Cez news 15 01

Page 1

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ leden – únor 2015

Distribuci čeká evoluce


Slovo ředitele Milé kolegyně, vážení kolegové, vstupujeme do nového roku, ve kterém nás opět čeká hodně náročné práce a řada velmi zásadních výzev a úkolů. Společně s kolegy z představenstva jsme určili priority a cíle pro rok 2015 i jmenovité úkoly pro jednotlivé divize. Ve vydaném dokumentu „Nařízení představenstva k ročním úkolům 2015“ definujeme společně se schváleným ročním rozpočtem hlavní finanční cíle a rozdělujeme odpovědnost za jejich dosažení mezi jednotlivé segmenty našeho podnikání. Roční cíle pokrývají pět schválených priorit pro letošní rok. Dvě trvalé priority Bezpečnost a Finanční stabilita a tři aktuální strategické priority: Patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století, Nabízet zákazníkům širokou škálu produktů a služeb zaměřených na jejich energetické potřeby a Posílit a konsolidovat pozici v regionu střední Evropy. Finanční i věcné cíle vycházejí z naší aktualizované strategie a obsahují očekávané efekty z úsporných opatření a ambicí, na kterých jste intenzivně pracovali v minulém roce a které jsme zapracovali do ročního rozpočtu. Děkuji vám všem za dosažený výsledek a předem i za úsilí při naplnění těchto ambiciózních cílů. Zároveň vás chci požádat, abyste i nadále hledali další růstová a úsporná opatření, která by nám pomohla kompenzovat negativní vlivy vnějšího prostředí na naše hospodaření. Díky naší společné aktivitě a invenci zvládneme určitě i letos tuto situaci se ctí.

Z obsahu téma Etický kodex: Představujeme „návod“ k etickému chování Začátkem roku 2015 vešla v platnost Politika etického chování Skupiny ČEZ. Strana 12

rozhovor Ivo Hlaváč Zákazníci ČEZ Distribuce získají komfortnější a rychlejší obsluhu

ČEZ Distribuci a ČEZ Distribuční služby čeká evoluce. Strana 8

na návštěvě

Nové Infocentrum Dukovany

V roce svého dvacátého výročí se dukovanské Informační centrum dočkalo nové, modernější podoby. Strana 20

Věřím, že se nám všem bude společně dařit. Daniel Beneš předseda představenstva ČEZ, a. s., a generální ředitel

den s Den se směnovým mistrem zauhlování Elektrárny Počerady Miroslavem Janegou

Úsek zauhlování zajišťuje trvalý přísun paliva pro jednotlivé výrobní bloky elektrárny. Strana 22

ČEZ NEWS 1–2/2015 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 VEDOUCÍ REDAKCE Petr Holub ŠÉFREDAKTORKA Marika Klíčová REDAKCE Ondřej Vichnar ADRESA REDAKCE ČEZ NEWS, Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4, e-mail: ceznews@cez.cz, tel.: 211 042 481 NÁKLAD 9 000 výtisků Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na www.cez.cz a intranet.cez.cz GRAFICKOU ÚPRAVU, DTP A TISK pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing s. r. o., www.bpublishing.cz UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA 15. 1. 2015 UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 7. 2. 2015 ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: 6395, ISSN: 1801–0350

2


svět ČEZ foto archiv, Shutterstock

Fotoeditorial

Velká štafetová sázka Na ČEZ Jizerské padesátce uzavřela kvarteta běžců štafety Nadace ČEZ (na snímku zleva Jan Kapička, Veronika Nosková, Daniel Novák, Michal Nakládal) a pořadatelské agentury Raul zajímavou sázku. Ten, kdo se umístí lépe, daruje 15 000 Kč Sportovnímu klubu Jedlička Liberec, jenž se zaměřuje na sportovní aktivity tělesně handicapovaných osob. Dříve sice doběhla agentura, po vzájemné dohodě však nakonec sáhli do kapsy oba účastníci sázky. SK Jedlička Liberec tak získal 30 tisíc korun. Závodu se zúčastnila i naše druhá štafeta „ČEZ Heroes“ (Kateřina Mandulová, Milan Kosař, Martin Vojtěchovský, Michal Svoboda) a další kolegové v sólo běhu. redakce

PROJEKT

ČÍSLO MĚSÍCE

370 135 629 korun

věnovala na dobročinné účely Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ v roce 2013. Díky tomu jsme byli vloni vyhlášeni již pojedenácté Největším firemním dárcem v ČR.

Transformační projekt ČEZ Korporátních služeb dorazil do cíle Vznik společnosti ČEZ Korporátní služby 1. ledna 2013 byl spojen s úkolem zefektivnit procesy, zeštíhlit organizační strukturu a udržet kvalitu poskytovaných služeb. Pro optimalizaci procesů, původně zajišťovaných společností ČEZ Správa majetku, jsme využili zkušenosti z centralizace účetnictví a personálních služeb. Sjednotili jsme rutinní regio­ nálně vykonávané činnosti, převedli je na jedno místo a dosáhli tak úspor z rozsahu. Procesy dnes organizujeme tak, aby byly přímější a bylo v nich co nejméně předávek; postupně jsme také snížili počet útvarů o 18 %. Celkové finanční cíle projektu jsme splnili. Projekt transformace podpůrných služeb tedy skončil, stále je ale před námi celá řada úkolů, jako například hledání nových příležitostí pro zajištění kontinuálního zvyšování výkonnosti procesů a služeb, získání nových zákazníků ve Skupině a další standardizace našich služeb. Děkujeme všem, kteří se podíleli na formování podpůrných služeb, i všem zákazníkům za pomoc při realizaci změn. Petr Nasadil

3


svět ČEZ

HODNOCENÍ

Změny v hodnocení zaměstnanců Lednové Nařízení představenstva k ročním úkolům 2015 stanovuje dva klíčové ukazatele výkonnosti: EBITDA upravený Skupiny ČEZ (zisk před úroky, zdaněním a odpisy) a ROIC upravený Skupiny ČEZ (návratnost investovaného kapitálu). Ty ovlivní výši ročních odměn všech smluvních zaměstnanců ČEZ, a. s., a vybraných dceřiných společností za rok 2015. Od letošního roku dochází v návaznosti na aktualizovanou strategii ke změně vah těchto ukazatelů v souhrnném ukazateli K (posiluje se váha ROIC z 5 na 20 %). Vyšší procento má výrazněji motivovat k co nejlepšímu provozování našich aktiv a zároveň k hledání nových příležitostí s minimálními nároky na pořízení nových aktiv. redakce

SPOLUPRÁCE

KRASIN

Získali jsme povolení EIA na stavbu větrného parku Krasin Koncem minulého roku se nám podařilo získat povolení EIA na první z projektů polského developera větrných farem Eco Wind, kde vlastníme majoritní podíl. Krasin (Elblag III) je jedním z větrných projektů, jejichž výstavbu Skupina ČEZ do konce roku 2016 zvažuje. Jde o projekty s nejlepším využitím větrné energie a s největší návratností, jejichž plánovaná kapacita je 170 MW. Monika Dobiášová

ZAHRANIČÍ

Divize zahraničí se mění Divize zahraničí optimalizuje a zplošťuje organizační strukturu. Od začátku letošního roku má na úrovni D-1 pouze jeden centrální útvar, řízení zahraničních majetkových účastí pod vedením Jaroslava Macka. Útvar řízení výkonnosti byl zrušen a jeho dosavadní ředitel Petr Sedlák odchází na pozici provozního ředitele do Turecka. Ředitel divize Tomáš Pleskač napřímo vede i dva centrální útvary na úrovni D-2: regulatorní agenda a útvar řízení výkonnosti zahraničních majetkových účastí. Kromě těchto centrálních útvarů řídí ředitel divize zahraničí akvizice Skupiny ČEZ MOL v Maďarsku a na Slovensku a další akvizice v Bulharsku, Rumunsku, Polsku a Turecku. Monika Dobiášová

4

ČEZ se stal novým členem Francouzsko-české obchodní komory Francouzsko-česká obchodní komora aktuálně sdružuje 283 francouzských, českých i mezinárodních společností, mezi něž patří od konce roku 2014 také ČEZ. Komora je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pořádá debatní obědy, obchodní setkání, turnaje v pétanque a golfu či kulturní a společenské akce. Poskytuje také poradenské služby malým a středním podnikům při vstupu na český a francouzský trh. redakce

