Page 1

november–december 2010

DCERA BALTU V EMPÍROVÉM HÁVU

HELSINKY

THE DAUGHTER OF THE BALTIC SEA WEARS AN EMPIRE-STYLE COAT

HELSINKI

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


İĺ XD@QR

RHMBD088/

! ! 2>;;42C8>= ((! A4CA>14BCB4;;4AB :0<0eãa^Ē]ÓZ^[TZRTe[]Ė]ãRWbeTcaĹPĒT_XR :0<0P]]XeTabPahR^[[TRcX^]^Uf^^[T]_d[[^eTabP]SWTPSfTPa <PSTX]2iTRWAT_dQ[XR4D 1aP]Sbc^aT \X]Ua^\?aPVdTPXa_^ac:0<0ba^:P\ãRZÇ!# %?aPWP%C4;#!!""(!# ! F8=3BC>??4A”c^cP[[hfX]S_a^^UP]SWXVW[hQaTPcWPQ[T

6>A4C4G”VdPaP]cTTSc^ZTT_h^dSah

ììì£àÖâÖ£Øï


 

,("&!'!"$!"+($-( $ ) !" ! " !" #  % !*


| OBSAH | CONTENT

ČLÁNKY | ARTICLES 6

Div Česka | Czech wonder

8

Navigátor | Navigator

14

Rozhovor | Interview

20

Žena budoucnosti – Asma Assadová, první dáma Sýrie | A woman of the future – Asma al Assad, Syria’s First Lady 20

Destinace | Destination Helsinky – Dcera Baltu v empírovém hávu | Helsinki – The Daughter of the Baltic Sea wears an Empire-style coat

28

Téma | Topic

36

Kompas | Compass

42

Destinace | Destination

Naložte se do lázní | Soak in a spa Karlovarský kraj | Karlovy Vary region Damašek – Vítejte v orientální pohádce | Damascus – Welcome to an Oriental fairy tale 52

Osobnost na palubě | Personality on board Aleš Mazgaj – Sním o cestě kolem světa | Aleš Mazgaj – I dream of circumnavigating the world

56

Knižní tip | Book tip

 Jaroslav Rudiš – Honecker, Helmut & Gery | Jaroslav Rudiš –Honecker, Helmut & Gery 60

Životní styl | Life style

70

Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines Lety ve svitu hvězd | Serving the great and the good

74

42

Střípky | News

SERVIS | SERVICE 76

Program OK Plus | OK Plus Programme

78

Užitečné informace | Useful information

80

Na palubě | On board

82

Mapy | Maps

84

Terminál | Terminal

88

SkyTeam

90

Letadlový park | Fleet

92

Sky Shop & Duty Free

52

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, Czech Republic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, tel.: +420 244 023 223, +420 774 075 614, David Řezáč, tel.: +420 244 023 215, +420 774 123 057. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


      


Přírodní rezervace SOOS SOOS nature reserve Rašeliniště a slatiniště, kde na ploše

Peat bods and marshland, where many mineral

221 hektarů vyvěrá v tzv. mofetách (bahenních

water springs and pure carbon dioxide rise to the

sopkách) velké množství minerálních pramenů

surface in “fumaroles”. The reserve is located 6 km

a čistý oxid uhličitý. Rezervace leží 6 km

north-east of Františkovy Lázně, only a part of it is

severovýchodně od Františkových Lázní, přístupná

accessible along a 1,2 km walkway with signs and

je jen její část, a to po 1,2 km dlouhé podlážkové

explanatory boards.

naučné stezce s popisy a vysvětlivkami. STRANY | PAGES 36–40 ▶


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Bláznovo probuzení A jester’s awakening Většina lidí očekává karnevalovou sezonu až po začátku nového roku. V německém Düsseldorfu vás ale překvapí – bláznivý šašek Hoppenditz ji vyhlašuje každoročně již 11. listopadu! Přesně v 11.11 se probudí a předstoupí před diváky u městské radnice. Svůj výřečný proslov zahajuje satirickým shrnutím všech událostí předchozích měsíců a nešetří nikoho z místních politiků. Kolem pěti tisíc lidí včetně turistů si s ním užívá zábavnou, i když místy podivnou show, klobásy a pivo. Po svém vystoupení zůstává Hoppenditz ve městě až do Popeleční středy, kdy je symbolicky upálen. Více na www.comitee-duesseldorfer-carneval.de Most people only expect the carnival season to start after the New Year. In Düsseldorf in Germany, however, you’re in for a surprise – the madcap jester Hoppenditz opens the carnival season on November 11! At exactly 11:11 a.m. he awakens and appears before the crowds in front of the town hall. He launches into an eloquent speech, starting with a satirical summary of the proceeding months’ events that spares none of the local politicians. About 5,000 people, including tourists, then join him in enjoying sausages, beer and an entertaining – and in places decidedly odd – show. After his speech, Hoppenditz stays in the town till Ash Wednesday, when he is symbolically set on fire. More at www.comitee-duesseldorfer-carneval.de

Paříž – hlavní město fotografie Paris – the capital of photography Přes sto galerií, vydavatelství i jednotlivých fotografů z různých koutů světa se účastní již 14. ročníku mezinárodního fotografického veletrhu Paris Photo. Letos se koná souběžně s další fotografickou akcí Mois de la Photo. Kromě finanční odměny pro nejlepší fotografii, tentokrát na téma Střední Evropa, je součástí veletrhu i výstava o historii fotografie, čoček a digitálního věku. Inspirací i okouzlením ze zachyceného momentu se můžete již tradičně potěšit v Carrousel du Louvre. Více na www.parisphoto.fr Over one hundred galleries, publishers and indivi-dual photographers from all corners of the world are taking part in the 14th edition of the Paris Photo fair. This year it coincides with another photographic event, Mois de la Photo. Besides a financial award for the best photograph (this year the theme is a Central Europe), the fair also features an exhibition on the history of photography, lenses and the digital age. In keeping with tradition, you can enjoy the inspiration and fascination of a captured moment at Carrousel du Louvre. More at www.parisphoto.fr Foto: Emmanuel Nguyen – Courtesy of Paris Photo 8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Hledá se Santa Searching for Santa Zasmějte se veselým hou-hou-hou a podpořte tak všechny hravé duše, které pravidelně začátkem zimní sezony přijíždějí do švýcarského Samnaunu na výroční mistrovství světa Santa Clausů. Přes třicet týmů zde každoročně měří své síly, při jednotlivých soutěžních disciplínách se vám možná bude tajit dech. Kdo nejrychleji vyšplhá na komín? Kdo namaluje nejkrásnější sněhový obrázek a kdo dodá dárky s největší přesností? Které saně tažené sobím spřežením dojedou do cíle nejrychleji? Budete-li mezi diváky, uvidíte Santa Clause roku 2010 na vlastní oči. Více na www.clauwau.com Laugh a merry ho-ho-ho and support all the playful souls who, at the start of every winter, descend on Samnaun in Switzerland for the annual Santa Claus World Championship. Each year, over thirty teams take part in the competition, the events are breathtaking. Who will be the quickest to climb a chimney? Who can paint the most beautiful snow picture and who can deliver presents most accurately? Which reindeer-pulled sleigh will be first over the finish line? If you are among the spectators, you will be able to see Santa Claus 2010 with your very own eyes. More at www.clauwau.com

Na plachetnici kolem světa Around the world on a yacht Na start prestižního závodu Barcelona World Race se postaví patnáct soutěžních lodí v poledne 31. prosince. Jejich cílem je zdolání 46 300 kilometrů se začátkem i koncem v Barceloně, od západu na východ s kurzem přes mysy Dobré naděje, Leewinův a Hornův. Slavnostní události předchází série vzdělávacích programů a gastronomických i hudebních atrakcí přímo v přístavu Port Vell, odkud se následně vydají zážitků chtivé posádky na cestu kolem světa. Více na www.barcelonaworldrace.org At noon on December 31, fifteen competition boats will set sail from the starting line of the prestigious Barcelona World Race. Their aim is to cover the 46,300 kilometres, starting and finishing in Barcelona, travelling from west to east on a course taking in the Cape of Good Hope, Leeuwin and Cape Horn. The starting ceremony is preceded by a series of educational programmes and gastronomic and musical attractions in Port Vell, from where the adventurous crews set off for their trip around the world. For more see www.barcelonaworldrace.org

9


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Svatomartinské 2010 St Martin’s wine 2010 Svátek svatého Martina je pro mnohé netrpělivě očekávaným dnem, protože 11. listopadu se na Moravě a v Čechách otevírají první lahve vína z podzimní sklizně. Tradice svatomartinského sahá až do doby císaře Josefa II., kdy již víno bývalo vyčištěno a byl ten správný čas okoštovat novou úrodu. Blížící se doba adventu a s ním spojeného půstu přímo vybízely k hodování. Svatomartinská husa i svatomartinské víno jsou velice oblíbené i dnes. Více na www.svatomartinskevino.cz The feast of St Martin is eagerly awaited by some, as on November 11 the first bottles of new wine are opened in Bohemia and Moravia. The tradition of St Martin’s wine stretches back to the Emperor Joseph II. In November the wine was already cleaned and it was the right time to taste the new harvest. The coming Advent and the related fast made it an ideal time for feasting. St Martin’s goose and St Martin’s wine have remained popular ever since. You will find more at www.svatomartinskevino.cz

Berlínské dny pohádek Berlin Fairy Tale Days Při příležitosti 200. výročí nezávislosti mnoha latinskoamerických států se pro letošní 21. berlínské dny pohádek staly hlavním tématem pohádky a příběhy od Ria Grande až po Ohnivou zemi. Ve městě, kde dlouhá léta působili slavní bratři Grimmové, sídlí nyní od roku 2004 Märchenland – německé centrum pohádkové kultury, jehož snahou a cílem je uchování tradic, pohádek, příběhů a legend z celého světa. Více na www.maerchenland-ev.de To celebrate the 200th anniversary of independence in many Latin American countries, this year’s edition of the Berlin Fairy Tale Days has been dedicated to fairy tales and stories that are popular from the Rio Grande to Tierra del Fuego). Since 2004, the city, which was home to the Grimm brothers for a long time, has been the site of Märchenland – the German centre of fairy tale culture, whose purpose is to preserve the traditions, fairy tales, stories and legends from all over the world. More at www.maerchenland-ev.de

10


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Bratislavské hudební slavnosti Bratislava Music Festival Díla uznávaných hudebních skladatelů jako Mahler, Chopin či Schumann zazní na přelomu listopadu a prosince v předních bratislavských síních. Pozvání Slovenské filharmonie přijalo hned několik významných symfonických orchestrů s dirigentskými a interpretačními osobnostmi. Pro potěchu duše si tak můžete poslechnout Českou filharmonii s Ken-Ichirem Kobayashim nebo třeba haagskou filharmonii s Neeme Järvim a sólistkou Dagmar Peckovou. Vyvrcholením bude hostování Orchestru Mariinského divadla z Petrohradu s legendárním dirigentem Valerijem Gergijevem. Více na www.bhsfestival.sk In late November and early December, Bratislava’s concert halls will resound to orks by famous composers such as Mahler, Chopin and Schumann. A number of leading symphonic orchestras, great conductors and musicians will perform at the festival. Concert-goers will have the chance to hear the Czech Philharmonic Orchestra with Ken-Ichiro Kobayashi or The Hague Philharmo-nic with Neeme Järvi and Dagmar Peckova. The highlight of the festival will be the performance of the Mariinsky Theatre Orchestra from St Petersburg with its legendary conductor Valeri Gergiev. More at www.bhsfestival.sk

inzerce

A PLACE TO CALL HOME Unique complex of 269 rental apartments in closed and safe premises near Prague centre All apartments are rented as fully furnished Shopping centre with restaurant as a part of premises

www.albertov.eu THE EASE OF A HOTEL - WITH THE COMFORTS OF HOME


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Umělecké recyklování v Barceloně Artistic recycling in Barcelona Výstavy, festivaly a workshopy s cílem zpřístupnit veřejnosti možnosti tvůrčí recyklace jsou dlouhodobým projektem neziskové organizace Drap Art. V Centru současné kultury v Barceloně můžete navštívit od 17. prosince až do 9. ledna 2011 výstavu Drap Art 2010. V jejím úvodu a tři dny před příchodem Tří králů se zde konají trhy umění a designu. Přijďte si i vy pro originální umělecké dílo. Více na www.drapart.org Exhibitions, festivals and workshops intended to make the general public more aware of the opportunities of creative recycling – this is a long-term project by the non-profit organization Drap Art. The Centre of Contemporary Culture in Barcelona will be hosting a Drap Art 2010 exhibition from 17 December to 9 January 2011. At the launch and in the beginning of January there will be art and design fairs. Come and get an original artwork. More at www.drapart.org

Foto: Drap-Art, „Civilización“ – Alberto Carvajal

Vánoce pod širým nebem Christmas under the sky Svařené víno, pečené kaštany, jesličky nebo živé betlémy a spousta zajímavých inspirací pro vánoční čas. To vše vás čeká při procházkách malebnými a do adventního hávu oblečenými uličkami Prahy. Staročeský trdelník se vám rozplyne na jazyku, stánky se jmelím, svícny a tradičními českými výrobky prověří vaše rozhodovací schopnosti a vánoční strom jako třešnička na dortu dokreslí tu správnou předvánoční atmosféru. Více na www.vanocnitrhy.cz Mulled wine, baked chestnuts, nativity scenes and lots of inspiration for Christmas time. You will experience all this when you set out to walk the streets of pre-Christmas Prague. The traditional trdelník cake will melt in your mouth; stands selling mistletoe and candlesticks will test your decision-making skills; and the Christmas tree in Old Town Square will complete the perfect Christmas setting. More at www.vanocnitrhy.cz

12


KONĂ SE Hudba 4.â&#x20AC;&#x201C;7. listopadu 2010 â&#x20AC;&#x201C; Tampere Jazz Festival, Tampere, Finsko 15. listopadu 2010 â&#x20AC;&#x201C; koncertMagdalĂŠny KoĹženĂŠ v HoleĹĄovÄ&#x203A;, Ä&#x152;eskĂĄ republika 1.â&#x20AC;&#x201C;31. prosince 2010 â&#x20AC;&#x201C;Pille Lill, festival klasickĂŠ hudby a opery, Tallin, Estonsko Sport 8.â&#x20AC;&#x201C;10. listopadu 2010 â&#x20AC;&#x201C;Yoga festival, MilĂĄn, ItĂĄlie 27.â&#x20AC;&#x201C;29. ledna 2011 â&#x20AC;&#x201C; Rally Laponskem, Finsko 12.â&#x20AC;&#x201C;19. Ăşnora 2011 â&#x20AC;&#x201C;EvropskĂ˝ olympijskĂ˝ festival mlĂĄdeĹže (EYOWF), Liberecko, Ä&#x152;eskĂĄ republika Kultura 21.â&#x20AC;&#x201C;28. listopadu 2010 â&#x20AC;&#x201C;PAN Amsterdam, veletrh umÄ&#x203A;nĂ­ a historie, Nizozemsko OstatnĂ­ 24. listopaduâ&#x20AC;&#x201C;23. prosince â&#x20AC;&#x201C;VĂĄnoÄ?nĂ­ trhy ve Stuttgartu, NÄ&#x203A;mecko 10.â&#x20AC;&#x201C;11. prosince â&#x20AC;&#x201C; degustace vĂ­n naCarrousel du Louvre v PaĹ&#x2122;Ă­Ĺži, Francie 31. prosince â&#x20AC;&#x201C;SilvestrovskĂ˝ bÄ&#x203A;h masek vBerlĂ­nÄ&#x203A;, NÄ&#x203A;mecko

WHATâ&#x20AC;&#x2122;S ON Music November 4â&#x20AC;&#x201C;7 â&#x20AC;&#x201C; Tampere Jazz Festival, Tampere, Finland November 15 â&#x20AC;&#x201C; MagdalĂŠnaKoĹženĂĄ performs a live concert in HoleĹĄov, Czech Republic December 1â&#x20AC;&#x201C;31 â&#x20AC;&#x201C; PilleLill, classical music and opera festival, Tallinn, Estonia Sport November 8â&#x20AC;&#x201C;10 â&#x20AC;&#x201C; Yoga Festival, Milan, Italy January 27â&#x20AC;&#x201C;29 â&#x20AC;&#x201C; Lapland Rally, Finland February 12â&#x20AC;&#x201C;19 â&#x20AC;&#x201C; European Youth Olympic Winter Festival, Liberec region, Czech Republic Culture November 21â&#x20AC;&#x201C;28 â&#x20AC;&#x201C; PAN Amsterdam, art and antiques fair, Netherlands Other November 24â&#x20AC;&#x201C;December 23 â&#x20AC;&#x201C; Christmas market inStuttgart, Germany December 10â&#x20AC;&#x201C;11 â&#x20AC;&#x201C; wine tasting at Carrousel du Louvre in Paris, France December 31 â&#x20AC;&#x201C; New Yearâ&#x20AC;&#x2122;s Eve Masked Run in Berlin, Germany

13

 !  "      "" /1(43)'1*.(/1-#3*/.0,'#2'%/.3#%3/411'2'15#3*/.&'0#13-'.3 0)/.'  (#7   '-#*,1'2'15#3*/.2#5/86'23'.&%9 '31#',*+:)/ #1,/58#189'%)'04$,*%

6662#5/86'23'.&%9


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Jorma & Andreas Toelke/TCS Foto TCS, ČTK

Žena budoucnosti

Asma Assadová, první dáma Sýrie Není to jen tak obyčejná první dáma. Asma Assadová se narodila a vyrůstala v Londýně a protokol obchází tak, že se například sama vozí autem, sama vodí děti do školy, a dokonce si i sama nakupuje. Na Blízkém východě zapůsobila jako závan čerstvého vzduchu tím, jak neúnavně pracuje na zlepšení role žen v syrské společnosti.

A woman of the future

Asma al Assad, Syria’s First Lady

Born and raised in London, shunning protocol to the extent that she drives herself around, takes her children to school, and even does her own shopping, Asma al Assad of Syria is no ordinary First Lady. And she has been a breath of fresh air in the Middle East, working tirelessly to improve the role of women in Syrian society.

14| ROZHOVOR | INTERVIEW

▴ S manželem a synem Háfisem při jedné z cest do Londýna With her husband and son Hafis on one of their journeys to London ▶ První dáma Sýrie se aktivně zapojuje do všech sfér společenského života The First Lady of Syria takes an active part in all spheres of social life

Dá se říci, že jeden z vašich největších úkolů je dostát své úloze nového vzoru? Záleží na tom, co myslíte slovem nový a také co myslíte slovem vzor. Vzor pro ženy v arabském světě. V tom případě si jako vzor rozhodně nepřijdu. Spíše pokračuji v životním stylu, jaký na Blízkém východě, a to především v Sýrii a okolních zemích, známe jak z minulosti, tak i ze současnosti. Od nepaměti se zde ženy aktivně zapojují do všech sfér života, do vojenského života, do kulturní sféry, do obchodu, umění i politiky. Na Západě se ustálila nudná představa, že kultura ve všech arabských zemích je naprosto stejná. Což pro ženy znamená, že musejí chodit zahalené, že nemohou samy řídit auto nebo si otevřít účet v bance. Z tohoto úhlu pohledu vy představujete pro západní svět naprostou novinku. Ale jak jste sám řekl, arabský svět se neskládá z jediné kultury, není to jednolitá společnost. Naopak, právě díky místní rozmanitosti je arabský svět tak zvláštní. Rozhodně se zde nesetkáte s takovým prostředím, které popisujete, a už vůbec ne v Sýrii. Myslím, že problém, který před námi ve 21. století stojí, je ten, že sice máme mnoho komunikačních prostředků, od internetu, satelitních televizí a Twitteru přes různé blogy až po YouTube, naneštěstí toho ale navzájem o sobě víme mnohem méně. Všechny tyto nástroje nejsou používány v zájmu zlepšení porozumění mezi různými kulturami, pohledy a názory. Domnívám se, že tyto nástroje nepoužíváme k tomu, k čemu byly původně vytvořeny. Když jste poprvé přijela do Sýrie, vzala jste si dva měsíce volno a procestovala celou zemi. To chce hodně empatie. 16

One of the greatest challenges for you is representing yourself as a new role model – can one say that? It depends what you mean by new, and also what you mean by role model… As a woman in the Arab world? In that case, not at all. It’s very much a continuation of life as it is, and how it always has been in this part of the Middle East - especially in Syria and the neighbouring countries. Women have always been actively involved, since the early days of history, whether it’s in the military, in the cultural sphere, in business, the arts or politics. Westerners have this tedious view that all Arab countries have the same culture. Which means, for women, that you have to be covered, that you can’t drive your car by yourself, or open a bank account. From this perspective, you do present a fresh image to the Western world. But as you said, the Arab world is not one culture or one monolithic society; in fact, the richness of the Arab world is what makes it special. What you’ve described – you don’t see that, especially not in Syria. I think the challenge we’re facing in the 21st century is that we have so many methods of communication, whether it’s the Internet, satellite TV, Twitter, blogs, YouTube, you name it, but unfortunately we know less about each other. All these tools have not been used to help us understand different cultures, perspectives or opinions. We’re not using these tools as they were designed to be used, in my opinion. When you first arrived to Syria you took two months off and travelled the country. That takes a lot of empathy. Unless you can understand the situation of the environment you’re trying to support, the changes you try to make won’t be as productive or successful as they might be. What is more influential: the two months you spent meeting people, or is it more challenging to deal with opinion leaders and a male-dominated society? First of all, those two months are still reflective of how I go about my day-to-day business. Even now, a couple of years later. I’m still someone who tries as much as possible to engage with people directly, by just being out and about. You spent the first 25 years of your life in Britain; these years are the most influential of our lives, reflecting our upbringing and education – what did you bring with you to Syria? For me the benefits of growing up in Britain are obviously the education I was very fortunate to gain in terms of the ability to think critically and the ability to work within teams in different dynamics, as well as the professional environment that I worked in, in an investment bank. They provided me with an insight of how you work to very high international standards, in a very professional and rigorous manner. These are skills that I’ve car-


