Page 1

ต้นฉบับตราสัญลักษณ์ ,แบบสเก็ต, ตัวอย่างขนาดงาน,แบบสี ASEAN Corporate Indentily & Sketch Design แนวความคิด Concept โลโก้ (EDCC) นี้ประเทศไทยได้เป็นผู้ที่ได้รับหมอบหมายให้ประกวดการ ออกแบบตราสัญลักษณ์ความร่วมมือทางASEAN ตัวผู้ออกแบบได้ทาการออกแบบ โลโก้แสดงถึงความเป็นไทย ออกแบบให้สื่อได้ 2 ความหมายในโลโก้เดียว จึงใช้ หอยสังข์ที่คล้ายตัวเลขหนึ่งไทย ฟอร์นอักษรใช้ของอาจารย์ที่ดูแล้วสื่อออกมาถึงความเป็นไทยใน รูปแบบของฟอร์นที่มองดูแล้วเป็นสากลไม่ซ้าใครเป็นเอกลักษณ์ อ่านง่ายและไม่ดูรกในการออกแบบโลโก้ หอยสังข์ตรงกลาง หมายถึง ความหลักแหลม ความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นทั้งทางด้าน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สังข์ จึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศทั้งหลายที่มีความ งดงามหอยสังข์นี้พอมองในรูปแบบของคนไทยก็จะเหมือนเลข "๑" ตัวเลขไทย เปรียบเหมือน ความเป็นหนึ่งร่วมเป็นหนึ่ง การเป็นที่หนึ่ง หนึ่งเดียว ฟอร์นคาว่า "ASEAN" ที่ผาดตรงกลาง หมายถึง เหมือนล้อมทัง้ ลูกโลกและหอยสังข์นั้น สื่อออกมาให้เห็นถึงความเป็นสากล ความร่วมมือของ ASEAN ที่กาลังจะเติบโต โลกที่อยู่ด้านหลัง หมายถึง เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่าโลโก้ (EDCC) นี้เป็นองค์กรทางด้านวิชาการความรู้มือแห่งหนึ่งที่มีอยู่ทั่วอาเซียนใช้ในการสื่อ ให้ผู้ที่ดูได้เข้าใจง่ายขึ้น ถึงการรวมตัวของแต่ละของแต่ละประเทศ โลโก้ที่ออกแบบเป็นรูปวงกลม หมายถึง ความกลมเกลียว การหลอมรวมและความเ ป็นทั้งหมดตลอดกาล วงกลมก่อให้เกิดความรู้สึกสงบและสมบูรณ์มาทุกยุคทุกสมัย

แบบสีขาว-ดา

ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ Corporate Signature

2 CM.

8

7

6

4 cm.

5

4

3

2

1

0

1 CM.

6 cm. 1

2

3

4

5

6

7

C = 0 , M = 100 Y = 100 , K = 0

C = 100 , M = 90 Y = 0 , K = 0

C=0,M=0Y=0,K=0

C = 0 , M = 10 Y = 95 , K = 0

8

9

โครงการออกแบบความร่วมมือด้านวิชาการ ASEAN  

Logo Design by Boonyakorn ARTI3319

โครงการออกแบบความร่วมมือด้านวิชาการ ASEAN  

Logo Design by Boonyakorn ARTI3319

Advertisement