bogn�mat is, hogy megjav�a a falu egyetlen szeker� amelynek a tengelye h�okkal ezel�elt�t, de nem tudt�megjav�ni. M�t�tlen�tam, hogy c�a �ek, s m�ap, amint felkelt a nap, felszedt��akat, hogy m�induljunk is Sus�, hiszen a t� nappalok r�ek, s szerettem volna olyankor oda�i, amikor m�l�i is lehet valamit. Nicolas � a holmimat k��tte �e az � amikor betoppant hozz�egy chiomontei paraszt; azt mondta, Filibert� h�� s t�dek kalapemelint�k�ette arra k�, hogy


vigyem magammal Sus�, mert lakik ott egy rokona �neki el kell int�ie valami � amit ugyan apr�elmagyar�tt, �m�em �ettem bel�egy sz�em, mert a logik� eg�en m�volt, mint amit a francia koll�umokban tan�nak. Filiberto alacsony, b� kis ember volt, cserzett arc�rm�a haja szinte az eg� homlok�ben�, a szak�a az eg� arc��a nyak�is eltakarta, bozontos volt a szem�ke is, az orr�l �a f� is t�dek sz��meredezett, �gy alig l�zott valami az arc�l. De a tekintete szellemess��rulkodott, az ember maga pedig mer�variass�volt, ezerszer is megk�nte, amikor v�l megengedtem, hogy fel�hint�akj�, a kocsis mell� S az utaz�sor�kider�ogy nem t�dtem, �rsam val� szellemes ember volt: amikor megk�eztem t� hol lenne a legkellemesebb meg�nunk Chiomonte �Susa k�t, hogy falatozzunk egy keveset, haboz�n��elentette: "Az a legszebb hely arrafel�ahol a Rio Clarea fejest ugrik a Dora Ripari�." Azt mondta: "fejest ugrik", nem pedig azt, hogy "bele�k", amin el�r mosolyogtam, de amikor a val�ban is a szemem el��lt a k�foly�l�oz�, m�l�am, hogy a kifejez� melyet Filiberto haszn�, nagyon is tal� volt, hiszen a Rio Clarea val� viharosan, heves �nyek, feh�tajt�k �tompa moraj k�ret�n veti bele mag�a Dora Ripari�. Mint a s�id�sz�, a sz�mra csaknem elviselhetetlen hideg ellen� is gy�r�tal�am ezeket az � h� bor�tt, magas hegyeket, a s� feny�� �a tiszta viz�bes alpesi foly�. A mindenit!, gondoltam magamban, milyen j�nne ny�n visszaj� ide, de persze m�Catherine-nal! Nos h� sz�olvas�most l�atja, mir�s kir�lmodoztam �a Dora Riparia viz�k�elve, ahelyett, hogy a k�sem k�te volna le minden gondolatomat. Az addig �ak-kelet ir�ban foly�ra Riparia, att�ezdve, hogy a Rio Clarea "fejest ugrik" bel�ir�t v�oztat, s kelet fel�art, mik�n a bal partja, ahol eddig b�ormok emelkedtek, olyan lank���ozik, mint a jobb, vagyis m�k�bel�k n�sz�l�magasak a dombok, s a foly�g� olyan bolt�n �fut be a v�sba, amilyet falakba szoktak v�i, s amely intra muros nyilv�er��sal van felszerelve, hogy � �ja a betolakod�k. De ki akarna t��idej�a jeges v�en � behatolni a v�sba? � azut�v�e megpillantottam a h�s �laszokat is, amelyek a foly�l partja �a meredeken lejt�s hegy k��ltek. Ha a jobb oldali dombocsk�megm�n�, a cs��l� t�lna az a falvakkal telesz� hegyes-dombos vid� amelynek a neve "Gravere". J�om van r�hogy sose felejtsem el ezt a vid�t, �t�d is megk�ek, kedves olvas�hogy v� j�z eszedbe Gravere nev� mert a k�bbiekben fontos szerepet j�zik majd elbesz�semben. Amikor m�csak �arminc ��sztott el benn�a susai szoros h�m �lasz�l, meg��ttam a hint�, s �z�tam Accl�nyerg�, hogy eleg�nak s m�s fesztelennek tal�a a bevonul�mat az a n�ny katona, aki megjelent az els�rlaszon: puska sem volt n�k, � csak szem�vettek benn� Igaz ugyan, hogy semmi sem hasonl�atott volna kev��gy t�d�oz, mint a mi lass�nep�es bevonul�nk. Legel� h���elt nagy, feh�lov� igen sz�n ki�zve, amint az egy nagy kir� k�isel�ez illik, s sz� f�ias volt az arca is sz�s v�a f�t. Minden nagy volt, ami hozz�artozott, m�a hangja is, amely �z� mint egy sz�segyh�orgon�. Mellette, egy m�k, szint�makul�anul feh� de sokkal kisebb lovon, a trombit�haladt, aki a h��l alacsonyabb termet� form� csinos arc� volt, a sz� kicsiny, �ha megf�a trombit�t, v�elen�f�, hatalmas hangokat csalt ki bel� melyek hol b�tosak voltak, hol parancsol� Egyed�tettem m�t�zdulatlan fels�ttel �Accl�n, a legszebb ruh�t �ttem magamra, igyekeztem - mint francia herceg �pair - a f�repet j�zani ebben a sz�arabban, s mik�n arcizmom sem r�ult, f� pillant�kkal f�rtem a terepet, hogy k�semnek eleget tegyek. M�tem j�Nicolas, s b�iben lefogadtam volna, hogy pontosan ut�zza minden mozdulatomat: egy kicsit a helyembe k�eli mag� s gondolatban m�a t�netet sz�eti, amelyben - Franciaorsz�a visszat�e - sz�hitves�k besz�l majd err� k�s�� A Nicolas ut�vonul�t musk�sb�emmit sem l�am, de biztosra veszem, hogy ebben az �lyes pillanatban - h�ev�megfelelve - a b�r �g�ns f�i�br�lehetett volna valamennyi�megmint�i. A trombita �a h��arsog�ngja nyom�- mindkett�od�volt - �


szem� t�el a m�dik �laszon: Il Signor Bellone t�rszernagy (� mutatkozott be), s a legnagyobb tisztelettel k�te, t� elk�y �stert, hogy j�elemet �annak c��jelentse �els� I. K�ly Em�elnek, Savoya herceg�k. Nem kellett sokat v�om, s a kis torlasz-er�apuja kiny� el�m; nyomban lesz�tam lovamr�gyalog folytattam az utat, s mik�n n�ny udvarias sz��ottam Il Signor Bellon�l, j�egn�em magamnak az er�ndszert. "Ezt a Bellon�ink� Ballon�ak kellene h�i", mondta k�bb Nicolas, "olyan g�ly�dene: a hasa, a v�a, feneke, az arca, de m�a szeme is". Nem is gondoltam mindj�, hogy amit l�k, fontos lehet. A szorosban l� mindh�m �lasz f�l k�� mindegyiket �k vette k� - � ezek az �ok t� teljesen f�legesnek, hiszen a v�sba vagy onnan kifel�art�ekerek �hint�z�ra mindk�oldalon t�s h�tt, amit az esetleges ellens�is ig�be vehetett, s � az eml�tt �ok nem tart�thatt�fel. R��l a torlaszer�apuja, amely el�m most megny�, olyan gy�, rozoga alkotm� volt, hogy ak�k�el is bet�tte egy ember, �� kellett volna hozz�A v�skapu �az els�torlasz k�nem volt t�gy a t�ls� k�z��t�katona nem f� volna el ott, hogy biztos�a az �� v�lm� s ennyi ember nyilv�nem tudna ellen�ni a mi harminc�res sereg�. M�els�llant�a f�nt, hogy az im� eml�tt v�skapu is h�n van a megfelel�delmi berendez�knek: nincs felvon�, sem vizes�k, de m�kapuer�em, l�ekkel, melyeken �az ostromlottak l�tudnak a t�d�. K�ed�n��elenthetem, hogy a p�gord-i Mespech-kast�, ahol �m b��ringott, sokkal biztons�sabb - p�� vizes�k veszi k�, aminek itt se h�, se hamva, pedig h�a Dora Riparia viz�l igaz�gyerekj�k lenne felt�ni egy �ot. Ek�n Bellone (majdnem "Ballon�t �am, mert a Nicolas-f� gioco di parole [sz�� (olasz)] m�itt motoszk� a fejemben) azt mondta, v�ak egy kicsit, hamarosan meg�ezik egy nemes�ki majd bevezet engem intra muros, a susai hercegi palot�. L�n buon diavolo, [der��g. (olasz)] Bellone naivul elkotyogta, hogy tegnap �ezett Mil�b�mert meg kell er�eni a torlaszokat, �azt is elmondta, rem�, hogy nem lesz h�r�rt nem szeretn�ha a torlaszokat leromboln� Amikor l�am, hogy nem egy nagy katona, naivit� tettetve megk�eztem t� hogy vajon az �laszt�alra, fent, a meredek dombocska tetej� is telep�nek-e fegyveres �get. "Ma no! ma no! - v�szolta nevetve -, ki v�a �t��idej�a hegyes-v�es Graver� ahol ilyenkor a keskeny hegyi �nyek elt� a h�att, amikor a Dora Riparia partj�vezet�on k�ed�s akad�talanul haladhat, s nem fenyegeti az a vesz�, hogy elt�d?" � magam nem vagyok ugyan katonaember, de akkor egy �tre megtanultam, hogy a legnagyobb hiba, amit egy hadvez�elk�het, az a priori okoskod� � ki m�jelent meg ekkor, hogy a hercegi kast�ba vezessen, mint il bello Conte di Bibircs� akivel mind�e k�zerh�mszor tal�oztam Brianconban, �gis �rezhette, hogy a legjobb bar�k vagyunk, mert er� meg�getett, amit �tiszta sz��iszonoztam, hiszen megkedveltem a gr� ny� �bar��s term�et�t. Parancsot adott, hogy nyiss�ki el�nk a v�skaput, s amikor k�retemmel egy�vonultam Sus�, mintegy var�� minden ablak megtelt k�ncsiskod�l, f�iakkal �n�l, akik cseppet sem mutatkoztak ellens�snek, ink� nagyon is lelkesen szeml��sz�omp�menet� mint egy sz�� truppot, s l�at� �tek, hogy � az �rosukban l�nk fel. K�ncsian v�am, hogy de visu is megismerjem a savoyai herceget, akir��oly sokat hallottam. Amint m�bizony� eml�znek r�ez a kiskir� szeretett volna igazi kir�y��i, s a szomsz�i, Sv�, Franciaorsz��Montferrat k�ra terjeszkedni; b�egyel�nem j� sikerrel. �thet�t, hogy a francia kir�i udvarban a hercegnek nem volt t�gy becs� Richelieu a k�kez�pen foglalta szavakba megvet�t: "Ami�uralkodik, vagyis �n �, nem t�edett m�a, mint hogy �ed�el, ravaszkod�al �csal�al kiv�a mag�abb� cs�b�amelybe jogtalan cselekedetei �hat�alan becsv�a juttatta." �eg, k��es, magatehetetlen �ember �rnyedten egy szeg�esen aranyozott sz�n, aki "a nagy" K�ly Em�elnek sz�tatta mag� b�igaz�l nem siker�ggy��ia, legal�is nem akkor�, mint szerette volna. Az arca hossz�volt, s m�hosszabbnak mutatta a magas b�onysapka, amely m�egy


hossz�h�tollal is meg volt toldva: �reztem, gyerekes hi�sz� ez a sok toldal� amely a hi�z�stmagass�t volt hivatott... p�ni. Mivel nyilv�al�lt, hogy �ga is ugyanannak az utas�snak a szellem�n cselekszik, amellyel kor�an a k�eit ell�a, vagyis: di trattare ma di concludere nulla, s r��l most �is ugyanezt a parancsot kaptam Richelieut�eszmecser� csakis egyfajta gioco lehetett, �ha m�j�kr�olt sz�gy gondoltam, mi� ne sz�ozhatn�m�jobban? Ez� h� n� kaj��al, sz� sz�ugyanazt aj�ottam fel az orsz�n val�halad�rt cser�, amit az �gb�s�l di Verrua gr��elt annak idej�Lajost��a herceg most - amint v�am - elutas�tta az aj�atot. Amib�rra k�keztettem, hogy K�ly Em�elnek nemcsak a l�, hanem az agya is zsibbadt m�kicsit. M�s vegyes �elmeket �esztett bennem ez az �ember: ellenszenvet �sz�lmat egyszerre, ami miatt n�szemk� besz�et�nk kezdett k�ss��i a sz�mra, s ez� ��ttem, ha m�a t�yal�� csak egy buffonata, [boh� (olasz)] s jobb lesz r�re fogni, s gyorsan b� vettem a hercegt� Meglepettnek l�zott �nyugtalannak is, ami� teljesen felesleges eszmecser� nem tartott oly sok�amint v�a, s rettent�ggel bocs�tt utamra, amit �meglehet�urcs�k tal�am, hiszen hercegek voltunk mindketten, �szemrebben�n��adtam a d��zavakat, nem �ltam el rosszall�mat, m�en meghajoltam a herceg el� olyan sz�s kalapemelint�k�ret�n, amilyet az udvariass�megk�nt. A kocka el volt vetve! � nem fordulhatott �hogy e szeg� herceg sz�ra szerencs�hozzon! De h�mit vesz�et? Birtokait�iztosan nem fosztj�meg, mivel a fia Lajos s�a, s�nagyon val�n�gy ut�sok p�t kap, ami� k��ta nek�t�a kulcs�, ami hite szerint az �volt ugyan, de amit gy�s� miatt k�elen volt megtartani. NEGYEDIK FEJEZET Alighogy visszat�em Oulx-ba, a kir�i t�rba, egy musk�s m�s ott termett a kir� ��l, miszerint �els� t� l�i k�n: ami azt jelentette, hogy a csizm�sem h�om le, meg sem borotv�ozhatom, meg sem mosakodhatom, ruh�sem v�hatok, s egy falatot sem ehetek, miel��els� el�megjelenn� Mor� hangulatom, amely e parancs hallat��lett rajtam, ism�r�bbentett, mi� nem vonzott soha a katonai p�a: bosszantottak a f�legesen szigor�ancsok. Az m�csak hagyj� ha Lajost�agy a b�rost�apok ilyeneket n�napj� de azt m�nem tudn�elviselni, ha a pimasz Bassompierre, a hirtelen harag�ras, az agg�os Schomberg vagy a szertart�s Cr�i osztogatn�ekem a parancsokat. � �en ez a n� marsall, akiket az olvas�r j�smer, �akikhez, kiss�d� el�, Toiras-t is hozz��ltam - kider�d, mi� -, mind ott volt a kir� t�as�ban, vid�n, eg�s�sen �nagyon magabiztosan; egyed�g� Cr�i volt beteg, k�selt, k�d��r��l m�k�ezett is, ami nagyon megal� egy katona sz�ra. Lajos sokat adott az etikettre, ez� nem utas�tt, hogy fogjam r�re tiszteletteljes k�n�met, mint a b�ros szokta, viszont a v�sz� olyan kedvess�t csemp�ett, amire a b�ros k�elen lett volna: szeretetteljes bizalmass�al "Sioac"-nak nevezett, az olvas�r j�udja, mi�. - Sioac - mondta -, mes�e el, mif� v�lmi rendszert l�tt Sus�n. Ekkor r�letesen le�am �mindj� b�ltam is a h�m �laszt, a felesleges �okat, meg azt, hogy nincsenek l�sel ell�tt b�y��vizes�ok sem, s nyomat�san kiemeltem, hogy az �laszokt�obbra h� dombon sincs semmif� er�agy megfigyel�� mert a t�rszernagy, Il Signor Bellone eleve kiz�nak tartja, hogy egy ellens�s hader�b�z ir�b�rkezz� hiszen ez esetben, Chiomonte fel��, le kellene t�i�oly�ti �, hogy helyette a behavazott hegyi �nyeken botork�anak, hegyen-v��t. - Mi ennek a vid�ek a neve, Sioac? k�ezte Lajos. - Le Gravere, Sire, b�egyetlen falut sem h�ak �. - Milyen magas az a kis hegyvonulat, amelyr�esz�? - Csak ritk�haladja meg a n�sz�� - Viszont nagyon nehezen tudn� t�koz� ebben a hegyes-v�es �zt� - vetette k� Bassompierre -, hiszen a hegyi �nyeket belepte


a h��ikor elt�dhet��ami m�rosszabb, megt�nhet, hogy k�k� j�nk. - A kir�i seregben nem ismeretlen eszk�z ir�t�egyezte meg erre nem t��san Toiras. Bassompierre �ett, mintha nem hallotta volna a megjegyz�. - De m�az ir�t�is jobb megold�- sz�m k� -, ha Gravere falvaiban k�r� fogadunk. - Ily nagy el�enys�e sz�thatnak a megsz�� megsz�ottak r��l? k�ezte g�an Bassompierre. - Val� sz�thatunk a j�ulatukra - sz�k� ekkor ny�san a b�ros. A franci�ak j�r� Savoy�n, amit fels�d atyj�k k�nhet�ire, aki 1601-ben elfoglalta a hercegs�t, de parancsba adta katon�ak, hogy ujjal sem ny�nak sem az �atokhoz, sem a term�ez, sem a h�khoz, sem az asszonyokhoz. E parancs, f�t a gentil sess� vonatkoz�sze, amely oly furcs�hangzott IV. Henrik, a V�Szoknyavad� sz�ba adva, mosolyra fakasztotta a marsallokat, �Lajos �re sem vette az elbesz�sbe �azott frivol r�letet. Most is, mint mindig, szinte k�ekig meghat�t az apj�dics� szavak hallat� Richelieu teh�k�legyet �egy csap�a. M�bevezet�el elnyerte a kir� rokonszenv� a marsallokat pedig elk��atta a r��atonai hadj�taira vonatkoz�d�val. - R��l - folytatta Richelieu - a hadsereg azt az utas�st kapta, hogy ha v�rol, minden� val���nek k�zeres�fizesse. Nem csoda, hogy a lakoss�ezut�a legjobb v�m�yel volt a francia katon�� - Akkor h�mit tegy� k�ezte Bassompierre, mint aki gyorsan akar d�ni, ellentmond� nem t�, Richelieu �eit teljess�el figyelmen k�l hagyva, mintha mindaz, amit a b�ros el�tt, �ektelen semmis�lett volna. - Ezt ne m���ezz� uraim - v�tt vissza Lajos, aki nagyon �ezetesnek �tanuls�snak �zte mindazt, amit a b�ros mondott, �cseppet sem volt ��, hogy Bassompierre, ha burkoltan is, de semmibe vette az �niszter� - Kegyelmeteknek kell d�ni�sm�lte meg Lajos. Mint mindig, most is hossz�nd t�dt, mert senki sem akart els�t sz�i. - Schomberg - sz�otta meg ekkor egyik marsallj�a kir�, s magasan felvonta szem�k� K�lehet� k�v�szthatunk - kezdte Schomberg, a maga k�m�es m�n -: szemb��djuk meg az �laszokat, vagy oldalr� ez ut� esetben Gravere fel�ell �ezn�a oldalr��dunk, n�tem szerint gyors sikerre sz�thatunk, hiszen, amint hallottuk, oldalir�b�emmi sem v�e a h�m torlaszt, a susaiak m��emeket sem ��ttak. - Ez jelenleg val� � van - vetettem k�, de nyomban megb�am, hogy enged� n��ra nyitottam a sz�t -, �nem tudhatjuk, hogy a j�en is � lesz-e. Mivel azonban Signor Bellone meg van gy�ve r� hogy a franci�abb�z ir�b�em fognak t�dni, j���n r�hogy a d� oldal tov�ra is v�lem n��ad. - Nem l�m �elm�ennek a beker� hadmozdulatnak - mondta Cr�i. - Ha az �laszokat f�l emelt� n�ny ��� lerombolhatjuk �. Ellenvet�t hallgatva �reztem, a marsall f� hogy rossz eg�s� �apota ellen� r�zz�a graverei hadm�t ir��s� mivel j�smeri It���az olaszokat, s � k�en verbuv�at k�r�, akik akkor is tudj� hol h�ak a hegyi �nyek, ha a h�lepte �. F�eltem a kezem, hogy sz��ek a kir�t� Kedves rokon - mondta nyomban Lajos -, kegyelmednek ��oga van ebbe a vit� belesz�, mint a n� marsallnak, hiszen az �es�, melyek alapj�d�ni�l, kegyelmedt�z�aznak. A szemem sark�l figyeltem Toiras-t, s l�am, milyen boldog, szinte k�lt, hogy a kir� "n� marsallt" eml�tt, b���nem emelte t�legesen e rangra: nyelvbotl�volt vagy burkolt �ret? Mindenesetre olyasvalami, amit�evesebben ver az ember sz�. - Sire - mondtam -, van m�valami, amit fontosnak tartok k�ni. Exilles falucska magass�ban, amely f�ton van Oulx �Chiomonte k� olyan nagy h�r�a az utat, hogy a szeker�lyen s� bele, elt� a kerekek �a lovak is sz� Sok-sok � �tart�em� munka �n tudtuk csak kih��. � m�ha v�tlan olvad�k�kezn�is be, a t�g nem juthat el Sus�, Sire, sem ezen az � sem m�� hiszen balra ott a foly�obbra meg a meredek lejt�Megjegyz�m nyom�a t�as�a m�s�s cs�telepedett, amely szorong�al volt tele, legal�is ��reztem: melyik katona szeret t�g n��ba indulni? - Nos h�- mondta Toiras, aki az im�i, burkolt el�tet� �m�fesztelenebb�lalt meg a "vele egyenl�k�t -, nos h� ��m, hogy ez az �es�indent megv�oztat. T�g n��orlaszok elleni front�s t�d�l�eg�n a musk�sok


igen kock�tos �ecsap�t jelenten�Sokkal nagyobb sikerrel kecsegtet az oldalr��t�d� amely egy v�elen�yott c�ontra ir�ul. - � is � v�m - mondta erre Schomberg. Cr�i �Bassompierre hallgatott. Cr�i az ismert okb�Bassompierre pedig az�, mert szeretett akad�skodni, hogy v�m��l egyed�adhasson, els�olv�mag�v�elen fels�end�nek v�ban. A kir�, aki egyszer m�letorkolta Bassompierre-t, ami� nem volt hajland�fejteni v�m��a kir�i tan�ban, ez� �ett, mintha nem venn�szre a konok hallgat�, s ink� hozz�fordult: - H�kegyelmed, kedves rokon, mik� v�kedik? Mivel Franciaorsz�pairje �a kir�i tan� tagja voltam, nem sz�tott rendk�li esem�nek, ha a kir� a tan�omat k�e. Most m�s meglepett, hogy a v�m�emet firtatja, hiszen egy strat�ai k��en kellett d�ni�arsalloknak. - Sire - mondtam -, nem vagyok szak��t�n, de ��m, az lenne a legszerencs�bb, ha el�oldalr�ut� meg front�san t�dn�. B�ros �allhatn�a v�m�� - Sire - mondta Richelieu -, engedje meg fels�d, hogy egy m�li hasonl�etre hivatkozzam. Montmorency conn�ble, amid�537-ben Susa al�rkezett, egyidej�t�dott front�san �oldalr�s, d� ir�b�mert a d� oldalt a savoyaiak nem tartott�fontosnak meger�eni, �� a v�s egy szempillant�alatt a franci�kez� ker�zt javaslom fels�dnek, hogy k�se ugyanezt a strat�� Egy csaknem sz��el kor�i ostrom eml�s� t�a maradt a marsallok sz� (azok�s, akik tudtak err� t�nelmi esem�r� azok�s, akik nem), �ki-ki titkon elk�elte mag�n - egyesek tal�nem t�gy �mel -, hogy Richelieu val� mindig mindenr�indent tud, b�beli �h�r�elenkori �m�li esem�ekr�gyar�. - Sz�mra is ez a megold�t�a legk�nfekv�ek - mondta Lajos, ellentmond� nem t�angon. - Marsall uraim, tan�koz�nk v�t �. Szeretn� ha csak Cr�i marsall �Orbieu herceg maradna. A h�m marsall ekkor t�zott, m��m��elmekkel eltelve. Schomberg mint fegyelmezett katona most is ��e, hogy parancs az parancs, amin nincs mit gondolkodni. Toiras alig b�a leplezni ujjong��, val�gal a felh��j�, ami� m�s a marsallok k�sorolj� Bassompierre-r�edig, aki nem akart r�t venni a kir� d�s�n, tudhat�lt, hogy mostant�gyfolyt�n b�lni fogja a tervet, mag�az elk�el� �a kivitelez�t is, amint La Rochelle ostromakor is tette, az els�pt�z utols� A szeg� Cr�i, aki alig �t a l�n, igencsak siralmasan festett, k�ezett, folyt az orra, �csak arra v�ott, hogy forr��kortyolgasson az ��n fekve, arra viszont egy cseppet sem, hogy a behavazott Graver�kereszt�uljon hosszan, a hadak �n. - Kedves rokon - fordult ekkor fel�ajos -, a kegyelmed fia, Sault gr�j�eg�ta eddig a hely�a sv�i sereg �n. S mivel a sv�iak hegylak�s Sault gr��ss�ir�supa j�allottam, �z��zom megb�i azzal, hogy front�s t�d�k el�d�fel�ohamozza meg a susai torlaszokat. - Sire - mondta erre Cr�i, s hangj�a megk�ebb�s ��t, ami� nem re��e s� megpr�tat� de sajn�t is, hogy nem ir��at egy olyan hadm�tet, amely �b�etn�ics��-, �mel v�aln�magam is ezt a feladatot, ha nem gyeng�tt volna le ennyire a megf�s, �v�elen��vagyok, ami� a parancsnoks�t a fiamra b�a. - K�n�kedves rokon - mondta Lajos. - Bouvard orvosdoktor elk�ri kegyelmedet a sz��ra s a megfelel�zel�en r�es�. Mihelyt a marsall t�z� ��e a k�t, Lajos fel�fordult: - Kedves rokon, egyet� velem abban, hogy diplom�ai k�ss�ivel �olasz nyelvtud�val seg�etne az ifj�lt gr�k a graverei parasztok bizalm�elnyerni �k�r� toborozni? J�os isten! - gondoltam magamban. - Hogy egyet�ek-e? Vajon mi t�nn� ha nem �en�egyet... - Nagy �mel, Sire - mondtam, m�en meghajtva magam. Visszamentem oulx-i sz��mra, amely igen kop��hideg volt Chaumont asszony grenoble-i palot�hoz k�st. Chaumont asszonnyal igen illend�viselkedtem, s ezzel csal�t okoztam neki, aminek k�kezt�n a lelkiismeretem nyugodt volt, m�s sz�elltem magam. � kedves olvas�s hadd fordulok egyben kegyedhez is, sz�olvas�aki, tudom, most a szem�k�r�olja. M�s engedtess�meg nekem, hogy sotto voce kijelentsem: er�esnek lenni h�datlan feladat! Nagyon szeretn� ha soha t� nem ker�ily zavarba ejt�lyzetbe, b�ov�z��lnak is be! � �n� ha


vend��im mind olyan id��ek lenn�k, akiknek hev�m�leh�e a kor, b�valami azt s� hogy ez az �apot nem k�kezik be soha, s � ebben rejlik a dr�. J�ml�zem p�� arra a h�re, aki a Nagy V��menti palot�ban, Brianconban olyan ny�san fogadott: frizur� mindig csod�volt, arca is kifestve, sz� feh�haj� szalagokat t� s finom von� arc�n a gy�d, szomor�mp�mintha egyre csak csod�ozott volna, ami� az ifj�ilyen gyorsan elr�t. Azut�ism�k�semre terel�k a gondolataim, s n� ir�val meg�ap�ttam, hogy b�ily kev���is a fogam a katon�od�oz, valahogy mindig elkap a h�r�le: nemr�ben Toiras-val kellett R�ziget�harcolnom, most meg Sault gr�l �csapat�l kell a Graver�n vonulnom. S ha K�ly Em�el katon�l� r�, a goly�amint Catherine oly helyesen megjegyezte, nem v�gatnak majd a katona �a tolm� k�t... Lajos nagy gondot ford�tt katon�eg�s�re, ez� jelent� kib�ette a hadsereg eg�s�gyi ell�s� m�nemcsak orvosdoktorok, borb�-felcserek szolg�ak a seregben, hanem p�� l�pol�s, az �ladatuk volt t�k k�a f�gtelen�s, hiszen a tet�y vesz�t jelent a t�roz�ton�sz�ra. Hogy az �sdiek ne szaporodhassanak el, gyakori volt az ellen�s, a katon�haj�eg�en r�re ny�� test��sz�t�pedig leborotv�� nehogy a f�ek megtelepedhessenek benne. B�ily pr� foglalatoss�is a f�gtelen�s, emiatt maradtunk m�k�napig Oulx-ban a kir� haditan��k�� melyr�z im� besz�ltam. � v�l nem b�am meg, hogy oulx-i tart�d�nk hosszabbra ny�mert � Cr�i marsall megh�atott eb�e, a fi�l, Sault gr�l egy�� term�ete dac� is kedveltem a marsallt, �b�ltam a b��t, amellyel vend�it fogadta; volt mindene, ami a nagyvonal�d��shoz kell, hiszen a hadj�tokra jelent��letet vitt mag�l a bor�l, �vele volt mindig a k�i porcel�a is, amelynek sz� oly j�llett szeme sz�hez, s mindannyiszor vele utazott egy csod�tos szak� s az eg� szem�zet, s�amint hallottam, k�komorna is, apr�k �zve, nehogy a kir�t megbotr�oztass�jelenl�kkel. � magam sosem l�am �, mert - a f� szerint - j�lf��t hint� utaztak. Azt is rebesgett� hogy val�feladatuk a marsall ��k f�leg�se volt. Ez� amikor Cr�it elkapta a n�a, a rossz nyelvek azt suttogt� hogy az �meleg�s nem j� sikerrel. Cr�i eb��val� kit�teleket szolg�ak fel, de a marsall csak csipegetett, mint egy ver��az eb�k��fel is �t az asztalt�mert m�k�nkozott az �ba, �gy alkalmam ny� n�szemk�is besz�etni Sault gr�l. L�n atyai �n Cr�i, anyain pedig Lesdigui�s, a j�e miatt nem volt mi� agg�a. S nem csup�annyi el� kapott az �tben, hogy amint az angolok mondj�- ez��al a sz�ban sz�t, hanem r��l m�j��, magas fi�volt, csinos arc�kete g�r haja egyenesen csod�tos, a szeme gesztenyebarna, von�i szab�osak, a sz� sz�s a fogai vak�an feh�k. Mivel - bibliai fordulattal sz� - dicsekedhetett test�n, �sok n�z�t megdobogtatott, ugyanolyan henceg�ak is v�atott volna bel� amilyen Bassompierre. � az �selked�ben, besz�ben, corporis habitus-�n nyoma sem volt a g�k. Nem tudni, honnan �� j�rm�et� hiszen sem az apj� sem az anyj�(a Lesdigui�s l�t) nem mondan�a szer�s�mintak�nek, de a fiuk oly udvarias, t�s �ny�s volt mindenkihez, a szolgaszem�zethez, a lov��z �a katon�oz is, hogy minden bizonnyal kig�j�a h� m�t nagy kedvess��, ha nem olyan sz� b�r �gazdag is egyben. B�sohasem ord�zott �b�i is csak ritk�b�tt, a sereg�n p��fegyelem uralkodott. Igaz ugyan, hogy sv�iakat kommand�zott, akik - ha hihet�der�H�rnek - "az anyatejjel sz��magukba a katonai mesters�t". J�ml�ztem r�hogy amikor meg�eztem R�ziget�k fellegv�ba, kis �et�e keveredtem Toiras-val, mivel �t hitte, meg kell velem osztania a parancsnoks�t, ez� h�most t� tiszt�i akartam a helyzetet Sault gr�l, nehogy valami hasonl�lre��t�djon k�t��tem vele, hogy nem is kony�k a hadtudom�hoz, s k�sem kiz�lag arra korl�z�, hogy a tolm�a legyek, amikor majd sz�ell �enie a graverei falvak parasztjaival. Amire �zinte �mel kijelentette, hogy sz�sen veszi a seg��met, s�mivel eddigi k�seim teljes�se k�n nyilv�sok tapasztalatot szereztem, tan�� is hozz�fordul majd, ha


�rzi, hogy d�se meger��e szorul. Gyermeki �ntes�sug�ott minden szav�l: ebben a pillanatban cs�zott ki a mai napig tart�r��nk. 1629. m�ius harmadik� XIII. Lajos parancs�, sereg�hagyta Oulx-t �elindult a Dora Riparia partj�vezet�on Susa fel�� mivel �m�k�zer is megtettem az utat Oulx �Susa k�oda-vissza, Exillesen �Chiomont�� �els� engem k� el� hogy �es�em j�el� a lakoss�t, nehogy megr�ssze � ez a hatalmas hadsereg. Megk�em �els�t, hadd j�senek velem a sz��sin�k is (a s�akkal �a s�rver�l), de f�t az a deli kir�i h��aki susai k�semkor j� el�m: az exillesi �chiomontei parasztok val�gal b��ozt�ezt a hatalmas termet�lcicom�tt f�i�int valami Szent Gy��de m�a lov�is tisztelt� olyannyira, hogy ha egy katona �egy paraszt vit� keveredett, a h��uszta megjelen�re lecsillapultak a ked�ek. M�csak az� is, mert parancsba adtam, hogy mindig a parasztnak kell igazat adnia, csak olyankor nem, ha a v�ess� t�osan is szembesz� Hamarosan messze magam m�t hagytam a nagy hadsereget, hiszen valamennyi emberemmel l�pattantam (Nicolas ��ett, mint az �y�. C�res hint�egh�l himb�dzott, mert a kocsis rangj�alulinak tal�a, hogy m��k k�keveredj� Ezt j�ngosan k�te is, hogy biztosan meghalljam. Accl�akkor is duzzogott, ha t�veset lovagoltam rajta, �akkor is, ha t�kat, most azonban m�reggeli j�v�l tartott, amit a f�r�meg�ivel adott tudtomra, �pedig, am�a Dora Riparia ment�lovagoltam a h�n, azon az � amelyet a r�ak �tettek, hol a tiszta viz�bes foly�vetettem egy-egy pillant�, hol a k� �halv�an kirajzol�magas hegycs�ra, hol meg a t� jobbra h� graverei dombvonulatra. Kezdtem beleszeretni ebbe az alpesi t�a, �kezdtem kiismerni is: m�nem tudott becsapni a felh� n� ��napf�. Mert csal�volt itt a nap. Egy kicsit f�leg�tt, elhitette vel�ogy a t�a v�hez k�� � azut�megint elt� nagy felh��t, a hideg pr�j� dobva �minket. Els�lom�nk a Dora Riparia t�tj�fekv�illes volt, melyet a t��szerint - amint az olvas�zony� eml�zik r� egy fortezza �egy forte della guardia v� az els�kalommal tartottam is emiatt ett� falucsk�l, �ut�kider�ogy az er�ben nincs hely�g. Az exillesi parasztok m�messzir�elismert��s termet�n�et, hatalmas lov� mind rohantak el�, bar��san integetve, �� a legjobbkor �eztek, hogy seg�enek kir�atni a h� a s�akkal megrakott szekereinket: a kerekek m�teljesen elt� a h� s a lovak is sz� M�m�dszor � Exillesben ez a balszerencse, �gy nagyon j��ezeknek a der�embereknek a seg��: kezet cs�tak az "Orbiu duca"-nak [Orbieu herceg] (ez �voltam, kedves olvas�semmi k��, hevesen meg�gettek minden r� ismer� azut�seg�ttek kih�szekereinket a k�� egy�musk�sokkal, akik - b�nemesemberek voltak - szint�nekigy�ek a munk�k. Lap�al b� ell�tt benn�Richelieu. Azon nyomban �et k� a kir�nak; besz�ltam neki baleset� �meger�ettem, hogy a t�g semmik� sem tudna �erg� Exillesen. Viszont van egy er�� a Dora Riparia t�tj� amin a t�g�kelhetne s h�ad�g biztons�an megh�atn�a fortezza-ban. Minden a terv szerint haladt, �b�a kir�t nyilv�nyugtalan�tta, hogy a t�ge n��l Sus�megt�dnia, nyugtalans�nak nem adta jel� amikor ism�tal�oztam vele. Mihelyt sereg�l be� minket, megmutattam neki a helysz�ket, s m�s folytattam utamat Chiomonte fel�ebb� falub�hajtotta �els� elind�ni a Susa elleni t�d�, m�ozz��ius hatodik� � m�ius 4��em Chiomont�, �els� pedig 5-� Ha Exillesben bar��s fogadtat�an volt r��hiomont�n val�os �ujjong�fogadott ezen a der�ggelen. A falu lak�gyanis nagyon h�sak voltak nekem, ami� ittj�amkor a rendelkez�kre bocs�ttam a bogn�mat, aki megjav�tta a falu egyetlen s m�r�ta haszn�atatlan szeker� A lovam k� tolong�megben egyszer csak felfedeztem egy szemp�, amely hihetetlen�ontos haj �sz�� ragyogott r�- s ebb�indj� r�mertem Filibert� - Filiberto - ki�ottam -, vieni qui! Kiv� a t�b�azzal az �lt�gal, amelyre h�som emelte, s melyr��at� �rezte, hogy magasan a t�ai f�helyezi. M�kor�an is r�e volt egy felejthetetlen kegyben: a kocsisom mellett �tt a bakon, �tazott velem Sus�, valami csal� ad�got


behajtani. Filiberto ett�ogva �rezte, hogy a h��mhez tartozik, s �meg �z�hiszen a gazd� vagyok. - Vostra Altezza si recorda di me e del mio nome! [Fels�d eml�zik a nevemre! (olasz)] mondta, a b����rosan. - Si, certamente Filiberto. Vieni nella mia tenda a mezzogiorno in punto. Vorrei parlarti a te. - Agli ordini, Vostra Altezza [- H�persze! Gyere d�en a s�amba. Besz�i szeretn�veled. - Parancs�, fels� (olasz)] - v�szolta erre, f�g hajolva. Ezut�ism�beleolvadt a t�be, �lt��z ill�nnep�es arckifejez�el, amit�zonban nem v� nevets�ss�mert Filiberto remek�szotta a szerep� - De nagyon kedvemre val� a n�, gondoltam magamban. - �lagon fel�z� van a gioc�z �a kom��z. �p v�ztem az eb�mmel, amikor Filiberto szertart�s, apr�ptekkel bel�tt a s�amba, �csak nagyon nehezen siker�vennem, hogy le is ��elfogadjon az inasomt�gy poh�bort. Tisztelete jel� csak f�fen�el �t�a n���n, a boromat azonban azzal tisztelte meg, hogy egy hajt�a megitta. Err� borr�z�dokon �fognak besz�i Chiomont�n, gondoltam. - Filiberto - mondtam neki ezut�-, r�b�k egy titkot, amir�ind�re hallgatnod kell, �egy sz�ss�t is k�k t�, amit ha megteszel, szint�el kell �od eml�zeted legm��. - Vostra Altezza - v�szolta �lyesen -, ha a lelkiismeretem engedi, sz�sen megteszem azt a sz�ss�t, hiszen anima e corpo [testest�kest�lasz)] fels�d al�tos szolg� vagyok. - Filiberto - mondtam -, semmit sem kell a lelkiismereted ellen tenned. Holnap Sus� k��de nem a Dora Ripari�k�r�on, hanem a Graver�� - Una marcia lunghissima et difficoltosa [ Hossz�vesz�es �olasz)] - mondta Filiberto. - Megk�ezhetem, hogy egyed�t�kissz� k�rettel indul-e � fels�d? - � nem! Egy eg� hadsereggel megyek. - Sz� katonai hadm�tr�an sz�mondta erre elkomorodva Filiberto. Sz�ncs r� A francia kir� enged�t k�n k�i �els� I. K�ly Em�elt�hogy b�sen �aladhasson a ter�, Casale fel� - Vagyis �els�nek nem eshet b��a? - Semmi a vil�n. Ann�is kev��mivel - amint bizony� te is tudod, Filiberto -, �els� fia a francia kir� s�a. Lo so - mondta erre Filiberto -, e sono ora interamente ras sicurato. [tudom �most m�teljesen megnyugodtam. (olasz)] �z�m szerint t�nnyen megnyugodott, amib�rra k�keztettem, hogy nem ragaszkodik valami nagyon uralkod�oz. De nyilv�oka volt r�hogy ne ragaszkodj�hozz�ahogyan Exilles �Chiomonte lak�k is. � sem kedveltem t�osan a herceget, a hossz�� a kalapj�meghosszabb� hossz��toll��eszel�rroganci�t. - A kir� term�etesen a Dora Riparia menti �megy Sus� - folytattam. - De nekem hol kell let�em err�z �, ha a Graver��akarok odajutni? - Mindj� megmondom, Vostra Altezza: kicsivel az el� hogy a Rio Clarea fejest ugrik a Dora Ripari�. Onnant�els�dnek egyenest kelet fel�ell tartania. - � hol tal�m ezt a Graver� - Gravere nem egy falu, fels� hanem sok falu egy�s a legfontosabb k�k Refornetto. - � mi� olyan fontos ez a falu? - Mert van egy temploma, a templom�k meg pl�nosa. - � m�valami azon a pl�noson? - Tutto. [minden. (olasz)] Ez a tutto sz� �a fejembe. - Magyar� ezt meg, Filiberto! - mondtam. - Mi dolgom lesz nekem ezzel a pappal? - Meg kell kennie a kerekeit... - Mi okb� - Hogy arrafel��ljenek, amerre fels�d akarja, ne ellenkez��ba. � majd megk�m, j�ljon hozz�hogy Vincenzo Tallarico legyen fels�d k�r� - � ha nem j�l hozz� - Egy rosszul megzs�zott ker��em v�at m� fels�d, mint hogy nyikorog! � az a nyikorg�tal��els�, a savoyai herceg f�is elhallatszik. E allora che disgrazia per il povero Vincenzo Tallarico! [� akkor nagy bajba ker�zeg� Vincenzo Tallarico! (olasz)] - Ki ez a Vincenzo? Hol lakik �mivel foglalkozik? - M�mondtam: Refornett� lakik. A rokonom. Ami pedig a mesters�t illeti, b�kat k�� - Sz� asztalos. - No, certamente, Vostra Altezza! - tiltakozott m�atlankodva Filiberto. Vincenzo e un grande artista! [. - Nem, dehogyis, fels� -Vincenzo m�, nagy m�! (olasz)] B�kat tervez, lerajzolja, azut�el is k�� �! � mivel �k� vid�t j�a, a memoria ismeri a Gravere �es �ny� - Ezt �rtsem, hogy hajland�nne elk�rni engem Refornett� Sus�? - Si, certamente. Ha �megk�m, �a pl�nosa is hozz�rul. - � hogy tudod megk�i? - Amikor fels�d let�a Dora


Ripari�k�r�r� Gravere fel�engedelm�l elk�rn�Refornett� - Ma sei un tesoro, Filiberto! [De hiszen te val�os kincs vagy, Filiberto! (olasz)] - ki�ottam. - Nagy sz�ss�t teszel, amit �j�vvel elfogadok. M�ius 6-�il grandissimo esercito francese, [a nagy francia hadsereg. (olasz)] amint Chiomonte lak�ondt� m�hajnalhasad�el��kelt a Dora Riparia partj� Susa fel�A kir� ��nta, hogy a sv�i hadtest, Sault gr�s j�am, a k�r�l egy��l m��yire a serege el�haladjunk, hogy ne okozzunk majd torl�t, amikor a Rio Clarea �a Dora Riparia �efoly�n�let�nk az � �jobbra kanyarodunk a comune di Gravere fel� Minden nagyon j�ent, b�a - amint Filiberto mondotta volt - val� difficoltosa e lunghissima utat tett�g a nagy hidegben, hegyen-v��t a behavazott �nyeken. "� ez m�semmi - mondogatta Filiberto, mintegy megnyugtat�l -, Refornett� Sus� sokkal nehezebb lesz." �p akkor �ezt�g Refornett� amikor a pap befejezte a reggeli mis� s � alkalmam ny� r� besz�t int�i a chiesa parrochialeb�pl�niatemplom. (olasz)] � kifel�art�vekhez: megnyugtattam �, hogy semmi er�kos cselekm�t�sem illetlen szitkoz�t�em kell tartaniuk, senki sem fogja a h�kat kifosztani, le�aikat meger�kolni, hiszen mi csak b�ben-bar��an �aladunk a falujukon, miut�tisztelg�togat� tett� papjukn� Amint kis sz�latomat befejeztem, felt� templom k�n az eml�tt pap, akit kecses kalapemelint�el �ltem �is s Sault gr�s, Filiberto pedig m� meghajl�al, a talpraesett sv�iak meg, akiknek igencsak j��az esz�szecsapt�a sarkukat, s vigy�ba v��magukat: a sarkak �ecsap� egy�� nemigen hallatszott a h�. A pap kegyesen b�tott fel�, majd megk�, k�s�ekresty�, ahol j�z lobogott, s ahonnan nyomban kizavarta a h�m ministr�gyereket, mert legal�is �ondoltam - nem akarta, hogy besz�et�nknek tan�egyen. Elfelejtettem ennek a papnak a nev� amit igencsak sajn�k, mert �al�n semmi sem jellemez jobban egy embert, mint a neve. Vegy�k Filiberto p��t: van-e m�egy n� amely ilyen vil�san utalna r�hogy visel�melegsz� ��ssz�ember? N�h�n szinte semmi �emlegeset sem mondhatok Refornetto papj�l, l�n, ha j�ml�zem, k�kor�zepes magass�, k�es testalkat�ha szabad magam � kifejeznem: k�es lelk�er. Nem ellenkezett, amikor kezdtem "megkenni a kerekeit", primo �laska borral, amit Nicolas adott �neki a nevemben (s amit a pap utas�s� egy hossz�talra pakolt, amin ott volt kiter�e a tiszteletes rendk�l viseltes papi �zete is), secundo, egy kis ersz�yel, amelyben k�Lajosarany lapult. Egyenk� kivette � az ersz�k�l, latolgatta, figyelmesen n�gette XIII. Lajos arcm�t, s csak az utols�llanatban felt�dt sz�en�ete tartotta vissza t� hogy beleharapjon, �izonyosodj�meg r� nem hamis-e. Sz�olvas�nem szeretn� ha azt gondoln�kig�om ezt a szeg� pl�nost. Mert h�szeg� volt, mint minden vid� pap, ak�olasz, ak�francia, kicsiny fizet� h� � gazdag p�t�Ezeknek a vid� papoknak az �te t�yire h�ik nagylelk�n m� csak h�a h�k �olyan szeg� �g�mint a pap. Eml�zem, hogy Lajost is felh�r�tta a s�id�papjainak szeg�s�, ami� s� szemreh��kkal illette a p�ket, de azt m�nem tudom, lett-e n� foganatja ezeknek a szemreh��knak. Miut�a "kerekek megzs�z�" befejez�t - �nem takar�skodtunk a zs�al -, megk�eztem a pl�nos urat, hozz�rulna-e, hogy az egyik h�, Vincenzo Tallarico elk�rjen Refornett� Sus�. Nyomban hozz�rult, s kijelentette: megmondhatom Vincenzo Tallaric�, semmi akad��sem l�a annak, hogy a k�r�egyen; ha Tallarico v�alja a megb�st, � papja nem ellenzi. B���az� megk�ezte, mi� ezt a hossz�nehezen j�at�at v�sztom a hegyes-v�es Graver�� amikor a Dora Riparia ment�sokkal k�ebben Sus� �etn� Vesz�esnek tartottam volna erre a k��e �nt�v�szolni, ez� ink� a tudatlant j�zottam: nem tudom, mire j� a ker�n csak engedelmeskedem kir�om parancs�k. Hogy hitt-e nekem a pap vagy sem, nem tudom, mindenesetre b�ebbnek tal�a, ha nem k�ez�dik tov�, s hagyja, hogy minden tov�i felvil�s�s n��s�gyek t� Amint kil��templomb�Sault gr� odafordult hozz� B��ram (ebben a megsz��an �apodtunk meg, hogy ne kelljen �� "hercegezn�eg "gr�nunk"


egym�), csod�m a kedvess�t, amellyel levette a l�r�efornetto j��nos� s ily gyorsan �egyszer�lint�e vele az �et. - �s�ram - mondtam �erre -, nem kedvess�volt az, hanem gentilezza. - Mi a k�� - A kedvess�bar� er�z�s. Az olasz gentilezza viszont er�d�n��g�l j��amikor It��n vagyok, mindenest�sznak �em magam. A nagy m�, Vincenzo Tallarico lak� kicsiny volt ugyan, de nagyon ��sen volt berendezve, �Filiberto m�alig sz�n�ny sz�Tallarico m�s r�lt - b�j�m�a sz�t sem nyitotta ki -, hogy az �lauzunk legyen, s nyomban �onult a szomsz�s kis szob�, hogy fel�zz� mi pedig ott maradtunk a feles�vel, akinek rengeteg volt a dolga, r�ben gyapj�nt a guzsaly� r�ben k�kis �gfi�a fel�, akik a szokny� k� keringtek �m�tak. A mam�Francesc�k h�� nagyon sz�asszony volt, Sault ��leny�e, n�n b�ltuk, de az� persze diszkr�n, m�amennyire k�sek voltunk r�A k�kisl� m�kev��olt diszkr� abbahagyt�a komiszkod�, lec�eltek el�nk, nagy komolyan szem�vettek benn� majd szeml�k v�zt�l, par�i mutat�ukat nek�egezve, ki�ozni kezdtek: "Sono belli! Sono belli! Sono belli", ["Sz�k!" (olasz)] s a n�csak akkor � v�t, amikor az apjuk bel�tt. Ez a b�s jelenet egyszerre �esztett bennem ��s b�tot. El�el��ny� majd eszembe jutott Catherine �a gyermekem, akik most oly t�l vannak t�, �a sz�m m�jobban �eszorult arra a gondolatra, hogy nem is tudom, mikor l�atom viszont �, hiszen a hadj�t m�csak most kezd�t. Indul�el�adtam k�Lajos-aranyat Filibert�: megd�ntette - de h�lgett is neki -, hogy ugyanannyit kap, mint a refornett�l�nos. Szabadkozott is, mondv� "Troppo, Vostra Altezza, troppo!" [T�k, fels� t�k! (olasz)] Nagy meglepet�mre ahelyett, hogy egy kicsit pihent volna a rokon�l, azonnal indult vel�ssza Chiomont�, vagy mert valami fontos dolga volt odahaza, vagy - ami val�n� szeretett volna mihamar� eldicsekedni a feles�nek a keresm��l. Vincenzo Tallarico l�at�ak�elemmel �z�fel a hossz�a, melyet h� �hidegben fogunk megtenni. J�egtermett, sz�s v��fi volt Vincenzo, a nyaka vastag, cserzett b�arc�k szab�os �f�ias von�i az egykori r� legion�usokat juttatt�eszembe. Amikor hadtest�vezet�vel elindult, �reztem, hogy nagyon lassan haladunk, �azut�r�zm�em, hogy Vincenzo a hegyilak�im� l�eivel halad, amelynek hossza �sebess� v�ozatlan, ak�lefel�ak�f�l�egy� � hossz�on is tarthat�incenzo mindv�g, am�vel�lt, rendk�l hallgatagnak mutatkozott, tal�mert ilyen volt a term�ete, de az is lehet, hogy csak a leveg� takar�skodott, nehogy kifogyjon a szufl�. Kedves olvas�ez a hossz�Reformett� Sus� olyan k�eserves volt, hogy m�elmes�i is f�szt�nne, mik�n eml�sre m��log nem is t�nt, n�ny nagy es� meg azt lesz�tva, hogy egy-k�sv�i, aki ��n j��, elt�dt, de m�ap megtal�uk �. A sz�m hevesen dobogott, amikor Vincenzo jelentette, hogy a dombtet�, amelyre els�t jutott fel, m�l�i lehet Sus��az �laszokat. Elk� Nicolas-t Sault gr�z, hogy vele is tudassuk a h�. A gr�zonnal pihen�endelt el, hozz�sietett s megk�ezte, szeretn�e �magam szem�venni �a helysz�, melyet egyszer m�l�am; ha igen, rendel mell�k�sv�it, hogy elk�rjenek. Kaptam az aj�aton, �nyomban � indultam a k�sv�ival, b�sejtelmem sem volt, mi hasznomra lehetnek, azon k�l, hogy visszavihetik a holttestemet Sault gr�z, ha a hegygerincen t�lens�s el�be botlan�. �zint�sz� nem is ett�artottam a legjobban, b�ily lehangol�lt ez az eshet�. Att��em, hogy valami megv�ozott az� hogy sz�elt k�s�en j�am I. K�ly Em�eln��n�ny f� pillant� vetettem a torlaszokra; mert ha Bellone sz�be m�s bef�kelt a gyan�gy a franci�oldalba t�dhatj�� d�fel�akkor m�l�gat�m ut�is meger�hette a kritikus sz�yat er�l, hely�ggel, s ez esetben az a strat�a, amelyet a b�ros �a kir� az ��es�mre �tett, hat�alann�� volna. M�f�lt a nap, �b�az eget felh�or�tt� nem volt egyetlen k�lt sem, amely elrejthetett volna minket, � h�az utols�h� � ami a hegygerinct��elv�sztott benn� hason cs� tett� a h�. Azut��osan f�eltem a fejem, f�szemmel a megadott pont fel�and�ttam, s akkor v�elen megk�ebb�nt�el. Istennek, h�, nem


l�am sem er�et, sem �emeket, sem katon�t! A torlaszok d�fel�eljesen v�elenek voltak, �m�az els�skal� el��rezhett�gy bevett�t, hiszen mi mindent l�unk, minket viszont nem l�tt senki. S�az volt a benyom�m, hogy a h�m �lasz leg�s� sincs k��ben, pedig a Dora Riparia partj� a Sus� vezet�on, a savoyaiak l�ol�k�l, ott �t mozdulatlanul, t�etes n�es sorokban a francia sereg - puska a l�� - A mi t�d�nkra v�ak, hogy azut��s t�djanak nyomban - sz�t meg a jobbomon Sault gr�aki ��ason cs�t a h�, mint � - H�ne v�ssuk � tov�! H�afordult, s l�am, amint egy csapat �spusk�felsorakozik k�sorban, az els�r a hegygerincen, a m�dik egy�ire m�te, hogy ha az els�r l�e eld�lt, a m�dik nyomban a hely� �hasson. - A c�ont t�osan is felk�lja mag�- s�Sault gr�, szinte sz�ellek ezekre a szeg� emberekre l� De az� megmarkolta a pisztoly� a feje f�emelte s a leveg�l� majd hasonl�pen tett a kapit�, a f�nagy �a z�l�t�szt is. A n� egym� k��v�volt ugyanis a jel, amire az �spusk�k v�ak, s m�s t��ett�a torlaszt. A puskat�y hangzott, ak�a mennyd�s, r� volt, de f�t�, �amikor a f��szlott, l�am, hogy a barik�kat � savoyaiak fejvesztve menek�a v�sba a nagykapun � Ugyanebben a pillanatban a kir�i sereg is elindult az � �mivel nem �tt semmi akad�ba, elfoglalta az �laszokat, majd be�l�a v�skapun, amit az ellens�r�let�n nyitva felejtett. - Sz� �t hozz� sz�olvas� - Uram, rendk�l meg vagyok lepve. �tal�n eg�en m�� szokt�elmes�i a susai szoros bev�l� - Val�, asszonyom, nem eml�ttem a k�legismertebb v�ozatot, a franci��a savoyait, m�edig az� nem, mert egyiket sem tartom hitelesnek. Engedelm�l, uram, az� �m�s szeretn�hallani �. - Hallja h� � legyen a d�b�m, �lje meg, igazam van-e, ha nem veszem � komolyan. A francia v�ozat egy�elm�assompierre marsall kital�� Amid�z it�ai hadj�t v�t � s mi visszat��rizsba, ezt a v�ozatot mes�e el Conti hercegn�k �Chevreuse hercegn�k, vagyis az �gi als�kny�ak, s ezt terjesztette azut�mindenki, aki az udvarn�gy� a kir�t �a b�rost. Asszonyom, k�m, kanyarodjunk vissza egy�ss�z id�, addig a pillanatig, amikor Sault gr�v�i katon�m�nem t� f�usk�val a k�en a hegygerincen, az �laszokt��e. Az � mint m�mondottam, ott �t mozdulatlanul a kir�i sereg, l�oz tett fegyverrel, mintegy sz�lnyire az eml�tt �laszokt�Lajos a savoyai herceghez menesztette h��, s �t szabad �alad� k� t� amit a herceg ism�megtagadott. � erre a csod�tos, a nagyszer�sompierre elvesz�tte t�t, s abban a hom�os, metaforikus st�sban sz�oda a kir�nak, amit az udvari pipisked�m�ak, �a kir� ki nem �hat, mert atyj�z hasonl�az egyenes, ny� katonabesz�h�. "- Sire - mondta e v�ozat szerint Bassompierre -, az egy�k�en �, a heged�a hely�annak s a maszkok is elk�� Ha fels�d ��nja, kezd�t a t�." Amire a kir� ��lag azt felelte, hogy a t�nek nincs el����. Mit nem ad Bassompierre a kir� sz�ba! Nem tal�a furcs�k, asszonyom ezt a kir�i v�szt, mik�n tudjuk, hogy ha voln�k is ���nem tudn�haszn�i �, hiszen a t�g, mint asszonyom is j�udja, az exillesi fortezz�an maradt, Sus�l j�tnapi j�f�e. Megbolondult volna a kir�? Minden kit�d�az eml�zet�l, esz�vesztette, s m�azt sem tudta szeg�, hogy mit besz� Bassompierre persze nem fogadja el az ostoba ellenvet�. R�rdul a kir�ra �megleck�eti, mint egy tejf�sz�t, s v�l �zza meg helyette a d�st: "- Sire, most m�ideje gondoskodni ���l! M�em j�a hogy a t� az� maradjon el, mert hi�oznak a maszkok!" - Mit sz�asszonyom, milyen mes�szerepet oszt mag� Bassompierre? Mily csod�peplumba burkol�! A szeg�, gy�, hab�, nevets�s Lajos mellett igazi h�, a furia francese megtestes�je, amit �sod�ak benn� olaszok, s amihez m�azok a francia kell�k is t�ulnak, amiket viszont a h�ek csod�ak: a tollforg� a szellemess� Asszonyom, legyen a tan�an-e ember, aki nem al�el egy ilyen kellemd�fakad�hallat� "M�em j�a, hogy a t� az�


maradjon el, mert hi�zanak a maszkok!"? A "maszkok" a francia t�g hatvann� ��Hallgass�k, j�berek! Franciaorsz�marsallja sz� - Kegyelmed teh�egy sz�em hisz ebb� t�netb�uram. Egyetlen sz�em. Sem a t�netet nem hiszem el, sem azt, hogy Bassompierre olyan szerepet j�zott volna, amilyet itt mag�k tulajdon� de m�azt a k�tett sugalmaz� sem, miszerint n�szemk�besz�etett volna a kir�yal. - H�ez sem igaz? - Nem bizony, asszonyom. El�r is a kir� mellett mindig ott volt a kegyenc, Saint-Simon, aki besz�i ugyan sohasem besz�, de a f�yitva tartotta. � ott volt m�egy nagyon fontos szem�is� akit �ekes m� Bassompierre szint�nem vett �re. - Richelieu? - �bizony, asszonyom! Richelieu, akinek a v�m��a kir� ebben a k��en is kik�e, �aki - b��a meglepet��a megf�ml�s erej�n - azt javasolta, hogy el�Sault gr�nt�en oldalt�d� a torlaszok ellen, s csak azut�ind�a meg a kir�i sereg front�s t�d�t. A kir� pedig nyilv�al�ezt a megold� fogadta el. Nagy gonddal �sok munk�l k��tt�el� elker�dm�tet - vajon mi� mondtak volna le r�az utols�llanatban Bassompierre kedv�t, s mi� d�ttek volna m�s a front�s t�d�mellett, amely mindig oly sok ember�tet k�el? - De ha, j�rtettem, uram, kegyelmed a savoyai verzi�em tartja hitelt �eml�. - Val� � van, asszonyom, de nekik legal� van ments�k a hazugs�a. A savoyaiakat legy�k, vigasztal�uk kellett h� ez� tal�ak ki olyan t�neteket, amelyek azt mutatj� hogy veres�k ellen� is h�sen helyt�tak. �y h�azt mes�� hogy a k��es �magatehetetlen K�ly Em�el az �laszokhoz vitette mag�karossz�ben - amivel �, meg azok is, akik a sz�t vitt� azt kock�att�volna, hogy fogs�a esnek. Amikor a francia kir� h��meg�ezett, s szabad �alad� k� a kir�i sereg sz�ra, a herceg egy olyan mondattal v�szolt, amely ut�t�nelmi sz�� lett. Elutas�tta persze a k�st, de �hogy v�sz�n a savoyai b��is benne foglaltatott: "Noi, non siamo inglesi e sapremo difendere i nostri passaggi." [Nem, nem vagyunk mi angolok, mi megv��zorosainkat. (olasz)] La Rochelle ostrom� c�ott, b�az �ehasonl�s er� s��tt, hiszen ott nem az angolok, hanem mi v��y szorost, m�ozz�ikeresen, h� annak a g�ak, amir�kkoriban eg� Eur�besz�. � a savoyai t�net�s m�egy h�s epiz� f�gyzett. Amikor a franci�el�l�k az �laszokat, a savoyai herceg fia, Piemont hercege, kimenek�tte atyj� aki magatehetetlen�z�hez sz�ve k�en fogs�a eshetett volna. A savoyaiak szerint una brillante carica-val [egy nagyszer�ammal. (olasz)] szabad�tta ki. Amin mindj� el kell gondolkodnunk - mert h�mif� rohamr�ehetett itt sz�ovasrohamot ind�tt volna a herceg, az �okon �a barik�kon � Vagy gyalogosan sietett atyja seg��re, mik�n a kir�i sereg �Sault gr�v�i hadtest�k katon�m�elfoglalt�az �laszokat, s a v�k hanyatt-homlok menek� m�a susai v�skaput is t�a-nyitva hagyva maguk m�t? � egy�al� vajon kock�athatta, asszonyom, a herceg �a fia, hogy a v�son k�l rekedjenek? Kock�athatt�e, hogy mindkett�et meg�k ebben a csat�n, s ez�al a Savoyai-h�napja le�ozz�It��n? Nem tudom, hogy vannak ezzel az it�ai hercegek, de Franciaorsz�an, s tudom�m szerint minden�r�an, az a szok� hogy a kir� messze elker�- Richelieu sz�zn�t�l - "vesz�es helyeket", hiszen az uralkod�l� csaknem mindig sereg�k azonnali veres�t is maga ut�vonja. - Teh�nem hiszi, uram, hogy a k��t�yomor�savoyai herceg az �laszokhoz vitette mag�karsz�n? - Nem lehetek oly udvariatlan, hogy ezt az ��st k��e vonjam. A herceg minden bizonnyal odavitette mag� hogy szeml�tartson a v�lmi rendszer felett �lelket �� v�kez�ton�a, de amint a szemle befejez�t, miniszterei tan�� nyilv�visszat� a palot�ba, hogy ott v�a ki a csata v�t. Nem v�k sz�en�, hogy a tan�ot megfogadta: egyetlen eur� uralkod�m cselekedett volna m��. - De nem volt-e m�az is �ts� uram, hogy egy maroknyi ember k� volt szembesz�ni egy akkora hadsereggel, amilyen Lajos�olt? - ��? � nem! Ink� sz�t� - Sz�t� uram? Egy ilyen gy� hely�ggel? A f�l �lt �laszokkal? A korl�lt parancsnokkal? Ilyen felt�lek mellett meg�i harminc�er katon�l? - Ha a "sz�t� nem tetszik


asszonyomnak, haszn�uk a "sz�el� sz� - Sz�el� - Az bizony, asszonyom! K�elje csak el, milyen neh�helyzetbe ker�roly Em�el, a k�hatalmas szomsz�k�szorulva: az egyik a mindig jelen l� Spanyolorsz�volt, a m�k a franci� akik azonban mindig csak r�ke id��ttek It��n. Ha t�osan j�r��a keveredik az � csak �taz�anci�al, a t�z�k ut�a spanyol lehordja a s�a f�g, vagy m�valami enn�is rosszabbra ragadtatja mag� Ne feledje, hogy a savoyai K�ly Em�el a spanyol kir� sz�s�se, �mint sz�s�sek osztoztak a montferrati v�sokon is: Casale a spanyolok�Savoy�Tino. De t��ssza a jelenhez. Ha �dja a franci�ak It�a kulcsait, az Cordobai Gonzalve szem�n a spanyol sz�s�el�l�t jelentette volna, de ha e kulcsokat er� erej�l ragadj�el t� az eg�en m�dolog. K�ly Em�el ez esetben feh� mint a h�- � a sz�el�el�e a k�nt hat�? - Nem mondhatn� asszonyom! A machiavellista politika legf�gy�s� az, hogy csak ideig-�g hat�s. A spanyolokat nem vezethette m�t�k� herceg az orrukn�fogva, f�, amiut�a tudom�kra jutott, milyen kedvez�lt�lekkel k�t vele b�t Lajos: K�ly Em�el megtarthatta Tin�s m�tizen�er Lajos-aranyat is kapott ��d��. S amikor Gonzalve azt is megtudta, milyen t�d�z�k k�ette tal�ozott Franciaorsz�kir�a �a h�Piemont herceg�k feles�, r�zm�, hogy r�becsapt� ann�is ink�, mivel a kir�i sereg v�l m�s szabad elvonul� kapott Sus�� felszabad�tta az ostrom al�asal� ahov�zut�egy er�ely�ggel bevette mag�Toiras. A k�kezm�ek nem sokat v�ttak magukra. Mihelyt Lajos visszat� az �s Franciaorsz�a, a spanyolok K�ly Em�el ellen fordultak, kimutatt�a foguk feh�t, s azt k�elt� hogy szegje meg a Lajossal k�t szerz� egyik z�d�t, nevezetesen azt, amely Toiras �katon�ell�s� vonatkozott. A k�el�j��a kicsinyes ��k�arasoskod�roly Em�elnek, de nem zavarta t�osan Toiras-t sem, aki tudta, mit jelent ostromlottnak lenni, s hatalmas �lmiszer-k�letet halmozott fel. � nem is tartan�m��osnak K�ly Em�el szem� h�ni a szerz�szeg�. A szerencs�en herceget orsz� f�ajzi helyzete k�szer�tte r�hogy hol a spanyolokat, hol a franci�t �lja el. Mi pedig, sz�olvas�hogy megtartsuk Casal� Mantov� Savoy��a Velencei K�rsas�t, id�nt ell�gatunk It��, de hadi sikereink ellen� sem tudjuk igaz�megvetni itt a l�nkat, hiszen csak �taz�nd�k vagyunk ezen a t�n... ��IK FEJEZET


Amint bevonult Sus�, a kir� megb�a Richelieu-t - �nem Bassompierre-t, kedves olvas�-, hogy nyugtassa meg a v�st, amit a b�ros v�elen ��el �t�mel meg is tett, szem�es dics��l mit sem t�ve, amit p�� az is bizony� hogy amikor intra muros a h�m torony egyike nem akarta megadni mag� nem ind�tt t�d� ellene, megel�dett a torony v�inek �ret�l, miszerint nem fognak l�a katon�kra. � a v�k betartott��ret� A savoyai K�ly Em�ellel �a piemonti herceggel Lajos egyform�kegyesen b�. Megengedte, hogy visszah�anak Aveillan�, a Sus�z k�i kis er�, t�z�k ut�pedig, ritka udvariass��� tan�nys�t, nem foglalta el � maradt kast�ukat, hanem egy szomsz�s, a kast�n�kev��z��kev���elmes h�an rendezkedett be. A s��l, Piemont herceg�l k�te meg a b�szerz�t, amely v�t vetett a k�orsz�k� h�r��ak, �- amint l�uk - igen kedvez�lt�leket biztos�tt a herceg �a fia sz�ra. De m�miel�t�ztunk volna Savoy�l, megromlott a viszony k�k �mik�t�lmondom, mi t�nt. Kedves olvas�ha szeleburdi vagy, feled�ny �rendetlen, mint j�am is - kiv�, ha hivatalos feladataimat l�m el, vagy k�st teljes�k -, v� j�z eszedbe, hogy a felsoroltak nem csup�apr�b� amiken bar�k k�cs�dhatunk, hanem igen s� v�ek, melyek bel�atatlan k�kezm�ekkel j�atnak, s ha nem nemesember a v�es, ak�m�k�et is kaphat ��yak�. Jelen t�net��n �hav�n egy bizonyos Clausel a francia orsz�ton elvesz�tt n�ny iratot, amelyet a megtal�k nagy fontoss�nak �ltek, � h�az iratok k���e j�ak, m�em Sus�, a kir�hoz is eljutottak. Lajos m�s�s felh�rod�al �elk�d�el olvasta � �meg � Azut�nyomban mag�z h�tta a b�rost, aki szint�elolvasta mindet, �szint�l�t a szava megd�n�ben: a megtal� irat egy szerz� volt, melyet a nagyon katolikus spanyol kir�, IV. F�s a francia hugenott�vez�, Rohan herceg k�t. E szerz� �elm�n a herceg � negyvenezer arany duk�t kap, ha siker�rehoznia Franciaorsz�n bel� f�en protest� �amot. Volt min f�borodni! A spanyol politika sz�entelen �zents� teljes val�an mutatkozott meg ebben az undor� dokumentumban. A spanyol kir� urbi et orbi a katolikus egyh��arcos�k nyilv�totta mag� azt hangoztatta, hogy egyed�k �pes t�etesen kiirtani a vil��z eretneks�t, s mindek�n aranyat �r Rohan hercegnek, ha siker�rehoznia Franciaorsz�hat�in bel� protest� �amot, hogy ez�al meggyeng�e az egyetlen eur� orsz�t, amely szembesz�hat egyeduralmi t�v�ivel. Lajosnak, e szerz�t olvasva, hol az undora, hol a d�lt nagyobb, �haragja akkor h�tt tet��, amikor megtudta, hogy a k�t�, akinek a seg��vel l�ej�ez a meg�apod�Rohan herceg �a spanyol kir� k� nem m�volt, mint a s�a, Piemont hercege. A kir� mag�z h�tta Aveillan�l, irgalmatlanul leteremtette, �sos vallom� k�elt t� s amikor visszat��anciaorsz�a, a spanyol kir�t isten� �atosaink el��a a szerz�t is, meg Piemont herceg vallom�t is. Az �atosok azonban k� emberek, akik azt hiszik el, amit j�ik elhinni�gyis ebb� t�netb�gy sz�em hittek el. A szerz� nyilv�al�hamis��, hogy az orsz�ton tal��volna, teljess�el val�n� - �hol az az ember, aki elvesztette? A herceg vallom�t pedig nyilv�a susai gy�dikt�a. Mindezt persze nem mert�volna hangosan kimondani, csak egym�f�s�, �atos k�el. S m�akkor sem hittek a szerz� val��ban, amikor Clauselt v�e elfogt� s �llom� tett, miel�felakasztott� Mindez csak koholm�, egy csavaros agy elmesz�ye, nyilv�al�gye, hogy ki� k�ezgett�egym��gy s� k�ret�n, les�szemmel. A Rohan herceg �a spanyol kir� k� titkos szerz� felfedez� ut�m�s�bb��, hogy a kir� orsz�nk �es hugenotta v�s�egyszer s mindenkorra t�re k�szer�e. Lajos negyven napig maradt Sus�n, s azut�- nagy �� - v�e k�� kezdett vissza, Franciaorsz�a. �y h�minden rem�em megvolt r�hogy hamarosan Orbieu-ben lehetek, vid� otthonomban, ahol Catherine v� r� hiszen a kir�nak ezut�m�nem lesz sz� tolm�ra, l�n hogy a harc ez� franci�k�t folyik majd. Sajnos azonban nem ��nt, ahogyan rem�em: hi� c�zgattam r�hogy nem tudom, vajon sz�kasz�sra vagy arat�a �k-e haza orbieu-i birtokomra, Lajos egy sz� sem reag�. "Az arat�a legjobb


hivatkoz� alap", jegyezte meg Nicolas sotto voce, mert h�egy cip� j�unk, hiszen ha bek�nt�a ny� az �nriette-je elk�rte az �Catherine-omat a birtokomra. Miut�k�elen voltam kipuhatolni, mi lehet a kir� sz��, s Richelieu seg��t sem k�ettem, hiszen �hasem vetemedett volna arra, hogy �els� tervei ut�szimatoljon, v�l Guron � fordultam, akir�ml�rataimnak el�k��n m�eml�st tettem. Boldogok azok az emberek, akiknek jellemz�hez egyetlen sz� el� Schomberg egyenes ember, Guron pedig h�s. � szerencs�mindenki, aki ilyen embert tudhat a bar��k. Mindent �nt�elmondhat neki, fenntart��gyanakv�n��range-i meg��sor�megh�am Guron urat a sz��mra, s mivel az udvar egyik hasp� volt, nagy lakom�adtam a tisztelet�, majd a desszertn� az utols�lat ut� megvallottam neki, hogy mi aggaszt. - Bar�m v�szolta Guron, akinek nem volt s�visszat�i P�zsba, hiszen m�j�eje csak a t�rhely�zel�n v�tlenszer�elbukkan�lgyekt�� szerelmet �megk�ebb� - Bar�m - mondta �-, kegyelmed a sok j�lajdons�nak az �ozata. Olyan j�olg�tot tett tolm�k� R�ziget� oly remek�yt�t mint go between Buckingham �Toiras k�t, �m�ragyog�n teljes�tte k�s�Graver�n, hogy a kir� most ism�kamatoztatni k�nja diplom�ai k�ss�it, s azzal fogja megb�i, hogy t�yaljon a hugenotta v�sokkal �Rohan herceggel, aki h�s kegyelmednek, ami� oly ny�san s el�enyen t�yalt az anyj�l, Rohan hercegn�l, amikor megl�gatta � seregeinkt�stromlott La Rochelle-ben. - Hitemre! - mondtam -, val� j�ml�zem a b�s id��re (mert id�ora ellen� is b�snak volt mondhat�aki La Rochelle-ben fogadott, s arra is eml�zem, mennyire csod�am a b�rs��, hogy ott maradt h�i k�en, v�alva az �z� �a sok vesz�t, holott Lajos k�zer is felaj�otta neki, hogy elt�zhat ebb� pokolb�s mened�e lelhet egy k�i, b�s kast�ban. H�err�an sz�gondoltam magamban, m�Guront a lov� k�rtem, megint a h�r�vol Catherine-t�s a gyermekemt��vajon milyen hossz�ig kell m�n��m �? Kedves olvas�bizony� eml�zel r�hogy La Rochelle bev�le ut� hi� b� a kir� oly embers�sen s keszty�zzel a v�ssal, egyetlen m�hugenotta v�s sem tartott b�atot. Most teh� hogy Sus�elfoglaltuk �Casal�felszabad�ttuk, a ny�s Franciaorsz�a visszat�e ezt a probl�t is meg kellett oldanunk annak �ek�n, hogy a kir�s�an v�t �enek a polg��r�s az orsz�eg� ter�a kir� fennhat�a al�er� Ha megn��rancia kir�s�t��t, azt l�uk, hogy a hugenotta v�sok egy k� ment�helyezkednek el; az �Privas-t�ndul, majd Saint-Ambroix-n, Al�n �Anduze-on �eg� Nimes-ig h�k. E v�st�zut�a k� nyugat fel�artva s egy sz�s g�letet �a le v�l Castres, Mazamet �Montauban v�sokkal z�l be. A kir�i hatalom eddig sohasem merte ezeket a v�sokat egyszerre megt�dni, mindig csak hol az egyiket, hol a m�kat, s ha az ostromlott v�s elesett, a hugenott�azzal vigasztal�k, hogy l� a t� "a Gondvisel�kegyelm�l" tov�ra is az � maradt. Ha viszont a kir�i hatalom vallott kudarcot, s nem siker� ostromlott v�st bevennie, amint p�� Montaubant, a kudarc b�rs�t �tt az �es t� v�sba is, er�ette azt az ��ket, hogy legy�tetlenek, amit a papjaik is sz�n�goztattak. It��l hazat�e Lajos Richelieu b�rosra b�a a hugenotta v�sok visszah��t. Ett� pillanatt�ichelieu, �els� legf�minisztere, t�leges kinevez�n��a hadsereg f�ancsnoka lett. El�vel szemben megvolt az az el�, hogy egy nagy hadsereg �t a rendelkez�re, melyet a vil�La Rochelle elfoglal� �Casale felszabad�sa �legy�tetlennek tartott. Ebben a hadseregben tisztess�sen fizett�a zsoldot, nem sz��k az �lemben, a katon�fegyelmezettek �harcedzettek voltak. A b�ros ezen fel� egy olyan rendk�li k�ss�el is rendelkezett, amely a legb�abb marsalljainknak sem mindig adatott meg: j� �l�ess�el, amely mentes volt az a priori-t�egy-egy �nden r�let�apr�osan kiismerte, s d�sei el�patikam�egre vetette az �es "pr��"kontr�. Ha ezt tudjuk, azon sem kell csod�oznunk, hogy amiut�a nagy feladatot megkapta a kir�t�nem �ervezte, hogy k���dja majd meg a jelent�b hugenotta v�sokat, hanem hogy az �eset egyszerre, egyazon id�. A hadsereg,


amelynek az �n �, el�nagy hozz�hogy r�ekre oszolj� s egyidej�t�djon meg minden l�d�rost: a Cond�erceg Montaubant, Vantadour Castres-ot, d'Estr� marsall Nimes-et veszi ostrom al�A kir� �Richelieu az im� felv�lt k� cs��t�d, vagyis a hugenott�leg�akibb franciaorsz� f�k�veszi t��ami nem m� mint Privas. M�s 19-�tizenkilencezer gyalogos, hatsz�lovas �a t�g, amelynek imm�nem kellett att�artania, hogy beles�a h� amivel az exillesi t�fenyegette, beker� a v�st. M�s 26-�Privas megadja mag� Sz�olvas�bocs�on meg nekem, de most olyasmir�ell besz�lnom, amit�iztosan elfutja sz�szem�a k�. Amikor Privas-t bevett� a kir� �a b�ros hosszan tanakodott, hogy vajon hely�al� ha ism�nagylelk�egyelmet gyakorolnak, amint La Rochelle kapitul��ut�tett� s b�egyik� kegyetlen ember, �rezt� hogy ez az �g�n oly sz�gesztus nem vezet eredm�re. Egyetlen m�hugenotta v�s sem nyitotta meg el�k a kapuit az ut� hogy La Rochelle kegyelmet kapott. Ez� megkem��tt�h�a sz�ket. Lajos, most el�r, szabad kezet adott a katon�ak - b�k�bb, azt hiszem, gy�te emiatt a lelkifurdal�-, s �ltek az alkalommal. Privas-t kifosztott� feld�, fel�tt� s am�hallgattam szeg� lak�k k��eesett ki�oz�t, s l�am a h�ikat felperzsel�gas l�okat, nyomorultul �ztem magam, �a k�kez�pokban m�sokkal kev��amikor tan�ehettem, mint nyitja meg sorra kapuj�a kir� el�a sok v�s: Saint-Ambroix, Al� Anduzem Nimes, Castres, Mazamet �Montauban. El kellett gondolkodnom e kardcsap�n��ett v�sok furcsa eset� s v�l igen les�v�m� alakult ki bennem az emberi nemr�hiszen a Privas-ban megnyilv�l��enletes katonai brutalit�al el��, amit irgalommal �j�v�el addig m�sohasem. Lajos - m�n� �oss�al t��tt - j�a �irgalmass� azonban hamarosan �megmutatkozott, m�ozz� j� 27-�kibocs�tt kegyelmi rendeletben, amely a protest� v�sok sors�l rendelkezett. Falaik �b�y� leromboltatnak, �persze mindben helyre kell ��ni a katolikus vall�yakorlatot. A rendelet elt� azokat a kiv�s�kat, melyeket IV. Henrik biztos�tt ezeknek a v�soknak - k��a legkir�bb az ad�tess�volt. Ugyanakkor - s itt mutatkozott meg a kir� csod�tos m��oss�! - elkobzott javaikat visszaszolg�atj� s Lajos, okulv�a m�li hib��k�ezi mag� hogy a hugenott�mind�re biztons�an �etnek Franciaorsz�an, s gyakorolhatj�vall�kat. Nem volt t�gy sz�diplom�ai k�ss�imre, amikor a kir� nev�n Rohan herceggel t�yaltam. Semmi m� nem akart, csak kimenek� cs�b��erre bizony j�a volt. A Franciaorsz��Anglia k� b�szerz� megfosztotta term�etes sz�s�s�l, a hugenotta v�sok kapitul��pedig, melynek k�kezt�n szertefoszlott az a rem�, hogy Franciaorsz�n bel� protest� �amot tud l�ehozni, term�etellenes sz�s�s�l: a spanyolokt�s megfosztotta. A vil�urai, ��zik, kev���esek a vall�kra, mint a n�ik. Olyan kedvez�lt�leket k�lhattam Rohan hercegnek, hogy nem is lett volna �elme alkudoznia. Kegyelmet kapott, visszaszolg�att�javait, �vigaszd�� m�� sz�zer tall� is foly�anak neki. De az� n� �s keveredett az �be: a hercegnek Franciaorsz�n k�l kell letelepednie, a legink� javallott hely a Velencei k�rsas� mely ��ar�nk, s mivel folytonosan a mil�i spanyol terjeszked�t�etteg, nagy sz� van egy �oly kiv� hadvez�e, amilyen az ellent�rban Spinola m�i. Rohan herceget teh�a legnagyobb tisztelettel Toulonig k�rt� ahol is nyomban behaj�k a feles�vel, le��l �minden vagyon�l egy�ria gy�szeme fel�val� j�olg�tot tett a velenceieknek, ut�pedig m�jobbat a kir�nak, amikor �els� utas�s� megakad�ozta - ha csak ideiglenesen is - a spanyolok Val Tellina-b� berendezked�t. Lajos, amint m�t�z�s eml�ttem, gy�e La Rochelle �Aunis szeles, es�viharos id��t. Amikor pedig 1629 j��n - elfoglalta Nimes-et, ezt a sz�v�st f��sz�� ellen� t�legnek, fullaszt�, vagyis szint�elviselhetetlennek tal�a, s alig v�a, hogy t�zhass�innen. Azt sem mondhatn� hogy a p�zsi kl�t szerette, hiszen valah�szor kil�tt a Louvre kapuj� panaszkodott a f�os�k utc� terjeng�z miatt. P�zs vonzereje els�ban a k�i Saint-Germain-en-Laye volt, ahol a


gyermekkor�t�tte, s ahol szabadon l�gezhetett �vad�hatott is Peq vadaskertj�n. Languedocban hagyta h�a b�rost, hogy �l�e a kegyelmi rendelet pontos v�ehajt�t, �ga pedig j� 15�elutazott Nimes-b�� teljesen v�tlanul, k��al az indul�el��es�tt, hogy �is vele tartok, teh�szok� szerint semmi id�em hagyott a felk��. Tal�m�s hatottak a c�zgat�im, hogy tudniillik arat�a szeretn�m�orbieu-i birtokomon lenni, ezt azonban m�k�net form�ban sem mertem volna megeml�ni, nehogy ��, hogy a kir� valami m� az �akaratomnak engedett, mert az� megharagudott volna, olyan f��nyen �gyanakv��te a hatalm� Csak Schomberg-t, SaintSimont, Guron urat, a szem�es szolg�t� beosztott tiszteket �engem vitt mag�l, k�ret�ig a h�m kedvenc ezred� melyek mindegyike titkon meg volt gy�ve r� hogy egymaga t�t � mint a m�k kett�y�e. Saint-Simon [az eml�rat� apja] volt az egyetlen - a kir� minden eddigi kegyence k� a leg�bb, legokosabb �legh�sebb, r��l a legkev��enceg� akinek �and�lye volt a kir� hint�an, b�ez az "�and�em fedi teljesen a val�ot, hiszen Lajos id�nt elkergette maga mell� s szeg� ilyenkor hol az �hint�n, hol Schomberg-�n, hol Guron�n tal� mened�t. � amikor egyszer � n�m vend�skedett - mondhatn� megint egyszer -, megk�eztem t� mivel vonta mag� a kir� haragj� amire �lv� mosollyal � felelt: - Lajos id�nt megcs�lik t�, mint mindenkit�aki h�el szolg�a. - De m�s, milyen indokkal szokta kikergetni a hint�� - Hol az�, mert t�kat besz�k, hol az�, mert t�veset. - � a b�rost�s megcs�lik id�nt Lajos? - K�es k��ez, nagyj�m! - mondta erre Saint-Simon azzal a gunyoros, fi�sollyal, ami miatt annyira kedvelte mindenki. - Nyomban visszavonom, ha tapintatlannak tal�a. - Sz�ncs r� Lajos szereti, tiszteli �csod�a a b�rost, jobban, mint b�i m� a vil�n, de n� nyomaszt� �i a szellemi f�y� �ilyenkor azt teszi, amit a cs�y�� szok� nagyot r��a zabl� hogy f�almasan eml�ztessen r�ki itt a l� ki a lovas. De az �gbe is, h�nem olyasmiket mondok nagyj�mnak, amit � tud m� m�ozz�zem�es tapasztalat�l, ahogyan �is? - Ez is k�es k�� - mondtam erre nevetve. - De �nt�sz� val� vannak tapasztalataim e t�n. Lajos szereti kicsit megk�zni legh�sebb szolg�, �azt hiszem, ez� �rte meg nekem is h�okkal el�a hercegs�t, mint ahogy t�legesen megadta volna. Amire Saint-Simon �allgatott, mint a s� amib�rra k�keztettem, hogy igaz az udvarban kering�r, miszerint a kir� neki is hercegs�t �rt... J�os isten!, gondoltam magamban, milyen keveset kellett tennie ennek a kedves ist��ternek ahhoz, hogy magasra emelkedj�a nemesi rendben, m�ak meg milyen sokat!... Ha j�ml�zem, P�zs fel�z utols�� meg��y� k�tett Lajos a hint�a, s olyan rosszkedv�l�zott ezen a reggelen, hogy m�m�att��em, a kegy, hogy mag�z rendelt, v�l a vesztemet okozza. K� utunk hossz�nos cs�el kezd�t, amit term�etesen �nem t�ttem meg, csak Lajos, viszont att��nyugodtan szemreh�� tehetett volna a hallgat�m�. Nagyon megk�ebb�h� amikor v�l a zek� ujj�l kih� egy levelet, s fel�ny�n � sz�t: - Sioac, amint tudja, nem tudok a hint� olvasni, mert a r��t�melyg�fog el. Ez itt egy jelent� amit ma reggel kaptam a b�ros �. Mindennap k�yet tette hozz��ltan, de nekem mindj� az jutott eszembe, mennyire megs��k, ha Richelieu ak�csak egyetlen napot is kihagyna, �nem sz�lna be neki az �am��- K�m, olvassa el ezt a levelet. Fennhangon, Sire? - Jaj, dehogy! Semmik� sem akarom, hogy b�i megt� hint�n a cs�t. Mag�n olvassa, �ha v�ett vele, �egezze hangosan a l�eg� A b�ros �ndig olyan terjeng� �k�m�esen fogalmaz. A v�elens�g sorolja az �eket �ellen�eket. Richelieu fogalmaz�ban � a sz�t�i dialektik�csod�am a legjobban, s egy�� nemegyszer hallottam, hogy Lajos is dics�e minden r�letre kiterjed�il�s �m�eres fejteget�it. N�n elolvastam teh�Richelieu level� nehogy b�it is "megt�k" a hint�, s azut�� sz�tam: - K� vagyok, Sire. - Hallgatom mondta erre Lajos, f�lts�t sz�elve, de � sem igen tudta leplezni afeletti �� hogy a b�ros nap mint nap mindenr��koztatja. - Sire, a b�ros Piquecos kast�b�r fels�dnek. - Piquecos? Milyen


fura n� - Languedoci n� Sire. - Mindj� gondoltam. � hol van ez a Piquecos-kast�? - Nem messze Montaubant�Sire. - Nagyon helyes. A b�ros �m hajland�ban a v�sban aludni, amely csak nemr�adta meg mag�neki. Folytassa, Sioac. - Igenis, Sire. A v�si el�r�amikor a b�ros bevonult a v�sba, szerett�volna, ha a lov�l lesz�va egy baldachin alatt foglal helyet, amit a tisztelet� ��ttak f��nenci� azonban elutas�tta az aj�atot, mondv� hogy az eml�tt kiv�s�csak a kir�t illeti meg. - Ez val� � van - jegyezte meg Lajos, l�at��detts�el. - A b�ros ugyanezen okb�zt is elutas�tta, hogy a v�s konzuljai gyalog haladjanak a lova mellett s � k�rj�� v�sh�ig. - Ezt is helyesen tette. Kik ezek az emberek, hogy r� c�ket aggatnak magukra? Konzulok! R�an vagyunk vagy Montaubanban? - Sire, fels�d Languedocj�n a v�si el�r� nevezik "konzuloknak". - Folytassa, Sioac. - Azut��revette, hogy a montaubani Szent Jakab templomb�sak egy k�lna maradt meg, annyira megcsonk�tt�a megreform� vall�ak, ez� a b�ros �gparancsolta, hogy a kir� k��re halad�alanul �ts��a templomot. - Ez val� a legkevesebb, amit megtehetek - mondta Lajos. - � v�l, Sire, �nenci� besz�t int�tt a hugenotta vall� lelk�ekhez. Biztos�tta � r� hogy mostant�ogva fels�d nem vall�k, hanem alattval��k szerint fog az emberek k�k��t tenni. - J�ondta a b�ros. - V�l a b�ros �jelentette, hogy fels�d szeretn�ha minden h� egyazon hitben egyes�De ezt a boldog v�ifejletet Isten seg��t��a, �egyed�k Isten�l. - Ez nem fog tetszeni �atosainknak - mondta Lajos -, de h�n kifejezi azt, amit val� gondolok. - A b�ros �g� lend�, kifejezetten fels�dhez sz�tir�val z�a level� Id�etem, Sire? - Id�e, Sioac. -,,Sire, mindenki meghajlik fels�d nev�. M� elmondhatjuk, az igazs�ak megfelel� hogy a l�d��az eretneks�forr�i kiapadtak." Lajos egy kicsit elgondolkozott ezen, majd lassan � sz�t: - Nem! Ez csak f�gazs� a l�d�forr� val� kiapadt, de az eretneks� nem. De h�mi m� tehett�lna, mint hogy kibocs�ttuk ezt a kegyelmi rendeletet? M��ltuk volna le a hugenott�t? �tem volna el ezeket a j�anci�t Franciaorsz��� m�mif� kegyetlen ostobas�kat kellett volna elk�nem, amiket �atosaink forgatnak velej� Most � mondta, "velej�, nem pedig �"agyukban", ahogyan az atyja mondta volt, s ebben az �ef�en m��em is hallottam ezt a sz�csak �e. Ezut�Lajos lehunyt szemmel oly sok�allgatott, hogy m�azt hittem, elszenderedett. � v�l, a szem�kinyitva, tiszt�cseng�ngon kijelentette: - Meg kell adni a b�rosnak a legnagyobb tiszteletet. Kir�s�nk hat�in bel�k�l minden nagy siker� �n�ainak �b�r elk�el�inek k�nhet� H�m nappal k�bb Lajos ism�megh�tt a hint�a, de ez� eg�en v�tlan, bar� okb�ami v�elen �� szolg�. - Sioac - mondta -, eml�zik az orbieui kast� er�puj�z k��tt tervrajzomra, amit az ut�rajzoltam, hogy kegyelmedet kis h�n meggyilkolt�a katonas��lbocs�tt martal�? - Nagyon is j�ml�zem, Sire, hiszen ez a tervrajz az�be�ve, aranykeretben l� legszebb szalonom fal� - Micsoda? Sioac! Bekereteztette �a fal� akasztotta? H�egy tervrajz puszta d�? Mi� nem �ttette fel azt az er�, �amint megterveztem? De hiszen meg�ttettem, Sire, pontosan fels�d terve szerint, az�katon�lakj��nem is volt okunk semmi riadalomra. - Ezt j�ette - mondta Lajos. - Egy hercegs�hat�it ��eg kell v�ni, mint egy kir�s�t: nem szabad hagyni, hogy b�i is bet�n oda. - Majd r� cs�ut�� folytatta: - Sioac, holnap est� Montfort-l'Amauryba �nk, �parancsot adtam, hogy ott sz��lj�el a seregemet. Viszont �n�- m�amennyiben nincs ellen� -, ha Orbieu-ben t�etn�az �zak� - Sire - mondtam �erre -, hitvesem is ��is v�elen�dogok lesz� m�s�sen megtisztelve �zz�unkat, ha vend�l l�atjuk Orbieu-ben, s m�k�i lesz�azottaim is ��vre meg fogj��lni, �mel �b��el, l�gat�nak napj� Neh�volt Lajosnak tetsz�rm� �ni egy k�netet. Ha t�ssz�agy t��iasra sikeredett, dag�osnak tal�a �h�lg�e gyanakodott. Ha pedig t�vidre, szemtelennek, egyenesen a m���s�� �zte. De ez alkalommal ��am, siker�tal�om a megfelel��t, mert egy halv� mosolyt l�am �uhanni komoly arc� A hint�lovasok, szekerek �gyalogosok hada