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Pokud neporozumíte situaci v prostředí, kterému se snažíte pomáhat, pak změna, o kterou se snažíte, nikdy nepřinese takové ovoce, nebude tak úspěšná, jak by mohla být. Co na vás mělo větší vliv, dva měsíce, které jste strávila poznáváním lidí, nebo je náročnější potýkat se s ideovými vůdci a společností, které vévodí muži? Především jsou tyto dva měsíce stále příznačné pro to, jak se vypořádávám se svými každodenními povinnostmi i dnes, o několik let později. Jsem stále ta, která se snaží angažovat přímo, jít mezi lidi, být s nimi a být k dispozici. Prvních 25 let svého života jste strávila v Británii. Toto jsou nejdůležitější roky v životě každého člověka, v nich se odráží naše výchova i vzdělání. Co jste si z těchto let přivezla s sebou do Sýrie? Největším přínosem toho, že jsem vyrůstala v Británii, pro mě samozřejmě bylo vzdělání. Měla jsem možnost získat vzdělání, které mě naučilo kritickému myšlení a práci v týmech s různou dynamikou. Také jsem zde získala svoje první profesní zkušenosti, v investiční bance. Zdejší způsob práce vyhovoval velmi vysokým mezinárodním standardům, pracovalo se zde velmi tvrdě a profesionálně. Toto jsou schopnosti, které v sobě nosím dodnes. Podmínky, kterým jsem já byla tehdy vystavena, jsou stejné jako ty, kterým se snažím vystavit své spolupracovníky v Sýrii. Ve všech oblastech a jak jen to jde. Dovolme si krátký pohled do budoucnosti: jste zapojena v několika projektech, nemáte někdy strach, že se vám práce vymkne z rukou? Jak se vám daří sedět zároveň na tolika židlích? Mám dojem, že množství různých zkušeností, příležitostí nebo názorů, se kterými jste konfrontován, vás nejen jako jednotlivce obohacuje, ale dává vám i více vlivu, a to jak na postupné změny, tak i na zvyšování efektivity. Já jsem novým příležitostem a zkušenostem otevřená. Den má 24 hodin a vy máte manžela a tři děti, což s sebou přináší spoustu každodenní práce. Zabýváte se projekty pracujícími s mládeží, mikrofinancemi i kulturou. Přestože nejsem na vašem místě, jde mi z toho hlava kolem. Ano, den má 24 hodin, a pokud je dobře využíváte, pak toho stihnete hodně. Vstávám v pět hodin ráno. Celá rodina jsme ranní ptáčata. Takže tou dobou už mám náskok před ostatními lidmi. Máte za sebou více než deset let života v nové roli. Neděsí vás to? Trochu. Ale opakuji, že se spíše dívám dopředu než do zpětného zrcátka. Z minulosti se můžete mnohému naučit, ale domnívám se, že je chybou některých lidí, že žijí v minulosti nebo se na ni až příliš zaměřují. Je 17

ried with me even up until today; the standards I was exposed to are the same ones I try to expose others to in Syria, in all fields and whenever possible. Looking to the future: you’re involved in so many projects right now. Doesn’t it scare you that you might lose control? How can you wear so many different hats? I think the more exposed you are to different experiences, to different opportunities and insights, not just the richer you are as an individual, but the more influential you can be, in terms of influencing change and being effective. I’m open to new opportunities and experiences. You can now look back on almost a decade since your new life started – does it scare you? A little bit. But again, I like to look forward and not in the rear-view mirror. The past offers important lessons


| ROZHOVOR | INTERVIEW

▶ Asma Assadová jako pozorná hostitelka při návštěvě tureckého prezidentského páru v Damašku Asma al Assad as an attentive host when the Turkish presidential couple arrived for a visit

dobré se z minulosti poučit, ale soustředit svůj pohled především na to, co je před námi. Kdy jste se začala cítit jako Syřanka? Upřímně řečeno, bylo to od doby, co jsem začala vnímat svět kolem sebe. Takže ve vaší rodině bylo vždy jasně dáno, že nejste Britové, ale Syřané? Pro mě byl náš rodinný život v Londýně naprosto normální. Náš dům byl vždy otevřený a přátelé moji i mých bratrů byli u nás doma vždy vítáni a v našem domě byli stále nějací mladí lidé. Takže když nic jiného, kultura, ve které jsem byla vychována, byla syrská a já jsem se o ni dělila s prostředím, ve kterém jsem tehdy žila, s londýnským. Těžila jsem tedy ze života v Londýně a všeho britského, ale zároveň si s trochou pýchy myslím, že jsem ze sebe v každodenním životě rozdávala i trochu Sýrie. Když se někdo ze Západu potká s někým ze Sýrie nebo z arabského světa, jeho první dojem je, že toho druhého je na něj „trochu moc“. Máme také tendenci lidem z Blízkého východu nevěřit. Jste schopna tento názor pochopit? Rozumím tomu, ale myslím, že je to velká škoda. Toto jsou vlastnosti, které vám můžeme my, obyvatelé této části světa, nabídnout. Možná to, co říkáte, znamená spíše, že vy, Evropané, se více zaměřujete na Evropu, že máte pocit, že svět se točí kolem vás. Takto jsme byli vychováni a je to způsob myšlení, přes který se musíme přenést. To jsem měla na mysli, když jsem před chvílí řekla, že se přes všechny naše komunikační prostředky až příliš zaměřujeme na svoje ochranné bariéry. Ochranné bariéry jsou potřeba, ale zároveň je potřeba mít i odvahu je překonat. 18

but I think the mistake that some people make is that they tend to live in the past or focus too much on it. You need to learn from it but definitely keep your vision forward-looking. When did you start to feel Syrian? From when I was aware of the world, to be honest. So in your family it is totally clear that you are not British, you’re Syrian? For me, our family life in London was very much normal. Our home was always open and my brothers and I were always encouraged to invite our friends home. So our house always had young people in it. So if anything, the culture that I was brought up in was a Syrian one, one that I was able to then share with the community that I lived in, in London. I was able to benefit from living in London and everything British, but at the same time I like to feel that I was also able to give a little bit of Syria, in the day-to-day interaction. Westerners’ first impression when they meet someone from Syria or the Arab world is that they are overwhelming and we are sometimes mistrustful of those people we meet. Is that something you can understand? I can understand that but I think it’s very unfortunate. There are things that this part of the world can offer. Maybe what you’re saying to me here is that as Europeans, you tend to focus on Europe and you tend to think that the world revolves around you. We were brought up to think that, and we have to get past this mentality… That’s what I meant when I said to you earlier that we have all these methods of communication but remain very much focused on our own comfort zones. We need to have our comfort zones, but at the same time we need to have the courage to venture out.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Pavel Loněk Foto Profimedia.cz, City of Helsinki Tourist and Covention Bureau

Helsinky

Dcera Baltu v empírovém hávu

Helsinki

The Daughter of the Baltic Sea wears an Empire-style coat


Ve Stockholmu stojí socha krále Karla XII.,

The statue of king Charles XII in Stockholm

který v ruce svírá meč a vyzývavě jím míří na

holds a sword pointed provocatively towards the

východ. V Petrohradě zase Petr Veliký sedí na

east. In St Petersburg, the statue of Peter the Great

koni a hrozí mečem k západu. Oba králové tak

sits on a horse and threatens the west with his

vlastně ukazují směrem k Helsinkám, místu,

sword. Both kings are in fact aiming at Helsinki,

které bývalo vesnicí a městem se stalo díky

a former village that became a city thanks to the

výsledku rusko-švédské války.

outcome of the Russo–Swedish War. ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

I

t seems as if we are about to land in a forest, but then, at the last moment a narrow runway shows up. Our friend, Jussi Kaskimies, is already expecting us at the airport and in only a few minutes we are sitting in a big car on our way to Otaniemi, the woodscovered pine-smelling part of Helsinki. Nature is the priority here, so you can even see trees that nobody cuts down intertwining the balconies. The Finns understand Nature. Jussi invites us to his house and before we have any time to settle down we head to one of the

SUOMENLINNA, “THE GIBRALTAR OF THE NORTH” IS INCLUDED ON UNESCO’S LIST OF WORLD HERITAGE TREASURES. million saunas in Finland. He heats the small wooden room up to 80 degrees, spanks us with a wip, the vihta, and pours ice-cold water over us. “Here both your body and your soul will be cleansed,” he says. His wife Eva is already sitting by a pool, with a welcome snack of some asparagus with butter and Lahden beer from Lahti. Finns divide beer into four categories and only the ones with the lowest levels of alcohol can be promoted in the streets. Let’s eat and raise a glass of Finnish vodka. Terveydeksi! BETWEEN TWO SWORDS

▴ Saunování je finská národní vášeň Sauna is a Finnish national passion ▶ Centrum Helsinek leží na malém poloostrově ve Finském zálivu The centre of Helsinki is located on a small peninsula in the Gulf of Finland

Z

dá se, že se letadlo snáší do jehličnatého lesa, ale na poslední chvíli se objeví úzký proužek ranveje. Přítel Jussi Kaskimies už čeká na letišti a za chvíli nás veze mohutným autem do Otaniemi, lesnaté čtvrti Helsinek provoněné borovicemi. Příroda má všude přednost, a tak vidíme, že se některé stromy proplétají dokonce i balkony domů. Nikdo je neuřízne. Finsko si s přírodou rozumí. Jussi nás vede do domu, a sotva si odložíme, jdeme rovnou do sauny, kterých je ve Finsku více než milion. Malou dřevěnou místnost rozpálí na osmdesát stupňů, šlehá nás větvičkou vihta a polévá ledovou vodu. „Tady si po té cestě očistíte nejenom tělo, ale i duši,“ povídá. U bazénu už čeká Jussiho manželka Eva. Připravila na uvítanou chřest s máslem a pivo Lahden z Lahti. Piva jsou ve Finsku rozdělena na čtyři stupně a jenom na to jednostupňové mohou být v ulicích měs22

The city of Helsinki was founded in 1550 when the kingdom was still a part of Sweden. The king Gustav Vasa, built the town to compete with one of the Hanseatic towns, Reval, now known as Tallin. After St. Petersburg was founded in 1703 the Russian influence in Finland began to grow and it culminated in the eighteenth century with the Russo-Swedish war. Helsinki was repeatedly besieged by Russian troops, which is why in 1747 the city started building a new fortress, Suomenlinna, on six islands close to the harbour. Suomenlinna, “the Gibraltar of the North” is included on UNESCO’s list of World Heritage Treasures and with its unique view of the city provides a popular destination for short trips. In February 1808 Russia won the Finnish war and turned Finland into the autonomous Grand Duchy of Finland within the Russian Empire. In 1812 the Russian tsar decided to move the capital closer to the empire, from Turku, which was too far from St. Petersburg and historically under Swedish influence, to Helsinki which was then a village of 4000 inhabitants. In the years after the war, Helsinki gradually changed its appearance into “empearence”. Its Empire style was based on neoclassical architecture and it is reflected in the centre of the city to this day.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

ta reklamy. Najíme se a připijeme si na zdraví slavnou finskou vodkou. Terveydeksi! MEZI DVĚMA MEČI

Helsinky byly založeny v roce 1550, to ještě Finsko patřilo švédskému království. Král Gustav I. Vasa je nechal postavit jako obchodního soupeře hanzovního města Revalu, nyní Tallinu. Po založení Petrohradu v roce 1703 začal ve Finsku vzrůstat ruský vliv, jehož vyústěním byla v 18. století rusko-švédská válka. Helsinky byly několikrát obleženy ruským vojskem a na obranu města se u přístavu začala na šesti ostrovech stavět v roce 1747 pevnost Suomenlinna, v současnosti památka UNESCO, označovaná jako Gibraltar severu. Dnes je oblíbeným výletním místem, ze kterého je krásný výhled na město i na moře. Rusko v únoru 1808 ve finské válce zvítězilo a Finsko bylo k Rusku připojeno jako autonom23

MISTER, PUHELIN!

The Dipoli hotel in Otaniemi is a very cosy place. Even the porridge with coffee, a great weakness of all people from Helsinki, tastes perfect. There are bilingual street signs in the city – in Finnish and Swedish. Finnish is a mysterious Ugro-Finnic language. With a completely straight face, Jussi told me yesterday that Finnish emerged when Italians were studying Hungarian. It contains an unimaginable 15 cases and only a very few words bear an international equivalent. A couple of years ago after a hockey match between Finland and the Czech Republic I needed to call my office. I was getting quite edgy, eager to meet an early deadline that when a girl from the press centre called out “Mister, puhelin” I thought to myself that I didn’t need any puhelin, all I needed was a telephone. This was when I found out that “a telephone” may be “a telephone” all over the world, except for Finland, where they call it “puhelin”. However, there are some words that Finnish

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO HELSINEK Z Prahy denně kromě středy a soboty (od 21. 11. také kromě úterka) ve 12.50 hod. Zpět denně kromě středy a sobo ty (od 21. 11. také kromě úterka) v 16.45 hod.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Dominanta města, bílá protestantská katedrála na Senátním náměstí The city’s dominant feature, the white Protestant cathedral on Senate Square ▶ Milovníkům všemožných rybích dobrot se tady budou sbíhat sliny Lovers of sea food will find a paradise here

ní velkoknížectví. Ruskému carovi se ale nelíbilo, že dosavadní hlavní město Turku, které bylo vždy pod švédským vlivem, je od Petrohradu příliš vzdáleno. Proto v roce 1812 jmenoval Helsinky, tehdy čtyřtisícovou vesnici, hlavním městem. Helsinky se v poválečných letech začaly oblékat do empírových šatů. Empír vlastně navazoval na klasicistní budovy a vzdušné centrum města si tenhle styl zachovalo do dnešních dnů. MISTER, PUHELIN!

Hotel Dipoli v Otaniemi je útulný. Skvěle chutná i ovesná kaše s kávou, která je velkou slabostí obyvatel Helsinek. V ulicích hlavního města jsou dvojjazyčné nápisy – finské a švédské. Finština je záhadný ugrofinský jazyk, Jussi mi včera se smrtelně vážnou tváří tvrdil, že vznikla, když se Italové učili maďarsky. Má neuvěřitelných patnáct pádů a jen málo slov má mezinárodní ekvivalent. Před lety jsem po hoke24

shares with Czech. The Finnish for auto (a car) is auto, smetana (cream) is smetana. But beware some false friends, for example matka, the Czech expression for mother means road in Finnish. SENATE SQUARE AND THE ROCK CHURCH

Helsinki’s city centre was built by Carl Ludwig Engel, an architect from Berlin, in the aforementioned Empire style on a small peninsula in the Gulf of Finland. This city of 570,000 inhabitants is located at sea level and the average temperature is 5.7 oC. The Daughter of the Baltic Sea, as the city is sometimes called, is cold. Aleksanterinkatu, one of the main shopping streets in Helsinki, will bring you to one of the main tourist attractions in Helsinki, a white Lutheran church located on the north side of the rectangular Senate Square. The granite church, Tuomiokirko, dominates both the square and the city and was built by none other than C.L. Engel. He was also the architect of the majority of


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

jovém zápasu Finsko – Československo potřeboval telefonovat do redakce. Těsně před uzávěrkou jsem byl pořádně nervózní, a když na mě dívka v tiskovém středisku volala „mister, puhelin“, nadával jsem si sám pro sebe, že nepotřebuju žádný puhelin, ale obyčejný telefon. Teď už vím, že všude na světě je telefon telefon. Jenom ve Finsku je puhelin... Přesto má finština několik slov společných s češtinou. Třeba auto je auto, smetana smetana, ale například matka je cesta a kampa hřeben. Pak se v tom vyznejte. SENÁTNÍ NÁMĚSTÍ A KOSTEL VE SKÁLE

Centrum Helsinek, vybudované berlínským stavitelem Carlem Ludwigem Engelem v již zmiňovaném empírovém stylu, leží na malém poloostrově Fin-

HELSINKY SE V POVÁLEČNÝCH LETECH ZAČALY POSTUPNĚ OBLÉKAT DO EMPÍROVÝCH ŠATŮ, KTERÉ NAVAZOVALY NA PŮVODNÍ KLASICISMUS.

the Empire style public buildings in Tallinn and St. Petersburg. In Helsinki, Engle was in fact the designer of only the central cupola; the remaining four were added after his death by another German architect, Lohrman, who worried that without the support of others, the central cupola might collapse. From a distance the cathedral resembles Sacre Coeur at Montmartre in Paris. Its 60 steps are usually crowded with young people enjoying a lovely view of the city and the sea down at the harbour. After only a few steps you get to the orthodox Uspenski cathedral, a red brick building inspired by the old-Russian architecture. One of the most visited sites in Helsinki is Temppeliaukion kirko, a rock church in Lutherinkat. The project’s designers, Timo and Tuomo Suomalainen, designed the church to be connected with a rock and set a flat cupola above the consecrat-

TO HELSINKI WITH CZECH AIRLINES From Prague daily except Wednesdays and Saturdays (from November 21 also except Tuesdays) at 12:50 pm. Back daily except Wednesdays and Saturdays (from November 21 also except Tuesdays) at 4:45 pm.

ského zálivu. Metropole má 570 000 obyvatel, leží v nulové nadmořské výšce a průměrná roční teplota je zde pouhých 5,7 stupně Celsia. Dcera Baltu, jak se městu přezdívá, je chladná. Turisty láká bílá luteránská katedrála na severní straně čtvercového Senátního náměstí, kam dojdete jednou z hlavních helsinských obchodních tepen Aleksanterinkatu. Žulová katedrála Tuomiokirko je dominantou náměstí i města. A také je, jak jinak, Engelovým dílem. Ten

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Určitě ryby, populární specialitou je losos s koprem, graavi lohi, zapíjený pivem Lahden. Kam vyrazit? Máte-li čas, navštivte divoké Laponsko s jeho původními obyvateli. Sámové stále kočují se soby mrazivou tundrou. Můžete rybařit a projít se neporušenou přírodou národních parků. Co si přivézt? Vzácné bobule žlutých morušek zrajících za polárního slunce nebo sobí salám. Zajímavé jsou i kované suvenýry. Jak zapadnout? Buďte veselí, přímí, mluvte anglicky, nebojte se připít si s místními.

25


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Lodní dopravou se pohodlně dostanete do Stockholmu i Tallinu You can travel comfortably by boat to both Stockholm and Tallinn

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Vydejte se do Finska za přírodními krásami, roz topenými saunami a lidmi s neopakovatelným smyslem pro humor. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS… Go to Finland and admire the beauty of its nature, enjoy steaming saunas and local people with their unmistakable sense of humour. We will custom-make your holiday in HOLIDAYS Czech Airlines. Contact us at www.holidayscsa.cz

projektoval v empírovém slohu i většinu veřejných budov v Tallinu a Petrohradu. V Helsinkách však Engel navrhl jenom ústřední kupoli, čtyři další k ní po Engelově smrti připojil Němec Lohrman, protože se bál, že by se kupole bez opory dalších mohla zřítit. Zdálky katedrála připomíná pařížský Sacré Cœur na vrchu Montmartre. Vede k ní šedesát schodů obležených většinou mladými lidmi. Odtud mají krásný výhled na město a kovové moře dole v přístavu. Nedaleko odtud stojí ortodoxní Uspenská katedrála z červených cihel vycházející ze staroruské architektury. Jedním z nejnavštěvovanějších kostelů v Helsinkách je Skalní kostel Temppeliaukion kirko na Lutherinkatu. Autoři projektu Timo a Tuomo Suomalainenovi navrhli chrám, který je spojen se skálou a nad církevním prostorem je posazena plochá kupole. Kostel je považován za vrcholné dílo expresionismu a konají se v něm koncerty. Milovníci sportu si nenechají ujít prohlídku Olympijského stadionu, kde v roce 1952 zvítězil Emil Zátopek v běhu na 5 a 10 kilometrů.

ed area. The church is thought of as the masterpiece of Expressionism and often hosts concerts. The Olympic stadium is a must-see for all sports fans. This is where Emil Zátopek won the gold in the 5000 metre and 10,000 metre races in 1952.

CZECH AIRLINES’ TIPS What to eat? Undoubtedly the most popular local specialty is graavi lohi, dill-marinated salmon fillets, washed down by Lahden beer. Where to go? If you have enough time, go to Lapland with its native population, the Sami people, who still stroll around the tundra with their reindeers. You can fish and walk in the national parks’ virgin landscape. What to bring back? Rare yellow mulberries that ripen under the polar sun, reindeer salami, or forged handicraft items.

ČERVENÉ PLACHTY KAUPPATORI

Obyvatelé Helsinek se rádi toulají v přístavu a pod červenými plachtami stánků Tržního náměstí Kauppatori. Z kašny vystupuje populární helsinská mořská víla Havis Amanda, svůdná dáma s krásně tvarovaným kamenným pozadím. Zde si dávají schůzky 26

How to blend in? Be cheerful, straightforward, speak English and go ahead and have a drink with the locals.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

milenci, kteří pak odcházejí do stejnojmenné kavárny naproti. Vedle ve stáncích panuje čilý ruch. Prodávají se tady hlavně plody moře – slanečci, herynci, lososi, úhoři, pstruzi, marény. Na pultech jsou i lesní plody. Maliny, borůvky, ostružiny i vzácné žlu-

OBYVATELÉ HELSINEK SE RÁDI TOULAJÍ V PŘÍSTAVU A POD ČERVENÝMI PLACHTAMI STÁNKŮ TRŽNÍHO NÁMĚSTÍ KAUPPATORI. té morušky, které dozrávají v záři polárního slunce v severní Karélii. Prodavači nabízejí i speciality, velice slané sobí a losí maso. V parku Esplanadi už je zase klid. V nejstarší helsinské restauraci Esplanadikappeli posedávají bohémové – literáti, malíři a další umělci. Den pomalu končí nezbytnou kávou. Večer zajdeme do Otaniemi k Jussimu. Bude nám vyprávět o Kalevale, finském eposu národa drsných, ale hrdých lidí. Na stole bude stát průzračná koskenkorva a jíst se snad budou i vzácní raci. Pak že život na chladném severu nemá svůj půvab!

inzerce

THE RED SAILS OF KAUPPATORI

The people in Helsinki like to stroll around the harbour and under the red sails of the Market Square Kauppatori. A popular mermaid, Havis Amanda, a beautiful lady with a perfect-shaped back resides in the fountain. It is a meeting point of romantically minded couples who usually move on to a nearby café bearing the same name. The lively, fresh food stalls next to the fountain specialize in seafood, pickled herring, salmon, eel or trout, but you can even buy forest fruit here, such as raspberries, blueberries, blackberries and rare yellow mulberries that ripen under the polar sun in the northern part of Finland. The salesmen offer you the local specialty; extremely salty reindeer and elk meat. The Esplanadi park is calm at last. Local bohemians, writers, painters and other artists meet in the oldest restaurant in Helsinki, in Esplanadikappeli. We slowly end our day by yet another coffee. Later in the evening we go to Otaniemi, to see Jussi. He will tell us about Kalevala, the epic poem of the rough yet proud people of Finland. A bottle of limpid Koskenkorva will be standing on the table and we will hopefully be eating some rare crayfish. Do you still think that there is no charm to the Scandinavian way of living?


| TÉMA | TOPIC Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia.cz

Naložte se do lázní Soak in a spa Co takhle zapomenout na chvíli na všechen

What about taking a little break from all that

ten stres a spěch, které člověka den co den drtí.

stress and haste that grind one down day after

Zabalte si parádní vycházkový oblek, oprašte

day? Pack your fancy lounge suit, dust off

elegantní hůlku po dědečkovi a staňte se

Grandpa’s stylish walking stick and turn into

lázeňským švihákem, který s ležérním klidem

a spa dandy who cruises the promenades with

brázdí kolonády, nonšalantně popíjí siřičitou

a casual cool, nonchalantly sipping sulphurous

vodu a užívá si své bytí mimo čas a prostor.

water, simply enjoying existence detached from

Zveme vás na krátkou zdravotní procházku po

time and space. Join us on a short health walk

vybraných českých a moravských lázních.

through select Czech and Moravian spas.| TÉMA | TOPIC

▴ Na kolonádě se život pomalu vychutnává Life is savoured slowly on the colonnade

JELEN SE ZATOULAL K PRAMENU

A STAG STRAYED TO A SPRING

Historie karlovarských lázní je spojena s osobou císaře Karla IV. Právě on podle legendy objevil při lovu jelena první z místních minerálních pramenů a okusil jeho blahodárné účinky na lidský organismus. V současné době je k pitné kúře využíváno pramenů dvanáct. Každý má jiné složení minerálních solí, iontů a plynů, a tím pádem i jiné účinky. Největší a nejteplejší karlovarský pramen se nachází na půli cesty mezi hotelem Thermal a Grandhotelem Pupp. Vřídlo je schopné vytrysknout do výšky 12 metrů a za minutu na povrch vychrlí až 2000 litrů horké vody. Lázně Karlovy Vary se specializují na poruchy látkové výměny, diabetes, obezitu či onemocnění zažívacího ústrojí. Kromě koupelových procedur zahrnuje léčba také příjemné procházky po kolonádách a lázeňských

History of the Karlovy Vary spa is linked to the Emperor Charles IV. According to a legend, it was him who – while deer hunting – discovered the first of local mineral springs and felt its beneficial influence on human organism. Presently, twelve springs are utilized for drinking cures. Each has a different composition of mineral salts, ions and gases and therefore also a different effect. The largest and hottest of Karlovy Vary springs is located halfway between Thermal hotel and Grandhotel Pupp. The hot geyser can gush up to the height of twelve meters and 2,000 litres of hot water rise to the surface every minute. Karlovy Vary spas specialize in treating metabolic disorders, diabetes, obesity or digestive tract diseases. Except for spa procedures the treatment also includes

HISTORIE LÁZEŇSTVÍ U NÁS

1502 první písemné zmínky o minerálních pramenech v oblasti Františkových Lázní

1780 v místě dnešní Karlovy Studánky založil lázně nejmladší syn Marie Terezie Maxmilián II. František

1793 stavba prvního lázeňského domu Loimann-Badehaus (Tři lilie) ve Františkových Lázních

THE HISTORY OF BALNEOLOGY IN OUR COUNTRIES

1502 – first written records about mineral springs in the Františkovy Lázně region

1780 – the youngest son of Marie Theresie Maxmilian II. František founded a spa at the location of present-day Karlova Studánka

1793 – the building of the first spa house Loimann-Badehaus (Three lillies) in Františkovy Lázně

30


| TÉMA | TOPIC

lesních cestách, užívání vody přímo u pramenů či speciální stravovací režim.

pleasant walks through the colonnades and the spa forest roads, ingestion of waters right by the springs or a special feeding regimen.

