Page 1

may–june 2011

PŘÍSTAV, KDE SE HISTORIE SNOUBÍ S MODERNOU

HAMBURK

THE HARBOUR WHERE HISTORY MEETS PRESENT

HAMBURG

Váš osobní výtisk | Your personal copy

| www.czechairlines.com |


THE SIMPLICITY OF INNOVATION.

LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS AUTOMATIC - 44 mm P.9000 in-house calibre

AZRA • Stará Louka 62 • 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 585 085 • Mob.: +420 775 269 807 azra@azra-cz.com • www.azra-cz.com

www.panerai.com


| OBSAH | CONTENT

ČLÁNKY | ARTICLES 6

Div Česka | Czech wonder

8

Navigátor | Navigator

14

Rozhovor | Interview

24

Oliviero Toscani – Překračování hranic | Oliviero Toscani – Crossing boundaries 24

Destinace | Destination Hamburk – Přístav, kde se historie snoubí s modernou | Hamburg – The harbour where history meets present

34

Téma | Topic Národní parky – pokladnice české přírody | National parks – way to preserve Czech scenery

42

Kompas | Compass Vysočina | Vysočina region

48

Destinace | Destination Lvov – Na západ od východu | Lviv – West of east

58

Osobnost na palubě | Personality on board Dana Blatná – bez knih necestuje | Dana Blatná – never travels without books

62

Knižní tip | Book tip Jiří Kratochvil – Spojité nádoby | Jiří Kratochvil – Communicating Vessels

66

Životní styl | Life style Volvo | Volvo

70

Reportáž z Českých aerolinií | Reportage from Czech Airlines

48

Úsporněji, šetrněji, ekologičtěji | More economical, more efficient, more environmentally friendly 76

Střípky | News

58

SERVIS | SERVICE 78

Program OK Plus | OK Plus Programme

80

Užitečné informace | Useful information

82

Na palubě | On board

84

Mapy | Maps

86

SkyTeam

87

Terminál a plán letiště | Terminal and airport plan

90

Letadlový park | Fleet

92

Dárky | Gifts

TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁZORY NA REVIEW. POSÍLEJTE JE, PROSÍM, NA | YOUR OPINIONS OF THE REVIEW WOULD BE MUCH APPRECIATED. PLEASE, SEND THEM TO: review@csa.cz, České aerolinie, Jana Kašpara 1, 160 00 Praha 6, CzechRepublic PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Barbora Kubíčková, Ingrid Slívová, Hana Hejsková, Magdaléna Chvalinová, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, tel.: +420 244 023 223, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Slovenská Grafia, a. s. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853

4


GOLDEN HERITAGE

Hand made genuine crystal by Czech glassmasters MOSER RETAIL STORES    !"#$#%&'#&!()*+,-&./&  01234&//5&/..&/67    !"#$#%&89#"+:-;9;*<&=>:3&?@7A.B&  01234&//.&C6@&C6.    D#"2+EF&G#"F%&D,93&H#"+I1&5?A.6&  01234&7B7&5.?&.7?    D#"2+EF&G#"F%&0"JKI9-&L&  01234&7B7&/7B&7@7   MN8OP&GQ8Q0NP8&RO'0PO&DSPTNGU&GSPU  D#"2+EF&G#"F%&D,93&H#"+I1&5?A.6&  01234&V5/@&7B7&5.?&../

WWW3:+;1"XY2#;;3Z+:


Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého The Pilgrimage Church of St John of Nepomuk


Kostel na Zelené hoře nedaleko Žďáru nad

The church at Zelená Hora near Žďár nad

Sázavou patří mezi nejvýznamnější a nejslavnější

Sázavou counts among the most important and

díla barokního architekta a stavitele Jana Blažeje

famous works of Baroque architect Jan Blažej

Santiniho-Aichela. Stavba v sobě spojuje barokní

Santini-Aichel. The edifice combines Baroque style

a gotické prvky a odkazuje tak k době, v níž žil

with Gothic elements, referring to the epoch of the

a byl umučen Jan Nepomucký, na jehož počest byl

life and martyrdom of John of Nepomuk, in whose

kostel vystavěn. Vrcholný Santiniho výtvor je od

honour the church was built. In 1994, Santini’s

roku 1994 zařazen na seznam světových kultur-

masterpiece was included in the UNESCO World

ních a přírodních památek UNESCO.

Heritage List. STRANY | PAGES 42–47 ▶


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

ACADEMIA EPIDAUROS Palea Epidauros, Peloponés 2011 Palea Epidauros, Peloponnesos 2011 Academia Epidauros je vzdělávací projekt, který se zaměřuje na klasická studia – řeckou filosofii, historii, umění a další obory. Projekt myšlenkově vychází z předpokladu, že základ západní civilizace byl položen právě v Řecku. Navazovat na tyto kořeny je nejen prospěšné, ale i velmi inspirující. Kurzy vedené v anglickém jazyce jsou koncipovány jako mix lekcí, workshopů a výletů po významných památkách. Samozřejmě se najde čas i na oddech na překrásných řeckých plážích. Zájemci mohou očekávat dva typy kurzů. První je určen pokročilým studentům klasických studií a je zaměřen již na konkrétní problematiku. Druhý kurz je určen široké veřejnosti. Zúčastnit se tak může kdokoliv, kdo má zájem lépe poznat Řecko a jeho odkaz naší kultuře. Více na www.academiaepidauros.com. Academia Epidauros is an educational project that focuses on Classical Studies – Greek philosophy, history, art and other disciplines. The project is conceptually based on the assumption that the foundations of Western civilization were laid in Greece. Building on these roots is not only beneficial but also very inspiring. Courses conducted in English are designed as a mix of lectures, workshops and trips to major sights. Of course, there will be time to relax on the beautiful Greek beaches as well. Candidates can expect two types of courses. The first is designed for advanced students of classical studies and focuses on specific issues. The second course is intended for the general public. Anyone interested in learning more about Greece and its legacy to our culture can participate. More at www.academiaepidauros.com.

Běžecký svátek v centru Prahy A runners’ feast in the centre of Prague Přes osm a půl tisíce závodníků z osmadevadesáti zemí se postaví 8. května 2011 na start Volkswagen Maratonu Praha, jehož trať z velké části vede historickým centrem Prahy. Časový limit pro dokončení závodu je velkoryse nastaven na sedm hodin, zasportovat si tedy může opravdu každý. Více na www.pim.cz. Over eight and a half thousand competitors from ninety-eight countries will meet up on the start line of the Volkswagen Prague Marathon on May 8, 2011; the marathon route is mostly set in the historic city centre. The maximum time limit is generously set at 7 hours, so that everyone can take part. More at www.pim.cz.

8


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Sensation – Celebrate Life Prague 2011 Sensation – Celebrate Life Prague 2011 Sobota 28. května 2011 bude datem, kdy se Sensation vrátí do magické Prahy. Tisíce nadšených a nedočkavých návštěvníků z celého světa se opět sejdou v Praze, aby zažily smyslnou a nezapomenutelnou noc v nejmodernější hale střední a východní Evropy, v pražské O2 areně. Až 16 000 návštěvníků v bílém budou bavit nejslavnější dýdžejská jména té nejlepší house music současnosti, jakými jsou Mr. White, AN21 & Max Vangeli, Sharam, Hardwell, Fedde le Grand, Joris Voorn & 2000 And One. Více informací najdete na www.sensation.com. Saturday May 28, 2011 will mark the return of Sensation to the magical city of Prague. Thousands of enthusiastic and impatient visitors from all around the world will once again meet in Prague to experience an unforgettable night full of passion at the most modern of central and Eastern European concert venues, the Prague O2 Arena. Up to 16,000 visitors in white will be entertained by the most famous DJ names of the best house music of our time such as Mr. White, AN21 & Max Vangeli, Sharam, Hardwell, Fedde le Grand, Joris Voorn & 2000 And One. More at www.sensation.com.

inzerce

WOULD YOU LIKE TO GET TO KNOW PRAGUE? W Buy tthe new book

33 PRAGUE

TRIPS TR

by public pu transport

infoline

Discover the most interesting places of the City with a unique publication 33 PRAGUE TRIPS by public transport. The book will guide you not only hrough the centre of Prague, but it will also show you remarkable natural and architectural treasures in the environs. • Each trip includes a map, public transport links and GPS coordinates • The book also includes discount coupons for entry into individual sights of the worth more than CZK 400 ON SALE AT THE INFOCENTRES OF THE TRANSPORT COMPANY: Muzeum (Museum), Nádraží Holešovice (the Holešovice Railway Station), Anděl (Angel), Magistrát hl. m. Prahy (The City Council of the capital city of Prague) - Jungmannova ulice (Jungmann Street), Ruzyně Airport (Terminal 1 and 2) Retail price: CZK 150


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Česká Street Party roztančí Brusel Czech Street Party will bring dancing to the streets of Brussels Ulicí Rue Caroly v centru Bruselu, kde sídlí Stálé zastoupení ČR při EU, každý rok v prvních dnech léta zní moderní česká hudba. Tisíce lidí se přicházejí bavit, ochutnávat české speciality a získávat více informací o českých regionech a jejich turistických lákadlech. Letos se akce koná 17. června 2011 a vystoupí na ní mimo jiné skupiny Chinaski a Ready Kirken a zpěvačka Tonya Graves. Více na www.czechrep.be/czechstreetparty. Rue Caroly in the centre of Brussels, the seat of the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU, traditionally livens up with the sound of modern Czech music in the first days of summer. Thousands come to have fun, try Czech specialties and learn more about Czech regions and their tourist attractions. This year, the festival is due on June 17, 2011, featuring for example Chinaski, Ready Kirken or Tonya Graves. More at www.czechrep.be/czechstreetparty.

Barokní opera v zahradě pod Pražským hradem Baroque opera staged in a garden below Prague Castle Pražské barokní slavnosti, které se budou v létě konat v Ledeburské zahradě, seznámí návštěvníky večerních operních představení s významnou a specifickou barokní divadelní tradicí. Diváci se mohou těšit na rekonstrukce audiovizuální prezentace období vrcholného baroka tak, jak se dochovala v písemných a obrazových pramenech. Vybrána jsou díla předních operních skladatelů 18. století, jako Antonia Vivaldiho, Alessandra Scarlattiho nebo Antonia Caldary. Termíny představení: 3. 6.–2. 10. 2011 v Ledeburské zahradě pod Pražským hradem. Tel.: +420 604 268 743 – K. Homolová. www.baroknislavnosti.cz. The Prague Baroque Festival due to be held in the Ledeburská Garden this summer will treat audiences to the distinctive Baroque theatre tradition. Visitors can look forward to productions that seek to be faithful to the High Baroque tradition as described in written and visual records of the time. The chosen works were penned by the leading opera composers of the 18th century, such as Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti and Antonio Caldara. Performances: June 3 to October 2, 2011, Ledeburská Garden below Prague Castle. Tel.: +420 604 268 743 – K. Homolová. www.baroknislavnosti.cz. 10


S TAČÍ MÁLO A UVIDÍTE VÍC

Laserová korekce zraku změní během okamžiku celý váš život. www.lexum.cz


| N AV I G Á T O R | N AV I G AT O R

Kosher restaurace DINITZ DINITZ Kosher Restaurant Hebrejské slovo košer znamená „vhodný“ nebo „správný“. Při aplikaci na jídlo termín označuje, že položka je vhodná ke konzumaci z hlediska židovského zákona. Menu tu je velmi rozmanité a čerpá ze středomořské a izraelské kuchyně. Za vyzkoušení stojí páteční šabat. Výborně a do syta se najíte a ještě vás čeká nevšední zážitek ze sváteční večeře. Pokud máte strach, že restaurace je určena pouze Židům, vyvedeme vás z omylu – je otevřena všem, kteří se bez předsudků a s chutí rádi najedí. Restauraci najdete v Bílkově 12 na Praze 1. Více na www.dinitz.cz. The word “Kosher” originates from the Jewish dietary laws which include the separation of milk and meat. On a side street behind the Spanish Synagogue, far from the noisy main crowds hides a true Jewish culinary jewel serving most local and expat Jews in Prague: Dinitz Kosher Restaurant. You should definitely try the Sampler menu, offering guests more than the popular chummos and felafel, but also a huge selection of salads, cold and warm appetizers, mixed grilled, meat on skewers and fresh mint tea. Your culinary journey exploring the depths of Jewish cuisine specialities with an emphasis on the endless flavors of Middle Eastern dishes starts here. Dinitz Kosher Restaurant, Bilkova st. no 12, Prague 1. More at www.dinitz.cz.