hossz�gy�menetben vonult az � s k�r�� meg�tak; Lajos a k�kez�g�� elbocs�tt, ��sietve megkerestem Nicolas-t, valamint a b�j� Cl�c kapit�t �Schomberg marsallt. Nicolas-t arra k�em, hogy m�ap reggel, m�k��al pirkadat el� induljon �, ��es�e Orbieu hercegn� hogy a kir� aznap �zaka n�nk sz� meg, k��en h�el�ndent az uralkod�lt�gad�hoz; Cl�c � azt k�em, hogy bocs�on az �e, Nicolas rendelkez�re egy tucat musk�st, aki elk�ri Montfort-l'Amauryba; Schomberg-t pedig arra k�em, hogy utas�a az �get �az �emeket, engedj�az eml�tt k�m�t az indul�kijel�ideje el�t�zni. - Ebb�egal� megtudtam - mondta Schomberg -, hogy a k�kez�g��Montfort-l'Amauryban lesz. Van ott egy t� partj�pedig egy mez�hol felverhetj��ainkat. Ezt a mez� ki tudja, mi�? - "IV. Henrik t�rhely�k" nevezik. - � tudom, mi�, m�ozz�p�� mondtam nevetve. - Ott t�nt, hogy egy fiatal parasztasszony kis h�n belev�a a sarl� IV. Henrikbe, annyira f�bor�tta, hogy a kir� az �ldj�v�zte a dolg� - � mik� v�a ki mag�Henrik ebb� cs�b� - Egy t�megszokott, szellemes riposzttal. "K�s lenn�meg� a kir�odat, aranyosk� csak mert megtr��a a f�det? Nem tudtam, hogy kegyelmed a kir� - v�szolta erre a menyecske -, de azt besz�k, j�el van v�a a nyelve, ak�sak a ti� ���m, a szem�is sz�sen legelteti a feh��cs�n." Lajos bejelent� ink� csak a hi�mat legyezgette, �ni nemigen �tem, hogy vend�l l�atom kir�omat az �kis kir�s�mban; �zerettem volna megt�i otthonomba, ahogyan Tr�bev�le ut�Od�sz t� haza Ithak�, h�s P�lop�hoz. Az It��n �Languedocban megtett hossz�f�ds�s ��csak vid� birtokom b�j� v�tam, s e birtok �ss�re, akit �omban is ��am mindig, hogy siet el� karj�sz�kisgyermek�. � hogy eg�en �nte legyek, kedves olvas�b�uram ir�i ragaszkod�m mit sem lanyhult, jobb szerettem volna zavartalanul �ezni a boldogs�t, amit a szeretett hitvesemmel val�l�oz��rt, s nem azon agg� sz���m s�em-e meg a protokoll szigor��sait. Lajos ugyanis nagyon komolyan vette a protokollt, �nem bocs�tt meg egyk�en azoknak, akik - m�ha akaratlanul is - v�ttek ellene, s nem adt�meg neki a kell�szteletet. Ez a g��g (amely az apj�megmosolyogtatta volna, hiszen �ndig, minden�sztelen�elkedett) nem r�rtis��agy hi��akadt, hanem abb�hogy gyermek- �ifj�ban oly gyal�tosan b�ak vele hatalm�k bitorl�az anyja �az aljas Concinik. Az anyakir�n�sszes gyermeke, fiai �le�ai k� csak az arra legkev��rdemest szerette: Gastont. Nem rend�g, amikor mind�re t�zott Franciaorsz���m le�a. Nem ejtett k�et, amikor a fia, a sz��l beteges Nicolas meghalt. � mivel tudta, hogy Lajos viszont nagyon is ragaszkodik szeg� kis��z, az aljas Concinit k�a les�h�el Saint-Germainbe, aki oly tapintatlanul k�te a fiatal kir�yal a gy�h�, mintha kifejezetten �ezet�lelte volna a b�t�n. S Lajos megal�at�i a koron�s ut�sem �ek v�t: amikor el�r eln�hetett saj�tan�� �sz��, durva, k�s�s anyja d� r�rmedt: - Hallgasson! Lajos nem akart botr�osan �esz�kozni az anyj�l a tan� sz� el� Elhallgatott. Arcizma sem r�ult. De sohasem bocs�tt meg az anyj�k. K�bb, amikor l�z�os hatalma v�e val�oss��ozott, vagyis amiut�meggyilkoltatta Concinit, az anyj�pedig sz�zte Blois-ba, a sz�v�os csak ennyi magyar�tot f� a t�ntekhez: "Az anyakir�n�em �� velem, ahogy egy kir�yal s ahogy egy fi�b�i kell." A seb, amelyet szeretetlen s �r�en megal� anyja �a lelk� sohasem gy�lt be eg�en, b�a f�alom az �k sor�tompult. Biztosra veszem, hogy ezekben a r��d�n keresend� oka annak, hogy Lajos eg� �t�n olyan g�� ragaszkodott kir�i kiv�s�ihoz. Szorongva figyelte mindig, nem fukarkodik-e valaki a neki j� tisztelettel. A k�ezet�n mindenki tiszt�n volt vele, milyen rendk�lien ��ny e t�n, legink� Richelieu, aki - mint l�attuk - a legutols�asn�is al�tosabban, tapintatosabban �tisztelettud�n viselkedett, Lajos id�nt m�s nagyot r�ott azon a bizonyos zabl� igen nagy f�almat okozva ilyenkor a b�rosnak. Mindezzel csak ��ltetni akarom, kedves olvas�mennyire f�em, hogy meg tal�m s�eni a n�nk vend�sked�jost, vagy hogy a


felv�tt nyelv�m t�osan tisztelettud�therine s�i meg, t�t �ntes�vel. De semmi baj sem t�nt, minden csod�n ment. Lajos megszeml�e az er�put, �oly el�dett volt vele, mintha a saj�kez�l �tette volna. Az orbieu-i templomot is megn�e, ��mel hallotta, hogy �is hozz�rultam a falak meger��hez, a tet�lyre��s�z, a par�t is k�elmesebb�ettem, s a pap anyagi j��l is gondoskodom, mert a p�nem tesz eleget k�ezetts�inek. Amikor a p�kre terel�t a sz�ajos fanyarul megjegyezte, hogy bizony nagyon sz�k��k a szeg� vid� papok j�nd�� pedig h�a vall�yakorl�szemernyi k�t sem l��ha ak�egy tucatnyi gazdag p��t megsz��k - de mire menn�k v�saink �falvaink a papjuk n��ajost minden �ekelte, a legapr�r�letek is, m�a birtok bev�li �kiad� napl� is l�i k�nta, �gy v�l bemutattam neki a napl�ezet�int-Clair urat �seg�j� Loren�is. �y �ztem, meg�ntette e p�sz��, k�en Lorena fiatals�, akit "kicsik�ek" sz�ott, de minden h��ndolat n��lent�en az apj�l, aki egykoron cseppet sem �atlanul, hanem mindig j�a titkos m�tes tartalommal haszn�a ezt a sz� V�zet�on is bej�a a birtokomat, �ez� mintha kev��ett volna el�dett, mint addig. - Tudom, hogy t�gy k��t jelentene fallal venni k� az eg� birtok� de legal� telep�en s�yt. Ha egy s�y el�magas �s�nehezebb �utni rajta, mint egy falon. - Viszont a s�yt k��gy�i, Sire. - Igaz, de a t�sszir��zik - vetette ellen Lajos -, � rajta�er�ad��em kell tartani. V�l m�a sv�iak f�t is szeml�akart tartani, amire azonban sz�tottam, ez� minden�ylett-ragyogott, mint a nap, amikor ott �tak hapt�an el�. Lajos el�dett volt fell�s� dali�alakjukkal, �zet�s fegyverzet� a l�z�kkal azonban m�kor�sem. - Sioac - mondta -, legal� k�zer ekkora �and�st�gre van sz�. Ezzel hercegi-pairi m���k is tartozik. Meg�rtem, hogy megdupl�m test�gem l�z�t, de titokban k��eestem, nem mintha zsugori voln� csak �en takar�s vagyok, mint az ap� � amikor e kimer� nap ut�v�e bez�attam magam m�t szob� ajtaj�s elny�tam Catherine mellett a baldachinos �ban, melynek f�eit gondosan �eh�, hitvesem � sz�t: - K�m, ne f�m�el az illatos�tt gyerty�t: el�r is, mert olyan kellemes az illatuk, m�dszor pedig, mert szeretn�l�i az arc� am�besz�et�- H�besz�etni fogunk? - k�eztem egy b�tos s�jal. - Az� ne cs�en, bar�m: az �zaka, h� istennek, hossz� miel��dn� magunkat a gy�r�k, szeretn�n�ly dologban vil�sabban l�i. - Rendben van, v�k h��hallgatom, asszonyom - mondtam erre, s in petto elt�em, mennyire megv�ozik a szeret�mint a h��e lesz... - Az els�rd�m � sz� v�tt bele mondand�a, s k�n, mintegy csillap�lag, b�s kis fintorral megsimogatta az arcomat -: l�gat�j�hozz� Lajos vagy szeml�tartani? Hiszen eg� nap alig l�am. Ami azt jelenti, gondoltam magamban, hogy �ig l�tt, �re sem vett t�d, sz�hitvesem... - De h�mi m� v�, bar�� - k�eztem. - Lajos katona-kir�, amint atyja is az volt. - Att��lehetne a h�ek csod�ja, amint atyja is az volt. - �zint�sz�, bar�� az atyj�nem fogadtam volna ily k��vvel a h�mban. Eml�zz�csak r�hogy a Cond�ercegnek el kellett menek�az orsz��z�hitves�l, mert Henrik a szerelm�l �e asszony�.. - Mindenesetre az az ember - vonta le Catherine, kiss��tosan, a v��keztet� -, akit kegyelmed b��oz, nem szereti a n�. - Ez nem igaz! Nem szereti az anyj��a feles�t, s j�a van r�hogy ne szeresse �, viszont im�a a h�. � persze szigor�etartja a t�arancsolatot: ne k�nd felebar�d feles�t! - H�kegyelmed, uram - k�ezte Catherine, aranybarna szem�r�vetve -, hossz�i�sor�szint�betartotta ezt a parancsolatot? Megk�nta vagy sem felebar�a feles�t? Sz�olvas�szavamra meglepett ez a gyorsas� hogy tudniillik Catherine egy szempillant�alatt kir�otta kardj�a h�b�H�ki tart itt szeml� - villant �az agyamon - a kir� vagy sz�hitvesem...? �y d�ttem, hogy az igazat mondom, ami, kedves olvas�vesz�es v�alkoz� m�ha teljesen �atlanok vagyunk is. - Asszonyom - mondtam -, k�Kirk�s megk�rtett, de egyik sem j� sikerrel: nem buktam el. - Hol, mikor �ki k�rtette meg? k�ezte Catherine, v��ngon. - � ki volt a "felebar�, akinek a feles�t nem volt szabad


megk�nnia? - Asszonyom, felebar�nem volt. A sz� forg�yik h� a sz��d�olt, �gyasszony, a m�k esetben pedig k���l volt sz�kikhez Sault gr�l egy���oztak be, Sus�n. - Micsoda? J�allottam? Kett�yszerre? K�t�lasz n�s m�azt meri mondani, hogy nem bukott el! - Val� nem buktam el, asszonyom, m�ozz�ault gr��t�l, aki hossz�ai tart�d�nk idej�hajland�lt v�alni a big��a kedvem�, amivel egy �tre lek�ezett. - Sault gr�A gentil sesso m�k nagy rajong� Ez azt�a biztos�k! �, amint mondja, "lek�ezte" kegyelmedet! Milyen g�ns kifejez� Engem val�gal elb� Hiszen sokkal ink� azt gondoltam volna, hogy k�ilyen j�r�megosztozik mindenen! - Asszonyom - mondtam nevetve -, semmi alapja sincs a v�skod�nak! T�or�atatlanul h�tam kegyedhez, �amint asszonyom szokta mondani: "Ennyi. Pont." De ha azt hittem, hogy ez az �kis sz�dulat v�t vet a k�ez�d�ek, nagyon t�dtem: mintha egy kis kaviccsal akartam volna g�t vetni valami �datnak. A szemreh��z�k csak nem akart v� szakadni, �amikor a szavak �a m�teljesen kimer�tt �elcsig�tt, egy hirtelen mozdulattal a h�ra ford�ttam sz�hitvesemet: nem t�varias gesztus, elismerem; hitvesem sz�t t� zokog�al v�szolt r�s k�ei - ha bocs�tk�st nem is, hiszen arra nem volt okom - kedves, bec� szavakat csaltak el�l�, m�v�l mindketten meg�zt�gy a szavak ideje lej�. � b�Catherine nem volt hajland�sszavonni �t v�ait, nem is kezdte �a v�skod�, s mintegy hallgat�os megegyez�el mindketten �ett�intha a gyan�sr�egfeledkezt�lna, � - h� az �ek - az �zaka h�al� r��n m�a gy�d szerelemnek �ozhattunk. Lajos csak k�napot �k��zak�t�tt Orbieu-ben. J� 21-�t�zott, �utols�z�tkez�nkkor Catherine fel�ordulva � sz�t: - Kedves rokon... B�ez a megsz��a protokollnak megfelel�lt, ha a kir� egy hercegn�z int�e szavait, hallat�Catherine mindannyiszor elpirult ��n, s a szeme l�san csillogott. - Kedves rokon - folytatta a kir�, r� cs�ut�-, kedves rokonom, Siorac kir�s�nk azon ritka hercegeinek egyike, akik nem panaszkodnak, ha kir�ukat kell szolg�iuk, r��l igen j�gazgatj�a saj�gazdas�kat. Viszonz�l, meg mert It��n s a languedoci hadj�t sor�is nagy seg��mre volt, szeretn��egjutalmazni. Megk�em a b�ros urat, hogy P�zsba visszafel�ajd Montfort-l'Amauryn kereszt�j�s mindkettej�ozza mag�l P�zsba. �kez� szeptember tizedike k�, vagyis csak t�mint egy h� m�v�at�ddig pedig a kegyed �et� b�m a f�� kedves rokon... - H�san k�n�Sire - mondta erre Catherine, k�ekkel k�ve. E k�ek l��Lajos minden �enet n��ad�atr�ezdett besz�i. Ellenszenvet �esztett benne minden, ami egy asszony viselked�ben n� volt, nyilv�mert az anyj�juttatta esz�, s a sz��eneteket, rohamokat, d�r�ket ��ng�ket. Mindamellett - ellent�en az udvari pletyk�al - igenis szerette a n�, csakhogy egy gyermekkor�l bel�velt g��miatt nem mutatta ki a vonzalm� Annyira f�ek, hogy rajta is ki�k atyja szoknyabolond term�ete, hogy a papok kisgyermek kor�l a test v��k m�s�s megvet�re tan�tt� �ll�tt�be, mintha az volna a legsz��s�a legf�b�mely teh�a legr�ebb utat jelenti a pokolba. Lajos k�olyan megjegyz� is tett t�zt�n, amikor Catherine-nal egy�hint�oz k�rt�it - azt hiszem - m��k nem felejtek el. - J�l�nk - mondta - h�sen harcoltak La Rochelle ostromakor az angol flotta ellen. K��a legnagyszer��tteket La Lathumi� �lamint a kegyelmed k�fiv�, Pierre �Olivier Siorac vitte v�ez. � mivel mindh�an nemes katon� �c�n���vit��k� hamarosan a m�i c�t adom�ozom nekik. M�most tudathatja vel��. K�netet mondtam kir�omnak, magamban ujjongva, hogy mekkora �et szerzek majd a fiv�imnek a levelemmel, amelyben t� besz�lok e csod�h��s k�n annak is �tem, milyen boldog Catherine, La Lathumi� asszony kebelbar�� hogy �g a bar��t �es�eti a sz�er� fordulatr�aki nyilv�sokkal jobban fog �ni a m�i c�ek, mint a f�e, akit minden c��jobban �ekel a dics� �a p�. Melegen megk�ntem Lajosnak, hogy � megtiszteli a csal�mat, �a


hint�l�artva m�megjegyeztem: -A susai �languedoci gy�em ut�bizony� nagy �� szolg�majd fels�dnek, ha ism�P�zsban lehet. - Nem annyira, mint szeretn�- v�szolta erre Lajos, elkomorulva. - �y hallottam, ugyanazok az ��kod�k v�ak, amelyek m�indul�mkor is megm�ezt�az udvar leveg�, s hossz�oll�m alatt nyilv�csak rosszabbodott a helyzet, s m�nagyobb gonoszs�kra sz�thatok. Amint a test�gt��vett hint�tovag�lt, m�el� a h�m ezred haladt, Catherine agg�s k��llant� vetett r� �de Saint-Clair � Lorena jelenl�ben lakatot kellett tennie a sz�ra, csak este, m�lefekv�ut�tehette fel k��it, amikor kezdet�vette a "f��seveg�, vagyis amiut�baldachinos �unk f�ei elz�ak minket a k�gt�s az �unkat a nagy szob�l lev�sztott k�is meleg szob�k� var�olt� Ezek a f��ersze az� �etsz� � �erengett rajtuk az illatos gyerty�f�e, amelyek az � jobb �bal fel��ek. A "f��seveg� vagy k�te, vagy megel� a szerelmesked�, de el�vagy ut�mindig sor ker�, s mivel Catherine-nak is, nekem is j�sz�k� volt, a bizalmas cseveg�gyakran ��ut�egy �g is eltartott. - Bar�m! kezdte Catherine, mihelyt elny�ellettem; g�r haja sz�n keretezte csinos arc� s a f�� �z� f� eleven, aranybarna csillog� var�olt a szem�. - Mik� lehetnek egy ilyen nagy hatalm��nak olyan ellens�i a Louvre-ban, akik miatt nyugtalankodnia kell? � mif� ��kod�k azok, melyeknek a m��l tart? - Ha hihet�chelieu-nek, bar�� h�mf� �eesk�l is sz�n. H�mf�? - �y bizony: az orsz�agyok�l, a n��s az idegenek�l, vagyis az �atosok�l. Mindh�m szervezked�Richelieu ellen ir�ul, �ha �iker�lveszejteni, az - ha nem is jelenten�gyben a kir� buk�t is - nagy vesztes�volna a kir�nak. - Kik tartoznak az eml�tt n�� - Ha megengedi, bar�� Richelieu sorrendj�k�n� s n� az orsz�agyok szerepelnek az els�lyen. - � kicsod� - Nem tudjuk eg�en pontosan, kik vesznek r�t k���eesk�n, mert igen �osak, hiszen sok a vesztenival�. � d'�ernon herceg, a Cond�erceg, a Guise herceg, Soissons gr�Bellegarde herceg �Montmorency herceg biztosan k��tozik. - � �ind gy�k Richelieu-t? Teljes sz�kb� - De mi� acsarkodnak r�nnyire? - Mert tudj� hogy Richelieu gyakran lekicsinyl� emlegeti az orsz�agyokat. � La Rochelle bev�le balj�l� a sz�kra. - Mi�? - Ha a kir� �Richelieu k�s volt egy olyan er��lmi rendszerrel ell�tt v�st elfoglalni, amilyen La Rochelle, az �raikat is b�ikor elfoglalhatja... - Kit�z�azik ez a mond� - D'�ernon hercegt� Vesz�esek ezek az orsz�agyok? - Nem annyira, mint szeretn� M�ha egyes�k is az er�t (ami csaknem kiz�), az nem vetekedhet a kir� erej�l. - Gyilkoss�a is gondolnak? - K�s �aikban minden bizonnyal, de j�udj� hogy ez csak �m. A kir�t is, a b�rost is �el-nappal er� �k, r��l a b�ros k�nd�g�k t�telen bes�olgozik, akik minden�fesz�k a h�jukat; a kir�s�egyetlen hatalmass� sem ihat meg egy poh�bort vagy egy cs�e tejet vagy h�est an��gy Richelieu ne szerezne tudom� r� - Akkor most t�� - mondta nevetve Catherine - a n�sszeesk�e. - �y l�m, az �eesk�k ez a fajt� �ekli a legjobban, asszonyom. - Term�etes, hogy egy asszony k�ncsi r�mire k�s egy olyan asszony, aki r�t vehet a kir�s�hatalmi j�zm�an. - Nyugodj�meg, bar�� sok rosszra! - Uram, kegyelmed gonoszkodik! M�edig azt �ki nem �hatom! � ezent�m is leszek t� kedves kegyelmedhez! De am�ezt mondta, felk�lta az ajk�cs�, s amikor a sz� az eny�el tal�ozott, olyan puha �meleg volt, hogy egy szempillant�alatt sz�szlottak a k��viharfelh� - Kicsik�- mondtam -, semmi rosszat nem gondolok �a n�l - � ellenkez�! Csakhogy most nem az olyan asszonyokr�esz�k, akik Angli�n vagy Franciaorsz�an az �am�en is kit� eligazodnak. Nem, most eg�en m��an sz�zokr� n�l, akik val� sokat tudnak �ani. - � kik � - Els�ban is Guise hercegn� - Guise hercegn�A kegyelmed tulajdon �sanyja! - Ne besz�en err�bar�� B�az udvarn�ez aff� segreto pulcinella, [Paprikajancsi titka, azaz: ny� titok. (olasz)] �sohasem teszek r�eml�st, b�a nyilv�al�b�ellen� nagyon szeretem a hercegn� - Hib� - A kir�n�ut��g�tartja a


legmagasabb rang�gynek az udvarban, holott ez nyilv�al�nem igaz. A v�szerinti hercegn�egel� �angban. - � m�az �r�n is intrik� - �zint�sz� csak f�k�el, mert �os �sokat is betegeskedik. A t� h� sokkal tev�nyebb: a f�estv�m, Conti hercegn�Soissons gr� �f� Chevreuse hercegn�aki mind k�a leg�gibb. El kell olvasnia az eml�rataimat, bar�� abb�ok mindent megtudhat a b�teikr� - El fogom olvasni. Csak m�egy k�� Mi� gy�k ezek az asszonyok a kir�t �Richelieu-t? - H�rak le�ai �hitvesei mind, s f�ek, hogy apjukkal vagy f��egy�et is megal�� De van m�m�okuk is. Felett� b� a sz��kre, melynek r�n igen magasra emelkedhetn�k az udvarban, ha a kir� �Richelieu nem lenne ir�ukban oly hideg, mint a j� Sosem bocs��meg nekik a megvet�ket. - Vesz�esek ezek az asszonyok? - De mennyire! Chevreuse hercegn�ltette be p�� Chalais szeg� agy� Lajos meggyilkol�nak gondolat� - � �ghez is tudta volna vinni a gyilkoss�t? - V�ez bizony, l�n a kir� szem�es szolg�t� rendelt nemesember. - � nem lehet m��pen megb�i ezeket a full�os d�kat? - Bar�� a francia kir�s�an nem nyakaznak le n�. - De sz�zhetn��! - Azzal a kir� sz�s nagy csal�t megs�ene. De a Chevreuse-t m�s sz�zte. Sajnos azonban a sz�zet�en m�t�bajt okozott ez a sz�� mint itthon. �y h�ink� hazah�� - � ezek a d�nok m�kat is megfert�k a gy�t� - A f�eiket m�kev��ink� az anyakir�n� akit az �atosok, vagyis az "idegenek" is sz�n��ros ellen usz�nak. - Azt akarja mondani teh�- k�ezte Catherine, egy m� s�jal -, hogy az "idegenek" �eesk�a legveszedelmesebb mind k�t? - �y van, bar�� De engedje meg elmondanom, hogy "idegennek" a kir� �Richelieu nemcsak a P�zsban � spanyolokat nevezi, akik k� a legtev�nyebb Senor Mirabel, IV. F��e �k�. - Hogy a csud� nevezhetnek "idegennek" Franciaorsz�an sz�t embereket? - csattant f�atherine. - Mert a hugenott�ir�i gy�t�tt a spanyolokhoz h�. Ilyenek a m�eml�tt �atosok, akiknek a vezet�Marillac �B�lle az anyakir�n���agy� cs�tett�m�� abba a kev�e, ami van neki. - � kedves f�uram - sz�t r�Catherine, f�g nevetve, f�g haragosan -, besz�en, k�m, nagyobb tisztelettel az anyakir�n�l! - Nyugodj�meg, kicsim. A kir� el�nem mondok ilyet, b�nem vagyok biztos benne, hogy a lelke legm��nem �ene-e egyet velem. - Pedig h�az volna a term�etes - mondta Catherine, r� gondolkod�ut�-, ha az �atosok most h�sak lenn�k a kir�nak, ami� egyszer s mindenkorra eltiporta a hugenotta l�d�. - Csakhogy a kir� a gy�m�nem arra haszn�a fel, hogy t�-vassal kiirtsa az eretneks�t, s ezt �atosaink sosem fogj�megbocs�ni neki. �p ellenkez�: ��be l�ette a kegyelmi rendeletet, m�sz� folytatja a t�ss�n �spanyolelleness�n nyugv�litik�t, azt a politik� ami� az apj�is meggyilkolt� A "meggyilkolt� sz��Catherine oly hosszan hallgatott, hogy m�m�azt hittem, �mba mer�gyik pillanatr� m�kra, ahogyan szokott. Amit � nem is tudom, mi�, meghat� tal�am: gyermekien kiszolg�atottnak t�lyenkor, s mintha teljes m��g megb�tt volna benne, hogy �megv�m. De nem aludt el, mert hirtelen megsz�t: - A kir� teh�nem t�d - mondta, szomork�n -, ha att�� hogy a b�ros csak gy�ttel �gonoszs�al tal�ozik, amikor hazat�P�zsba. - Nem mern�j�sokba bocs�ozni, bar��- mondtam -, de �is azt gondolom, hogy nem t�d. HATODIK FEJEZET Lajos nem sz�sen v� meg, s f� nem hossz�re, azokt�z embereit�akikben teljes m��g megb�tt. De m��os volt, s megadta mindenkinek azt, ami j� B��m volt szerelmes a hitves�, �rezte, mennyire szeretem �az eny�t, �ez� olyan hossz��et enged�ezett a sz�nkra, amilyenr�lmodni sem mertem, s ami� v�elen��voltam neki. Ez a negyven nap oly nagy gy�r�en telt Ithak�an, P�lop�al, hogy egyetlen pillanata sem t�dhet ki soha az


eml�zetemb��m�s, amikor megpr�om ezt a nagy boldogs�t szavakba �ni, elakad a tollam. Fogalmam sincs, mi� oly k���tot, a gondot �a szomor�t le�i, s mi� nem tal�uk a szavakat, ha a boldogs��karunk besz�lni. Tal�mert az alapj�n v� ink� rem�re, mint rem�telens�e hajl�ber �ekint a boldogs�a is, mint a j��s�e: ha megvan, nincs mit mondani r� hiszen ez a term�etes �apot, a szerelmi b�t viszont egyfajta betegs� amely mindig magyar�tra szorul. De mik� is gondolhattuk volna mi ezt m��, Catherine �� amikor k��nk is csupa boldog ember �: Saint-Clair �ren�val �Nicolas Henriette-j�l? Egy nagy szerelem csak�egt�nik vel�gyszer�mag�l �et�n, nem firtatjuk, mi mi� van �, s mi� nem �Csak ha egy szerelem m�v�t �, ha elvesz�tt�ves� s egyed�adtunk, keserves mag�ban, akkor kezdj�sg�atni sajg��nket. De am�tombol a szerelem, csak hagyjuk, hogy sodorjon az � az esem�ek sz�n, �telien k�ik egym�, an��gy oda kellene figyeln�juk, �m�a sz�sendes id�kok is gy�r�t rejtenek. Olyankor ker� a gy�d besz�et�kre, amikor is a test boldog kimer�ut�semmis�ket mondunk egym�ak, de a hang, egy-egy tekintet �s� t�t mond, mint maguk a szavak. A Catherinenal folytatott gy�d besz�et�k sor�azonban egyszer csak mindig a felsz�e t�a harag: Catherine kimeresztette a karmait, a szeme v��sillogott �a szememre h�ta a k�susai "t�rv�, mintha �gy�tam volna t�enn�yenkor �is d�urultam az igazs�alan v�skod�miatt, s azon t�em, vajon nem lett volna-e jobb hallgatnom a susai k�rt��ha � ellen�tam neki. Azt sem �ettem, hogy mi� �en a k�susai �� f��ny, csak mert ez a k�h� olasz, hiszen egy kor�i �om�ely�egy m�k Kirk�sm�lt �ig� k�ed� k�rlete csaknem sikerrel j� - gondolatban el is buktam, s k�bb kicsit sajn�am is, hogy csak gondolatban, hiszen - amint kor�an m�megvallottam neked, kedves olvas� az er� gyakorl� szerintem igen h�tlan dolog. Ezek a kis pengev��k, amelyekre k�m �Catherine k�sor ker�em ejtettek komoly sebet egyik�sem. Arra gondoltam, hogy ha Catherine t�tt volna hossz�eket t� t�l, bizony� bennem is f�red a f��nys� b�v�skodni nyilv�nem mertem volna, hiszen �mmi t�t sem adott a gyanakv�a: a h� makul�an volt, m��a h�ss�nk el�oly csillap�atatlanul v�tam a gentil sess�, hogy ha m�meg nem �nthettem, legal� l�om kellett a k�isel� okvetlen�yannyira, hogy ha bel�em a Louvre-nak valamely term�, �ott csak f�iakat l�am, szokny�visel�em�t egyet sem, aki b� �sz� k��tt volna a gy�etnek, valami rossz �� lehangolts�lett �rajtam. � minthogy a Louvreban - mint minden z� k�s�en - mindenkit figyelnek �mindenki figyel, az udvaroncok persze �revett�k� ��nys�met �a h�m m�t versik�t �epigramm�t faragtak r�. Az udvarn�senki, m�Lajos sem ker� el az ilyen kis gonoszkod�kat. Ha egy�hettem Catherine-nal, nemcsak egym� tehett�dogg�hanem a fiunk, Emmanuel is boldogg�ehette egyszerre mindkett�t. Sz�olvas�ha az �kegy�l szint�anya lehet, m�ozz�zeret�ya, meg fogja bocs�ni nekem atyai elfogults�mat, ha azt mondom, hogy Emmanuel a vil�legszebb kisgyermeke, az anyja pedig a legjobb anya a f�n! El kell mondanom, hogy kir�s�nkban min�magasabb rang� h�, ann�kev��iseli gondj�gyermekeinek, r�gyja � a dajk�a �a komorn�a, akik nem felt�en�zt��nem is mindig kedvesek. Catherine-nak nem volt teje, ez� h�� k�telen volt dajk�fogadni, akit azonban a legnagyobb k�tekint�el v�sztott ki, s minden szoptat��jelen volt, maga tette tiszt� a gyermek� maga f�e, �ztette, s ha �zaka fels� a kicsi, el�volt talpon, mint a dajka: viselked�t Guise hercegn�elytelennek, polg�nak, s�p�snak min�ette volna - ha tud r� Hogy visszat�ek az �Emmanuelemhez - bocs� meg, olvas�hogy megint visszat�k r�, sz��l fogva nagyon sz�kis leg� volt, sz�s v���os testalkat� �annyira szeretem, hogy m�a hib�is el��ny�nek; p�� hogy k�ves kora ut�kiss�s�y�ett a term�ete, �ha olyasmit parancsoltak neki, amihez nem volt kedve, f�e vetette mag� r��, �torka szakadt�l �tt: "Nem akarom! Nem akarom!" Ami az ��b�gy hangzott: "Nem akajom! Nem akajom!", tekintve, hogy az


"r" hangot m�nem tudta kiejteni. Ez a negyven nap gyorsan eltelt, a nappalok ��zak�sebesen v�ott�egym�, forgott az id�d�reke, amelyet a haldokl�ly lass� a szerelmesek meg t�osan is gyorsnak �znek. A negyvenedik nap est�n v�tlan l�gat�rkezett: Schomberg marsall, legbens� elv�szthatatlan j�r�m. A kir� parancs�hozta: �els� arra k� csatlakozzam halad�alanul Richelieu-h�emours-ban, amely Fontainebleau el�az utols�g��ye, �ahol a kir� �a kir�n��a, hogy �lyesen ler�tisztelet�La Rochelle-i �languedoci f�es siker�t. Az udvar m�valamivel el���n �elep�mours-ba, hogy tapsoljon, �enezzen �d�k�retet alkosson eg�en Fontainebleau-ig. �� hogy r�t vehetek az ��en, �elhat�ztam, hogy m�ap m�hajnalban �kelek Schomberg-rel. Catherine nem tarthatott vel�iszen legal� k�napra volt sz� ahhoz, hogy �ecsomagolja minden ruh�t s egy�holmij� ez� ��tt�ogy majd a h�v�n tal�ozunk P�zsban, a Bourbons utcai palot�an, ahov� sv�iak fogj�elk�rni, s � elker� azt a fejetlen ny�t is, amellyel az udvar k�z� j� Nekem nem volt sz�m a sv�iakra, hiszen Schomberg-t a saj�katon�k�rt� Sok mindent megtudtam Schomberg-t�am�a hint� eljutottunk Nemours-ig; elmes�e p��, mi t�nt Nimes-ben Richelieu �a kir� k�t, amikor Lajos, aki nehezen viselte m�a v�sban uralkod�s�t, �at�zott, hogy t� hazaindul P�zsba. A b�ros kijelentette, nem l�a a t�z�ak semmi akad�� "felt�, hogy �els� el��lyesen bevonul Nimes-be". A bevonul�nagyon fontos volt Richelieu sz�ra, hiszen a kir� ezzel a cerem�val szentes�tte volna a b�ros kor�i �ret� hogy tudniillik a nimes-i hugenott�teljes vall�zabads�t �ezhetnek. Mihelyt azonban Richelieu t�zott, Lajos �elen haragra gerjedt. Mi�? - k�eztem elk�dve. - A "felt�, hogy" fordulaton. - "Felt�, hogy"...? - Hadd ism�em el a mondatot, amelyben ez a szerencs�en "felt�, hogy" szerepelt: a b�ros nem l�a akad��annak, hogy a kir� visszat�en P�zsba, "felt�, hogy el��lyesen bevonul Nimes-be." - � mi baj van ezzel a mondattal? - A "felt�, hogy" h�r�tta fel a kir�t, s tan��szabadj� is engedte haragj� "A b�ros felt�leket szab nekem. Hallott� �y kezel, mint egy taknyos k��Megengedi, hogy visszat�ek P�zsba, felt�, hogy el�bevonulok Nimes-be! � mi t�nik, ha nem vagyok hajland�vonulni Nimes-be? Nem enged�ezi, hogy visszat�ek P�zsba? Az �gbe is! Mi vagyok � iskol�fi� az �ben az orsz�an? A b�ros t�a tan�mesterem? �a vil�legmakacsabb embere, �fikarcnyit sem t�ik az eg�s�mmel! J�os Isten! Meghalok ett�z iszony�egt�� akkor m�vonuljak v�g a v�s t�tcak�n, csak mert a b�ros �y k�nja! Felt�, hogy! Ki hallott m�ekkora szemtelens�t?" Alig egy �al a kir� d�r� ut�- amely egyeseket elszomor�tt, m�kat viszont v�elen �mel t�tt el - Richelieu az egyik bes�t��tudom� szerzett r� reszketett, kiv��t, zokogott. - Zokogott? - Bizony! Zokogott! Ennek az embernek mindene t�etezett: a tud�, az �l�ess�, a munkab�sa, az akaratereje, f�zhetetlen b�rs� � igen, kedves hercegem, h�nem tudta? az ��nys� is. De nyugodj�meg, a b�ros k�ei gyorsan elapadtak, megmosta a szem� szaladt a kir�hoz, s ott a legnagyobb kedvess�el �simul�nys�al egy megfelel�tervet terjesztett el�"Kihirdetj�gy a kir� bevonul Nimes-be, majd az utols�llanatban a francia �sv�i g�a �re oda��nk egy marsallt, �pedig elmagyar�m a v�si el�r�k, hogy a kir�nak az �amtan�ban kell eln�nie, ez� sietve t�zott ��er�em meg fels�dnek a nimes-iek szabad vall�yakorlat� vonatkoz��t�" - K�n pedig - jegyeztem meg - a g�at�k, Gaston sugallat�, azzal v�lj�Richelieu-t, hogy zsarnokoskodik a kir� felett! Ami sz�iszta r�lom - ez a kis eset is milyen j�utatja! - V�on csak, hercegem! Mert a v��rdulat m�h�avan! - Hallgatom. A kir� lecsillapodott, Richelieu pedig visszament a sz��ely�; megint egyszer megmenek�e porig s�ta a b�t. � lelki b�ta, mint minden ideges ember�testi f�alomm��ozott: f� minden porcik�. Lefek�ajd amikor egy nyugtalanul t�tt �zaka ut�reggel kinyitotta a szem� olyan betegnek �zte mag� hogy �ban maradt. S ��n fekve egyszer csak hallja, hogy a lak�ban reng a


padlat, csizm�dobognak, ajt�sap�k, majd hirtelen kit�lt szob�nak ajtaja, s megjelent a kir�. "Megv�oztattam a v�m�emet! - mondta, mihelyt bel�tt. - Halad�alanul bevonulok Nimes-be seregeim �n! Senki se pr�jon lebesz�i r� - tette hozz�etsz�ngon. - Mert aki a bevonul�ellen mer sz�i, ��egharag� mint tegnap az, aki r�kart besz�i!" Ezzel magasan f�tett fejjel t�zott. Schomberg fel�ford�tta sz�tes arc� j�zem�vett, azut�megk�ezte: - Nos h� mi a v�m�e? - A v��rdulatot kicsit gyerekesnek tal�m, ugyanakkor van benne valami v�elen�hat�. Lajos olyan ember, akinek a sz�ra a "k�ess� nem �z�. Miut�els�j�ehordta Richelieu-t, esz� jutott, hogy t�leg sz�lenne arra az � bevonul�a, hiszen csak �ugtathatja meg a nimes-ieket afel�hogy a j�en szabadon gyakorolhatj�vall�kat. Enged teh� de k�n �esz, mintha szabad akarat�l d�ne, vagyis �nged, hogy k�n Richelieu-nek kelljen meghajolnia. - De m�� is �elmezhet� a jelenet - jegyezte meg Schomberg. - Szerelmi civ�hoz hasonl� amely v�l j���, hiszen a szeretet �a megbecs�indk�oldalon er�b ann� semhogy a veszeked�szak�sig fajulhatna. - Szavai el�lj�- mondottam, mik�n mosolyogva szem�vettem Schomberg sz�arc�-, hogy egy h�s f� besz� Amire Schomberg hangos nevet�en t�ki: - De h�e t�n m�egy cip� j�nk, kedves hercegem! - mondta. - Amint hallom, kegyelmed az egyetlen nemes�ki It��n j��ellen�t az olasz h�ek cs�t�nak. Csal�tak is sz�� az udvari fajank�hiszen nem mes�etnek kegyelmedr�ossz�t�teket, mint hajdan� - Uram, egy sz�k�m! - Hallgatom, sz�olvas� - Meghallgat? Csod�ozom... - Mi�? Nem hallgattam-e mindig sz�sen kegyedet? - De nem � L�m, hogy m�egy�al�nincs sz� r� El�ln�mib�ondolja ezt? - Mert most m�Orbieu hercegn�z a h�, aki kegyelmednek k��ket tesz f�Az �szerepem v�t �. - Sz�olvas�honnan veszi ezt? Egy kis s�etts�miatt, melynek semmi alapja sincs, felr�eddigi j�y��� Ha Catherine k��ket tesz f�ekem, hogy is ne v�szoln�neki, asszonyom? � ha kegyed tesz f���ket, szint� legnagyobb �mel v�szolok azokra is. - J�os Isten! Micsoda � �megk�ebb�z nekem, aki m�sz�zve l�am magam a kegyelmed �einek kertj�l. - Sz�ncs r� Honnan veszi mindezt? Besz�en, asszonyom! Besz�en! J�an h� K�k��m volna. Az egyik egy apr�ra vonatkozik, a m�k nagyobb horderej� Kezdj�apr�gal! - Uram, mi� van az, hogy az it�ai hadj�tr�z�fejezetben � csak megeml�, de nem �a le a k�susai n�t? - Mi� kellett volna le�om �, amikor semmi sem t�nt k�k �k�m? - Mert mind ez id� kegyelmed nemcsak megeml�tte, hanem apr�osan le is festette minden vend��j� akin�a kir� sz��sin�ja elhelyezte hercegs�det. - Mert a t� pihen�y t�nelmi szempontb��e �ektelen volt. A susai viszont oly nagy jelent��gy a k�pi r�letek hom�ba mer� - De Sault gr�iztosan besz�lt kegyelmednek ezekr� b�s n�ekr� Hov�ondol, asszonyom! Sault gr�gavall�ember! Nem besz� ki a h�eket, akik j�oltak hozz��t�etn�, asszonyom, a nagy horderej�d�re? - Teremt�M�megint megharagudott r� Jaj, de szerencs�en vagyok! - Dehogy haragudtam meg! Dehogy! De az az igazs� hogy t�kat r��m�a f� k�susai kisasszony miatt... ! K�m, asszonyom, hadd hallom a m�dik k��t! Hallja h� Mi� haragszik annyira a b�ros �Lajos, �tt�ig m�IV. Henrik is Spanyolorsz�a? Asszonyom, engedje meg, hogy a k��t eg� Eur�a kiterjesszem. Mi� haragszik Spanyolorsz�a Anglia, Hollandia, N�talf� a luther�s n�t fejedelems�k, Sv�rsz� Val Tellin�n a Graub� kanton, a Mil� tartom�, a Mantovai hercegs��a Velencei K�rsas� Mert mindezen �amok, ak�nagyok, ak�kicsik, szenvednek vagy f�ek a spanyol �az osztr�Habsburg ter�terjeszked�t�amely eg� Eur� fenyegeti. - A k�Habsburg �k� melyik az ir�ad�- Az id�b � a spanyol. Mert ez a hatalmasabb is, az Amerik�l sz�az�anya miatt, �olyan gyalogs� van, melyet IV. Henrik Eur�legjobbj�k mondott. Persze hogy k�rt� �z, hogy sorra bekebelezze


a vele szomsz�s orsz�kat. Ann�is ink�, mert hite szerint ez Isten akarata is. - Isten akarata? Asszonyom, IV. F�agyon megharagudn�kegyedre, ha megtudn�hogy k�lkedni mert ebben! Szabad eml�ztetnem r�hogy ez a kir�, aki �atos �lelkiismeretes, semmit sem tesz an��gy ne tan�kozn�el�esen a teol�aival, s amikor azt mondom, teol�ai, ezt sz�erint kell �eni: ezek a papok val� az �berei! M�Casale sok ember�tet k�el�r�kos bev�l�z is a hozz�rul�kat adt� - � mivel �eltek? - Hogy Casale bev�le Istennek tetsz�log... � k�bb, amid� spanyol kir� t� nagy terv�is el�k t�a, hosszan id�ek D�el pr�a k��l, majd kijelentett� Istennek tetsz�sz, ha Spanyolorsz�nemzetk�monarchi�teremt a f�n. - Nemzetk�monarchi� Teremt�� mivel pr�t�igazolni ezt a m�etetlen�sv��rekv�? - Azzal, hogy a nagyon katolikus kir� a p� meghosszabb�tt, fegyveres karja, s �yed�es ��t szerezni a tridenti zsinat hat�zat�k, amelynek �elm�n eg� Eur��i kell irtani a protest� eretneks�t. - Rosszull�k��z, uram... - M�is hasonl�pen �z, asszonyom. A t�tlens��a kegyetlens�nagy b�ajon mik� k�elhetik magukat Isten sz�l�ak olyan emberek, akik ezekben a b�en tobz�k? Amikor Schomberg ��szeptember 12-�meg�ezt�mours-ba, m�az eg� udvar ott tolongott. A v�s szinte t�rdult a sok vend���az utc�n akkora volt a tumultus, hogy ki kellett sz�nunk a hint� s lovon folytatni az utat. �y egy kicsit gyorsabban haladtunk, ha nem is l�sben, mert rengeteg volt a gyalogos a lovak k�t, s ekkor, az elviselhetetlen, v�eges s�ggel fenyeget�jban, nagy meglepet�mre a tolong��t nemesurakat �d�kat fedeztem fel, akik gyalogosan igyekeztek a v�sh� fel�ahol Richelieu tart�dott. Ott botork�ak az utca egyenetlen k�et� a bok�k megmegbicsaklott, l�at�nem voltak hozz�okva az ilyesf� testgyakorl�oz. �zint�sz� Accl�sem szerette ezt a k�etet, mert cs� volt, az meg v�� kihozta a sodr�l, amikor az elhalad�egsimogatt�a fejp����az orr� erre a t�t bizalmaskod�a harap�al felelt volna, ha nem tartom f�n a zabl�l. Nagy meglepet�mre egy n�ang ism�lten "kedves rokon"-nak sz�ott el�r nem is akartam elhinni, hogy az illet�zz�besz� De amikor m�harmadszor hangzott el a ki�� h�afordultam a nyeregben, s megpillantottam Conti hercegn� m�ozz�yalogosan; igen, j�allott� gyalogosan!; jobbr�s balr�ault gr�s Bassompierre marsall t�gatta. Az udvarban csak�mint a v�sban a hercegn�kedves rokonnak" sz�ott, titokban tartand�t, amit egy�� mindenki tudott, hogy tudniillik a f�estv�m, hiszen mindkett��sanyja Guise hercegn� - Kedves rokon - mondta, vagy ink� ki�otta, hiszen a t� f�t� zsivaj�n k�n el sem jutott volna hozz�a hangja -, egy �tre lek�ezne, ha maga m��e a l� M�eg�en kisebesedett a l�m! - ��l v�szoltam -, ha az urak hajland�eltolni a nyeregbe! De hogy az �gbe akar usz�os szokny�n Accl�h�ra � - Azon ne m�! - ki�otta a hercegn�- Ledobom a szokny� - No de bar�� ki�ott fel Bassompierre. - J�allottam? Mindenki szeme l��? Ebben a t�ben?! - Mi� ne? k�ezte a hercegn�olyan hangon, ami nem hagyott k��t afel�hogy csal�ukban nem Bassompierre hordja a nadr�t. � t� meg is tette, amit �rt, m�ozz�agyon �n, ami el�lta, hogy egy magas rang�gynek sincs sz� a komorn�ra, ha le akar vetk�, mik�n Sault gr�s Bassompierre, akik sokkal nagyobb zavarban voltak, mint �gyekeztek parav� k�zni. - Figyelj r� Accla - suttogtam, mik�n k�finom f�zt a fej�simogattam -, most ne gonoszkodj �ne szesz�eskedj! Hamarosan m�valaki fel��dra: egy hercegn�akinek csak a rangja nagy, a s�viszont kicsiny, �ha j�szel, jutalmul egy nagy kan�m�t kapsz t� est�. - Kedves hercegem k�ezte Sault gr�, gondolja, hogy meg�i a lova, amit mond neki? - Azt, hogy "j�szel", meg�i, a "m� sz�edig m�ink�. S Accla val� nem r��, amikor Conti hercegn�k�gavall��l seg�e, a h�ra huppant; a h� nyomban k�e a szokny�t, mag� tekerte, majd a derekam k�fonta a karj��a h�mhoz simult. - Kedves rokon - k�eztem ekkor halkan, h�afordulv�a nyeregben -,


nem tartja k�nek, hogy minden k� s kellemetlens�t v�alva siet, hogy l�asson egy minisztert, akit gy� - T�leg gy�m, �mindig is gy�i fogom, m�az ut�is, ha oly nyomorultul meghalt, amint k�nom - mondta hevesen. - De ha jobban ismern�z udvart, kedves rokon... - Ugyan mit nyern�vele, ha jobban ismern� - Tal�megtanuln�hogy vannak bizonyos esem�ek, amelyeket l�unk kell, s amelyeken m�knak l�iuk kell minket. - Gondolom, ez ut� a fontosabb... - G��k csak, sz�Sire! Majd megl�a, hogy holnapra a semmirekell�boros dics�e szertefoszlik, s az udvarn�m�semmi m��em fognak besz�i, csak az �nyilv�s vetk�emr� Amiben sz�f�estv�m nagyot t�dett, mert m�ap, �al�s elk�d�e, hatalmas botr� t�ki Fontainebleau-ban, ami alapjaiban rengette meg az �amot, s a nyom�n bek�kez�lfordul�an sz�rokonom vetk��k nem volt nagyobb jelent�e, mint egy lev�ek, amely a v�e hull s az �elsodorja. Amikor a b�ros megjelent a v�sh� el� l�s�tej� elragadtat�al hallgattam a z�apsot ��alg�; nemcsak a pomp�ruh�tukr�elismerhet�vari emberek �eneztek, hanem a v�s polg�i is, a papok, a keresked�a kof� a munk�k, a k�esek, a kubikusok �m�a szomsz�s falvakb�rkezett parasztok is. A b�ros csak n�ny sz� m�atta annak a meg�apod�ak a j�em�eit, amely v�e helyre��a a b�t minden j�ancia k� s aminek k�kezt�n kir�s�nk �egizmosodik, hogy a kir� dics�gel visszaverheti az ellens�minden t�d�t. Amilyen r�, olyan �is volt ez a besz� hiszen Richelieu megtal�a a m�t, hogy finoman a saj�szerep� is utaljon, mik�n minden dics�et a kir�ra h�tott � Besz� a k�nt hat� v�otta ki: Lajos nev�sokkal nagyobb taps fogadta, mint az �. K�n lesz�t az � Nemours-ban persze lehetetlen volt sz�� tal�i. Amint a sz��sin�nk szokta volt mondani: m�egy t� f� volna el a kazalban. �y h�Schomberg felaj�otta nekem �zak� a hint�egyik �, �g a m�kon helyezkedett el, de el�m�elk�az egyik lov�t (az eny�t), meg a n� lovunkat a b�ros musk�sainak a t�r�, hogy a b�ros reggel majd tudja, hol tal�meg benn� � ezt j�ette, mert m�ap, alighogy megvirradt, az eml�tt musk�sok egyik z�l�t�szte, nyom�n a lov�okkal �a lovakkal, megjelent �k�te, parancsa van r�hogy a b�ros hint�oz vezessen minket. Azt is hozz�tte, hogy mivel tudja, kihez tartoznak az embereim �a lovaim, ezeknek is, azoknak is a gondj�viseli - kinek �llel-itallal, kinek zabbal �friss v�el -, s ez ut�akat oly gondosan meg is csutakoltatja, hogy szebben ragyognak majd, mint b�ely feh��az esk�napj� A t�z��l �lve gascogne-i lehetett a j�er, s igencsak fel volt v�a a nyelve. �k�n, m�kocsink a lovon �scogne-it k�te, Schomberg bevallotta nekem, mennyire felh�r�tta tegnap, amikor Conti hercegn�indenki szeme l�� meztelenre vetk�t. Vallom�n in petto mosolyogtam, hiszen Schomberg a naivit�g er�es volt. - Nem mondan� hogy meztelenre vetk�t - vetettem ellen -, ink� csak kiss�ekivetk�t, hiszen a hercegn�annyi als�a volt, hogy m�zemnyi sem l�zott a b�� - De ki hitte volna - sop�odott Schomberg -, hogy egy nagyhercegn�l ennyire hi�ozz�a szem�m... ! - De h�mi m� hitt, bar�m? �pen a hercegn��a kir�n�a legszem�etlenebbek, mert azt hiszik, hogy az �gass�s k�kben ���esztik a t�nyek. Gondoljon csak Margot kir�n�! Vagy a mi anyakir�n�ra, aki ny�n, a nagy h�ben elny� k�l�kitakart mellel, s � adott utas�sokat a g�a kapit��k, aki kettej�yett is sz�ellte mag� - Isten �n t� hogy el�ljem az anyakir�n�- mondta Schomberg j�oran. Engem is - mondtam, hasonl�dorban. Richelieu igen kedvesen fogadott mindkett�t, ami nem volt mindig jellemz�, �v�l felaj�otta, hogy utazzunk az �nt�an; Schomberg kocsija � sem maradt �, mert a marsall beteg, kimer�berei rendelkez�re bocs�tta, akik nem tudtak meg� nyeregben. Richelieu meg is dics�e ez� Schomberg-t, mondv� hogy egy vezet�s�� k�ess� az embereir�ondoskodni. Lajos is ezt vallja, hiszen amint kir�s�nak t�leges ura lett (amivel Richelieu nyilv�al�az anyakir�n�k P�zsb�al��z�re c�ott), nyomban megsz�e a hadseregben leleplezett vissza�seket, k�en a zsolddal kapcsolatosakat (a katon�fizets�nek egy


r��a kapit�ok kor�an ellopt�, �jav�tt a betegek �sebes�ell�s� amire addig oly kev�gondot ford�ttak. Schomberg ekkor megk�ezte a b�rost�hogy el�dett-e a Franciaorsz�an �Franciaorsz�n k�l bek�kezett fordulattal. Ha Schomberg nem olyan naiv �j�or ember, amilyen, Richelieu, aki ��em szerette, mint a kir�, ha k��ket tesznek f�eki, nyilv�letorkolja. De vagy az�, mert nem akarta a kir�nak egy ilyen r� �h�s ember�megb�ani, vagy mert �re sem vette az illetlens�t, hiszen minden figyelm�a szem�e ellen ir�ul�jas intrik�k�t�le, �nt�s ez� minden fenntart��kertel�n��aszolt a k��e. - La Rochelle eredm�es ostroma mondta -, a susai gy�em, Casale felszabad�sa, Languedoc beh�tat� nagy sikert jelent a kir�nak, amihez �k�ss�im szerint igyekeztem hozz�rulni. De a sikernek term�etesen � van: a gy�t, amely - mivel �els�hez nem �et fel - ellenem ir�ul. Sok aljas �gonosz ember �orsz�nkban, akiknek a m�k er�ei l��nincs m�v�uk, mint hogy elpuszt��ezen er�ek hordoz� eltegy�l�al�zokat, akik olyan tulajdons�kkal rendelkeznek, melyekkel �m. Eminenci�mindazon�al el�dett lehet gig�i munk�nak eredm��l - mondta Schomberg. El�dett vagyok - mondta Richelieu -, de hogy eg�en �nte legyek, hal�s aggodalomban �nyugtalans�an telnek napjaim. Szavai nyom�nagy cs�t�dt a hint�, mert sem Schomberg, sem �nem mert�na sz�nyitni a sz�at a b�ros sz�t t� vallom� ut� � amint k�bb jobban v�ggondoltam a dolgot, m��reztem, hogy a b�ros aggodalma t�t, �s mondhatn� hogy al�cs�t a v�lmet, amit a kir� �rt neki. Szorong� minden bizonnyal azzal is magyar�at�ogy t��nys�ben a kellet�l jobban a sz�re vette a kir� legut� d�r�t, amikor is a nimes-i �lyes bevonul�kapcs��els� oly nagyon megharagudott r�s r��l a nagy nyilv�ss�el�z�tta miniszter� a haragj� e megal�at�sok �atlan �zak�s kimondhatatlan lelki gy�lmet okozott Richelieu-nek. A b�ros v�tlan vallom� �ag�lephette meg a legjobban, mert sov�, f�alomt�� fej�a b�l bor�tt h���k d�tte �lehunyta a szem� nem is az�, hogy aludjon, hanem hogy jelezze: mostant��egyetlen sz�em k�n sz� Fontainebleau-ig. Olyan kor�elindultunk Nemours-b�hogy az udvarnak tal�csak a fele � vissza Fontainebleau-ba, amikor meg�ezt�kast�hoz, ahol azt jelentett�Richelieu-nek - nagy b�t� -, hogy a kir� m�nem �ezett vissza a vad�atr�Viszont a f�ar�k�te, hogy az anyakir�n�aki �es�j�el�l, udvari el��ek k�en fogadni k�nja. Richelieu rossz n�n vette Lajos t�ll�t, hiszen el�nap levelet kapott a kir�t�emoursban, s �els� azt �a, nagyon �, ami� hamarosan viszontl�atja. Kedves olvas�az anyakir�n�s a b�ros 1629. szeptember 14-�lezajlott eml�zetes tal�oz�ak k�v�ozata is k��n forog. Az els� az a l�ege, hogy Medici M�a egyetlen sz�em sz� a m�dik szerint viszont odavetett egy �ektelen mondatot: "Hogy van, b�ros � amire Richelieu �sen � felelt volna: "Jobban, mint az ittl�k k� sokan szeretn�" Ez ut� v�ozatb�gyetlen sz�em hiszek el; el�r is az� nem, mert a szerz�Mathieu de Morgues, a Gaston zsoldj�n ����g��alan g�at-szerz�ki soha m�, mint rosszat nem � a b�rosr�M�dszor pedig, mert az anyakir�n��� �a b�ros v�sza is teljess�el val�r�. Medici M�a, miut���tt, hogy megsemmis�, n� megvet�vel s� Richelieu-t, nem v�oztathatott az utols�llanatban a viselked�n, nem t�tte meg hirtelen a cs�t csak az�, hogy a b�ros hogyl� fel�rdekl�k. De val�n� ez a v�ozat az� is, mert a b�ros sohasem mer�elt volna egy ilyen arc�an, k�rtelm�dattal riposztozni az anyakir�n�k. M�egy �el k�bb sem, amikor Medici M�a l�n�t�elt, s az anyakir�n� legdurv� s��kkel illette, nos, m�akkor sem mert semmit sem v�szolni, f� nem valami szemtelens�t, hiszen hangoztatott n�te szerint sokkal tartozott az anyakir�n�k. Azt nem ��m, hogy Morgues egy�al�nem is volt tan�z omin� jelenetnek, hiszen ez az agyaf�ick�nt g�at� igyekezett bef�� minden�hol egy�� semmi keresnival�sem volt. De ha l�a a jelenetet, h��sban alaposan eltorz�tta, hiszen egyetlen c�a az


volt, hogy �son Richelieu-nek. Halld akkor, kedves olvas�mik� zajlott le a val�ban ez a jelenet. Nem sokkal Richelieu el��eztem a nagyterembe, ahol az anyakir�n�r�t, s m�en meghajtva magam �els� el� jelentettem, hogy a b�ros hamarosan meg�ezik, amire durva, bar��alan, s��t hangon, amit ��� v�, megk�ezte: - Mi� k�k az ember�erceg? - Nagyasszonyom v�szoltam -, alighogy a b�ros �sz�t a hint��k�vette a t�, s most a musk�sai azon f�dnak, hogy kiszabad�� Egy perc, s a b�ros �ris fels�d l� el�etheti mag� Erre m�semmit sem mondott az anyakir�n�s a tekintet�is elford�tta r�: gy�nt kark��n�gette s forgatta a csukl�. Gyakran mutatkozott ilyen udvariatlannak azokkal szemben, akik nem v�szerinti kir�i hercegek vagy legal� marsallok voltak. Nem v�tlen�dta r�Saint-Simon, hogy "v�elen�l�lt", s minden bizonnyal e korl�k miatt tartotta oly sokra �g� Hallottam, hogy amikor a fia m�dszor is sz�zte, egy alkalommal kijelentette: "Annyit szenvedtem, hogy azt m�egy alacsonyabb sz�az� asszony is nehezen viselte volna." Ez a mondat oly ostob�naiv volt, hogy sok� nem is voltam biztos benne, j�rtem-e. Azt akarta volna mondani, hogy egy kir�n�k, puszt�a rangja miatt, kevesebb szenved�kell hogy oszt�r�� jusson, mint a komorn�nak? Ha val� � gondolja, term�etes, hogy f�bor�a, hogy a betegs�vagy a hal�e vil�nagyjait sem k�li... Ism�meghajoltam, s a protokoll el�s�k megfelel�h�m l�st h��am, majd egy � meghajl�al beleolvadtam a f�k �magas rang�gyek csoportj�, akik �mel fogadtak - a h�ek az�, mert tudt� hogy a gentil sesso nagy csod�ja vagyok, gavall�aik pedig az�, mert ha a csat�kban nem is vettek r�t, gy�m��s b� voltak... Elvegy�teh�k�t� hozz�k hasonl�az anyakir�n�figyeltem, olyan tisztelettel, amelyben nem sok k�net volt, hiszen a h� m�t "Jezabel"-k� emlegett�rpedig ez a g�v, ha m�eml�zel a n�eredeti visel�ek �tt�net�, kedves olvas�nem t�zelg�Mik�n eln�em, arra gondoltam, hogy amikor �sz�agyon kell vigy�unk, nehogy elh�unk; keresztany�ak, Guise hercegn�k p�� siker�g�nie a karcs�t, alakja, megjelen� m� eleg� maradt. Ezt azonban sajnos az anyakir�n�l nem mondhattuk el. Rengeteget evett, aludt, im�tt lust�odni, falta az �ss�ket, �gy hatvan�s kor� sz�en elh�tt, a teste is, arca is, amely k�ldalt lel�t, s alul tok�n folytat�t. K� hogy egy j�nd�nem tudta fel� cs�nteni a s�, hiszen egy�� csod�n festett volna: vil�sk�selyemb���ruhadereka s az usz�os szokny� is, s olyan s�volt h�zve gy�yel, mintha v�b�nt�k volna r�H�l a tark� nagy, velencei csipk�l k��gy�nttal telesz�gall��skodott. Sz�olvas�a bocs�t�t esedezem, ami� nem �m le r�letesen a h�m nyak�t, amelyet az anyakir�n� tok� alatt viselt, sem a f�tucat ��s gy� mely az ujjait �s�tte, mert a tekintetemet minduntalan egy mes�kark�vonzotta mag�z, melyet a bal csukl� hordott, s amire nagyon b�lehetett, mert mindig �endezte, hogy az �zer j�rv�es� E h�s �zernek t�nete van. A kir�n� sz�d elej�v�rolta it�ai �zer�ekt�� minden bizonnyal ez volt akkoriban a legnagyobb, legs�abb �legdr�bb gy�nt kark�eg� Eur�an. N�sz�tvenezer frankot k�ek �e. IV. Henrik, az �t meghallva, iszony�agra gerjedt: "� asszonyom megv�rolta! ki�otta. - Teringett� Asszonyom meg�t! Igen, k�ni val�lond! T�e akarja tenni a kir�s�t! N�sz�tvenezer frank! Ennyib�gy eg� hadsereget fel��atunk! K�vissza ezt a halom k� a ravasz �zer�eknek, akik mag� s�k! � mondja meg nekik, hogy soha az �tben nem fogom kifizetni!" Ezek az �zer�ek val� ravaszak voltak. Amikor l�� hogy a kir� hajthatatlan, �llapodtak meg a kir�n�l, hogy �nte megemelt kamatot fizet a n�sz�tvenezer frank ut�mindaddig, am�az alap�eget nem tudja kifizetni. A kir�n�emmit sem �ett a meg�apod��Egyszer�sak elfogadta, s ��vre fizette a meg�ap�tt kamatot; s amikor IV. Henrik meggyilkol� ut�r�ns lett, azonnal r�tte a kez�a kincst�vagyon�, kifizette az �zert, a t� p�t meg m�pomp�ostobas�kra t�zolta. Elcsod�ozott volna, ha megtudja, hogy az eredeti, cseppet sem alacsony �dupl�� v�rolta meg ezt a kark�, ennyire r� ugyanis �esen a sok �n


�fizetett kamatok. V�l bel�tt Richelieu is a nagyterembe, �kim� l�ekkel a tr�el�artott, amelyen az anyakir�n�lt. Cs�t�dt. � a cs�egyre m�ebb lett. Mindenki befogta a sz�t s hegyezte a f���a, mit mond a b�ros az anyakir�n�k, �mit v�szol erre az anyakir�n� miniszternek, aki oly j�zolg�a hadj�ta sor�a fi� - Asszonyom - mondta Richelieu -, nagy �� szolg� hogy �l�atom fels�det, annyi gy�em ut� melyet seregeink hoztak kir�unknak, s amely fels�s asszonyomnak �a fi�k akkora dics�et szerzett, hogy a j�d��dok is zengenek majd r� Mivel Richelieu k�dom�an mindig, a kir�i tan�ban ��mint a n�szemk� besz�et�k sor� eltal�a a k�m�ekhez �a besz�et�shoz legink� ill�avakat, senkit sem lepett meg ez az �b�Ami mindenkit meglepett, jobban mondva elk�sztett, az az anyakir�n�iselked� volt. �ugyanis egy sz� sem v�szolt a miniszternek, a kir� h�s szolg�nak, akinek orsz�nk oly sokat k�nhet, csak �ih� der�al, �eszor�tt sz�al, f�egett fejjel, s fagyos tekintettel, a legnagyobb megvet�el m�gette a magasb�ichelieu-t. Ha a viselked� nem lett volna annyira s��omikusnak tal�am volna. Mert a cs��a megvet�ckifejez� amellyel gy�meink kov��fogadta, el�kigondolt �megtervezett kom�a volt, amit tal�m�t�l�is begyakorolt. Csakhogy sajnos az anyakir�n�ossz sz�szn�lt, s amikor a fell�s ideje el�ezett, t�szotta a szerep� B�legbel�ys�sen s�ve �zhette mag�e nem v� fogadtat�miatt, a b�ros, ha el is s�dt, ura maradt �g�k, s tisztelettud�v�a, hogy az anyakir�n�lbocs�a; Medici M�a viszont elhat�zta, hogy mindv�g fagyos �megvet�llgat�a burkol�, s most nem tudta, mik� t�tn�eg a cs�t; egyre nagyobb zavar ker�tte hatalm�, hiszen min�tov� tartott a cs� ann�mesterk�ebbnek t�s a protokoll minden szab��l ellenkezett. V�l a b�ros maga vetett v�t a tal�oz�, amelynek sor�- szellemi �elemben - k�z�lycsoport�ek csaptak �e: a legnagyobb tisztelettel meghajolt az anyakir�n�l� h�m l�st h��, �meghajolt, majd t�zott. Minden mozdulata szigor�egfelelt a protokollnak, s �atotta az az elegancia is, amit az udvar egy nemesembert�lv� Alighogy Richelieu ��e a nagyterem k�t, a terem zsongani kezdett, a jelenl�k egym�f�s� v�m�� ��m szerint valamennyien az anyakir�n�marasztalt�el, m�azok is, akik nem szerett�a b�rost, de ��� hogy az anyakir�n���nt��megvet�viselkedett Richelieu-vel, aki az� k���l nagy szerepet j�zott gy�meinkben. A suttog�k�ette az anyakir�n�n�em, ��reztem, hogy nagyon el�dett �g�l, ami� ilyen durv�elb� Richelieu-vel, s pici agyveleje nyilv�azt s�neki, hogy a k�k l� rangk��miatt csakis �erhette meg a "semmirekell�borossal" folytatott p�iadalt - amint oly sz�sen emlegette Richelieu-t. Ha el kellene d�nem, hogy vajon Marillac vagy B�lle tan�� j�zotta-e el ezt a kom�� �ink� B�lle-re voksoln� aki szint�nagyon naiv, �nyilv�nem tudta f�rni, mennyire nem id�r�en most Richelieu-t t�dni, amikor a kir�nak tett nagy szolg�tai miatt elismer��dics� �i. Ha Richelieu-nek �a volt sz�, hogy enyh�e seb�k f�alm� nem kellett sok��ia, mert a kir�, amint visszat� a vad�atr�fogadta, a b�ros szavaival �e: "kimondhatatlan gy�ds�el �szeretettel", �akkor Richelieu megk�e, tegyen lehet�a sz�ra egy n�szemk� besz�et�; k�s�k a kir� halad�alanul eleget tett, s amint becsuk�t a dolgoz�ba ajtaja, a b�ros arra k�e �els�t, hogy engem is sz�son be mint a t�ntek tan� mert nem szerette volna, ha a kir� azt hiszi, hogy elbesz�s�n elt�a az anyakir�n�r�a tan�tt megvet�t. A jelenet l�eg�n szavak n��lott, �semmi sem nehezebb, mint egy arcj�kot le�i. Richelieu igen m��art�v�lta az esetet, s amint befejezte, fel�fordult, k�� hogy er�sem meg mindazt, amit elmondott, Lajos azonban k�v�tt: - Orbieu �mondta -, f�leges tan�nys�t tennie. Hiszek a b�rosnak. T�osan is j�smerem azokat a sz�adias fintorokat, melyekkel az anyakir�n�l�i magass�kb�zokta kifejezni legm�ebb megvet�t. Gyermekkoromban magam is nemegyszer szenved�anya voltam e kom��k. Ha valaki �� a Habsburgok el�gr�r�ll� nem


neh�ijeszt�imaszokat v�ia... - Mindazon�al - jelentette ki Richelieu - az anyakir�n�aki t�nyeink �elm�n a m�dik legmagasabb rang�m� orsz�nkban, nyilv�san megs�ett engem. Jelen felt�lek k�t nem tehetek m�, mint hogy al�tosan megk�m fels�det, engedje meg visszavonulnom a k�yekt� - � Err�z�m lehet! - tiltakozott Lajos, a leghat�zottabban. - S�azt k�nom, hogy ne is t�j�semmi m�al, csak az �am�el. El tudja k�elni, mekkora zavart �kavarod� okozna a lemond� orsz�nk hat�in bel�k�l egyar�? Ami pedig az anyakir�n�illeti, ne nyugtalankodj�a fintorg� miatt. Hamarosan v�t vetek az ��d�nak s a t� ��kod� meg �eesk� is lesz�lok. Amikor kij�nk a kis dolgoz�b�l �a kir� magunkra hagyott minket, a b�ros val�gal mag�l vonszolt a kast�nak abba a lakoszt��, melyet az ��ra jel�k ki. Az inasai, a h�agya, egy kapit� �k�musk�s tiszt m�ott volt, el�ek a h� szem�zet tagjaik�, ut�ak pedig mint a biztons�� felel�mberek: �z �ll�, illetve az �ratokat ir��tt� - Charpentier! Hol van Charpentier?! Azonnal k�tem Charpentier-t! Hol az �gben van Charpentier? - ki�ozta t�tlen��ros, amint a k�t ��e; v�gfutott lakoszt��k �es helyis�n, de nem tal�a, akit keresett. - Eminenci�uram - sz�t meg ekkor a h�agy lassan ��lyesen, ahogyan minden h�agy besz� mintha e besz��eoszt�k velej�ja volna -, titk� nincs itt. - H�hol van? Eminenci�s��el elk�egy lev�el Bassompierre marsall �. - Val�! Val�! Val�! - ki�otta a b�ros. - Az �gbe is! - tette hozz�aragosan -, � akkor kellett elmennie, amikor a legnagyobb sz�m van r� �maga is t� r�zm�, hogy ez a v��eki��igazs�alan s egyben komikus is. A felismer��ecsillapodott, s fel�fordulva elmosolyodott: - Kedves rokon - k�ezte -, nem tekinten�angj�alulinak, ha a dikt�somra le�a egy, az anyakir�n�k sz�levelet? Eminenci�uram, � hogy a legnagyobb megtiszteltet�ek tekintem, ha szolg�tot tehetek nagyuramnak. Tal�eml�zik r�hogy egyszer m�dikt� nekem a hint�an. - Val� - mondta erre Richelieu. - S arra is eml�zem, milyen lend� �eleg� az �sa. A b�rosi dics�tet a kell�sztelettel zsebeltem be, azut�az egyik inas hozott n�ny �papirost �egy teljes l�l k�letet, amelyb�iv�sztottam a legjobban kihegyezett tollat, belem�ottam a tint�, �v�am. � el sem hiszed, kedves olvas�mekkora �� szolg� le�om a b�ros dikt�a levelet, melyet mindj� teljes terjedelm�n k�k. Mert ez az anyakir�n�k c�ett lev�e a macska-eg�j�kot a vissz�ra ford�tta; az eg�j�zott most a macsk�l: miut�siker�menek�a karmai k�, bosszant�l a bajsz�h�tta. "Asszonyom, ma is ��gek a v�t�hogy fels�det szolg�am, mint kor�an mindenkor. De l�� hogy szem�em visszatetsz� keltfels�dben, akkora szomor��edt sz�mben, mint m�soha, �esdve k�m, j�ljon hozz�isszavonul�mhoz. Tisztelettel leteszem h�kez� minden c�met, melyet fels�dt�aptam. Hasonl�pen tesz minden rokonom is, akik fels�d szolg�t�n �ottak. Esdve k�m, higgye el, hogy ha j�rat�el is vesz�ttem, h�m v�ozatlan mindaz�, amit tizenn� �n �kaptam fels�dt�s b�it tegyen, utols�heletemig fels�d al�tos szolg� maradok. K�m, b�a r� kir�t, hogy fogadja el lemond�mat, mert elhat�z�m v�eges �megingathatatlan, olyannyira, hogy ink� meghaln� semmint az udvarban maradjak, ahol a k�ozat gy�lm�kell ki�nom. Richelieu b�ros" Ezt a lev�� amely csak l�z� repesett a szeretett�s a tisztelet is csak a felsz� m�volt, egy lend� dikt�a nekem, s mik�n olyan gyorsan vetettem pap�a, ahogyan csak b�am, csod�am Richelieu st�s�k eleganci�t �eredetis�t - p�� "a k�ozat gy�lme" fordulatot, amellyel a lev�e z�lt... A b�ros h�tta maggiordom�t, al�ta �lez�a a levelet, majd �y�ta neki azzal, hogy azonnal juttassa el az anyakir�n�z. Azut�f�lt, kinyitotta az egyik ablakot, m�et l�gzett, de


miut�egy pillant� vetett az udvaroncok odalent v�koz�meg�, nyomban be is csukta az ablakot, s fel�fordulva megk�ezte: - Ezek az emberek kegyelmedre v�ak, hogy kifaggass�fel�: mit fog mondani nekik? - Azt fogom mondani - v�szoltam r� gondolkod�ut�-, hogy a kir� megvigasztalta a b�ros urat az el�fogadtat�keser��. - Nem! Nem! - vetette ellen Richelieu hevesen. - Ez nem j�em szabad az anyakir�n�b�lnunk! El� ha annyit mond, hogy a kir� megvigasztalt, azt nem kell mondania, hogy mi�. - Majd kisv�atva � folytatta: - Kedves rokon, a sz��sin�k Guron � k� lakoszt�t sz�ak kegyelmednek a kast�ban. Mondja meg neki, hogy ma est� t�l�a el a szem�zetet. M�edig az�, mert nagy val�n�el l�gat� lesz este... egy feh�� - Eminenci�uram - k�eztem -, ha � �fogok ajt�yitni neki, szabadna megtudnom a nev� - M�tal�ozott vele. Azut�a hangj�lehalk�a, mintha a falnak is f�lna, m�hozz�tte: - A Zocoli. HETEDIK FEJEZET A Zocoli, [ejtsd: "Zoholi"] kedves olvas�egyike volt Richelieu szer� t�adalmi ��, �ann�jelent�b szerepet j�z�s�ak, akiket a b�ros nagyobb sz�an foglalkoztatott, mint el� b�ely m�miniszter, mert rendk�li m�ontosnak tartotta, hogy napr�apra, s�ha szabad � mondanom: ��r� nyomon k�hesse a belhoni �eesk� �a k� �k minden fordulat� A legnagyobb m�dal verbuv�a k�it. R��l a beavat�khoz, az ellen�s� a jutalmaz�khoz s adott esetben a megsemmis�s�is mesterien �ett. Hiszen nyilv�al�ogy egy bes�aki ellens�ink titkainak kif��ben szak�elemre tesz szert, k�rt�e eshet, hogy a mi titkainkat meg ezen ellens�inknek k�lja fel elad�a. A Zocoli l� volt az egyik leg�bb k�k, akit Richelieu-nek, bonyolult �m�, siker�mornak� az anyakir�n��ezet� csemp�nie. Onnant�ezdve pedig, kifinomult hall�nak �vakmer��k k�nhet� csod�n m�tt mint bes�Mindamellett r�ben az �j�biztons� miatt, r�ben meg a b�ros j�r�k v�lm�n - akinek term�etesen semmi k�sem lehetett az ilyen alantas fondorkod�khoz - sohasem tal�ozhatott k�tlen�helieu-vel, hanem hol Guron �ol meg az �k�t�semmel juttatta el �nenci�hoz az �es�t. Ez� tal�oztam m�kor�an is a Zocolival, mely tal�oz�nagy vesz�t jelentett erk�eimre n��, tekintve, hogy az �angyal arccal �otta meg, az �g pedig olyan form�kis testtel, amely egy sz� szerzetest is k�ozatba vitt volna. Kezdetben habozott is a b�ros, hogy felfogadja-e, mert hallotta, hogy bolondul a nadr�rt, s minden alkalmat megragad, hogy hitvesi ��k�l buj�odj� mely �at egy�� Signor Zocoli, aki ��lag pederaszta volt, elhagyott. De amikor hosszabban megfigyeltette a h�ecsk� Richelieu megbizonyosodott r� hogy b�ily forr�� a fej�sohasem vesz� el, �f�it is mindig okosan: a b�ros bar�i vagy kreat�k� v�szt mag�k, sohasem adja �e mag�olyanokkal, akikr�udja vagy gyan�a, hogy Richelieu ellens�i. Ekkor - az �enre b�a, hogy az id�k�kezt�l megbocs�on a Zocolinak vagy megb�e e vil� b�rt - a b�ros a szolg�t� fogadta, amit nem is b� meg soha, mert kis k� a leg�bb �legravaszabb le�z�lt, akit francia anya sz�Nem mondhatom, hogy Guron �ki m�tudta, kit v�k est� k� lakoszt�unkba, t� karokkal fogadott, mert amint bel�em hozz�a karja nyomban �ez�lt m�tem, j�egveregette a lapock�t, azut��eg�getett, hogy majd' megf�. - Az �gbe is - mondta -, el sem mondhatom, mennyire ��hogy l�atom! V�e j�ibesz�etj�unkat! - tette hozz��azonban tudtam, hogy egyed�og itt besz�i, �sz� sem jutok. - Nem tudom, lesz-e r�d�- jegyeztem meg -, �azt sem tudom, hogy a vend�m pontosan mikor �ezik. Mindenesetre a kegyelmed szem�zet�k egyetlen tagja sem l�atja. - Gondom lesz r� - � m�azt is szeretn�- f� hozz�, ha h�m-n� katona itt tart�dn� amikor ajt�yitunk neki. - Mi okb� - Mert ha teszem f�tk�n elfogt��megk�zt�


esetleg mindent bevallott, s ez esetben nem kiz�, hogy mer�letre k��ellen�- Rendben van, minden �esz, ahogy k�nja. - Milyen katon��nak rendelkez�re? - k�eztem. - Sv�iak, akik nemr��eztek hegyeik k�, �annyit tudnak franci�, mint �n�t� Mi�? Kegyelmed mennyit tud n�t� Der, die, das. - Nagyszer�mondtam nevetve. Persze az� a bend��em feledkezt�g, am�a Zocolira v�unk. Az olvas�zony� eml�zik m�r�hogy Guron �yike az udvar "nagy zab�inak" akikhez a kir�t is nyugodtan hozz��thatjuk -, �hogy egy-egy �ez�sor�n�szer annyit eszik, mint � a borr��nem is sz�, ami patakokban folyik le a tork� � amint titkon megj�tam, mik�n �s falatokban nyelte az �lt, egyfolyt�n pletyk�. B�z�s� m�kezdett elcsig�i, �� amint v�zt�vacsor�l, kopogtattak az ajt�Guron � j�am az el�b� siett� n� �s termet�jcival egy�kik el�zegezt�szuronyukat. Bal kezemben pisztoly volt, egy m�k meg az �be akasztva. Guron �h�a h�m nagy reteszt, �meg lassan r�yire nyitottam az ajt�s amikor megpillantottam a Zocoli csinos pofik�t, m�annyit nyitottam rajta, hogy kicsiny, karcs�gis g�lyded teste bef�en. De ��hogy �l�atom, sz�ifj�- ki�otta a Zocoli. - Eml�zik m�r� � k�rg�ne nevezzen Zocolinak! � kegyelmednek Clairette vagyok, ahogyan a tiszta vizet is h�� b�bel�, sz�uracsk� nem akart inni! Ezt mondv�a derekam k�fonta a karj� s oly szorosan hozz�simult, hogy csak nehezen tudtam kibontakozni ennek a kis k�� a szor�s�l. Ha azt mondom, "nehezen", �rtem, hogy nemcsak sok fizikai, de legal� annyi lelkier� kellett a kiszabadul�oz. Teremt� gondoltam magamban, ha m�a m�dik tal�oz�nkkor � viselkedik, mit fog csin�i, ha harmadszor tal�ozunk? - Calirette - k�eztem -, minden neh��n��utott�hozz�? - Azt � nem mondhatn� de f�ogy itt vagyok! - v�szolta hetyk� mert j�el volt v�a a nyelve, mint minden le�z�, aki a p�zsi utc�neveltje, s olyan eleven, �zemtelen is volt, mint ezek a l�ok mind, nem f� a vil�n semmit�s senkit�egyed�k a kir� poroszl�l, de m�t� sem, ami�a b�ros szolg�t� szeg�t, hiszen egy f�att a kir�t is szolg�a, m�ozz�it�, mert j��tt az esze �m�besz�i is j�egtanult egy kolostorban, ahol ap�n�d�volt egykoron, s ha m�a j�k��em tudt�bel�tani, legal� a helyes francia besz�t megtanulta. - De h�ha semmi sem �ta utadat k� este a fontainebleau-i kast� folyos� akkor mi a baj? - Sz�ifi� folyos��ek, �a nagyurak lakoszt�ai el�str�� katon�k�egy sem volt, aki ne gy�volna meg a h��. - M�mindig nem �em, hol a baj... - A baj ott van - v�szolta erre a Zocoli -, hogy azok a gy� pipogy�nem mer�kedtek tov�, mert f�ek, hogy az �ster�takapja �, s akkor j� korb� meg a csig� h� De nicsak! - ki�ott fel, amint �revette a sv�iakat, akiket csak alig vil�tott meg �ster�p�nak f�e: tov�ra is vigy�ban �tak, de pik�kat m�az �fel�zegezve. - Kik ezek a katon�itten? - Guron ��i katon� A te v�lmedre sorakoztak fel. - De sz�k �milyen dali�k! - mondta a Zocoli, mik�n kac�n s elny� sz�al n�gette �. - Lefogadom, hogy igencsak �nek, amikor egy legy�t v�sban meger�kolhatj�a n�. - Kicsik� ahelyett, hogy k�sen el��ozol, milyen is lenne, ha kis testedet meger�koln�ezek az �s sv�iak, nem rukkoln�ki ink� a mondand�l? - Sz�j�am - fordult ekkor Guron �, mik�n minden teket� n��yet foglalt egy karossz�en, amit a protokoll szerint semmik� sem tehetett volna meg -, nagy j�enne velem, ha hozatna egy kis bort a kisz�dt torkomba, miel�besz�i kezden� �j�� valami kis harapnival�, �egf�ult a gyomrom a sok megpr�tat��amit �ben ki kellett �nom. Guron �gy sz�koz�ban - de vajon val� sz�lom volt-e, amit �ett? - finom �leket hozatott, melyek oly sok ��zereznek nek�t a f�n. A Zocoli felhajtott egy �ort �egymaga megevett egy eg� cs� azut�m�sereghajt� kr�ket �egy��ss�ket is. Guron ��tosan n�e, s a le�z��i csod�ta l�at� egyre n� sotto voce a f� s� hogy a Zocoli az a fajta n�ki sz���s, lent is, fent is. Ezut�olyan l�ol�gy ink� �s pillant� vetett az eml�tt h�em�re, hogy mindj� eld�ttem, mihelyt a besz�l�eghallgattam, Guron �ndjaira b�m a Zocolit. Guron �kor tapintatosan magunkra hagyott benn� �a Zocoli el�


adta nekem a mondand�, m�ozz�ly szabatosan, hogy igaz�csak a legjobb v�m�yel lehettem eszecsk�r� - Sz�ifi�kezdte -, azt nem tudn�megmondani, hogy asszonyom (akit �oss��osem eml�tt m��) pontosan mikor kapta k�ez azt a bizonyos levelet, de azt tudom, hogy mihelyt elolvasta, �elen haragra gerjedt. � aki m�nem l�a asszonyomat d�ni, bizony semmit sem l�tt! Nem mondhatn� hogy ez� j�egfigyelhettem volna minden rezd�, mert mihelyt a vihar kit� hasra vetettem magam egy ruh�l� m�t, amit � tolls�vel porolgattam, ugyanis ilyen alkalmakkor nagyon kell vigy�i, nehogy asszonyom szeme el�er�, mert ha d� nemcsak t��anem pofoz is mindenkit, aki a keze � ker� a k�ncsis�v�l legy� a f�lmemet, f�szemmel kilestem a l� m�, �� l�attam, amint a d�m fokr�okra elhatalmasodott rajta. Sz�ifi�itemre mondom, asszonyom minden p�zsi v�ri kom�� lepip� Els�d! toporz�l! elv��! patakokban folyik arc�az izzads� � mert kifullad, sz�enkez�n��ombolkozik �a haj�is kibontja! R��l csak�k�a mag�l az �oz� mocskos szavakat! Olyan, ak�egy piaci kofa! Egyed�en a tud� hol tanulta az ilyesmit asszonyom, ha csak nem a kocsis�l. V�l, amikor m�teljesen kimer�tte az �z� elhallgatott, �meg kilestem megint a l� m� �l�am, hogy asszonyom le�szob�n l� egyetlen karossz�e (az� nincs t�sz�a szob�ban, hogy ezzel is jelezze: senki m�nem �le a jelenl�ben), �leveg��kapkod. Ekkor a maggiordomo hangja hallatszott, azt k�ezte, hajland��els� Marillac urat fogadni. Asszonyom elhal�ngon "igen"-nel felelt, ��- tov�ra is f�szemmel - l�am, hogy kezdi begombolni a ruhaderek� de mivel m�mindig alig kapott leveg�nem gombolta be v�g, � h�a nagy cs�b��k kil�zott, amin nevetnem kellett. - Mi� kellett nevetned ezen, Clairette-em? - Mert Marillac � nem �hatja a n�ebleket, ha megl�egyet, ak�csak f�g is, a fels��l kibuggyanni, beh�a nyak��a feje szinte elt� mint egy tekn�k�a p��a alatt. Asszonyom azonban igencsak kedveli Marillac urat, ami abb�s l�zik, hogy amint az eml�tt �l�tt a szob�, asszonyom mindj� megparancsolta neki, hogy foglaljon helyet. Megparancsolta? Tal�megk�e? - Ugyan, dehogy! Asszonyom t���zz�hogy k�en valamit - azt tal�csak Istent�zokott. � Marillac �ivel m��almatoss�t nem l�tt a szob�n, a ruh��ra �, ami m�t �rejt�m! Megr�ltem, hiszen ha h�afordul, nyomban megl�tt volna. De azut�eszembe jutott, hogy Marillac �m ford�at h�t asszonyomnak, mert azzal megs�en� protokollt, � azt�meg is nyugodtam �m��tem is, hogy a tan�ehetek a n�szemk� besz�et�knek, hiszen �m siker�mmi �emlegeset begy�em egy eg� h�on � Most legal�, gondoltam magamban, lesz mivel szolg�ak a b�ros �. Itt a Zocoli r� sz� tartott, vagy az�, hogy leveg� jusson, hiszen p�zsi m� gyorsan, �s �perg�ngon besz�, vagy az�, hogy nyomat�t adjon tov�i mondand�ak. - Folytasd, Clairette-em - k�eltem. - Csupa f�yok! - Hallja h� sz�ifi�lighogy Marillac ��ruh��mra, asszonyom �ki�ozni kezdett: - Marillac �em fogja elhinni! Az a semmirekell�boros � nekem! Nekem! �t nekem, azut� hogy a nagy nyilv�ss�el�legm�ebb megvet�mmel s�tam! �ni mer�elt nekem! Nekem, aki el� a nyomorultat az udvarb�a h�mb�s a kir�s��� ezek ut�od� mer�kedett arc�ans�ban, hogy � nekem, s tov�ra is a szolg�ak mondja mag� - Asszonyom - mondta erre Marillac komoran -, a b�ros kor�sincs eltaposva, � ellenkez�, korai volna m�gy�emr�esz�i. Amikor elhagyta a termet, ahol asszonyom megvet�vel s�ta, bors�gys� k�eket hullatott, hiszen fels�d is tudja - tette hozz�onoszkodva -, hogy enn�a nagy embern�milyen k�en elt� a m�es! De amikor a kir� visszat� a vad�atr�nyomban bez��t a b�rossal az egyik kis dolgoz�b�, �amid� b�ros az ajt�sm�kinyitotta, hogy a kir� t�zhass� az udvar �at�llant�kkal d��a Richelieu-t, de a s�snak nyom�sem l��m�rajta - � ellenkez�: az arca csak �agyogott. Ezut�Richelieu m�hosszan besz�etett - szint�z� ajt��t - Orbieu herceggel. Az eg� udvar az ablakok alatt �t �v�a, hogy a herceg t�zz� �amikor v�e t�leg elhagyta a b�ros lakoszt�� k�fogt�


