Page 1

promedcs

news

Podzimní číslo 2010 Autumn issue 2010

Dvacet let a stále v pohybu Twenty years and still moving


heslo / phrase

Pevná léková forma

Fyzikální (resp. fyzikálně-chemická) a tvarová charakteristika konkrétního léku. Rozlišují se léky tuhé (prášky, tablety, pilulky, čípky, čajové směsi aj.), polotuhé (masti, pasty aj.) a tekuté (roztoky, emulze, suspenze, injekční přípravky, infuzní přípravky aj.). Pro dosažení požadované lékové formy se k léčivým látkám přidává vehikulum.

Solid drug form

Physical (or physical-chemical) and shape characteristics of a particular medicament. We differentiate between solid drugs (pills, tablets, suppositories, tea mixtures etc.), half-solid (lotions, pastes etc.) and liquid (solutions, emulsions, suspensions, injection and infusion medicaments etc.). To achieve the required form, vehiculum is added to the active ingredient.


e d i to r i a l

Jsem velice potěšen tím, že vám mohu představit náš nový firemní časopis. V průběhu let se naše společnost utěšeně rozrostla, v současné době máme zaměstnance ve více než deseti zemích. Podle našeho názoru je proto ten správný čas, abyste lépe poznali jednotlivé součásti firmy z různých koutů světa, abyste se dozvěděli, jací lidé tam pracují a co je náplní jejich práce. Jedním z hlavních úkolů, které jsme si vytyčili, bylo udělat opravdu mezinárodní časopis, a to nejen tím, že bude vycházet česky, anglicky a rusky. V tomto čísle se ohlédneme za historií společnosti, navštívíme Polsko a Uzbekistán a také zjistíme, komu v Praze říkají pan Promed. Doufám, že se vám první číslo časopisu bude líbit. Dkfm. Thomas Bares P. S. Vzhledem k tomu, že jde o první číslo, redakce se nemůže dočkat vašich konstruktivních ohlasů.

Obsah / Content 04 aktuálně / news 06 trendy / trends 07 diagnóza / diagnosis

Když je žáha v jednom ohni When heartburn makes you feel like on fire

08 téma / topic

Čas na malé ohlédnutí Time to remember

12 jeden den / one day

Roza Khaitova Regionální ředitelka Regional Director

14 medikament / medicament

Ambrosan Aby vás kašel neroztrhal Don’t let the cough tear your throat apart

16 rozhovor / interview It It is a pleasure for me to introduce to you our new company journal. Over the years our company has grown a lot, and now we have employees in more than 10 countries. So we have decided that it is time to give you the chance to know a bit more about the different parts of the company, their people and what they are doing. This being one of the main tasks of the journal, we have made it a real international journal – not only because it is published in Czech, English and Russian. In this issue you will fi nd a short look on the company’s history, you will travel with us to Poland and Uzbekistan and also find out whom some people in Prague call Mr Promed. I hope you will enjoy the journal.

Jan Pardon Říkají mu pan Promed They call him Mr Promed

20 vizita / round

Návštěva v Polsku Visiting Poland

23 genius loci

Tipy Wiktora Kozika Wiktor Kozikʹs tips

Dkfm. Thomas Bares P. S. This being the first issue of the new journal, the editors are eager to receive your constructive critiques.

promedcs news Vydává | Published by: PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 00147893, 2× ročně, www.promed.cz Grafická úprava, DTP a tisk | Graphic design, DTP and print: Boomerang Publishing, s. r. o., www.bpublishing.cz. Připomínky a dotazy pište na adresu | Send your comments and queries to news@promed.cz Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. | Information valid at time of printing. Changes in stated information or misprints reserved. MK ČR E 19683


aktuálně / news

Cena Dr. R. O. Barese má svého vítěze The Dr. R. O. Bares Award has a winner

Přispěli jsme na knihu o bilirubinu We have supported a book on bilirubin V červnu 2009 vyšla za podpory společnosti PRO.MED.CS profesorovi MUDr. Liboru Vítkovi publikace Bilirubin a interní choroby. Autor v ní zkoumá především vztahy bilirubinu k onemocněním, která jsou podmíněna oxidačním stresem, jako jsou kardiovaskulární nemoci nebo nádorová i revmatologická onemocnění. Bilirubin byl po dlouhou dobu považován za látku pro zdraví člověka škodlivou, neonatologové dobře znají velmi obávanou klinickou komplikaci novorozenecké žloutenky, tzv. bilirubinovou encefalopatii. Data z posledních let však ukazují, že bilirubin vykazuje velmi silné antioxidační, a dokonce i protizánětlivé účinky s výraznými klinickými důsledky. In June 2009, with support from PRO.MED.CS, Professor MUDr. Libor Vítek published a book titled Bilirubin and Internal Diseases. In the book, the author mainly examines the relationship between bilirubin and diseases caused by oxidative stress, such as cardiovascular diseases, cancers and rheumatic diseases. For a long time bilirubin was considered harmful to human health, neonatologists are well aware of the clinical complication of infant jaundice, the so-called bilirubin encephalopathy. However recent data shows that bilirubin has very strong anti-oxidant or even anti-inflammatory effects with significant clinical impact.

04

TXT Gabriela Bachárová PICT archiv

Mezinárodní komise předních odborníků z oboru gastroenterologie vybrala z prací nominovaných do mezinárodního kola soutěže o Cenu Dr. R. O. Barese ty nejlepší. Na zasedání komise, jež proběhlo 7. 11. 2009 v prostorách společnosti PRO.MED.CS v Praze, byl jako vítězná práce zvolen článek polského týmu z Jagellonské univerzity v Krakově v čele s prof. Tomaszem Brzozowským publikovaný v roce 2008 v Journal of Physiology and Pharmacology. Komise ocenila zejména skutečnost, že jde o stěžejní vědeckou práci se širokým dopadem mimo jiné i na ozřejmění mechanismu linie zánět – nádor. Cenu Dr. R. O. Barese vypisuje vedení společnosti PRO.MED.CS od roku 2006 k uctění památky zakladatele společnosti, významného příznivce aktivit v gastroenterologii a farmakologii. An international commission consisting of leading experts in gastroentero­logy judged the best works nominated for the international round of Dr. R. O. Bares Award. At the meeting which took place on the premises of PRO.MED.CS in Prague on 7 November 2009, an article by a team of the Jagiellonian University in Krakow, Poland, led by professor Tomasz Brzozowski, which was published in 2008 by the Journal of Physiology and Pharmaco­logy, was chosen as the winner. The commission mainly appreciated the fact that it was a major scientific work with wide impact, including, among other things, explanation of the development from inflammation to tumour. The Dr. R. O. Bares Award has been presented by PRO.MED.CS since 2006 to commemorate the company’s founder, a great supporter of activities in gastroenterology and pharmacology.

Bojujeme proti diabetu Fighting diabetes Společnost PRO.MED.CS podpořila mezinárodní akci Pochod proti diabetu, která se konala při příležitosti Světového dne diabetu připadajícího na 14. listopadu 2009. Podporou akce, jež proběhla na 410 místech zeměkoule a zúčastnilo se jí 160 745 lidí, chceme vyzdvihnout nejen význam edukace pacientů, ale rovněž poukázat na nutnost globálního působení a převzetí zodpovědnosti za zdraví lidí na celém světě. Více informací najdete na  www.worlddiabetesday.org. PRO.MED.CS supported the Global Diabetes Walk event that took place on the occasion of the World Diabetes Day on November 14. The event was staged in 410 places across the globe and in total 160,745 people took part. In supporting the event we want to emphasize the importance of not only educating patients, but to also recognise a need for global action and for taking responsibility for people’s health around the world. You can find more information at www.worlddiabetesday.org.


Modernější a hezčí recepce v Praze Dne 13. 10. 2009 byla po tříměsíční rekonstrukci uvedena do provozu nově adaptovaná recepce v sídle společnosti v Telčské ulici. Nově instalovaný obousměrný docházkový turniket umožňuje zaměstnancům vstup do areálu po přiložení čipové karty. Při odchodu si zaměstnanec standardním způsobem zvolí „druh odchodu“ na docházkovém terminálu. Průchody návštěv nebo zaměstnanců PRO.MED.CS v případě ztráty či zapomenutí čipové karty umožní po zaevidování pracovníci recepce.