Díla secesního malíře v pražském muzeu Works of Art Nouveau artist in a Prague museum Muzeum věnované životu a dílu světoznámého představitele secese Alfonse Muchy je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru Prahy. Milovníci Muchova díla tady najdou přibližně stovku umělcových olejomaleb, kreseb, pastelů, soch, fotografií a osobních předmětů. S palubní vstupenkou Českých aerolinií zde navíc získáte 30% slevu na vstupné. Více informací na www.mucha.cz. A museum dedicated to the life and work of the famous art nouveau artist Alfons Mucha is located in the Kaunitz Palace in the historic centre of Prague. Mucha fans will find more than a hundred oil paintings, pastels, statues, photographs and memorabilia. With Czech Airlines boarding pass you can receive 30% admission discount. More at www.mucha.cz.

12


KONÁ SE Hudba 9.–19. června – festival Wagner in Budapest, Maďarsko 20.–30. června – koncert PlacidaDominga v Paříži, Francie 22. července – koncertRoxette v Kodani, Dánsko Sport 2.–5. června – derby v parkuru a koňské drezuře En Garde, Hamburk, Německo 2. června – závod LaRegata delle Antiche Repubbliche Marinare, Benátky, Itálie Kultura 5.–8. května – festival fotografie Kyjevě, v  Ukrajina 11.–17. května – Dny poezie, Barcelona, Španělsko 6. června–29. října – festival soch z písku Sandsation, Berlín Od července do září – letní baletní festivalMoskvě, v  Ruská federace Ostatní 28.–29. května – divadelní a hudební festival Mezi ploty, Praha-Bohnice, ČR 2.–6. června – oslava maďarských tradic National Gallop, Maďarsko 12.–13. června –International Air Picnic, Górazska, Polsko

WHAT’S ON Music June 9–19 – Wagner festival in Budapest, Hungary June 20–30 – Placido Domingo in concert, Paris, France July 22 – Roxette in concert, Copenhagen, Denmark

Are you the chosen one?

Sports June 2–5 – parcour and horse parade En Garde derby, Hamburg, Germany June 2 – La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Venice, Italy Culture May 5–8 – festival of photography at Kiyev, Ukraine May 11–17 – Poetry Days, Barcelona, Spain June 6–October 29 – festival of sand statues Sandsation, Berlin July–September – summer ballet festival in Moscow, Russian Federation Other May 28–29 – theatre and music festival Mezi ploty, Prague – Bohnice, Czech Republic June 2–6 – celebration of Hungarian traditions at National Gallop, Hungary June 12–13 – International Air Picnic, Górazska, Poland

13

LUXURY

SPA RESORT

SINCE 1897 KARLOVY VARY

w w w. s avoy we s te n d . c z


| ROZHOVOR | INTERVIEW Text Andreas Toelke (TCS) Foto TCS, Profimedia, ČTK

Překračování hranic Šokoval celý svět, když na billboardech uveřejnil fotografii muže umírajícího na AIDS nebo loď plnou uprchlíků, která se právě potápí. Italský provokatér tyto snímky použil v reklamě na konfekci. Nicméně když zrovna nedráždí veřejnost, žije venkovským životem na severu Itálie, vyrábí olivový olej a chová koně. Rozpor? Ne, jen další tvář šíleného muže s obrovským egem.

Oliviero Toscani Crossing boundaries He shocked the world by showing a dying AIDS patient in an advertising campaign, as well as a boatload of refugees about to drown. The Italian provocateur used these images to sell knitwear. When not unsettling the public, he leads a country life in the north of Italy, producing olive oil and breeding horses. A contradiction? No – just another facet of a mad man with a huge ego.

14


| ROZHOVOR | INTERVIEW

OLIVIERO TOSCANI (narozen 1942) je světoznámý italský fotograf, který se nejvíce proslavil koncepty kontroverzních reklamních kampaní italské značky Benetton v letech 1982–2000. Jeho práce často vyvolávaly pohoršení, protože odkazují k celosvětovým problémům jako AIDS, rasismus nebo války, které spojují s módní značkou.

J

ak se vlastně zrodil film Radikální zahradník – překračování hranic v umění i reklamě? A jak jste se cítil vy sám, když jste najednou stanul před objektivem? Na úplném začátku jsem o to byl požádán. Má dcera, které je teď čtyřiadvacet, a všichni její mladí přátelé tvrdili, že bych něco takového měl udělat, tak jsem to udělal. Na druhé straně to nebylo nikterak nepříjemné, protože jsem vlastně jen pokračoval v tom, co dělám. Štáb byl milý, choval se moc hezky a byl velice diskrétní. Nebylo to pro vás zvláštní, ukazovat vlastní obraz? Nakonec – většinou jste to vy, kdo vytváří obrazy jiných. Ani ne. Už v minulosti mě při práci na různých zakázkách doprovázel štáb. Vzpomínám si, že když jsem fotil v Corleone na Sicílii, bylo kolem mě tak dvacet fotografů. Takže ne, nevadilo mi to, vlastně jsem si jich vůbec nevšímal. Tomu lze dost těžko uvěřit u někoho, kdo používá reklamu tak manipulativním způsobem. To vám je úplně jedno, jaký image máte? Kdybych se někdy ohlížel na svůj image, pak by můj život vypadal úplně jinak. Já na svůj image kašlu (smích). Jsem sám sobě jediným kritériem ve svém životě.

KDYŽ GEORGE CLOONEY PRODÁVÁ KAFE, PRODÁVÁ S TÍM I NĚCO VÍC: ESTETIKU, POHLED NA SVĚT. Co pro vás znamenají reklamní strategie typu „udělejte ze sebe značku“? Pokud bych měl být souzen podle svého image, pak by mě všichni nesnášeli. Lidi mě mají rádi pro to, co dělám a jak to dělám. Nedělám věci kvůli imagi nebo nějaké strategii. Hodně lidí mě neuznává, protože dělám věci, které se jim nelíbí. Takže přestaňme s těmi reklamními kecy. Rozhodně neusiluji o nějaký konsenzus – to je nad slunce jasné. S kamarádem jsem jednou diskutoval o tom, zda se kampaň Benettonu zachycující pacienta umírajícího na AIDS měla na billboardech vůbec objevit… Na  to se neptejte mě, ale sebe. Zpytujte vlastní morálku. Moje motivy v kontextu značky jsou ve  vaší debatě pouze výmluvou, jak se vyhnout skutečnému obsahu. Sloužím vám jako omluva za to, že jste se nevěnovali otázce, nýbrž formě. Jak daleko může reklama zajít, aby se prodalo pár svetrů? Pokud začínáte své úvahy v tomto bodě, pak bohužel musím konstatovat, že jste úplně vedle. Společnos16

H

ow did the movie The Radical Gardener – Crossing Boundaries in Art and Advertising come about, and what was it like for you suddenly to be in front of the lens? It was by request. My daughter – who is 24 – and all her young friends thought I should do it, so I did. It wasn’t unpleasant for me because I just continued to do what I do anyway. The crew was sweet, kind and very discreet. Was it interesting for you to show your own image? After all, you’re normally the one who shapes the images of others. No. I’ve been accompanied on jobs by other teams before. I remember being surrounded by twenty photographers when I took pictures for a catalogue in Corleone, Sicily. I don’t think about it, I’m not aware of them. That’s hard to believe with someone who uses advertising so manipulatively. Don’t you care about your own image? My life would have been very different if I cared about my own image. I don’t give a damn about my image. (Laughs.) I am the only criterion in my life. What do advertising strategies such as ‘brand yourself ’ mean to you? If I were judged on my image, no one would like me. People like me for what I do and how I do it. I don’t do things for image reasons or strategic considerations. Many people don’t accept me because I do stuff they dislike. So let’s cut out the advertising bullshit. I certainly don’t seek any consensus – that’s for sure. I once had a long discussion with a friend about whether the Benetton campaign of a dying AIDS patient should be shown... Don’t ask me; ask yourselves. Question your own morality. In your debate my motives within the context of a brand are just an excuse not to deal with the real content. I’m your excuse that you did not deal with the issue, but with the form. How far can advertising go to sell couple of sweaters? If you start your thinking from this point, I am sorry to say you’re wide of the mark. Companies have always made their products in order to sell them to the consumer. When George Clooney sells coffee, he is also selling something extra: aesthetics, a world view. And this state of affairs has long been accepted by all. When it comes to communication, everything is advertising. Advertising and ethics... A company has an ethic. Money has an ethic. So where ▶


HOTLINE | CZ: +420 542 212 196 | SK: +421 255 562 673


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Mistr při práci na reklamní kampani pro Benetton Maestro working on his campaign for Benetton

ti vždy vyráběly své produkty, aby je mohly prodat, přinést zákazníkům. Když George Clooney prodává kafe, prodává s tím i něco víc: estetiku, pohled na svět. A tenhle stav byl dlouho všemi přijímán. Když dojde na komunikaci, všechno je vlastně reklama. Reklama a etika… Firma má etiku, peníze mají etiku. Kde vlastně začíná morálka? Pokaždé, když vidím nějakou fotografii, konfrontuji se s morálkou. Dokonce i na pohlednici. A firma má nějaký cíl… Ale stejně tak ho má církev, banka, každý, kdo si na dovolené udělá fotku. Umělecká komunikace stojí na nejvyšším stupni a představuje nejdokonalejší výraz. Každá forma komunikace má něco společného s mocí. Církev si na své reklamní kampaně najímala umělce. Mozart skládal svou hudbu pro krále – taky reklama. Pokud se umění nezabývá mocí, není to umění. Současné umění jsou hovadiny pro pár milionářů, kteří si jimi chtějí vyzdobit své domy. Ale umělci vybraní mocnými dárci byli ve své době taky současnými umělci. Proč by to dneska mělo být špatné umění ve srovnání třeba s tím, jak Michelangela podporoval medicejský rod? 18

does morality start? Every time I see an image, a picture, I confront myself with a morality. Even on a postcard. A company has a goal... So has the church, every bank, and everyone who takes a holiday photo. Art is communication at the highest level and its most refined expression. Every form of communication has to do with power. The Church has commissioned artists to realise its campaigns. Mozart composed music for a king – that’s also advertising. If art does not deal with power, it isn’t art. Contemporary art is bullshit for a handful of millionaires who want to decorate their homes. The artists chosen by powerful donors were always contemporary in their time. Why should it be bad art today, compared to say the support of the Medicis for Michelangelo? The Medicis wanted power. Power needs art to represent itself. Art needs power to express itself. If collectors today support young artists for years without censoring their work – aren’t they creating a free space for art? Where does that happen please? The artists open themselves up to it, because otherwise they cannot pay the rent. Art is, for the patrons, an extension of ▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW

Rod Medicejských toužil po moci. A moc potřebuje ke své reprezentaci umění. Umění potřebuje moc, aby se mohlo vyjádřit.

PRO PATRONY JE UMĚNÍ JEN ROZŠÍŘENÍM JEJICH EGA. A MODERNÍ SPOLEČNOSTI DĚLAJÍ TOTÉŽ.

▴ Šokující motivy se staly poznávacím znamením tvorby Oliviera Toscaniho Shocking motives are consistent elements of Oliviero Toscani’s work

their egos. Modern companies do the same. Using artists or artworks in advertising is the modern continuation of the strategy of the Church, which also advertised with art. So you draw no distinction between art and advertising? Art is advertising. Conversely it does not always work. (Laughs.)

Ale pokud sběratelé dnes léta podporují mladé umělce, aniž je cenzurují – nevytvářejí tak vlastně svobodný prostor pro umění?

Are you an artist? Of course. And I do commercials – which is very interesting. We are conditioned by systems. Take a newspa-

Ale prosím vás, řekněte mi, kde k něčemu takovému dochází. Umělci se tomu sami otevírají, protože potřebují z něčeho zaplatit nájem. Pro patrony je umění jen rozšířením jejich ega. A moderní společnosti dělají totéž. Používání inzerce s umělci nebo uměleckými díly je jen moderním pokračováním strategie církve, která též inzerovala prostřednictvím umění.

per. There is no difference in the placement. On one page there is a report about killing in Gaza, on the other is an advert for Mercedes. Both pages belong to the same period in the same society. Two realities are shown together.

