Page 1

november�december

PA�Z PARIS

METROPOLE POD PROUDEM

AN ELECTRIFYING CAPITAL

V�s osobn� v�tisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


| OBSAH | CONTENT

CL�NKY | ARTICLES Div Ceska | Czech wonder Navig�tor | Navigator Rozhovor | Interview Martina Navr�tilov� � Vzdycky jsem se prala za slabs� | Martina Navr�tilov� � I have always fought for the little guy Destinace | Destination Pa�z � Metropole pod proudem | Paris � An Electrifying Capital T�ma | Topic D�rky, kter� jinde nekoup�te | Presents you won't find anywhere else Kompas | Compass �steck� kraj | �st� Region Destinace | Destination Kyjev � Msto zlat�ch kupol� | Kiev � The City of Golden Domes Osobnost na palub | Personality on board Jan Pirk � Kdyz picichnes k medic�n, nen� cesty zpt | Jan Pirk � Once you get a taste of medicine, there is no turning back Knizn� tip | Book tip Michal Ajvaz � Winnifred | Michal Ajvaz � Winnifred Zivotn� styl | Life style St�pky | News

SERVIS | SERVICE Program OK Plus | OK Plus Programme Uzitecn� informace | Useful information Na palub | On board Mapy | Maps SkyTeam Termin�l a pl�n letist | Terminal and airport plan Letadlov� park | Fleet D�rky | Gifts

TS�ME SE NA VASE N�ZORY NA REVIEW. POS�LEJTE JE, PROS�M, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, Cesk� aerolinie, Jana Kaspara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO CESK� AEROLINIE VYD�V� | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou , Praha � Troja, tel.: + , e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKCN� RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kub�ckov�, Ingrid Sl�vov�, Hana Hejskov�, Magdal�na Chvalinov�, Rudolf Kr�l INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neruc� za obsah inzer�t. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovensk� Grafia, a. s. Tiskov� chyby vyhrazeny. REVIEW VYCH�Z� JAKO DVOUMS�CN�K. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury CR: MK CR E


OSEKEJTE CENU ZA PARKOV�N� ONLINE REZERVACE NA WWW.PRG.AERO

SLASH THE COST OF PARKING ONLINE RESERVATIONS AT WWW.PRG.AERO od/from

750 Kc /CZK t�den/week


Tisk� stny Tis� walls


Pvabn� skaln� msto nach�zej�c� se na okraji chr�nn� krajinn� oblasti Labsk� p�skovce v obci Tis�. Mstecko je rozdleno na dv c�sti, Mal� a Velk� stny, p�skovcov� sk�ly tady vytv�ej� pozoruhodn� �tvary, kter� pi trose fantazie pipom�naj� lidi nebo zv�ata. Tomu tak� odpov�daj� n�zvy skal jako Doktor, Starosta nebo Slon� sloup.

These charming rock formations are located on the edge of a protected landscape area Labsk� p�skovce near the village Tis�. The rock formation is divided into two parts, Small and Large Walls. Sandstone cli s form all kinds of shapes which, with a bit of imagination, resemble people or animals. Their names correspond to that, so there are rocks called Doctor, Mayor or Elephant Column. STRANY | PAGES


| N AV I G � T O R | N AV I G AT O R

Ledov� kr�lovstv� Ice kingdom Dejte pozor, a nezasp�te, vase loze by se mohlo promnit v eku. Pokud se ubytujete v prvn�m a z�rove nejvts�m hotelu vytesan�m kompletn z ledu, mohlo by se v�m to na jae pihodit. Kazd� prosinec vytvo� t�m umlc ve sv�dsk�m Jukkasj�rvi jedinecn� architektonick� d�lo z ledu. Zapomete na igl�, jde o prvot�dn� hotel. Nechybj� zde bar ani restaurace, konferencn� m�stnosti, dokonce ani kaple. Ano, mzete zde vstoupit i do stavu manzelsk�ho, teba za doprovodu n�dhern� pol�rn� z�e, kter� je z hotelu snadno pozorovateln�. A nen� se co divit � hotel se nach�z� pouh�ch dv st kilometr od pol�rn�ho kruhu. V�ce informac� na www.icehotel.com. Take care not to oversleep, or your bed could turn into a river. If you stay in the first and at the same time the largest hotel entirely sculpted out of ice, this could happen to you in the spring. Each December a team of artists in Swedish Jukkasj�rvi create a unique architectural masterpiece made of ice. Forget igloos, this is a first class hotel. It has a bar and a restaurant, conference rooms and there is even a chapel. Yes indeed, you can enter into matrimony here against the backdrop of the magnificent aurora borealis that is easily observed from the hotel. And no wonder � the hotel is located just kilometres from the Arctic Circle. More information at www.icehotel.com.

Formule 1: Ab� Dhab� Grand Prix Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix Z�vratn� rychlost, vysok� v�kon a v�busn� adrenalin cekaj� na n�vstvn�ky Formule . Grand Prix konaj�c� se od . do . listopadu v Ab� Dhab�, jednom ze Spojen�ch arabsk�ch emir�t, nen� v�jimkou. Na okruhu Yas Marina Circuit pedvedou sv� umn� jezdci v nadupan�ch autech dosahuj�c�ch rychlosti az km/h. Prvn� den je obvykle vyhrazen prohl�dk�m pit stop, kontrol�m stroj a tr�ninkm, dals� den se jede kvalifikace, v nedli pak startuje ostr� z�vod. Az se usad�te v publiku, uslys�te ev nadupan�ch motor a uc�t�te vni benzinu, pochop�te, ze tohle je z�zitek, kter� v�m mze ostatn�ch t�m milion fanousk sleduj�c�ch Formuli v televizi jen z�vidt. V�ce na www.formula .com. Dizzying speeds, high performance and explosive adrenaline is what awaits Formula spectators. The Grand Prix that takes place from to November in Abu Dhabi, one of the United Arab Emirates, is no exception. The drivers on the Yas Marina Circuit will demonstrate their skills in souped up cars that reach speeds of up to km/h. The first day is usually reserved for trying out pit stops and practice runs to test the cars; the qualifiers are held on the next day and Sunday is race day. The moment you take your seat among the audience, hear the roar of revving engines and smell the gasoline, you will understand that this is an experience the million fans watching Formula on TV will greatly envy you. More at www.formula .com.


| N AV I G � T O R | N AV I G AT O R

Heureka aneb Z�bavn� vda Heureka, aka fun science Vydejte se na vzrusuj�c� v�let do svta vdy a techniky na z�bavnou interaktivn� v�stavu v Heureka Science Centre ve finsk�m mst Vantaa. Toto jedinecn� centrum zp�stupuje nejen v�ce nez expon�t, ale pro mal� i velk� n�vstvn�ky pichystalo tak� mnozstv� aktivit, pi kter�ch si mohou sami rzn� z�konitosti p�rody vyzkouset. Krom hlavn� v�stavy jsou oteveny vzdy jest dv dals�. Aktu�ln mzete vstoupit do msta budoucnosti, interaktivn� expozice seznamuj�c� s zivotem, dopravou, zdravotnictv�m a spotebou v budouc�m svt. S pomoc� identifikacn�ho n�ramku budou zaznamen�na vase rozhodnut�, kter� jasn zdokumentuj� m�ru vaseho osobn�ho trvale udrziteln�ho rozvoje. V�ce na www.heureka.fi. Embark on an exciting journey into the world of science and technology in the Heureka Science Centre in the Finnish town of Vantaa. This unique centre not only provides access to more than exhibits but also has a number of activities suitable for both young and older visitors, who can test the various laws of nature by themselves. Apart from the main exhibition there are always two additional ones. At the moment you can enter a city of the future � an interactive exhibition acquainting visitors with the life, transport, health and consumption in the world of the future. With the help of an identification bracelet, all your decisions will be recorded, clearly documenting the level of your personal sustainable development. More at www.heureka.fi.

inzerce


| N AV I G � T O R | N AV I G AT O R

Poklady z Ermit�ze Treasures from the Hermitage Jiz . listopadu pedstav� madridsk� obraz�rna Museo del Prado ve sv�ch prostor�ch vybran� expon�ty ze slavn� rusk� Ermit�ze, mezi nimiz jsou kousky od . stolet� p. n. l. az do . stolet�. V�znamn� d�la klasik, dekorativn� umn�, malby, sochy a kresby jednoho z nejvts�ch a nejvelkolepjs�ch muze� svta budou k vidn� po ctyi ms�ce. Vystavovan� obrazy jsou d�ly svtozn�m�ch mal�, jako byli Tizian, Caravaggio, Vel�zquez, Rembrandt, Rubens, Monet, C�zanne, Renoir, Gauguin, Matisse nebo Picasso. Podobn� je to i v p�pad soch, mezi nimiz nechyb� teba pr�ce od Berniniho ci Antonia Canovy. V�ce na www.museodelprado.es. On November the Museo del Prado gallery's premises in Madrid will open an exhibition of selected works from the famous Russian Hermitage Museum, spanning an era from the th century B.C. to the th century. Important works by the great masters, decorative arts, paintings, sculptures and drawings from the collections of one of the largest and grandest museums in the world will be on display for four months. The featured artists include such masters as Titian, Caravaggio, Vel�zquez, Rembrandt, Rubens, Monet, C�zanne, Renoir, Gauguin, Matisse and Picasso. The same goes for the sculptures, which include works by Bernini and Antonio Canova. More at www.museodelprado.es.

Prosincov� festival tance December festival of dance Belgick� Bruggy nam�� bhem prvn�ch jeden�cti prosincov�ch dn� svtla reflektor na tanec ve vsech mozn�ch podob�ch. I letos, stejn jako pi minul�ch rocn�c�ch, je kur�torem jeden z pedn�ch svtov�ch choreograf, tentokr�t je j�m zkusen� tanecn� profesion�l Akram Khan. Pod jeho kuratelou se v pod�n� mlad�ch umlc pedstav� pestr� sk�la tanecn�ch styl a z�nr, od stalet�mi proven� klasiky az po nejcerstvjs� modernu. Pipojte se k publiku sest�vaj�c�mu z profesion�l, odborn� veejnosti i prost�ch milovn�k tance a uzijte si jedinecnou atmosf�ru roztancen�ch Brugg. V�ce na www.decemberdance.be. During the first eleven days of November, the spotlights in the Belgian city of Bruges will shine on dance in all its diverse forms. As in previous years, this year the chief curator has been chosen from the ranks of the foremost world choreographers. This time it will be the experienced dance professional Akram Khan. Under his tutelage, young artists will present a wide range of dance styles and genres, from the time-tested classics to the latest modern styles. Join the audiences composed of professionals and dance enthusiasts alike, and enjoy the unique atmosphere of dancing Bruges. More at www.decemberdance.be.


| N AV I G � T O R | N AV I G AT O R

Lucie noci upije Lucia drinking away the night Stejn jako kazd�m rokem si ani letos nenechaj� ve Sv�dsku uj�t . prosince oslavy dne svat� Lucie, kter� s chut� slav� po cel� Skandin�vii. I ve stockholmsk�m Skansenu bude tento den prob�hat ve znamen� mlad� zeny, kter� lidem zp�v� p�sn a se sv�mi pomocn�ky jim rozd�v� pern�cky, safr�nov� kol�ce a sladkosti. Svatou Lucii mezi davem zcela jist nepehl�dnete � nos� b�l� saty s cervenou serpou a na hlav m� korunu ze sv�cek. Tradice poch�zej�c� z pohansk�ho ritu�lu plodnosti je oslavou d�vky, kter� se vzepela rozhodnut� sv�ho otce a odm�tla si vz�t za manzela pedem vybran�ho muze. Z�vr oslav je korunov�n pekr�sn�m ohostrojem, kter� si rozhodn nenechte uj�t.V�ce na www.skansen.se. Like every year, December is a big day in Sweden, when Saint Lucia day is celebrated all across Scandinavia. In the Stockholm Skansen, this day will be marked by a young woman who sings songs to people while she and her assistants hand out gingerbread, sa ron cakes and sweets. You cannot miss Saint Lucia in the crowd � she wears a white dress with a red sash and on her head a crown of candles. The tradition originates in a pagan fertility rite and celebrates a girl who defied her father and refused to marry the man chosen by him. The celebrations conclude with spectacular fireworks you definitely do not want to miss. More at www.skansen.se. inzerce

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY www.savoywestend.cz


| N AV I G � T O R | N AV I G AT O R

Berl�nsk� festival kr�tk�ho filmu Short Film Festival Berlin Od . do . listopadu uv�t� Berl�n Mezin�rodn� festival kr�tk�ch film. Ocek�v�ni jsou odborn�ci i laikov�, Berl�an� i host� z cel�ho svta. Bhem sesti dn festivalu bude v sedmi kinos�lech uvedeno bhem v�ce nez prom�t�n� na kr�tk�ch film, vyhl�seno bude sest rzn�ch soutzn�ch okruh. Mezin�rodn� porota udl� cenu ,,Interfilm Short Awards" v hodnot EUR. Mezin�rodn� festival kr�tk�ch fim pedstavuje hlavn pro mlad� filmae velkou sanci, jak na sebe upozornit a nastartovat svou dals� kari�ru. V�ce na www.interfilm.de. From November to , Berlin will welcome the International Short Film Festival. Professionals and lay audiences, Berliners and visitors from the whole world are all expected to attend. During the six-day festival, more than screenings of about short films will take place in seven cinemas, in six di erent competitions. An international jury will present the "Interfilm Short Awards" valued at . Euros. International Short Film Festival offers a great opportunity to young filmmakers in particular, as it allows them to draw attention to themselves and kick-start their further careers. More at www.interfilm.de.

Festival v�na v Pa�zi Festival of wine in Paris Velk� sv�tek pro zkusen� milovn�ky v�na i nezapomenuteln� z�zitek pro n�vstvn�ky, kte� sem zav�taj� poprv�, to je kazdorocn� Le Grand Tasting, konan� u pa�zsk�ho Carrousel du Louvre. Festival tch nejleps� v�n ze svtov�ch vinic pedstav� pes sto vina a dodavatel v�n, kte� se pysn� jedinecn�mi produkty sv� pr�ce. Navst�v�te-li Carrousel du Louvre od .� . prosince, setk�te se s pedn�mi degust�tory a ochutn�te legend�rn� rocn�ky vyhl�sen�ch v�n, nebo zkus�te nkter� z mlad�ch v�n, kter� se legendou teprve mohou st�t. V�ce na www.grandtasting.com. A great feast for knowledgeable lovers of wine and an unforgettable experience for visitors who will come here for the first time � that is the annual Le Grand Tasting, held by the Carrousel du Louvre in Paris. It is a festival of the very best wines from the world's best vineyards, presented by over one hundred winemakers and wine suppliers who boast with the most special products of their labour. If you visit Carrousel du Louvre from December nd to rd, you will meet foremost tasters and you will be able to sample legendary issues of renowned wines or will try some of the young wines that are yet waiting to maybe become a legend one day. More at www.grandtasting.com.


| N AV I G � T O R | N AV I G AT O R

KON� SE Hudba . prosince � koncert Rihanny, Mil�n, It�lie . �nora Kultura .� . ledna .� . ledna � Chris Rea, Kongresov� centrum, Praha

� karneval v Mnichov, Nmecko � Berl�nsk� t�den m�dy, Nmecko

Sport . �nora � NATIONS rugby (Francie vs. Skotsko), Pa�z . �nora � / maraton v Barcelon, Spanlsko Ostatn� .� . listopadu � mezin�rodn� kosk� show, Stockholm .� . prosince � festival svtel (F�te des Lumi�res), Lyon, Francie .� . �nora .� . �nora � veletrh n�bytku, Stockholm � veletrh knih, Vilnius, Litva

!"#$%&'()*$+,'")')-.'-&)./ 0$/)&%'1*"2+. CD.%'9"$/E'F*&,'G'D@,@ 1&H*.I%J'K5'1*"2+.'L M

WHAT'S ON Music November � Rihanna, concert, Milan, Italy February � Chris Rea, Congress Centre, Prague, Czech Republic Culture � January � January

(,.*$3"%'4&+/.)).5'1&6.*5 7.8"#'0&/9:.,5';/"36'<"365 1&%)&&%5'1+%)&';"%3&5 =/&)',"3-$%.#'>'?/@'4&+/.)). AAA@3"#$%&")*$+,@3B

� carnival in Munich, Germany � Berlin Fashion Week, Germany

Sport February Paris, France February

NATIONS rugby (France vs. Scotland),

� Half Marathon in Barcelona, Spain

Other � November � International Horse Show, Stockholm, Sweden � November � Festival of Light (F�te des Lumi�res), Lyon, France � � February February � Furniture Fair, Stockholm, Sweden � Book Fair, Vilnius, Lithuania


Z�zitek ze spickov� gastronomie v prazsk�ch Dejvic�ch Experience from the finest gastronomy in Dejvice Prague AvantGarde Restaurant & Caf� je novou prvot�dn� gastronomickou adresou v prazsk�ch Dejvic�ch. Vych�z� z unik�tn�ho konceptu, v nmz se snoub� to nejleps� z n�rodn�ch kuchyn�, region�ln�ch a etnick�ch specialit stedn� Evropy. Je pro nj charakteristick� n�vaznost na gastronomickou tradici naseho regionu a z�rove kreativn� p�stup k pr�ci s ingrediencemi a recepturami. The AvantGarde Restaurant & Caf� is a new first class gastronomy address in Dejvice Prague. It was established based on a unique concept, where the best of national cuisines, regional and ethnical specialities of Central Europe are combined. The main two characteristics of the restaurant are connection to traditions in our region's gastronomy while maintaining a creative approach to working with ingredients and recipes.

AvantGarde Restaurant & Caf� vstoupil na prazskou sc�nu se sloganem ,,World Quality, Local Taste...". Pijdou si tady na sv� host�, kte� oceuj� spickov� mezin�rodn� standard a soucasn si r�di dopej� cerstv� sez�nn� suroviny z produkce osvdcen�ch dom�c�ch dodavatel, pecliv vyb�ran� sehran�m t�mem kucha. A jiz spoj� n�vstvu s obchodn�m jedn�n�m a dopej� si lehk� pracovn� obd, nebo zav�taj� na romantickou vecei pi sv�ck�ch, vzdy zde najdou prvot�dn� kvalitu. Menu tvo� nepekombinovan� a pitom rafinovan� pokrmy protkan� vyt�ben�mi chuov�mi liniemi, pipravovan� s l�s l�skou a v�hradn z kvalitn�ch surovin. Pro inspiraci poslouzily t�mu kucha-

AvantGarde Restaurant & Caf� has entered the Prague scene with the slogan "World Quality, Local Taste...". Guests, who appreciate the finest international quality at the same time as indulging in fresh seasonal raw ingredients from the production of proven local suppliers, carefully selected by the restaurant's well-coordinated team of chefs, are bound to satisfy their senses here. Whether they join their visit with a business meeting and treat themselves to a light business lunch, or come to enjoy a romantic candlelight dinner, they will always find first class quality here. The menu consists of dishes that are not over-combined, yet refined, interlaced with refined tastes, prepared with love and only from the finest quality raw ingredients. The restaurant's team gathered inspiration from traditional, but

tradicn�, ovsem reformovan� a odlehcen� receptury pvodem ze vsech kout nkdejs� rakousko-uhersk� monarchie. Synonymem pro neopakovateln� chuov� z�zitek, absolutn� cerstvost a vitalitu je zdejs� speci�ln� nab�dka pokrm ze stedoevropsk�ch sladkovodn�ch ryb. Menu se v restaurantu nemn� pouze ctyikr�t do roka, podle aktu�ln�ho roc-

reformed and light recipes from all corners of the former AustroHungarian Monarchy. The synonym for one-of-a-kind taste experiences, absolute freshness and es, vitality vitalit is the l ty h local special offer l l ff dishes with Central European of dis shes freshwater fish. freshw water The restaurant menu does not e change change only four times g year a yea ar a

"World quality, local taste..."


n�ho obdob�, jak je obvykl�, ale 6�8kr�t rocn v z�vislosti na sez�nnosti surovin pouz�van�ch pro vaen�. Krom vynikaj�c�ch pokrm AvantGarde nab�z� tak� atraktivn� vinn� l�stek postaven� na vybran� produkci tuzemsk�ch vinastv� a v�tecn�ch v�nech francouzsk�, italsk� nebo jihoamerick� provenience. Interi�ry restaurantu jsou vzdusn� a pitom �tuln�. Distingovan� a elegantn� kombinace kr�mov�ch a hnd�ch odst�n v interi�ru ci letn� terasa s p�rodn�mi prvky psob� pvabn harmonick�m dojmem. Chut, vn ani celkov� dojem z restaurantu AvantGarde nenarus� cigaretov� od�r � podnik je neku�ck�. Celkov� atmosf�ra je reprezentativn�, nikoli ale strojen�. I pomr cena/kvalita je na vynikaj�c� �rovni � restaurant rozhodn neaspiruje na pedn� p�cky v pomysln�m zeb�cku nedostupnosti. AvantGarde Restaurant & Caf� je m�stem nejen pro stolov�n�, pi kter�m si dopejete dostatek casu k vychutn�n� pokrm z nab�dky menu. Stejn dobe se tady v lez�rn�m proy p sted� mzete osvzit a nerusen posedt v Caf�-Baru, kde p krom nab�dky uslechtil�ch n�poj, koktejl a drink najdej

according to the actual season, as is commonly practiced, but 6-8 times a year instead depending on the seasonality of the raw ingredients used in cooking. Apart from the exceptionally delicious dishes, AvantGarde offers an attractive wine menu based on selected local wine producers and exquisite wines of French, Italian or South American provenance. The restaurant interiors are airy, yet cosy. A distinguished and elegant combination of shades of cream and brown in the interior or summer terrace with natural elements create a magical, harmonious atmosphere. Neither the tastes, scents nor the overall feeling from the AvantGarde restaurant are disturbed by the odour of cigarettes � the entire restaurant is non-smoking. The general atmosphere is representative, but not artificial. The price/quality ratio is on a superb level � the restaurant definitely does not aspire to top positions on the imaginary ladder of inaccessibility. The AvantGarde Restaurant & Caf� is not only a place for dining, where you can treat yourself to plenty of time for savouring dishes from the menu offer. You can also refresh y yourself and sit in the laid-back atmosphere of the Caf�-Bar, where you can enjoy y j y a special

te speci�ln� degustacn� barovou nab�dku drobn�ch pokrm �Finger food. Poloha v bezprostedn�m sousedstv� frekventovan�ho centra sest�ho prazsk�ho obvodu � V�tzn�ho n�mst�, ale stranou hlucn�ho ruchu velkomsta, je jako stvoen� pro inspiruj�c� gastronomick� z�zitek a relaxuj�c� posezen� ve spolecnosti p�tel, rodiny ci obchodn�ch partner. AvantGarde Restaurant & AvantGard Caf� � evro evropsk� gastronomie na dej dejvick� adrese. jvick�

tasting bar offer of finger foods in addition to fine beverages, cocktails and drinks. The restaurant is located in the near vicinity of the frequented centre of the district of Prague 6 � V�tzn� Square, while still on the side away from the hustle and bustle busy that comes with big cities , making it ideal for an inspiring gastronomy experience and a relaxing break in the company of friends, family and business partners. AvantGarde Restaurant & Caf� � European gastrono gastronomy on a Dejvice address.

AvantGarde AvantG AvantGarde Restaurant & Caf Caf� f f� Evropsk� 2690/17, 160 41 Pr Praha 6, Tel.: +420 224 174 224, r raha E-mail: info@avantgarderestau info@avantgarderestaurant.cz, www.avantgarderestaurant.cz


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Ji� Holubec Foto Michael Kratochv�l, Profimedia

Martina Navr�tilov� I have always fought for the little guy

Vzdycky jsem se prala za slabs�


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Bhem sv� kari�ry setrvala neuviteln�ch osmn�ct let v prvn� ptce zensk�ho svtov�ho tenisu. Na jej�m vrcholu koment�toi v�zn debatovali o tom, jestli pedem jasn� v�sledky svtov�ch turnaj nezacnou zpsobovat nez�jem div�k. Pesto Martina Navr�tilov� tvrd�, ze o sob nepem�sl� jako o tenisov� hvzd. Je pr� jen r�da, ze sv� celozivotn� �sil� mze z�rocit pi neust�vaj�c� snaze zmnit svt k leps�mu. Ze vseho nejd�v mi dovolte pop�t v�m vse nejleps� k narozenin�m. Budu je m�t az za p�r dn�, ale dkuji. J� narozeniny moc neslav�m, vlastn bhem nich budu sedt v letadle do Indie. Budete v Indii hr�t tenis? Tentokr�t ne. Hr�la jsem tam v roce 2005, tentokr�t tam jedu pedn�set na konferenci IBM v Mumbaji. Potom tam zam��m jest jednou v listopadu na svou dlouho pl�novanou dovolenou. Cestov�n� asi zapluje hodn velkou c�st vaseho zivota. Cestuji opravdu hodn. Pracuji v USA, moje p�telkyn zije v Pa�zi, psob�m jako televizn� koment�torka a z�rove jako fitness ambasadorka pro AARP. Spoctte to vsechno dohromady a vyjde v�m, ze kazd� rok str�v�m pt ms�c na cest�ch. Pesto si najdete cas na n�vstvu rodiny. Snaz�m se b�t s rodinou tak casto, jak to jen jde. Kdyz byla nazivu nase maminka, jezdila jsem za n� kazd� ms�c na ctyi, pt dn�. Po jej� smrti jsem zde asi rok a pl nebyla, ale te, kdyz se moje sestra Jana pesthovala do Prahy, snaz�m se opt jezdit na n�vstvu tak ctyikr�t, ptkr�t do roka. M�me se opravdu r�dy, beru Janu jako svou kamar�dku, kter� je z�rove i mou sestrou. V�te, mysl�m si, ze existuj� dva druhy rodin � jedna, do kter� se narod�te a druh�, kterou si vyb�r�te sami. Moje sestra je v obou. Jak� m�te vztah k Cesku? Je to zem, ve kter� jste se narodila, nebo je to i zem, kterou jste si vybrala za svou?