MOBIL OD ČEZ

Fanoušci MOBILU OD ČEZ stvořili Nekonečný příběh V prosinci připravil MOBIL OD ČEZ pro své fanoušky předvánoční soutěž. Spolu s novinářem Tomášem Poláčkem na facebookovém profilu ČEZ lidem vytvořili osmidílný Nekonečný příběh – stejně nekonečný, jak nekonečné může být volání mezi členy rodiny s výhodným tarifem MOBILU OD ČEZ. Tomáš Poláček sepsal první díl, další pokračování pak vybral z 63 příspěvků, které na profil vložili fanoušci. Prvních 30 přispěvatelů získalo časopis Reportér. Autory vybraných pokračování odměnil MOBIL OD ČEZ telefony Nokia Lumia 625 s neomezeným voláním na jeden měsíc. Příběh Jindry Málkové, který je plný zvratů a nečekaných zápletek, si můžete přečíst na ČEZ lidem nebo na webových stránkách ČEZ. A jelikož je to příběh nekonečný, už teď slibuje do budoucna pokračování. Zuzana Opletalová


ÚSPORY OCENĚNÍ

Energetický Oskar pro ČEZ Rumunsko

Efektivněji využíváme kancelářské prostory V loňském roce se nám společně podařilo zvýšit efektivitu využití ploch v kancelářských budovách o 25 %, o 32 % jsme zvýšili počet osob zde pracujících, snížili jsme také náklady na energie o 18 % a celkově jsme omezili počet kancelářských ploch o 5 %. Na základě analýzy připravujeme v letošním roce stěhování zaměstnanců Skupiny ČEZ v lokalitách Praha (Duhová 1-3, Engel a Ke Karlovu); Děčín (Resslova, Husovo náměstí, Zbrojnická 10 a 15, Teplická 18/2 a Tržní) a Plzeň (Guldenerova, Skladová, Křimice) a dalších. Peter Tölgyesi

DIVIZE OBCHOD

Útvar trading má novou strukturu Společnost ČEZ Rumunsko získala prestižní ocenění „Best Corporate Citizen 2014“ (Nejlepší firemní občan) v druhém ročníku celostátní soutěže „Energetický Oskar“. Cenu získala za CSR platformu „Energie pro dobro“. Ocenění je dokladem kvality našich zaměstnanců v Rumunsku, kteří věnují svůj čas a energii pomoci druhým v rámci všech tamních akcí zaměřených na společenskou odpovědnost a pomoc potřebným. redakce

MAGAZÍN

ČEZ News trošku jinak Ani magazínu ČEZ News se nevyhnula úsporná opatření. Změny se týkají především rozsahu (ubíráme osm stránek) a periodicity (kromě letního se nově ve stojanech objevuje i zimní dvojčíslo). Při zavádění úprav jsme respektovali zjištění, která vyplynula z testování časopisu, jež proběhlo koncem loňského roku. Zachovali jsme většinu vašich nejoblíbenějších rubrik i celkové ladění magazínu, přiDistribuci dáváme několik novinek. Záročeká evoluce veň děkujeme všem účastníkům průzkumu, kteří nám dali cennou zpětnou vazbu a řadu nápadů do dalšího psaní. Věříme, že i v lehce pozměněné podobě se vám bude ČEZ News líbit a najde si další pravidelné čtenáře. časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ leden – únor 2015

redakce

Útvar trading z divize obchod a strategie má novou strukturu. Během podzimu 2014 pod něj přešly útvary dlouhodobé kontrakty a zahraniční obchodní zastoupení včetně podřízených dceřiných společností. Nově vzniklý celek zároveň prošel reorganizací. Cílem bylo nejen dosáhnout úspor, ale zejména přizpůsobit strukturu a fungování tradingu Skupiny ČEZ měnící se situaci na trhu. „Obchodní příležitosti se zmenšují. Klesají ceny komodit i míra kolísání cen, přibývá regulace. Připravujeme proto expanzi do nových obchodních příležitostí,“ uvedl ředitel útvaru trading Michal Skalka. I přes nepříznivou situaci na trhu vydělal loni trading ČEZ v rámci tzv. proprietárního obchodování 900 milionů korun. V rámci vnitrodenního obchodování s elektřinou z elektráren pak utržili obchodníci 1,17 miliardy korun. Zuzana Opletalová

DANĚ

Zase daně… Víte, jak na ně? Stejně jako loni i letos dochází k celé řadě legislativních změn v oblasti daní a pojištění. Od 1. ledna zároveň platí upravená kolektivní smlouva s dopadem na benefity. Na úvodní stránce intranetu v rubrice Novinky pro vás ČEZ Korporátní služby připravily jednoduchý přehled aktualit, které vás nejvíce zajímají, jako jsou třeba podepisování daňových prohlášení pro rok 2015, změny pravidel čerpání osobního účtu a podmínek výplaty příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění či roční zúčtování daně. Renáta Tkačová

5


perný měsíc

Bořka Ruži elektromontéra sítí, ČEZ Distribuční služby ZIMNÍ MĚSÍCE JSOU PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUČNÍ SLUŽBY MIMOŘÁDNĚ NÁROČNÉ. UDRŽOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ, JEMUŽ SE VĚNUJÍ, NESPOČÍVÁ POUZE V ODSTRAŇOVÁNÍ NÁMRAZY ČI LEDOVKY, ALE TAKÉ V PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ, JEJICHŽ PÁD BY MOHL VEDENÍ NARUŠIT. „V POSLEDNÍCH TÝDNECH, KDY TRÁPILA ČESKOU REPUBLIKU NEPŘÍZEŇ POČASÍ, JSME DOKONCE ŘEŠILI I POPADANÉ SLOUPY VEDENÍ, COŽ NEBÝVÁ ČASTÉ,“ ŘÍKÁ BOŘEK RUŽA, JENŽ SE SE SVÝMI KOLEGY PRIMÁRNĚ STARÁ O OBLAST OHRANIČENOU ZÁPADOČESKÝMI MĚSTY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A CHODOV.

Skupina ČEZ v médiích Na začátku roku se o nás psalo a mluvilo ve velmi pozitivním duchu. Celostátní i regionální média ocenila profesionální práci našich techniků při odstraňování škod způsobených silnou vichřicí. Naše poruchové čety měly při celkem 1789 výjezdech plné ruce práce s odstraňováním vzniklých závad, z nichž většinu se nám podařilo odstranit v řádu hodin. Novináři zejména v regionech informovali ve velké míře o možnosti žádat o peníze u Nadace ČEZ, která opět otevřela dvě grantová řízení. A možná jste v novinách sami zaznamenali zprávu, že Polsko by rádo mělo tak silnou energetickou firmu, jako je náš ČEZ. Není to poprvé, co naši sousedi přišli s touto myšlenkou, chtějí totiž mít větší jistotu bezpečnosti a stability dodávek.

Zkušený elektromontér dobře ví, že existují oblasti, které mu dají pořádně zabrat. „Jedná se o zhruba dvacetikilometrový úsek, který leží celý výše než 600 metrů nad hladinou moře. Jakmile je teplota kolem nuly a padne mlha, je nám jasné, že právě tam bude hodně práce,“ vysvětluje. Nestandardní povětrnostní podmínky znamenají přesčasy a mimořádné služby. „To nám ale nevadí. V terénu pracujeme rádi, je to určitě lepší než sedět v kanceláři a věnovat se papírování,“ dodává s úsměvem Bořek Ruža.

Lidové noviny, 15. 1. 2015

Kvůli silnému větru byla řada domácností bez elektřiny Zkušený elektromontér dobře ví, že existují oblasti, které mu dají pořádně zabrat. 6

Stovky domácností dnes byly bez elektřiny. Silný vítr totiž lámal stromy, které přerušily dodávky. Nejvíce problémů je v západních a východních Čechách. Energetici od rána opravují ve východních Čechách 15 poškozených vedení vysokého napětí. Už v poledne jich byla opravena polovina. Bezproudí pro poslední desítky domácností by podle ČEZu mělo skončit ještě dnes. rozhlas.cz, 11. 1. 2015 (kráceno)

Chcete bezbariérovou školu, nebo novou alej? Granty Nadace ČEZ jsou otevřeny! Také letos mají základní a střední školy možnost získat peníze na odstranění bariér budov škol, obce a města pak na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Zájemci o podporu Nadace ČEZ mohou až do poloviny února žádat o příspěvky z grantových řízení „Oranžové schody“ a „Oranžové stromy“. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránkách www.nadacecez.cz. Havlíčkobrodský deník, 13. 1. 2015 (kráceno)


naše priority

Co nás čeká v roce 2015

připravila Marika Klíčová infografika redakce

Společným finančním cílem je maximalizace EBITDA a ROIC Skupiny ČEZ. Plnění těchto ukazatelů bude určující pro roční odměny 2015 všech zaměstnanců (více najdete na straně 4). V lednu vydané Nařízení představenstva stanovuje pět priorit a hlavní úkoly pro letošní rok. BEZPEČNOST FINANČNÍ STABILITA ■ Zajistit informace pro rozhodování s cílem udržení stávajícího ratingu ČEZ a sestavit odpovědný podnikatelský plán 2016-2020 ■ Maximalizovat tvorbu provozního cash flow hlavních segmentů podnikání ■ Minimalizovat výdaje na ICT, korporátní služby a stálé provozní náklady obecně ■ Minimalizovat průměrné náklady financování