A more modern better-looking reception in Prague On October 13th 2009, the redesigned reception at the company headquarters in Telčská street was re-opened after a three month renovation project. The newly installed two-way turnstile allows the employees to enter the premises by holding their employee cards. On leaving, employees will select “a form of leaving” on the terminal. Visitors or employees of PRO.MED.CS who have lost or forgotten their cards, will be allowed entry by the reception staff.

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., oslavil 80. narozeniny Professor RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., celebrated his 80th birthday Profesor Květina (* 19. 5. 1930) se zasloužil v roce 1993 o vznik Ústavu experimentální biofarmacie v Hradci Králové, který je společným pracovištěm Akademie věd ČR a PRO.MED.CS Praha a.s. Do roku 2007 byl ředitelem tohoto pracoviště a i dnes aktivně pomáhá společnosti v oblasti základního výzkumu, předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léků. Blahopřejeme. Professor Květina (born May 19, 1930) during 1993 was amongst the founding members of the Institute of Experimental Biopharmacy in Hradec Králové, Eastern Bohemia. The institute is a joint organization of the Academy of Sciences of the Czech Republic and PRO.MED.CS Praha a.s. Until 2007 he worked as the director of this facility and continues to provide great assistance, namely in the area of primary research, pre-clinical testing and clinical evaluation of medicaments. Many happy returns!

Odešel profesor Mařatka Professor Mařatka passed away Profesor MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. (27. 6. 1914–24. 3. 2010), český lékař, který působil v oboru gastroenterologie. Zabýval se zejména záněty tlustého střeva a endoskopií trávicího ústrojí. Jeho posledním dílem byly memoáry s názvem Zamyšlení nad medicínou, životem a světem. Vydání podpořila společnost PRO.MED.CS, autogramiáda proběhla 11. 12. 2009 při příležitosti gastroenterologického kongresu v Praze na prezentačním stánku společnosti PRO.MED.CS. Professor MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc., (June 27th 1914 - March 24th 2010), a Czech physician who specialised in gastroenterology, namely inflammations of large intestine and endoscopy of the digestive tract. His final work was a memoir entitled ‘Reflections on Medicine, Life and World’. The publication of the book was sponsored by PRO.MED.CS, the autograph session was held on December 11, 2009 at the Gastroenterology Congress in Prague, at the PRO.MED.CS stand.

05


trendy / trends

Olivový olej proti Alzheimerově chorobě Olive oil fights Alzheimer’s Disease V boji proti Alzheimerově chorobě možná v budoucnu pomůže panenský olivový olej. Obsahuje totiž látku oleocanthal, která dokáže zabránit odumírání mozkových buněk vedoucímu právě ke vzniku této poměrně rozšířené neurologické nemoci. Vědci z Monellské a Severozápadní univerzity ve Spojených státech doufají, že další studie potvrdí jejich předpoklad a na trhu se časem objeví lék, který bude látku z olivového oleje úspěšně využívat. Virgin olive oil may soon be helping to fight the Alzheimer’s Disease. The oil contains the substance oleocanthal which can prevent the necrosis of brain cells that ultimately causes this quite widespread neurological disease. Scientists from the Monell and Northwest universities in the United States hope that further studies will confirm their assumptions and that a drug will soon appear on the market making use of the substance contained in olive oil. ScienceBlog, 9/2009

pa r a g r a f

pa r a g r a p h

Férová reklama

Fair advertising

Společnost PRO.MED.CS provádí jen reklamu, která respektuje dokument SPC a je plně v souladu s platnou legislativou.

PRO.MED.CS engages only in such advertising that respects the Summary Product Characteristics and is fully compliant with the valid legislation.

Předmětem reklamy na humánní přípravky mohou být pouze informace, které jsou schváleny lékovou autoritou příslušné země a jsou obsaženy v Souhrnu údajů o přípravku, tzv. SPC pro registrovaný lék. Informovat lze pouze o racionálním užívání a bez přehánění vlastností.

Objev souvislosti mezi vitaminem D a kongestivním selháním srdce Link between vitamin D and congestive heart failure discovered

Index tělesné hmotnosti a obvod pasu jsou stejně spolehlivými ukazateli Body mass index and waist circumference are equally reliable markers

Výsledky nedávno ukončeného amerického výzkumu ukazují, že existuje úzká spojitost mezi genem odpovědným za aktivaci vitaminu D a kongestivním selháním srdce u pacientů trpících vysokým krevním tlakem. Výsledky tak potvrzují předchozí studie, které naznačovaly, že vitamin D je významným prvkem pro předcházení kardiovaskulárním chorobám. V současné době je vypracovávána studie financovaná z grantu Národního zdravotního institutu, jejímž cílem je zjistit, zda podávání vitaminu D nebo mastné omega-3 kyseliny může snížit riziko vzniku srdeční choroby, mrtvice nebo rakoviny. The results of a recently completed U.S. research project show there is a close connection between a gene responsible for activating vitamin D and congestive heart failure in patients suffering from hypertension. The results confirm the findings of an earlier study which suggested that vitamin D was a significant factor in preventing cardiovascular diseases. A study, financed by the National Health Institute grant, is currently being undertaken with the aim of finding out whether the application of vitamin D or omega-3 fat acid can decrease the risk of heart disease, stroke or cancer.

Velká studie provedená mezi více než 20 000 Nizozemci prokázala, že index tělesné hmotnosti (BMI) a obvod pasu mají stejnou vypovídající hodnotu ohledně rizika kardiovaskulární choroby. Tato skutečnost může být dána i tím, že obě hodnoty (BMI i obvod pasu) byly v rámci této studie měřeny přesně proškoleným personálem, zatímco obvykle se vychází z údajů, které nahlásí sami pacienti. U této metody hlášení údajů však hrozí riziko, že lidé trpící podváhou budou své BMI nadhodnocovat, zatímco lidé trpící nadváhou nebo lidé obézní mají tendenci údaje podhodnocovat. A major study of over 20,000 Dutch people has shown that body mass index (BMI) and waist circumference were equally reliable markers for the risk of cardiovascular disease. This may be due to the fact that in the study both values (BMI and waist circumference) were measured by trained staff, while generally data reported by patients themselves are used. In this practice, however, there is a risk that people who are underweight will exaggerate the BMI values while those who are overweight or obese will cite lower values.

Pharmacogenomics, 11/2009

06

Only information approved by the appropriate drug authority of the given country and contained in the Summary Product Characteristics can be used in advertising for human medicaments. Only rational use of the product, without exaggeration, can be advertised.

European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 12/2009


diagnóza / diagnosis

Pálení žáhy nejčastěji vzniká po konzumaci tučného, kořeněného či sladkého jídla. Může je vyvolat i pití nevhodných nápojů. Příčinou potíží je návrat žaludečního obsahu zpátky do jícnu, kterým už jednou prošel. Pro lepší představu: dochází k jakémusi neúplnému zvracení. Tento jev se nazývá reflux. Jak poznat problém Kromě pocitu pálení jsou typickými příznaky hořkokyselá chuť v ústech, obtížné polykání, říhání a pocity plnosti. Reflux se ojediněle může objevit i u člověka naprosto zdravého. O chronickém zdravotním problému lékaři mluví v případě, že se vyskytuje dva- až třikrát týdně po dobu několika týdnů. Pálení žáhy se nevyhýbá žádné věkové skupině. Důležitá prevence Pokud chcete riziko pálení žáhy omezit na minimum, dodržujte jednoduchá opatření. Vyvarujte se chuťově výrazných jídel, určitě nejezte syrový česnek či cibuli. Mezi rizikové nápoje patří hlavně víno, káva nebo citrusové džusy, takže je pijte opatrně a s rozvahou. Jezte pomalu a menší porce, nejezte v noci a nekuřte. Vyhněte se omylu I když je pálení za hrudní kostí velmi často důsledkem dietní chyby, vždy to neplatí. Podobně se ohlašují i jiné zdravotní problémy, například srdeční, nebo toto pálení může avizovat žaludeční vřed. Je proto dobré příznaky nepodceňovat a v případě pochybností vyhledat odborného lékaře.