BOLAVÁ SRDCE MÍŘÍ DO PODĚBRAD

V okolí Poděbrad se naučili lidé využívat vodu bohatou na železo už v 17. století, kdy tady vznikaly takzvané železité lázničky. Lázně Poděbrady se specializují na léčbu všech onemocnění srdce, nejčastěji sem přijíždějí pacienti po prodělaném infarktu, s anginou pectoris a chronickou ischemickou chorobou srdeční. Z dalších nemocí jsou to všechny cévní choroby v čele s vysokým krevním tlakem. Koupele bohaté na oxid uhličitý totiž rozšiřují cévy, zvyšují celkové prokrvení organismu, napomohou poklesu krevního tlaku a snížení tepové frekvence. Rovinatá krajina a okolní lužní lesy jsou pak ideálním místem pro procházky nebo vyjížďky na kole. Poděbrady ale poskytují program i v bezprostřední blízkosti lázeňských domů. Kolonáda v centru města nabízí hudební a divadelní představení, okolí je možné poznat i z paluby lodi zvané Král Jiří, která kotví v přístavišti pod zámkem a v nabídce má hodinovou okružní plavbu i cestu na soutok řek Labe a Cidliny. ODPOČINEK V LŮNĚ SLAVKOVSKÉHO LESA

Na rozdíl od jiných lázní je spektrum chorob, s nimiž pacienti jezdí do Mariánských Lázní, značně pestré. Je to dáno odlišným chemickým složením pramenů. V okolí Mariánských Lázní najdeme více než 140 kyselek, většinou jde o studené prameny o průměrné teplotě 7–10 °C. Léčí se tu neduhy ledvin a močových cest, nemoci nervové, zažívacího či pohybového ústrojí i kožní problémy. Na pacienty čekají pitná léčba, uhličité a plynové koupele a teplé bahenní zábaly nebo obklady. Mezi dominanty Mariánských Lázní patří Zpívající fontána, kterou najdete na kolonádě u sochy opata Reitenbergera. Vychutnat si zde můžete Vangelisovo Dobytí ráje, Smetanovu Vltavu nebo klavírní kousky Jiřího Maláska. Přímo z centra města vede naučně-poznávací okruh do parku Boheminium, v němž jsou rozmístěny

HEARTS IN PAIN HEAD TO PODĚBRADY

In the surroundings of Poděbrady, people learned to use water rich in iron already in the 17th century when the so-called “ferric little spas” sprang up there. Poděbrady spas specialize in curing all diseases of the heart. Most of the patients who come here suffered a heart attack,

IN THE SURROUNDINGS OF PODĚBRADY, PEOPLE LEARNED TO USE WATER RICH IN IRON ALREADY IN THE 17TH CENTURY. have angina pectoris or a chronic ischemic heart disease. From other illnesses it is all the cardiovascular ones led by high blood pressure. Baths rich in carbon dioxide widen blood vessels, increase the overall circulation in the organism, aid in decreasing blood pressure and lowering of pulse frequency. The flat countryside and the surrounding floodplain forests are ideal for strolling or bike rides. Poděbrady however also offer activities in the immediate proximity of the spa buildings. The colonnade in the centre of town offers musical and theatrical shows. The surroundings can also be explored from the deck of a boat called King Jiří which docks in the quay under the castle and offers both hour-long sightseeing tours and trips to the confluence of Labe and Cidlina rivers. REST IN THE CRADLE OF THE SLAVKOVSKÝ FOREST

As opposed to other spas, the range of ailments with which patients come to Mariánské Lázně is quite broad. This is because of the different chemical composition of the springs. There are more than 140 acidulous waters in the Mariánské Lázně area. Most of them are cold springs with an average water temperature of 7–10 de-

1808 klášterní lékař Jan Josef Nehr zahájil první lázeňskou sezonu v Mariánských Lázních

1829 Vincenc Priessnitz založil první vodoléčebný ústav v Gräfenburgu (dnešní Lázně Jeseník)

1829 Johann Schrot založil Lázně Dolní Lipová

1883 Václav Hucek na svém pozemku u Zlaté stoky v Třeboni otevřel nové lázně pro nemoc nou dceru Bertu, jejíž jméno nese sanatorium dodnes

1808 – convent physician Jan Josef Nehr opened the first Marianské Lázně season

1829 – Vincenc Priessnitz founded the first hydrotherapy institute in Gräfenburg (nowadays spa Jeseník)

1829 – Johann Schrot founded a spa in Dolní Lipová

1883 – Václav Hucek opens a new spa on his property near Zlatá stoka in Třeboň for his ill daughter Berta. The spa still bears her name today

31


| TÉMA | TOPIC

grees Celsius. Kidney and urinary tract disorders, nerve, metabolic and locomotive system disorders as well as skin problems are all treated here. Patients can expect drinking cures, carbon dioxide and gas baths and warm mud wraps or packs. Among the dominant features of Mariánské Lázně is the Singing fountain. You can find it on the colonnade by the statue of Abbot Reitenberger. There you can relish Vangelis’ Conquest of Paradise, Smetana’s Moldau or Jiří Malásek’s piano pieces. There is also an educational footpath leading directly from the centre of town to the Bohemicum park with a display of perfect miniatures (in the 1:25 ratio) of significant buildings and technical landmarks of the Czech Republic, such as the Karlštejn castle or the stone bridge in Písek. A few new exhibits are added each year. CHILDREN ARE DELIVERED BY FRANTIŠEK, NOT A STORK ▴ Socha Františka prý ženám pomáhá otěhotnět The statue of Francis is reputed to help women get pregnant

dokonalé makety (v měřítku 1:25) významných stavebních a technických památek České republiky, například hrad Karlštejn či kamenný most v Písku. Každým rokem tady přibude několik nových exponátů. DĚTI NENOSÍ ČÁP, ALE FRANTIŠEK

Ačkoli jsou Františkovy Lázně známy zejména léčbou gynekologických problémů, mají dlouhou tradici i v léčení pohybového aparátu a srdečních a cévních chorob. Při procedurách se využívá 20 léčivých minerálních pramenů o průměrné teplotě od 9 do 11 °C, přírodní slatina s vysokým podílem rozpustných minerálních látek a přírodní léčivý plyn. Symbolem lázní je socha Františka, malého chlapce s rybou. Podle místní legendy prý každá pacientka, která se dotkne palce Františkovy levé nohy, otěhotní. LÉČÍ VODA I SKVOSTNÁ ARCHITEKTURA

Lázně Luhačovice jsou čtvrté největší lázně České republiky a nejnavštěvovanější lázně Moravy. Samo město je

Though Františkovy Lázně are known foremost for curing gynaecological problems, the town also has a long tradition in treating the locomotive system and heart and vascular diseases. Twenty medicinal mineral springs with an average temperature between 9 and 11 degrees Celsius are used during the procedures, as well as a natural bog with a high content of dissoluble minerals and natural medicinal gas. The spa has a symbol, František, a little boy with a fish. According to the local legend any female patient who touches the toe of František’s left foot becomes pregnant. BOTH WATER AND SPLENDID ARCHITECTURE ARE MEDICINAL

The spa in Luhačovice is the fourth biggest in the Czech Republic and Moravia’s most visited one. The town itself is also an architectural marvel – the majority of the spa buildings are the work of the Slovak architect Dušan Jurkovič who took his inspiration from folk Wallachian architecture.

1898 zahájena první lázeňská sezona v lázních Velichovky

1908 kníže Hohenlohe slavnostně otevírá Knížecí lázně v Poděbradech

1975 v Třeboni přibyl k lázním Berta nový lázeňský komplex Aurora

2009 zprovozněny Pravé pivní lázně Chodová Planá

1898 – first spa season opens in the Velichovky spa

1908 – Count Hohenlohe ceremoniously dedicates Count spa in Poděbrady

1975 – in Třeboň a new spa complex Aurora is added to the Berta spa

2009 – true beer spa opens in Chodová Planá

32


| TÉMA | TOPIC

▴ Blahodárné účinky lázně si vychutnáte v každém věku Whatever your age, wou will appreciate the health benefits of the waters

také architektonickým skvostem – většina lázeňských domů je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který se nechal inspirovat valašskou lidovou architekturou. Společnost Lázně Luhačovice spravuje 14 minerálních pramenů, jejichž teplota se pohybuje mezi 10–14 °C, k procedurám se jich využívá osm. Pro svůj vysoký obsah minerálních látek a proplynění volným oxidem uhličitým bývají luhačovické vody považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Přírodní léčivé vody (z nichž nejznámější je Vincentka) se využívají k inhalacím, které zlepšují funkci sliznice dýchacích cest. Proto se v Luhačovicích soustřeďují na onemocnění dýchacích cest, dále pak na onemocnění trávicího ústrojí, cukrovky a poruch pohybového aparátu. LENOŠENÍ V BAHNĚ

Rozsáhlé zásoby slatiny z nedalekých rašelinišť předurčily Třeboň ke specializaci na léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob a poúrazových stavů. V současné době zde fungují dvě rozsáhlá sanatoria. Lázně Berta, které na svém pozemku nechal pro nemocnou

CELEBRITY V LÁZNÍCH České lázně s oblibou navštěvovali slavní králové, politici a umělci. Jen namátkou zmiňme jména jako Petr Veliký, Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Fryderik Chopin, J. W. Goethe, kníže Metternich, Franz Kafka, T. G. Masaryk či Karel Čapek.

33

The Luhačovice Spa Company administers 14 mineral springs with temperatures ranging between 10–14 degrees Celsius, 8 of which are used for procedures. Luhačovice waters are considered among Europe’s most effectual because of their high content of minerals and gas infusion of free-flowing carbon dioxide. Mineral waters (among them, Vincentka is the most renown) are used for inhalations which improve the functioning of mucous membranes of respiratory passageways. That’s why in Luhačovice they concentrate on the diseases of the respiratory tract, ailments of the digestive system, diabetes and dysfunctions of the kinetic apparatus. LAZING ABOUT IN THE MUD

Extensive reserves of peat in the nearby bogs predestined Třeboň to specialize in treating dysfunctions of the kinetic apparatus, rheumatic diseases and post-injury conditions. Presently there are two large sanatoriums. Berta spa which the burgher Václav Hucek had built on his land for his ill daughter and the more modern spa complex Aurora built in 1975. IN KARLOVA STUDÁNKA THEY ARE NOT THRIFTY WITH SALT

Karlova Studánka spa is located only a few kilometres from the Moravian dominant of Praděd hill, at the height of 800 metres above sea level. Due to its location and climate Karlova Studánka belongs to spas with the cleanest air in the Czech Republic and so primarily focuses on treatment of the upper and lower respiratory tracts. Except for the remedial climate the patient’s condition ▶


| TÉMA | TOPIC

dceru postavit měšťan Václav Hucek, a modernější lázeňský komplex Aurora z roku 1975.

▴ Novobarokní kolonáda v Mariánských lázních je architektonický skvost The neo-Baroque colonnade in Marienbad is an architectural jewel

V KARLOVĚ STUDÁNCE SOLÍ NEŠETŘÍ

Lázně Karlova Studánka se nacházejí jenom pár kilometrů od moravské dominanty Praděd v nadmořské výšce 800 m n. m. Díky své poloze a klimatu patří k lázním s nejčistším ovzduším v Čechách, a proto se zaměřují zejména na léčbu horních a dolních dýchacích cest. Kromě léčivého podnebí mají pacientův zdravotní stav zlepšit i solná jeskyně, bazén se slanou vodou či tepidárium, což je obdoba sauny s teplotou vzduchu kolem 40 °C a relativní vlhkostí 20 %. Ačkoliv je Karlova Studánka druhou nejmenší obcí v České republice, je protkána turistickými trasami a cyklostezkami, takže každý rok láká k návštěvě kromě lázeňských hostů i tisíce turistů. POLEŽENÍČKO V PIVĚ

Na léčbu kožních, cévních a ischemických chorob se soustředily pivní lázně Chodová Planá. Využívají přitom originální lázeňskou proceduru založenou na účincích piva, samozřejmě pod dohledem zaškoleného zdravotnického personálu. Pravé pivní lázně byly otevřeny v roce 2009 a jsou považovány za největší na světě. Jako jediné kombinují léčebné účinky místní minerální vody Ilsano, piva Chodovar, chmelu a pivních kvasinek. A upozornění na závěr – zmiňovaná směs se nepije, ale slouží ke koupelím. Orosený půllitr zlatavého moku si ale k té koupeli samozřejmě dát můžete.

34

should also be improved by a salt cave, swimming pool with salty water or thepidarium, a type of a sauna with air temperature around 40 degrees Celsius and relative humidity of about 20 %. Though Karlova Studánka is the second smallest village in the Czech Republic, it is criss-crossed by tourist walking and biking trails and every year it attracts – aside the spa guests – thousands of tourists. LOUNGING IN BEER

Beer spa Chodová Planá is concentrated on the treatment of skin, vascular and ischemic diseases. It utilizes the original spa procedure based on the effects of beer, naturally under the supervision of trained medical personnel. This True beer spa was opened only in 2009 and is considered to be the biggest in the world. It is unique in combining the medicinal effects of Ilsano mineral water, Chodovar beer, hops and beer yeast. And one final piece of advice – the aforementioned concoction is not to be drunk but is used for baths. However, you can of course have a dewy pitcher of this golden liquid to go with it.

CELEBRITIES IN THE SPA Czech spas were frequented by famous kings, politicians and artists. Let’s randomly mention names like Peter the Great, Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Fryderik Chopin, J. W. Goethe, Count Metternich, Franz Kafka, T. G. Masaryk or Karel Čapek.


nemoci nervové Nerve diseases Velichovky www.velichovky.cz

štítná žláza Thyroid gland Dolní Lipová spa www.lazne.cz

srdce Heart Poděbrady www.lazne-podebrady.cz

dýchací ústrojí Respiratory tract Karlova Studánka www.k.studanka.cz

zažívací ústrojí Digestive system Karlovy Vary www.karlovy-vary.cz kožní nemoci Skin diseases Chodová Planá www.pivni-lazne.eu

ledviny a močové cesty Kidneys and urinary system Mariánské lázně www.marianskelazne.cz

revma a poúrazové stavy Rheumatism and post-injury conditions Třeboň www.berta.cz and www.aurora.cz


| KOMPAS | COMPASS

Karlovarský kraj

Praha

Karlovarský kraj Karlovy Vary region Je nejzápadnějším krajem

This westernmost region of the

České republiky a s německým

Czech Republic shares a number of

sousedem sdílí nejeden přestupní

border crossing points with its

hraniční bod.

German neighbour.

Stejně tak se dělí o krušnohorské pohoří, jehož nejvyšší vrchol Klínovec se nalézá právě na českém území. Karlovarský kraj je znám především nespočtem lázní a lázeňských měst, jako jsou třeba Jáchymov nebo Mariánské Lázně. Samotné srdce tohoto kraje, Karlovy Vary, hostí každoročně světově uznávaný Mezinárodní filmový festival, jehož návštěvníci si mohou odpočinout v místních lázních.

The Krušné hory mountain range is also split between the two countries, but its highest peak of Klínovec is located on Czech territory. The Karlovy Vary region is particularly renowned for its countless spa resorts and spa towns, like Jáchymov or Mariánské lázně. The very heart of this region, the town of Karlovy Vary, annually hosts the International Film Festival, whose visitors can also relax in the local spa.

36


| KOMPAS | COMPASS

Za Štrakakalem na Loket Join Štrakakal at Loket Loket, původně kamenný královský hrad ze 12. století, zastával po celá staletí významné role. Ve 13. století byl častým místem pobytu českých panovníků i místem pro významná diplomatická jednání, za vlády Jana Lucemburského se zde ukrývala Eliška Přemyslovna i se svými dětmi. Gotický hrad slouží v současnosti především jako zajímavý turistický cíl. Kulturní akce zde pořádané ani místní strašidlo Štrakakala byste si neměli nechat ujít – pohádkově nasvícená skála, na které se hrad tyčí, dokonale dokresluje místní atmosféru. Loket, originally a stone-built 12th century royal castle, played an important role throughout centuries. In the 13th century it was a favourite place of residence of Czech sovereigns and a venue for important diplomatic meetings. During the reign of Jan of Luxembourg (John the Blind) Eliška Přemyslovna hid here with her children. Nowadays the Gothic castle serves mostly as an interesting tourist destination. You should not miss the cultural events held there or the local ghost Štrakakal – the illuminated rock on which the castle towers splendidly completes the local fairytale-like atmosphere.

Vodní nádrž Jesenice Jesenice reservoir Přehrada ležící přibližně 7 kilometrů jihovýchodně od Chebu na řece Odravě vyrostla v letech 1957 až 1961. V okolí nádrže se nachází množství kempů, které vás vždy přátelsky uvítají. Pokud pojedete kolem vlakem, je na trati mezi Chebem a Plzní možné vidět vrchní část starého betonového mostu, vyčnívající nad hladinou. Most přes řeku Odravu kdysi spojoval dvě části obce Všeboř, jejíž převážná část byla přehradou zatopena. Dnes se na obou březích přehrady nacházejí osady Všeboř a Malá Všeboř. The dam located 7 km south-east of Cheb, on the river Odrava, was constructed from 1957 to 1961. In the surrounding area there are many tourist camps where you will always be made to feel welcome. If you pass the reservoir by train, between Cheb and Plzeň you will see a part of an old concrete bridge protruding above the water. The bridge across the Odrava used to connect the two parts of the village Všeboř, which was mostly flooded by the dam. Today you will find villages of Všeboř and Malá Všeboř on the banks of the reservoir.

37


| KOMPAS | COMPASS

Relikviář svatého Maura Reliquary of St Mauro Po korunovačních klenotech uložených na Pražském hradě je tento relikviář ze zámku Bečov nad Teplou druhou nejcennější památkou v České republice. Je také nejvýznamnější románskou klenotnickou památkou, která je uložena na českém území. Schránka na ostatky katolického světce s darem uzdravovat byla vyrobena na zakázku člena zámožného rodu Rumigny a uložena v benediktinském klášteře v Belgii. Kvůli častým změnám majitele, válkám a politickým půtkám zmizel relikviář z lidských očí. Světlo světa spatřil až roku 1985, právě na zámku Bečov nad Teplou. After the Czech crown jewels deposited in Prague Castle, this reliquary from Bečov Castle is considered the second most valuable historical artefact in the Czech Republic. It is also the most important Romanesque jewellery object on Czech soil. The repository for the remains of a Catholic saint with healing powers was created on the order of the wealthy Rumigny clan and placed in a Benedictine monastery in Belgium. For many years the reliquary was lost due to frequent changes of ownership, wars and political strife. It was only rediscovered in 1985, at Bečov Castle.

Chlum Svaté Maří Chlum Svaté Maří První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1341. Osídlení města je však mnohem starší. Ve 13. století poutala obec pozornost zejména jako místo, kde stála socha Panny Marie, ke které se vázaly záhadné skutečnosti. S místem se pojí například báje o zázračné Madoně, chlumských loupežnících a zdejších kostelních zvonech. Ve své minulosti byla obec několikrát přejmenována na Chlum nebo Chlum nad Ohří a od roku 1991 se ustálil název Chlum Svaté Maří. K nejznámějším památkám patří konvent křižovníků s červenou hvězdou a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. The first written record of this village comes from 1341. It was inhabited much earlier though. In the 13th century, the village was known mainly for its statue of the Virgin, which was associated with miracles. The place inspired myths about the miraculous Madonna, the Chlum highwaymen and the local church bells. In the past, the village was renamed several times as Chlum or Chlum nad Ohří. It received its current name Chlum Svaté Maří in 1991. The most famous sights include the convent of the Knights of the Cross with the Red Star and the pilgrimage church of the Ascension of Virgin Mary.

38


| KOMPAS | COMPASS

Klínovec Klínovec Nejvyšší bod Krušných hor, původně nazývaný Klín, leží poblíž Božího Daru, 4 km severovýchodně od Jáchymova v okrese Karlovy Vary a asi 2 kilometry severozápadně od hraničního přechodu s Německem. Na vrcholu se nachází hotel a 24 metrů vysoká rozhledna, obě stavby jsou v současné době v rekonstrukci. Severní svahy hory, na nichž je vybudovaná sjezdovka a sáňkařská dráha, jsou vyhledávaným a oblíbeným lyžařským střediskem. The highest peak of the Ore Mountains, originally called Klín, is near Boží Dar, 4km north-east of Jáchymov, in the Karlovy Vary district, and about 2km far from the border with Germany. On the top of the mountain there is a hotel and 24m high lookout tower; both are currently under reconstruction. The north side part of the mountain, with a ski slope and a toboggan run, is a popular and busy winter resort.