She spent an unprecedented eighteen years in the tennis world's top. Commentators spoke of the threat her skills posed to fan interest, since the outcome of nearly every major tournament seemed preordained. Despite all of that, Martina Navr�tilov� says she does not think of herself as of a tennis star. But she is glad she can use her fame in her lifelong e orts to try to make the world a better place.

First of all, let me wish you happy birthday. Thank you, but it's not for a few days. I don't celebrate birthdays that much. Actually I will be on a plane flying to India that day. Will you be playing tennis in India? Not this time. I played there in , which is the only time I have ever been there. This time I am going there to give a speech at an IBM conference in Mumbai. And I am going there again in November for my long planned holiday. That sounds like a lot of traveling. I do travel a lot. I work in the USA, my girlfriend lives in Paris. Also, my work as a TV commentator and as a fitness ambassador for AARP means that I'm on the road for five months every year. Yet you still find a time to visit your family. It's amazing that you have kept so close even though you were separated for such a long time when your sister lived in Sweden and you lived in the USA. I try to see my family as much as possible. When our mom was alive I spent four or five days here every month. After she died four years ago, I did not come here for about a year, but now Jana has moved back to Prague so I try to come three or four times a year. We get on really well. I like Jana as a friend, she just happens to be my sister as well. You see, you have the family you were born into, and then you have your chosen family. My sister would be in both. How do you feel about Czech Republic? Is it just the country you were born in or is it your chosen country too?


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Se svou vcnou soupekou Chris Evertovou se pr�v chystaj� na fin�le Wimbledonu v roce . With her perennial rival Chris Evert, preparing for the Wimbledon finals in .

MARTINA NAVR�TILOV� (*18. �jna 1956) Cesko-americk� tenistka, povazovan� za jednu z nejleps�ch hr�cek vsech dob. V 18 letech odesla z Ceskoslovenska, poz�dala USA o politick� azyl a v roce 1981 se stala obcankou Spojen�ch st�t. Vyhr�la celkem 59 grandslamov�ch titul, dvan�ctkr�t hr�la ve fin�le Wimbledonu (mezi lety 1982 a 1990 v nm ani jednou nechy bla) a s dev�ti v�tzstv� mi je drzitelkou rekordu v poctu wimbledonsk�ch titul v zensk� dvouhe. Krom tenisu se Martina Navr�tilov� vnuje mnoha charitativn�m a aktivistick�m cinnostem, kter� se zasazuj� pedevs�m o pr�va dt�, gay a lesbick�ch mensin a pr�va zv� at. Je clenkou Laureus World Sports Academy a pracuje jako vyslankyn pro zdrav� a fitness mezin�rodn� organizace AARP, kter� se zamuje na zlepsov�n� zivo ta senior.

Do roku 1989 jsem mla tendenci Ceskoslovensko omlouvat. ,,Lid� takov� nejsou, oni jen maj� takovou vl�du," �kala jsem. Po roce 1989 uz na Cesko mohu b�t opt hrd�. Pokazd� kdyz pijedu do Prahy, jsem ohromena, jak to msto neust�le roste a vzkv�t�. Snaz�te se njak zapojit do m�stn�ho dn�? Naposled se o v�s ve velk�m psalo, kdyz jste podpoila Prague Pride... Nejsem v Cesku dost casto na to, abych se mohla do nceho v�zn zapojovat. Prague Pride jsem ale musela podpoit, protoze velk� c�st m�ch aktivit ve St�tech se t�k� prosazov�n� pr�v gay a lesbick�ch komunit. P�la bych si, aby na tyto ud�losti chodilo v�ce lid�, a uz je jejich sexu�ln� orientace jak�koliv. Bylo by potom snazs� pochopit, ze na nich nejde o prosazov�n� pr�v gay mensiny, ale rovnosti lidsk�ch pr�v obecn. Jak� vliv maj� na dnesn� svt sportovn� osobnosti? Sportovci maj� pro vyjadov�n� sv�ch n�zor pravdpodobn vts� prostor nez teba herci nebo politici. Je to kvli tomu, ze jsme se na svou pozici museli vypracovat pomoc� talentu a �sil�. Sportovcm nikdo ned�v� �levy, nedostanou se na vrchol d�ky kr�se, bohat�

Until I was an apologist for Czechoslovakia. "People are not like that, that's just the government," I used to say. Since I can be proud of it again. Every time I come to Prague I am amazed how the city has flourished. Do you try to get involved in what is going on here? Last time you received a lot of media coverage was when you spoke out in support of Prague Pride ... I don't spend enough time in the Czech Republic to be seriously involved in anything but I felt I had to support Prague Pride. Much of my work in the States is my support for the rights of the gay and lesbian community. I wish more straight people would come to events like Prague Pride. They would understand that these events are not about gay rights, they are about equal human rights in general. How influential are sports personalities today? Sports personalities have a platform that is perhaps bigger than that of actors or politicians. It's because we got where we are by talent and hard work only. Nobody did us any favours, and you don't get to the top because you are pretty or because your family is rich;


PRECISION

IS MY INSPIRATION

raymond-weil.com

| jasmine collection

HOTLINE CZ: +420 542 212 196 SK: +421 255 652 673


| ROZHOVOR | INTERVIEW

you can't sleep your way to the top. You have to earn it by hard work and talent, so maybe that's why people pay more attention to what we have to say. Should athletes make more use of this influence? I know that you have always done so, even during your active career. I have always fought for the little guy (laughs). I think it is individual, just like everything else. If you feel strong about something, you have an opportunity to be heard and you say something, that's great. On the other hand, you don't have any more obligation than the next person. The only obligation we have as athletes is to behave well. We are role models for kids who look up to us and we get paid well enough to behave like positive role models. When the Queen of England came to see a Wimbledon match for the first time in years in , you got to talk to her. What did you talk about? I only met her briefly. She asked me whether I have been coming to Wimbledon for a long time. I said "yes I have" and that was pretty much it. I didn't have a chance to actually sit and talk to her like some of the more recent players. But it was nice nevertheless and I think she enjoyed it too, because she could feel everybody was happy to have her there. This year's Wimbledon saw Czech tennis make a great comeback. Petra Kvitov� winning the singles, Kvta Peschke the doubles and Iveta Benesov� the mixed doubles. Is there still such thing as "the Czech tennis school"? I think so. Czechs are good athletes in general, plus tennis has a long history here, so we have a big pool of talent, and a lot of excellent players who have become good coaches. I even wanted to start an academy here myself but it was too di cult time-wise and of course the economic crisis hasn't helped either. The idea is in my long-term plans but there is nothing concrete yet. In the middle of the s, Czech tennis was so big that you often played against other Czech players. One of the most memorable events was Fed Cup in Prague, which you won and got to greet the applauding Czech audience. Do you still remember that? Of course I do. I was talking about it just the other day. I remember crying when I left the country. It was a very happy moment for me to be able to come and see everybody. Then we ended up playing with Czechoslovakia in the finals, I heard our national anthem and I felt like I was home again. Then I left the country, and I cried because I realised that million people couldn't leave.

Z�pas dvouhry muz na Roland Garros sledovala Martina spolu s Bilem Gatesem. Martina watched the men's singles match at Roland Garros together with Bill Gates.

rodin nebo tomu, ze se s nk�m vysp�. Mus� si to zaslouzit tvrdou prac�, takze lid� jsou ochotni naslouchat tomu, co �kaj�. Vyuz�vaj� sportovci tohoto vlivu dostatecn? V�m, ze vy jste ho vzdy vyuz�vala, i bhem sv� aktivn� kari�ry. J� se vzdycky prala za ty slabs� (smje se). Je to asi individu�ln�, jako vsechno ostatn�. Kdyz nco povazujete za z�sadn�, m�te moznost b�t slysen a t� moznosti vyuzijete � je to skvl�. Na druhou stranu si nemysl�m, ze by sportovci mli povinnost se o nco zasazovat, rozhodn ne vts�, nez kdokoliv jin�. Jedinou povinnost, kterou by sportovci mli ct�t, je slusn� chov�n�. Psob�me jako vzory pro dti a plat� n�s natolik slusn, abychom vystupovali jako vzory pozitivn�! Kdyz se britsk� kr�lovna pisla pod�vat v roce 2010 po tiaticeti letech na Wimbledon, mla jste moznost s n� hovoit. Mzete prozradit, o cem jste si pov�daly? Setk�n� trvalo jen chv�li. Ptala se m, jestli jezd�m do Wimbledonu casto, j� j� ekla ,,ano b�v�m tu casto" a to bylo asi tak vse. Ale pesto to bylo p�jemn� setk�n�. Mla jsem pocit, ze i ona si to uz�vala, protoze c�tila, ze vsichni kolem jsou r�di, ze se rozhodla na Wimbledon pij�t. Letosn� Wimbledon byl svdkem velk�ho n�vratu cesk�ho tenisu. Petra Kvitov� vyhr�la zensk� singly,


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Kr�lovna zav�tala do Wimbledonu po dlouh�ch tiaticeti letech. The Queen attended Wimbledon after thirty-three long years.

Kvta Peschkeov� ctyhru a Iveta Benesov� sm�senou ctyhru. Jak je to vbec s ,,Ceskou tenisovou skolou"? Existuje jest? J� si mysl�m, ze ano. Cesi jsou obecn dob� sportovci a tenis m� u n�s dlouhou historii. M�me tedy velkou z�kladnu talent a hodn zkusen�ch hr�c, ze kter�ch se stali vynikaj�c� tren�i. I j� jsem si zde chtla zalozit akademii, ale bylo to moc n�rocn� casov a ekonomick� krize tomu z�mru tak� nesvdcila. Nic konkr�tn�ho tedy nevzniklo, ale m�m tu myslenku zaazenou ve sv�ch dlouhodob�ch pl�nech. Zlatou �ru cesk� tenis zaz�val v polovin 80. let, kdy jste casto nastupovala proti cesk�m hr�cm. Nezapomenuteln� bylo prazsk� fin�le Fed Cupu v roce 1986, po kter�m jste mla po dlouh� dob moznost pozdravit aplauduj�c� cesk� obecenstvo. Vzpom�n�te na to nkdy? Samozejm ze ano! Vzpom�n�m si, ze kdyz jsem odl�tala, tak jsem na letisti brecela. Byla jsem hrozn sastn�, ze jsem mohla b�t na chv�li zp�tky a se vsemi se vidt. Fin�le jsme hr�li s Ceskoslovenskem, slysela jsem hr�t n�rodn� hymnu a c�tila jsem se jako doma. Pak jsem odl�tala a uvdomila si, ze 15 milion lid�

I found that the most depressing thing, that I could leave and they had to stay, like they were locked in some giant prison. Little did we know that the country was only three years away from freedom. Another great occasion for Czech tennis happened the same year. There were four players from Czechoslovakia competing in the US Open finals � Mec�, Lendl, Helena Sukov� and yourself. And that was the last major final to see a player using a wooden racquet. Is that so? I never realised that. You know, tennis has evolved so rapidly that wooden racquets seem to be gone much longer. Sometimes I think that there should be two separate tournaments, one with wooden racquets and one with modern racquets. It would be a totally di erent game and actually a good way to give the smaller players a chance to succeed. The modern racquets require too much power, there is too much spin given on the ball, which bounces too high for the shorter players to stand a chance in the game. Modern tennis is a totally di erent game from what we used to play. If I played now, I'd have to change my style completely.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

odlett nemze, ze jsou v zemi zaven� jako v njak�m obrovsk�m vzen�. Pislo mi to hrozn l�to, nevdla jsem tehdy, ze n�s dl� pouh� ti roky od svobody. Ten sam� rok zaznamenal cesk� tenis dals� triumf na US Open, kde proti sob ve fin�le nastoupili sam� Cesi. V zensk�m Helena Sukov� a vy, v muzsk�m Ivan Lendl s Miroslavem Mec�em, kter� jako posledn� �castn�k fin�le velk� soutze nastoupil s devnou raketou. Opravdu? To jsem si nikdy neuvdomila. V�te, tenis se vyv�j� tak rychle, ze se zd�, ze devn� rakety zmizely uz daleko d�ve. Nkdy si mysl�m, ze by bylo dobr� uspo�dat oddlen� turnaje, kde by byly povolen� pouze devn� rakety. Tot�ln by to zmnilo hru a dalo by to hlavn sanci na �spch mens�m hr�cm. Modern� rakety vyzaduj� velkou fyzickou s�lu, d�vaj� m�cku obrovskou rotaci, kter� zpsobuje velk� odskok a mens� hr�ci kvli tomu nemaj� moznost se prosadit. Modern� tenis je prost �pln jin� hra, nez na kterou jsme byli zvykl�. Kdybych zacala dnes hr�t, musela bych svj styl od z�kladu zmnit. Kdybyste mla moznost zmnit jak�koliv pravidlo tenisu, kter� by to bylo? Zavedla bych zp�tky rakety s p�rodn�m v�pletem. Nylonov� struny zmnily hru v�ce, nez samotn� rakety. P�rodn� v�plet by tak� chr�nil zdrav� hr�c. Nylonov� struny petzuj� celou horn� polovinu tla � ramena, lokty, z�pst�. Kdyz pouziji nylonov� v�plet, tak i pesto, ze hraji velmi m�lo, zacne m za chv�li bolet loket. Mozn� by nebylo spatn� zkusit tot�ln� n�vrat do star�ch dobr�ch cas. Zav�st devn� rakety, sat�nov� tren�rky, podkolenky... No, ty tren�rky bych mozn� vynechala (smje se), ale nebyla by to z�bava se na takov� turnaj d�vat? Bylo by to ohromn zaj�mav� nejen pro div�ky, ale i pro hr�ce, protoze by museli �pln zmnit styl hry, zpsob �deru, vsechno... Kdyz jsme se dostali k modernizaci sportu, vy sama jste byla jedna z prvn�ch, kdo vyuz�val podprn� t�m, ve kter�m byl osobn� tren�r, odborn�k na v�zivu a podobn. Byl to v�s n�pad takov� t�m sestavit? Mla jsem nast�lo osobn�ho kouce a kondicn�ho tren�ra. Krom toho jsem asi dva roky vyuz�vala odborn�ka na v�zivu. Asi jsem t�m trochu pedstihla dobu, ale nev�m pesn, jak jsem k tomu dospla. Nap�klad jsem cel�ch sest let ped t�m nemla osobn�ho tren�ra. Pak jsem ho nar�z mla na pln� �vazek a zjistila jsem, ze kdybych to udlala uz d�vno, moh-

If you could change any rule in tennis, what would it be? I would go back to racquets with gut strings. It's the nylon strings that have changed the game more than the racquet itself. That change would benefit the players' health. The nylon strings overload the upper body, the shoulder, elbow and wrist. When I use nylon strings, even as little as I play now, my elbow starts to hurt after a while. Maybe it wouldn't be a bad idea to bring back the old days. To use wooden racquets, satin shorts, knee-socks, the whole deal... Well, I don't know about the shorts (laughing) but wouldn't it be fun to watch a tournament like that? It would be so interesting for the viewers and for the tennis players as well, because they'd have to change their game, adapt their strokes, everything... Talking about modernising sport, you were one of the first professional athletes to have your own team, including a personal trainer, nutritionist etc. Was it your own idea to form that kind of team? I had a personal coach and a fitness trainer. I also had a guy who used to help me with my diet for about two years. It was a little bit ahead of our time but I can't say

Jej� �tocn� styl servis-volej byl pro wimbledonskou tr�vu jako stvoen�. Her aggressive serve-volley style seemed made for the Wimbledon grass surface.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

xxx xxx

la jsem b�t na daleko vyss� �rovni. To sam� se stalo s fitness tren�rem. Cvic�vala jsem sama a chtla jsem naj�t nkoho, kdo by mi radil, jak to dlat spr�vn a efektivn. Mozn� to byla pr�v tahle rozhodnut�, kter� z v�s udlala jednu z nejvts�ch tenistek vsech dob.

why I decided to go that way. It sort of just happened. For example, I hadn't had a coach for about six years. Then I switched to a full-time coach and realised how much better I could have been, that I should have done that long time ago. The same happened with the fitness trainer � I was working out on my own and wanted to have somebody who knew how to do it properly.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

J� o sob takto nepem�sl�m, dokud na to nenaraz�m pi njak�m rozhovoru (smje se). Kdybych si mla vybrat, tak bych asi nechtla b�t slavn�. Na druhou stranu jsem se vzdy snazila zmnit svt k leps�mu a te to mzu dlat efektivnji. Te mi ned� nezeptat se na v�s ned�vn� charitativn� projekt, kdy jste na podporu nadace Laureus Sport for Good podnikla v�stup na Kilimandz�ro. A m�lem jsem tam pisla o zivot. Pesn tak. Kdyz jsem o tom cetl, ptal jsem se s�m sebe, proc jste prost nezorganizovala financn� sb�rku? No, ono to byla financn� sb�rka a pvodn jsem si myslela, ze to bude i z�bava. Vzdycky jsem chtla podniknout njak� horsk� v�stup a �kala jsem si: To je skvl�, mzu pomoct z�skat pen�ze na dobr� �cel a z�rove pitom vystoupit na Kilimandz�ro. Pak jsem pi v�stupu onemocnla a m�lem jsem ho nepezila. Na druhou stranu � kvli tomu vsemu z�skal cel� projekt daleko vts� publicitu a vybrali jsme nakonec v�ce penz, nez jsme ocek�vali. Ale up�mn eceno, nemysl�m si, ze bych to nkdy zkousela prov�st stejn�m zpsobem znovu. Jednou jste zm�nila, ze jedin�, co v�m v zivot chyb�, je moznost zaplavat si znovu v cist� Berounce. Je to po�d jest jen p�n�? Voda je v n� daleko cistjs�, nez b�vala, casto kolem n� bh�m, ale na koup�n� to jest nevypad�. Zat�m si na n� obcas zabrusl�m, dokonce jsem si i zahr�la ledn� hokej s Helenou Sukovou. Jsem si ale jist�, ze jednoho dne si v Berounce opt zaplavu. inzerce

Maybe those were the decisions that made you one of the greatest tennis players of all times. I don't think in those terms unless some journalist mentions it (laughing). If I could choose, I guess I'd choose not to be famous. But then again, I have always wanted to make this world a better place and this way I can do it more e ectively. I can't not ask about your recent charity project that involved climbing Kilimanjaro to raise money for the Laureus Sport for Good Foundation. Yes, it almost killed me. Exactly. When I read about it I wondered why you didn't just organise a fundraiser. Well, it was a fundraiser and I thought it would be a fun fundraiser, too! I have always wanted to climb and I thought: This is great, I can raise money for a good cause and climb Kilimanjaro at the same time. Then I got sick and almost died. Then again, because I failed the whole event got much more publicity and we ended up raising more money than we'd expected. But I don't think I will try to do it this way again. You said that all you lack in your life is the chance to swim in the clean river Berounka again. Is that wish still unfulfilled? It is much cleaner than it was. I run by it quite often but it is still not really safe for swimming. I do skate on it occasionally, though. I even played an ice hockey match with Helena Sukov�. One day, though, I'm sure I will swim in the river again.

MARTINA NAVR�TILOV� (*October , ) Czech American tennis player considered one of the greatest players of all times. She left Czechoslovakia in age of at the , applied for political

asylum in the United States and became a US citizen in . She won Grand Slam singles titles, reached the Wimbledon singles final times (including consecutive years from through ), and won the women's singles title at Wimbledon a record times. When not playing tennis, Navr�tilov� is involved with various charities working for animal rights, underprivileged children, and gay rights. Martina Navr�tilov� is a member of the Laureus World Sports Academy. She also serves as the Health and Fitness Ambassador for AARP in an alliance created to help AARP's millions of members lead active, healthy lives.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Pa�z Paris

Metropole pod proudem

An Electrifying Capital


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Vojtch Kucera Foto Profimedia

Vtsina cest do Pa�ze zac�n� a konc� v podzem� � na zast�vce Ch�telet � Les Halles. Pro turistu ukol�ban�ho hodinov�m letem je tzk� naj�t leps� zac�tek cesty. Peron dvojit� zast�vky, kde se kizuj� ctyi metra a dv linky p�mstsk� zeleznice RER, srs� energi�, jako by byl pod elektrick�m napt�m. Tahle energie uz s v�mi zstane do konce cesty. Je totiz mstu a jeho obyvatelm vlastn�.

Most trips to Paris start and end underground: at the Ch�telet � Les Halles underground station. Tourists rested after a one-hour flight could hardly find a better place to kick o their visit.The platform of this interchange station, where four underground lines and two city train lines intersect, bristles with energy. And this verge stays with you till the end of your trip, for energy is the defining feature of Paris and its inhabitants.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Metro funguje v Pa�zi uz v�ce nez sto let a tvo� p�te m�stn� dopravy. Metro has been in operation in Paris for more than a hundred years and forms the backbone of local transport. Katedr�la Notre-Dame je jednou z nejv�raznjs�ch dominant msta. The Notre-Dame Cathedral is one of the most striking city dominants.

K

dyz vyjedete po nkolika eskal�torech a pohybliv�ch chodn�c�ch konecn ze zast�vky ven, ocitnete se, pokud tedy tref�te ten spr�vn� v�chod, p�mo v podzemn�m n�kupn�m centru Les Halles. A pokud v�m stst� opravdu p�lo, jste na m�st v dob slev. To pak nast�v� opravdov� dobrodruzstv�. Meno poctem lid� na ctverecn� metr, je centrum Pa�ze pr�v tady � a v dob pedv�nocn�ch n�kup to plat� dvojn�sob. Jinak se ale Pa�zan� na tom, kde je vlastn centrum jejich msta, neshodnou. Kazd� ctvr m� svou tv�, sv� obyvatele a sv� centrum, jako by sama byla mstem. Pro obdivovatele svtozn�m�ch znacek, luxusn�ch hotel a restaurac� bude centrum posunut� na z�pad, smrem k Place Vend�me, Rue Saint-Honor� a samozejm na Champs-�lys�es. Ti, kdo radsi tr�v� vecery v kinech, klubech, restaurac�ch a barech, je zas maj� v�chodn, v m�stech, kde b�vala Bastila a dnes stoj� modern� Opera, nebo jest sp�s v okoln�ch ulick�ch. Pro studenty bude centrum na druh� stran Seiny, po Boulevardu Saint-Michel v�s, az k Lucembursk� zahrad, Panth�onu a samozejm Sorbonn. A to jsme nechali stranou Louvre i katedr�lu Notre-Dame, o dals�ch moznostech ani nemluv.

A

fter riding several escalators and moving walkways, and assuming you can locate the correct exit, you find yourself at the underground shopping centre called Les Halles. If you are extremely lucky, you will have arrived during the sales. That's when the real adventure begins. Measured by the number of people per square metre, this is the real city centre, especially during the Christmas shopping season. Other than that, Parisians are unable to agree where the real centre of Paris is located. Each neighbourhood has its own character, inhabitants and centre, like a separate town. Admirers of world-famous brands, luxury hotels and restaurants have their city centre towards the west, around Place Vend�me, Rue Saint-Honor� and, of course, the Champs-Elys�es. Those who prefer evenings in cinemas, clubs and bars think the city centre is more to the east, where the Bastille used to stand and now there is the modern Opera, or in the small streets in the area. For students, the city centre is on the other bank of the Seine, on Boulevard Saint-Michel stretching to the Luxembourg Gardens, the Pantheon and, of course, the Sorbonne. Not to mention the Louvre, Notre-Dame Cathedral and other focal points of the city.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Jestli m�te r�di kav�rny a nocn� zivot, bude se v�m ve ctvrti Marais l�bit. If you like caf�s and nightlife, you will enjoy the Marais district. Na ostrov Cit� je typick�m dopravn�m prostedkem kolo. On the island of Cit�, bicycle is the typical means of transport.

POZOR NA SOUSEDV TAL�

WATCH OUT FOR YOUR NEIGHBOUR'S PLATE!

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVOU... Vydejte se s n�mi do Pa�ze a zazijte v�nocn rozsv�cenou Ei elovku. Pobyt p�mo na m�ru v�m piprav�me v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte n�s na www. holidayscsa.cz.