TXT Gabriela Bachárová

Heartburn mostly occurs after eating fatty, spicy or sweet food and can also be caused by some drinks. Heartburn is caused by return of the stomach contents up into the oesophagus after already passing through. To give you a better idea, it is something like partial vomiting. This phenomenon is called reflux. How to identify the problem Besides the sensation of burning, typical symptoms include a bitter or sour taste in the mouth, difficulty swallowing, belching and feeling bloated. In some rare instances reflux can occur in perfectly healthy people. Cases where the problem occurs two or three times a week over a period of several weeks are referred to as chronic heartburn. Heartburn afflicts all age groups. Prevention is important To minimize the risk of heartburn follow these simple rules. Avoid excessively rich foods and don’t eat raw onion or garlic. Potentially risky drinks include wine, coffee or citrus juices, so take care with these. Eat slowly and eat smaller portions, don’t eat at night and don’t smoke. Avoid Making a Mistake Although a burning sensation in the chest is very often a consequence of an ill-advised diet, this is not always the case. Similar symptoms herald the arrival of other problems, such as a heart condition or a gastric ulcer. It is wise not to take the symptoms too lightly and to consult a specialised physician if you are in any doubt.

První pomoc

Na trhu existuje několik volně prodejných léků, které zmírňují příznaky pálení žáhy. Velmi oblíbený je Ranisan®, který snižuje tvorbu kyselé žaludeční šťávy. Působí tak nejen proti pálení žáhy, ale i proti žaludečnímu překyselení a nevolnosti. Jeho účinek nastupuje do půl hodiny a trvá asi devět hodin. Famosan® je dalším velmi vhodným přípravkem proti tomuto typu obtíží. Má stejné účinky jako Ranisan®, jeho působení je však ještě o hodinu až dvě delší. Oba léky se rychle vstřebávají ve střevě, a působí tak i bez ohledu na momentální obsah žaludku. Máte-li často se opakující nebo subjektivně závažné obtíže, může pomoci Loseprazol®, který patří do skupiny tzv. inhibitorů protonové pumpy. Jeho účinek je mohutný a přetrvává po celý den. Stačí ho tedy užívat jen 1× denně dvě tobolky po dobu max. 14 dnů.

First aid

There are several non-prescription drugs on the market that alleviate the symptoms of heartburn. Ranisan® 75mg is a very popular remedy. This product restricts the production of stomach acid and therefore acts not only against heartburn but also against excessive levels of acid in the stomach and nausea. The effect commences within half an hour and lasts for about nine hours. Famosan® 10mg is another suitable remedy for this type of problem. It has the same effect as Ranisan® but lasts about one or two hours longer. Both drugs are quickly absorbed in the intestines and are effective regardless of the stomach contents. If the problem returns or appears more serious, you can use Loseprazol® 10mg, which is among one of the proton-pump inhibitor medications. Its effect is very strong and lasts for a whole day, so only two capsules a day are required for a maximum period of fourteen days.

07

Ranisan®, Famosan® a Loseprazol® jsou léky k vnitřnímu užití. Ranisan obsahuje ranitidin hydrochlorid, Famosan obsahuje famotidin, Loseprazol obsahuje omeprazol. Před použitím čtěte pečlivě příbalové informace.

Nepříjemným pálením žáhy trpí každý desátý člověk. Ačkoli ve většině případů nejde o nic vážného, tento zdravotní problém dovede pořádně znepříjemnit život. Úlevu přinášejí volně prodejné přípravky snižující sekreci žaludeční kyseliny. One person in ten suffers from unpleasant heartburn. Although in most cases it is nothing serious, this health condition can make life rather unpleasant. Relief is brought by non-prescription medicaments that limit the secretion of stomach acid.

Ranisan®, Famosan® and Loseprazol® are pharmaceuticals for internal use. Ranisan contains ranitidine hydrochloride, Famosan contains famotidine, Loseprazol contains omeprazole. Carefully read the package leaflets before use.

Když je žáha v jednom ohni When heartburn makes you feel like on fire


téma / topic

Čas na malé ohlédnutí Time to remember Historie naší společnosti se začala psát před více než dvaceti lety, během přelomového roku 1989. Proto se na chvíli ohlédněme a připomeňme si dobu, kdy se zrodil PRO.MED.CS Praha a.s. The history of our company started more than twenty years ago, in the revolutionary year of 1989. Let us take a look back at the time when PRO.MED.CS Praha a.s. was born.

Všichni se navzájem znají People in the company all know each other

Již 1. února 1989 byla v obchodním rejstříku zaregistrována akciová společnost pod názvem Biointer, která se zabývala zahraničním obchodem, a to napříč všemi sortimenty. Obchodní zájmy společnosti zasahovaly mimo jiné i do oblasti farmacie, kterou měla na starost divize PRO.MED.CS v čele s Dr. Rudolfem Baresem. Na začátku byla velmi důležitá spolupráce s německými firmami Dolorgiet a Dr. Pfleger. Zastupování obou společností na trzích bývalého východního bloku ostatně pokračuje úspěšně dodnes. Pod vedením Dr. Barese začala tato divize v rámci společnosti Biointer výrazně posilovat, už v roce 1990 byla postavena nová výrobní provozovna v Praze-Michli a na trh přichází náš první lék Ranisan® (ranitidin), který je dnes aktivně dodáván do 18 zemí světa. Od roku 1993 se původně obchodní společnost již zaměřuje výhradně na farmaceutický průmysl, světlo světa spatřil PRO.MED.CS Praha a.s. Jsme jedna rodina Zaměstnanci se zatím počítají na desítky a na pracovišti vládne rodinná atmosféra. Všichni se navzájem znají a jsou v každodenním kontaktu s Dr. Baresem. „Byl to chytrý a vzdělaný člověk. Práce (myšleno firma) pro něj byla život. Snad nikdy nezahálel,“ vzpomíná s úctou na zakladatele firmy Dana Černíková, která pamatuje ještě průkopnické časy ve společnosti Biointer na konci osmdesátých let.

Historie History

Výroba Production

1989

1990

On February 1st 1989 a public limited company called Biointer was already added to the register of companies. Its line of business was foreign trade in every commodity imaginable. One field of the company’s business was pharmaceuticals, which was the responsibility of a subsidiary called PRO.MED.CS, headed by Dr. Rudolf Bares. At the very beginning there was a key partnership with two German companies, Dolorgiet and Dr. Pfleger. PRO.MED.CS has successfully represented these two companies on the markets of the former Soviet bloc ever since. Under the leadership of Dr. Bares, the division strengthened its position in the Biointer portfolio and in 1990 a new production facility was built in the Michle district of Prague. At that time, our first medical product, Ranisan® (ranitidine), was launched on the market. This product is currently supplied to 18 countries around the world. Since 1993 the company, originally established as a trading company, has focused exclusively on the pharmaceutical industry. It was at this time that PRO.MED.CS Praha a.s. was born. One big family In the beginning, the company employed only a couple of dozen people and a family atmosphere prevailed in its offices. People in the company all knew each other and were in everyday contact with Dr. Bares. “He was a very intelligent and educated man. His work (that is the company) was his life. He was never idle,” says Dana Černíková, who still

1991

Registrace do obchodního rejstříku Registration in the commercial register

Na trh uveden první lék společnosti Ranisan® (ranitidin) Launch of the company’s first product, Ranisan® (ranitidine)

Specializace na farmaceutický průmysl Specialisation in the pharmaceutical industry

0

pouze balicí linka packing line only

pouze balicí linka packing line only

08

TXT Lucie Kettnerová PICT Michael Kratochvíl


1993

1994

1995

Zahájena spolupráce s AV ČR formou společného vědeckého pracoviště ÚEBF HK Partnership with the Academy of Sciences of the Czech Republic starts, joint venture at ÚEBF HK