NABÍZET ZÁKAZNÍKŮM ŠIROKOU ŠKÁLU PRODUKTŮ A SLUŽEB ZAMĚŘENÝCH NA JEJICH ENERGETICKÉ POTŘEBY ■ Maximalizovat hodnotu portfolia našich zákazníků ■ Efektivně komunikovat naši strategii a aktivity v roce 2015 ■ Zachovat pozitivní obraz Skupiny ČEZ v očích veřejnosti ■ Zvýšit komfort zákazníkům segmentu distribuce zavedením nových služeb

■ Naplňovat Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí jak v jaderných, tak nejaderných provozech a činnostech Skupiny ČEZ ■ Realizovat akce dle Národního akčního plánu zvyšování bezpečnosti EDU a ETE ■ V rámci principu Trvalého zlepšování se zaměřit na jednotný přístup k bezpečnosti u našich zaměstnanců i zaměstnanců našich dodavatelů

PATŘIT K NEJLEPŠÍM V PROVOZU TRADIČNÍ ENERGETIKY A AKTIVNĚ REAGOVAT NA VÝZVY 21. STOLETÍ ■ Maximalizovat marži z provozu výrobních zdrojů ■ Získat povolení k provozu EDU po roce 2015 ■ Zabezpečit dodávky jaderného paliva pro obě elektrárny a realizovat opatření ke zvyšování jejich bezpečnosti ■ Naplnit cíle strategického programu Regulace a legislativa v EU a ČR v roce 2015

POSÍLIT A KONSOLIDOVAT POZICI V REGIONU STŘEDNÍ EVROPY ■ Maximalizovat tvorbu cash flow našich zahraničních společností

■ Dojednat přijatelné parametry regulace pro IV. Regulační období v oblasti distribuce a realizovat cíle projektu Redesign segmentu distribuce pro rok 2015

■ Snížit naši expozici ve vybraných zemích s cílem maximalizovat peněžní toky do ČEZ, a. s. ■ Realizovat cílovou strukturu vlastnictví našich zahraničních aktiv, abychom byli schopni maximálně ochránit zájmy naší společnosti a získali flexibilitu při optimalizaci našich pozic

Detailnější informace najdete ve vydaném dokumentu v systému ECM

7


rozhovor připravila Lucie Ehrlichová foto Jiří Hroník a archiv

Ivo Hlaváč

Zákazníci ČEZ Distribuce získají komfortnější a rychlejší obsluhu Ředitel divize vnější vztahy a regulace Ivo Hlaváč před koncem loňského roku avizoval změnu v procesním i organizačním uspořádání segmentu distribuce. Ten zcela podléhá regulaci. Velcí evropští distributoři již mění své obchodní modely a integrují do svých struktur činnosti, které pro ně dříve zajišťovali dodavatelé. Evoluce čeká také ČEZ Distribuci a ČEZ Distribuční služby. Chystané změny v segmentu distribuce zdůvodňujete zpřísňujícími se regulatorními podmínkami. Jak je oblast distribuce elektřiny regulovaná? Každý distributor elektřiny je vlastně přirozeným monopolem, proto je tato oblast regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Regulace spočívá ve stanovení takových cen a tarifů, které kryjí náklady související s distribucí elektřiny a zároveň zajišťují distributorovi přiměřený zisk. Pravidla, která stanovuje ERÚ, by měla být v souladu s evropskými trendy v této oblasti. Víme, že se naše podnikání do budoucna neobejde bez investic do nových technologií a bez řešení, která zajistí vyšší bezpečnost dodávek. To vše je a bude předmětem našich debat s ERÚ. Nastínil již Energetický regulační úřad své plány? Před koncem loňského roku začal konzultační proces, týkající se nastavení pravidel regulace pro IV. regulační období. Jeho délku trvání navrhuje na tři roky, tedy od roku 2016 do 2018. S jistotou můžeme očekávat velký tlak na maximálně efektivní provoz. V této oblasti jsme už dříve udělali kroky správným směrem. Prošli jsme programy, které vedly ke zvýšení efektivity, jako byly NOVÁ VIZE či Centrum sdílených služeb (SSC). Stále však 8

hledáme další příležitosti. Budeme muset reagovat na budoucí rozvoj decentralizované výroby, počítat s vyššími požadavky v oblasti bezpečnosti a kvality, zkrátka se vším, co bude spojené s konceptem „chytrých sítí“. Proto naše debaty s ERÚ směřují k vytvoření takových podmínek, abychom mohli tyto představy naplnit. Samozřejmě za podmínky udržitelnosti rozumných cen pro zákazníka. Podle médií má brzy dojít i ke změně tarifního systému. V blízké budoucnosti očekáváme komplexní změnu systému regulovaných tarifů a poplatků. Jde o reakci na měnící se prostředí v oblasti elektroenergetiky, kde nás čeká celá řada nových trendů, jako je rozvoj nových technologií nebo decentralizované výroby a související změny v chování zákazníků. Bude také nutné reagovat na požadavky Evropské komise. Tato problematika se řeší na národní úrovni v rámci projektu Tarifní model 2016, jehož garantem je ERÚ, členy jsou i zástupci Skupiny ČEZ. Změny tarifního systému by měly nastat od 1. ledna 2016. Jaké další změny v segmentu distribuce chystáte? Analyzovali jsme energetický zákon, evropské směrnice a zákon o veřejných zakázkách.

Víme, že se naše podnikání do budoucna neobejde bez investic do nových technologií a bez řešení, která zajistí vyšší bezpečnost dodávek.


Protože se pohybujeme v regulovaném prostředí, je a bude pro nás určující také vyhláška o pravidlech cenové regulace. Výsledkem těchto analýz jsou návrhy na úpravy vybraných procesů a organizačního uspořádání segmentu distribuce tak, abychom se ještě více přiblížili ideálnímu stavu. Půjde o změny v rámci samotné ČEZ Distribuce a také o včlenění vybraných činností z ČEZ Distribučních služeb do ČEZ Distribuce. Můžete být konkrétnější? Distributor musí disponovat odpovídajícími lidskými i technickými kapacitami pro kvalitní výkon svých činností a pro kontrolu

dodávaných služeb. Rozhodli jsme se proto posílit vybrané činnosti v oblasti personalistiky, nákupu a ICT. Důležitá je také kontrolní činnost distributora nad kvalitou prováděného řádu preventivní údržby, kvalitou oprav a odstraňování poruch, takže ji také posílíme. Ještě v letošním roce do ČEZ Distribuce převedeme činnosti spojené s měřením kvality, chystáme se i na přesun správy dat a odečtů měřicích zařízení z ČEZ Distribučních služeb do ČEZ Distribuce. Zvážíme vyčlenění neprůběhových odečtů do správy externím subjektům. Nedílnou součástí převodu je i odkup souvisejícího majetku nezbytného pro plnění povinností distributora. Budeme podrobně analyzovat potřeby 9


rozhovor předávání informací v případě poruchových stavů a kalamit. Součástí tohoto projektu je samozřejmě oddělení ICT systémů podporujících hlavní procesy. Nakonec bude mít distributor i obchodník svůj unikátní systém, upravený dle vlastních potřeb. Oddělená péče o zákazníky by měla být plně funkční již v příštím roce. Chystáte ještě další kroky, jejichž cílem je vyšší komfort pro zákazníky? Připravujeme nový model oznamování odstávek. Ke stávajícímu způsobu, tedy vylepování oznámení o odstávkách na sloupy a veřejné vývěsky, chceme zákazníkům ČEZ Distribuce posílat i esemesky nebo e-maily. Tento informační servis už nyní svým zákazníkům nabízí ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce má v plánu jej spustit přibližně od října tohoto roku. ČEZ Distribuce tuto aktivitu do budoucna rozšíří i o zasílání informací o poruše. Zákazník pak dostane třeba esemesku o tom, že jeho odběrné místo je bez napětí kvůli poruše, i s předpokládaným časem jejího odstranění. ČEZ Distribuce také stále zrychluje připojování nových zákazníků do své sítě.