Boží Dar Boží Dar Kdo zavítá do Karlovarského kraje, celkem jistě navštíví i Boží Dar, nejvýše položené město v České republice. Rozsáhlé lyžařské areály, okolo 70 km běžeckých tratí, zajímavé cíle pro pěší i cyklisty, jako třeba nedaleké Božídarské rašeliniště, jsou skvěle dostupné nejen vlastním vozidlem. Lanovka vedoucí z Jáchymova vás rychle a pohodlně dopraví na Klínovec vzdálený od Božího Daru několik kilometrů. Z Klínovce pak vede nespočet turistických i cyklistických tras. Před Vánocemi můžete využít Ježíškovu poštu, která razítkuje vánoční zásilky speciálním razítkem. Whoever visits the Karlovy Vary region should certainly go to Boží Dar, the highest-situated town in the Czech Republic. An extensive ski resort, about 70 kilometres of cross-country skiing trails and interesting destinations for walkers or bikers like the Boží Dar peat bogs are easily accessible even without your own means of transport. The cable car leading from Jáchymov will quickly and comfortably take you to Klínovec, a few kilometres from Boží Dar. A myriad of tourist and biking trails then lead from Klínovec. And before Christmas you can use the services of the Santa Claus post office, which puts a special stamp on all Christmas mail.

39


| KOMPAS | COMPASS

Blatenský vodní příkop Blatná water trench Tento unikátní umělý přivaděč vody z rezervace Božídarského rašeliniště byl v minulosti užívaný k těžbě rud i jako energetická základna pro průmysl v Horní Blatné. Na téměř 12 kilometrů dlouhý, místy stále ještě zavodněný a celkově zachovalý kanál s korytem zpevněným kameny a břehy o výšce asi 1 metr narazíte nedaleko Božího Daru. Podél díla stavitele Stephana Lejka z roku 1540 vede v současnosti dvanáctikilometrová naučná stezka. This unique artificial water supply conduit from the natural park of Boží Dar peat bogs was in the past used for ore mining as well as an energy base for the Horní Blatná industry. The almost 12 kilometres long and in places still flooded and well preserved canal has a bottom fortified with stones and about 1 metre high banks. You will find it not far from Boží Dar. A 12-kilometre long educational footpath now leads alongside this creation of the architect Stephan Lejk from 1540.

Božídarské rašeliniště The peat-bog at Boží Dar Západně od města Boží Dar se rozkládá přírodní území o rozloze 929,5 ha, které bylo v roce 1965 vyhlášeno národní přírodní rezervací. Vydáte-li se naučnou stezkou procházející tímto územím, spatříte chráněné rostliny, jako jsou borovice blatka, trpasličí bříza, a dokonce i masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá. Za zhlédnutí stojí i Blatenský vodní příkop, jehož obnova zamezila odvádění kyselých vod odtékajících z rašeliniště. Podél potoka se nacházejí i tzv. sejpy zbylé po rýžování cínové rudy, na nichž můžete vidět další specifické druhy rostlin. Budete-li ve správnou chvíli na správném místě, možná uvidíte i plachého tetřívka obecného. West of Boží Dar there is a natural area of 929.5 hectares, declared a national reserve in 1965. If you go along the nature trail, you will be able to see protected plants such as the bog pine, dwarf birch or even the carnivorous sundew. Other sights include the Blatenský water trench, whose renovation prevented acidic water leaking from the bog. Along the brook there are “placers”, a legacy of panning for tin ore, and these are covered by many kinds of specific plants. If you are in the right place in the right time you may even see the shy black grouse.

40


Baumatic THE NEW APPLIANCE CHIC

w w w. b a u m a t i c . c o m


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Pavel Jirát Foto Pavel Jirát, Profimedia.cz

Damašek

Vítejte v orientální pohádce

Damascus

Welcome to an Oriental fairy tale „Damašky, froté, Veba“ stálo na reklamním

“Damask, terry-cloth, Veba”, read the poster of

plakátu textilní továrny Veba, kolem které jsme

the textile factory Veba which we used to pass on

jezdívali k babičce. To slovo „damašek“ se mi

our way to grandma’s. I liked the word “damask”

hrozně líbilo, ačkoli jsem neměl ponětí, co

very much, although I didn’t have a clue what it

znamená. Když jsem se později dozvěděl, že jde

meant. When I eventually found out that it was

o hlavní město Sýrie, bylo mi okamžitě jasné,

derived from “Damascus”, the capital of Syria,

že se tam jednou podívám.

I was sure at once that I’d visit it someday.| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Ve městě se přirozeně mísí prvky arabské i západní kultury The city is a mix of Arabic and western societies

D

amašek je vlastně docela blízko. Pár hodin v letadle a ocitnete se ve skutečné Arábii se vším všudy. Ve vzduchu visí tisíce orientálních vůní, kolem sebe slyšíte temperamentní arabštinu, troubení klaksonů, místní pop. Jste-li svědkem rozhovoru dvou damašských obchodníků, máte pocit, že se za chvíli něco stane. Jejich hrdelní mluva spolu s divokou gestikulací vytvářejí dojem, že za chvíli dojde k vraždě. Jenže chyba lávky, ono jde většinou o přátelskou konverzaci. A nad tím vším se vznáší pravidelné vyvolávání muezzinů ze stovek zeleně svítících minaretů.

D

amascus is actually not that far away. A few hours on the plane and you’re in the midst of real Arabia. The air is filled with a thousand oriental scents, you hear temperamental Arabic, the roar of car horns and local pop music all around you. If you’re witness to a conversation between two Damascus salesmen, you feel as if something might happen any minute. Their guttural voices together with wild gesturing seem like a prelude to a murder. But you’re wrong – most of the time it’s only a friendly chat. Above it all, the regular muezzin call is flowing from hundreds of minarets, illuminated with green lights.

BAZAR JE STŘED SVĚTA

Damašek je město, ve kterém se přirozeně mísí arabská kultura s křesťanskou. Symbolem té arabské je

ZDEJŠÍ BAZAR HAMIDÍJA JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH A TAKÉ NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH BAZARŮ V CELÉM ARABSKÉM SVĚTĚ. zdejší ohromný bazar. Jmenuje se Hamidíja a je jedním z největších a nejzajímavějších v celém arabském světě. V pohodě zde strávíte půl dne a ani se 44

THE BAZAAR IS THE CENTRE OF THE WORLD

Damascus is a city where Arabic and Christian culture blend naturally. The Arabic is symbolized by a vast bazaar. It’s called Hamidiya and it’s one of the largest and most interesting of its kind in the entire Arabic world. You can spend half a day here with no great expenditure at all – if you don’t invest in gold jewellery, that is; the “golden section” is overflowing with all kinds of trinkets. You may as well eat and drink for no money at all, too, as everyone will invite you for some dates, cheese ▶


      

 

 

  

            

    


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

tasting, coffee or tea as you walk around. It’s nice that in the time of international supermarkets this place is still here, functioning like it did a few centuries ago. And it’s not a tourist attraction, but a fully functioning marketplace where the locals go to buy fresh vegetables, freshly slaughtered lamb (halal, of course), fresh coriander and other food that is necessary for any Arabic household. LIVING HISTORY

Damascus will pleasantly surprise you by a range of medieval Islamic sights. In between these you will also find remnants from antiquity which remember the time of Alexander the Great. This comes as no surprise, though, as Damascus is considered to be the oldest continually settled city in the world. The Old Quarter is full of quaint narrow streets that lead nowhere in particular. If you need to quench your thirst with beer or ale, the Christian quarter offers a variety of bars, pubs or discos. The Old Quarter has also many antique houses with spacious patios, amazing mosaic decorations and gardens. These are oases of peace and quiet in the midst of urban chaos. Some of these houses have been converted to hotels of varied price range; fortunately, the interiors remained authentic and haven’t lost their genius loci. Morning coffee with hookah in a blossoming garden is an experience not easily surpassed.

CZECH AIRLINES’ TIPS

▴ Místní čajovny dýchají neopakovatelnou atmosférou The local tearooms exude a unique atmosphere

moc neplácnete přes kapsu, pokud tedy nechcete investovat do zlatých šperků, kterými „zlatá sekce“ přímo přetéká. Jinak se tu pravděpodobně zadarmo najíte a napijete, protože vás každý bude zvát tu na datle, tu na ochutnávku sýru, tu na kafe nebo na čaj. Je příjemné, že v době mezinárodních supermarketů to tu stále funguje jako před několika stovkami let. A přitom rozhodně nejde o nějakou turistickou atrakci, ale zcela funkční trh, kam místní chodí pro čerstvou zeleninu, právě zaříznuté jehně (samozřejmě halál), voňavý koriandr a další suroviny, bez kterých si žádný Arab nedovede svoji domácnost představit. HISTORIE, KTERÁ ŽIJE

Damašek příjemně překvapí celou řadou středověkých islámských památek. Mezi nimi ale narazíte do46

What to try? To have a good kebab isn’t a difficult task at all. It’s everywhere. Have some fresh tabbouleh and fetoush salad to go with it. And don’t forget houmous with Arabic bread. For dessert, one of the supersweet dainties with pistachios and honey. Have it with style, with tea. Where to go? It depends entirely on how much time you’ve got. There’s nothing better for a short day trip than an old Christian village Maaloula only a stone’s throw from Damascus. You’ll find a unique atmosphere, peace and quiet there. If you have at least two days to spare, Palmyra, the Levant jewel of antiquity situated in the midst of sand dunes, is of the essence. What to bring back home? Jewellery, gemstones, lanterns, carpets, spices, scarves, boxes for all you can and cannot think of. You simply won’t know what to go for first. How to fit in? Respect the locals and they will respect you. Women don’t have to be shrouded, but a certain decency won’t do any harm. Keep the rules when entering a mosque. And don’t be afraid – people are friendly here.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Když vás omrzí městský mumraj, vyrazte za tichem do pouště When you get tired of the city hubbub, you can head for the peace of the desert

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO DAMAŠKU Z Prahy každé úterý, čtvrtek a neděli ve 21.45. Zpět každé pondělí, středu a pátek ve 3.30.

TO DAMASCUS WITH CZECH AIRLINES From Prague every Tuesday, Thursday and Sunday at 9:45 pm. Back every Monday, Wednesday and Friday at 3:30 am.

konce i na ty antické, jež pamatují dobu Alexandra Velikého. Není divu, vždyť je také pokládán za nejstarší trvale osídlené město na světě. Stará čtvrť je plná roztomilých úzkých uliček, které nikam nevedou, potřebujete-li svlažit vyprahlé hrdlo pivem, pak v křesťanské části můžete zaplout i do některého z barů, hospůdek či diskoték.

DAMAŠEK SE CHLUBÍ NESPOČTEM MEŠIT A MINARETŮ, ALE JEN JEDINÁ JE TA UMAJJOVSKÁ. Ve Staré čtvrti také najdete spoustu krásných starobylých domů s prostornými nádvořími, úchvatnými mozaikovými dekoracemi a zahradami. Takové oázy klidu uprostřed velkoměstského chaosu. Několik těchto domů bylo předěláno na hotely nižší i vyšší cenové kategorie, interiéry ale naštěstí zůstaly původní, takže si zachovaly svůj genius loci. Ranní káva s vodní dýmkou v kvetoucí zahradě jsou tady zážitkem, který máloco překoná. Damašek se chlubí nespočtem mešit a minaretů, ale jen jedna je ta Umajjovská. Byla postavena v období vlády umajjovské dynastie v letech 661–750. Hlavní město islámského světa bylo v této době přesunuto 48

Damascus is proud of its innumerable mosques and minarets, but only one of them is The Umayyad. It was built under the Umayyad dynasty between 661–750 AD. The capital of the Islamic world had been moved here from Medina and Damascus saw its most famous years. The Umayyad Mosque is truly magnificent and beautiful. It may happen you’ll spend a few minutes staring silently at the front facade, taking in its million ornaments and the unique atmosphere of the entire architectural complex. Around you, Muslims will be coming to their prayers, after having taken the ritual bath in one of the little pools in the main courtyard. If you’re a man, don’t forget to wear long trousers; if you’re a woman, it’s necessary to cover your hair and shoulders. If you forget, don’t worry. You can rent a coat that will cover all these parts at the entrance. DON’T TRAVEL BY CAR WITHOUT GPS

Damascus is not only history, of course. It has also many modern buildings, wide boulevards and squares. It’s got traffic congestion, misleading traffic signs and crazy drivers. All in all everything that one expects from a 21st-century city with 1.5 million inhabitants and a conglomeration of nearly 5 million. I found out all about this when I first sat behind the wheel there. In a rented car without GPS I tried to navi▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE... Chcete-li poznat kouzelnou atmosféru arabského světa, kde to voní kořením a tabákem z vodních dýmek, je Damašek tím správným místem. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz

HOLIDAYS CZECH AIRLINES OFFERS...

ze saúdskoarabské Al Medíny sem a Damašek zažíval svoje nejslavnější léta. Umajjovská mešita je bez nadsázky okouzlující a krásná. Klidně se vám může stát, že strávíte několik minut němým pozorováním vstupní fasády pokryté miliony ornamentů a nasáváním atmosféry celého komplexu. A kolem vás budou chodit muslimové k modlitbám poté, co se rituálně opláchnou v jednom z bazénků na nádvoří k tomu určených. Jste-li muž, nezapomeňte na dlouhé kalhoty, jste-li žena, je nutné mít zakryté vlasy a ramena. Zapomenete-li, nezoufejte. U vchodu se dá vypůjčit plášť, který spolehlivě zakryje inkriminované partie. BEZ GPS DO AUTA NELEZ

Damašek, to není jen historie. Má také mnoho moderních budov, širokých bulvárů a náměstí. Má dopravní zácpy, nepřehledné značení a šílené řidiče. Prostě všechno, co člověk v jednadvacátém století očekává od města, kde žije okolo 1,5 milionu lidí, při-

If you want to get acquainted with the magic atmosphere of the Arabic world, scented with spices and hookah tobacco, Damascus is just the place for you. HOLIDAYS Czech Airlines will prepare a tailor-made sojourn for you. Contact us at www.holidayscsa.cz

▶ Pestrobarevné druhy koření k Orientu neodmyslitelně patří Colourful spices, one of the defining features of the Orient

50

gate my way out of the city centre. It was an adrenaline experience. Roundabouts felt like a beehive; driving on a city road felt like a very rough rafting trip. Horns were blown all around and vehicles were only centimetres apart, but on the other hand, no one was getting upset about it. I got lost in this havoc, of course, driving around in circles. When I was at my wits’ end, I asked a passer-by. His broken English was about as advanced as my Arabic, so he finally chased me from the wheel and drove me himself. This guy turned out to be Mohammed which comes as no surprise, as just about every other man in Syria is called Mohammed. He drove me to the exit I’d been looking for and refused to take as much as a single Syrian pound for it. I’ve been in touch with him ever since. Every time I come back to Syria, we go out for a kebab, at least. As opposed to many random, shallow friendships in our rushed and overworked Western world, those made in Damascus are lasting and strong. That’s one extra reason to keep coming back.


čemž v celé metropolitní oblasti je to téměř pět milionů. To jsem pocítil hned poté, co jsem se poprvé posadil za volant. Bez GPS navigace jsem se pokoušel vypůjčeným autem dostat z centra města. Byl to adrenalinový zážitek. Na kruhových objezdech jsem se cítil jako ve včelím úlu, jízda po městské komunikaci pak připomínala pořádně drsný rafting. Všichni troubili a tlačili se o každý centimetr místa, ale na druhé straně se nikdo nevztekal. Já jsem samozřejmě v tom zmatku zabloudil a motal se dokola. Když už jsem nevěděl co dál, zeptal jsem se náhodného kolemjdoucího. Jeho lámaná angličtina byla asi na stejné úrovni jako moje lámaná arabština, takže mě nakonec vyhnal od volantu a vyvezl mě z toho mumraje. Z chlapíka se vyklubal Mohammed, což není žádné překvapení, protože Mohammed se v Sýrii jmenuje zhruba každý druhý muž. Dovezl mě až na výpadovku, nenechal si vnutit ani jednu syrskou libru a jsem s ním v kontaktu dodnes. Vždycky, když se vracím do Sýrie, zajdeme alespoň na kebab. Na rozdíl od mnoha letmých a povrchních přátelství v uspěchaném a přepracovaném západním světě jsou ta z Damašku pevná a trvalá. I to je důvod se sem zas a znovu vracet.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Dát si dobrý kebab není nic těžkého. Je totiž všude. K tomu čerstvý salát tabbuleh a fetuš. A nezapomenout na hummus s arabským chle bem. A jako zákusek jeden z mnoha supersladkých dezertů s pistáciovými oříšky a medem. Zapít stylově čajem. Kam vyrazit? V zásadě záleží na tom, kolik máte času. Na krátký denní výlet není nic lepšího než jet do staré křesťanské vesničky Malula kousek od Damašku. Úžasná atmosféra, klid a mír. Máte-li alespoň dva dny, pak rozhodně do Palmýry, antického klenotu Levantu uprostřed pouštních dun. Co si přivézt? Šperky, polodrahokamy, lucerny, koberce, koření, šátky, krabičky na všechno možné i nemožné. Nebudete vědět, co dřív. Jak zapadnout? Respektujte místní a oni budou respektovat vás. Ženy nemusí chodit zahalené, ale určitá decentnost nikdy neuškodí. Dodržujte pravidla při vstupu do mešit. A hlavně se ničeho nebojte – lidé jsou tu vážně přátelští.

51

!"#$%&'()*$+,'")')-.'-&)./ 0$/)&%'1*"2+. CD.%'9"$/E'F*&,'G'D@,@ 1&H*.I%J'K5'1*"2+.'L M

(,.*$3"%'4&+/.)).5'1&6.*5 7.8"#'0&/9:.,5';/"36'<"365 1&%)&&%5'1+%)&';"%3&5 =/&)',"3-$%.#'>'?/@'4&+/.)). AAA@3"#$%&")*$+,@3B


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jiří Holubec Foto Michal Matyáš

Sním o cestě kolem světa

Aleš Mazgaj

I dream of circumnavigating the world V 90. letech vybudoval prakticky na zelené

In the 1990s he built one of the most successful

louce jednu z nejúspěšnějších českých firem.

Czech companies practically out of nothing. Then

Pak se mu zdálo, že si potřebuje vyčistit hlavu,

he felt he needed to clear his head and bought

a koupil si letenku do Afriky. Pracoval jako

a flight ticket to Africa. He worked as a chemist,

chemik, byznys konzultant, obchodník, stál

business consultant, salesperson, participated in

u zrodu prvního českého pivovaru v Africe a jeho

the establishment of the first Czech brewery in

nejnovějším plánem není nic menšího než

South Africa and his latest plan is nothing less than

změnit tvář českého realitního byznysu. A pak se

to change the face of Czech real estate business.

vydat s rodinou na cestu kolem světa.

And then take his family on a trip around the world.

PIVO PRO AFRIKU

BEER FOR AFRICA

Když Aleš Mazgaj opouštěl začátkem devadesátých let rozjetou farmaceutickou firmu a nasedal do letadla mířícího do Jižní Afriky, nevěděl přesně, co ho tam čeká. Přestože od té doby navštívil a procestoval velký kus světa, hovoří o pobytu v Jižní Africe dodnes jako o nejkrásnějším období svého života. „Můžete vidět celý svět, ale Afrika vás přesto nepřestane na každém kroku překvapovat,“ říká. Pokud dáte na jeho doporučení a octnete se při svých cestách na jihu černého kontinentu, možná se vám zasteskne po osvěžujících účincích českého piva. I díky Aleši Mazgajovi si ho tu ovšem můžete klidně objednat. Jmenuje se Viva a první várku uvařil sládek Anton Barnošák, který působil v ostravském Ostravaru a dalších moravských pivovarech. „Jeho úkolem bylo vyzkoumat, jaká chuť a druh piva by Jihoafričanům chutnaly,“ vypráví Aleš Mazgaj. „V Africe je přece jen jiné počasí, jiná vlhkost, lidi jsou zvyklí na kukuřičné pivo. A asi se mu to povedlo, protože jeho pivo se tu vaří dodnes,“ dodává.

When, at the beginning of the 1990s, Aleš Mazgaj left the successfully running pharmaceutical company and took a plane to South Africa he had no clue what awaited him there. Although he had done a lot of travelling before, he refers to his stay in South Africa as the best time of his life. “You may have seen the whole world but Africa will never stop surprising you at every step,” he says. If you chose to follow his recommendation and find yourself travelling in South Africa, you might miss the refreshing effects of Czech beer. Thanks also to Aleš Mazgaj, you can easily find one there, too. The beer is called Viva and its first brew was made by brewer Anton Barnošák, who previously worked in Ostrava Ostravar and other Moravian breweries. “His job was to figure out what flavour and type of beer the South Africans would like,” recalls Aleš Mazgaj. “The weather and humidity are different in Africa and people are used to corn beer. I think he did a good job, as his beer is brewed here to this day,” he adds.

53


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

▴ Aktuálně se Aleš Mazgaj věnuje realitám Aleš Mazgaj currently works in real estate

STAVĚT OD ZÁKLADŮ

BUILDING ON FOUNDATIONS

Své kontakty a zkušenosti nabyté během působení v pivovarnictví dokázal Aleš Mazgaj zúročit při své práci reprezentanta a konzultanta řady světových firem pro oblast podrovníkové Afriky. Díky tomu se dostal k nejrůznějším odvětvím byznysu, od těžařského průmyslu po šperkařství. Při studiu jeho profesního životopisu můžete snadno nabýt dojmu, že Aleš Mazgaj je mužem devatera profesí. On ovšem říká, že by nechtěl budit dojem, že se věnuje mnoha aktivitám najednou. „Když jsem například před dvěma lety začal s realitami, tak se věnuji čistě jen jim,“ vysvětluje. „Je pravda, že jsem se domníval, že firma nebude vyžadovat mou každodenní přítomnost, ale ukázalo se, že opak je pravdou, protože počáteční fáze rozvoje firmy jsou ty nejdůležitější. Budují se při nich zá-

Aleš Mazgaj took advantage of the contacts and experience he had gained during his involvement with beer brewing in his later work as a representative and consultant of a number of international companies for subequatorial Africa. That gave him a familiarity with a diverse range of businesses, from the oil industry to jewellery making. After taking a look at his CV you would be forgiven for thinking that Aleš Mazgaj is juggling a lot of different roles. He says, however, that he would not want people to think he is doing too many activities at once. “Ever since I started working in real estate two years ago I have focused on that and that alone,” he explains. “I certainly hadn’t supposed that the company would require my daily presence, but the opposite proved to be true, as the initial phases of the

54


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

klady, na kterých můžete stavět a posouvat se dalšími směry.“

company development are the most important. That is when you lay foundations you can then build on and shape in different directions.”

JÍDLO SBLIŽUJE

Důsledný přístup s sebou samozřejmě nese velké pracovní vytížení. Přesto si Aleš Mazgaj dokáže při práci najít čas na věci, které ho zajímají. Například na objevování nových jídel. „Vaření je už dlouho mým koníčkem,“ přikyvuje se smíchem, když se ho ptáme, zda opravdu pořádal na studiích v Německu pro své přátele kulinářské večery. „Zjistil jsem, že přes kuchyň a jídlo je snadné se seznamovat a sbližovat s lidmi. Vždy, když se ocitnu na novém místě a ochutnám zajímavé jídlo, ptám se po receptu a snažím se sehnat místní autentické suroviny,“ svěřuje se a svou kulinářskou vášeň nezapře ani ve chvíli, kdy se bavíme o létání. Když přijde řeč na to, jak se změnila letecká doprava za posledních dvacet let, zamyslí se a pak své dojmy ilustruje opět na příkladu jídla: „Nejsem sice typ člověka, který by tím nějak trpěl, ale rád vzpomínám na psaná menu o pěti chodech, která jsme dostávali na dlouhých letech mezi Evropou, Afrikou a Asií,“ říká s úsměvem.