Společnost se podílela na přijetí ČR do PIC. Získán certifikát ISO 9001 Company involved in the Czech Republic’s accession to the PIC. Certification ISO 9001

Produkce přesáhla 100 mil. tablet a tobolek Production exceeds 100 million units of tablets and capsules

70

70

100

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

09


Dr. Bares zvolil výbornou obchodní politiku Dr. Bares developed an excellent business policy

Máme vlastní výzkum Dlouhodobý úspěch farmaceutické firmy do značné míry závisí na výzkumu a vývoji nových přípravků a na úspěšných inovacích. Proto jsme v roce 1993 uzavřeli smlouvu s Akademií věd ČR a dosavadní Ústav experimentální biofarmacie v Hradci Králové se přeměnil na společné pracoviště těchto dvou institucí. Zaměstnanci ústavu se stali našimi kmenovými zaměstnanci. V současné době pracují jednak na výzkumných úkolech zadávaných naší společností, jednak na vlastních grantových projektech a rovněž na základním výzkumu směrovaném na vybrané skupiny léčiv. Expandujeme na východ Během devadesátých let získala firma silné postavení na domácím trhu a s úspěchem začala pronikat i na nové trhy v zahraničí. Dr. Bares zvolil výbornou obchodní politiku, když zamířil na druhou stranu Evropy než většina konkurence – na východ. Snad i proto, že vystudoval slavistiku a většinu slovanských jazyků aktivně ovládal, byla mu tato oblast blízká a dokázal se v ní dobře orientovat. Tradice pokračuje Když Dr. Rudolf Bares v červnu 2005 zemřel, zanechal po sobě společnost působící ve více než dvaceti státech Evropy a střední Asie. Na jeho místo nastoupil syn Thomas, který převzal nejen rodinný majetek, ale i myšlenky a životní filozofii svého otce. Také Dkfm. Thomas Bares upřednostňuje lidské osudy před maximálními zisky, stejně jako před ním jeho otec i on při řízení společnosti PRO.MED.CS používá hlavně srdce.

Historie History

Výroba Production

1996

1999

Č l o v ě k s v e l k ý m s r d c e m A m a n w i t h a  b i g h e a r t

Dr. Rudolf Bares (19. 10. 1929–20. 6. 2005)

Byl výborný ekonom a stratég schopný odhadovat vývoj situace na evropských trzích, znalec mnoha slovanských jazyků i štědrý donátor, který podporoval vědu. Pro své zaměstnance, kolegy a přátele to byl ale zejména úžasný člověk s velkým srdcem, který chtěl, aby si jeho firma zachovávala lidskou podobu a zaměstnanci se v ní cítili dobře. „Jeho ruka byla štědrá. Štědré a velké však bylo i jeho srdce,“ připomněla nesmazatelný přínos Dr. Barese české vědě Helena Illnerová, někdejší předsedkyně AV ČR. He was an excellent businessman and strategist, who managed to foresee developments on the European markets. He knew many Slavic languages and was a generous donor and promoter of science. For his colleagues and employees, however, he was first and foremost a wonderful man with a big heart, who insisted that his company should retain a human face and ensured his employees felt good about their work. “His hand was generous, as was his big heart,” says Helena Illnerová, the former president of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

2000

Získán certifikát Správné výrobní praxe (GMP) Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP)

Překročena hranice 200 zaměstnanců Milestone of 200 employees reached

Produkty jsou obchodovány v 8 zemích světa Products on sale in eight countries around the world

90

140

182

10

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules


Výrobní provozovna v Praze-Michli byla postavena v roce 1990 The production facility was built in the Michle district of Prague in 1990

remembers the pioneering days in Biointer in the late 1980s. Proprietary research The long-term success of a pharmaceutical company depends largely on research and development of new medicaments and successful innovations. That is why we signed a contract with the Academy of Sciences in 1993. Subsequently, the Institute of Experimental Biopharmacy in Hradec Králové became a joint venture for both organisations. The former employees of the Institute were taken on by our company. Today they work on tasks set by our company, on projects carried out under government grants and, last but not least, on primary research focusing on selected groups of medicaments.

Norwegian

White Sea

R

NORWAY

UNITED

DENMARK

l Ba

GERMANY

• •

U K R A I N E

SLOVAKIA

Bosnia and Herzegovina

r a n e a n

E

Y

• •

KUWAIT

S

•QATAR •

A

R A

• U.A.E

B

I

M A L I

N I G E R

Yellow Sea •

C NEPAL

• •

••

I A A

S

O UG

O

C CABINDA

RWANDA

KENYA

VIETNAM

Thailand

Sea

SULU

SRI LANKA

SEA BRUNEI

CELEBES

• M A L A Y S I A

SEA

SINGAPORE

BORNEO

I

N

D

I

A

N

J A V A S E A

N

R M A D A G A S C A

Produkty jsou obchodovány ve 27 zemích světa. 20 let O působení C E na českém A N trhu Products on sale in 27 countries around the world. 20th anniversary on the Czech market

385

450

510

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

N

E

S

I

A

2009

Ve firmě pracuje již více než 350 zaměstnanců There are more than 350 employees in the company • •

SWAZILAND

O

G Car

Rekonstrukce společnosti a modernizace výroby. Vedení se ujímá Thomas Bares The company is restructured and production modernised. Thomas Bares takes over management

OF

D

E U Q

B

M O Z A

M

ZIMBABWE

GU

BANDA SEA

I JAVA

ARAFURA SEA

I

MOLUCCA SEA

TIMOR SEA

REPUBLIC

P

China

ZAMBIA

BOTSWANA

CAMBODIA

Gulf of

SEA

M A L A W

A N G O L A

v jednotlivých zemích •

SEA

PHILIPPINE

South

THAILAND

BURUNDI

TANZANIA

NAMIBIA

(Formosa)

ANDAMAN

in individual countries

2008

B A Y

Taiwan

Hainan

RA AT

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

DA

LAOS

M

(BURMA)

SU

AN

MYANMAR

A map of the company’s activities

M

EQ. GUINEA

I N D I A ARABIAN

L

CENTRAL AFRICAN REP.

GULF OF GUINEA

• OMAN

Mapa působení firmy

N G O

TOGO BENIN

East

A

Sea

B E N G A L

DJIBOUTI

CAMEROON

N

•BHUTAN

O F

E T H I O P I A

I

BANGLADESH

YEMEN

NIGERIA

• • •

SEA

S U D A N

BURKINA

H

S. KOREA

China •

ERITREA

C H A D

GABON

2005

Sea of Japan

K O RE A BA Y

TAJIKISTAN

PAKISTAN

A

N

N. KOREA

• •

I

O

I R A N

D

LIBERIA

I

JORDAN

EGYPT

GHANA

T

KYRGYZSTAN

U

COTE D’IVOIRE

AN

A

SIERRA LEONE

ST

AFGHANISTAN

IRAQ

L I B Y A

A

• KI

TURKMENISTAN

LEBANON ISRAEL

GUINEA

BE

SYRIA

••

UZ

A S E

K

S e a

A L G E R I A

SENEGAL

R

AZERBAIJAN

Sea

T

r

• U

D R E

GUINEA BISSAU

GEORGIA

ARMENIA

WES TERN S AH ARA

MAURITANIA

Black Sea

BULGARIA

Macedonia

GREECE

e

R

M O N G O L I A

ian

ALBANIA

sp

Montenegro

TUNISIA

The tradition continues When Dr. Rudolf Bares died in 2005, he left behind a company operating in over twenty countries. He was succeeded by his son Thomas, who inherited not only the family property but also the ideas and philosophy of his father. Like his father, Dkfm. Thomas Bares prefers people to maximum profit and follows his heart when managing PRO.MED.CS.

Serbia

Aral Sea

Ca

ITALY

E

K A Z A K H S T A N

ROMANIA

Croatia

D

MOLDOVA

Slovenia

M e d i t

E

HUNGARY

SPAIN

F

AUSTRIA

• SWITZ.

N

BELARUS

CZECH REPUBLIC

FRANCE

A

LUX.