Pi cest nap�c mstem zacne b�t brzy zejm�, jak moc se jednotliv� ctvrti od sebe lis� a jak ostr� hranice mezi nimi nkdy jsou. Teba hned u pa�zsk� radnice. Stoj�te na n�mst� ped radnic� a na jedn� stran m�te ctvr Marais, �zk� ulice, domy natsnan� na sob. Je to svt obchodn�k se vs�m mozn�m, kav�ren a nocn�ho zivota. B�vala to zidovsk� ctvr a dodnes tu mzete potkat skupinky ortodoxn�ch student nebo rab�na, jak si jde ulickou Rue des Rosiers koupit zidovsk� pecivo. B�vala to tak� ctvr pisthovalc a pochybn�ch podnik. Dnes je ale bydlen� v Marais sik a sehnat tu byt nen� vbec snadn�. Zrovna tak slozit� je i naj�t si cestu v davu, kter� zapluje ulice a vlastn nikdy nemiz�. Pes den se pracuje, nakupuje, posed�v� v kav�rn�ch, vecer oz�vaj� bary, kluby a nocn� podniky. Naj�t si vecer m�sto u baru nebo voln� stolek v dob obda vyzaduje soustedn�, orientaci v davu a nkdy i trochu vystrcen� lokty. D�vat pozor se vyplat� i u samotn�ho j�dla. Mohli byste si vz�t omylem sousto ze sousedova tal�e. Stolky b�vaj� hodn bl�zko. MAIGRETA UZ TADY NEPOTK�TE

When going through the city it soon becomes clear just how di erent the quartiers can be. Take, for example, Paris City Hall. Standing in the square in front of it you see the district of Marais with its narrow streets and cramped houses on one side. It is a world of merchants buying and selling virtually anything, of ca-

Na n�mst� ped radnic� b�v� sice tak� plno, ale mzete se vcelku pohodln nadechnout a ani nen� teba chodit bokem. Kdyz se odsud vyd�te na druhou stranu, nez lez� Marais, cek� v�s most na ostrov Cit� s katedr�lou Notre-Dame, prostorn� ulice a mohutn� domy. Atmosf�ru tam ovl�daj� pedevs�m turist�. A je to ctvr velmi spo�dan�. Druh�mi nejpocetnjs�mi obyvateli ostrova jsou totiz policist�, a co do poctu


Jasmine Z a zpvu pt�k v zahrad zvan� RAYMOND WEIL pr�v rozkvetla nov� kvtina. Siln�, smysln�, a pesto delik�tn�... jasmine... nov� exkluzivn� d�msk� ada slavn� sv�carsk� hodin�sk� znacky ozdoben� svoj� jemnost� � n�dhern� kytka nzn kvetouc� na zensk�m z�pst�. Jasmine, jm�no von�c� tajemn�mi d�lkami Asie a Orientu, zosobnn� zensk� jemnosti a elegance. M� mnoho v�znam: c�nsk� kestn� jm�no Jian Ming, jehoz prvn� c�st znamen� dobr� a kr�sn�. Kr�lovna kvtin z indick�ch zahrad, kde byla v d�vn�ch casech kultivov�na. Nebo nzn� a jemn� s�p, kter�m hindsk� bh l�sky Kama prot�n� srdce milenc... mzete si vybrat, n�zev Jasmine mluv� s�m za sebe. ada Jasmine zstala vrn� tradici sv� znacky a zachovala si vsechny prvky charakteristick� pro d�msk� hodinky RAYMOND WEIL: pouzdro smysln zaoblen�ch tvar, ladn spl�vaj�c� okraje lunety, ve sperkov� verzi oz�en� leskem diamant, n�ramek jemn obj�m� z�pst� a zv�razuje jeho eleganci, c�seln�k kr�sl� mode malovan� rucicky ve tvaru nzn�ch l�stk � Jasmine vyzauj�c� klasiku, m�du a exkluzivitu, je vs�m, co potebuje soucasn� zena ve stylu RAYMOND WEIL. Avsak stylov� zeny b�vaj� promnliv� jako kvtiny v zahrad. Stejn i jasmine mze b�t automat ci quartz, s diametrem 29 ci 35 mm, s diamanty nebo bez, z nerez oceli nebo rzov�ho zlata. Jasmine dok�ze rozz�it oci zen z V�chodu i Z�padu. Nov� verze na kozen�m em�nku se perfektn hod� pro vecer str�ven� ve v�ru velkomsta, jej� zlat� pouzdro s diamanty zaz�� jako beng�lsk� ohn. Jasmine je v�c nez symbolem zeny, je poctou jej� kr�se...

Nov� kvtina ze zahr�dky Raymond Weil o the sound of the pipa, a new flower has just bloomed in the RAYMOND WEIL garden. Full-bodied, voluptuous and yet delicate, Jasmine, the new exclusively feminine collection of the Swiss watchmaking brand, adorns itself in all its finery, blossoming like the most beautiful of flowers on ladies' wrists. jasmine, a name from a far-away place, from Asia and the Orient, embodies the absolute femininity of its wearer. Whichever interpretation you prefer, whether it be the Chinese first name, "Jian Ming", the first part of which represents the good and the beautiful; or the queen of the flowers in India's gardens, where it has been cultivated since the dawn of time; or the soft and ever gentle thorn that pierces the heart of lovers chosen by Kama, the Hindu god of love, the name "Jasmine" already speaks for itself... In the brand's purest tradition, the new Jasmine collection combines all the elements of RAYMOND WEIL's feminine watches: a voluptuously rounded, curved case; horns merging perfectly with the bezel in its most discreet version, or submerged in the brilliance of its diamonds in the set version; bracelet wrapping harmoniously around the wrist in refined elegance; dial embellished with blue-tinted, leaf-shaped hands � jasmine exuding modernity, classicism and exclusivity is the perfect reflection of the RAYMOND WEIL woman. However, the RAYMOND WEIL woman is as varied as the flowers in a garden. In its automatic or quartz version, with a 29 or 35mm diameter, with or without a diamond setting, in stainless steel or pink gold, the Jasmine will light up women's eyes from East to West. In its version on a leather strap, the new-born from RAYMOND WEIL would be perfect for an evening in town with its pink gold case and its diamonds reflecting like Bengal lights. Jasmine, more than an emblem, a homage to women!

T

WWW... hodinky-raymondweil.cz raymond-weil.com


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

vozidel si turistick� autobusy s antony a dals�mi auty s modr�m maj�kem nezadaj�. Dvod je prost� � s�dl� tu policejn� prefektura i soud. Svou kancel� s v�hle-

PA�ZAN� SE NA TOM, KDE JE VLASTN CENTRUM JEJICH MSTA, NESHODNOU, KAZD� CTVR M� SV�. dem na Seinu tu ml i nejslavnjs� francouzsk� policista � komisa Maigret. Kdyz po n�bez� Zlatn�k projdete d�l smrem po proudu eky, dojdete na neobycejn poveden� n�mst� Dauphine. Po brasserii Dauphine, kam chod�val komisa Maigret se sv�mi inspektory, uz sice nen� ani pam�tky, ale samo n�mst� stoj� za vidn�. Kop�ruje tvar ostrova a smrem od monument�ln� budovy soudu se uzav�r� do �zk�

Lucembursk� zahrada se za hezk�ho pocas� pro Pa�zany st�v� m�stem proch�zek i p�tanquov�ch kl�n�. Weather permitting, the Luxembourg gardens are a place for Parisians to walk and hold p�tanque competitions.

f�s and nightlife. Le Marais used to be a Jewish quarter, and even today you can run into groups of Orthodox students or a rabbi on his way to buy Jewish pastries in Rue des Rosiers. It also used to be a quarter of immigrants and bars with a bad reputation. However, these days living in Marais has become "chic" and it is di cult to find a place here. And it isn't easy either to find your way through the endless crowds constantly cramming the streets of Marais. People spend their days working, shopping and sitting in caf�s, and in the evenings the local bars, clubs and restaurants open their doors. Finding an empty barstool in the evening or a table at lunchtime takes a lot of concentration, an ability to find your way through a crowd and sometimes even sharp elbows. And you need to stay alert even during meals. The tables are usually so close to each other that you might end up taking a bite from your neighbour's plate!


S l ov a k i a S k i & T h e r m a l

w w w. s l o v a k i a . t r a v e l

...mal� krajina vek�ch U n�s nezamrznete!

z �z itkov EUR�PSKA �NIA

Tento projekt je spolufinancovan� z prostriedkov ERDF.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

V Ab� Dhabi najdete vsechny kuchyn svta. In Abu Dhabi you can find all cuisines of the world.

Sv�ho casu b�vala ctvr Montmartre stedobodem umleck�ho svta. In its heyday, the Montmartre district was a centerpoint of the arts world.

a kr�tk� ulicky �st�c� na most Pont Neuf. Prakticky cel� n�mst� zab�r� parc�k s platany vysypan� nazloutl�m p�skem. Ide�ln� m�sto na malou partii p�tanque pro ty, kdo si nejsou moc jisti a neradi by sv� umn� ukazovali publiku. KOULE SVIST� ZAHRADOU

MAIGRET DOESN'T LIVE HERE ANYMORE

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Come and join us in Paris and experience the Christmas illuminations on the Ei el Tower. We will custom-make your holiday in HOLIDAYS Czech Airlines. Contact us at www.holidayscsa.cz.

Na opravdov� p�tanque se mus� jinam, na lev� beh Seiny do Lucembursk� zahrady. Postavit se na hist vedle stars�ch p�n v baretech a s�ck�ch, kte� dok�zou vrhnout zeleznou kouli s milimetrovou pesnost�, vsak chce dost sebevdom�. Trochu kur�ze vsak potebuj� i div�ci. Kdyz v�m prol�tne takzvan� pras�tko, na kter� pak m�� vsichni hr�ci, p�mo ped nosem, je teba zachovat kamennou tv� a dlat jakoby nic, kdyz vas�m smrem posvist� kilov� zelezn� koule. Nejsp�s v�s nestref�, kdyz dok�zou h�zet tak pesn, ale vte jim! Do Lucembursk� zahrady vsak vtsina lid�, obzvl�s za teplejs�ch dn�, chod� na piknik nebo se jen tak povalovat na tr�vn�ku. Ovsem vzdy jen na jedin�m, tzv. povolen�m tr�vn�ku. Ostatn� tr�vn�ky jsou podle informacn�ch tabul� ,,na odpocinku". Jenze na odpoc�v�n� tohle msto nen� zrovna stavn�. I ve chv�l�ch, kdy si najdete m�sto na tr�vn�ku, na lavicce nebo v kav�rn a dost intenzivn se snaz�te nic nedlat, uc�t�te takov� mravence-

The square in front of the city hall is usually also quite busy, but at least you can breathe freely without having to step aside. Head in the opposite direction from Marais and you will reach the bridge to Ile de la Cit� with its Notre-Dame Cathedral, wide streets and sturdy buildings. The atmosphere is rather touristy, but the district remains quite tidy, as policemen are the second most numerous inhabitants of the island and the number of police vans and cars with blue lights rivals the number of tourist buses on the island. The reason is quite simple: this is where the police headquarters and the Supreme Court are located. Even the most famous French policeman, Inspector Maigret, had his o ce here. Head downriver along the Quai des Orf�vres and you will get to the extremely charming square of Place Dauphine. Unfortunately, Maigret's favourite Brasserie Dauphine is no longer here, but the square is still worth seeing. It copies the shape of the island and in the direction towards the monumental Supreme Court building it closes into a narrow short street leading to the Pont Neuf bridge. Virtually the whole square is covered with a park of plane trees with paths of yellow sand. This place is ideal for a game of p�tanque, es-


ASK FOR MORE THAN ORDINARY PREMISES � � � � �

,

.

.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

pecially if you are no expert and are reluctant to show your skill at public. A BALL FLIES IN THE GARDEN

V�nocn nasv�cen� Eiffelovka sv�t� do elektrizuj�c� pa�zsk� noci. Christmas-lit Eiffel Tower shines into the electrifying Paris night.

n� a permanentn� neklid. P�znacn se toto napt� ukazuje okolo V�noc: to totiz s�len� dekorat�i namontuj� na stechu radnice i Ei elovy vze tis�ce miniaturn�ch svtel, kter� pak do noci blikaj� rychlost� stroboskopu. V Pa�zi se prost zije rychle a intenzivn.

For real p�tanque, cross to the left bank of the Seine and go to the Luxembourg Gardens. Joining the elderly gentlemen in berets and jackets able to throw metal balls with millimetre accuracy requires a lot of self-confidence. But it even takes some courage just to watch: having the jack or cochonnet (literally "piglet") land at your feet means that all the players will soon be throwing their one-kilo balls in your direction. They are very unlikely to hit you, though. On warm days, people come to the Luxembourg Gardens to picnic or simply lie on the grass. But that is only allowed in one area of the gardens, called "the permitted lawn". According to the signboards, the rest of the lawns are "for relaxation". Still, this place is not really suitable for resting: even if you sit on grass, bench, or in a caf� in a real attempt to hang around, a funny feeling of unrest enters your body. And this tension is most evident in the run-up to Christmas, when crazy decorators attach thousands of little lights to the city hall roof and to the Ei el Tower, to flash at night at stroboscopic speed. Life in Paris is fast and intense.

TIPY CESK�CH AEROLINI� S CESK�MI AEROLINIEMI DO PA�ZE Z Prahy do Pa�ze denn v 7.10, 12.05, 13.00 a 17.15. Krom soboty pak tak� denn ve 20.50. Z Pa�ze do Prahy krom nedle denn v 6.45 nebo kazd� den v 9.50, 14.40, 15.35 a 19.55. Co ochutnat? Sn�dani v jak�mkoli baru na rohu � croissant a cernou k�vu.Ale nesedejte si, nejleps� je zstat s m�stn�mi na baru. V zim boeuf bourguig non (hovz� na v�n), na V�noce �stice a na Ti kr�le kr�lovsk� kol�c, galette de roi (ale kousejte opatrn, uvnit je figurka). Kam vyrazit? Samozejm do Versailles, alespo do zahrad, nebo se vydejte �dol�m proti proudu Seiny, tak jak to Pa�zan� dlaj� uz v�ce nez sto let. T�m smrem je Rambouillet se z�mkem a zahradami, odtud si pak mzete udlat asi hodinovou proch�zku pes les do Barbizonu. Co si piv�zt? N�kupn� tasku na koleck�ch. Mlad� a �spsn� p�n v elegantn�m pl�sti nebo pan� v ko st�mku na cest dom nenos� n�kup v n�ruc�. T�hnou ho pkn za sebou v njak�m spickov�m mode lu s hlin�kovou konstrukc� a designem budoucnosti.

CZECH AIRLINES' TIPS What to taste? Breakfast (croissant and black co ee) in any corner bar. But do not sit down, it is better to stand at the bar with the locals. During winter, try boeuf bourguignon (beef in red wine), oysters at Christmas and galette de roi (king cake) to celebrate Epiphany. Where to go? To Versailles, of course. Or at least to the gardens. Or go upstream along the Seine, which is what the Parisians have been doing for more than hundred years. This will take you to Rambouillet with its castle and gardens. From there, take an hour-long walk through the forest to Barbizon. What to bring? A shopping bag on wheels. their On way from work, young and successful gentlemen in suits or ladies in elegant coats do not carry bags. They like to carry their groceries in a designer bag on wheels with aluminum constructions and futuristic designs. How to blend in? Speed up your pace, cross the road

WITH CZECH AIRLINES TO PARIS From Prague to Paris daily at v 7.10, 12.05, 13.00 and 17.15. Except for Saturdays also daily at 20.50. From Paris to Prague except for Sundays daily at 6.45 or every day at 9.50, 14.40, 15.35 and 19.55.

Jak zapadnout? Zrychlit krok, pech�zet na cervenou, trochu se nad vs�m ofrovat a neztratit humor, kdyz se metro zastav� uprosted tunelu.

on red, stay cool in every situation and do not lose your wit even if your train stops in the middle of a tunnel.


Model EL03001B / Specifikace / Mechanick� automat ORIENT caliber 40N5A Made in Japan. Automat natahovan� pohybem ruky, ukazatel rezervy chodu, ukazatel data, celonerezov� pouzdro a p�sek, saf�rov� sklo, d�nko na z�vit, sroubovac� korunka, extra n�razuvzdorn�, jednosmrn otocn� luneta, vodotsn� do 200 m, prmr 46,00 mm. Certifik�t podle normy ISO 6425 pro potapcsk� hodinky, ISO 764 pro antimagnetick� hodinky and ISO 1413 pro n�razuvzdorn� hodinky.

Seznam prodejen najdete na www.tophodinky.cz Ofici�ln� str�nky: www.orient-watch.com


| T�MA | TOPIC Text Lucie Kettnerov� Foto Archiv

D�rky, kter� jinde nekoup�te

Presents you won't find anywhere else


| T�MA | TOPIC

Sehnat skutecn origin�ln� v�nocn� d�rek je dnes pkn� dina. Obchodn� centra nab�zej� velmi podobn� sortiment, nab�dka na webu je zase tak sirok�, ze byste si museli vz�t p�r dn� dovolen�, abyste se v n� alespo trochu zorientovali. Proto se na cest�ch Ceskou republikou v tom kter�m kraji vyplat� poohl�dnout se po m�stn�ch specialit�ch. M�me pro v�s p�r tip.

These days, finding a truly original Christmas gift is no simple task. Shopping malls o er much the same assortment of goods, while the choice on the web is so broad that you would need a few days of vacation to get your bearings. That is why it is worth looking out for regional specialties while travelling in the various areas of the Czech Republic. We have a few tips for you.

PRAHA

SACHY ODN� DO KR�SY

D�rky s panoramatem Hradcan nebo zmensenina Pet�nsk� rozhledny jsou obehran�. Chcete-li nco origin�ln�ho, nechote po hlavn�ch tras�ch, ale zamite do pilehl�ch ulicek, kde jsou ukryty mal� ateli�ry nebo d�lny, v nichz si urcit vyberete. Jen kousek od Staromstsk�ho n�mst� se nach�z� sperkask� ateli�r Graciell, v nmz krom sperk s kameny najdete i v�robky z c�nu. Rucn lit� sachov� figurky pots� jak hr�ce, tak milovn�ky netradicn�ch dekorac�. V nab�dce maj� dvaadvacet rzn�ch sachov�ch set v rozlicn�ch povrchov�ch �prav�ch, ladn� do stylu vojensk�ho, loveck�ho nebo kubistick�ho, do doby rudolfinsk� a husitsk�. Kontakt: Graciella, Kaprova web: graciella-cz.com , Praha ,

JIHOCESK� KRAJ HODOVAT JAKO NA KR�LOVSK�M DVOE

PRAGUE

BEAUTIFUL CHESS SETS

Blcick� skl�rna se zab�v� v�robou replik a reminiscenc� historick�ho skla, a to tradicn�m stedovk�m zpsobem, jen za pouzit� modernjs�ch energi�. Nejvts� c�st produkce tvo� n�pojov� sklo z doby renesance, tedy c�se a poh�ry, v nab�dce ale naleznete i dzb�ny, v�zy a dals� uzitn� i dekorativn� pedmty. Z�jemci o tradicn� v�robu mohou zav�tat do pilehl� d�lny, a pokud bude pan humistr dobe naladn, nech� v�s fouknout do skl�sk� p�saly. Kontakt: V�clav Vlas�k, n�m. J. Kucery d�lny je leps� si domluvit pedem na tel. + www.sklarnabelcice.cz , Blcice (n�vstvu ), web:

PLZESK� KRAJ

SEL TUDY, ML DUDY

Gifts featuring a panorama of the Prague Castle or the Pet�n lookout tower have already become a bit dull. If you want something original, do not follow the main tourist routes but head into the adjacent little streets that hide small studios and workshops where you will surely find what you are looking for. Only a short way away from the Old Town Square is the Graciella jewellery studio. Besides jewellery, they also have handmade articles of tin there. The hand-cast chess pieces will delight both players and admirers of non-traditional decoration. The Graciella studio sells twenty-two di erent chess sets with various finishes, fashioned in military, hunting or Cubist styles, or evoking the times of Rudolph II or the Hussites. Contact: Graciella, Kaprova web: graciella-cz.com , Prague ,

Rucn vyr�bn� chodsk� dudy z d�lny Miroslava Janovce mzete m�t i vy. Dudy samotn� jsou z javo-


| T�MA | TOPIC

ru, hrusn, svestky ci jablon, z�sobn�k vzduchu pak z koz�, telec� a v�jimecn i lisc� kze. Vzduch do z�sobn�ku vh�n� pomocn� devn� mch potazen� kz�. Pan Janovec vyr�b� cesk� dudy uz tet� desetilet�, jejich cena v z�kladn� zdoben� verzi zac�n� na Kc. Kontakt: Miroslav Janovec, Malonice web: www.janovec.pianokocum.eu , Horsovsk� T�n,

SOUTH BOHEMIA REGION A ROYAL COURT

A FEAST LIKE AT

The Blcice glassworks produces replicas of historical glass using traditional, medieval techniques (only their power source is modern). The largest part of its production consists of drinking utensils from the Renaissance period, i.e. glasses and goblets, but the selection also includes pitchers, vases and other practical and decorative objects. Those interested in traditional artisanship can visit the adjacent workshop where, if the master glassmaker is in a good mood, he will let you have a go at glass-blowing. Contact: V�clav Vlas�k, n�m. J. Kucery web: www.sklarnabelcice.cz , Blcice (to visit ), the workshop, it is better to call in advance, tel. +

PILSEN REGION �STECK� KRAJ LEGEND�RN� RYBICKA SE VRAC�

A PIPER'S PARADISE

Historie v�roby noz v Mikul�sovic�ch se p�se jiz v�ce nez dv stolet�. �spsn se da� i m�stn� firm Mikov, kter� dok�zala nav�zat na tradici mal�ch kapesn�ch noz zvan�ch rybicka. Kdysi korunov� noz�k vsak casem nabral na kvalit. Limitovan� edice vyroben� k p�lezitosti . v�roc� existence znacky Mikov m� stenku razenou z hlin�ku a opatenou cerven�m eloxem. Na cepeli je vyerodov�n letopocet � a kazd� nz m� svj c�slovan� certifik�t. Stenka nejluxusnjs�ho zav�r�ku je z masivn�ho st�bra opaten�ho puncem, cepel je vyrobena z damasc�nsk� oceli s kr�snou strukturou a kresbou. Na n�kup tohoto skvostu si pipravte Kc. Kontakt: Mikov, s. r. o., web: www.mikov.cz Mikul�sovice ,

You too can own some handmade Chod bagpipes from the workshop of Miroslav Janovec. The bagpipes are made of maple, pear, plum or apple wood and the air bag is fashioned from goat, calf or, less usually, fox skin. Air is blown into the bag with the help of a leather-coated wooden bellows. Mr. Janovec has been making bagpipes for three decades. The price of a basic set of bagpipes starts at CZK 13,500. Contact: Miroslav Janovec, Malonice web: www.janovec.pianokocum.eu , Horsovsk� T�n,

�ST� REGION IS BACK

THE LEGENDARY "FISH" PENKNIFE

LIBERECK� KRAJ

S�KY PRO DTI I RODICE

Speci�ln�m san�m opaten�m lavickou, �d�tky a brzdn�m mechanismem se �k� vlcky. A zat�mco kdysi se jejich v�rob vnovala ada truhl�, dnes zstal v�robce jedin�, tedy vlastn dva � otec a syn Noskovi z Roprachtic na Semilsku. Vlcky jsou pevn� a bezpecn� san, a proto v nich rodice r�di voz� sv� mal� ratolesti. San mohou na v�let tlacit ped sebou jako koc�rek a pi j�zd z kopce nastoup� na pecn�vaj�c� lyze vzadu. Cena san� se pohybuje od do Kc. Kontakt: Jan Nosek, Roprachtice

The history of knife-making in Mikul�sovice goes back more than two centuries. The local Mikov company is doing well too. It has managed to build on the tradition of small fish-shaped penknives dubbed "fishes". However, what once was a cheap knife available for a pittance has improved in quality quite a bit. The limited edition produced to commemorate the 55th anniversary of the Mikov brand has an alumin ium haft and is coated with red eloxal. The years 1955� 2010 are engraved on the blade and each knife has its own numbered certificate. The handle of the most luxurious switchblade is made of solid silver stamped with a hallmark and the blade is made of Damascus steel with a beautiful texture and surface pattern. To buy this fine piece of craftsmanship, set aside CZK 11,988. Contact: Mikov, s. r. o., Mikul�sovice , web: www.mikov.cz

PARDUBICK� KRAJ KRVE

VLASTN� ERB I BEZ MODR�

Rodinn� erby, kter� navrhuje a rucn vytv�� heraldik Zdenk Velebn�, mze v Cech�ch uz�vat kazd� rod, osoba, spolek nebo firma. Heraldik pi tvorb vych�z� nap�klad ze jmen, m�st narozen�, historick�ch pra-

LIBEREC REGION THEIR PARENTS

SLEDGES FOR CHILDREN AND

A special sledge equipped with a bench, handlebars and brake mechanism is called vlcky. Once this kind of


| T�MA | TOPIC

sledge was made by many carpenters, but there is only one left today. Well, actually there are two � father and son of the Nosek family from Roprachtice in the Semily region. Vlcky is a solid and safe sledge and is therefore popular with parents who like to thrill their little children. They can be pushed like a pram, and when going downhill the adults can step on the protruding skis at the back. The price ranges between CZK 1,300 and 1,800. Contact: Jan Nosek, Roprachtice

PARDUBICE REGION OF ARMS

ANYONE CAN OWN A COAT

Coats of arms, designed and hand-painted by the heraldist Zdenk Velebn�, can be used by any family, person, association or company in the Czech Republic. The heraldist's creations take their inspiration from the customer's names, places of birth, historical origins and hobbies. Each design is an original and the final design is really only up to you. It may take the form of a seal, badge, business card, plaque or flag and can, for example, be a unique wedding or anniversary gift. Contact: Velebn� & Fam, s. r. o., Nygr�nova , �st� nad

men a kon�ck zadavatele. Kazd� n�vrh motiv je origin�l a jeho v�sledn� ztv�rnn� je jen na v�s. Mze m�t formu peceti, odznaku, vizitky, n�stnn�ho znaku ci vlajky a st�t se origin�ln�m d�rkem nap�klad ke satku nebo k zivotn�mu jubileu. Kontakt: Velebn� & Fam, s. r. o., Nygr�nova Orlic�, web: www.velebny.cz , �st� nad

Orlic�, web: www.velebny.cz

VYSOCINA REGION

FUSED GLASS

KRAJ VYSOCINA

NASKL�DAT A NECHAT SP�CI

Fusing je jednou z nejstars�ch technologi� skl�stv�, pi n�z se poskl�daj� rznobarevn� kusy skla do pozadovan�ho tvaru a specou se v peci pi vysok� teplot. Miloslav Dvo�k si vytv�� vlastn� taveninu, v n�z je dekor v cel�m prostoru utaven� desky, takze vznik� jak�si trojrozmrn� varianta. Kazd� v�robek je origin�lem, a to nejenom v barv, ale i ve struktue skla. Pan Dvo�k nab�z� m�sy, sv�cny i hrnky na k�vu. Kontakt: Miloslav Dvo�k, Janstejn web: home.tiscali.cz/fusing , Horn� Dubenky,