FOOD BRINGS PEOPLE TOGETHER

NAPNOUT PLACHTY

Being conscientious means having a heavy workload. Despite that, Aleš Mazgaj manages to find time for his other interests. One of them is discovering new culinary experiences. “Cooking has been a hobby of mine for ages,” he says, laughing, when we ask whether it’s true he organised culinary evenings for friends during his studies in Germany. “I discovered that it is easier to make friends through cooking and food. Whenever I find myself in a new place and I come across an interesting dish I ask for the recipe and try to get hold of the authentic local ingredients,” he says, admitting his culinary passion. He is also unable to conceal his passion for flying. When we start talking about the changes air travel has undergone in the last twenty years, he ponders for a while and then he illustrates his impressions using the example of food again. “I am not the kind of person who’d get too upset about it, but I fondly remember the five-course menus we would be presented with on long-haul flights between Europe, Africa, and Asia,” he says with a smile.

Poslední dobou objevuje Aleš Mazgaj nové speciality hlavně kolem Středozemního moře, kam ho přivádí jachtaření, jeho další velká vášeň, o které ale tak často nevypráví. „Když nestrávím nejméně dva týdny v roce plachtěním, tak je se mnou k nevydržení,“ směje se. Letos brázdil na své jachtě vody Středozemního moře, ale jeho plány v této oblasti jsou daleko obsáhlejší. „Mým snem je absolvovat s rodinou na jachtě cestu kolem světa,“ prozrazuje. „Hodně o tom sním, ale zatím mi moje povinnosti nedovolily, abych sny realizoval. Věřím ale, že se mi to jednou povede.“

Lately, Aleš Mazgaj has been discovering new delicacies from around the Mediterranean Sea where sailing, a passion he does not talk about so often, takes him. “If I don’t spend at least two weeks a year sailing I become unbearable,” he laughs. This year he yachted around the Mediterranean Sea, but his plans are much more ambitious. “My dream is to sail around the world with my family,” he reveals. “I dream about it a lot but my commitments get in the way. I do believe I will accomplish it one day, though.”

CO SI BERU S SEBOU NA CESTY

RAISE THE SAILS

WHAT DO I TAKE WITH ME WHEN TRAVELLING?

Záleží na tom, kam letím. Do rozvojových zemí: léky a infadolan (mast na „vlka“), poslední vydání map a všechny dostupné a prověřené informace o oblasti, kam cestuji, hotovost, průvodce Lonely Planet, skvělou náladu, nenápadné oblečení, pokud jedu jako turista, informace, jestli tam žijí nějací našinci

It depends where I am flying to To developing countries: medicines and Infadolan (ointment for skin chafing), the latest editions of maps and all the available reliable information about the region I am travelling to, cash, Lonely Planet guidebook, good mood, inconspicuous clothing, names and ad-

Do rozvinutých zemí: pokud se v dané zemi pěstuje víno, beru si přehled zajímavých a méně

dresses of any compatriots living there To developed countries: if wine is grown in the country

známých vinařství s potenciálem Do obou oblastí: adresy místních kanceláří CENTURY 21, „korkáče“ do hotelu

I take a guide to interesting and lesser-known wineries To both regions: addresses of local offices of CENTURY 21, cork slippers for the hotel

55


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP Text Jaroslav Rudiš Ilustrace Juraj Horváth

Jaroslav Rudiš

Honecker, Helmut & Gery Ukázka z nového románu

Excerpt from Jaroslav Rudiš’s

Jaroslava Rudiše Konec punku

new novel The End of Punk in

v Helsinkách, který vychází na

Helsinki, which comes out

podzim 2010.

in autumn 2010.

Je zima a sníh. Vánoce všem visí na krku, a tak jsou všichni trochu nervózní a nešťastní z toho, že se blíží povinnost udělat všechny šťastné. V Helsinkách se zastavila Lena. „Dneska nic, neboj.“ „Jak neboj?“ ptá se Ole. „To říkáš vždycky.“ „Dneska ti fakt nic vyprávět nebudu. Jdu makat.“ Lena vytáhne z tašky tři knížky a malý počítač. „Dám si pořádný velký kafe.“ Ole se na ni dívá, jak si čte a típe cigaretu přesně v polovině, protože je přesvědčená, že smrtící látky jsou až v části před filtrem. Popelník se rychle plní. A najednou vidí, jak se Lena nedívá ani do knížek, ani do počítače, ale z okna na tramvaje a spěchající lidi. A Ole ví, že jí to zase nejde, že se zadrhla a že neví, jak dál. Tak jako tolikrát. V Helsinkách skoro nikdo není. Ole naleje skleničku rosé a postaví ji před ni. A Lena počítač zaklapne.

Cold and snow. Everything is overshadowed by the approaching Christmas, so everyone is a little on edge and unhappy about the impending duty to make everyone else happy. Lena dropped into the Helsinki. “Nothing today, don’t worry.” “What do you mean, don’t worry? Ole asks. “You always say that.” “Today I’m really not going to tell you any stories. I’ve got work to do.” Lena takes three books and a small computer out of her bag. “I’ll have a large coffee, please.” Ole looks at her, reading and putting out her cigarette exactly halfway down because she is convinced that the lethal substances are only in the part just above the filter. The ashtray fills up fast. And suddenly he sees that Lena is not looking at either her books or her compu-

57


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

JAROSLAV RUDIŠ (1972) Napsal romány Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu a Konec punku v Helsinkách. S Jaromírem 99 vytvořil úspěšnou komiksovou trilogii Alois Nebel. Za své knihy získal Cenu Jiřího Ortena a čtenářskou cenu Magnesia Litera. Je spoluautorem několika českých a německých rozhlasových a divadelních her i filmových scénářů. Žije a pracuje mezi Lomnicí nad Popelkou, Prahou a Lipskem.

„Víš, jak jsi říkala, o těch střepech,“ Ole si k ní přisedne, „a o tvým tátovi, co to auto miloval víc než tebe.“ „Jo.“ „Podle mě to je nějaká německá nemoc. Nedá se to léčit. Nesmíš to prostě dostat. Jak to máš, zblbneš. Vem si mýho tátu, taky trávil všechen čas jenom v garáži, aby jednou za rok rozebral Honeckera až do poslední součástky.“ „Honeckera?“ „Tak říkal svýmu wartburgu, to jsem ti přece vyprávěl.“ „Ne.“ „Ale jo, když jsi mluvila o těch střepech. Ale ty nikdy neposloucháš, když sama vyprávíš.“ „Vždycky poslouchám.“ „Tak poslouchej teď: Kousky motoru ležely vyrovnaný na dece jako maso u řezníka. Táta auto pomalu rozebíral a potom zase pomalu skládal dohromady úplně hotovej z toho, že to dokáže, že je to všechno tak jednoduchý. Jednou byl Honecker rozebranej půl roku. A jednou dokonce celej rok. Máma z toho byla úplně na prášky.“ „To byla moje máma vždycky taky. Ale stejně ho měla ráda.“ „Moje máma si mezitím taky něco našla. Začala píct koláče. Je z ní teď nejen učitelka v důchodu, ale taky pekařská expertka. Ale ten můj táta… Byli jsme někde na dovolený a on najednou prostě zmizel. A máma ho našla, jak leží pod Honeckerem a cvičně si rozebírá převodovku, protože se prostě nudil. Máma si myslela, že ho to jednou musí přejít, a dál si pekla. Ale když táta Honeckera vyměnil za Helmuta…“ „Za Helmuta?“ zeptala se Lena. „No, po kancléři…“ „Proč dával autům jména politiků?“ „Protože má pocit, že auto a politici jsou ksichtem doby.“ „Tak to je slušný,“ kroutila hlavou Lena a Ole jí donesl ještě jedno rosé. „S Helmutem trávil v garáži ještě mnohem víc času, protože rozložit a složit golfa bylo mnohem složitější než warťase. Pak si koupil opla vectru a dal mu přezdívku Gery. A to byl jeho konec. Toho už složit dohromady nedokázal. Nadával, že to je samá elektronika, a musel zavolat do servisu. Když Geryho odvezli, tak řekl, že život je dneska moc složitej, a od tý doby sedí doma v kuchyni, dívá se před sebe a tloustne, protože musí pořád ochutnávat máminy koláče.“ „A tos mi jako chtěl říct? Že je tvůj život taky moc složitej?“ „Můj úplně ne. Když sem viděl, jak ti to nejde, tak mě to napadlo.“ „Ale já nepíšu o autech a lidech, co jsou z nich ne58

ter, but out of the window at the tram and the hurrying passers-by. And Ole knows she’s having difficulties, that she’s got stuck and doesn’t know where to go from here. Like so many times before. The Helsinki is almost empty. Ole pours out a glass of rosé and puts down in front of her. And Lena shuts her computer. “You know how you were talking about those shards,” Ole says, sitting down at her table, “and about how your dad loved his car more than you.” “Yeah.” “I reckon it’s some German disease. There’s no cure. You just have to avoid it. As soon as you catch it, you go crazy. Take my dad, he also spent all his time in the garage, once a year taking apart Honecker down to every last component.” “Honecker?” “That’s what he called his Wartburg; I’ve told you about that before.” “No, you haven’t.” “Yes, I have, when you were talking about the shards. But you never listen when you’re telling a story.” “I always listen.” “Listen now, then: the engine parts lay spread out on a blanket like meat at a butcher’s. Dad used to slowly take the car apart and then slowly put it back together again, totally amazed that he could, that it was all so simple. One time Honecker was in pieces for half a year. And once for a whole year, even. It almost gave mum a nervous breakdown.” “It was always the same with my mum. But she loved him anyway.” “Meanwhile, my mum also found something to do. She started baking cakes. Now she’s more than just a retired teacher, she’s also a baking expert. But my dad… We were on holiday somewhere and suddenly he just disappeared. And mum found him lying beneath Honecker and practising taking apart the gearbox, just because he was bored. Mum thought he would grow out of it one day and kept baking. But when dad replaced Honecker with Helmut…” “Helmut?” “You know, after the chancellor…” “Why did he give cars the names of politicians?” “Because he feels that cars and politicians are the face of the age.” “Wow, that’s quite something,” Lena shook her head, and Ole fetched her another rosé. “He spent even more time in the garage with Helmut, because taking apart and assembling a Golf was much more complicated than a Wartburg. Then he bought an Opel Vectra and nicknamed it Gery. And that was the end of him. That car was too complicated for him to reassemble. He used to curse that it was noth-


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

mocný. Já píšu o ptačích motivech, mayský mytologii a německým expresionismu.“ „Já vím. Ale co píšeš?“ „Jak co?“ „No prostě, co o tom jako píšeš?“ „Všechno. Je to dost složitý.“ „No právě.“ „Jak no právě?“ „Já nějak cejtím, že ty seš vlastně jako ten můj táta, co ve skrytu duše touží po návratu Honeckera.“ „Tak to ti děkuju.“ „Ne politika, ale toho jednoduchýho auta, se kterým si dokázal poradit. Já bych taky třeba nikdy nehrál jazz, ale vždycky jenom punk.“ „Mám jako začít hrát punk, jo?“ „Ne, ale prostě to nějak všechno třeba zjednodušit.“ „Ole, já ti asi vůbec nerozumím.“ „To je v pohodě,“ Ole se zvedl, vzal prázdnou skleničku a myslel na to, že neměl říkat nic, a jestli něco, že se jí prostě měl jen zeptat, jestli spolu spali. Jasně, to ho přece zajímá úplně nejvíc. Tak to udělá teď. Nadechl se a podíval se Leně do jejích baltských očí a zeptal se: „Ale jedno si ještě dáš, ne?“

ing but electronics, and he had to call the service centre. When they took Gery away, he said that life today was too complicated; since then he’s stayed at home, in the kitchen, staring into space and getting fat because he has to keep tasting mum’s cakes.” “And that’s what you wanted to tell me? That your life is also too complicated?” “Not mine, really. It occurred to me when I saw you were having trouble.” “But I’m not writing about cars and people they make ill. I’m writing about bird motifs, Mayan mythology and German Expressionism.” “I know. But what are you writing?” “What do you mean?” “I mean, what are you writing about that?” “Everything. It’s pretty complicated.” “Exactly.” “What do you mean, exactly.” “I kind of get the feeling that actually you’re like my dad, who deep down inside longs to have Honecker back.” “Oh, thanks a lot.” “Not the politician, but the simple car he could manage with. I, say, would never play jazz myself, always just punk.” “So I should start playing punk, right?” “No, I mean just simplify everything perhaps.” “Ole, I have no idea what you’re talking about.” “That’s cool,” Ole said, getting up, taking the empty glass and thinking he shouldn’t have said anything, or if anything he should just have asked her if they were sleeping together. Of course, that’s what interested him most of all. So he’d do it now. He took a deep breath and looked into Lena’s Baltic eyes and asked: “But you’ll have another, won’t you?”

KONEC PUNKU V HELSINKÁCH

THE END OF PUNK IN HELSINKI

Román o poslední punkové generaci a o tom, co z ní po dvaceti letech zbylo. Ole toho od života už moc nechce. Je mu čtyřicet, kouří, pije a večer stojí za pultem malého zaplivaného baru Helsinky v jednom východoněmeckém velkoměstě.Otlučený bar je poslední oázou pro jeho staré kamarády, lásky i potrhlé štamgasty. Hlavního hrdinu pronásledují zakouřené vzpomínky a oči mladé dívky, která

A novel about the last punk generation and what was left of it after twenty years. Ole doesn’t want much from life. He’s forty, he smokes and drinks and spends his evenings behind the counter of Helsinki, a small bar in an East German city. The ruwndown bar is the last oasis for his old pals, loves and crazy regulars. The hero is haunted by smoky memories and the eyes of a young girl who is recor-

svou soukromou revoluci v rytmu punkových písní zaznamenává do autentického deníku. Román o po-

ding her own private revolution in the rhythm of punk songs in an authentic diary. A novel about rip-

praskaných vztazích, neustávající touze amíjení, o světě, který se tak rychle proměňuje, že jsme mu už dávno přestali rozumět.

ped relationships, enduring desire and transience, about a world that is changing so fast that we ceased to understand it long ago.

59

JAROSLAV RUDIŠ (1972) The author of the novels The Sky Under Berlin, Grandhotel, Silently. Coauthor, with Jaromír 99, of the successful comics trilogy Alois Nebel. His books have earned him the Jiří Orten Prize and the Magnesia Litera readers’ award. He is the coauthor of several Czech and German theatre plays and film scripts. He lives and works between Lomnice nad Popelkou, Prague and Leipzig.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Olivový olej je zcela přírodní produkt Olive oil is hundred per cent natural Existují desítky druhů a původů olivového

There are dozens of kinds and origins of olive

oleje. Stejně jako víno i olivové oleje se degustují

oil. Just like wines, olive oils are tasted and

a klasifikují, mají své pozitivní charakteristiky

classified and have both their own positive

i své defekty. Používají se podle druhu jídla

characteristics and flaws. They are used

a příležitosti.

according to the kind of meal and occasion.

TASTE The best cooks in the world mostly use olive oil as their main cooking oil. Among the positive attributes underlining the quality of olive oil are a pleasant bitterness, sweetness, fruity taste and the taste of almonds. Attributes reducing its value are mustiness, a metallic aftertaste,

Borges by vás rád seznámil s tím, jak správně vybrat a využívat všechny kvality, které olivový olej nabízí. VE VAŠÍ KUCHYNI MŮŽETE OLIVOVÝ OLEJ POUŽÍT NA:

Zálivky – olivový olej a vinný ocet – to je základ zálivky na dobrý salát. Můžete přidat čerstvé bylinky. Vaření – od smažení přes pečení až po letní grilování zeleniny, ryb nebo masa. Dokonce se hodí i na pečení koláčů, které zůstanou déle čerstvé a nadýchané. Dochucení – ochutí každé jídlo speciální olivovou chutí, několik kapek na pizzu, snack, polévku, těstoviny nebo rýži. JAKÝ DRUH OLIVOVÉHO OLEJE NA TO POTŘEBUJETE:

Extra panenský olivový olej – lisovaný za studena, má velmi intenzivní chuť. Získává se z optimálního výběru různých druhů oliv nebo jen z jednoho druhu (Arbequina, Picual, Hojiblanca). Používáme ho především za studena. Olivový olej nebo Olivový olej Extra Mild – směs rafinovaného olivového oleje a extra panenského olivového oleje. Hlavně na vaření, ale také kpoužití za studena. Aromatické olivové oleje – pro gurmány. Hodí se na speciality připravené se základem olivového oleje.

Borges would like to show you how to choose the right oil and how best to enjoy all the qualities that olive oil has to offer. WHEN TO USE OLIVE OIL IN YOUR KITCHEN:

Dressings – olive oil and balsamic vinegar are the perfect basis for an excellent salad. Simply add fresh herbs. Cooking – from frying and baking, to grilling vegetables, fish and meat in summer. It can even be used for baking cakes to make them stay fresh and airy for longer. Seasoning – it adds its own unique taste to every meal, just enjoy a few drops on a pizza, a snack, soup, pasta or rice. WHAT KIND OF OLIVE OIL CAN YOU USE?

Extra virgin olive oil – cold-pressed, with a very intense flavour. It is extracted from an optimal selection of various kinds of olives, or from only a single kind of olive (Arbequina, Picual, Hojiblanca). It is mainly used with foods served cold. Olive oil or Olive oil Extra Mild – mixture of refined olive oil and extra virgin olive oil. It is used for cooking, or with foods to be eaten cold. Aromatic olive oils – for gourmets. It goes well with specialties prepared using olive oil. Komerční prezentace / Commercial presentation

CHUŤ Nejlepší kuchaři na světě většinou používají jako hlavní tuk olivový olej. Pozitivní atributy, které olivový olej vyzdvihují, jsou například příjemná hořkost, slad kost, ovocná chuť, chuť po mandlích. Atributy, které ho znehodnocují, jsou například zatuchlost, kovová pachuť, přehnaná hořkost nebo silně palčivá chuť.

excessive bitterness or pungency.

60


 !  !    ! ! 

  NenĂ­ pĹ&#x2122;esnÄ&#x203A; urÄ?enĂĄ hodina. ProtoĹže vnĂ­mĂĄnĂ­ Ä?asu je jinĂŠ. Ä&#x152;as se Ĺ&#x2122;Ă­dĂ­ pocity. Ale takĂŠ pĹ&#x2122;Ă­rodou. StejnÄ&#x203A; tak naznaÄ?uje, Ĺže je Ä?as sbĂ­rat nejlepĹĄĂ­ olivy ze kterĂ˝ch, kdyĹž se smĂ­chajĂ­, vznikne olej jemnÄ&#x203A;jĹĄĂ­, vyvĂĄĹženÄ&#x203A;jĹĄĂ­. A zdravÄ&#x203A;jĹĄĂ­. Extra panenskĂ˝ olivovĂ˝ olej Borges. PĹ&#x2122;ichĂĄzĂ­, aby vĂĄm ukĂĄzal, Ĺže ve vaĹĄĂ­ dietÄ&#x203A; nastala zmÄ&#x203A;na: Ä?as Şít na stĹ&#x2122;edomoĹ&#x2122;skĂ˝ zpĹŻsob.

â&#x2013;ś


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Co takhle zkusit Subaru How about trying Subaru Jak si vybíráte vůz? Zajímá vás výkon, nebo

How do you choose your car? Are you

design? Nebo sázíte hlavně na spolehlivost,

interested in design or performance? Or do you

kvalitu a pohodlí? Pokud jsou pro vás právě tato

prefer reliability, quality and comfort? If the latter

kritéria důležitá, pak určitě při svém výběru

criteria are important for you, then do not forget

nezapomeňte nahlédnout do autosalonů Subaru!

to pop in a Subaru car dealer. You certainly will

Určitě nebudete zklamáni. I my jsme se tam

not be disappointed. We have checked it and here

vypravili a tady jsou naše tipy – Subaru

you have our tips: Subaru Forester 2.5X and

Forester 2.5X a Impreza XV.

Impreza XV.

V

ěřte, že Subaru Forester 2.5X vás nadchne. Nabízí totiž převratné technologie, jedinečné jízdní vlastnosti na silnicích i v terénu, vysokou spolehlivost a slušnou výbavu. Pokud se bavíme o špičkových technologiích, musíme se v první řadě zmínit o Symmetrical AWD, který neustále přizpůsobuje distribuci točivého momentu na jednotlivá kola. Kombinace stálého pohonu všech kol a moderních motorů Subaru Boxer s dokonalým symetrickým hnacím ústrojím ocení i ten nejnáročnější řidič. Forester 2.5X vás dostane i znamenitým atmosférickým čtyřválcem 2,5 l s výkonem 126 kW (171 PS), výborně pracujícím již při nízkých otáčkách a s kultivovaným komfortním chodem. Promyšlené inovace a vyhlášená spolehlivost činí z Foresteru 2.5X ideální SUV, které vyhoví na všech cestách i těm nejnáročnějším požadavkům. S tažnou kapacitou 1500 kg a výškou 215 mm je to výborný partner splňující vaše potřeby! Nezklame vás ani svou výbavou. Dodává se ve variantě Comfort, v níž jsou mimo jiné xenonové světlomety, kliky dveří a kryty zrcátek v barvě karoserie, vnější zrcátka jsou elektricky sklopná, výbava zahrnuje i kožený volant a hlavici řadicí páky, kvalitnější audiosystém a 17palcová kola. Další novinkou, která si na podzim našla cestu do autosalonů Subaru, je Impreza XV. Ta nabízí nové možnosti spojující „sportovní užitkovost“ a kvalitní 62

R

est assured that Subaru Forester 2.5X will enthral you. It offers state-of-the-art technologies, drives excellently both on and off the road, is highly reliable and it is well equipped. Speaking about the top technologies, one must mention above all the Symmetrical AWD that continually monitors and shifts the distribution of torque to all the four wheels. The combination of four-wheel-drive, modern Boxer engines and perfect symmetrical drive unit is something that even the most demanding driver will appreciate. Forester 2.5X will persuade you with its great atmospheric four-cylinder 2.5-litre 126kW (171 PS) engine that works unusually well even in low RPM and is very quiet and comfortable. Well-thought innovations and famous reliability make Forester 2.5X an ideal SUV that can satisfy even the highest demands on the roads of all kinds. With tow capacity 1,500 kg and 215 mm height it is a great partner meeting all your needs. You will not be disappointed by the equipment either. It is delivered in the Comfort version with xenon lights, door handles and mirror covers in the colour of the body, exterior mirrors fold electronically and the design packet includes a leather-covered steering wheel and the gear lever, as well as top of the range audio system and 17-inch alloy wheels. Another new model which appeared in car dealers in the autumn is Subaru Impreza XV, offering new opportunities stemming from a combination of sport


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

NOVÉ SUBARU 1WD! Značka Subaru je specialista na osobní vozy s pohonem všech kol. Zakládá si na nejvyšších nárocích na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost. Na stejných základech již třetím rokem po sobě nabízí limitovanou edici čtyřiceti kusů horských kol MTB SUBARU 2010. Letošní edice se nese v duchu tmavého designu, má výborné osazení Shimano Deore SLX a nabízí vysoké výkony s důrazem na obvyklou spolehlivost. Informujte se na více detailů u autorizovaných partnerů Subaru!