I

•BELGIUM •

S

LATVIA

LITHUANIA

POLAND

S

ESTONIA

ti

KINGDOM NETHERLANDS

U

• •

S e a

North Sea

M O R O CCO

Kara Sea

SWEDEN

THE GAMBIA •

C

FINLAND

Sea

I

S e a

PORTUGAL

T

Laptev Sea

B a r e n t s

REP. OF IRELAND

C

SVALBARD (Norway)

ICELAND

Expanding east In the 1990s the company built a strong position on the domestic market and successfully expanded onto markets abroad. Dr. Bares developed an excellent business policy aim in the opposite direction from most of the company’s competitors – he went east. Perhaps it was because he had graduated in Slavic studies, spoke many of the languages and had a good understanding of that part of the world.

R

Franz Josef Land (Russia)

c

A

LESOTHO

SOUTH AFRICA

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

milionů tablet a tobolek million units tablets and capsules

11

A

U

S

T

R

G r e at Australian Bight

South

Australian

Basin

A


jeden den / one day

Roza Khaitova Regionální ředitelka Regional Director

Návštěva lékárny v Taškentu. Ať jsem v jakémkoli městě, vždy zajdu do lékárny. Visiting a Tashkent pharmacy. Whatever city I happen to be in, I always visit a pharmacy.

Na pracovní poradě s ředitelkou PROMEDuz paní O. V. Razinkinou a marketingovou ředitelkou PROMEDuz paní I. A. Mernoi. At a business meeting with director of PROMEDuz Mrs O. V. Razinkina and marketing director Mrs I. A. Mernoi.

Vzdělání: vysokoškolské medicínské Prodělala profesní dráhu od lékaře po vedoucí oddělení ve Vědecko-výzkumném institutu endokrinologie Ministerstva zdravotnictví Republiky Uzbekistán. Do společnosti „PRO.MED.CS Praha a.s.“ přišla v roce 2001 a zabývala se propagací našich přípravků v Uzbekistánu. Od r. 2008 je regionální ředitelkou v zemích Střední Asie. V současnosti koordinuje obchodní činnost v Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Ázerbájdžánu, Gruzii a Arménii.

12

TXT Milan Machatý PICT archiv

Další pracovní porada, tentokrát s finanční manažerkou pro země Střední Asie paní S. K. Fazlyjevou. Another business meeting, this time with financial manager for Central Asian countries Mrs S. K. Fazlyyeva.

Classification: university education, medicine She has followed a distinguished career path, from a physician to the department manager in Research and Development Institute of the Uzbek Ministry of Health. She joined PRO.MED.CS Praha a.s. in 2001 and her responsibility was to promote our products in Uzbekistan. Since 2008, she has been the company’s regional director for Central Asia, coordinating activities in Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia and Armenia.


Jsem šťastný člověk, protože žiji a pracuji v Taškentu! I am a happy person because I live and work in Tashkent!

Práce pro mě znamená splnění snu. Potvrzení sebe sama v okolním světě. My work is a dream come true for me. I see it as giving me a meaningful role in the world.

A večer pak letím domů ke svým milým, blízkým, těm, kteří mě mají rádi a čekají na mě. Tady čerpám nové síly, přání a inspiraci pro svou milovanou práci. In the evening I hurry home to my nearest and dearest who are waiting for me. Here I draw new strength and inspiration for my beloved work.

Býk nebo beran

Nedávno jsem dostala dárek, zvoneček s obrázkem berana, který měl představovat mě jako osobnost. Byla jsem na rozpacích, zpočátku jsem se dokonce cítila uražená a ptala jsem se: „Proč zrovna beran, proč ne býk?“ Vždyť podle horoskopu jsem Býk! Dostalo se mi vysvětlení, že jsem „zvíře společenské“ – tedy beran. A byla to vlastně pravda. Nemohu žít bez společnosti. Mám ráda lidi, své blízké, příbuzné a přátele, spolupracovníky, známé i neznámé, a dokonce ty, co nejsou mými přáteli.

Jsem šťastný člověk, protože žiji a pracuji v Taškentu! I am a happy person because I live and work in Tashkent!

Taurus or the Ram

I recently received a present, a little bell with a picture of a ram that was meant to represent me as a person. I was a bit embarrassed, even offended at first and I asked, “Why a ram? Why not a bull?” I am a Taurus. However, I was given the explanation that I am “a social animal”, and therefore a ram. This was true after all. I can’t live without society around me. I like to have my people around, my family, relatives and friends, colleagues, people familiar and not familiar, even those who are not my friends.

13


medikament / medicament

Ambrosan Aby vás kašel neroztrhal Don’t let the cough tear your throat apart

Záněty horních a dolních dýchacích cest provází velmi často nepříjemný a vyčerpávající kašel. Pokud máte pocit, že si nemůžete pořádně odkašlat, účinně a rychle vám pomůže volně prodejný lék Ambrosan®. Inflammation of the airways is very often accompanied by an unpleasant and exhausting cough. If you have the feeling that you can’t expectorate, the non-prescription drug Ambrosan® will help you quickly and effectively.

Mnoho lidí trápí v zimním období problémy s nedostatečným odkašláním. Na vině je nadbytečný vazký hlen v dýchacích cestách. Hlen je sám o sobě důležitý, protože pomáhá zvláčňovat sliznice a vylučovat odpadní látky. Když však onemocníte rýmou, zánětem vedlejších nosních dutin, hrtanu či průdušek, často se stane, že se ho vytvoří nadmíru. Dochází k zahlenění, tedy k zanesení dýchacích cest. Hlen se stává příliš hustým a lepkavým. Mění se také jeho barva z bílé či průhledné na sytě žlutou. To vše zhoršuje celkový průběh onemocnění. Nemocný se nadbytečného hlenu snaží zbavit odkašláním, ale často úplně zbytečně. Místo úlevy ho kašel ještě více vyčerpá. Nemluvě o podstatně ztíženém dýchání. Hlen musí z těla ven Pro úspěšné vyléčení je nutné dostat vazký hlen z dýchacích cest, což umí právě Ambrosan. Léčivá látka přípravku, ambroxol, zvyšuje v dýchacích cestách vylučování hlenu a stimuluje činnost speciálních řasinek zajišťujících jeho posouvání. To všechno vede k vydatnějšímu zkapalnění hlenu, jeho lepšímu transportu a následnému vylučování. To vše vý-

14

TXT Gabriela Bachárová PICT archiv

In winter many people suffer from insufficient expectoration. This is due to excessive volumes of viscous phlegm stuck in the airways. Phlegm itself is important, as it helps to soften the mucous membrane and to expel waste substances. When you contract a cold, inflammation of the nasal cavities, larynx or bronchitis, there is often an excessive volume of phlegm. The airways get clogged up with mucus, which becomes dense and sticky. Its colour also changes from white or transparent to yellow. All this worsens the overall course of the illness. Patients try to get rid of the phlegm by coughing but this is often futile: instead of providing relief, the coughing is exhausting and breathing becomes more difficult. Phlegm must get out of the body To cure the illness properly it is necessary to expel the sticky mucus from the airways, this is something Ambrosan can help with. The drug’s active agent, ambroxol, increases the production of mucus in airways and stimulates the activity of special cilia that shifts the phlegm. The mucus becomes more liquified allowing the body to expel it and making coughing easier. However, this is not


Ambrosan®, Ambrosan® drops and Ambrosan® retard 75mg are pharmaceuticals for internal use. Contains ambroxol hydrochloride. Carefully read the package leaflets before use. The size, type of packaging and drug form may differ with respect to territory

Poradna Advisory

Odkud pochází ambroxol, léčivá látka Ambrosanu? Ambroxol byl vyvinut z vasicinu, látky, která je obsažena v asijské rostlině Adhatoda vasica. Výtažek z této rostliny byl dobře znám již v ajurvédské medicíně. Má lék nějaké vedlejší účinky? Ambrosan je obvykle velmi dobře snášen. Výjimečně se mohou vyskytnout mírné trávicí obtíže (nechutenství, zvracení, průjem) nebo kožní vyrážka. Where does ambroxol, the active ingredient of Ambrosan, come from? Ambroxol was developed out of vasicine, which is a substance included in the Asian plant Adhatoda vasica. The extract of this plant was already used in Ayurvedic medicine. Does it have any side effects? Ambrosan is usually tolerated well. In exceptional cases some digestive problems (loss of appetite, vomiting, diarrhoea) or a rash may occur.