distributora v oblasti budoucího způsobu zajištění provozování a údržby datové sítě. V jakých oblastech se dotkne projekt tzv. redesignu dalších společností Skupiny? Mateřská společnost i její dcery si pronajímají budovy a auta od ČEZ Korporátních služeb, informační systémy a navazující služby od ČEZ ICT Services, péči o energetická zařízení od ČEZ Distribučních služeb. Máme v plánu převést vybraný majetek, který ČEZ Distribuce využívá, do jejího vlastnictví. Mělo by tedy dojít k odkupu budov, aut, softwaru i hardwaru s tím, že služby s tím spojené budou i nadále poskytovat dceřiné společnosti. Jak jsou na tom ostatní distributoři? V Evropě je patrný silný trend integrace klíčových činností do distribučních společností. V řadě zemí to místní regulátoři vyžadují, a tak zahraniční distribuční společnosti změnily své obchodní modely a začlenily většinu služeb, které pro ně dříve zajišťovaly obslužné společnosti, do svých organizačních struktur. Vznikli tak vlastně „velcí distributoři“. Není tajemstvím, že se věnujeme podobným úvahám a schválili jsme záměr projektu „velké distribuce“. Budeme posuzovat zejména dvě oblasti, tedy nákladovou efektivitu a zjednodušení procesů – jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu „vnitropodnikové administrativy“. Chceme mít jasnou představu během roku 2015 a projekt realizovat do tří let. Proč se plánuje oddělení obsluhy zákazníků ČEZ Distribuce a ČEZ Prodeje? Je to jeden z dalších kroků, které souvisejí s požadavky legislativy. Slibujeme si od něj vyšší zákaznický komfort. ČEZ Distribuce si vybuduje vlastní call centrum specializované na problematiku distribuce a portálové řešení s on-line informacemi pro zákazníky. Díky využití jednotné datové základny budeme zákaznické požadavky odbavovat rychleji a doufáme, že i levněji. Vlastní call centrum přispěje i k rychlejšímu a operativnějšímu 10

Jak hodnotíte spolupráci ČEZ Zákaznických služeb, dispečinku ČEZ Distribuce a poruchových čet ČEZ Distribučních služeb? Spolupráce mezi společnostmi a útvary je na vysoké úrovni, nicméně prosincová kalamita nás upozornila na slabší místa při řešení krizových situací. Chystáme se tedy naši spolupráci prověřit, včetně vazby na integrovaný záchranný systém, v rámci společného cvičení. Simulace ověří vzájemnou komunikaci a koordinaci všech subjektů. Segment distribuce je vnímán poměrně konzervativně, chystáte nějaké inovace? Naše úvahy o budoucí podobě segmentu směřují k technicky vysoce sofistikovanému modelu. Můžeme si pod tím představit kombinaci znalostí našich kolegů a většího zapojení technologické podpory. Péče o zákazníka bude postavena na on-line portálových řešeních včetně možnosti mobilního přístupu. Benefity pocítí jak zákazník, kterému zrychlíme vyřízení jeho požadavků, tak my – ušetříme náklady a čas. Provoz a údržba sítě budou v budoucnosti založeny na vyšším využití naší databáze technických a dispečerských dat. V terénu chceme zvýšit spolehlivost těch úseků distribuční sítě, které jsou často postihovány kalamitními stavy, tím, že holé vodiče nahradíme zemními kabely. Na pilotních řešeních se učíme optimálně využívat nové technologie. Pracujeme na přípravě spolehlivé a inteligentní sítě, absorbující vysoký podíl decentrální výroby. Jaké jsou vlastně v segmentu distribuce technologické trendy? Vše směřuje k decentralizaci výroby. Do budoucna očekáváme větší nárůst malých zdrojů, například v rámci rodinných či bytových domů. Jedním z možných řešení je rozvoj konceptu chytrých sítí, tzv. smart grids, které s využitím nejmodernějších technologií reagují na výkyvy způsobené decentrální výrobou tak, aby distributor dodržel veškeré požadavky na kvalitu elektrické energie. V blízké budoucnosti se budeme zabývat potenciálním nasazením chytrých elektroměrů, tzv. AMM. Zde bude záležet na výsledku národní studie, která by měla být aktualizována do konce roku 2017.


lidé připravila Marika Klíčová

Známe ty nejlepší z nás

foto archiv

Aktivně hledáme a oceňujeme nejvýkonnější zaměstnance nebo týmy, které mimořádným způsobem přispívají k výsledkům Skupiny ČEZ, prokazují ochotu vykonat něco navíc a efektivně spolupracují s ostatními. Cílem je motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu a ocenit aktivitu, iniciativu a spolupráci v zájmu skupinových cílů. Letos podruhé vyhlásili ředitelé divizí vítězné týmy iniciativy Pozitivní motivace. Miroslav Pavlík, Pavel Ekl, Hana Hurychová, Tereza Bělecká (ČEZ, divize generálního ředitele), Jiřina Králová (ČEZ, divize vnější vztahy a regulace), Lukáš Tančouz, Petr Víška Rekodifikace soukromého (ČEZ Zákaznické služby) práva – využití nových zákonů pro rozvoj Skupiny ČEZ

Pavel Veselý, Michal Dzurus, Rostislav Štaubr, Vladimír Bílek (ČEZ, divize správa), Michal Borovička, Josef Bajgl (ČEZ, divize výroba) Licencování

Jaroslav Macek, Petr Sedlák, Petr Jirouš, Jan Brožík, Barbora Křížková (ČEZ, divize zahraničí)

a zavedení pokročilého jaderného paliva Gd2M+ pro Jadernou elektrárnu Dukovany

Dohoda s Albánií

Roman Polanský (ČEZ Distribuční služby) Přestavba zkušebního zařízení na ověřování elektroměrů ETALOGYR 1003

Radim Plošek, Pavlína Knapková, Jiří Řimánek, Petra Nakata, Lukáš Fibich, Eva Houlíková, Mariana Flašková (ČEZ Korporátní služby) Standardní, levnější a kvalitní službou vstříc internímu zákazníkovi

Karel Bejr, Jana Rittichová, Věra Krouželová, Petr Lener, Jiří Hlavatý, Karel Čermák (ČEZ, divize výroba) Realizace chemického čištění varných systémů fluidních a roštových kotlů ve vlastní režii v EPO, ETI a TDK

Šárka Samková (ČEZ, divize generálního ředitele), Hana Schwarz (ČEZ, divize obchod a strategie), Michaela Kociánová (ČEZ Distribuce), Jana Staňková Bojanovská (ČEZ Zákaznické služby), Přemysl Vániš (ČEZ Distribuční služby) Orientace na zákazníka

Miroslav Belza, Marek Zeidler, Michal Soukup (ČEZ, divize obchod a strategie) Uzavření tollingové smlouvy na uhlí z Vršanské uhelné

Personální změny Nový country manažer ČEZ Turecko Na pozici country manažera ČEZ Turecko nastoupil 1. ledna Martin Pacovský, který v minulosti v ČEZ pracoval v rumunské akvizici na pozici provozního ředitele, poté jako ředitel útvaru řízení majetkových účastí.

Změna ve vedení Severočeských dolů Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Severočeské doly je od 1. ledna Ivo Pěgřímek, který dosud působil jako předseda Českého báňského úřadu. 11


téma připravil Ondřej Vichnar ilustrace redakce

Představujeme „návod“ k etickému chování Všichni víme, jakým způsobem přistupovat k dodavatelům, zákazníkům nebo svým kolegům. Až dosud ale neexistoval souhrnný dokument, který by definoval základní mantinely našeho chování a byl potřebnou a zároveň praktickou pomůckou. To se ale mění. Se začátkem roku 2015 vešla v platnost Politika etického chování Skupiny ČEZ. V legislativě České republiky je od roku 2012 zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. To v praxi například znamená, že pokud by zaměstnanec spáchal trestný čin v souvislosti s plněním pracovních úkolů, může nést za určitých okolností trestní odpovědnost také jeho zaměstnavatel. V loňském roce vznikl specializovaný tým compliance, jehož úkolem je pomáhat v chápání významu a důležitosti prevence jako neoddělitelné součásti účinného Compliance programu společnosti. Ten přitom slouží předcházení, minimalizaci či eliminaci nežádoucích rizik spojených zejména s trestní či obecně právní odpovědností. „Jádrem tohoto programu, od nějž by se mělo všechno odvíjet, je Politika etického chování, která tvoří základní kámen Etického kodexu. Ve velkých společnostech s kořeny ve vyspělých ekonomikách je jeho existence základem úspěšného a bezproblémového fungování. V roce 2014 vznikla pracovní skupina, která začala takový dokument připravovat pro celou Skupinu ČEZ. Jejími členy se stali zástupci oblastí, kterých se to nejvíc dotýká, tedy personalistiky, bezpečnosti, marketingu, komunikace či správy,“ vysvětluje Petr Choděra z útvaru právního a corporate compliance s tím, že základním úkolem je etický kodex posadit na vrchol pomyslné „pyramidy“ nástrojů Compliance programu, který bude platný pro všechny společnosti, v nichž má ČEZ podíl. A nejen to, cílem je promítnout tato pravidla také do partnerských a dodavatelských vztahů. Čtyři základní oblasti Kodex je souhrnem pravidel etického 12

chování se zaměřením na vnější vztahy, zaměstnanecké vztahy, životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu Skupiny ČEZ. Mezi klíčové problematiky pravidel etického chování patří střet zájmů, praní špinavých peněz, protikorupční opatření, hospodářská soutěž a další, vyplývající nejen z požadavků zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, ale také z představ a očekávání Ministerstva financí ČR. „Etický kodex je nutné vnímat jako kaž­ dodenní nástroj, který pomáhá při běžné pracovní činnosti, řešení neobvyklých situací a podobně. Každý zaměstnanec by měl proto znát obecný základ, ale musí mít také možnost najít si k danému tématu bližší informace. Kodex proto má dvě části – první z nich tvoří obecné desatero základních zásad etického chování. Detailnější pohled na problematiku pak nabízí takzvaná abeceda, tedy výkladová část, kde jsou dotčené oblasti zpracovány tak, aby pomohly správnému pochopení významu a dopadu etického chování,“ uvádí Petr Choděra. Otevřenost je základ Etický kodex definuje pravidla, jejichž porušení může mít nepříjemné následky. Co ale dělat ve chvíli, kdy objevíte konkrétní nesoulad? „Připravujeme zavedení komunikačních kanálů určených jak pro poradenství, tak pro oznámení případných negativních zjištění, která se týkají problematiky etického chování,“ říká Petr Choděra. Mezi uvedené kanály budou patřit webová stránka, e-mail i telefonní linka. Zaměstnanec si přitom bude moci vybrat, zda své oznámení vloží anonymně, či pod svým jménem.