Komerční prezentace / Commercial presentation

NEW SUBARU 1WD!

jízdní vlastnosti. Současný model Impreza prodávaný od roku 2007 byl postaven na třech hlavních pilířích: stylovosti, funkčnosti a kvalitních jízdních vlastnostech. Kompletně přepracovaný podvozek nabídl jízdní výkony na vrcholu třídy. Impreza XV používá tužší nastavení podvozku, ovšem při zachování jízdního pohodlí. Ve výsledku pak nabízí sportovní jízdní charakter, očekávaný zákazníky od osobního vozu. Předností novinky je originální a jedinečný stálý pohon všech kol Symmetrical AWD do každého počasí v kombinaci s atraktivním zevnějškem. Jeho SUV styling je zdůrazněn řadou prvků – výraznou přední mřížkou s typickou horní lištou se znakem Subaru, oplastovaným spodkem předního nárazníku, mlhovkami v rozích karoserie, lemy blatníků a prahů, masivními střešními ližinami, ALU koly s nápadným 3D provedením paprsku. Sportovní charakter podtrhuje velký střešní spoiler. Spodní část zadního nárazníku v černé barvě propůjčuje vzhled crossoveru i zadním partiím. Více informací o obou modelech najdete na www.subaru.cz. 63

character and great driving properties. The current Impreza model, sold from 2007, was based on three main pillars: style, functionality and good driving properties. The completely overhauled suspension offered top of the class performance. Impreza XV is characterised by tougher suspension, while maintaining the driving comfort. Overall, it offers a sporty character, expected by the customers from this passenger car. What is the advantage of this new car is the original and unique fourwheel-drive Symmetrical AWD, ideal for every weather, plus attractive design of the car. Its SUV styling is emphasised by a number of elements – striking front grille with typical upper bar with Subaru logo, plastic bar on the lower front bumper, fog lights in the corners of the body, sideskirts of wings and thresholds, massive roof runners, alloy wheels with 3D design of the beam. The sporty character is underlined by a massive roof spoiler while the lower part of the back bumper in black colour lends the crossover feel to the back of the car. You will find more information on both models at www.subaru.cz.

The Subaru brand is a renowned producer of four-wheel-drive passenger cars. It build its reputation on quality, safety and reliability. Building on the same principles, Subaru offers, for the third year in a row, a limited edition of 40 mountain bikes MTB SUBARU 2010. This year’s edition is characterised by dark design, state-of-the-art Shimano Deore SLX and offers high performance with emphasis on the traditional Subaru reliability. You will find more details from authorised Subaru dealers.


| ŽIVOTN� STYL | LIFE STYLE

RodinnĂŠ stĹ&#x2122;Ă­bro

Family heirloom

FiremnĂ­ magazĂ­ny, to je pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m sĂĄzka na

More than 50 per cent of Czechs like reading in

jistotu. VĂ­ce neĹž 50 % Ä&#x152;echĹŻ trĂĄvĂ­ nejradÄ&#x203A;ji svĹŻj Ä?as

their spare time. It is therefore no surprise that

Ä?tenĂ­m, a tak nenĂ­ divu, Ĺže si firmy drŞí magazĂ­ny

companies themselves treasure, like silver, their

jako souÄ?ĂĄst rodinnĂŠho stĹ&#x2122;Ă­bra marketingovĂŠ

magazines as a safe bet and a key component of

komunikace. Co je psĂĄno, to je dĂĄno.

corporate communications.

     

  

Ă&#x2022;cÂ?äínÂ&#x;ĂŞĂŽĂŤ

4 2008èêÎíà Â&#x;ÊäÂ&#x;òÍÎ

ùäïôåÍèêà Â&#x;Êä

òøÏåÎÍäÏÂ&#x;

¹¯¯¡Â&#x;åøÍÂ&#x;ĂľÂ&#x;

ïäùòÎícĂŤĂ­wÂ&#x;

ïùÎÂ&#x;Ă&#x20AC;Ă&#x2013;Ă&#x192;Â&#x;ĂĄ

ïùèþcóíwâçÂ&#x;ĂĽ

ĂľÂ&#x161;òÍäãêÂ&#x2122;ĂŹ

üèíà ílĂ­wçÎÂ&#x; 49?0=9Ă&#x201D; 8,2,EĂ&#x201D;9 >;:70s9:>?4 ,B/ s=

Ă&#x2022;oÂ&#x152;wĂŹÂŤÂ&#x;Â?äÂ&#x;ĂĄ

êùÎÏoÂ&#x;óÎçÎĂ­Ă Â?äÂ&#x;òÍôÂ?åø

òïÎÍälíÎòó

Ă&#x2019;äíÂ&#x;ĂŻwÍäÂ&#x;âçôÂ&#x2018;ÂŤÂ&#x;Â&#x201C;òïoâçÂ&#x;ùà ãÎòóÂ&#x;Ä?Â&#x;ùÎþíèâäÂ&#x; êóäùcÂ&#x;ĂŻĂŤĂ ĂłwÂ&#x;ĂľÂ&#x;Â?èþÎóoÂ&#x;òïÎÍälíÎòóèÂ&#x;Ă&#x20AC;Ă&#x2013;Ă&#x192;­Â&#x;Ă&#x2C6;ĂŞĂŽĂ­Ă Â&#x; ÊäÂ&#x;ĂŽÂ&#x;Ă­Ă Â?èâçÂ&#x;òíäâçÂ&#x;ĂŽÂ&#x;ĂŞĂ Â?ãÎãäííwÂ&#x;ĂŻwÍèÂ&#x;Ă­Ă Â?èâçÂ&#x;

  

ïÎùà ãâÂ&#x2122;Â&#x;Ă Â&#x;ĂŹĂ Ă­Ă Â?äùÂ&#x2122;ÂŤÂ&#x;ĂŽÂ&#x;âçôóèÂ&#x;ïÎòêøóÎþàóÂ&#x;

Ă?Â&#x152;äÊèÂ&#x;ĂľcĂŹÂŤÂ&#x;Ă

Ă&#x20AC;Ă&#x2013;Ă&#x192;ÂŤÂ&#x;êãäÂ&#x;ĂŞ

êÍèäíóÂ&#x2122;ĂŹÂ&#x;óøÂ&#x;íäÊÍäïÂ?wÂ&#x;òÍôÂ?åøÂ&#x;Ă Â&#x;ĂšcùÎþä Â&#x; ĂŽÂ&#x;Â&#x201C;òïoâçôÂ&#x;Ă Â&#x;ùàãÎòóèÂ&#x;ĂšÂ&#x;ĂŁĂŽĂĄĂąnçÎÂ&#x;ÎåâçÎãô­

Ă&#x152;èâçà ÍÂ&#x;Ă?øÂ? 

 

 

ÌäíäùcĂŤĂ­wÂ&#x;Â&#x152;

www.cilichili.cz

â&#x2013;´ VĂ­tÄ&#x203A;zstvĂ­ obĂĄlky Ä?asopisu Ä&#x152;iliChili v soutÄ&#x203A;Ĺži Unie vydavatelĹŻ ukĂĄzalo, Ĺže firemnĂ­ Ä?asopis mĹŻĹže kvalitou pĹ&#x2122;edÄ?Ă­t i ty volnÄ&#x203A; prodejnĂŠ The victory of the Ä&#x152;iliChili magazine cover in the competition of the Union of Publishers has shown that a company magazine can surpass commercial ones in quality â&#x2013;ś VlastnĂ­ magazĂ­n je ideĂĄlnĂ­ nĂĄstroj pro budovĂĄnĂ­ prestiĹže znaÄ?ky The companyâ&#x20AC;&#x2122;s own magazine is an ideal tool for building up the prestige of the brand

64

I_COVER_AWD ikona.indd 1

BUSINESS THE KING OF ALL

According to the last numbers of the International Corporate Publishing Forum (ICPF), annual revenue in the company magazine markets is 12.5 %. ICPF has members in 12 countries, with Germany, England, and the Netherlands having markets big enough to create their own associations. In the Czech Republic, most corporate magazines are created by PR agencies or design studios; no more than a handful of specialized agencies exist. A leader in this area is Boomerang Publishing. NO BATTERIES NEEDED

Thanks to their form, magazines are still the most accessible media for internal company communication. Forget the newer forms media communication. Read-


| ŽIVOTN� STYL | LIFE STYLE

â&#x2014;&#x20AC; ModernĂ­, atraktivnĂ­ design a chytĹ&#x2122;e zpracovanĂ˝ obsah, to jsou vlastnosti profesionĂĄlnÄ&#x203A; dÄ&#x203A;lanĂŠho klientskĂŠho titulu A modern and attractive design and smartly composed content are the features of a professionally produced client title

 

BYZNYS VLĂ DNE VĹ EM

Dle aktuĂĄlnĂ­ch Ä?Ă­sel International Corporate Publishing Forum (ICPF) je meziroÄ?nĂ­ nĂĄrĹŻst obratu trhu s firemnĂ­mi Ä?asopisy 12,5 %. ICPF dnes sdruĹžuje 12 zemĂ­, z nichĹž NÄ&#x203A;mecko, Anglie a Nizozemsko tvoĹ&#x2122;Ă­ tak velkĂŠ trhy, Ĺže majĂ­ vlastnĂ­, lokĂĄlnĂ­ asociace. V Ä&#x152;eskĂŠ republice vytvĂĄĹ&#x2122;ejĂ­ firemnĂ­ magazĂ­ny pĹ&#x2122;edevĹĄĂ­m PR agentury nebo designovĂĄ studia, specializovanĂŠ agentury by se daly spoÄ?Ă­tat na prstech jednĂŠ ruky. LĂ­drem oboru je vydavatelstvĂ­ Boomerang Publishing.

à à ùÍèüä

Ă&#x2C6;Ă&#x2019;Ă&#x2019;Ă?Â&#x;°¡¯¹¹²°¾&% &" &"

 & '  & ! # "$# #

NEPOTĹ&#x2DC;EBUJETE BATERKY

MagazĂ­ny jsou dĂ­ky svĂŠ formÄ&#x203A;, kterĂĄ je nejpĹ&#x2122;Ă­stupnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ mezi vĹĄemi mĂŠdii, pro vnitrofiremnĂ­ komunikaci pĹ&#x2122;Ă­mo zrozenĂŠ. Ä&#x152;tenĂ­ a listovĂĄnĂ­ tiĹĄtÄ&#x203A;nĂ˝m slovem je pro nĂĄs stĂĄle nejkomfortnÄ&#x203A;jĹĄĂ­m zpĹŻsobem pĹ&#x2122;Ă­jmu informacĂ­. Velkou pĹ&#x2122;ednostĂ­ firemnĂ­ch magazĂ­nĹŻ je rozsah a hloubka informacĂ­, kterĂŠ jsou schopny o jednom tĂŠmatu Ä?tenĂĄĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;inĂŠst.

 

RoÄ&#x2039;tĹ nky Â&#x2DC; Light Â&#x2DC; MlŢko a smetana Â&#x2DC; JahodovĆ&#x160; infuze Â&#x2DC; LikŢry Â&#x2DC; Bitters pro zašĆ&#x160;tešnĹŠky KoktejlovŢ lŢto 2010 Â&#x2DC; PiĨa Colada Â&#x2DC; Coco test Â&#x2DC; New York Â&#x2DC; BarZone Â&#x2DC; Tour de bar Coee sommelier Â&#x2DC; RÜåovĆ&#x160; sezona

BARLIFE 39 Cover HRBET.indd 1

MALĂ&#x2030; NĂ PADY

NÄ&#x203A;kterĂŠ firmy sbĂ­rajĂ­ odvahu a zaÄ?Ă­najĂ­ zbavovat svĂŠ magazĂ­ny nĂĄlepky firemnĂ­ propagandy. ZaÄ?Ă­najĂ­ vÄ&#x203A;-

CENÄ&#x161;NĂ&#x2030; NĂ PADY PĹ&#x2122;iblĂ­ĹženĂ­ zĂĄkaznĂ­ka â&#x20AC;&#x201C; Kdo je zĂĄkaznĂ­k firmy? ZnajĂ­ ho skuteÄ?nÄ&#x203A; vĹĄichni napĹ&#x2122;Ă­Ä? firemnĂ­ strukturou, nebo zapomĂ­nĂĄme, Ĺže celĂĄ naĹĄe prĂĄce je smÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ovĂĄna na nÄ&#x203A;j? Firmy si dnes rĂĄdy pĹ&#x2122;ipomĂ­najĂ­, kdo je jejich chlebodĂĄrce, a tak rozhovory se zĂĄkaznĂ­ky a skuteÄ?nĂ˝mi lidmi nejsou vĂ˝jimkou. VysvÄ&#x203A;tlenĂ­ prĂĄce (Den s ...) â&#x20AC;&#x201C; NedÄ&#x203A;lĂĄ naĹĄe oddÄ&#x203A;lenĂ­ vĂ­c neĹž to vedle na chodbÄ&#x203A;? Je lepĹĄĂ­ marketing, nebo prodej? Tyto a dalĹĄĂ­ otĂĄzky padajĂ­ dnes a dennÄ&#x203A; nejen ve velkĂ˝ch firmĂĄch. Rubriky formĂĄtu â&#x20AC;&#x17E;Den s ...â&#x20AC;&#x153; pomĂĄhajĂ­ vysvÄ&#x203A;tlovat, co vlastnÄ&#x203A; danĂĄ profese dÄ&#x203A;lĂĄ. Ĺ˝ivot v kancelĂĄĹ&#x2122;i s humorem â&#x20AC;&#x201C; DokĂĄĹžete sblĂ­Ĺžit svĂŠ zamÄ&#x203A;stnance mezi sebou? Pomoci vĂĄm k tomu mĹŻĹže rubrika, v kterĂŠ se vĹždy jeden zamÄ&#x203A;stnanec ptĂĄ druhĂŠho na jeho prĂĄci Ä?i Ĺživot ve firmÄ&#x203A;. Nebo pĹ&#x2122;edstavĂ­te zamÄ&#x203A;stnance se zajĂ­mavĂ˝mi zĂĄjmy, eventuĂĄlnÄ&#x203A; ukĂĄĹžete jejich pracovnĂ­ stoly, jako to udÄ&#x203A;lal Vodafone. PrĹŻvodci Ä?Ă­sla â&#x20AC;&#x201C; UĹž se vĂĄm nÄ&#x203A;kdy stalo, Ĺže jste potĹ&#x2122;ebovali okomentovat obsah Ä?lĂĄnku, fotky nebo prostÄ&#x203A; pĹ&#x2122;inĂŠst do magazĂ­nu humor? Pomoci by vĂĄm mohli prĹŻvodci Ä?Ă­sla, fiktivnĂ­ nebo autentickĂŠ postavy, kterĂŠ budou provĂĄzet danĂ˝m Ä?asopisem a stanou se jeho maskotem.

65

6/14/10 10:48:00 AM

ing and flipping through printed word is still the most conveniet and most natural way of receiving information. A main advantage of company magazines is the depth and extent of information that they provide for their readers. SMALL IDEAS

Some company magazines muster the courage to start slowly peeling oďŹ&#x20AC; the company propaganda label. Publishers starting to care more about who their magazines are for. Also, they trust that their readers will appreciate quality information, and that its not necessary to feed them a company logo on every other page. Such attitutes are nurtured at editorial meetings where debates over reader expectations subsequently lead to eďŹ&#x20AC;orts at editing the information in such a way as to suit the reader better. However, there is also a contrary trend at getting their moneyâ&#x20AC;&#x2122;s worth by companies attempting to push out life-style pages. Consequently, a companyâ&#x20AC;&#x2DC;s magazine publishing agency must know how to make information interesting and not waste precious space on cultural tips and celebrity interviews. As of now, online magazines are a concept for the distant future. Despite the launch of innovative technologies such as interactive PDF of flash magazines, no project has yet been able to attract new readers by its interactive form only. Corporate magazine publishing is a rather conservative communicaton discipline, where innovation often begins and ends with changing the contents, lay-out, and visuals. There has not be another breath of fresh air like Vodafoneâ&#x20AC;&#x2122;s Ä&#x152;iliChili in 2004. Nevertheless upon close â&#x2013;ś


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

řit, že čtenář ocení kvalitní informace a že není nutné mu servírovat logo na každé straně. Více se také vydavatelé zamýšlejí nad tím, kdo je jejich čtenář. Při redakčních radách si zadavatelé často kladou otázky, co čtenář magazínu očekává, a jak tyto informace zpracovat do čtenářsky příjemné podoby. Na druhou stranu řada firem za své peníze očekává maximum, a tak

V ČESKÉ REPUBLICE VYTVÁŘEJÍ FIREMNÍ MAGAZÍNY PŘEDEVŠÍM PR AGENTURY NEBO DESIGNOVÁ STUDIA, SPECIALIZOVANÉ AGENTURY BY SE DALY SPOČÍTAT NA PRSTECH JEDNÉ RUKY. se můžeme setkat s vytlačováním life-stylových rubrik z interních, zaměstnaneckých, magazínů. Dnes už agentura musí umět hlavně zpracovat firemní témata zábavnou formou a neplýtvat místem na kulturní tipy nebo rozhovory s celebritami. Zdá se, že internet je pro firemní magazíny spíše budoucností než současností. Přestože technologie, jako interaktivní pdf nebo flash magazíny, jsou již vymyšlené, zatím jsme nenašli projekt, který by přitáhl na interaktivní podobu magazínu nové čtenáře. Vydávání firemních časopisů je poměrně konzervativní komunikační disciplína; všichni se snaží cizelovat obsah, design a fotografickou výpravu magazínu. Nepřišlo žádné nové ČiliChili jako v roce 2004. Nicméně při podrobném zkoumání magazínů může čtenář narazit na spoustu malých a chytrých nápadů, které lze ocenit. Ty, které by neměly uniknout vaší pozornosti, najdete na předchozí straně. inzerce

66

examination, a reader might come across some small yet smart praiseworthy ideas, some not to be missed are listed below.

WORTHY IDEAS Customer introduction – Who is really the company’s customer? Do employees in all levels of the company structure really know the customer, or do they forget that their primary goal is customer satisfaction? As companies remind themselves of who their breadwinner is, interviews with customers and ordinary people are on the rise. A job position introduction (aka “A day with...“) – Does our department have a bigger workload than the neighbouring one? Marketing or sales? These and similar questions are asked daily, not only in big companies. „A day with...“ section helps to explain the scope and duties of a certain profession. Office life with humor –Can you make your employees relate to each other more closely? Examples of such efforts at employee relations include: magazi ne pages where an employee asks another about their work or company life, introduction of employees with interesting hobbies, and showing employees‘ work desks, like Vodafone did recently. Issue guides – Ever felt a need to comment on an article, a picture, or just spice the magazine up a bit? Fictional or authentic characters guiding readers through the magazine pages help to satisfy such a need, evenutally becoming the magazine’s mascots.


1VCFSUVNgNF[BTFCPV %OFTLBWZEgWgNFGJSFNOrNBHB[rOZQSPTWnLMJFOUZ BMFSPDLFSTLnTSEDFOF[BQ½FNF WrU~[OÃ&#x2DC;DI;MBUÃ&#x2DC;DITU½FEOrLÃ&#x2019;OBQPWrEg Ã&#x2039;FOgNUPKEF 7F[N~UFOgTEPTWnLBQFMZ


4 & 3 7 * $ & 4 


ыàÞãéô›ßkïä›Þãïkås›èsï›ßêèêñ Ëêèêõïà›é_è›ëêè_ãÜï Ñsïà›ê›¿êèk›ïˆs›ëˆ_ésº ËæٖpåݘëݘÜhìÝå˜ägeáì˜ê\æñ˜ÜíˆÝ˜æ٘èçeã\æp¦˜ Ëêè_ã_èà›ãçÜñékµ ÜhìÝ夘ãìÝêg˜èê\îh˜æÝåÙâp˜ãÙå˜âpì êçÜáæ\å˜î˜æÝëæ\òpÛà ÜhìÝå˜î˜ãêáòá

ÆßຠΘ¹òñäçîgå˜Üçåh˜È¦˜Èáììê٘èêç˜Ühìᘘ î˜ÈêÙòݘ®˜¥˜ÊíòñæᤘÃÙêäçîÙêëã\˜©°˜æÙâÜç혘 Ühìᘌìçeáˆìh˜æ٘Üäçíàç˜á˜æ٘ãê\ìã禘 Θ¹åÚíäÙæìæh˜ìÝêgææpå˜ÛÝæìêí˜î˜ÈêÙòݘ®¤˜˜ ËîÙìçîpìëã\˜¯¤˜àäÝÜ\åݘ…݈Ýæp˜èêç˜îñìîç…Ýæp˜ ëìÙÚáäæp˜Ù˜òÜêÙîg˜êçÜáæñ¤˜ëæٖpåݘëݘè…ÝÜÛà\òÝì˜ íåpëìhæp˜ÜpìhìݘÜ瘌ëìÙîæpàç˜òمpòÝæp¦

ïïï¦ÜíåìêáèêÙæá¦Ûò ÊçòàçÜæÝìÝ¥äá˜ëݘæ\ë˜èçÜèç…áìƘæ\ˆ˜ŒeÝì˜âݲ˜©¯¨ª°­«¯±§¨°¨¨


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E Text Kateřina Militká Foto Petr Hejna, archiv Czech Airlines Handling

Lety ve svitu hvězd Serving the great and the good Červený koberec na letištní ploše, uvítací suita

Red carpet on the tarmac, a welcoming party

a fotografové, operační prostor letiště bedlivě

and photographers, and tight security. Throngs of

střežen. Zástupy novinářů, děkovné transparenty

journalists, “thank you” placards and national

a národní vlajky, nadšení fanoušci… Tak mohou

flags, ecstatic fans… That’s what VIP arrivals can

vypadat přílety VIP osobností. Řada z nich při

look like. Many of them use the services of Czech

svých cestách využívá služeb Českých aerolinií.

Airlines on their travels.

◀ Vítězní čeští hokejisté po návratu na palubě letadla Českých aerolinií The victorious Czech ice-hockey team after returning on board a Czech airlines aircraft

Z

náme je z televizních obrazovek i ze stránek časopisů. Nejvyšší představitelé států, národní sportovní týmy, slavné tváře hudební scény či filmového nebe. Všichni jsme o nich hodně slyšeli, málokdo má ale příležitost se s nimi doopravdy setkat. Ke hvězdné kariéře patří časté cestování a samozřejmě létání. Zaměstnanci Českých aerolinií, přesněji dceřiné společnosti HOLIDAYS Czech Airlines, pro ně lety dojednávají a organizují, lidé z Czech Airlines Handling zase často zajišťují odbavení příletů a odletů. České aerolinie zkrátka mají v nejvyšších kruzích dobré jméno.

W

e know them from our TV screens and the covers of magazines. Top state officials, national sport teams, famous faces from the music scene or film. We all hear a lot about them but few of us have a chance to really meet them. Stardom is accompanied by frequent travel, naturally involving flights. The employees of Czech Airlines – or more precisely of the HOLIDAYS Czech Airlines subsidiary company – arrange and organize these flights for them. People from Czech Airlines Handling often handle their check-in on arrival or departure. Put simply, Czech Airlines has a good reputation in the highest circles.