Takže mezi uměním a reklamou podle vás není žádný rozdíl? Umění je reklama. Naopak to vždycky nefunguje (smích). A vy se považujete za umělce? Samozřejmě. A dělám reklamy – což je velice zajíma20

ART IS ART; CONTEMPORARY ART IS A MARKETING FORMULA. MICHELANGELO AND PICASSO ARE ALWAYS MODERN. And the shift in perception? An anorexic girl shown by you creates perception in another context. How come you know about it? This campaign only ran in Italy. Yet everyone has seen it. It has been media hype. Creating the right image at the right time is the task of art.


| ROZHOVOR | INTERVIEW

vé. Jsme podmíněni systémy. Vezměte si takové noviny. Místo v novinách přestalo hrát roli. Na jedné straně máte článek o zabíjení v Gaze, na druhé pak reklamu na nový model značky Mercedes. Obě strany patří do stejného období ve stejné společnosti. Dvě skutečnosti jsou ukázány najednou.

But that is – if we agree with your theory – the legitimacy of contemporary art? No. If something is contemporary, it is for a specific time. So I do not believe in contemporary art; this is nonsense. Art is art; contemporary art is a marketing formula. Michelangelo and Picasso are always modern.

OLIVIERO TOSCANI (born 1942) is an Italian photographer, best-known worldwide for designing controversial advertising campaigns for Italian brand

A změna vnímání? Anorektická dívka, kterou zobrazíte, se nabízí vnímání v úplně jiném kontextu. Jak to víte? Tahle kampaň proběhla jen v Itálii. Přesto to viděl každý. Vytvořit správný obraz ve správný čas, to je úkol umění.

You like Lucian Freud and Francis Bacon... They are modern. Forever.

Ale to je přece – pokud budeme souhlasit s vaší teorií – legitimita současného umění... Ne. Pokud je něco současné, je to současné po určitý čas. Takže já v současné umění nevěřím. Podle mě to je nesmysl. Umění je umění; současné umění je jen marketingová formulka.

a 500-year-old painting of the crucifixion. (Laughs.) Even though the Church is the bankruptcy of humanity.

Vám se líbí Lucian Freud a Francis Bacon... Ti jsou moderní. Navždy. Ale jejich styl není zrovna avantgardní… Žádná avantgarda neexistuje. Jestli je něco avantgardní, pak je to pět set let starý obraz ukřižování (smích). Ačkoli církev představuje zkaženost lidstva. 21

Benetton, from 1982 to 2000. His work often aroused a scandal by connecting global issues like

Their style is not necessarily avant-garde... There is no avant-garde. If anything is avant-garde it’s

AIDS, racism or wars to a fashion brand.

How is it that you don’t read books, watch TV, or listen to music, yet you still know exactly what is contemporary? (Laughs.) Right. I am Kaspar Hauser. I need no inspiration from the outside to be able to work. I stay clean. One doesn’t have to be a junkie to work with drug addicts. When I go to my hotel tonight, of course I’ll turn on the TV, but after five minutes I‘ll be bored. Although I do watch football. And the last film I saw at the cinema was Kramer vs. Kramer in 1979 – what boring trash. Why would I want to experience that Hollywood crap again? ▶


| ROZHOVOR | INTERVIEW

▴ Se svým fotoaparátem se Toscani snaží vytvořit ten správný obraz ve správný čas Toscani always attempts at capturing the right picture at the right moment with his camera

Jak to, že nečtete knihy, nesledujete televizi a neposloucháte hudbu, a přesto víte, co je současné?! (Smích) Dobře. Jsem Kaspar Hauser. Nepotřebuji inspiraci zvenčí k tomu, abych mohl pracovat. Zůstávám čistý. Člověk nemusí být feťák, aby mohl pracovat s drogově závislými. Až se večer vrátím do hotelu, samozřejmě si pustím televizi, ale po pěti minutách mě to přestane bavit. I když na fotbal se dívám. Poslední film, na kterém jsem byl v kině, byl Kramerová versus Kramer v roce 1979 – šílená nuda. Proč bych měl na ty hollywoodské sračky chodit znovu? Kaspar Hauser si byl reality dobře vědom. Vy jste si právě nechal jako ochrannou známku zaregistrovat slovo Mafia. Proč? Zakládal jsem na Sicílii muzeum mafie a při výzkumu jsem si uvědomil, že slovo „mafie“ není chráněno obchodní známkou. Mafie je „středozemní asociací zahraničních věcí“ – samo rozpuštění toho konceptu je směšné. Ale stále nevím, jak s tím naložím. Dostal jste se někdy do kontaktu s mafií? Samozřejmě. Poprvé v roce 1964, když jsem jako mladý fotograf pobýval na Sicílii. Dělal jsem reportáž o vztahu katolické církve a mafie. Fotografie se objevily v novinách a mně začali poprvé vyhrožovat smrtí. Ale jsem stále naživu. Několikrát se mě už lidé ptali, 22

Kaspar Hauser was very well aware of reality. You have just registered the word ‘Mafia’ as a trademark. Why? I have been involved in establishing the Mafia museum in Sicily, and while researching I stumbled on the fact that ‘Mafia’ was not a trademarked term. Mafia is the ‘Mediterranean Association of International Affairs’ – the dissolution of the concept itself is ludicrous. But I still have no idea what I’ll do with it. Have you ever been in contact with the Mafia? Of course. The first time was in 1964 as young photographer in Sicily. I did a reportage on the relationship of the Catholic church and the Mafia. There were pictures published about it and I received my first death threats. I’m still alive. I’ve been asked several times if I’m not afraid. Of what? That I’ll die someday? Everyone dies and no one can choose how. Why do you have this extreme urge to present your point of view? To me it never comes to mind to shock people. I do what I have to do, and when I shock some people it has something to do with their perspective on things. I present only the ultimate reality. Painting is ultimately never as shocking as photography. As a photographer one is physically much more in the situation. It is a real anorexic person in front of the camera; there


| ROZHOVOR | INTERVIEW

zda se nebojím. Čeho? Že jednoho dne zemřu? Každý jednou zemře a nikdo si nemůže vybrat jak. Kde se ve vás bere ta extrémní potřeba představovat ostatním svůj úhel pohledu? Nikdy to nedělám tak, že bych chtěl lidi šokovat. Dělám to, co musím, a když někdy lidi šokuji, spíše to je způsobeno jejich pohledem na věci. Já jim předkládám tu nejvyšší realitu. Malířství není nikdy tak šokující jako fotografie. Jakožto fotograf je člověk fyzicky podstatně více součástí situace. Před objektivem máte skutečnou anorektičku anebo někoho, kdo skutečně umře. Ona ale byla jen příklad – je tu hodně takových dívek. A nyní se stala hvězdou. Nemůžu říct, že by mi jí bylo nějak líto, nesnažila se cokoli změnit. A co odpovědnost médií? Mají obrovskou odpovědnost, zejména ženské časopisy. Iritují mladé ženy, protože jim předkládají vzory, jichž nejde reálně dosáhnout. Výsledkem je pak frustrace a nakonec odmítnutí vlastního těla. Mnoho dívek se cítí provinile, myslí si, že nejsou dost hezké. Cítí se být odmítnuté systémem, v němž každá dívka musí být za hvězdu. Tato reprezentace žen není nic nového, existovala již v sedmdesátých letech. Známe systém, jímž jsou obrazy zpracovávány a manipulovány. Proč se s tím podle vás ženy nevypořádaly? To vůbec nehraje roli. Ženy nejsou naivní – každé období mělo svůj „photoshop“ a „normální“ lidé se řídili obrazy v médiích. Vinu dávám celému systému komunikace, televizi, že nám neustále předkládá obrazy dokonalých lidí. Je to režim „teroru krásy“.

really is someone who dies. And she was just an example – there are many girls like that. And now she is a star. I’m not really sorry for her because she didn’t try to change anything. Compassion in the sense of indulgence. She doesn’t have cancer, or AIDS.

I DO WHAT I HAVE TO DO, AND WHEN I SHOCK SOME PEOPLE IT HAS SOMETHING TO DO WITH THEIR PERSPECTIVE ON THINGS. I PRESENT THE ULTIMATE REALITY. PAINTING IS ULTIMATELY NEVER AS SHOCKING AS PHOTOGRAPHY. What about the responsibility of the media? They have great responsibility, especially women’s magazines. They irritate young women, because they convey an image that can’t be achieved by any real people. The result is incredible frustration and, ultimately, rejection of one’s own body. Many girls blame their looks and think they are not pretty enough. They feel rejected by the star system. This representation of women isn’t new, it existed in the 70s. We know the system, how images are processed and manipulated. Why do you think women have not come to terms with it? It does not matter. Women are not naive – each period has produced its ‘Photoshop’ and media images to be followed by ‘normal’ people. I blame the entire communication system, the television, that always presents images showing perfect human beings. This is the regime of ‘beauty terror’.

inzerce

23


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Martin Ježek, redaktor Českého rozhlasu Foto Profimedia.cz

Hamburk Přístav, kde se historie snoubí s modernou

Hamburg The harbour where history meets present


Na poznávacích značkách automobilů má dvě

The local registration plates bear two letters:

písmena: HH. Hansestadt Hamburk. Svobodné

HH, for Hansestadt Hamburg. This free Hanseatic

hanzovní město dodnes nosí svůj titul s velkou

city is still very proud of its official title. The

hrdostí. I letos na jaře bude slavit narozeniny

harbour will celebrate another birthday this spring.

svého přístavu. Přestože doky, mola a námořní

Although the docks, piers and marine vessels can’t

lodě tu nepřehlédnete, Hamburk je mnohem víc.

be overlooked, there is so much more to

Je to metropole kultury, divadel a muzikálů

Hamburg. It is a city of culture, theatres and

otevřená světu.

musicals, open to the world. ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Hamburk má neopakovatelné kouzlo přístavního města Hamburg has a unique charm of a port city

H

amburk o sobě hrdě prohlašuje, že je nejzelenějším městem v Evropě. Dá se to s nadsázkou dokázat jedním unikátem. V okolí Hamburku můžete spatřit loď, která pluje po trávě. Je známo, že obří kontejnerové lodě musí plout asi 100 kilometrů korytem Labe, aby dospěly až do slavného mezinárodního přístavu. Labe je přitom spoutáno vysokými hrázemi, aby se nerozlévalo do okolní krajiny. Jedete-li například na kole, není na hladinu řeky přes hráz vidět. A tak plující loď vypadá, že se pohybuje po trávě, která řeku obklopuje. Zajímavým zážitkem pak může být, když si na nákladní loď počkáte a pak s ní zkusíte udržet krok. Na kole by to neměl být větší problém.

H

amburg proudly declares itself to be the greenest city in Europe. With only a slight exaggeration, this claim can be proved by one exceptional phenomenon. In Hamburg you can see a ship that sails over grass. It’s a well-known fact that giant container ships have to navigate the Elbe for about 100 kilometres before they reach the famous harbour. This stretch of the Elbe is surrounded by high dykes to prevent the river spilling over into the surrounding countryside. If you are on a bike, say, the tall dam blocks your view of the river, making it look like the ships are gliding on the riverbank. It is quite fun to wait for a large cargo ship and try to keep up with it. It shouldn’t be difficult if you are riding a bike.

V PŘÍSTAVU TO ZAČÍNÁ

Do hamburského přístavu ročně připluje na 13 000 námořních lodí. Není tajemstvím, že některé už pro přístav, který není přímo na moři, začínají být příliš velké, a tak si musejí vyhlédnout dobu přílivu, protože jinak by jim říční koryto nemuselo stačit. Dnešní kontejnerový terminál už nemá tu poezii, kterou pří26

EVERYTHING BEGINS IN THE HARBOUR

Around 13,000 sea-going vessels come to Hamburg’s harbour each year. As the harbour is not right by the sea, some ships are now too big and have to wait for high tide. The current container terminal lacks the poetry of its earliest days. Each ship can carry thousands


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

stav měl v dobách, kdy vznikal. Každá loď pobere tisíce kontejnerů. Část takzvaně do břicha a zbytek na palubu. Škoda že si člověk může jen představovat, co všechno v kontejnerech asi je. Dnes už se tu nepřehazují žádné sudy nebo pytle. Přístav ve své moderní podobě, to už je jen hora kontejnerů, která zdaleka nepotřebuje tolik lidských rukou jako v dobách dřívějších.