razně ulehčuje vykašlávání, což ale není jediný důvod, proč sáhnout právě po Ambrosanu. Léčivý přípravek také kašel celkově zmírňuje, a pomáhá tak nemocnému rychleji se vypořádat s nemocí. Výhody Ambrosanu jsou tak pro uživatele hned dvojnásobné. Jak se užívá Přípravek Ambrosan lze zakoupit v lékárně ve formě tablet, tobolek nebo kapek (v závislosti na konkrétním trhu). Záleží na vás, co upřednostníte a co je pro vás nebo pro vaše děti pohodlnější. Kapky jsou vhodné především pro děti do 5 let, tablety je možné užívat od pěti let. Tobolky se mohou užívat, vzhledem k vyšší koncentraci léčivé látky a schopnosti jejího postupného uvolňování, až od 14 let. Horní věková hranice není ani u jedné z forem omezena. Přípravek můžete bez dohledu lékaře užívat týden, děti pak tři dny. Po uplynutí této doby by mělo dojít k podstatnému zmírnění příznaků. Pokud se tak nestane, doporučuje se navštívit zdravotnické zařízení. Ambrosan je vhodné užívat po jídle a dostatečně zapíjet. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu, takže pokud chcete zvýšit jeho účinek, dodržujte během celé léčby vydatný pitný režim.

Ambrosan®, Ambrosan® kapky a Ambrosan® retard 75 mg jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxol hydrochlorid.Před použitím čtěte pečlivě příbalové informace.

Velikost, typ balení a léková forma se mohou v závislosti na teritoriu lišit

the only reason to choose Ambrosan. This drug also alleviates coughing and helps the patient to deal with the illness faster. The benefits of Ambrosan are thus manifold. How it can be taken Ambrosan can be purchased at a pharmacy in the form of tablets, capsules or drops (depending on the particular market). It depends on you what you prefer or what is best for your children. Drops are suitable mainly for children under five years of age, tablets can be used from age five. With the Capsules, a higher concentration of the active ingredient is gradually released into the system, therefore the capsules cannot be used by under 14s. There is no upper age limit on any of the forms. You can use the drug without medical supervision for a week, the limit is three days for children. After this period the symptoms should alleviate significantly. If this does not happen, it is recommended to consult a doctor. Ambrosan should be taken after meals and washed down properly. The intake of fluid increases ambroxol’s mucolytic effect, therefore you should ensure to drink enough liquids during treatment.

15


rozhovor / interview

Jan Pardon Říkají mu pan Promed They call him Mr Promed Ing. Jan Pardon, CSc., předseda představenstva, má v naší společnosti na starosti jištění a kontrolu jakosti. Je bezpochyby tou nejpovolanější osobou, která dokáže realisticky zhodnotit postavení firmy na trhu. Ing. Jan Pardon, CSc., the chairman of the board, is responsible for quality control and assurance. There can be no doubt he is the most qualified person for this job, a man who can realistically judge his company’s position on the market.

Vývoj firmy bych přirovnal k lidskému zdraví I would compare the development of the company to human health

16

TXT Lucie Kettnerová PICT Michal Matyáš

Když se ohlédnete za dvaceti lety fungování společnosti, co považujete za klíčové faktory, které ji utvářely? Prvních pět let historie firmy znám jen zvenčí. Při zrodu firmy byl kromě vůle, nadšení a základního kapitálu asi nejdůležitější lidský faktor, personál. Když se Dr. Bares rozhodl v Praze založit farmaceutickou firmu, využil velké příležitosti. V té době totiž zanikaly různé výzkumné a výzkumně-výrobní organizace a na trhu práce byla řada volných odborníků. Ti přinášeli své dovednosti, znalosti a zkušenosti, aniž se museli zaškolovat. Důležité rovněž bylo, že se mu podařilo rozvinout potenciál v podobě vlastního vývoje generických přípravků. Čím to je, že je vaše společnost úspěšná? Prozraďte nám recept. Vývoj firmy bych přirovnal k lidskému zdraví, které je dáno rovnováhou mezi spoustou reakcí. Pokud ji porušíte, projeví se to i na mnoha dalších faktorech. Ve firmě je to podobné. Jestliže se nám už dvacet let daří vyrábět a prodávat léčivé přípravky, tak je to dáno především rovnováhou v sortimentu. Firma má vlastní výrobu, ale zároveň po celou dobu existence dováží přípravky od jiných výrobců. Stejně tak udržujeme rovnováhu mezi spotřebou pro Českou republiku a exportem. Nikdy jsme nestavěli úspěch jen na jedné vlajkové lodi.

When you look back at the twenty years in the market, what are the key factors that have helped to establish the company? I know the first five years of the company’s history only from the outside. When the company was being formed, what was most important, besides will, enthusiasm and basic capital, was the human factor, the staff. When Dr. Bares decided to establish a pharmaceutical company in Prague he made use of an incredible opportunity. At that time many research and R&D institutions were being closed down and there were many free specialists on the labour market. They brought their skills, know-how and experience without any need to be trained. Of significant importance, was the fact that Dr. Bares succeeded in developing the potential for production of proprietary generic drugs. What makes your company so successful? Can you tell us the recipe? I would compare the development of the company to human health, which is based on a balance between various reactions. If you disrupt this balance, it will be reflected in many other factors. It is very similar with companies. If we have had twenty years of success developing and selling drugs, that is mainly thanks to the balance in our sales range. Our company has its own production but throughout our existence we have also imported drugs from other producers. In the same way, we maintain a balance between products for the Czech market and products exported abroad. We have never built our success on a single flagship.


P RO F IL / P RO F ILE

Ing. Jan Pardon, CSc. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Zájem o léčiva, speciálně antibiotika, ho nasměroval na specializaci kvasné chemie a biotechnologie. V roce 1969 začal působit v Ústavu sér a očkovacích látek, kde se zabýval výrobou a studiem krevních derivátů. Ústav byl časem transformován na společnost Sevac a posléze Sevapharma. Roku 1995 objevil inzerát firmy PRO.MED.CS Praha a.s., sešel se s Dr. Rudolfem Baresem a bylo rozhodnuto. Prvním úkolem Jana Pardona bylo zavést systém jakosti, aby firma obstála při mezinárodním auditu. Dodnes je hlavní osobou dohlížející na kvalitu produkce společnosti. Společnost zastupuje v České asociaci farmaceutických firem. Graduate of the Chemical Technological University. An interest in drugs, especially antibiotics, led him to specialise in fermentation chemistry and biotechnologies. In 1969 he joined the Institute of Serums and Vaccinations, where he concentrated on the production and study of blood derivatives. The institute was later transformed into a company called Sevac, subsequently renamed Sevapharma. In 1995 he came across an advertisement from PRO.MED.CS Praha a.s.; he met Dr. Rudolf Bares and his future was decided. Jan Pardon’s first task in the company was to introduce a quality system so that the company would be able to succeed in international audit. Today he is still the key person supervising the quality of the company’s output and he represents the company in the Czech Association of Pharmaceutical Companies.

17


Ve vývoji lékové formy a vlastním výzkumu máme oproti konkurenci náskok We are well ahead of our competitors both in the development of drugs and in research

Soustředili jsme se především na východní trhy We focused mainly on the eastern markets

18

Jaká je současná pozice společnosti na evropských trzích a jak vidíte její směřování do budoucna? Když firma začínala, dokázala už konkurence v zahraničí ze dne na den zdvojnásobit či ztrojnásobit svoji produkci. Šance exportovat naše výrobky do západní Evropy byla tedy minimální. Proto jsme se soustředili především na východní trhy a tuto pozici si z 90 % držíme i nyní. V současnosti sice přicházejí první náznaky, že bychom se mohli dostat i na západní trh, ale je to složité. Ve světě dochází k dalšímu shlukování nadnárodních společností, které podniky naší velikosti na svůj trh nerady pouštějí. Nicméně si myslím, že není důvod, proč nezkusit o tento trh soupeřit. Jak ve vlastním vývoji lékové formy, tak i v oblasti výzkumu máme oproti konkurenci náskok. A to je základ zdravé budoucnosti firmy, neboť tak budeme moci vždy pružně reagovat na situaci na trhu. Co pro vás osobně PRO.MED.CS znamená? Stalo se mi, snad protože mám neobvyklé jméno, že se lidé spletli a představili mne „pan inženýr Promed“. PRO.MED.CS Praha a.s. beru jako firmu, s níž jsem se velmi sžil. Potřeby společnosti jsou do jisté míry mými potřebami.