k��kkel ostromolt� amire �yszer�sak ennyit felelt: a kir� megvigasztalta a b�ros urat. Ami kimondhatatlan �ndez� �ujjong� v�ott ki az udvarban. - Ujjong�? - k�ezte asszonyom. - E che cosa significa questa parola? [� mit jelent ez a sz�olasz)] - Nagy ��elent, asszonyom. - Nagy ��Santa Maria! C'�a impazzire! [Sz�� Meg kell �ni! (olasz)] ��ezek a franci� �, Franciaorsz�kir�n�, megvet�m vill�val les� erre a kis szem�e! � a fiam, a kir�, meg�i! � az udvar megtapsolja! E tutta la nazione �on tro di mi! [Az eg� orsz�ellenem van! (olasz)] ��vagy sem, asszonyom - mondta erre Marillac -, az udvar a b�ros oldal� �t, fels�ddel szemben. � engem is f�evontak �lehordtak! Azzal v�lnak, hogy �voltam ennek a botr�nak az �elmi szerz� M�azt is megj�t� ��s egy��el, hogy a kir� el fog �az udvarb�� B�lle-t is. - B�lle! - ki�ott fel most asszonyom, szok� szerint minden �enet n���v�va. - T�leg! Hol van B�lle? Mi� nincs itt? M�scsak t�, hogy nincs mellettem, aiutare mi come l'ho aiutato di tasca mia. Che persona ingrata! [Hogy seg�en, ahogyan �is t�gattam �nyagilag. Milyen egy h�tlan ember! (olasz)] - Asszonyom, a b�ros nem h�tlan ember. Csak �en az ��nyomja. Mondhatn� haldoklik, az orvosok szerint m�nincs neki t�k h�a. - De �nem akarom, hogy meghaljon! - ki�otta asszonyom, szinte felh�rodottan. - Menjen �mondja meg neki: nem akarom, hogy meghaljon! Egyel�m�igen nagy sz�m van r� - Mi� van r�z�, asszonyom? Hogy olyan �si hib�elk��re sarkallja fels�det, amilyen a sz� forg�et is volt? - k�ezte Marillac, ��s kedvess�el. - � asszonyomnak is megmondtam, �B�lle-nek is sz�alanszor elism�ltem, de sajnos mindhi�! A legkev��em volt alkalmas a nyilv�s megsz�en�sre az a nap, amikor Richelieu dics�e telj�n, �al�s �enz�k�ette t� vissza Languedocb� - � ennek ellen� folytatta asszonyom, ism�felhorgad�raggal - a gazember �i mer�elt nekem! - �t fels�dnek? k�ezte Marillac meglepetten. - Kegyeskedn�megengedni nekem, asszonyom, hogy elolvassam azt a levelet? - Che puzzo! [Itt ez a b�szem� (olasz)] - mondta asszonyom. Ekkor hossz�nd t�dt, ami alatt Marillac �olvasta s tal�t�z�s elolvasta a levelet, majd � sz�t: - Ez a lev� asszonyom, l�zatra nagyon al�tos �tiszteletteljes. Val�an azonban, asszonyom, ha a sorok k�is olvasunk, kider�gy a b�ros g��ls�db� - G�� che cosa significa questa parola? - Ez azt jelenti, hogy kics�a asszonyomat. - Engem? Kics� Engem?! - �tte asszonyom. - De m�s... hogyan? Azt hittem, megint �dja mag�tombol�ragj�k, de t�dtem. Er�bnek bizonyult a k�ncsis�. - Hogyan? k�ezte ism� - �y, hogy azt k� fels�dt�j�on k�, hogy a kir� fogadja el a lemond�t. - � ezzel hogy cs�ki engem? - �y, hogy a lemond�t a kir� minden bizonnyal visszautas�tta m� � fels�dnek nyilv�durva elutas�sban lenne r�e. - De h�ez a semmirekell�boros maga az �g! ki�otta asszonyom. S ez minden, sz�j�m, amit elmondhattam, mert ezut�m�csak annyi t�nt, hogy Marillac �vozott, asszonyom lefek�n pedig v�e elhagyhattam rejtekhelyemet. Megk�ntem a Zocolinak az �besz�l�egy tall� is akartam adni neki �e, amit azonban �lt�teljesen elutas�tt, mondv� hogy csak egy gazd� van, s csak att�z egyt�ogad el fizets�t. Haboztam, meg�jem-e b�� amihez nagy kedvem lett volna, hiszen igencsak el�dett voltam vele, de mivel tartottam t� hogy egy ilyen ��hosszabbra ny� a tervezettn� ink� �dtam a le�z�uron �, �megk�ebb�lekkel visszamentem a szob�a. Ott pedig, ahelyett, hogy nyomban aludni t�em volna, el�pap�a vetettem az anyakir�n�zavait, hogy m�ap pontosan id�essem � a b�rosnak. F�dt voltam ez ut�az esem�d�p ut� M�s, miut�egyed�etk�m - nem akartam ezen a k�i � fel�eszteni az inasomat -, beh� baldachinom f�eit, lefek� s v�am, hogy elaludjam, elker� �m. Helyette egyre csak Marillac �rt a fejemben. Azt hiszem, kedves olvas�ejtettem m�n�ny sz�� Most megpr�om kiss�rnyaltabban �m�rehat�n jellemezni �Marillac term�etesen nem volt olyan naiv �egy�mber, mint a szeg� B�lle, aki azt hitte, hogy ha Istenhez foh�kodik, viszonz�l Isten kinyilatkoztat�kban r�es�, megmutatva neki a j�. Amint az olvas� bizony� eml�zik


r�meg�a Richelieu-nek, hogy nincs �elme fel�tenie a g�t, hiszen La Rochelle falai �gukt�eomlanak: ezt egy kinyilatkoztat�an adta tudt� Isten. Marillac �kkal �elmesebb ember volt, igen szorgalmas, p��n t�tte be a pecs�ri tisztet, �el�lhetetlen �eme az �vezett Michaut�nyk�, amely rendet teremtett a kir�i rendeletek k�t. M�azt is meg lehet �eni, hogy egy olyan �atos ember, amilyen �kinek legh�v�a a hugenotta eretneks�kiirt�, a spanyolokkal k�d��s�sz�l� Ha minden k� szakad, m�azt is meg tudom �eni, hogy mivel ��e, e politik�egyed�enne k�s ��es�ni, f�e akarta ��ni Richelieu-t, hogy �phessen a hely�. De ami ezut�k�kezik, azt m�ha megfesz�em tudom meg�eni. Mert mire �kire sz�thatott Marillac �rv�k megval��ban? A kir�ra? De hiszen Lajos, aki im�a az apj� �g-v�g spanyolellenes volt. Tudta j�hogy Henriket akkor gyilkolt�meg - s kor�sem v�tlen egybees��olt sz�, amikor h�r���spanyolok ellen. Azt is tudta, hogy az apja nem k�nt neki, azaz a tr��nek spanyol feles�t, �az anyja, mihelyt meg�gy�yomban ny�e � ezt a h�ss�t - Lajos nagy b�t�. � b�k���l sok ok k�j�zott benne, hogy olyan nehezen siker��etes�nie a h�ss�t" Ausztriai Ann�l, szerelmi hev� biztosan nem fokozta, hogy hitvese spanyol n�llenszenv�mutatja az is, hogy ellentmond� nem t� visszak�Bidasso�l a hat�t�al� azokat a zajos udvarh�eket, akik Ausztriai Ann�l egy�keztek Franciaorsz�a. � azt hiszem, hogy a j�d�r�n�is sz�s �est vel�dte volna, ha teheti. Sz�thatott-e h�Marillac �, hogy az anyakir�n�eg�et neki a spanyol sz�s�fel�erelni Lajost? Ha val� hitt ebben, ez volt ennek az egy�� eszes embernek a legnagyobb t�d�. M�j�eje semmi m��elem nem volt a kir� �az anyakir�n��t, csak annyi, amennyit a protokoll megk�elt. M�ezerszer elmondtam, �bocs� meg, olvas�ha most elmondom � a kir�t gyermekkor�n olyannyira nem szerette, annyiszor megal�a Medici M�a, hogy Lajos nemcsak hogy nem szerette az anyj� de nem is tisztelte, olyan rossz v�m�yel volt a felfog�ess�r�s a jellem�l. Irt�t ostoba v�m�yilv�t�it�konoks�t�d�mait�de a legink� ocsm� besz�t� M�edig ha van valami, amit Lajos tiszta sz�b�y�, h�azt, ha a jelenl�ben valaki vitatkozni mert, ha felemelte a hangj� vagy s��urva szavakra ragadtatta mag� �y tekintette az ilyesmit, mint a kir�i m�� igen s� megs��t. Amikor egy napon hallotta, amint Guiche gr�etsz�ngon �durva kifejez�ket haszn�a leteremti az ajt�l�mert az nem engedte �e a kir� szob�ba, azon nyomban egy tucat test�k� �e, s egy h�e bez�tta a Bastille-ba. Az anyakir�n�J�os isten!, gondoltam, m��atlanul fek��amon. Egy olyan eszes ember, mint Marillac, mik� v�szthatott c�a el�s�z ilyen megb�atatlan eszk� amelyik b�ely pillanatban kics�t a kez�l s sz��arod� id�et el�mi� azut�mindenki �vagyis Marillac urat tenn�elel�, hiszen k�dom�an �tan�ad� Nagyon is vesz�es poszt volt ez, amely b�ikor kegyveszt�ez vezethetett, s az udvarban m�sokan �zt� hogy a kegyveszt�ez� nagyon s� k�kezm�ekkel j�majd. M�szeptember 15-�siker�kir�nak valami megb�l��t tet��oznia az anyja �Richelieu k�t. A m�or oly konok anyakir�n��m�em szerint az� engedett most ilyen gyorsan, mert �zte, hogy az udvar egy�t�elytelen� a b�rossal szemben tan�tt viselked�t. M�ugyanaznap este a b�ros, v�elen�k�ebb�megh�tt mag�z vacsor� s egy kis n�szemk� eszmecser�, ami bosszantotta Guron urat, holott egy h�el kor�an nagyon is b�volt r�amikor �szes�ben a kegyben. "Ajjaj, kedves hercegem! - mondta egy kis grimasz k�ret�n, mik�n nagyot csapott a v�amra. - Nagy megtiszteltet� sov� vacsora!" Az udvari nagy zab� besz� bel� de h��inni is keveset iszom, enni pedig m�kevesebbet eszem. Nem valamif� aszk�-hajlamnak engedve, kedves olvas�hanem a hi�ak, hiszen sz�mra a pocakos �az �szak��XVII. sz�dban a negyven�s f�iakat nevezt�"�szak��, ak�volt szak�uk, ak�nem, s a kifejez�arra utalt, hogy az illet�r �.] ugyanazt jelenti, �szeretn�a lehet�gtov� meg�ni a karcs�mat, amit oly gyakran dics�az �Catherineom. Az olvas�ilv�kital�a, hogy egy vacsora a b�ros t�as�ban


nem pletyk�od�al ��ecseg�el telik. T�t dolgozunk ilyenkor, mint esz�s alighogy le� az aranyozott ez�ztalnem�, �nenci� nyomban a t�yra t�: - Nos h� kedves rokon, mit mes� kegyelmednek a Zocoli? - Eminenci�uram - v�szoltam -, pap�a vetettem mindent, amit mondott. Elolvassa az �sos besz�l�, vagy mondjam el sz� is, amit hallottam? - Az �sos besz�l�egend�mondta Richelieu. - Ismerem m�a jelent�it: kit�. �ny�tam h�neki a pap�apot, s a szemem sark�l figyeltem, am�olvasott. Az arca s�dt volt, beesett, �v�elen�adtnak l�zott. J�os isten!, gondoltam magamban, milyen rend�etetlen�or, �hatatos, kitart� fels�sen odaad� az ember! � a kir�on k�l m�em becs�nki! Min�t�j�esz az orsz�ak, ann�t�rosszat tesznek �i! A b�ros elolvasta, azut��elolvasta feljegyz�met, majd �ehajtogatta a papirost, s mintha mag�n besz�e, azt d�te: "Ezt a kir�nak is l�ia kell"; azut�reverend� bels�eb� s�ztette irom�omat, majd les� a szem� s hossz�n �csak a t���n�e. Ami ezut�k�kezett, kedves olvas�eg�en elk�sztett. Mert igaz�nem volt gyakori eset, hogy a mindig titkol�s �ig begombolkozott b�ros szabad foly� engedjen �elmeinek, s az sem, hogy feleleven�e valamely eml�t egy szolg�ja el� b�ily megb�at�gyen is az illet��edig Richelieu ez� mindkett�egtette. - Kedves rokon - mondta -, gondolja, hogy az anyakir�n�gyszer m�megb�st tan�ir�omban? - �y v�m, eminenci�uram, hogy egy ilyen f�almas kudarc ut�az �zer�sem dikt�at m�. - Az �zer� - ki�ott fel Richelieu, elkerek�emmel. - H�viselkedett-e az anyakir�n�alaha is �zer� T�t nem mondott, s legal�is egy id�- hallgat�a burkol�t. Hasonl�pen tettem �is. Amint j�udjuk, a b�rosnak ��em tan�os k��ket f�nni, mint a kir�nak: e szab�t ��i a legnagyobb arc�ans�ak min�. Hallgattam h� mint vakond a lyukban, de k�n figyeltem is nagyon, mert �reztem, Richelieu m�t�kat mondott ahhoz, hogysem teljesen elhallgathatna. � val� - ha ker�on is visszakanyarodott f�tett t�j�z. - Kedves rokon - sz�t meg ism�-, nem sz�s, hogy eml�zet� id�em az 1617. �ilis 24-i �amcs�t, hiszen kegyelmed is derekasan �b�an kivette a r��bel� Az aljas Concinit kiv�zt�a kir� parancs�, gonosz asszony�b�nbe vetett� �az anyakir�n� amiut�a jogtalanul mag�z kaparintott kir�i hatalmat kiragadt�a kez�l, lakoszt�� z�� Eml�zik bez�s�k megh�nt�szleteire is? Lajos sz�s �t�ed� tett, hogy megakad�ozza a sz�� test�t nyomban a saj��szaival v�otta, k�eseket h�tott s befalaztatta a kir�n�akoszt��k k�titkos ajtaj� h�m �s termet�ikossal pedig sz�erette a vizes�on �vel�s fahidat, amelyen kereszt�anyja kijuthatott a Szajna-parti kertekbe, ha s�lni t�dt kedve teh�ezen az �is elhagyhatta volna a Louvre-t. Vagyis m�miel�a blois-i kast�ba sz�zt�volna, az anyakir�n��s b�nlak� �zhette mag� s val� az is volt. Ekkor �dta mag�h�s d�mai egyik�k, amelyekt�ly sok�emegtek a Louvre falai, s egy sz�p��uk a Zocoli elbesz�s�n is szerepel. ��tt, s�, a haj�t�e, t�lte a kez� �ozta a k�Concinit, akiket kor�an oly hossz�n �b��ozott, s a megold� amelyhez v�l folyamodni k�nt, r�l�tott jellem�k legalapvet�von�ra. A kir�i ist��tert, de Bressieux urat k�el Lajoshoz, azzal az �tel, hogy t�yalni �t vele... Ha akkor ott vagyok mellette - jegyezte meg Richelieu -, biztosan lebesz�m err� rosszul id�ett l�sr�Az anyakir�n�ly gy�tes m� fosztotta meg Lajost kir�i el�ait�m�azut�is, hogy a fia nagykor�t, hogy nyilv�al�semmi lehet� sem ny� - legal�is akkor nem - a b�s megegyez�e. R��l abb�hogy Concinit meggyilkoltatta, Galigait kiv�ztette, nyilv�al�lt, hogy a kir� mindenre elsz�a mag� s � a kir�n�l kapcsolatos d�s�sem fogja visszavonni. Ez� h�cseppet sem lepett meg, hogy amikor de Bressieux �kir� el�erjesztette az anyakir�n��lm� a legmerevebb elutas�sban volt r�e. "Majd tal�ozom vele, amikor j� l�m" - mondotta Lajos sz�zon. Ezek ut�mindenki m�tudta volna, mihez tartsa mag� Nem �z anyakir�n�M�dszor is elk�a kir�hoz de Bressieux urat, ugyanazzal a k�lemmel, amit persze a


kir� ��lutas�tt, mint az els�kalommal. Erre az anyakir�n�armadszor is elk�de Bressieux urat a kir�hoz. Ez� m�nem elutas�s volt a v�sz, hanem fenyeget� a kir� a szeg� Bressieux tudom�ra hozta, hogy amennyiben m�egyszer meg mer jelenni a sz� el�ugyanezzel az �tel, a Bastille-ba z�tja. � azt hiszi, hogy az anyakir�n�zek ut�felhagyott tolakod�relm�l? Sz�ncs r� Conti hercegn�k�a kir�hoz, aki �osabb volt de Bressieux � s audienci�k� Lajost�Mint hercegn�k s mint a nagy hatalm�se h�tagj�k nem kellett tartania t� hogy a kir� a Bastille-jal fenyegeti. Az uralkod�variasan azt v�szolta a k�s�, hogy �mel fogadja, felt�, hogy egy sz� sem eml� az anyakir�n� Ki hitte volna, hogy Medici M�a �sz�s belefog a l�at� teljesen rem�telen v�alkoz�a? Udvarh�e, de Guercheville asszony, amikor a Louvre egyik folyos� tal�ozott a kir�yal, asszonya utas�s�k�ve - igen te��san - Lajos l�hoz vetette mag� "Sire! - ki�otta - h�el�z anyj� - �val� az any�- v�szolta Lajos. - De ezel�sohasem b� velem �int fi�l." Lebilincselt ez a t�net Richelieu el�s�n, mert hiszen Eml�ratomnak el�k�eiben �is sz�m az anyakir�n�osszul id�ett k�lmeir�de mind�e h�m sort szenteltem nekik; �minden bizonnyal sokkal kev��oltam j�rtes�int a b�ros, mert - isten tudja, mi� - az anyakir�n�at pr�koz�r�ettem eml�st, holott val�an csak �olt. - Mindebb�zt a tanuls�t vonhatjuk le, hogy m�a kitart��m�a makacss� - �zem a kett�zti k��t, eminenci�uram, de be kell vallanom, hogy nem tudn�pontos meghat�z�kat adni. - � megpr�tam - mondta erre Richelieu szer�en, �szer�s�vel nem tudott megt�szteni (szerette a k�ket �a nyelv finoms�it). Nos h� �azt mondan� hogy a kitart�az �elem f��l megvil�tott akar� A makacss�viszont az a fajta akar� amit az �elem f�e nem vil�t meg. A makacs embert egy nagy dar�hoz hasonl�n� amely sz�zor is neki�k ugyanannak az ablak�k, de nem keresi s � nem is tal�a meg a nyitott ablakot, amelyen kirep�e. Ez� van az - tette hozz�illanatnyi cs�ut�-, hogy nem t��k ill�at ama ingatag b�vel kapcsolatosan, melyet Lajos az im� ��tt helyre k�m s az anyakir�n��t. Tehetek b�it: j�agy rosszat - az anyakir�n��ontja maradok, �� fenyeget full�ja. A b�ros s�dt, beesett arc�enyhe p�futotta be, amint e szavakat kimondta. � �reztem, sz�elli mag�kiss�ami� hagyta, hogy a metafora elragadja, s az anyakir�n�apcs�"full�ot" emlegessen, aminek k�kezt�n ��, hogy a kor�an emlegetett nagy dar�sal, amely folyton ugyanannak az ablak�k � ostob� szint��c�ott. De mivel az arcom rezzen�elen maradt, jel� annak, hogy semmif� kapcsolatot sem fedeztem fel a nagy dar� �a full� k�t, Richelieu arca ism�f�r� a maga pattog�ettrek� hangj�� sz�t: - Kedves rokon, ideje - amint IV. Henrik mondotta volt -, hogy az �om elaltasson, s kegyelmedet is a saj�a. A kir�i nagytan� holnap reggel nyolc �or �e�gyen ott. Meg kell vitatnunk, mi� vettek szerencs�en fordulatot it�ai �k. � sz�sz a kir� ��l, Gastonr�s! � a t�ll�r�Gaston kem� di�al�! Teremt� gondoltam, mik�n t�ztam a b�rost�Az anyakir�n�gy nagy dar�! A kir� �e meg kem� di�he famiglial, amint a velencei Zorzi mondotta volt. - Uram, egy sz�k�m! - Hallgatom, sz�olvas� - Megk�ezhetem, mi� besz� mind ez id� oly keveset Eml�rat�n a kir� ��l? - De hiszen ez kor�sincs �, asszonyom! Sok hely�geml�m, Eml�ratom k�le r�eiben, melyeket tal�nem mind olvasott. De tal�t�leg nem �, ha a forg�okat egybegy� s �y� �kegyednek, hiszen a kir� �e a tov�iakban igen nagy szerepet j�zik majd, meg�emel h�egy teljesebb portr� Sz�sebben mondan�az ellenkez�, de az igazs�az, hogy Gaston - fiv� uralkod�nak els�pj�l az utols�- undor�an viselkedett �rengeteg k� okozott. L�a a blois-i kast�ban Orl�s-i Gaston szobr� Ha figyelmesen megn�� a szobrot, szembesz� milyen puh��er�nek a herceg von�i. Ez a k�egy is mutatja, mennyire megb�atatlan, gy� jellem volt. - Uram, megtudhatn� miben nyilv�lt meg jellem�k gy�s�? -


P�� abban, asszonyom, hogy f�lmesen kicsapong�etet �. - Nem arr�an sz�ram, hogy kegyelmed, ami�megh�sodott, felett� erk��letet � m�ha ez n� nehez� esik is, �ennek az �et�nyes f�i�az erk�i magaslat�l szeml� az emberi gy�s�ket? Mert ha j�ml�zem, ifj�ban kegyelmedet is el�eny le�k�eg� serege rajzotta k�. - K�m, asszonyom, ne hasonl�a �e az �b�s szobal�aimat azokkal a szeg� teremt�kkel, akik egy-egy �zak� bocs���ba magukat! A szobal�ok a gazd�k szolg�t�n �anak. � urukat odaad�szolg�� Szerettek engem ��is szerettem �, �egy-egy ilyen kapcsolat oly sok�artott, am�csak tarthatott. � ha valamelyik�el kellett v�om, nem csak az �em�t meg k�el. - Bocs�on meg, uram, ami� akaratlanul is el�ltem. Tet�etem-e a b�t azzal, hogy el�lom: ami�ilyen erk��letet � kev��onz�rfi� - Nagyon k�n�asszonyom, hogy seg�mind szer�ebb��om. Egy�� pedig egy h�sember mindig kev��onz�int egy n�n: mire a vonz� amikor �r v�sztott? M�ozz�amint hallom, kit� v�sztott, uram! - K�n�sz�olvas�zt a nagylelk�jegyz�. Ezzel mindent j�ett. Nem szeretn�ugyanis, ha cseveg�nk �esz�koz���� - De t��ssza, uram, eredeti t�nkhoz, a j�stonhoz. - Gaston sajnos nem j�sszonyom, b�azt is el kell ismern�ogy hib�egy r�e a helyzet�l k�kezik. Egy gyermektelen kir� �e, v�lmezett tr�� teh� ugyanakkor term�et�tekintve csup�egy vid�fick�agy lump, aki csak a j�kot, a tr�t �a kom��st kedveli, de k�n er�ecsv� is f�A mi t�adalmunknak ez a legnagyobb hib�, asszonyom: a sz�az�adja a rangot, �a ranggal nem j�felt�en�� �elem, a m�s� a szorgalom �a buzgalom is, ami pedig az �am�int�s�z mind-mind sz�ltetik. Ezt maga Gaston bizony�tta be, amikor nagy hangon k�elte, hogy �hessen La Rochelle ostrom�k parancsnoka. Eml�zik m� asszonyom, kom�� fulladt szerepl�re? Oly hosszan k�elte a kir�t, hogy Lajos v�l belef�dt az ostromba �elk�La Rochelle-be, de �hogy a marsallok tapintatosan figyeljenek oda, mit m�a "parancsnok". Gaston semmi j�em m�. A La Rochelle-iek els�t�ekor, hogy vit��vel k�edj� a legels�rban harcolt, � parancsnok �vez�l�n��adtak az emberei. Aznap este Schomberg meg is mondta neki a mag�, b�persze igen finoman, visszafogottan, l�n sz�kir� ��l: a szem� h�ta, hogy katonak� �nem hadvez�� viselkedett. Gastont val�an nem is �ekelte a katonai hivat� N�ny h�m� m�sz�en megel�lte az aunisi es�szeles id��, de f� a katona�t kimer� egyhang�t, � h�egy sz�lk���hagyta hadsereg� a saj�szak�� visszat� P�zsba, de hogy az anyakir�n�e tarthassa szemmel, nem a Louvre-ban sz�t meg, hanem egy eldugott kis palot�n. � ott �s semmittev�en t�tte az idej� pontosabban nagy lakom�t rendezett, l�okkal sz�ozott �a poj�skod�ak szentelte mag� ami� mindig is bolondult. Nem volt ostoba, asszonyom, � ellenkez�, j��tt az esze. De k�elen volt a gondolatait kord�n tartani, s valamif� logik�k�ni. Hadd mondok egy p�� A kir� tudom� szerzett r� hogy az �e nevel�- Gaston eg�en fiatal volt m�-, Ornano marsall arra ��i a fi�ogy ne engedelmeskedj�a kir�nak, s ez� a marsallt b�nbe z�tta. Gaston - b�semmi bizony�ka sem volt r�, meg volt gy�ve r� hogy Lajos Richelieu sugallat� b�n� be Ornan�Ez� gondolkod�n��at�zta, hogy meg�i. Ezt a t�netet egyszer m�elmes�em asszonyomnak, � most csak n�ny mondattal utalok r�Gaston �ervezte, hogy vagy harminc bar��l egy�gh�tja mag�a b�ros Fleury en Bi�-i kast��. � ott, lakoma k�n, a bar�i majd �esznek, mintha �evitatkozn�k, hamarosan a kardok is el��h�kb�s a t�vereked�k�ette egy kard, persze mer�letlens��a b�ros sz�t j�a � - � mi t�nt? - A b�ros j��tudom� szerzett az �eesk�l, elment Gaston egyik reggeli nyilv�s felkel�re, ahol is siker�gf�ml�nie a fiatalembert fegyveres k�ret�l, majd kedvesen felaj�otta, hogy ne az �eury en Bi�-i kast��n legyen a lakoma, hanem Gaston kev���s �k�elmes palot�ban. Gaston �al�a, hogy a b�ros "nagyon kedves" volt, elfogadta az aj�at� �az �lot�ban persze m�sz�m lehetett "olasz vacsor�l". Mert ne feledj�gy Gastonnak sok


k�van It��z: csak atyja r�n Bourbon, az anyja Medici. - Azt is besz�k, uram, hogy Gastonnak nagyon rosszak voltak a tan�ad� - Rosszak, asszonyom?! Azt mondan�ink�, a sz� latin nyelven, amelyet gyermekkoromban sz�am magamba, hogy abominandi atque exsecrabiles! A k�kez�tv� alakok tartoztak k�� Coigneux, Bellegarde, Puylaurens. Szeg� Gaston olyan volt a kez� mint a bolond jogara: tehettek vele b�it, tetsz�k szerint. - Bevallom, uram, hogy nem eg�en �em. Milyen jogarr�esz� - Ez a jogar az udvari bolondok p�� volt, amely tarka cs�sipk�n v��t. A bolond kedv� r�gatta, feldobta a leveg� elkapta, hadon�ott vele, hadd csengjenek a csengetty�agyis sokf� dolgot m� a jogar�l. �vitt �elemben pedig az olyan embert hasonl��a bolondok jogar�z, aki valaki m�ak a befoly� al�er�yannyira, hogy l�i sem tud a tan�ad�n��zony� eml�zik Marillacra �B�lle-re, a k��atosra, akiknek siker�ggy��anyakir�n�arr�hogy az �k hossz���Richelieu arra haszn�a, mint amire a bolond a p��t - innen a gy�t, a harag �a kimondhatatlan neheztel� De t��ssza Gastonra, aki miut�az els��ai hadj�t terve megsz�t... - Hogyhogy az els�ram? H�van m�dik is? Att�artok, hogy lesz m�dik is, asszonyom. De ez majd holnap, a kir�i tan�ban d�l, ahol is azt fogjuk megvitatni, mi� vesznek egyre-m�a rossz fordulatot it�ai �k. De hogy visszat�ek az els��ai hadj�tra: mihelyt a terve megsz�t, Gaston nyomban mag�k k�elte a parancsnoki posztot. - Hogyan? Azok ut� ahogyan La Rochelle-n�viselkedett? - Bizony, asszonyom! Az el�elens�gyakran p�sul ��lts�el. - � mi t�nt ezut� - Nyilv�al�k�elens�lett volna �enni meg a hadak f�ancsnok�, ugyanakkor megal� elutas�sban sem lehet a kir� ��r�es�ni. Csak egy ki�radt, amire a kir� r�s tal�: �ga �t seregei �re. - Akkor h�minden rendben van! - Sajnos kor�sem, asszonyom: semmi sincs rendben! Alig � v�t ez a csal� h�r�� m�robbant is ki a k�kez�zabadjon eml�zet� id�em, hogy Gaston hitvese, de Montpensier asszony j� 4-�halt meg gyermek�ban. A vigasztalhatatlan �gy, Gaston, n� napra r���gatta k�eit, s m�csakis az j� a fej�n, hogy �megh�sodj� s ez� Nevers - �Mantova - herceg�k le�� Gonzaga M���totta feles�l venni, �ezzel �emet vitt a csal� h�r�t�t�. A kir� �az anyakir�n�ost kiv�lesen egyet�ett: mindketten ellenezt�ezt a h�ss�t. Az anyakir�n� m�ismert, teljesen �zer� okb�mert a nevers-i herceg h�vvel kor�an fegyverrel t�dt �ene. A kir� elutas�s�k politikai oka volt. Ha Gaston a mantovai herceg veje lesz, It�a kapuja megny�k el�. � Gaston gy� pont, fiv�nek ellens�i rajta kereszt�adhatn�k. A Lajost gy� lotaringiai herceg m�s j�r�a. � ha egyszer It��n lesz, ki akad�ozhatja meg, hogy a spanyolokkal is �ntkez�e l�en? Amint l�a teh� sz�olvas�Gaston m�nem fedezte fel, mit is jelent a "haza" sz�mint - hadd jegyezzem meg mindj� - azok az orsz�agyok sem, akik a gyengekez�akir�n��nss� idej�sz�n�yveresen l�dtak ellene, hogy f�ket �p�t csikarjanak ki �i h�k� cser�. Amikor Lajos gy�sen visszat� els��ai hadj�t�l, Gaston duzzogott, s hogy nemtetsz�t l��osan kimutassa, Lotaringi� ment: Lotaringia hercege, az ellens�nk, el volt ragadtatva. Sz�ra s Habsburg bar�i sz�ra igen el�s helyzetet teremtett a haz�t elhagy�ston. Ha ��nek, hogy megt�dj�Lajost, �ehetnek, mintha csak az �e �ek�n cselekedn�k, s ez n� jogalapot adna a t�d�oz. Gaston �h�m hitv� tan�ad�viszont azzal sz�lt, hogy Lajosnak nagy sz� lesz ��, ha a h�r�t�k. A tudt� adt�h� hogy Gaston hajland�sszat�i Franciaorsz�a, persze csak bizonyos felt�lek teljes�eset� � se v�, se hossza nem volt a felsorol�ak, mennyi f�t, birtokadom�t, hivatalt, c�t �p�t k�el Gaston, mag�k �h�m tan�ad�ak. A kir�i v�sz nem k�tt sok�Lajos egy hadsereget helyezett k�enl�e Champagne-ban, hogy egy lotaringiai t�d�eset�megt�oltassa a betolakod�, Richelieu pedig t�yal�a bocs�ozott Gastonnal. Elk�elheti, kedves bar�� milyen kem� alkudoz�vette kezdet� - � mi lett a t�yal�eredm�e? - M�nem tudom. Holnap f�kilenckor, a


kir�i tan�ban majd minden kider� amint asszonyom is tudja, a tan� ��emminek sem szabad kisziv�gnia, a tan�osok ut�n�k, mint a hal. Lajos er� k��a Saint-Germain-en-Laye-i kast�hoz, amelyben a gyermekkor�t�tte. Szerette a parkj� a Szajn� �a V�net erdeire ny� sz�kil�st, az itteni leveg�amely sokkal tiszt�, mint a p�zsi, szerette a pegi vadasparkot, melyben szarvasra vad�hatott. De mindenn�jobban szerette, amikor im�tt atyja megl�gatta itt, �gyakorta megl�gatta, s a boldogs�netov�ja az volt a kis kir�fi sz�ra, ha az apja egyed�t, s a gyermeknek nem kellett az anyja �z�t�k��t�s ��enyeget��l tartania. B�magam is j�am itt, amikor a kir�fi m�csak t�ves volt - ��sem sokkal id�b n� -, s sz�mra igen eml�zetes volt akkori tal�oz�nk, be kell vallanom, hogy maga a kast� - f�t a fontainebleau-ihoz viszony�a - nem tartozik a legszebbek k� Tal�csak az� t�olyan kellemes lakhelynek - s ezt nyomban meg�i mindenki, aki ide csak a l�t beteszi -, mert nagyon szerett�azok is, akik �tett� meg azok is, akik eddig laktak benne. Egy�� ugyanez Fontainebleau-r�s elmondhat�. Ferenc �ttette, nagy-nagy szeretettel, egy hajdani kast� �egy kolostor romjain, majd it�ai m�ek sz�tgett� akiket a kir� nagyra tartott, a v��m�sokat pedig IV. Henrik v�ztette; �b�egy�� nem volt t�kez���f�milli�ankot �ozott r�XIII. Lajos hi� sz�t ebben a kast�ban, sokkal kevesebbet k�tt r�szerette ugyan ezt a f��ir�i rezidenci� de az� Versailles-t jobban kedvelte - egyszer�z�, mert mind�e ���e van P�zst�s � nem j�olyan iszony�fordul�al az udvart odak�ztetni, mint - ahogy Alizonom mondta volt - "a vil�v�" Fontainebleau-ba. Negyed kilenckor - oly pontosan, mint egy porosz katonatiszt -, amiut�v�gmentem a feh�lovas udvaron (a feh�l�obra r�n elt�nnen), rosszkedv�elkapaszkodtam a II. Henrik l�s�fennhangon �ozva a siralmas �apotban l�, h�gos l�s�okat, melyeken az ember b�ikor megcs�tott s a nyak�t�tte. V�l megpillantottam Beringhent, aki sz�s mosollyal v� r�az egyik terem ajtaj�n, amelynek mindk�sz�ya sarkig ki volt t�a. Kedves olvas�ne ess t�d�e: m�az �inasom der�paraszti csal�sz�, Beringhen nemesember (ki m��ztethetn�etk�thetn� kir�t?), �hivatalosan nem inasnak nevezt� hanem kir�i ruhat�oknak. � mivel ilyen t�is van, de �nd k�az els�f�at�ok �ak sz�ott� nagy tisztelettel, amire �teljes joggal - igen b�volt. Beringhen flamand sz�az�, szeme k� arcb�r�sz� a haja sz� m� m��l��besz�k� �sz�nagy pocakja is van, s oly t�etesen �m�rehat�ismeri a protokollt, hogy n� m�a kir� is hozz�rdul tan��. - M� tiszteletem, nagyuram - mondta Beringhen m� meghajl�al; mindig finom, cseppet sem tolakod�zalmass�al besz�velem, amit az magyar� hogy az ap�j�smerte az �, �mindig nagyon bar��san b� vele. - �y veszem ki a szavaib�hogy nemigen kedveli a II. Henrik l�s��zint�sz� senki sem szereti, mindenki f� hogy egyszer a nyak�t�rajta. B�rkodtam n�nyszor eml�st tenni r��els�nek. - � mit felelt? - "K�bb, Beringhen! K�bb! Pillanatnyilag nincs egy �a garasunk sem. Minden p�t f��tenek a h�r� Az I. Ferenc folyos�g� amelyen j�a mindig n� megindults�t �ek, olyan gy�r���se, Beringhen balra fordult velem, nem pedig jobbra, amint v�am, hiszen a kir�i tan� �al�n a b�eremben �ett. Egy sz�em sz�m, mert mindj� kital�am a v�oztat�ok� A b�erem hatalmas kandall� k�oldalr�gy-egy fekete bronzszat�fogta k�. A combjuk j�� volt, amint az a testi b�lk�ihez illik. A kandall�zel��z k� helyezt�el �, ezzel is jelezve, hogy kicsapong�et�tt a k�ozat � t��ik majd. Amikor IV. Henrik tartotta itt tan��, a kandall� h�al � enn�fogva a k�szat���n k�fogta, ami �gy cseppet sem zavarta, s�id�nt pajz�megjegyz�ket tett vel�csolatban. Im�tt atyja ir�i tiszteletb�ha Fontainebleau-ban id�t, Lajos is a b�eremben tartotta tan��k �t, s maga is a kandall� h�al foglalt helyet. De meggy��m szerint �agyon is zavarta, hogy a h� m�t ott � a k�szat� mert mihelyt az id�r��alanra fordult, kijelentette, hogy a b�erem t�gy �a nagy ablakok miatt kif�etlen, ez� ink� egy sokkal kisebb teremben


tartotta az � melyet "a kir� szalonj�k" neveztek - ez volt az a szoba, amelyben vil�a j� Beringhen, mivel a t� herceget �pairt, valamint a tan� munk�ban r�t vev�t marsallt is fogadnia kellett (alacsonyabb rang�m�eknek nem j� ez a fogadtat�, az I. Ferenc folyos�l�l b� vett t� �visszament a II. Henrik l�s�. � pedig folytattam utamat a XIII. Lajos szalon fel�de nem maradtam sok� egyed�rt ki m�al tal�oztam ott, mint a nagytisztelet�onokkal, Fogacer orvosdoktor �, aki j�� meg�getett, majd l�at�vezettel n�getett, s m�hossz�m�ke eg�en felszaladt a homlok� ajk�megjelent az a bizonyos ironikus mosoly. Ifj�eiben ez az arcj�k �gi kifejez� k��tt neki, ami �te tavasz�m�meg is felelt - amint azt j�udjuk - bizonyos bels�rtalmaknak, �az id�l�val a b����tt, ajka m�kev��iros, arc�itt-ott r�ok bar��� s az �gi mimika is semmiv�ett, de az� nem mondhatn� hogy kanonoki arckifejez�vette volna �a hely� mert Fogacer szeme tov�ra is l�san csillogott, mozdulatai gyorsak, elevenek voltak �besz� perg�- Nicsak! - ki�ottam fel. - Mit keres itt nagytisztelet�acer doktor �iszen, ha j�udom, nem tagja a kir�i tan�nak! - Nem, nem! De mivel a p�i nuncius szeme �f�gyok, megt� e szalon folyos�, Szentaty�, a p� ir�i tiszteletb� - De mire j�ekint v�koznia, ha egyszer a szalonba be nem mehet? - Megv�m, am�a tan�osok kij�k az �l, j�zem�veszem a kir� �Richelieu h�inek az arc� meg az �atosok�is, s a k�le arckifejez�kb�evonom a magam kis k�keztet�it... - De ahhoz, hogy ezt megtehesse, m�eleve sok mindent tudnia kell. - T�leg sok mindent tudok - mondta erre Fogacer, jellegzetes mosoly�l. - Ne becs�l� Szentsz�diplom��t...! - P�� mit tud? - Tudom p��, hogy Franciaorsz��osszul � It��n, s azt is tudom, kedves hercegem, hogy az �amelyre igyekszik, igen mozgalmasnak, mondhatn�viharosnak �rkezik. NYOLCADIK FEJEZET A tan�osok percnyi pontoss�al �eztek az � - a kir� e tekintetben igen szigor�t. Egyed�zeg� de B�lle b�ros �ezett kis k�ssel, akit mindj� sz�el k�ltak. Meglepett, hogy itt l�m. Zocoli elbesz�se szerint Marillac azt mondta r� hogy v��s �apotban van, "mondhatn� haldoklik". V�l arra a k�keztet�e jutottam, hogy Marillac t�t - mondjuk �: kegyes hazugs�al �, amikor B�lle �apot�l t�koztatta az anyakir�n� � k�nv�elker�hogy �e k�en; szeretett volna �radni a kir�n�gyed�n�ad� A szeg� B�lle egy�� t�leg nagyon betegnek l�zott. Holts�dt volt, �csak �udott j�i, hogy k�pap t�gatta, egyik jobbr�m�k balr�s amikor v�l le�tt a karossz�e, v�elen megk�ebb�olvashattunk le az arc�l. Az ut�tnak ��mint a szeretetnek vannak fokozatai, ��sokkal kev��t�am B�lle-t, mint Marillacot, s�kifejezetten rokonszenveztem vele, ha sz��nagy munk�ra, az oratori�s vall� t�ulat l�ehoz�ra gondoltam. Szerintem B�lle nem volt gonosz ember. Csak korl�lt �fant��an, ez� amikor azt hangoztatta, hogy "t�-vassal ki kell irtani a protest� eretneks�t", nem l�a maga el� m�csak el sem tudta k�elni azt a v�� amely - ha terve megval� - Eur�szerte ezerszer annyi �ozatot k�elt volna, mint a Szent Bertalan � A kivitelez�csak valami zavaros �elvont k�� � benne. A tan�� �al�n azzal kezd�k, hogy a kir� r�en v�lta a tan�koz�f�m�t, majd a tan�osok egym�ut�kifejtett�az � kapcsolatos n�t�v�zet�ig a kir� Richelieu v�m��k�e ki. Ilyenkor a b�rosnak alkalma ny� r�hogy mesteri el�s keret�n �ekintse az � elej�l a v�ig, s egyenk� g���egye valamennyi r�let� Mindezek ut�pedig - nagyon �n - mindig k�lehets�s megold� javasolt, amelyek k� a kir� joga volt v�sztani. Elemz� vil�s volt, minden r�letre kiterjed��eres, nem befoly�lta m� csak a t�ek �az �elem, �elmek vagy el�letek sohasem. Nem tudom, olvasta-e Richelieu Descartes Regulae ad directionem ingen�b�ok az �elem


vezet�re. (latin)] c� m� amely 1628-ban, � La Rochelle ostroma ut�jelent meg. Ha nem olvasta, akkor �olt kartezi�s, hogy nem is tudott r� � magam mindig nagy �mel v�am, hogy sor ker�ezekre a brili� kisel�sokra. Milyen �volt hallani � a sok �elmetlen, zavaros fejteget�ut� Ezen a reggelen a kir� kif�hetetlen arccal l�tt a terembe, helyet foglalt a kandall�� emelv�en, h�al a t�. Az anyakir�n� n� arc�ans�al - majdnem ugyanakkor foglalt helyet, amikor a kir�, s azut�merev der�al, ��magasan f�egve �sz�n, ajk�g� kifejez�j�zott, kid�tette a mell� s eg� l��l sug�ott - amint Guron mondotta -, hogy semmivel sem fog egyet�eni, ami itt majd elhangzik. Ezen a reggelen, amint az anyakir�n�elyet foglalt a kir� jobbj� a b�ros pedig meg�t a balj� �al�s meglepet�e �els� v�oztatott a megszokott �eten, �ahelyett, hogy maga v�lta volna a helyzetet, Richelieu-t k�e fel, ismertesse, mik� �nak az �k It��n. A b�ros m��art� higgadt besz�l�megd�ntette �les�ta a tan�osokat: az osztr�cs�� csapatok - sz�g�don - huszonh�zer emberrel behatoltak Val Tellin�, s ostrom al�ett�Mantov� amelynek a szeg� Nevers herceg nem tud m�sok� ellen�ni. Ek�n a spanyolok, Spinola vezet�vel, Casale fel�artanak, hogy tizennyolc ezer emberrel �ezdj�az ostromot �megad�a k�szer��Toiras-t. Azt m�nem eml�tte Richelieu, s �is csak k�bb szereztem r�tudom�, hogy miel�a kir�i tan� �e�lna, a kir� m�elind�tta az Alpokba �egjobb ezred� Toiras-hoz pedig iovasfut�kat k�, meg�n neki, hogy min�t��lmiszert �l�rt halmozzon f�asal�n, s egyidej��� l�t �gabon�ir��tt a D�-Alpokban l� Embrunba - vagyis minden olyasmit, amire egy nagy hadseregnek sz� lehet. Richelieu azzal z�a besz�l�, hogy term�etesen m�mindig b�t k�t�Habsburggal, de csak "rossz, nemtelen �megal�" felt�lekkel, vagyis k�telenek lenn� �dni neki Casal� amely pedig a sz�nkra It�a kulcsa, hagynunk kellene, hogy el�Nevers herceget mantovai hercegs�b�r�en teh�cserben kellene hagynunk valamennyi sz�s�s� P���a Velencei K�rsas�t is bele�ve. Ha viszont erre nem vagyunk hajland��nezer f�adsereggel kell a spanyolokra t�dnunk. A kir� ezut�megk�e tan��k tagjait, hogy fejts�ki v�m��Richelieu-nek nem minden ellens� volt egyben a spanyolok elleni h�r�enz�is. T��k igen k�es volt a becs�e, s ahhoz nem f�etett k�� hogy becstelens�lenne megtagadni sz�s�seinkt� seg��t. B�lle �Marillac becsapottnak �elszigeteltnek �zte mag� � azut�jobbnak l�� ha meg sem sz�nak. A vita �ormas�ak t� szem� a d�s m�r�n megsz�t. �y h�- hihetetlen �ens�el -, mivel a kir�t nem mert�t�dni, Richelieu-nek estek neki: "Eminenci�saj�nagys� �ek�n fel�ozza egy eg� orsz�b�j� - ki�otta Marillac. - Fel�ozza egy eg� n�j�� Mindezt pedig csak az� teszi, mert �t szenved�e arra hajtja, hogy megal�a az osztr�uralkod�at... �sze akarja veszejteni Franciaorsz�t az �es eur� orsz�al..." A kir�, aki illetlennek tal�a ad hominem az ilyesfajta t�d�kat, s cseppet sem volt �� az a hang, melyet Marillac a tan�� megengedett mag�k, f�lt, cs�t k�, s amikor a terem elcs�s�r�jes, hat�zott hangon kijelentette: "Nem mi kezdt��r��, hanem a spanyolok. A spanyolok rohant�meg Mantov�negyven�er emberrel. � ha a spanyol h�r�ar, h�megkapja! Olyan h�r�ogy belegebed!" A szeg� B�lle b�ros meghalt, ha j�ml�zem, okt� elej� de ez a fordulat sem l��tta meg Marillacot, � ellenkez�. Mintha ett�ezdve �yed�dozta volna a v��az isteni elrendel�minden terh� s az �teless� lett volna, hogy a kir� tudom�ra hozza Isten akarat� Valah�szor tiszts�b�d�n - tal�ozhatott az uralkod�, az unalomig ism�lgette n�teit, �b��els� nagyra becs�ecs�r�k lelkes, hozz�t� f�ds�t nem ismer�nk�t, n� m�ny�an kifejez�e juttatta t�tlens�t, de Marillac ezt �re sem vette, annyira meg volt gy�ve r� hogy a spanyolok ellen viselt h�r�nincs al�l�dolog ezen a vil�n. Ellen�� od� fajult, hogy beny�ta Richelieu-nek a


lemond�t pecs�ri tiszt�l. A b�ros megd�nt. - De h�mi�? - k�ezte. -Valami jogtalans�t fedezett fel a korm�z�an? - Sz�ncs r� eminenci�uram! De m�h�ve v�om r�hogy visszavonuljak. - D�se �ef�lamik�en a szeg� B�lle b�ros hal�val? - Nem, a legkev��em. Egyszer�sak szeretn�visszavonulni. - Ez esetben k�lmezze a kir�n�felment�t, de k�em, hogy �els� teljes� a k�s� �p, amikor h�r�ndulunk, nem tudunk megv�i egy minisztert�f�t nem egy olyan minisztert�akinek a posztja annyira fontos, mint a kegyelmed�Ne is gondoljon r� Err� - legal�is szab�talan - elj�sr�z eg� udvar tudom� szerzett, s a legv�ozatosabb magyar�tokat k�tt�k� Egyesek szerint Marillac lemond�val akarja r�rni a kir�t, hogy �jon el h�r�rv�l. M�k szerint "a pecs�r szeretne kimenni az ajt�miel�m�az ablakon haj��ki". A kir� nem indulhatott el It��, am�egyezs�e nem jut az ��l, aki m�mindig leg�zabb ellens�nkn� a lotaringiai hercegn�vend�skedett (m�edig a megegyez�is "kem� di�" �rkezett). Tal�sosem siker�tonnal z��a verg�, ha Gonzaga M�a meg nem k� lev�en, hogy tegyen le a vele k�d�tkos h�ss�gondolat�l, hiszen ezzel magukra harag�n�XIII. Lajost, v�esz�be sodorva az �yj� a mantovai herceget, akit a cs�� csapatok ostromolnak, s egyed�k a francia kir�t�em�et seg��t. V�m�em szerint ez az ifj�gy igen sz�p��t mutatta a gyermeki szeretetnek, s az olvas� is nyilv�Titus jut r�esz�, aki - b��ten beleszeretett Berenik�, s a h� is viszonozta �elmeit - cs����a lemondott szerelm�l. A r� t�net�, Suetonius eleg�, t� megfogalmaz�ban, ami miatt szavai h�ss��ak: Invitus invitam dimisit. [Mindkettej�en� elbocs�tta. (latin)] De Gonzaga M�a lemond�val sem old�t meg t� minden probl�. Gaston �t m�agaszkodott elk�szt�vetel�ihez, a sok birtokhoz, c�ez �p�hez, amivel el�lta, hogy a p� sokkal fontosabb a sz�ra, mint M�a. Ami miatt Catherine, amikor elmes�em neki ezt a t�netet, kijelentette: nagyon j�ette a le�, hogy nem ment hozz�eles�l. A kir� nem hagyhatta el P�zst, am�Gaston vissza nem t�, viszont �tt m�a v�t�hogy hadai v�e �keljenek, ez� ��tt, a sereg z�el el�k�ichelieu-t It��, s mihelyt siker� ��l kiegyeznie, � csatlakozik hozz�k. Catherine k��eesett e h�hallat� Att��, hogy Richelieu tolm�k� mag�l visz It��. � f�lme beigazol� l�zott, amikor a kir�i tan���apj�lovas fut��ezett, szinte v��a, s k�te, hogy a b�ros t� l�i k�n a palot�n. Catherine k� fonta a karj� mag�z szor�tt, s mik�n k�ek peregtek sz�arc� azt suttogta, hogy ez a "t�" nyilv�azt jelenti, hogy a b�ros m�d�tt, s igenis elszak�engem �e s mag�l visz a fagyos Alpokba, ahol biztosan eltal�majd egy puskagoly�agy ���agy - ami m�rosszabb - elvisz a pestis... Bar��- mondtam neki erre -, a "t�" sz� b�ros sz�b�nem jelent semmi rendk�lit, csak azt jelzi, hogy rendk�l dr� az ideje. Fogalmam sincs, mit akar mondani nekem, �nem is igyekszem kital�i. Azt se feledj�gy nem �vagyok az egyetlen nemes� udvarn� aki besz�olaszul. Ott van p�� Cr�i marsall, hogy m� ne is eml�ek. - Csakhogy �eg �beteg. - Betegnek m�nem beteg, bar�� Eg�s�s, mint a makk, �a kora sem akad�ozza meg benne, hogy mint mindig, most is a szokny�t hajkur�za. Igen szerencs�en megjegyz�volt ez, amint csakhamar a saj�b��apasztaltam. - Amint kegyelmed is tette, uram, miel�feles�l vett volna - mondta Catherine, olyasfajta hangon, amilyet a b� haszn� �lethirdet�or. - � amint nyilv�megint tenni fogja - folytatta remeg�ngon -, amint It�� � Istenem, hogy ut�m azt az orsz�t! � f� a lak� a f�iakat �n� egyar�! De az� a n� m�scsak jobban! A koromfekete szem� s� b�kel, barna hajukkal! Ez a sok s�s�igenis jelent valamit! T�zuk� Mocskos loty�S�nfajzatok! - Asszonyom - sz�m k� -, t�sszire megy! S�egeti az it�ai gentil sess� - Gentil sesso! - ki�otta. - De sz�sen emlegeti a gyeng� nem k�isel� � m�van k� a v�lm� venni �! Teremt� gondoltam magamban, h�m�egy sz�em ejthetek ki an��gy hitvesem nyomban ellenem ne ford�n�� Catherine-t m�s a hatalm� ker�tte az a sz��t�nys� amit a susai n�ek gerjesztettek benne


legut� akiket sajnos a kellet�l kiss�elegebb hangon emlegettem. � jaj, kedves olvas�sosem lehet���osak, ha a feles�nkkel t�algunk! L�eg�n mindegy is, �atlanok vagyunk-e vagy b�k. El�egy semmis� a csal�l�zat, s f��nys�k m�s fell�ol! Ha felt�dt a gyan� izgatottan keresik a nyomokat, minden t�t vagy kiejtett sz� maguk saj�s m�n �elmeznek, �se v�, se hossza a szemreh��knak. � ami ilyenkor a legrosszabb: nincs az az okos sz�ogikus magyar�t, ami � tudn�llni az �etnek. Semmit sem haszn� volna p��, ha ecsetelem, mennyire �elmetlen m�j��rettegnie felt�lezhet��ai h�s�mt�amikor m�az sem biztos, hogy Richelieu mag�l akar vinni a hadj�tra. N�tem szerint a gentil sesso k�zer olyan gyorsan besz� mint a szak�as nem k�isel�amib�z k�kezik, hogy a viharos sz�datot sosem szabad hasonl� viszonozni. Ezzel ugyanis azt kock�atjuk, hogy elbor�nak a hull�k. �y h��is n�n �b� belenyugv�al t� a vill�k csapkod�t. V�l azonban, kedves olvas�amikor a tengeri vihar jav�n tombol, mit tesz a nagy spanyol vitorl���mint a k�� fregatt? Bizony, elmenek� ezt tettem �is, arra hivatkozv� hogy Lajoson k�l senki sincs kir�s�nkban, aki Richelieu b�rost megv�koztathatn� Mihelyt helyet foglaltam a sz�mra kijel�karossz�en, Richelieu a maga gyors, tettrek� m�n mindj� a t�yra t�: - Kedves rokon, mik�n nekem ezernyi tennival�esz az Alpokban, kegyelmednek �oly sok dolga lesz P�zsban. Ez� nem viszem most magammal ebben a nagy hidegben. Ez� majd Cr�i marsall, valamint Sault gr�esz a tolm�om. H� istennek!, gondoltam. H�m�em �eg sem puskasem ���e m�a pestis sem v�z velem, s hogy a legrosszabbat is eml�em: a szerelem t� sem �k el It��n! - Sault gr�- k�eztem kiss�eglepetten. - Sokat foglalkozott az olasz nyelvvel, ami�hazat� Sus�l, �Sus�n is azon f�dozott, hogy a helyi lakosokkal besz�etve mindink� t�etes�e tud�t. Olyannyira, hogy m� - Cr�i marsall szerint, aki igaz�szak�� sz�t e t�n eg�en j�esz� Titkon mosolyogtam. �y v�em, hogy a b�ros vagy most az egyszer nem igaz�j��kozott, vagy csak �esz, mintha nem tudn�mi t�nt Sus�n, net�t��iv, ha a gentil sess�l van sz� "helyi lakosok" ugyanis, akik beavatt�Sault gr� az olasz nyelv rejtelmeibe, nem m�k voltak, mint a k��a, akikhez besz��ltak minket, s akik megosztoztak a gr�, m�� er�ess�m �ozatak�, mindenb�imaradtam. De hogy a sz�gr� nyelv�s meg akarta tanulni, mindenn��sebben bizony�a, hogy nem l�, �hajh� fiatalember. Nem sajn�a a f�ds�t, hajland�gdolgoztatni az agy�is, ha b�heti ismereteit. Igaz ugyan, hogy a nyelvtanul�feladat�igencsak k��ette sz�ra a k�susai le�z�z idegen nyelvek ugyanis akkor ragadnak meg a legk�ebben az agyunkban, ha szerelmes ajkak k�t�k. - Kedves rokon - folytatta Richelieu -, azt hiszem, kegyelmed j�smeri Fogacer kanonok urat. - Val� � van, eminenci�uram. Aty�tanul�sa �mentora volt �montpellier-i orvosiskol�n, � h�m�gyermekkorom �ismerem �csod�m � - �y h�ik, �p�i nuncius szeme �f� udvarn� - Ki tudhatn�zt jobban eminenci�� De meggy��m, hogy Fogacer kanonok �mmi olyat nem �l el a nunciusnak, ami Lajosnak k�ra volna. - Gyakran tal�ozik vele? - Az ajt�indig nyitva � el� s az asztalomhoz is b�ikor le� - V�m�e szerint a p�i nuncius helytelen�, hogy Lajos h�r�sz��ni a spanyolok �az osztr�cs�� csapatok ellen, mert vissza akarja verni a Mantov��Casal�ostroml�? Meggy��m, hogy nem: Fogacer nagyon is el�dettnek l�zott, amikor a kir� fontainebleau-i tan��ut�sietett jelenteni a nunciusnak hadba l�s�r� - � kegyelmed mire k�keztet ebb� Arra, hogy a Szentaty�nem t�szti meg a spanyolok �zent viselked�. A nagyon katolikus kir� a protestantizmus elleni k�m �arcos�k mondja mag� val�an azonban csupa katolikus hercegs�t t�d meg, hogy elfoglalja �leig�a - olyanokat, mint Mil� tartom�, most pedig Mantova. Fogacer szerint a p� m�a saj��ama miatt is agg�, hiszen j�udja, hogy ha a spanyolok hatalmukba ker�k, a p��am is vazallusi sorba k�szer� Ha ez a felt�lez�helyt��edves rokon - mondta Richelieu, pillanatnyi gondolkod�ut�-, az egyben azt is jelenti, hogy aki kir�unk spanyolellenes


politik�t seg�, a Szentaty�k is j�olg�tot tesz. Vajon mindezek figyelembev�l�l hajland�nnee Fogacer kanonok �g�ni Lajost c�ai el�s�n? - Biztosra veszem, hogy sz�s �est - v�szoltam azonnal. - Megk�ezhetem t� eminenci�uram? � ha igent mond, mi lenne a teend� - Semmi olyasmit nem k�nk t� ami papi mivolt�l idegen. Meg kellene hallgatnia egy - esetleg t�le�z��� akiknek igen kifinomult a hall�k �kit�z eml�z�ets�k, de mivel a test k�rt�inek nem tudnak ellen�ni, meggy� val�tk�akad el� - �y �sem, eminenci�uram, hogy amiut�kanonokunk meghallgatta e le�z�y�� elj�ozz�vend��e. S akkor �pap�a vetem mindazt, amit elmond, s tov�adom eminenci�ak �a kir�nak? - Err�an sz�s b�egy sz� sem k�ezte, kedves rokon, mi� van sz�a kanonok �mint egyfajta k�t�re k�m �kegyelmed k�t, m�s elmondom, hogy vil�san l�on. F�k, hogy az eml�tt le�z� egyszer majd k�i valaki Guron �gy a kegyelmed lakhely�, ami azt jelenten�hogy leleplez�k. De ki gondolhatna b�i rosszra, ha azt l�a, hogy bet�ek egy templomba gy�? Amikor majd a r� sz�jelent�ket ut�m k�t��, egy g� filoz� nev��a a lev�al�de mindig egy m�k� - Olyan sok van? - Nagyon sok �mind rendk�l �s esz� ha nem is siker�l�nk ��t�nden rejt��megfejteni�gal� megpr�t� Ezut�a b�ros, rendk�l udvariasan, Orbieu hercegn�ogyl� fel�rdekl�t, de a v�szomra m�nemigen figyelt, hanem kik�rtetett az egyik musk�s�l palot� kapuj�. Ezt nem valamif� udvariass� gesztusnak kellett tekinteni: kimenni t�legal� olyan neh�volt, mint hozz�emenni. M��sem l�em a b�rosi palota k�t, Accl�gy�d nyer�ssel �lt: el�meg�zte a k�ed�met, mint ahogy megl�tt. A k�retem igen kis l�z� volt, csak Nicolas �n� sv�i tartott velem; a kir� ugyanis �endelkezett, hogy a mag�test�gek l�z�t minim�sra kell cs�nteni a f�osban, hogy ne akad�ozz�a hadsereg mozg�t. Szeg� Accla nem kapott annyi simogat�, amennyit szeretett volna, mert siettem vissza Catherine-hoz, hogy rosszkedv�el�. De gyorsan kider�ogy k�ezetemben van m�m�aggodalmaskod�rfi� Nicolas, alighogy �be fogott mellettem, remeg�ngon megsz�t: - Nagyj�m, megenged egy k��? - M�s!? Nem v�atn�meg legal�, am�haza�nk? - Nagyj�m, �tbe v� sz�mra a v�sza, hiszen a sorsom nagyuram�z k� - Sors! Az �gbe is! Mi� haszn�z ilyen nagy szavakat? - A f�alom is nagy lesz, uram, amit a csal�nknak okozunk, ha egy puskagoly�tal�benn� - Vagy ha a pestisbe pusztulunk bele? Net�egy t�lasz le�z�rtal�v��nk... - Nagyuram cs�dik. De gondolja csak el, hogy a hal� mekkora f�almat okozna a hercegn�k! - Vagy a ti�Henriette-nek! - Nagyuram kig� engem! Dehogy g�lak. K�ezz, Nicolas, de fogd r�re, k�ek. - A k��m egyetlen sz�up� nagyuram: megy� - Egy sz�� hi�zik a k��db�Nicolas: hov�egy�- Tudja azt j�nagyuram! Fennhangon hirdetik m�a Pont-Neuf�az eg� v�s tud r� - � te is tudod, Nicolas? - Tudom, nagyuram. � a b���Cl�c � m�azt is megtudtam, hogy a b�ros musk�sai m�l nem kaphatnak kimen�s most nagyban csutakolj���atkolj�a lovaikat. - � mondd csak, Nicolas, mik� szerez tudom� a kir� musk�skapit�a arr�hogy mit csin�ak a b�ros musk�sai? - Egy kicsit k�ed�ert hogy �ondjam mindk�csapat vet�t��k tekinti a m�kat. - Vet�t��k? - Igen. � f� att��nk, hogy netal��el�indulnak harcba, mint mi. - Azt mondod, "mi". Holott te m�nem is vagy musk�s. - Mert egyel�abban a szerencs�n van r�em, hogy nagyuramat szolg�atom. - Szolg�z, Nicolas, de ezenk�n akkora szemtelens�e vetemedsz, hogy �amtitkot akarsz bel� kicsikarni. - �lamtitkot! - ki�ott fel Nicolas. Majd olyan gyermeki naivit�al, ami egyszerre mulattatott, de meg is hatott, kijelentette: - Akkor vegy�, hogy semmit sem k�eztem! - J�an! - mondtam erre nevetve. - K�ezni nem olyan nagy b�int a titkot kifecsegni. Ha meg�ez�Bourbons-palot�, besz�lok a hercegn�k, s az enged�emmel �jd tov�adja az �es�a te Henriette-ednek. �tal�n � mondtam: "a Bourbons-palota", de csak a r�s�kedv�t, ugyanis az utca neve ez, ahol a palot��, maga az �let sosem volt a kir�i csal�. Egy�� egy kiss��gy nek�e mivel I. Ferenc idej�n �lt, oszt�s


ablakokkal, olyan eleg� �sz��let, hogy val�gal beleszerettem, s nagy gondot �sok p�t ford�k r� Catherine, b�nem kicsinyes, jobban odafigyel a kiad�kra, mint � s szerette volna, ha eladjuk a Bourbons-palot� �egy kisebbet v�rolunk helyette. � azonban olyan hat�zottan elleneztem ezt a tervet, hogy t� nem is t� vissza r�mert nem az a fajta asszony, aki minden�n r�karja er�tni az ur� a maga akarat� Meger�ettem az utcai falakat, amint aty�tette annak idej�a saj�palot�val, s �is megvasaltattam a nagykaput, hogy v�lmet ny�n a csavarg�jszakai t�d�ival szemben. R��l, szint�aty�p��t k�ve, a palot�al szemk���zat is megv�roltam, �sv�i test�gemnek egy r��itt sz��ltam el; � ha n�ly vakmer�iganti �zaka m�s megostromoln� kapumat, egyszeriben k�t�z�tal�a mag� A sv�iak nagy megbecs�k �ndenek a Bourbons utc�n, mert nem k�ed�nem zajosak, de m�puszta megjelen�k, termet�fell�s�megnyugtatja szomsz�inkat. Egy �en hallottam, amikor egyik�i � el akarta adni v�si h�t, mert vid� birtok� k��sszavonulni, a v�rl�l�azzal k�edett, hogy a Bourbons utca a legbiztons�sabb eg� P�zsban, mert a bet� �zsebmetsz� sv�iak puszta l��� inuk szakadt�l menek�.. ' Amint Catherine meghallotta, hogy a Bourbons-palota kapuja nyikorogva kiny�k �lovaink patk�csattog az udvar k�et� megjelent a l�s�j�n, �meg Accl��eugorva - latinul ki�ottam oda neki, hogy a szem�zet ne �se: "Maneo!" [Maradok! (latin)] Catherine, aki a nantes-i kedves n�ekn�nevelkedett, meg�ette, mit mondok, sz�arca egyszerre kipirult a boldogs��mint a r�, s �utott le a l�s�hogy az utols�kot el is v�tte s egyenest a karomba zuhant. De nem t�nt semmi baja s nekem sem. �dekes m� ez az ��ma is elevenen �eml�zetemben, s most is �lem � mint egy olyan pillanatot, amely az eg� �temet bearanyozza, holott az�is, azel�is gyakran magamhoz szor�ttam Catherine t�eny test� amelynek puszta �nt� simogat� Nem tudom, hogy a mennyet korm�z�talom megnyitja-e egykor el�m a paradicsom kapuj� sem azt, hogy ezen az �ri helyen - amikor lelkem m�elvesz�tte testemet el�dett sz�el meg�elem-e a v�elen boldogs�t. Sz�mra - de k�m, bocs�anak meg, s f� ne �ljanak be a pl�nosomn�- a paradicsom itt a f�n van, azok k�t az emberek k�t, akiket szeretek. 1629. december 28-� a kir�i tan��, melyet � e c���ak �e, Lajos Richelieu-re ruh�a a kir�i csapatok f�ancsnoki tiszt� vagyis rangban Franciaorsz�marsalljai, n�szerint Bassompierre, Schomberg, Cr�i �La Force f�helyezte, akik m�ap vele egy�dulnak It��. Lajos nem el�r ruh�a �a hatalmat Richelieu-re. Megtette La Rochelle-n�is, amikor az aunisi szeles, hideg id���ny h�e visszamenek�rizsba. Egy kiss�zonban f��ny lehetett az �dott hatalom miatt, mert v�l cs�sen megjegyezte: "N��nnyi hatalma sem volna, mint a legutols�kt�k." Ez� a kis gonoszkod�rt n�ny nap m�megvigasztalta a b�rost n�ny sz��� szeretetteljes sz�. Lajos bor�sa azonban alaptalannak bizonyult. A marsallok �revett� hogy a b�ros n�k sokkal t�t tud IV. Henrik csat��hogy gyakran tanulm�ozza a t��t (amit �sak igen ritk�tettek), hogy bes�l�a kit� m�k, hogy minden v�alkoz� a legapr�r�letekig el�l��megtervez, ugyanakkor improviz�i is tud, ha a sz��ozza. Nagy hozz�t� mellett m�kedves �igaz�megnyer� tudott lenni. Szigor�� a marsallokkal, �szolg�ton k�l a legjobb bar��an volt vel�gh�a � az asztal�z, ahol is csod�vend��sban volt r��rty�tt vel�sz��san vesz�tt. Mindig is �ondoltam, hogy ha nem egy olyan csal�a sz�, amelynek minden�n meg kellett mentenie a kis p��t, Richelieu, a koldusszeg� legkisebb fi�m a reverend� hanem a v�et v�sztotta volna. Milyen nyilv�al��l viselte a p�� La Rochelle ostrom�l is, csak�mint 1629. december 29-� amikor is kora hajnalban, huszonk�ezer ember �n, elhagyta P�zst. L�am �Nem is tudtam, hogy ilyen sz�pejkanc� van, azon lovagolt, tollforg�iselt, feh�csizm� v�z� p��, amely al�itetszett arannyal h�ett, rozsdabarna �z�. S v�l egy gy�r�d verdeste a bal oldal� ami ink� harciass�mintsem j�orr�ette megjelen�t.


�y sz�tottam, hogy mivel a gyalogs�ak t�mint m��h�ra lesz sz� ahhoz, hogy Brianconba �en, �legal� fele annyi id�ll a diplom�ai fut�osta lovasainak is (a fut�zolg�t ugyanis sokkal biztons�sabb, mint a postaj�t), m��h�on bel� v�atok h�ket. � val�, csak alig valamivel k�bb �ezett az els�ldem�, viaszpecs�el lez�a; a bor�k m�vasz� volt s r��l illatos! Az �gbe is!, gondoltam magamban, a b�ros m�az udvari pipisked� ut�zza? A rejt� nyomban megold�t, mihelyt felt�m a pecs�t: a bor�k k�levelet rejtett, az egyik nekem sz� s Sault gr�rta, a m�kat a kir�nak c�zte Richelieu, de l�at� ezt is Sault gr�etette pap�a, a b�ros dikt�sa nyom� �e a nekem sz�lev� Amilyen komor hang��k, amelyben Richelieu a rendk�l s� helyzetr�z�l be a kir�nak, olyan mulats�s �j�d��r�ekem c�ett levele - �olyan, amilyet v�atunk is egy nemes�, aki m��em �odik, csak arr�hogy majd Sus�n t�etes�, a legjobb t�as�an, olasz nyelvtud�t. � kedves olvas�Egy kicsit belesajdult a sz�m a gondolatba, hogy nem lehetek Sault gr�ely�n! � arra is gondoltam, hogy neh�dolog erk��k maradni, ak�csak gondolatban is! Itt van teh�Sault gr�evele, melyet a k�ebb olvashat� kedv�t nem az eredeti helyes�sban k�k: "Kedves hercegem, alig jutottunk t�nagy h� �hidegben a Montgen�e-h�n, amikor Charpentier ��nenci� m�k k�titk� arra �edt egy sz� �e jeges reggelen, hogy ben��dtak, k�nek �l�sak, ez� a b�ros �k� �em, hogy nekem dikt�assa a kir�nak sz� level� � amikor �utotta "olvashatatlan irom�omat, amely hemzseg a helyes�si �sz�di hib��(kegyelmed is tudja, hogy a b�ros milyen b��ntja n� a dics�tet...), megk�, hogy k� el kegyelmednek ezt a levelet, azzal, hogy �a �megfelel�rm�, miel��els� kez� ker�Nagyon k�m, bocs�a meg ezt a kellemetlen feladatot, amely� egyed�k engem terhel felel�g. Kedves bar�m, sajnos m�mindig nem ��s�. Chiomont�l �m ezt a levelet, amelynek lak�al�os dicshimnuszokat zengenek kegyelmedr�eleg� megjelen�r�nagylelk�r�s arr�z estrema gentilezza d'anim�l, melyt�thatva a saj�hint� vitte el Sus� az egyik ideval�rasztot, aki vissza akarta szerezni egy lelkiismeretlen rokon�l a fejsz�t, amit az illet�r t�� bitorolt. Annyi csod�dolgot hallottam kegyelmed fel�hogy nem csod�ozn� ha �n �m�- ha meg�m - mint szentet l��viszont kegyelmedet a chiesa comunale [K�gi templom. (olasz)] ablak�e festve. Ebben a j�or rem�s�en tiszta sz�mb�lelem. Sault gr� � most l�uk azt a levelet, amelyet a b�ros � �els�nek: "Sire, minden egyezm�t felr� v�alt k�ezetts�it �t megszegve, a savoyai herceg nem enged �benn�a ter�, hogy Casale seg��re siethess� ami m�enn�is rosszabb, megtudtam, hogy a herceg, v�elen rosszindulat�n, az eg� vid�n felv�rolt minden sz�t ��lmet, hogy se katon�k, se lovaink ne jussanak t��khoz. E leg� �l�ak is h�t v� ��m, hogy t�dnunk kellene, s Savoy�ezent�lens�s orsz�� kezeln�ire, csak a parancsait v�m mint al�tos, h�s �tisztelettud�olg�. Richelieu" Lajos kiv��t, mid�ichelieu level�n a savoyai herceg �l�r�lvasott, akihez pedig - a k�k l� rokoni kapcsolat miatt - mindeddig oly nagylelk�irgalmas volt. A herceg fia, mint m�bizony� eml�znek r�a kir� h�vette feles�l. De e csal� k��k nem k�tt�meg a kir� kez� "Hitemre!, ki�otta, ha h�r�t legyen h�r�z� nem tette hozz�"olyan h�r�gy belegebed", de b�ibe lefogadn� hogy gondolatban ezt a kit�lt is a mondat v�re biggyesztette. A hossz�ek alatt, am�Richelieu �� v�am, t�z�s megh�am Fogacer-t egy-egy eb�el �ek�t, n�szemk� besz�et�e, s �ven besz�lt nekem mindarr�amit a bes��y� k�n hallott, lesz�tva persze a b�et. Les�t, amikor megtudtam, mik� besz�ek - az udvarban �a v�sban - egyes �eesk� kir�r�s Richelieu-r�Sz�erint adtam azut�tov� ezeket az ocsm�, mocskos szavakat a kir�nak. Egyszer, egyetlenegyszer vetemedtem csak r�b�sz�enkezve �igencsak kedvem ellen�, hogy egy sz�egv�oztassak, de �reztem, hogy


nagy vesz�be sodorn�zt a bolondot, aki a sz�n kiejtette. Ez a bolond pedig nem m�volt, mint a f�estv�m, Guise herceg, aki - amint az olvas�g bizony� eml�zik r� ifj�iben azzal sz�ozott, hogy egy oroszl� nevelt p�zsi palot�ban, a szem�zet legnagyobb ut�oz�ra �r�let�. A herceg, aki nem volt sem szellemes, sem nagy tud�, � akarta bizony�ni, hogy viszont rendk�l b�r. Az udvart n�ny napig mulattatta is ez a bravura, azut�m�senkit sem �ekelt a herceg oroszl�a, s v�l m�g�t�is miatta. � amint az v�at�lt, egy napon bek�kezett a trag�a. Az oroszl�ak ugyanis megvolt az a rossz szok�, hogy a pomp�palota dr� sz�gein v�zte a dolg� s amikor egy inas ez� cs� �eszidta, s fenyeget��en m�a kef�t is megr�gatta, az oroszl� amely m�akkora volt, mint a gazd�, megs��t a semmirekell�as arc�an viselked�n, r�tette mag���arapta a tork� �tes�tt�a t�ntekr� herceget, aki �en k�y�tt, s egy ilyen semmis�miatt nem is k�nta f�ehagyni a j�kot, helyette parancsba adta, hogy az oroszl� l� le, s az inassal egy�mess�el a kertben. De t��ssza eredeti, b�igaz�nem sz�t vid�t�m�hoz. Nem sokkal azel� hogy Richelieu elindult volna a m�dik it�ai hadj�tra, Bassompierre �Louis de Marillac marsall (a pecs�r fiv�) megl�gatta a palot�ban Guise herceget. A besz�et�Richelieu-re terel�t, s annyira belemelegedtek a t�alg�a, hogy v�l Richelieu kegyveszt�t, amely mindh�uk legh�v�a volt, m�m��ekintett� mint ami hamarosan be is k�kezik, s azon kezdtek ��ozni, mit tenn�k vele, ha a kir� meneszten�Fogacer szerint a bes�tt egy kiss�lbizonytalanodott, hogy tov�mondhatja-e a t�netet, �a biztat�ra v�l kipakolt: Marillac marsall a b�ros hal�ra voksolt, Bassompierre arra, hogy vess�b�nbe, Guise herceg pedig szint�a hal��s mellett volt, de m�azt is hozz�tte: "term�etesen a leggyal�tosabb hal�emre gondolok". Haragra gerjedtem e szavak hallat� melyek m�meglehet� gusztustalanok is. � b�nem sokra becs� herceget, annak ellen�, hogy ugyanaz az anya sz�mint engem, m�em akartam, hogy elnyerje e kijelent�� m��ntet�t, hiszen kegyveszt� j�resztany�a, �gy Guise hercegn� is rossz f�t vetne, akit - amint az k�dott - v�elen�retek, �aki egy ideje m�annyira beteg, hogy el sem hagyhatja az �� Megvallottam Fogacer-nak, milyen neh�helyzetbe ker� aki erre ny�s hangon megjegyezte: "Bar�m, sem a b�rosnak, sem Guise hercegnek nem � vele, ha m��a a herceg javallat� s hal��s helyett mondjuk sz�zet� javasol, ami sokkal enyh� b�s. R��l a szimmetria is ezt k�nja, sokkal jobban hangzik �, nem gondolja: "Marillac a hal� Bassompierre a b�n, Guise herceg pedig a sz�zet�mellett voksolt"? Nagyon h�s voltam Fogacernak, hogy seg�tt lek� a g��imat, s v�l a "jobb hangz�" v�ozatot k�tem a kir�yal. Lajos arca m�s k�v�, m�besz�l� hallgatta, s v�l � sz�t: "Csupa ostoba fajank�sszevissza besz�ek. � mivel tudj� hogy szavaik �m befoly�lj�az esem�eket, azt hiszik, hogy k�kezm�ekkel sem j�ak. H�ebben t�dnek." �zint�sz� cseppet sem volt �emre �gb�t�m, b�ennyire nagy haszn�l�a is Lajos �a b�ros. Fogacer azonban, � ellenkez�, nagyobb ��lelte e bes�kban, mint k�eltem volna: - Nem is hinn� mondta egy nap -, mennyire unom a sok par�as�t, amit nap mint nap meggy�k nekem - csak�ell�sen, foghegyr�, olyanok, akik m�b�s�tot sem nyertek, s m�alig v�� hogy �elmer�enek eme �ezetekben. �y v�m folytatta ironikus mosoly�l -, szeretett egyh�m t�gy jelent�et tulajdon�a test b�ek, holott a par�as��ehasonl�atatlanul kisebb v�k, mint p�� a fukars� amely annyi kicsinyess� aljass� jogtalans� s�egyetlens�forr�. Hiszen a m�k ir�i szeretet az, ami megv�hat benn� aki pedig fukar, az embertelen. - � mit gondol a bes��akiknek a gy��hallgatja mostans� Furcsa m� legjobb v�m�yel vagyok r�. T�d�volna azt hinni, hogy csak a p�� v�ik ezt a munk� �y �em, m�s�sen felh�r��� azok a kijelent�k, amelyeket visszamondanak nek�s arr�s meg vagyok gy�ve, hogy ezek a jelent�elen kisemberek kimondhatatlanul boldogok, ami� �s tehetnek valamit egy nagy kir� biztons��. R��l hihetetlen�rak is, hiszen t�etesen tiszt�n


vannak vele, milyen sz��z�knak vetn�al�ket gazd�, ha kitud�k a vel�l�pcsolatuk. M� a hetek, majd a h�ok is, de csak 1630 m�ius�k v�n �ezett lev�a b�rost� kir�nak, amely egy v�atos rajzot is tartalmazott; Lajos k�elen volt eligazodni a lev�n, ez� engem k� meg, hogy olvassam fel a nagy tan� el� �e a lev�tartalma: M�ius 15-�Richelieu Chiomont�l - mely helys�t az olvas�r j�smeri, ha m�onnan nem, h�Sault gr�r�i�b�mely szerint a chiesa comunale �lak�meg fognak engem ��ni - ultim�mot k� Sus�, s szabad �onul� k�elt a kir�i sereg sz�ra a hercegs��n. A v�sz jellemz�lt a savoyai hercegre: zavaros, kit� �halogat� b�ros ekkor elsz�a mag�a t�d�a. Kardcsap�n��oglalta Sus� mivel a savoyai herceg kivonult a v�sb�s Turinba menek� b�ros folytatta h�� Turin fel��nem �t sz��ban megostromolni a v�st, s amikor egy Rivoli nev�uban, amely alig n�ny m��e van csak Torin�, pihen�endelt el, megtudta, hogy vagy ezer savoyai katona vette be mag�Pinerol�(ezt a helys�evet a franci� egy borsz�ajta nev�, Pignerolra keresztelt�maguk k�t), egy er�. A b�ros odak�Cr�i marsallt h�zer emberrel, hogy n�en k�. Amikor oda�ek, kider�ogy az er�res. A savoyai csapatok megr�ltek a t�t��puskal� n��onultak. Cr�i ekkor a katona szem�l vette szem�a pigneroli er�, s szinte mag��l volt a boldogs��hogy a kez� ker�yomban lovas fut� menesztett a b�roshoz egy lev�el, amelyben oly lelkesen magasztalta az er�l�it, hogy Richelieu nyomban odav�atott. S amikor meg�ezett a helysz�e, � a mennyekben �zte mag� �t� meg�a a kir�nak, hogy Pignerol elfoglal� csata n��"rendk�li gy�em". Az er�k val� �si strat�ai �� volt. - Uram, egy sz�k�m! - Hallgatom, sz�olvas� - �y �em, most kegyelmed is belegabalyodott egy olyan badars�a, ami akkor is mindig bosszant, ha t�net�k sz�b�allom. Vagyis, amikor tud�angon kijelentik, hogy ennek meg annak az er�m�nek strat�ai szempontb�gen nagy a jelent�e - de azt m�sosem magyar��meg, hogy mi�! Tal�az� nem, mert maguk sem tudj�.. Sz�olvas�Kegyed alaptalanul szidja szeg� t�n�eket! Term�etesen tudj� mi� jelent�alami strat�ailag, csak az� nem magyar��meg, mert az okot t�osan is nyilv�al� v�k. - � kegyelmed sz�ra is nyilv�al�ram, Pignerol strat�i jelent�e? - Teljess�el nyilv�al�e mivel nem szeretn�a kegyeib�iesni, bar�� igyekezni fogok, m�ozz�ud�koss�n��gyar�ttal is szolg�i. � engedje meg, hogy el�kiss�isszakanyarodjam az id�. Mind ez id� Casal�tekintett�ncia szemsz�l It�a kulcs�k, azt a v�st, melyet Toiras m�t�h�ja v�tt kitart�a Spinola vezette, nagy erej�nyol hadsereg ostrom�l szemben. Pedig h� ha jobban szem�vessz�der�gy hi� sokkal nagyobb v�s Casale Pigneroln� strat�ai jelent��tekintve messze elmarad ez ut� m�t! - Hogy lehet az? - El�r is Casale sokkal messzebb esik a francia hat��Brianconb�ndulva negyven���t kell megtenn�hoz, hogy seg��t ny�ssunk Casal�k, m�ugyancsak Briancont�ignerol csak tizen���yire van. - Ha j�rtem, uram, arr�an sz�ogy Pignerollal j� k�ebb ker�m�oz Franciaorsz�kapuja �It�a kulcsa. - Megjegyz� igen szellemes, asszonyom, s r��l m�igaz is. S vegye m�azt is figyelembe, bar�� mennyivel k�ebb a Briancont Pignerolt�lv�szt�zen���n �ek�t� tartani, �lemmel �mun�� ell�i a harcol�apatokat, s ha sz�s, er�� is k� ut�k, mik�n Casale vesz�esen t�l esik Franciaorsz���r��l k�ellens�s v�s k��l�: az egyik Torino, amely ez id�erint a vel�emben ny�an ellens�s savoyai herceg birtoka, a m�k Mil�, melyet a spanyolok birtokolnak. - Casale azonban, amint kegyelmed is mondotta, sokkal nagyobb Pigneroln� - Bar�� egy er�m� strat�ai ��t nem a m�te adja, hanem az, hogy mennyire neh�bevenni. Pignerolt pedig nagyon neh� mert kit� fekv�. Dombtet��lt, s a k��n m�egy igen magas �rony is �, amelyb�z eg� k��bel�at�agyis nem k��eti meg �rev�en�ellens� Az �rnyot egy v�ast� veszi


k�, amelyet szint�l�ekkel ell�tt tornyok v�nek. A kir� �a b�ros pedig n� �tkez��n m�bevehetetlenebb�ar�olta az er�. Az eredeti v�ast�t nem egy, hanem k�fallal vett�k�, amelyek nem k�hanem t�alap alak�s mindegyiken l�ek �kiugr�tornyok vannak. R��l ezek a falak nem f�gesek, hanem r��fel��k, aminek k�kezt�n csaknem lehetetlen ostroml��t�sztani hozz�k. A k�falba v�tt bej�tot b�y�v�k, s egy oszlopokon �� n�sz�tes �rnyokkal �t h�n lehet rajtuk kereszt�er�elsej� jutni. - � ki �tette, uram, ezt a fort�os er�m�t? Tal�ugyanaz az �t�, aki a La Rochelle-i g�t emelte: M�zeau? J�allottam, asszonyom?! Kegyed eml�zik M�zeaura, holott csak k�h�m oldalt szenteltem neki Eml�ratom tizenegyedik k��n! Az eml�z�ets� elk�szt�sszonyom! - Uram, csak mert hossz�ajam, nem kell azt gondolnia, hogy r� az eszem. - Hogy k�eli, asszonyom! Sosem gondoltam ilyen ostobas�t a gentil sess�l! De hogy a k��re v�szoljak, nem hinn� hogy M�zeau er�ette volna meg a pigneroli er�, hiszen 1630-ban a Le Barbier-palota k�te le minden energi�t, mely a p�zsi Malaquais rakparton �lt. - V�zet� egy utols�rd� uram! Most, hogy Pignerolt bevett�sal�l nem is t��bb� - Dehogyisnem! Ha sors� hagyn� Casal� a v�st ostroml�anyol csapatok azonnal Mantova ellen forduln�k, mely bar�nk �sz�s�s� m�s az osztr�cs�� csapatok fenyegetik. - H�nem is rem�etj�gy a h�r�l�v�t � - Ne h�r�besz�en, asszonyom! Hanem ink� h�r�: az egyiket a kir� �a b�ros v�a a spanyolokkal �az osztr�cs�� csapatokkal, a m�kat a kir�n�az anyakir�n�Gaston, Marillac, az �atosok �az orsz�agyok viselik a kir� �minisztere ellen. � ez ut� h�r�szonyom, mind �zabb�s kegyetlenebb�� az 1630as esztend�.