GENIA LOCI HAMBURSKÉHO PŘÍSTAVU BY MĚL POZNAT KAŽDÝ, KDO SE DO MĚSTA DOSTANE. Genia loci hamburského přístavu však cítit lze a určitě by se sem měl podívat každý, kdo se do hanzovního města dostane. Začít se dá na místě, které ještě není úplně známé. Jde o čtvrť Ballinstadt, což je místo, odkud se na svou pouť vydávaly miliony vystěhovalců. Na lodě tu v letech 1850 až 1939 nastoupilo až pět milionů lidí, kteří hledali nová útočiště. Čeká tu na vás muzeum vystěhovalectví, které ukazuje, jak se do roku 1910 na lodích cestovalo, jaké osudy vystěhovalce potkaly a kam se vydávali. Kdo ví o člověku, který se tudy vydal, může zkusit najít jeho jméno ve zdejším dokumentačním středisku. Do přístavu však zamíří i ten, kdo přijíždí za byznysem nebo za kulturou. HafenCity se stává celosvětovým vzorem modernizace centra města. Perlou této zbrusu nové čtvrti je budova Elbphilharmonie, která kromě kulturního zážitku poskytne i jedinečnou vyhlídku na město a řeku Labe. Budova původně vznikla jako sklad kakaa. Uvnitř z původní struktury nezbylo prakticky nic. Zůstala jen fasáda, za níž teď vzniká luxusní hotel, apartmány a jako nadstavba koncertní síň, která budově dodává celosvětovou architektonickou jedinečnost.

of containers. Some go in the ship’s “belly”, the rest are stacked on deck. It is a real shame that one can only imagine what is being carried in all the containers. No barrels or sacks are transported today. A modern harbour consists of large mountains of containers and no longer needs as many workers as in the past. However, the harbour of Hamburg still has its unique genius loci and everyone who comes to Hamburg should visit it. Let’s begin on a less beaten track, in the Ballinstadt quarter, the starting point for millions of emigrants. Between 1850 and 1939 as many as five millions of emigrants boarded a ship here. Visit the emigration museum and discover what ship journeys were like before 1910, what the emigrants’ fates were and where they were headed. If you know of someone whose journey started here, you can try and find his name in the documentation centre.

▾ Pro čerstvou rybu si v neděli zajděte na trh do čtvrti St. Pauli On Sundays, get fresh fish from the market in St. Pauli

inzerce

LÁZNĚ A WELLNESS HOTELY

To nejlepší pro Vaše zdraví a relaxaci

Každý týden na Vás čeká speciální nabídka pobytů se slevou 30 - 45%

www.lazenskepobyty.cz

Lázeňské pobyty s.r.o.- nabídka 27 lázní a wellness hotelů: T. G. Masaryka 736, 570 01 Litomyšl, tel.: 461 612 735, 461 619 819, e-mail: info@lazenskepobyty.cz


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Osvětlené doky připomínají v noci zvláštní futuristické mraveniště Lighted docks at night resemble a strange futuristic formicary

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Navštivte s námi okouzlující starobylé hanzovní město na Labi, které dý chá historií i současnou kulturou. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Let us take you for a visit of the charming ancient Hanseatic city where history meets modern culture. HOLIDAYS Czech Airlines will tailor your holiday to suit your wishes. Contact us at www.holidayscsa.cz.

TUNEL MÍSTO MOSTU

Historie se návštěvníka dotkne na jiném místě podél nábřeží Labe. Ve čtvrti Altona si nenechte ujít slavný rybí trh. Už v 16. století se tu před branami města shromažďovali rybáři a řemeslníci a nabízeli k prodeji své produkty. Od roku 1703 se tu pak smělo prodávat i v neděli, aby měšťané mohli nakoupit cestou z kostela. Prapůvodně byl trh v Altoně určen hlavně pro prodej čerstvých ryb, později se však přidaly ovoce a zelenina. Dnes se tu dostane všechno, co se nedá přišroubovat, včetně starožitností, suvenýrů a nejrůznějších krásných zbytečností. U ryb však také zůstává. Narazíte tu například na prodavače úhořů, jenž si německý název ryby dal do svého jména: Günter Aal-Burmeister. Kousek odtud, ve čtvrti St. Pauli, kterou proslavil fotbal, se nachází jeden technický unikát, který opět souvisí s loděmi. Kde se přes řeky stavějí mosty, v Hamburku se musí rozhodnout pro tunel. Námořní lodě by totiž nepropluly. St. Pauli a protilehlý Steinwerder spojují dva tunelové tubusy, do kterých se lze spustit jedině výtahem. Historická vstupní budova tunelu ukrývá čtyři výtahové kabiny, kterými se spustíte 24 metrů hluboko, abyste mohli projet tunelem pod Labem na druhou stranu. Smějí tudy projíždět i auta, pro něž je otevřeno v pracovní dny od 5.30 do 20 hodin. Pro pěší a cyklisty je průjezd zdarma. Přes řeku se však můžete dostat i po hladině, což má hodně do sebe. Městské trajekty dokonce uznávají městskou tramvajenku a časové kupony pro dané tarifní pásmo. Jednak plují napříč na druhý břeh, ale existu28

But even those who come for business or culture go to the harbour. HafenCity is setting the standard for city centre modernisation. The highlight of this brand new quarter is the Elbphilharmonie building, offering not only high culture, but also a unique view of the city and the river. The building originally served as a cocoa warehouse, but hardly anything of the original structure remains. Only the original façade has been preserved, concealing a new luxury hotel, apartments, and, perched on top, a concert hall that gives the building its architectural uniqueness.

AT THE MARKET, YOU CAN FIND AN EEL VENDOR WHO HAS INCORPORATED THIS FISH’S GERMAN NAME INTO HIS OWN. A TUNNEL FOR A BRIDGE

History touches the visitor elsewhere on the river Elbe. Do not miss the famous fish market in the Altona quarter. As early as in the 16th century, fishermen and craftsmen gathered at the gates of the town to sell their products. In 1703 Sunday shopping was permitted, so the townspeople could shop on their way from church. Originally the market in Altona was mainly a fish market, but later fruit and vegetables were added. Nowadays, the vendors will sell you anything that isn’t bolted down, including antiques, souvenirs and all kinds of beautiful junk, but also fish. You can even find an eel vendor who has incorporated this fish’s German name into his own: Günter Aal-Burmeister. ▶


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Na nábřeží Labe i na řece samotné to v létě v Hamburku žije The Elbe and its banks are very lively in summer

jí i linky podélné. Vyplatí se například udělat si krátký výlet do čtvrti Blankenese, která vznikla z dřívější rybářské vesnice. Přímo na nástupním molu vám místní námořník udělá prvotřídní punč anebo natočí neuvěřitelně malé pivo. Po světě se říká, že v Hamburku jsou schopni pivo natočit i do dvou deci. Není to daleko od pravdy.

V MOŘSKÝCH MĚLČINÁCH MŮŽETE PODNIKAT PROCHÁZKY ZA HOUFY TULEŇŮ NEBO TISÍCIHLAVÝMI HEJNY DIVOKÝCH HUS. NÁMOŘNICKÁ GASTRONOMIE

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO HAMBURKU Z Prahy do Hamburku denně kromě neděle v 7.05, kromě soboty denně také v 17.55, v sobotu pak v 18.10. Zpět v neděli v 8.15, kromě neděle denně v 8.55 a kromě soboty denně také v 19.35.

Jsme-li u jídla a pití, i Hamburk má své speciality. V Hamburku nebyl ten, kdo si nedal například polévku labskaus. Je to vydatný eintopf, který zároveň ukazuje na námořnickou tradici města. V dávných dobách musely velké plachetnice umět vzít zásoby jídla na celé měsíce, pro což se labskaus výborně hodil. Podává se se zavináči, sázeným vejcem nebo nakládanou okurkou. Pije se k tomu už zmíněné pivo anebo i něco ostřejšího. Za úvahu stojí i místní úhoří polévka. St. Pauli je ale především zábavní a barová čtvrť. Světově proslavená je ulice Reeperbahn, jejíž kořeny sahají do dob, kdy sem chodili námořníci z přístavu. Nechceme-li chodit kolem horké kaše, může konkurovat pověsti Amsterdamu pro své vykřičené domy. 30

Not far from here, in football’s famous St. Pauli District, yet another ship-related technological rarity can be found. If other places built bridges across rivers, Hamburg has to opt for a tunnel to allow large sea-going vessels to pass. St. Pauli is connected to Steinwerder by two tunnels that can only be accessed by elevator. The four elevators that take you down 24 metres to the tunnel running under the Elbe are located in the tunnel’s historic building. Between 5:30 am and 8 pm on working days the tunnel is open for cars. It is free of charge for pedestrians and bikers. You can also take a ferry to the other side, which is also quite convenient. The city’s water buses even accept public transport passes and tickets for the appropriate tariff zone. Some shuttle across the river, others take you to different parts of the city’s waterfront. Blankenese, originally a fishermen village, is one of the districts worth visiting. Once you set foot on the pier, a sailor serves you a first-class hot punch or an incredibly small beer. It is said that in Hamburg you can be served a beer in a shot glass. It’s not far from the truth. NAVAL GASTRONOMY

Talking of food and drink, Hamburg has its own specialities. You haven’t been to Hamburg if you haven’t had Labskaus, a sturdy Eintopf stew embodying the city’s naval tradition. In the distant past, large sail▶


www.frey-wille.com vienna, austria

Praha: Havířská 3 - Na Příkopě 15 | Tel. +420 272 142 228 Prague Airport, Terminal 1 – Gate A | Tel. +420 220 114 237


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

boats had to carry stocks to last months, and Labskaus was ideal. It can be served with pickled herrings, fried eggs, or a gherkin, and is washed down with beer or Schnapps. You should also consider trying the local eel soup.

IT IS CLEAR WHAT HAMBURG’S ADVANTAGE IS: ITS TRADITION AND HISTORY MEAN THE CITY IS OPEN AND PACKED WITH POSSIBILITIES.

▴ Je libo piknik v trávě s půvabnou siluetou majáku v pozadí? Would you care for a picnic with a pretty silhouette of a lighthouse in the background?

Nelze však zapomínat na okolí města, které zdaleka netvoří jenom Labe a hráze kolem něj. Skutečná příroda se dá zažít v národním parku Hamburgisches Wattenmeer. V rozsáhlých mořských mělčinách můžete podnikat úchvatné procházky za houfy tuleňů nebo tisícihlavými hejny divokých hus. Velká přednost Hamburku je nasnadě: díky své tradici a historii je to město otevřené a plné možností. Ať už přijíždíte za byznysem, kulturou nebo na výlet, bude se vám tady líbit. I když místní starousedlíci dokážou být i nevlídní a skoupí na slovo, nakonec to stejně myslí dobře. Město je navíc plné lidí z ostatních částí Německa i z ciziny. Proto působí jedinečným kosmopolitním dojmem.

TO HAMBURG WITH CZECH AIRLINES From Prague to Hamburg daily except Sundays at 7:05 am, daily except Saturdays also at

St. Pauli is first and foremost a district of fun and entertainment, however. Reeperbahn is a world-famous street that was a magnet for the visiting sailors. And there’s no denying that St. Pauli’s red-light district can match Amsterdam’s. We should not forget the city’s outskirts, which are so much more than just the Elbe and the surrounding dykes. For genuine countryside, go to the Hamburgisches Wattenmeer national park. Take a walk through its extensive shallows and see seal colonies and thousands of wild geese. It is clear what Hamburg’s greatest advantage is: its tradition and history mean the city is open and packed with possibilities. Whether you are coming for business, culture or just a day out, you will like it here. Although the locals can be gruff and taciturn, in the end they mean well. The city is also full of people from other parts of Germany and from abroad, giving it a unique cosmopolitan feel.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

CZECH AIRLINES’ TIPS

Co ochutnat? Nepohrdnout currywurtstem. Právě z Hamburku totiž tato kořeněná klobása pochází. Povinné jsou nesčetné mořské speciality. Ať už eintopf zvaný labskaus nebo platýs na finkenwerderský způsob.