NEJVYŠŠÍ STUPEŇ KONTROLY

MAXIMUM SECURITY

Jednou z hlavních událostí minulého roku byl přílet papeže Benedikta XVI. V letošním roce zase nikdo nezapomene na státní návštěvu amerického prezidenta Baracka Obamy a ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Dovedete si představit, co vše obnáší zajištění letů vládních letadel a jaká pravidla má nejvyšší stupeň kontroly označovaný SD1? Náročné přípravy se rozběhnou naplno dlouho dopředu, bez-

One of the main events of last year was the arrival of Pope Benedict XVI. This year no one will forget the state visits by US president Barack Obama and Russian president Dmitri Medvedev. Can you imagine how much work is involved in organising the flights of government aircraft and what regulations are in place for the maximum security level, code-named SD1? Arduous preparations are set in motion a long time in advance. Security pro-

71


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

▴ Návštěva papeže Benedikta XVI. v Praze – událost, na kterou se nezapomíná The visit to Prague by Pope Benedict XVI – an unforgettable experience

pečnostní postupy musí být do nejmenšího detailu sladěné s Letištěm Praha a ochrannou službou, nic se nesmí podcenit. Poprask na letišti dokážou vzbudit také sportovní hvězdy nebo známé tváře filmového nebe a hudební scény. Když na Terminálu 3 přistáli v květnu 2010 čeští hokejisté, čerství mistři světa, kteří přiletěli z Německa na palubě letadla Českých aerolinií, byla to velká radost a sláva.

cedures must be coordinated with Prague Airport and the security services down to the smallest detail; nothing can be taken for granted. Sport stars can also cause quite a hoo-hah at the airport, just like well-known faces from the movie world or the music scene. The Czech national ice hockey team’s arrival at Terminal 3 on board Czech Airlines in May resembled a big party.

PROFESIONALITA SE CENÍ

Through its specialized subsidiary companies, Czech Airlines organises transport and check-in services for a number of prominent clients. The quality of service and professional approach are attested to by photographs taken directly on board as well as by a number of official thank-you letters from the great and the good praising that the employees of HOLIDAYS Czech Airlines and Czech Airlines Handling. One example is the letter received from the British Embassy in Prague appreciating the splendid cooperation during the preparation and organisation of a special flight on the occasion of the visit by the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall at the end of March 2010.

PROFESSIONALISM IS APPRECIATED

České aerolinie zajišťují prostřednictvím specializovaných dceřiných společností přepravu i služby odbavení pro řadu významných klientů. Kvalitu servisu a profesionální přístup dokládají společné fotografie přímo z paluby i řada oficiálních poděkování z míst nejvyšších, kterými se mohou zaměstnanci HOLIDAYS Czech Airlines i Czech Airlines Handling pochlubit. Příkladem za všechny může být to od British Embassy Prague za skvělou spolupráci během příprav a zajištění letu při příležitosti návštěvy prince z Walesu a vévodkyně z Cornwallu na konci března 2010. 72


| STŘÍPKY | NEWS

Vyberte si svoji slevu u našich partnerů Choose your discount with our partners Máte-li platnou palubní vstupenku Českých aerolinií a rádi využíváte zajímavé akce, pak právě pro vás je připravený nový program výhodného nákupu na Letišti Praha. U vybraných partnerů získáte po předložení své palubní vstupenky různě vysoké slevy na luxusní šperky a hodinky, značkové zboží v Duty Free obchodech, wellness služby nebo ubytování v hotelu. Akce, která je platná od 1. listopadu 2010, se účastní tito partneři: Tamuz, Sky Relax, Hotel Tranzit 2, Holiday Inn. If you have a valid Czech Airlines boarding pass and you like promotions then you will enjoy a new program of advantageous shopping at Prague Airport. On submitting your boarding pass with selected partners, you will get discounts on luxury jewels, watches and brand goods in Duty Free shops, wellness services or hotel accommodation. The campaign starts on November 1 and the partners include Tamuz, Sky Relax, Hotel Tranzit 2, and Holiday Inn.

Zajímavosti zimního letového řádu Innovation in the winter flight schedule Oproti dřívější strategii celoročně operovat co nejvíce destinací v Evropě je zimní letový řád zaměřený spíše na vytvoření pravidelného leteckého mostu mezi východem a západem kontinentu. Přestože několik destinací z naší nabídky zmizelo (např. Brno, Mnichov nebo Londýn či Manchester), zůstává nabídka spojení i tak velmi široká. V zimním období jsou pro cestující k dispozici pravidelná spojení do 100 destinací ve 44 zemích světa, z toho v rámci vlastní sítě Českých aerolinií jsou to linky do 56 destinací v 37 zemích světa. Efektivní změnou je přesun vybraných odletů (např. ranní linky do/z Hamburku, Boloně, Krakova) do atraktivnějších časů. Destinace jako Marseille, Soluň a Benátky, se nyní přidávají k sezonním destinacím, které operujeme v letním období. Compared to the past strategy of operating as many destinations in Europe as possible, the new winter flight schedule strives to create a regular flight bridge between the East and the West of the continent. Although some destinations have disappeared from our offer (Brno, Munich, London, or Manchester), the offer of routes remains wide. In winter, the passengers will be able to use regular routes to 100 destinations in 44 countries with Czech Airlines operating routes to 56 destinations in 37 countries. Some departures (such as morning flights to/from Hamburg, Bologna, Krakow) have been moved to more attractive times. Destinations such as Marseilles, Thessaloniki, and Venice now join seasonal destinations operated in the summer.

74


| STŘÍPKY | NEWS

Kabinová a příruční zavazadla Cabin and hand luggage Od 31. října si mohou cestující vzít na palubu letadel Českých aerolinií bezplatně jedno kabinové a jedno příruční zavazadlo. Příruční zavazadlo je ve většině případů nutné uložit pod sedačku před cestujícím, všechny ostatní předměty, včetně nákupů z Duty Free obchodů, musí být uloženy v kabinovém nebo příručním zavazadle. Celkový součet hmotností kabinového a příručního zavazadla nesmí přesáhnout 12 kg (26 lb) ve třídě Economy a 18 kg (40 lb) ve třídě Business. Nezapsaná zavazadla překračující povolené rozměry nebo hmotnost budou uložena a přepravena jako zapsaná v nákladovém prostoru letadla. From October 31, passengers can take – free of charge – one cabin and one hand piece of luggage aboard. Hand luggage can be stored under the seat in front of the passenger, while all other objects, including goods purchased in Duty Free shops must be stored in the cabin or hand luggage. The total weight of cabin and hand luggage must not exceed 12kg (26lb) in Economy and 18kg (40lb) in Business Class. Non-registered luggage exceeding the authorised size or weight will be stored and transported in the cargo hold of the aircraft.

Létání a radost dětem Flying and joy for children Na nejvyšší odměnu v rámci dětského programu Českých aerolinií Jetsters Clubu, určeného pro malé cestovatele ve věku 2 až 15 let, dosáhly Anna Javůrková a Elyssa Simon. Za nasbírání dostatečného počtu bodů čekala na tyto dvě slečny speciální návštěva výcvikového střediska pro opravdové piloty a letušky. V doprovodu rodičů a zaměstnanců Českých aerolinií si prohlédly přípravu posádky před odletem a pak dojely posádkovým autobusem až do Výcvikového střediska Českých aerolinií. Tam na ně čekal pan pilot, se kterým bylo řízení simulátoru ATR hračkou. Kabinové trenažéry letadel Boeing a Airbus také stály za prozkoumání, stejně jako jízda po nouzové skluzavce. Slavnostní předání certifikátu o absolvování výcviku bylo milou tečkou za krásným zážitkem. The highest prize in Czech Airlines’ Jesters Club for young travellers aged 2 to 15 was awarded to Anna Javůrková and Elyssa Simon. Having collected most points these two young girls were given an opportunity to visit a real training facility for pilots and stewardesses. Accompanied by their parents and Czech Airlines employees they witnessed the preparation of a crew before departure and they travelled on a bus to the Training Centre. There they were greeted by the pilot with whom it was easy to pilot the ATR simulator. Cabin simulators of Boeing and Airbus proved interesting too, as well as a drive on the emergency chute. At the end of this unusual experience they were awarded certificates about their training. 75


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN A UNIQUE PROGRAMME FULL OF BENEFITS AND BONUSES

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus Frequent Flyer Programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: Ň%RQXVRY«OHWHQN\GRFHO«KRVYÝWD Ň/HW\YHWč¯GÝ%XVLQHVVVOHWHQNRXWč¯G\(FRQRP\ Ň%H]SODWQ«QDGY£K\]DYD]DGHO Ň3URQ£MP\YR]ğ Ň3RE\W\YKRWHOHFK Ň=£MH]G\ Ň6SRXVW\GDOĕ¯FKY¿KRG

MEMBERSHIP IN THE PROGRAMME BRINGS YOU: ŇBonus tickets to the whole world ŇTravel in Business Class with Economy Class tickets ŇComplimentary excess baggage ŇCar rentals ŇHotel stays Ň Holidays packages ŇAnd many other benefits

PRO NEJVĚRNĚJŠÍ ČLENY Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus vám zajistí spoustu nadstandardních výhod, které vám zpříjemní cestování na linkách celé alianceSkyTeam.

FOR OUR VALUED LOYAL MEMBERS OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant with the SkyTeam alliance.

Přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o výhodách programu OK Plus, včetně detailního přehledu partnerů, naleznete na www.okplus.cz

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

Application form for the OK Plus Programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus benefits, including a detailed overview of our partners, please visit www.ok-plus.com

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS

DÁRKY OK PLUS VÁM USNADNÍ VÁNOČNÍ NÁKUPY

OK PLUS GIFTS MAKE YOUR CHRISTMAS SHOPPING EASIER

Nejen vy si můžete užívat s atraktivními dárky znabídky programu OK Plus. Dárky vám mohou posloužit také jako milé vánoční překvapení pro vaše blízké. Jejich nespornou výhodou je, že jejich pořízením nemusíte vůbec zatížit svou peněženku.

You don’t have to enjoy the attractive gifts from the OK Plus offer alone. Gifts can also be used as a nice Christmas surprise for your nearest and dearest. The undeniable advantage of these gifts is that they won’t cost you a thing.

V naší nabídce najdete velký výběr elektroniky a domácích spotřebičů od LED televizorů a Hi-Fi systémů přes vysoušeče vlasů, mixéry a holicí strojky až po přístroj na přípravu espresa nebo domácí pekárnu.

On offer you will find a large selection of electronics and home appliances, from hi-fi systems, hairdryers, food-mixers and shaving kits to espresso machines and bread-makers.

Více informací a objednávkový formulář najdete na www.okplus.cz v sekci Využijte míle / DárkyOK Plus.

For more information and order forms check www.ok-plus.com and click on Redeem Your Miles / OK Plus Gifts.

76 | review


OK PLUS CORPORATE

CORPORATE

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO LOWER THEIR COSTS

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com

Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE:

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE PROGRAMME:

ŇÚspora firemních nákladů ŇOdměny zaměstnancům a obchodním partnerům Ņ2.3OXV&RUSRUDWHD2.3OXVĻGYRM¯RKRGQRFHQ¯]DMHGHQOHW ŇSpráva účtu i rezervace letenek on-line ŇBezplatné členství

ŇLowering company costs ŇBonuses for employees and business partners ŇOK Plus Corporate and OK Plus – two valuations for one flight ŇAccount administration and flight reservations on-line ŇFree membership

V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com

For more information please visit: www.okpluscorporate.com

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS CORPORATE

ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU NA NOVÉ TRHY

EXPANDING THE PROGRAMME TO NEW MARKETS

Od podzimu mohou také malé a střední firmy se sídlem v Sýrii a Gruzii využívat výhod programu OK Plus Corporate, a získávat tak bonusové letenky a další odměny.

Since the start of autumn, small and medium-sized companies based in Syria and Georgia can also make use of the advantages of the OK Plus Corporate Programme and thus enjoy bonus tickets and other benefits.

Po Bělorusku a Kypru, které byly do programu přidány na počátku roku, jde letos již o čtvrté rozšíření programu, který v současnosti působí ve 39 zemích, kde jej využívá více než 7500 spokojených firem.

After Belarus and Cyprus joined the programme at the beginning of the year, this is now the fourth expansion of the programme this year. So far it is active in 39 countries where it is used by more than 7,500 satisfied corporate customers.

review | 77


UŽI T E&NÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFORMATION

V POHOD7 VE VZDUCHU FIT FOR FLYING V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT TO FLY

N!kolik snadných cvik; osv!ží a p"isp!je k pocitu Několik snadných cviků vásvás osvěží a přispěje k pocitu pohody.pohody. fewsimple simpleexercises exercises youfitfeel and refreshed. A few cancan helphelp you feel andfit refreshed.

NOHY NOHY Ob!ma rukama

RAMENA RAMENA Ruce položte dlan!mi

LEGS LEGS Put both hands

SHOULDERS SHOULDERS Place your hands on

Oběma rukama obeobejm!te koleno a p"ijměte koleno a přitáhn!te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. Vydržte 15 sekund. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno Rukama stále koleno držte a nohu pomalu držte a nohu pomalu spus:te dol;. Vym!<te spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte desetkrát. desetkrát. Put both hands around one knee and around one knee and raise it to your chest. raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Hold for 15 seconds. Keeping your hands Keeping your hands around your knee, around your knee, slowly lower your slowly lower your leg. leg. Switch legs and Switch legs and repeat repeat ten times. ten times.

ZÁDA A PAŽE ZÁDA A PAŽE Chodidla položte

KOTNÍKY KOTNÍKY Pomalu a pravi-

BACK AND BACK ARMSAND ARMS Place both feet flat on

Ruce položte dlaněmi dol; na stehna. Radolů na stehna. meny kružte dop"edu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dol;. Pohyb musí dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N!kolikrát musí být plynulý. opakujte a dýchejte Několikrát opakujte p"i tom pomalu a praa dýchejte při tom videln!. pomalu a pravidelně.

Chodidla položte na zem a zatáhn!te na zem a zatáhněte b"icho. Pomalu se břicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama předkloňte a rukama sjeUte po nohou sjeďte po nohou a natáhn!te je až a natáhněte je až k prst;m na noze. k prstům na noze. V této poloze vydržte V této poloze vydržte 15 sekund. 15 sekund.

Place your hands on your thighs. Bring your thighs. Bring your shoulders foryour shoulders forward, then up, then ward, then up, then backward and down backward and down in a circular motion. in a circular motion. Repeat several times, Repeat several times, gently. Breathe gently. Breathe slowly and evenly. slowly and evenly.

Place both feet flat on the ground and hold the floor and hold in in your stomach. Bend your stomach. Bend slowly forward and slowly forward and move your hands over move your hands down your legs toward your your legs toward your toes. Rest in this positoes. Rest in this position for 15 seconds. tion for 15 seconds.

Pomalu a pravidelně deln! kružte nohou kružte nohou v kotv kotníku. Nejprve níku. Nejprve na na jednu stranu jednu stranu a pak a pak na druhou. Na na druhou. Na kažkaždou stranu kružte dou stranu kružte 15 sekund. 15 sekund.

KOLENA KOLENA Ohn!te koleno,

Ohněte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihněte nohu a zatn!te stehenní svaly. tněte stehenní svaly. Nohy vyst"ídejte. Nohy vystřídejte. S každou nohou S každou nohou opakujte 20krát až opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

CHODIDLA CHODIDLA Ob! paty op"ete

ANKLES ANKLES Rotate your feet

KNEES KNEES Bend one knee and

FEET FEET With both heels on

Rotate your feet slowly and evenly slowly and evenly in a circle around in a circle around your ankles, first in your ankles, first in one direction and one direction and then the other, for then the other, for 15 seconds in each 15 seconds in each direction. direction.

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME!

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable POHYB JÍDLO A PITÍ you enjoy NeseUte dlouho ve B!hem letu se nep"estejné poloze. Pojídejte. Pijte hodn! FLYING WITHOUTvody FEAR vzbuUte krevní ob!h a omezte pití Ņ Seven hours of training by Czech Airlines profestím, že vstanete, alkoholu, ]aje a kávy. sional pilots and cabin crew projdete se po kabin! Po p"istání tak buŅ Individual approach using latest training a protáhnete si ruce dete ]erstv!jší. technology a nohy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

Termíny kurzů létání beze strachu: 20. 11. Cena kurzu: 6950 Kč, včetně DPH

78 | review

reviewPC14.indd 5

With both heels on the floor, raise your the floor, raise your toes as high as you toes as high as you can. Then put your can. Then put your toes and the balls of toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor and raise your heels. and raise your heels.

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

106 | review

Bend one knee and raise your leg, tenraise your leg, tenssing the muscles of ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to legs. Repeat 20 to 30 times with each 30 times with each leg. leg.

Obě paty opřete o zem a prsty špi]ky o zem a špičky chodidel zdvihn!te chodidel zdvihněte co nejvýše. Pak co nejvýše. Pak o zem op"ete špi]ky o zem opřete špičky a zdvihn!te co neja zdvihněte co nejvýše paty. výše paty.

Ņ Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND Ņ Technical aspects of flying DRINKING Don’t sit too long in Ņ A visit to the movable cabin of an A320 flight

Avoid eating heavily the same position. simulator during the flight. Stimulate circulation Ņ Free refreshment during the whole course Drink plenty of water by getting out of Ņ Relaxation techniques and not too much your seat, walking Ņ The course is completed by a flight in the cabin of alcohol, tea or coffee. around the cabin and B737 and ATR flight simulators This will help you feel stretching your arms Schedule of Flying without Fear training courses: November 20. fresher on arrival. and legs. Course fee: CZK 6950, incl. VAT, Applications and details at

Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571,

+420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz,

e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

www.letanibezstrachu.cz

21.4.2008 17:49:44


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

      

   

review | 79


NA PA LUBĚ | ON BOARD

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. K lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli i následujícími informacemi. BEZPEČNOST

KABINOVÁ ZAVAZADLA

TISK NA PALUBĚ

Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Ujistěte se, prosím, zda opěradlo vašeho sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků. Zorientujte se, kde se v kabině nacházejí nouzové východy. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté během celého letu. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu letadla předložili útržek palubní vstupenky. Z bezpečnostních důvodů naši palubní průvodčí kontrolují datum a číslo linky, aby tak zabránili vstupu neoprávněné osoby na palubu letadla.

Těžší kabinová zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatní cestující. Při otevírání schránek na zavazadla dbejte zvýšené opatrnosti – uložené předměty mohou vypadnout a způsobit zranění. Za zavazadla a předměty, které máte s sebou v kabině, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka tisku se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

ELEKTRONIKA Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (STAND-BY). Prosíme, abyste v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoli elektronického přístroje vždy předem konzultovali s posádkou.

PRO VAŠE POHODLÍ Nad vaším sedadlem jsou tlačítka pro přivolání posádky, pro rozsvícení a zhasnutí světla a ovládání ventilace. Toto vybavení se liší podle typu letadla.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme ve třídě Business k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch, které vám zpříjemní let možností sledování mezinárodních filmů, poslechem hudby různých žánrů, hraním her nebo prohlížením fotografií.

JÍDLA, NÁPOJE Speciálně upravené druhy jídel, např. dietní, dětské, košer, vegetariánské, vám podáme, pokud jste si je objednali při rezervaci letenek. Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu.

ALKOHOL Palubní průvodčí nesmí podávat a prodat alkohol osobám mladším 18 let. Není dovolena konzumace alkoholických nápojů, které si cestující na palubu donesli nebo je tam koupili, s výjimkou alkoholu, který si zakoupili na palubě v rámci doplňkového prodeje občerstvení a nápojů.

PALUBNÍ PRODEJ Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách (CZK), v eurech (EUR) i v dalších měnách (USD, GBP, CHF, DKK, SEK a NOK) nebo platebními kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/ Mastercard. Výběr zboží naleznete na stranách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment s uvedením cen v českých korunách a přibližnou cenou v eurech naleznete ve Sky Shop katalogu. Druhy a množství nabízeného zboží se mohou při jednotlivých letech lišit. Přijměte, prosím, naši omluvu, pokud se na vás nedostane zboží podle vašeho výběru.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ Nemocným a handicapovaným cestujícím jsou v některých typech letadel k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

80 | review


NA PA LUBĚ | ON BOARD

Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the “No Smoking” and “Fasten Seat Belts” signs. During take-off and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety equipment and where the emergency exits are located. We recommend that you keep your seat belt fastened throughout the flight. We kindly request you to produce the boarding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and flight number to prevent any unauthorized persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest of flight safety, please consult the cabin crew regarding the use of any electronic devices.

CABIN LUGGAGE You are kindly requested to place any heavy

pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers – objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the air-conditioning and to switch your reading light on and off. This equipment may vary from aircraft to aircraft.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO On selected types of aircraft central screens broadcast an animated map with actual data concerning the location of the plane and course of the flight. On long-haul and mediumhaul flights we lend our Business Class passengers iPod Touch personal media players so that you can enjoy a variety of international films, music of different genres and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS At the entrance to the aircraft, our staff will offer business passengers the main Czech and foreign journals and magazines. The offer varies depending on class, flight duration and destination.

MEALS AND BEVERAGES Specially prepared meals, including special dietary requirements, meals for children, kosher or vegetarian meals, may be ordered when booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the time of day and length of the flight.

ALCOHOLIC DRINKS The stewards are not allowed to serve alcoholic drinks to minors. It is not allowed to consume alcoholic drinks on board which the customers brought with them or bought there with the exception of drinks they bought as a part of supplementary sale of food and drinks.

DUTY-FREE SALES Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns (CZK), euro (EUR)and other currencies (USD, GBP, CHF, DKK, SEK and NOK) or by American Express, VISA, Diners Club, JCB and Eurocard/Mastercard. A selection of products can be found on pages 92–98 of this magazine. The full range of offered products, with prices in Czech crowns and approximate prices in euro, may be found in the Sky Shop catalogue. Product types and quantities may vary from flight to flight. Please accept our apologies if we cannot provide the product of your choice.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Some aircraft provide specially modified seats and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

SMOKING All Czech Airlines flights are operated as non-smoking flights.

review | 81


M A PY | M A PS

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM BELARUS POLAND UKRAINE GERMANY LUXEMBOURG FRANCE MULHOUSE/BASEL ROMANIA TORINO FIRENZE PISA

ITALY

ANCONA

SPAIN REGGIO DI CALABRIA PALERMO CATANIA

MEDITERRANEAN SEA

AFRICA

82 | review %" #! $

VARNA


CANADA

RUSSIA

BOSTON CHICAGO

U.S.A.

CINCINNATI

CLEVELAND

NEW YORK BALTIMORE

WASHINGTON

SAN FRANCISCO LOS ANGELES

ATLANTA

ATLANTIC OCEAN ORLANDO TAMPA FORT LAUDERDALE

ROSTOV ON DON

MEXICO

MEXICO CITY

CUBA

SEOUL

TURKEY&)&' -   

&)& )     * 

 * *' &  )  '* 

 

 *' & ,

  ) + (*& & *' HANOI HO-CHI-MINH       

        

| 83 "review #! $%


T ER MINĂ L | TERMINAL

TERMINĂ L LETIĹ TÄ&#x161; PRAHA A PARKOVIĹ TÄ&#x161; PRAGUE AIRPORT TERMINAL AND PARKING +.;527 -;.<-.7 <=7*-5*+.6 <5*7 ; =.;627Â&#x203A; 5= =.;627Â&#x203A; 5

= "

 ! 