KILENCEDIK FEJEZET Csak hossz�m� alkudoz��nagyon sok p� �n siker�josnak el�ie, hogy Gaston el�j�a lotaringiai csigah�� hajland�gyen visszat�i P�zsba. Gaston, a kir� �e �v�lmezett tr�� egy cseppet sem sz�ellte mag� ami� Franciaorsz�esk�lens�n�vend�skedett. �p ellenkez�: �t, hogy � birtokokat �p�t csikarhatott ki hazat�s�t cser�. A sz�� ir�i h�gondolata fel sem mer�nne. IV. Henrik szellemi �s�b�sak a b�j�k jutott. Mihelyt hazat�, bus�jutalmat v�a zsebre, ami� teljes� a k�ess�t, Lajos egy megb�lev�el P�zs korm�z��melte, � biztos�a, hogy �e a f�osban maradjon. Gaston rendk�l b�volt �m�, amely azonban val�hatalomhoz nem juttatta, hiszen a kir�i csapatok f�t kiz�lag Lajos �Richelieu rendelkezett. Gaston legfeljebb az �szoknak parancsolhatott, akiknek az volt a k�ess�k - �e k�ess�ek nemigen tettek eleget -, hogy megv��a p�zsiakat a zsebmetsz�tolvajok �egy�semmirekell�aklat�t�akik - mihelyt a v�s f�ei kialudtak - az utc�teljhatalm�i lettek. Amint az ��- a zseb�j�egt� - siker�pre csalnia (a l�nem m�volt, mint a p�zsi gy�r� a kir� v�e megszabadult egy gy�lmes gondt��ilis 28-�el is hagyta seregei �n P�zst, s m�s 2-�meg�ezett Lyonba. Parancsa szerint a k�kir�n�k, er�rizet mellett, m�s 5-�kellett csatlakoznia hozz��b�nekem semmi k� sem volt ehhez a menethez, a nyomukban utaztam Nicolas-val, Fogacer-val �a p�i nunciussal, akinek a bar�m a jobbkeze volt, �aki k�ncsian v�a, milyen eredm�re vezetnek majd a spanyolokkal folytatott t�yal�ink. 1630. �ilis 29-�indultam el P�zsb�s j�ml�zem, hogy a t�z�m el� �zak�hossz�gg�m�ti cseveg�" folytattam Catherine-nal. Az eml�tt f�� �ejlett a gyerty�f�e, s � l�attam elragad�aragos-k�es arc� �teste, mely az eny�ez simult, ek�n is gy�d �meleg maradt. A hangj�azonban m�nem mondan�gy�dnek, kedves olvas��s volt, metsz�intha kivont karddal t�dt volna re�.. - Uram - mondta -, kegyelmed vagy �l�agy nagyon gonosz ember, de az is lehet, hogy egyszerre mindkett�egesk� hogy nem megy It��, s most � m�scsak odaindul, l��ban! Sz�ncs r� asszonyom! Nem It�� sietek! A kir� rendelt mag�z, Lyonba, s minden bizonnyal ott is kell maradnom, vagyis semmif� vesz�es csat�n nem fogok r�t venni. - � mit csin�kegyelmed Lyonban? - k�ezte Catherine, tov�ra is gyanakv� - Amit a kir� majd parancsol. - De mi lesz az? - Sejtelmem sincs - mondtam �erre, holott nagyon is j�udtam, mi lesz az. Catherine kital�atta - csak Isten a megmondhat� mib�, hogy valamit eltitkolok el� s nyomban olyasmire gyanakodott, amit a f��nys�s� neki. - Miket besz� - k�ezte metsz�ngon. - Azt akarja velem elhitetni, hogy mind�e Fogacer-val �hat sv�ival fog nekiv�i holnap a vesz�es francia orsz�tnak? - Ugyan, dehogy! A kir�n�menet�fogom k�ni, amely igen er�rizet mellett vonul Lyonba. - � mi dolga kegyelmednek a kir�n�al? - Az �il�n semmi. Hadd eml�ztessem r�bar�� hogy nem tartozom sem a kir�n�sem - Istennek legyen h�! - az anyakir�n�dvartart�hoz. - De kegyelmed herceg �pair: el�dulhat, hogy tal�ozni k�nnak �l. Biztosra veszem, hogy nem k�nnak l�i. Mivel a kir�t �Richelieu-t szolg�m h�sen, az �em�az �g cimbor� vagyok. - De udvarh�eik szeme el�lesz, k�y�nyira t�! - K�y�nyira! No de asszonyom! - Mi� ne? - Asszonyom nem ismeri az udvart: kl�k ��eesk� f�ke az; egy udvarh� sosem vetne eped�llant� egy olyan nemes� aki az �el ellens�s kl�oz tartozik. S mivel Catherine val� nem ismerte az udvart, elhitte k�s �� ��somat... F��nys� azonban csak egy pillanatig sz�t, s azut�ism�fell�olt: - � kik lesznek a sz��d� - Asszonyom, Fogacer kanonok � egy�gok lakni. � rem�m, nem gondolja, hogy egy kanonok t�as�ban k�s lenn�megszegni a Tizparancsolatot. E t�n kiv�lesen �os voltam, aminek meg is lett az ��s k�kezm�e. Soha egy sz� sem eml�ttem ugyanis Catherine-nak, hogy Fogacer, ifj�eiben, mennyi


rossz f�tett a t� s r��l olyan kemenc�e, melyeket a term�et nem az ��ra teremtett. A Fogacer-ra vonatkoz�gjegyz�m teljesen megnyugtatta Catherine-t, s mert f��nys� egyszeriben k�ncsis�a fordult, azt kezdte firtatni, vajon mi� rendelkezett � kir�, hogy a kir�n�k�rj�el Lyonba. - Nyilv�az�, hogy hagyj�el P�zst, s ez�al ker�k t�l a Marillac-f� �eesk�l. Ha val� ez volt a k�ztet�c�a, h�csak f�g j� sikerrel. Az anyakir�n�gyanis nagy hangon kijelentette, hogy csakis Marillac �s�t�n hajland�onba utazni. � Lajos k�telen volt a k�s�k engedni, holott egy pecs�rnek nyilv�al�sokkal ink� P�zsban van a helye, mint Lyonban. - Nem volt gy�s�Lajost�hogy engedett? - �p ellenkez�! T�r�s b� el��sr�ett tan�t. Egy �et�az anyakir�n�l, �, amikor el kell indulnia az it�ai hadj�tra, katasztr�oz vezethetett volna. Csak Isten tudja, mit m� volna a f�osban, cinkost��l, Gastonnal, aki mindig csak az alkalomra v�, hogy �hasson a b�j�k. - J�os Isten! - s�totta Catherine. - De nagyon sajn�m a szeg� kir�t! Micsoda csal� Az anyja �az �e a leg�zabb ellens�! - A feles�r�e feledkezz�g, bar�� csak �eljes a k� - Micsoda? A kir�n� kir� ellens�? - Legal�is �iselkedik. Hallott Chalais per�l, bar�� - Csak nagyon keveset. Akkoriban, mint tudja, uram, Nantes-ban �em mint egyszer�d� n�emmit sem tudtam az udvarr�sem arr�hogy mi folyik ott. Sok ocsm�s� higgye el. Chalais, ez az ostoba ifj�vallotta, hogy vagy k�h�n �"sz��ban �t meg� a kir�t". Perbe fogt� s v�l lefejezt�ezt a bolondot. � kihallgat� sor�kider�ogy a kir�n�a spanyol k� nyom�ra, beleegyezett, hogy ha a kir� net�meghalna, feles�l megy a s��z, Gastonhoz, aki majd k�i Lajost a tr�. - � mi haszna sz�azott volna mindebb�panyolorsz�ak? - Ha a kir�n�eles�l megy Gastonhoz, tov�ra is Franciaorsz�kir�n� marad, s a k�en, Mirabelen kereszt�rancia politik� vonatkoz�ntos inform�� juttathat el hozz�k. - Isten az �en! - ki�otta Catherine. - Hiszen ez az asszony k�zeresen is �l� f��is, a kir��is el�lta! � mit tett Lajos, amikor tudom� szerzett e sz��r� - Mit tehetett volna? A nagyon kereszt� kir� nem v�at el a feles�t� - � megbocs�tta Ann�k kett�rul�t? - Csak tizenh��el k�bb. - � e tizenh��alatt k�s volt egy�ni vele mint f� a feles�vel? - K�telen volt: a kir�n�k tr��t kellett adnia Franciaorsz�ak. - H�kegyelmed, uram - k�ezte, b�s kis fintor k�ret�n -, mit tenne, ha el�ln� - Eg� biztosan meg�m - mondtam v�j�an. Ezut�pedig er�kkal a karomba kaptam, r�k� s teljes s�mal r�hezedtem. - Teremt�- ki�otta nevetve. - Sose hittem volna, hogy a hal�ilyen j�log! Gyilkoljon csak, uram, �n meg b�an! Eszemben sincs kegyelmet k�i! �szaka rosszul, �ren aludtam, s hallottam, hogy Catherine halkan s�og� nem sz�m egy sz�em, csak f�lomban l�an simogattam a h�t, a tark� �a v�� am�lassan megnyugodott. Arra sz�tottam, hogy m�ap, reggelin� az indul�m el� ism�elerednek a k�ei, de Fogacer �ez� - aki egy�azik majd velem a hint�n, s akit mindj� meg is h�am reggelire, a t�as�ban l� kispappal egy�megnyugtatta �f�r�tte Catherine-t. Egyfajta �gyalnak l�a a kanonokot, aki a puszta jelenl�vel megakad�ozza, hogy a test csapd�ba essem, ami pedig e hossz�oll�alatt egy�� biztosan megt�nn� R��l Fogacer, aki soha �t�n nem �t asszonyt, nagyon szerette m�s a n�, �ir�uk tan�tt kedvess� a gentil sesso gyeng��vel volt rokon�at�A kispapot Fogacer k�s� szint�a reggeliz�talhoz �em; �ettem �re, hogy a kanonok szinte any�odik f�te, s id�nt, besz�et�nket megszak�a, jelekkel magyar�a el neki, hogy mir�olyik a sz�zeg�ke ugyanis b�egy�� nagyon csinos fi�t - nagyothallott �nehezen besz�; Fogacer elmondta, hogy kital� egy jelbesz�t a sz�ra, amit kettej��l senki m�nem �. Kedves olvas�nem titkolom el�d, hogy felmer�nnem a gondolat, miszerint Fogacer-t tal�a reverenda sem tudta meg� t� hogy visszaess�ifj� v��, s ha ez � van, nagyon is kap�j�eki a kispap fogyat�ss�, ami a legteljesebb titoktart�z�ga. De az� azt nem engedtem, hogy ez a gondolat m�en gy�et verjen


bennem, hiszen hossz�z�nk sor�semmi olyasmi sem t�nt, ami a gyan�bizonyoss��rlelte volna. Egy�� sem szok�m p��t� azon emberek f�t, akik jobban kedvelik a m�k nemn�a saj�nem�s ez� oly sokukat k� m�y� a fanatikusok az �z�dok sor� Dehogy akarom �a magam kis fahas��r�tni ezekre a barb�m�y�a! Rossz ��kkel eltelve olvastam az �tamentumnak azt a fejezet�is, amelyben Szodoma kegyetlen elpuszt�s�l van sz�nn�is ink�, mivel nyilv�al��ek ott egym� szeret�k �f�iak is, m��n nem sz�k volna gyermekek, s akkor a v�s mag�l elpusztul, nem kellett volna felgy�i �minden lak� legyilkolni. E hossz�z��ind�e k�eml�m maradt; az egyik egy k� amely Fogacer arc�furcsa f�be vonta, a m�k egy bes�elent�, amelyr� kanonok �z�lt be, mint rendk�l nagy jelent��es�l. � a k�bbiekben kider�edves olvas�hogy nem t�dett. Fogacer-nak, amint ap�is mondta volt, "j�el volt v�a a nyelve", m�s lehalk�tta a hangj�vagy eg�en elhallgatott, ha a hepehup�utakon a kispapnak siker�omba mer� Nem n�em t�ek tizenh��sn� Saint-Martinnek [a n�jelent�: Szent M�on] h�� s amikor aludt, val� �estett, mint egy szent, vagy ink� angyal, arc��atlans� j�zem��gyermeki kedvess�ragyogott. Az alv�j�ps�t persze Fogacer is �revette. Mivel a jelenl�mben nem mert ny�an, kedv� gy�rk� benne, csak gyors, fut�llant�kat vetett r�s a tekintet�l ilyenkor oly hat�alan szeretet sug�ott, hogy �ondoltam, ha a sz��ozn�a v��dozatra is k� lenne ez� a fi� S titkon elk�eltem magamban, hogy egy �elem, b�i l�en is a t�ya, mindenk� nemes, ha ilyen �l�oz�teszi azt, akinek a sz�ben megfogant. Fogacer csak akkor sz�lt be nekem - de m�akkor is sotto voce - a bes�elent�r�amikor a kis Saint-Martin m�m�en aludt. - Az �es�iztos forr��z�azik, � felt�en�elt �eml�egyelmed is ismeri a forr�. Azok k�tartozik, akiket kegyelmed - szerintem alaptalanul - a gentil sess�k nevez, s a kujon Guronn�tal�ozott vele (giocco di parole, gondoltam, amely j�llik egy kanonokhoz). B�Saint-Martin igen m�en aludt, Fogacer nem mondott nevet: oly �os volt, mintha m�a hint�rn�ak is f�lna. Igaz ugyan, hogy ami ez ut�k�kezett, minden k�eletet fel�, engem mindenesetre eg�en elk�sztett �les�t. H�itt van, kedves olvas�Fogacer besz�l� �amint nyomban pap�a vetettem, hogy k�eked�n��djam majd a kir�nak. Az anyakir�n�iel�� indult volna P�zsb�az �zaka k��l�gat�ogadott; az illet�y beburkol�t a k�yeg�, hogy az orra sem l�zott ki. Besz�et�knek nem volt tan�legal�is l�at�n�em, mert kis k�nk, aki fel�edt a rejt�es l�gat�tt�, csinos kis f�z ajt�tapasztotta, �el�r is azt tudta meg, hogy ��k vend�t ��� az El�lt. - De hiszen �hallottam err� j���- mondtam meglepetten. - � is - b�tott Fogacer -, hiszen � az �p�m volt az, aki el�lte, ami� j�s� p�t csal ki az emberekb�azt ��� hogy var�ereje r�n l�a a j�, belel�sorsuk titkaiba. De mivel egy nagy�delm��ezi, aki olyan hisz�ny, mint egy piaci kofa, sem b�nbe nem z�� sem fel nem akasztott� V�l saj�el�l�b�iadalt kov�olt, s v�elen pimaszs�al f�tte az El�lt nevet, ami tekintve, hogy az emberek olyanok, amilyenek - csak n�te h�ev��kliensei sz�t. - � az anyakir�n�ag�z h�tta ezt a csal� - �y bizony! � nem ez volt az els�kalom, hogy egy francia kir�n�agy kir� j�z fordult. A k�edelemmel ellent�en ugyanis a hisz�nys�nem a parasztok �k�ezi munk�k kiv�s�. - � miket k�ezett az anyakir�n�tt� s�nfajzatt� - � bar�m! s�totta Fogacer. - Ezen a ponton kezd csak igaz�cifr� v�i az �ert igencsak furcsa �nyugtalan� k��ket tett fel az anyakir�n�z El�ltnek... - � milyen v�szokat kapott a k��ire? - A v�szok a lehet�g�osabbak voltak. Az El�lt nem naiv gyermek, hanem nagyon is agyaf�mber, aki nem szeretn�gy k� hurk�kereszt�ni utols�llant�t az �e. Az anyakir�n�ls�rd� � hangzott: milyen sors v�a b�rosra? - Az �gbe is! - Az El�lt v�sza: a sorsa egyel�igen �retes, de b�ikor rosszra fordulhat. - Amit ��egyelmedr�r� vagy ak�az anyakir�n�l is elmondhatn�. - Val�. A m�dik k�� var�er� siker� b�rosnak megkedveltetnie mag� - A gentil sess�


mindenesetre nem pocs�lja a var�erej� - Kedves bar�m, az anyakir�n�tt nyilv�al�"�gi praktik�a" c�ott, akit pedig ezek seg��vel levesz a l�r�nem m� mint a kir�... Az anyakir�n�it sem kony�az �am�ez, � sem azt nem �i, milyen nagy szolg�tokat tett Lajosnak Richelieu, sem azt, hogy mind ez� viszonz�l mi� ragaszkodik oly nagyon a kir� "legjobb ember�z, aki valaha is szolg�a ". S mivel mindezt nem �i, "�gi praktik�al" magyar�a a megmagyar�atatlant. - � mit v�szolt erre a k��e az El�lt? - A v�sza nagyon rafin� volt. "Lehets�s, hogy az a szem�, akit fels�d eml� rendelkezik n� var�er�, melyet azonban neh�tetten �i, mivel l�z�os kiv�s� m�rejti." - L�z�os kiv�s� Milyen �ez az ember! Nagyon tetszik nekem ez a "l�z�os kiv�s�... - A harmadik k�� � most, kedves bar�m, elhagyjuk a kom�����nk a legs�ebb dr�ba. Hallja h�a harmadik k��, amely balj��be vonja az eg� eszmecser� k�s-e Richelieu a var�ereje r�n elh�tani mag�l a puskagoly� J�os Isten! Micsoda al�l�! Az anyakir�n�al� gyilkos mer�letet forgat a fej�n? - Att��k, igen, �az El�lt is ett��etett, mert �ett, mintha nem �en� k��. "Ha a b�ros ���n vesz�es helyekre t�d, nincs az a var�er�mely megv�etn� puskagoly�." - Kit��sz! - � is � gondolom. � most folytatom. Az anyakir�n�egyedik �utols�rd� egyben a legnyugtalan�bb is. Hallja, bar�m: a j�e n�e l�a-e az El�lt, amint a b�rosra les�gy alab�? Nagytisztelet�onok uram, most m�minden vil�s! Mivel a terv szerint a gyilkos eszk�gy alab�, az anyakir�n�yilv�al�orvt�d� k��el�b�ros ellen, m�ozz� k�j�en. � mit v�szolt az El�lt? - Ezt: "Bocs�on meg fels�d, de �vn�tov� nem l�k el� ��ven bel� l�m, hogy az eml�tt szem�re les�a egy alab�." - Remek v�sz, El�lt! Hossz�tet �j�elmez�sl� k�nok ennek az embernek, t�l a b�nt�s az akaszt�� Egyetlen meg��yre sem eml�zem P�zs �Lyon k�t, annyira felzaklatott a b�rossal kapcsolatos h� Nem csak az� volt okunk az aggodalomra, mert az anyakir�n�edici, m�edig a Medicik a t�nelem tan� szerint meglehet� gyilkos fajta, de r��l Medici M��a hisz�nys�, butas� �d�bossz�a olyan v�alkoz�kba sodorhatja, melyek ak�sikerrel, ak�kudarccal v��k, az ��ra nem hozhatnak m�, csakis ��z�zet�. Sajnos azonban az anyakir�n�lyan korl�lt, s a harag is annyira elvak�a, hogy nyilv�al�azt sem vette �re, milyen tart�d�v�szol az El�lt az �sz�es k��ire. Amint Lyonba ��ezt a v�st k�en kedvess�eszi a szememben a k�foly� meg a f�zigete -, Fogacerra b�am, hogy besz�en a sz��sin�kkal, �szerezzen a sz�nkra megfelel�k�, �pedig az �eki palot� siettem, mert tudtam, hogy a kir� ott lakik. Beringhen �Bouvard doktor kiv�l�l ilyenkor m�senki sem lehet �els� mellett. Lajos h�ruh�n f�g ��g fek���al felpolcolva, a baldachinja alatt, s a k�combja k�szor�tt egy sz�s, m� t�t, amelyben s�eves illatozott �g�g� mer��nagys� kanal�l merte az �lt, s nagy �ezettel, sz�ve nyelte, m�ozz�lyan hangosan, hogy j�resztany� az �gy Guise hercegn�minden bizonnyal "illetlen��gesnek" tal�a volna ezt a nagy zab�st. Lajost azonban cseppet sem �ekelte, ha fal�nak mondt� �p ellenkez�, ink� b�volt r�Kiel�thetetlen volt az ��a, �en �mint egykor az apj�k. Csak �en m�a �zett az apa s m�a a fia. M�Henrik a feh��e v�ott, Lajos a harapnival� Aty�t les�ta, hogy a kir� ilyen nagyev� rossz n�n vette, hogy H�ard doktor, majd a hely� l� Bouvard doktor sem igyekezett e nagy ��at megf�zni, holott n�te szerint igen �almas volt a kir� eg�s�re, hiszen gy� volt a gyomra �a sok ev��yakran felf�tt. Lajos, mihelyt megl�tt, tudta, hogy valami rendk�li esem�nek kellett t�nnie, ez� egy k�ozdulattal ��Beringhent �Bouvard doktort a helyis�t�fel�, hozz�pedig � sz�t sotto voce: - Sioac, �le az �fejemhez, arra a zs�lyra, �k�m mondja el, mi az a papiros, amit a kez�n szorongat. Kedves olvas�bevallom neked, hogy igen kellemetlen volt a sz�mra k�nk m�ismert besz�l� el�om Lajos hangos sz�� k�ette. Igaz ugyan, hogy a zajos �ez�az anyakir�n�ls�t k�� alatt folyt csak, amelyeket a kir� -


amik� Fogacer is - ink� ostob�k tal� semmint v�terhesnek. � minden megv�ozott, amikor a puskagoly�ajd az alab� is sz�ker� kir� kiejtette kez�l a kanalat, amely beleesett a levesbe, els�dt haragj�n, arca g�� �er�ult, ajka remegett, szeme vill�kat sz� S�dts� azonban nem tartott sok�Lajos gyorsan felocs�, visszat� arc� a v� s rekedt, fojtott hangon � sz�t: - A sok �eesk��mindig az a legsz��amit az anyakir�n�z�zerencs�ens�mre, meg az �erencs�ens�re is, v�etesen bossz�� mivel szemernyi s�l�sincs, nem tanul az elk�ett hib��Vakon hadakozik, a semmit szurk�a, s mindig �ezdi. Sioac! Hallott m�valaha hasonl��et? Hogy egy anyakir�n�eg akarja gyilkoltatni a fia miniszter� a legjobb ember� aki valaha szolg�a? �y t�Lajos eg�en mag� roskadt, f�g lehunyt szemmel m�b�modoz�a mer� � csak odasz�Beringhennek: "Vigye el a t��mat. M�nem vagyok �s." Azut�fels�tott, s mintha mag�n besz�e, m�hozz�tte: "El�ut�v�t kell vetnem ennek a t�lynak." Amint az �eki palot�l kil�em, megpillantottam �rsaimat: teljes l�z�an ott v�ak r� �Fogacer a sz��ely�vezetett benn� amely kicsiny volt ugyan, de nagyon bar��s. Nicolas mogorv�j� fel s al�t��kat �egy�asztalnem�pelt h�asszonyunk vez�let�l, aki a h�hoz hasonl�kicsi volt, de csinos �huncut tekintet�mondta, hogy � most bocs�tta el az inas��a szobal�� mert "szemtelenek, lust��buj� voltak. Ez ut� jelz� arra k�keztettem, hogy a szobal� tal�kivetette h�j�az inasra, aki a h���k is tetszhetett, s ez� vesztette el a le�z�szonya kegy� "�y �tam itt, mint egy haj��sendben, folytatta vend��nk, �nem is tudom, hov�ettem volna, ha Cl�c �m v�alkozik r��s�el-�mel, hogy a seg��mre lesz az alantas h�art� munk�n." Nicolas val� a seg��re volt, �azt k�em, hogy ezt "k�s�el-�mel" tette volna. Ink� nagyon is m���alulinak �zte, hogy t��kat kell cipelnie ahelyett, hogy a lovainkat csutakoln�s ellen�n�nem kell-e �atkolni �. Bossz�llant� hol Saint-Martinen pihent meg - l�at� �al�a, hogy t�kat foglalkozunk ezzel az any�sszony katon�val -, hol meg rajtam, hiszen P�zs �egyszer sem �em be a hint�, pedig m�or mindig megteszem, viszont a "ny�yila sz�" mindv�g ott lust�odhatott hint���. Igazat adtam neki. De h�hogy sz�lhatott volna be nekem Fogacer k�nk jelent�r�nasom �fegyvern� el� akinek igen j�le van s sz�sen is haszn�a, arra, amire val�Vend�� h�asszonyunk, akit Monchat asszonynak h�ak, vacsor�asztalunk f�y��s l�at� nagyon el�dett volt, ami� ennyi f�inak adhat egyszerre sz��, akik k� az egyik micsoda �! - egy kanonok, aki, hogy �ondjam, gy�r lehet a bajra, hiszen ha a j�nchat asszony az �zaka k��engedne valamely k�rt�ek, m�hajnalban meggy�tja Fogacer kanonok � a b� s az �pot tiszt��makul�anul kezdheti. Szeg� asszony nem tudhatta, hogy a n� f�i��t�m szereti a n�, a k�m�k meg, aki egy�� nagyon is szereti, h�sk�t hitves�k. A hossz�z�kimer�tt, azt terveztem h� hogy reggel sok� lust�odom majd �amban, a f���t. � ebb�ajnos semmi sem lett, mert alighogy megvirradt, a b�ros egyik g�ist� z�tett az ajt�, �k�te, hogy �nenci� a lakoszt�� v�reggel nyolc �a, mert sz� van r�mint olasz tolm�ra. A teringett�, gondoltam, m�kim�tam az �b�s szidtam magamban azt, aki miatt nem alhatom tov�, meg azt sem �ettem, hol a csud�n lehet ilyenkor Sault gr�akit l�m a nyakam k�szedve kell helyettes�nem. S hogy milyen kelletlen�dtem a l�m a nyakam k� azt a fant��a b�m, kedves olvas� A b�rosnak nem volt szok� menteget�, ha egy herceget �pairt hajnalok hajnal�kivert az ��l. Azt azonban m�s hely�al� �lte megeml�ni, hogy Sault gr�k m�P�zsban f�i kezdett egy z�oga, s v�l itt Lyonban r��a mag� hogy kih�a, mert vend�� h�asszonya aj�ott egy borb�-kirurgust, aki nemcsak k�letes, de igen �kez� M�edig a b�rosnak ma reggel felt�en�ks� volt egy tolm�ra, hiszen a p�i leg�st, Barberinit �titk�t, Mazarinit [Mazarin] k��gadni, aki - amint a b�ros mondta - "l�elme, s a k�vend�k� �val�t�yal�". Mazarini, ha t� is, besz�e a francia nyelvet, Barberini azonban egy�al�nem, � h�Mazarininek id� id�majd le kell


ford�nia neki, mir��yalt Richelieu-vel. - � ��en azt szeretn�majd kegyelmedt�egtudni mondta Richelieu -, mit mond pontosan t�yal�k�n Mazarini Barberininek: ez lenne h�a kegyelmed feladata, kedves rokon. -Tal�jobban ell�atn�e feladatot, ha el�esen megtudhatn� mir�esz sz�Amint az olvas� j�udja, Lajoshoz hasonl�Richelieu-nek sem szabad k��ket f�nni, ez�, ha felt�en�ks�s, mindig csak ker�on tudhatunk meg egyet s m�. - Megmondom, mir�esz sz�mondta erre Richelieu egy f�osollyal. - A helyzet az, hogy a p� k�t�ni k�n a spanyolok �a francia kir� k�t, abb� c��hogy elker� k�hatalom �ecsap�t It�a f�� mely �ecsap�a Szentatya meg�l� szerint v�etess��at az �lam� n�e. A k�t�s, amelynek teh�az a c�a, hogy seg�en elker� h�r�k�katolikus kir� k�t, nem csup�istenf�, j�or cselekedet, hanem �politikai l�s is. Lehet�et teremt a p� sz�ra, hogy ne kelljen elk�eznie mag�egyik f�mellett sem. Ugyanakkor val�an - a t�yal�puszta t��l - a p� �oly jogosnak ismeri el a franci�it�ai jelenl�t, mint a spanyolok� Ami nem felt�en�nos a spanyol IV. F�ll�ontj�l, akinek meggy��, hogy a Mil� tartom� elfoglal� Istennek tetsz�elekedet volt. Hiszen - tette hozz�ichelieu �yalatnyi g�l a hangj�n - nem tan�kozott-e mindig a teol�aival, miel�h��a fogott volna, hogy megtudja, egyezik-e sz�� az �l? Mivel a k�ek nem k�k� �eztek, csak bizalmas t�yal�a, a megbesz�s nem az udvar jelenl�ben zajlott, hanem egy kis szalonban, ahol egyed�k a kir� foglalt helyet, a b�ros a jobbj��t, �a balj� szemben pedig a leg�s, Barberini �Giulio Mazarini. Francesco Barberini VIII. Orb�p� rokona volt. � egy helyi szok�szerint, melyet �meglehet� furcs�k tal�am, de amely It��n igen elterjedt volt, a p�, mihelyt megv�sztott� halad�alanul hozz�tott, hogy t�gassa csal�agjait az ��es�tj� B�ross�evezte ki a fiv�t, Antoni�s k�unoka�� Francesc�s Antoni� Antonio megvetette a b�rt �a palot� szerzetesnek �t, ��lt csal��n az egyetlen - a p�t is bele�ve -, aki aszketikus �tet � s j�onykod�al foglalkozott. Francesco, akit most az olvas� is alkalma lesz megismerni, vall� �elemben kev��p�, viszont egy m�l�khez sokkal ink� ill�v�nys�ek szentelte mag� minden p�� idej���tess�t a k�bb Barberini-palota n�n h�ss�� csod� �ozta, amely val� sz�dunk legszebb r� palot�. A p� az� �s megb�a n� politikai term�et�det�kkel, melyeket hanyags� folyt�igen rosszul l�tt volna el, ha nem folyamodik Giulio Mazarini szolg�t�z. Francesco Barberini �nenci�, miut�m�en �el��ut�meghajolt �els� el� mind�e arra v�alkozott, hogy elmondjon franci� egy sz�n form� kis b�, amely azonban nyilv�al�nem t�sz�azott, mert k�zer-h�mszor bele is s� alig lehetett �eni, mit akar mondani. Amikor pedig e h�tlan tennival� v�ett, k�te �els�vel, hogy k�s�k r�leteit a titk�, Il Signor Mazarini fogja ismertetni. Ezut�megint m�en meghajolt a kir� el� s t� m�ki sem nyitotta a sz�t; f�g lehunyt szemmel ism�gondolatai k�mer�melyek - ��m szerint csod�tos palot� k� forogtak. Giulio Mazarini huszonnyolc �s volt ekkor; amint R�an, P�zsban �Madridban egyar� mondt�r� "il pi�gante cavaliere della creazione", [a vil�legeleg�abb gavall�a. (olasz)] s egyben a h�ek kedvence is, akiket cseppet sem hagyott hidegen udvarias viselked�, szellemes modora, �zk�e, a legjobb ���rulkod�ipk� selymek, h��k �szalagok, s mindenekfelett elevenen csillog��s b�onyos tekintete, sz�n rajzolt ajka, s a h�lg�avak, melyek ezt az ajkat elhagyt� De Mazarini a f�iaknak is tetszett, b�eg�en m�okb�B�csak n�ny h�ot t�tt a hadseregben, mert a t�t fegyelemhez �testgyakorl�oz nem f� foga, h�s volt a b�rs�r�s nem alaptalanul: k�bb m�besz�lok h�ss�nek egy sz�p��r� B�rs�hoz pedig m�ha nem is a legszebb, de a leghasznosabb er� t�ult: Mazarini nagyon okos ember volt, felismerte minden probl� gy�� �rendre megtal�a a legmegfelel�megold�. Richelieu csod�a �s ezzel mindent elmondtunk, hiszen a b�ros, saj�mag�k�l, csak nagyon kev�embert csod�. S hogy Mazarini jellem�l teljes k�t


fess�egy� azt is hozz�hogy k�en alkalmazkodott a k�m�ekhez, simul�ny volt, cseppet sem merev, de nem is vesztette menet k�n szem el�redeti c�� J�ml�zem, hogy amikor egyszer megk�eztem Fogacer-t, milyen szavakkal jellemezn�azarinit, azt mondta: "hajl�nys� szellemess� ��. Giulio Mazarini v�elen kecsess�el hajolt meg �els� el� miel�belefogott volna mondand�a, s el is nyerte vele a kir� tetsz�t, aki ugyan nem volt pederaszta, de szerette a sz�f�iakat, ha sem durv� sem k�s�sek nem voltak. - Sire - mondta Mazarini franci�, de olaszosan dallamos hanglejt�el -, mint al�tos szolg� arra k�m fels�det, sz�skedj�meghallgatni a p� �nts�nek leg�s�, Francesco Barberini �nenci�ra b�tt �� az �szer� tolm�ol�mban. - Hallgatom, uram - mondotta a kir�. - Sire - folytatta ekkor Mazarini -, �nts�, el k�nv�ker�hogy franci��spanyolok v� �assa It�a f�� megk�ezte a spanyol kir�t�vajon milyen felt�lekkel lenne hajland�mondani Mantova ostrom�l. - � mi volt a spanyol kir� v�sza? - k�ezte Lajos. - Sire - v�szolta Mazarini -, f�k elmondani fels�dnek, annyira t�ak �zavarosnak tal�m a k�el�. - Mondja csak, uram! - mondta a kir�. - K�ek vagyunk meghallgatni. - Sire, Spanyolorsz�csak akkor hajland�mondani Mantova ostrom�l, ha fels�d �dja neki Pignerolt �Casal�.. Az arc�an javaslatot m�s�s cs�fogadta. L�am, hogy Lajos els�d ��eszor�a a fog� olyannyira, hogy m�m�att��em, szabad utat enged jogos haragj�k. De most is siker�r�ennie d�s Richelieu-h�ordult, akit szint�majd' sz�etett az elfojtott indulat, ��l�ess�t most is, mint mindig, meg�te; a kir� intett neki, hogy v�szoljon helyette. - Sire - kezdte Richelieu -, igen k� cser�aj�anak nek�spanyolok: a cser� aj�ott k�dolog �� nem azonos, de m�a p�nem sem, melyben az �fizethet� Az egyik oldalon ott van k�er�ros, melyet �els� �dna Spanyolorsz�ak - r��l a kett�z�egyik Casale, amelyet a spanyolok m�egy � ostromolnak, sikertelen� Casale nem is lenne el� a spanyol m�Pignerolt is k�eln�mely er� nemr�ben h�ottuk meg. Mindk�hely j�eg�tett, szil� ��si strat�ai jelent��d. � mit kapn� ��r�? Egy �retet, miszerint a spanyolok nem veszik ostrom al�antov� J�allotta, uram, egy �retet! Egy sz�pergamenre �tt egyszer�retet, melyet minden bizonnyal egy igen eleg� hercegi pecs��s�ne. De az� ez m�scsak k��et�k�asale �Pignerol s� falaihoz k�st, s r��l semmibe sem ker�ak, aki adja, hiszen a pergamenlapot, melyre ugyeb�ez az �ret �a lenne, m�egy gyermek is k��rel el�thet egy gyertya l�j�l. Sire - k�ezte Mazarini -, szabad v�szolnom Richelieu b�ros �nenci�nak? - V�szoljon, uram mondotta Lajos, kiss��udvariass�al. - Eminenci�uram - mondta ekkor Mazarini -, a Szentatya figyelm�sem ker�l, hogy Coalto gener�s [Coalto volt a cs�� csapatok parancsnoka, Spinola pedig a spanyol seregek�melyek a Toiras v�e Casal�ostromolt�] felt�lei elfogadhatatlanok, amint magam is b�rkodtam el�ocs�ni, m�miel��els� el�erjesztettem volna �. A t�yal�ak azonban mindenk� van egy nagy el�, m�akkor is, ha nem fogadjuk el az ellens�felt�leit. M�ozz�z, hogy am�besz�et�em harcolunk, �a m�d�ysz�n mag�l k�s megv�oztatni a dolgok ��t. Ez�, ha Franciaorsz�szemsz��eszem szem�a helyzetet - amit nagyon is sz�sen teszek, Sire -, ��m, nem � fels�d �ek�n oly �sen, mereven �megvet�elutas�ni Coalto aj�at� amint azt javaslata �g�n meg�emeln� Szavait hallgatva alig akartam hinni a f�k. A p� teh�kett�olitik�folytat: egyet a nagy nyilv�ss�ak sz� s eszerint a spanyoloknak kedvez; m��r�iszont, titokban, Franciaorsz�oz h�s ��m szerint Mazarini m�enn�is tov� ment, amikor f�zavakkal �sotto voce felaj�otta nek�olg�tait. Ez a momentum sem Lajos, sem Richelieu figyelm�nem ker�l, s kezdt�eg�en m�szemmel n�i Mazarinit. - Uram - sz�t meg Lajos -, k�n�r�am �orsz�m ir� megnyilv�l�akarat� A legnagyobb h�val veszem tudom�l. Tan�ai pedig igen b�nek t�, meg fogom t�yalni � kedves rokonommal, Richelieu b�ros � s a tan�osaimmal, hogy eld��lyen ��ontot foglalunk el, s


amint ezt eld�tt�t�zatunkat k�ni fogjuk Coalt�, s a kegyelmed k�t�s�l a Szentaty�l is. Mazarininek minden oka megvolt r�hogy a kir� szavait el�detten nyugt�a, hiszen burkoltan azt jelentett� hogy a p�t ��s elfogadtuk k�t�nek ebben az �. R�en �efoglalta olaszul Barberininek mindazt, amir��yaltunk, aki azonban igen sz�ozottan, f�f�hallgatta csak, mert gondolatait minden bizonnyal k�mert ��ja k�te le. Amiut�mindketten t�ztak, a b�ros sotto voce v�ott n�ny sz� kir�yal, �pedig ek�n, t�labb h�� kitekintettem az ablakon. Ekkor hallottam, hogy Lajos h�a Beringhent, �utas�a, hogy halad�alanul h�a ide a f�ar�, aki nem tart�dhatott t�vol, mert egy szempillant�m�a kir� el�termett. A kir� megk�e, �es�e a k�kir�n� hogy m�ap Lyonb�renoble-ba indul a sereg�l, de ��nja, hogy �aradjanak Lyonban, mert sehol k�elmesebben nem t�etik az idej�mint ebben a v�sban. Marillac �dig szabadon v�szthat, hogy Lyonban marad-e vagy elk�ri �renoble-ba. Amire Marillac �t felelte, hogy magas kor� �rossz eg�s� �apot� val�kintettel sz�sebben marad Lyonban. Val�an a nagy �atos az anyakir�n�ellett akart maradni, hogy tov� er�se benne azt a gondolatot, miszerint a spanyolok elleni hadvisel�a legal�l�dolog a vil�n. A kir� m�s 7-�indult hadai �n Lyonb�renobleba, s �a sv�iakkal �Nicolas-val k�tem a hossz�etet; Nicolas-t ez� gyakrabban a hint� invit�am, amelyben egy�aztam Fogacer-val �Saint-Martinnel, s ilyenkor a sv�iak viselt�gondj�az �v�k, meg az eny�ek is. Nicolas olyan boldog volt, hogy a cs�s reggeli hideg el�ened�e lelhet, hogy gyakran el is nyomta a buzg� a l�an ringat�hint�. Fogacer ezt az id�rra haszn�a, hogy f�gyen nekem n�ny k��, melyekre �a legnagyobb �oss�al feleltem, sz�zor is meggondolv�a v�szt. Egyr�r�gyanis viszonoznom kellett Fogacer sz�ss�t, hiszen nagy szolg�tot tett a b�rosnak �a kir�nak azzal, hogy k�ink gy�t�lett, m��r�iszont tudtam, hogy minden t� sz�az�tes�tov� fog adni a p�i nunciusnak, az meg a p�nak, � h�nagy gonddal m�egeltem, mi az, amir�ontos tudnia a Szentaty�k, s mi az, amir�obb, ha nem tud. - Nem szeretn�indiszkr�lenni - mondta Fogacer, s ezt k�dom�an olyankor mondj�az emberek, ha � indiszkr��k��-, de k�ncsi lenn� mi� kell a k�kir�n�k Lyonban maradnia, amikor Grenoble oly gy�r�os, tele nagy �k�elmes palot�l, ahol a h�ek biztons�an �etn�k, hiszen a h�r�sze zajlik. - Nem tudom, mi� rendelkezett � a kir� - v�szoltam -, de pr�juk meg kital�i! - Pr�juk! - egyezett bele Fogacer vid�n. - Kezdje kegyelmed a tal�at�, hiszen t�adalmi �� j� magasabb, mint az eny� - Nagyon k�n�Kezdje h�a j�kot a magasabb t�adalmi ��! Nos h� a kir� nem felt�en�tons� okokb�agyta Lyonban a kir�n�t. - Hanem politikai okokb�k�ezett vissza Fogacer. - Ha az ok politikai - folytattam -, akkor csak az anyakir�n� vonatkozik. � a kir�n�a kir� csak figyelemelterel�l foglalta bele a parancsba. - � mi lehet a c�a ennek a hadm�tnek? - k�ezte Fogacer, jellegzetes ironikus mosoly�l, szem�k�magasan felvonva. Tal�Lajos � akarta elej�venni, hogy Grenoble-ban, ha �e kell h�ia a nagytan�ot, az anyakir�n�yilv�san k�oztassa a h�r�s s�e, hogy b�i �n k�nek b�t a sz�zor szent Spanyolorsz�al (hiszen csak �thatja ki a vil�� hugenotta eretneks�t). - Ami, ha j�rtem kegyelmedet, zene lett volna az ellens�f�k, m�ha csak n�ny k� �ezte volna ez esetben a muzsik� aki azonban t� jelentette volna gazd�nak az �teli h�, miszerint a francia kir�i h�kebel�n visz� �sz��tapasztalhat�mi minden bizonnyal meggyeng�, s gyenges� befoly�lja majd a h�r�enetel�is. - Viszont valamif� tan�ot m�scsak �e kell h�ia a kir�nak - folytattam elm�ed�met -, hogy eld�� legyen-e h�r�y sem. - Csakhogy ez a tan� nem a kir�i nagytan� lesz - sz� tov� gondolatait Fogacer -, hiszen az anyakir�n� j�h� tan�os is Lyonban maradt. Nyilv�al�h� hogy Grenoble-ban egyszer�itan�ra gy� majd �e a marsallok, akiket annyira felh�r�nak a "nemtelen �megal�" felt�lek, amelyeket a cs��ak szabtak, hogy eg� biztosan egyhang�a h�r�lett szavaznak majd. - S az anyakir�n�� �n t�l


tartott�a tan�koz��Att�ezdve pedig, amint aty�mondotta volt, "dr� r�athat�gy�et". A haditan�, amely j� 10-��sze Grenoble-ban, val� egyhang�szavazott. Elvetette a cs��ak javaslatait, �Savoya elfoglal� mellett d�tt, az� is, hogy megb��esk�s�t az uralkod�rceget, meg az� is, hogy z�got gy�nek �meger�s�magukat egy ellens�s t�d�al szemben. Savoya vill�yors megh�� - k�h�alatt a franci� lett Chamb�, Rumilly �Annecy - val�gal elb�e a kir�t. - S vajon mi�, uram? Mi� �t annyira a kir� olyan v�sok elfoglal�nak, melyeket sohasem mondhatott a mag�ak? - Ki sz� Kegyed szak�tta meg, sz�olvas�elbesz�sem fonal� Minden t�v�s �sz�enkez�n��ad�l egy olyan k��el, amely kir�omat v�lja? - A bocs�t�kell k�em, uram? De tal�a t�elmes b�at helyett egy cs�s bocs�tk�ssel is be�. �y tudom, annyira kedveli a gentil sess� hogy igen eln� vele. - Ezt �rtsem, bar�� hogy egy cs�s bocs�tk�s kev���i az �zet� mint a t�elmes b�at? - Sokkal kev���y v�m, egy � nagyra kell ��lnie egy h�et, ha az beismeri, hogy hib�tt. - Ezt nevezi, asszonyom, "halk bocs�tk�snek"? - Ezt, uram. - Nos h� �be�m ennyivel. Ha a v�es oly sz� mint kegyed, semmik� sem k�nom a hal�t. - � Uras�d igen nemes lelk� R��l m�v�szolok is a k��re. A kir� az eml�tt v�sokat z�gk� foglalta el, kor�sem az�, hogy meg is tartsa �. Ha a h�r�v�, visszaadja mindet jogos tulajdonos�k, amik� atyja is tette 1601-ben, amikor a savoyai herceg elk�te azt a hib� hogy ostrom al�ette Grenoble-t: Henrik akkor megsz�ta Savoy� de amiut�b�t k�tek, visszaadta a savoyai hercegnek a v�sait, csak n�ny kisebb ter� tartott meg, hogy megtoldja vel��s�t. - � Lajos is hasonl�pen fog cselekedni? - Term�etesen! Pignerol kiv�l�l mindent visszaad, nem a szeg� hercegnek, aki addigra ��n a hal�n lesz m� hanem fi�k ���ek, Piemont herceg�k, aki - amint kegyed is j�udja - egy kedves, b�s, csicserg��k�vett feles�l, Franciaorsz� Krisztin� Bar�� ugye kegyed sem k�eli, hogy Lajos kit�edn� s�a toll� - Csak egy sz�m� uram! Mi� volt Lajos olyan rendk�lien boldog, amikor atyja nyomdokain j�a megh�otta Savoy� - Lajos � Savoya elfoglal�nak �ben, teh�1601-ben sz�t, �gyermekkor�n a Savoy�l kapcsolatos t�neteket hallotta mindenkit�M�edig kegyed is tudja, asszonyom, hogy mivel anyai szeretetet nem kapott, a gyermek Lajos minden ragaszkod�val az atyj�cs�, Henrik volt a b��a �a p�ak�. Ez� lett Lajos is katona-kir�, de nem az volt a c�a, hogy raboljon �h�son, hanem hogy megv�e minden jogtalan t�d�� sz�s�seit �a maga orsz�t. Tal�azt is tudja, asszonyom, hogy gyermekkor�n szerette volna, ha ez lesz a neve: "Lajos, az Igazs�s". Ez az � bizonyos �elemben fogadalom volt, amit a kir� be is tartott. Ugyanakkor hadd eml�ztessem arra is, asszonyom, hogy az igazs�zolg�at�ak k�arca van: v� a j�rdekeit, de k�n megb� a gonoszakat, akik ezen �ekeket megs�ik. - � a kir� meg fogja b�i a gonoszokat? - Legyen nyugodt, bar�� ha elj�z ideje, k�rtelen�b� �. TIZEDIK FEJEZET Az it�ai hadj�t fordul�tj�1630. j� 18-a jelentette. Lajos hogy gy�e ezt a d�mot! A kir�i csapatok mindaddig gy�met gy�emre halmoztak. Elfoglalt�Pignerolt, megh�ott�Savoy� Veillan�l sz�ert�a herceg sereg��v�l siker�gtartaniuk Casal� melyet Toiras v�tt m�j�eje. De nem csup�ezt az egyetlen hadm�tsort kellett Lajos sereg�k v�ehajtania. Volt egy m�k s �oly fontos c�a is a hadj�tnak. Am�a spanyolok Casal�ostromolt� a Val Tellin�kereszt�etorsz��rkezett cs�� csapatok beker�tt�Mantov� amely - mint tudjuk �l�� a francia Nevers herceg� sz�t. A cs��azonban k��e vonta az �l�jogoss�t, s az egyik rokona sz�ra k�elte a hercegs�t. Val�an j� t�t akart. A spanyol Habsburg m�elfoglalta Mil� tartom�t, az osztr�Habsburgnak pedig Mantov� f� a foga, hogy azut�majd fokozatosan


eg� �zak-It��bekebelezze: a bekebelez�Istennek tetsz�egyes, �ott s a spanyol teol�ok �al j�agyott cselekedet lett volna, az els�p�a spanyol vil�irodalom fel�melyet D�el pr�a meg�rt... Nevers hercege k���l magas rang�volt, �a rang nem p�ja sem az akaratot, sem a tud�. Rosszul �lagymatagon v�e Mantov� s �rs�nek hi��kihaszn�a a cs�� csapatok rajta�er�lfoglalt�a v�st. 1630. j� 18-�Nevers herceg�k � csak annyi ideje maradt, hogy Ferrar� menek� ahol - legal�is ��ondolom - nyomban �mra hajtotta a fej� A v�s�ek�n gyal�tosan kifosztott� Semmi sem terjed gyorsabban a rossz h�� s ami szint��ekes: a rossz h�sohasem j�mag�n. Alighogy nagy szomor�al tudom� szerezt�ntova elest�l, lovas fut�k �eztek marsalljainkt��tudatt� hogy n�ny t�rhelyen fel� fej�a pestis, s az egyik ezred�m�s megtizedelte. A kir� nyomban �eh�tt egy sz�r�itan�ot, tekintve, hogy sok marsall a hadsz��n volt, a katon�k� M�hajnalhasadt�l odarendeltek engem is; a kir�on �a b�roson k�l J�f atya, Brulard de L� �kit alig ismertem), Bouthillier tan�os �mind�e k�marsall, Schomberg �Cr�i volt jelen, mind kialvatlanul, elgy�t, megny�rccal. A kir� s�dtnak t�de nagyon elsz�nak; el�a marsallokat k�ezte, hogy v�m��rint vissza tudjuk-e h�ani Mantov� Sire - mondta Cr�i -, ehhez �kell vonulnunk Mil� tartom�on �szembesz�ni a spanyolokkal, azut�Mantov�n a cs��akkal is, hacsak a k�hadsereg, k�ed�nk h�re, nem egyes�gy � sz�eli f�ybe ker�egsemmis�e hadainkat. - H�kegyelmed, Schomberg, mik� v�kedik? Rendk�l vesz�es v�alkoz�lenne, Sire, m�edig az�, mert t�osan el kellene t�lodnunk t�szpontjainkt� - Kedves rokon? - fordult ekkor a kir� Richelieu-h� - � is azt gondolom, Sire, hogy fejet kell hajtanunk a f�ajz el� Mantova sokkal messzebb van hat�inkt�hogysem v�alhatn� egy k�s kimenetel�ta kock�t� � ��m, t�yalnunk kell, mert azzal legal� n� id�yer��t�yal� kellene folytatni egyidej� egyet a spanyolokkal, Casale �n, amihez a p�t �Mazarinit k�etn� fel k�t��y m�k, m�k�tlen t�yal�sor�pedig a cs��al val�t�k��inket kellene tiszt�unk. Hirtelen nagyon megijedtem, hogy engem k�k majd Ausztri� t�yalni, mivel besz�k n�t�b�ros azonban - nyilv�mert m�feladatot sz� nekem J�f aty�l �Brulard de L� � k�ezte meg, nem lenne-e ellen�ha � k��fel a cs��akkal val�rgyal�a. Mindig mulattatott - tal�nem kell elmagyar�om, mi� -, ha a kir� vagy a b�ros ezt a "nem lenne-e ellen�" fordulatot haszn�a, amikor megb�tt valakit egy feladattal. Most azonban nemcsak j�ulattam, de meg is k�ebb� A kir� ekkor mindenkit elbocs�tt, csak a b�rosnak �nekem mondta, hogy maradjunk, ami nagyon meglepett, ugyanakkor j��nek is t�oron k�kez�ladatomat illet� Alighogy az ajt�csuk�t a t�z�t� Richelieu a kir� fel�ordulva megsz�t: -Tudom, hogy Grenoble nincs t�ssze Lyont�m�s meglepett, hogy Marillac �ntova elest�l csaknem vel�y id� �es�egal�is ennek a lev��k a tan� szerint, amelyet ma kaptam t� - � mit sz�antova elest�z? - k�ezte a kir�. - Nem mondan� hogy diadalittas, vagy megr�eg� �t�de a minket � nagy csap�nyilv�al�nem keser� el. Azt �a: "Ehhez hasonl�ssz h�kre most m�s�sz�thatunk." - Aki m�knak rosszat j�, lelke legm��k�nja is, hogy az a rossz bek�kezz�- mondta Lajos. - Ez a fut�ond annyira im�a Spanyolorsz�t, hogy boldog, ha a spanyolok valakit legy�k, m�ha a saj�haz�t is. - Azt hiszem - vette �a sz�ichelieu -, hogy az �eesk�egpr�nak hasznot h�az ellens�gy�m�l, �mivel fels�det nem merik t�dni, valaki m�a kiab�ak majd k���t. � ez a valaki m��leszek. Arra gondoltam, tal�helyes lenne, ha fels�d most visszat�e Lyonba, hogy lecsillap�a a ked�eket, nehogy m�azzal is megv�ljanak, hogy meg akarom gyilkolni fels�det, az� tartom itt, a pestist�egfert�t hadsereg k��n. - M�meggondolom - mondta erre Lajos, z��t arccal; olyankor �tte mag� mindig ezt az arckifejez�, ha nem akarta azt a l�zatot kelteni, hogy Richelieu ��k enged. - Sire - mondta a b�ros -, minden �esz, ahogy fels�d k�nja, �ha fels�d a t�z�mellett d� helyesnek tartan�


ha Orbieu herceg is Lyonba utazn� ha m�rt nem, h�hogy Fogacer kanonok "b��fel�� kapjon. Ezekben a zavaros id�n mindenn�nagyobb sz�nk van r�hogy megtudjuk, mit besz�ek, �miben mesterkednek ellens�ink! V�l, amint az v�at�lt, a kir� Richelieu javaslat�elfogadva d�tt: � ��is visszautaztunk Grenoble-b�yonba, ami a t��n r� �e felett� hossz�al�ban, az elviselhetetlen h�ben. R��l �ben igen k�szer�ll�elyekkel kellett be�� m�minden�pestisr�z�h�k keringtek, amely mintha ugyanolyan gyorsan haladt volna �ak fel�mint mi. Az �y r��a hint�n tettem meg, de k�alkalommal Lajos is megh�tt a saj�hint�a: el�r Guron � Bouvard doktor t�as�ban utaztam vele, m�dszor pedig egyed�uvard-nak is j�lt a besz�k�, Guron pedig kifejezetten nagy fecseg�s lefogadom, hogy Lajos m�dszorra m�az� nem vel��vit� mag�z, mert tudta, hogy akkor sz� sem jutok. Jelenl�ben egy�� is hallgatni szoktam, nem �mint odahaza, Catherine-nal, a vid�"f� m�ti cseveg�k" sor� L�a, hogy �els� fej�h�ahajtja a p�� s a szeme csukva van, azt gondoltam, hogy vagy alszik, vagy �esz, mintha aludn� hogy cs�en maradjak, � h��is becsuktam a szemem, �el�csak el�odoztam, ap��akinek korai �s�t bearanyozta Margot sz��, valamint j�r��l, a kedves, hirtelen harag�oulr�Mariette-r�aki csod�n s�f�t r�azut�r� csal�mr�tr�ntek ��os gondolataim az �al�mra, Catherine-omra �kis Emmanuelemre, akiket hamarosan viszontl�atok, s ez� is v�am m�oly t�tlen�gy visszat�essek P�zsba. Amint elk�eltem any��fi�Bourbons utcai palot�an, annyira el��ny� hogy m�jobban belemer�ebbe az �r �odoz�a, m�v�l kezdtem val� �mba szender� - H�micsoda dolog ez, Sioac! - hallatszott hirtelen Lajos f�g komoly, f�g mosolyg�angja. - Alszik a kir�a jelenl�ben? F�az etikettre? - Jaj, Sire! v�szoltam � m�teljesen �ren -, esedezem, bocs�on meg! De l�a, hogy lehunyja a szem� Sire, azt hittem, elaludt, �lassan, fokozatosan �is �mba mer�.. - Szerencs�ember kegyelmed, Sioac mondta Lajos, egy m� s�jal. - De szeretn�a hely�n lenni! Mert �b�ogy er�d�nem tudok elaludni. Mintha menek�l� az �m. -Tal�mert t�osan gy� fels�det Mantova eleste. - � dehogy! Mantova csak egy balszerencs�hadi fordulat, amilyenben sz�zer�indk�f�ek id�nt r�e kell legyen: a kudarc �a siker egym� v�ja. Nem ez az �bajom! Nem Mantova b� engem, hanem a hitv� porh�m. - Hitv� porh�, Sire? - H�kegyelmed nem tudja, Sioac, hogy �atosaink � nevezik az emberi testet? Megvetik, mert romland�- Teremt�- mondtam �erre -, mit b�m � ha a testem csak hitv� porh� F�gy ne f�on s eg�s�s legyen. - �p itt van a b�n�ioac. Gyakran f�a fejem, de ma � nem gy� a f�� m�s mintha gy� voln��valahogy furcs��em magam. - Furcs� Sire? - Bouvard reggel megm�e az �er�met, �biztos�tt r� hogy nincs l�m. Teh�nem vagyok beteg. Nem is f�semmim, sem a fejem, sem a gyomrom, sem a beleim. M�em vagyok j�ahogy mondani szokt� nem �em j�agam a b�ben. -Tal�a hint�ty�e okozza a bajt �a rossz �zakai sz��k. De mihelyt vissza�ezik a lyoni �eki palot� s ism�elfoglalja sz�szob�t, rosszull� elm� Sire, ��lszik majd, mint a bunda. - A pr�a sz�n bel�, Sioac! A k�kez�g��yn�Lajos elbocs�tt, nyilv�meg akarta vizsg�atni mag�Bouvard doktorral, h�a kider�� �i olyan "furcs� mag� Visszasz�tam h�a saj�hint�: Saint-Martin � aludt, �Fogacer el��ny�ccal n�e. A kanonok intett, hogy hallgassak, �ez most nem is esett nehezemre, mert a Lajossal folytatott besz�et�b�toss�ett �elgondolkodtatott. A cs�azonban nem tartott sok�mert Saint-Martin fel�edt �Fogacer, aki �and�tan�atta, nyomban nekikezdett a lyoni �eki palota le�s�k. - Kezdetben - mondta - csup�egy nagy kanonoki h��volt ez az �let, a Szent J�s-negyedben. Csak a XI. sz�dban "domum episcopalem cum turribus aedificavit" I. Humbert. - � mi� vannak tornyai? - k�eztem. - Mert a XI. sz�dban bandit�fosztogattak ezen a vid�n, akik sz�sen t�dt�meg az �eki palot�t, abban a rem�ben, hogy ott aranyat tal�ak. - De hiszen ez� ki�oz�j�. - A ki�oz�nemigen �ekelte �. Csak a k�t�s a ker���ek ezek az


istentelenek. � bizony� tudja, hogy Richelieu sem sajn�a az id�f�ds�t �p�t a palota megsz�t�re, k�kupol�tervezett hozz�de m�mindig nem siker�fejeznie a nagy m�a Sa�partj� - A palota teh�a Sa�partj��? - k�ezte Saint-Martin, �t�agyog�ccal. - Bizony mondta Fogacer -, s r�ben ez adja a sz��t. R��l vil�s az �let, s t�n j���Fogacer megk�, hogy nem sokkal a palota el��jak meg, ann�a h�� ahol egyik bar�a, egy pap lakik: n� sz��ztak megsz�ni Saint-Martinnel. Miut�kitettem �, egyed�ytattam utamat egy olyan utc� amely most, kora reggel, cseppet sem volt forgalmas, alig tal�oztam n�ny szek�el, lovassal �gyalogossal, �gy a hint��l utol�e a kir�� L�am, amint �els� kisz�, s elindul f�l� palota l�s�. Tiszteletteljes t�ls���tem, majd hirtelen megtorpantam, l�� hogy a legfels�pcs�on felt�az anyakir�n�A nagy, k� asszony mozdulatlanul �t, ajk�d��ifejez�el, szem�k�felvonta, szeme l�okat sz� s eg�en �estett, mint egy gonosz mostoha, aki � arra k��gy eln��olja az iskolaker�mmirekell� - Nos h� fiamuram - mondta durva hangon -, h�idejutott! Elvesztette a h�r�s kinek a hib�b�Richelieu hib�b�akit�z�n�k rossz tan�okat kap! H�m�mindig nem hullt le a h�og a szem�l? Mire v� Mi� nem kergeti m�el? - Asszonyom - mondta erre a kir�, miut�m�en meghajolt, de a szeme k�n l�olt, s a hangja olyan volt, mint a j�-, nem vesz�ettem el Mantov� mivel sosem is volt az eny� vagyis sz�ncs vesztes h�r� Viszont megh�ottam Sus� Pignerolt �eg� Savoy� � m�mindig tartom Casal� Ami pedig a b�ros urat illeti, b�it mondjanak is a tudatlanok, mindenki k��olg�a legjobban engem. Ezzel a kir� ism�m�en meghajolt az anyja el� s miut�megker� g�k �makacss�ak ezt a roppant eml�� nagy l�ekkel bement az �eki palot�, majd a szob�hoz �e h�afordult, �intett, hogy k�sem. - Sioac! - mondta, hanyatt dobva mag�az �eki �on -, hallotta, milyen s��esz� velem az any� H�m h�ja nem l�tt, s most ez minden, amit mondani tud: "Elvesztette a h�r�ergesse el a b�rost!" Mit v�ttem, hogy egy ilyen any�l vert meg a sors? Sioac, t� �a meg a b�ros �, hogy j�n ut�m Lyonba. A pestis miatt, mely egyre jobban terjed, mindenk� fegyversz� kell k�nk az ellens�el, �ehhez sz�nk van a b�rosra. A marsallok viszont maradjanak Grenoble-ban, hogy gondj�viselhess�csapataiknak s megakad�ozz� hogy a katon�elsz�ssenek. Siessen, Sioac, �a meg m�s azt a levelet, �hozza ide nekem nyomban. Meg fogja l�i - mondta indulatosan -, hogy az anyakir�n�inden nap, minden �an �minden percben azzal fog gy�ni, hogy kergessem el a b�rost. L�tt-e valaki korl�ltabb, makacsabb n�m�t? A meg�ez�t k��szak�a kir� igen j�ludt az �ek nagyszer��n, szemmel l�at�kipihent volt, nem �zte mag�f�dtnak, sem "furcs�, amint �ed�kor k�te velem, miut�Bouvard megm�e a pulzus� S amikor k�nappal k�bb Richelieu is meg�ezett, m�ism�"remek�zte mag�a b�en". A b�ros olyan h�el szolg�, amely nem volt ugyan t�, viszont r� t�n hasznos lehetett sz�nkra. Giulio Mazarini fort�oss�nak �makacss�nak k�nhet�a spanyolok elfogadtak Casal�l kapcsolatosan egy heveny�ett ��eneti megegyez�: Toiras �a franci�megtarthatj�a fellegv�t, a spanyolok pedig elfoglalj�a v�st �a kast�t. A fegyversz�kt� 15-ig marad ��ben. Ha addig nem jelennek meg a francia seregek Casale falai alatt, Toiras-nak csapataival egy� kell hagynia a fellegv�t. Oly k�nek tal�am ezt a fegyversz�meg�apod�, hogy besz�i akartam r�Fogacer-val - nyilv�al� t�gyanis, hogy Mazarini javaslat�a p� ihlette. - Bar�m - mondta Fogacer -, most, hogy a cs��ak elfoglalt�Mantov� hadsereg�nincs semmi dolga, �a spanyolok nagyon nem szeretn�- s a p� sem -, ha az osztr�k Casal� j�nek, hogy seg�ezet ny�nak nekik. Mert b�az osztr�k is, a spanyolok is Habsburgok, nem nagyon szeretik egym�: az ib�aiak �al��(�a p� is), hogy a cs��ak t�h�s fal�ok, ha h���an sz�K� dolog, de b�ogy kutatok is az eml�zetemben, nem tudok visszaeml�zni r�hogy pontosan mely napon t�ki a kir�on Lyonban az a betegs�


amely kis h�n elvitte. 1630. szeptember 21-� szombaton, vagy 22-� vas�ap? K�elen vagyok a d�mot pontos�ni, �amikor azoknak a mem�j�h�m seg��l, akik szint�jelen voltak, egyesek 21-e, m�k 22-e mellett voksolnak. Tudom, hogy a d�m elhanyagolhat�szlet, ha egy olyan horderej�m�r�an sz�mely egy eg� kir�s�sors�megpecs�lhette volna. M�s aggaszt, hogy a t�nelem egy ilyen eml�zetes esem� id�tj�sem k�s r�teni. Miel�Lajos visszat� volna Lyonba, az anyakir�n�z �eki palot�n lakott, de amikor a kir� meg�ezett - ak�az�, mert fullaszt�melegnek tal�a Lyont m�szeptemberben is, ak� mert t�labb akart lakni a kir�t�hogy nyugodtan fogadhassa a Lajos politik�t ellenz�em�eket is -, ��z�a Sa�t�tj�, a m�m�falusias k�ezet�ay-i ap���let�: ide h�a a fi� hogy tartson �amtan�ot, azon a bizonyos napon, amelyet nem tudok pontosan elhelyezni a napt�an. Nem t�nt semmi v�tlan ezen a tan�koz�n. Az anyakir�n�s Marillac hevesen �elt amellett, hogy b�t kell k� a spanyolokkal, b�i �n. Az �� r�tvev�megal�nak �zte volna, mindent feladni, s ez� a harc folytat� mellett voksolt. A kir� pedig �oglalt ��, amint azt mindenki v�a, � h�Marillac �az anyakir�n�egint egyszer alul maradt az �ecsap�an. Alig hagytuk el azonban az ainay-i ap���let� a kir� rosszul lett: megt�orodott, Richelieu v�� kapaszkodott, nehogy eless� s elf�angon panaszolta, hogy heves fejf�s fogta el �kir�a a hideg. Richelieu be�e a hint�a, s hogy ler��e az utat, nem a h�fel�ajtatott, hanem az �eki palot�l szemk�b�� sz�t, s azon kelt �a kir�yal a Sa�on. Jobbr�s balr��gattuk, �ent fel a l�s��amint a szob�ba �, h�tt�az orvosait. De az udvari fecseg�s h�arangok m�s p�kot keltettek a palot�n, elh�sztelv� hogy a kir� elkapta a pestist, s hogy a pestis most megfert�s meg�indannyiunkat. Miut�Beringhen seg��vel levetk�tte Lajost, Bouvard doktor mindj� l�a, hogy sz�ncs pestisr�s Richelieu s� k�s� nyomban el is indult, hogy k�je ezt azokkal, akik a kir� ajtaja el�tolongtak, �m�csomagolni k�� hogy a rag� el�lmenek�k. � is Bouvard-ral tartottam, hogy seg�ek elhallgattatni a r�lt emberek s�s��jajvesz�l�t. Amikor megl�ak benn�a kir� szob�nak k�n, ijedten h��ak, mintha mi ketten is pestisesek lett�lna. Ekkor sztentori hangon azt ki�ottam, hogy a kir�nak nincs pestise, s egyben arra k�em a jelenl�ket, cs�sedjenek el, s hallgass�meg Bouvard doktort. A hat�zott hang most is, mint mindig, megtette hat�t, s a h�rg�meg elcsendes�- Eg�en biztos, hogy a kir� nem pestises - jelentette ki Bouvard -, hiszen egyetlen olyan t�sincs, ami ennek a betegs�ek a velej�ja. Sem pestises mirigydaganat, sem karbunkulus, sem purpura nem figyelhet�g a test� Az udvaroncokat nemigen nyugtatt�meg ezek a szavak, hiszen nem �ett� mit jelentenek; ez� azt tan�oltam Bouvard-nak, hogy �en egyszer�tk�pi kifejez�kkel, amire csak nagyon kelletlen�t r�hiszen orvosaink szeretik misztifik�i a tud�kat. "S ami m�rosszabb - mondotta volt aty�-, ha siker��s gy�� tal�iuk egy-egy betegs�e, nem osztj�meg felfedez�ket koll�ikkal, hanem kisaj�tj�maguknak, hogy egyed�k az � legyen a dics�, no meg persze a p� is." - Nos h�- mondta nagy nehezen m�scsak Bouvard doktor -, ha egy ember elkapta a pestist, annak a k�kez�that�lei vannak: primo, egy nagy, gennyes kel�az ��n, melyet pestises mirigydaganatnak nevez�ecundo, fekete gennyes pattan�k a hason, melyek orvosi neve karbunkulus. � tertio, v�ozatos sz� kis pattan�k a mellen, ezeket mondjuk purpur�nak. �els� a h�m t�gyik�sem mutatja, k�kez��en nincs pestise. Ekkor ism��ettem a sz�s utas�ttam a jelenl�ket, vonuljon vissza ki-ki a saj�lakoszt��, s vigy�on, ne �zajt, hogy a kir� nyugodtan pihenhessen. E szavaim ut�egy tucat �sz jelent meg, Guiche gr�ezet�vel, hogy �ze a kir� ajtaj� s az udvaroncok, amint megpillantott��, val� visszah�ak, b�csak lassan �kelletlen�ak k�bb tudtam meg, hogy miut�pestisr��nem besz�ettek, az udvaroncok azzal vigasztal�k, hogy a kir� betegs�� a b�rost tett�felel�, aki fert�t helyekre cipelte mag�l �els�t. Anna kir�n�s osztotta �t�gatta ezt a v�ked�, mert


amikor a palota egyik folyos� tal�ozott Richelieu-vel, haragosan odavetette neki: "Ez lett h�a dics�az�eredm�e!" Bouvard konzult��h�a az udvar valamennyi orvos� akik meg�ap�tt� hogy egyr�t a kir� gyomra kem� �felf�tt, m��t v�s hasmen�gy� sz���gyis v�asban szenved. E diagn� fel��sa ut���st rendeltek el, amit �el�k�nek tal�am, tekintve, hogy a kir� m�an��el�v� vesz�tt. Aty� amikor k�bb besz�ltam neki az esetr�ord�tt haragj�n. T�dsz, kedves olvas�ha azt hiszed, hogy minden orvosunk h� volt az ��snak, mely divat It��l �ezett s egy ostoba p�uzam szolg�atta hozz�z elvi alapot: ha egy k�ze megromlik, j�aposan ki kell merni, s azut��tiszta �ihat�zet ad. Hasonl�pen, ha egy ember megbetegszik, elegend�a elt�l��a test�l a megromlott v�, s a szervezete azut�megint tiszta �eg�s�s v� termel. De honnan az �gb�udj� �tte aty� hogy a kieresztett v�romlott-e vagy sem? K�napon �Lajos l� egyre magasabbra sz�t, s a v�s hasmen� sem m�l. Kapkodva szedte a leveg�id�nt egyenesen fuldoklott. Suffren aty�k, aki vigasztalni pr�ta, � felelt gy�, m�s hat�zott hangon: Ha ��a, hogy a v��sz� fenyeget, id� mondja meg. Egy�al�nem f�k a hal�� Szeptember 27-�Suffren atya - mivel azt nem merte neki megmondani, hogy az orvosok m�nem l�ak rem�t az �tben marad�ra - azt javasolta, hogy gy�n meg, l�n ez a nap a sz�e napja. - ��l teszem mondta Lajos. - Ann�is ink�, mert tartok t� hogy a sz�napom egyben a hal�m napja is lesz... Azut�minden szomor� sajn�oz�vagy f�lem n�� hozz�tte: - Ma lettem huszonkilenc �s. Nem tudom, mivel magyar�at�ogy a hal�usa el�gyakran bek�kezik egy olyan r� id�k, amikor a beteg ereje visszat�i l�zik, mintha a betegs���tt volna, hogy megkegyelmez neki, de csak az�, hogy azut�m�nagyobb er� t�n r� most m�el is ragadja. Ez az �eneti enyh�ajosn�is jelentkezett: a 28-r�9-re virrad�jel mintha megk�ebb�lna. � 29-�reggel radik�s visszaes�k�kezett be. Tizenegy ��ezdve, amiut�a kir� rengeteg v� vesztett, mindenki ��a, hogy fel�l�re imm�nincs semmi rem�, �ekkor �gy���ozott. Vajon mi �gy�tott meg szeg� kir� Suffren aty�k k�nappal kor�i gy��z k�st? V�ezhet�g a hal�s �unkon is? Amiut�meggy� Lajosnak esz� jutott, hogy a francia kir�nak megsz� �meghalni is a nyilv�ss�el�kell, megparancsolta h� hogy sarkig t��ki szob�nak ajtaj� Az udvaroncok bel�ek, de l�a kir�uk csont-b�est� pisszenni sem mertek, csak let�eltek, a kir� pedig � sz�t hozz�k: - Bocs�tot k�k mindazokt�akiket megb�ottam, �nem tudok nyugodtan meghalni, ha nem lehetek biztos benne, hogy megbocs�ttak. � ekkor figyelemre m��zj�kra ker�r, ami azonban a trag�a k�ette szinte �rev�en maradt. Lajos intett a hitves�k, hogy l�en hozz��ebb, majd mindk�orc�t n�n megcs�ta. Richelieu-t szint�mag�z intette, s �s megcs�ta. Az anyj�azonban nem h�a mag�z. Mindenkinek megbocs�tt a hal�s �� csak neki nem, olyan m� volt a seb, amit szeretetlen �megvet�yja �a lelk� � az is lehet, hogy a kir�, v�elen becs�s�ben, �rezte, most nem tehet olyat s nem is m�lhet olyan ��, ami nem a sz�b�akad. Bouvard doktor megk�e a f�ar�, sz�sa f�z udvaroncokat, hogy h�anak vissza a folyos� a kir� szob�nak ajtaja azonban maradjon nyitva, hogy ne legyen odabent fullaszt�leveg�z udvaroncok a legnagyobb csendben engedelmeskedtek, s egy r��ejtve, hogy hossz�raszt�k�kezik - letelepedett a sz�gekre. Csak az anyakir�n�a kir�n�Gaston, Marillac �Richelieu maradt az � k�, mind karossz�en �Az orvosok, a kir� k�tlen szolg�t�n ��mesek �j�am kiss��labb h�a �tunk. Bouvard doktor, aki r�ta ismert, zs�lyt hozatott nekem egy inassal, ami nagy megk�ebb�re szolg�, hiszen egy� �org�ut�m�f� a keresztcsontom, �a combom mintha a gyomromba f�tt volna. A kir� k�s� a szob�illatos�tt gyerty�t�e vil�totta meg, � h�j��attam a haldokl�y�k�vev�al�agok arc� akik oly kev��zerett�kir�ukat. M�Ausztriai Anna l�zott a legfeld�bnak, de �s sokkal ink� a saj�sorsa aggasztotta, mint Lajos�B�t�z�s teherbe esett, egyetlen terhess�t sem


siker�hordania, s mivel nem adott tr��t Franciaorsz�ak, ha meg�gy�y senki lesz csup�az udvarn� Az egyetlen - �m�r�ta d�lgetett - rem�e, hogy Gaston tal�feles�l veszi. Anna er� vonz�t a s��z: az �j�ha asszony j�z�udott �eni a k�elm�nagy hang�tonnal. De ki tudja, hogy d�majd Gaston, ha kir� lesz? Hogy mif� szesz� ragadja mag�l, s ki lesz az, akit v�l majd feles�l vesz? Gyorsan elk�ezi mag� de �oly gyorsan vissza is vonja a szav� B� csup� akit a tan�osai r�atnak, de sz�alomhoz is hasonl�atn�: agy�k kerekei �orognak, ahogy tan�osai f� �. Anna illedelmesen �rsz�ben, csipk�zsebkend�zorongatva a kez�n, jelezve, hogy ha elj�pillanat, n�ny k�et is k� lesz ejteni. � k�n titkos pillant�kat vetett Gaston fel�aki azonban ezt �re sem vette, annyira elb�otta a gondolat, hogy hamarosan �a tr��y v�em, els�lga ugyanaz lesz, mint az anyakir�n�volt, amikor IV. Henriket meggyilkolt� azonnal ki�a kincst�, �miut�az utols�rasig elk�vety�e az �am vagyon� melyb� kir�s�ak a hadsereg�kellett volna fenntartania, b�t k�panyolorsz�al, ak�a legrosszabb felt�llel is... A hatalmas, k� anyakir�n�akinek cs�je t�rdult a karossz�n, egyenes der�al �ej�kih�an f�tve, s ��e hal�us�t v� fi� mintha m�s�sen les�� b�t. Val�an hat gyermeke k� csak egyet szeretett, m�ozz� leg�emtelenebbet: Gastont. B�arca nem �lta el s nem is vallotta volna be soha, fia haldokl�nak napja az anyakir�n�z�ra a gy�em �az el��l napja volt. 1617-ben nagykor�� fia er�kkal kiragadta kez�l a hatalmat, amit jogtalanul bitorolt. R��l m�sz�zte is, �b�ut�visszat�etett a Louvre-ba, hatalomhoz nem jutott soha t�, fikarcnyihoz sem. M�edig �y v�e, hogy mint a kir� anyj�k, joga van mindenhez, a fi�k pedig csak k�ess�i vannak - s most v�e ism�a kez� kaparinthatja a politikai hatalmat is, amit annyira im�tt, s amivel olyan rosszul �. Istennek h�, v� a tehetetlens�en �megal�at�an t�tt �knek! Gastonnal mint kir�yal k�ed�elb�k. Kisebbik fi�nem �eklik az �am� csak az �ezeteknek � Csak legyen el�p�e, m�al nem t�ik. � az anyakir�n�nyugodtan uralkodhat. Amint a kir� t�zik ebb�z �y�il��Richelieu sz�z�lesz, s minden�r �alab� leselkedik majd r�De lehet, hogy egy t�f�t�m�tes hal�a semmirekell�. Marillac � anyakir�n�ellett � im�ozott - kor� �betegs�re val�kintettel nem t�elt le. L�am, hogy mozog az ajka, �b�az im��kat, melyeket egym�ut�elmondott, magam is bet� tudtam, a hozz�k kapcsol�gondolatokr�ejtelmem sem lehetett. M�s megpr�tam kital�i �. �tatosaink ma �rezhett� hogy v�e c�oz �ek. Mindeddig k�elenek voltak meg�etni a kir�yal vagy Richelieu-vel, hogy az egyetlen politika, amely m��y katolikus kir�hoz, a tridenti zsinat hat�zataiban foglaltatik benne, �hogy a protest�okkal nem megegyezni kell, amint a languedoci h�r�n a kir� tette "sz�enletes" kegyelmi rendelet�l, hanem � ellenkez�: az �agj�is ki kell irtani a kir�s�an �eg� Eur�an az eretnek hitnek �azoknak is, akik e hitet vallj� E nagy feladat v�ehajt�hoz Franciaorsz��a cs��ak, valamint a spanyolok m�s�s egyet��re van sz� � hogy ism�a bar�ik lehess�ersze n� engedm�t kell tenn�kik: le kell mondanunk Pignerolr�Sus�l, Casal�l, magukra kell hagynunk it�ai bar�inkat, �v�t kell vetn�eknek a h�r�, amelyek oly k��sek, hogy Franciaorsz�szerte felkel�ket robbant ki a n� el�detlens� Szeretn�az olvas�ml�ztetni r�hogy Marillac �gtelen�zteletrem��ber volt. �zinte h� katolikus, h�s f�, szigor� szeret�a, a szeg�eket irgalmas sz�el t�gat�ber �v�l feddhetetlen miniszter, hozz�t� szorgalmas, aki szigor�teless�ud� er�es �tet �. Ragyog�nc��mindamellett k�r�is t�ngott. Az egyik: mik�n vas�aponk� a mis�nem hallott m�, csak hogy szeretnie kell felebar�it, legh�v�a volt vagy egymilli�otest� lem���. A m�k: Marillac �at� nem volt eg�en f�en szem�es �ekeit�J�udta, hogy ha a politik� gy��ga is gy�hiszen akkor Richelieu elt�a f�sz�r�s az anyakir�n�inden bizonnyal �ll�a a hely�. Ami a b�rost illeti: ott �kir�i csal�k�en, amely oly d�n k�nta a kir� �az �l�t is, senkire sem n�tt, s �em


aj��zta meg senki egyetlen pillant�al sem. Nyilv�al�lt, hogy amikor a haldokl�r� ajk�elhagyja az utols�haj, vele egy�minisztere is elhagyja ezt az �y�il�t. Mik�n m�s�s szomor�al figyelte, mint t�zik az �tb�ra, akit �y nagy odaad�al �szeretettel szolg�, Richelieu m�halottnak �zhette mag� Ami ezut�t�nt, azt minden jelenl� csod�k tekintette. Este tizenegy �t� a v�s hasmen��el�te a beteget, er�ben, mint addig b�ikor. Mindenki azt hitte, hogy a betegnek most v�, mert teljesen ki� val�an �en ez mentette meg. Lajos ugyanis nem v�asban szenvedett, amint orvosai hitt� hanem egy t�og keletkezett a bel�n, amely szerencs� kifakadt �a heves v��k�n ki� �lapota ezut�oly gyorsan javult, amilyen gyorsan romlott a betegs�kezdet� A l� leesett, f�alma megsz�s b�sen elaludt. M�ap m�fel akart kelni �enni k�nt. Marillacnak �a kir�i csal�ak minden rem�e odaveszett! Fortyog��t�egint magukba kellett fojtaniuk, nem �szthatj�sz�a vil�a! �y t�zonban, hogy a j�zm�k m�nincs v�: a k�kir�n�itkon �es�. A kir� m�gy� �beteg. A gy�s�t kihaszn�a tal�most el lehetne �i, finoman �kedvesen, hogy elcsapja Richelieu-t! Anna kir�n�mik�n nem l�z�nnyeit t�gette csipk�zsebkend�el, kecsesen �tvese �fej�l s b�s zavarral k�te, hogy jelenlegi �apot�n (ism�gyermeket v�) milyen megk�ebb�zt l�ia, hogy f�e ism���eg�s�s, s mily sz��t az a gondolat, hogy elvesz�eti... Azut�pedig esdve k�e, hogy a f�e csapja el Richelieu-t, "aki minden baj okoz� mely minket �k�en kegyelmedet s�ta, Sire". Lajos minderre a legg�nsabban reag�. Kifejezte rem���v�� hogy a kir�n�k ez� siker�sz�gyermek� �a bocs�t�t esedezett, ami� h�s�t�dig nem a lehet�gjobb volt". Nagylelk�sz�zeket a szavakat vagy ir�? Hiszen nyilv�al�ogy sokkal ink� ennek a kelek� n�m�nek lett volna oka bocs�tot k�ie a Buckingham � tan�tt k�elm��, a Chalais-� j�zott zavaros szerep�t, �f�t az�, hogy hossz�n � �l�don, a Franciaorsz�politik�ra vonatkoz�tes�et adott �Spanyolorsz�ak. Lajos azonban t�osan gyenge volt m� k�lnie kellett mag� k�kez��en - k�szer�� a hitves�is. B�titkon felh�r�tta asszony�k tapintatlans�, aki �en most k�s volt ezzel a k�ssel el�ni, nem akart egy ilyen k�s, s r��l naponta ism��vit� keveredni Ann�l. "Bar��mondta -, nagyon is igaza van, de meg kell �enie, hogy nem teljes�etem a k�s� miel�b�t nem k�k a spanyolokkal." A kis kir�n��p�nek vette a halogat�laszt. Sietett, hogy diadallal jelentse az anyakir�n�k a t�nteket, akinek cseppet sem volt �� a m�k kir�n�ikere, hiszen ha a kir� enged valakinek, az nem lehet m� csak a tulajdon anyja. �y hat�zott h� hogy � lecsap �kiveszi a r��a diadalb� Ez a m�dik roham m�nagyobb megpr�tat� jelentett a kir� sz�ra. Anna kir�n�r�, ha tiszteletet nem is, valami vonzalmat �ett. B�csak nehezen "t�etes�tte h�ss�t", id� �lett a g��in. Bouvard doktor, akinek az �zakai komorna minden reggel besz�l arr�ami a h�sfelek k�t�nt, napl�ezetett s pontosan feljegyezte a kir�i p�szerelmi aktusait. ��ap�tta meg azt is b�en, hogy ha a kir� �elente csak egyszer szerelmeskedn�hitves�l, az monarchikus k�ess�nek teljes�se volna. � ha az aktust k�zer-h�mszor is megism�i, az nyilv�al�azt jelenti, hogy �ezet�leli benne. Bouvard doktor e t� hangoztat�val igyekezett elej�venni a Lajos ��tlens�r�ering�etyk�ak, de sajnos a rosszindulat�j�sz�z�mindig �tk�sebb az egyszer�zs�� Miel�az anyakir�n�els�sen helyet foglalt volna - nem az �fejn� hanem egy karossz�en -, Lajos m�tudta, mit fog mondani, milyen szavakkal, s azt is tudta, hogy ha k�s� nemet mond, milyen �z�veszi kezdet� Lajos ez� el� v�tt a k�snek, oly al�tosan, ahogyan egy j��viselkednie kell m�en tisztelt anyja jelenl�ben. Kijelentette: tudja, mit akar az anyja k�i t� s k�s�k sz�st �est eleget tesz. M�elsz�a mag�e l�sre. De a v�ehajt�al v�i kell, mert term�etesen P�zsba val�sszat�se el�semmit sem tehet... Ez is halogat�lasz volt, de az indok m� ami m��g�n gyan�lthetett volna az anyakir�n�n. A finezza azonban nem volt az er�ge. Ujjongott: j� l�tt �gy�t. De mivel a kir� meg�rtette vele, hogy a d�st titokban tartja, nem


dicsekedhetett el nyomban a gy�m�l, amint pedig szerette volna, v�ia kellett, am�visszat�a Louvre-ba. Lajos is t�tlen�ta m� hogy visszat�essen P�zsba - azt rem�e, hogy a j�rsailles-i leveg�k�tesen meggy�tja -, ez� v�l ��tt, elindul az udvar n��g a kir�n�t �Richelieu-t sem viszi mag�l. � amikor Roanne-ban k�ez vette azt a b�szerz�t, melyet J�f atya �Brulard de L� � al� cs��al Regensburgban, annyira felh�rodott, hogy azonnal gyorsfut� k� Richelieu-h�s Roanne-ba rendelte, hogy vegyen r�t a kir�i tan� munk�ban, amely az anyakir�n�ln�t�l fogja megvitatni �elvetni e b�szerz�t. Richelieu t�k�tt, amikor elolvasta a szerz�t: ez nem b�szerz� - ki�ozta -, ez kapitul��indent visszaadunk: Pignerolt, Sus� Casal� a cs��viszont semmit sem ad, a nemr�ben elfoglalt Mantov�sem. Cserbenhagyjuk it�ai sz�s�seinket, �ennek az �l�ak a fej�n Franciaorsz�a cs��sz�s�se - vagy ink� a vazallusa lehet. Richelieu csak k�bb tudta meg, mik� gondolkoztak k�eink. Miut�Regensburgban h�t vett� hogy Lajos haldoklik, �ondolt� hamarosan a b�ros napja is le�ozik, s a bek�kez�jetlens�e val�kintettel - hiszen Gastonnak �a kir�n�k nincs �� az �am�ez jobbnak l��b�i �n b�t k� a cs��al. Amikor megtudtam, hogy Roanne-ban a kir� t�ll�ben, s az anyakir�n�ln�t�l fogunk a b�meg�apod���ni, balj�l�etem t�dt, de az anyakir�n�aki korl�lt kis agy�l ��elte, hogy Richelieu � el lesz csapva, mihelyt visszat�P�zsba, f�legesnek tartotta, hogy a b�k� �n szembehelyezkedj�a kir�yal, ann�is kev��mivel a tan�osok egyhang�gyal�tosnak �megsz�en�nek �lt�a szerz�t. Marillac volt az egyetlen, aki a v�lm� vette. A kir� fel�l� �mindent s�en l�tt, s �rezte, �t�k k�nagy terve: a hatalom megszerz� s az eretneks�kiirt� egyre el�etetlenebb t�ls�a ker�e. Metsz�ngon, d� t�dt Richelieu-re a szerz�nek egy jelent�elen pontja miatt, azzal v�lv�a b�rost, hogy hazudott e r�letet illet� Ezzel a kis egy� csat�z�al semmit sem � el. A b�szerz�t elvetett� s a marsallok parancsot kaptak, hogy folytass�a h�r���n. Richelieu okt� v�n indult vissza P�zsba, �pedig k�tem, de nem sz�tam haj�a Loire-on az anyakir�n�l �Richelieu-vel, akik k�- legal�is l�z� - a legnagyobb volt az egyet�� hanem hint�taztam: november 5-��eztem P�zsba, s pontban d�en �em Bourbons utcai palot�el� �kez�mre term�etesen n� felfordul�t�dt, �a l�s�tej�nem Catherine jelent meg, amint v�am, hanem Henriette, aki am�hozz�besz�, le nem vette a szem�Nicolas-r� - Nagyuram, ne nyugtalankodj� A hercegn�gyban van. - Beteg tal� - k�eztem ijedten. - Nem! Dehogy! Van ugyan valami baja... de megf� �sz�n kicsinos�tta mag� Ami�a kegyelmed levele meg�ezett Roanne-b�a hercegn�inden nap, minden �an v�a, �az Emmanuellel t�tt id�esz�tva sz�n�ban van, az �evont f���t. Nem igazi betegs�ez, nagyuram - tette hozz�enriett, halv� mosollyal. -Vagy ha igen, h��is szenvedek t� Ezzel Henriette Nicolas karj� vetette mag� �szorosan mag�z �te, �pedig magukra hagytam � s m�futottam is felfel� l�s� - Uram mondta Catherine, m�j�mre sz����k f�eit -, gonosz ember kegyelmed, hogy ily sok�agamra hagyott! � ne besz�en nekem a k�ess�ir�Az els�� k�ess� �vagyok! Az a sok h�r�cselsz� csupa ostobas� A kegyelmed helye itt van, velem, vetk�k h�le nyomban, sz�n k�m! - No de bar��- mondtam �erre -, hiszen m�meg sem mosakodtam s nem is borotv�oztam. - Jobb is lesz, ha eredeti �apot�n adja �mag�nekem, hiszen - Istennek legyen h� �e! kegyelmed igaz�l egy vadember. Megcsalt, mondja? - Asszonyom, utaz�nk els�rc�l az utols�sziklaszil�an h�tam kegyedhez. - K� meg is esk�� - Esk�mindenre, ami szent, a kegyed fej�, az �fejemre, Emmanuel�, Nicolas-� �Henriette-�, s az �es szolg�nk fej�! Kegyelmed bolond, uram, �olyan lassan, piszmogva vetk�, mint egy m�. Nem tudna kiugorni a ruh��ahelyett hogy lassan kif�ti az �es ruhadarabj� Mondja, t�leg h�t hozz� - Asszonyom, csak azt ism�lhetem, amit m�az im� is mondtam: h�m sziklaszil�. - � megesk�r� -