What to taste? You must try currywurst, a spicy sausage originated in Hamburg. Experiencing various kinds of seafood is a must, be it the Eintopf called Labskaus, or Finkenwerder plaice.

Kam vyrazit? Zkuste podniknout okružní plavbu hamburskými doky a přístavem, na přístav se podívat i ze su chozemské perspektivy a zajít na rybí trh do Altony. Nezůstávejte jenom ve městě a vyrazte podél Labe nebo k moři.

Where to go? Take a cruise round Hamburg’s docks and harbour, see the harbour from dry land and go to the fish market in Altona. Do not just stay in the city: take a trip down the Elbe or head out to sea.

Jak zapadnout?

How to blend in? Hamburg will accept you just the way you are. Do

5:55 pm, on Saturdays at 6:10 pm. Back on Sunda-

Hamburk vás přijme takové, jací jste. Nenechte se odradit určitou počáteční chladností

not be discouraged if the locals initially seem cold and aloof. Radiate confidence like someone brin-

ys at 8:15 am, daily except Sundays at 8:55 am and daily except Saturdays also at 7:35 pm.

a odměřeností místních. Vystupujte sebevědomě jako lidé, kteří přinášejí kus své vlastní kultury a jsou světaznalí. Takový je totiž i Hamburk.

ging a piece of his own culture and sophistication. Because that is what Hamburg is like.

32


Nový TAG Heuer boutique New TAG Heuer boutique opened V

pražské Pařížské ulici byl otevřen první TAG Heuer boutique – obchod, kde najdete výhradně zboží značky TAG Heuer – v České republice. Je druhý největší v Evropě. Můžete si zde vybrat ze široké nabídky hodinek a chronografů od sportovní TAG Heuer Formula 1 po elegantní TAG Heuer Grand Carrera v růžovém zlatě, zastoupeny jsou všechny modelové řady: Aquaracer, Link, Monaco, Carrera, Silverstone, Formula 1, Golf Watch, Grand Carrera. Na podzim se bohatý výběr rozroste o zcela výjimečné modely jako například Mikrograph nebo Monaco V4, které bude k vidění poprvé v České republice. Sortiment doplňuje i další zboží ve vynikající kvalitě, na kterou jsme u výrobků TAG Heuer zvyklí. Najdete tu sluneční brýle a telefony ze špičkových materiálů v avantgardním high-tech stylu i módní doplňky ve stylu retro, třeba repliky kožených tašek a bund z dob slavného Le Mans movie. Samozřejmostí je příjemný a odborně vyškolený personál, příjemné prostředí a příjemné ceny.

T

he first TAG Heuer boutique opened in the Prague’s most glamour street – Pařížská. The Prague’s outlet is the first of its kind in the Czech Republic and the second biggest in Europe just after TAG Heuer boutique in London. You can choose here from the wide offer of watches and chronographs starting from the sporting TAG Heuer Formula 1 line to elegant TAG Heuer Grand Carrera in rose gold. All model series can be found on the outlet’s shelves – Aquaracer, Link, Monaco, Carrera, Silverstone, Formula 1, Golf Watch, Grand Carrera. In autumn, the recent wide offer will even further expand with addition of quite rare models such as Mikrograph or Monaco V4, displayed in the Czech Republic for the very first time. The watch product lines are accompanied by other excellent quality items. You can choose from a wide range of sunglasses and mobile phones, leather bags and jacket replicas from famous Le Mans movie time. Naturally, this new shop will welcome you with pleasant and competent staff, pleasant atmosphere and pleasant prices.


| TÉMA | TOPIC Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia

Národní parky – pokladnice české přírody National parks – way to preserve Czech scenery


Česká příroda je krásná. Aby se z ní mohly

Czech countryside is beautiful. To preserve

těšit i další generace, jsou nejvzácnější

them for future generations, the most precious

a nejohroženější oblasti prohlášeny zákonem

and endangered areas have been legally declared

za národní parky. Díky tomu můžete navštívit

National parks, allowing us to visit remarkable

úžasné přírodní scenerie nebo pozorovat

sceneries, or watch endangered species that

ohrožené druhy zvířat, které by se jinak u nás

otherwise would not have been preserved in

už ve volné přírodě nevyskytovaly.

wilderness.


| TÉMA | TOPIC

UNDER THE RULE OF KRAKONOŠ The Krkonoše National Park (KRNAP) is the oldest national park in the Czech Republic; it officially opened in 1963. It extends to the regions of Trutnov, Semily and Jablonec nad Nisou. In 1992, KRNAP, including its Polish part, were classified part of the UNESCO Biosphere Reserves. UP TO THE TOP OF THE CZECH REPUBLIC

▴ Vrchol Sněžky, nejvyšší české hory, se vypíná až nad mraky Sněžka, the highest Czech mountain, rises up above the clouds

KDE VLÁDNE KRAKONOŠ Krkonošský národní park je na našem území tím nejstarším, vyhlášen byl už roku 1963. Zasahuje do okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Roku 1992 byly KRNAP i jeho část na polské straně zařazeny do sítě biosférických rezervací UNESCO. AŽ NA VRCHOL ČESKA

Nádherný panoramatický výhled na celé Krkonoše odmění všechny dobyvatele naší nejvyšší hory Sněžky (1602 m n. m.), jejímž vrcholem prochází česko-polská hranice. Chloubou českého území je nová poštovna navržená architekty Martinem Rajnišem a Patrikem Hoffmanem, kteří ji pojali jako dřevěnou skládačka sestávající z dvaceti tisíc dílů. Poštovna má přiděleno svoje vlastní poštovní směrovací číslo, poslat odsud pohled s unikátním razítkem můžete od 9 do 17 hodin. Ideálním výchozím místem výletu na Sněžku je horské středisko Pec pod Sněžkou. Pokud se vám nechce šlapat celou cestu pěšky, můžete využít přímo z Pece dvousedačkovou lanovou dráhu. Na Růžovou horu (1354 m n. m.) trvá jízda jedenáct minut, tady přestoupíte a za dalších třináct minut jste na vrcholu Sněžky. Lanovka je za příznivého počasí (do rychlosti větru 54 km/hod.) v provozu denně od 8 do 18 hodin. KDE PRAMENÍ LABE

Pramen největší české řeky vyvěrá na Labské louce, ležící v těsné blízkosti státní hranice s Polskem. Vydat se sem můžete například z Horních Míseček přes Medvědín a romantický, 148 metrů vysoký Pančavský vodopád.

All of those who conquer the highest mountain in the Czech Republic, Sněžka, (1602 m), cut in half by the Czech-Polish border, are rewarded with a beautiful panoramic view of the entire Giant Mountains (Krkonoše). The Czech side has recently obtained a new pride: a post office (Poštovna) designed by architects Martin Rajniš and Patrik Hoffman, conceived as a twenty-thousand-piece wooden puzzle. The post office has its own ZIP code, and post cards with a unique stamp can be sent from here every day, from 9 to 17. The mountain resort Pec pod Sněžkou is an ideal starting point for a hike to Sněžka. If you do not feel like walking all the way up, you can use a two-seater lift from Pec pod Sněžkou. It takes 11 minutes to get to the Růžová Mountain (1354 m) and, after changing, further 13 minutes to the top of Sněžka. In good weather (maximum wind speed 54 km/h) the lift operates every day from 8 to 18. WHERE THE ELBE STARTS

The largest Czech river originates at Labská louka (the Elbe Meadow) right next to the Czech-Polish border. It can be reached, for example, from the town of Horní Mísečky via Medvědín Mountain and the romantic 148-meter Pančava Waterfall. NOVOSAD GLASSWORKS IN HARRACHOV

Established in the beginning of the eighteenth century, the glassworks preserved its traditional production, as showed during guided tours. The glassworks further include a glass museum, mini-brewery with a restaurant and a hotel with a relaxing beer spa to be enjoyed after a demanding hike.

JUST LIKE THE ALPS, ONLY SMALLER Established in 2000, the Bohemian Switzerland National park is the newest national park in the Czech Republic. It is located in the northern part of the Ústí nad Labem region, close to the Czech-German border.

SKLÁRNA NOVOSAD V HARRACHOVĚ

Sklárna z počátku 18. století si zachovala tradiční způsob výroby, který je k vidění v rámci exkurze po sklárně. Součástí areálu je také muzeum skla, minipivovar 36

THE GATEWAY TO THE BOHEMIAN SWITZERLAND

Pravcicka Gate is the largest natural arch rock in our continent and is quite rightfully the symbol of the re-


| TÉMA | TOPIC

s restaurací a hotel s pivními lázněmi, v nichž lze po náročné túře příjemně relaxovat.

TAK TROCHU ZMENŠENÉ ALPY Národní park České Švýcarsko byl založen v roce 2000 a je tak nejmladším parkem na území České republiky. Nalezneme jej v severní části Ústeckého kraje u státní hranice s Německem. VSTUPNÍ BRANOU DO ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Pravčická brána je největší přirozenou skalní branou na našem kontinentu a po právu tvoří symbol celé oblasti. Její rozměry jsou úctyhodné – rozpětí oblouku u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka 7 až 8 m a minimální tloušťka čítá 3 m. Návštěvníci mohou obdivovat krásu impozantního skalního útvaru z okolních vyhlídek nebo posedět přímo pod tímto pískovcovým gigantem. Z důvodu ochrany brány před poškozením pod náporem velkého množství návštěvníků byl přístup na ni uzavřen. K Pravčické bráně neodmyslitelně patří výletní zámeček Sokolí hnízdo, který původně sloužil významným hostům rodu Clary-Aldringenů. Dnes funguje v přízemí stylová restaurace s původním zdobením dřevěných stěn a stropu, v prvním patře se nachází muze-

37

gion. Its dimensions are impressive – at the bottom the arch spans over 26.5 meters, the opening is 16 meters high, with maximum width of 7–8 meters and minimum thickness of 3 m. The beauty of the towering rock formation can be admired from a few viewpoints, or directly from below this sandstone giant. The access to the top of the gate has been banned to protect the gate from potential damage caused by a large number of visitors. Originally accommodating important guests to the Clary-Aldringen family, the small chateau Sokolí hnízdo (the Falcon’s Nest) is today an inherent part of the Pravcicka Gate. Currently, there is an originally decorated restaurant with wooden walls and ceilings on the ground floor, and a park museum on the first floor. The entire complex is open daily from 10–18. RUZOVSKY HILL

The basalt hill is located 2.5 km southeast from the Růžová village. With its 619 metres it is the highest peak of the Bohemian Switzerland National Park. Its slopes are decorated with many plants, including pepper root, lungwort, mountain melick and ferns. In 1973, this rich botanical island within the region became a nature preserve.

▾ Projížďka soutěskami řeky Kamenice v Českém Švýcarsku A ride in the Kamenice river gorge in the Bohemian Switzerland


| TÉMA | TOPIC

EXPLORING THE BEAUTY OF ŠUMAVA The Bohemian Forest (Šumava) National Park is the largest park not only in the Czech Republic but also in Central Europe. It extends along the Czech-German and Austrian border, from the town of Železná Ruda to Zvonková by the Lipno Lake. It contains the most beautiful and most valuable parts of the Bohemian Forest. THE OTTER TRAIL

▴ Historický dvorec Antýgl patří k perlám Šumavy Historic courtyard of Antýgl is one of the pearls of Sumava

um národního parku. Skalní komplex je přístupný denně od 10 do 18 hodin. RŮŽOVSKÝ VRCH

Tento čedičový masiv najdete 2,5 km jihovýchodně od obce Růžová. Při výšce 619 m je nejvyšším vrcholem Národního parku České Švýcarsko. Jeho stráně zdobí například kyčelnice, plicník, strdivka či kapradina laločnatá. V roce 1973 byl vyhlášen tento botanický ostrov kraje za přírodní rezervaci.