What is your company’s current position on the European markets and how do you perceive its direction in future? When the company started, our competitors abroad were able to double or triple their production in two days and our opportunities for exporting our products to western Europe was just minimal. We therefore focused mainly on the eastern markets and this is 90% of our position today. There is currently some hope that we might be able to break onto the western market but it will be difficult indeed. The global market is being consolidated and major international players will not be willing to let a company of our size enter their market. On the other hand, I don’t think there is any reason not to have a go and compete for this market. We are well ahead of our competitors both in the development of drugs and in research. This is the foundation of our healthy future since we will be able to respond flexibly to the situation on the market. What does PRO.MED.CS mean for you personally? I have a rather unusual name and it has happened that people confused my name and introduced me as Mr Promed. For me personally, PRO.MED.CS Praha a.s. is a company I have identified with. To some extent, the needs of the company are my needs too.


terapie / therapy

Jak se léčí Jan Pardon What treatment does Jan Pardon use Akutní zdravotní problém: Asi týden předtím, než jsme s ním dělali rozhovor, prodělal Jan Pardon silnou rýmu. Přesně v duchu tvrzení, že léčená rýma trvá týden a neléčená sedm dní, nechal tělo, ať si poradí samo. Žádné vitaminy, léky či bylinné čaje neužíval. Dlouhodobý zdravotní problém: Jako kardiak musí Jan denně užívat antiarytmika, takže je rád, že na jeho chorobu mu přesně vyhovuje jeden z léků z produkce PRO.MED.CS, na jehož kvalitu může také přímo dohlížet. Životospráva: Aktivitou, která Jana Pardona udržuje v dobré kondici, je především jeho práce. Jinak už od mládí s potěšením usedá na kolo, a i když se akční rádius jeho cyklistických tras s věkem zmenšuje, stále jezdí. I bydliště si vybral tak, aby mohl jen vytáhnout kolo

TXT Lucie Kettnerová PICT Profimedia

a zmizet v Dalejském či Prokopském údolí. Když má problémy se zády, vezme desetikilovou činku a systematicky danou oblast posiluje. Když to přejde, cvičení hned zase zanechá. Ve stravování je podle vlastních slov velmi neukázněný. „Když jsem ve víru událostí, držím klidně i čtyřicet osm hodin půst. Tedy kromě kávy. A myslím, že je to dobře. Tělo si samo řekne, co potřebuje,“ vysvětluje svůj přístup ke zdravé výživě. Jí, když má hlad a na co má chuť. Jídlo si pak ale dokáže pořádně užít, a proto si ho i rád sám připravuje. „Ve svém povolání mám spoustu nařízení, která jako farmaceutická společnost musíme dodržovat, takže další nařízení a doporučení ohledně stravy či životního stylu nemám z duše rád,“ uzavírá Jan Pardon, předseda představenstva společnosti PRO.MED.CS Praha a.s.

Acute health problem: About a week before our interview Jan Pardon caught a bad cold. True to the saying that a treated cold lasts a week and an untreated one seven days, he let his body deal with it. He took no vitamins, pills or herb teas. Long-term health problem: As a cardiac, Jan has to take anti-arrhythmia , so he is happy that one of the PRO.MED.CS products is perfectly suited to his condition, as he can directly oversee the quality of the production. Fitness regime: It is mainly his work that has kept Jan Pardon in good condition. In addition, he is a keen cyclist, and although his journeys have been getting shorter with his advancing age, he still rides his bicycle regularly. He even chose his home so that he can get on

his bike and disappear into the Dalej­ské or Prokopské valleys. Whenever he has a problem with his back, he takes a 10kg weight and systematically strengthens the afflicted area. When the problem disappears, he immediately stops exercising. As far as his diet is concerned, he admits to being rather undisciplined. “When I have a lot of work I can happily stay without food for 48 hours. Except coffee, that is. But I think this is good. The body will tell you what it needs”. He explains his attitude to healthy living. He eats whenever he is hungry and whatever he likes to eat. “In my job I am bound by many regulations that we as a pharmaceutical company need to observe, so I really dislike hearing any other orders or recommendations concerning my diet or lifestyle,” says Pardon, chairman of the board of PRO.MED.CS Praha a.s.

19


vizita / round

Návštěva v Polsku Visiting Poland Po více než pětihodinové cestě konečně vystupujeme z vlaku. Je slunné pondělní dopoledne a na nástupišti hlavního nádraží Dworzec Główny – Katowice nás s úsměvem vítá pan Wiktor Kozik, ředitel PRO.MED.PL. Následujeme ho a proplétáme se celkem plnou a rušnou nádražní halou. Nemusíme se nicméně bát, že bychom svého průvodce ztratili z dohledu. Wiktorovu mohutnou postavu bývalého basketbalisty skutečně nelze přehlédnout. After more than a five hour journey we finally get off the train. It is a sunny Monday morning and Mr Wiktor Kozik, Director of PRO.MED.PL, welcomes us with a smile on the platform of Dworzec Główny; Katowice’s main railway station. We weave behind Wiktor, through the station hall that is fairly full and busy. We do not have to worry that we may loose sight of our guide, Wiktor’s well-built stature, that of a former basketball player, really cannot be missed.

Katovice mají lepší napojení na evropské dálnice Katowice has better connection to European motorways

20

TXT Milan Machatý PICT archiv

Katovice byly dobrou volbou Pohodlně se usadíme do Wiktorova vozu a projíždíme kolem Slezského muzea. Zajímá nás, proč si polská pobočka PRO.MED.CS vybrala za své sídlo právě Katovice a ne Varšavu nebo Krakov. „Katovice mají lepší napojení na evropské dálnice a též jsou blíže Praze, kde máme své ústředí,“ vysvětluje nám Wiktor dokonalou angličtinou, již si osvojil během svého pobytu ve Spojených státech a Kanadě. „Také zde mají sklady naši největší distributoři, náklady jsou v porovnání s Varšavou poloviční a hustě zabydlený region bohatého Slezska nám poskytuje příležitost oslovit větší koncentraci zákazníků na relativně menším území než kdekoli jinde v Polsku.“ Nyní již houstnoucí dopravou projíždíme kolem majestátní sportovní arény, která připomíná létající talíř, na kruhovém objezdu pak zabočujeme do ulice Aleja Wojciecha Korfantego. O několik minut později již parkujeme před kancelářskou budovou s červenou fasádou, v níž ve třetím patře sídlí zastoupení PRO.MED.PL. Na první pohled je zjevné, že původní budova byla postavena před mnoha lety, nicméně – jak podotýká Wiktor – díky nedávné rekonstrukci dokonale splňuje požadavky na moderní kancelář.

Pánové Kozik a Wysoczansky s českým kolegou Janem Pokorným (uprostřed) Mr Kozik and Mr Wysoczansky with their Czech colleague Jan Pokorný (in the middle)

Katowice was a good choice Comfortably seated in Wiktor’s car we pass by the Silesian Museum (Muzeum Śląskie). We are interested why the Polish branch of PRO.MED.CS picked Katowice for its headquarters, instead of Warsaw or maybe Krakow. “Katowice has better connection to European motorways and also it is closer to Prague, where we have the central office,” Wiktor explains in his perfect English that he learned when he lived in the United States and Canada. “Also our two biggest distributors have warehouses here, costs are a half compared to Warsaw, and the densely inhabited region of rich Silesia gives us a chance to address a bigger concentration of customers in a relatively smaller area than elsewhere in Poland.” By now in thick traffic we pass a stately sports hall that reminds us of a flying saucer and turn from a roundabout to the road Wojciecha Korfantego. A few minutes later we park in front of an office building with a red front, where on the third floor is the PRO.MED.PL office. Right away we can see that the original building was built many years ago, nevertheless, as Wiktor confirms, due to a recent reconstruction it meets modern office space requirements.