PROČ JE DOBRÉ MÍT ETICKÝ KODEX Garantuje zaměstnancům práci v etickém prostředí s jasnými pravidly, která platí pro všechny bez výjimky Objasňuje politiku firmy v morálně problematických otázkách Společnost jeho prostřednictvím dává najevo hodnoty, které jsou pro ni důležité Vystihuje specifika společnosti, vychází z jejích potřeb Přispívá k šíření dobrého jména společnosti na veřejnosti i u zákazníků


Čtyři základní oblasti, kterým se věnuje Etický kodex Skupiny ČEZ BEZPEČNOST PRÁCE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou součástí firemní kultury a patří k významným prioritám Skupiny ČEZ. Tato oblast je rozvíjena, podporována a kontrolována všemi zúčastněnými zaměstnanci. Velký důraz klademe na školení o bezpečnosti, která pravidelně absolvují všichni zaměstnanci. Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí má svá obecná pravidla, která jsou pak specificky upravena dle míry rizika v jednotlivých útvarech.

ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY Pro Skupinu ČEZ má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta, důstojnost a loajalita. Základní hodnotou, kterou Skupina ČEZ vyznává, je spravedlivý a rovný přístup ke všem zaměstnancům. Důležité je, aby se všichni zaměstnanci cítili dobře a firemní kultura jim umožňovala vyjádřit vlastní názor zcela otevřeně bez jakýchkoliv negativních následků. Obecně se jedná o dodržování těchto pravidel:

■ Rozvoj kultury vzájemného respektu. ■ Starost o životy a zdraví nejen našich zaměstnanců nadřazujeme ostatním zájmům. ■ Skupina ČEZ k problematice bezpečnosti a ochrany životního prostředí přistupuje na základě schválené a platné Politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve formě příkazu generálního ředitele a navazující řídicí dokumentace.

■ Dodržování lidské důstojnosti, společenských norem a dobrých mravů. ■ Dodržování všech právních norem souvisejících s úpravou pracovněprávních vztahů, ochranou osobních údajů, kolektivním vyjednáváním, svobodou sdružování a ochranou soukromí. ■ Dodržování právních předpisů, které zakazují diskriminaci v zaměstnání. Podrobná pravidla jsou stanovena a detailněji popsána v Pracovním řádu a Kolektivní smlouvě.

13


téma

VNĚJŠÍ VZTAHY A TRH Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku hospodářského, sociálního a demokratického vývoje. Skupina ČEZ žádnou z těchto aktivit netoleruje, a proto se zaměřujeme na problematiku etického chování ve vztahu Skupiny ČEZ k našemu okolí.

OCHRANA Ochrana jako pojem ve své podstatě neznamená pro účely Etického kodexu jen symbol ochrany majetku či osob, ale v tomto významu má daleko širší rámec zasahující do problematiky:

Pro přiblížení významu možných rizik se věnujeme těmto oblastem:

■ Ochrany osob, majetku a informací. ■ Ochrany soukromí a dat. ■ Nepřípustným platbám a poskytování darů.

■ Duševního vlastnictví.

■ Vztahům s dodavateli a zákazníky.

■ Ochrany vnitřních informací před zneužitím.

■ Regulaci mezinárodního obchodu.

■ Střetu zájmů.

■ Prevenci praní špinavých peněz. ■ Spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi. ■ Médiím a sociálním sítím. ■ Pravidlům hospodářské soutěže.

Etický kodex Skupiny ČEZ si můžete přečíst na stránkách corporate compliance na intranetu

14

Cílem této oblasti je pochopení významu ochrany ve výše uvedených problematikách jako neoddělitelné součásti uvnitř i vně Skupiny ČEZ.


7 otázek připravil Ondřej Vichnar foto Soňa Holingerová

Jiří Koutecký

bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality, ČEZ Distribuce

1

Co je podle vás aktuálně největší problém v souvislosti s bezpečností práce v segmentu distribuce? Pokud existuje problematičtější oblast, pak se zcela určitě týká dodavatelské sféry. I když je třeba říci, že jsme v uplynulém roce zaznamenali citelné zlepšení u našich vnitřních i vnějších dodavatelů, které je vidět na klesajícím počtu úrazů. Ten se díky kvalitnímu nastavení smluvního vztahu, pravidelným školením, zlepšení komunikace a systémovému hodnocení našich dodavatelů z pohledu bezpečnosti a kvality provedené práce snížil ze 40 úrazů v roce 2013 na loňských 11.

2

Maximální úroveň bezpečnosti práce interních zaměstnanců i dodavatelů je základním cílem také v segmentu distribuce. Jak nastavit ideální systém prevence a další mechanismy, přibližuje Jiří Koutecký, bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality.

Jakým způsobem lze minimalizovat bezpečnostní rizika? Praxe nám ukazuje, že jde o nekonečný proces prevence, kterému musí nutně předcházet optimálně nastavený kontrolní a auditorský systém následovaný účinnými bezpečnostními opatřeními. Pro kontrolní i auditorskou činnost jsou pro každý kalendářní rok zpracovány a schváleny plány dozorčí činnosti, jejichž naplňování je předmětem externího auditu prováděného Oblastním inspektorátem práce. Samozřejmě že výsledky kontrolní činnosti nemohou zůstat pouze u dobře napsané kontrolní zprávy. Na ni musí navazovat náprava s následnou kontrolní činností.

3

Nehrozí především u zkušenějších elektromontérů určitá lehkovážnost při práci s elektřinou? Jsem přesvědčen, že většina pracovníků se chová disciplinovaně s respektem vůči riziku, které v sobě elektřina skrývá. Ne nadarmo se říká, že elektrikář, který se přestane bát, by měl s touto profesí skončit. Většina úrazů dopadla špatně zejména proto, že byla porušena základní pravidla bezpečnosti a poškozený ztratil respekt vůči účinkům elektrického proudu.

4

Jak důležitý je hlavně pro nováčky správný příklad staršího spolupracovníka, případně zodpovědného nadřízeného?

Každý příklad pro nováčka, pozitivní i negativní, má zcela určitě vliv na jeho chování. Zkušenější kolegové by si to měli uvědomit a chovat se podle toho. Platí to v oblasti bezpečnosti, dodržování bezpečnostních předpisů, ale i celkově v přístupu k pracovním výkonům a jejich kvalitě. Špatné návyky se jen těžko odnaučují. V segmentu distribuce, ale i v celé Skupině ČEZ jsou špatné příklady díky fungujícímu systému řízení a správně nastavenému kontrolnímu mechanismu spíš výjimkou než každodenní praxí.

5

Jak se dá předcházet ekologickým rizikům? Pokud mluvíme o předcházení rizikům, je jedno, zda se jedná o rizika bezpečnostní, nebo ekologická. Jediným nástrojem k jejich předcházení je kvalitní systém prevence. Rizika máme odpovídajícím způsobem monitorována, ošetřena a dovolím si říci, že pod kontrolou. Na potíže spojené s lidským vandalismem však připraveni být nemůžeme.

6

Osvědčily se systémové změny v koncepci řízení bezpečnosti, tedy vydání Politiky bezpečnosti, Politiky kvality řízení či ustanovení expertních center pro řízení bezpečnosti? Bezpečnost i ekologické aktivity byly ve Skupině ČEZ řízeny na vysoké úrovni i před touto systémovou změnou. To, co je zcela určitě přínosem v novém segmentovém pojetí řízení bezpečnosti, je sjednocení přístupů a řídicích dokumentů včetně pravidelné výměny zkušeností ve srovnatelných činnostech.