PUTOVÁNÍ ZA KRÁSAMI ŠUMAVY Národní park Šumava je největším národním parkem nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Rozkládá se podél státní hranice s Německem a Rakouskem od Železné Rudy po Zvonkovou u přehradní nádrže Lipno a zahrnuje nejkrásnější a nejcennější partie Šumavy.

One of the most beautiful hikes of the Bohemian Forest is undoubtedly the nature trail Povydří between two villages, Antýgl and Čeňkova pila. Winding along the river Vydra, this convenient trail is suitable even for prams and wheelchairs. Originally it was used to transport timber. The tributaries to the river originate in large peat bogs, thus giving the water its dark rusty colour. In the beginning the river is relatively calm, but gradually it gains power and changes into a wild roaring stream with rapids and even small waterfalls. Approximately half way down the trail you find Turner Chalet, a stylish log cabin from the late 1930s, offering refreshment and even accommodation. The trail ends at Čeňkova Pila. To see the tour of a local water plant, currently offering an exhibition about the past and present use of water resources in the Bohemian Forest, is a must for all oldtechnology lovers. WOOD FROM THE BOHEMIAN FOREST WENT TO IMPERIAL VIENNA

Just a short walk from Antýgl is the Schwarzenberg navigational canal built between 1789 and 1822 to transfer tree trunks from inaccessible areas of the Bohemian Forest to Vienna. The most attractive parts of this technological marvel are connected by a nine-kilometre nature trail. In tourist season one can watch demonstrations of timber-rafting; this attraction can be ordered on request.

VYDŘÍ STEZKOU

VISIT TO THE ANIMAL KINGDOM

Jednou z nejkrásnějších tras šumavskou přírodou je bezpochyby naučná stezka Povydří vedoucí z osady Antýgl do Čeňkovy pily. Pohodlná cesta, vhodná i pro kočárky či vozíčkáře, se vine podél říčky Vydra a původně sloužila ke svážení dřeva. Protože potoky napájející Vydru vytékají z rozsáhlých rašelinišť, má voda v řece temně rezavou barvu. Zpočátku relativně klidný říční tok nabírá postupně spád a mění se v divoký hučící proud, na němž vznikají nejen peřeje, ale i menší vodopády. Přibližně v polovině naučné stezky stojí Turnerova chata, stylová roubenka z konce třicátých let, v níž se můžete občerstvit nebo se i ubytovat. Stezka končí v Čeňkově pile, kde je pro všechny milovníky staré techniky připravena prohlídka vodní elektrárny, v níž je nyní

The observation point Velký Bor is a large cabin for approximately 30 persons with one window designed for photographers. If lucky, visitors can spot a wide range of animals, from stags and roe-deer, to wild boar, bobcat, fox or badger, and a variety of birds. During the approximately two-hour excursion visitors are not allowed to leave the building. This activity is free of charge; however, it must be booked in advance at the information centre Rokyta.

38

SMALL YET NICE To this day, the Podyjí National Park is the only park in Moravia and its area of 63 km2 makes it the smallest national park in the Czech Republic. It extends ▶


| TÉMA | TOPIC

zpřístupněna expozice „Šumavská energie“ o historii a současnosti využívání šumavských vodních zdrojů. DŘÍVÍ ZE ŠUMAVY PUTOVALO AŽ DO CÍSAŘSKÉ VÍDNĚ

HEATH FULL OF SCENTS AND SOUNDS

Jen kousek od Antýglu se nachází Schwarzenberský plavební kanál, který byl postaven v letech 1789 až 1822 s cílem dostat kmeny pokácených stromů z nepřístupných oblastí Šumavy až do Vídně. Nejatraktivnější části tohoto unikátního technického díla spojuje devět kilometrů dlouhá naučná stezka. V sezoně se zde předvádějí ukázky plavení dříví, tuto atrakci je možné si objednat i na zakázku.

The largest heath in Podyjí is called Havraníky Heath and is located to the southwest of Znojmo. Dense forests that grew here in the distant past were felled in the Middle Ages and the land was used as pasture for cattle. Heather and a number of thermophilic steppe plants began to flourish in the pastures. Nowadays, green lizards, praying mantis and a rare species of red spiders can be spotted here.

NA NÁVŠTĚVU ZA ZVÍŘÁTKY

THE BAROQUE PEARL OF VRANOV

Pozorovací místo Velký Bor tvoří dřevěný srub pro přibližně třicet osob, jehož jedno okno je přizpůsobeno pro fotografy. Návštěvníci zde při troše štěstí mohou spatřit široké spektrum zvířat od jelenů a srnců přes prase divoké, rysa, lišku či jezevce až po celou řadu ptáků. Exkurze trvá asi dvě hodiny a v jejím průběhu není možné objekt opustit. Pozorování je bezplatné, nezbytné však je se na ně dopředu objednat v informačním středisku Rokyta.

Vranov chateau is one of the most remarkable secular buildings of the Central European Baroque. It is located at the southern border of the country and its original purpose was to contribute to the local defence system. It was rebuilt into its present form after a devastating fire in 1665 by the Counts of Althann. Its exhibition is divided into several sectors; we recommend the most the first one with its seventeen-century monumental Althann Ancestors hall, one of the finest examples of European Baroque architecture.

MALÝ, ALE HEZKÝ Národní park Podyjí je dosud jediným parkem na území Moravy a se svou rozlohou 63 km2 je nejmenším národním parkem v České republice. Rozkládá se podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. VŘESOVIŠTĚ PLNÉ VŮNÍ A ZVUKŮ

Největší vřesoviště v Podyjí se jmenuje Havranické a najdete je jihozápadně od Znojma. V dávné minulosti rostly v těchto místech husté lesy, které byly v období středověku vykáceny a půda se využívala jako pastviny pro dobytek. Na pastvinách se začalo dařit vřesu a řadě teplomilných stepních rostlin. Zahlédnout tu můžete zelené ještěrky, kudlanku nábožnou či vzácného pavouka stepníka rudého. VRANOVSKÁ BAROKNÍ PERLA

▶ Barokní zámek Vranov ční hrdě na skále nad Dyjí The Baroque chateau of Vranov towers proudly on a cliff above the Dyje River

along the Thaya (Dyje) river in the 40-kilometer meandering valley between two towns, Vranov nad Dyjí and Znojmo.

Zámek Vranov nad Dyjí patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Původně byl vybudován při jižní hranici země jako jeden z prvků podyjské obranné soustavy, současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Expozice je rozdělena do několika návštěvních okruhů, z nich doporučujeme navštívit hlavně ten první, který zahrnuje monumentální sál předků rodu Althannů z konce 17. století, patřící do klenotnice evropského barokního stavitelství. 40


| KOMPAS | COMPASS

Praha

Vysočina

Vysočina Vysočina region Moravská orlice, ježek, plody

The Moravian eagle, the hedgehog, the

jeřábu a český lev – to jsou symboly

rowanberry and the Bohemian lion – these

ve znaku kraje Vysočina,

are the heraldic symbols of the Vysočina

rozkládajícího se v oblasti

region, spreading across the landscape of

Českomoravské vrchoviny.

Bohemian-Moravian Highlands.

Toto území, pokryté původně neprostupným pralesem, bylo lidmi postupně proměněno v harmonickou kulturní krajinu s množstvím lesů, hájů, polí, luk a rybníků. Vysočina dnes nabízí návštěvníkům 2900 km značených turistických cest a 2250 km cykloturistických tras stejně jako velké množství kulturních památek, z nichž hned tři jsou zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

This area, originally covered in impenetrable woodland, has been gradually changed by human hand into a harmonious cultural landscape with a plethora of forests, groves, fields, meadows and fishponds. Today, Vysočina offers its visitors 2900 km of public paths and 2250 km of cycling tracks, as well as a considerable variety of cultural landmarks, three of which are on the UNESCO World Heritage list.

42


| KOMPAS | COMPASS

Naučná stezka věnovaná mravencům A nature trail dedicated to ants Na tříkilometrové trase po lesních cestách přírodní památky Šebeň jsou mraveniště téměř na každém kroku. Proč se právě zde nacházejí tak četné mravenčí kolonie, sice ochranáři z Velkomeziříčska nevědí, i tak se ale mohou pochlubit unikátní mravenčí stezkou. A to nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Na dvanácti informačních panelech rozestavených podél trasy se návštěvníci dočtou zajímavosti z mravenčí říše, a to včetně toho, jak se mravenci živí nebo kolik jich žije v mraveništi vystavěném za půl roku. On a three-kilometre trail along the forest paths of the natural monument of Šebeň there are anthills at virtually every step. Environmentalists from the district of Velkomeziříčsko do not quite know why there are so many ant colonies in this area, but they are proud to be able to present a unique ant trail. Unique not only in the Czech Republic, but the whole of Central Europe. Twelve information panels along the trail provide visitors with interesting details from the ant empire, including how ants feed and how many live in an anthill built in half a year.

Telč Telč Původně vodní pevnost s gotickým hradem prošla od 14. století pod rukama italských řemeslníků výraznými změnami až k půvabnému renesančnímu městu. Historické centrum města patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na Moravě a v roce 1992 bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Každým rokem se zde na přelomu července a srpna koná jeden z nejstarších hudebních festivalů v Česku – Prázdniny v Telči. Městem zní hudba, pořádají se tady divadelní představení i výtvarné dílny a výstavy. Originally a water fortress with a Gothic castle in the 14th century, this site was moulded by the able hands of Italian craftsmen into its present guise of a charming Renaissance town. The historic centre is one of the most precious urban heritage sites in Moravia; and in 1992 it was added to the UNESCO World Heritage list. Every year between July and August, one of the eldest Czech music festivals takes place here – Holidays in Telč. The town is alive with the sound of music; there is also a theatre festival and art workshops and exhibitions.

43


| KOMPAS | COMPASS

Největší věžní hodiny v Evropě The biggest clock tower in Europe Při kostele sv. Martina v Třebíči stojí městská věž s hodinami, jež jsou největší svého druhu v Evropě. Od roku 1997 jsou zpřístupněny veřejnosti, návštěvníci se k nim dostanou vnitřkem věže, po schodech vedoucích na ochoz. Zblízka si tak můžou prohlédnout čtyři smaltované číselníky o průměru 550 cm, které pohání pět mechanických hodinových strojů. Kromě ohromných věžních hodin má Třebíč i další významné památky, jako jsou např. Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. St Martin’s Church in Třebíč boasts a clock tower with the biggest clock of its kind in Europe. It has been open to visitors since 1997, accessed via steps on the inside of the tower leading onto the gallery. You can take a close look at the four enamelled dials, each 550 cm in diameter, powered by five mechanical clockworks. Apart from the huge clock, Třebíč boasts a variety of other significant monuments, such as the Jewish quarter and the Basilica of St Prokopius, another UNESCO World Heritage site.

Pelhřimov – město rekordů Pelhřimov – the city of records V půvabné krajině Českomoravské vrchoviny leží královské město Pelhřimov, známé například Muzeem rekordů a kuriozit. Jedinečné výkony českých a světových rekordmanů, z nichž někteří jsou zapsaní i v Guinnessově knize rekordů, si lze připomenout v hlavní expozici. Nejmenší Monu Lisu, vytvořenou ze zrnek rýže, nebo největší obraz kreslený pastelkami pak naleznete v expozici Zlaté české ručičky. Rekordmanem se ale můžete stát i vy. Stačí se během rekordních víkendů zúčastnit soutěže vypsané na daný měsíc. A disciplín se bát nemusíte – rychlostní oblékání čepic, navlékání jehel nebo sestrojení papírového parníku na čas zvládne opravdu každý. The royal city of Pelhřimov, known for its Museum of Records and Curiosities, is located in the charming landscape of Českomoravská vrchovina. Unique achievements of Czech and world record holders, some of which feature in the Guinness Book of Records, are commemorated in the main exposition. You will find the smallest Mona Lisa created from grains of rice or the biggest picture ever drawn with crayons in the Czech section. You can also become a record holder yourself. All you need is to take part in the competitions on the record-breaking weekends of the given month. And don’t be afraid of the disciplines – anyone can don a cap, thread a needle or fold a paper boat. 44


! ! !" # $ % & ' ( ) ' " * + ' & , $

-$%&'()' /%42*+3

"""!.)/.0!)$$01'#/)2'*,03%4 This project is co-financed by ERDF funds.