Fusing is one of the oldest glassmaking technologies, whereby di erent-coloured pieces of glass are assembled into the desired shape and then fused together at high temperatures. Miloslav Dvo�k creates his own three-dimensional designs. Each article is an original, not only in colour but also in the structure of the glass. Mr. Dvo�k o ers bowls, candlesticks and mugs. Contact: Miloslav Dvo�k, Janstejn web: home.tiscali.cz/fusing , Horn� Dubenky,

SOUTH MORAVIA REGION IN OSTRICH FEATHERS

BEDECK YOURSELVES

JIHOMORAVSK� KRAJ PE�M

OZDOBTE SE PSTROS�M

Farma v Doubravic�ch se zab�v� chovem zejm�na pstros africk�ch, jejich slechtn�m, zpracov�n�m masa a pstros�ch produkt. Netradicn� kosmetika ze pstros�ho tuku m� v�razn� �cinky pi l�cen� jizev, kozn�ch ekz�m a tlum� revmatick� bolesti a artritidu. Pstros� kze je kvalitou srovnateln� s luxusn� kz� z krokod�la a pedpokl�d� se, ze ji casem zcela nahrad�. Doubravic-

The farm in Doubravice mainly breeds African ostriches and processes their meat and other ostrich products. Non-traditional cosmetics made of ostrich fat have profound medicinal e ects in the treatment of scars, skin eczema and relieving rheumatic pain and arthritis. Ostrich leather is comparable quality-wise to luxury crocodile skin and is expected to replace it completely one day. In Doubrava it is fashioned into purses, handbags or belts. Their products are the proud bearers of the "MORAVSK� KRAS regional product" trademark. Contact: Ostrich farm Doubravice, Jarn� , Doubravice nad Svitavou, web: www.pstrosifarmadoubravice.cz


| T�MA | TOPIC

Kazd� kousek ze skl�sk� d�lny pana Dvo�ka na Vysocin je origin�l. Each piece from Mr. Dvo�k's Vysocina glassworks is an original.

t� z n� vyr�bj� teba penzenky, kabelky nebo opasky. Jejich produkty jsou hrd�mi nositeli ochrann� zn�mky ,,MORAVSK� KRAS region�ln� produkt". Kontakt: Pstros� farma Doubravice, Jarn� , Doubravice nad Svitavou, web: www.pstrosifarmadoubravice.cz

OLOMOUC REGION AN E MAIL

A LETTER SAYS MORE THAN

OLOMOUCK� KRAJ

DOPIS EKNE V�C

Historie velkolosinsk� pap�rensk� manufaktury se datuje uz od konce . stolet�. Rucn� pap�r se zde st�le vyr�b� tradicn�m postupem z bavlny a lnu a pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se pouz�v� zejm�na ve v�tvarn�m umn�, pro v�znamnou osobn� i firemn� korespondenci, reprezentacn� �cely, k tisku bibliofili� a rovnz v knizn� umleck� a restaur�torsk� praxi. Zaj�mav�m d�rkem z n�vstvy Olomouck�ho kraje mohou b�t teba origin�ln� dopisn� sady nebo exkluzivn� svatebn� ozn�men�. Kontakt: Rucn� pap�rna Velk� Losiny, a. s., web: www.rucnipapirna.cz Velk� Losiny ,

The history of paper manufacture at Velk� Losiny dates back to the end of the 16th century. Handmade paper is still produced here from cotton and flax, using the traditional process. For its high quality and centuries-lasting durability it is mostly used in the visual arts, for important private and business correspondence, for printing bibliophile books and also in artistic bookmaking and restoration practice. So if you visit the Olomouc region you can bring back an original letter paper set or paper for an exclusive wedding announcement. Contact: Hand paper manufacture Velk� Losiny, a. s., Losiny , web: www.rucnipapirna.cz Velk�

MORAVSKOSLEZSK� REGION STRAMBERK ONLY

EARS FROM

MORAVSKOSLEZSK� KRAJ STRAMBERKA

USI JEDIN ZE

Strambersk� usi z�skaly jako prvn� cesk� potravin�sk� v�robek ochranu zempisn�ho oznacen� Evropsk� unie,

Stramberk "ears" were the first Czech food product to earn the protection of the geographic denotation of the European Union and can therefore only be produced in the north Moravian town of Stramberk. According to legend, the local inhabitants defeated the invading Tatars. Following a powerful storm one night,


Ve Stredomor� se obycejne� vecer� az kdyz rucicky hodin ukazuj� chut k j�dlu.

Extra panensk� olivov� olej Borges Nen� pesn urcen� hodina. Protoze vn�m�n� casu je jin�. Cas se �d� pocity. Ale tak� p�rodou. Stejn tak naznacuje, ze je cas sb�rat nejleps� olivy ze kter�ch, kdyz se sm�chaj�, vznikne olej jemnjs�, vyv�zenjs�. A zdravjs�. Extra panensk� olivov� olej Borges. Pich�z�, aby v�m uk�zal, ze ve vas� diet nastala zmna: cas z�t na stedomosk� zpsob.

Olivy, jak je nezn�te

To jsou olivy Borges! Olives as you don`t know them

That`s Borges olives! B orges, specialista na stedomoskou dietu, pin�s� adu oliv odrdy Manzanilla t� nejleps� kvality. Olivy Manzanilla Borges jsou masit�, lahodn� jemn� chuti a pitom pevn� a kupav�. Sb�raj� se jak zelen�, tak cern�. Na v�br m�te zelen� s paprickou, zelen� se s�rem, zelen� s p�livou paprickou nebo cern� bez pecky. Olivy se mohou st�t souc�st� sal�t, snack se s�rem i pizzy. Konzumovat je mzete samotn� nebo si je mzete vychutnat s n�poji. V�born se hod� nap�klad k v�nu. Pokud n�hodou nesn�te najednou cel� balen� skvl�ch oliv Borges, jednoduse zakryjete n�dobku cerven�m v�ckem a odloz�te ji do chladnicky na dals� den.

B

orges, specializing in Mediterranean diet, now introduces a new line of the finest Manzanilla olive variety. Manzanilla Borges olives are meaty, of a fine delicious taste, while firm-textured and crunchy at the same time. The olives are harvested when still green or when ripe and black. The green olives come in stu ed with peppers or cheese or hot peppers, while the black ones are available pitted. Borges olives are often found in salads. They also make delicious cheese snack appetizers as well as pizza toppings. They can be consumed on their own or come in handy with drinks. They are simply perfect with wine. Should you not be able to finish the whole jar of Borges olives in one sitting, you can just put the red cap back on again and keep them in the fridge for later.


| T�MA | TOPIC

Z velkolosinsk� pap�rensk� manufaktury pivezete teba rucn dlan� dopisn� sady. From the Velk� Losiny paper manufacture you can for example bring handmade letter sets.

a proto mohou b�t vyr�bny pouze v severomoravsk�m mstecku Stramberk. Podle povsti pemohli m�stn� obyvatel� �tocn� Tatary t�m, ze po nocn� boui prokopali hr�z rybn�ka a jejich lezen� vytopili. Kdyz voda opadla, byly zde pr� nalezeny vaky s lidsk�ma usima, kter� Tatai ut�nali kesanm a pos�lali sv�mu ch�novi. Strambercan� si od t� doby pipom�naj� tento hrzn� n�lez pecen�m cukrov� z pern�kov�ho tsta s obsahem medu a tajn�ho koen�, kter� tvarem pipom�n� pr�v lidsk� usi. ZL�NSK� KRAJ VALASSK� KOLOVR�TEK

they dug through the bank of a pond and flooded the Tatar encampment. When the water receded, the villagers allegedly found bags full of human ears the Tatars had chopped o from Christian heads to send to their khan. Stramberk locals commemorate this horrifying experience by baking gingerbread cookies containing honey and secret spices that are shaped like human ears. ZL�N REGION WALLACHIAN SPINNING WHEEL

Je kr�sn�, je technicky dokonal�, a nav�c pln funkcn�. Devn� kolovr�tek z d�lny V�clava Zbranka slouz� ke sp�d�n� vl�knit�ch materi�l. Pokud vsak netouz�te m�t postavu jako ti padleny z poh�dky Karla Jarom�ra Erbena, nechte hnac� kolo v klidu a jen se kochejte pohledem na kr�snou emeslnou pr�ci. Kolovr�tek mze b�t teba zaj�mavou dekorac� na chat ci chalup. K jeho v�rob se pouz�v� star� vyschl� devo listnat�ch strom, pev�zn svestky, ak�tu, oechu ci jasanu. Kolovr�tek se d� jednoduse rozlozit a pev�zt, cena se pohybuje okolo Kc. Kontakt: V�clav Zbranek, Nerudova Mezi�c�, tel. , / , Valassk�

It is beautiful, technically perfect and what's more, fully functional. A wooden spinning wheel from V�clav Zbranek's workshop is used for spinning fibrous materials. However, if you wish not to have developed the typical spinner's hunch, leave the wheel idle and simply marvel at the glorious workmanship. A spinning wheel can make an interesting decoration in a cottage or cabin. They are made from the dried wood of deciduous trees, particularly plum, acacia, walnut or ash. The spinning wheel can be easily disassembled and moved. The price stands at about CZK 4,000. Contact: V�clav Zbranek, Nerudova Mezi�c�, tel. + ,+ / , Valassk�


| KOMPAS | COMPASS

�steck� kraj Praha

�steck� kraj �st� Region N�zinn� oblasti i horsk� p�sma, n�rodn� parky i prmyslov orientovan� msta. Expanses of lowlands and mountain ranges, national parks and industrialised cities.

To vse nab�z� �steck� kraj. N�vstvn�ky l�k� pedevs�m n�dhern� p�roda Luzick�ch hor, n�rodn�ho parku Cesk� Sv�carsko a chr�nn� krajinn� oblasti Labsk� p�skovce.

�st� Region o ers it all. The biggest tourist draw is the magnificent countryside of the Lusatian Mountains, the Bohemian Switzerland National Park and the protected area of the Elbe sandstone formations.


| KOMPAS | COMPASS

Pravcick� br�na Pravcick� Gate Nejnavstvovanjs� atrakce n�rodn�ho parku Cesk� Sv�carsko je mozn� vbec nejkr�snjs�m p�rodn�m �tvarem u n�s. Urcit je ale nejvts� pirozenou skaln� branou na nasem kontinentu a jako takov� se uch�z� o z�pis do seznamu svtov�ho ddictv� UNESCO. K Pravcick� br�n neodmysliteln pat� tak� vedle stoj�c� v�letn� z�mecek Sokol� hn�zdo, kde si n�vstvn�ci t�hle jedinecn� p�rodn� pam�tky mohou d�t j�dlo a pit� a kochat se pi jeho konzumaci pohledem na impozantn� skaln� �tvar. The most visited attraction in the Bohemian Switzerland National Park is perhaps the most beautiful natural formation in the country. It is definitely the largest natural rock gate in Europe and as such is a candidate for designation as a UNESCO world heritage site. Pravcick� Gate is also inseparable from the nearby tourist inn called Falcon's Nest, where the visitors to this unique natural monument eat and drink while taking in the view of this impressive rock formation.

inzerce

BOSCOLO PRAGUE

Relax your body and soul in our charming Roman SPA... Let yourself be spoilt by our chef who prepares your delicious three course menu right in front of your eyes... Boscolo Prague Hotel, Senov�zn� n�mst� 13, 110 00 Prague 1, tel: +420 224 593 111, reservation@carloiv.boscolo.com, www.boscolohotels.com


| KOMPAS | COMPASS

Litomick� kapitula The Litomice Chapter Na v�znamn�m kastel�nsk�m hrad v Litomic�ch zalozil kn�ze Spytihnv II. roku kapitulu u kostela sv. Stp�na a jej� sbor kanovn�k pot� bohat obdaroval. Jak b�valo zvykem, i u t�to kapituly vznikla skola, kter� v�znamn pispla k vytvoen� vrstvy vzdlan�ho, resp. gramotn�ho obyvatelstva. Sami duchovn� stvoili jak�si prvn� pr�vn� dokumenty o zalozen� t�to kapituly, coz v soucasnosti pedstavuje velmi cennou pam�tku � jedna ze zakl�dac�ch listin totiz obsahuje text v cesk� eci. Jde o nejstars� dochovan� z�pisy psan� cesky. In , at the important castle in Litomice, Prince Spytihnv II founded the Chapter of the Church of St Stephen and bestowed a rich endowment on its capitulary congregation. As was then customary, a school was established alongside the Chapter. It significantly contributed to the creation of a well-educated � or at least literate � class of the population. The clergymen drew up something similar to founding documents of this Chapter, leaving a very valuable relic, since one of these contains a text in the Czech language. It is the oldest extant written record in the Czech language.

Teplice Teplice L�zesk� msto lez�c� v kotlin mezi Krusn�mi horami a Cesk�m stedoho�m nab�z� sv�m n�vstvn�km l�cebn� a relaxacn� procedury v nkolika l�zesk�ch domech. Jejich sluzby jsou zameny pev�zn na pohybov� a nervov� apar�t, k cemuz pisp�vaj� i dva m�stn� term�ln� prameny � Prav�dlo a Hynie. Mnozstv� park, p�jemn�ch kav�rnicek a restaurac� spolu s blahod�rn�mi zdravotn�mi l�zesk�mi �cinky vyslouzilo Teplic�m v minulosti pezd�vku ,,mal� Pa�z" a pil�kalo sem adu v�znamn�ch st�tn�k i slavn�ch umlc. This spa town lies in a hollow basin between the Krusn� hory and Cesk� stedoho� mountain ranges. To its visitors it o ers curative and wellness treatments in several spa buildings. The services are focused primarily on treating musculoskeletal complaints and nervous disorders, aided by two local hot springs � Prav�dlo and Hynie. The town's many parks, pleasant caf�s and restaurants, along with the spa's beneficial health e ects, earned Teplice the nickname "Little Paris" and lured a number of prominent statesmen and famous artists to visit.


| KOMPAS | COMPASS

Hora �p �p Mountain Nedaleko Roudnice nad Labem, jednoho z nejstars�ch cesk�ch mst, pout� jiz od d�vn�ch cas pozornost lid� n�padn� vyv�senina a pam�tn� m�sto cesk� mytologie a historie. Pr�v sem totiz podle povsti pisel praotec Cech, rozhl�dl se po okoln� krajin a prohl�sil ji za domov sv�ho lidu. M�n nez pt set metr vysok� vrch pipom�n� sv�m tvarem stolovou horu, kter� je v okoln� krajin viditeln� jiz z d�lky. Na �pat� �pu vyvraj� ti prameny, z nichz jeden je odjakziva povazov�n za l�civ�. Near one of the oldest Czech towns, Roudnice nad Labem, there is a conspicuous hill that has attracted people's attention since ancient times. It is a memorable place in Czech mythology and history. According to legend, it was here that the founder of the Czech nation stood, surveyed the surrounding countryside and declared it his people's homeland. The less than metre high hill resembles the shape of a table mountain and is visible from afar as it sticks out of the surrounding landscape. At the foot of �p mountain there are three springs, one of which has been used for medicinal purposes since time immemorial. inzerce


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Robert Neumann Foto Profimedia

Kyjev Kiev

Msto zlat�ch kupol�

The City of Golden Domes


Vas�m prvn�m dojmem z ukrajinsk� metropole bude jist �zas, jak kr�sn� msto to je a jak pekvapeni t�m faktem jste. Ukrajinci Kyjev casto naz�vaj� ,,matkou mst" a maj� k tomu p�dn� dvody.

Your first impression of the Ukrainian metropolis is bound to be astonishment at how beautiful it is and how little you expected it. Ukrainians often call Kiev the "mother of all cities" and for a good reason.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

O

ver millennium and a half of history the city has had its ups and downs. Badly damaged, Kiev rose like the phoenix from the ashes of WWII and withstood the repressions of the Soviet regime to become the bustling capital of independent Ukraine. A patchwork of di erent historical influences, this city reflects them all � the myriad golden domes of Kievan Rus churches stand beside colossal Soviet architecture, turn of the th century palaces mix with opulent st century o ce buildings, Byzantine frescoes depict Christian saints while Kiev's parks are adorned with statues of national heroes and also Lenin. CITY ON THE RIVER DNIEPER

Legend has it that there was once a royal family of brothers Kyi, Schek, and Khoryv, and their beautiful sister Lybed. With their parents killed by invaders, they searched for a new place to settle. They found it by seven majestic hills on the river Dnieper. In honour of the eldest brother they called it Kyiv, Kiev. It was the spring of the year 482 A.D., more than 1,500 years ago. By the end of the 9th century the royal city became the political centre of the Eastern Slavs, adopting Christianity as the o cial religion in 988 A.D. It was from Kiev that the Orthodox Church spread its influence through Russia. CHURCHES WHEREVER YOU LOOK

Pr�v z Kyjeva se kdysi kesanstv� zacalo s�it mezi v�chodn� Slovany. It was from Kiev that Christianity once began to spread among eastern Slavs.

B

hem pldruh�ho tis�ce let sv� historie Kyjev zazil vzestupy i p�dy. Tzce ponicen� msto povstalo jako f�nix z popela druh� svtov� v�lky a odolalo repres�m sovtsk�ho rezimu, aby se stalo rusn�m hlavn�m mstem nez�visl� Ukrajiny. Je mozaikou rzn�ch historick�ch vliv, kter� se vsechny prom�tly do jeho soucasn� podoby � nescetn� zlat� kupole chr�m Kyjevsk� Rusi se m�s� s kolos�ln� sovtskou architekturou, pal�ce z pelomu . a . stolet� se st�daj� s pomp�zn�mi administrativn�mi budovami . stolet� a byzantsk� fresky zobrazuj� kesansk� svtce, zat�mco v kyjevsk�ch parc�ch naraz�te na sochy n�rodn�ch velik�n i Lenina. MSTO NA DNPRU

Legenda tvrd�, ze kdysi tu byla jedna kr�lovsk� rodina, brati Kyj, Scek a Chorv a jejich kr�sn� sestra Lybe. Jejich rodice zabili n�jezdn�ci, a tak se sourozenci vydali hledat m�sto, kde by se usadili. Nasli je na sedmi majest�tn�ch kopc�ch u eky Dnpr. Na pocest nejstars�ho bratra s�dlist pojmenovali Kyiv � Kyjev. To bylo ped v�ce nez patn�cti sty lety, psal se rok 482. Ke konci 9. stolet� se kr�lovsk� msto stalo politick�m centrem v�chodn�ch Slovan a v roce 988 se kesanstv� stalo

Wherever you turn in Kiev, the city's rich historical and cultural heritage is manifested in the form of churches. None is more awe-inspiring than the Orthodox Monastery of Holy Assumption Kiev-Pechersk Lavra from the 11th century. Situated on a hill overlooking the river south of the city centre, it draws hundreds of thousands of pilgrims. Its domes and Great Bell Tower dominate the city skyline, competing only with the giant Rodina Mat, or Motherland, monument recalling the Soviet Union's defeat of Nazi Germany. The monastery reaches up to the sky but also goes deep underground, with three churches and the tomb of St. Anthony, an 11th century ascetic, below the surface. You need to buy candles to light your way through the dark maze of narrow passageways and caves where monks worshipped, lived, died and were buried. Their mummified bodies still rest in nooks carved out of the stone. It is quite an otherworldly experience. The complex also houses the Ukrainian Museum of Historical Treasures. Don't miss its breathtaking collection of Scythian gold, it is an absolute must. Continue your tour of Orthodox architectural marvels to the so-called Upper City and visit St. Sofia's Cathedral boasting thirteen blue and gold cupolas. Its impressive exterior was rebuilt in the Baroque style in the 17th century but inside you will find spectacular, millennium-old Byzantine frescoes and mosaics,


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

ofici�ln�m n�bozenstv�m. Z Kyjeva se pak pravoslav� rozs�ilo do cel�ho Ruska. CHR�MY, KAM SE POD�V�S

as well as tombs of the Kievan princes, including Yaroslav, who founded the church in 1136 to celebrate his victory over hostile nomads. THE MONTMARTRE OF EAST EUROPE

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Do you want to escape the tourist crowds, yet marvel at magnificent churches, take a cruise on a mighty river, visit fine museums and enjoy great cuisine? Then let us take you to the Ukrainian capital of Kiev. HOLIDAYS Czech Airlines will prepare a stay tailor-made for you. Contact us at www.holidayscsa.cz.

Kamkoli se v Kyjev vyd�te, naraz�te na bohat� historick� a kulturn� ddictv� v podob kostel. Z�dn� ale nen� tak dechberouc� jako pravoslavn� kl�ster z 11. stolet� Kyjevskopecersk� l�vra. Tyc� se na kopci nad ekou jizn od centra msta a pitahuje statis�ce poutn�k. Jeho kupolovit� stechy a velk� zvonice dominuj� panoramatu msta a konkuruje mu snad jen ob� monument Matky Vlasti, pipom�naj�c� v�tzstv� Sovtsk�ho svazu nad nacistick�m Nmeckem. Chr�m se dot�k� nebes, ale sah� i hluboko pod zem, kde se nach�zej� ti modlitebny a hrobka askety svat�ho Anton�na z 11. stolet�. Kupte si sv�cky, aby v�m osvtlily cestu temn�m labyrintem �zk�ch chodeb a jeskyn�, kde se mnisi modlili, zili, um�rali a kde byli i pohb�v�ni. Je-

Take a stroll on the pleasant Andriyivsky Spusk, once the shortest way from the Upper Town to Podol, or the Lower Town. The 19th century brick buildings along this steep winding street now house artists' studios, galleries, jewellery and antique stores, where you can find everything from Byzantine icons to avant-garde art, as well as elegant restaurants, bars and bohemian cafes. A young street musician will play electric guitar on a corner while a little farther you can listen to pensioners plucking the strings of the bandura, a traditional lute-like instrument. Children will admire the jugglers and adults can survey the vendors' merchandise, ranging from tourist trinkets to exquisite village textiles.

Ped temi lety zav�tala do Popradu i anglick� kr�lovna Alzbta II. The British Queen Elisabeth II visited Poprad three years ago.

jich mumifikovan� tla dodnes odpoc�vaj� v z�kout�ch vytesan�ch do sk�ly. Ve sv�ckami osvtlen�m podzem� si budete pipadat jako v jin�m svt. V kl�stern�m komplexu tak� s�dl� Ukrajinsk� muzeum historick�ch pam�tek. Nenechte si uj�t pekr�snou sb�rku skytsk�ho zlata, jinde takovou nenajdete. V pouti po pravo-

Look out for "Richard's castle", a house in the shape of a medieval castle which has splendid views of Podol and bridges over the Dnieper. A few houses away is no. 3, where Mikhail Bulgakov, the famous author of The Master and Margarita, spent many years and which is now a museum dedicated to the writer. Car tra c is

U poulicn�ch st�nk nakoup�te od zeleniny pes oblecen� az teba po n�dob�. At the street stalls, you can buy everything from vegetables through clothing to tableware.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVOU... Chcete se vyhnout davm turist, ale z�rove obdivovat majest�tn� chr�my? Plavit se po mohutn� ece, ale tak� navst�vit zaj�mav� muzea a vychutnat si dobrou kuchyni? Pak n�m dovolte vz�t v�s do ukrajinsk�ho hlavn�ho msta Kyjeva. Pobyt p�mo na m�ru v�m piprav�me v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte n�s na www.holidayscsa.cz.

slavn�ch architektonick�ch z�zrac�ch pokracujte v tzv. Horn�m mst a navstivte katedr�lu sv. Sofie, kter� se mze pochlubit tin�cti modr�mi a zlat�mi kupolemi. Jej� psobiv� exteri�r byl v 17. stolet� pestavn v barokn�m slohu, ale uvnit najdete velkolep�, t�m tis�c let star� byzantsk� fresky a mozaiky stejn jako hrobky kyjevsk�ch kn�zat. Je mezi nimi i hrob Jaroslava, kter� tuto katedr�lu nechal v roce 1136 postavit na pam sv�ho v�tzstv� nad nep�telsk�mi kocovn�ky. V�CHODOEVROPSK� MONTMARTRE JE V KYJEV

banned from much of the street, adding to its charm. You may feel like you have just walked down an East European version of Montmartre. THE CITY'S HEART AND MAIN ARTERY

Projdte se po p�jemn� ulici Andrijivskyj uzviz, coz b�vala nejkrats� cesta z Horn�ho msta do Podolu, Doln�ho msta. V cihlov�ch domech z 19. stolet� lemuj�c�ch tuto strmou klikatou ulici se nyn� nach�zej� ateli�ry v�tvarn�k, galerie, sperkastv� a obchody se starozitnostmi, kde najdete vse od byzantsk�ch ikon po avantgardn� umn�. Rovnz jsou zde elegantn� restaurace, bary a boh�msk� kav�rny. Na jednom rohu bude mlad� poulicn� umlec hr�t na elektrickou kytaru a jen o kousek d�le uvid�te dchodce, jak brnkaj� na struny bandur, tradicn�ch n�stroj pipo-

Where Andreevsky Spusk binds the past and the future, the symbolically named Independence Square represents the modern. This is where the recent historical events unfolded, with thousands of Ukrainians massing in protest. Many will recall the cheerful sea of colour during the Ukrainian "orange revolution". As well as demonstrations, the place is also used for parades, concerts and festivals and is surrounded by many shops, hotels and caf�s. The square, with its grandiose post-war architecture, huge fountains and a large column topped by the patron of Kiev, Archangel Michael, is a good place to start a tour of the vibrant urban spirit of the capital of the new independent Ukraine. If the square is the heart of the city, Kreschatik, the most famous and busiest street in Kiev, is its main artery. Destroyed during WWII, it was rebuilt as a wide boulevard with many important administrative buildings, stylish


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

m�naj�c�ch loutnu. Dti budou obdivovat rzn� kejkl�e a dospl� si zat�m mohou prohl�dnout zboz� podomn�ch obchodn�k, nab�zej�ch vse od turistick�ch cetek po n�dhern� vesnick� textilie. Neopomete se pod�vat na ,,Richardv z�mek", dm ve tvaru stedovk�ho hradu, od nhoz se v�m naskytne �zasn� v�hled na Podol a mosty pes Dnpr. O nkolik dom d�le je c�slo 3, kde proslul� autor Mistra a Mark�tky Michail Bulgakov prozil adu let a kde je nyn� jeho muzeum. Do velk� c�sti ulice nesmj� vj�zdt auta, coz jen umocuje jej� kouzlo. Mozn� budete m�t pocit, ze jste se pr�v prosli po v�chodoevropsk� verzi Montmartru. SRDCE A HLAVN� TEPNA MSTA

Pokud Andrijivskij uzviz propojuje minulost s budoucnost�, pak symbolicky zvan� n�mst� Nez�vislosti pedstavuje vse nov�. Tady se odehr�valy ud�losti mn�c� ned�vnou historii, tady demonstrovaly tis�ce Ukrajinc. Mnoz� si jist vzpomenou na ziv� oranzov� moe bhem ukrajinsk� ,,oranzov�" revoluce. Krom demonstrac� se zde tak� odehr�vaj� pehl�dky, koncerty i festivaly, n�mst� je rovnz obklopeno mnozstv�m obchod, hotel a kav�ren. Toto zulou peplnn� n�mst� se svou grandi�zn� pov�lecnou architekturou, obrovsk�mi font�nami a velk�m sloupem s patronem Kyjeva archandlem Michaelem je vhodn� m�sto, kde zah�jit cestu za pozn�n�m pulsuj�c� duse hlavn�ho msta nov�, nez�visl� Ukrajiny. N�mst� Nez�vislosti je srdcem msta, ale Krescatyk, patrn nejzn�mjs� a nejrusnjs� ulice v Kyjev, je jeho hlavn� tepnou. Krescatyk byl za druh� svtov� v�lky prakticky znicen, ale byl obnoven jako sirok� bulv�r s adou v�znamn�ch administrativn�ch budov, stylov�mi butiky navstvovan�mi elegantn�mi zenami a teba tak� vyhl�senou N�rodn� filharmoni�. Na Krescatyku a v jeho okol� je hojnost kav�ren a restaurac� a st�le se otev�raj� dals� a dals�. Nab�zej� celou adu kulin�sk�ch pozitk. A v�s vsak ani nenapadne j�t po vynikaj�c� vecei sp�t. Kdyz zacne z�e zlat�ch kopul� pohas�nat, rozsv�t� se m�sto nich neonov� svtla cetn�ch bar a klub, kter� vyhov� jak�mukoli vkusu. Vstupte a zjist�te, ze tohle msto se rozhodn um� bavit. KDYZ PRS�, VDOVA PL�CE

boutiques frequented by fashionable women, as well as the reputable National Philharmonic. New caf�s and restaurants are always opening on and o Kreschatik, o ering a range of culinary delights. After a sumptuous dinner, don't even think of going to sleep. When the glow of the golden domes dims, it is replaced by the neon lights of numerous bars and nightclubs catering to all tastes. Step inside and you will learn that this city knows how to party. WHEN IT RAINS, THE WIDOW CRIES

Dchodci brnkaj�c� na struny banduru k Andrijivsk�mu uzvizu tak njak pat�. Pensioners plucking the strings of the bandura somehow go with Andreevsky uzviz.