Megesk�ism� ha k�nja. - Tudja-e, hogy ha hazudni mer�el nekem, a sz�be v�m a karmomat? Asszonyom, csak nem v�ozott p�ucc� t�ll�mben? Az �tem kock�atom teh� am�babusgatom? - Kegyelmed meg, uram, ilyen gy� emberr��ozott a t�ll�ben, hogy nem mer k�ebb j� hozz� - �? Gy�? No, majd mindj� megtudja asszonyom, gy� vagyok-e! Ezzel beugrottam magam is a f� m� �az ezt k��rcek m�semmif� komoly t�alg�a nem adtak m�. Amiut�szenved�es �kez�nk v�t �, szerettem volna Emmanuelt is l�i, hiszen tudtam, hogy ott van, a mellett�v�ob�n. A term�ett�suda m�eg�ott Honor�volt vele, s amikor bel�em, m�en meghajolt, r�ben tisztelete jel�, r�ben - legal�is ��ondolom - az�, hogy l�am, csod�g�ly� m�mindig a r�. H�l�am is, Catherine pedig titkon j�egkarmolta ez� a kezemet, s a f� s� "Felizgatt�e roppant keblek?" "� dehogy!", mondtam �erre �okul, �a karomba kaptam Emmanuelt, aki hossz�oll�m alatt bizony� elfelejtette az arcomat, de nem tal�atta t�sszatasz�nak, mert p��kis kez�l nyomban megr�atta a bajuszomat. "Micsoda csal�m van nekem! - ki�ottam nevetve. - Az egyik a bajuszomat r�atja, a m�k a kezemet karmol�za!" De hossz�en�- amely, mint Perrette mondta volt, hol mozg�an, hol fekv�en telt - ezzel m�nem � v�t, s miut�Emmanuelt visszafektett���, elk�ntem Honor�t�vigy�a, hogy tekintetemet az ��l lejjebb ne eresszem, �elny�k Catherine-nal baldachinos �unkban, a f���t, amit�s az � olyan volt, mint egy csod�tos haj�ely v�lmet ny�z �n viharai ellen, a mi viharainkt�zonban persze nem v�tt meg. - Mit l�k? - ki�ott fel Catherine, ugyanis f�dtan-j�kottan f�g lehunytam a szemem. - Alszik? A jelenl�mben! Mellettem! Amikor nekem m�oly sok k��m volna! K�ezzen csak, bar�� - mondtam egy m� s�jal. - Ha tudok, v�szolok minden k��re. - Igaz, hogy Lyonban csak egy hajsz�v�sztotta el Lajost a hal�� - Igaz. - � hogy v�l egy csoda folyt�menek�g? - A csoda az volt, bar�� hogy a bel�keletkezett kelev� felfakadt �ki� Igaz, amit az eg� udvar besz� hogy ha a kir� meghal, a b�rost kiv�zt�volna? - Ez sajnos nagyon val�n�k ember k�nja a hal�t: d'�ernon, La Rochefoucauld, Marillac. - A miniszter? Nem! A fiv�, a marsall. Egyesek pedig - p�� Troisville � musk�sok z�l�t�sztje is kijelentett� hogy ha parancsot kapnak, k�ek megtenni ugyanazt, amit Vitry tett 1617-ben Concinivel: k�tlen k�r�oly�reszteni a b�ros fej�. - � kegyelmedet, aki az egyik legh�sebb szolg�ja, kegyelmedet is meg�k? - k�ezte Catherine remeg�ngon. - Ez nem val�n� egy orsz�agyot el�lnek, a h�it nem � meg, mert �artj� hogy urukat szolg�a csak a k�ess�ket teljes�tt� Adott esetben kegyelmedet teh�semmi baj sem �etn� - Az� ezt nem mondan� Sz�zhetnek az udvarb�s P�zsb�s. Akkor Orbieu-ben kellene ��s nem kapn�t�megb�t� az uralkod�. Amit nemigen b�� Nem sz�sen szolg��az anyakir�n�s Gaston spanyolbar�politik�t. Ekkor cs�t�dt, s ha e cs��elm�meg akarom fejteni, azt mondhatn� hogy Catherine-t meglehet� bosszantan�ha el� az udvarb�viszont nagyon �ne, ha megszabadulna mindatt�z aggodalomt�amit hossz�oll�im alatt kell ki�nia. M��t pedig, b�eddig sem t�ttem t�k id�z udvarban, az sem lenne kedve ellen�, ha v�� ki�ek onnan, hiszen az udvar az �em�n nem volt m� mint egy sereg ki�zett szoknya, melynek csakis a nadr�j�az esz�n. - Biztos benne, hogy kegyelmedet nem �k meg? - k�ezte. - Biztos! Ki merne kezet emelni az �gy Guise hercegn�eresztfi�? - Csak m�egy k�� - De ez m�az utols�- Igen, esk�mindenre, ami szent. A b�ros elleni ��kod�a b�k� ut�is folytat� fog? - Furcsa m��d�bben, bar�� Mert az �eesk�opony�ba nem szorult szemernyi � sem. TIZENEGYEDIK FEJEZET Sz�olvas�egy sz�k�m! - Hogyan, uram? Ma kegyelmed sz� meg engem? Teremt�Mily k�


szerepcsere! Mi t�nhetett, �vajon mit k�n t�? - Mivel ��m, asszonyom, hogy moh�lvassa Eml�rataimat, egyik k�et a m�k ut� k�ncsi lenn� mik� v�kedik Lajosr� - Kezdetben, hogy �nte legyek, nem voltam t� v�m�yel r� Nem tal�am rokonszenvesnek, hogy oly kev��zereti a gentil sess� hogy oly nehezen "t�etes�tte h�ss�t", hogy sz�sebben t�tte idej�kegyenceivel, mint hitves�l, nem tetszett a z��ts�, begombolkozotts� sem, valamint az sem, hogy amikor v�e lecsaphatott ellens�ire, oly kegyetlen�te. Kicsit m�gonosznak is tartottam, ama k� b�si szok� miatt, melyet kegyelmed tantaliz�s-nak mond, s ami azt jelenti, hogy kiv�a b�ssel, s akkor csap le, amikor az �ozat m�azt hiszi, nincs mit��ie. Nem tal�a k�nek, hogy �en egy kereszt� kir� alkalmazza ezt a m�ert? � minek tulajdon�a, hogy a kir� egy�al�kiagyalta ezt a fort�os b�si m�? - Annak, asszonyom, hogy ifj�ban oly al�l�gy�te az anyja �a k�Concini. Akkor tanult meg Lajos v�i, hallgatni, s megint csak v�i, �bossz�rralni - m�em, tizenhat �s kor�n, gondosan megv�sztott cinkost�akkal, meg nem szervezett egy remekbe szabott �eesk� �akkor lecsapott: gyorsan �kem�en. A Conciniket meg�te, az anyj�pedig sz�zte. S mindennek ellen� az ostoba udvaroncok m�ma is azt fecsegik, hogy Lajos gyenge, puha �bizonytalan, tehetetlen b� Richelieu kez�n. Er�� �tja ezt a hazugs�t, hogy sehogy sem siker�yak� h�i! - Ha j�rtem, uram, ifj�nak neh��iben tanult meg Lajos hallgatni �kiv�i, s e k�szer�ialakult k�s�v� k�bb korm�z� m�err�Cs�en v� am�ellens�i eg�en megnyugszanak, esetleg m�el is altatja a gyan�t ��s �retekkel, s amikor m�azt hiszik, semmi baj sem fenyegeti �, lecsap. Bene! Benissimol, sz�olvas�- amint Mazarini mondan� - � uram! K�n� dics�tet! Nagy ��zerzett vele - �nt�sz� a b� mindig elb�ek. Annyira, hogy id�nt a gy�t�k is megvallom ezt a gy�s�met. - � �t mond? - Megszid a hi�m�. - Szerintem nincs igaza a gy�t�ak, asszonyom. Mik� szerethetn� m�kat - ami nemcsak k�ess�nk, hanem egyben a legnagyobb �� az �tben -, ha nem szeretj�denekel��gunkat? A mogorva, k�ed�mbergy�, b��agok mind az emberis�kikosarazott szeret�. - Uram, ezt az �megjegyz�t j�lrakt�zom eml�zetemben, s majd mindig el�zem, ha k�rt� �ek, hogy szeretni val�s testemet a megengedettn�is jobban szeressem. - Asszonyom, Orbieu hercegn�em fog �ni, ha besz�et�nk ennyire intim ir�t vesz. K�m, uram, higgye el, nem kac���csup�meggondolatlans��mlegettem "szeretni val�s testemet". - Mindazon�al ez a fordulat semmik� sem arra �� egy �bert, hogy hallat�szem�esen les� szem� T��ssza, sz�olvas�eredeti t�nkhoz. - Rendben van. �y v�m, uram, hogy Lajos halogat�ntet� taktik�nak f�leget� valami dr�i fordulathoz szolg�bevezet� Mi volna az? - Nem kevesebb, mint egy palotaforradalom! Az udvarban tr�k�en �mlegett� "A l�ettek napja", s ez a kifejez�oly tal�, hogy v�l � vonult be a t�nelembe is. � kiket tettek l� - T�k k�t az anyakir�n��Marillacot. - � ki tette l��? - Ki m� mint a kir�? - A kir�? - Bizony, asszonyom, a kir�! A t�ek maguk� besz�ek! Lajos sokkal ink� egy Machiavelli, semmint tehetetlen b�Richelieu kez�n. - No de uram, becsapni valakit nem t�osan dics�tes dolog! - Az att��em sz�dolog, ha j� becs� embereket tesznek l� De ha egy gy�tes �eesk�eghi�s�l van sz�a olyanokat t�oltatnak meg, akik el�lj�kir�ukat �haz�kat, l�dnak uralkod� ellen, s legh�v�uk, hogy megsemmis��az �am egyik legbiztosabb t�sz� hogy azut�Franciaorsz�t Spanyolorsz�vazallus� tegy��eg� Eur�an legyilkolj�a protest�okat, sohasem l�tt m�t�nt Bertalan-� szervezve - nos h�ha ilyen emberek ellen ir�ul, minden fort� �ravaszs�csak helyeselhet� A L�ettek napja 1630. november 10-e vagy 11-e volt. Ezt a d�mot sem siker�hasem pontos�ni. Nekem sem, mert ezekben a napokban nem tart�dtam P�zsban: Saint-Clair �bieu-be h�tt, mert a kast� ist��an t�z puszt�tt, s szerette volna, ha szem�esen is meggy�� keletkezett k��Az


eg� � csak november 14-�szereztem tudom�, amikor visszat�em P�zsba, �ki m��mint Fogacer kanonok �, aki mindig mindenr�indent tudott, s fontos is volt, hogy j�rtes�gyen: mik� �hatott volna k�n Bagni nuncius s � a p� szolg�t�n? R��l, amint az olvas� biztosan eml�zik r�Fogacer kanonok ��tta a b�ros bes�: gy�uknak egy r�e a hit�thez tartozott, err�erm�etesen nem sz�lt be nekem Fogacer, egy m�k r�e viszont nagyon is vil� volt, amir�esz�lt, �meg nyomban tov�adtam az �es�a b�rosnak. A l�ettek kom��nak els�lvon�, mint m�l�uk, Lyonban j�z�t, s mivel az el�fejezetben r�letesen besz�ltam r� most csak r�en �efoglalom: Lajos m�� hogy csak l�dozott, er�n�mer�fek� �� amely k�en a hal�s �� v�atott volna, amikor a k�kir�n�egym�ut� f�reste, hogy ugyanazzal a k��el zaklassa: elkergeti-e v�e a b�rost, aki minden baj okoz� de legf�pen az� baj�mely �els�t s�ta? Lajos igennel v�szolt, vagy legal�is �ett, mintha sz��ban �na eleget tenni a k�s� De csak akkor csaphatja el Richelieu-t - mondta egyik�-, ha m�al�t�a szerz�t a spanyolokkal. A m�knak viszont azt mondta, csak akkor csaphatja el Richelieu-t, ha visszat� P�zsba. A k�kir�n��p�nek vette a halogat�laszt, �egyik is, m�k is �t�ug�zva t� vissza a saj�lakoszt��. A l��l m�dik felvon�ra a kis Luxemburg-palot�n g�lt fel a f�, ahol az anyakir�n�akott. Fogacer sz�lt be nekem r� aki aznap (10-�vagy 11-�- �m tudta pontosan a d�mot) m�kora reggel h�t vette, miszerint az anyakir�n�udatta az udvarral, hogy ezen a d�l�n a kir�on k�l senkit sem fogad, mert el�este gy�zert vett be. Ezzel egy�Zocoli �zta a h� - egy m�fontosabb �es�l is szolg�: a maggiordomo azt a parancsot kapta, hogy mihelyt a kir� bent lesz az anyakir�n�l, a palota �es ajtaj�z�a be. A Zocoli m�azt is hozz�zte besz�l�oz, hogy b�i t�nj�is, �maggiordomo ut�lopakszik, �titokban kinyitja a kis k�ln� vezet�t�Mihelyt Fogacer feloldozta b�al�a Zocoli - a szok�s �om�kat �gorva nyomban rohant Guron gr�z, hogy a t�ll�mben �rtes�e mindenr�Guron pedig ez� m�arra sem szak�tt id�hogy a h�arangot babusgassa, b�ily nagy kedve is lett volna hozz�hanem sietett �es�ni a b�rost. Az olvas�ilv�k��rel elk�eli, milyen hat�al volt a b�rosra k�nek nyugtalan� jelent�, hogy tudniillik m�ap a kir� l�eg�n foglya lesz az anyakir�n�k, aki z� ajt��t k�nja megleck�etni a fi� s r�nni, hogy teljes�e a k�s� K�m az olvas�eml�zz�vissza r�amit Eml�ratom jelen k��k VI. fejezet�n �am Richelieur���nys� �zsenialit� egyar� �agon fel�l�egy semmis�is - p�� hogy a kir� az orr� koppintson, amint legut�Nimes-ben tette -, s Richelieu m�s k��eesik, els�d, reszket, zokog mindez azonban nem tart sok�Richelieu gyorsan �eszedi mag� visszanyeri �alm� majd alapos megfontol�ut�er�esen cselekszik. Jelen esetben azonban az �elem �az �elem heves csat� megnehez�tte a b� d�st: lehet-e, szabad-e f�eszak�nia az anyakir�n�s a kir� n�szemk� besz�et�t? Ennek gyakorlati akad�a nem volt, hiszen a Zocoli j�t�l a kis k�lna ajtaja nyitva lesz. De megzavarhatja-e a kir� �a kir�n�ag�esz�et�t? Nem vonja-e a fej� a kir� haragj� M��r�iszont, ki tudja, hogy az anyakir�n�z� ajt��t, milyen eszeveszett r�lmakat z�majd Richelieu-re �a rokonaira, akik nem lehetnek ott, hogy megv��magukat? M�el�nap elbocs�tta Richelieu �es rokon� akiket annak idej�m�a b�ros aj�ott be a palot�, ahol is a legk�l� tiszts�ket t�tt�be; k�en Combalet asszonyra fenekedett, akinek azt az elk�szt�rvet tulajdon�tta, hogy feles�l akar menni Soissons gr�z, aki - miut�megm�ezte a kir�t �Gastont Franciaorsz�kir�a lesz, a Combalet pedig Franciaorsz�kir�n�. Csak Isten a tud� ki �e el az anyakir�n�zeg� agy�n ezt az ostobas�t, amit oly igaznak hitt, mint a Szent�st. M�az is el�megal� volt Richelieu sz�ra, hogy a kir� Lyonban mindk�kir�n�k meg�rte a meneszt�t. P�zsba val�sszat�s� m��em fecsegtek, � h�az eg� udvar tudott a tervr�s alig v�a, hogy a kir� elcsapja a b�rost. Richelieu-vel minden�inden percben azt �ztett�az udvaroncok, hogy


m�csak n�ny nap, s megindul ellene a "rendk�li elj�s". A "rendk�li" jelz�elyet � Richelieu honos�tt meg a legf�b�i elj�sok jel��, nem szorult magyar�tra. Richelieu le volt s�. Az anyakir�n�s a kir� nyilv�al�az �neszt�r�og t�yalni a z� ajt��t, � h�Richelieu nagy k�rt� �ett, hogy k�avatkozz� De nagy volt a beavatkoz�al j� kock�t is. Lajos sokat adott az etikettre, nyilv�az�, mert gyermekkor�n az anyakir�n�ly s�an megs�ette mindig az el�ait. Tizen�vvel k�bb is a szem� h�ta: "Sohasem b� velem �ahogyan a fi�l s ahogy a kir��l kellett volna." A k�ezet�l lankadatlan �marad�alan tiszteletet k�elt. Nem t� hogy t�ngosan besz�enek a jelenl�ben, azt pedig v�� nem, hogy b�i veszekedj� kiab�on, s��gy durva szavakat haszn�on. Jusson esz� Richelieu, b�ily �os volt is, Nimesben kics�t a sz�n egy "felt�, hogy", melyet Lajos t�osan parancsol� �ett, vagyis olyannak, ami s�ette az �r�i m��� Ez� urbi et orbi szabadj� engedte haragj� S hi� volt Richelieu minden engedm�e �h�lg�, egy napba �egy �zak� tellett, am�a kir� lecsillapodott. Miut�minden kock�tot patikam�egre tett, Richelieu d�tt. �kelt a Rubiconon. Lajos nyilv�zokon veszi majd, ha megzavarja az anyj�l folytatott besz�et�t. De Lajos k��t tud tenni a l�eges �a mell�s dolgok k�t. Az etikett megs�� feledtetheti-e azt a tem�ek nagy szolg�tot, melyet az �k hossz��tett neki a b�ros, s ami� a kir� sz�alanszor k�netet mondott s nem gy� kifejez�e juttatni h�j��szeretet� Az anyakir�n�iszont nyilv��elen haragra gerjed majd, �oz� �leszidja � s�a f�g, amit �rsze al�tosan �tisztelettud� sz�lk� t� � ha az anyakir�n�� minden korl�n, �s��arancsol�ngon k�eli a b�ros elbocs�s�- ann�jobb: Lajos nem t�hogy utas�ass� hogy parancsoljanak neki. Ez a kock�t kisz�that��az anyakir�n�eakci�nem teljesen. Hiszen szigor�ancsot adott, hogy lakatolj�be palot�nak minden ajtaj� Vajon a d�net �a r�let milyen hat� v� ki bel� ha Richelieu - m�m��gi m� - m�s megjelenik lakoszt��n? Vagy �en ezt akarta Richelieu? Provok�i, a v�� kibor�ni, hogy d�m�n, m�m�nem is emberi hangon �zve t�djon �, a legocsm�abb szavakkal, amilyeneket legfeljebb a piacon hallani? Azzal a k�s�ss�el �durvas�al, amit�ajos mindenn�jobban iszonyodik? Richelieu m�arra is sz�thatott, hogy az anyakir�n��elen d� elk�i azt a v�etes hib� hogy r�nyszer� Lajost: v�sszon k� �minisztere k� �y k�elem, hevesen kalap�atott a b�ros sz�, amikor mindig makul�an reverend�ban bel�tt a kis k�lna �kinyitott ajtaj� Mivel egy id� az anyakir�n��nak f�end�a volt, mindenkit ismert a kis Luxemburg-palot�n, s � akad�talanul eljutott addig a teremig, ahol anya �fia megbesz�se zajlott. A kir� egyed�t [SaintSimor, atyja azt ��a, hogy vele volt, de mivel sok val�n� dolgot ��eml�rataiban, nemigen hiszek neki] �az anyakir�n�s, lesz�tva k�h�m komorn� akikre a kir�n�gyet sem vetett, ami hiba volt a r��l, hiszen ott volt k�k a Zocoli is, akinek k�nhet�megtudtuk, mik� zajlott le pontosan a h�s jelenet, mert - l�n egykori f�e olasz - t�etesen �ette azt a kever�yelvet is, melyet az anyakir�n�esz�. Amikor Richelieu bel�tt a szalonba, amelynek ajtaja z�a kellett volna legyen, a kir� arc�bossz�t�d� ami� a b�ros meg meri zavarni az anyj�l folytatott n�szemk� besz�et�t. De mivel �m tudta, hogy az anyja parancsot adott az ajt�ez�s�, nem lepte meg k�ebben Richelieu megjelen�. Az anyakir�n�iszont teljesen elk�dt, s az egy�babon�l�k m�m�arra gondolt, hogy Richelieu is, ak�sak az �g, k�s �enni a falon. Richelieu mindkettej�� meghajl�al k�nt�, s azut�hossz�nd �t be. A kir� nem sz�egy sz�em, s arc�tov�ra is rosszall�t�d� a kir�n�edig, v� arc�l, l�ol�kintet�l �zih� kebl�l �estett, mint aki mindj� sz�obban. - Bizonyosra veszem - sz�t meg Richelieu der�-, hogy fels�tek r� besz�ek... Az anyakir�n�al�jobban viselte volna a b�ros bet�� ha Richelieu legal� olyan komolyan �fens�sen viselkedik, mint egy spanyol miniszter. De ez a k�ed hang v�� kihozta a sodr�l, hagyta, hogy az indulat elragadja, �- amint m�t�z�s mondottam


volt - aki m�nem l�a az anyakir�n�d�ni, az semmit sem l�tt... El�r is felf�mag� mint egy vereked�ez k��liba, azut�ord�ni kezdett s k�n a l� r�ott, karja kitekeredett, haja kibomlott, gyakran a kebl�is felfedte ilyenkor, s mennyd� hangj�semmi �senki sem nyomhatta el. M�IV. Henrik sem, pedig �t�egy eg� hadsereget el tudott n�tani. S mik�n hadon�ott ��tt, a homlok�l bors�m nagys� izzads�seppek peregtek az arc�, �gusztustalan �okat m��ttek a vastag fest��gbe. - Ebbene si! Noi parliamo di te! [Nos h�igen! R� besz�nk! (olasz)] - ki�otta torkaszakadt�l. - Asszonyom Franciaorsz�kir�n� - sz�k� ekkor a kir�. - K�m teh� hogy besz�en franci�, �ne tegezze a b�ros urat. De Lajos m�tudta, hogy megjegyz�vel ��em tudja � �ni az anyja d�m�k, ahogyan egy kis kaviccsal sem lehet feltart�tni az �datot. - Ebbene si! Noi parliamo di te come del pi�rato e del pi�tivo degli uomini! [H�igen! R� besz�nk, r�, a vil�legh�tlanabb �leggonoszabb ember�l! (olasz)] - No de asszonyom! - sz�r� kir�. - Mif� hangot enged meg mag�k a jelenl�mben! - E vero tu mi devi tutto, miserabile! Tua situazione, il tuo potere, tua fortuna. Io ti ho dato pi�un milione d'oro! [Nekem k�nhetsz mindent, nyomorult! A helyzetedet, a hatalmadat, a vagyonodat. T�mint egymilli�anyat adtam neked! (olasz)] - Asszonyom - mondta Lajos -, nem eleg� f�legetni aj��inkat. - De h�mit tettem, asszonyom? - k�ezte Richelieu remeg�ngon, mik�n a k�ei v�gfolytak az arc� - Tu mi hai tradito! Traditore! Perfido! Furbo! Brigante! [El�lt� �ul�itszeg�sal�azember! (olasz)] - No de asszonyom! Asszonyom! pr�ta leinteni a kir�. - Mi ez? Miket besz� Mi� veszekszik a jelenl�mben? - Et tu vuoi maritare tua nipote al comte de Soissons, perfido! [. � hozz�karod adni az unokah�t Soissons gr�z, te �ok! (olasz)] - No de asszonyom - mondta Lajos -, ez csup�egy ostoba pletyka. Combalet asszony tiszt�n van a rangj�l �sohasem �odozn�ilyesmir� - Ebbene si! - er�d�az anyakir�n�s a b�ros fel�ordulva tov�ra is �tt. - Tu vuoi maritare tua nipote, miserabile, al comte de Soissons! Baster�llora ch�l R� Gastone per colpa tua siano avvelenati. Ecco Soisson R�E la Combalet regina! [ De igen! Hozz�karod adni az unokah�t, nyomorult, Soissons gr�z! Azut�m�csak meg kell m�eztetned a kir�t �Gastont �Soissons m�s kir�, a Combalet pedig kir�n�(olasz)] - No de asszonyom - mondta a kir�, m�r�lten -, kit�allott err� h�ss� tervr�s a kett�yilkoss��Hiszen ez agyr� - Ma e vero! - �tte az anyakir�n�- Ecco Soissons R�E la Combalet regina! Quella femmina da nulla! En peggio �a pi�nde puttana del reame! Un rifiuto di donna! [De igenis igaz! Soissons akkor kir� lesz! �a Combalet kir�n�Micsoda senkih� az a n�s r��l a vil�legnagyobb kurv�! Egy szem� (olasz)] - No de asszonyom! Asszonyom! mondta a kir�. - Miket mond? Hogy viselkedik? Veszekszik, �zik a jelenl�mben �mocskos, s��avakat haszn� Richelieu ekkor feld�, k�eket ontva, az anyakir�n��hoz vetette mag� cs�gatta a ruh� szeg�� biztos�tta r� hogy ha valaha is megb�otta, h�csakis akarat�k�l, hogy k� minden k�el�t teljes�ni, hogy a kir�n�r�i tiszteletb��azokat a v�eit is hajland�ismerni, melyeket el sem k�ett, �b�it megtesz, amit a kir�n�arancsol n�. R�en teh�maga volt a tisztelet �az al�t. � nagyon �is volt: j�udta, hogy az anyakir�n�y�te engesztelhetetlen, nem is �karta megl��ni, hanem a kir�nak akarta bizony�ni p��engedelmess�t, rem�e, hogy siker�ost meghatnia. Az anyakir�n�indebb�ersze mit sem �ett. Csak azt ��lte, hogy ellens� a f�e ker�l akarta h�taposni. - hoi siete furbo, miserabile. Anche le vostre lacrime sono false! Voi sapete recitare bene la commedia! Ma non sono che smorfie! [Maga egy nyomorult csal��a k�ei is hamisak! J�ud kom��i! Minden, amit csin� sz�el� (olasz)] Ezut�Lajoshoz fordult, �parancsol�ngon k�te: v�sztania kell k� �e lak�k�t, �hogy mindaddig nem fog r�t venni a kir�i tan� �n, am�Richelieu ott lehet. Erre az ultim�mra Lajos egyetlen sz� sem v�szolt. Megk�e Richelieu-t, hogy t�zz� Azut�elk�nt az anyakir�n�l, mondv� hogy s�n Versailles-ba kell utaznia. Ezut�pedig hat�zott l�ekkel


elhagyta a szalont. A Luxemburg-palota k�ett udvar�v�a a hint� a k�ret�z tartoz�sk�sok �Richelieu. Lajos siet��ekkel haladt el minisztere el� de egyetlen sz� pillant�a sem m�atta, besz�t a hint�a, jelt adott, amire a kocsis a lovak k�csapott, a kir�i musk�sok nyeregbe pattantak, �a kir�i menet elindult, pokoli zajt � k�eten, ami �angozhatott Richelieu f�, mint a l�kharang kong�. Nem �lt az egyed�n� kir� t�z�nak. A Luxemburg-palota minden ablak�l udvaroncok leselkedtek, akik alig v�� hogy Richelieu gyalogosan elinduljon k�i lakhelye fel�s m�s rohantak, s boldogan jelentett�az anyakir�n�k, hogy az �l�gyvesztett lett v�e valah�... Val�an mindaz, ami aznap t�nt, csak a l��l m�dik felvon� volt, �Lajos - b�egy sz�em sz�senkinek, s Richelieu-re pillant� sem vetett - elhitette az udvarral, k�kez��en az anyakir�n�l is, hogy gy�t �Richelieu-nek v� van. � vajon mi� tette ezt? Nyilv�al�ogy mi�. Ami a b�rost illeti: a l�z�os kegyveszt�arra szolg�, hogy megb�e, ami� s��don bet�abba a szalonba, ahol a kir� �a kir�n��szemk� besz�et� folyt. Azoknak a kiss�egyetlen "orra koppint�knak" egyike volt ez is, amikben Lajos legh�sebb szolg�it r�es� id�nt, hogy eml�ztesse �, ki az �h�� s hogy el ne feledkezzenek a neki j� tiszteletr� A b�s szigor�t ugyan, de nem tartott sok�Lajos megtapasztaltatta miniszter�l a poklok k�� de hamarosan ism�megaj��zta kegy�l. Az anyakir�n��b�s azonban visszavonhatatlan volt �v�eges. A kir� azonban kedv�lelte az anyja tantaliz�s�n, s ez� a v��gal�at�el�meg�eltette vele a diadal m�r� Val�an m�r�n elhat�zta, hogy megszabadul - ahogyan �ndta, a maga visszafogott st�s�n - az anyakir�n�alkalmatlankod�t� Az anyakir�n��z�os gy�me m�egy nagy el�el j�. Sok �eesk�leplez� most, a b�ros k�inek k��z azonos�ni �, megtudni, mit besz�ek s mif� terveket kov�olnak. Ezzel az eg� �eesk�el lehet majd fojtani, �a f�n� nem rem�etnek kegyelmet. Versailles-ban, t�l a p�zsi kir�i udvart�Lajos fell�gzett. A fia majd szereti a f��. �azonban az egyszer�t kedveli. Versailles ebben az id� olyan volt csak, mint egy kis nemesi udvarh� k�h�m, �en hogy beb�zott szob�l. Nem volt ez kir�i rezidencia. Sem a nagytan�, sem a miniszterek nem kaptak ide soha megh�st, s az udvar m�kev�� - Kedves kanonokom, kegyelmed ott volt, elmondan�mi t�nt Versailles-ban Lajos �Saint-Simon k�t? - Semmi olyasmi, amir�aint-Simon suttogott mondta Fogacer, a r�ellemz�nyoros mosollyal. - Persze csak kev�embernek adta el�t�net� sotto voce, �azonban, mivel Bagni nuncius szolg�t�n �ok, a kevesek k�voltam. - � mit mes�? - Egy t�es� vagy - ahogyan egyh�m mondan� egy apokrif t�netet. - M�s, mir�z�ez a t�net? - Hogy a kir� - ha m�egyszer Versailles-ban volt - az �lem��k�e, menessze-e vagy sem Richelieu-t. S �kor hosszan �elt Richelieu mellett. Ezt hallv�hangos nevet�e fakadtam. - No n� csak, a sz�is ist��ter, aki ut� �esz, mintha Richelieu szerencs�nek kov�a lett volna, vagyis olyan szerepet tulajdon�mag�k, amit sohasem j�zott! - Teh�nem hisz neki? - De nem � mondtam hat�zottan. - Egyetlen szav�sem hiszem! - � sem - mondta Fogacer -, �Bagni nuncius sem. Els�ban az� nem, mert a kir�, Luynes-t lesz�tva - de ezt is keservesen megb�a - sosem juttatta a legcsek�ebb politikai szerephez sem a kegyenceit. M�dsorban pedig az� nem hiszek neki, mert n�tem szerint a kir� m�j� Versailles-ba �ez� el�eld�tte, hogy Richelieu-t maga mellett tartja, az anyakir�n�pedig elt�l�a. Ebben eg�en biztos vagyok, s �ondolom, elhat�z� akkor sz�t, amikor az anyakir�n�zt mondta n�: am�nem bocs�a el Richelieu-t, nem vesz r�t a kir�i nagytan� munk�ban. M�sz�: ha nem engedelmeskedik, �z anyakir�n�egb�tja az �amg�zetet. Ekkor v� teljesen nyilv�al� hogy ha Lajos enged, mostant�ogva az anyakir�n�k joga lesz el�a fi�k tetsz�nisztereket s olyanokat ��ni a hely�akik az �gyeit �ezik. Ami egyben azt is jelenti, hogy a kir� lemond jogar�l az anyja jav�, s ezzel kezdet�veszi egy � r�nss�sz�enteljes megal�at�. Azt sem hiszem - folytatta Fogacer -


, hogy Richelieu, miut�egyed�adt P�zsban s sz�en szenvedett att�z "orra koppint�� amit a kir�t�apott b�� azt fontolgatta volna, hogy Pontoise-ba menek�nan pedig az otthon�k sz�t� Havre-ba, ahol nagyobb biztons�an �zheti mag� A sz�z�szerint La Valette b�ros besz�e le err� tervr�egy h�ss�� mondat k�ret�n, amely azonban n�tem szerint szint�nem hangzott el soha: "Aki fel� a j�k mell�vesz�" - Ezt a t�netet �is ismerem - jegyeztem meg -, La Valette f�f�k b� mes�e, ��is meg vagyok gy�ve r� hogy egy sz�m igaz bel� Hiszen a b�ros, ha elmenek�ntegy beismeri, hogy az anyakir�n�llene felhozott v�ai mind igazak. De f� az� nem hiszem, hogy v�s�, Havre-ba k��lna, hogy ott v�kez�e rendezkedj�be, mert ez a kir�a elleni ny� l�d� jelentette volna, azt, hogy k� szembesz�ni uralkod�al. M�edig Richelieu eg� �t�n egyetlen �legf�k�ess�nek azt tartotta - s ugyan mi� v�oztatott volna ezen � ebben a d� �an? -, hogy v�a a kir� parancs� s ha a parancs meg�ezett, b�i l�en is, engedelmeskedj� - Kedves kanonokom, bocs�a meg a t�tlens�met, de megtudhatn� mikor �kit k� Lajos v�l Richelieu-�? - Saint-Simon azt ��a, hogy �ldte el "az egyik ember� a kir� parancs� Richelieu-�. - "Az egyik ember�" - mondtam nevetve. - Ez m�hercegi sz�! Milyen felfuvalkodott a mi kis �et�ceg�- Val�an �nem hiszem - mondta Fogacer -, hogy Lajos v� volna, am�Versailles-ba � vagyis hogy teljes h�m � �hagyta volna a b�rost a poklok t�gni. Szerintem alighogy elhagyta a f�ost, m�s elk�Richelieu-� az egyik musk�s� azzal, hogy a b�ros halad�alanul csatlakozz�hozz�Ami m��g�n is �si megtiszteltet� hiszen Versailles, mint kegyelmed is tudja, Lajos vid� mened�. Soissons gr�iv�l�l senkit sem szokott megh�i ide, s most abban a szob�n sz��lta el Richelieu-t, amelyben Soissons szokott aludni. � kedves hercegem! Mennyire szerettem volna akkor megkett�ni, s egyszerre lenni Versailles-ban �a p�zsi Luxemburg-palot�n, hogy l�am, mi t�nik a kir� s mi az anyakir�n��ezet�n. De gyorsan megvigasztal�m, hogy e k�elen v�am nem teljes�tt, ugyanis a Luxemburg-palot�n olyan (trag�� hajl�om�a j�z�t le, amit a vil�rt sem szalasztottam volna el. - � is ott voltam mondtam. - Mivel a kir� egyetlen sz�lk�ozott azut� hogy az anyakir�n�ennyd� kirohan� int�tt Richelieu ellen, majd ultim�mban sz�otta f� kir�t, hogy v�sszon k� �a b�ros k�t, a szerencs�en kir�n��elen egy�g�n azt k�elte, hogy a kir� hallgat� a beleegyez�jele, s esztelen meggy��ben csak meger�ette az a t�, hogy a kir�, elhaladv�Richelieu el�az udvaron, egyetlen sz�vagy pillant�a sem m�atta, � h�az anyakir�n�zent� volt gy�ve r� hogy a kir� meneszti Richelieu-t. � ezt nyilv�ss�a is hozta, sz��e, s a h�sz��z�a j� az udvarban, sokak nagy megel�d�re. Ekkor megjelent Marillac, s igen �zent�k�ezte az �en ott tart�d�lamminisztert�Bulliont�"Mi van? T�nt valami? Mondja meg, k�m, mi folyik itt?" �y akarta elhitetni az udvarral, hogy semmit sem tudott az anyakir�n�erv�l, holott minden val�n�szerint az �y�l pattant ki. Bel�tt az anyakir�n�zob�ba, aki nyomban tudatta vele, milyen ragyog��met aratott, �t� felaj�otta neki a b�ros meg�ett hely� Marillac haboz�n��ogadta Richelieu posztj� holott legal� �oss��eg kellett volna v�ia, hogy vajon a kir� elfogadja-e �egf�miniszter�k. A Marillackal folytatott besz�et�ut�az anyakir�n�akin m�j��zottak d�s�k nyomai, rendbe hozta az �z�t, ��ltette �kifestette mag�a komorn�al, majd kimer� de nagyon boldogan elny�aldachinos �� h�t az �t��k vetve. Ezut�megparancsolta a maggiordom�nak, hogy nyissa ki lakoszt��k ajtajait. Az udvar az ajt� �benyomult az anyakir�n�zob�ba, s csak a korl�k szor�tt�vissza az �t� h�lg�varoncok sereg� Mindenki dicshimnuszokat zengett, h�lgett �hajb�t az anyakir�n�k, aki csak �tta a t�nez�avakat. �vezte siker��diadal� - H�nem elk�szt�ogy gy�snek hitte mag�- k�ezte Fogacer -, holott a kir� egyetlen sz�em sz� - Az anyakir�n�sak az �z� �i, a cs�t nem - mondtam. - �azt gondolta: a kir� hallgat, teh�fejet hajtott az �vetel� el� Siker��


Richelieu-t, s a maga zavaros, egy��n ebb�rra k�keztetett, hogy visszaszerezte a hatalmat, amit ezut�egyed� gyakorolni, nem osztja meg senkivel, mint r�nss� idej� � m�ott van mellette Marillac, m�osztogatja az ��kat kegyeltjeinek, boldog �diadalmas. Az agya olyan, hogy elfelejti azt, amit el akar felejteni, �azt hiszi, amit hinni akar. M�nem eml�zik r�hogy 1617-ben, amikor a kir� m�nem volt eg�en tizenhat �s, a legv�tlanabbul v�ztette ki a k�aljas kegyencet, �edig fogva tartotta a lakoszt��n, miel�sz�zte volna. � f�t azt felejtette el, kellemesen elb�va a fel�raml�mj��, hogy a kir� az �lkentje, �legitimit�n fel�atalom minden eszk�el is rendelkezik: alkotm�os test�kel, hadsereggel, kincst�al. R��l azt is elfelejtette, hogy nem szereti a fi� s az sem szereti �hogy a kettej�csolata m�csak protokoll �cerem�, semmif� �elem sem fog szerepet j�zani abban, ami �v� - � milyen �� keltett az anyakir�n�iselked� hercegs�dben? - k�ezte Fogacer. - Term�etesen a szeg� kir�n�aks� n�k� nevets�s is volt - mondtam. - Lajos, ami�dr�i m� megszerezte a hatalmat, �and�zdelmet folytatott az anyja er�koss� �makacss� ellen. � az anyakir�n��mindig azt k�elte, hogy kiragadhatja a fia kez�l a jogart, r��l azut� hogy s�an megs�ette, a jelenl�ben szidalmazva a miniszter� Mindamellett egy kis sz�lmat is �ztem ir�a: nem az �b� volt, hogy olyan korl�lt �ostoba, hogy semmit sem tud, semmit sem �, �az udvarn�is mindig csal�talpnyal�agy fanatikusok korm�ozt� Ha legal� sz� lett volna, hogy j�gal �szeretettel ellens�za fogyat�ss�it, de sajnos soha senkit sem szeretett, sem a f�� sem a bar�it, m�a gyermekeit sem, kiv� Gastont, de �s mindig a s�a f�g leteremtette, valah�szor tal�ozott vele. � annak ellen� - k�ezte Fogacer -, annak ellen�, hogy annyi bajt okozott r�nss� idej��azut�is, kegyelmed m�k�s sz�i � - �z�m szerint - mondtam -, ha valaki t�ott a nevet�n, r�redt, milyen sz�lmas l��t ny�z az esetlen asszony, amint f�g �lig fekszik gy�r���nagy �ezettel l�gzi be a t�nt, ami az udvari majmok �pipisked��j�l sz� fel�akiknek szint�annyi esz� csup� mint egy ver�ek. Az anyakir�n�lomvil�an �: �rezte, megint �a hatalom, �korl�lt agy�n persze meg sem fordult, hogy milyen k� van a tarpeji szikla a Capitoliumhoz. [ Az �i R�an a gy�s hadvez�k vonultak a Capitoliumhoz, s a Capitoliumt�em messze volt a tarpeji szikla, ahonn�viszont a hal�a �lteket tasz�tt�le, ak�a kor�i gy�s hadvez�ket is, ha ut�elvesz�tt�a K�rsas�bizalm�] Kedves kanonokom, igaz�nagy k� hogy az �k egy�kiv� er�e mellett nem aj��zta meg kegyelmedet a minden�lenval� k�ss�vel is, mert akkor most elmes�etn�ekem, mi t�nt Versailles-ban, mik� tal�ozott ism�a kir� Richelieu-vel. - Viszont tudok aj�ani valakit, aki kiel�theti a k�ncsis�t. - � ki volna az? - Guron �- Micsoda? Guron �t volt? - Bizony, Richelieu mag�l vitte Versailles-ba. - � mi�? Tal�szerette volna, ha mellette van egy bar�a �t�k e rendk�l jelent�illanat�n. Nagy k� hogy kegyelmed, kedves hercegem, � nem tart�dott P�zsban, mert ez esetben biztosan kegyelmedet v�sztotta volna... Az olvas�nden bizonnyal eml�zik Guron � az udvar nagyev�k egyike �ely testv� t�as�ak sajnos a kir� is tagja, ami gyakorta zs�l�re k�teti aty�t, s olyankor azt mondogatja, hogy ha �lna a kir� orvosa, bizony lebesz��� hogy telet� gy� gyomr��beleit. De hogy visszat�ek Guronra, ugyanolyan csillap�atatlanul v�ott a gentil sess� is, mint a finom �lekre, � h�a Zocolit is �enc falatnak tekintette, de �ezetes egy�eikr�erm�etesen Richelieu is tudom� szerzett, �szigor�eteremtette szeg� Guront, ami� �ekeveri a munk�a sz�oz�al. Amint be�a hint�, utas�ttam a kocsisomat, hogy hajtson Guron �lot�hoz. - Nagyuram - sz�t meg Nicolas a c�hallat�-, szabad egy k�� feltennem kegyelmednek? - Szabad, Nicolas. - Guron � fogunk ma d�en eb�lni? - Nem, nem! Csak megh�uk ma est�, vacsor�, Bourbons-palot�a. Csakhogy m�s k�re j� nagyuram, s tekintve Guron �besz�s�t, j��eb�d���nk majd haza. - Ez val� � lesz. - � a hercegn�yugtalankodni fog �igen haragos lesz. - Lehets�s. - �


j�e fogja teremteni nagyuramat. - Nem, nem! Orbieu hercegn�em teremt le engem. Legfeljebb n�ny apr�gjegyz�el illet. - � engem is Henriette. - Ez is lehets�s, Nicolas. - � akkor mit tesz�agyuram? B���al�tosan viselked� - De mi�? - Az� Nicolas, mert nekik lesz igazuk: bosszant�log, ha a legfinomabb falatokat, melyeket annak k��tt�kit szeret��l egyed�l elfogyasztanunk. - No de nagyuram, a k�s nem az �hib�lesz. � csak a gazd�ak engedelmeskedem. - � meg a saj�gazd�nak. � nagyon fontos, hogy a lehet�ggyorsabban megtudjam, mi t�nt a kir� �Richelieu k�t Versailles-ban. - Mi� nem �lhatjuk el a hercegn�k, hogy ez k�s�a? - Mert az ilyesfajta ments�ket sohasem fogadja el egy feles� Helyette ink� a legnagyobb al�ttal meg�rek neki k��sul valami sz�aj��t. - Isten az �en! Ha nagyuram � tesz, t� is ezt v�a majd Henriette! - H�adj te is aj��t a hitvesednek, Nicolas! Szeg� Henriette! �nem �emli meg az aj��t? - Meg�emeln�csakhogy nekem nincs p�em az ilyesmire. - J�ajd �adok neked. - Nagyuram a legjobb gazda a vil�n! - Egyszer�sak ��k veled, ahogy velem b�ak az �gazd�. Azt hiszem, ett��k kicsit jobb� vil� Kedves olvas�mivel m�el�felvillantottam a hazat�� re�: Nicolas-ra ��e�v� jelenetet, h�st�i tapasztalatodra b�m, hogy kital�, hogyan is zajlott pontosan, s ink� n�ny � el�grom az id�, amikor is egy igen �d�t� pihen�gy bar��s besz�et�ut� amit m�egy kiss�y�sabb enyelg�is k�ett, az �kis Emmanuelemmel, k� este Guron ��jesen megr�atta vasalt kapum cseng�, s amikor a sv�iak kinyitott�bel�a kaput, de csak az ut� hogy a szemk� h�an elsz��lt sv�iak felismert�bar�nk c�reit, a l�s�tej�v�am Guron urat, n� szorong�al, mert Schomberg marsallhoz hasonl�� f�g megfojtott mindig az �get�vel, bar��s lapockavereget�t�eg kis h�n �eestem. Guron �mcsak fal� volt, hanem �enc is, � h�nagy �mel l�tt neki a lakom�k, melynek men�atherine f��nddal ��tta �e. Guron t�t evett, mint Catherine ��egy�e, mert mi term�ett�s kisebb ��oltunk, de az elveink is m��etess�e hajtottak. Guron �kokkal halmozta el a h���a fels�s lakom�t s a kiv� bor�, mellyel az �lt meglocsoltuk, s amiut�gy� h�n - egy akkora szelet sajtot is lenyelt, ami egy eg� j�rcsapatnak el�lett volna, Guron �r elem�n �zte mag� "j���� j�v", ahogyan min�nk, P�gord-ban mondj� s Guron �r nagy szemeket meresztett az egyik komorn�ra, akit Catherine aznap reggel fogadott fel. � is megn�em magamnak a le�z�s b�csak lopva, �osan, Catherine m�s �revette. M�ap m�kora reggel elzavarta szeg�k� szerencs� m�maradt annyi id�hogy a kez� cs�ssak n�ny tall�, �megadjam neki f�estv�m, Conti hercegn��t, aki nagyon szerette a csinos l�okat - rossz, aki rosszra gondol! Guron sz�sen elid�t volna m�az asztaln� hogy a lehet�gtapintatosabban gy�rk�k Catherine-ban �Henriette-ben, �azonban magammal vonszoltam a dolgoz�b�a, hogy n�szemk�besz�essek vele. - A kir� �Richelieu versailles-i tal�oz� - kezdte besz�l� Guron - k�felvon�an zajlott: az els� jelen volt Saint-Simon, Mortimar m�i, Beringhen � j�am is. A m�dik n�szemk� besz�et�volt, tan�lk�ir�em is tudtam volna meg soha semmit, ha m�ap Richelieu nem sz�l be arr�mi volt eszmecser�k l�ege. Az els�l�oz��elmes volt, a m�dik ink� politikai jelleg� L�uk akkor az els� - Mihelyt Beringhen ajt�yitott, Richelieu bel�tt, ���tt a kir�ra, mint az Atya�enre, aki mag�z h�a a paradicsomba: bors�m nagys� k�cseppek csorogtak v�g az arc� s szinte futott a kir�hoz, hogy t�re vesse mag�el�. Lajos azonnal f�elte a f��majd a v��l fogva mag�z �te, s azt hiszem, meg is cs�ta volna a k�orc�t, ha nem oly nedves; Richelieu szenved�es k�netnyilv�t�ra pedig sz�v�sak annyit mondott, hogy mivel a b�ros a legodaad�szolg�, ��, k�ess� megv�ni. Ha a b�ros megfeledkezett volna a h�r�agy a tiszteletr�mellyel az anyakir�n�k tartozik, minden bizonnyal nem � cselekszik. � Richelieu nem feledkezett meg egyikr�em. Az anyakir�n�az �eesk�azugs�i �mesterked�i vitt�t�tra. M�edig az �eesk�llen - b�it mondjon vagy


tegyen is az anyakir�n� mindig meg fogja v�ni legjobb �legal�tosabb szolg�t. Nos h� kedves hercegem, mit gondol minderr� - Azt, hogy a kir� igazs�t szolg�atott Richelieu-nek, de �hogy k�n az anyj�sem v�lta! Nagyon is diplomatikusan j� el. Nem akarta, hogy ak�Franciaorsz�an, ak�k��rossz fi� mondj� Ami a m�dik felvon�, a kir� �Richelieu n�szemk� besz�et�t illeti, felt�lezem, hogy a b�ros nem v�tlen�molt be r�kegyelmednek. - Nem bizony, kedves hercegem - v�szolta Guron -, ann�is kev��mivel felhatalmazott, vagy ink� �ondan� r�parancsolt, hogy mondjam el kegyelmednek is, s ��mre adta, miszerint nincs kedve ellen�, ha kegyelmed meg tov�adja Fogacer-nak, �dig a nunciusnak, a nuncius meg a p�nak. Amib�yilv�al�kitetszik, kit�anulta a kir� a diplom�a finoms�it. Hallgatom, kedves Guronom. - A t�net a k�kez�mint tan�lk�ttesben maradt a kir�yal, Richelieu kifejezte soha nem m��j� ami� �els� megv�lmezte ellens�it�De mindj� azt is hozz�zte, hogy j�egh�ta-vetette mag�n a dolgot, s arra a k�keztet�e jutott, hogy az lesz a leghelyesebb, ha visszavonul a k�yekt�Mert b�v�elen�zteli az anyakir�n� �sohasem �na sz��ban, hogy �son neki, k�dott, hogy az anyakir�n�ngesztelhetetlen gy�tet t���nta. �y h�sajnos nyilv�al�ogy az anyakir�n�llenszenve �k�sak megoldhatatlan bonyodalmakat okozna. � mindig h�tlans�al, zsarnokoskod�al, er�koskod�al v�ln� kir�n�aminek k�kezt�n elveszten�inden hitel��tekint�� amire pedig munk� v��hez felt�en�ks� van. V�elen�zteli az anyakir�n� de mivel semmik� sem �tana - akarat�k�l - az anya �fia k� visz� �and��ja lenni, jobbnak l�a, ha most visszavonul vid� h� mag��. Nos h� kedves hercegem, err�z � sz�t�netk�l mi a v�m�e? - Egyr�r�gy v�m, hogy Richelieu j�ta minden bizonnyal beigazol�: az anyakir�n�mivel nemcsak korl�lt, de igen makacs is, �� acsarkodni-fenekedni fog r�M��r�iszont azt is l�unk kell, hogy ez az el�elz�megint csak v�szt�el�ll�a a kir�t. Az anyakir�n�urva, k�s�s kirohan� v�zt�l ultim�mot int�tt �els�hez: v�sszon, Richelieu vagy � Richelieu, amikor az anyakir�n��eli mesterked�ivel indokolja lemond�t, l�eg�n ugyanezt teszi, b�persze sokkal finomabban; mondand�ak lappang�g�se � hangzik: fels�dnek el�ut�v�sztania kell k�m �a kir�n��t. Most m�csak arra lenn�k�ncsi, mit mondott erre a kir�. - A v�sza hat�zott volt, ��os. Egyr�t ellentmond� nem t� elutas�tta Richelieu lemond�t: a b�rosnak ott kell maradnia az �am korm�r�mellett. Ez parancs volt, m�ozz�egfellebbezhetetlen. Azut�azt is kinyilv�totta, hogy b�tiszteli az anyj� "t�l tartozik haz�nak, mint az anyj�k". V�l pedig kijelentette - s e mondat� d�g�s tartalma miatt, igen pik�nak �em -, hogy "ha az anyakir�n��s lenne b� tan�okkal seg�ni a korm�z�, boldogan folyamodn�hozz�De sajnos (itt a kir� egy m�et s�tott) mindeddig semmif� seg��t sem tudott ny�i!" De nem is az anyakir�n�l van itt sz�folytatta Lajos -, hanem az �eesk�l (Lajos nem tudta e sz�ogcsikorgat�n��ondani). "V��ron az �eesk��ami� kit�a vihar. �y h�az �eesk�l kell lesz�lnia!" � val�, an��y b�ivel, ak�csak Richelieu-vel is, tan�kozott volna, m�m�ap hajnalban hozz�tott, hogy az �eesk�l lesz�ljon. M�eresen, gyorsan �irgalmat nem ismer�selekedett. Az �eesk�akik mindeddig gy�nek �puh�k mondt�a kir�t, most meglep�ttek, volt s�s �fogcsikorgat� Az anyakir�n�egyel�m�megk�lte. De mihelyt az udvarban h� ment, hogy a kir� mag�z hivatta Richelieu-t Versailles-ba, a Luxemburg-palota egy szempillant�alatt ki� �az anyakir�n�gyed�adt. De m�ekkor sem fogta f�hogy a Richelieu elleni durva kirohan� okozta a veszt� Az �ozott ajt�kolta, amelyet elfelejtettek bez�i. �szet�sztette az okot az okozattal, esz� sem jutott, hogy az ok az �lytelen viselked� volt, vagyis hogy minden m�� alakult volna, ha nem t�d oly d�n Richelieu-nek.


TIZENKETTEDIK FEJEZET Ellent�en az udvari fecseg�ll�s�l, akik az unalomig ism�lgett� hogy a "v� ember" Richelieu-t nevezt�� ostob� v� �reverend� sz� ut�- agyalta ki s hajtotta v�e az �eesk�lleni t�d�, a kir� volt az, egyes-egyed�ir�. B�Richelieu egyet�ett a v�esek megb�s�l, nem �zelte a kir�t, �semmi m� nem vett r�t az �eesk�elsz�l�ban. Ami nagyfok�ralomr�s �rs�etr�an�ott, hiszen a sz� forg�szeesk��a az ��z�, vagy m�ink� meggyilkol� volt. Lajos Marillacra, a pecs�rre csapott le els�t, mert �ekintette a legf�bujtogat�, aki ny�an is, burkoltan is t�dta a kir� �Richelieu spanyolellenes politik�t: ny�an, hiszen a kir�i nagytan�ban gyakran kelt ki, �sen �hevesen, e politika ellen; burkoltan, hiszen az anyakir�n�izalm� f�� �resztett Medici M��n, ��osszindulat�n�at�val, m�s�s ellenszenvet Richelieu ir�. Kedves olvas�hogy elbesz�em, mi is lett Marillac sorsa, engedd el�n�ny �al visszaforgatnom az id�rek� A Richelieu-vel folytatott, meleg hang�yszemk� besz�et�ut�a kir� lovas fut�kat k� �amminisztereihez, s Versailles-ba rendelte � tan�koz�a: ilyet ezel�sosem tett, hiszen - amint tudjuk - a versailles-i kis vid� k� a kir� nem akarta kir�i rezidenci� avatni. A Versailles-ba rendelt �amminiszterek a k�kez�oltak: La Ville-aux-Clercs, Bullion, Bouthillier �Marillac. Igen, kedves olvas�Marillac! M�edig Marillac akkor m�nem tudta - ahogyan az anyakir�n�em -, hogy a kir�, nem sokkal t�z� ut� maga ut�h�a Versailles-ba Richelieu-t. Csak annyit tudtak, hogy a kir� a lehet�gfagyosabban viselkedett Richelieu-vel, amikor elhajtatott a Luxemburg-palot�l. �y h�azt gondolt� a kir� az� h�a az �amminisztereket Versailles-ba, hogy Richelieu-t elbocs�a �Marillacot ��a a hely�. Veszt�z�t�m�s�k okozta, amely egy egyszer�t�lez� k��elen bizonyoss���oztatott a szem� Az anyakir�n�s Marillac ennek a bizonyoss�ak a gy�r�n �t egy r� ideig. Marillac, miel�elindult volna Versailles-ba, hazament, hogy �ecsomagoljon �mag�z vegye a pecs�ket. K�bb a h� lelk�e mes�e el nekem, k�es szemmel, hogy Marillac, miel�betette volna az utaz��, felnyitotta a pecs�ket tartalmaz�dik�s hosszan eln�e a tartalm� mintha f�alta volna, hogy ha az �am legf�miniszter� v�k, nem maradhat tov� a pecs�k �is. Ott volt mind a n�: a nagy kir�i pecs��az �len� pecs�e, valamint a tr�� pecs�e �az ahhoz val�len� pecs� Igaz ugyan, hogy a tr�� m�meg sem sz�t, de pecs�ei m�itt v�ak re�atyja pecs�einek t�msz��ban. A l�ka egyetlen kulcsa a pecs�r birtok�n volt: a szok�ak megfelel�aranyl�on hordta a nyak�n �sohasem v� meg t� Ez a kulcs ugyanazt jelentette a sz�ra, mint a p�sz�ra a p�torbot �a s�nemcsak hivatal�k, hanem m���k is a jelk� volt. M�edig Marillac �l� m��teljes ember volt, ahogyan az egy kir�i f�atalnokhoz illik is. Ez a magas, sov� f�i�dig feket�n j�, a szeme beesett volt �csillog�rra hajlott, ajka keskeny, �a hossz�veset gesztikul� �minden k�m�ek k�meg�te fens�s megjelen�t, s mindig ellentmond� nem t�angon sz�t meg, mint aki nem tart t� hogy t�dhet, hiszen m�s�s �atoss� r�n k� ker� isteni vil�ss�oz. P�zsban a Tournon utc�n lakott, k�zer-h�mszor j�am is n�, amikor Marillac �Richelieu m�megpr�t - nem t�gy sikerrel - sz�rteni egym�al. Palot� nem volt t�gy, sem j��, b�ata is ink� szeg�es. S �ettem �re, hogy szem�zet�k l�z� is a lehet�gkisebb: egy h� lelk�e volt, egy szak�a �k�inasa. Komorna, �het�okb�egy sem... Ugyanakkor, b�Marillac �t vallotta, hogy a test csak alkalom a v�ez�e, hitv� porh� melyet minden igaz kereszt� szeretne miel�levetk�, hogy tiszta �halhatatlan lelke kiszabaduljon a fogs�b�nem idegenkedett annyira a gentil sess�l, mint az elmondottak alapj�gondolhatn�: megh�sodott, s amikor meg�gy�sm�megh�sodott. Szer� h�art� miatt a j�rtes�vari fecseg�icsinyesnek �zsugorinak mondt� Holott val�an arr�olt


sz�ogy Marillacnak lapos volt az ersz�e. L�n feddhetetlen miniszter, hivatal�n nem gazdagodott meg. � mivel mindk�zer vagyontalan n�ett feles�l, v�l csak �amminiszteri �tan�osi fizet�b�lt. � ez a kett�y�e sem biztos�tt f�es meg�et�. Hiszen m�m�k sz�ra a kir�i tan� tagjainak j� tiszteletd�csak egy kis plusz j�elem volt, Marillac � ez lett a legf�meg�et� forr�. Nem volt nagybirtoka, sz�e, vid� h�. Semmi m� sem volt, csak ez a palota a Tournon utc�n. Nagyon hideg volt az 1630-as esztend� ezen a novemberi est�n. M�a kapu el�v�a Marillac urat a hint� kocsis �a lovak, hogy nekiv�anak a fagyos �zak�n a Versailles fel�ezet�nak. � Marillac, indul�, m�felh�pr�el b�lt keszty� amikor kopogtattak az ajtaj� ami igencsak meglepte, hiszen k�re j�. Int�re az inas m�s ajt�yitott: a k�n a m�k �amminiszter, La Ville-aux-Clercs t�el, s udvariasan megk�ezte, hogy bel�et-e. Marillac �lintott, de m�mindig eg�en el volt k�dve ezen a k�i �v�tlan l�gat�n. La Ville-aux-Clercs bel�tt, b�- amint k�bb elmes�e - sz�sebben lett volna b�ol m�tt, mint �en itt. - Uram mondta, igyekezv��lenni hangja remeg�n -, a kir� azzal b�tt meg, hogy �djam ezt a levelet, a saj�kez�. Ezzel �y�ta a levelet Marillacnak, oly siet�, mintha �tn�z ujjait. Marillac remeg�zzel s rossz el�ettel, amelyr�ersze csak n�ny pillanat m�der�, megalapozott volt-e vagy sem, felnyitotta a levelet. Ez �t benne: " Uram, Mihelyt e levelet �ette, t� induljon La Ville-aux-Clercs �s�t�n Glatignyba, kijel�sz��ra, s reggel majd - szint�La Ville-aux-Clercs � - megkapja a tov�i utas�sokat. Lajos" - Uram - mondta Marillac, mihelyt megj�a hangja -, k�m, foglaljon helyet! La Ville-aux-Clercs le��neki nem volt sz� r�viszont Marillac �padts�b�gy �lte meg, hogy a pecs�r alig � a l�n. K� egy poh�vizet is, nem mintha szomjas lett volna: a vizet is vend��j�k sz�a. � val�, amikor az inas meg�ezett egy kancs�zzel �k�poh�al, Marillac egyszerre felhajtott egy eg� poh�vizet, s akkor v�e �k�s volt megsz�ni. - Uram - mondta -, felteszem, hogy ha a tov�i utas�sokkal holnap kell szolg�ia, ma este semmit sem �lhat el bel�. - Val� nem, uram - mondta erre La Ville-aux-Clercs. - Mindazon�al feltehetek kegyelmednek n�ny k��? - Term�etesen, s sz��em�m, hogy olyan k��k lesznek, melyekre jogomban � v�szolni. - � ha nem olyanok lesznek? - Akkor meg kell k�em, hogy bocs�a meg a hallgat�mat. - Uram - folytatta ekkor Marillac gy� hangon -, az els�rd�m � hangzik: Richelieu b�ros �rsaillesban van, a kir�yal? Igen, ott van - v�szolta La Ville-aux-Clercs. V�sz�hossz�nd k�te. - Uram - sz�t meg ism�Marillac � megengedni, hogy n�ny percre visszavonuljak? La Ville-aux-Clercs b�tott, s Marillac imbolyg�ptekkel elhagyta a helyis�t. Bement a szob�ba, mag�z vett egy ersz�t, majd h� k�ln�ba sietett. - Aty�- mondta a lelk�nek -, elbocs�n� nevemben a szak�ot �a m�dik inast? Az els�as maradjon itt, am�eladom a palot� K�m, fizesse ki a b�ket - tette m�hozz���y�ta az ersz�t. - Mindent �eszek, amint k�nja, uram - mondta a lelk� -, de mi t�nt nagyurammal? Beteg tal� - A kir� sz�z. - J�os Isten! - ki�ott fel a pap -, majd nyomban hozz�tte: - megengedi, uram, hogy k�sem sz�zet�be, s tov�ra is szent hit�gasz�l szolg�assak kegyelmednek? - ��l venn�- mondotta Marillac -, felt� persze, hogy �els� megengedi. Megtenn�ost nyomban azt, amire k�em? Hamarosan indulnunk kell. Amikor a pap elhagyta a k�ln� Marillac az imazs�ly�z t�orgott, let�elt, majd arc�a tenyer� rejtve im��ba m�edt. Hatvanh��s volt �m�sokf� testi baj gy�te. Hirtelen �madt k��. M�a m�dik feles�t is elvesz�tte. Id�bik fi�elvitte a l�Montauban ostrom�l. A kisebbik fi� aki ferences szerzetes volt, csak nagyon ritk�l�a, a le��pedig, aki karmelita ap�nak �t, sohasem.


Most egyszeriben nagyon mag�osnak �zte mag� mintha az eg� f�eln�elenedett volna k��. Marillac �nt�La Ville-aux-Clercs-�k�te Glatignyig, az �nt�ut�meg egy tucat poroszl�vagolt, akik v�� de �t�is egyidej� Marillac hajnali egy �or � glatignyi sz��ra. A szob� k�n, miel�b� vett volna La Ville-aux-Clercs-t�megk�ezte t� hogy vajon nyomban �kell-e adnia n� a pecs�ket tartalmaz�dik��a l�ka kulcs� amely a nyak�n l�t. La Villeaux-Clercs, aki teljes m�s�ben �rezte e k���lyes p�sz� azt v�szolta, hogy el�lesz m�ap �dnia a pecs�ket. "A legjobban az d�ntett meg - mes�e nekem ut�La Ville-aux-Clercs -, hogy eg� este nem ejtett� sem �em � a "kegyveszt� vagy a "sz�zet� sz� Marillac teh�az utols�szak�t t�tte most a kir�i pecs�k t�as�ban; ��elem, igen rosszul �keveset aludt, kor�reggel f�lt, f�resztette a papj� �megk�e, hogy celebr�on n� mis�a h�k�ln�ban. A v�tlen �ozta - s ez a v�tlen m�en megr�a Marillacot -, hogy a szentlecke e szavakkal kezd�t: "Boldogok, akik h�r�t szenvednek az igazs�rt, mert � a mennyeknek orsz�." Alighogy Marillac megkapta az � e boldog� �et, egy k�meg�ntette a v�� s b�csak k�ed�s�a, m�s nagyon s�nak t� - Bar�m - mondta La Ville-aux-Clercs -, ideje elindulunk v��i c�nk fel� Megengedn�uram - k�ezte Marillac -, hogy befejezz�is� - Term�etesen - v�szolta La Villeaux-Clercs, s ut� igencsak elsz�ellte mag�a t�tlens��. De h�annyira k�s volt a sz�ra a r�zott feladat, hogy szeretett volna mihamar� v�zni vele. A mise ut� a nagyteremben, lelk��k �a poroszl�arancsnok�k, Desprez alhadnagynak a jelenl�ben adta �v�l Marillac La Ville-auxClercs-nek a pecs�ket tartalmaz�dik��az egyetlen kulcsot, amely e l�k�nyitja. Ezut�hossz�z�vette kezdet� amely Ch�audunben � v�t: ebbe a kast�ba z��be Marillacot, ahol azut��el-nappal fegyveres poroszl�rizt� m�akkor is - s ez k�en megal� volt a sz�ra -, ha a sz�t v�zte. A fogvatart�k��it neki kellett �nia, m��nek ell�s�is �zette. De mivel nem volt m�sem pecs�r, sem kir�i tan�os, nem kapott fizet� sem. Megtakar�tt p�e hamar elfogyott, azut�k�telen volt el�k��f�nni p�zsi palot�ra, majd el is adni ezt az egyetlen ingatlan� Hogy valami �elmet adjon az �t�k, Marillac �kil�tt a Zsolt�k ford�s�k. Er�z�se azonban hi�val� bizonyult. R� k��telt csak el, s Marillac 1632-ben visszaadta lelk�teremt�ek, amint lelk�e mondotta: sokkal ink� a kegyvesztetts�e halt bele, mint valami betegs�e. Engedd meg, kedves olvas�hogy most visszat�ek Versailles-ba: a tan�, a kir� javaslat�, Ch�auneuf urat nevezte ki pecs�rr�Nicolas Le Jay urat pedig a p�zsi parlament eln��Mindketten a b�ros bar�i voltak, vagyis Richelieu minden oldalr�ebiztos�tta mag� Amint a tan� �v�t �, visszat�em P�zsba, a Bourbons-palot�a, ahol Catherine m�er� nyugtalankodott hossz�oll�m miatt. T�dek k�� tett f�arillac � kapcsolatosan, melyekre azonban csak n�ny nap m�tudtam v�szolni, amikor tal�oztam La Ville-aux-Clercs-kel, aki m�akkor is k�se hat� alatt �t s eg�en fel volt d� De mivel nem l�k a j�e, Marillac hal�r�kkor m�nem tudtam Catherine-nak besz�lni, hiszen az, mint tudjuk, csak k��el k�bb k�kezett be. - Bar�m - k�ezte Catherine -, el�dulhatott volna, hogy kegyelmed kapja s nem La Ville-aux-Clercs ezt a h�tlan feladatot? - Semmik� sem, bar�� Marillac �amminiszter volt, � h�csakis egy m�k �amminiszter k�hette vele kegyveszt�nek szomor�� Engem csak akkor b��k meg ilyen k�ssel, ha egy hercegnek kellene megvinni a les�h�. - � kegyelmeddel mi t�nt volna, ha m�s Richelieu vesz� - Szerintem nem sok minden. Orsz�nkban nem helyezik v�al�gy f�d embereit, mert �ekintik, hogy kinek-kinek a k�ess� ur�szolg�i. Mindamellett azt hiszem az els��n jobbnak l�am volna elhagyni az udvart, s orbieu-i birtokomra k�zni, csal�stul, nehogy egy fanatikus t�megtal�on. - Nagyon is �n� ha az udvart��l �etn�! - ki�otta Catherine. Azok az udvari pipisked�� sem tesznek, csak pletyk�ak mindenkir�Ha meg �en nem pletyk�ak, nadr�kra vad�nak. - No de kire vonatkozik ep�megjegyz�, bar�� - k�eztem. -


P�� Conti hercegn�, aki� annyira bolondul! - Dehogyis bolondulok �e! - M�s elt� hogy Nemours-ban mindenki szeme l�� levetk�k az a sz�entelen, ��lj�egyelmed m�a l� - De h�mondhattam-e neki nemet? Hiszen Conti hercegn� f�estv�m! - M�szerencse, hogy rokoni kapcsolatban �nak! M��n m�felfalta volna kegyelmedet az a szem�etlen persz� - � �vajon tehetetlen�n� hogy felfaljanak? - Chi potrebbe dirlo? [Ki tudn�zt megmondani? (olasz)] - k�ezte Catherine. - Asszonyom, amint a kir� mondan�kegyed francia hercegn�besz�en h�franci�! Szeg� Marillac! - v�ott t�t hirtelen Catherine. - Milyen magasra emelkedett, s azut�mily m�re zuhant. - Bar�� az� jusson esz�, hogy az �eesk�zellemi vezet�� mily sokat �ott Marillac Richelieunek, s hogy ha m�ban �, Spanyolorsz�vazallus� al�a volna Franciaorsz�t. - Mindezt tudom, �most m�s sajn�m. De k�n a legrosszabbakat k�nom az �atosoknak, akik t�-vassal ki akarn�irtani a k�t��otest�okat. Marillacnak ink� a naivit� d�nt meg. Mik� becs�e ennyire t� ostoba �cs�y�nyakir�n�efoly�t? � mik� becs�e annyira al� kir�t, hogy azt k�elte, fel fogja �ozni az �am egyik legf�pill�t az anyja kedv�t, akit val�an sohasem szeretett s nem is becs�- Ez val� rejt�, bar�� �y gondolom, Marillac mell�g�nak k�oka volt: a t�g� �a becsv�. Mindkett�kk�esz... - De tudja, bar�m - f�tov� a sz�atherine -, �La Ville-aux-Clercs urat is sajn�m, hogy ilyen k�s k�st kellett teljes�nie, ann�is ink�, mert amikor Schomberg marsalln�tal�oztam vele, az volt a benyom�m, hogy igen ��ny �der�ember, az a fajta, aki m�egy pacsirta hal�t is megsiratja. - Ha sajn�a �asszonyom, h�k�zeresen is sajn�atja. Ugyanis alighogy meg�ezett Versailles-ba, XIII. Lajost�yomban azt a parancsot kapta, hogy t�en vissza P�zsba, �k�je az anyakir�n�l kedvence kegyveszt�nek h�t. S amint ut�h�t vettem, La Ville-aux-Clercs csak a sz� volt, a szavakat a kir� maga v�gatta. - � k�letlenek voltak azok a szavak? - ��e meg kegyed: La Ville-aux-Clercs, amint az anyakir�n�els�s szem�e el��lhatott, m�en meghajolt; Medici M�a m�mindig a t�nez�l k�v� f�g ��g fek�y� hiszen senki sem tudta m� mi t�nt Versailles-ban. - Asszonyom mondta La Ville-aux-Clercs -, �et hoztam fi�l, a kir�t�melyet viva voce kell �dnom. Hallgatom - mondta erre az anyakir�n�arrog� �durva hangon, mintha minden, ami a fi�l �ezik, gyanakv�a �megvet�e adna okot. - �els� �al�a - folytatta La Ville-aux-Clercs -, hogy a pecs�r minden hat�n t�t, amikor fels�dben olyan ellens�s �elmeket igyekezett sz�ni, melyek cseppet sem illettek hivatal�z. - Miket hord itt �e, uram? - k�ezte az anyakir�n� - Csak azt akarom mondani, asszonyom: a kir� ��, a pecs�r helytelen�lekedett, amikor olyan ellens�s �elmeket �esztett fels�dben a b�ros ��, hogy fels�d v�l a meneszt�t k�e a kir�t� J�ettem, hogy azt k�em! - ki�otta az anyakir�n�az udvaroncok helyesl�raj�l k�rve. - �y t� asszonyom, hogy nem tette j� mondta erre La Ville-aux-Clercs, angyali szel��el -, mert a kir� letart�tta Marillac urat �fegyveres �et mellett egy kast�ba z�tta. - Micsoda? Micsoda? ki�otta az anyakir�n�s hangj�n a harag r�lettel elegyedett. - Micsoda � bugiab [hazugs� (olasz)] ez? - Ez a sz�iszta igazs� asszonyom! - Maggiordomo! - ki�otta az anyakir�n�m�rettent�ragra gerjedve. - La mia carrozza! Subito! Fogj�be a lovaimat, j�n a kocsisom, az inasaim! Subito! Subito! M�s indulok Versailles-ba! - Menj�lamennyien Versaillesba! - ki�otta ekkor az egyik udvaronc. - � pender��onnan er� erej�l Richelieu-t! - Uram sz�t meg hat�zott hangon La Ville-auxClercs -, szabadjon kijelentenem, hogy besz� igen meggondolatlan! Nem el� hogy a l�d�hat�t s�a, de m�esztelen is. A kir�t musk�sok �k Versailles-ban, valamint k�elit hadtest. � kegyelmed azt hiszi, hogy ezek az urak t�en�n�a kir� legf�minisztere elleni er�kot? - Akkor majd � - ki�otta az anyakir�n�s l�at� most m�t�leg elsz�a mag�lovainak befog�ra; ez a "Fogj�be a lovaimat!" tr�s sz��v�� az udvarn� miut�az anyakir�n��elvesz�tte minden hatalm� - � magam megyek! - folytatta. -


Magam megyek Versailles-ba! �, egyed� majd besz�k a kir�yal, sola a solo! � majd megl�uk, nem tartozik-e sz�d�al nekem! - Asszonyom - mondta La Ville-aux-Clercs -, tekint�e csorb�szenvedne, ha h�tlanul Versailles-ba utazn� s ez� a kir� nem fogadn�Egy�� val�n�gy m�nem is tal��tt. K�bb La Ville-aux-Clercs ��lta nekem, hogy e kijelent�, amint a kir�n�ondhatta volna, bugia pietosab [kegyes hazugs� (olasz)] volt, de abban a pillanatban igen hasznosnak bizonyult. - Akkor nem megyek! - jelentette ki az anyakir�n��oly hat�zottan, ahogyan egy perccel el�m�amellett kardoskodott, hogy megy. - Itt v�m meg, hogy a kir� a bocs�tomat k�e, ami� semmibe vette a v�m�emet �a saj�feje ut�ment! "Ezt a jelenetet m�f�almasabb�ette a sz�mra - vallotta meg k�bb La Ville-aux-Clercs, amikor az � besz�lt nekem -, amikor l�om kellett, hogy amint az udvaroncok lassan, fokozatosan a tudat� �edtek Marillac kegyveszt�nek, a kir�n�gy�k�vev�zelg�z� kezdett megcsappanni, m�v�l m�alig egy tucat talpnyal�radt csak mellette, akik vagy nagyon h�sek voltak, vagy nagyon ostob�.." Amiut�besz�ltam Catherine-nak La Ville-aux-Clercs k�s�l, ujjaimat a haj���megnyugtat� simogatni kezdtem a tark�. - Bar��- k�eztem -, az anyakir�n�r� is �z most n� sz�lmat? - �p ellenkez�! - ki�otta Catherine. - Ink� azt k�ntam volna, hogy azzal a majdnem-kegyveszt�el, ami most az oszt�r�e lett, m�Fontainebleau-ban s� a kir�, amikor v�elen g�ben porig al�a a languedoci hadj�tb�y�sen visszat� Richelieu-t, aki � nappall�� s az eg�s�t sem k�lve munk�odott siker�! Nem akarom elhallgatni el�, kedves olvas�hogy n� rossz ��el �sz�enkez�el sz�lok be azokr� sz��tet�kr�melyeket a kir� az �eesk� kiszabott. K�en az egyik szankci�lt nagyon f�almas a sz�mra. M�edig az, amely a pecs�r fiv�t, Louis de Marillac marsallt, az it�ai hadak f��t s�ta, nagyon kem�en �n�tem szerint nem t�azs�san; ez id�jt � Folizz� t�rozott, mert azt a megb�t� kapta, hogy ny�n seg��t Casal�k. Igaz ugyan, hogy Louis de Marillac �oly ellenszenvet - hogy ne mondjuk: gy�tet - t�� a b�ros ir�, mint f�estv�, a f�s�r. � mivel hirtelen term�et�valkod� sokat handaband� ember volt, egy napon, Guise herceg �Bassompierre t�as�ban azt tal�a mondani, hogy ha parancsot kapna r�megtenn�gyanazt, amit Vitry tett 1617-ben Concinival: egy pisztolyl�sel kiloccsantan� b�ros agyvelej�.. Mivel ez a besz�et�az anyakir�n�zob�ban zajlott, aki gy�r�el hallgatta a fenyeget�avakat, nem ker�l a Zocoli csinos kis f�em, aki a megszokott �eljuttatta a h� a megfelel�lyre: meggy� Fogacer-nak, aki tov�adta nekem az �es� �meg a kir�nak; Lajos ezeket a hebehurgy�kiejtett, �fenyeget�avakat elrakt�zta mag�n, hogy alkalomadt�majd el�ye eml�zete rejtek�l. S az alkalom most j�el: a kir� eml�zetes versailles-i tan��, amikor is hat�zat sz�t Michel de Marillac sz�z�r��al�� hogy ez a l�s nagyon is elkeser�eti a pecs�r f�estv�t, aki mint az it�ai hadak f�� vagy harmincezer katon�k parancsolt. Tartani lehetett h�t� hogy a marsall megpr� el��lt venni a fiv�t � m��talans�rt, �mivel esze nincs sok, net�ny�an f�zad kir�a ellen. B�a helysz�n volt a k�helyettese, Schomberg �La Force is, a kir� k�sziklaszil�an h�s embere, hatezer saj�katon�t kivonhatta a vez�let�l, akikkel ha P�zsba vonul, sok k� okozhat s m�az �eesk�n rem�t �eszthet � A tan�koz�r�tvev�gy hat�ztak h� hogy nyomban a foglizz��rba k�az egyik ajt�l�egy bizonyos L�ne-t, aki levelet visz a kir�t�chomberg marsallnak; level�n a kir� megparancsolta, hogy Schomberg nyomban tart�ssa le Louis de Marillac marsallt, s er�rizet mellett k�rje P�zsba. Ez a L�ne kiv� lovas lehetett, hiszen mindenk�en a postaj�tot megel� kellett a foglizz��rba �eznie: ha ugyanis csak egyetlen lev�is el�jut el P�zsb�ouis de Marillac kez�z, felrobban a puskaporos hord��ne nyilv�l��ban v�atott, mert november 21-� pontban d�en, meg�ezett Foglizz� S hogy azut�mi t�nt, azt legmeghittebb, elv�szthatatlan j�r�mt�Schomberg marsallt�udom, aki k�bb


r�letesen besz�lt nekem err� tragikus t�netr�s azt is megvallotta, hogy eg� katona�t�n nem volt enn�f�almasabb napja. Sz�olvas�kegyed minden bizonnyal j�ml�zik r�hogy Schomberg-t tartott�a legh�sebb f�nek Franciaorsz�an, olyannyira, hogy sok feles� k�k az eny�is, gyakorta ��tta ��ak�l f�ura el�De a h�n k�l is sz�s, szent k�einkben el� tulajdons�al rendelkezett, s a g��� sem esett soha, ami a leger�esebb ember �t�is k�en romba d�eti. R�en teh�elmondhatjuk, hogy mindannyiunk p�ak� lehetett volna, de h�nem mert�nozni, mert t�t t�etess� eleve sz�yunkat szegte... Sok irigyl�e m���e k�ott volt az egyik legritk�, a h�datoss�is. � amint tal�eml�znek r�nekem k�en h�s volt, ami� n�ny �el kor�an k�j�am a kir�n�- ami sohasem volt vesz�telen v�alkoz�-, hogy �els� gy�j�meg r� csupa aljas r�lom vezetett a kegyveszt�hez. Eml�ratom jelen k��k II. fejezet�n r�en jellemeztem Bassompierre, d'Estr� �Cr�i marsallt, e l�z� rendk�l magas rang�om f�i�e a k�nem lenne teljes, ha nem ejten�n�ny sz�a Force marsallr�s, aki szint�ott volt, Schomberg �Marillac t�as�ban, a foglizz��rban. A La Force csak a hercegi neve volt. Val�an Nompar de Caumont-nak h�� s a Castelnau valamint a Milandes kast� ura volt, P�gord-ban, vagyis azon a vid�n, ahol �magam is f�eperedtem. Nompar de Caumont apj�k, Francois-nak, volt egy nagyon sz�unokah�Isabelle, akit az �felmen�Mespech b� vett feles�l: e frigy egyszerre volt boldog �boldogtalan - boldog, mert a h�sfelek nagyon szerett�egym�, s boldogtalan, mert az asszony buzg�tolikus volt, a f� viszont hajl�atatlan protest�, �mindketten makacsul ragaszkodtak a saj�hit� 1630-ban, Foglizz�, La Force marsall m�hetvenegy �s volt, de m�mindig j�d��gen j�� l� f�i� eg� csal�a, amik� az eny�is, arr�olt h�s, hogy tagjai meglep�magas kort �ek meg, s nekem j�om volt azt rem�i, hogy felmen�Mespech b� ��mint Francois de Caumont, La Force herceg, a lehet�gk�bb fogja meg�elni az � boldogs�t. La Force marsall mint herceg �mint rangid�ls��t �ezett Schomberg-rel �Marillackal szemben, � h�kiss��otta is a kir�nak el�nap �ezett levele igen, ez a lev�csak egy nappal el� meg L�ne-t, az ajt�l�-, amelyben tudatta, hogy generalisszimussz��ette el�rillac marsallt. Ez a lev�november 10-��dott s aznap kelt is � vagyis egy nappal az el� hogy az anyakir�n�ly d�n nekit�dt Richelieu-nek; a kir� v��gedm�nek sz�a: azt rem�e, hogy az anyja megenyh��ros ir��n, ha kegyenc�k fiv�t ilyen magas rangra emelik. � a sors kegyetlen ir�ja folyt�a Marillac letart�t�t elrendel�v� melyet L�ne hozott, egy nappal k�bb �ezett csak Foglizz� mint az el�tet� Lefogadom, hogy a francia t�nelemben soha ilyen k� nem ker�g a tarpeji szikla a Capitoliumhoz... A marsallok kellemesen t�tt�az idej�A hideg ellen� sz�n s�a nap, s a h�ikr�tt a napf�ben. � a marsallok, akik mindh�an igen nagy��oltak, az eg�s�s emberek j�d��l k���en asztalhoz �Ebben a pillanatban �ezett meg az ajt�l��ne, �hang n��rt ezt a parancsot kapta) �y�ta a levelet Schomberg-nek, aki f�evonult, felt� a kir�i pecs�t �olvasni kezdte az �et. La Force, aki egy percre sem felejtette el, hogy herceg s egyben rangid�s, odal�tt hozz�s a v��kereszt�ergamenre pillantott, majd sotto voce odas�Schomberg-nek: "Vonuljon f�e, uram, ezzel a lev�el!" Schomberg b�tott, a zseb� s�ztette a levelet, majd � sz�t: - Uraim, �nem tartok kegyelmetekkel. K�m, egyenek n��azut�majd egy�olvassuk a kir� level� Schomberg ezzel elhagyta a termet, s mivel eg�en feld�az, amit olvasott, nyomban h�tta a helyettes� Puys�r t�rnagyot, �megparancsolta neki, hogy h�a �e a dolgoz�b�ba a francia g�ist�kapit�ait. � mihelyt mind ott voltak, Schomberg komor arckifejez�el � sz�hozz�k: - Uraim, levelet kaptam a kir�t�amely m�en elszomor� s melyet kegyelmetek is k�nek fognak tal�i. Most azonnal le kell tart�tnom Marillac marsallt. Gondolom, f�leges kegyelmeteket eml�ztetnem r�hogy a parancs az parancs. Nem az a dolgunk, hogy a parancsot meg�s�nem hogy v�ehajtsuk. Uraim, sz�thatok


odaad�kra �engedelmess�kre? Amire a legid�b g�akapit� kil�tt a sorb��er�jes, zeng�ngon, j�rthet� ahogyan azt a hadseregben tan�� kijelentette: - Sz�that, marsall �Ezut�a t�ek is el�l�ek, jobbr�s balr��fogva a rangid� �ugyanolyan hangon, mint �lism�lt�ugyanazt a mondatot. Amint tal�m�eml�znek r�egy�szeltem �Toiras-val R�ziget�az ostromot. � az els��ai hadj�t sor� valamint La Rochelle ostromakor is volt n�ny vesz�esnek mondhat�ldet�m. Katona azonban sohasem voltam, �a katonai fegyelem olajozott g�zete mindig elk�szt: csod�ttal t�el, de n� r�lettel is. Mihelyt egy hat�zott parancs elhangzik, mintha minden gondolat nyugov�t�e, hogy semmi se zavarja a testet a cselekv�en. Meg�em � hogy ennek � kell lennie: k�n hogy rohanhatn�k egy hadsereg katon�a t� hogy felvegy�a harcot a s�okban rejt� felfegyverzett ellens�el, abban a tudatban, hogy sereg�negyed�vagy harmad� s�tal�fel�n�ny m�dpercen bel��, megsebes�k vagy megnyomor��az ellens�musk�i? - Puys�r - mondta Schomberg -, nagyon tapintatosan n�e meg, befejezte-e Marillac �La Force marsall � �ez�, �ha igen, k�e meg �, hogy j�nek ide hozz� T�perc m�megjelent a k�marsall. Amint bel�ek, a k�en indulatba j�Marillac, a kapit�okat megpillantva, inger�megk�ezte: - Mit keresnek itt ezek a tisztek? A jelenl�kben nem olvashatjuk el nyugodtan a kir� level� - Sajn�tos m� - mondta erre Schomberg - �en a kir� levele miatt gy� �e itt ezek az urak. Ezzel �y�ta Marillacnak a kir� level� Marillac elolvasta, els�dt, megt�orodott, azut�visszaadta Schomberg-nek. - Mit jelentsen ez? - k�ezte, nehezen fojtva el r�let��felh�rod�t. -Tegnap nevezett ki generalisszimussz� kir�! � ma letart�t! De h�mir�an sz�- Uram - mondta Schomberg, aki j�smerte Marillac lobban�ny term�et� s ez� botr�t�artott -, tudja j�hogy �a bar�a vagyok. � arra k�m, hogy miut�ez a lev�a kir�t�� �ze meg a nyugalm� Lehets�s, hogy csup�f�e���an sz�- Uram - mondta erre Marillac, aki k�n �eszedte mag�-, egy alattval�l� nem z�dhat ura d�se ellen. Hagyom, hogy oda vigyenek �olyan b�nbe z�anak, ahov�sak a kir� parancsolja. - Bar�m - k�ezte Catherine, akinek csak k��el k�bb mes�em el a t�nteket. - Mi� hallgatott el? Hiszen a t�netnek nyilv�van folytat�, mes�e el azt is, k�m! - Sz�ellek besz�i r� de m�r�ndolni is, mert Marillacot el�lt� �ez az �let sajnos annak a fej� sz�, aki hozta! - De mi�? - Mert az �let, asszonyom, m��talan volt. - Megd�nt, uram: kegyelmed a kir�t b�lja! - Sajnos � van! De nagyon szomor�s halkan, �csak a kegyed sz�kis f�suttogom bele, z� ajt��t. - De ha m�ennyit elmondott, be is kell fejeznie a t�net� bar�m. - Nos h� Marillacot is a Bastille-ba vethett�volna, mint Bassompierre-t, s ott hagyhatt�volna n�ny �g, ami szint�el�s� b�s. De nem! �ellene pert ind�ttak! � v�l hal�a �lt� - � mi�? - �lam�ekb�a kir� p��akart statu�i, hogy megijessze az �eesk� s a tov�iakban elvegye a kedv�z ��kod�� - De milyen v�al foghatt�perbe Marillacot? Mert azt mondta, ha parancsot kapna r�hajland�nne meg� Richelieu-t? - Egyetlen b� sem �lte volna el ez� a katon�hetvenked�rt, amely r��l semmif� gyakorlati k�kezm�yel sem j�. A v�eg�en m�term�et�t. A kir� vizsg�tot rendelt el Marillac m�t illet� s a nyomoz�elfedt� hogy a verduni fellegv��t�kor, mellyel annak idej����meg, sikkaszt�t�nt. - � ez igaz? - Ki tudhatja? Lefogadom, hogy ha hasonl�zsg�tot rendeln�k el m�katonai l�s��ek eset�n is, melyek fel�t�� a t� marsall volt a felel�ugyanilyen eredm�yel z�lna mind, holott a marsallok nagy val�n�el nem is h� hasznot a vissza�sekb�Egy ilyen �tkez�n t�dek m��sz�� �intend� ny� akik megragadj�az alkalmat, hogy telet�k a buksz�kat. Ezt hajtogatta Marillac is, aki derekasan v�kezett, olyannyira, hogy a pere k��g tartott. V�l huszonh�m, nagy gonddal �ev�gatott b� el�ll�tt� de m�ezek k� is csak tizenh�m tal�a b�ek, t�v�ennek �lte. - Teh�hal�a �lt� - A kir� nagy megel�d�re �Richelieu hat�zott nemtetsz�re, mert a b�ros lelke legm��politikailag


f�legesnek, erk�ileg pedig igen k�snek tal�a egy b� kiv��t. - K�nj� az �ek�n? - De mennyire! � ezt gyakran elfelejtik: Richelieu nemcsak k�e, hanem el is �e �els�n�a pert�st. Pert�st? Az mit jelent? - Kegyelmet. - � akkor mi� v�zt�ki m�s Marillacot? - Mert elutas�tta a kegyelmet. - Isten az �en! - ki�ott fel Catherine. - Elutas�tta a kegyelmet, ami megmenthette volna a hal��Micsoda �ts� �k� hajtotta a fej�a v�ad t��! - Ezt az �ts�t �evezik, bar�� hogy becs�Minden nemesember k�es r�de a katon�k�en: Marillac kijelentette, hogy mivel nem b� nincs mit megbocs�ni neki. - Az is esz� juthatott volna, hogy a kir� az� kegyelmezett meg neki, mert nel petto [a sz� legm�� (olasz)] tudta, hogy nem k�te el azokat a b�t, amikkel v�lt� - Hogy v�az esze, bar�� - Marillacnak viszont egy csepp s�l�sem volt! � azt is tudnia kellett volna, hogy a kir�i kegyelmet elutas�ni hal�s s�� - � megint mennyire igaza van! Elutas�ni a kir� kegyelm�szinte fels���ek sz�t. � ezt nyilv�Lajos is � gondolta, mert ezut�m�hagyta, hogy Marillac �egyenesen a v�adra vezessen: 1632. m�s 10�Marillac marsallt lefejezt�a Gr� t�n. Engedd meg, kedves olvas�hogy most visszat�ek a L��l m�apj�z, 1630. november 12-�z. Az anyakir�n�i van kelve mag�l, de jott�it sem v�oztat sem ��ontj� sem k�el�n. Meg mern�kock�atni, hogy semmit sem �ett abb�ami t�nt, olyannyira nem, hogy a Richelieu-vel val�gb�l� fej�n azt k�elte, helyezz�vissza hivatal� Marillacot! J�os Isten!, gondoltam magamban, micsoda renyhe gondolkod�az, amely sosem k�s a val�hoz kapcsol� �alkalmazkodni � �� helyzetekhez? Az anyakir�n�z�ra Richelieu mindig a gonosz, minden rossz k�e marad. Lajos rossz fi�m engedelmeskedik az anyj�k, spanyolellenes politik� pedig egyenesen istenk�ml� Hogy megk�relje megl��ni ellenfel� aki konokabb �kem�ebb volt, mint egy k�kla, a kir� Claude de Bullion �amminisztert k�el hozz�N� eszesebb embert nem sokat hordott a h�n Franciaorsz� F�l�al az elm�z�dban �, f�l�al az �, hiszen 1600-ban m�h�es volt, s az�is a r��d�edici st�s�akott spanyolgall��viselte, ami k� m��ot �r�m��t k��tt megjelen�nek s ezt a hat� m�fokozta a g�ly�ony�n viselt kerek sapka, ami eg�en olyan volt, mint a papok�a mell�pedig a Szentl�k-rend nagy keresztje l�t. � a l�zat ellen� Bullion nem �atos volt, hanem p�ember, olyasvalaki, akin�a p� megfiadzik. Sz�s homloka, nagy orra, telt arca m�m�egy� j�osnak mutatta, mely benyom� ha nem t�te is el eg�en, de n�k� m��tta a gyanakv�kintet �a ravaszk�mosoly. Kir�i tan�os volt, �amtan�i el�, �amminiszter, s ek�n jelent���et is foly�ott f�knak, m�mag�k a kir�nak is, ami - mint az olvas�zony� tudja - a legnagyobb haszonnal j� befektet� m�ha gyakran hossz�be telik is, m�a k�el�megt�l. Mag�l �et�, hogy egy ilyen okos ember, mint Bullion, mindig "annak a h�, aki �en a pap", �mivel a pap Richelieu volt, h��zolg�a nagy - �term�etesen bus�n jutalmazott - odaad�al. Bullion teh�audienci�k� az anyakir�n�l. A h�nek m�az els�ndata is mer�ny volt. - Nocsak, uram, h�megl�gat engem! Ez� gonosztev� fogj�nyilv�tani �ki�ozz�kegyelmedet! - Asszonyom mondta erre Bullion -, fia, a kir� k� kegyedhez, hogy bar��s megegyez�e jussunk. J�allottam? - k�ezte az anyakir�n�� arckifejez�el. - Megegyez� Ugyan mir� - Sehol m�tt nem kellene asszonyomnak Richelieu-vel tal�oznia, csak a kir�i tan�ban. - Sz�m lehet r� Fulladjak meg ink�, mint hogy hagyjak r�er�kolni valamit, amit nem akarok! - Asszonyom mondta erre Bullion -, most a harag besz�fels�db�M�edig a harag rossz tan�ad�- Nem �ekel! - No de asszonyom, rajtam kereszt�ir� folyamodik kegyedhez �k�, fogadja el ezt az egyezs�t. - � meg egy�al�nem tartom fontosnak, hogy ott legyek a kir�i tan�ban, f�, ha Richelieu is ott van. Megv�m, am�a kir�nak felny�k a szeme �a f�s r�n, ki is val�an ez a semmirekell�- Csukva volna, asszonyom, a kir� szeme �f�Erre az anyakir�n�emmit sem v�szolt, hanem, a haragt�uldokolva, �ezdte: - Isten nem minden nap fizet, de v�l megfizet!


Kib�l�z id��elb�k a semmirekell�! Legyek ak�az �g�de bossz�lok! Amikor Bullion k�bb besz�lt nekem err� besz�et��in fine megk�ezte: - Kegyelmed szerint mit jelenthetett ez a mondat: "Isten nem minden nap fizet, de v�l megfizet"? - Egy papt�allhatta, tal�B�lle b�rost��nyilv�azt jelenti, hogy Isten el�ut�megb� a gonoszokat. - Az anyakir�n�emigen b�at az � igazs�zolg�at�an, mert nyomban ez ut�megjegyezte: "Kib�l�z id�s elb�k a semmirekell�!" � m�azt is hozz�tte, ami m�mindennek a netov�ja: "Legyek ak�az �g�de bossz�lok!" El�Isten! Azut�az �g! Az anyakir�n�intha habozn� ki lehetne hathat�b sz�s�se Richelieu ellen... Ezut� kedves olvas�a diplom�ai l�sek eg� sora k�kezett, melyeknek mind az volt a c�uk, hogy az anyakir�n�ajland�gyen tal�ozni a b�rossal. De Suffren atya �Bagni nuncius sem volt k�s csillap�ni a haragj� megs�ett� mondta az anyakir�n�a s�a tiport� megfenyegett�.. Ha volt valaha cs�yi esze �logik�, h�mind elt�M�csak az eszeveszett d�bolt benne. Hol saj�sors�sir�ozott, k�ezve �jajvesz�lve, hol mag��l fogadkozott, hogy sz��sz�l. V�l m�s megszerveztek egy tal�oz�� �Richelieu k�t. � amikor a b�ros bel�tt, az anyakir�n�ppoly g�en �fagyosan fogadta, mint Fontainebleau-ban, s most sem sz�hozz�gy sz�em. Megint k�elt� hogy gondolja meg mag� �b�ogadta a b�rost, s ez� zokog�an t�ki, amikor megl�a, s azt hebegte, hogy ugyan�og viselkedni a b�rossal, ahogyan �selkedett vele. A megegyez�ez vezet�s�p�lett volna ez? Sz�ncs r� Sabl��i m�ap Vautier doktort�az anyakir�n�egyeltj�l megtudta, hogy a b�at kom�a volt csup� De mi c� szolg�atott a tettet� a kom�a? Mi �elme volt mindennek? Lefogadom, hogy a szerencs�en matr�maga sem tudta a v�szt. De cs�y�ge miatt a helyzet kil�stalannak t� - � itt l�be a t�netbe valaki, uram, akir�gaz�elmondhatom, hogy a begyemben van. - Kegyed az, sz�olvas� - � vagyok, ha nem haragszik �e. - S�nagyon is ���y �em, mintha kicsit haragudn�r� ami� nem sz�om meg oly gyakran, mint azel� - Ez � igaz. Orbieu hercegn��leg h��e szor�tt. De mit tehetn� � mit tehetne kegyelmed? A feles�knek is megvannak a jogaik. - Mit jelentsen ez az "is"? - � semmit, csak �ics�t a sz�n. Nem is tudn�megmagyar�i, mi�. De ha megengedi, feltenn�most n�ny k��, ahogyan hajdan�tettem. - �ulja csak el, ki az a bizonyos szem�, aki a "begy�n van"! - Az az �t Gaston �moh�n�ad� - Valah�szor a fiv� bajban van, Gaston mindent megtesz, hogy a bajt tet�e. L�� milyen kellemetlen helyzetbe hozta a kir�t, hogy az anyakir�n�em hajland�szt venni a tan� �n, nagy hangon p�t ��� kezdett k�elni telhetetlen tan�ad�z�ra, m�ozz�zzal az alig leplezett fenyeget�el, hogy ha k�se nem teljes�hagyja a kir�s�t. S ez val� komoly fenyeget�volt, hiszen Lotaringia �a n�talf� spanyolok t�gat�val polg��r�bbanthatott volna ki a kir� ellen. Gastonunk igen nagy��t. Le Coigneux sz�ra a p�zsi parlament b�s� eln�tiszt�k�elte, Puylaurensnak pedig sz�tvenezer frankot �egy hercegs��ret� A kir�, b�felh�rodottan, de l�eg�n teljes�tte k�el�it. H�m h�m� azonban Gaston m�feljebb verte az �t. Most m�a b�rosi kalapot k�elte a pap Le Coigneux sz�ra. A kir� �tan�a elsz�edt. �p nemr�ben jutott ugyanis a tudom�kra, hogy Le Coigneux pap l�re mennyire bolondul a gentil sess�t, s m�a tisztess�l�zat� sem � Gyermekeket nemzett egy asszonynak, aki pert ind�tt ellene P�zsban. Ez is azt bizony�a, sz�olvas�hogy egyh�nk er�gyan �gazdag, de a papok toborz� �k�� B�lle b�ros �az oratori�s vall� t�ulat minden er�z�se ellen� hagy m�n� k�nnival�aga ut� R�en teh�azt mondhatjuk: teljess�el lehetetlen lett volna b�rosi kalapot k�i a p�t�nnek a gyal�tos papnak a fej�. Hogy ne kelljen Gastont ny�an elutas�ni, h�-halasztott�a v�szad�. A pimasz tan�ad�zonban t�tlenkedtek. � Gaston 1631. janu�30-�reggel kilenc �or, n�s �igen fenyeget�viselked�s�t�k �n, benyomult Richelieu palot�ba �ott azt �tte, hogy mivel a b�ros nem tartotta be az �ret� ezut�nem sz�tja �


bar�i k� e fenyeget�ndat ut�elhagyta a b�rosi palot� s az anyakir�n�z sietett. M�ugyanennek a napnak az est�n a Zocolit�egtudtuk, hogy miel�Gaston t�zott volna, az anyakir�n��bel�milli�any �� �zert adott �neki, amelyb�sapatokat ��at �fedezheti a l�d�minden k��t. Az �pn�vil�sabb volt. Az anya �kisebbik fia sz�kezett a kir� ellen. � mit tett ekkor a kir�? - Sz�olvas�a fant��ra b�m, hogy kital�a. � ha nem k�s kital�i, lapozzon k�m, s megtudja, mi t�nt. TIZENHARMADIK FEJEZET N�ny h�pal azut� hogy a kir� Compi�eben meghozta az anyj�l kapcsolatos, rendk�l nagy horderej�t�it, izgalmas n�szemk� besz�et�e ker�r k�m �Fogacer k�t P�zsban: nem is arr�esz�ett�mi t�nt - hiszen a puszta t�eket mindenki ismerte -, hanem a m�ben rejt�okokr�s a titkos mozgat��l, melyek v�l mer� ��t szabtak XIII. Lajos uralkod�nak. A n�szemk� besz�et�p�zsi Bourbons-palot�an zajlott, egy �urgundi bor mellett, amelyb�ogacer derekasan ivott, �viszont bele sem k�ltam. Mint ilyenkor mindig, kiss�ls�san most is megk�eztem Catherine-t�akar-e csatlakozni hozz�, de �rsze nem fogadta el az invit�st, j�udv� hogy kedvem ellen� val�y politikai term�et�mecser� harmadik szem�t is belevonni. Az olvas�re persze azt mondhatja: el�esen megk�ettem volna hitvesemet, hogy besz�et�nket n�n hallgassa v�g, egy sz�e sz�n, ���rzem, hogy egy ilyen utas�st igencsak s�� tal�a. Ez�, miel�visszavonultam volna dolgoz�b�a da solo a solo Fogacer-val, ny�s hangon, melyhez gy�d pillant�t�ult, azt k�eztem Catherine-t�"Bar�� ugye nincs kedve csatlakozni hozz�?" Amire �l�ve titkos gondolatomat, kev��y�s hangon s kev��y�d pillant�k�ret�n, � felelt: "Legnagyobb b�tomra nem tehetem, bar�m! Emmanuellel kell foglalkoznom." Ekkor SaintMartin, Fogacer kispapja, saj�s jelbesz�vel enged�t k�, hogy csatlakozhass�Catherine-hoz, mert ez a fiatalember, aki l�kben a kor�l is fiatalabb volt, rajongott a gyermekek�. A lehet�gr�ebben besz�ltam Fogacer-nak, hiszen bizonyosra vettem, hogy tud m�mindent, s csak az� akarja az �sz��s hallani a t�nteket, hogy kieg��em vagy kiss�elyesb�em az �ala ismert verzi�Lajos kifejezett utas�s� cselekedtem. Kir�om tartott t� hogy "rossz fi� b�egzik Eur�kir�i udvaraiban, ami� sz�zte az anyj� s azt akarta, hogy az igazs�ak s ne az ellens�s r�lmaknak adjanak hitelt az emberek. Ez� h���mre adta, hogy a legapr�r�letet sem kell elhallgatnom Fogacer el�aki majd tov�adja a hallottakat Bagni nunciusnak �a k�nek, Contarininek - l�n a p� �Velence a legh�sebb bar�ink, hiszen mindkett�tteg a h��an telhetetlen ���nyolt� - Kedves hercegem - mondta Fogacer, amint besz�l��re �em -, v�szolna n�ny k��mre? B� ha jobban meggondolom, tal�"monseigneur"-nek kellene sz�anom... - G�� velem? Hiszen �sem sz�om folytonosan "nagytisztelet�os doktor Fogacer kanonok �" kegyelmedet! Hiszen egy kicsit olyan nekem, mintha az ap�volna! - Nagyon k�n�fiam - mondta erre Fogacer, jellegzetes, ironikus mosoly�l. - Hallja h�a k��met. V�m�e szerint Lajos minden h��ndolat n��asztotta �en a compi�e-i kast�t, hogy egy kis friss, vid� leveg�z�on? Hiszen ott volt a szeretett Versailles is �Saint-Germain, s r��l a compi�e-i kast� be van szor�a a v�sfalak k� �m�k�elmetlen s meglehet� rozzant is. Oly kev�megfelel�ob� van, hogy az udvar igen sz�n f�e csak el benne, s nem tudn�ill�pen elhelyezni a kir�i csal�tagjait, a k� k�eket �az �amminisztereket sem. - Val�, kedves Fogacer-m, mi� �en Compi�e, amikor sokkal k�ebb sokkal szebb kir�i rezidenci�is tal�at�Gondolom, az ott jelenl�k k� sokan f�tt�magukban ezt a k��. Sajnos azonban az anyakir�n�ly ostoba volt, hogy nem �sz� a fej� ez a furcsas� Semmit sem sejtett. Nem agg�t.