"

!

 

9 3.C-

 

?3.C-

!

 

PROVOZNĂ? AREĂ L SEVER 01 02 03 04 05 06 07 08

CARGO SKYPORT VETERINĂ RNĂ? STANICE CARGO MENZIES GASTRO HROCH PRST A PRST B PRST C PRST D

09 TAXI, BUS 10 KONTROLNĂ? VÄ&#x161;Ĺ˝ 11 TAXI, BUS 12 KRĂ TKODOBĂ? PARKING 13 KRĂ TKODOBĂ? PARKING 14 HOTEL MARRIOTT / Europort 15 DLOUHODOBĂ? PARKING C

16 17 18 19 20 21 22

VIP POLICIE Ä&#x152;R TEPLĂ RNA AIRPORT BUSINESS CENTRE PARKING A APC CZECH AIRLINES AIR CZECH CATERING

23 DLOUHODOBĂ? PARKING D â&#x20AC;&#x201C; NĂ?ZKONĂ KLADOVĂ? 24 HOTEL TRANZIT 25 TRAVEL SERVICE 26 HANGĂ R F 27 HASIÄ&#x152;SKĂ ZĂ CHRANNĂ STANICE 28 Ä&#x152;ERPACĂ? STANICE

PARKING C

PARKING C

50 KÄ? bÄ&#x203A;hem prvnĂ­ch 2 hodin, potom 40 KÄ? za dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou hodinu. Za prvnĂ­ den maximĂĄlnÄ&#x203A; 500 KÄ?, za kaĹždĂ˝ dalĹĄĂ­ den 400 KÄ?. Za 5â&#x20AC;&#x201C;14 dnĹŻ 2000 KÄ?.

Covered parking: CZK 50/hour for the first two hours, CZK 40 for every subsequent hour up to max. CZK 500 for the first day; CZK 400 for every subsequent day; CZK 2,000 for 5â&#x20AC;&#x201C;14 days.

PĹ&#x2122;epĂĄĹžky pĹŻjÄ?oven automobilĹŻ provozujĂ­ svĂŠ sluĹžby v hale v pĹ&#x2122;Ă­zemĂ­.

Car rental counters are situated on the ground floor.

PARKOVĂ NĂ? BUS

BUS PARKING

TERMINĂ L 1 â&#x20AC;&#x201C; KRĂ TKODOBĂ&#x2030; PARKOVIĹ TÄ&#x161; â&#x20AC;&#x201C; do 20 minut stĂĄnĂ­ zdarma. DĂĄle pak 100 KÄ? za kaĹždou dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou pĹŻlhodinu. TERMINĂ L 2 â&#x20AC;&#x201C; do 20 minut stĂĄnĂ­ zdarma, za kaĹždou dalĹĄĂ­ zapoÄ?atou pĹŻlhodinu pak 50 KÄ?.

TERMINAL 1 â&#x20AC;&#x201C; SHORT-TERM PARKING â&#x20AC;&#x201C; Up to 20 minutes parking free of charge. Each following 30 minutes 100 CZK. TERMINAL 2 â&#x20AC;&#x201C; Up to 20 minutes parking free of charge, each following 30 minutes 50 CZK.

PLATEBNĂ? AUTOMATY

PAYMENT MACHINES

PlatebnĂ­ automaty jsou umĂ­stÄ&#x203A;ny v odbavovacĂ­ hale terminĂĄlu, ve vstupnĂ­ hale Parkingu C nebo u vĂ˝jezdu z parkoviĹĄĹĽ. OpusĹĽte laskavÄ&#x203A; parkoviĹĄtÄ&#x203A; do 20 minut po zaplacenĂ­.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying.

BliŞťí informace: nepĹ&#x2122;etrĹžitĂĄ dispeÄ?erskĂĄ sluĹžba u pĹ&#x2122;epĂĄĹžky Parkingu C nebo na telefonnĂ­ch

For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C or call 220 113 408

Ä?Ă­slech 220 113 408 a 220 114 022.

or 220 114 022.

84 | review


       -,+ 4

'5% !$

 %1%# ( %'/ !3$%'0( 6!'2!!7$ $'5!& 0!&(!30%#.'. $%5&5.#!$% %!! *$%#&# %) &3%$ &"!'. 0($%#!$%0


PL Ă N L E T IĹ T Ä&#x161; | AIRP ORT PL AN

TERMINAL 2 STĂ TY SCHENGENSKĂ&#x2030; DOHODY | SCHENGEN STATES

TERMINAL 1 OSTATNĂ? STĂ TY | NONSCHENGEN STATES

Belgie | Belgium, DĂĄnsko | Denmark, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, ItĂĄlie | Italy, Lucembursko | Luxembourg, NÄ&#x203A;mecko | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Ĺ&#x2DC;ecko | Greece, Ĺ vĂŠdsko| Sweden, Ĺ panÄ&#x203A;lsko | Spain

Š LetiĹĄtÄ&#x203A; Praha 2008

, =.;627Â&#x203A; 5 =.;627*5=

98-5* 5.?.5

,98-5* 5.?.5 ,

,

,

98-5* 5.?.5,

,"

,

, ,!98-5* 5.?.5

, ,!

,

,

, ,

,

, ,

-

,

, ,

, -98-5* 5.?.5 S

A

S

-

-

*

-

+

T

-

,

-

4

*

-

. +

-

-

,

-

-

. =;*7C2=7 Â&#x203A; <= =;*7C2=*;.*

-

?. .37Â&#x203A; Â&#x203A; <= 9>+52,*;.*

?3.C.A2=;8*-

- =;*7C2=7 Â&#x203A; <= =;*7C2=*;.*

86 | review

?. .37Â&#x203A; Â&#x203A; <= 9>+52,*;.*

3


PL Á N L E T IŠT Ě | AIRP ORT PL AN

INFORMACE | INFORMATION

TOALETY | TOILETS

VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE

SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

VÝTAH | ELEVATOR

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES

SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | EXCHANGE MACHINES

VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE RECLAIM

T

TRANSFER

BANKOMAT | ATM

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS

S

SKYSHOP

WI-FI

PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL

A

AIRPORT TICKET OFFICE

BUSINESS SALONKY | BUSINESS HALLS

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL

ODLETY | DEPARTURES

=*A2

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

PŘÍLETY | ARRIVALS

+><

ZASTÁVKA MHD | BUS STATION ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE STORAGE

NÁSTUPNÍ MOSTY | GATES

*98-5* 5.?.5

+

=.;627› 5 =.;627*5

+ +

=

+" + +! +

+ =;*7C2=7 › <= =;*7C2=*;.*

+

LOUNGE

+

+98-5* 5.?.5

+

+ +!

* +

+ +

+" ?. .37› › <= 9>+52,*;.*

*

*!

* +

+

*

+ *

T

* *

*

=;*7C2=7 › <= =;*7C2=*;.*

S

A

2

1

0

/

.98-5* 5.?.5

,

-

+ ?29=.;627*5 *

9*;4270627+.C9895*=4> 9*;4270627/;..

?. .37› › <=e9>+52,*;.*

9*;4270, 9*;4270627 +.C9895*=4> 9*;4270627 /;.. 9*;4270*

18=.56*;;28== .>;898;=

9 3.C*;;2?*5;8*-

*>=89 3 8?7B ;.7=*,*; 9*;4270-

review | 87


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SKY TEAM?

WHAT IS SKY TEAM?

SkyTeam je mezinĂĄrodnĂ­ aliance jedenĂĄcti leteckĂ˝ch spoleÄ?nostĂ­, kterĂĄ byla vytvoĹ&#x2122;ena proto, aby peÄ?ovala o zĂĄkaznĂ­ky. ProstĹ&#x2122;ednictvĂ­m jednĂŠ z nejrozlehlejĹĄĂ­ch sĂ­tĂ­ pĹ&#x2122;estupnĂ­ch bodĹŻ na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ SkyTeam 373 milionĹŻm cestujĂ­cĂ­ch, kteĹ&#x2122;Ă­ vyuĹžijĂ­ jeho sluĹžeb, pĹ&#x2122;es 15 000 letĹŻ dennÄ&#x203A; do vĂ­ce neĹž 728 destinacĂ­ ve 149 zemĂ­ch.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the worldâ&#x20AC;&#x2122;s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to oďŹ&#x20AC;er the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVÄ&#x161;LĂ?CH DĹŽVODĹŽ, 10 GREAT REASONS PROÄ&#x152; ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ĺ&#x2021; VĂ?CE MIL Elite mĂ­le zĂ­skĂĄvĂĄte a mĹŻĹžete vyuŞít u kterĂŠkoli Ä?lenskĂŠ leteckĂŠ spoleÄ?nosti.*

Ĺ&#x2021;VĂ?CE SALONKĹŽ MĂĄte pĹ&#x2122;Ă­stup do vĂ­ce neĹž 390 salonkĹŻ po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;.**

Ĺ&#x2021; GAR ANTOVANĂ&#x2030; REZERVACE Ä&#x152;lenovĂŠ SkyTeam Elite Plus majĂ­ garantovanĂŠ plnĂŠ rezervace v ekonomickĂŠ tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; pĹ&#x2122;i rezervaci 24 hodin pĹ&#x2122;ed odletem.***

Ĺ&#x2021; VĂ?CE LETĹŽ MĹŻĹžete si vybrat z vĂ­ce neĹž 15 000 letĹŻ dennÄ&#x203A; do vĂ­ce neĹž 650 destinacĂ­ po celĂŠm svÄ&#x203A;tÄ&#x203A;.

Ĺ&#x2021; VĂ?CE TARIFĹŽ MĂĄte vĂ­ce moĹžnostĂ­ do vĂ­ce destinacĂ­. Ä&#x152;lenovĂŠ aliance SkyTeam nejen nabĂ­zejĂ­ vĹĄechny cestovnĂ­ tĹ&#x2122;Ă­dy, od ekonomickĂŠ po prvnĂ­, ale takĂŠ nabĂ­zejĂ­ tarif kolem svÄ&#x203A;ta â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;SkyTeam Around the World Fareâ&#x20AC;&#x153;.

Ĺ&#x2021; SNADNĂ SPOJENĂ? PohodlnĂĄ spojenĂ­ pĹ&#x2122;es naĹĄi ĹĄirokou celosvÄ&#x203A;tovou sĂ­ĹĽ pĹ&#x2122;estupnĂ­ch bodĹŻ.

Ĺ&#x2021; V YLEPĹ ENĂ&#x2030; ODBAVOVACĂ? POSTUPY UĹĄetĹ&#x2122;Ă­te Ä?as s praktickĂ˝mi letiĹĄtnĂ­mi postupy aliance SkyTeam.

Ĺ&#x2021; POUZE JEDNO ODBAVENĂ? KdyĹž pĹ&#x2122;estupujete na jinĂŠ lety aliance SkyTeam, odbavĂ­te se pouze jednou.****

Ĺ&#x2021; STANDARDY KVALIT Y VĹĄechny Ä?lenskĂŠ spoleÄ?nosti SkyTeam vĂĄm zaruÄ?ujĂ­ stejnou kvalitu sluĹžeb.

Ĺ&#x2021; REZERVAÄ&#x152;NĂ? SĂ?Ť UdÄ&#x203A;lat si rezervaci a zĂ­skat informace mĹŻĹžete v kterĂŠkoli z 2100 kancelĂĄĹ&#x2122;Ă­ aliance SkyTeam. NavĂ­c cestujĂ­cĂ­ mohou poŞådat o pomoc kteroukoli spoleÄ?nost aliance.

Ĺ&#x2021; MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ĺ&#x2021; MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ĺ&#x2021; GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ĺ&#x2021; MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ĺ&#x2021; MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners oďŹ&#x20AC;er all classes of fares from Economy to First, we also oďŹ&#x20AC;er a â&#x20AC;&#x153;SkyTeam Around the World Fareâ&#x20AC;?.

Ĺ&#x2021; EASY CONNECTION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ĺ&#x2021; ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeamâ&#x20AC;&#x2122;s streamlined airport procedures.

Ĺ&#x2021; SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ĺ&#x2021; QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ĺ&#x2021; RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeamâ&#x20AC;&#x2122;s 2,100 ticket oďŹ&#x192;ces. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance. 6HH\RXUVSHFLILF)UHTXHQW)O\HUSURJUDPPHZHEVLWHIRUYDOLG6N\7HDPDLUOLQHIOLJKWV$FFUXDOLV VXEMHFWWRHDFKDLUOLQHÂśVSURJUDPPHUXOHV6RPHUHVWULFWLRQVDSSO\$ZDUGWLFNHWUHGHHPDEOHRQDOO

* PlatnĂŠ lety spoleÄ?nostĂ­ aliance SkyTeam naleznete na webovĂŠ strĂĄnce svĂŠho programu Frequent

6N\7HDPRSHUDWHGDLUFUDIW

Flyer. PodlĂŠhajĂ­ pravidlĹŻm programu kaĹždĂŠ leteckĂŠ spoleÄ?nosti. ExistujĂ­ urÄ?itĂĄ omezenĂ­.

&RPSOLPHQWDU\DFFHVVWRPHPEHUDLUOLQHORXQJHVZKHQ\RXDUHGHSDUWLQJRQDVDPHGD\LQWHUQDWL

** VolnĂ˝ vstup do salonkĹŻ Ä?lenskĂ˝ch leteckĂ˝ch spoleÄ?nostĂ­, pokud letĂ­te v prvnĂ­ nebo business

RQDOIOLJKWRUFRQQHFWLQJWRIURPDQLQWHUQDWLRQDOIOLJKWRSHUDWHGE\D6N\7HDPPHPEHU7KLVEHQHILW

tĹ&#x2122;Ă­dÄ&#x203A; na mezinĂĄrodnĂ­m letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer â&#x20AC;&#x201C; v den

LVDYDLODEOHWR,QWHUQDWLRQDO)LUVW%XVLQHVVFODVVFXVWRPHUVRU6N\7HDP(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUV

cesty.

<RXPXVWEHDQ(OLWH3OXVIUHTXHQWIO\HUDQGPDNH\RXUUHVHUYDWLRQVKRXUVLQDGYDQFH

*** MusĂ­te bĂ˝t Elite Plus frequent flyer a udÄ&#x203A;lat si rezervaci 24 hodin pĹ&#x2122;ed odletem

KRXUVRQ&RQWLQHQWDO 

(48 hodin u Continental).

:LWKDPD[LPXPRIWZR6N\7HDPDLUOLQHVRQ\RXULWLQHUDU\DQGDPD[LPXPRIWKUHH

**** Pokud mĂĄte v itinerĂĄĹ&#x2122;i maximĂĄlnÄ&#x203A; dvÄ&#x203A; spoleÄ?nosti aliance SkyTeam a maximĂĄlnÄ&#x203A; tĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;estupy.

FRQQHFWLRQV

88 | review


10 YEARS OF SEAMLESS TRAVEL WITH SKYTEAM, AS ALL YOUR MEETINGS ARE IMPORTANT. SOME MORE THAN OTHERS. -! ' $&#) (#  &(" (' ( -& # &"" -#) '! '' '&*' "' (# '(- '(&! # "+ !!&' #"" #)& " #)& # "(+#& "#+ #*&' #*& '("(#"' !" -#)& #""(#"' ' %) " '!##( ' $#'' #$""##)&( #)"( #"#" (&#+%)$$+('$ "  ( !#&" !"(' )&(& "')&' (( -#) &&* " ## '$ (# "#+(& -!((&'#"#)(!#&$ '*'( skyteam.com


L E TA DLOV Ý PA R K | FLEE T 10 m

20 m

30 m

2

AIRBUS A321–200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

40 m

8

AIRBUS A320–200

162 34,09 m 37,57 m

8

AIRBUS A319

135 34,10 m 33,84 m

50 m

16 992 kg 75 500/ 73 500 kg 850 km/h 4100 km

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h 3360/5370 km

90 | review


L E TA DLOV Ý PA R K | FLEE T 10 m

BOEING 737–500

ATR 72–200

ATR 42–500 ATR 42–320

20 m

30 m

40 m

10 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

4 64

6515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2020 km

7 (500) 1 (320) 46 24,57 m

4906 kg (500) 4432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1594 km

22,67 m

Počet letadel | Number of aircraft Počet cestujících | Seating capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of aircraft (m)

50 m

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with maximum seating capacity (km)

review | 91


SK Y SHOP

DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES Výběr z nabídky Sky Shopu Českých Aerolinií A selection from Czech Airlines Sky Shop

NEW

NEW

PACO RABANNE LADY MILLION EDP 50ml Cena/EU price

1260 Kč

approx.

48.00

CHLOÉ LOVE EDP 50ml Cena/EU price

1410 Kč

LANCÔME TRESOR IN LOVE EDP 50ml Cena/EU price

1250 Kč

NEW

92 | review

approx.

47.70

approx.

54.00


Y SHOP SKSK YSHOP

PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

DAVIDOFF CHAMPION EDT 50 ml Cena/EU price

1060 Kč

approx.

40.00

NEW

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE EDT 75 ml Cena/EU price

990 Kč

approx.

38.00

PACO RABANNE ONE MILION EDT 50 ml Cena/EU price

970 Kč

approx.

37.00

review | 93


SK Y SHOP

KOSMETIKA COSMETICS

NEW

GUERLAIN ROUGE G Cena/EU price

760 Kč

approx.

28.90

LANCÔME ABSOLU VOYAGE PALETTE Cena/EU price

1390 Kč

YSL TOP SECRET Cena/EU price

970 Kč

94 | review

approx.

37.00

approx.

53.00


Y SHOP SKSK YSHOP

HODINKY WATCHES

BREO ROAM WATCH BLUE, PINK OR BLACK Cena/EU price

260 Kč

approx.

10.00

FOLLI FOLLIE DESIDERATA BRONZE WATCH Cena/EU price

4260 Kč

approx.

162.10

review | 95


SK Y SHOP

ŠPERKY JEWELLERY

SWAROVSKI KAURI NECKLACE Cena/EU price

2940 Kč

approx.

111.90

AEON RED & BLACK BEAD NECKLACE AND BRACELET. Cena/EU price

890 Kč

approx.

34.00

NEW

NEW ORQUIDEA SET 3 PEARLS EARRINGS Cena/EU price

1020 Kč

96 | review

approx.

39.00


Y SHOP SKSK YSHOP

DOPLŇKY A ELEKTRONIKA ACCESSORIES AND ELECTRONICS LIFETRONS NEW LEATHER DRUMBASS SPEAKER Cena/EU price

910 Kč

approx.

34.70

NEW

TRAVALO RAPID PUMP FILL PERFUME ATOMIZER BOTTLE SLEEK GOLD Cena/EU price

310 Kč

approx.

12.00

NEW

review | 97


Skybar-inflight_Mise en page 1 15/10/10 16:31 Page1

SK Y YSHOP BA R

 1'9#)('999

 945 ?G))*(0GAC@

&$* 999!

$ 9 #!#999!

 975 ?G))*(0GBE@

 965 ?G))*(0GBD@

!!#(#1'999!

 965 ?G))*(0GBD@

(9 (9 #&999

!,'999!

 945 ?G))*(0GAC@

 978 ?G))*(0GC@@

",9 &(#999!

 9362 ?G))*(0GA@@@

!(9 '+9#)('999

 945 ?G))*(0GAC@

$ (!99($9&!-9(9$" 0%&*(9'9 $ (!9$"

&#!'9$&#!999

 952 ?G))*(0GAF@

 ,9 &9$&9'9#$(9*!!9$#9&(&9!('9 . 9 ,9 &9##.9 9'%$-9#9&(&$*/9!(9

",-*G3G",($)!(,(GG'"$*

#!#9 %&$' ") GG4G(2G "'%'"G($ GG%"&G/ + GG,+)G+- * G *-+!G %++G ($+ ,!( -%GG,"* *'"+! ")"*(+$G)((' (/G,(G&"0G "'%'"G ")"*(+$ -%G,!G*+!G"&G +G' +- *G"',(G'G(',!*($+G %++

G "'%'"G($G'G!%G,!G *-+!G"G,"*G%" !,%1G'G,()G-) /",!G&(*G*-+!G"

;6+1G GG%G($G "'%'"G GG6%$1G%"&,$1 GG%<"8$1G-$*G*'7G% $%'"8$ !"+$(.$ (+,-)G &6!, 2(G %<"8$ $G);")*.6,G$($,#%G "'%'"G ")"*(+$ G+$%'"8G,1)-G=/!"+$(.$>G+&6!#, -$*G+G6%$1G8*+,.5G%"&,$1G;"#,G($ "'%'"GG)(%(."'-G*'5!(G%- &'9G2&6!#,GG()%:,G%&G<G)( ($*#G+$%'"8$1


8FC5SBEF$;TSP +JäMFUQPTLZUVKFNFQSPGFTJPOÈMOÓ 4FJU+BISFOCJFUFOXJSQSPGFTTJPOFMMF TMVäCZQSP7ÈÝÞTQĆDIWF4QPMLPWÏ %JFOTUMFJTUVOHFOGàS*ISFO&SGPMH SFQVCMJDF/ĆNFDLP JO5TDIFDIJFO 0CDIPEOÓTMVäCZ 1SPQBHBDFBWFMFUSIZW/ĆNFDLV ;BLMÈEÈOÓBQSPWP[mSFNW/ĆNFDLV 4MVäCZEBŢPWÏIPQPSBEDFBQPSBEFOTUWÓ WPCMBTUJOĆNFDLÏIPÞŤFUOJDUWÓBEBOÓ 4MVäCZOĆNFDLÏIPBEWPLÈUBBQPSBEFOTUWÓ WPCMBTUJOĆNFDLÏIPQSÈWB .BSLFUJOHPWÏTMVäCZQSPOĆNFDLâUSI

.BSLUFJOTUJFHJO5TDIFDIJFO 'JSNFOHSàOEVOH 4UFVFSCFSBUVOHVOE#VDIIBMUVOH 3FDIUTCFSBUVOH .BSLFUJOH 8FSCVOHVOE.FTTFO 4USBUFHJTDIF#FSBUVOH 8FJUFSF%JFOTUMFJTUVOHFO

%BMÝÓQPSBEFOTLÏTMVäCZBTMVäCZOBLMÓŤ

XXXUTDIFDIJFOXJSUTDIBGUEF XXXFYQPSUEPTSOD[

,POUBLU1SBIB 8FC5SBEF$;TSP 7ÈDMBWTLÏOÈN 1SBIB UFM GBY FNBJMPGmDF!FYQPSUEPTSOD[ XFCXXXFYQPSUEPTSOD[

,POUBLU3FHFOTCVSH 8FC5SBEF$;TSP *N(FXFSCFQBSL$ %3FHFOTCVSH %FVUTDIMBOE 5FM 'BY &.BJMPGmDF!XFCUSBEFD[D[ 8FCXXXUTDIFDIJFOXJSUTDIBGUEF

Review 6/2010  

webove PDF Review 6/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you