V Kyjev se historii ned� uniknout na dlouho. Jihov�chodn od Krescatyku se nach�zej� dv historick� oblasti, kter� stoj� za proch�zku. Ve mst najdete plno park a zelen a nejinak je tomu i v Lipk�ch a Pecersku. Koneckonc Lipky se jmenuj� po mlad�ch l�p�ch. Odpocite si na lavicce a pozorujte svt okolo, pak si prohl�dnte Mari�nsk� pal�c, kter� si nechala vystavt carevna Alzbta. Pipom�n� miniaturn� Versailles. Ctvr s mnoha pal�ci a v�stavn�mi domy se postupn

You cannot get away from history for long in Kiev. To the south-east of Kreschatik, there are two historic districts that are worth strolling around. Kiev is full of parks and greenery and Lipki and Pechersk are no exceptions. After all, Lipki is named after lime trees. Take a rest on a bench, watch the world go by, then have a look at Mariinsky Palace commissioned by the Russian empress Elisabeth. It looks like a miniature version of Versailles. With numerous mansions and palaces, the area gradually developed into an adminis-

Na n�mst� Nez�vislosti se odehr�valy ty nejdlezitjs� okamziky postsovtsk� Ukrajiny. The most important moments of post-Soviet Ukraine played out on the Independence Square.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Borsc a vodka, to je m�stn� klasika, kterou prost mus�te ochutnat. Borsch and vodka � the local classics you simply have to taste.

stala administrativn� c�st� msta a tuto spr�vn� roli hraje dodnes. Povsimnte si dom s neobvykl�mi n�zvy, jako nap�klad secesn�ho domu U Plac�c� vdovy s dekorativn�m prvkem na fas�d, kter� pedstavuje kr�snou zenu. Kdyz prs�, kapky dest j� st�kaj� po tv��ch a vytv�ej� iluzi, ze pl�ce. Kyjev toho prost mze nab�dnout az p�lis, od velkolep�ho po mal� detaily. Bhem sv� n�vstvy budete litovat jedin� vci � a to, ze jste nepijeli na dostatecn dlouhou dobu.

trative part of the capital, a role it still plays today. Notice the houses with unusual names, like the Art Nouveau one called the House of the Crying Widow, with a decorative element on the facade representing a beautiful woman. When it rains, drops run down her face, making it look like she is crying. Kiev has simply too much to o er, from the grandiose to the smallest details. During your visit your only regret will be that you did not come for long enough.

TIPY CESK�CH AEROLINI� S CESK�MI AEROLINIEMI DO KYJEVA Z Prahy do Kyjeva denn v 11.25, ve ctvrtek v 16.45, v �ter� a nedli v 17.05. Opacn�m smrem denn v 16.10, ve ctvrtek ve 21.30, v �ter� a nedli ve 21.50. Co ochutnat? Nenechte si uj�t klasick� bosc, subu, coz je sal�t ze sle a epy, vareniky a golubce (plnn� knedl�ky a zeln� listy), m�stn� specialitu kyjevsk� dort a vse zapijte kvasem. Co si piv�zt? Tradicn� ukrajinsk� v�sivky � teba klasick� ,,rucnyky", dekorativn� utrky s geometrick�mi vzory a stylizovan�mi postavickami lid� a zv�at, kter� mly a maj� sirok� vyuzit�. Jak zapadnout? Nikdy neodm�tejte ,,100 gram" vodky. Pohostinn� Ukrajinci v�s t�m jist nepozvou jen na jednu sklenku. Kam vyrazit? Pokud chcete vidt a zaz�t, jak Kyjevan� tr�v� voln� cas, navstivte Truchanovskij ostrov. Tento r�j ryb� je o�zou klidu uprosted velkomsta, s nejhezc�mi pl�zemi u Dnpru a p�jemn�mi kav�rnickami.

CZECH AIRLINES' TIPS What to taste? Do not miss the classic borsch, shuba salad (herring and beets), vareniki and golubtsi (stu ed dumplings and cabbage rolls), the local specialty Kiev cake. Chase it down with a kvas. What to bring back? Traditional Ukrainian embroidery � for example the classic rushnyky, decorative towels with geometric designs and stylized human and animal figures, which had and still have a myriad uses. How to blend in? Never say no to "100 grams" of vodka. The hospitable Ukrainians will almost certainly invite you for more than just one glass. Where to go? If you want to see how Kievans spend their free time, visit Trukhanov ostrov. This fisherman's paradise is an oasis of peace in the city, with the prettiest beaches on the Dnieper and pleasant little caf�s.

WITH CZECH AIRLINES TO KIEV From Prague to Kiev daily at 11.25, on Thursdays at 16.45, on Tuesdays and Sundays at 17.05. In the opposite direction daily at 16.10, on Thursday at 21.30, on Tuesdays and Sundays at 21.50.


Novinka

SUBARU XV A utomobilka Subaru pich�z� se zbrusu nov�m typem crossoveru z kategorie SUV. Tste se na spoustu b�jecn�ch vlastnost� a pekvapen� s vozem Subaru XV. Za v�tecn�mi j�zdn�mi v�kony pi n�zk� spoteb stoj� pohonn� jednotka nov� generace. Skvl� ovladatelnost, jistota za volantem a maxim�ln� bezpec�, na to uz jste si u Subaru urcit zvykli. Vse skvle funguje hlavn d�ky st�l�mu pohonu vsech kol Symmetrical AWD a pokrocil� koncepci dynamick�ho ovl�d�n� podvozku. Automobilka se rozhodla vytvoit dokonal� mstsk� vz. Proto je model XV vybaven celou adou prvk, kter� v�m usnadn� zivot. Za zm�nku stoj� teba pokrokov� informacn� a z�bavn� syst�m. Sikovn� navigace je nav�c kompatibiln� s nejrznjs�mi digit�ln�mi m�dii. Vse je pod�zeno designov� koncepci ,,Protren". Co to znamen�? Jde o kombinaci v�raz ,,profesion�ln� n�stroj" a ,,trendy design". Coz mluv� za vse. Design vozu pirozen spojuje stylov� tvary, vysokou karoserii a obkladov� panely s drazem na bezpec�. Sesti�heln�kov� maska chladice a svtlomety ve tvaru sokol�ho oka pitom jednoznacn odkazuj� ke znacce Subaru. Konstrukt�rm se podailo zajistit dlouh� rozvor, aniz vz zbytecn prodlouzili. Posunut� pedn�ch A-sloupk dopedu podpoilo �zasn� pocit vzdusnosti v kabin. Nov� XV se ve sv� t�d pysn� nejvts�m prostorem pro kolena pasaz�r na zadn�m sedadle. Konstrukce sedadel je navrzena tak, aby byla co nejpohodlnjs� a nejbezpecnjs�. Vsechny verze jsou standardn vybaveny jednoz�novou nebo dvouz�novou automatickou klimatizac� s nov�m druhem chladic� kapaliny. Ta je setrnjs� k zivotn�mu prosted�. D�ky dals�mu izolacn�mu materi�lu, kter� oddluje motorov� prostor, v kabin nav�c klesla teplota vzduchu. T�m se z�rove sn�zilo zat�zen� klimatizace i celkov� spoteba paliva. Na evropsk�m trhu bude Subaru XV k dost�n� bu se z�zehov�mi atmosf�rick�mi motory SUBARU BOXER 1,6 l a 2,0 l DOHC, nebo s dieselov�m motorem SUBARU BOXER DIESEL 2,0 l DOHC s peplov�n�m. Co se t�ce pevodovky, na v�br je bu bezestupov� pevodovka ,,Lineartronic" vyvinut� speci�ln pro tento model, nebo manu�ln� pti � ci sestistupov� pevodovka.


Kdyz picichnes k medic�n, nen� cesty zpt

Jan Pirk

Once you get a taste of medicine, there is no turning back


| OSOBNOST NA PALUB | PERSONALITY ON BOARD Text Jana Bohut�nsk� Foto Profimedia

Profesor Jan Pirk se v kardiochirurgii dostal az na samou spicku. Dnes je pednostou Kardiocentra a Kliniky kardiovaskul�rn� chirurgie v prazsk�m IKEM, od 80. let se pod�l� na rozvoji tohoto oboru u n�s. Celozivotn� sportovec, otec dvou dt� a ddecek pti vnoucat vsak m� sv� l�sky i mimo medic�nu.

In the field of cardiac surgery, Professor Jan Pirk has got all the way to the very top. At present he is the Head of the Cardio Centre and the Clinic of Cardiovascular Surgery at IKEM, where he has been involved in cultivating this branch of science since the eighties. However, this lifelong athlete, father and grandfather also has loves other than medicine.

A

ckoli ml Jan Pirk medic�nu v rodin, nebyla jeho cesta za l�kask�m povol�n�m samozejm�. ,,Kdyz pominu sv� dtsk� sny, jako b�t osvtlovacem v cirkuse, v�zn jsem uvazoval, ze se stanu n�mon�m dstojn�kem na obchodn�ch lod�ch," vzpom�n� profesor Pirk ve sv� pracovn v Institutu klinick� a experiment�ln� medic�ny (IKEM). Studium medic�ny zpoc�tku bral jako moznost, jak se dostat jako l�ka na moe, k nmuz ml kladn� vztah snad p�mo geneticky zak�dovan�. Jest za Rakouska-Uherska byl totiz n�mon�m l�kaem jeho ddecek. Kari�ra Jana Pirka se nakonec ub�rala jinudy, protoze, jak s�m �k�, kdyz jednou k medic�n picichnete, nen� cesty zp�tky. Ale l�ska k moi ho neopustila. JAK �ZNES, UZ TOHO NENECH�S

A

lthough practising medicine runs in the family, it was not at all certain that he would go into the medical profession. "My childhood dreams aside � like being the lighting technician in a circus � I seriously considered becoming a naval officer on merchant ships," Professor Pirk recalls in his office at the Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM). He initially took to studying medicine as a way to get into seafaring as a doctor. His positive attitude towards the sea is perhaps genetically encoded, since his grandfather was a navy physician all the way back in the Austro-Hungarian times. In the end, the career of Jan Pirk took another course because, as he himself says, once you get a taste of medicine, there is no turning back. But his love of the sea stayed with him as well. ONCE YOU MAKE YOUR FIRST INCISION, THERE'S NO TURNING BACK

Nejd�v to vypadalo, ze bude kardiologem, zas�hla ale n�hoda. ,,Po skole jsem nedostal m�sto v Praze a nastoupil jsem v Nymburce na chirurgii. Prim� mi ekl, jak si jednou �znes, uz toho nenech�s, a ml pravdu," usm�v� se Jan Pirk. V . letech se dostal na st�z do USA a sokem pro nj bylo �pln vsechno � vyuzit� poc�tac v medic�n, technika. ,,Ale pro m bylo pevratn� i to, jak fungovala v Americe obcansk� spolecnost. Chv�li mi trvalo, nez jsem se naucil neb�t se, kdyz jsem potkal policistu," vrac� se Jan Pirk do Ameriky . let. Jeho s�fov� mu pak dovolili zac�t novinky uplatovat i doma, naucit je ostatn� a t�m posunout ceskou kardiochirurgii d�l. TVRD� P�PRAVA NA �SPCH

At first it seemed he would become a cardiologist, but then fate intervened. "After university I could not

THE FACT THAT MY SONS TURNED OUT SO WELL IS LARGELY MY WIFE'S DOING. MEDICINE IS NOT A NINE TO FIVE JOB. WHEN I CAME HOME, I STUDIED AND WROTE. THE BOYS ONLY EVER SAW MY BACK. find a job in Prague, so I joined the surgery department in Nymburk. The head physician there told me that once I made one incision, I would not be able to stop. He was right," says Jan Pirk with a smile. In the eighties he got an internship in the USA and was as-

Za jeho profesn�m �spchem stoj� pr�ce a stst�. ,,Jenze stst� peje pipraven�m. Chce to tvrdou p�pravu," vysvtluje Pirk. Pro kardiochirurgii po-


| OSOBNOST NA PALUB | PERSONALITY ON BOARD

tounded by absolutely everything there � by the use of computers in medicine, the technical equipment. "Even the way American civil society worked was revelation for me. It took me quite some time to stop being afraid when I met a policeman," Jan Pirk recalls the America of the s. His bosses fortunately allowed him to begin applying these novel ideas at home too, to teach them to others and in this way help move Czech cardiac surgery forward. HARD EARNED SUCCESS

S manzelkou Blankou m� Jan Pirk dva syny a pt vnoucat. Jan Pirk and his wife Blanka have two sons and five grandchildren.

dle nj mus� m�t clovk urcit� pedpoklady � manu�ln� zrucnost, preciznost, schopnost rychle a dobe se rozhodovat. Nepop�r�, ze ho dopedu vzdy hnala i soutzivost a dnes ho zene d�l energie jeho mlad�ch koleg. Jan Pirk ale nen� clovk, v jehoz zivot by hr�la roli jen pr�ce. S manzelkou m� dva syny a nyn� uz je ddeckem pti vnoucat. Jak zvl�dl skloubit kari�ru s rodinou? ,,Nejd�v jen d�ky tomu, ze se dtem vnovala moje manzelka a pom�hali j� nasi rodice. Ze z nasich kluk nco vyrostlo, je pev�zn jej� z�sluha. Medic�na se nedl� od do. Kdyz jsem pisel dom, studoval jsem a psal. Kluci znali jen moje z�da." CHV�LI NEPOSED�

Behind his professional success there is a lot of hard work and luck. "But luck favours those who are ready for it. It takes hard preparation," Pirk explains. According to him, for cardiac surgery one must possess certain prerequisites � manual dexterity, precision, the ability to take decisions quickly. He does not deny that he was also always propelled by his competitive spirit and nowadays he is pushed by the energy of his young colleagues. Nonetheless Jan Pirk's life is not confined to work. With his wife he has two sons and he is already a proud grandfather of five grandchildren. How did he manage to combine his career and family? "At first only because my wife devoted herself to the kids and our parents helped her out. The fact that the boys turned out so well is largely her doing. Medicine is not a nine-to-five job. When I came home, I studied and wrote. The boys only ever saw my back." HE CAN'T SIT STILL

Jeho pr�ce je spojena s l�t�n�m. ,,Pokud to jde, l�t�m nejradsi s CSA," vypr�v� Jan Pirk s t�m, ze se na jae chyst� do Helsinek na z�vod na bzk�ch. Loni na podzim zase letl na maraton do At�n, se svou cestovatelskou partou byl letos na jae v Him�laji, zanedlouho pro zmnu zam�� do Lisabonu na evropsk� kongres srdecn� a c�vn� chirurgie. L�t�n� podle nj srdci vbec nevad�, nav�c energie m� Jan Pirk na rozd�v�n�. Dote pr� jeho zena �k�, ze to s n�m nen� k vydrzen�, protoze chv�li neposed�. ,,Te uz se to ale se mnou casov trochu zlepsuje, m�m v IKEM vychovan� n�stupce," dod�v�. VETER�NI, Z�LOZN� PL�N

His work involves a lot of flying. "Whenever possible, I prefer to fly with Czech Airlines," says Jan Pirk, adding that he is off to Helsinki for a cross-country skiing race in the spring. In autumn last year he flew to Athens to run a marathon, this year's spring he spent with his traveller buddies in the Himalayas and he is about to head to Lisbon to attend a European Congress of Cardiovascular Surgery. According to him, flying does not pose any danger to the heart and, furthermore, Jan Pirk has energy to spare. His wife keeps saying that living with him is unbearable because he cannot sit still. "Things are getting a bit better with me time-wise, as I have trained my successors at IKEM," he adds. CLASSIC CARS AND A BACK UP PLAN

Janu Pirkovi zb�v� cas i na moe a jeho obl�ben� jachty. Sportuje cel� zivot, udrzovat se v dobr� fyzick� kondici

Jan Pirk also finds time for the sea and his beloved yachts. He has been a sportsman all his life and considers being in good shape a must for a surgeon. Standing up for hours while performing surgery, one cannot have weak back or limp abdominal muscles and cervical spine. "For me, sports, running, biking,


| OSOBNOST NA PALUB | PERSONALITY ON BOARD

povazuje u chirurga za nezbytnost. Kdyz pi operaci hodiny stoj�, nemze m�t ochabl� z�dov� a bisn� svaly ci krcn� p�te. ,,Sport, bh�n�, j�zda na kole, plav�n� � to je pro m tak� kompenzace stres," vysvtluje. Kdyz se pt�me na budoucnost, odpov�d�, ze by se ve zdrav� r�d dozil dchodu. ,,Nemzu s�fovat do sta let, ani chirurgii nelze dlat vcn. �stup by ml b�t pozvoln�." Uz te si ale pl�nuje n�hradn�ho kon�cka � veter�ny, auta i motorky. A ts� se na veter�nsk� setk�n�.

swimming, also compensate for all the stress," he explains. When we ask about the future he responds that he would like to reach retirement age in good health. "I cannot stay on as the boss till I am a hundred and you cannot perform surgery forever. The retreat from the profession should be gradual." He is already planning a substitute hobby � classic cars and motorcycles. And he is looking forward to classic car meetings.

KUFR JANA PIRKA Jan Pirk preventivn pedpokl�d�, ze se kufr mze na letisti ztratit. Vse, co nezbytn potebuje, m� proto ve sv�m p�rucn�m za vazadle. Do nj si bal� rezervn� spodn� pr�dlo, tricko, holen�, vci na bh�n� a pedn�sku. Nakonec je pro nj p�jemn� pekvapen�, ze kufr opt pijel.

JAN PIRK'S SUITCASE As a precaution, Jan Pirk always assumes that his suitcase might get lost at the airport. He therefore has all his essentials in his carry-on luggage: some spare underwear, a T-shirt, shaving kit, his running gear and lecture notes. In the end he is always pleasantly surprised that his suitcase arrived without a problem.

Ke sv�mu oboru se nejzn�mjs� cesk� kardiochirurg dostal vlastn n�hodou. The most famous Czech heart surgeon really got to his field by chance.


| KNIZN� TIP | BOOK TIP Text Michal Ajvaz Foto Profimedia


| KNIZN� TIP | BOOK TIP

Winnifred (Pa�z, Albany, Ghent) Uk�zka z rom�nu Lucembursk� zahrada

Michal Ajvaz Winnifred (Paris, Albany, Ghent) An extract from the novel The Luxembourg Gardens

NAKLADATEL STV� DRUH� MSTO vyd�v� knihy od zac�tku roku 2006. Jeho majitelem je Martin Reiner, nakladatelstv� s�dl� v Brn. Druh� msto nahradilo na vydavatelsk�m trhu zanikl� Petrov. Petrovu, kter� psobil na cesk� sc�n patn�ct let a postupn se stal jedn�m z nejv�znamnjs�ch cesk�ch nakladatelstv�, se Druh� msto podob� edicn� skladbou, orientovanou na pvodn� ceskou tvorbu.

P

aul je profesorem filosofie na pa�zsk�m lyceu, na kter� nastoupil hned po skoncen� univerzity a kde letos uc� uz sedm�m rokem; te je pr�v doma, protoze je prvn� den pr�zdnin, pl des�t� dopoledne. Ped ctvrthodinou se rozloucil se svou zenou Simone, kter� odesla do pr�ce, a zstal s�m ve velk�m byt v rue Vaugirard, sed� ped obrazovkou poc�tace a zac�n� se pipravovat na podzimn� kurs. M� v nm ucit eckou filosofii, ve kter� se nec�t� moc jist�, proto nechce promarnit ani den. V ty dny v Pa�zi zac�n� b�t horko uz po r�nu, a tak je oblecen� jen do lehk�ch lnn�ch kalhot a b�l�ho t�lka. Obrazovka stoj� na tzk�m psac�m stole ve stylu druh�ho rokoka, kter� Paul dostal k tic�t�m narozenin�m od tch�na, editele francouzsk� odbocky mezin�rodn� firmy zab�vaj�c� se v�robou vysavac; stl je um�stn� u zdi mezi dvma vysok�mi okny, jez jsou otevena doko�n a v nichz jsou vidt vrcholky strom v Lucembursk� zahrad. Aby trochu rozh�bal tzk� tepl� vzduch, otevel Paul i vsechny dvee v byt, a tak kdyz otoc� hlavu, vid� slunecn� lesk na navoskovan�ch parket�ch, kter� vypadaj� jako svtl� hladina rozl�vaj�c� se do vsech pokoj. Okny sice dol�haj� zvuky automobil z ulice, kde je uz docela ziv� provoz (byt se nach�z� v prvn�m pate), ale Paul usoudil, ze poslouchat monot�nn� hluk je leps� nez sedt zpocen� v horku, kter� se zvolna st�valo nesnesiteln�m.

P

aul is a teacher of philosophy at a Paris lyc�e. He has been in this job since he finished university � this year is his seventh. But today he is at home because it is the first day of the holidays. It is half-past nine in the morning. A quarter of an hour ago he saw his wife Simone o to work. He is left alone in their large apartment on rue de Vaugirard. Now he is sitting in front of his computer monitor and beginning to prepare a course he will teach in the autumn. The course includes Greek philosophy, in which he is a little unsure of himself � so he doesn't want to waste a single day. At this time of year it is hot in Paris from the early morning, so he is dressed in light linen trousers and a white vest. The monitor is on a heavy desk in the style of the Rococo Revival. Paul was given the desk as a thirtiethbirthday present by his father-in-law, the managing director of the French o ce of an international firm that produces vacuum cleaners. It stands against a wall between two high windows that are open wide. Through the windows the crowns of trees in the Luxembourg Gardens can be seen. To set the heavy, warm air in motion Paul has also opened all the doors in the apartment; when he turns his head he sees the sun glinting o the waxed parquet, making it look as though a luminous body of water is spilling into all the rooms. Although the open windows admit the noise of the traffic in the street (the apartment is on the first floor, the tra c is livening up), Paul prefers to listen to monoto-

THE DRUH� MSTO PUB LISHING HOUSE has published books since the beginning of 2006. Owned by Martin Reiner, Druh� msto is based in Brno. It took the place on the market of the defunct publishing house Petrov. Petrov was on the scene for fifteen years and gradually became one of the Czech Republic's leading publishers; like that of Petrov, Druh� msto's list focuses on works of original Czech literature.


| KNIZN� TIP | BOOK TIP

MICHAL AJVAZ se narodil 30. �jna 1949 v Praze. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 1974 postupn pracoval jako s�lov� dln�k, hl�dac, domovn�k a cerpac, v letech 1996�1999 pak jako redaktor Liter�rn�ch novin, od roku 2003 je zamstn�n jako v�zkumn� pracovn�k v oboru filosofie v Centru pro teoretick� studia. P�se b�sn, pov�dky, novely, rom�ny, eseje a filosofick� studie. Jeho knihy vysly v anglick�m, francouzsk�m, rusk�m, polsk�m, maarsk�m, slovinsk�m, sv�dsk�m a nizozemsk�m pekladu a v soucasn� dob se pekl�daj� do nkolika dals�ch jazyk.