7

Jaké nejdůležitější úkoly vás letos čekají? Dokončení podpůrného softwaru pro řízení bezpečnosti a ekologie, iniciování prováděcího předpisu k zákonu, jehož cílem je ochrana ptactva na vedeních vysokého napětí, spolupráce při implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti a příprava na nové organizační uspořádání segmentu distribuce. 15


novinky připravila Zuzana Opletalová foto Jiří Hroník

Rozšiřujeme nabídku energetických řešení a služeb

Michal Rzyman GENERÁLNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ČEZ ESCO, A. S. VZDĚLÁNÍ ■ VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA EKONOMICKÁ KARIÉRA ■ OD LISTOPADU 2014 – ČEZ ESCO, A. S. – PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ ŘEDITEL ■ OD 2011 – ČEZ ENERGO, S. R. O. – GENERÁLNÍ ŘEDITEL A JEDNATEL ■ OD 2010 – ČEZ, A. S. – ŘEDITEL ÚTVARU KOGENERACE ■ 2008–2010 – ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY, S. R. O. – JEDNATEL A GENERÁLNÍ ŘEDITEL ■ 2004–2008 – ČEZ LOGISTIKA, S. R. O. – JEDNATEL A ŘEDITEL ÚSEKU NÁKUP ■ 2002–2004 – SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA, A. S. RODINA ■ ŽENATÝ, DVĚ DĚTI ZÁJMY ■ HORY, KOLO A MOTORKA

16


Změna uspořádání obchodních činností Skupiny ČEZ, ohlášená na konci loňského roku, je v plném proudu. Vznikla společnost ČEZ ESCO, pod kterou přejde část ČEZ Prodeje zodpovědná za obsluhu velkých zákazníků a také podíly dceřiných firem ČEZ, specializovaných právě na tyto podniky a municipality. ČEZ ESCO jim nabídne komplexní dodávku energií, decentrální zdroje výroby, energetické úspory a další energetické služby. Generálním ředitelem a předsedou představenstva nově založené společnosti se stal Michal Rzyman. V jaké fázi je vznik celého holdingu? ČEZ ESCO v současnosti tvoří členové statutárních orgánů, asi pět nových zaměstnanců a od 1. února do ní přešel útvar kogenerace z divize obchod a strategie. Během tohoto roku budeme ještě nabírat další projektové manažery. Přejdou k nám také obchodníci z ČEZ Prodeje, zodpovědní za zákazníky ze segmentu Business a SME a podpora těchto obchodníků. Majetkové podíly ve firmách ČEZ Energo, ČEZ Energetické služby, Citelum a v prosinci koupený podíl v EVČ by měly pod ČEZ ESCO spadat od července. Co tedy velkým zákazníkům nabízíme nebo v blízké době nabízet budeme? Principem celé této změny je propojit stávající portfolio zákazníků ČEZ Prodeje s novými produkty malé a decentrální energetiky a nabídnout tak pokrytí veškerých energetických potřeb našich zákazníků z jednoho místa. V tuto chvíli máme výchozí portfolio několika produktů a služeb. Kromě tradičních dodávek elektřiny a plynu jsou to především instalace a provoz malých energetických zdrojů, realizace projektů komplexních energetických úspor, včetně metody EPC, realizace projektů osvětlení, instalace a provoz zařízení lokálních distribučních soustav, obsluha a správa energetických zařízení, tedy energetický management, měření energií a další. ČEZ Prodej už vybrané produkty v pilotním režimu nabízí. Přechodem pod ČEZ ESCO se v první fázi pouze změní obchodní kanál. Už v průběhu roku ale uvedeme na trh nové produkty například z oblasti malých decentrálních zdrojů včetně střešní fotovoltaiky a připravujeme rozšíření nabídky v oblasti osvětlení. Cílem je postupně pokrýt co největší spektrum potřeb podniků a municipalit. Těžištěm obchodu je Česká republika, ale už teď detailně analyzujeme příležitosti na

trzích v Polsku nebo na Slovensku. Chceme maximálně využít náš potenciál – máme dobrý základ v lidech, nezačínáme na zelené louce jako mnozí naši konkurenti. Nedávno jsme koupili pardubickou společnost EVČ, poohlížíme se ještě po dalších akvizicích? Určitě. ČEZ ESCO má ambici dalšího růstu, a to dvěma způsoby. Zaprvé chceme rozvíjet náš stávající byznys organickým růstem a na něj navazujícími produkty, druhou cestou jsou pak akvizice. Obě tyto cesty budeme kombinovat, abychom relativně rychle pokryli co nejširší portfolio produktů a trhu. Máte již kompletně vybraný svůj tým, management ČEZ ESCO? Po únorovém nástupu ředitele prodeje Pavla Klimuškina je nejvyšší management ČEZ ESCO v podstatě kompletní. Ve Skupině ČEZ působíte na různých manažerských pozicích už řadu let. Je pro vás vybudování ČEZ ESCO zatím největší kariérní výzva? Člověku vždycky připadá, že právě ta aktuální výzva je největší. Z pohledu finančního objemu ČEZ ESCO skutečně největší výzvou je. Nicméně to beru tak, že jde o změnu, kterou je v rámci Skupiny ČEZ prostě potřeba udělat. A jsem přesvědčen, že parta, kterou jsem si vybral, je na tento úkol ta nejlepší.

Management ČEZ ESCO Michal Rzyman generální ředitel Martin Cmíral

ředitel pro rozvoj

Pavel Klimuškin

ředitel prodeje

Ondřej Pícha

ředitel pro správu a finance

Posilujeme v malé energetice

Skupina ČEZ ovládla v prosinci 2014 prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Energetické služby pardubickou EVČ, která se zabývá projektováním i samotnou realizací energetických staveb, včetně projektů energetických úspor. Převzetím 75% podílu v EVČ učinil ČEZ další krok k expanzi podnikání v oblasti tzv. malé energetiky. Společnost EVČ nabízí klientům ze segmentu podniků a veřejné správy projekční práce i realizaci staveb především v oblasti energetického a tepelného hospodářství. Součástí její nabídky jsou i speciální energeticky úsporné projekty (EPC). „Koupě majoritního podílu v EVČ nám otevírá další prostor pro expanzi na trhu energetického hospodářství podniků. Získáváme především cenné know-how v oblasti stále více žádaných projektů energetických úspor a také v projektování a inženýringu energetických staveb, což přesně zapadá do naší aktuální strategie. Zákazníkům tak nabídneme vše, co potřebují, od projektu přes jeho případné financování, realizaci až po vlastní provoz energetických zařízení,“ říká ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyrani. Součástí transakce jsou i podíly EVČ ve třech společnostech, a to 50% podíl v BES Bratislava, 49% podíl v ENESA a 20% podíl v TEPLO Votice.

Energeticky úsporné projekty – EPC (Energy Performance Contracting) jsou projekty realizované firmou poskytující energetické služby (ESCO – EnergyServicesCompany). Ta zákazníkovi navrhne a zrealizuje energeticky úsporná řešení. Investici, úroky a náklady na služby pak zákazník splácí výhradně z uspořených finančních prostředků, po dobu sjednanou smluvně, což bývá nejčastěji 5–10 let. Podstatou EPC projektů jsou oboustranné garance. Firma poskytující energetické služby garantuje úsporu. Zákazník garantuje, že rozdíl vzniklý úsporami použije ke splácení nákladů na projekt. EPC projekty jsou díky tomuto způsobu financování stále oblíbenějším nástrojem modernizace energetického hospodářství nejen podniků, ale často také škol nebo nemocnic. 17


tým připravila Marika Klíčová foto Jiří Hroník

1

4

2

6

8 9

5

3

7

1

2

3

18

M ichal Nakládal projektový manažer, útvar projektová kancelář, ČEZ

4

I gor Šmucr ředitel úseku Rozvoj a správa, ČEZ Zákaznické služby

5

H ana Schwarz programová manažerka, útvar projektová kancelář, ČEZ

6

P řemysl Vániš ředitel úseku Měření, ČEZ Distribuční služby

7

J ana Staňková Bojanovská senior expertka procesní optimalizace, odbor Řízení procesů, ČEZ Zákaznické služby

8

M ilan Kosař vedoucí skupiny řízení značky, útvar marketingová komunikace, ČEZ

9

Šárka Samková

manažerka útvaru marketingová komunikace, ČEZ

Michal Svoboda

vedoucí skupiny zákaznická zkušenost a výzkum, útvar marketingová komunikace, ČEZ

Michaela Kociánová

vedoucí odboru Obchod s distribucí, ČEZ Distribuce


Akta CX

Pro většinu z nás nejsou dvě tajemná písmenka CX žádnou záhadou. Jde o zkratku anglických slov customer experience, v českém překladu o zákaznickou zkušenost. Její neustálé zlepšování a práce na zvyšování spokojenosti zákazníků s našimi službami je hlavním úkolem projektového týmu Orientace na zákazníka. Jeho zástupci byli také oceněni v rámci Pozitivní motivace.