Come to Slovakia, because it is: !" K%*.0%$L0'2L02,! !" #4+H+)#)2M9042L)#/%&,+,L0'2L042#H%)$,L !" ,'#30*%0,?H$%+,0L4,0*%0)*N#0/,2*+'$0$%/'*)%2 !" '11%+L'K$,03,*0/%J3 !" +)/.0)20.)#*%+390K4*0!)*.0'02,!0#H)+)* !" M,24)2,0'2L0!,$/%G)2M

Fly now directly to Poprad

SLOVAK TOURIST BOARD OFFICE 5)$#(60789077:0::00;+'.'0790<= *,$">1'?@0ABC:>CCB0DB80:EC ,FG')$@0#'/+H+'.'I#,J2'G"/J


| KOMPAS | COMPASS

CHKO Žďárské vrchy Protected landscape area of Žďárské vrchy Nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny se spoustou turisticky zajímavých míst a řadou kulturních památek. Pramení zde několik řek, jako např. Sázava, Svratka či Chrudimka. Typickou zdejší přírodní památkou jsou rulové útvary vzniklé zvětráváním nebo balvanité sutě. Cenná jsou také rozsáhlá rašeliniště a vlhké louky, na kterých se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Téměř polovinu ze 709 km² Žďárských vrchů pokrývají hluboké lesy, v krajině se dále střídají louky, pastviny, pole či rybníky. Krásné území Žďárských vrchů lze poznat prostřednictvím čtyř naučných stezek: Babín, Dářko, Žákova hora-Tisůvka a Krajem Chrudimky. This is the most varied part of Českomoravská vrchovina, featuring a great many tourist attractions and cultural heritage sites. The sources of the Sázava, Svratka and Chrudimka rivers are found here. Typical local natural heritage sites are characterized by gneiss formations created by erosion and boulder scree. Peat bogs and water meadows are home to a variety of protected and endangered species of plants and animals. Nearly half of the 709 km² of Žďárské vrchy is covered in thick woodland; there are also meadows, pastures, fields and ponds. The beautiful landscape of Žďárské vrchy can be explored along four nature trails: Babín, Dářko, Žákova Hora-Tisůvka and the Chrudimka Region trail.

Dům Gustava Mahlera v Jihlavě Gustav Mahler’s house in Jihlava Před téměř 151 lety se v Kalištích u Humpolce narodil Gustav Mahler, jedna z nejvýznamnějších osobností světové vážné hudby. Rodina se o pár let později přestěhovala za lepším živobytím do Jihlavy, kde je dnes ve Znojemské ulici č. p. 4 umístěna pamětní deska s hudebníkovým reliéfem. Dům, ve kterém Mahlerovi žili, byl v roce 2002 zrekonstruován a nyní slouží jako výstavní prostory stálé expozici odkazu neteře Gustava Mahlera, akademické sochařky They Weltner. Od roku 2006 je zde také umístěna Expozice Gustav Mahler a Jihlava. V přízemí domu je zřízena kavárna Cafe Mahler s interiérem ve stylu Mahlerovy doby, tj. přelom 19. a 20. století. Almost 151 years ago Gustav Mahler, one of the most eminent figures in classical music, was born in Kaliště near Humpolec. A few years later the family moved to Jihlava for better living conditions, and there is a plaque with the composer’s relief commemorating this at number 4, Znojemská Street. The house the Mahlers occupied was renovated in 2002 and is now the home of a permanent exhibition of the legacy of Gustav Mahler’s niece, sculptress Thea Weltner. Since 2006 there has also been an exposition Gustav Mahler and Jihlava. Café Mahler, featuring décor from Mahler’s time, the turn of the 20th century, occupies the ground floor. © Václav Hubata-Vacek, Mf Dnes, Profimedia 46


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N Text Pavel Loněk Foto Profimedia

Lvov

Na západ od východu Vhoďte do jednoho hrnce kulturní tradice a architektonické styly Polska, Rakouska, Ukrajiny i jižní

Evropy, pořádně promíchejte a dostanete Lvov. V téhle metropoli západníUkrajiny opravdu najdete kousek Vídně, Krakova, Florencie i Paříže.


Lviv

West of east Take the cultural traditions and architectural styles of Poland, Austria, Ukraine and south Europe, put

them in one melting pot, stir well, and youâ&#x20AC;&#x2122;ll get Lviv. This city in western Ukraine combines elements of Vienna, Krakow, Florence and Paris. â&#x2013;ś


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Historickým centrem Lvova se občas nese zadumaná saxofonová melodie The historic centre of Lviv sometimes vibrates with wistful saxophone melodies

HOLIDAYS CZECH AIRLINES ZVE… Vydejte se s námi za půvaby haličské kulturní metropole zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Pobyt přímo na míru vám připravíme v HOLIDAYS Czech Airlines. Kontaktujte nás na www.holidayscsa.cz.

P

rvní písemná zmínka o Lvově pochází z letopisu z roku 1256, kdy hořelo město Chelm vzdálené 180 kilometrů severozápadně. V dobovém záznamu se uvádí, že plameny byly vidět až ve Lvově. Ten byl postaven jako hlavní město Haličsko-volyňského knížectví a za svůj vznik vděčí haličskému knížeti Danilovi, který město pojmenoval po svém synovi Lvovi. Jak šla historie, byla tato chudá oblast součástí hned několika státních celků. Původní Haličsko-volyňské knížectví přešlo roku 1349 po dobytí města Kazimírem Velikým pod nadvládu Polska a pod ní zůstalo až do prvního dělení Polska v roce 1772, kdy Halič připadla Rakousku-Uhersku. V letech 1918–1939 se zase vrátila pod Polsko a v roce 1939 byla násilně připojena k Sovětskému svazu. Od roku 1991 je Halič součástí Ukrajiny.

T

he first written record of Lviv appeared in a 1256 chronicle, when there was a fire in the town of Chelm 180 km to the northwest. This record states that the flames were seen from as far away as Lviv. It was built as the capital of the Principality of Galicia-Volhynia and owes its existence to the Galician prince Danilo who named the city after his son Leo. Throughout history this poor region has been part of several states. In 1349, after the town was conquered by Casimir the Great, it came under the domination of Poland, where it remained until the first partition of Poland in 1772 when Galicia joined the Austro-Hungarian Empire. In 1918 Galicia was reunited with Poland, only to be forcibly annexed by the Soviet Union in 1939. Galicia has been part of Ukraine since 1991.

CENTRUM MĚSTA CHRÁNÍ UNESCO

UNESCO-PROTECTED CITY CENTRE

Lvov je považován za nejsvobodomyslnější ukrajinské město. Je prozápadní a většinou protiruský. To ale nic nemění na faktu, že tady na ulicích pořád ještě jezdí žigulíky i volhy z dob sovětského impéria a na fasádách některých domů jsou namalovaní pionýři. Vedle už ale stojí McDonald. Městem se táhne 650 metrů dlouhá hlavní třída prospekt Svobody, na jejímž jižním okraji stojí honosná Lvovská opera. Svou lóži v ní měl i rakouský mocnář František Josef. Od opery se půvabnou pavučinou středověkých uliček dosta-

Lviv is considered the most open-minded city in Ukraine. It is largely pro-Western and anti-Russian. Nevertheless, its streets are still crisscrossed by Zhiguli and Volga automobiles from the time of the Soviet empire and some façades bear paintings of Soviet pioneers, right next to a McDonald’s. The city is traversed by a 650 m long boulevard called Freedom Prospect, with the spectacular Lviv Opera at its southern end. Even the Austrian monarch Franz Joseph had a box there. A charming web of medieval streets takes

50


*KOUZLO KRÁSY / LÁSKA

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE 17. LISTOPADU 2 / PRAHA 1 OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ 10 —18H / ÚTERÝ 10 —19H MUSEUM OF DECORATIVE ARTS IN PRAGUE 17. LISTOPADU 2 / PRAGUE 1 OPEN DAILY EXCEPT MONDAYS 10 AM — 6 PM / TUESDAYS 10 AM — 7 PM

WWW.UPM.CZ

GLAMOUR / DÁMSKÁ SPOLEČENSKÁ MÓDA 1950 — 2010 ZE SBÍREK UPM 12. KVĚTNA — 4. ZÁŘÍ GLAMOUR / WOMEN‘S FORMAL AND EVENING WEAR 1950 — 2010 FROM THE COLLECTIONS OF UPM MAY 12 — SEPTEMBER 4

VÝSTAVA PŘEDSTAVUJE VÝBĚR PADESÁTI DÁMSKÝCH SPOLEČENSKÝCH ODĚVŮ ČESKÉ I ZAHRANIČNÍ PROVENIENCE, KTERÉ VZNIKALY V PRŮBĚHU MINULÝCH ŠEDESÁTI LET. SEZNAMUJE S HLAVNÍMI MÓDNÍMI TRENDY A ZÁKLADNÍMI TYPY SPOLEČENSKÝCH ODĚVŮ (NAPŘ. KOKTEJLOVÉ ŠATY, TZV. MALÉ ČERNÉ, PLESOVÉ ŠATY ATD.). VÝVOJ V POSLEDNÍCH DVACETI LETECH DOKUMENTUJE PŘEDEVŠÍM AUTORSKÁ MODELOVÁ TVORBA ČESKÝCH NÁVRHÁŘŮ. SOUČÁSTÍ VÝSTAVY JE SOUBOR PŘEDNÁŠEK, KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK I DALŠÍ AKTIVITY. THE EXHIBITION PRESENTS A SELECTION OF FIFTY WOMEN’S FORMAL AND EVENING GARMENTS OF CZECH AND FOREIGN PROVENANCE, MADE OVER THE PAST SIXTY YEARS. FEATURED IN THE DISPLAY ARE THE MAIN FASHION TRENDS AND BASIC TYPES OF SOCIAL ATTIRE (FOR EXAMPLE, COCTAIL DRESSES, SMALL BLACK DRESSES AND BALL GOWNS). ORIGINAL FASHION MODEL OUTFITS BY CZECH DESIGNERS DOCUMENT THE ADVANCES IN CLOTHING OF THE LAST TWO DECADES. THE EXHIBITION WILL BE ACCOMPANIED BY A SERIES OF LECTURES, GUIDED TOURS AND OTHER ACTIVITIES.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▴ Půvabný Rynok s nádhernou renesanční radnicí přímo svádí k romantickým procházkám The charming Rynok with a beautiful renaissance city hall calls for romantic walks

nete na Rynok, čtvercové náměstí s renesanční radnicí. Během téhle procházky hned pochopíte, proč bylo krásné centrum města roku 1998 zapsáno na seznam chráněných památek světového dědictví UNESCO. Nad radnicí se tyčí 101 metrů vysoká radniční věž, kterou místní obyvatelé příliš nemilují. Nahradila totiž původní věž, o které se radní dohadovali, zda je staticky dobře zajištěna, tak dlouho, až nakonec spadla…

you form the Opera to Rynok, a rectangular square with a Renaissance town hall. This walk immediately explains why this beautiful city centre was added to the UNESCO list of world heritage sites in 1998. A 101-metre tower overlooks the city hall; it is rather unpopular with the locals as it replaced the original tower. The city council debated its structural integrity for so long that it finally collapsed…

VELIKONOCE STIHNETE ZA VÍKEND

HOLY WEEK AND EASTER IN JUST ONE WEEKEND

O Lvovu se mimo jiné mluví také jako o městu kostelů. Nedaleko Rynku stojí Arménský dóm ze 14. století, ukrytý na jednom z nádvoří a využívaný arménskou menšinou. Je nenápadný, snad i zaprášený a omšelý, ale ve městě působí příjemně exoticky. Takhle daleko na západ od Arménie se zachoval jen ve Lvově. Dominikánský kostel (1749–1764) zasvěcený Božímu tělu byl

Among other names given to Lviv, it is often dubbed the city of churches. Hidden in a courtyard and used by the Armenian minority, the Armenian Cathedral from the 14th century, located close to the Rynok, is unobtrusive and somewhat dusty and dingy, but also agreeably exotic. Lviv is the only city this far west of Armenia with a similar cathedral. The construction of the Do-

52


industrial parks warehouse, production and administrative space

developed by vgp www.vgpparks.eu

c zech republic – slovakia – hung ary – romania – e s tonia – l at via

ASK FOR MORE THAN ORDINARY PREMISES


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

▶ Ve městě potkáte na jednom místě relikty dávné i poměrně nedávné historie In the town, remnants of both ancient and rather recent history can be seen in one place

postaven nákladem polského hejtmana Josefa Potockého a je jednou z nejcennějších památek barokní architektury na Ukrajině. Římskokatolické katedrále se ve Lvově říká polská, protože se římským katolíkům vždycky přezdívalo polští katolíci. Ve Lvově vedle sebe žijí dvě nejsilnější křesťanská náboženství – římskokatolické a řeckokatolické. Obě náboženství jinak slaví zmrtvýchvstání Krista, a tak můžete zažít jednu kuriozitu. O jednom víkendu stihnete celý velikonoční týden! Jedni farníci si připomínají Bílou sobotu a den nato ti druzí slaví Květnou neděli… ČESKÁ STOPA JEŠTĚ NEVYCHLADLA

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO LVOVA Z Prahy do Lvova v pondělí, středu, pátek a neděli v 11.35. Zpět ve stejné dny v 15.10.