Ode dneska mu zac�n� obvykl� letn� rezim, to znamen�, ze v jednu hodinu perus� pr�ci a pjde na mal� obd, nejsp�s do Caf� Cassette na rohu rue de Rennes a rue Cassette, anebo si koup� v kr�mku v rue Madame bagetu a sn� ji na lavicce v Lucembursk� zahrad, pak se vr�t� dom a bude pokracovat v pr�ci az do sesti, kdy se Simone vr�t� ze zamstn�n�. Pr�v te si chce zjistit na internetu jm�no knihy o Pl�tinovi, kterou ped casem drzel v ruce v antikvari�tu v rue Saint-Severin a na jej�hoz autora si nemze vzpomenout, a tak poloz� prsty na kl�vesy, aby do vyhledavace napsal filosofovo jm�no, chv�li se rozm�sl�, jestli m� pouz�t francouzsk�, eck� nebo latinsk� tvar, nakonec se rozhodne pro eck�, ale nez zacne ps�t, uslys� zvonn� telefonu. Trhne sebou a nap�m� se na zidli, naslouch�, zvonn� se ozve znovu, ale te uz je zejm�, ze pich�z� zezdola z ulice, vz�pt� Paul dokonce uslys� nep�jemn� ostr� hlas majitelky mobilu. A tak konecn nap�se do ok�nka ,,plotinos" a klikne na ikonku vyhled�v�n�. Kdyz se na obrazovce objev� str�nka s googlovsk�mi odkazy, Paul na ni chv�li nech�pav z�r�. Ocek�val, ze mu vyhledavac ozn�m�, ze nasel tis�ce str�nek, ale nam�sto toho se d�v� na jedin� odkaz na jinak pr�zdn�m monitoru. A jest ke vsemu vbec nen� jasn�, co m� odkaz spolecn�ho s Pl�tinem. Str�nky, jez mu odkaz nab�z�, se jmenuj� N�vrat z Druh� strany; pod t�mto n�zvem Paul cte prapodivn� slova ,,... uta ygorel okitubis ali byrraru nalagaddaru ollade uvimisirr..." Jeho zmatek vsak trv� jen chv�li; Paulovi brzy dojde, co se pihodilo. Je zvykl� ps�t deseti prsty na francouzsk� kl�vesnici, kter� se oznacuje -- podle poad� kl�ves vlevo nahoe -- ,,AZERTY", a tak polozil jako obvykle prsty lev� ruky od mal�cku po ukazov�cek na kl�vesy QSDF a prsty druh� ruky o dv m�sta d�le napravo, na kl�vesy JKLM; kdyz ho vyrusilo zvonn� mobilu pod oknem, bezdcn trochu zvedl pravou ruku a pak polozil jej� ctyi prsty o jednu kl�vesu nalevo, tedy na kl�vesy HJKL. V dsledku toho nepatrn�ho pohybu ze slova, kter� chtl napsat, zbyla jen p�smena t a s, napsan� ukazov�ckem a prsten�kem lev� ruky, kter� zstaly na sv�ch m�stech, prav� ruka psala nco jin�ho, a tak se m�sto plotinos objevilo v ok�nku slovo okitubis. Podivn� vta na obrazovce je patrn jedin� text v cel�m webu, kde se slovo, jez Paul vytvoil, nach�z�. Paul chv�li zkoum� tch osm p�smen, ale vbec nev�, co si se slovem, kter� zepedu vypad� jako Japonec a zezadu jako Egypan, m� poc�t. A tak to nech� b�t, kl�vesou Delete vymaze oki tubise z googlovsk�ho ok�nka, znovu poloz� ruce

ny than sit bathed in sweat in a heat that is slowly becoming intolerable. From today Paul is on his summertime regime, which means he will interrupt his work at one to go for a light caf� lunch � probably at Caf� Cassette on the corner of rue de Rennes and rue Cassette; or he will buy a sandwich in a little shop on rue Madame and eat it sitting on a bench in the Luxembourg Gardens. Then he will return to the apartment and proceed with his work until six, when Simone gets back from work. He is about to use the internet to search for the name of a book on Plotinus that he examined recently in a second-hand bookshop on rue Saint-S�verin. He cannot remember the name of the book's author, and his fingers hover over the keyboard, preparing to type the philosopher's name into the search engine. He considers whether to use the name's French, Greek or Latin form before opting for the Greek. But before his fingers hit the keys he is startled by the ring of a telephone. He sits up straight in his chair. As he listens the ring is repeated; now, however, it is obvious that it is coming from down in the street. Presently Paul hears the unpleasantly shrill voice of the phone's owner. Finally he types `plotinus' in the little box on the screen and clicks on the search icon. The Google links page appears and for a moment Paul stares at it uncomprehendingly. He was expecting the search engine to come up with thousands of sites; instead, he is looking at a single link on an otherwise black screen. Moreover, what this link should have in common with Plotinus is not at all clear. The site the link is o ering has the name `A Return from the Other Side'. Below the name Paul reads the improbable words "... uta ygorel okitubis ali byrraru nalagaddaru ollade uvimisirr..." But his confusion is momentary � he soon realizes what must have happened. He types two-handed using all ten of his digits on the French keyboard, which on the top reads `AZERTY' from left to right. As usual he laid the fingers of the left hand � from the little to the index � on the keys QSDF and the fingers of the right hand two places further to the right, on JKLM. When he was disturbed by the telephone below his window, without realizing what he was doing he raised his right hand ever so slightly before laying down its four fingers one key to the left, on HJKL. As a result of this tiny movement, all that remained of the word he wanted to type were the letters `t' and `s', written by the index and ring fingers of the left hand, which stayed where they were supposed to be. The right hand wrote something di erent altogether, so the word that appeared in the little box was not `plotinus' but `okitubis'. The strange sentence now on the screen is probably part of the only article on the whole web that features the word Paul has just created. For a few moments Paul studies the eight letters, but he has no idea what to do with a word that looks like Japanese, or Egyptian when read back-to-front.


| KNIZN� TIP | BOOK TIP

na kl�vesy, tentokr�t pro jistotu zkontroluje, jestli jsou vsechny prsty na spr�vn�m m�st, a chyst� se napravit svou chybu. Ale nez zacne ps�t, pohled mu jest jednou padne na odkaz na obrazovce a Paul si �k�: co, proboha, mze b�t ,,uta ygorel okitubis ali byrraru nalagaddaru ollade uvimisirr"? Chv�li v�h�; naucil se odol�vat svodm internetu a nenechat se rozptylovat pi pr�ci, nepoustt se do labyrint nekonecn�ch odbocek bez konce, ale nakonec si ekne, ze se pece nic nestane, kdyz se na minutu pod�v�, jestli je Okitubis japonsk� ostrov nebo egyptsk� bozstvo a co je to za podivn� slova, v jejichz sousedstv� se objevil, a klikne na odkaz. Tak to zac�n�. Za nkolik okamzik se po tech stran�ch obrazovky objev� p�s vytvoen� z obr�zk drak s propleten�mi ocasy a rozeklan�mi jazyky; dva draci, kte� se nach�zej� uprosted horn�ho p�su, drz� v tlam�ch n�pis SF&F International Magazine; p�smena n�pisu jsou zakoncena ostr�mi, lehce prohnut�mi spicemi, jez maj� zejm pipom�nat zuby a dr�py oblud anebo ost� barbarsk�ch zbran�. Drac� sple r�muje pr�zu, kter� se jmenuje N�vrat z Druh� strany, jako jej� autor je uveden� jak�si Donald Ross. Paul si pecte zac�tek: ,,Pal�cem proch�zel rychl�m krokem muz v dlouh�m cern�m pl�sti, kter� vl�l v prvanu svtl�ch pr�zdn�ch chodeb; mnohokr�te mu zastoupily cestu str�ze, ale pokazd� vysoko zvedl ruku, ve kter� drzel odznak s Gryfem, str�ze se hned rozestoupily a uvolnily mu cestu, i posledn� str�z, stoj�c� ped s�lem St�tn� rady. Kdyz muz vesel do m�stnosti, vsichni ztichli, pak se ozvalo pobouen� hucen�. Muz v pl�sti si ministr nevs�mal, nest�li mu ani za to, aby jim ukazoval odznak; sel po starod�vn�ch dlazdic�ch snmovn� s�n rovnou k Regentovi sed�c�mu v cele stolu." Paul nkolikr�t zm�ckne kl�vesu Page Down a nam�tkou si pecte p�r dals�ch vt. Je zejm�, ze jde o njakou pov�dku nebo c�st rom�nu ve stylu fantasy. To Paulovi stac�; tenhle z�nr jej nikdy nebavil, liter�rn� d�la, v nichz se psalo o tajemn�ch muz�ch v dlouh�ch vlaj�c�ch pl�st�ch, o pecet�ch a Gryfech, ho nudila, a tak se chce rychle vr�tit k Pl�tinovi (stejn by se nakonec nejsp�s dozvdl, ze Okitubis je jm�no buto mimozemsk�ho kapit�na vesm�rn� lodi, nebo kr�lovny barbarsk�ho kr�lovstv�). Kdyz ale cestou k ikonce Close pej�zd� kursorem pes jm�no autora, p�smena zmn� barvu a sipka se zmn� v rucicku. Paul se zastav�, chv�li v�h� a pak znovu pohne mys�, sjede zp�tky ke jm�nu a zm�ckne ukazov�ckem lev� tlac�tko, s�m vlastn nev� proc.

So he leaves the matter there. He presses Delete, removes the word `okitubis' from Google's little box, and prepares to make good his mistake. When he next lays his hands on the keyboard he makes sure that all his fingers are in their right places. But before he starts to write, he glances again at the link and wonders what in God's name "uta ygorel okitubis ali byrraru nalagaddaru ollade uvimisirr" means. He hesitates. He has taught himself to resist the enticements of the internet so as not to be distracted from his work, so as not to step foot in labyrinths whose branches are innumerable and endless. But in the end he tells himself that it can't do any harm to spend a minute finding out whether Okitubis is a Japanese island or an Egyptian deity. And what are those strange words whose sentence it shares? So he clicks on the link. That is how it begins. Along three sides of the screen there appears a band composed from pictures of fork-tongued dragons with their tails intertwined. In the centre of the band along the top there are two dragons. These dragons are holding the legend `SF&F International Magazine' in their mouths. The letters of the legend have sharp tips with a slight curve in them, presumably meant to signify the teeth and talons of monsters or the blades of barbarians' weapons. The tangle of dragons frames a prose piece entitled `A Return from the Other Side'. The author's name is given as Donald Ross. Paul reads the beginning. "A man strode quickly through the light but empty passages of a palace, his long black cloak streaming behind him. Many times guards barred his way, but on each occasion he raised his hand, in which he held a badge bearing the image of a gryphon. The guards stepped back and the path was free. The last guard, too, stepped back � from his post before the Privy Council Hall. The man entered and the room fell silent; then an indignant roar was heard. The man in the cloak paid the ministers no heed; he did not even trouble himself to show them his badge. He stepped across the age-old paving of the chamber of parliament directly to the Regent, who was sitting at the head of the table." Paul reads a few more sentences at random, using the Page Down key to scroll down the text. What he has here is obviously an example of fantasy fiction � a short story or an extract from a novel. This is quite enough for Paul; he has never enjoyed this genre. Works of literature in which mysterious men in long, flowing cloaks appear with signets and gryphons, bore him, and he is keen to return to Plotinus. (In all likelihood he would have discovered eventually that Okitubis was the name of an extraterrestrial spaceship captain, or perhaps a barbarian queen.) But on its way to the Close icon, the cursor passes over the name of the author, the letters of which change colour while the cursor takes on the form of a hand. Paul stops. After a moment's hesitation he moves the mouse back to the name and pushes his index finger down on the left-hand button. He doesn't know why he is doing this.

MICHAL AJVAZ was born in Prague on 30 October 1949. He graduated from the Faculty of Arts of Charles University in Prague. From 1974 he worked as an indoor labourer, nightwatchman, janitor and pump attendant. From 1996 to 1999 he was an editor on the weekly Liter�rn� noviny; since 2003 he has been employed as a researcher in Philosophy at Prague's Center for Theoretical Study. He writes poetry, short stories, novels, essays and philosophical studies. His books have been translated into English, French, Russian, Polish, Hungarian, Slovenian, Swedish and Dutch and translations into several other languages are in preparation.


| LIFESTYLE

Nakupovat na letisti se vyplat� Shopping at the airport pays o Termin�l 1 prazsk�ho letist nab�z� spoustu p�lezitost� pro p�jemn� a v�hodn� n�kupy. Proto v�m doporucujeme zdejs� obchody zahrnout do m�st, kter� byste nemli pi cek�n� na svj let minout. MERCURY JEWELLERY. . !

Prague airport's Terminal 1 o ers plenty of opportunities for pleasant and convenient shopping. Therefore we recommend that you include local shops among the places you should not miss while waiting for your flight.

as str�ven� v odletov� hale nemus� b�t jen casem ztracen�m. Nach�zej� se zde totiz obchody, do nichz je z�zitkem se teba jen zaj�t pod�vat. Mozn� pitom budete pekvapeni faktem, ze i znackov� zboz� mze b�t levnjs�. Cestuj�c� mimo zem Evropsk� unie totiz mohou vyuz�t slevu v podob odpoctu dan, kter� jim bude odectena p�mo u pokladny bez nutnosti z�dat o dodatecnou refundaci. LUXUS A VYNIKAJ�C� SERVIS JDOU RUKU V RUCE

C

T

ime spent in the departure hall need not be time wasted. There are shops that even just a visit to is an experience in itself. You might be surprised by the fact that even brand products can be cheaper here. Travellers going to countries outside of the European Union can take advantage of a discount in the form of a tax deduction which will be subtracted at the cashier's directly, without any need for additional reimbursement. LUXURY AND EXCELLENT SERVICE GO HAND IN HAND

Mercury Jewellery Boutique funguje na letisti Praha-Ruzyn uz v�ce nez dva roky. Krom zastoupen� luxusn�ch znacek, pro vtsinu m� pitom zajistnu exkluzivitu pro Prahu, obchod nab�z� obsluhu v cesk�m, anglick�m i rusk�m jazyce. Souc�st� servisu je i zajistn� zboz� na objedn�vku a jeho doprava v dohodnutou dobu do prodejny. Pokud nap�klad zahl�dnete pi p�letu do Prahy nebo pi n�vstv hotelu InterContinental v Pa�zsk� ulici sperk nebo hodinky, kter� v�s zaujaly, mzete si je pi odletu nebo pi p�st� n�vstv v klidu a pohodl� vyzvednout.

Mercury Jewellery Boutique has been in operation at the Prague-Ruzyn airport for more than two years. In addition to o ering luxury brands, most of which it has the sole exclusive right to represent in Prague, the shop provides service in Czech, English and Russian. This service includes preparing pre-ordered goods and delivering them to the shop at a prearranged time. So for example, if you glimpse a piece of jewellery or a watch that catches your interest upon your arrival to Prague or at the Hotel Intercontinental in Pa�zsk� street, you can comfortably pick it up during your departure or next visit.


| ZIVOTN� STYL | LIFE STYLE

NOV� LUXUSN� HODINKY ZAV�TALY DO PRAHY

NEW LUXURY WATCHES COME TO PRAGUE

Franck Muller a Bovet. To jsou dv nov� znacky luxusn�ch hodinek, kter� rozs�ily nab�dku prodejen Mercury Jewellery Boutique. V Duty Free z�n Termin�lu na v�s cek� ale i pestr� paleta dals�ch znacek sperk a doplk, v nichz si zarucen vyberou muzi i zeny.

Franck Muller and Bovet. These are the two new brands of luxury watches that enlarged the collection on offer at the Mercury Jewellery Boutique. The Duty Free Zone at Terminal however o ers a wide range of other brands of jewellery and accessories, from which both men and women will surely be able to choose.

BOVET: BORN BY PASSION Traditional Italian brand since . Its "masculine" character derives from an unusual combination of gold and precious stones with innovative materials and open use of technical elements. www.baraka.it For over thirty years Bibigi jewelry has aimed to craft emotions from gold and diamonds. The brand o ers high-quality diamonds, creative design and excellent customer service. www.bibigi.com Founded in Switzerland BOVET is well accepted by connaisseurs of Haute Horlogerie. The brand stands for only the best in technology such as Tourbillons, Miniature Painting or highly balanced masterpieces like the AMADEO concept. www.bovet.com

FRANCK MULLER GEN�VE master of compilcations Luxury, splendour and Spanish passion. Launched in the Carrera y Carrera is now one of the ten largest manufacturers of jewellery in the world and is the essence of perfect jewellery. www.carreraycarrera.com s, Since the brand presents Innovative design. Unique style. Glittering stars. These expressions truthfully describe the quality of one of the leading contemporary brands of luxury jewellery. www.hstern.net every year a new Tourbillon. The smallest Lady Tourbillon was introduced to the public very recently. Other Master pieces like one of the most complicated watches in the world are also presented in tonneau form of FRANCK MULLER GEN�VE. www.franckmuller.com

Dandy Edition Arty Watch combines discreet elegance with refined details. Two dials are asymmetrically placed on a black sapphire and guarantee that you will wear a true original on your wrist. www.chaumet.com

In Pasquale Bruni's collections, this famous designer's favourite symbols are used to capture the contemporary woman with her poetry, glamour but also dark sides. www.pasqualebruni.com

Stephen Webster is one of the UK's leading jewellery designers. His eye for detail, perfect technique and glam-rock flair guarantee dramatic creations and consistently elegant design. www.stephenwebster.com

WHERE TO FIND US Airport Prague-Ruzyn Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 224 267 561 / Duty Free Gate B + 420 224 282 728 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pa�zsk� 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz


Nejvts� odmnou je zdrav� �smv A healthy smile is the greatest reward Stedisko zubn� p�ce dr. Jany Navr�tilov� najdete na hranici prazsk�ch Vinohrad a Zizkova v tsn� bl�zkosti Riegrov�ch sad. Stejn p�jemn�m dojmem jako jeho okol� zapsob� na klienty uz pi p�chodu i samotn� ordinace. Jak �k� sama dr. Navr�tilov�: ,,M�m p�n�m je vybudovat m�sto, kam budou vsichni pacienti chodit s dvrou, ze dostanou to nejkvalitnjs� oseten�, kam budou chodit r�di, beze strachu a s pocitem, ze se na n�s mohou spolehnout. Zkr�tka, kde se budou c�tit jako doma." Doctor Jana Navr�tilov�'s Dental Care Centre is located in Prague on the border of the Vinohrady and Zizkov districts, close to Riegerovy sady park. The surgery itself creates the same pleasant impression as its surroundings. As Doctor Navr�tilov� herself says, "My wish is to build a place which all my patients will come to in the confidence that they will receive the best possible treatment, a place they will visit gladly, without fear and certain they can rely on us. In short, a place where they will feel at home."


| ZIVOTN� STYL | LIFE STYLE

J

m�no Navr�tilov� mze mnoh�m pipomenout svtozn�mou tenistku a v tomto p�pad nejde o podobu cist n�hodnou. Jana Navr�tilov� je sestrou Martiny a i ona vnovala velkou c�st sv�ho zivota tenisu. Po odchodu Martiny do emigrace byla jej� sportovn� cinnost omezov�na a musela perusit i zapocat� studium medic�ny. Vr�tila se k nmu az po sv�m odchodu do Spolkov� republiky Nmecko, kde vystudovala na Univerzit v Bonnu a obh�jila doktorskou pr�ci na Univerzit v Kol�n nad R�nem. ,,Zdrav� a kr�sn� zuby pidaj� vsem lidem na kvalit zivota. Mnoh�m d�vaj� pocit vts�ho sebevdom�, ti, kte� se stydli za svj usmv, se mohou najednou siroce usm�t. D� se �ct, ze zdrav� zuby mohou lidem zmnit cel� zivot," �k� doktorka Jana Navr�tilov�, kter� se celou svou pracovn� kari�ru vnuje estetick�mu zubn�mu l�kastv�. Na tuto oblast se zamila uz bhem pr�ce ve sv� vlastn� klinice ve Sv�dsku. Zde mla moznost rozsiovat sv� znalosti a praxi u nejuzn�vanjs�ch svtov�ch kapacit v oblasti estetick� medic�ny, endodoncie, protetiky, implantologie a bruxismu. ,,Chci poskytovat klientm tu nejleps� p�ci ve vsech smrech," vysvtluje dr. Navr�tilov� svou filozofii. V jej� ordinaci se dock�te komplexn� prohl�dky nejen zub, ale tak� d�sn�, sliznic, zv�kac�ch sval a celistn�ho kloubu. N�sledn� procedury jsou rovnz zameny na celkovou zubn� p�ci se specializac� pedevs�m na estetickou zubn� medic�nu, protetiku, endodoncii a k dispozici je samozejm i dent�ln� hygienistka. ,,Z�kroky ve specializovan�ch oblastech neprov�d�m sama, ale ped�v�m pacienty do p�ce pedn�ch cesk�ch expert," upozoruje dr. Navr�tilov� na ve svt obvyklou, ale v Cesku jest ne zcela rozs�enou praxi. ,,Zubn� medic�na se neust�le vyv�j� a spickov� z�kroky ve specializovan�ch oblastech vyzaduj� vysok� stupe odbornosti, kter� mze stoprocentn zajistit pouze specialista," zdrazuje. D�ky tomuto p�stupu se pacienti dr. Navr�tilov� mohou spolehnout, ze o jejich zdrav� pecuj� pedn� kapacity cesk�ho zubn�ho l�kastv� v oblasti paradontologie, implant�t a ortodoncie. C�lem dr. Navr�tilov� je, aby se jej� pacienti c�tili b�t v dobr�ch rukou a vdli, ze se na radu sv�ho l�kae mohou pln spolehnout. ,,Prost aby mohli prohl�sit, ze maj� tu nejleps� zubaku," smje se. ,,Casto si neuvdomujeme, jak jsou zdrav� a hezk� zuby dlezit� pro nasi pohodu a psychick� stav," dod�v�. ,,Neexistuje pro m vts� zadostiucinn�, nez kdyz vid�m, ze je mj pacient spokojen a znovu se nauc� siroce se usm�t."

T

he name Navr�tilov� might remind many of the world-famous tennis player. This is no coincidence. Jana Navr�tilov� is Martina's sister and she too devoted a large part of her life to tennis. After Martina emigrated, Jana's sports career was greatly restricted and she was even forced to discontinue her studies of medicine. She resumed them only when she emigrated to the Federal Republic of Germany, where she graduated from the University of Bonn and successfully defended her doctoral thesis at the University of Cologne. "Healthy and beautiful teeth enhance everyone's quality of life. For many they can provide a feeling of greater self-esteem. Those who were ashamed of their teeth can now again flash a wide smile. You can say that healthy teeth can completely change people's lives," says Doctor Jana Navr�tilov�, who has devoted her entire professional career to aesthetic dentistry. She already focused on this area while working at her own clinic in Sweden. There she had the opportunity to expand her knowledge and experience working alongside the world's most renowned experts in aesthetic medicine, endodontics, prosthetics, implantology and bruxism. "I want to provide clients with the best care possible, in all respects," Doctor Navr�tilov� explains her philosophy. In her surgery you can expect not only a comprehensive examination of teeth but also of the gums, oral mucosa, masticatory muscles and temporomandibular joints. The subsequent treatments also focus on overall dental care, with particular specialisations in aesthetic dental medicine, prosthetics and endodontics. Naturally, a dental hygienist is available as well. "I do not carry out the procedures in specialised areas myself but I recommend the patients to the foremost Czech experts," notes Dr. Navr�tilov� about a practice that might be common in the world but is not yet universal in the Czech Republic. "Dental medicine is constantly evolving and cuttingedge treatments in specialised areas require a high degree of expertise only a specialist can fully provide," she emphasises. Thanks to this approach Dr. Navr�tilov�'s patients can be assured that their health is in the hands of the leading Czech dentistry experts in the fields of periodontology, implants and orthodontics. Dr. Navr�tilov�'s aim is to make her patients feel that they are in good hands and let them know that they can fully rely on the advice of their physician. "Simply so that they can state that their dentist is the best," she laughs. "We often do not even realise how important healthy and beautiful teeth are for our well-being and mental condition," she adds. "There is no greater satisfaction for me than to see that my patient is satisfied and is again learning to wear a big smile."

ADRESA U Rajsk� zahrady 4 130 00 Praha 3 Cesk� republika

ADRESS U Rajsk� zahrady 4 130 00 Prague 3 Czech Republic


RUNCZECH.COM Who is running the country? You can run the country! RunCzech.com je duchovn�m d�ttem pana Carla Capalba, pedsedy organizacn�ho v�boru tempo teamu prague s.r.o., a Prazsk�ho mezin�rodn�ho maratonu, spol. s r.o., coz je spolecnost, kter� zodpov�d� za organizaci jednoho z nejleps�ch maraton na svt, Volkswagen Maratonu Praha. Who is running the country? You can run the country! RunCzech.com is the brainchild of Carlo Capalbo, president of the organising committee of tempo team prague s.r.o. and Prague International Marathon spol. s r.o. ("PIM"), the company that is responsible for organising one of the top marathons in the world, the Volkswagen Prague Marathon.