� ez igen sajn�tos, mert ha gyan�a, hogy hamarosan sz�zik, tal�m�idej�n v�oztat a viselked�n. De m�ebben sem vagyok biztos. A szeg� kir�n�gyanis, igen gyermeteg m�, azt hitte, hogy ha makacsul megk�mag� el�ut�biztosan gy� fog... Compi�e-be �e minden eddigin�nagyhang�k �k�ed�ek mutatkozott. Minden�ngoztatta, hogy Compi�e-ben ��em hajland�szt venni a kir�i tan�ban, ahogyan P�zsban sem volt, ha ott tal�oznia kell Richelieuvel. Azt is tudnia kell, kedves kanonokom, hogy m�ekkor is a k�ek sokas� pr�ta a kir� megb�s�l r�nni az anyakir�n� hogy v�oztassa meg elhat�z�t �j�n el a tan��. A kir� el�r Ch�auneuf�az �cs�rt k�el hozz�De alighogy a szerencs�en sz�nyitotta a sz�t, az anyakir�n�v�ni kezdett: "La mia riposta e no!i [A v�szom nem! (olasz)] Lajos ezut� saj��� ellen�, az anyja kegyenc� Vautier doktort k�hozz�de neki is csak azt v�szolta: "Certamente no!" [Nem �Nem! - Sz�erint: Hat�zottan nem! (olasz)] A kir�nak ekkor esz� jutott, hogy az anyj�k gy�i a marsallok, s ez� Schomberg lett a k�kez�vet, de az anyakir�n�ov�ra is csak azt �tte, ha lehet, m�hat�zottabban: "No, no! No! Poi no! [Nem, nem �nem! (olasz)] A kir� v�l a saj�gy�t� k�az anyakir�n�z, akinek g�en ezt a v�szt adta: "Il mio no e molto categorico!" [V�szom a leghat�zottabban: nem! (olasz)] Legeslegv�l Guiche gr� k�hozz� kir�, akinek - a haragt�ajt�zva �v�e franci� -� felelt: "Ne zaklassanak engem tov� a k�ekkel! Csak lovakkal vonszolhatnak el a tan��!" - Kedves gr� - sz�t meg ekkor Fogacer -, kegyelmed nyilv�al���, hogy nem is az� k�a kir� a sok k�et, mert azt rem�e, jobb bel�sra b�atja az anyakir�n� hanem sokkal ink� az�, hogy a k�ek �a miniszterek l�� milyen engesztelhetetlen a kir�n��szerintem is azt akarta mindenki el�nyilv�al�tenni, hogy mivel az anyakir�n�egb�totta az �amappar�st, elker�tlen volt az ellene foganatos�tt int�ed� vagyis az, hogy a compi�e-i kast�ba z�� A kir�n�lz�s�l d� kir�i tan� vajon csak az� �sze Compi�e-ben - t�tt Fogacer -, hogy meger�se �t�nyes�e a kir�nak m�kor�an meghozott d�s� - Err��s�sen meg vagyok gy�ve, kedves kanonokom. Fogacer l�at� nagyon el�dett volt saj��selm�s�vel, s �g�megjutalmazand�gy kortyokban itta burgundi boromat, olyannyira, hogy ki is �a flaska. - Nagyon k�n�fiam - sz�t meg ezut�-, most m�van el�b�rs�m ahhoz is, hogy megk�em, sz�ljon be nekem a kir�i tan�nak ama bizonyos igen h�s, �cseppet sem titkos ��amelyen - amint mondj�- Richelieu mindenkit �latba ejtett ��vel �tehets�vel. - Igaza van: ez az �seppet sem volt titkos, hiszen a tan�osok ez� kiv�lesen �en azt az utas�st kapt� hogy sz��n-hossz�n terjessz� ami az � t�nt �elhangzott. � az is igaz, hogy Richelieu mindannyiunkat elb�. Egy ilyen �n mindig van valami sz�adias, �a b�ros remek�szik, b�alak�sa m��art� visszafogott. De azt se felejtse el, bar�m, hogy az el�st �al�n pr� szokt�megel�, �nagy hiba volna azt hinni, hogy a kir� nem alak�minisztere besz�n, itt megtoldva, ott kurt�a a sz�et... J�ml�zem az 1631-es esztend� arra a febru� napj�, amelyen a h�s-nevezetes compi�e-i tan��ajlott, s els�ban arra eml�zem, hogy rettent�deg volt, a l�gzet is megfagyott (�a sz�k is, ahogyan az anyakir�n�ondhatta volna), olyannyira, hogy b�hatalmas t�aktak a nagyterem kandall�an, a tan�osok vacogtak. � tal�a nyelv�megdermedt, mert egy sz�em sz�egyik�, amikor a kir� a v�m���e arr�mi legyen az anyakir�n�orsa. Ekkor a kir�, meg�v� hogy a sz�kat sem merik kinyitni, amikor a kir�i csal�ama tagj�k sors�l kell d�st hozni, aki rangj�tekintve az orsz�m�dik embere, Richelieunek adott sz�aki ebben a v��at�n a legkev��em �estett, mint egy h�ovag, aki a k�rre l� leengedett sisakrost�yal, l�zs�t a f�ek szegezve. �p ellenkez�. Ott �t a kir� jobbj� kiss��ah�a, hogy a sz�ad el�e kiz�lag az uralkod�egyen; de k�n ny�gyenesen �t makul�anul tiszta, b�rsz� reverend�ban, az ��f�tette, s olyan �ter�g�ott bel� amire sem a f�dts��eesett szeme, sem sov� arca, sem sz� fordult haja �szak�a nem tudott r�folni.


Olyan sz�elen hangon besz� most is, mint mindig, udvariasan �j�rthet� de minden papi kenetess�n��eken az �en, b�ilyen hevesen t�dt�is, mindig nyugodtan �der�viselkedett, l�zott rajta, hogy b�k elgondol�nak igaz�n, s abban is, hogy ��vel ��re tudja juttatni. Nagy el� jelentett a sz�ra, hogy utols�t kapott sz�hiszen mindenki tudta, hogy a kir� �minisztere az �am�en mindig mano nella la manob [k�a k�en. (olasz)] j� amint az anyakir�n�ondta volt. �thet�ogy e nagy egyet��l��k��ag�szimatolta... � a n� kev��abon�kir�i tan�osok m�� �lt�meg a helyzetet: eg�en leny�e � Richelieu politikusi tehets�. - Uraim - kezdte a b�ros -, �els� megparancsolta, hogy fejtsem ki v�m�emet; engedelmeskednem kell teh� b�ily neh�is, hiszen felett� k�es � kell ma d�n�ogy j�eg�s��s l�eg� hasznos lehet tal� ha a probl�t pillanatnyi t�nelmi helyzet�kr�n vizsg�uk meg, mely helyzet kor�sem kedvez�sz�nkra. A francia kir�s�t csupa olyan orsz�veszi k�, mely a veszt�k�nja. �zakr� spanyol N�talf� Keletr�otaringia. Keletr�s d�eletr� cs�� csapatok fenyegetnek, It��n a Mil� tartom�. V�l pedig d�n ott az Ib�ai-f�ziget. S mivel �els� legy�tetlen sereg�m�senkinek sem siker�rdre k�szer�ni, ellens�ink �gyekeznek Franciaorsz�t meggyeng�ni, hogy z�art �kavarod� keltenek oly emberek seg��vel, akik sz�kben ink� spanyolok, mint franci� Az �eesk�eltik a visz�t, akik kir�uk �haz�k �l�s mindenekf�t a fels���b�n v�esek. Uraim - folytatta, r� cs�ut�-, f�leges volna titkolnunk �gunk el� hogy a kir�i csal�tagjai is r�t vesznek a zavarkelt�en. � ha ennek v�t akarunk vetni, minden tisztelet�len� sem szabad ezt a t�t szem el��szten�mi engem illet, mind�e n� megold� l�k az �amunkat most m�alapjaiban fenyeget��etlen l�ng�elfojt�ra. Az els� lehetne, ha egyezs�e jutn� a kir� ��l. Csak Isten a tud� h�szor pr�kozott m��els� ezzel, mindannyiszor teljes�e fiv� k�el�t. De alighogy az illet� megkapja, amit k�, nyomban � k�el�el � el�j �igen k��s meg�apod�sz� ilyenkor, melyet azonban kir�unk �e hamarosan �megszeg, �megint � ig�eket t�szt. Uraim, bel�atj� hogy ha ez � megy tov�, el�ut�ki�z �amkincst� A m�dik lehet� az anyakir�n�l val�gegyez�lehetne. Valaha nagy odaad�al szolg�am, �igen h�s vagyok j�em�ei�, melyekkel elhalmozott, � h�teljes sz�mb��nn� hogy ez az �rhat�gyen. Sajnos azonban j�atatlan. Az anyakir�n�zt �tan�hogy �zolg�am, ne a kir�t, hogy az �litik�t k�iseljem �ne a kir�� Egysz� �eretne uralkodni �mindenr��ni. Csak akkor lenne el�dett, ha a kez� adn� az �am korm�r�. Mag�l �et�, hogy ez a kir� lemond�val lenne egyen��, amit pedig szint�mag�l �et�n - a kir� sohasem fog megtenni. A harmadik lehet� az lehetne, hogy �visszavonulok a k�yekt�Ezt tartan�a legjobb megold�ak �javasoltam is �els�nek. Mindazon�al, mivel tudom, hogy engem az� t�dnak, mert a kir�t nem merik t�dni, tartok t� hogy t�z�m ut�az �talma �politik� lenne az alattomos t�d�k ���ontja. Ha megengedik, a vid� �tb�ett metafor�l �e � teszem f� k��: "Ha n�ny kuty�elt�l�nak a juhny�k��l, nem t�dnak-e a ny�a, majd a p�torra is a farkasok?" A negyedik k�lkoz�gold�az �eesk�ltipr�. De mivel az �eesk�orr� s az �eesk�egf�t�sza az anyakir�n�nincs m�lehet�: el kell t�l�ni az anyakir�n�az udvarb�Ez a l�s azonban oly k�es, hogy m�javasolni sem merem. � ha a kir� �a tan� � d� fejet hajtok a d�s el� mik�n fenntartom, hogy mindenkor k� vagyok a k�yekt�isszavonulni. Richelieu ekkor b�tott a tan�osok fel�majd m�en meghajolt a kir� el� s m�h�m l�st h��, szer�s� jel� mintegy teljesen beleolvadva a d�letbe. Mivel most negyedszer aj�otta f�ichelieu a lemond�t - s �els� mindannyiszor a leghat�zottabban visszautas�tta -, a tan�osok sem foglalkoztak aj�at�l �mint megfontoland�het�gel. Azut� oly �osan, mintha toj�kon j��k, �s az anyakir�n�lt�l�sa mellett �eltek, mik�n hangoztatt� mennyire tisztelik kir�i szem�� s eml�ztettek r�hogy


mivel a kir� anyj�l van sz�gyed�k �els� d�et a sors�l. Ekkor a kir� �ette a sz�meg�ap�tta, hogy a tan�osok egyhang�elfogadt�a b�rosnak az anyakir�n� vonatkoz�vaslat� "A javaslatot �is j� tartom - tette m�hozz�ajos -, �sz��mban � mihamar� v�ehajtani." A "mihamar�" hat�z� kir� sz�b�nem �z�lt. Azon nyomban Compi�e-be rendelt nyolc francia test�apatot, �n k��ast s �n fegyveres lovast, �1631. febru�23-�hajnalban tudatta a kir�n�l, az udvarral, a miniszterekkel �a k�ekkel, hogy k���l, mert m�s indulnak vissza P�zsba. Ez a sok ember, nagy l�a �z�ar k�ette, � is indult, an��ert ez volt a kir� utas�sa -, hogy az anyakir�n�is �es�tt�volna. Csak a kir�n�z�neki, az utols�llanatban, ez� is megszegve a kir� parancs� De ekkor m�t�s�lt. Az anyakir�n�okat �m�en aludt. Id�tellett az is, am�fel�edt. Olyannyira, hogy az udvar indul�val j� nagy felfordul��em t� eg�en mag�z, s a szem�is alig b�a kinyitni, amikor d'Estr� �La Ville-aux-Clercs marsall bebocs�st k� hozz�Az illend�re mit sem adva fogadta �, �ban fekve, f�letlen�nd�len arccal. Az olvas�l�eml�zik r�hogy a test�pit��k is �dott egy �en utas�st a Louvre-ban, hogy a meleg miatt fedetlen kebellel hevert egy sz�gen. De nem szeretn� ha f�e��esn� Az anyakir�n�ohasem tartott szeret�Szem�etlen viselked� kiz�lag a m�k semmibev�l�l �g�l fakadt. - Bar�m - sz�t meg Catherine, amikor besz�ltam neki az esetr�, mi� kellett k�ember hozz�mi� nem volt el�egy, hogy tudassa az anyakir�n�l, miszerint Compi�e-ben kell maradnia, t�l P�zst�s az udvart� - Azt mondan� hogy La Villeaux-Clercs k�iselte a kir�i hatalmat, d'Estr� marsall pedig az anyakir�n�rizet� kirendelt ezerhatsz�f�ely�get, amelynek egy�� �tt a parancsnoka. - De mire kellett ennyi ember? k�ezte Catherine. - Mert tartani lehetett t� hogy Gaston, aki fegyvert fogott a b�ja ellen, esetleg megpr�ja kiszabad�ni az anyakir�n� Ez lehetett volna j�zm�ban az adu �. A v�lmezett tr�� kiszabad�a anyj�a gonosz fi�mai k�, majd a spanyolok, valamint a cs��ak t�gat�val ���val nekit�d a rossz kir�nak. - Kivitelezhet�tt volna ez a terv? - Elvileg igen, Gaston azonban k�elen lett volna r�. �semmit sem vitt v�ez, amibe belefogott. Eml�zz�csak La Rochelle-re. Ragaszkodott hozz�hogy megkapja a f�� tisztet, de n�ny h�m� ott hagyott csapotpapot, �sietett vissza P�zsba, hogy b�sebb �ezeteknek szentelje mag� La Ville-aux-Clercs-et meglephette, hogy az anyakir�n�egy sz�ingben tal�a, f�t�re ereszkedett, s �y�ta �neki a kir� level� Az anyakir�n�elnyitotta �elolvasta a levelet, majd ��ehajtogatta, �minden felindults�n��k ennyit mondott: "A kir� bez�Moulins-ba. - Asszonyom - mondta erre d'Estr� marsall -, Moulins fels�d birtoka. Az a kast� asszonyom�Mindig is szerette. Szabadon �et ott, tisztelett�vezve." - Mit v�szolt az anyakir�n�f�uram, ezekre a szavakra, melyeket a marsall �ak sz� a seb�? ��z� - Nem, bar�� Nem �z� S�! - J�os Isten! - mondta Catherine. V�e egy n� reakci� v�n m�megsajn�m az anyakir�n� - De hiszen mindenki sajn�a! Az �b� tal� hogy szemernyi � sem szorult bel��r��l a konoks�elvak�a, m�etetlen��s oly sz�en v�ik az uralkod�a, amihez pedig semmi tehets� sincsen? - � mit csin�ak a h�iv�M�egy marsall sz�ra is zavarba ejt�het megr�tni az anyakir�n� - V�� hogy a kir�n�lbocs�a �. De �elyett felki�ott, mik�n bors�m nagys� k�ek peregtek v�g az arc� "Semmit sem tettem, amivel ezt ki�emeltem volna!" - F�uram - k�ezte Catherine -, ��zik az anyakir�n�ompi�e-b�oulins-ba, ahogyan a kir� parancsolta? - M�mit nem! Engedelmeskedni a kir�nak! Hov�ondol! A legk�l� kifog�kkal �t el�ogy utaz�t elod�a: Moulins-ban d�pestis (ami nem igaz). A moulins-i kast� roskadozik, oly rossz �apotban van (nem igaz). Csak Vautier doktor t�as�ban hajland�k�zni Moulins-ba (ami lehetetlen, tekintve, hogy a kir� beb�n�). Az utols�lete pedig az volt, hogy val�an nem is Moulins-ba akarj�vinni, csak a Rh�hoz, hogy ott g�� rakj� Marseille-be vigy� onn�pedig Firenz�, ahol sem p�e, sem


becs� sem nyugalma nem lesz t�li rokonai k� akiket m�sohasem l�tt. - � hogyan telik compi�e-i fogs�? - Hogyan telhetne? Az anyakir�n�em t�lem�es. Ha sz�az id��lgat a kast� terasz�d'Estr� marsallal, aki maga a megtestes�vagiass� � hol panaszkodik, amit d'Estr� egy�z�ccal hallgat, hol olyan g�atokat olvas fel, melyek a kir� �Richelieu ellen l�tanak - ilyenkor d'Estr� �esz, mintha semmit sem hallana. Compi�e-ben egy�� minden�abadon s�lhatna, �onban g�en elutas�a ezt a lehet�et. Hi�zik neki a Luxemburgpalota �m�jobban a h�lg�var. Napjai sz�gyhang�an telnek, csak n� f�lik f�gy-egy rem�sug� Egyik nap p�� levelet kapott Fargis asszonyt�amelyben az �t, hogy a horoszk� szerint a fia m�az �v� el�meghal... Ett�inden rendbe j�! A rem� hal�set m�s a legszebb ��okba ringatja: elk�eli a P�zsba val�adalmas visszat�s� ahol azut�kedv� ir��atja majd az �r�t, Gastont. - No de bar�m! Val� oly rideg volna az anyakir�n�amilyennek kegyelmed lefesti? - V�m�em szerint ann�is ridegebb. Nem szerette a le�ait, id�b fi�pedig m�n�k is kev��Bizony� eml�zik r�milyen gyal�tosan b� a gyermek Lajossal, hogy sz�n�al�a �kiszolg�atta a Concinik arc�ans�nak. Azzal kapcsolatban az anyakir�n��nyilv�t�t ill�at t��, hogy mi t�nn� ha Gaston hatalomra ker�Szerintem m�csak hi��em engedte volna �a hatalmat az anyj�k, s tan�ad�s lebesz��volna r� De ne foglalkozzunk a kir� hal�hoz kapcsol� alantas v��okkal! Hiszen minden horoszk�ac� Lajos oly eg�s�s, mint a makk. Azzal, hogy az anyj�Compi�e-be z�a, Lajos m�nem sz�lt le sz��s csal��l. Mert Gaston, azzal a tetszet�r�, hogy ki akarja szabad�ni az anyj� csapatokat ��tt az anyj�l kapott, egymilli�anyat � �zerek �b�s bevette mag�Orl�s-ba, melyet kezdett er�m�y�i�teni. � ami m�enn�is rosszabb volt, felh�a a nagyurakat, a legnagyobb francia csal�k sarjait, hogy csatlakozzanak hozz�s k��yen m�eleget is tettek a felh�s�k: Elbeuf herceg, Bellegarde herceg, Roannez herceg �Moret gr�IV. Henrik h�ss�n k�l sz�t, t�nyes�tt fia. De f�e ne �sd a helyzetet, kedves olvas�Nem arr�an itt sz�ogy n�ny nemes lelk�agot m�en megind�tt a rabs�an s�l�anyakir�n�zomor�sa, hanem arr�hogy n�ny ravasz, minden h�al megkent f� Lajos k�i hal�ban rem�kedve, �ondolta, hogy Gaston csillaga emelked� van, hiszen �tr��m�osa, mert a kir�n��mindig nem sz���t. Ami Gastont illeti: v�alkoz� hebehurgya handaband�s volt csup� Ha val� ki akarta volna szabad�ni az anyj�a compi�e-i fogs��P�zst�szakra vert volna t�rt, nem d�e. Lajost nem is siker�gt�sztenie; a kir� - amint Compi�e-t elhagyta - egyenesen Orl�sba tartott seregei �n. Gaston nem sokat k�ekedett: �zeren vett katon�al - akik t�kba ker�ahhoz, hogy fel�ozza � -, s a k� nem t�zetlen herceg k�ret�n az akkor spanyol fennhat� alatt ��sanconba menek�r�tett menetben. De ott sem �zte mag�t�etes biztons�an, s t�gy tiszteletnek sem �ndett, mivelhogy a spanyolok - akik a vil�legjobb gyalogs�val b�kedhettek - len��ezt a kir�fit, aki sereget ��ugyan, de harcba nem bocs�ozik. Gaston �ent h�Lotaringi�, ahol a herceg - akinek a kez�n remek �tya volt Franciaorsz�ellen�n a kir� �e - bar��al fogadta. Az anyja kiszabad�s� k�� fi�i eposza ezzel v�t �. Lajos azonban m�nem tett pontot a t�net v�re. Gaston kom�� m�j�smerte, nem � handaband�sa rend�tte meg, hanem az, hogy n� f�t is siker�g�z �sgetnie. A nagy csal�k f�lmetes sz�s�v��te volna ki mag�ez az �efog� melyek egy napon Franciaorsz�n� sark�l t�dhatnak a kir�i hatalom ellen. Lajos v�sza nem k�tt: nyilatkozatot adott ki a n� hitszeg�len, ha szabad � � neveznem - Elbeuf hercegr�Bellegarde hercegr�Roannez hercegr�s Moret gr�l van sz�kikhez m�Gaston k�tan�ad�, Le Coigneux-t �Puylaurens-t is csatolta) -, s els��s���el v�lta �. - Mit jelent az, bar�m, hogy "els�k�an tal�m�dfok�s���is? - Kegyed az, sz�olvas� - De hiszen enged�t adott, uram, hogy k��immel id�nt megszak�am elbesz�se fonal� Vagy most m�teljesen el kell t�, Orbieu


hercegn�uthat csak sz�? - Sz�ncs r� Az els�k�s���kiz�lag a kir� szem���nti. M�dfok�pedig a miniszterek, marsallok �korm�z�lleni �eesk�in�. - Mindez nagyon sz� De mi� a mell�zerepl� �lte el a kir�, s nem mag�Gastont? - No de asszonyom, hogyan �lhetn�l a kir� a tr��t? A tr� �alkod�m s�t le esetleges ut�ra! A dinasztia sors�l nincs semmi fontosabb! - Csak m�egy k�� uram. �y gondolom, az els�k�s���hal��st von maga ut� - Sokkal s�abb b�s v�az elk�� asszonyom! Mert a hal� ut�elt�hetik a nev��a c�r�is, elkobozhatj�minden vagyon� lerombolhatj�h�it �kast�ait, fel�thetik - legal�is r�ben - az erdeit, �ami mindezekn�is sz���s: megtagadhatj�t�a kereszt� temet�, s szeretni val�s test� t�rtal�v�ethetik. - H�eml�zik, uram, erre a kifejez�e, amit �haszn�am? Pedig hogy ledorongolt ez� a "szeretni val�s test"-�! �y l�m, egy h� mindig j�eszi, ha kac�odik: valami mindig megragad. - Bennem ez a kedves kifejez�ragadt meg, asszonyom, semmi t� Van m�k��, sz�olvas� - M�s el akar k�, uram? - Dehogy akarom elk�! Csak szeretn�folytatni a t�netet. - Csup�annyit szeretn�hozz�zni az el�h�hogy engem bizony nem t�osan �ekelne, ha a hal�m ut�el�tn�a testemet. - No de asszonyom, ha el�tik a test� nem temethetik kereszt� f�e, s akkor az utols��t napj�nem is t�dhat f�az � �t boldogs�ra! - Ez biztosan � igaz, de vajon meg tudn� nekem mondani, uram, hogy "az � �t boldogs�", melyet a papjaink s�emlegetnek, mi� hagy engem hidegen? - Hidegen? Hogy �sem ezt? - Azt �em, hogy a testemet addigra el fogom vesz�ni, azt viszont k�elen vagyok felfogni, hogy mit nyerek helyette! - Asszonyom, nem ezt tan�a nek�Szent�s. Szavai eretnek gondolatokat sejtetnek, javaslom, hogy t�a fel lelk�a gy�t�ak. Miut�az �e harc n��veres�t szenvedett, Lajos visszat� P�zsba, �mivel a b�ros m�kor�an visszautazott a f�osba, �els� engem h�tt meg a hint�a. A k� utaz�an nem sok �� leltem, mert arra k�, l�am el mellette a titk� teend�, s egy olyan list�dikt�, amelyr� k�bbiekben m�b� lesz sz�Lajos minden tekintetben rendk�l szigor�lkod�lt, aki lelkiismeretesen betartotta a maga alkotta szab�okat, �megk�elte, hogy alattval�s betarts��. Ez� amiut�a burgundi parlamenttel �sba foglaltatta nyilatkozat� amely els�k�s���el v�lja a hitszeg�rcegeket, akik oly k�ed��tak �Gaston p�j�, azt akarta, hogy a p�zsi parlament is - mint Franciaorsz�els�rlamentje - t�nybe iktassa, �amint P�zsba �ezik, La Ville-aux-Clercs-en kereszt�tassa el az �z�z. V�elen megd�n�re �felh�rod�ra azonban a p�zsi parlament elutas�tta rendelet�k t�nybe iktat�t. Lajos haragja, kedves olvas�semmiben sem hasonl�tt az anyj�oz: sem hanger�, sem taglejt�kben nem mutatkozott meg. Az �ragja fagyos, visszafogott gy�t volt, amely csak n�ny sz� jutott kifejez�e. Megparancsolta a parlamentnek, hogy test�eg - �gyalog! - j�n a Louvre-ba, s ny� �neki �sban, �amint a t�nysz� le� irod�l kiker� kir�i rendelet t�nybe foglal�nak az elutas�s� P�zs n�nek nagy mulats�ra szolg� a hossz�� fontos �magas rang�zts�isel���menete, amely lassan, botladozva vonult az utc�sor�a szemerk� es�. Minden utcasarkon megk�ezt�t�, hogy vajon eladt�e a hint�at, p�zavarba ker�...V�l bebocs�st nyertek a Louvre nagyterm�, ahol az agyon�tt, �tt �in�t�eglehet� megszeppent parlamenti tagokat az udvaroncok kezdt�g� megjegyz�kkel szurk�i. J�y � v�koztatt��, azut�megjelent a kir�, �egyetlen ���lk��ztette az egybegy�et, miszerint a p�zsi parlamentnek k�f�ladata van: polg� peres �en fellebbviteli hat�k� elj�i �t�nybe foglalni a kir�i leiratokat. A parlament azonban messze t�te hat��, amikor vindik�a mag�k a jogot, hogy fel�lja a kir�i leirat tartalm� Ezut� nem t�variasan, r�rancsolt a parlament eln�e, hogy adja �neki "az elutas� pap�", amint ezt az irom�t r�en nevezt�a Louvre-ban. A kir� elolvasta az elutas�st, azut�n�fel��e a pap�apot �a darabokat �dta Beringhennek, azzal az utas�ssal, hogy �sse el. Ezut�pedig n�ny kurta sz� a dolgukra k�a tiszts�isel�. Mindamellett �revettem, hogy a tiszts�isel��at� nem


voltak oly nagy zavarban s nem is sz�enkeztek annyira, amennyire jelen k�m�ek k�v�at�tt volna. - Ugyan mi� lettek volna zavarban? - k�ezte Fogacer, amikor ut�k�tem vele �rev�lemet. - Semmi okuk sem volt r�Hiszen a v� k� kand�azt hitt� siker�lj�iuk mindenki esz� Franciaorsz�j�d�r��k kegy� f��k azzal, hogy megtagadt�annak a kir�i rendeletnek a t�nybe iktat�t, amely az �nkost�ait v�lja fels���el. Azut�pedig a jelenlegi kir� kegy�is visszaszerezt� hiszen m�dszorra m�hajland�voltak a rendeletet t�nybe iktatni. �y h�k�oldalr�s bebiztos�tt�magukat. - � mi a v�m�e a horoszk�r�melyeknek m�se szeri, se sz�, s mind a kir� hal�t j�d�, hol augusztus v�re, hol - a der�bbak - okt� v�re? - El�r is, kedves hercegem, a horoszk�sz�st szentegyh�nk el�li, mint eretnek gyakorlatot, hiszen a Mi Urunkon k�l senki sem l�atja a j�. Azut�pedig a puszta gondolat, hogy abb�mik� �tak a csillagok sz��, kik�keztethet�ikor fogunk meghalni, kapit�s ostobas� V�l pedig, kedves hercegem, ha valamely csillagj�l meg akarja tudni, hogy esk�lens� mikor fog meghalni, elegend�y j�m�ersz�t �dnia a j�k, s azt a d�mot jel�meg a hal�id�tj�, amit kegyelmed a legjobban szeretne... Amint tal�m�eml�znek r�k�tem a kir�t Compi�e-be, majd Orl�s-ba �v�l P�zsba, ahol is - am��els� a parlamentet t�tette vissza a helyes �- nyomban Bourbons utcai palot�a siettem. �y futottam f� l�s�hogy kis h�n elv�ttem egy fokot s lebukfenceztem, a sz�m hevesen vert, s azut�m�eg�en m�okb�ert hevesen, amikor Catherine-t szorosan magamhoz szor�ttam �sz�mnek, �semnek, szerelmemnek, kicsik�ek neveztem. - Kicsi sz�m mondotta �re -, a legjobbkor �ezett. A vacsora t�lva van. J�n m�s. L�m kegyelmeden, hogy olyan �s, mint egy oroszl��ed�or. - Csakhogy �kegyedre vagyok �s, kicsik� - Nem! Nem! �es gyomorral nincs szerelmesked� Hiszen � kegyelmedt�anultam azt a p�gord-i mond�: "El�a lakoma, azt�a t�!" Igen, j�allotta: azt��nem el� J�n, sz�uracsk� a t��a m�v�a. A vacsora v�zt�l megjelent Honor� akire az olvas�ztosan j�ml�zik, hiszen a term�et oly d�blekkel �otta meg, hogy csak lopva mertem r�k pillantani, nehogy felkeltsem Catherine f��nys�t. Honor�izmos karj�n hozta a mi kis Emmanuel� aki m�harmadik �ben j�, m�ozz�gen gyorsan, mert nagy l� �izmos l�kr� volt. Amint megl�tt, p��karj�fel�ny�ta, s m��is csusszant az �karomba, mik�n azt ki�ozta: "� kicsi pap�" Ugyanis mindent kicsinek nevezett, amit szeretett: a mack� a bab�t, a b�ig�t, a bolondp��t. Miut�jobbr�alr�egcs�t s �is �huzig�i kezdte a bajuszomat, s tov�ra is azt k��a: "Kicsi pap� Kicsi pap� Kicsi pap�", �amikor Honor�v�l elvette t�, a fels�kam sajgott egy kiss� az arcom nedves-maszatos volt. Eg� �temben rajongtam a gyermekek�, �k�elen vagyok meg�eni azokat a gyomorbajos gy��et, akik ki nem �hatj�a t� embert, legyen gyermek vagy feln� s m�jobban viszolyognak a kuty��macsk��s lovakt�holott ezek az �atok is oly szeretetre m��tudnak lenni, ha k�k korukt�i nevelt�t. �y v�m, az ilyen emberek sz�ra sokkal kev��ellemes az �t, amelynek legf��elme �en az, hogy szeress�minket is szeressenek. Azt sem tudom, mik� tudj��gukat szeretni sivatagg��oztatott �t� - Nagy megtiszteltet� ugye k�ezte Catherine -, hogy a kir� hint� utazhatott kegyelmed v�g Orl�s-b� - Val� nagy megtiszteltet� de nagy boldogs�ak nem mondan� hiszen a kir� eg� �azoknak a list�t dikt�a nekem, akiket sz�zni k�� � el�lhatja nekem, kik azok? - El, mivel m�mind�etart�tt� - � kik � - Hossz�ista: Conti hercegn�Elbeuf hercegn�Ornano hercegn�Lesdigui�s asszony, Fargis asszony... - J�os isten! Ennyi magas rang�gy! � mind k�telen sz�zet�e menni! - �esk� eml�zz�csak vissza r�hogy az �gi szokny��eesk�volt mind k�a leg�zabb! De nyugodj�meg, a f�iak sem hi�oznak a sz�z�k list�r�Rajta van p��: Suffren atya... - A kir� gy�t� - �y bizony! Cselsz�en kapt� De folytatom: Vautier doktor, az anyakir�n�rvosa, akit b�nbe vetettek. � last but not least, [V�l, de nem utols�ban - sz�erint: az utols�e nem a


legkisebb. (angol)] Bassompierre, aki a Bastille foglya lett. - Bassompierre b�nben! - Amint bizony� tudja, bar�� IV. Henrik egyik legh�sebb h� volt, sajnos azonban titkon h�ss�t k�t Conti hercegn�l... - A kegyelmed f�estv�vel, uram... - Sajnos!... De a h�ss�f� Bassompierre sz�ra sajn�tos, mert h�e kedv�t � belebonyol�t a b�ros elleni vesz�es p�oskod�a. R��l, mivel hercegn�vett feles�l, kezdte hercegnek k�elni mag� s egyre p�ndibb �k�ed�lett. - � mi� r�ki r�zigor��st a kir�, mint a hercegekre? - Mert kit�advezet� ha kirobban egy polg��r�k bajt okozhatna. Egy olyan sereget, amelyet Gaston vezet, k��tf� ak�a pitypang pih�. De az a sereg, amelynek Bassompierre � az �n, m�a kir� hadsereg�k is gondot okozhat. - � mit sz��zs n� az anyakir�n�ez�s�z �ezeknek a nagyuraknak a sz�z�hez? Nem sokat �eklik ezek a dolgok a n�t. Nem ismeri ezeket a "sz�uracsokat �d�csk�t". Legfeljebb a hint�t l�a v�grobajogni a sz�rizsi utc�n. � jaj annak a szeg� szerencs�ennek, aki nem lapul el�gyorsan a falhoz! Mert a hint�lg�lj� s a menet egy ilyen semmis�miatt m�csak meg sem �. Ugyanakkor az anyakir�n�l, kedves olvas�lehetetlen volt z��a verg�. Nem akart Moulins-ba menni. Nevers-t javasolt�neki. Azt is elutas�tta. Akkor Blois-t aj�ott� Hallani sem akart r� Azt �a, hogy "nem �emelt a fi�l ilyen b�sm�, �hogy sem Isten, sem az emberek nem helyeslik azt, ahogyan a fia �e b�k". S miut�Istent � a saj�t�r� vonta, kijelentette, hogy ha m�Compi�e-be z��be, itt is marad, �"legfeljebb lovakkal vonszolhatj�el onnan". (Az olvas�g eml�zhet r�hogy az anyakir�n�z�sen haszn�a ezt a fordulatot.) S azut�m�hozz�tte, hogy csup�egyetlen k�se van: szabad��meg ett� t�dek katon�l, akik fogva tartj� Richelieu nem akarta, hogy b�i k�legyen ak�a sz�z�k, ak�az anyakir�n�ors�z, � h�meggy��m, hogy Lajos nem is tan�kozott vele arr�hogy mit kellene v�szolnia az anyakir�n�k ama furcsa �v�tlan k�s�, hogy Compi�e-ben maradhasson. Az anyakir�n�k err�z ��l Guron � �es� aki P�zsba val�sszat�emkor hitvesemmel egy�gh�tt egy "szer�" eb�e, amelyr�l�tudtam, hogy pazar lesz �az ��sem fogom tudni megenni. Catherine azonban nem akart velem tartani, mert Emmanuel hajnalban kiss��k salakot engedett ki "test�k h��puj� - amint Bouvard doktor szokta volt mondani, a kir�r�z�. Fogacer, aki a h�sunkra t� ott termett, meg�ap�tta, hogy "csak egy kis gyomorront� minden komoly k�kezm� n��atherine-nak azonban azt s�az �� melyet h�eink szeretnek "csalhatatlannak" mondani, hogy a gyermek �apota rosszabbra fordul, ha mag� hagyja, � h�eln�semet k�e, ami� nem tarthat velem, de miel�kil�em volna az ajt�m�ut�m l�egy parthus-nyilat: "Mivel Guron urat �kegyelmedet egy bord�sz�k, ��zolg�majd, ha kedv�seveghetnek a gentil sesso b�ir�." Nagy meglepet�mre Guron � a Zocoli nyitott ajt�a haja �i volt bodor�a, ak�a d�k�arca m�i t�lyel kifestve, az �z� pedig a polg��zokny�nak �a nemesi h�ek usz�os szokny�nak k� kever� volt. Kis h�n kezet cs�tam neki, amikor ily eleg�an ki�zve toppant el� De �nt�sz� erre id�em maradt. Mert amint megl�tt, a keblemre borult, �ecs�ta az arcomat, s k�n azt hajtogatta, hogy mindazon urak k�, akiket sz�s e haz�n megismert (m�edig ismert eleget), engem kedvelt a legjobban, �nagy k� hogy annyira h�yok hercegn�ez, mert �r az els�mad�a lerombolt er�nt adta volna meg mag�nekem. - De h�mit keresel te itt, kedvesk� k�eztem t� - A "L��lt" k��pon az anyakir�n�lzavart, mert gyan�tta, hogy �toltam el a reteszt a k�ln� vezet�t�melyen �azut�a b�ros �juthatott a lakoszt��. � amikor Guron �gpillantott az utc� ahol j�m�a k� kellett aludnom, elt�tte a kereszt�i k�r�eg nem �emelt nyomor�m l�� �nyomban a szolg�t� fogadott. Mindezt a p�zsi n�leven, perg�dj�adta el�kem a Zocoli, de b�ily nagy hitet�� besz� is, �bizony k�ettem, hogy Guron �ak a kereszt�i k�r�s�hat�ra cselekedett. - � j�rzed magad, bar�� �lyeden? - k�eztem. Hitemre, nagyszer�- ki�otta a Zocoli. - Nappal alig van dolgom. De ann�t�van �zaka. Ekkor


megjelent Guron �sillog�emmel, pirospozsg�arccal, ami pedig a test�illeti, sz� hossza egy, s �egveregetett �meg�getett, hogy majd' megf�, s m�visszas�am a Zocoli �get�t. Az eb�k��j�unk, �lig m�j�kott (�teli voltam), amikor megsz�t: - K�ess�m tudatni kegyelmeddel - mivel ez � kapcsolatban k�st kell teljes�nie -, hogy az anyakir�n�ategoricamente [a leghat�zottabban. (olasz)] Compi�e-ben akar maradni, �csakis azt k�, hogy rendelj�vissza mell�azt a sok katon� aki most �. V�m�e szerint, kedves hercegem, mit jelentsen mindez? - Szerintem az� akar Compi�e-ben maradni, hogy min�k�ebb legyen a spanyol N�talf��s ha nem � a sok katona, nyilv�meg fog sz�, olyan messzire, ahol kir�unk keze nem � utol, teh�vagy a N�talf�e, vagy legal� egy olyan francia v�sba vagy er�, amely k� van a hat�oz. - Ez logikusnak t� � hogyhogy a kir� nem sejt semmit err� tervr�holott az anyakir�n�bes�t�e veszi k�? - A kir� term�etesen mindent tud. - � hol rem�az anyakir�n�ened�e lelni? - Ez is nyilv�al�gy La Capelle nev�dben, amely nagyon k� van a spanyolok �al birtokolt Avesnes-hez. Vardes m�i ennek az er�k a parancsnoka, de t�ll�ben most a fia, egy kelek� ifjonc a parancsnok, aki titokban r�lt, hogy befogadja az anyakir�n�menek�ut� Kegyelmednek � itt kell k�l�ie, kedves hercegem. A kir� az udvarba h�a az ifjabb Vardes-t, �otttartja, am�sz�s. Ezalatt pedig kegyelmed, kedves hercegem, l��ban a normandiai Gournay-ba v�at Vardes m�ihoz, �r�szi �hogy t�en vissza La Capelle-be, vegye �ism�a parancsnoks�t �z�a be az er�apuit az anyakir�n�l� - � mi� engem v�sztott�mint missus dominicus-t? - Vardes m�i meglehet� r�rti ember, �a kir� �ondolta, a parancsot is legkevesebb egy hercegnek kell megvinnie n�. - � mit gondol, mit tesz majd az anyakir�n�ha La Capelle kapuj�z�a tal�a, �z�t� s�� lel? - Mit tenne, hercegem? ��et. Az Avesnes-ben �om�z�anyolokt�og mened�t k�i, �sejtelme sem lesz r� hogy mivel ez�al "kir��k �haz�nak �l�lett", soha t� nem l�et Franciaorsz�f��... Szavait r� cs�k�te. Kedves hercegem, szeretn�egy igen k�es k�� feltenni kegyelmednek - folytatta Guron � Gondolja, hogy amikor a kir� Compi�e-be rendelte az udvart, az anyakir�n�l egy��el�eltervezett mindent? - Hogy eg�en �nte legyek, meg vagyok gy�ve r� K�n mi� teljes�tte volna az anyakir�n��s� hogy tudniillik vonj�vissza az �s� kirendelt katon�t? Jobban ismeri a kir� az anyj� hogysem ne tudta volna, mire haszn�a majd a szabads�t. - A kir� teh�fokr�okra, finoman, ennek a hib�l�snek a megt�l� ��te az anyakir�n� - k�ezte Guron. - Meggy��m szerint: igen. - J�os Isten! - ki�ott fel Guron. - H�nem �en olyan-e Lajos, mint a Machiavelli meg�a Fejedelem? Ki hinn�� Milyen csal�a l�zat! - No de kedves Guronom, csal�ak is kell lennie! Machiavelli Fejedelme sem t�machiavellist�k... Hov�enne a finezza, ha nem csapn� be egym�? TIZENNEGYEDIK FEJEZET Megtudv� hogy Gournay-be kell utaznom Vardes m�ihoz, az volt az els�ndolatom, hogy a sv�iak fel�magammal viszem k�ret� Richelieu, akit az �els�vel val�l�oz�m ut�kerestem fel, k�te, hogy a k�retem h�ir�i musk�sb�og �ani, akiket de Cl�c �rancsnokol, ezzel is n�v�a tekint�emet Vardes m�i szem�n. Magam olyan hint� utazom majd, amelyet a kir� c�re �s� s a lov�omon k�l Sault gr�s velem tart. Er� csiklandozott bel�a k�� hogy vajon ez a rengeteg k��engem terhel-e, nekem kell-e a saj�p�emb�izetnem ennek a sok embernek az �lmez�t �sz��t a hossz�n. De alighogy a b�ros elbocs�tt, Charpentier az el�b�n minden gondomt�egszabad�tt, mert sz�s mosollyal �y�t egy csod�n t�t ersz�t. � amikor megk�eztem, el kell-e sz�lnom a p�zel, � felelt: - Sz�ncs r� A b�ros �m szeretne


kegyelmednek m�ezzel is gondot okozni. Ha marad valami a k��k kifizet� ut� az�ehet, akinek kegyelmed sz�a. �yesnek tal�am ezt az "akinek kegyelmed sz�a" fordulatot, hiszen nyilv�al�ogy kinek sz�m a fennmarad�szeget. � igencsak �tem, hogy e k�s el�z�se sor�ink� Richelieu-vel volt dolgom, mint a kir�yal, mert m�a kir�, aki megvetette a f�� �a k�kez�, �g�l �m�kkal is igen fukar volt, addig a b�ros, aki szerette a f��, a h�it�em tagadta meg ezt az �ezetet, �nagyvonal�egfizetett a megb�s�l v�ett mindennem�k�vagy k�st. Tudatnom kellett Catherine-nal, hogy egy k�s kedv�t ism��kell kelnem; bejelent�mre, amint az v�at�lt, k�ekben �szemreh��kban t�ki: azzal v�lt, hogy csak a kir�t �Richelieu-t szeretem. �pedig csup�amolyan "�ik ker�; el�egy odavetett sz� m�s fak��hagyom; semmit sem sz�t nekem; csak az� vettem feles�l, hogy az �zak�at kellemess�egye; teljesen mindegy nekem, hogy vele vagyok-e vagy egy m�k asszonnyal! R��l rajongok a k�s�s feh�zem�ek�, ha egy nem t��mber bel�a szob�, kimeredt szemmel b�lom, hogy att�ehet tartani, mindj� r�tem magam, let�m r�a ruh��coram populo [Nyilv�san, mindenki szeme l��. (olasz)] szerelmeskedem vele. Mivel szerettem volna mihamar� v�t vetni a sz�datnak, magamhoz akartam �ni Catherine-t, de j� l�am el�a k�csukl� foglyul ejteni, nehogy d� �ekarmoljon. Amiut�� lefegyvereztem, �ecs�tam az arc� a nyak� s azt suttogtam a f� hogy mind�e h�mn� napig leszek t�l, a k�sem cseppet sem vesz�es, �� �egyetlen sz��m, sz�m, arany angyalom. Am�� bec�ettem, arra gondoltam, hogy tal�minden egyes hib�hoz t�ul egy er�, s ez� van az, hogy Catherine, akiben t�g a birtokl� v�, egyben a legszeret�hitves is. �p, amikor kezdett megnyugodni, palot� nagykapuja hatalmas robajjal kiny�, �Catherine-om, felsz�gatv�k�eit, alig akart hinni sz�szem�k, amikor a f� m� kilesve l�a, hogy Cl�c �zet�vel meg�ezik az udvarunkra h�usk�s, a kir�i hint� pedig Sault gr�z� ki - akit Richelieu az� v�sztott mell�t�ul, mert Vardes m�i r� ismer� Catherine nyomban utas�tta Bazimont asszonyt, hogy vezesse be a nagyterembe Sault gr� �Cl�c urat (s az �k�semre H�r kapit�t is, b��m k��ra kelni vel�s szolg�on f�ekik bort �valami harapnival�s hasonl�pen l��el a musk�sokat is, az udvaron. Engem pedig megk�, menjek le az urak el�vezessem � a nagyterembe, s k�jem vel�gy hamarosan � csatlakozik hozz�. S nemsok� val� megjelent a nagyteremben, m�ozz�okkal gyorsabban, mint v�am, sz�n megf�lk�, kicsinos�a ��lt�. H�rnek, b�igyekezett leplezni, l�at� h�lgett, hogy b�oharat ihat Sault gr�l �a kir� egyik musk�s kapit��l, de azt is l�am rajta, rosszulesik neki, hogy �em viszem magammal az � Megeml�ttem h� hogy a kir� parancs� kell ez� musk�s k�rettel � indulnom. A "parancs" sz�llat� amely eg� �t�k vez�sillaga volt, hiszen hol kapta, hol adta a parancsokat, H�r nyomban f�r� amikor felh�am a figyelm� hogy a t�ll�mben �si felel�g nehezedik r�neki kell vigy�ia hitvesemre, gyermekemre, h��mre �palot�a, m�kifejezetten boldog volt. Bemutattam Catherine-nak Sault gr�, akit nem fogadott t�r��san, mert �artotta, hogy �lt a t�am �cinkosom a susai t�e�z�l folytatott enyelg�imben. Amint meghallotta, hogy Nicolas-nak is velem kell tartania, elk� hozz�gy komorn� hogy �es�e: k��e kell, egy m�k komorn�meg Honor�� menesztett, azzal az utas�ssal, hogy hozza a nagyterembe gyermek� akit szeretett volna megmutatni vend�inknek. Fogacer mondogatta, hogy Catherine annyira b�a fi�, hogy ha az �en egy nap lesz�na a f�e, hitvesem biztosan �erekedn�ag�az im�k t�� hogy bemutassa az � a kis Emmanuelt. �zint�sz� nem tudn�megmondani, mi volt nagyobb hat�al Sault gr�: kisfiunk sz�pofik� vagy Honor�keblei. De mivel t�etes �ber volt, nem adta k��elen tan�t annak, melyiket v�sztan�V�l megjelent Nicolas is, nyom�n Henriette-tel, aki m�f�e t�z� miatt s�og�, holott r� id�kellett csak elv�iuk s k�s�ljess�el vesz�telen volt. Nicolas, miut�a lehet�gudvariasabban �lte a t�as�t, Cl�c �rj� vetette mag� Amint az


olvas�zony� eml�zik r�Cl�c �colas b�ja volt, s a testv�k nagyon szerett�egym�, ez� is tervezt��hogy Nicolas egy napon kil�a szolg�tomb�s be� a kir� musk�sai k� De, mint tudjuk, Lajos j�agy�val ez a l�s egyre halaszt�t, oly sok szolg�tot tett nekem Nicolas, �annyira szerettem � � szeretett engem. Richelieu meghagyta, hogy l��ban kell ezt az �int�em, � h�r�re fogtam a b�oharazgat�, s nemcsak a mi�et, hanem a musk�sok�is, akiknek a kup�ba a komorn�k �tt�a bort, kett�lvezettel szolg�a a katon�ak, tekintve, hogy e le�ok igen b�sak voltak, s l�ukra a musk�sok meg-megp�intett�a bajuszukat. Itt meg kell jegyeznem, hogy ezeket a komorn�t aty�v�gatta, a saj��� szerint, amikor mi m�La Rochelle-ben voltunk, s b�Catherine-t elkeser�tte e v�gat� nem mert elk� egyet sem aty�v�sztottjai k�, holott m�or gyorsan kiadta az � egy-egy t�osan g�lyded le�z�. J�am igencsak �tem g��ss�nak, mert ha nem tart t� hogy megs�i aty�t, el�ut�csupa r�nya szolg� volna n�nk. B�Cl�c � is felaj�ottam, hogy utazz�Sault gr�l �velem a kir�i hint�, �m fogadta el a megh�st, mert a musk�sok �n akart haladni, Nicolas pedig - testv� szeretett�ajtva - szint�vele tartott, amit k�bb igencsak megb�atott, hiszen nem volt hozz�okva az ilyen hossz�agl�oz, �mire Gournayba ��gy felt� a fenek�a nyereg, hogy merev l�al b� csak j�i: cs��is ez�, b�cseppet sem gonoszan, a musk�sok, akik a kisebbik fi�ttek most el��lt az id�bt�d�nt elszenvedett b�sek�. Egy�� �allottam, hogy Cl�c �igor� nemigen s�ett senkit. Tudt� hogy a kir�i katonas��semmif� szab�talans�nem n�et�: sem a k�s, sem a k�ess�ulaszt� sem a fegyelmezetlen viselked�- de legf�pen a p�aj nem. Vardes m�i h� a normandiai Gournay-ban nemigen �emelte ki a kast� nevet, hiszen csak egyetlen tornya volt, b�az igen r� �sz� � mivel Vardes �ztudottan r� �j�mesi csal��z�azott �rendk�l gazdag is volt, csak a fukars�val magyar�attam, hogy nem �ttetett tov�i tornyokat a kast��z, holott joga lett volna hozz�A kicsinyess� m�besz�et�nk kezdet�megmutatkozott, mert b�a legudvariasabban fogadott benn� Sault gr� �engem, l�at� elsz�edt arra a gondolatra, hogy neki kell elsz��lnia �etetnie a h�usk�st. Siettem megnyugtatni. El� ha egy legel� rendelkez�nkre bocs� ahol a musk�saink lovai legelhetnek, �eg f�rhetik s�aikat �a szabadban s�ek-f�tnek. Meg kell jegyeznem azt is, hogy nemcsak Vardes �lt fukar: a term�et is fukarul b� �e; kicsi �hihetetlen�na emberke volt. K�k�en m�arc�k ny�sai is sz�szabattak: a szeme, orrlyuka, ajka. A testi er�ns�t mintegy ellens�and�rdes �y hars� hangon besz�, hogy egym��s k�tben minden�llani lehetett. De szellemiekben �hat�zotts�an sem sz��t, amint az besz�et�nk sor�gyorsan kider�- M�i - mondtam, egyenesen a t�yra t�e -, kegyelmed a La Capelle er�arancsnoka, a t�ll�ben pedig a fia, aki sajn�tos m� olyasvalamit k��t ifj�v�en elk�ni, ami� fels�rul�al v�lhatj� de m�kegyelmedet is, felt�, hogy nem siker�j�n k�avatkoznunk s megakad�oznunk, hogy a veszt� rohanjon. - Mit csin�? Mit csin�? - ki�otta Vardes m�i, s az arca oly feh�lett, mint a h�- Pillanatnyilag m�semmit. De b�yre k��it meg kell akad�oznunk. M�i, �nte leszek kegyelmedhez, de tudnia kell, hogy �amtitokr�an sz�mir� tov�iakban hallgatnia kell. Arr�an sz�ogy az anyakir�n�olnap este meg fog sz� a compi�e-i kast�b�s �ak fel�ndul, La Capelle-be, a kegyelmed fia ugyanis meg�rte, hogy megnyitja el� az er�apuit s mened�t ny�eki, oly hossz�n � ameddig csak k�nja. - Micsoda? Micsoda? ki�ozta Vardes � er�angja most igencsak remegett. - De h�ki �i ezt? R�ztam La Capelle parancsnoks�t! � �t m�! M�csak meg sem besz� velem, velem, az apj�l! Hogy k�eli ez a sz�, hogy nekit�d egy �snak, aki egy k�egyint�el agyoncsaphatja? Tiszta �ts� a legocsm�abb �l� m�etetlen ostobas� � ugyanakkor mi a csud�t keresne � n�nk mened�t az anyakir�n� - � azt hiszem, tudom, mi� - v�szoltam. - La Capelle er��az anyakir�n�sztelens�ben azt k�eli, hogy l�ekkel csipk�tt falai m� jobb poz�� t�yalhat a


kir�yal. S m�azzal is h�leg mag�k, hogy ha a kir� net�megostromolja La Capelle-t, a spanyolok a k�i Avesnes-b� seg��re sietnek. - � a fiam csal�nk nev�adn�hhez az elvetem�zad�oz? - ki�otta a m�i, m�visszanyerve mennyd� hangj� - Hogy a nyavalya t� ki az ostoba fajank�M�holnap - �tte, s egy fiatalembert is megsz�en� lend�l pattant fel karossz�b�hab�nem volt nagy a s�amit f�ellett emelnie...) -, m�holnap hajnalban nyeregbe sz�ok, �La Capelle-be v�atok, hogy megt�jem annak a taknyosnak az orr� A semmirekell� csirkefog� szarh�! Hogy vinn�l az �g, s dobn� fortyog�tj�, am�oda�k, hogy megb�a minden v���ostobas�t! - M�i - mondtam -, a fi�nem tal�a La Capelle-ben. A kir�, amint k�i � tudom� szerzett az anyakir�n�erv�l, a Louvre-ba rendelte a kegyelmed fi� s ott is tartja egy darabig, an��y egy sz� is el�ln�eki, mi�. - Te j�! - ki�otta Vardes �eszketve haragj�n. - Akkor h�La Capelle parancsnok n��adt, mik�n a spanyolok ott vannak, k��snyire t�k, Avesnes-ben, s rajta�er�lfoglalhatj�La Capelle-t, hiszen a fiam is ��is t�l vagyunk! Micsoda gyal�t! - M�i - mondtam erre -, sok id�teln�k�retr�ondoskodnia. Engedje meg, hogy felaj�jam a saj�mat, ami p�� sem ker�szen a musk�sok sz��t ��lmez�t a kir� fedezi. Ez az � Vardes �evenj� tal�. � persze mag�l �et�volt, hogy �is vele tartok, hiszen egyed�k�retem n��m indulhattam vissza P�zsba, a vesz�es francia orsz�takon. Vacsora ut� amely sajnos szerzetesi volt, megk�em Sault gr�, hogy j�n a szob�a, egy kis n�szemk� besz�et�e. � mivel felt�ekem, hogy a sz�t sem nyitotta ki Vardes �lenl�ben, megk�eztem, mik� v�kedik a h�gazd�r� - Nos h� kezdetben gyanakodtam, hogy tal�egy h�pend�i�l, olyan elk�szt� t�hogy egy ilyen taknyos k�k a saj�szak�� dacolni merjen a kir�yal, s �en most, amikor Lajos oly kem�en les�t az �eesk�: sz�zte vagy a Bastille-ba z�a �. De a m�i �nte felh�rod� eloszlatta a gyan� Maradt azonban m�egy nyitott k�� ami nyugtalan� mi t�nik, ha Vardes �a id�ben visszat� La Capelle-be �nem hajland�put nyitni az apj�k? Abb��s kavarod�sz�azn� - � ha � e kavarod�k�ette �ezik meg az anyakir�n�mit tesz kegyelmed? Letart�tja? - Isten �z, hiszen arra nincs parancsom! � b�ibe lefogadn� hogy a kir� nem �ne neki! Hiszen ezt � k�ed�megtehetn�ha akarn�pontosan tudja, mikor �hov���ek�z anyja. - � vajon mi� nem akarn� - Ez nyilv�al�obb szeretn�z anyj�kir�s�n k�l tudni, mint bel� � �� szerint az anyakir�n�l fogja k�ni azt a j�ehetetlen hib� hogy a spanyolokhoz menek� z�a tal�a La Capelle kapuit? - A kir� mindenesetre � gondolja. J�smeri az anyj� hat�alanul konok �nem sok � szorult bel�A kir� visszavonta Compi�e-b�z �s� kirendelt katon�t, s hogy most a kalicka ajtaja r�yire kiny�, a mad�a biztosan kirep�ban a hitben, hogy a bolondj�j�tja a fi�l, holott val�an vele j�tja Lajos a bolondj� Pontban este t��or �ezt�g La Capelle falai al�Egy koromfekete felh�rtelen eltakarta a ragyog�ldat, amely mindeddig vil�tott utunkon, s egyszerre oly szuroks� �zaka borult r�, hogy f�y�t kellett gy�unk, mert semmit sem l�unk. La Capelle-nek, amint sejtett�gyon magas, er�s vasalt kapuja volt, melyet h�m hatalmas lakat z�. Cl�c �rancs� k�sz�a termet�rospozsg�musk�s verni kezdte a kaput, nyugodt sz�el �hatalmas l��l, �gy egy id��meg is jelent egy borzas fej, az egyik l�ben. - Az anyakir�n��ret�z tartoznak, uraim? k�ezte. Ekkor Vardes ��ott a hint�, mint krampusz a dobozb�s sztentori hangon �ni kezdett: Gyorsan! F�y�ide, hogy felismerjen ez a csirkefog�s van k� ilyet k�ezni, ennek a semmirekell�ul�! Nem, nem, �ster! Mi nem az anyakir�n��ret�z tartozunk, hanem valamennyien Franciaorsz�kir��k alattval�agyunk, s neki �csakis neki engedelmesked�s most nyiss azonnal ajt�te �gfattya! - De h�mi azt a parancsot kaptuk, m�i �ogy csakis az anyakir�n�k nyithatunk kaput. - Kit�apt�k azt a parancsot? A fiamt�� kicsoda La Capelle parancsnoka? A fiam vagy � Kit b�tt meg a kir� a parancsnoks�al? Ki rekrut�a a katon�t? Ki


fizeti a zsoldjukat? Nyisd ki, te csirkefog�e azonnal, k�n megk�m a musk�sokat, hogy l� sz�a kaput �er� erej�l hatoljanak be az er�! � esk� te ostoba fajank�ogy ha r�nyszer�sz, h�a saj�kezemmel k� f� hely�g �es katon�t, �veled fogom kezdeni... B�a fenyeget�kiss�bszurd volt, a hanger�att igencsak f�lmetesen hatott, �gy a l�ekben - legal�is azokban, amelyeket l�i lehetett - egyre t�fej jelent meg, s a hozz�k tartoz��k szemreh�� �szitkokat z�ttak az �sterre, �gy alig egy perc m�m�ki is ny� a kapu, utat engedve a m�inak, nekem, Sault gr�k, Cl�cnak �a h�usk�snak. Vardes m�i, a d�m�mindig v�l�ccal, bevezetett minket a nagyterembe, amely igen sz�helyis�lett volna, ha az egyik fal�nem l�eket v�ak volna ablakok helyett; ablak csup�az udvar fel�falon volt. A ny�ellen� az �zaka kellemesen h�volt, a l�eken bef�z���a a termet. A kandall� apr�nggal �tt a t� a vacsora igen sz�volt: k�flaska bor �egy kis harapnival�mikor az egyik ablakon �egy pillant� vetettem az udvarra, l�am - ��ztem is! -, hogy musk�saink nagy t�aktak s a l�j�l pecseny�s� � hidd el, olvas�hogy e pillanatban sz�sebben lettem volna musk�s, mint herceg �pair... Alighogy letelepedt�nyersf�l k��erek asztal k� megjelent egy nagyon j�lt�t, meglehet� magas, csinos arc�talember, akinek a haja hossz�t �g�r, tekintet�n azonban nem sok �elem ragyogott, amib�� levontam azt a k�keztet�, hogy Vardes ��k teste sikeresebb m� term�etnek, mint a szelleme. - Aty�ram - mondta meghajolva -, tisztelettel k�nt� Vardes m�i egy megvet�zmozdulattal intett, hogy �le, de sz� egy sz�em sz�hozz�Cs�t�dt, melyet �igencsak k�snak �ztem. A m�i l�ol�kintettel m�gette a fi� s a fog��sszeszor�tta, hogy a szavak, melyek a sz�t nyomt� k�elenek voltak elhagyni a sz�t. V�l m�s siker�gsz�nia. A hangja most tompa volt, f�telen, s nehezen t�ki a tork� - Francois - mondta -, el�r is bemutatom kegyelmednek az urakat, akik az� j�k, hogy seg� kezet ny�nak nek�bajban, melyet fiamuram kavart. Jobbomon Orbieu �, herceg �pair, kir�i tan�os. Bal oldalamon Sault gr�oglal helyet, �els� egyik hadsereg�k ezredese. Mellette Cl�c musk�s kapit�. Ez a h�m � �els� ir�i rend�etetlen h�r�smert orsz�zerte, �mindh�an haboz�n���t�ldozn�kir�unk�. Uraim - folytatta r� cs�ut� fel� fordulva -, engedj�meg, hogy bemutassam kegyelmeteknek legid�b fiamat, Francois de Vardes-t, a kir��el�l�tszeg�. Francois els�dt e szavak hallat� szinte beleroskadt karossz�be, s�i ugyan nem s�, de s�pislogott. Cseppet sem tetszett nekem a m�inak e bevezet� �y �ztem, hogy Vardes �ls�san el�zaladt: k�rtelen �let�nem p�atlan vizsg�d�ut�hozta meg, hanem el�. Mindazon�al nem lett volna m� k�avatkozni, ha nem sz� meg Francois elhal�ngon, sors� mintegy m�bele is t�ve: - Uraim, az� j�k, hogy a Bastille-ba k�rjenek? - Nem, uram - mondtam mindj�. - Erre csak Franciaorsz�kir�a adhat utas�st. � mi nem kaptunk ilyet. Nem vagyunk sem b�k, sem b�n�, hanem Vardes m�i bar�i, k�kez��en a kegyelmed�s. � a kiutat keress�dkettej�m� abb� neh�helyzetb�amit kegyelmed okozott az�al, hogy ifj�ggondolatlans�al dar�f�ekbe ny�Ez� szeretn�feltenni kegyelmednek n�ny k��, s k�m, adja becs�av� hogy �nt�fog v�szolni r�k. - Becs�avamat adom, nagyuram mondta Francois, s mintha egyszerre �et k�z�volna bel� - Hogy jutott esz� felaj�ani az anyakir�n�k La Capelle-t mened�l? - � nem aj�ottam fel! Megk�ek r�az �v�n. - Ki k�e meg? - Moret gr� - � igen! Moret gr�- mondotta megvet�Vardes m�i. - Moret gr�ifejezetten csak az� j�Compi�e-b�a Capelle-be - folytatta Francois -, hogy megk�en, s�esdve k�en, fogadjam be az er� az anyakir�n�s ny�k neki mened�t. - � kegyelmed igent mondott e k�sre? - �y van, nagyuram. - Esz� sem jutott, hogy az anyakir�n�ha megsz� Compi�e-b�megszegi a kir� parancs� kegyelmed pedig a cinkost�� v�k, ha mened�t ny�eki La Capelle-ben? Nagyon megsajn�am az anyakir�n� uram. � a k�snek k�yomat�t adott, hogy t��ezett, meg az is, hogy egy v�szerinti kir�i herceg k�t�tte. - Moret nem v�szerinti kir�i herceg - vetette


k� Vardes m�i -, csup�egy kir�i fatty� � mi� nem tan�kozott az atyj�l, miel�Moret gr�k igent mondott volna? Hiszen Vardes m�i La Capelle parancsnoka! - Mert f�em, hogy �utas�a a k�st. - Mi�? - Mert aty�felt�en h� a b�rosnak �a b�ros politik�nak. - � kegyelmed nem? - A legkev��em. - � �ondolja, hogy �l�ess� fel�a az apj�? - Ebben az esetben igen. Csakhogy a kir� is rendk�l nagyra becs�chelieu b�rost, s �k �� � cselsz�t��y v� teh� hogy kegyelmed �els�n�is jobban tudja, mi szolg�a orsz�nk jav� Erre Francois m�nem tudott mit felelni, helyette Vardes m�i sz�t meg, s ez� nem is annyira nyersen, mint ink� b�tosan megjegyezte: - Fiamuram, kegyelmed a vil�legostob� embere. Nem akartam, hogy a besz�et�ilyen ir�ba terel�k, ez� gyorsan visszavettem a sz� - Francois, a saj�elhat�z�b�ent az udvarba? - Nem, uram! A kir� h�tott. - � mit �tott mondani kegyelmednek? - Az �il�n semmit. - Esz� sem jutott, hogy az udvarba rendel� �ef�en �hat az anyakir�n�k �rt mened�el? - Nem, ez nem jutott eszembe, uram. � mivel a kir� tov�ra sem sz�hozz� enged�t k�em a t�z�a, amit azonban �els� megtagadott. - De hiszen kegyelmed m�s itt van! - Igen, mert megsz�m. - Megsz�t! - ki�ott fel Vardes m�i. - A szents�t! Azt akarja mondani, hogy a kir� enged�e n��agyta a Louvre-t? - Igen, ez t�nt - mondta Francois, lehorgasztott fejjel. D�nten n��sze. - Tiszt�n van vele, Francois, hogy mit tett?! - kiab� Vardes m�i. - �y megs�ette �els�t, hogy sohasem fog kegyelmednek megbocs�ni! A legutols�mmirekell�m viselkedn��! Udvariatlans�val s�an v�tt az etikett ellen, s ha m�az �l�t is a m�egre tessz�rom lehet� van, amivel sz�lhat: ��z�zet� b�n vagy a h� b�ja. E szavakra a szeg� Francois kis h�n s�a fakadt, �nagy er�z�ssel legy�k�eit, nehogy mindennek tetej�n m�gy�nak is gondoljuk. Most m�gyorsan le akartam z�i az � - M�i �mondtam Vardes-nak -, ideje, hogy "�unk elaltasson", ahogyan j�nrik kir�unk mondotta volt. Engedje meg, hogy musk�saink s�rt verjenek az udvaron, minket h�unkat pedig sz�skedj�elsz��lni a fellegv�an. �y is t�nt, s amikor Vardes m�i megmutatta a szob�t, megk�em, v�sunk n�ny sz��szemk� - M�i �mondtam, amikor az ajt�csuk�t m�t� azt hiszem, az lesz a legjobb, ha a fia azonnal elhagyja Franciaorsz�t. - � is azt hiszem. De hov�ehetne? A N�talf�e? Lotaringi�? N�torsz�a? Ezek az orsz�k mind ellens�ink, �ha a fiam n�k keres mened�t, m�ink� az �l�gyan� keveredik. - De ott van m�Anglia is. Van egy bar��ondonban, aki bizony� befogadn�s a sz�yai al�enn� fi� - De ez egy vagyonba fog ker�- ki�otta Vardes m�i, karj�k��eesetten az �ek emelve. - Csak a haj� a La Manche csatorn�val�kel�ker���, m�i � bar��Lady Markby, igen el��azdag �nagylelk�gy. � mihez kezd egy ilyen el��lgy az �ostoba fiammal? - �y gondolom, fog tal�i a sz�ra valami foglalatoss�t a h�n� Ezzel b� vettem a m�it� nyugov�t�em, mert hal�san f�dt voltam m� De miel��mba mer�volna, eszembe jutott, mennyire helyt�� az �rev�lem, melyet La Rochelle-ben tettem, amikor a semmirekell�nceaux k�zer is kis h�n meghi�tta, hogy megl�gathassam Rohan hercegn� a legnagyobb k� nem is mindig a Machiavellik okozz�az �am�ter� hanem a kisszer��� k�v�aja: a fontoskod�s az ostob� Sok� nem tudtam elaludni, b�Francois miatt nem volt okom nyugtalankodni. Lady Markby bolondul a nadr�rt, f�, ha visel�fiatal �er�egy ilyen pelyhes pipi, mint Francois, f�fog� ha el� De mi� kifog�ln�ezt? Hiszen ugyanakkor anyja helyett anyja is lesz. Megtan�a j�dorra, az �daj�kokra, az angol nyelvre, �ki tudja m�mi mindenre. Am�a kir� bocs�t� v� amit nem holnap fog elnyerni, Francois-nak sokkal jobb helye lesz egy �ban, mint egy er�n, ahol a parancsnokot kell j�zania. Mindenki tegye azt, amihez tehets� van. - Uram, egy sz�k�m! - Kegyed az, sz�olvas� Feltehetek egy k�� kegyelmednek? - T� mindig is k�ezhetett. - De most mintha m�csak Orbieu hercegn��etne felvil�s�st t�net�k n�ly hom�os pontj�illet�. - Ez azonban nem kiz�lagos


joga a hercegn�k. H�tlans�volna a kegyed k��t meg nem hallanom. Hiszen oly sok sz�ss�t tett nekem a m�n. - �? - Bizony, kegyed. A k��i seg�ttek megvil�tani elbesz�sem bizonyos pontjait, melyek k�n tal��hetetlenek maradtak volna az olvas�z�ra. - Akkor ism�f�szek egy k��, kegyes engedelm�l. Mi� min�t oly sz��y b�, hogy az anyakir�n�vesnes-be sz�t, a spanyolokhoz? - Mert a spanyolok leg�zabb ellens�ink, ez� ha valaki t� k�mened�t, el�lja haz�t �kir�� - De hiszen Gaston, nem is tudom, h�szor, megtette ugyanezt, amikor a lotaringiai herceg vend�zeretet��ezte, aki szint�esk�lens�nk. - Az eg�en m�dolog. Gaston a francia tr��m�osa, mert b�j�k mindeddig nem sz�t fia. B�ol l�en is Gaston, az marad, aki volt: v�, rangja s v�at��ge nem v�ozik. Viszont az anyakir�n�ha �� fia orsz�nak hat�it, t� m�nem anyakir�n�Egyszeriben senki-semmi lesz, �- ellent�en Gastonnal - j�e sincs t�. Hogy senki-semmi lesz, azt jelenti, hogy �si vesztes��, anyagi �erk�i �elemben egyar�. Elvesz� P�zst, elvesz� a Louvre-t, elvesz� sz�vid� rezidenci�, s f� elvesz� a gy�r�emburgpalot� melyet annyira szeretett. Franciaorsz�an marad minden vagyona, elvesz� �s j�elm� amely t�mint egymilli�any, hogy a kir� nagyvonal��uttat�ir��ne is besz��� m�nem �anciaorsz�legmagasabb rang�cegn� Nem �ott ezut�a kir�i tan�ban - illetve nem tagadhatja meg, hogy r�t vegyen az �unk�ban, amivel �� hatalm�bizony�atta. Nem besz�et t� da sola a solo a kir�yal. Olyan m�csak, mint egy hadvez� aki cserbenhagyta csapatait. M�nem a feje, legf�ihlet��v��a Richelieu elleni �eesk�k. Arra sincs t� m�, hogy �z�vel, hiszt��nagyjeleneteivel gy�je a kir�t. Semmi befoly� sincs ezent�kir�s��e. - Gondolja, hogy Lajos egyszer m�visszah�a Franciaorsz�a? - Biztosra veszem, hogy nem. Ett� g�, durva �szeretetlen any�l csak rosszat kapott eg� �t�n, gyermekkor�n ��mint kir�k�. Lajos nem felejt. De most �tenn�fel egy k�� kegyednek, sz�olvas� - Hallgatom, uram. - Mi� nevet? Mert mulats�snak tal�m, hogy �ehetem a szerep� - Miel�a k��met f�nn� megk�m, pr�ja meg az anyakir�n��e k�elni mag� - Nem sz�sen. De az� megteszem, hogy a kedv�n j�ak. H�san k�n�Folytassuk h� Az anyakir�n�miut�elmenek�mpi�e-b�Sains-ben megtudja, hogy La Capelle nem nyitja meg a kapuj�el�. Ekkor sir�ozni kezd �m�kat v�l a kialakult helyzet�: �m akarta elhagyni Franciaorsz�t, de mivel La Capellebe nem engedik be, m�s r�nyszer�gy t�zz�a kir�s��s ellens�i �en ezt akart� Mi a v�m�e err�z �el�� Hogy gyerekesen rosszhiszem�szen az anyakir�n�senki sem k�szer�tte, hogy tegye azt, amit "ellens�i" akarnak. Ha La Capelle kapuj�z�a tal�a, vissza is fordulhatott volna, s ha Compi�ebe nem akart visszat�i, h�v�szthatott volna egy m�k francia v�st is, p�� Saint-Quentint. � Saint-Quentinb�sm�t�yal� kezdem�ezhetett volna a kir�yal. - Bravissimo! Ehelyett azonban, sz�olvas�1631. j� 30-� d�t�n� �or, az anyakir�n�eg�ezett Avesnes-be, s a korm�z�r�coeur �voll�ben a Franciaorsz�c�re nev�ad� sz�t meg. A fogad�rsze rettent�eg�esnek t�ett a luxemburg-b� pompa ut� T�hossz� m� m�Br�ben van, ahol fogadj�a spanyolok, de nem mondhatn�, hogy a legnagyobb tisztelettel. - Mi� nem? - A kir�n�ddig volt fontos a spanyol korm�zat sz�ra, am�P�zsban, a kir�i tan�ban t�dta nagy vehemenci�l XIII. Lajos spanyolellenes politik�t. Br�ben azonban nem sok haszn�vehett�ennek a parancsol�rm�et�harap�edv�g h�nek. - Nem cinikus kiss�z a hozz�l� - Durva �cinikus. Az uralkod�zonban ilyenek, ha �am��an sz�zt k�em, sz� olvas�hogy pr�ja bele�i mag�az anyakir�n�elyzet�, aki Br�ben m�meglehet� csal�t �ki��ult lehetett. A szitu��melybe bele kell k�elnie mag� a k�kez�z anyakir�n�evelet �Lajosnak. Mit � volna kegyed a hely�n? Csak hogy �se, mit k�k: csup�a helyzet� k�elje bele mag� de a saj�jelleme szerint d�� - J�os � De neh�feladat! Legyen eln� hozz� uram, ha kudarcot vallok. �etemben el�r �utolj� fordul el�ogy egy anyakir�n��e kell b�. - Pr�ja meg,


�csak az ��e hallgasson! - Nos h� el�r is, m�miel�kihegyezn�a tollam, elism�ln�magamban IV. Henrik b� mond�t, amely az ecet �a m�kever� ar�� vonatkozik. S azt is eld�n� hogy mivel a "fiamnak" �k, mindenk� kedves, gy�d, anyai �b��ngot fogok meg�El�r� biztos�n�a kir�t, hogy csak az� hagytam el Compi�e-t, mert fogs�m miatt rossz eml�k f� hozz�Arra gondoltam, hogy tal�La Capelle-ben az urak bar��sabban b�ak majd velem, mint az �etemre kirendelt katon� De amikor La Capelle-be �eztem, �a kaput z�a tal�am, eg�en elvesz�ttem a fejem, s Avesnes-ben kerestem mened�t, amit ma m�f�t� sajn�k. �els� bocs�t�k�m, ami� oly konokul viselkedtem Richelieu �n. � ha a fiam megbocs�a ezt a szerencs�en kiruccan�mat s megengedi, hogy visszat�ek az udvarba, �rem, hogy a j�en soha semmit sem mondok vagy teszek a b�ros ellen. - Sz�olvas�kegyed n�sz�dnyi k�ssel sz�t! T�etes anyakir�n�ett volna, s ha a kegyed level�veszi k�ez a kir�, biztosan megenyh�g ha kezdetben n� gyanakv�al szeml� is b�at� s ut�sz�s pr��lnek veti al�hogy meggy�j��ntes�r�Sajnos azonban az igazi anyakir�n�level�meg�a, kor�sem olaj�t ny�t �a kir�nak! �p ellenkez�. Levele f�elen, gy�� bossz�jas, �m�k�arc�an hazugs�is cs�a. Engedje meg, hogy �efoglaljam e szemreh���dat l�eg� Kiz�lag a b�ros hib�b�agyok ma Franciaorsz�hat�in k�l. ���tt menek�. (Holott val�an a kir�, �egyed�k a kir� volt az, aki visszavonta a kir�n�rizet� kirendelt katon�t.) A b�ros ��tta a La Capelle-i csapd� (Pedig sokkal ink� Moret gr�olt a ludas, aki r�tte Francois de Vardes-t, hogy nyissa meg La Capelle kapuj��e el�) Folytassuk: Richelieu volt az, aki La Capelle elfoglal�val (Richelieu sosem foglalta el La Capelle-t: az er�aj�parancsnok�k "adta meg" mag� r�nyszer�tte, hogy l�e �a hat�, holott �ndenn�jobban irt�t e l�st megtenni. (Akkor h�mi� tette meg?) M�azt is hozz�zi magyar�od��en, hogy csup�az� l�e �az orsz�at�, mert a kir� lovasai �� (Ami mesebesz� hiszen a kir�nak nem is maradt katon� azon a vid�n, kiv� azokat a musk�sokat, akik m�en aludtak intra muros, amikor az anyakir�n�lhaladt a La Capelle-i er�l�) Az anyakir�n�evel�l levonhat�gk�keztet� a b�ros akarata teljes�mikor any�is, fi�is ki� Franciaorsz���abb hazugs� Richelieu k�szer�tte volna Gastont, hogy ism�lten Lotaringi� sz�k s az anyakir�n� hogy Br�ben keressen mened�t? - S kegyelmed mik� �egezn� t�nteket? - �y, hogy az anyakir�n�miut�a hadsz��n csat�vesztett, most a t�lb�a level�l vagdalkozva k�nt gy�, s level�r��l nyilv�ss�a is hozta. Ami rosszhiszem�igen �en l�s volt, s miut�megtette, m�semmi es�e sem volt r�hogy helyzet�jav�on. Ha pedig a tan�ad�ikt��neki ezt a kirohan�, h�nekik sincs t�esz�nt �� s v�at�ogy tov�i meggondolatlans�k elk��re fogj�sarkallni a kir�n� Az anyakir�n�yilv�al�abban a hi��ben t�a a nyilv�ss�el� fi�k � szemreh��rokat, hogy Franciaorsz�ellens�i a maguk� teszik �t�gatj�az � A kir� csak �udott v�kezni a nyilv�s r�lmaz�ellen, ha szint�ny� levelet int�az anyj�z. Ez a lev�azonban rendk�l visszafogott. Nem s�i, nem t�dja az anyakir�n� Nem v�lja hazugs�al. A kir� csup�csod�oz�nak ad hangot, ami� "azok, akik e lev�meg�s� k�tett� nem �llottak val�n t�ekkel el�akodni". Sajnos azonban, amint kegyed is tudja, sz�olvas�az anyakir�n�y�thatatlan konoks�an szenved: viselked� oly logik�an, hogy szinte lehetetlen k�ni. Montaigne �a e tulajdons��"A makacss�az ostobas�legbiztosabb jele." A meghat�z�pontos, de szerintem nem teljes, mert a butas�oz g�s f�evezet� sz��is t�ul, hiszen a konok ember mindig igyekszik elrejteni - maga el�pp�mint m�k el�, milyen gy�k az �ei, s ez� sz��san pontatlanul fogalmaz ��k�ib�t keres. Az anyakir�n�onoks�ban m�valami szerepet j�zott: az a t�it, hogy b�etetlen. Kor�an, am�Franciaorsz�an �, s rangban az orsz�m�dik embere volt, val� nem kellett b�st�artania. De amint ��e az orsz�at� s �nt sz�zet�e vonult, a helyzet alapvet�megv�ozott. Az


anyakir�n�endk�l sebezhet�v�, err�zonban sejtelme sem volt, s folytatta a vagdalkoz�. Gyermeki m�itart�lt a gy��ben, �bossz�ja nem ismert hat�, ez� most a p�zsi parlamentnek k� hasonl�anaszos-v��adv�t, amilyen a fi�k � lev�is volt. S m�enn�is tov� ment: panaszt tett Richelieu ellen a parlamentn�... Hogy a csud� k�elhette, hogy c� �et ily m�? V�alkoz�n nevetn�llene, ha nem volna oly szomor�s�ban �n�e. Mert ezzel az arc�an l�ssel olyannyira felb�tette a kir�t, hogy szem�esen jelent meg a parlament el� r�lomnak nyilv�totta az anyja beadv��n foglaltakat, elrendelte a k�lem megsemmis�s��annak kimond�t, hogy az anyakir�n�an�ad�ls�k�s���en v�esek. De m�enn��ndetesebb l�sre is elsz�a mag�- vagy szomor�, aszerint, hogy j�v� vagy az igazs�ss�ra hallgat-e, sz�olvas�lefoglalta �z�lta az anyja minden franciaorsz� vagyon� aki most egy megal� tapasztalattal gazdagodott: �t�n el�r megtudta, milyen az, amikor megb�ek valakit. S ez a b�s, sz�olvas�sokkal s�abb volt, mint els�llant�a l�zik. Lajos ugyanis j�udta, milyen �ten pazarl�lt mindig is az anyja. Eml�zz�csak vissza r�hogy amint r�ns lett, els�lga az volt, hogy a Bastille-ba hajtatott, s a les�t minisztereket arra k�szer�tte, hogy adj��neki a kincst�teljes vagyon� azt a k�illi�anyat, amit IV. Henrik oly nehezen gy�t �e, s amit az anyakir�n�ind saj�kiad�ira sz� �gyorsan el is k�tt. Ad�gokat is csin�, szint�a kincst�terh�. M�s korai volna k�eket hullajtania �e, sz�olvas�Az anyakir�n� Louvre-b�ompi�e-be utazv� majd Compi�e-b�r�be, mag�l vitte, ahogyan mindig is tette, az �es �zer� ami tetemes mennyis�volt: egy k�gesen kialak�tt hint��ltetett a sz��s�z. Vagyis ha �ntes sz�zet� idej�j�eosztja a p�� s id�nt elad egy-egy �zert, utols�helet� k�elmesen �etett volna. A kir�, aki m�gyermekkor�n arra v�ott, hogy �evezz� "Lajos, az Igazs�s", csak hosszas megfontol�ut�sz�a r�ag�az anyja vagyon�k z�l�ra. � elhat�z�hoz minden bizonnyal nagyban hozz�rult az a nemr�t�nt esem�, amikor is az anyakir�n�gymilli�any �� �zert adott kisebbik fi�k, abb� c��hogy ��on hadakat a nagyobbik fi�en. A kir� d�tt teh� Nem akarta, hogy abb�amit a francia f�terem, egy ellens�s orsz�seg��� folyamodhass�az anyja, s � polg��r�bbantson ki abban az orsz�an, melyet elhagyott. - Egy utols�rd� engedjen meg m� uram: mi t�nt ezut�az anyakir�n�l? - Hossz�bb �t fel��rt�t ez, ami alatt az anyakir�n�landri�l Angli�, Angli�l Hollandi�, Hollandi�l N�torsz�a k�z� El�r minden��lyesen fogadt� de hamarosan mindenki meggy�e, b�ov�ent, s v�l udvariasan kiadt�az �. S mivel sz�latlanul k�tte a p�� hamarosan nem maradt t��zere, amit eladhatott volna, s olyan kil�stalan anyagi helyzetbe ker�ogy kifizetetlen sz�� miatt K�en m�az utc� tette volna egy fogad�ha nem siet a seg��re Rubens. �is �os volt: nem a saj�h�ba h�a meg a kir�n� hanem az egyik � ��z�aj�otta f�eki. R�ta ismerte az anyakir�n� hiszen huszonn� csod�tos v�non festette meg az �tt�net� melyek a Luxemburg-palota egyik sz�y�d��k. Franciaorsz�an k�zer mer�l a k�bbiekben, hogy tal�v�t kellene vetni sz�zet�nek �enged�ezni, hogy hazat�en. El�r Gaussin atya szorgalmazta ezt, 1637-ben, a kir� azonban nem engedett. Lajos ��e, az anyja m�eg�en spanyoll�ett, �mivel t�nok hozz�hogy megv�oztassa a v�m�� megint csak felfordul� okozna. 1639-ben, ism�gy�t�s�s�, a kir� �sban k�e miniszterei v�m��az anyakir�n�setleges hazat�s�illet� Egyhang��t��meg, hogy a kir�n�isszat�se nemk�natos. Az anyakir�n�642. j� 3-�halt meg, abban a h�an, amelyet Rubens bocs�tt a rendelkez�e. Ekkor m�teljesen mag�os volt, hiszen Rubens �tte meghalt, kor�i tan�ad�edig r�mag� hagyt� sz�utottak, mint a s��j� menek�tk�ok. TIZEN��IK FEJEZET


Amiut�az anyakir�n�lhagyta Franciaorsz�t s �ntes sz�zet�e vonult, az �eesk�edig, melynek mindaddig legf��et�volt, sz�org�ol�t �kim�Lajos urbi et orbi kifejez�e akarta juttatni, mily nagyra, felett� nagyra becs�niszter� aki a sok viszontags�k�ette v�g h�sen �j�zolg�a: Richelieu b�ros csal� birtok�hercegi-pairi rangra emelte. A b�ros-herceg 1631. december 5-�tett esk�� herceg el� akik k�magam is helyet foglaltam. Term�etesen sz�s r�tvev�h�fogcsikorgat�al fogadta, hogy a b�ros ily magasra emelkedett a nemesi rangl�� A kir� - legal�is pillanatnyilag - a nyak� h�tt az �eesk�k, de a Richelieu elleni gy�t l�j�nem tudta elfojtani. Sem az anyakir�n�sem Gaston nem tett le r� hogy elpuszt�a a minisztert. K� ellens�inkkel sz�kezve - az anyakir�n� n�talf� spanyolokkal, Gaston pedig a lotaringiai herceggel - polg��r�sz�kirobbantani a saj�haz�kban, a saj�v�k ellen. � Richelieu-nek �bes�l��k k�nhet�a kir� minden v�alkoz�kr�udott. �y arr�s tudom� szerzett, hogy az anyakir�n�szaki hat�id�nk hely�geit igyekszik megnyerni �k, ahogyan kor�an La Capelle-t szerette volna. Azonnal hadsereget k� Champagne-ba, �mivel azt is megtudta, hogy Calais korm�z� Valencay �� megnyitni v�sa kapuit az anyakir�n�l� egy hadsereg �n Calais-ba v�atott, elcsapta Valencay-t �Chaumont urat ��tta a hely�. Ezut�- amint besz��- m�, megk�ebb�hajt hallatott: ha ugyanis Calais az anyakir�n�ez� ker�n�talf� spanyolok mintegy kulcsot kapn�k Franciaorsz�oz, s akkor l�etn�k francia f�e, amikor j�ik nekik. Lajos ezut�minden figyelm�ny� ellens�re, a lotaringiai hercegre �pontos�atta, aki mindig t�gatta Gaston gonosztetteit. A lotaringiai herceg - mint It��n a savoyai herceg - telhetetlen �kiel�thetetlen kiskir� volt, "kakas a szem�ombon", amint a n�mondja: a hercegs� akkora csak, mint egy tartom�, amit szomsz�i rov�ra szeretne megnagyobb�ni. A lotaringiai IV. K�ly a Bar-hercegs�t �vid�t szerette volna a saj�hercegs�hez csatolni, valami zavaros lesz�az�endi hivatkoz�al, amely szerint ez a hercegs�a feles�t, Nicole-t illeti. Sajn�tos m� azonban a Barhercegs�francia koronabirtok volt, s Franciaorsz�nemigen szokott lemondani saj�birtokair� szomsz�i jav�. IV. K�lynak e s�lme m�t egy m�k is megh�tt: felh�r�tta, hogy a franci�m�h�m, francia nyelv�p�get is elfoglaltak: Metzt, Toult �Verdunt. Ez a h�� amely II. Henrik nev�z f�tt, igaz�l nem is h��volt. Val�an a luter�s n�t fejedelmek k��meg a francia kir�t, hogy foglalja el ezeket a v�sokat, nehogy a lotaringiai herceg kaparintsa meg �, mert ez esetben rendk�li m�eger��volna, l�n mindh�m v�s gazdag: nagy v�roknak adtak helyt �gy��keleti kereskedelmet folytattak. II. Henrik kezdetben habozott: nem volt politikus elme. S�a rossz nyelvek azt suttogt� sotto voce, hogy egy�al�nem is volt neki elm�, �ha lehajtotta a fej� h�sohasem gondolatainak s�miatt. Mindazok alapj� amit hallottam r� ��m, igencsak egyszer�t egy��k lehetett. Mind�e k�dolgot szeretett szenved�esen: a d��l v�tt harci j�kokat, melyek, mint tudjuk, v�etess��ak a sz�ra, valamint Diane de Poitiers kebleit. H��k �en � amit nem lehetett k��g�k�k elviselni - v�n��rta-gy�z� a kebl� s k�n azt k�ezgette kancell��l: "L�a, mennyire gondj�viselem a kincsemnek?" Ez a h�ss��kir� nagyon vall�s volt. �d� a protest�okat, de ugyanakkor sz�s�e l�tt a n�t luter�s fejedelmekkel V. K�ly ellen. � amikor a hercegek azt javasolt� hogy foglalja el a h�m p��t, v�l meg�ette, hogy ez�al meger�heti keleti hat�inkat, fokozott v�lmet biztos�a haz�nak a lotaringiai herceg �a cs��ellen. Lehet, hogy nem is �ette meg - mindenesetre ezt igyekezett elmagyar�i neki a hitvese, Medici Katalin, az egyetlen ebben a csal�an, akinek volt tehets� a politik�z. IV. Henrik j�z�el meger�ette a h�m p��feletti francia uralmat, XIII. Lajos pedig m���atatlanabb��nta tenni keleti hat�nkat, s ez� megb�a Richelieu-t, hogy er�se meg a verduni er�. �y h�a lotaringiai herceg Franciaorsz�ir�i gy�te n�n-n� De mivel ny�an nem t�dhatta meg orsz�nkat, Gastont t�gatta alattomban a b�ja elleni ostoba csat�z�an. Miut�az