Tým funguje už třetím rokem a nepřímo navazuje na aktivity projektu Zákazník. Zaměřuje se na péči o zákazníky v rámci celé Skupiny ČEZ včetně dceřiných společností ČEZ Distribuce, ČEZ Distribuční služby, ČEZ Prodej a ČEZ Zákaznické služby. Práci řídí projektová kancelář, garantem je útvar marketingové komunikace, své zástupce v něm mají všechny zmíněné společnosti. Orientace na zákazníka je jednou ze strategických priorit Skupiny ČEZ. „Jedná se o komplexní program zaměřený na zlepšení zákaznických interakcí napříč Skupinou ČEZ. Během krátké doby se týmu podařilo realizovat 24 zlepšení procesů či novinek v produktech a službách s pozitivním vlivem na zákaznickou zkušenost. Naší ambicí je také nabízet nejkvalitnější servis na trhu, který by měl být naší významnou konkurenční výhodou,“ uvádí za projektovou kancelář programová manažerka Hana Schwarz. Co neměřím, to neřídím „Detailně se zajímáme o názory našich klientů. Pro zdokonalení péče o zákazníka jsme vyvinuli ucelený ,páteřní systém‘ řízení customer experience, který nám umožní kontinuální měření a reporting spokojenosti zákazníků s našimi procesy a obslužnými kanály včetně možnosti okamžitě řešit případy nespokojenosti,“ vysvětluje Michal Svoboda, vedoucí skupiny zákaznická zkušenost a výzkum. Ať už nás klienti osloví v Zákaznickém centru, telefonem nebo e-mailem, je velká pravděpodobnost, že jim zavoláme zpět, abychom zjistili jejich spokojenost. Nově mohou přímo ve vybraných Zákaznických centrech vyťukat svou okamžitou zpětnou vazbu do tabletu nebo využít on-line formulář. Na základě této zpětné vazby můžeme mezi sebou srovnávat jednotlivá Zákaznická centra, smluvní partnery i konkrétní prodejce. Kolegové, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, mají na výsledky zákaznické spokojenosti nově navázána i svá KPI.

Zákazníci lepší péči vnímají Z hloubkových rozhovorů se zákazníky víme, že netuší, jakou úroveň služeb poskytujeme. „Spokojenost s našimi službami tedy roste nejen jejich zlepšováním, ale už jen tím, že zákazníkům říkáme, co pro ně umíme udělat. Proto jsme v minulém roce vydali Zákaznický kodex a nejatraktivnější standardy ozvučili v kampaních,“ říká Šárka Samková, manažerka marketingové komunikace. Komunikace konkrétních důkazů toho, že je pro nás zákazník na prvním místě, funguje. Vnímání ČEZ jako prozákaznické firmy se výrazně zlepšuje. „Třeba pocit z toho, jak se zákazníky jednáme, se během jarní kampaně zlepšil o 20 %. Péče o zákazníky a spokojenost se službami se staly nejčastějším důvodem, proč o nás lidé mluví v dobrém, hned vedle nadačních a sponzorských aktivit,“ dodává Šárka Samková. Opatření na zlepšení zákaznické zkušenosti Na základě těchto zjištění jsme v rámci projektu Orientace na zákazníka navrhli a zavedli řadu opatření. Ve všech 24 Zákaznických centrech je k dispozici Wi-Fi zdarma, v současné době se je snažíme vybavit automaty na kávu. Každý zákazník, který čeká více než 20 minut (námi garantovaný čas obsloužení, tzv. service level), ji dostane zdarma. Zjednodušili jsme provolbu na Zákaznické lince ze čtyř na dvě úrovně, a tím zkrátili dobu, kterou volající průměrně stráví procházením automatické hlasové provolby, ze 115 na 44 sekund. Oznámení o plánovaných odstávkách vylepujeme na veřejně dostupná místa, ale posíláme registrovaným zákazníkům i prostřednictvím SMS. „Celý tým pracuje na neustálém zlepšování zákaznické zkušenosti. Pro naše zákazníky chceme být partnerem, který jim poskytne skvělé služby v každé situaci,“ uzavírá Michal Nakládal, projektový manažer.

Budujeme skvělý servis i zákaznický prožitek.

Některá z realizovaných opatření pro zlepšení zákaznické zkušenosti Produkt ČEZ GARANT Zasílání zpráv o plánovaných odstávkách Zjednodušení automatické hlasové provolby na Zákaznické lince Wi-Fi zdarma v Zákaznických centrech Platební terminály v Zákaznických centrech a platby na ČEZ ON-LINE Mobilní aplikace ČEZ ON-LINE 19


na návštěvě připravil Roman Peterka foto Jiří Hroník

Za tajemstvím jaderné elektrárny V setmělém sále Infocentra Jaderné elektrárny Dukovany sedí několik desítek dětí ze základní školy v nedalekých Dukovanech. Dívají se na krátký animovaný film o tom, jak se vyrábí elektrická energie z jádra. Po filmu vyrazí s průvodkyněmi na poznávací cestu připravenou o patro níž.

20

„Tak to je hustý,“ odtuší jeden ze školáků směrem ke kamarádovi, zatímco kouká do mlžné komory. I to je jedna z atrakcí dukovanského infocentra. Právě se z výkladu průvodkyně dozvěděl, jak to funguje – pod sklem je podchlazená pára, kterou každou chvíli cosi proletí. „Všude kolem nás jsou částice tak malé, že je nevidíme. V mlžné komoře ale můžeme vidět stopu po jejich průletu párou,“ vysvětluje průvodkyně. Kluci teď potichu debatují o tom, že je to zvláštní, kolik toho kolem nás a skrze nás běžně lítá, aniž bychom to viděli. Cesta do hlubin reaktoru Exkurze v dukovanském infocentru je koncipována jako procházka ulicí s několika zastávkami, z nichž každá má jinou barvu, jinou světelnou atmosféru a je věnována jinému tematickému okruhu z oblasti jaderné energie a fungování jaderné elektrárny. Návštěvníci mají možnost


co byste ještě chtěli vědět

Během roku 2014 prošlo dukovanské infocentrum rozsáhlou rekonstrukcí.

zóny reaktoru, srdce jaderné elektrárny, v němž probíhá samotná štěpná reakce.

prohlédnout si model celého výrobního bloku nebo třeba zmenšený model reaktoru, doplňková projekce jim pak nasimuluje jeho ovládání a provoz. Na vlastní oči mohou vidět, jak z reaktoru proudí horká voda ohřátá tepelnou energií, kterou uvolnila štěpná reakce. Postupuje potrubím primárního okruhu do parogenerátorů, kde ohřívá vodu v sekundárním okruhu, a poté se zase vrací vychladlá zpět do reaktoru, v němž se znovu ohřeje, a vše se opakuje. V části věnované palivovému cyklu se návštěvník dozví řadu informací o tom, odkud se bere surovina pro palivo jaderné elektrárny a jakým způsobem se těží či jak vypadá kazeta jaderného paliva. Může si také prohlédnout model kontejneru, do něhož se ukládá použité palivo. Na konci Barevné ulice (jak se celá poznávací trasa jmenuje) dokonce může vejít do místa, kam se ve skutečnosti člověk nedostane – do modelu aktivní

Taková malá generálka Průvodkyně se vždy snaží svůj výklad přizpůsobit každému návštěvníkovi. Dokážou osvětlit tajemství jaderné elektrárny výpravě vysokoškoláků stejně jako dětem, co se sotva naučily číst a psát. „Máme výhodu, že toho o elektrárně víme celkem dost, takže nejsme odkázány jen na to, že jsme se naučily nějaké povídání nazpaměť,“ říká jedna z průvodkyň Jana Rapouchová, která právě provází skupinku těch nejmladších dětí, pro které jsou výrazy jako „štěpná reakce“ či „aktivní zóna reaktoru“ absolutní neznámou. I když... Některé je možná už zaslechly doma. „Dost rodičů dětí, které k nám chodí, v jaderné elektrárně pracuje,“ říká ředitel ZŠ a MŠ Dukovany Vladimír Nahodil. „Jsem rád, že jsme sem mohli přijít na exkurzi a děti tak mohly ještě lépe poznat prostředí, kde pracuje jejich táta nebo máma,“ dodává. Žáci základní školy v Dukovanech byli prvními návštěvníky informačního centra v roce 2015 a jedněmi z prvních, kteří ho mohli poznat v jeho nové podobě. „Infocentrum zde funguje už od roku 1994. Od loňského dubna tu probíhala rozsáhlá rekonstrukce. V nové podobě se infocentrum veřejnosti představilo na konci ledna, už předtím ale fungovalo ve zkušebním provozu, aby bylo možné vše doladit k dokonalosti,“ říká tiskový mluvčí elektrárny Jiří Bezděk, který má spolu s kolegy z útvaru vnitřních a vnějších vztahů na starosti i zajištění chodu infocentra.