V

bec prvn� Prazsk� mezin�rodn� maraton se konal v kvtnu a brzy se k nmu pidal kazdorocn� Grand Prix Praha (v roce ) a v roce pak i Prazsk� plmaraton, jakoz i ada rodinn�ch bzeck�ch z�vod a bh pro radost. Vsechny ti hlavn� z�vody PIM byly ocenny zn�mkou IAAF Road Race a maraton a plmaraton dokonce zlatou zn�mkou, coz je nejvyss� mozn� ocenn� pro bzeck� z�vody na dlouh� trat. Grand Prix je z�vod se st�brn�m ocenn�m IAAF.

he first ever Prague International Marathon took place in May , and it was soon joined by the annual Grand Prix in and the Prague Half Marathon in , as well as a number of family and fun runs. All three of PIM's main races have been honoured with IAAF Road Race labels; the marathon and the half marathon with the Gold Label (the highest possible accolade for long distance road races) and the Grand Prix with the Silver Label.

T


| ZIVOTN� STYL | LIFE STYLE

Od sv�ch poc�tk se PIM snaz� povzbuzovat lidi k bh�n� a aktivn�mu zivotn�mu stylu, coz vede ke zlepsen� zdrav�. To dnes ostatn bzci v Praze vid� jako jednu z hlavn�ch pednost� bh�n�, spolu s moznost� z�vodit pro charitativn� �cely. Ped nkolika lety ale Carlo Capalbo zacal pochybovat, ze stejn� situace panuje i mimo hlavn� msto. V�sledkem bylo, ze se zamil na organizov�n� z�vod na dlouh� trat i v jin�ch mstech Cesk� republiky. A tak bylo zasazeno sem�nko, ze kter�ho roste projekt RunCzech.com. Zahajovac� rocn�k Volkswagen Olomouck�ho / Maratonu odstartoval v roce a byl ohromn �spsn�. Pl�novan� kapacita byla zcela naplnna a akci pislo podpoit doslova cel� msto. �spch byl dokonce takov�, ze Carlo Capalbo byl odmnou za svoje �sil� jmenov�n ,,cestn�m obcanem msta Olomouce". Pootocme vsak rucicky casom�ry vped o cel� rok, kdy se k Olomouci pipojila akce v dals�m mst. Volkswagen �steck� / Maraton byl vyprod�n t�m ms�c ped jeho zah�jen�m . z�� a dok�zal pil�kat i adu svtov�ch maratonc vcetn Philemona Lima, kter� ve stejn�m roce, jen o nco d�ve, zv�tzil v Hervis / Maratonu Praha (a kter� n�sledn zv�tzil i v tomto z�vod). RunCzech.com chce b�t ligou bzeck�ch akc�, kter� se budou odehr�vat na jednch z nejkr�snjs�ch m�st Cesk� republiky. Nab�dne rzn� vzd�lenosti a discipl�ny, jakoz i celorocn� program pro lidi, kte� chtj� z�t aktivn�m zivotn�m stylem. Hlavn�m c�lem RunCzech.com je d�t kazd�mu moznost spojit svoje nadsen� pro bh s nap�nav�m dobrodruzstv�m a cestov�n�m po Cesk� republice s moznost� poznat nkter� z pekr�sn�ch mst a krajin a poc�tit vzrusen�, kter� bh na dlouhou tra poskytuje.

Since its early days, PIM has been encouraging people to take up running as a way to a healthier lifestyle and today's runners in Prague see this as one of the biggest benefits, along with the chance to run for charity. Whether that is the case outside the capital city, however, is something that Capalbo started to question a few years back, with the consequence that he set his sights on organising long distance running races in some of the other cities in the Czech Republic. And so the seeds of the RunCzech.com project were sown. The inaugural Volkswagen Olomouc Half Marathon took place in and was a storming success, with the planned capacity filled and the whole city turning out to support the event. Such was the success of the race that Capalbo was made a "Freeman of the City of Olomouc" in recognition of his efforts. Turn the clock forward a year and Olomouc was joined by another event, the Volkswsagen �st� Half Marathon, which sold out nearly a month before its start on September and attracted some of the world's leading long distance runners, including the winner of the Hervis Prague Half Marathon earlier this year, Philemon Limo (who subsequently won the race). RunCzech.com will be like a league of running events that will take place in some of the most beautiful places in the Czech Republic. It will o er di erent distances and disciplines, and a year-round programme for people who want to lead an active lifestyle. The main purpose of RunCzech.com is to give everyone the opportunity to combine their passion for running with exciting travelling adventures throughout the Czech Republic, to get to see some of the beautiful cities and landscapes and to get involved in the thrill that is long distance running.

RUNCZECH.COM V ROCE : 31. bezna Hervis 1/2Maraton Praha 13. kvtna Volkswagen Maraton Praha 2. cervna Budjovick� 1/2Maraton 23. cervna Volkswagen Olomouck� 1/2Maraton 8. z�� Mattoni Grand Prix Praha 16. z�� Volkswagen �steck� 1/2Maraton

RUNCZECH.COM IN YEAR : March 31 Hervis Prague Half Marathon May 13 Volkswagen Prague Marathon June 2 Cesk� Budjovice Half Marathon June 23 Volkswagen Olomouc Half Marathon September 8 Mattoni Grand Prix Prague September 16 Volkswagen �st� Half Marathon


64 % cten� cte u B2B firemn�ch titul kazd� c�slo.

15 % vsech medailov�ch pozic v soutzi Zlat� stedn�k z�skaly tituly vydavatelstv� Boomerang Publishing.

44 % cten� si jde po pecten� magaz�nu koupit produkt, o kter�m cetlo.

Firemn� magaz�ny zvysuj� loajalitu z�kazn�k o 32 %. Firemn� magaz�n udrz� pozornost vaseho z�kazn�ka 25 minut, coz je ve srovn�n� s pozornost� vnovanou plak�tu nebo televizn� reklam o pozn�n� v�c.

Co dlaj� Cesi nejradji ve voln�m case? 70 % z nich si cte!

78 % cten� pelousk� v�c nez polovinu magaz�nu.

62 % z�kazn�k si nech�v� magaz�n na stole doma nebo v kancel�i d�le nez t�den a vr�t� se k nmu aspo tikr�t.

Cten�i magaz�nu Detail, kter� vyd�val Baa, kupuj� o 9 % drazs� v�robky nez ti, kter�m se casopis do ruky nedostal.

Firemn� magaz�n je nejpopul�rnjs� m�dium nap�c vsemi komunikacn�mi kan�ly: 48 % z�kazn�k �k�, ze je firemn� casopisy bav�.

Zdroje: APA, Millward Brown, Mintel, ABC, MML, CVVM

Prodejci Vodafonu hodnot� casopis CiliChili jako nejleps� n�stroj akvizice nov�ch z�kazn�k.

Vytv��me firemn� obsah, kter� prod�v�. www.bpublishing.cz


S E R V I C E S

POKROKOV� V�ZKUM SOTHYS

!"#$%&$'()*(www.sothys.cz


| ZIVOTN� STYL | LIFE STYLE

RED BULL � ART OF CAN Na druh� rocn�k tuzemsk� soutze o nejzaj�mavjs� v�tvor z hlin�kov�ho v�lecku energetick�ho drinku se pihl�silo �ctyhodn�ch 160 z�jemc. An impressive roster of 160 competitors signed up for the second annual national competition to create the most interesting object from the energy drink's aluminium cans.

S

poc�tat hodiny, dny a t�dny pr�ce vynalozen� na zhmotnn� origin�ln� myslenky z aluminiov�ho materi�lu dost dobe nejde � vzdy na jedn� stran se vz�jemn utkala teba tradicn� plechovka Red Bullu doplnn� o Braillovo p�smo, kvtiny vymodelovan� z cerveno-modro-b�l�ho plechu, punk�csk� c�ro ci postovn� zn�mka s logem zn�m� adrenalinov� firmy s v�tvory hodn�mi pecliv�ch model�, kter� reprezentoval Perut�n ohniv�, prapodivn� l�taj�c� hmyz ci d�msk� saty s pl�skov�mi t�snmi.

T

o count all the hours, days and weeks of work spent on shaping an original object is all but impossible � how could it not be, when a traditional can of Red Bull complemented with Braille competed against flowers fashioned out of the red-and-blue-and-white tin, a punk Mohican hair-cut or a postage stamp with the logo of a well-known adrenaline company, a lionfish, strange flying insect or cocktail dress of tin leaves, all worthy of meticulous model makers.


| ZIVOTN� STYL | LIFE STYLE

Pihl�sen� pr�ce posuzovala pticlenn� porota, tvoili ji hudebn�k Jan P. Muchow, fotografka B�ra Pr�silov�, rapper Vladimir , marketingov� editel Red Bull Cesk� republika, s.r.o., Simon Capek a prmyslov� designer Ferdinad Chrenka. Porotci nakonec jako v�tzn� d�lo vybrali ti konzervy Jakuba Spurn�ho, kter� nesou z dnesn�ho �hlu pohledu jiz velmi lziv� n�zev � Fail (Selh�n�). ,,Abych byl up�mn�, tak tenhle n�pad mi blesknul hlavou bhem jedin� minuty den ped uz�vrkou soutze! Cel� d�lo jsem vytvoil opravdu na posledn� chv�li, vyrobil jsem ho za nkolik hodin a r�no zabalil do krabicky a odvezl do s�dla spolecnosti Red Bull," tvrd� student grafick�ho designu, kter� pr�v nastupuje na Vyss� skolu umlecko-prmyslovou a sv� n�pady je vtsinou zvykl� realizovat pedevs�m pomoc� poc�tace. Rukodln� pr�ce na v�stavu Red Bull Art Of Can pro nj byla novinkou. ,,Chtl jsem vytvoit nco, co by zcela zmnilo p�stup k t�to soutzi, kter� dosud nadazovala lidskou zrucnost nad celkovou koncepci d�la. I proto mi bylo jasn�, ze svj v�tvor mus�m vyrobit strasn rychle, protoze jedin tak na div�ka d�chne pouze samotn� myslenka d�la," vysvtluje svj p�stup v�tzn� tvrce. Riskantn� s�zka na koncepci a rychlost zpracov�n� se tentokr�t vyplatila, i kdyz tomu Spurn�, kter� se byl pod�vat na v�stav umleck� duchaplnosti Art Of Can v roce , ani v nejmens�m nevil. ,,Ve chv�li, kdy jsem obhl�zel neuviteln precizn� v�tvory ostatn�ch vystavuj�c�ch, jsem byl pesvdcen, ze za z�dn�ch okolnost� nemohu vyhr�t. Nikdy by m nenapadlo, ze by mohla porota ocenit zrovna mj n�pad!" pizn�v� Jakub, kter� vedle diplomu z�skal jako hlavn� cenu z�jezd na prodlouzen� v�kend do Petrohradu s voln�m vstupem do vsech tamn�ch galeri� a muze�, celosvtov proslulou Ermit�z nevyj�maje. Zdaleka jest nem� sbaleno, ale uz te se do Ruska ts�: ,,M� rodice se museli ve skole povinn naucit rusky a vzdycky tvrdili, ze jim to nikdy k nicemu nebude. Mn by se te znalost alespo nkolika slov�cek z rustiny n�ramn hodila!" Spas�ba, Red Bull!

All the entries were judged by a five-member panel which included musician Jan P. Muchow, photographer B�ra Pr�silov�, rapper Vladimir , marketing director of Red Bull Czech Republic, s.r.o. Simon Capek and industrial designer Ferdinand Chrenka. The judges ultimately selected Jakub Spurn�'s three cans as the winning work. In this light his work has an inappropriate name � Fail. "To be honest, this idea literally flashed into my mind in one minute, just a day before the competition's deadline. I really created the work at the very last moment, packed it into a box in the morning and delivered it to the Red Bull headquarters," says the student of graphic design who is currently about to start applied arts college and is more used to implementing his ideas with the help of a computer. The handcrafted work for the Red Bull Art of Can competition was a first for him. "I wanted to create something that would entirely change the approach toward this competition, which has up till now given precedence to human skill over the overall concept of the work. For this reason it was clear to me that I have to make this piece very fast as this was the only way the viewer could sense just the idea of the object itself," the winning creator explains his approach. This risky bet on the concept and the speed of making paid o this time, even though Spurn� himself � who saw the exhibition of artistic ingenuity Art of Can � never believed he stood a chance. "When I had a look at the unbelievably elaborate creations of the other exhibitors, I was convinced there was no way I could win. It never occurred to me that the jury would appreciate my idea in the midst of all the others!" admits Jakub. Besides a diploma he was also awarded the main prize of a long weekend in Saint Petersburg with free entry to all galleries and museums in the city, including the world-famous Hermitage. He has not packed yet but he is already looking forward to visiting Russia. "My parents had compulsory Russian classes at school and always claimed these would do them no good. As for me, I would now appreciate knowing at least a few words of Russian, they would come in handy!" Spasiba, Red Bull!


| ST�PKY | NEWS

Z�zitky ve V�cvikov�m stedisku k V�nocm Experiences at the Training Centre as a Christmas present Po cel� rok nab�z� V�cvik pos�dek letadel Cesk�ch aerolini� vsem z�jemcm z ad leteck�ch nadsenc, a nejen jim, jedinecnou moznost b�t alespo chv�li v ,,centru leteck�ho dn�". K dispozici je totiz hned nkolik z�zitkov�ch kurz. Od L�t�n� pro radost, kde se na p�r hodin stanete pilotem dopravn�ho letadla, pes L�t�n� beze strachu, jehoz c�lem je odstranit ci alespo zm�rnit obavy z t�to formy dopravy. Mozn� je tak� absolvovat obl�ben� exkurze nebo kurz Letuskou/stewardem na zkousku. Samozejmost� jsou akce sit� na m�ru. V�ce informac� je k dispozici na www.czechairlines.com/cz/posadky. Throughout the year, the Czech Airlines Crew Training Centre o ers aviation enthusiasts and the general public the opportunity to experience, at least for a short while, what it's like to fly. There are several courses on offer. From Flying For Joy, where you can become a pilot of a commercial airliner for a few hours, to Flying Without Fear aimed at eliminating or at least alleviating concerns about airborne travel. You can participate in popular excursions or attend the Air Hostess/Steward Try Out course. Events can also be tailored to customers' wishes. More information is available at www.czechairlines.com/cz/posadky.

Vyss� v�hov� limit pro Business cestuj�c� Increased luggage allowance for Business passengers S n�stupem zimn�ho letov�ho �du, zvysuj� Cesk� aerolinie v�hov� limit pro cestuj�c� v Business t�d. Ti si tak mohou zdarma odbavit dva kusy zavazadla, nov kazd� o hmotnosti kg oproti st�vaj�c�m kg. V Economy t�d i nad�le zst�v� v�hov� limit pro jedno zdarma odbaven� zavazadlo zachov�n na kg. With the launch of the winter flight schedule, Czech Airlines will increase the weight allowance for passengers in Business class, who can now check in two pieces of luggage of up to kg each free of charge � as opposed to the kilograms allowed up till now. In Economy class, the luggage weight allowance of kg checked in for free remains unchanged.


| ST�PKY | NEWS

Zmny v zimn�m letov�m �du Changes in the winter flight schedule T�dn az o dvacet zp�tecn�ch let v�ce nez v losk� zim budou do Ruska a na Ukrajinu vypravovat Cesk� aerolinie v nadch�zej�c� zimn� sez�n. V letov�m �du se objev� tak� nkolik nov�ch destinac�, jako nap. Mal� na Malediv�ch nebo Soci a Kaza, dals� pak pibudou v prbhu sez�ny. D�ky obnoven� dohod Cesk�ch aerolini� s Air France o vz�jemn�m sd�len� k�d mohou cestuj�c� od konce ms�ce vyuz�vat az t�denn�ch frekvenc� na lince z Prahy do Pa�ze. V letov�m �du spolecnosti i nad�le zst�v� obl�ben� Tel Aviv. V zimn�m obdob� budou Cesk� aerolinie nab�zet pravideln� spojen� do destinac� ve zem�ch svta, z toho v r�mci vlastn� s�t linky do metropol� ve st�tech. Nov� zimn� letov� �d je platn� az do . bezna . In the upcoming winter season Czech Airlines will operate more than twenty new return flights to Russia and Ukraine than in the previous winter. The new schedule will also feature several new destinations, for example Mal� in the Maldives or Sochi and Kazan. Other destinations will be added throughout the season. Thanks to a renewed code-sharing agreement between Czech Airlines and Air France, from the end of the month passengers will be able to choose from almost weekly flights on the Prague to Paris route. The popular destination of Tel Aviv will remain in the schedule too. In the winter season Czech Airlines will o er scheduled flights to destinations in countries around the world. Of that number, cities in countries are serviced by Czech Airlines' own network. The new winter flight schedule will be in e ect till March .

On-line pron�jem aut k letence Online car rental with a ticket Na internetov�ch str�nk�ch Cesk�ch aerolini� byla v �jnu spustna nov� sluzba � pron�jem automobil. Cestuj�c� si mohou vyb�rat z nab�dky az autopjcoven v naprost� vtsin destinac�, kam Cesk� aerolinie operuj�. V�br auta, jeho objedn�vka i �hrada prob�h� velmi snadno, pouze ve ctyech kroc�ch, a to p�mo na str�nk�ch www.czechairlines.com. D�ky spolupr�ci s jedn�m z nejvts�ch konsolid�tor autopjcoven v Evrop, skupinou CarDelMar, mohou Cesk� aerolinie poskytovat novou sluzbu na jednom m�st, v�hodnji a s moznost� vts�ho v�bru, nez je bzn� na dan�m lok�ln�m trhu. As of October , a new service was launched on Czech Airlines' website � car rental. Passengers can select from a choice of up to car rental companies in almost all the destinations serviced by Czech Airlines. The selection of the vehicle, placing an order and payment are all very easy and take place in four steps directly on the website www.czechairlines.com. Thanks to cooperation with CarDelMar Group, one of the largest car rental company deal finders, Czech Airlines can provide a new service at one location, at better prices and with greater choice than is usually available on the local market.


V R NOST N� PRO GR A M Y / LOYA LT Y PRO GR A MMES

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINECN� PROGRAM PLN� V�HOD A ODMN State se clenem exkluzivn�ho vrnostn�ho programu OK Plus Cesk�ch aerolini� a nechte se na sv�ch cest�ch h�ckat.

A UNIQUE PROGRAMME FULL OF ADVANTAGES AND REWARDS Join the exclusive Czech Airlines OK Plus frequent flyer programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

CLENSTV� V PROGRAMU V�M PIN�S�: Bonusov� letenky do cel�ho svta Lety ve t�d Business s letenkou t�dy Economy Bezplatn� nadv�hy zavazadel Pron�jmy voz a pobyty v hotelech Z�jezdy a spousty dals�ch v�hod Pro nejvrnjs� cleny jsou pipraveny St�brn�, Zlat� a Platinov� karta OK Plus se spoustou nadstandardn�ch v�hod, kter� zp�jemn� cestov�n�. V�ce informac� a pihl�sku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo v�m ji na vyz�d�n� r�d poskytne n�s palubn� person�l.

MEMBERSHIP OF THE PROGRAMME BRINGS YOU: Bonus tickets to the whole world Travel in Business Class with Economy Class ticket Complimentary excess baggage Car rental and hotel stay Holiday packages and plenty of other benefit The most loyal members are presented with Silver, Gold and Platinum OK Plus cards with lots of above-standard advantages that make travel more comfortable. Find more information and the application form at www.ok-plus.com or our on-board personnel will be happy to provide it to you upon request.

NOVINKY A NAB�DKY OK PLUS NADV�HA ZAVAZADEL ZA M�LE ON-LINE Pokud jiz nyn� v�te, ze budete cestovat se zavazadly, kter� nespluj� podm�nky pro pepravu zdarma, mzete vyuz�t sv�ch mil k zaplacen� nadv�hy on-line. Poukaz na nadv�hu, kter� po�d�te za mil, v�m umozn� na letech Cesk�ch aerolini� pepravit jeden kus zavazadla nav�c do v�hy kg. Pesn� podm�nky a objedn�vkov� formul� naleznete ve sv�m profilu na www.okplus.cz v sekci Vyuzijte m�le.

OK PLUS NEWS AND OFFERS EXCESS BAGGAGE FOR MILES ONLINE If you already know that you will be travelling with baggage that exceeds the limits for free carriage, you can use your miles to pay for your excess weight online. The excess-weight voucher that you can obtain for , miles will allow you to take an extra piece of luggage weighing up to kilograms on Czech Airlines flights. The precise conditions and an order form can be found in your profile at www.ok-plus.com in the Redeem Your Miles section.

OK PLUS CORPORATE V�HODN� PROGRAM PRO FIRMY, KTER� VD�, JAK SN�ZIT N�KLADY Vrnostn� program OK Plus Corporate Cesk�ch aerolini� nab�z� i vas� firm moznost �spory n�klad a spousty dals�ch. L�tejte chyte a zite si zdarma svj Firemn� �cet na www.okpluscorporate.com.

OK PLUS CORPORATE AN ADVANTAGEOUS PROGRAMME FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO CUT THEIR COSTS The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme o ers your company the opportunity of reducing costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free Company account on www.okpluscorporate.com.

78 | review


!"# $ %&'()#'*+, - ./% ) 0 ) !1%*!2 ) #'*+, - .$ #+'

3)4+5+67)3%)386!/5! *#$)*+,)*29#': V POHOD VE VZDUCHU | FIT TO FLY

U ZI T E C N� I N FOR M AC E | USEFUL INFORM AT ION

N!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Nkolik snadn�ch cvik v�s osvz� a pispje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY Ob!ma rukama Obma rukama obeobejm!te koleno a p"ijmte koleno a pit�hn!te ho k hrudi. t�hnte ho ke hrudi. #$%&'()*+,*-)./0%1* Vydrzte sekund. 2/.343*-(56)*.76)07* Rukama st�le koleno %&'()*3*078/*97436/* drzte a nohu pomalu -9/-:te dol;. Vym!<te spuste dol. Vynohy, opakujte mte nohy, opakujte %)-)(.&5(1 desetkr�t.

NOHY

RAMENA 2/@)*9767'()*%630!mi Ruce polozte dlanmi dol;*03*-()8031*23G dol na stehna. 4)0$*.&/'()*%79"edu, Rameny kruzte nahoru, dozadu dopedu, nahoru, a dol;1*=78$>*4/-H* dozadu a dol. Pohyb b�t plynul�. N!kolikr�t mus� b�t plynul�. 793./I()*3*%J@8)I()* Nkolikr�t opakujte p"i tom pomalu a praa d�chejte pi tom videln!. pomalu a pravideln.

RAMENA

NOPQ*Q*=QRS

LEGS LEGS

SHOULDERS SHOULDERS

T87%?%63*9767'()* Chodidla polozte na zem a zat�hn!te na zem a zat�hnte b"?@871*=7436/*-)* bicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama pedklote a rukama -I)Ute po nohou sjete po nohou a nat�hn!()*I)*3'* a nat�hnte je az .*9&-(;m na noze. k prstm na noze. #*(V(7*9767W)*M$%&'()* V t�to poloze vydrzte +,*-)./0%1 sekund.

Z�DA A PAZE

KOTN�KY

Pomalu a praviPomalu a pravideln!*.&/'()*0787/* deln kruzte nohou M*.7(0H./1*X)I9&M)* v kotn�ku. Nejprve 03*I)%0/*-(&30/* na jednu stranu a pak na druhou. Na a pak na druhou. .3'%7/*-(&30/*.&/'()* Na kazdou stranu +,*-)./0%1 kruzte sekund.

KOTN�KY

KOLENA Ohn!te koleno, Ohnte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihnte nohu a zatn!()*-()8)00H*-M36$1* tnte stehenn� svaly. X78$*M$-("H%)I()1* Nohy vyst�dejte. F*.3'%7/*0787/* S kazdou nohou 793./I()*YZ.&5(*3'* opakujte kr�t az 30kr�t. kr�t.

KOLENA

CHODIDLA Ob! paty op"ete Ob paty opete 7*W)4*3*9&-($*\9?]ky o zem a spicky @87%?%)6*W%M?80!te chodidel zdvihnte @7*0)IMJ\)1*=3.* co nejv�se. Pak o zem op")()*\9?]ky o zem opete spicky a zdvihn!()*@7*0)IG a zdvihnte co nejMJ\)*93($1 v�se paty.

CHODIDLA

=/(*>7(8*830%-* Put both hands around one knee and around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands around your knee, around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your leg. 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* Switch legs and repeat &)9)3(*()0*(?4)-1 ten times.

=63@)*$7/&*830%-*70* Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

Place both feet flat on =63@)*>7(8*B))(*B63(*70* the floor and hold in the ground and hold your stomach. Bend ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* slowly forward and -67E6$*B7&E3&%*30%* move your hands down 47M)*$7/&*830%-*7M)&* your legs toward your $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* toes. Rest in this posi(7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G tion for seconds. (?70*B7&*+,*-)@70%-.

KQTC*QXP* BACK AND ARMS ARMS

ANKLES Rotate your feet Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and then the other, for then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* seconds in each %?&)@(?701 direction.

ANKLES

KNEES K)0%*70)*.0))*30%* Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* times with each leg. leg.