�eesk�eltiporta, ideje volt, hogy Lotaringi�is �re t�tse: Lajos kardcsap�n��oglalta a hercegs�t. R�t vettem ebben a hadj�tban, mert a herceg, aki �esz� franci�, mint b�elyik�ajos jelenl�ben kiz�lag n�t�t hajland�gsz�ni. De ez a gyermeteg kom�a nem tartott sok�A herceg ugyanis r�zm�, hogy igencsak lass�a a t�yal�k menet� ha mindent ford�nom kell n�tr�ranci�, majd franci�l n�tre, mik�n �ig v�a, hogy elhagyjuk v�e az �am� �y is tov� maradtunk, mint szerett�na. Elmondom, mi�. Miel�elindultunk volna P�zsb�Lajos - Richelieu ��s� - l�ehozott egy olyan rendk�li b�s�t, amely az �amellenes b�lekm�eket volt hivatott vizsg�i. A parlament tagjainak hi�t s�ette persze e b�s�fel��sa, hisz' ez�al megsz� b�skod�ter�addig �ezett monopolhelyzet�iszt�n voltak vele persze, hogy Marillac marsall hosszan elny�ere miatt kapt�a pofont: a kir� olyan b�s�t akart l�ehozni, amely gyorsan �p��szigorral �lkezik az �am ellen v�ez��t. S am�a kir� Lotaringi�n id�t, t�ll�ben a jogait f��nyen �, s�at�� mindig b�eni k�n�rlament megtiltotta az �an alakult b�s�ak, hogy �z�.. Amikor Lajos h�t vette, mily r�vissza�ek hatalmukkal a parlament tagjai, elk�dt arc�ans�kon, s haragja ama fagyos gy�t form�ban jelentkezett, amit� k�ezete a legjobban rettegett: "Micsoda? - k�ezte, a foga k�mormolva. - Micsoda? A parlament dacol velem?" Mint mindig, most is gyorsan d�tt: fegyveres k�rettel P�zsba k� egy marsallt �a f�s�rt, azzal az �tel, hogy a parlamenterek azonnal induljanak hozz�etzbe, a saj�hint�n. Hogy vil�san l�on, sz�olvas�m�maga az utaz�is kem� b�s volt. S nemcsak az�, mert a decemberi hidegben kellett elindulniuk a m��oknak a jeges utakon, hanem az� is, mert a saj�k��k�taztak: nekik kellett fizetni��n a sz��, �ez� s a lovak ell�s� a sz�t �az ist��s. M�edig a kir� tiszt�n volt vele, mily fukarok a mi b�ink: a peres felek p��sz�sen zsebre v�� de p�t kiadni nagyon nem szeretnek. A parlament tagjai, mid�z eredetin�sov�abb bugyell�ssal �holtf�dtan meg�eztek Metzbe, bekv��ozt�magukat, ahov�udt� a kir� m�h�apig v�koztatta, s csak azut�fogadta �. S amikor v�e a sz� el��lhattak, a s�a f�g lehordta �, m�ozz�z atyj�a eml�ztet�zes fordulatokkal. - Uraim - mondta n�k -, nem t�tov� ��erzenked�ket, s azt sem, hogy orrukat olyasmibe � ami csak �e�tartozik. A mi �amform� monarchikus. Itt minden az uralkod�arat�m� aki akkor ��fel � b�s�t, amikor j� l�a. Nem �tan� hogy m�egyszer a kir�i hatalom ellen cselekedjenek. A parlamentet az� hozt�l�e, hogy kegyelmetek eld�� kinek van igaza, P�rnek-e vagy J�snak. Ha tov�ra sem f�ek a b�be, akkor�koppintok az orrukra, hogy megemlegetik! Miut�a parlamentet � m�re tan�tta, 1632. febru�9-�Lajos visszat� sereg�l P�zsba, s rendk�li kegyk� elrendelte, hogy a parlament tagjainak utaz�t ez� t�tse meg a kincst� vagyis - amint IV. Henrik mondotta volt - "adott nekik egy kis kan�m�t a sok ecet ut� amit le kellett nyelni�A mond�pontosan � hangzik: "K�ebb legyet fogni egy kan�m�el, mint egy hord�ettel."] Indul�nk el��n, a vacsora mellett id�em ezt a mond� Nicolas-nak, s �t hahot�tt rajta. - Nagyuram - k�ezte -, megengedi, hogy feltegyek egy k��? - Megengedem, Nicolas. - Mi� t�szt mindig szerepet a parlament? Kor�an nem volt hajland�rv�be iktatni a kir�nak azt a rendelet� amely els�k�s�rul�an mondta b�ek Gaston tan�ad� Most meg a rendk�li b�s�ak t�d neki, �nem engedi, hogy �z� - Nem tudom, mi� viselkedik �. A parlament b�i tal�csak term�etes hajlamukat k�ik. Ha valaki reggelt�stig egyfolyt�n �lkezik, el�ut�csalhatatlannak hiszi mag� s akivel ez megt�nik, m�nehezen tudja meg�ni, hogy ne nyilv�tson v�m�t mindenr�akkor is, ha �am��an sz�z� azut�a b�k szeretn�k a legf�d�shozatalban is r�t venni, ami viszont egy monarchikus �amban - amint Lajos szigor�ml�ztetett r� a kir�i hatalomba �k. M�em el�r fordul el�s nyilv�nem is utolj� -, hogy a parlament szembe fordul a kir�yal... V�e visszat��rizsba. Amint �kez�nk heve csillapult, megk�eztem Catherine-t�l�atn�e Emmanuelt. Amire �t v�szolta, hogy e pillanatban


semmik� sem. Kisfiunk ugyanis � Honor�kebl�szendereg, �sz�sem j�, hogy sz�kis pofij�e hatalmas domborulatokon l�am... Amint asztalhoz �, Catherine �ekl�t a lotaringiai hadj�t fel�s �az �ekl��z m� r� besz�l�artottam. Udvariass���kijelentette, miszerint nagyon �, hogy a kir�nak kardcsap�n��er��e, s csak azut�kanyarodott arra a t�ra, ami val�an �ekelte. - � kin�sz��lt�el Metzben? - Egy id��n� - Nem csak kegyelmed mondja id�k? k�ezte Catherine, gyanakv�ccal. - Azt hiszem, nem - mondtam -, b�t�, hogy nehezen tudom a h�ek kor�eltal�i. Schomberg � tal�pontosabb felvil�s�st kaphat - tettem hozz�� kaj��al. - Schomberg-t�Hogyhogy? - Mert vele osztottam meg a szob�t. - Hogyan? Egy marsall s egy herceg-pair k� szob�n? Mi� kellett egyazon szob�osztozniuk? - Helysz�iatt. Metz sz��kellemes v�s, de nem t�gy, ennyi ember befogad�ra teljess�el alkalmatlan. - H�a lotaringiai n�ilyenek? - v�ott t�t a t�megszokott hirtelens�el. - Mit mondhatn�r�, bar�� Az igazat. - Nyakig voltunk a t�yal�kban, nemigen l�am �. - Az lehetetlen! Hiszen nem vak kegyelmed! F� ezen a t�n nem! - Nos h�- mondtam -, meglehet� magas termet�- Mennyire magasak? - Els�t�a az volt a benyom�m, hogy szinte mind olyan magas, mint � - Teh�szorosan mell�k �va megm�e �? - Asszonyom! - ki�ottam fel. - Azt mondtam: "els�t�a"! - Nem is �ekes! - v�ott Catherine hirtelen taktik� s v�elen megvet�el kijelentette: - Magas n�agy l� Lehets�s. A l�kat nem l�am. Az usz�os szoknya, amint kegyed is tudja, elrejti a l�t. - Vagyis az usz�os szokny�kat megn�e, �a szoknya izgat�ngat��is megfigyelte, amikor a lotaringiai n� kegyelmed orra el�s�lgattak az utc� - Ez a kellemes ringat�, asszonyom, a n�edence alakj�k k�nhet�s nem kellett Metzbe mennem, hogy megfigyeljem. A szoknya ringat��a kegyed cs�j�is volt alkalmam l�i m� - Mikor? - Az els�t� amit Saint-Jean-des-Sables-i h�ban t�ttem, amikor a vacsora v�zt�l elhagyta a szob� s a k��rve kecsesen oldalt fordult, val�gal kitekeredett, hogy usz�os szokny� ��en a keskeny ajt�l�n. Testmozdulata is igen b�s volt, de az usz�os szoknya ring�t is elb�nek tal�am. - Hogyan, bar�m? Kegyelmed eml�zik erre? � meg mennyire f�em, hogy esetlennek tal�! - Esetlennek, bar��! �p ellenkez�: im�ival�n�nek tal�am! � uram! Milyen arany sz� ember kegyelmed! � milyen kedvesen tudja mondani, amit mond! Ezzel a nyakam k�fonta a karj���ecs�t, �meg �� mint oly gyakran, megint csak azt �ztem, kedves olvas�hogy az� olyan nagy boldogs�f�inak lennem, mert n�s vannak ezen a f�n! � azt is megvallom, hogy ez� naponta h�laim�k�az �fel�k�n�k�n�Istenem, hogy ��is megteremtetted... Az elk�kez�tekben v�g tartottam t� hogy Catherine f�legeti a nagy l� lotaringiai n�. De ��zik, nem tartotta � olyan ��nek, hogy �emes volna sz�esztegetni r�k. Viszont a susai "t�lasz n�oly sok id�lt�is (�azt hiszem, m�mind�k�m�n maradtak. Tal�az� is, mert Sus�n Sault gr�olt csup��atlans�m tan�akiben Catherine egy cseppet sem b�tt, hiszen a gr�aga sem tudott ellen�ni a k�rt�ek, Metzben viszont Schomberg marsall volt velem, a h�st�i h�h�s, mindenekt�sod�, de csak kevesek �al ut�ott szobra. Cseppet sem voltam meglepve, amikor a hazat�s�k��pon a kanonok kispapja m�hajnalok hajnal�z�tett a kapunkon, �saj�s jelbesz�vel megk�ezte t�, tudom-e fogadni aznap vagy legal� m�ap a nagytisztelet�acer orvosdoktor kanonok urat - ezt a mondatot �enc �ezettel s �lyess�el ejtette ki. Megk�em Nicolas-t, sz�n Henriette-nek - mert �lt az egyetlen, aki b�en�herine k�� f��tett reggeli toalettje k�n -, hogy k�ezze meg a hitvesemet, meg tudjuk-e h�i eb�e Fogacer-t. A v�sz "igen" volt, aminek igencsak �tem, mert ha besz�lok a kanonoknak metzi t�yal�inkr��szonz�l majd elmes� nekem, mi t�nt a t�ll�mben P�zsban. Mint bizony� eml�znek r�Fogacer - Richelieu ��val - Bagni nuncius szolg�t�n �t s a velencei Contarini [velencei k�] bizalm�is �ezte: mindketten Franciaorsz�nagy bar�i voltak. - Kedves hercegem mondta Fogacer, amikor az eb�v�zt�l visszavonultunk egy kis n�szemk� eszmecser� -, a kir�


Metzben odavetett egy mondatot a parlament b�inak, amin el kell gondolkodnunk: "A mi �amform� monarchikus." Akkor viszont mivel magyar�at�ogy a Pont-Neufr�agyj�harsogni Gastonnak Richelieu elleni kirohan�it, melyek k�tetten persze a kir�t t�dj� s amelyek tele vannak hazugs�al, komiszkod�al �s��el? S a kir� m�v�szol is r�k, Jean Sirmondot �m�b�ollnokokat h� seg��l! - Szerintem mindez az� van � - v�szoltam -, mert a kir� jobbnak tal�a, ha Gaston mocskol��a Pont-Neufr�arsogj� mintha titkon j�a k���e. - B� d�s! - b�atott Fogacer -, de tudja-e, kedves hercegem, hogy kezdenek elt�a Pont-Neufr� kiab�k? Bizony, elt�, pedig nem b�ja, s le sem tart�tja � senki! Elt�k kiz�lag a nagytisztelet�os doktor Th�hraste Renaudot-nak �az �t�y��nak k�nhet�- Ki ez a Renaudot? - Ritka mad� egy �tlen, emberszeret�vos. Th�hraste Renaudot val� ingyenes rendel�ket tartott, ami igencsak felh�r�tta volna koll�it, ha egy� nem k�ozz�k a m�abb betegeket, az ilyenkor szok�s fele-s�a sem tartva ig�t. Renaudot persze nem volt szeg� ember, k�n - kereset h�n - nem tudott volna meg�i. Mivel ingyen kezelte a betegeket, t�tak hozz�s mert sz�sen meghallgatott mindenkit - ez is ritka tulajdons� -, kezdett nagyon sokat tudni sokakr�s sok mindenr�Azt�az az �te t�dt, hogy ���t� irod�nyit, hogy munk� tal�on, akinek nincs, �munk�a, akinek meg az hi�zik: ezt a szolg�at� szint�ingyen lehetett ig�be venni. Ebben az irod�n is rengeteg �es�z jutott, olyannyira, hogy v�l az a gondolata t�dt: mindazt, amit megtudott, k�teszi egy �ban, a saj�k��n kinyomtatott Gazette-ban; a hetente megjelen�s�rendk�li sikert aratott. De senkib�em v�ott ki nagyobb, mondhatn�moh��ekl�t Franciaorsz�an, mint Richelieu-b�s a kir�b�azt sem �zt�rangjukon alulinak, hogy �anak bele: a kir� a maga szabatos - �kiss�arabos - st�s�n katonai hadm�teir�z�lt be a Gazetteban, Richelieu pedig - eleg�an �latinosan - a politik�l �a diplom��l sz�eszmefuttat�t tette k�. Ezzel a Pont-Neuf-"irodalomnak", a durva vagdalkoz�ak befellegzett. A Gazette mondott el ezut�mindent, vagy legal�is azt, amit a kir� �minisztere j� l�tt. � kedves olvas� L�atod, hogy az �am most lett csak igaz�"egyeduralmi", amikor egy csap�a bekebelezte ezt az � hogy csak megsz�t nagyhatalmat, az egyetlent, amely ellen�hatott volna neki: a sajt� - Sajnos van m�egy nagyhatalom - vetette k� Fogacer -, az orsz�agyok, akik a m�n, III. Henrikkel szemben is t�osan sikeresnek bizonyultak. - Az�sok minden megv�ozott. III. Henrik eszes ember volt ugyan, de t�k p�t k�tt a k�ezet� �kegyenceire, � h�a kincst�vagyon�l sohasem futotta igazi hadseregre, amelynek azut�az �re �hatott volna. De el tudja k�elni, hogy ma az orsz�agyok ak�egyes�tt sereg�k is szemernyi es�e lehetne a katona-kir�yal, s az �v� marsalljaival, er�ereg�l, valamint nagyszer�biztos�l, Richelieu-vel szemben? - Nyilv�al�nem - v�szolta Fogacer -, de az orsz�agyok k�akad n�ny bolond, aki tal�elhiszi, hogy egy ilyen v�alkoz�m�s sikerrel j�at. S ebben nem t�dett. Gaston val� arr�lmodozott, hogy megszervezi ezt a hader�Miut�a gyors lotaringiai veres�t k��- amelyb�emmit sem tanult - a spanyolok megsz�ta N�talf�e menek�zt tervezte, hogy a francia orsz�agyokat l�tja fel a b�ja ellen. J�udta, hogy az orsz�agyok gy�k Richelieu-t �a kir�t: a b�ros - a kir� j�agy�val - m�hat � sorra romboltatja le kast�aik tornyait, temetteti be �aikat, sorra vereti sz�h�aikat �d�ti le falaikat, hogy egyetlen l�d�gy� tudjon a kast��n egy ��tov� ellen�ni a kir� sereg�k. Akadt azonban az orsz�agyok k�olyan, akinek m�enn�is t�t kellett elszenvednie. Montmorency herceget, akinek az � k�k�conn�ble is volt, s mindkett�r��k meghosszabb�tt fegyveres karja, Richelieu megfosztotta tengernagyi c�t� a vele j� minden posztt�s. S ami enn�is f�almasabb volt: elvette t�a partra vetett t�yak birtokjog�is, ami rendk�l j��elmezett, �Richelieu azt szerette volna, ha ezut�az �amkincst� gazdag�a ez a j�elem. Ugyanakkor, tenger�eti miniszterk�, Richelieu nem tartott ig�t arra a hatalmas j�nd�ra, ami ezzel a poszttal


j�. Gratis pro Deo v�zte teh�ezt az emberfeletti munk� olyan hadiflott�igyekezv�ki�teni, amely m��y ilyen nagy kir�s�oz. Ez a fajta gondolkod��ontmorencyt�ppoly t�l �t, mint a t� orsz�agyt�a f�irtokos nagyurak a maguk szem�es �ek�mindig el�e val� tekintett�a kir�s��ekein� R�b�m, kedves olvas�hogy mindezek ut�kital�, milyen �elmeket t�� Montorency a b�ros ir�. R��l a feles�, aki egy�� aranyos asszonyka volt �im�a a k�szetet, rokons�an �t a Mediciekkel, k�kez��en - b�a ez a k�keztet�ostoba volt - gy�e Richelieu-t, s mivel im�a a f�� minden erej�l a fel�z �l�gyekezett terelni, amely v�l v�etess�� a sz�ra. Guise hercegnek, Provence korm�z�ak nemcsak a birtoka, hanem az �elmei is igen k� estek Montmorency�z, aki viszont Languedoc korm�z�volt. � Gaston mindkettej�j�z�rtett Elb� abb��t�s�l: h�l adta nekik, hogy hamarosan visszat�Franciaorsz�a, hadsereg �n. �et pedig arra k�e, hogy ezzel egyidej�keljenek fel, ki-ki a saj�tartom��n, a kir�i hatalom ellen. Gaston eszes fi�t, naponta t��te is t�dt, de mivel nem gondolta � v�g igaz� egyik �te sem volt j� ha a gondolat elhib�tt volt, a kivitelez�m�ink�. A hat�zatlan, gyenge akarat�ton alighogy belefogott valamibe, m�s r�t, s m�rohant vissza lotaringiai csigah�ba. Bizony� eml�znek m�r�mily er�kosan eszk�te ki, hogy r�t vehessen La Rochelle ostrom�n, ahol v�l parancsnoki tisztet kapott, de �hogy az� Franciaorsz�egyik marsallja rajta tartotta a szem� Cseppet sem t� mag� hogy kitanulja a katonamesters�t, azt hitte, eleve mindent tud, hiszen IV. Henrik kisebbik fia. N�ny h�m� beleunt az ostromba, fak��hagyta katon�, �m�nyargalt is vissza P�zsba, az �ezeteihez. Azok a katon� akiket a b�ja ellen fogadott fel, bizony nem �t�a sarat Orl�s-n� egy eg� hadseregre val�llett volna bel�, hogy szembe tudjanak sz�ni a kir�i sereg egyetlen szakasz�l. Gaston, Guise �Montmorency k� egyed�k ez ut� rendelkezett n� katonai tapasztalattal. It��n szolg� �siker�foglalnia Aviglian� amely addig a savoyai herceg�olt. Most maga k�gy�t n�ny languedoci nemest, akik b�ak voltak ugyan, de az embereik alkotta kis l�z� hadseregr�yilv�al�lt, hogy ha csak egyszer �ecsap a kir� sereg�l, semmiv�lvad, mint a vaj a napon. N�telt�s t�dt orbieu-i birtokomon az intend� �a pap k�t, ez� h�enged�t k�em a kir�t�hogy odautazhassam, s amiut�az enged�t megkaptam, egyed�ultam �, mert Catherine �ejtette, hogy �ott �apotban van, ez� nem akart hint�tazni. A n�telt�st igencsak furcs�ottam. Saint-Clair �t�ll�mben szerette volna a szent�ben a nekem fenntartott aranyozott sz�en �allgatni a mis� A pap azonban ehhez nem j�lt hozz��y hat�ztam h� hogy a t�ll�mben Saint-Clair �nden m�dik alkalommal a sz�mbe � a templom f�ly� mely megtiszteltet�en el�r a j�vas�ap lehet r�e. B�a probl� megold� legal� olyan bizarr volt, mint a vita maga, m�s lecsillap�tta a ked�eket. M�ap megszeml�em a birtok minden �let� a kast�t, a templomot, a marha- �l���; szemleutamon Saint-Clair �Arnold �s� el; Arnold volt az az ember Orbieu-ben, aki mindenhez �ett: egy szem�ben volt k�es, asztalos, lakatos, �ki tudja m� mi minden... A sv�iak k�tartozott egykoron, �azonban felfigyeltem rendk�l sz�s sk�j�ets�re, s v�l felmentettem katonai teend�l�s megb�am, hogy a parasztjaim k�kutassa fel azokat az �elmes fiatalembereket, akik seg��re lehetnek a k�le jav�si munk�tokban. Munk�nak oly nagy haszn�l�uk, hogy szerettem volna, ha v�eg letelepszik a birtokomon. Mindent megkapott t� hozz�hogy a saj�kez�l fel�tse a h�t a kast� �a templom k�t, s mivel �revettem, hogyan legelteti szem�a sz�kebleken, v�sztottam neki Montfort-l'Amauryban egy kedves le�k� akivel m�egy kis hozom�t is adtam, hogy ezzel is vonz� tegyem Arnold sz�ra a csal�lap�st. Att�ogva, hogy megh�sodott s sz�h�ban berendezkedett, a parasztok "Arnold �"


kezdt�sz�ani, s - ami m�meglep�- a sv�iak is, akik nem irigykedtek s nem is nehezteltek r�ami� Arnold ily magasan f��lkedett. Ezek a der�emberek �t��meg, hogy f�elked�t a tehets�vel �dolgos munk�val ki�emelte. Miel�visszaindultam volna P�zsba, megh�am vacsor� a pl�nosomat, s sz�m szerint a gazdasszony� L�tine-t is vend�l l�am volna, aki oly sz�n gondj�viselte a pl�nosnak, s egy kicsit m�t�t is tett �e - legal�is �esz��-, mint az k�ess� lett volna. De h�ki �hatn�tj�egy szeret�szony odaad�nak? V�l azonban m�em h�am meg egy�ttej�olyan lett volna, mintha h�sp�ak tekinten��. Viszont amint asztalhoz �az �ala h�zeretett pl�nossal, k� L�tine-nak egy �l a legjobb boromb�Ez a pap, akit Miremontnak h�ak, j�v�yal evett �ivott, s v�l �sszeszedte a b�rs�t, hogy - b�m�mindig habozva kirukkolt vele, ami a sz�t nyomta: a p� h�m h�ja nem fizeti a j�nd�� - Figyelmeztette a tartoz�a? - Dehogy! Dehogy! Rossz n�n venn� ha ilyet tenn� Aki f�legeti a p�feled�nys�t, t� semmit sem kap. - Feled�nys� - ki�ottam. - Ez nem feled�nys� hanem becstelens� Arr�ersze nem feledkezik meg a p� hogy megb�ttjai a megfelel�� ott legyenek az arat�n �r�gy�a kez� neki j� b�nnyis�e. Azonnal �k neki. - Az Istenre k�m, nagyuram, ne tegye! Egy �tre megharagszik r�a p��Megnyugtattam, hogy nem lesz semmi baj, s mihelyt t�zott t�, �am egy igen keserny�hang�elet a p�ek, amelyben eml�ztettem r�miszerint az orbieu-i templom tetej�a saj�k��mre kellett kijav�atnom, mert a p��seg�� ��vre k�tt. Azt azonban m�nem v�alom, hogy a pap j�nd��is �fizessem helyette. Rem�m - in cauda venenum -, hogy e kis n�telt�st hamar elsim�uk, �nem kell eml�st tennem az esetr� kir�nak, aki - amint bizony� a p�� tudja - igencsak rossz n�n veszi, ha a p�k rosszul b�ak szeg� papjaikkal. - Uram, egy sz�k�m! - Kegyed az, sz�olvas���l hallgatom. - A kir� felmenthet hivatal�l egy p�t? - Nem. De rendelkezhet �hogy az illet�sp�al� ut�a p��ne maradjon csal�a birtok�n. - Hogy �sem ezt? A p���letes? - Az bizony. A kir� nevezi ki minden ap���p��fej� sz�aj�� mellyel �els� kifejezheti h�j�egy h�s csal�ak, hiszen egy p��jelent��elem forr�. S ha a kir� �karja, a p� m�� �letes is lehet egy csal�an. �tal�n a legkisebb fi�z�, aki vagyontalan, tekintve, hogy a rang �a birtok az id�b fi� csal�ifjabb fi�meke sz�ra a p��nem csup�tiszteletre m��m, hanem - mint m�mondottam - j�� kit��elemforr�is. M�sz� sem elhivatotts� sem papi k�etts� m�s�nem kell hozz�hogy valaki p�legyen. Nem al�l�log, uram, az ut��s ilyet�biztos�sa? - Ink� istentelennek: kegyess�n�� mondan� sz�olvas�A p��manaps�sokkal ink� j�elmez�l� semmint szents� A p�alig t�ik a templomaival, a papjaival �a h�kkel. Ez� vannak oly siralmas �apotban a falusi templomok, ez� nyomorognak a vid� papok, s ez� hideg�el mindink� az egyh�� h�k. A p�nagy�gy � ahogyan a nagyurak, lakom��szerelmek k�ette. F�estv�m, a n�i Guise b�ros sem �llott �ast tartani p� palot�ban, s gyermekeket nemzeni vele. Most azonban bocs�on meg, sz�olvas�de v�t kell vetnem eszmecser�nek, mert ��m, Saint-Clair �zeledik nagy l�ekkel �r�ltnek t�rccal. - Nagyuram - mondta Saint-Clair -, Guise herceg k�bebocs�st a kast�ba. Besz�i �t kegyelmeddel. Elk�dve f�ltam. - Guise herceg! Honnan tudod, hogy �? - A hint�c�r�l. - Van k�rete? - El�kis l�z�, ahhoz k�st, hogy herceg: mind�e tucatnyi lovas. - � milyen az ��tuk? - Csinos udvari piperk�nek l�zanak, sz�, az arcuk r�sz�, a kegyelmed sv�iai f�k�el elb�ak vel� Elfelejted, hogy a sv�i test�gem fel�P�zsban hagytam, hogy vigy�anak a Bourbonspalot� �a feles�mre. - A test�g m�k fele is b�esen el�lesz elzavarni ezeket, ha bel� k�nek. De nem hiszem, hogy b�i rosszban s�ik��k. - Az� sz�H�rnek, hogy a sv�iak,


felfegyverkezve, �janak a felj� mellett d�sorfalat, amely sz�eset�gyorsan csatasorr�lakulhat. Ami engem illet, kardot k�tem, fejemre tettem a legszebb, tollas kalpagomat, �elindultam a l�s�j� fel�hogy ott v�am be vend�met, m�mindig eg�en elk�dve e v�tlan l�gat��Oly gyakran elmondtam m� hogy az olvas�zony� nem felejtette el: Guise hercegn�s Siorac m�i titkos (m�amennyire az udvarn�valami titkos lehet) szerelm�k gy�e vagyok. A jelenlegi Guise herceg teh�a f�estv�m, ��mint Conti hercegn�Csakhogy m�a hercegn�l val�pcsolatomat l�n egy h�r�z�ny�ss�ehettem a sz��t dics� n�ny b�l, a Guise hercegekkel mindig h��t�ls�art�lt a viszonyom. R��l, mivel testest�kest��eesk��j��tak, bennem csup�a b�ros cinkos�l�� a b�rosban meg mag�az �g� Alighogy megjelentem a l�s�j� tetej� felt� Guise herceg hint� nyom�n a lovasokkal. Az inas kinyitotta a hint�taj� lehajtotta a h�s� a Guise herceg el��kisz�t. Akkor egy igen hosszadalmas ���m szerint kiss�omikus n�j�k vette kezdet� Amint a herceg kisz�t hint��levettem a kalpagomat �nagy �en megemelintettem. �is levette a kalapj�s k�nt�engem, de kalapemelint� kisebb � volt. Nyilv�ezzel akarta jelezni, hogy egy Guise herceg, aki Provence korm�z� nagyobb �bieu hercegn� hiszen m��yszer�sak az �al lett herceg �pair, hogy csal��k els�l�fia volt, nekem ugyanez sok f�ds�mba ker�z�alan vesz�es k�st kellett teljes�nem, mire a kir� e magas m��ra emelt. A kalapemel��ben megmutatkoz�l��visszatetsz� �esztett bennem, oly ostoba ��tt gesztus volt. Ez� h�ahelyett, hogy elindultam volna a herceg el�e a l�s�meg sem moccantam. - Kedves hercegem, isten hozta n�m! - mondtam a l�s�tej�l, egy befel�ess�l�zdulat k�ret�n. - K�n�kedves rokon - mondta a Guise herceg, de �m moccant, nyilv�al�arra v�a, hogy �induljak el �� Mintha egy rossz t�intett volna var�p��val, mindketten szoborr�ermedt�z �gbe is!, gondoltam magamban, ez az ostoba nyilv�al�az� j� hogy seg��t k�en t�! Akkor h�mi� nem veszi a f�ds�t, hogy elinduljon f�l�mi� v�a el, hogy �menjek el�? - Kedves hercegem - mondottam v�l -, nagyon hideg van. Azonnal utas�m az inasomat, hogy gy�n be a kandall�a kisszalonban, s ha j� l�a, k�m, k�se Saint-Clair urat, �jd odavezeti. Sokkal kellemesebben elbesz�ethet�t, mint itt kint, ebben a hidegben. Ezzel ism�a legnagyobb tisztelettel k�nt�m a herceget, majd visszavonultam. Ha megoldanom nem is siker�probl�t, legal� megker� oly m�, hogy nem lett sem gy�se, sem vesztese ennek a buta protokollcsat�z�ak. � n�ny perccel k�bb, amikor a t�r vid�n lobogott a kisszalonban, megjelent a Guise herceg, s �t�n el�r melegen meg�t, majd k�semnek eleget t� helyet foglalt, �moh�egivott egy kupa forralt bort, ami egy szempillant�alatt �tet lehelt bel� Engedtess�meg most nekem egy z�jelbe tett eszmefuttat� Hiszen puszt�csak az�, mert nem kedvelem a Guise herceget, nem foszthatom meg kegyedet, sz�olvas�k�nek le�s�l. H�s-neves atyj�l magas termetet, sz�s v�at �� valamint eleg� megjelen� �sz� f�ias arcot. Apj�k b�rs� �becsv�a azonban teljess�el hi�zott bel� b�igyekezett azt a l�zatot kelteni, hogy mindkett�gvan benne. Abban azonban m�s hasonl�tt atyj�z, akivel a Negyven� t�v�ett, mert ki akarta t�hely�l a kir�� hogy az �ts�egy szikr� minden v�alkoz�ban felfedezhet�Kedves hercegem - mondta -, k�k�sem volna kegyelmedhez: az egyik az, hogy adjon nekem �k�retemnek sz�� egy �zak�. A m�dik pedig, hogy adjon tan�ot ��m, mert �rzem, hogy nagy vesz� fenyeget. - Ami a sz�� illeti, kedves hercegem - mondottam, pillanatnyi cs�ut�-, mag�l �et�, hogy sz�sen l�tt vend�a h�mn� a k�ret�z tartoz�akkal egy��a lovaikr�em feledkez�g. Tan�sal azonban nem szolg�atok. - Elutas� - k�ezte feld�. - Elutas� kegyelmed, akinek b�ess�t �nagylelk�t minden�cs�k? - Az a helyzet, kedves hercegem, hogy torkig vagyok a tan�ad�zereppel, amely szerintem a legh�tlanabb szerep a vil�n. Mert ha a tan�unkat nem fogadj�meg, az s�� lekicsinyl�em��n�e, ha viszont megfogadj��sajn�tos


m� bajba sodorjuk azt, aki hallgatott r�, eg� �t�n szemreh�� tesz nek�- Sohasem teszek szemreh�� kegyelmednek, esk� - Nos h� mif� vesz� fenyegeti, kedves rokon? -A kir� megparancsolta, hogy azonnal menjek P�zsba, �nem tudom, nem t�gy �lans�e eleget tennem a parancs�k. - Mi� volna �lans� - A kir� h�sa aggodalmat �f�lmet �eszt bennem. F�lmet? Kegyelmedben, akit oly b�rnak ismer�ndny�n? � mit�� - A legrosszabbakt�sz�zet��b�nt�a h� b�j�l. - Az �gbe is! - mondtam megr�y�. - Ez m�valami! Kedves hercegem - tettem hozz�� cs�ut�-, mivel sem b�, sem � nem vagyok, k��knek sem vetem al�egyelmedet, csak megjegyzem, hogy nagyot v�ezhetett kir�a ellen, ha ilyen s� b�sekt�art. - Val�an minden Richelieu hib�b��nt - mondotta Guise herceg. - Azt mindj� gondoltam - helyeseltem, n� ir�val, ami azonban lepergett vend�mr� - ��e meg kegyelmed! Mi sz�volt r�hogy v�oztasson az ad�ajt�rendszer� Kor�an a tartom�i megb�ttak szedt�be az ad�� volt ez az �tartom�omban, Provence-ban is), s azut�a korm�z�ndoskodott r� hogy a p� eljusson a kir�hoz. Richelieu azonban �at�zott, hogy �ami biztosok szedj�be az ad��tlen�tartom�i vezet��m�se n�� S vajon mi� hat�zott �? k�eztem, a naivot j�zva. - A legalantasabb anyagi megfontol��A r� rendszerben az ad�zed�evehettek egy kis jutal�t a kir�nak juttatand�szegb� Mindj� gondoltam, hogy az illet�rtom� korm�z�ak nem kis r� jutott ebb� "jutal��.. - Secundo - folytatta Guise -, az �r�i ad�d�z uralkod� v�rolt�tiszt�ami ism�csak a kincst�ak jelent bev�lt. Elk�elheti ezek ut� milyen felz�st v�ott ki ez az al�l�t�ed�azok k�en, akiknek az �ekeit s�i. M�n� megmozdul�k, val�os l�d�k is kit�k. � a kir� ekkoriban kezdett rossz szemmel n�i r� - Mi�? - Mert �nem fojtottam el ezeket a l�d�kat. Mi� is tettem volna, amikor a k�oztatott int�ed�k els�ban engem s�tak? Ez az okoskod�h�rra vallott: a kir�s��eke mit sem sz�t, ha ellene mond a szem�es �eknek... - �thet�a Lajos neheztel - mondottam -, ami� kegyelmed nem fojtotta el a l�d�kat. De szerintem ennyi� nem k�lakit a h� b�ja al� - Csakhogy m�is van - vallotta meg a Guise herceg, egy m� s� k�ret�n. - M� � mi volna az? - Bocs�on meg, kedves rokon, de titokr�an sz�gy h�nem mondhatok t�t. - F�leges is lenne - mondtam. Ismerem a titk� Tudom, hogy �t m� sz�kezett Gastonnal �Montmorencyvel. Elhat�zt� hogy amint Gaston serege �n benyomul Franciaorsz�a, Montmorency Languedocban, kegyelmed pedig Provence-ban robbant ki felkel�. - � Richelieu tud err� tervr�- k�ezte holts�dtan Guise herceg, s k�kez��e kellett kulcsolnia, hogy ne remegjen. - Ha nem tudna, �hogy tudhatn�r� Akkor h�elvesztem! - Kedves hercegem, kegyelmed m�akkor elveszett, amikor ez az esztelen terv megfogant az agy�n. Hol tal� volna katon�t, akik ellen tudnak �ni a kir� gyalogos sereg�k, amely a legjobb a vil�n, vagy akik szembeszeg��k a kir� csod�tos lovass�val? Hol szerzett volna ��un��honnan lett volna p�e zsoldra? Egy�al� honnan teremtette volna el�t a vagyont, ami egy ilyen hadvisel�ez kell? - Nos h� Orbieu - v�tt a szavamba a Guise herceg, akinek az agy� nem jutottak el a megjegyz�im -, mit tan�ol, most, hogy mindent tud? D�nten n�em r� - Az isten szerelm� - mondtam -, �se meg v�e, hogy semmit sem tan�olhatok, hiszen kegyelmed is meger�ette, hogy igenis r�t vett az �eesk�n. - � ez� nem adhat tan�ot? - Kedves hercegem, a kir�, aki szint�tud a terv�l, nyilv�al�fels���el fogja v�lni, ha ugyan m�nem tette meg, �att� pillanatt�ha tan�okat adok kegyelmednek, a cinkos�k sz�tok. - Olyan vagyok h�mostant�mint egy pestises - ki�otta a Guise herceg -, senki sem mer�kedik a k�embe? - Egy nap �egy �zaka vend�l l�m, de t�t nem tehetek hercegs�d�. A kir�t�al�lelme nagyon is jogos, de azt egyed�yelmednek kell eld�nie, mi a teend�ebben a helyzetben. A Guise herceg m�ap m�kora hajnalban � indult, egy sz� sem k�nv�meg a vend��st. Megk�em Saint-Clair urat, hogy k�rje el vend�nket a f��tig, mintha udvariass��enn� val�an azt szerettem volna


megtudni, merre indul: �aknak avagy d�ek? � a Guise herceg hint�kig�lt az udvarunkr�a sv�iak megvet�kintet�l k�rve, akik ell���lecsutakolt�a vend�k lovait, � �is patkoltak, de egy garast sem kaptak mindez� fizets�l. Annyira k�ncsi voltam, merre indult a Guise herceg, P�zs vagy Provence fel�hogy mihelyt a hint�elhagyta a f��tot, siettem Saint-Clair el�oly sebesen, hogy Nicolas alig b� a nyomomban maradni. - Merre indultak? - ki�ottam m�messzir�aint-Clairnek. - D�fel� - H� istennek! A herceg visszat�Provence-ba! � ezzel l�eimet hosszan megny� - elindultam vissza a h�a, mik�n Nicolas tov�ra is a nyomomban loholt. - Nagyuram - k�ezte Nicolas, amint a l�s�tej� �� k�ezhetek valamit? - K�ezz csak, Nicolas. - Mi� � annyira, hogy a Guise herceg d�fel�ndult? - Mert ez azt jelenti, hogy Provenceba megy, nem P�zsba. - � mi� j�, ha Provence-ba megy? - Mert onnan tov� fog utazni. Bocs�on meg, nagyuram, de egy sz�em �ek. Az� j�ogy Provence-ba megy, mert onnan tov� fog utazni? - Bizony, az�! Alighogy haza�, minden p��el�di a l�fi�l, majd miut�egy b�tos pillant� vetett korm�z�alot�ra, a kast��, melyben annyi nagy lakom�rendezett, elindul k�re, minden bizonnyal It��. - Mi� �en It��, nagyuram? - Mert ez a legk�ebbi orsz� s az �ajlata is nagyon hasonl�a provence-ihoz. - � mi� vonul a herceg �ntes sz�zet�e? - Hogy elker� h� b�j� - Meg�emeln� hal�? - Nagyon is. Ne felejtsd el, hogy sz�kezett Gastonnal �Montmorencyvel a francia kir� ellen. H�an voltak, a szeg� becsv��k� De most, hogy a Guise cserbenhagyta �, m�csak ketten maradnak. Provence pedig a Guise herceg t�z� ut�h�s marad kir��z. TIZENHATODIK FEJEZET Sz�olvas�m�el�a bocs�t�t esedezem, de most k�telen leszek megr�tni. � bevallom, hogy engem is m� szomor�al t�el Montmorency herceg szerencs�en sorsa. Az istenek mindent megadtak n�: rangos felmen�, dics��, a Franciaorsz�marsallja c�t, r��l egy olyan tartom� korm�z�lehetett, ahol k�dottan igen kellemes az �t, s a term�et olyan k�l �otta meg, ami miatt az udvarban a f�i���mintak�nek tartott� volt egy im�i val�tvese, aki egyed�k �m�a, kedvess�vel �nagylelk�vel rengeteg bar�t szerzett, s oly kit�esti eg�s�ek �ndett, hogy az orvosa azt j�ta n�: oly hossz�t�z, mint Lesdigui�s, [Lesdigui�s marsall nyolcvanh�m �s kor�n halt meg. Kilenc �el kor�an, vagyis hetvenn� �sen meg�gy���sodott.] mindezeken fel�ig �, a feles� is olyan sz�vagyonnal rendelkezett, hogy ha k�h�m �tet �ek is volna v�g, f��en, s�t�zl�an, p�esl�ik akkor sem �k volna ki... Felvet� h�a k�� sz�olvas�mik� tehette kock� mindezt Montmorency egy olyan �t, hogy ne mondjam: gyermeteg v�alkoz�kedv�t, amelyr�ost besz�lok kegyednek, amikor - a latin k� szavaival �e - "a legboldogabb ember lehetett volna, ha tudja, mennyire boldog"? Igaz ugyan, hogy - amint l�uk szem�es s�lmek �� s mindennek okoz�Richelieu volt. Amikor megfosztott�tengernagyi c�t�s a partra vetett t�yak birtokjog�l, nemcsak egy c�el lett szeg�ebb, de s� anyagi vesztes�is �e. Ugyanakkor az eg� k�ezete is egy emberk� gy�e Richelieu-t. Hitvese, MarieF�cie des Ursins rokoni kapcsolatban �t a Mediciekkel, � h�a pokolra k�nta az anyakir�n��j�. Elb� p� akit Montmorency csod� �nagyra becs�gy v�e, hogy ha Richelieu elt� a sz��v�e �tbe l�ethetn�a tridenti zsinat hat�zatait ��agostul kiirthatn�a protest� eretneks�t. A Guise herceg, a k�i Provence korm�z� akinek az atyja egykor P�zs legf�ura volt, szint�nagy �okat sz� S a k�m�ek kedvezni l�zottak �ai megval��nak. A kir� eg�s� gy� l�kon �t, a horoszk� azt jelezt� hogy az �v�ig meg is hal, s nyilv�al�ogy aki m�a hal� el��ll Gaston t�r�, elnyeri majd m��talm� Gaston igencsak


h�lgett Montmorencynek azokban a levelekben, amelyeket Elb� p�� juttatott el a f�dnek. A h�m �eesk�z�ed�k Montmorency "�ett a hadvisel�ez". La Rochelle ostrom�l a h��csapatunknak oly sok k� okoz�ubise-t is �tam�tta meg a kir� parancs�, �rgette vissza Angli�. � az it�ai hadj�t sor�is kit�e mag� amid�lragadta a savoyai hercegt�viglian�t �Saluzz� Nincs r�izony�kunk, hogy Gaston meg�rte volna Montmorencynek: ha kir� lesz, conn�ble-l�eszi, mely m��ot m�k��is bet�tte. Viszont amikor azt ��tta, hogy a lotaringiai herceg �a spanyol kir� rekrut�a azt a hadsereget, amellyel majd bet�ranciaorsz�a, minden bizonnyal sz��san t�sztette meg a herceget. Val�an ugyanis a leghitv�abb katon��ll�acak kis zsoldos hadsereg volt a Gaston�De az is lehet, hogy Gaston, aki �mvil�an � s r��l semmit sem �ett a katonai mesters�ez, t�leg azt hitte, hogy a serege els�g�ihelyt Gaston, csal�rem�yel eltelve, bet�Franciaorsz�a, mindv�g szorosan a nyom�n volt an��nban, hogy megt�dta volna - La Force marsall lovass� �Schomberg marsall gyalogs�, vagyis az a k�katonai egys� melynek nem volt p�a Eur�an. Most nyilv�azt k�ezi, sz�olvas�hogy mi� nem t�dta meg ez a hatalmas hader�ston kicsiny sereg� ahelyett hogy a nyom�n �t. Nos h�az�, mert sem La Force, sem Schomberg nem v�alhatta annak kock�t� hogy egy esetleges csat�n megsebes� net�meghaljon a francia tr��. S ezt Gaston is j�udta, �en b�ens� tudat�n engedte meg mag�k id� id� hogy fegyvert fogjon a b�ja ellen. S valah�szor t�rr�v� a talaj a l� alatt, elfutott, s haz�nak valamelyik esk�lens�n�keresett mened�t. Ezek a kis csat�z�k csak arra voltak j�hogy a nagy hadvez�szerep�n tetszelegjen, azut�pedig sz�ra el�s - t�yire anyagilag el�s - b�t k�n a b�j�l. Mik�n �onult Franciaorsz�n, hogy eljusson Languedocba, Montmorencyhez, Gaston igyekezett megnyerni �k az �a es�rosokat, azt hangoztatv� hogy meg akarja d�ni a miniszter hatalm� aki rabszolgas�a k�szer� a kir�t... Ez az �el�nemigen t�sztett meg senkit, s legink� azokra az ostobas�kra eml�ztetett, amiket a Pont-Neufr�arsogtak nap mint nap az �eesk�soldj�n ��ki��Sem Dijon, sem Burgundia nem volt fog�ny Gaston l�t�avaira, s �nt�sz� az �a es�rosok k� egyetlenegyet sem siker�gnyernie �k. Felh�s� v�szul az orra el�bez��a kapukat. Montmorency k�bb felpanaszolta, hogy hi� k�e Gastont� hadm�t elhalaszt�t: t�r�t�be Franciaorsz�a, nem hagyv�elegend��z�s�s�k, hogy fell�tsa Languedoc n�t a kir�i hatalom ellen. De ez is csup�k�elg�volt, mint ahogyan hi��oz�n nyugodott az eg� v�alkoz� Hiszen oly mindegy volt, hogy a "hadm�t" el�vagy k�bb kezd�-e. N�ny p��ltekintve, akik - �het�b� Montmorency mell�lltak, ami katonai szempontb�em sokat nyomott a latban, Montmorencynek senkit sem siker�gnyernie az �. Toulouse, Languedoc legnagyobb �legszebb v�sa, vil�san kifejez�e juttatta, hogy sziklaszil�an h�ir�hoz. A protest�ok, akik v�elen��k voltak Lajosnak kegyelmi rendelet�t, nem hallgattak semmif� l�d�a bujtogat�� N�ny nemes�k�l, aki bar����gatta Montmorencyt, senki sem l�dt fel a kir� ellen. � Montmorencynek is mind�e egy kisebb puccsra futotta az erej�l, a languedoci tartom�gy�n, amelyet pezenas-i kast�� h�tt �e. �z�m szerint sem t�cs�em t�yes nem volt ez a l�s. Egyezs�j�l�e a kir� �a tartom� k�t az ad�d�el kapcsolatosan, amivel a languedociak nagyon el�dettek voltak: a kir�i ad�d�elyett a j�en a tartom� �al kijel�megb�ttak v�ik ezt a munk� Az egyezs�t Montmorency is elfogadta �al�ta. Majd az eml�tt tartom�gy�n v�tlanul felr� Nagy volt a felh�rod� a kir� k�ei hangos felh�rod�knak adtak hangot, de s��gjegyz�ket nem haszn�ak. Montmorency m�s olyan l�sre ragadtatta mag� amilyet m�nem jegyeztek f�z ��ek: letart�tta a rosszall�knak hangot ad�ld�ket, �mivel Narbonne-nak a gy�n eln� �eke tiltakozott e durva elj�s ellen, a herceg �s b�nbe vetette. Nagy zavar t�dt ezut� s a k�eket siker�venni, hogy j�ljanak hozz�


tartom� hadra fog�hoz, an��nban, hogy ny�an kimondt�volna, ki ellen ir�ul a k��. Ezzel a kis csellel azonban senkit sem siker�gt�szteni, �mihelyt a kir� tudom� szerzett a t�ntekr�els�k�s���en mondta ki b�ek mindazokat, akik t�gatt�Gaston polg��r�llalkoz�t. Ugyanekkor, a re�ellemz�ors elhat�z�al, a francia test�get, a sv�i g�ist�t, valamint Navarra �Vervins hadsereg�a l�d�llen k� E csapatok puszta eml�s� bele kellett volna remegnie Montmorencynek, ha tudom� szerez k�s� �y azonban az ejtette k��e, amir�udott, vagyis amit alkalma volt megismerni: Gaston hadserege, amikor a tr�� j�ban csatlakozott hozz�unelben. Isten az �en! Micsoda szeg� �g�l �t ez a sereg! Csupa beteg, s�ik�, k�sel�lcsig�tt ember! T�ors menetel�e foghatt��, �ben keveset pihentek �el�elen�l�oztak. Rossz macsk�k rossz patk�! [P�gord-i mond� melynek jelent�: Rossz vez�ek rossz a katon�!] Lajos bezzeg �gyelt mindig katon�ak eg�s�re, hogy az apjuk sem jobban. � Richelieu �int� a csod�tos hadbiztos, akinek k�nhet�a keny� a bor �a meleg �l mindig id� �ezett, a sebes�t a pihen�yeken halad�alanul kezel�e vett� a betegeket pedig elsz��tt� s a borb�felcserek gondjaira b�� K�bb majd elmes�m, mik� zajlott le a castelnaudaryi - no, nem csata, ink� csak csetepat�hiszen Gaston par�i sereg�a kir�i hadak egy szempillant�alatt sz�ert� Montmorency minden testr��megsebes�sak l�ontoss� szervei maradtak �k, s ez� a toulouse-i v�si tan� �let�, az �vezett "Capitoliumba" sz��tt� r�ben, hogy �lj� r�ben, hogy perbe fogj� De a per kezdete el�Richelieu megk�, keressem fel beteg��l Montmorencyt; l�gat�mb�em lehetett kik�keztetni, mi v�Montmorencyre: hal�e vagy kegyelem. Richelieu, aki maga volt a megtestes�telem �j�s� csup�azt szerette volna a r�men megtudni, mi minden fordult meg ennek a nagy� az agy�n, mi k�tette r�hogy ostoba m� fejest ugorj�egy eleve hal�a �lt v�alkoz�a. Mivel az �eesk� b�roshoz tartoz�rhozottak k�soroltak, tartottam t� hogy Montmorency nem � majd sz�velem, de f�lmem alaptalannak bizonyult. Szigor�rizt� teljes elszigetelts�en, s nyilv�igencsak ki volt �zve a h�kre. Sem t�l, sem t�sszul nem fogadott. Neh�fens�esnek mutatkozni, ha valaki tet� talpig be van p�lva; a k�ek k� a nyak�l� v�ett �a legjobban, olyannyira, hogy azt hittem, nem is tud besz�i, ann�is ink�, mivel az orvost�zt is megtudtam, hogy amikor a csatat�n r�l�ak, �tt a sz�b� v� Val� lassan, elhal�ngon besz�, de �het� �dekes m� nem � hanem �tte f�z els�rd�. Herceg - k�ezte -, az� j� hogy k�je, milyen sors v�r� - Kor�sem, nagyuram. Mivel a hercegek �pairek egyenrang�az etikett nem k�elte meg, hogy Montmorencyt "nagyuramnak" sz�sam: h�s csal�a el�k�ntam tisztelegni e megsz��al, s egyben azt is kifejez�e akartam juttatni, hogy mivel �rsall-herceg, egy fokkal f�tem �. Az arca szenvtelen maradt ugyan, de szempill� megrebbent, jel� annak, hogy nyomor�s helyzet�n j�ett neki udvarias gesztusom. Nagyuram - folytattam -, ha az� j�m volna, hogy k�jem, mik� hat�ztak a kegyelmed sors�l, a f�s�rnek is velem kellett volna tartania. - �y igaz. Elhallgatott, �mivel �ztem a szorong�t, siettem tov�i felvil�s�ssal szolg�i. - Pillanatnyilag m�nem sz�t d�s nagyuram sors�l. A kir� �a minisztere egyel�csak tan�koznak. - Persze! - mondta Montmorency, v�elen keser�el. -Tudom, hogy megy az ilyen. Richelieu rendk�l �beadv�t ny�t �a kir�nak, amelyben el�azt k�, legyen irgalmas, ut�pedig, hogy legyen szigor� meg�ri, hogy k�nk marad, amit mondok, el�lom: szerintem teljess�el �zent ez az irom�, amely v�besz�� indul, majd v�esz�e fordul... - Nagyuram - mondtam erre -, meg�ap�sa k�nk marad. - S vajon mi� csin�a ezt? - tette fel a k�� �g�k, b�a v�szt nyilv�al�jobb szerette volna az �sz��allani. - Mert Richelieu, b�a v�esek hal�t k�nja, nem engedheti meg mag�k, hogy ennek ny�an hangot is adjon, s er�jesebben v�lja �, mint ahogyan v�. �s�s p�atlans��an itt sz�Montmorency elhallgatott, a besz�l�at� kimer�tte. � pedig �nt�sz� �reztem, hogy v�m�e nem


j�messze az igazs��De mivel egyet��mnek nem adhattam hangot, s ellentmondani sem �t sz��mban, h�ink� hallgattam, mint a csuka. Montmorencyt�sak a politikai �sl�s hi�zott, egy�� igen eszes ember volt, � h�kital�a a gondolatomat, s egyszeriben bar��sabb lett velem. Eszembe jutott Fogacer mond�: nemcsak a sz���, hanem �s esz�t is szerett�Montmorencyt a n�A szebbik nem ki nem �hatja a lass�j�s�mba f�iakat. - Nos h� hercegem - k�ezte, m�csaknem der�-, mit �t megtudni t�? - Nagyuram - mondtam �erre -, Istennek h� nem vagyok sem b�, sem �. Mindamellett b�rkodn�m�s megk�ezni, mi� bocs�ozott harcba Castelnaudaryn� amikor a veres�m�a csata kezdete el�nyilv�al�lt. - � sokkal el�tudtam �m� hogy a harc rem�telen! Az�tudom, hogy megl�am Lunelben Gaston sereg� El�volt egy pillant� vetnem erre a gy�z hadra, hogy tudjam: a kir�iak az els�k�ben pozdorj� z�. - Tudott r� nagyuram, hogy a kir� els�k�s���el v�lta mindazokat, akik Gastont t�gatj� - Tudtam. - Tudta, hogy Schomberg elfoglalta �meger�ette Castelnaudaryt? Tudtam. - Tudta, hogy Lajos seregei �n a Rh�v���vonult kegyelmed el�vagyis hogy mik�n nyugatr�chomberg fenyegette, �ak fel� kir� hadaival kell szemben�ie? -Tudtam. - � mik� d�tt Gaston az eml�tt k�m�ek k�t? - Hogy Castelnaudaryba kell vonulnunk �meg��homberg-rel. - De Lunelb�astelnaudaryba igen hossz��ilyen �apotban volt Gaston am�s nyomor�s kis hadserege, amikor rendeltet� hely� �? - Siralmas �apotban. - Rem�e m�s, hogy gy�tnek? - Egy�al�nem. - M�s, mit v�, amikor csat� bocs�ozott? - A magam sz�ra mit v�am? - Igen, nagyuram, a maga sz�ra. - Hal�, egy �z, v��szecsap�ut� M�megold�nem k�lkozott? P��, hogy otthagyja Gastont, akit egy�� sem a b�n, sem a hal�nem fenyeget, s a Guise herceghez hasonl�sz�zet�e vonul? -Val� � is d�ettem volna. De ez a d�s becstelen lett volna. Elk�sztett a v�sza. - Becstelen...? - Term�etesen! Hiszen a szavamat adtam Gastonnak! Nem szeghettem meg a szavam. Nagy k�rt� �ztem, hogy k�jem a herceggel, van ann�sokkal becstelenebb dolog is, mint megszegni a Gastonnak adott szav� el�lni a kir�� Nem tudom, hogy Montmorency kital�a-e a gondolatomat, de a f�dts�ra hivatkozva hirtelen v�t vetett a besz�et�nknek. B��megk�ntem neki, hogy hajland�lt v�szolni a k��imre; �ntes� egy�� meglepett �meg is rend�tt. �eztem, mennyire sajn�a, hogy nem �al meg, ahogyan szerette volna, csat�n, fegyverrel a kez�n. Schomberg, castelnaudaryi gy�me ut� elindult P�zsba, �utols�hen�y�tfort-l'Amauryt v�sztotta, r�ben mert IV. Henrik t�rhely�k��rat verni, r�ben pedig az� is, hogy tal�ozhass�velem orbieu-i birtokomon. Nagyon �tem neki �Catherine is, hiszen a marsall a h�st�i h�mintak� volt a szem�n, gyakran p��zott is vele, s szerette volna, ha t�id��k ezzel a bar�mmal, azt rem�� hogy h�s term�ete hat�al lesz r� � amikor eml�ztettem r�hogy hiszen h�ss�nk ideje alatt m�egyszer sem csaltam meg, �zal v�tt vissza, hogy eddig ez val� � volt, ��r�en k��k gy�k, vajon a tov�iakban is h�zek-e, hiszen el� ha egy csinos n�lt�a k�emben, a szemem ragyog �eg� testem remeg, el�lv�heves ��amat. - H�nem igazs�alan dolog - fakadtam ki egy napon Nicolas-nak -, hogy a hercegn��el�b�ek mond, holott m�el sem k�tem azt a b�amivel v�l? - Bocs�on meg, nagyuram - v�szolta Nicolas -, de a legnagyobb tisztelettel szabadjon megjegyeznem, hogy a hercegn�k egy kicsit az� igaza van; azt mindenesetre az igazs�ak megfelel��a le, mik� viselkedik kegyelmed, ha megpillant egy sz�h�et. - Nicolas - mondtam szigor�, �l�gy! Holott mint a lov�omnak, a p�omat kellene fognod. - Azt is teszem - mondta Nicolas huncut mosollyal -, a hercegn�k mindig j�ondok nagyuramr�de kegyelmednek valahogy nem tudok hazudni. - Az �g vigyen el, te csirkefog� ki�ottam. - M�g�� velem? Nicolas, kapt�m�t� pofont? - Nem, nagyuram, kegyelmed nem az a fajta gazda. - M�s kapsz mindj� egyet, ha nem hagyod abba a cs�d�! Ezzel elkaptam a tork�a bal kezemmel s megszorongattam,


persze nem annyira, hogy f�on. De ak�hiszik, ak�nem, ez az akaszt�aval�ik�n titkon nevetg�, �intorgott, mintha val� fojtogatn�.. De t��ssza, kedves olvas�eredeti t�nkhoz, vagyis Schomberg-hez, aki l�at� ragyog��s�ek �ndett, a hangulata azonban csapnival�rossz volt. A vacsora v�zt�l Catherine az eln�s�k�e, ami� magunkra hagy benn� de - amint mondotta meg kell n�ie, elaludt-e Emmanuel. Ez persze csak �volt, hogy megn�esse a fi� aki ilyenkor m�az igazak ��aludta Honor�nk hatalmas kebl� Mihelyt Catherine kiment a szob�l, megk�em Schomberg-t, mondja el, milyen volt az �emsz���e a castelnaudaryi csata. - A kir� azt k�e, �sban sz�ljak be neki, de amint kegyelmed is j�udja, �a csatamez�agyok elememben, tollal a kezemben nemigen tal�m fel magam. De ha kegyelmed elmes��ekem, amit err� csat�l hallott, �kieg��n� vagy - ha sz�snek l�zik - korrig��a t�net� s azut�megk�m, �a meg kegyelmed a besz�l�megeml�e, hogy �voltam ismereteinek f�rr�... Meg�rtem, hogy minden �esz, ahogyan k�e, s azut�elmondtam neki a csata t�net� �amint �hallottam. Schomberg hol a v��vonogatta, hol az �ek emelte a szem� amivel - gondolom - azt akarta jelezni, hogy t�netem t�l � a val�t� - Sajnos, bar�m - mondta, amikor t�netem v�re �em -, kegyelmedet mindenr�osszul t�koztatt� az �al is m�volt, �a csata sem �ajlott, ahogyan kegyelmed mes�. Primo, Gaston nem Toulouse-on, hanem Auvergne-en �ment Lunelbe, hogy ott csatlakozz�Montmorencyhez. - � �allottam, hogy Toulouse nem nyitotta meg el� a kapuit. Toulouse m�j��bejelentette, hogy ha a tr�� megjelenik, �e fog z��, mint kagyl�h�ba, de nem volt alkalma �ret�bev�ani, mert Gaston nem ejtette �Toulouse-t. Igaz�l Dijonban csapt�be a kaput az orra el� � amint a v�s falaihoz k�edett, ��rt�gadta, s egy goly�s h�n el is tal�a. Secundo, a k� amit Gaston zsoldossereg�l fest, b�ily lehangol�, messze elmarad a val�t�Csupa akaszt�ir��llt ez a sereg, akik parancsra sem v�ak, csak el�lik a falvakat, meger�kolj�a l�okat �asszonyokat, m�a serd�n le�k�t is, azut�kifosztj�a h�kat, s miel�a zs��yal t�zn�k, felgy�ak mindent. Gaston, mindezt l�� akaszt�al fenyegette meg azokat, akik er�koskodnak vagy fosztogatnak. A zsoldosok v�sza nem k�tt sok�m�ap reggelre a sereg egyharmada k� v�. - Nem siker�t a vesztes�t p�nia az �a es�mesurakkal, akik szint�gy��Richelieu-t? - Csak nagyon kis r�ben. Sokan meg�rt�Gastonnak, hogy csatlakoznak hozz�amikor azonban r�r�lna a sor, m�em tett�meg. M�k, akik betartott�a szavukat, akkor vont�vissza �ret�amikor megl�� mif� sereggel akar Gaston szembesz�ni a kir� hadaival. � magam - h� a k�knek, akik minden�r��dulnak, ahol a kir�s��ekei megk�nj�naprak�en tudtam mindent, ami Gaston luneli t�r�n t�nt. �y arr�s tudom� szereztem, hogy triumvir�s alakult, mivel Moret gr�IV. Henrik t�nytelen fia is csatlakozott v�l Gastonhoz �Montmorencyhez; k�dott, hogy �lt az, aki igyekezett el��ni az anyakir�n�z�� s el�i, hogy ny�nak neki mened�t a La Capelle-i er�n. A k�kt�zerettem volna azt is megtudni, hogy ki korm�ozza ezt a tri�A v�szuk azonban � hangzott: "Elvileg mindny�n, gyakorlatilag egyik�." El�el�detlen voltam ezzel a v�sszal, a k�bbiek sor�azonban dr�i m� kider�ogy mennyire igaz volt. Szint�a k�kt�zereztem tudom� a l�d�k ama sz��r�s, hogy megostromolj�Castelnaudaryt, s miut�a seregemet t�evert� elfoglalj�eg� Languedocot... Elk�dtem! Megt�dnak, engem, a b�y�m�visszah�tt Schomberg-t! � r��l kikkel t�dnak r� Uramisten! Alig nyolcsz�lovassal �feleannyi, semmirekell�alogossal. � mindennek tetej�n ostroml�a, ��lk�rt�megostromolni falainkat, de lefogadom, hogy m�pet�� sem voltak, melyekkel a kaput berobbanthatt�volna! K�elen voltam meg�eni, mik� viselkedhetnek feln�emberek ily gyermetegen! K�edt��megold�k�v�szthattam. Az egyik: megmaradok a falaink k�t �s�usk�goly�porral k�rt ��el fogadom �. Ez a megold�azonban egy eg�en nyilv�al�tr�yal j� volna: az ellens�t � csak visszaszor�attuk, de meg nem verhett�� a


m�k megold�mellett d�ttem: a falainkt�em messze v�uk be �, egy olyan s��n sorakozva fel, amelyet jobbr�s, balr�s mered� z� le, vagyis beker� hadm�tt�em kellett tartanunk. A plat�gyik oldalr�gy patak is hat�lta, amely igazi v�lmet nem jelentett, hiszen l�on k�ed��lehetett kelni rajta, viszont egyfajta lelki hat�onalat k�zett: a l�d�k �kellett l�i� a hat�, hogy azut�karddal a k�en a kir� h�s szolg�a t�djanak. Ha Gaston serege igazi hadsereg lett volna, amelyet olyan parancsnok ir�� aki � a hadvisel�ez, az illet�rancsnoknak meg kellett volna v�ia, am�csapatai mind felsorakoznak, s t�d�el� m�az ellens�s musk�k l�ol�k�l, elemeznie kellett volna a helyzetet. Ezek olyan katonai alapelvek, kedves hercegem, melyeket a j� � dikt� s amikhez m�csak n� tapasztalatnak kell t�ulnia, amelyre a harcmez�s ellens�s t� tehet�ert. De amiut�n�ny elveszett gyermeket [felder�k� az ellens�s ��khoz k� �ntes katon� az ellens�k�� k�, megtudtam, hogy az alegys�k nem a vezet�t�leges rangj�t� sorrendben k�ednek: Moret gr��legel�z embereivel, ut� Montmorency a saj�katon�al s legv�l Gaston, holott neki kellett volna az �n haladnia, nemcsak a rangja miatt, hanem az� is, mert �lt a l�d�kirobbant� Legink� m�s az lepett meg, hogy �tszer�rendetlen�ult a roham: a sereg nem sorakozott fel, a vezet�em is igyekeztek �ehangolni a t�d�. Mihelyt Moret gr�egpillantotta a p��csatarendben felsorakozott kir�i sereget - a musk�sok h�m sorban, k�en, k�ldalt pedig a lovasok -, amely hal�s csendben, figyelmesen v�, mintha valamif� t�ly sz�ta volna meg, lov�l �gratott a patakon, s belevetette mag�a k�mbe, maga ut�vonva embereit is a biztos hal�a. �p amint ez a m���befejez�t, felt�ontmorency herceg, s amikor l�a, hogy Moret-t �a katon� darabokra szaggatja a puskat�mbereivel egy�is �gratott a patakon, s karddal a k�en, �t m�elerohant a kavarg�megbe. Mivel a musk�kat m�nem siker�rat�n�ost a lovasok lend�t�d�a, a herceg sokakat lekaszabolt, de �s j�sszekaszabolt� s a csata v�l az ismert eredm�yel z�lt: Montmorencyt ler�att�a lov�l, �foglyul ejtett� Schomberg besz�l�itt v�t �, kedves olvas�de �m�megtoldom a t�netet azzal, amit �hallgatott. Amikor v�e Gaston is felt� csatamez�a k�m m�befejez�t. � gondolhatod, kedves olvas�hogy � mennyire szeretett volna harcba bocs�ozni, de h�a szolg� a tan�osai �a h��g�t nagyurak mind k�fogt�s ��r�k n�, hogy ne tegye, hiszen a harc a hal�val v��k. � hadd tegyem hozz�az ��l is... Gaston teh�serege marad�val visszavonult, s tisztes t�ls�an t�rt vert, majd m�ap, m�megnyugodva, ezt �a a N�talf�t korm�z�borosinf�nak: "A harcmez� eny�maradt" - ami sz�erint igaz volt ugyan, hiszen Schomberg a csata ut�visszah�tt Castelnaudary falai m� katonai �elemben viszont sz�iszta hazugs� l�n hogy Gaston elvesztette Moret gr�, Montmorency herceget �m�sok m�nemesurat is, vagyis kicsiny hadsereg�k legjav� hiszen a zsoldosai nem sokat �ek, s csak �el-�al vettek r�t a k�mben. Mindezek ellen� Gaston m�ap �felaj�otta Schomberg-nek, hogy m���e erej� - � mit v�szolt neki, kedves Schomberg-em? - Tudtam � hogy csak az� aj�kozik � hogy elutas�am. � ezt is tettem: "Nagyuram - mondottam n� -, sok j�ber�meg�k tegnap, �nagyon nem sz�sen tett�� f�aln�, ha ma is ki kellene oltanunk sok �tet, r��l �elmetlen�szen hamarosan a kir� is meg�ezik hatalmas sereg�l. Gaston erre oly g�en t�zott, mintha s� veres�t m� volna r� s amint k�bb megtudtam, nyomban a kir�hoz k� Montpellier-be Chaudebonne ur� hogy egyezs�e jusson vele. Mivel Lajos Montpellier-ben k�nt maradni, �endelkezett, hogy az �e meg maradjon B�ers-ben, s a t�yal�kat egy �amminiszterre �Chaudebonne-ra b�� Gaston meggondolatlans�, hogy ne mondjuk: gyermetegs� ez� is f�esen megmutatkozott. Hi� vallott l��os, gyal�tos kudarcot, a csillagos eget k�elte a b�j�l, s n�ly k�el� oly m��elen volt, hogy egyenesen nevets�snek mondan� �e! Primo, Montmorency hercegnek kegyelmezzen meg a kir�, s engedje szabadon. Secundo, az anyakir�n�apja vissza javait, minden birtok��tulajdon�


Tertio, a kir� foly�son az ��k egymilli�anyat, hogy visszafizethesse a spanyol kir�nak �a lotaringiai hercegnek hadserege fel��s�k k��it. Gaston - mag�l �et�n - semmi m� sem kapott, csak kir�i kegyelmet, kiz�lag �ga �azon emberei sz�ra, akik vele voltak Castelnaudaryn� Ez a kit�l egyben kiz�a a kegyelemb�zokat a tan�ad�, akik Br�ben maradtak, nevezetesen Le Coigneux-t, Monsigot-t �Vieuville-t, akiket a kir� �a b�ros az igazi felbujt�k tartott a Gaston-f� l�d�an. A Montmorencynek k� kegyelem kapcs�a kir� ridegen csak ennyit mondott: "Montmorency megt�dta a csapataimat, egy velem ellens�s hadsereg parancsnokak� ejtett�foglyul, karddal a kez�n, melyet h�im v� festett pirosra." Ez a mondat gondolkod�ejthette Gastont, hiszen r�is elmondhat�tt volna ugyanez. �y �zte, vesz� fenyegeti az �t� s mivel Franciaorsz�an nem �zte mag�biztons�an, ism�Br�be menek�J�am Richelieu parancs� Toulouse-ba mentem, hogy ott v�am meg, am�Montmorencyt el�lik �kiv�ik, azut�visszat�em P�zsba, ahol szenved�es szerelemmel �tem ism�a keblemre im�tt kis hitvesemet, akinek sz�� k��t a testv�yilkos h�r�den borzalm�t. � a b�ros - aki mindenr�k�kez��en meg�ez�mr�s tudott - csak egy nap boldogs�t enged�ezett Catherinenak �nekem, s m�ap m��em k�egyik musk�s� � amikor megjelentem n�, nem vesztegette az id�ecseg�e, hanem nyomban a t�yra t�, s megk�ezte, mit szedtem ki Montmorencyb�amikor megl�gattam toulouse-i beteg��l. Mindenr�esz�ltam, s a b�ros, mint mindig, most is moh�allgatott, s elrakt�zta a hallottakat b�latra m��l�zet�n. � amikor megeml�ttem, hogy Montmorency, aki gyorsan r�zm�, hogy vesztett �szolg� csak az� nem hagyott ott - a Guise herceghez hasonl�- csapot-papot, mert �rezte, a becs�zt k�eli, hogy h�s maradjon Gastonhoz, Richelieu felki�ott: - A becs�M� sem hallani ezeknek a h�raknak a sz�b�De a becs�s�t csak egym�k�t tartj�k�ez�! A saj�kis k���l nem alkalmazz� megfeledkeznek r� Montmorency h�mszor esk�h�t Lajosnak. El�r a kir� megkoron�sakor, m�dszor, amikor Lajos Franciaorsz�marsallj� emelte, �harmadszor, amikor Languedoc korm�z��evezte ki. � mit tett Montmorency a h�sk� L�al tiporta �, s k�n m�csak lelkifurdal� sem �ett. De tudjuk azt is, mit m�ek a Guisek a m�n, III. Henrikkel: f�os n��skir�y�ett� � mit m�ek a mi anyakir�n�kal, amikor r�ns lett: szeg�nek folyton az orsz�agyok ut�kellett szaladg�ia, arannyal teli zs�al, hogy megv�rolja az engedelmess�ket, �eg �and��kezdt�a l�ng�, hogy m�t�p�t csikarjanak ki bel� R� cs�ut�Richelieu - Lajosnak egy mond�t n�k� m��a megjegyezte: "Orsz�nk mindaddig nem lesz monarchia, am�a kir� le nem t�ezeknek az uras�knak a szarv�" Amikor visszat�em a Bourbons-palot�, Catherine � Emmanuelt babusgatta, majd sietve Honor�gondjaira b�a (akire m�fut�llant� sem mertem vetni), s bevonszolt mag�l a kis r�sz�szalonba, amit annyira szeretett. � ott kik�ezett, mit akart megtudni t� Richelieu, �mivel a b�rossal folytatott besz�et�m ez� nem volt titkos, r�en �efoglaltam neki a l�eg� � Montmorency per�l is k�ezett? - Mi� k�ezett volna? Mindv�g jelen volt, hab�tapintatosan a h��e h�a. A kir� azonban t�l maradt, s ink� az �eki palot�n l� szob�ban tart�dott. Richelieu azonban minden este besz�lt neki a t�ntekr� - Folytassa, bar�m! - Miel�megkezd�t volna a per, a b�ros elk�Guron urat Montmorencyhez, hogy tudassa vele: mint herceg �pair ragaszkodhat hozz�hogy a t�yal� ne Toulouse-ban, hanem P�zsban folytass�le. Amire azonban Montmorency nagyvonal�gy felelt: - Nem, nem! Nincs itt helye cs�csavar�ak. - � hogyan viselkedett a b�i el� - Toulouse-ban "kapituloknak" nevezik a b�kat, bar�� tekintve, hogy a v�si tan� �let�k, amelyben �nek, Capitolium a neve. - "Kapitulok"! Tetszik nekem ez a sz�Oc nyelven van, mint a "babusgat", amit szint�kedvesnek tal� - H�a szeg� Montmorencyt biztosan nem sokat babusgatt�a Capitoliumban! - Csak nem ��eli, bar�� hogy b�nbe z�� Isten az �en, dehogy! Egy sz�szob�n fek�s k�inas szolg�a ki. - � mik� viselkedett a per


sor� - Tisztess�ud� �zint�v�szolt a kapitulok minden k��re, m�akkor is, ha ezzel s�b�tta a helyzet� Ugyanakkor vallom�iban nem volt semmi k�ed� bravura, csak egyfajta udvarias megb�s. Mivel bizonyosra vette, hogy a kapitulok a legszigor�t�tet fogj�hozni az �n, megvarratta - feh�v�onb� azt az �z�t, melyet a kiv��n k�nt viselni. Feh�v�onb�Kiss�yerekes �t, nem tal�a? - Nemde ink� megind�, bar�� - Lehets�s, f�uram. De mi� v�on�z�en akart b� venni a vil�� - �y gondolom, al�tb� - � mi� akarta, hogy az �z� feh�legyen? - Tal�mert ezzel akarta �atlans�t hangs�ni Isten el� miut�f� b�se elt�te a v�� - � mi lett a hatalmas vagyon�l? - Nem sokkal el�l� el�megtudta, hogy a kir� parancs� elkobozt�a vagyon� [K�bb visszaadt�Montmorency k�n��k.] Ekkor � a kir�nak, s enged�t k�, hogy n�ny b�t megtarthassa. A kir� megadta az enged�t. � Montmorency Richelieu-re hagyott egy szalongarnit� amelynek leg��sebb darabja a szent Sebesty�hal�t ��l�rracci-festm� volt. [Ez a festm� ma a Louvre-ban l�at�Nem valamif� captatio benevolentiae volt ez, nem apell� a b�ros irgalmass�hoz, csup�b�atot tan�tt: kor�an Richelieu k�e t�egyszer ezt a festm�t, de �variatlanul elutas�tta a k�s� Catherine itt hirtelen k�v�tt, eg�en m�t�ra v�va: - Kin�lakott Toulouse-ban? - Haute Frau gr�l, a v�s korm�z�� �zint�sz� igen ritk�l�am. Nagyon elfoglalt ember. - H�s? Hogyne, s a hitvese, Francoise h� istennek a legjobb vend�� h�asszony, oly ny�s volt hozz� is, amilyen kedves a gyermekeihez �unok�oz. - � k�t tekintve milyen? - Sz��k�szem�- Az alakja? H�err�an sz�gondoltam, s j�ulattam magamban. - Sz�g�lyded. - � term�etesen kegyelmed nagyon kedvesnek tal�a! - Term�etesen nagyon. Mintha k��szeg� hallottam volna, ez� h�nem fesz�ttem tov� a h�hanem sietve kirukkoltam az igazs�al: - Hogyne tal�am volna kedvesnek, bar�� Hiszen nem t��e mindenki gy�d szeretetet a n�e ir�? - Miket besz� Haute Frau asszony a kegyelmed n�e? Mi� nem besz� r�soha? - Hogyne besz�em volna! Amikor megl�gattam a k�fiv�met Nantes-ban, mondtam kegyednek, hogy van k�n�em is, akik D�Franciaorsz�a mentek f�hez. - � a m�k n��l mit tud elmondani? - �isabethnek h�� �olyan igazi er�sszony, ahogy a nagy k�ben meg van �a. Rendk�l eleg�, eszes ��n ir��a az �. - � �s ugyan�zereti, mint Francoise-t? - Szeretem, persze, de a term�et�att valaha gyakoriak voltak k�nk a kisebb �ez�l�k. - Tegye hozz�f�uram, hogy kegyelmed nem k��m�et. - Asszonyom, egyed�k a szenteknek van k��m�ete, de ez nem k�ebb �em, hiszen �em h�sok. Amire Catherine elmosolyodott, v�elen megk�ebb�re, hiszen szurk�d�gjegyz�mre fel is h�ta volna az orr� - T��ssza - mondotta - szomor��hoz. - Az bizony t�leg szomor�r�� mert az els�k�s���v�e e per sor�nyilv�al�lt; a v�ott vallom�i is b�es bizony�kkal szolg�ak e tekintetben; nem mer�l semmif� enyh� k�m�; nem sz�tett m� csak hal�s �let. 1632. okt� 30-�Montmorency herceget a Salin t�n v�ehajtand�veszt�e �lt�a toulouse-i kapitulok. Toulouse-i szok�szerint az �letet k�zer hirdett�ki. El�r a t�yal�emben, m�dszor pedig a Capitolium k�ln�ban. - De furcsa! ��odott Catherine. - Vajon mi� kell egy �letet megism�lni? - Az els�hirdet�tal�az embereknek sz�a m�dik pedig az �. Hiszen igen komoly d�s lehet egy embert megfosztani Istent�apott �t�l... - � hogyan fogadta Montmorency az �letet? - Nagy m��gal ��gyelemmel: "Uraim - mondotta -, mindannyiuknak k�n� munk�kat, s csak annyit mondhatok, hogy ezt a kir�i �letet Isten irgalmas cselekedet�k tekintem. Im�ozzanak Istenhez, hogy kereszt�i m� tudjam fogadni �elviselni az im� ismertetett b�s v�ehajt�t." - Val� m��teljes, ugyanakkor azonban meglehet� ellentmond�s kijelent�- mondta Catherine. - Mik� tekinthet�y hal�s �let Isten irgalmas cselekedet�k? Az � k�r�s�nem b� form�ban szokott kifejez�e jutni! - Elk�elhet�ar�� hogy Montmorency kiss�egzavarodott az �let hallat� - �


ezenk�n mit tett �mondott a kir�? - Nos h�az �eki palot�n, a szob�ban volt, s felkel�ez k��t �en, vagy harminc udvaronc jelenl�ben, amikor a h� k�t�vele; a jelen l� urak igencsak agg�osnak tal�� hogy egy Montmorencyhez hasonl�talmass�a h� b�ja alatt v�zheti, mint a legutols��s�s gyilkos. A kir� - tal�az�, hogy a jelenl�k k�telenek legyenek hallgatni sakkozott Guron �. Nagy cs�honolt a szob�n, amikor kopogtattak. Lajos intett Beringhennek, hogy nyisson ajt�Charlus �pett be fennk�arckifejez�el, s a kir� el��elve � sz�t: - Sire, Montmorency �lem k�vissza a Szentl�krend l���a marsallbotj� amivel fels�d hajdan�megtisztelte, s egyszersmind megk�, mondjam meg fels�dnek, m�s�sen f�alja, hogy megs�ette, olyannyira, hogy az elk�ett b� k�st t�osan enyh�k �i a re�� b�st. - Bar�m sz�k� Catherine -, ��m, nagy k� hogy a herceg nem akkor "f�alta m�s�sen, hogy megs�i a kir�t", amikor nekit�dt a kir�i seregnek Castelnaudaryn�.. - Bar�� egy h�r gyakran elveszti az esz�a dics� b�t�n: megfeledkezik az er�zonyokr� n� m�h�sk� is... Folytathatom, kiscsib� - Kiscsib� odaad�hallgatja s k�n majd' felfalja a tekintet�l kegyelmedet. - Semmi sem okozhat ��m nagyobb �et, mintha felfal, kedvesem! - De ki ez a Charlus �kir��sohasem hallottam? - Egy nemes�kinek a sz� j�e a nyelve gonosz. - � a kir� elt� gonosz besz�t? - Ha nem �c�ontja, elt�annyira szeret mindenr�udni. Az eml�tt esetben azonban nem a rosszm�s� hanem a sz�lom �az egy��hozta Charlus urat a kir� szob�ba. Bors�m nagys� k�ek peregtek v�g az arc� s t�en �va m��els� l�t is �ogta, ��rg� hogy a kir� f�ze fel Montmorency herceg �let�k a v�ehajt�t. Ezt l�a az �es udvaronc is t�re hullt, �egy emberk� k� kegyelmet az el�ltnek. - � mit tett a kir�? - F�elte a kez� Csend t�dt. � Lajos a b�tt�eld�rccal, de k�ek n��lyan szavakra nyitotta a sz�t, melyeknek kem�s� meglepett. Mit mondott? - "Nem, uraim, nincs kegyelem. Montmorencynek meg kell halnia. Nem szabad visszah�ni egy olyan ember kiv��t�aki nagyon is meg�emli a hal�. Csak sajn�i kell, hogy a saj�hib�b�ly sz��y bajba ker�H�mit gondol err�bar�� - Hogy a kir� tal�megel�dhetett volna annyival, hogy Montmorencyt is beb�nzi, ahogyan Bassompierre-t. Nem, nem, bar�� A k�eset er� k�zik egym��Bassompierre nem hatalmas h�r, nem herceg, nem egy el���s csal�sarja, mint Montmorency, nem egy nagy tartom� korm�z� Bassompierre csak egy franci� lett n�t, s mindenekel�katona, m�ozz��tona. Hagyta beler�atni mag�a b�ros elleni �eesk�, amikor a kir� a beteg��fek�onban. Ez nem "els�k�s���. R�t vett a cselsz�ben. De nem fogott fegyvert a kir�a ellen. Ez� Lajos megel�dett annyival, hogy a Bastille-ba z�tta. Montmorency hal�s �lete azonban Gaston leg�, komoly aggodalomra okot ad�ervezked�re volt v�sz. Amid�aston er� �ttette �Orl�s-t, nem kevesebb, mint n� herceget siker�b�ia, hogy ��oljanak hozz��mind a n�en meg�rt� hogy harcolni fognak az oldal� a kir� ellen. De mivel harcra nem ker�r, a b�s�p�sz�zet�lett. A castelnaudaryi �thez Gastonnak k�herceg �rt seg��t, m�ozz� leghatalmasabb francia f�k k�: Guise �Montmorency. Guise m�id� megsz�t, miel�fegyverrel a k�en k�ezte volna el mag�Gaston mellett, Montmorency azonban harcba bocs�ozott, �a kir�nak ez� p��kellett statu�ia, hogy a t� herceg soha t� ne hallgasson a szir�k �k�. K�elje csak el, szerelmem, mi t�nn� ha a kir�s�an �at herceg, mind egy-egy nagy tartom� korm�z� egy id� fell�dna kir�a ellen? Ez az a pillanat, amit v�a v�ak a n�talf� spanyolok, Lotaringia �a cs�� hadak, hogy hat�inkon bet� elfoglalj�orsz�nkat! - Kedves olvas�mivel Orbieu hercegn�em akarja v�ghallgatni a Montmorency kiv��r�z�besz�l�, mert az m�s�s szomor�al t�n�l, megk�ek, hogy figyelmezz most te a szavaimra, hiszen ez a t�net olyan �ekes mozzanatokat tartalmaz, melyeknek nem szabad feled�e mer�. - Micsoda, nagyuram? Nem hiszek a f�k! Most el�r nem sz�olvas� invit�a n�szemk� cseveg�e? - Nem, mert tartok t� hogy besz�l�l ���ekre fakasztan�


mint a hitvesemet. Egy�� nem h�hatod a szememre, kedves olvas�hogy ritk�sz�alak meg elbesz�sem sor� - Persze, egy-egy cinkos �ekacsint�erej�, amint az f�iak k�t szok� de sohasem az�, hogy fontos dolgokat megtan�kozzunk. - Most azonban sz�olvas�ely� �hatsz, r�ruh�m minden eddigi kiv�s�t, k�ezhetsz is, kedves olvas�ha j�ik. - Nagyszer�lljuk h�a besz�l� - El�r is azt kell tudni, hogy egy hal�a �lt herceg sz�ra t�kiv�s�t biztos�a kir�. Toulouse-ban p�� az a szok� hogy az �let kihirdet� ut�k��al kiv�ik az el�ltet. Montmorency azonban kapott m�egy teljes napot, hogy megvizsg�a lelkiismeret��megb�ljen �g�l. Azt is enged�ezt�neki, hogy levelet �on, s �rmat is �. � �alam ismeretlen okb� kir� csak egyet engedett k���etthez eljutni, m�edig azt, amelyet Montmorency a feles�nek �. Secundo, a hal�s �letet a Salin t�n, a nagy nyilv�ss�el�kellett volna v�ehajtani. A kir� azonban megparancsolta, hogy a k�p szeme el�lrejtve, bent, a Capitolium udvar�hajts�v�e az �letet, s ne lehessen jelen m� csup�a poroszl�s a parancsnokuk, a v�si csend� �a kapit�uk, a kapitulok, valamint - v�l, de nem utols�ban - Bagni nuncius, akit �k�rtem tolm�k�, s aki az� volt ott, hogy majd hitelesen besz�lhasson a kiv��� p�nak. A kir� � akarta elej�venni, hogy a vil�hitelt adjon a Gaston zsoldj�n ��mflet�knak, akik nyilv�t�dek hazugs�al pr�j�majd f�evezetni a k�lem�t. Val�an Lajos minden elk�elhet�dvezm�t megadott Montmorencynek, m�azt a kiv�s�t is, hogy a h� nem �et hozz� - Ez mi� volt fontos? - Mert a h� oly alantas szem�nek sz�t, akinek a puszta �nt� is megbecstelen�. S most m�egy k� mozzanatra f�vn�a figyelmedet, kedves olvas�bizonyos �elemben az is kiv�s�ak min�t, hogy a herceget Toulouse-ban fejezt�le, mert az itt alkalmazott kiv�� m�endk�l biztons�s volt, s nem fordulhatott el�ogy a h�nak nem siker��lecsapnia a fejet, s ez� m�dszor, s�armadszor is pr�koznia kell, rendk�li szenved� okozva az el�ltnek. Amint az n�ny h�pal kor�an a szeg� Marillac marsallal is t�nt, a jelenl�k elsz�ed�re. Toulouse-ban a k�sz�n hornyolattal ell�tt b�ot fakeretbe foglalt� s a k�� f�ges ir�ban mozgathat�Guillotin doktor h�s-h�edt tal��a teh�nem volt eg�en �log. (A szert�gjegyz�)] Az el�lt a keretek k�helyezett t�e hajtotta a fej� s a h�nak csak ki kellett h� a z�szeget, amely a b�ot egy�i magasan tartotta: a k�ekkor vill�yorsan leg�lt a keretben, majd - s���sebess�n�fogva - olyan er� csap�t a nyakhoz, hogy a fejet egy szempillant�alatt lenyisszantotta. A sz�m hevesen vert, amikor Montmorency, gy�t�k�ret�n, felt� Capitolium udvar� fesz� szor�tt a kez�n, s a kiv��e varratott feh�v�on�z�t viselte. Amikor �aladt a Capitolium nagykapuj� egy pillanatra meg�t �h�atekintett a m�te magasod�. Henrik szoborra. "- Mit n� nagyuram? - k�ezte a pap. - E nagy uralkod�obr� akinek a keresztfia lehettem. J�os �nagylelk��k� �az eml�zetemben." Nem tudom, nem rejtett b�lat volt-e ez a megjegyz� amely a j�os uralkod�ny�len fi�vette c�a... De ha az volt, h�Montmorency nyilv�al�elfelejtette, hogy IV. Henriket sem tartotta vissza a j�a att�hogy hal�a �lje az egyik legjobb katon�t, Biron marsallt, szint�fels�rul�v��t. Montmorency gyors l�ekkel haladt fel a v�ad l�s�, s amikor m�szemt�zembe �t a h�ral, megk�e, hogy ne �en hozz�Amire a h� a legnagyobb tisztelettel kijelentette, hogy k�telen lesz hozz�rni, tekintve, hogy a haja t�ssz�karja a nyak� Montmorency ekkor hagyta, hogy leny��a haj� majd maga k�te be a szem� de a fej�csak n� neh��k �n siker�t�e fektetnie. Mivel tartott t� hogy f�kel��a gy�s�sz��ra �� j�ngosan kijelentette, hogy a Castelnaudaryban kapott sebei miatt mozgatja nehezen a nyak� Azut�felsz�otta a h�t, �en r�nehogy a feje a v�adr�eess�a f�e, �amikor v�e siker�helyezkednie, hat�zott, kem� hangon odasz�a h�nak: - Csapj le b�an! Azut�m�hozz�tte: - Uram J�s, fogadd magadhoz a lelkemet! A b� lehullt, �a v�oly magasra sz�t, hogy IV. Henrik szobr�is befr��. Mihelyt Catherine elhagyta a szob� mondtam Schombergnek, hogy a kir� azzal b�tt meg, hallgassam meg egyenk� mindenkinek


a besz�l� a castelnaudaryi csat�l, hogy azut�egy �ef�s teljes besz�l���essek n�. TIZENHETEDIK FEJEZET Catherine nagyon nem �t, amikor a kir� 1632 november�n Bordeaux-ba k� Fogacer-val, hogy ott tal�ozzam Richelieu-vel, Ausztriai Ann�l �Chevreuse hercegn�l, akik � Brugge-b�oltak visszat�ben: �els� ugyanis meg akarta mutatni a kir�n�k - mert nagyon b�volt m� -, hogy milyen komoly kik��p�tte ki ezt a kor�i kis r�t, s m�er�m�ekkel is ell�a a tenger fel�oldalon. Val� nagyszer�volt, de h�elk�elheted, kedves olvas�mennyire �ekelte a kir�n�.. Sajnos a vissza� Bordeaux-ban, Richelieu megbetegedett, s az udvari fecseg�aj�l azt mondogatt� hogy egy h��t�t nem b� elviselni k�n�rsas�ban. A kir�, amint az esem�t h�l vette, nyomban a helysz�e k� engem �Fogacer-t: Fogacer-t az�, hogy meggy�tsa a minisztert, engem pedig, hogy a kir�n��ezete ne tudjon - Richelieu �eneti gy�s�t kihaszn�a - �ani a b�rosnak. Fogacer, miut�megvizsg�a Richelieu-t, nem titkolta el�, hogy a b�ros bizony nagyon beteg, t�og van a v�el�n, amit az orvosok di�val, ��ssal �purg�ssal igyekeztek gy�tani. A vizsg�t ut�Fogacer megk�e a b�rost, szabadjon ny�an besz�ie, s a beleegyez�jb�t�ut�kijelentette: - Eminenci�uram, a di� �az ��s csak elgyeng�, a purg�s meg nem ott tiszt�a, ahol k�. Ezt a t�ogot fel kell v�i, mert mag�l nem fakad ki, mint a kir��yonban. - � kegyelmed fel tudja v�i? - � nem. De biztosan tal�k egy j�rb�-felcsert Bordeaux-ban, aki tiszta is, �is, �egy szempillant�alatt elv�i ezt a kis m�t. �y is lett, �Istennek h� a b�ros m�k�nap m�felkelt beteg��l, s csak az� nem �zte mag�teljesen eg�s�snek, mert a di� legy�tette, �amint aty�szak�n�, Malicou mondogatta volt: "Az ��olyan betegs� mely gyorsan gy�l, ha van keny�a kenyeresl�ban." Bordeaux-ban a korm�z�nd� voltam, �alighogy Richelieu fel�lt, egy h�ecske ��tt be hozz� aki csak nagy neh��k �n tudott eljutni sz��elyemig, mert a gyanakv�zigor�deaux-ban sokat adnak a l�gat��re �viselked�re. � a Zocolira, csud�n kifestett arca, m� ruhakiv�sa, ring��je s perg�rizsias besz� miatt ferde szemmel n�tt itt mindenki. Ez� La Rousselle �, a bordeaux-i korm�z�ggiordom�, a legnagyobb tisztelettel megk�ezte t�, ismerem-e azt a szem�t, akinek Nicolas az im� ajt�yitott s k� vagyok-e fogadni. A leghat�zottabban "igen"-t mondtam, majd sietve visszah�am a kisszalonba, Nicolas-ra b�a, hogy fogadja l�gat�. R�b�m, kedves olvas�hogy elk�eld, milyen k�t v�tt volna La Rousselle �a l�a, amint a Zocoli a nyakamba ugrik �r�fon�, mint egy kis k��ert ezt tette, csak m�t�l a maggiordomo tekintet�l. Amikor az ajt�csuk�t az eml�tt �g� m�csak Nicolas-t f�ettem, akin most els�t sz�ld v�g a torn�. � val�, amikor v�l bevezette a Zocolit a kisszalonba, a haja k� volt �a ruh� rendetlen. Mivel tudtam, hogy csak egyetlen dolog van, ami - legal�is �enetileg - k�s elterelni a Zocoli figyelm�az er�b nemr�gyorsan enni- �innival�ozattam, aminek oly nagy �ezettel esett neki, hogy n�i is j�ett. - Mit keresel itt, bar�� - k�eztem t�v�l. - Nagyuram, Chevreuse hercegn�omorn� lettem, �mivel �kir�n�ebelbar��... - Kebelbar��...? - �y bizony. S��egy�nnak, akkor is � volt ez, amikor Brugge-ben voltunk a b�rossal, meg az ut�is, Bordeaux-ban. Ami azt illeti, �nagyon haragszom a bordeaux-iakra... - Mi�? Rendes, becs� �dolgos emberek. - Az lehet, nagyuram, de olyan hidegek, mint a j�sap. T�ettem a v�st Fogacer kanonok �� de minden�elkergettek ezek az ut�tos a bordeaux-iak. - Tal�a m� ruhakiv�sod, a kifestett pofik� a r� szokny��a ring��d az oka mindennek, bar��- mondtam erre mosolyogva. - H�ez az oka?! - ki�otta a Zocoli felh�rodottan. - A farom a maga ura! Azt teszi, amit akar! Csak nem fogok ��i, mint egy f�i, amikor asszony vagyok?! - � mi okb�erested


Fogacer kanonok urat? - Tudja j�nagyuram, hogy mi� - v�szolta sokat sejtet� - �tem. De h�az ���ra sosem engedn�k be t�d. - Mi�? Hol lakik? - A p� palot�n. - Az �g vigye el! ki�otta, karj�az �fel�melve. - Ez m�nagy baj! - Nagyon k�ek, bar�� ne emlegesd az �g� p� palot�l kapcsolatban! - Mi�? Tal�az �g ismer ott n�ny kiskaput, mint a kegyelmed rokon�k, Guise b�ros � a palot�n... - Ne kalandozzunk el a t�nkt�bar�� Fogacer kanonok � n�nk eb�l. Vel�rtasz? - A legnagyobb �mel, nagyuram! Ekkor Nicolas hosszan, de halkan kopogtatott, f�� hogy megzavarja eszmecser�et, majd amikor bel�tt, jelentette, mik�n titkos, v�akoz�llant� vetett a Zocolira: - Nagyuram, La Rousselle �m�itt van. Most azt k�i, ismeri-e kegyelmed Schomberg marsall urat, akit szint�ebben a palot�n sz��ltak el. Mert ha ismeri, k�, siessen hozz�zonnal. A hal�n van... R�lten futottam Schomberg-hez, s ott tal�am szeg� bar�mat az ��fekve, holts�dtan, lehunyt szemmel, leveg��kapkodva. Megfogtam a kez� amire f�g kinyitotta a szem� majd �lecsukta, mintha mondani akart volna valamit, de nem tudott. L�gz� mindink� h�sbe f��n�ny perc m�meghalt. Akik ott voltak a szob�n, mind let�eltek, sokuknak a k�e is kicsordult, amit ritk�l�i � katon��s egy��oztak fennhangon. A b�t megd�n�el elegyedett, hiszen Schomberg-t mindenki kem�k��ernek ismerte, s ��zott, olyan er�tal�kkal rendelkezik, melyek nem apadnak ki soha; a hadj�tok sor�sohasem szenvedett azokt� nyavaly��em, amikt�i valamennyien: a n�a, torokf�s, gyenges� gyomor- vagy b��almak ismeretlenek voltak a sz�ra; minden �ben oly isten �otta m��etes volt, hogy elpuszt�atatlannak t� Fogacer s�elmondta nekem, hogy Schomberg kor�reggel f�lt �napi teend�t�l�tt, majd j�v�egeb�lt, azut�hirtelen, amint f�lt az asztalt��eesett, s m�holts�dt volt, besz�i sem tudott, mert alig kapott leveg�"�tem k� - mes�e Fogacer -, �rohantam, de m�haldoklott, � h�meg sem gy�thattam, csak feladtam neki az utols�netet... De h�mit is tudott volna meggy� ez az ember, aki b�vil�nkban minden er�t��lt...?" Fogacer nem fejezte be a t�netet, mert l�a, hogy megt�orodom, sz� sem b�k, s mindj� �is eszm�temet vesztem, � h�ink� er� meg�t, majd seg�tt let�elnem, mert egyed�ony m�a l�m sem b�am volna behajl�ni. M�t�en �va kiss�ekid�m az �nak, amelyen szeg� Schomberg �ek�int egy bronz Herkules a talapzat� s testileg � m�valamivel jobban �ztem magam; ugyanakkor, b�v�elen�mor�levert voltam, nem tudtam s�i. � amikor im�ozni pr�tam, annyira �eszor�tta a torkomat a r�let, ami� elt�zott e vil��z a bar�m, akit aty�n k�l a legjobban csod�am, hogy egy Miaty�-ot sem b�am kipr�lni a sz�n. Akkor megpr�tam n�n, csak �agamban im�ozni, de ez sem siker��dott, hogy az im��l�eg�n mindig �k vagy legal� recit�s, s �most �reztem, hogy az �m figyel r� Mivel nem tudtam a hal�s� k� t�epl�olg� katonat�ak �bar�k k� im�hoz kapcsol�, behunytam a szemem, �sajg�lekkel Schomberg �ir��ttam minden gondolatomat. Ezen a vil�n lassan minden feled�e mer�g azoknak az embereknek az arcvon�i is, akiket szerett�ngedd h�meg, olvas�hogy felid�em Schomberg marsall alakj� Kir�aink m�r�ta, de k�en a XVI. sz�dt�z�sen alkalmaztak sereg�n�t zsoldosokat, akik igen j�rn�ek �ndtek, mert b�ak, h�sek, sz�sak �nagyon fegyelmezettek voltak. Kit� bev�ak a tisztjeik is: j�met nemesi csal�k legkisebb, teh�vagyontalan fiai voltak, akik vagyont �dics�et szerezni j�k Franciaorsz�a; egyik�a reitterek egyik ezredes�(� nevezt�akkoriban a germ�lovasokat), 1570-ben honos�tta IX. K�ly. � �el k�bb az ezredesnek sz�t egy fia, aki - b�anyja is, apja is n�t volt - �� sz�j nemzeti hovatartoz�t. K�bb pedig, f�iv�rve, m�atyj��is magasabb katonai fokozatot � el, hiszen a franciaorsz� n�t csapatok t�rnoka lett. K�bb, �eme - vagy ink� �emei - elismer�k�en La Marche korm�z��ette meg a kir�, valamint �amtan�oss�k�n alt�rnaggy�s el�ett, a t�g legf�ir��ja lett, v�l pedig, 1625-ben, megkapta a Franciaorsz�marsallja c�t. Sajnos 1629-ben


a kir� r�zta a p��iszteri tisztet, ami a legkev��em volt neki val�iszen nem is kony�tt sem a sz�anhoz, sem a p��ez. Egyes ravasz emberek ezt ki is haszn�� bev�lt�a kir�n� h� kezel�miatt, holott agyaf���ikkasztottak, nem pedig �ajos akkoriban m�a mostanin�is f��nyebben �d�kir�i hatalma felett, amelyt�z anyja oly sok� megfosztotta, ez� elsietetten s egyben kegyetlen�t� minden tov�i vizsg�d�n��yvesztettnek nyilv�totta Schomberg-t. Tejf�sz� ifj�tam m�akkoriban, m�s vettem a b�rs�t, hogy Lajos l� el�essem magam, s k�e k�em, rendeljen el vizsg�tot Schomberg vagyonkezel� �n. A kir� vill��llant� vetett r� azt hittem, nyomban a Bastille-ba z�t, ami� k��e mertem vonni �lete helyess�t, ami az �em�n val�os fels���el � fel. De ifj�m, a k�eim, valamint a sok j�lg�t, amit aty�az �yj�k tett, no meg az is, hogy Lajos agg�osan igyekezett mindig igazs�san elj�i, v�l megmentett. S a vizsg�t f�t der�tt Schomberg �atlans�ra �v��k b��re. De a p��iszteri tisztet, igen b�en, nem b��m�egyszer r�hanem a neki legmegfelel�helyre ��tt� egy hadsereg �re. Sz�olvas�err�z esetr�ml�ratomnak egyik k��n m�r�letesen besz�ltam, s most nem az� eml�m � hogy b�rs�mmal k�edjem, hanem mert ez az eset h�n mutatja, mennyire hirtelen harag�hebehurgya volt a kir� ifjonti �iben, vagyis miel�Richelieu - v�elen �oss�al �tapintattal - megtan�tta volna neki a kir�-mesters�t. Schomberg megh�lta a sz�ss�t, amit akkor tettem n�, s nemcsak nekem, hanem az eg� orsz�ak, hiszen �te ki az angolokat R�ziget�l, aminek csak az er�t nem tudt�soha elfoglalni: azt megtartottuk, Toiras �� h�okon �v��falak k�z�a, s e hossz�rom alatt kis h�n �n veszt�lamennyien. Az udvarn� ahol t�nnyen �lkeznek s az �am �ek�l mit sem t�nek, Schomberg-t els�ban h�st�i h� miatt tisztelt� olyannyira, hogy Catherine is mindig �ll�tta p�ak� el� De az udvarban az� g��k is ezen a nagy h�n, epigramm��dalocsk�azt ��tt�- �icsoda szellemess� -, hogy Schomberg ujjai elg�eredtek, az� nem tudnak kif�egy szokny�.. Oly sok �emet szerzett s hadj�tai sor�annyi diadalt aratott, hogy az utols�ditett�l nem sz�sen besz�: a castelnaudaryi csat�l, melyet nevets�snek tal�. A saj�sz�b�allottam, hogy jobb szerette volna, ha Montmorency belehal s�l�ibe, semmint hogy fogs�a ess�s a kir�i b�s��lkezz�felette. Agg�os lelkiismerete, amely oly kedvess�ette �ar�i szem�n, nem engedte, hogy Toulouse-ban jelen legyen Montmorency kiv��n� Sejthette-e, hogy tizenh�nap m�k�i a herceget a hal�a? Amikor Fogacer v�ett az im��ival, a f�s�: "A lak�mon v�egy olasz nev�b�, aki szeretn�ha most nyomban meghallgatn� gy�� - Most nyomban? - k�ezte Fogacer, szem�k�magasan felvonva. - �y bizony, kedves kanonokom: a kir� szolg�ta nem t�laszt�." Miel�elhagytuk volna a szob� egy utols�llant� vetettem Schomberg �ttelen test�, s a torkom elszorult a gondolatra, hogy ez a pillant�az utols�ily rettent�jdalom szor�tta �e ekkor a sz�met! H�m�scsak van hal� Aty�szerint minden vall�meg�ri a hal�ut� �tet, de mivel oda���soha senki sem t� vissza, hogy elmes�e, betartatik-e az �ret, im�ozunk �e, hogy betartass� s ez az ezerszer elism�lt im���eti benn�rem�t. A p�zsi Bourbons utc�n l� palot�an csak�mint orbieu-i birtokomon minden vas�ap elmondom ezt az im�- P�zsban a szem�zetemmel, Orbieu-ben a parasztjaimmal, � er�v�meg � is abban a hitben, hogy r� �dolgos �t� telik el hi�. S nemcsak ��gam� is im�ozom ilyenkor, mert az �hitem �az � az im��an �efon� k��en er� benn� Amikor Fogacer k�ret�n vissza�em sz��elyemre, meglep�tv� fogadott. A Zocoli az egyik legszebb karossz�en �agy ink� fek�lny� s mintha elszenderedett volna: f�g nyitott szemmel, f�g elny� sz�al boldognak l�zott, �estett, mint aki kimondhatatlanul j�rzi mag� s legink� egy j�elakott macsk�z hasonl�tt, amely hosszan elny�egy sz�gen a kandall�� Nem messze t�ott kuporgott egy zs�lyon Nicolas is, ��en nyomorultul festett: a t�� k�k� s a b�tt�s aggodalomt�eld�rc�a tenyer� fektette.