Kontrasty, které vytvářejí rovnováhu Hned u skleněných dveří, jimiž se vstupuje na „naše“ patro, potkáváme pana Wojtka Wysoczanského, zástupce a pravou ruku pana Kozika. Wojtek řeší hlavně legislativní a lékařské věci, má na starosti platby a kontakty s místními úřady. Zanedbatelný není ani jeho podíl na procesu plánování a personální strategii společnosti. Během několika minut společného rozhovoru vidíme, že Wiktor a Wojtek jsou dobře sladěný pár navzdory – anebo možná díky – tomu, že jsou každý úplně jiný. Zdá se, že temperamentní vizionář Wiktor se s pečlivým a rozvážným Wojtkem dobře doplňují. Diskutujeme o jejich dnešním programu a před přechodem do zasedací místnosti pokračujeme v prohlídce firemních prostor. Kasia srší nápady V další kanceláři nás Wiktor seznamuje s marketingovou manažerkou Katarzynou Zajączkowskou-Orlowskou, které nikdo ve společnosti neřekne jinak než Kasia. Potřeseme si s ní rukou a okamžitě máme pocit, že se známe celou věčnost. Stačí pohled na vizuály, které má Kasia rozložené na stole, a hned víme, na čem teď pracuje – je to příprava spuštění nové CNS ob-

Contrasts that create balance Right by the glass door that forms an entrance to “our” floor we meet Mr Wojtek Wysoczanski – deputy and the “right hand man” of Mr Kozik. Wojtek handles primarily legislative and medicinal questions, deals with payment policy, and provides access to the local government. His share in the planning process and the company’s personnel policy is not negligible either. Within a few minutes of our conversation we can see that Wiktor and Wojtek are a well coordinated pair in spite of, and maybe because of, their clearly different characters. It seems that the temperamental leader and visionary Wiktor and careful and thoughtful Wojtek well complement each other. We discuss today’s program and before moving to the meeting room continue exploring the company area. Kasia sparkles with ideas In the next office Wiktor introduces us to the Marketing Manager, Mrs Katarzyna Zajączkowska-Orlowska that everybody in the Company calls Kasia. We shake hands and due to her straightforward behavior we immediately have a feeling that we have known her for years.

Zástupce ředitele BUE I. Jan Pokorný je v Katovicích častým hostem The vice-director of the BUE I. Jan Pokorný is a frequent guest in Katowice

21


lasti. „Připravujeme marketingový mix pro novou cílovou skupinu psychiatrů, nemůžeme si dovolit něco podcenit,“ vysvětluje Kasia. „Přípravné práce v současné době finišují, ovšem ani později se nebudeme nudit. Hned poté totiž začneme připravovat materiály pro naši další schůzku v rámci pravidelného cyklu, což je vždy zajímavé,“ směje se Kasia.

Wiktor s Wojtkem jsou sehraný pár Wiktor and Wojtek are a well coordinated couple

„Tyto pravidelné schůzky jsou jedinou šancí oslovit prodejní zástupce a manažery, kteří se jinak neustále pohybují v terénu. Naším cílem je vždy zanalyzovat předchozí cyklus a představit taktické plány pro cyklus následující. Součástí této schůzky je školení technik prodeje a nových příprav, znalostní test a v neposlední řadě i teambuildingové aktivity,“ dodává Kasia. Vzápětí si povšimne mého pohledu, který spočinul na její originální podložce pod myš. „Ta zobrazuje reakci Ambrosanu s antibiotiky,“ vysvětluje a průsvitnou podložku mi podává. Na dolní straně podložky vidíme plíce s červenými a modrými bublinkami zobrazujícími vzájemný pohyb antibiotik a Ambrosanu, vznášející se v čiré kapalině. „Napadlo nás, že právě tohle by mohlo dobře vystihovat podpůrný účinek Ambrosanu na antibiotika.“

According to the visuals that are spread around her desk we immediately know what Kasia does these days. It is a preparation of the long expected launch of a new CNS area. “We prepare the marketing mix for our new target group of psychiatrists, so we cannot afford to underestimate anything,” explains Kasia. “Preparation work is finishing at the moment, but we are not going to be bored later either. Right afterward we start preparing materials for the next cycle meeting, which is always exciting,” Kasia laughs. “These regular meetings are our only chance to see all our representatives and area managers who are otherwise always in the field. Our aim is to analyze the previous cycle and present tactical plans for the next one. A part of it is also a training of selling techniques and new preparations, knowledge test, and last but not least evening team building activities,” adds Kasia. Then she catches my gaze that rested on the original mouse pad on her desk. “This shows interaction of our Ambrosan with antibiotics,” she explains and hands me the transparent pad, in whose base are lungs with red and blue bubbles that represent mutual movement of antibiotics and Ambrosan floating in clear liquid. “It occurred to us that this could represent Ambrosan supporting the effects of antibiotics.“

I ředitel musí občas vybalovat krabice There are times when even the director has to unpack boxes

Asistentka Iwona Wosch se stará o chod kanceláře

Kasia neustále vymýšlí, jak co nejlépe oslovit zákazníky

Assistant Iwona Wosch is in charge of the office

Kasia keeps thinking about the best ways to address customers

22


genius loci

Tipy Wiktora Kozika Wiktor Kozikʹs tips

Údolí tří jezer (Dolina Trzech Stawów) Budete-li si chtít v klidu odpočinout, zaběhat si v zeleni nebo si třeba užít vodní sporty, bude pro vás katovický park Dolina Trzech Stawów (česky Údolí tří jezer) ideálním místem. Dojdeme sem bez problémů pěšky z centra města nebo třeba rovnou z vlakového hlavního nádraží. The Valley of the Three Lakes (Dolina Trzech Stawów) If you want to relax, to jog among the green trees or to enjoy water sports, then Katowice park Dolina Trzech Stawów (The Valley of Three Lakes in English) will be the perfect place for you. It is in walking distance from the centre of the city or from the main railway station.

Nikiszowiec Katovický architektonický unikát, hornická čtvrť, která vznikla na začátku minulého století v sousedství nedalekých dolů. Dnes to zde dýchá neopakovatelnou atmosférou, díky níž se uvažuje o zapsání Nikiszowiece na seznam světových památek UNESCO. Veselo je tady hlavně na svátek sv. Barbory, patronky horníků. Nikiszowiec This is an architectural gem of Katowice, a miners’ quarter built in the early 20th century near the mines. Today the place has a unique atmosphere which is a reason why Nikoszowiec is being considered for UNESCO heritage listing. It is a festive time in the town on the day of St Barbara, the patroness of miners.

Slezské muzeum (Muzeum Śląskie) Pokud se zajímáte o polské umění a historii, rozhodně si udělejte čas na návštěvu Slezského muzea sídlícího v budově někdejšího Grand Hotelu. A po prohlídce muzea můžete zajít na kávu k nám do kanceláře, protože sídlíme ve stejné ulici Al. W. Korfantego. The Museum of Silesia (Muzeum Śląskie) If you are interested in Polish art and history, a visit to the Museum of Silesia is a must. The museum is located in the building of the former Grand Hotel. When you return from the visit, you can pop in for a coffee to our office as our premises are on the same street, Al. W. Korfantego.

TXT Milan Machatý PICT Profimedia

23


General sponsor

@B17E53J538B5@E2<9349@<?=1D 8?D5< @B17E5!&D8他!(D8C5@D5=25B"  ! ?B71>9J542I6?E>41D9?>?6D853J538C?395DI?685@1D?<?7I1>43?>7B5CC@B17E5

Promedcs news  
Promedcs news  

Firemní magazín pro zaměstnance farmaceutické společnosti PRO.MED.CS

Advertisement