KNEES

FEET ^?(8*>7(8*8))6-*70* With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

FEET

BOJ�TE SE L�T�N�? STRACH Z L�T�N� LZE PEKONAT! Cesk� aerolinie po�daj� dals� specializovan� kurzy ve dvoums�cn�ch intervalech v prostor�ch V�cviku pos�dek letadel na ruzysk�m letisti v Praze s n�zvem

AFRAID OF FLYING? THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at =`AaKPrague�Ruzyn Airport A PIT� J�DLO to enable you enjoy X)-)Ute dlouho ve K!8)4*6)(/*-)*0)9"e-()I0V*9767W)1*=7G IH%)I()1*=?I()*87%0! FLYING WITHOUT FEAR vzbuU()*.&)M0H*7>!h M7%$*3*74)W()*9?(H* Seven hours of training by Czech Airlines profes(H4L*')*M-(30)()L* alkoholu, ]aje a k�vy. sional pilots and cabin crew 9&7I%)()*-)*97*.3>?0! Po p"?-(50H*(3.*>/G Individual approach using latest training 3*9&7(580)()*-?*&/@)* dete ])&-(M!I\H1 technology a nohy. Diagnosis using questionnaire MOVING authorizedEATING AND Technical aspects of flying DRINKING P70b(*-?(*(77*670D*?0* A visit to the movable cabin of an A flight

L�T�N� BEZ STRACHU Sedm hodin v p�ci profesion�ln�ch pilot a stevardek Cesk�ch aerolini� Individu�ln� p�stup s vyuzit�m nejmodernjs� v�ukov� techniky Diagnostika formou autorizovan�ho dotazn�ku Technick� aspekty l�t�n� N�vstva pohybliv�ho kabinov�ho trenaz�ru A Obcerstven� zdarma po celou dobu kurzu Relaxacn� techniky Na z�vr let v pilotn� kabin simul�tor B a ATR Term�ny kurz L�t�n� beze strachu: Cena kurzu: Kc vcetn DPH Pihl�sky a blizs� informace na + e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz . . ,

Avoid eating heavily (8)*-34)*97-?(?701* simulator during the flight. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Free refreshment during the whole course P&?0.*96)0($*7B*E3()&* by getting out of Relaxation techniques 30%*07(*(77*4/@8* $7/&*-)3(L*E36.?0D* The course is completed by a flight in the cabin of 3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* 36@7876L*()3*7&*@7BB))1 B and ATR flight simulators _8?-*E?66*8)69*$7/*B))6* -(&)(@8?0D*$7/&*3&4-* Schedule of training courses: 30%*6)D-1 Flying without FearB&)-8)&*70*3&&?M361 November , . Course fee: CZK incl. VAT, Applications and details at + or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

+Zd**|**&)M?)E | review

!"#$"%&'()*$+,,---.

/(*)*/001---(23)43))


U ZI T E C N� IN FOR M AC E | USEFU L I N FOR M AT ION

www.prg.aero

WOULD YOU ALSO LIKE TO BE TAKEN IN A LIMOUSINE ALL THE WAY TO THE AIRCRAFT? Travel with glamour ...or sip champagne in a luxurious salon just five minutes before takeoff? Order check-in via the VIP Club CONTINENTAL salons. You just have to be at the airport 45 minutes prior to your departure. And what's more, we'll drive you directly to Club CONTINENTAL in a limousine for free. VIP Service Club CONTINENTAL provides � immediate private check-in of both passengers and luggage � all-inclusive refreshments including service � discreet security screening � transportation directly to/from the aircraft � Skoda Limousine Service with chauffeur free

VIP Service Prague Airport, K Letisti 6/1019, 160 08 Praha 6, Czech Republic +420 220 114 490, +420 220 562 525, +420 724 888 914 vip.service@prg.aero


NA PA LU B | ON B OA RD

V POHOD V K ABIN | RELAXED IN THE CABINE

D�my a p�nov�, v�t�me v�s na palub letadla Cesk�ch aerolini�. Pro leps� orientaci a zp�jemnn� vaseho letu bychom r�di pispli i n�sleduj�c�mi informacemi. Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible.

BEZPECNOST Dodrzujte pros�m pokyny svteln�ch transparent ,,Nekute" a ,,Pipoutejte se". Bhem startu a pist�n� mjte zapnut� bezpecnostn� p�sy (doporucujeme m�t je zapnut� bhem cel�ho letu), ujistte se, ze opradlo sedadla a stolek jsou ve svisl� poloze. Vnujte pros�m pozornost pokynm pos�dky, zvl�st pedveden� pouzit� z�chrann�ch prostedk, zorientujte se, kde se v letadle nach�zej� nouzov� v�chody.

SAFETY Please obey the "No smoking" and "Fasten seat belt" illuminated signs. Fasten your seat belt during take-o s and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in their full upright position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety features and devices. Take a few moments to locate the aircraft's emergency exits.

ELEKTRONIKA Konzultujte pros�m v z�jmu bezpecnosti letu pouzit� jak�hokoliv elektronick�ho p�stroje s pos�dkou, zejm�na mobiln� telefony nesm� b�t zapnuty ani v pohotovostn�m rezimu (Stand by).

ELECTRONIC DEVICES In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned o completely at all times and cannot even be in their stand by mode.

KABINOV� ZAVAZADLA Tzs� zavazadla ukl�dejte pod sedadlo ped v�mi, lehc� do schr�nek nad vas� hlavou. Za zavazadla, kter� s sebou m�te na palub, nenese dopravce z�dnou zodpovdnost.

CABIN LUGGAGE Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

| review


NA PA LU B | ON B OA RD

PALUBN� AUDIO A VIDEO Ve vybran�ch typech letadel je na centr�ln�ch obrazovk�ch prom�t�na pohybliv� mapa s aktu�ln�mi �daji o poloze letadla a prbhu letu. Na d�lkov�ch a stedn dlouh�ch link�ch nab�z�me v business t�d k zapjcen� osobn� pehr�vace iPod touch s hudbou, fi lmy a hrami.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO On select type of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On long and mid-distance flights, passengers in Business Class can borrow personal iPod players with music, movies and games.

TISK NA PALUB A HRACKY PRO DTI Pi vstupu do letadla v�m palubn� person�l v business t�d nab�dne hlavn� cesk� i zahranicn� den�ky a casopisy, nab�dka se lis� podle pepravn� t�dy, d�lky letu a c�lov� destinace. Na vsech pravideln�ch link�ch jsou pro dti pipraveny drobn� hracky, bez ohledu na pepravn� t�du a d�lku trasy.

IN FLIGHT DAILY PRESS & TOYS Upon entering the aircraft, flight attendants o er passengers in the Business class Czech and foreign dailies and journals. The o er depends on the travel class, flight duration and destination. Children are awaited by small presents on all regular routes, irrespectively of the travel class or flight length.

J�DLA, N�POJE A ALKOHOL Druhy a mnozstv� j�dla a n�poj z�vis� na denn� dob a d�lce letu, speci�ln� j�dla (dietn�, koser, vegetari�nsk�, dtsk� apod.) si pros�m objednejte jiz pi rezervaci letenky. Palubn� prvodc� nesm� pod�vat alkohol osob�m mlads�m let. Na palub pros�m konzumujte jen ty alkoholick� n�poje, kter� v�m donesli palubn� prvodc� nebo kter� jste si koupili na palub v r�mci doplkov�ho prodeje.

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL Kinds and amounts of food and beverages o ered depend on the time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children's food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of . When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

PALUBN� PRODEJ Zboz� zakoupen� na palub mzete uhradit v cesk�ch korun�ch, eurech i v dals�ch svtov�ch mn�ch nebo platebn�mi kartami. V�br zboz� najdete na str�nk�ch � tohoto casopisu, kompletn� sortiment pak ve Sky Shop katalogu.

DUTY FREE SALES Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items on o er is listed on pages � of this magazine, the entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

NEMOCN� A HANDICAPOVAN� CESTUJ�C� V nkter�ch typech letadel jsou nemocn�m a handicapovan�m cestuj�c�m k dispozici speci�ln upraven� sedadla a toalety.

ILL AND DISABLED PASSENGERS On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

KOUEN� Vsechny linky Cesk�ch aerolini� jsou neku�ck�.

SMOKING All Czech Airlines flights are non-smoking.

review |


M A P Y | MA P S PY A PS FINLAND

NORTH SEA

NORWAY SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND BELARUS

POZNAN

GERMANY

POPRAD/TATRY

LVIV UKRAINE

FRANCE ROMANIA

ITALY

SPAIN

AFRICA

MEDITERRANEAN SEA

DESTINACE NAL�T�VAN� CESK�MI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NAL�T�VAN� VE SPOLUPR�CI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

82 | review | review


RUSSIA CANADA

PITTSBURGH CLEVELAND

U.S.A.

LOS ANGELES

DONETSK ROSTOV ON DON SEOUL MEXICO

ATLANTIC OCEAN

SOCHI CUBA

BISHKEK BAKU TURKEY BEIJING

BANGKOK

KUWAIT

MELBOURNE COLOMBO SYDNEY

HANOI HO-CHI-MINH

BAHRAIN CAPE TOWN JOHANNESBURG ABU DHABI MALE DUBAI MUSCAT

review | 83 review |


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM? SkyTeam je mezin�rodn� aliance ctrn�cti leteck�ch spolecnost�, kter� byla vytvoena, aby pecovala o z�kazn�ky. Prostednictv�m jedn� z nejrozlehlejs�ch s�t� pestupn�ch bod na svt nab�z� SkyTeam milionm cestuj�c�ch, kte� vyuzij� jeho sluzeb, pes let denn do v�ce nez destinac� ve zem�ch.

WHAT IS SK Y TEAM? SkyTeam is a global alliance of fourteen airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world's most extensive connection point networks, SkyTeam is able to o er the million customers who opt for its services a total of over , daily flights to more than destinations in countries.

OBJEVTE DISCOVER SKVL�CH DVOD, GREAT REASONS PROC ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM V�CE MIL Elite m�le z�sk�v�te a mzete vyuz�t u kter�koli clensk� leteck� spolecnosti.*

MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

V�CE SALONK M�te p�stup do v�ce nez salonk po cel�m svt.**

MORE LOUNGES Access to more than member lounges worldwide.**

GAR ANTOVAN� REZERVACE Clenov� SkyTeam Elite Plus maj� garantovan� pln� rezervace v ekonomick� t�d pi rezervaci hodin ped odletem.***

GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with -hour advance notice.***

V�CE LET Mzete si vybrat z v�ce nez nac� po cel�m svt. let denn do v�ce nez desti-

MORE FLIGHTS Over , flights to more than destinations worldwide.

MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners o er all classes of fares from Economy to First, we also o er a "SkyTeam Around the World Fare".

V�CE TARIF M�te v�ce moznost� do v�ce destinac�. Clenov� aliance SkyTeam nejen nab�zej� vsechny cestovn� t�dy, od ekonomick� po prvn�, ale tak� nab�zej� tarif kolem svta � ,,SkyTeam Around the World Fare".

EASY CONNEC TION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

SNADN� SPOJEN� Pohodln� spojen� pes nasi sirokou celosvtovou s� pestupn�ch bod.

ENHANCED CHECK IN Save time with SkyTeam's streamlined airport procedures.

V YLEPSEN� ODBAVOVAC� POSTUPY Uset�te cas s praktick�mi letistn�mi postupy aliance SkyTeam.

SINGLE CHECK IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

POUZE JEDNO ODBAVEN� Kdyz pestupujete na jin� lety aliance SkyTeam, odbav�te se pouze jednou.****

QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

STANDARDY K VALIT Y Vsechny clensk� spolecnosti SkyTeam v�m zarucuj� stejnou kvalitu sluzeb.

RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam's , ticket o ces. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

REZERVACN� S� Udlat si rezervaci a z�skat informace mzete v kter�koli z l�� aliance SkyTeam. Nav�c cestuj�c� mohou poz�dat o pomoc kteroukoli spolecnost aliance. kance-

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline's programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platn� lety spolecnost� aliance SkyTeam naleznete na webov� str�nce sv�ho programu Frequent Flyer. Podl�haj� pravidlm programu kazd� leteck� spolecnosti. Existuj� urcit� omezen�. ** Voln� vstup do salonk clensk�ch leteck�ch spolecnost�, pokud let�te v prvn� nebo business t�d na mezin�rodn�m letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer � v den cesty. *** Mus�te b�t Elite Plus frequent flyer a udlat si rezervaci hodin ped odletem. SkyTeam operated aircraft. ** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day international flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers. *** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance. **** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three connections.

**** Pokud m�te v itiner�i maxim�ln dv spolecnosti aliance SkyTeam a maxim�ln ti pestupy.

| review


T ER MIN� | T ERMIN T ER MIN� L |LTERMINAL A L

DOPRAVA NA LETISTI PRAHA TRANSPORTATION AT PRAGUE AIRPORT

Chomutov �st� nad Labem Berlin Dresden

PARKOV�N� NA LETISTI PRAHA Vylozen� a nalozen� na parkovisti P a P � minut zdarma Dlouhodob� parkov�n� v parkingu C a D � Ceny jiz od ,- Kc/t�den Pro nejv�hodnjs� ceny rezervujte online na www.prg.aero Telefonick� informace na Non stop lince + SMLUVN� TAXI � GARANTOVAN� TARIFN� CENY � AAA Radiotaxi a Radiocab taxi AUTOBUSOV� DOPRAVA Airport Express � spojen� letist a vlakov� dopravy � V�ce informac� na www.cd.cz Autobusy MHD � linky c. , , , a � Rychl� spojen� s centrem metropole www.dpp.cz D�lkov� autobusov� doprava � Student Agency � V�ce informac� na www.studentagency.cz

PARKING AT PRAGUE AIRPORT Drop-off & pick-up at Parking P1 and P2 � 15 minutes free of charge Long-term parking at Parking C and D � Prices start at CZK 750 per week For the best prices book online at www.prg.aero For non-stop information call +420 220 11 4022 OFFICIAL TAXI � GUARANTEED TARIFF PRICES � AAA Radiotaxi a Radiocab taxi PUBLIC TRANSPORT Airport Express � connecting airport with railway transport � For more information check www.cd.cz City bus lines � No. 119, 100, 179, 225 and 510 � Quick connection to the city centre www.dpp.cz Intercity Coach Services � Student Agency � For more information check www.studentagency.cz

review | 83


AIRP ORT PL AN PL � N L E T IST || AIRP ORT PL AN TERMINAL OSTATN� ST�TY | NONSCHENGEN STATES

TERMINAL ST�TY SCHENGENSK� DOHODY | SCHENGEN STATES Belgie | Belgium, D�nsko | Denmark, Estonsko | Estonia, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, It�lie | Italy, Litva | Lithuania, Lotyssko | Latvia, Lucembursko | Luxembourg, Maarsko | Hungary, Malta | Malta, Nmecko | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Polsko | Poland, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, ecko | Greece, Slovensko | Slovakia, INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROV� PEP�ZKA | TRANSFER DESK Slovinsko | Slovenia, Spanlsko | Spain, Sv�dsko| Sweden, ODLETY | DEPARTURES P�LETY | ARRIVALS Sv�carsko | Switzerland KANCEL�E LETECK�CH SPOLECNOST� | AIRLINE OFFICES SMN�RNA | EXCHANGE OFFICE SMN�RENSK� AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE VRACEN� DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOV� KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBN� VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPECNOSTN� KONTROLA | SECURITY CONTROL �SCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMRN� ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE V�DEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM CELN� KONTROLA | CUSTOMS VYHL�DKOV� TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMRN� V�CHOD | ONE-WAY EXIT VIP SALONKY LETIST PRAHA | PRAGUE AIRPORT'S VIP LOUNGES BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES V�STAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE V�TAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS M�STNOST PRO MATKY S DTMI | BABY ROOM PEBALOVAC� KOUT | BABY CHANGING AREA DTSK� KOUTEK | CHILDREN`S CORNER MODLITEBNA | PRAYING AREA STANOVIST TAXI | TAXI STAND ZAST�VKA AUTOBUSU | BUS STOP VEEJN� C�ST/TRANZITN� C�ST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA PARKOVIST | PARKING RESTAURACE | RESTAURANTS OBCHODY | SHOPS SLUZBY | SERVICES 20 16 17 18 33 19 20 21 34 65 61 17 37 38 74 18 31 30 19 12 20

34 16 60 58 15 14 13 59 13 63 22 23 25 24 26 27 28 64 35 72 36 15 32 56 54 12 71 55 21 31 73 14 01 02 29 30

57

33

39

03 04 08

09

OBCHODY / SHOPS TRAVEL VALUE / DUTY FREE 01 DUTY FREE PERFUMERY 02 DUFRY SHOP 03 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 04 DUFRY SHOP 05 BEST OF TRAVEL VALUE 06 DUFRY SHOP 07 AELIA DUTY FREE 08 DUFRY SHOP 09 DUTY FREE PERFUMERY 10 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 11 DUFRY SHOP 12 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 13 DUTY FREE SELECTION D�RKOV� PEDMTY, SUVEN�RY, SKLO / GIFTS, SOUVENIRS, CRYSTAL 22 EGERMANN 23 BLUE PRAHA 24 EGERMANN 25 SWAROVSKI 26 BLUE PRAHA 27 EGERMANN 28 MANUFAKTURA 29 BLUE PRAHA 30 SPARKYS 31 BLUE PRAHA 32 ERPET BOHEMIA CRYSTAL 33 EGERMANN M�DA A M�DN� DOPLKY / FASHION AND FASHION ACCESSORIES 41 CZECH GARNET 42 4PM 43 SERGIO TACCHINI 44 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 45 ROLLING LUGGAGE / NATURALLY CASHMERE 46 TAMUZ 47 HUGO BOSS 48 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 49 LACOSTE, TOMMY HILFIGER 50 EMPORIO ARMANI 51 LONGCHAMP 52 CZECH GARNET POTRAVINY A DELIKATESY / FOOD AND DELICATESSEN 62 BOHEMIA DELI 63 NEUHAUS 64 BOHEMIA DELI 65 BILLA KNIHY A CASOPISY / BOOKS AND MAGAZINES 66 RELAY 67 RELAY 68 RELAY 69 RELAY-VIRGIN 70 RELAY

84 | review


AIRP ORT PL AN PL � N L E T IST || AIRP ORT PL AN INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROV� PEP�ZKA | TRANSFER DESK ODLETY | DEPARTURES P�LETY | ARRIVALS KANCEL�E LETECK�CH SPOLECNOST� | AIRLINE OFFICES SMN�RNA | EXCHANGE OFFICE SMN�RENSK� AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE VRACEN� DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOV� KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBN� VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPECNOSTN� KONTROLA | SECURITY CONTROL �SCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMRN� ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE V�DEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM CELN� KONTROLA | CUSTOMS VYHL�DKOV� TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMRN� V�CHOD | ONE-WAY EXIT VIP SALONKY LETIST PRAHA | PRAGUE AIRPORT'S VIP LOUNGES BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES V�STAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE V�TAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS M�STNOST PRO MATKY S DTMI | BABY ROOM PEBALOVAC� KOUT | BABY CHANGING AREA DTSK� KOUTEK | CHILDREN`S CORNER MODLITEBNA | PRAYING AREA 40 32 21 35

STANOVIST TAXI | TAXI STAND ZAST�VKA AUTOBUSU | BUS STOP VEEJN� C�ST/TRANZITN� C�ST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA PARKOVIST | PARKING RESTAURACE | RESTAURANTS OBCHODY | SHOPS SLUZBY | SERVICES

19

9

01 02

03

04

03 06 42 01 02

23 05 06 22 41

05 04 07 11 12 10 08 67 09 10 66 13 24 05 44 06 25 45 62 07

14 43

46 26 47 15

16

53 10 07 17 68 11 08 69 48 49 09 50 28 70 51 52 18 29 11

27

RESTAURACE / RESTAURANTS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 RESTAURANT LETIST PRAHA / FAST FOOD RESTAURANT LETIST PRAHA / FAST FOOD THE GLOBE RESTAURANT KFC WINE & MORE PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT AIR PILSNER URQUELL BAR SUBWAY MCDONALD`S BODEGA AEROPUERTO TAPAS-BAR & SMOKER`S CAF� KFC NUDE JUICE BAR BRICCO EXPRESS CULTO CAFFE CIOCCOLATO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SANDWICH SHOP EL MUNDO DEL TABACO & CAF� LA TAZZA PORTO CAF� RESTAURANT SHORTY`S PUB BRICCO EXPRESS DECANTO ICE & FRUIT FOLLOW ME CAF� BLACK AND WHITE CAF� MATTONI GR@ND CAF� SWEET HOME CAF� PIZZERIA PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT COKE POINT

SLUZBY / SERVICES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 KONGRESOV� S�L / CONGRESS HALL MSTSK� POLICIE / MUNICIPAL POLICE KOOPERATIVA CESK� POSTA / POST OFFICE SKY RELAX HOTEL TRANZIT AMBULANCE MEDITRANS MSTSK� HROMADN� DOPRAVA / PUBLIC TRANSPORT AAA RADIOTAXI 1.1.1. RADIOCAB TAXI BALEN� ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING AUTOMAT NA POHLEDNICE / POSTCARD VENDING MACHINE FOTOKABINA / PHOTO BOOTH BALEN� ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING

review | 85


L E TA DLOV Y L E TA DL OV � PA R K | FL EET FLEE T 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

AIRBUS A321 � 200

2 212 34,09 m 44,51 m

20 100 kg 89 000 kg 850 km/h 3950 km

AIRBUS A320 � 200

8 156/162 34,09 m 37,57 m

16 992 kg 73 500 kg 850 km/h 4100 km

AIRBUS A319

9 135 34,10 m 33,84 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360 km

| review


L E TA DLOV Y L E TA DL OV � PA R K | FL EET FLEE T 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

BOEING 737 � 500

5 108 28,89 m 29,79 m

14 146 kg 52 999 kg 790 km/h 2600 km

ATR 42 � 500

7 46 24,57 m

4906 kg 18 600 kg 540 km/h 1594 km

Pocet letadel | Number of Aircraft Pocet cestuj�c�ch | Seating Capacity Rozpt� k�del | Wingspan (m) D�lka letadla | Length of Aircraft (m)

Uzitecn� n�klad | Payload (kg) Vzletov� hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovn� rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maxim�ln�m poctem cestuj�c�ch | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review |


D� R K Y | GIFTS

V�br novinek ze Sky Shopu Cesk�ch Aerolini� A selection of novelties from Czech Airlines Sky Shop D�MSK� PARF�MY WOMEN'S FRAGRANCES

NEW GUCCI GUCCI GUILTY EDT ml

NEW VERSACE YELLOW DIAMOND EDT ml

| review


D� R K Y | GIFTS

Ceny a dals� informace k produktm naleznete ve Sky Shop katalogu. Please refer to Sky Shop magazine for prices and conditions. P�NSK� PARF�MY MEN'S FRAGRANCES

NEW GUCCI GUCCI GUILTY MEN EDT ml

NEW LA NUIT DE L HOMME Edt ml

YVES SAINT LAURENT

NEW DIOR FARENHEIT EDT ml

review |


D� R K Y | GIFTS

KOSMETIKA COSMETICS

NEW LANC�ME QUINTET MINI FEVER GLOSS

NEW DIOR ROUGE DIOR

NEW CLARINS INSTANT LIGHT

| review


D� R K Y | GIFTS

HODINKY WATCHES

NEW SKAGEN MONTRE CUIR

NEW

ICE WATCH SILI WHITE

NEW BREO VENTURE IN

review |


D� R K Y | GIFTS

DOPLKY ACCESSORIES

NEW

LYLE & SCOTT SCARF

NEW TWEEZ LA TWEEZ

| review


D� R K Y | GIFTS

SPERKY JEWELLERY

NEW SWAROVSKI KAURI GOLDEN PENDANT

BUCKLEY TRIO SET

NEW

Dals� produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.

review |


D� R K Y | GIFTS

SPECI�LN� NAB�DKA SPECIAL OFFER LANC�ME "LA COLLECTION" MINIATURES SET

Nab�dka plat� do vyprod�n� z�sob. O er valid while stocks last.

�20 %

SWAROVSKI ASHLING PENDANT

Czech Airlines_V3 25/03/10 15:30 Page28

�20 %

DOPLKY ACCESSORIES

CZK , approx. .

LIFETRONS LEATHER DRUMBASS SPEAKER

�20 % Lifetrons Leather drumbass speaker Drumbass technology provides an ultimate powerful bass and excellent sound performance. Rechargeable and extra long pla-time up to 10 hours.Play music with 3,5 mm audio jack of iPod, iPhone or other portable media player. Fashionable design enhanced with real leather. Drumbass technologie nab�z� maxim�ln siln� basy a vynikaj�c� zvuk. Dob�jec� a extra dlouhohraj�c� - az po dobu 10 hodin. Pehr�v� hudbu z iPodu, iPhonu a jin�ch penosn�ch pehr�vac pes 3,5 mm audio konektor. M�dn� design je obohacen o pravou kzi.

| review


H�j�me Vase z�jmy

KOMPLEXN� SLUZBY V OBLASTI POJISTN� A RISK MANAGEMENTU

Jsme nejvts� pojisovac� makl� v Cesk� republice. Poskytujeme sluzby v oblasti pojistn� firem a jejich zamstnanc. Nab�z�me konzultace v oblasti risk managementu. Rychle za V�s es�me pojistn� ud�losti. Sluzby zajisujeme v 70 zem�ch svta.

Za v�hodn�ch podm�nek nab�z�me mimo jin� speci�ln� produkt cestovn�ho pojistn�, kter� mzete vyuz�t na cest�ch Vasich i Vasich zamstnanc. V�ce info na www.renomia.cz a www.renomiabenefit.cz.

Kontakt: RENOMIA, a. s., Vlkova 46, 130 00 Praha 3, tel.: +420 221 421 711, e-mail: praha@renomia.cz


!"#$$%&'(()%*+,-./,0%1,23%4+5,+67.%89./:'.+2%;"::0%7'(()<+,-./,32/:

!"#$%&'()*%+,-'(%./0.12)3,*.4"#*'5"6.7*"+"8.9.:%+,-'(%.0.9.;3"#%.:)<(".=/.9.0=>.>?.@"#*)AB.C"#B.9.4+,DE.F,G<5*$D H,*IJK"LM.NO/>.0P0.PQP.>QP.9.R)5IM.NO/>.SSP./=T.Q>S.9."+#"U"+#"VD+ID)R


 
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you