Megk�eztem volna, mi baja, ha nem foglalnak le eg�en a saj�gondjaim. Egy gyors eb�ut� ami alatt Schomberg-r�gy sz�em ejtett�ag� hagytam nyomor�s �apot�n a szeg� Nicolas-t, s bez��m a szomsz�s szob� Fogacer-val �a Zocolival. Vend�nk a kanonoknak is elmondta, amit �m�tudtam, hogy tudniillik a "L��l napja" �Chevreuse hercegn�omorn�, akinek a h�hoz az ottani maggiordomo aj��ra ker�ki valami - k�en kital�at�okb� j�r�volt kis k�nknek. - � milyen viszonyban van a hercegn� kir�n�l? - k�eztem. - Intim bar�� - Intim? - A legintimebb. Sohasem v�ak el egym��Cs�gatj� �getik egym�, csacsognak, fecsegnek, ezernyi cselsz�t �j�kot eszelnek ki. P�zsban, ahol �laktam, s ami nem volt a legfinomabb k�� azt mondt�az ilyenekre, hogy elv�szthatatlanok, mint seggt� gatya. - No de bar�� a kir�n�l besz� sz�r�jtatosan Fogacer. - � mondj� - mondta a Zocoli. - � semmi ilyet nem mondan� hiszen m�s�sen tisztelem ezeket az el��lgyeket. - Vagyis �ecseg�el t�k az idej� foglaltam �e az eddigieket. - Fecsegnek, megvallj�egym�ak a titkaikat, leveleket olvasnak ��ak egy�- � valami politikai �eesk�nem szimatolt� - De igen, hiszen a hercegn��dek levelet k�et a legk�l� orsz�kba: Angli�, Lotaringi�, a N�talf�e, Spanyolorsz�a, m�edig ezek az orsz�k, amennyire �tudom, nincsenek bar� viszonyban a mi kir�unkkal. De a hercegn� szerelmes levelek �s�k is a mestere. Nagy gonddal fogalmazgatja �, �mindhez k��sz�s piszkozatot is, amiket �persze id�nt kiszedegetek a pap�osar�l... - � miket �im�inak ezekben a lev��en? - � A hercegn�agyon ravasz, agyaf�is h�! Al�tot �im�tot k�el csod�it�Viszonz��en mindent meg�r, de adni semmit sem ad. - � pillanatnyilag ki a boldogtalan kiv�sztott? - Ch�auneuf �- A pecs�r? - �bizony. - Teremt�- ki�otta Fogacer, s kiegyenesedv�karossz�ben �er�olta szem�k� - Ez sok mindent megv�oztat! Cs�t�dt. � Fogacer, m�gondterhelten n�tt r� megjegyezte latinul: "Non est parva res, sed res magni pon deris." [Nem kis dolog, ez bizony s� �latin)] - Bar��- k�eztem -, mit gondolsz, mit akar Chevreuse hercegn�h�auneuf � el�i? Hogy � gy�e Richelieu-t, s tegyen meg mindent, amit a h�e akar, m�akkor is, ha azzal a kir���lja el. Ez� azt�elhitette im�j�l, hogy Richelieu szerelmes ���mindent elk�, hogy elv�ssza szerelm�l, vagyis Ch�auneuft�F�t �r, csak hogy engedelmess�e k�tesse. Itt van egy r�let az egyik level�k saj� k�el � piszkozat�l, amit engedelm�most felolvasn� Hallgatunk, bar�� - "Biztos�atom - �a a hercegn�h�auneufnak -, hogy amikor azt parancsolom, engedelmeskedj�nekem, nemcsak azt akarom, hogy saj�vonzalm�k�se, ha az val� erre ind�a kegyelmedet, hanem saj�v�am kiel�t�t is szolg�m ezzel, amely arra ��, hogy kiszolg�assam magam a kegyelmed k�ns�nak..." - � ez a bolond mindezt elhiszi? - Abb�t�e, ahogyan egy��viselkedik, igen. - Ha hihetek a f�k, azt kell gondolnom, hogy ez az eset igen s�! Ch�auneuf miniszter, a kir�i tan� tagja, ismeri az �amtitkokat. S m�nem a kir�t �nem Richelieu-t szolg�a, hanem ezt az �gi asszonyt, aki a mi nagy miniszter�k�lens�. - � hogyan besz�ek egym�k�ezek a h�ek a kir�r�s a b�rosr�- k�eztem. - � nagyuram! - mondta a Zocoli, f�irulva -, nem mern�elism�lni azokat a szavakat, oly durv��k�s�sek! - Val�? Val�, nagyuram! �y besz�ek r�, ak�a piaci kof� Ki gondoln�hogy egy kir�n�s egy hercegn��s lehet ilyeneket mondani? � els�n�sz�enemben, ha ki kellene ejtenem azokat a piszkos, undor� szavakat. Bemocskoln�vel�z�t. - M�s megk�ek, hogy ism�ld el �. - Jaj, nem! Nem merem! - Megparancsolom. - J��akkor elism�em, b�nem sz�sen. Amikor �nenci�, a b�ros �t� teste h�ls�j�t�l keletkezett kel��zenvedett, a kir�n�s a hercegn�gy g�vet tal� a sz�ra, amelyet mindketten kedvtelve ism�lgettek. - � mi volt az? - "Rohadt segg." - J�os Isten! - ki�ott fel Fogacer. - Ez azt�finom �eleg� kisz�! Elk�dt pillant�kat v�ottunk egym�al. - Most pedig azt �ld el, bar��- mondtam -, mi volt a legcs�b, amit a k�d� a kir�r�ondott! - Nem, nem, nagyuram! Azt m�nem �lom el! T�osan ocsm�! Ha a fejem a t�e


helyezik �a nyakamon m�ott a b�, akkor sem mondom meg! - Legal� � k�, kev��s�avakkal, a l�eg� - Nos h�a kir�n�erek perec kijelentette, hogy nem a vet�sei miatt nem siker�dig m�tr��t adnia az orsz�ak, hanem az�, mert a kir� gy� a nemz�ez. - Micsoda szem�etlen hazugs� - fortyantam fel. - A n�i H�ard doktort�udom, hogy Lajos havonta t�z�s f�resi a kir�n�gy� Mi m��sett volna m�t�z�s teherbe a kir�n�tal�csak nem a Szentl�kt� - De elt�j�hogy a kir�n�lyesfajta r�lmakkal t��a az udvar am�s rosszindulat�tyk�? Viszont igen k�es dolog lenne - tette hozz�� cs�ut�Fogacer visszamondani ezeket az ocsm�s�kat a kir�nak. - � is � gondolom - mondtam. - De tal�nem is a kir�nak kellene besz�lnom minderr�hanem Richelieu-nek... Richelieu pedig m�b�it el tud mondani Lajosnak. Ekkor a Zocoli k�e, hogy sz�sson, �nagy meglepet�nkre a kir�n�rdek�n emelt sz� - Nagyuram - jelentette ki, kis pofij�fel�ford�a - az� a kir�n� sem szabad t�osan haragudni. Annyit g�ta az udvar vet�sei miatt: �het�a igyekszik a saj�hib�t ��tani a kir�ra. - A kir� dolga, hogy megbocs�e n�, ahogyan m�annyiszor megtette - mondotta erre Fogacer. - A mi feladatunk nem az �lkez� csak az �es�ov��sa. Hogy mennyire tal�atik el�lend�, nem tartozik re�. Fogacer m�a Zocoli el�szeretett volna t�zni, s �nagyon is j�eg�ettem, mi�: a h�ecske j�sa ��zete t�k tekintetet vonzott. Amint Nicolas kinyitotta el� az ajt�Fogacer er� meg�t, �a f� s� "Ne sirassa oly nagyon azt a der�Schomberg-t! Ink� irigyeln�llene becs�, sz��t�t, ami� mindenki tisztelte �szerette." Ezut�gyors l�ekkel t�zott. Nem �ettem ugyan, mi� vigasztalna minket hal�nk�, ha megel�eg sz�n, becs�en ��ogacer bar�� viszont nagyon is j�ett. A Zocoli b��meg akart �ni engem is, Nicolas-t is, amit ��mel enged�eztem, Nicolas viszont hallani sem akart r� s b�tos-haragos pillant� vetett a vend�e. Olyannyira, hogy amikor visszat��szalonba, ahol az inas egy kis ennival�zolg� fel s hozz�gy kup�l a burgundi boromb�r��m Nicolas-ra, hogy mondja m�meg, az �gbe is, mi� meresztett olyan b�tos szemeket a Zocolira. Amire bors�m nagys� k�cseppek peregtek v�g az orc�n. - Nagyuram ki�otta -, �olyan szerencs�en vagyok! Megcsaltam Henriette-et! - A Zocolival? - Bizony, vele! Hogy az �g vinn�l azt a fort�os n�ert! - Hogy k�nhatsz ilyet? Az egyik legjobb bes�! De h�mit csin�? - Nagyuram, alighogy elindult sietve Schomberg �teg��z, ez a t�macska r�vetette mag� hozz�tapadt, �ecs�ta az arcom, a nyakam, a sz� s mindennek tetej� siker�kacs� bedugnia a nadr�mba, �megragadni a... - Nephliszetedet. - Az mi? - A sz�mit az im� kerest� H�r�, hogy ne s�se a h�ek ��nys�t. - �y nem �ik? - A h�ek mindent �enek. - Jaj, uram, akkor igencsak furcsa dolgot m� velem az az �gi n�m�! Min�jobban megmerevedtem odalent, ann�ink� felpuhult a hat�zotts�m odafent, m�int a fejemben. �yhogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy m�rajta lovagolok, d�n csapkodom az ostorommal, �g s�tozik, vis��kiab� hogy majd' �ed� h� - Akkor legal� j�egb�ed. - H�nem ez volt a benyom�m, uram! Amikor v�t � sz���od�nk, �reztem, �z�d� sereglenek k�, hogy most m�az id��zet� az �ben f�nek. - Nagyon k�ek, Nicolas, ne feledkezz meg az isteni k�r�s��Az �en nem �li el ily sebtiben a b�ket, f�t akkor nem, ha meggy�k �megb��b�t. - � nagyuram! - s�totta Nicolas, s ism�k�ek peregtek ifj�c�n. - Ez m�nem is a legrosszabb! A legrosszabb az lesz, amikor majd P�zsban meg kell gy�m a v�emet Henriettenek. - �y tervezed, hogy meggy� neki? - Hiszen k�ess�m, nem? - Egy�al�nem! Ezzel csak � bolonds�al tet��az el�! Mi� okozn�annak a szeg� asszonynak ily nagy szomor�t, aminek k�kezt�n r��l a gyanakv�t�ellene szenvedned �ted v�ig? - Nem tudom. A gy�t�eglehet� szigor�l�a feloldoz�felt�l� szabja, hogy valljam meg Henriettenek a b�t. - M�edig ehhez nincs joga. Mi� kellene egy �atlannak szenvednie? Gy�ink� Fogacer kanonok �. �j�smeri az �tet. Nem fog el�lni, ahogy egy cell�ba z��t szerzetes tenn� Mihelyt Nicolas megvigasztal�t


a gondolatra, hogy a v��Fogacer-nak fogja meggy�, s egyed�k �i, elk� a b�roshoz, azzal, hogy mondja meg Charpentier-nak, mihamar� szeretn�tal�ozni �nenci�val, hogy besz�ljak neki egyik k�nk jelent�r�melyet igen nagy jelent���lek. Nicolas, miut�megparancsoltam neki, hogy ne t�eregjen a Gironde partj� amelynek sz�ss�n eg�en el�lt, hanem v�asson lov� amilyen gyorsan csak b� oly sebesen t� vissza, mint a sz� s jelentette, hogy a b�ros m�ap reggel pontban nyolc �or elindul P�zsba, k�sem a hint� a saj�mmal, majd az els�g�� sz�jak �az �nt�a. �y is t�nt. Nagyon �tem, hogy az �nt�an utazhatom, mert ezekben a november v� napokban nagyon hidegre fordult az id� a b�ros hint�a mindig finom meleget var�oltak a par�k�h� melyekre f�hett��nkat. Richelieu, akinek sosem volt el�a nap huszonn� �a, nyomban elmes�ette velem, mit mondott a Zocoli. Pontosan, s a lehet�gr�ebben besz�ltam, hiszen tudtam, hogy a b�ros sz�erint jegyez meg mindent, amit hall. Igencsak felpaprik�a, amikor megtudta, mik� besz�r�a kir�n�s a hercegn�s ��mre adta, ha nem mondta is ki ny�an, miszerint m�mindig jobb, ha valakinek a segge rohad meg, mintha a sz�. Ez azonban csak tr�lkoz�volt, ha durva is: a b�ros akkor r�lt meg igaz� amikor megtudta, milyen szenved�es �elmeket t��Ch�auneuf Chevreuse hercegn�r�. De nem adott hitelt mindj� ennek az �es�k: egy olyan z��t, er�lk�a n��kra ��tlen ember, mint amilyen �lt, nehezen tudta elk�elni, hogy egy id��rfi esztelen�eszerethet egy kac�n��. Azt ugyan m�tudta, hogy Ch�auneuf szeretn�it�� hely�l, s amikor �rdeaux-ban a fek�t�zenvedett, azt �a Chevreuse hercegn�k, t�tlen�ja, hogy "vajon belehal-e betegs�be �nenci�". De Ch�auneuf ekkor m�nem volt �l�mikor l�am, hogy a b�ros m�habozik, elhiggye-e, hogy Chevreuse hercegn� h�j� ker�tte az � gavall�, k��t eloszlatand�ny�tam neki ama lev�piszkozat� amelyben a h� fens��s szavakkal k�elte Ch�auneuft� lealacsony� engedelmess�t. Richelieu el�megd�nt, azut�heves nyugtalans�fogta el arra a gondolatra, mit �lhatott el Ch�auneuf Chevreuse hercegn�k, hiszen minden �amtitokba be van avatva. Ha j�ml�zem, j�zenk�napba tellett, am�P�zsba �� ahogy haladtunk �ak fel�egyre hidegebb lett. Richelieu sz�ra ezek a hint�taz�k jelentett�a kiz�lagos pihen�amikor is t�l ker�miniszt�umi k�zt�s mind�esen egy titk�volt vele. Ilyenkor ideje nagy r��lehunyt szemmel t�tte, ami nem azt jelentette, hogy aludt, hanem � adta tudtul, hogy nem szeretn�ha t�s�n zavarn� Amint P�zsba ��zt mondta, k� el a hint� az �s�t�l Bourbons utcai palot�a, s �m meg Orbieu hercegn�k, hogy ��int a b�ros mag�l vitt a kir�hoz, de m�d�el�visszak�zz� A kir� ragyogott a boldogs��hogy �l�atja miniszter� az egyetlen embert, akit igaz�szeretett �akiben t�etesen megb�tt. � ha magas m��a azt nem is engedte meg, hogy melegen meg�je, legal� mindk�kez�megszorongatta, s tekintete a legh�bb bar���iztos�tta Richelieu-t. E meleg fogadtat�ak - hogy �ondjam - a ny�ya engem is el�, s v�elen�y ��zerzett. �y �apodtam meg a b�rossal, hogy �sz�lok be �els�nek arr�amit a Zocolit�allottam, kiv� azt az ocsm� megjegyz�, amelyet �els�vel kapcsolatban tett a kir�n�s Chevreuse hercegn�s amelyet ink� Richelieu akart - �het�okb��szemk�- Lajos tudom�ra hozni. A kir� nem l�zott k�ebben meglepettnek, amikor besz�ltam neki a Ch�auneuf �Chevreuse hercegn��ti viszonyr�valamint arr� zsarnoki hatalomr�amelyet a hercegn� pecs�r f�t gyakorol. - Most m�minden vil�s mondta. - Eml�znek r�amikor Lotaringi�n megt�dtunk egy kis er�m�t, amelyr�gy tudtuk, hogy gyenge �alig v�k, �amikor oda��endk�l er�ely�ggel tal�uk szemben magunkat? Nos h� nyilv�al�kisziv�ott k�ed�nk h�. De hogyan? Term�etesen Ch�auneuf r�n, aki v�es gyenges�nek k�nhet�elfecsegte t�d�nk h�t a hercegn�k, �g nyomban �es�tte a lotaringiai herceget... �els� ekkor, fel�fordulva, kijelentette, hogy m�ap a saint-germain-i kast�ba utazik, s m�parancsba adta, hogy k��enek el�y lakoszt�t Orbieu hercegn�k ��ekem. Catherine


azonban a terhess� miatt �k�melygett �h�t, ez� h�- nagy b�t� - nem tarthatott velem, hanem k�telen volt egyed�adni odahaza, a Bourbons-palot�n. 1633. febru�25-��unk, s e d�mot nem felejtem el soha, hiszen Lajos erre a napra, s r��l egyazon terembe h�a �e SaintGermainben a minisztertan�ot �a kir�i nagytan�ot, amire eddig m�nem volt p�a, s ami sokaknak sz� �a fej�: mindenki gyan�tta, hogy valami rendk�li dolog van k��, �gy a r�tvev�zgatott pillant�kat v�ottak, m�csak az ajt� nem csuk�t m�t�Mihelyt cs�t�dt, �erre nem kellett sok��i, mert a tan�osok �a miniszterek egyar� f�ek a kir� rendreutas�s�l, amelyben azokat r�es�tte - a nebul� �eszid�n� modor�n -, akik k�elenek voltak id� abbahagyni a fecseg�. - Uraim - mondta a kir� fagyosan s j�rthet� minden sz�nak nyomat�t adva -, szeretn�a mai napon eml�ztetni kegyelmeteket, hogy mindaz, ami a minisztertan�ban, illet� a kir�i nagytan�ban elhangzik, nagy horderej�amtitkok let�m�eseiv�eszi kegyelmeteket, �e gy�k r�tvev�em adhatj�tov� senkinek a hallottakat, sem r�ben, sem eg�en, mert ezzel vesz�eztetik az �am �a kir� biztons�t. Aki err� szab�r�egfeledkezik, mostant� legs�abb b�sre sz�that. Lajos tekintete ekkor k�j� a gy�r�tvev� majd meg�t Ch�auneuf��udvarias, m�s metsz�ngon � sz�t hozz� Ch�auneuf ��m, adja vissza nekem a pecs�ket. Ch�auneuf, holts�dtan, t�org�ptekkel elindult fel�Az �an ��niszterek �tan�osok f�eh�ak, ��ek ki el� mintha pestises volna, s m�pillant�a sem m�att� A szerencs�en botladozva ment f� k�l�s�on, amely a kir�t�lv�sztotta, s akkor �els� v�t vetett a szenved�nek, odasz�n az ajt�l�, hogy vegye �t�a pecs�ket. De Ch�auneufnek m�a pecs�s l�k�nyit�lcsot is oda kellett adnia, melyet a t�ny el�s�k megfelel�l�on hordott a nyak�n. Id�tellett, am�a kulcsot is siker�sszaszolg�atnia, mert annyira remegett a keze, hogy csak nagy �-bajjal tudta a l�ot kikapcsolnia. V�l m�s siker� akkor �y�ta az ajt�l� a kulcsot, amely eddig k�ess�nek �dics�ngj�k jelk� volt. De Ch�auneuf �gal�at� ezzel m�nem � v�t. Gordes � g�akapit� l�tt ugyanis hozz�s nagyon katon�n, a kellet�l j� hangosabban � sz�t: Ch�auneuf �arancsom van r�hogy letart�ssam. - �lok rendelkez�re, uram - mondotta erre Ch�auneuf, t�telhet��eszedve megmaradt m��� Sz�olvas�bizony� kegyednek is felt�hogy Ch�auneuf �vid id�el� a m�dik pecs�r, aki kegyvesztett lett. Az els�Marillac urat, 1630-ban tart�tt�le �sz�zt� Mivel vall�s ember volt, �kart �elmet adni az �t�k, hogy nekifogott a Zsolt�k ford�s�k. � ��zik, e ford�st nem �zte elegend�doknak az �tben marad�oz, mert k�r�ke �ut� 1632-ben meghalt. Ch�auneuf urat egy �el k�bb, 1633-ban sz�zt� �az angoul�-i kast�ba z�� Mint el�, � k�elmesen lakhatott, �ezhetett, ki is szolg�� de mindezt a saj�k��re. A gentil sesso ir�i rajong� mentette meg. Alighogy sz�zet� kezdet�vette, nyomban beleszeretett egy ��z� aki komornak� szolg�a, reggel �ztette, este vetk�tte. S mivel gy�d sz� teremt�volt, minden t�n elhalmozta ur�f��ndoskod�val. Ebben a j��ondhatn�simogat�gs�an Ch�auneuf �llemesen t�tte idej� �XIII. Lajos hal� ut� vagyis t��el k�bb, 1643-ban, visszat� az udvarba, oly eg�s�sen, mint a makk. Aty�meg is jegyezte, hogy Ch�auneuf el�egy asszony miatt mindent elvesz�tt, ut�viszont egy m�k asszony seg�tt t�ie a nagy csap�. "�y is mondhatn�- �egezte megl�s�egy orvoshoz m��rdulattal -, hogy a m�g adott esetben gy�zer is lehet." A kir� nem ind�tt vizsg�tot �pert Ch�auneuf �len, mert amikor a palot�t �utatt� egy halom levelet tal�ak, melyeket Chevreuse hercegn�rt, s melyeknek tartalm�l nyilv�al�lt, hogy a pecs�r �amtitkokat fecsegett ki. M�s, amikor Richelieu kihallgatta, Ch�auneuf sokkal kev��olt zavarban, mint v�attuk volna: "Ha k�nj� elismerem, hogy t�osan kedvelem a h�eket, minden


m�azonban �almatlan asszonyi m��bolonds�" S a legk�ebb az, hogy l�eg�n igaza is volt, hiszen a lotaringiai herceg kiv�l�l, aki szerette Chevreuse hercegn� senki sem vette komolyan a fecseg�t, s � egyetlen ellens�s �am sem h� hasznot a kisziv�ott �amtitkokb�hiszen egy asszonyt�z�aztak, m�edig - amint Mirabel, a spanyol miniszter mondotta, m�s�s megvet�el, miut�k�ez kapta a hercegn�gyik level�- "nincs azoknak szemernyi esz�". Ami pedig ezt a mujer-t illeti, aki olyan okosnak hiszi mag� ha r�zm�e, hogy val�an milyen ostoba, a szokny� al�ugn� fej�sz�en�n. Ezzel olvasatlanul a pap�os�a dobta a levelet. Amib�ider�gy �lt ostoba, mik�n v�elen�csnek hitte mag� mert az a lev�olyan titkokat tartalmazott, melyeknek igencsak haszn�l�a volna a Franciaorsz�elleni mesterked�iben. K�nappal Ch�auneuf �tart�t� ut�Chevreuse hercegn�evelet k� nekem az egyik lov��l, aki ez alkalomb�em viselt lib�� Megd�ntett ez a lev� hiszen mivel a hercegn�zem�n a S�n cimbor� voltam, l�n a kir� �Richelieu h�s szolg�, r�se n�tt soha, m�a k��mat sem �totta volna l�i, ahogyan mondogatta, holott a f�e f�estv�m volt, aki "kedves rokon"-nak sz�ott, s nemegyszer kifejez�e juttatta ir�am val�eretet� A hercegn�evel�n ez �t: "Kedves rokon (az �g m�olt, hogy az lettem!), szeretn�megl�gatni ma, eb�ut� Ha megfelel kegyelmednek, b�lt hint�ogok �ezni, hogy a szomsz�k ne ismerhess�fel a c�remet, �el is fogok rejt�, m�a lov�om z�t a kapuj� Rokona Marie Aim�de Chevreuse" Megmutattam a levelet Catherine-nak, aki azt akarta, hogy utas�am el a hercegn� �azonban ezt nem tartottam volna helyesnek, hiszen l�gat� nyilv�al�politikai jelleg�t; azt tan�oltam hitvesemnek, hogy ha nem �t tal�ozni ezzel az �gi asszonnyal, rejt�k el a szalonommal szomsz�s szob�n, ahonnan a f�g nyitott ajt�ereszt�allgathatja besz�et�nket. - Nem! Sz�m lehet r� - jelentette ki Catherine d��. - Egy cseppet sem f�k t� Nekem is vannak k�im, hogy kikaparjam a szem� A szalonban leszek. Eb�k�n Catherine egyetlen sz�em sz� s �hi� hajtogattam, hogy semmik� sem v�atok az �rk�ar�latos hatalm�k �ozat�, el�r is, mert szeretem az �Catherine-omat �sohasem fogok m� szeretni, m�dszor pedig az� nem, mert a gy�tes hercegn�sk�lens� Richelieu-nek, a kir�nak �az eg� kir�s�ak, uralkod�ak �haz�nak �l� s mindkett�gsemmis�s� t�szik �gi megsz�otts�ban. Szavaim falra h�t bors� bizonyultak, mert Catherine meg volt gy�ve r� hogy egyetlen f�i sem tud ellen�ni az asszonyok sz��nek, �s elm�nek �kac��nak - �k�en nem. - Szerencs� �is jelen leszek! k�te, a leghat�zottabban. Ezut�mag�z h�tta a h�m legjobb komorn�t, s visszavonult a szob�ba, hogy a haj�megigaz�� az arc��ess���lt�ss� Am�hitvesem a fegyvereit f�es�tte, k�ttem Nicolas-t, �am n�ny sort a b�rosnak, mell�ltem hozz�hevreuse hercegn�evel� s biztos�ttam Richelieu-t, hogy r�letesen besz�lok majd neki a hercegn�l folytatott besz�et�mr�Figyelmeztettem Nicolas-t, hogy esz� ne jusson elcsavarogni, mire �ndult �, mint a kil�ny� s gyorsan vissza is �ezett, jelentv� hogy a b�ros rendk�l megtisztel�don szem�esen fogadta, s k�te vele, hogy a kapott h� igen nagy horderej��i, ez� mintegy v�tlanul meg fog jelenni n�m, hogy tal�ozz�a hercegn�l s n�szemk�elbesz�essen vele. Sz�olvas�k�m, pr�ja elk�elni a most k�kez�lenetet. A m�eml�tt lov� z�tett a kapun, a maggiordom�a nagy szalonba vezette Chevreuse hercegn� ahol m�v�unk re�s a k�h� egyszerre hajolt meg egym�fel�mik�n usz�os szokny�k a legkecsesebben sz�er�ajd f�yenesedtek, s arcuk csak�agyogott a bar� �elmekt�am�b�tottak egym�fel�Ha csak a felsz� tekintj�t mondhatjuk, hogy Chevreuse hercegn��azzal is kegyesen leereszkedett hitvesemhez, hogy nem v�a el, hogy Catherine k�nj�eki els�t, holott nemesi rangban magasan


f�te �t a h���k. A k�h� �osolygott, mint a p�ajoz�mid�ardjukkal udvariasan �ik egym�, miel�a gyilkos peng��ecsapn�k. De Istennek h� semmi ilyesmire nem ker�r, hiszen a hercegn�em pr�t f�angon suttogott szavakkal elb�i vagy l�atatlan h�kkal rabul ejteni, �b�a l��� beleremegtem, remeg�m �rev�en maradt. Addig a napig csak messzir��am az udvarban Chevreuse hercegn� hiszen a kir� �Richelieu h�s szolg�i nagy �en elker�az �eesk�, �edig �enek�el�k, mintha lepr�k voln�. Most el�r n�em h�vele szembe �el�r hallgattam gy�d, dallamos hangj� B�termet�tekintve ink� alacsonynak mondan� a karcs� miatt m�s magasnak l�zott. Karcs�t, nem pedig sov�, � ellenkez�, m�a h� �a homloka is kiss��lyded volt. Azt nem is tudn�megmondani, sz�volt-e, t�etes sz��biztosan nem. Viszont rendk�l csinos volt, s l�s� ellen� valami gyermekded, �atlan kifejez�� az arc�, ami er� vonzza a f�iakat, meg�l�m szerint igen helytelen�c�k ov�sa t�etes volt, von�i finoman cizell�ak, szeme �z�� homloka igen sz�s hossz�� selymes haj koron�a, �v�l az ajka, amelyet s���n haszn� kis cs�t�ntoraihoz, duzzadt volt �sz�n �lt. M�amikor nem besz�, akkor is f�g nyitva tartotta, mintha cs� v�a. Ez� is mondta r�Bautru �ki szellemes mond�ir�olt h�s az udvarn� hogy "Amikor eln�m �s l�m f�g elny� ajak� neh�meg�nom, hogy r�e vessem magam, s azut�be ne hatoljak test�k b�ely ajtaj� amelyiken csak k�nja." Kezdett hossz� ez� k�ss��i a cs�Catherine, Chevreuse hercegn�s �k�tem, ez� v�l ��ttem, hogy megt�. - Asszonyom - mondtam ny�s, de az� nem mosolyg�rccal -, l�i k�nt, amib�rra k�keztetek, hogy mondani �t nekem valamit. -Val� nemigen �ntkezt�dig egym�al, kedves hercegem - v�szolta Chevreuse hercegn�, a kegyelmed �al is j�smert okb�mindazon�al �sosem felejtettem el, hogy kegyelmed f�estv� a f�emnek, akit "kedves rokonnak" sz�, s aki esk�kegyelmedre. � is okkal sz�om h�"kedves rokonnak", ha megengedi, amid��ssel fordulok kegyelmedhez nagy bajomban. - Kedves rokon - mondottam �erre -, ir�am val�koni �elme t�osan �let� azonban hajland�gyok viszonozni, ha el�lja, miben lehetek a szolg�t�. - Kedves rokon - folytatta ekkor elk��emmel, de arra az� vigy�a, nehogy a k�ei kicsorduljanak �elmaszatolj�arc�a fest�t -, most val� nagy bajban vagyok. A kir� sz�zte Ch�auneuf urat, �att��k, hasonl�rs v��e�is. - Kedves rokon - mondtam -, bizony� tudja, mit vet a szem� a kir�. � nem gondolja, hogy joggal neheztel kegyedre a sok gonosz tr�� is, amely �eszi c�a? - Hogyan? - ki�ott fel r�lten a hercegn�, a kir� ezt is tudja? - A kir� mindent tud, kedves rokon. � tud a levelekr�a k�t�kr�a postak�nyekr�a bizalmas tan�koz�kr�. Higgye el nekem, kedves rokon, hogy a sz�t sem nyithatja ki an��gy �els� ne tudn�gysz�n m�el� mit fog mondani. - Akkor h�elvesztem! - ki�otta Chevreuse hercegn� Ezt az� nem mondan� - De igen! L�m � A sorsom megpecs�l�t! El fognak szak�ni a kir�n�l, az udvart�P�zst��elz�ak a vil��egy isten h� m�ti helyen! -Tudom�m szerint nem sz�t ilyen d�s. - � kedves rokon! Ha k�etn�kegyelmedt�gy �si sz�ss�t, h�azt k�� eszk�je ki, hogy a b�ros fogadjon n�ny percre, s hallgassa meg b�atomat s ama v�amat, hogy mostant�sak a kir�t ��zolg�am! - Asszonyom, k�ns� m�s teljes�yanis �es�ttem a b�rost j�el�l, s n�ny percen bel�s csatlakozni fog t�as�nkhoz. - J�os Isten! - ki�otta a hercegn�s kis h�n el�lt, de csak kis h�n, mert �l� f�t ���s volt uralkodni, mint a k�ei f�t. TIZENNYOLCADIK FEJEZET Hogy a k�hal�s ellens� a b�ros �Chevreuse hercegn�esz�et� �het�legyen, azt hiszem, kedves olvas�fel kell eleven�nem azt a konfliktust, amely j�eje fenn� m�IV. K�ly lotaringiai


herceg �a mi szeretett uralkod�k�t. B�ily k�, de a visz�t nem mi robbantottuk ki, hanem a herceg. Nem mindennapi dolog, hogy egy ilyen kis macska r�ig�i merje egy tigris bajusz� Az �e�s oka Gaston volt, aki valah�szor �eveszett a b�j�l - sokf� okb�s nem ritk�minden ok n��-, ler�a a csizm�r�ranciaorsz�por� ��e orsz�nk hat�t, �Lotaringi� menek�hol sz�lyes fogadtat� j����egy rend�etetlen sz�s�s v�a. Amint l�uk, IV. K�ly m�egy kis hadsereget is fel��tt neki, hogy Montmorency seg��vel leverje a francia kir�i sereget... S�a h� Marguerite-et is feles�l adja majd hozz�itokban, nem k�e Lajos enged�� olyan s��volt ez, amelyt�indny�n elk�dt�IV. K�ly politik�nak, b�ily szertelen ��t volt is, megvolt a maga logik�. A t�nelem viszontags�i �ozt� hogy a hercegs� csak r�ben volt az � mert Franciaorsz�elfoglalta n�ny fontos �gazdag v�s� melyeket Lajos nem is akart visszaadni, mert v�lmet jelentettek a cs�� csapatokkal szemben egy esetleges t�d�eset� A Lotaringi�n birtokolt v�sok olyanok voltak Lajos sz�ra, mint megannyi er��ya, amely meg��at vagy legal� ideiglenesen feltart�that minden keletr��t�d�. � ez� Franciaorsz�kir�a sohasem egyezett volna bele e v�sok visszaad�ba. Okos politik�k is tekinthetj�� hogy a Lajossal szembefordul�haz�t elhagy�ston a legjobb fogadtat�an r�es�taringi�n. Hiszen a kir�nak mindeddig nem sz�t gyermeke, Gaston volt teh�a v�lmezett tr��, s mivel Lajos eg�s� - �� gy� l�kon �, a herceg rem�ette, hogy Gaston l�hamarosan a hely�, aki feltehet� nagyobb hajland�ot mutat majd r�hogy visszaadja s��k a kor�an elfoglalt lotaringiai v�sokat. Lajos viszont nem hagyhatta v�sz n��gy a lotaringiai herceg ism�lten ujjat h�le, s k�en az utols�llalkoz� sz�tta fel a francia uralkod�ragj� amikor hadsereget ��tt Gaston sz�ra, hogy fegyverrel forduljon szembe �stestv�vel. A castelnaudaryi eset ut�Lajos teh�seregei �n bevonult Lotaringi�, de kor�sem az�, hogy elfoglalja, s berendezkedj�a hercegs�en. A keleti szomsz�nem t�volna el, hogy Franciaorsz�ily nyilv�al�terjeszkedj��gyarapodj�a hat�i ment� Pillanatnyilag csak IV. K�lyt�karta sz�n k�i a viselked�t, aki azonban - mivel az �ava semmit sem � - nem hitt Lajos szav�k, s att��, hogy a francia kir� le akarja �art�tni, ez� a fiv�t k�hozz�Lotaringia b�ros� aki an��t b�ros, hogy kor�an pap lett volna. Ez a b�ros maga volt a hajl�nys��rugalmass� �y cs�t ki az �ez� ujjak k� is, ak�az angolna. Az "igen" �a "nem" az ��ban �emos�t. Amit el�nap elfogadott, m�ap m�elutas�tta. � jelen k�m�ek k�t k� volt sajn�oz�t kifejezni a Gaston sz�ra fel��tt hadsereg miatt, amellyel a fiatalabb fi��ja ellen t�dt. Tov�i egy��re azonban m�nem volt hajland�ondv� hogy az a lotaringiai hercegs�f�ens�t vesz�eztetn�De az� nem �tett f�inden hidat maga m�t. Min�m�ebben hatolt be a kir�i sereg Lotaringi�, ann�t�t�yal� kezdem�ezett a b�ros, de meg�apodni l�at� nem k�nt. Az olvas�zony� eml�zik r�hogy a savoyai herceg is ugyanezzel a halogat�ktik�l pr�kozott, amely ��em j� sikerrel, mint most a lotaringiai id�� A kir�, b�hajland�lt a lotaringiai b�rossal t�yalni, aki e t�yal�kon a fiv�t k�iselte, k�n egyre beljebb nyomult a hercegs�e, s ha meg�t, h�csak az�, hogy az �en �a ker�s �nagy v�sokat megad�a sz�sa fel �elfoglalja. �y hullott az �e Pont-�usson, Lun�lle �La Neuville. Azut��fogadta a b�rost, aki megint csak nem volt hajland�legcsek�ebb engedm�re sem: Lajos ekkor ostrom al�ette Nancyt, Charmes pedig La Suze gr�ez� ker�kkor � t�yal�k�kezett, melynek sor�a b�ros v�e al�ta a b�szerz�t. M�ap azonban az angolna ism�kics�t a kezeink k�: a herceg visszavonta a szav� a kir� pedig folytatta Nancy ostrom� s megad�a k�tette Charmes-ot, �inalt �M�court-t. B�a hercegnek igencsak f�atott, hogy hercegs� fogyt�fogy, folytatta gyermeteg halogat�ktik�t. V�l Lajos bevette Nancyt, s ekkor IV. K�ly, m�s�s elkesered�el, beadta a derek� � bolond, aki hisz e beh���ntes�ben. Ez az � hadj�t r� volt, augusztus 25-t�zeptember 25-ig tartott, �amikor v�t �, Lajos csod�z�ggal


gazdagodott: �volt Nancy. Megk�ek, olvas�hogy vedd szem��zak-Franciaorsz�t��t. L�i fogod, hogy Nancy nagyszer�ieg�� a Toul, Verdun �Metz alkotta strat�ai vonulatot. Egy keletr�rkez�tolakod� egyidej�kellene e n�, egym�oz k� es�rost ostrom al�ennie, ha csak nem akarja, hogy az, amelyiknek nem szentel figyelmet, h�a t�dja. Miut�� r�l�tottunk a lotaringiai herceggel val�sz�unk ok�, t��ssza eredeti t�nkhoz: Richelieu b�ros �Chevreuse hercegn�al�oz�hoz, amelyre Bourbons utcai palot�an ker�r. Feszengve v�am e tal�oz�, hiszen tudtam, hogy a Chevreuse "rohadt seggnek" titul�a �nenci�t, Richelieu pedig csak �mlegette a hercegn� "a megtestes�d� A tal�oz�azonban a lehet�gsz�lyesebben zajlott. A hercegn�ajk�legb�sabb mosoly�l, s igen gy�d tekintettel szem�vette Richelieu-t, majd rendk�l kecsesen b�t, a b�ros pedig nagyon udvariasan meghajolt. Ezut�le� s a b�ros nyomban mag�z ragadta a besz�et�ir��s� Nagy meglepet�mre az udvar t�alg� modor�n sz�t meg: - Asszonyom, �udom, l�i k�nt. S mint minden h�� akit ellen�hatatlanul vonz csod�tos sz��, �is siettem parancs�teljes�ni. Ha j�eggondolom, a b� tal�n� g�s vegy�iszen mintha arra a lev�e c�ott volna, amelyben a hercegn�eljes engedelmess�t k�el Ch�auneuft� Hogy a hercegn�szrevette-e vagy sem ezt az oldalv�st, nem lehet tudni, mert b�s �al�tos arckifejez� mit sem v�ozott, s nagy k�szem�Richelieu-n nyugtatva szomork� dallamos hangj�� sz�t: - Eminenci�uram, tiszt�l�m, mekkora vesz�be sodortam saj�magamat azokkal a kis elbizakodott intrik�al, amelyek nem illenek sem a koromhoz, sem a nememhez. Azt is megvallom eminenci�ak, megr�t a gondolat, hogy �els� ugyanolyan rettenetes b�ssel s�ngem is, amilyennel a pecs�r�s�ta. - Val�az, asszonyom - v�szolta Richelieu nagyon komolyan -, hogy sok kellemetlens�t okozott �els�nek, �bizony az orsz�ak is �hatott volna, ha a kir� nem el��ber. De kegyeddel kapcsolatban, efel�yugodt lehet, m�semmit sem hat�zott. - H�ez nem nyugtat meg - mondta a hercegn�gy kis fintor k�ret�n, amelyet �b�snak tal�am. Vesztemre, mert Catherine �revette elragadtat�mat, ami semmi j�em �rt aznap �zakai "f� m�ti cseveg�nket" illet�.. - A titkok azonban, amelyeknek kifecseg�vel v�l eminenci�- folytatta a hercegn�, nem csak egy ir�ban �molhatnak. � �k� vagyok felfedni kegyelmed el�egy titkos �es� amely Lotaringi�l kapcsolatos: a kir�ra �orsz�ra n�e vesz�es tervr�an sz�melyet azonban �cs�j�n elfojthatok. - Asszonyom - v�szolta erre Richelieu, oly �osan araszolva v�sz�l el� mintha toj�kon l�edne -, tudnia kell, hogy ha meg is hallgatom kegyedet, ez nem jelenti azt, hogy b�iben is meg�apodtunk volna, hiszen egy�al�nem bizonyos, hogy tehetek valamit a kegyed �ek�n. Sors�l egyed�k a kir� d�et. Ugyanakkor nagyon is elk�elhet�ogy �els� e sz�ss�hat�ra eln�bb lesz m�li hib�ak meg�l�kor. Eminenci�uram - mondta a hercegn�, b�felt�lei igen szigor�m�em tehetek m�, mint hogy elfogadom �. Hallja h�el�r mag�az �es� Biztos forr��udom, hogy a lotaringiai IV. K�ly hadsereget k����ni, nagyon er�. Ez a hadsereg k�s lesz visszafoglalni az �es v�st, melyeket Lajos a k�m�n elfoglalt. Eminenci�mosolyog, de k�m, hallgasson v�g. A l�eg csak most k�kezik. IV. K�ly hat�zott �retet kapott az osztr�cs���hogy ha serege nem j�a sikerrel, a cs��seg���en a saj�hadait k�otaringi�. Cs�t�dt, �b�Richelieu arca rezzen�elen maradt, l�am, hogy k�san �ntette, amit hallott: tudott ugyan arr� tervr�amit a hercegn�ost "felt�" el�, de megd�ntette, hogy a hercegn�s tudom� szerezhetett r� hiszen hajnalt�� �zak� megfigyel�alatt tartott� minden level�felnyitott� �valamennyi l�gat� k�t��meg�ap�tt�a szem�azonoss�t. - Asszonyom - mondotta kisv�atva -, val� �ondolja, hogy le tudja besz�i IV. K�lyt e h�r�rv�l? - Eminenci�uram - v�szolta a hercegn� lehet�gszem�etlenebb�nemcsak abban vagyok biztos, hogy k�s vagyok a megb�s �a vezetni a


herceget, de abban is, hogy �vagyok az egyetlen, aki erre k�s... De vajon van-e �elme - tettem f�agamnak a k�� - jelen helyzetben "szem�ess��vagy "szem�etlens��besz�i? � Richelieu arc�mintha ugyanez a gondolat t�d�volna, ann�is ink�, mivel a b�ros hajlamos volt minden asszonyban, de ebben itt k�en, a romlotts�ed��l�i. Igaz ugyan, hogy a hercegn�zeme, sz�, hangja, s�est�k, cs�j�k, kebl�k ring� is el�lta, hogy t�etesen tiszt�n van vele, mekkora hatalma van a lotaringiai herceg felett, � hogy cseppet sem �ekli, ha az eg� vil�tudja is, min alapszik a befoly�. - Asszonyom - mondotta Richelieu, r�en �tettre k�en, mint mindig, ha m�d�sre jutott -, megk�m, hogy holnap reggel induljon � Dorat abb��ret�n, akinek csak annyi lesz a szerepe, hogy form� � a lotaringiai hercegnek kegyeddel k�t meg�apod�t. Dorat abb�r holnap ott lesz a kegyed palot� el� egy hint� �nagy l�z� k�rettel. Utaz�k minden k��t a kir� �ja. Lotaringi�l hazat�e Chevreuse hercegn�gyanazt mondhatta, amit julius Caesar, amikor Z�n�megverte II. Pharnak�t: veni, vidi, vici. [J�m, l�am, gy�m. (latin)] B�m�fegyverekkel, a hercegn�s gyors csat�nyert �meggy� a lotaringiai herceget, hogy eressze sz�ek a sereg� Nagy szolg�tot tett ezzel a francia kir�nak, mert b�az eml�tt hadsereg egy fityinget sem �, az, amelyet a cs��k� volna seg���en Lotaringi�, m�sok k� okozhatott volna. Amikor a hercegn�isszat� Franciaorsz�a, a b�ros - �rezv� hogy a Chevreuse e szolg�ttal lemosta mag�l kor�i v�eit - kegyelmet k� a sz�ra. XIII. Lajos azonban ez� nem hallgatott r��akkor �zte igaz�kir�nak mag� ha igazs�t szolg�athatott, no meg tal�kiss���ny is volt arra a bens�es bar��a, amely ezt a Kirk�a kir�n�z f� Ez� h�sz�zet�el s�ta a hercegn� b�s�azonban a lehet�gk�elmesebb k�m�ek k�t�ette: a saj�birtok� Touraineben, a saj�kast��n, ahol azt fogadhatta, akit akart �akkor, amikor kedve t�dt hozz�M�Tours-ba is elutazhatott, hogy � � int�e. Val�an a cip��l, szab����zer��l id�t a legtov�, amikor e v�sban j�. Addig b�lgott Tours nyolcvan�s �ek�l, am�az a rendelkez�re bocs�tta az egyik palot�t, s t�z�s nagy �egeket adott neki k��melyeket a hercegn�ohasem fizetett vissza. L�atod, kedves olvas�hogy a v� f�en a kort�. Egyesek szerint fiatalabb f�iakkal is kapcsolatot tartott fenn Tours-ban. M�k ezt c�lj� � meg �rzem, hogy hi� olyan el��ma Chevreuse hercegn�igencsak hasonl�a Zocolira, s ahogyan kis k�nket sem �lem el, a hercegn�elett sem t� p�� De j�ml�zem, hogy amikor egyszer megk�eztem a f�estv�mt�Chevreuse hercegt�mi� hagyta el oly gyorsan a k� hitvesi �at, �y felelt, mik�n pill� sem rebbent: "Mert t�folt volt." - Mire v�em, sz�olvas�hogy j�eje m�egy sz�em sz�N�, mint a hal! Hov�ettek mindig telibe tal� k��i? - K��im most is vannak, nagyuram, de amelyik els�t k�nkozna ki bel�, olyan frivol, hogy nem merem kimondani. - A frivol �t m�t nemegyszer komoly gondolat rejt�. Hadd hallom a k��t! Nincs pardon! K�ezzen, asszonyom! - Arra gondoltam, hogy vajon a Chevreuse hercegn��gat�t k��milyen taktik�v�sztott kegyelmed, mid�itvese a "f� m�ti cseveg� sor�szemreh��al illette, ami� r� elragadtat�al nyugt�a a vend�h�nek egy b�s fintor�.. - Ez azt�igaz�n�vall�rd� - � az baj? - Az �szememben biztosan nem, s ezt azzal is tan�m, hogy v�szolok r�Ilyen helyzetben k��k�en d�et�agadjuk vagy bevalljuk v�� mindkett�ssz megold� - Kegyelmed teh�hallgatott? - Jaj, dehogy! A hallgat�a legnagyobb s�� Sebt�n a legs�ebb k�t festettem a hercegn�l, a megtestes�d�l, majd kijelentettem, hogy ha a m�dpercnek egy t��re el is tud b�i valakit kedves fintor�l ez az asszony, csak a legmuly� alak enged enn�hosszabb id�a cs�t�nak. - �yes v�sz. - Catherine is ezt mondta: "�n �j�orog a nyelve, sz�uracsk�" De a harag t�ut� mivel semmi sem t��a, ellobbant, mint a szalmal�. - De most � titokban, egym�k� vallja be nekem: t�leg nem �ett semmi k�rt�? - A vil�n semmit!


Eszembe sem jutott, hogy esetleg hagyhatn�magam elcs�tani. Hiszen ha engedn�Chevreuse hercegn�ac�od�nak, azzal megs�en�a kir�t, Richelieu-t �Catherine-t. � n�� n��mit �e az �tem? J�os � Nem t�etn� vissza eredeti t�nkhoz, asszonyom? - Engem egyvalaki �ekelne igaz� Gaston. - � mit szeretne tudni r� - Ha j�ml�zem, a sz�ra gy�os kimenetel�telnaudaryi csata ut�B�ers-ben igyekezett egyezs�e jutni a b�j�l, majd 1632. november 10-�hirtelen elhagyta Franciaorsz�t - most �en negyedszer -, �Br�be menek�e kegyelmed nem adott magyar�tot v�tlan t�z�ra, mik�n r�letesen besz�lt Nancy bev�l�l, ami pedig egy �el azut�t�nt, hogy Gaston elmenek�anciaorsz�� - Val� �tong a t�netemben, sz�olvas�Csod�m a figyelm��az �sl�s� Mindkett�ulatba ejt! - � nem t�etn� ki ezt az � - � bar�� nem is tudja, mennyire ��nnek a t�s sz�ak! "T�etn�!" Ez azt bizony�a, hogy Eml�rataimat ��n egy�om az olvas�. L�unk h�t� munk�z! Gaston sz�e k�� okkal is magyar�at� maga, � Br� fel�azt �a a b�j�k, hogy az� hagyja el Franciaorsz�t, mert Lajos nem tartotta be �ret� miszerint meg fog kegyelmezni Montmorencynek: gyermeteg hazugs�volt ez, melyet a kir� nyomban s a leghat�zottabban meg is c�lt: "Sem kegyelmednek, sem senki m�ak nem �rtem ilyet soha." - � ha ez az indok hazug, mi lehetett menek�ek val�oka? - Az, hogy megijedt. - Megijedt? De mi�? - K�oka is lehetett r�Egyr�t Montmorency kiv�� r�thette meg, hiszen a herceg abban a l�d�an vett r�t, amelyet �rjesztett, s aminek �lt a vezet� � ha a b�ja hal�a �lhetett egy ilyen magas rang�m�t, mi� ne z�thatn�e egy kast�ba az ��is, ahogyan az anyakir�n�bez�a? M��t titokban, an��y a b�j�l megbesz�e volna, feles�l vette a lotaringiai herceg h� � nagyon is j�udta, hogy v�szt� (amely a francia kir�s�esk�lens�nek a testv�� esett), valamint hogy nem k�e a kir� hozz�rul�t, hanem titkos h�ss�t k�t, mind-mind el�lend� a kir� el�ut�tudom� szerez r� hiszen a k�i minden�t vannak. � vajon milyen l�sre sz�a el mag�akkor �els�? - De mi� Br�be ment, mi� nem lotaringiai bar�in�keresett mened�t? - Gaston bolond ugyan �sz�akas, de nem ostoba. Tudta, a b�ja meg fogja torolni azt a s��, hogy IV. K�ly hadsereget ��tt ellene, s a parancsnoks�t �en Gastonra, a t�zl�sre b�a. M�edig ha Lajos megt�dja Lotaringi� le is gy� s ha Gastont ott tal�a, �e �l� min�. R��l Br�ben ekkor Kl�-Izabella-Eug�a inf�n�alkodott N�talf�felett, a francia II. Henrik �a spanyol II. F�nok�. Ez� is emlegett�a spanyolok, n� megvet�el �a mezza francese, vagyis a f�francia. Ez a magas rang�gy igen csak j�v�t, olyannyira, hogy m�a leig�tt N�talf�n� is megszerette. N�zer�nek k�nhette, hogy f�e hal� ut�a madridi korm� �ette meg e megh�ott tartom� korm�z�� Abban a kiv�s�an volt r�em, hogy t�z�s tal�ozhattam Kl�-Izabella-Eug�a inf�n� (mennyire szerettem keresztneveinek kedves dallamoss�t!), amikor Lajos Br�be k�, hogy vegyem r�astont a Franciaorsz�a val�sszat�sre. Az inf�n� erre buzd�tta, nem mintha nem szerette volna �� ellenkez�. Rajongott �e, hiszen a vid��, szellemes szipork� ���d�e a Valois kir�i udvarra eml�ztette, ahol oly boldog volt gyermekkor�n. A kicsapong�it Gaston persze titokban tartotta el�. Az inf�n�m t�volna az ilyesmit, l�n m�en vall�s asszony. Amikor el�r tal�oztam vele, hatvanhat �s volt. Kezdetben nem is tudtam, mit gondoljak r� mert a klarissza ap�k �z�t viselte, holott nem is volt rendj�ja. Az olvas�ocs�on meg, sz�olvas�hogy most hozz�ordulok, de nem akarom, hogy �rezze, elhanyagolom) j�udja, hogy mindig is k��t tettem a h�k �az �atosok k�t. M�s�sen tisztelem azokat a h� embereket, akik �t� szent elvekhez igaz��- mint Schomberg vagy Lajos (b�Lajosnak, szer� v�m�em szerint, az irgalmass�ter�lenne m�mit fejl�e) -, de az olyan �atosokat, amilyen Marillac volt vagy B�lle, ut�m, mint a b�t. A hatalom megsz�ottjai �amire az� v�nak, hogy kiirthass�a protest�okat a f�sz�r�Ez nem az �hitvall�m... Amint teh�mondottam, amikor el�r tal�oztam Kl�-


Izabella-Eug�a inf�n� Br�ben, a hatvanhatodik �ben j�, �el�volt n�ny sz��ny pillant� hogy meg�ap�am: az id�� a vil�legim�ival�teremtm�e. Az id�a k�rtelen id� amely r�oss�petyh�teszi �eltorz�a a legszebb arcokat is, az � is meg�ntette, de csak k��rnnyal: csup�meg��tte, de nem cs�tta el. Arca oly rendk�li kedvess��ug�ott, mint a leg�le�z�is csak ritk� S mik�n az � arcok t�yire szomor�s keser��ak az �t sok b�t�l, az �sima maradt �der�ranybarna szem�l csak ny�ss��gy�ds�sug�ott a k�ezet�n � emberekre. B�a klarissz��zet�viselte, az� a haj�sz�f�e f�ltette, arca leheletfinoman kifestve, szempill�t �szem�k�is kiemelte egy-egy fekete von� �tet� talpig csak �agyogott a makul�an tisztas��Halk, kedves, dallamos hangon besz�, ami �g�n is b�ss�esz egy h�et. Nyilv�al�lt, hogy Gaston �y� lelt ebben az asszonyban, akit sokkal jobban lehetett szeretni, s aki maga is sokkal jobban szeretett az igazi anyj�l. Mert ne ess t�d�e, kedves olvas�Hogy az anyakir�n�obban kedvelte a kisebbik fi�Lajosn�- f�t az�, mert Gaston, mivel nem volt kir�, hatalmi harcba sem keveredhetett vele -, m�nem jelenti azt, hogy szerette, legfeljebb csak annyira, amennyire ez a kem� sz�, �k�eszeked� ostob�makacs asszony egy�al�szeretni tudott. Ki hitte volna, hogy � a nagy vall�ss�okozza majd az inf�n�l�t? 1633 november�n, b�k���rosszul �zte mag� minden�n r�t akart venni, orvosai tan�a ellen�, egy k�netben. Ott azut�m�jobban megf�tt �1633. december 2-�meghalt. A belg�t igencsak elszomor�tta a hal�, mert sejtett� hogy a spanyol ut�em lesz olyan j��el hozz�k, mint a mezza francese volt. De a legjobban m�s Gaston siratta. Az inf�n�y gy�den b� vele, mint fi�l, s �st egy olyan any�vesz�tt el a szem��n, akit� saj��l �ehasonl�atatlanul t�szeretetet kapott. Amikor N�talf��rm�z� El Marqu�d'Aytona meg�ezett Br�be, Gaston, amint megpillantotta, tudta, hogy a mennyorsz�kapuja bez�lt, s a pokol�an kit�l�. El Marqu�d'Aytona merev, k�letlen �v�elen��idalg�lt, aki ��e, hogy az �� adta Spanyolorsz�ak Amerika arany� hogy az osztr�Habsburgok seg�et�l l�ehozza Eur�an az egyetemes kir�s�t, amelynek r�e lesz a N�talf� It�a, Franciaorsz��Anglia, valamint a n�t luter�s fejedelems�k is, s akkor v�e gy�est�rthatj�err� f��r� protest� eretneks�t. Ek�n - persze csak mint lappang�ts�ndolat - a gy�em �a leig�s heves �ezete sem hi�zott ebb� kegyes elk�el�� El Marqu�d'Aytona, amikor kinevezt�N�talf�korm�z��Gastonnal kapcsolatban csup�egyetlen parancsot kapott Madridt�hogy a lehet�ghosszabb id�t tartsa Br�ben. A t�t szabad bel�s� b�� Csakhogy a m�i t�g�olt ahhoz, hogy taktikus legyen: egyszer�em lakom�tt t� egy�stonnal, �az embereivel k�tette, ha Br�ben s�lt. Gaston lassan r�zm�, hogy nem vend�t�, hanem t��elhat�zta, hogy titokban elhagyja N�talf�t, an��y Marqu�enged��k��amit nyilv�al�nem is kapna meg. Gaston, b�megvolt a mag�z val�ze, elk�te azt a hib� hogy besz� a terv�l az anyakir�n�k. Medici M�a nyomban felf�mag� mint egy d�ulyka, az arca kiv��t, haja kibomlott, izzadt, kigombolkozott, �sip�zni kezdett azon a furcsa, francia-olasz kever�yelven, amelyet sohasem siker�vetk�e. Az is igaz, hogy bizonyos szitokszavak olaszul sokkal kifejez�k. P�� a "brutto" sz�lem�em szerint t�t mond, mint a "komisz", f�t ha a kett�t" j�gy nyomat�t kap. A "komisz" sz�angz� folyt� m�egy kicsit kedves is - nem v�tlen�zn��nagy el�retettel a civ�szerelmesek. De hogy visszat�ek Gaston �az anyakir�n�sszecsap�hoz, amelyr�ersze nem Gaston sz�lt be nekem, hanem a tan�ad� Puylaurens �ki jelen volt a csetepat�l, ��mint Chanteloupe atya, az anyakir�n�egyence; a k�"tan�os" mindegyike a saj�gazd� v�m��osztotta, s a k�kir�i szem� p�esz� k�n - ha ugyan p�esz�ek lehetett nevezni azt, ami anya �fia k�v�ement -, gyilkos pillant�kat v�ottak egym�al. Az anyakir�n�f�elen haragj�n, nem fogyott ki a s��kb��, egy p�a: -Vissza akarsz t�i, miserabile, Franciaorsz�a, az any�n��, figlio mio! Am��k, meg nem engedem!


Che incredibile impudenza! Come pu�mportarsi cosi! Ingrato! Miserabile! Brutto! [Micsoda hihetetlen szemtelens� Hogyan viselkedhet valaki �! H�tlan! Nyomorult! Komisz! (olasz)] Asszonyom - mondta Gaston -, nem az� j�m, hogy sz�b�s�avakat halljak, s m�kev��hogy az enged��k�em Franciaorsz�a val�sszat�semhez. Meg�em, hogy szomor�i� egyed�ek vissza abba az orsz�a, amelynek a kir�a a kegyed id�b fia. De h�asszonyom ��aj�elhat�z�b�agyta el az orsz�t, mint � � ahogyan � asszonyom is visszat�et, ha elfogadja Richelieu felt�leit: �dja a kir�i igazs�zolg�at�ak egyr�t Mathieu de Morgues-t, aki a kegyed megb�s�l oly sok ocsm� pamfletben g�ta ki a kir�t, m��t a tan�ad�, Chanteloupe aty�is. - Aki egy�� nagyon rossz tan�okkal l�a el fels�det! - jegyezte meg Puylaurens, megvet�llant� vetve Chanteloupe-ra. Nagy meggondolatlans�volt ez, ami m�aznap este kis h�n az �t� ker��lesz�t az � s Puylaurens n�ny nemes�rsas�ban kapaszkodott felfel� gazd� lakoszt��z vezet�pcs�amikor puskal� d�lt: �sak s�a a goly�e k�k�r� s�abban megsebes�tte. K��sem f�etett hozz�ki �t a mer�let h�er�n, de persze lehetetlen lett volna az �elmi szerz�r�zony�ni b��t. 1634. m�s 3-�d�lt el ez a l�, �m�ap El Marqu�d'Aytona, fennh�z�n, mint valaha, mag�z h�tta Gastont, �felsz�otta, hogy �on al�gy szerz�t, amelynek �elm�n �ven bel�mik� sem b�l ki Franciaorsz�kir��l. El Marqu�ez� is �en volt: el�lta, hogy az anyakir�n�az egyetlen ember, akit Gaston a bizalm� fogadott, felfedte el� a sz�i tervet. J�am m�s 4-��eztem meg Br�be, s k�levelet hoztam Gastonnak: mindkett� kir� �a, a tartalmuk azonban ellentmondott egym�ak. Az els�rev �elutas� st�sban k�te Gastonnal, hogy nem t�et vissza Franciaorsz�a, mivel k�el�it elfogadhatatlannak tal�� A m�dikban, amelyet Nicolas az inge al�ejtett, a kir� pecs��l ell�tt ��lapult, amely lehet�tette Gaston sz�ra b�ely hat�zakaszon �v�son �a haz�ba val�sszat�st. Amint sz�tottam r�az els�szak� amelyet Br�nek egy rendk�l tiszta fogad�an t�ttem, titkon �utatt�a poggy�omat, �a kir� level�k l� k�, de - amint szint�el�l�uk Nicolas holmij�z nem ny�. �y h�m�ap, n�szemk� �is ny�tam Gastonnak a kir�i �elet. Amint kinyitotta s egy pillant� vetett r�majd' sz�etette a nagy �, �mivel hangulatember volt, a nyakamba ugrott, megcs�t, s �si k�cseppek peregtek v�g az arc� Egyszeriben a legjobb, legmeghittebb bar��k tekintett, s besz�lt mindenr�ami Kl�-Izabella-Eug�a inf�n�l� �t�nt vele, az anyj�l folytatott veszeked��a gyilkoss� k�rletr�amelynek Puylaurens kis h�n �ozatul esett, a szerz�r�amelyet El Marqu�d'Aytona er�kkal �tott al�ele, �m�arr�s, hogy a spanyolnak minden bizonnyal az anyakir�n�rulta el, hogy �� k�� b�otta a legjobban, v�n��aszkodott nekem az anyj�, s v�l kijelentette, hogy mostant�ogva m�am��- m�int az anyja, term�etesen - nem akarja l�i azt az �l� A pillanat hev�n Gaston ekkor hozz�fordult, �a v�m�emet k�e ez �. - Fels�dnek van egy h�s �okos tan�ad� Puylaurens �mondottam -, els�t az �lem��kellene kik�ie. - Nem! Nem! - ellenkezett hevesen Puylaurens. - A logika, de nagyuram rangel� is azt k�eli, hogy kegyelmed fejtse ki els�t a v�m�� - � is azt hiszem mondta erre Gaston. - Ha fels�d k�ncsi a v�m�emre, sz�sen elmondom, felt�, hogy �nt�besz�etek. - Besz�en csak, Orbieu - mondta Gaston. - Fels� �rzem, nem ez a megfelel�llanat, hogy szak�on az anyakir�n�l. Igaz ugyan, hogy mostans�j�emigen tehet fels�dnek, rosszat viszont ann�ink�. P�� a k�i kiszedhetik fels�d szolg��mely nap melyik ��n �merrefel�og sz�. S mivel haragszik fels�dre, esetleg mindezt el�lja Marqu�d'Ayton�k. Net�� mer�letet k�rel meg fels�d legh�sebb szolg� ellen. Ekkor alattomban Puylaurens fel�illantottam, �l�am, hogy ez a feltev�- amint sz�tottam is r� v�� a p�omra ��tta. - De akkor mit mondjak az anyakir�n�k? - k�ezte Gaston. - El�r is azt, hogy elismeri, a m�ri �ez�l�kkor fels�dnek nem volt igaza. - A fen�! - mormolta a foga k�Gaston.


- Jaj, ez csak egy kis kan�m� fels� amit fels�s atyja rendelt annak idej�mindig captatio benevolentiae gyan�. Nem tudom, a latin mond�vagy atyj�k tekint�e tette-e, de Gaston nyomban elfojtotta a haragj� s egy s�jal � sz�t: - Folytassa, Siorac! - Azut�tudatja az anyakir�n�l (amit �rsze m�� tud), hogy �sban meg�rte Marqu�d'Ayton�k, miszerint m��vig Br�ben marad, s �ecs�azt k�eli, hogy tartsa is mag�ahhoz, amit al�t. In petto j�ulattam e megjegyz�men, hiszen Gaston soha �t�n nem tartotta be sem az esk�sem �sos fogadalm� �maga azonban nem ��lte az ir�t, hiszen nem volt tudat�n saj��hatatlans�nak... - Vagyis �egeztem az elmondottakat - ezut�m�esze �ban sincs elmenek�s �, hogy anyja t�sza lehet balsors�n. - A fen� is, kedves rokon - mondotta ekkor Gaston, aki lelkes��n kiss�sszekeverte a szimb�okat. - Isteni a terve! Hitemre, kegyelmed maga az �g! Mit gondol, Puylaurens? - Azt, fels� hogy a terv kit�s most m�halad�alanul val�kell v�ani. Puylaurens ekkor r�mosolygott, �meg visszamosolyogtam r�mik�n �ztem, mily t�tlen�ja, hogy �P�zsban lehessen s ott megkapja hercegi-pairi c�t �birtok� amelyet Richelieu �rt neki cser� az�, ha siker�ennie a kir� �� hogy t�en vissza Franciaorsz�a. Gaston okult kor�i hib�b�tudniillik, hogy kifecsegte sz�i terv� s ez� senkinek sem besz� r� nekem is csak az�, mert fontos szerepet v�altam a sz�ben, amir��bb majd besz�lok. Okt� 7�Gaston tudatta Marqu�d'Ayton�l, hogy m�ap vad�ni megy, Br�t��e, egy vadban gazdag vid�e, ut� pedig egy k�i ferences kolostorba t�be esti �atoss�a, s a szerzetesekt��majd n� ennival�s �zakai sz��. El Marqu�semmi kivetnival�em tal�atott a vad�atban, amely r��l ily kegyes aktussal z�l, � h�okt� 8-�hajnalban Gaston �a k�rete ��tt az eml�tt erd�de persze nem �t meg, hiszen val���uk a Br�t�uszon���e [k�bel�z kilom�r] tal�at�ancia er�La Capelle volt. Gaston �z�lt, hogy k�bel�ennyolc �alatt tudj�megtenni ezt a t�ls�t, ha egyfolyt�n v�atnak, s nem �nak meg sem enni, sem inni: ilyen sebess�el ekkora t�ls�t csak a sz�oros �elm�n l��ban lehet megtenni. Ez� azt k��t�, hogy induljak el egy nappal kor�an, �a monsi � v�am be � egy v��yi l�, melyeket ott helyben b�lek vagy v�rolok. - Uram, egy sz�k�m. - Kegyed az, sz�olvas�aki nem �llja megszak�ni enn�a dr�i r�letn�elbesz�sem fonal� - � vagyok, uram. � belepirulok a sz�enbe, ami� ilyen arc�an vagyok. - Bar�� egy ilyen mondat, ha h� sz�b�angzik el, sohasem menteget�, sokkal ink� kac�od� - Vagy pedig - ahogyan kegyelmed mondan� captatio benevolentiae. - Hagyjuk a tr�t, bar�� Bizony� k�ezni szeretne valamit - k�ezzen h� - Gaston elmenek�. Nagyon ��De mi lesz a hitves�l, Lotaringiai Margittal? - L� l� ism�egy n��� - Mivel n�gyok, uram, a k��im is nyilv�n�vallanak. Vagy v�oztassak nemet, am�a kegyelmed k��olvasom? - Azt igencsak sajn�� - Nem az ilyesfajta tr�lkoz�miatt r�meg engem az im�, uram? - Bocs�on meg, bar�� Bocs�on meg! Term�etesen ama n�iv�s�t is meg�heti, hogy mindig a kegyed�z utols��mi Margitot illeti: mint gy� n�rm�etesen nem v�alkozhatott r�hogy ilyen eszeveszett v��n tegye meg az utat Br�b�a Capelle-be. Gaston ez�, m�s�sen elkeseredve, k�telen volt az anyakir�n�ondjaira b�i a feles�t. - Teremt�Az anyakir�n�ondjaira b�� De sajn�m szeg�k� - Nem! Nem! Nem kell �ajn�ia! Margit oly csod�tosan kedves �gy�d teremt�volt, hogy siker�gszel�tenie a tigrist, aki nagy mag��n annyira megszerette a meny� hogy �ellett kit�i Margitot a karj�l, amikor v�l vissza kellett adnia a fiatalasszonyt a f��k. A szerencs�en p�megpr�tat�i azonban ezzel m�nem �ek v�t. Gaston �z�dos szok� t�meg azzal, hogy a kir� hozz�rul� n��asodott meg, s ezzel olyan precedenst teremtett, melyet sem a kir�, sem Richelieu nem t�ett el. Hossz��s vette ekkor kezdet�annak �ek�n, hogy a h�ss�t felbonts� de am�a francia paps�hozz�rul�t siker�csikarni, a p� - Gaston v��m�s� - meglehet�


tart�d� bizonyult. Ez azonban hossz�t�t, amit most nem mes�etek el, hiszen �en Monsban vagyok sv�i k�r�el �a v�rolt lovakkal, hogy �lhessenek r�k azok, akik al�im� l�udom, hogy olvas�k� sokan barb�dolognak tartj�a lovak agyonhajszol�t. De vegy�figyelembe, hogy spanyol lovasok eredtek a menek�yom�, s ha utol�k, minden teket� n�� is �k volna �. Monsban kisz�tam a hint�l, s fel�Accl�a; Nicolas �a sv�iak k�tek, a hint�g m�t�c�t. A nap lemen� volt, s m�att�artottunk, hogy az �tra l� r��keserves lesz megtenni a s�ben, a k�en �g�gy� botladozva. � abban a pillanatban, hogy a nap elt�z ��felkelt a hold: kerek volt, hatalmas �rendk�li m��es. K��sem f�hozz�hogy � aj��volt ez a l�� mert soha �temben nem l�am m�a holdat ekkor�k. Id� ugyan, amint elindult az �n, fokozatosan kisebbedett, de ugyanolyan ragyog�radt, mint amikor felkelt: olvasni lehetett volna a f��l. V�e felt� La Capelle l�ekkel ell�tt, tornyokkal koszor� magas falai; amint az er��� ��rombita harsant, hogy riad�ssa a fellegv�t: f�ek gyulladtak ki, s emberek rohantak mindenfel��kisv�atva m�megsz��atatlan musk� cs�meredt r� a l�eken � egy er�jes hang pedig megk�ezte: - Ki van ott? - A kir� �e vagyok - v�szolta Gaston. - Nincs itt helye a tr�nak! - ord�tta a nagyhang�Dehogyis a kir� �e kegyelmed! �z� a kiejt�n, hogy spanyol! (Ez ut� megjegyz�n j�evetett Gaston k�rete.) � m�g�� mer velem? Hordja el mag� semmirekell�e nyomban, k�n musk�kkal verem ki a bel� - Fels�- k�eztem Gastont�, megengedi, hogy �besz�ek a v�arancsnokkal? - Megk�m r� Egy l�st el�e l�em. - Becq b� - ki�ottam -, besz�etn�kegyelmeddel? - Most meg egy m�k! Honnan tudod a nevemet, te szemtelen? - Onnan, hogy a kegyelmed el�nek, Vardes � vagyok a bar�a, s nagy sz�ss�t tettem neki, amikor kih� a fi�a cs�b� - Mif� cs�b�- k�ezte a b�, m�mindig nagy hangon, de m�kev��aragosan. - Am�Vardes � normandiai birtok�akadt n� dolga, a fi� b�a La Capelle parancsnoks�t, aki olyan szam�volt, hogy meg�rte Moret gr�k, miszerint meg fogja nyitni a v�kapuit a Compi�e-b�enek�yakir�n�l� Istennek h� Vardes � egy�ker�t megakad�oznunk. - Uram - k�ezte a b�, m�csaknem udvariasan -, hogy h��kegyelmedet? Orbieu herceg vagyok, b� �ranciaorsz�pairje, �az az �ki els�t sz�kegyelmedhez, val� a kir� �e, az orl�s-i herceg, Blois gr�. �lev�van n� a kir� pecs��l �al��val, amely feljogos�a r�hogy bel�en Franciaorsz�a. Ha �tja, egyed�egyek a felvon�on � �megmutatom kegyelmednek ezt az �elet. - Tegye azt! - mondta erre Becq b� -, de senki m�ne mozduljon, mert el�egy l�s, �legnagyobb sajn�tomra k�telen leszek l� A szavai m�mindig meglehet� fenyeget�oltak, b�ha jobban meggondolom, ez a fenyeget�m�nem volt olyan sz��nt a kor�i "musk�kkal verem ki a bel�. A kaput � csak r�yire nyitott�ki, ha pocakom van, nem is f�k be rajta; amint bent voltam a v�an, nyomban �y�tam Becq b�nak Gaston �el� A b� oly sok� tanulm�ozta, hogy az a benyom�m t�dt, az olvas�nem a legf�er�ge. E szez�a a kapu v�l m�s sz�sre t�lt �a b� t�re ereszkedett Gaston el� aki nyomban f�g�tte: - B� �mondotta n� -, csak a k�ess�t teljes�tte. Helyesen cselekedett, de m�helyesebben cselekszik, ha ad nek�elt, italt. Tizennyolc �a v�atunk egyfolyt�n, s ezalatt semmit sem ett�ajd' �n halok! M�ap reggelre ben��dtam s egy kis l�m is volt, �amikor Nicolas bej�hozz� megk�em, �es�e Becq b�t az �apotomr�A b� szem�esen nem l�gatott ugyan meg, mert tartott t� hogy a pestis t�ki rajtam, de odak�La Capelle orvos� akit Marcellinnek h�ak. � ez a Marcellin, zsebkend�zor�a az orr�, j�l�ire t� meg�t, s megk�, hogy vetk�m le, amit �meg is tettem. - Nyugodj�meg, nagytisztelet�os doktor �mondottam n� ek�n -, nincs sem mirigydaganatom, sem karbunkulusom, sem purpur�. - Honnan ismeri ilyen j�nagyuram, a pestis t�t? - k�ezte az orvos. - Aty� Siorac m�i, a montpellier-i orvosiskol�tanult, s az alapismeretekbe engem is beavatott. - � a betegs�vel kapcsolatban mi a


diagn�a? - k�ezte mosolyogva Marcellin. - N�a, h�lked� - � milyen kezel� m� javasol? �v�s, purg�s sz�sem j�! Nyugalom, �meleg �egy kis adag kinin. - Sajnos, nagyuram, kinin�ncs. De Vervins-ben van egy jezsuita szerzetesh� � kapnak kinint, m�orvoss��lak�tt form�n, az amerikai rendh�kt�s �lj�is, b�sajnos sz�en dr�n. - Akkor h�Vervins-be k�a lov�omat egy ersz�yel. - Legyen j�sas az az ersz�, nagyuram, k�n hi� teszi meg az utat a lov�a. Adtam h�m tall� Marcellin nagytisztelet�osdoktornak, ami� megvizsg�am saj�magamat, fel��ttam a diagn�omat �a kezel� m� is el�am. Azut�h�am Nicolas-t, s egy degeszre t�t ersz�yel � ind�ttam a vervins-i jezsuit�oz kinin�. - Nicolas - mondtam neki -, vidd magaddal a sv�iakat is. - Minek, nagyuram? - Hogy nyom� gyakorolhass a jezsuit�a, ha akad�skodn�k. Becq b�, miut�Marcellin doktort�egtudta, hogy nincs pestisem, Nicolas t�z� ut�szint�megl�gatott, �megk�ezte, van-e valami k�ns�m. - Sz� a szak�nak, b� �k�em , hogy k��en nekem eb�e finom krumplip� hozz��t�j�? - Micsoda? - k�ezte kiss�lk�dve a b�. - H�kegyelmed nem di�zik? - Minek koplaln� - k�eztem. - Nincs baj sem a gyomrommal, sem a beleimmel. Ekkor kopogtattak az ajt�s Gaston l�tt be, nyom�n Puylaurensnal. - Kedves rokon - mondotta Gaston -, indul�m el�szeretn�b� venni kegyelmedt�v�a kir�, megs�en� ha tov� k�ekedn� (� h�szor megs�ette - gondoltam magamban - n��s �ntes sz�zet� alatt!) De el fogom mondani �els�nek, mily sokat seg�tt nekem b� tan�aival, amikor menek� legf�akad�a az any�volt... Saint-Germainben kell tal�oznom b��al, a kir�yal, �szeretn� ha ott csatlakozn�hozz�, mihelyt fel�l. A dr� jezsuit��oly dr� pora csod�tett velem, s m�k�nap m�el�j�reztem magam ahhoz, hogy kiadjam a nyergelj! parancsot, ami most csak a sv�iakra vonatkozott, mert engem annyira megviselt ��et�a hossz�ta Br�b�a Capellebe, hogy ink� hint�taztam tov�. Ha nem is l��ban, de az� j�emben haladtam a k�retemmel, k� este t��ak nyugov� s m�pirkadatkor folytattuk utunkat. De minden er�z�sem ellen� is csak 1634. okt� 22-��eztem meg Saint-Germain-en-Laye-be, vagyis egy nappal a k�testv�tal�oz� ut� A kir� �Richelieu m�s igen kedvesen fogadott, s mindketten felett� ny�san viselkedtek velem, a nyilv�ss�el���mint n�szemk� - Mindent elronthatott volna Gastonnak az anyja ir� fellobbant haragja, a Puylaurens elleni mer�let ut�- mondotta Lajos. Szerencse, hogy kegyelmed ott volt, ��n elrendezett mindent - nem is tudom, mik� k�nhetn�meg. ��al�egy marsalli c�ek? - No de Sire - h�tottam el sietve -, �nem vagyok katonaember! - Nevezzem ki tal�egy tartom� korm�z�� - Ez ink� b�s lenne, semmint jutalom, Sire. Hiszen akkor fels�dt��l kellene �em. - Akar a londoni k��nni? - Nem, nem, Sire! Egyikhez sincs kedvem! Akkor lenn�boldog, ha tov�ra is �zolg�atn�fels�det, ahogyan eddig tettem: Eur�szerte v�ehajtott kis k�sekkel. - Hogy kimenek�tte Gastont Br�b�az nem "kis k�s" volt, kedves rokon. Rendk�l nagy szolg�tot tett ezzel haz�nak. A Richelieu-vel folytatott n�szemk� cseveg�is igen h�lg�lt r�n�e, s m�- hogy �ondjam - hasznos is, mert a b�rosherceg a r�letekr�em feledkezett meg soha. - Kedves rokon - mondotta -, ny� be nekem a sz��minden k���amely utaz� sor�f�r�ele�ve - tette hozz�osolyogva - a kinin �t is. �azt�t�leg tudott mindig mindenr�indent: nemegyszer alkalmam ny� err�egbizonyosodni. A r� mosoly ut�ism�elkomorult: - Mindent egybevetve Gaston a sz�zet�vel sokkal ink� haszn� nek�emmint �ott: Castelnaudarynak k�nhet�sz��p� m�ett�h�rakra: am�Lajos � nemigen okoznak m�gondot nek�s azt is Gastonnak �kicsapong�inak k�nhetj�gy megh�hattuk Lotaringi� mert e gy�emmel meger�ett�eti hat�inkat, �en akkor, amikor az osztr�cs��al val�bor�mely percben kit�t. R�en teh�azt mondan� hogy Gaston a l�zat ellen� a hasznunkra volt azzal is, hogy elment, meg azzal is, hogy hazat�. Az akolba val�sszat�se nagy kudarc a spanyoloknak, mert szem��n ��s z�got vesz�ttek el, amely a k��h�r�a hasznukra lehetett


volna. R��l a k�n��sz�es id�n nagy szolg�tot tett nek�ston azzal, hogy hazat�, hiszen a kir�i csal�� �egyes�mi bizalommal t� el n�nket. Az egyetlen balj�olog: a Gaston k�ezet�n l� vesz�es tan�ad�De Isten segedelm�l ezt a probl�t is meg fogjuk oldani, b�m�nem tudom, hogyan �mikor. A j�majd megmutatja.

Robert Merle: Ármány és cselszövés  

Történelmi regény

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you