Infocentrum v novém kabátě Původní Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany bylo otevřeno v listopadu 1994 a za dobu jeho existence ho navštívilo více než půl milionu návštěvníků. Během roku 2014 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, díky níž se výrazně rozšířil prostor pro expozici. Centrum bylo také vybaveno špičkovou audiovizuální technikou.

Vědomostní kvíz Návštěvníci mají možnost si na konci každého zastavení v Barevné ulici ověřit, kolik z poskytnutých informací skutečně pochopili a udrželi v hlavě. Na obrazovce vidí otázky, na něž odpovídají za pomoci elektronických „hlasovátek“. Systém pak odpovědi automaticky vyhodnotí.

21


den s připravila Marta Ctiborová foto Michael Kratochvíl

Zauhlování už není taková dřina Studium je pro tohoto padesátníka posledních pět let hlavním koníčkem. Vyplňuje mu veškerý volný čas mezi pracovními směnami. „Pro další vzdělávání jsem se rozhodl krátce poté, co začal vysokou školu studovat můj starší syn. Aby viděl, že táta ještě nepatří do starého železa,“ usmívá se Miroslav Janega. Čerstvě nabyté znalosti z hornického inženýrství navíc využije i při komunikaci s kolegy z dolů, s nimiž domlouvá postup dodávek uhlí.

Miroslav Janega prošel na zauhlování v Počeradech všemi profesemi a zaškolil prakticky všechny své kolegy. Před časem začal studovat Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V počeradské kanceláři mistrů zauhlování tak bude už brzy sedět historicky první absolvent vysoké školy s inženýrským titulem.

22

Uhlí, kam se podíváš Nejdůležitějším úkolem úseku zauhlování je zajistit trvalý přísun paliva pro jednotlivé výrobní bloky. Proto Miroslav Janega při příchodu do práce nejprve zjišťuje aktuální stav. Pokud vše běží, jak má, usedá na kolo, v horším počasí do auta, a kontroluje skládku uhlí. „Elektrárna má při provozu všech výrobních bloků trvalou rezervu asi na týden. Abychom mohli se zásobami efektivně pracovat, musím vědět, jak a kam se uhlí právě ukládá, zda nám někde nezahořelo nebo jestli se nevyskytl jiný problém,“ vysvětluje. Po kontrole skládky přichází na řadu administrativa. Zauhlování počeradské elektrárny zajišťuje systém zhruba padesáti pasových dopravníků. Mezi další zařízení, která úsek zauhlování spravuje, patří například hlubinné zásobníky nebo rozmrazovací tunel. Ten se používá v zimním období, kdy palivo často namrzne tak, že nejde vysypat z vagonů. Dnes pomáhá technika Kromě technologie se musí Miroslav Janega jako mistr věnovat také svým spolupracovníkům. Školí je z bezpečnosti práce a dalších předpisů, zajišťuje jim pracovní a ochranné pomůcky, řeší s nimi aktuální situace. Za zásadní považuje, že zauhlování už není tak extrémně těžká práce jako v minulosti. „Dříve se všechno dělalo ručně, dnes velkou část zvládnou stroje a automatika. Všechno řídíme z jednoho velínu. Jediné, čeho se nezbavíme, je uhelný prach. Naštěstí i ten už se vysává strojově,“ popisuje Miroslav Janega a dodává, že mezi dnešní povinnosti obsluhy zauhlování patří především pochůzky a kontrola zařízení, ale také provozování skládkového stroje a kolesových nakladačů a dozerů na skládce uhlí.

6.30 Když to počasí dovolí, provádí Miroslav Janega kontrolu skládky uhlí ze sedla jízdního kola. V zimním období však často přijde na řadu služební automobil.

10.00 Kromě pravidelné pracovní rutiny v kanceláři je nutné podle situace zjistit konkrétní stav na technologiích zauhlování.

14.00 Plynulost dodávek paliva v počeradské elektrárně zajišťuje velín zauhlování. Miroslav Janega spolu s pracovníkem obsluhy Romanem Kubínkem diskutují o aktuálním stavu celého systému včetně zařízení odstavených kvůli opravám.


aktuálně foto archiv

TEST NÁRODA

Učíme Čechy šetřit energii i peníze Stovky až tisíce korun ročně může doma ušetřit každý, pokud zná pár jednoduchých úsporných opatření a správně používá domácí spotřebiče. Všem zájemcům to připomínáme zábavnou formou v interaktivním Energetickém testu národa. Snažíme se tak podpořit „energetickou gramotnost“ a zároveň zvýšit zákaznickou spokojenost s našimi službami. „Díky testu se například dozvíte, že provoz staré pračky vyjde kvůli vyšší spotřebě elektřiny běžně o 750 korun ročně dráž než u pračky nové nebo že při sprchování spotřebujete o polovinu méně vody i energie na ohřev než při koupeli,“ říká energetická poradkyně Vladimíra Rosendorfová. Za necelé dva měsíce by díky testu mohli spotřebitelé, kteří ho vyplnili, ušetřit ročně v souhrnu až 4 miliony korun. To, jak jste na tom s energetickými úsporami u vás doma, můžete sami zjistit na webových stránkách www.energetickytest.cz. www.energetickytest.cz

redakce

POMÁHÁME

Čas pro dobrou věc Termíny dobrovolnických dní 2015 I letos můžeme věnovat jeden pracovní den prospěšné činnosti v neziskových organizacích. Od roku 2008 to zaměstnancům Skupiny ČEZ umožňuje charitativní projekt „Čas pro dobrou věc“. Nabídka míst, kde můžeme přiložit ruku k dílu, bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněna na intranetu. redakce

Jaderná elektrárna Temelín Východní Čechy Jaderná elektrárna Dukovany Severní Morava Střední Čechy a Praha Severní Čechy Západní Čechy Mezinárodní dobrovolnický den Give&Gain Mezinárodní dobrovolnický den Engage Rodinný čas pro dobrou věc – Čechy Rodinný čas pro dobrou věc – Morava

15.– 16. 4. 13.– 14. 5. 25.– 26. 5. 10.– 11. 6. 24.– 25. 6. 16.– 17. 9. 23.– 24. 9. 15. 5. 18. 9. 10.– 11. 7. (víkend) 15.– 16. 8. (víkend)

6. DÍL

Sedmero bezpečnosti práce Fyzikální zákony na rozdíl od těch lidských platí vždy. Gravitaci nevyjímaje. Člověk, který ji podcení a pohybuje se volným pádem k zemi, má vždy určitý čas na přemýšlení, co udělal špatně. V tu chvíli už ale bývá pozdě. K Zemi jsme přitahováni silou 1 G. Trénované lidské tělo může „přežít“ přetížení do 60 G. To bývá podle tvrdosti nárazu často překonáno při rychlosti kolem 50 km/h. Existují ale také smrtelné následky u pádů z výšky 2–3 metrů, kdy rychlost pádu nepřesahuje 30 km/h. Například výška chladicí věže Jaderné elektrárny Temelín je 154 m. Předmět padající z této výšky dosahuje na úrovni země rychlost téměř 200 km/h. Proto si musíme uvědomit, jak důležité je správné zajištění a dodržování všech pravidel pro práci ve výšce. Petr Langášek

6. GRAVITACE URČUJE POHYB VŠECH PŘEDMĚTŮ NA ZEMI A Práce ve výškách patří k nejrizikovějším. B Radši se zhoupni, než abys spadl až na zem. C Gravitace tě ohrožuje i pod úrovní zemského povrchu. D Fyzikální zákony, na rozdíl od těch lidských, platí za všech okolností.

Sedmero bezpečnosti práce 1. Život a zdraví nekoupíš I 2. Počítej s tím, že co se stát může, to se stane I 3. Pokud nemáš jistotu v tom, co děláš, nepokračuj I 4. Elektřinu ani radiaci nevidíš I 5. Hrubá síla stroje nad člověkem vždy zvítězí I  6. Gravitace určuje pohyb všech předmětů na Zemi I 7. Zkušenost ještě nezaručuje dobrý výsledek Statistiky a další zajímavosti najdete na Bezpečnostním portálu

23


MĚJTE SVÉ ÚČTY POD PALCEM

S MOBILNÍ APLIKACÍ ČEZ ON-LINE MŮŽETE SPRAVOVAT SVŮJ ZÁKAZNICKÝ ÚČET ZA ENERGIE I MOBIL S mobilní aplikací máte kdykoliv a kdekoliv aktuální informace o odběru elektřiny nebo plynu, stejně jako o svých fakturách a platbách. Snadno si můžete změnit zálohy za energie nebo sledovat a nastavovat balíčky Mobilu od ČEZ. Máme pro vás skvělé služby, protože vaše energie je na prvním místě.

Stáhněte si aplikaci zdarma na www.cez.cz/cezonline. www.cez.cz

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