TO LVIV WITH CZECH AIRLINES From Prague to Lviv on Mondays, Wednesdays, Fridays, and Sundays at 11:35 am. Back on the same days at 3:10 pm.

Halič byla vždycky chudá. A protože na začátku minulého století byla většina zdejších obyvatel negramotných, posílala sem rakouská monarchie hlavně Čechy, kteří se jako Slované na Haliči lépe domluvili než Rakušané nebo Maďaři. Češi tady stavěli školy, nemocnice a přispěli i ke kulturnímu povznesení oblasti. Ve Lvově pobýval například český novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský. Lidi i město si oblíbil i přesto, že na něj místní policejní komisař posílal do Vídně pravidelná hlášení. „Kdybych nebyl Čechem, byl bych snad nejraději Ukrajincem,“ říkával Borovský. Po vzniku Československa v roce 1918 se většina Čechů vrátila do nové vlasti, ale do dnešních dnů ve Lvově najdete například ulice Smetanovu, Masarykovu nebo Žižkovu, funguje tady i Česká beseda. Když půjdete kolem domu blízko Rynku, možná zaslechnete české národní písničky, které si asi zpívali vojáci za prv-

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ Co ochutnat? Nejtypičtějším ukrajinským jídlem jsou pelmeně a vareniky, závitky z kynutého nebo listového těsta plněné masem, špenátem nebo zelím a přelité smetanou. Kam vyrazit? Pokud budete mít čas, vydejte se na nedalekou Podkarpatskou Rus, do Koločavy, kde žil zbojník Nikola Šuhaj. Dvoulůžkový pokoj pořídíte za sto českých korun.

HOLIDAYS CZECH AIRLINES INVITES YOU Join us in exploring the charm of the Galician cultural capital, listed among the UNESCO

Co si přivézt? Dřevěné výrobky, nádobí, vařečky, lidový kroj, šperky nebo keramiku. Muže ale určitě potěší místí vodka zvaná horilka s příchutí fíků, brusinek nebo chilli papriček.

World Heritage sites. HOLIDAYS Czech Ai-

Jak zapadnout? Ukrajinci jsou přátelští, otevření lidé, rádi se s vámi pobaví, připijí si ukrajinským pivem nebo vodkou. Neodmítněte ani pozvání domů, je upřímné.

rlines will tailor your holiday to suit your wishes. Contact us at www.holidayscsa.cz.

54

minican Church of Corpus Christio (1749–1764) was financed by the Polish governor Józef Potocki. It is one of the most valuable monuments of baroque architecture in Ukraine. The Roman Catholic cathedral is nicknamed Polish, as Roman Catholics have always been called Polish Catholics in Lviv. The two most powerful Christian religions, Roman and Greek Catholicism, coexist in Lviv. Each religion celebrates the birth of Christ differently so, curiously enough, the whole Easter Week can be squeezed into one weekend: While some are celebrating Holy Saturday, the next day others have reached Palm Sunday… THE CZECH TRAIL IS STILL WARM

Galicia has always been poor, and since most of its population was illiterate at the beginning of last century the Austrian monarchy would dispatch Czechs here; they, as Slavs, were able to communicate with the local people easier than Austrians or Hungarians. The Czechs started building schools, hospitals and contributed to the cultural advancement of the area. For example, the Czech journalist and writer Karel Havlíček Borovský lived here for a time and became fond of the city and its people, despite being regularly reported to Vienna by the local police commissioner. He would publicly declare, “If I weren’t Czech, I‘d probably most like to be Ukrainian”. After Czechoslovakia was established in 1918, most Czechs left Lviv for their new home, but to this day some streets in Lviv are named after Smetana, Masaryk and Žižka, and the Czech cultural centre still works. When you pass a house near the ▶


NOVÝ MODELOVÝ ROK. NOVÝ MOTOR BOXER. NOVÉ CENY.

Kombinovaná spotřeba paliva 5,7-10,5 l/100 km, emise CO2 149-243 g/km. * Bonusy jsou platné na výprodej MR2010 do vyprodání zásob.

HLEDÁTE VÝKON, VZRUŠENÍ, PROSTOR, VŠESTRANNOST, JISTOTU V POHYBU 4x4?

OBJEVTE SUBARU AWD

Může vůz pojmout Vaši rodinu, přátele a vše potřebné, a zároveň být snadno ovladatelný na vozovce za každého počasí? Pokud si vyberete nové Subaru, můžete všechno. Jedinečná kombinace kompaktního a nízko položeného motoru SUBARU BOXER a podvozku Symmetrical All-Wheel Drive vám dává jistotu za každých podmínek. Dva systémy s perfektně vyváženým rozložením hmotnosti v podélné ose vozu, které pracují jako jeden a poskytují tak svižnost, ovládání a bezpečí, které si užijete jenom v Subaru.

Autorizovaní partneři Subaru ČR Brno, C & K, tel.: 547 136 215 Brno, MIJA AUTOCENTRUM, tel.: 545 245 277 České Budějovice, BALKAR, tel.: 387 240 727 Dvůr Králové, AC BOOM, tel.: 499 320 249 Frýdek-Místek, AUTOSALON FRÝDEKMÍSTEK, tel.: 558 432 872 Fryšták u Zlína, IVOS ZLÍN, tel.: 577 912 590 Hradec Králové, RADKO POLÁK  ILOS, tel.: 495 220 873 Jihlava, AUTO VYSOČINY, tel.: 567 322 536 Jíloviště, SRBA SERVIS, tel.: 255 717 011 Liberec, ILOS, tel.: 485 100 896 Olomouc, TRENDCAR, tel.: 585 700 977 Opava, DANCARS CZ, tel.: 553 719 296 Ostrava, SUBI STYL, tel.: 596 616 940 Plzeň, AUTWEC, tel.: 377 473 935 Plzeň, M. LIŠKA, tel.: 377 452 083 Praha 5, EMIL FREY ČR, tel.: 255 720 111 Praha 9, EMIL FREY ČR, tel.: 283 061 234 Praha 10, ALM, tel.: 271 961 283 Sedlčany, AUTO VERO, tel.: 318 875 297 Sokolov, ALGON PLUS - AUTO, tel.: 352 621 211 Ústí nad Labem, BETAHASE, tel.: 475 201 206

Financování s 0% navýšením!

www.subaru.cz


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

Rynok you may hear Czech national songs that used to be sang by the soldiers who fought for the Austro-Hungarian empire in Galicia in World War I. Czech writer Jaroslav Hašek has left an indelible imprint on Lviv. When you look over Rynok Square, with all the Ukrainian girls and women decked out in makeup and jewellery, there, on the Renaissance town hall you can see a commemoration of this legendary Bohemian and his work. In 2007 a bicycle rack in the form of Good Soldier Švejk was installed at the entrance to the City Hall to mark the occasion of the 140th anniversary of the Czech cultural centre. COFFEE SERVED BY LADIES WITH WHIPS

Lviv is the cultural centre of western Ukraine. The science-fiction writer Stanislav Lem, whose book Solaris was made into a movie by Andrei Tarkovsky, was born here. Another local, the pop singer Ruslana who became famous for her Wild Dances album, is a member of Ukraine’s parliament. Another famous native, the journalist and writer Leopold Sacher Masoch, gave his name not only to the sexual deviation masochism, but also to the stylish café Masoch in the city centre. Payment is collected in ladies’ shoes and guests can, on request, be tied up and whipped by a waitress in a garter belt. Where should a walk through Lviv end? The locals recommend the Stryjskyj Park founded in 1877. It is said that in its heyday the park was one of the most impres-

CZECH AIRLINES TIPS What to eat? The most typical Ukrainian food is pelmeni and vareniki, small rolls consisting of minced meat, spinach or sauerkraut wrapped in pastry and topped with cream. Where to go? If you have enough time, go to nearby Ruthenia, to Kolochava, where Nikola the Outlaw used to live. A double-room can be rented for CZK 100.

▴ Galantní muži ze staré školy tady ještě nevymřeli Here, old-school gentlemen have not died out yet

ní světové války, když jeli do Haliče bojovat za císaře pána a jeho rodinu. Nesmazatelnou stopu ve Lvově zanechal Jaroslav Hašek. Kdo se rozhlédne po Rynku, kde chodí nalíčené Ukrajinky s výraznými šperky, a pohledem zamíří k renesanční radnici, spatří tam vzpomínku na legendárního bouřliváka a jeho dílo. Od roku 2007 stojí před vchodem do radnice stojan na kola v podobě vojáka Švejka, který zde byl postaven při příležitosti 140. výročí České besedy. 56

What to bring back? Wooden products, pots and pans, wooden spoons, folk costumes, jewellery and ceramics. Men will love the local vodka called Horilka, flavoured with figs, cranberries and chilli peppers. How to blend in? The Ukrainians are friendly, open people, they like to chat and drink Ukrainian beer or vodka with their guests. Do not refuse an invitation to someone’s home, it is meant sincerely.


| D E S T I N A C E | D E S T I N AT I O N

KÁVU SERVÍRUJÍ DÁMY S BIČÍKEM

Lvov je kulturním centrem západní Ukrajiny. Narodil se tu třeba spisovatel sci-fi románů Stanisłav Lem, jehož knihu Solaris zfilmoval režisér Andrej Tarkovskij. V ukrajinském parlamentu pro změnu zasedá zdejší rodačka, popová zpěvačka Ruslana, která se proslavila albem Divoký tanec. Dalším lvovským rodákem je novinář a spisovatel Leopold Sacher Masoch, po němž je pojmenována nejen sexuální úchylka masochismus, ale také stylová kavárna Masoch v centru města. Na požádání tady hosta spoutají do okovů, útrata se vybírá do dámských střevíčků, a pokud o to zákazník stojí, servírka oblečená do podvazkového pásu ho seřeže bičem. Jak ve Lvově zakončit procházku? Místní doporučují Stryjský park založený v roce 1877, který prý svého času patřil k nejpůsobivějším v celém tehdejším Sovětském svazu. Je v něm soustředěna veškerá středomořská a stepní flóra celé Ukrajiny. Náš tip na závěr je ale jednoznačný: vystoupit na Zámeckou horu, sednout si do kavárny, objednat si pelmeně nebo vareniky a se sklenkou ukrajinského piva Obloň se dívat dolů na město. Za slunečného počasí dohlédnete ze Zámecké hory až k Podkarpatské Rusi. inzerce

sive in the entire Soviet Union. All of Ukraine’s Mediterranean and steppe flora can be found in the park. Our final tip, however, is clear: climb to the top of Castle Hill, sit in a café, order pelmeni or vareniki and watch the hustle and bustle with a glass of Ukrainian Oblon beer. In sunny weather, you can see all the way to Ruthenia.

▴ Místní ortodoxní kostel vypadá trochu, jako by ho navrhovali kubisté The local orthodox church looks a little as if designed by the cubists


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD Text Jana Kománková Foto Eva Řezáčová

Dana Blatná bez knih necestuje never travels without books

Je vlivnou osobností české literatury, aniž

She is an influential personality in Czech

cítí potřebu to halasně troubit do světa. Dana

literature without the need to trumpet it to the

Blatná působí jako jediná literární agentka

world. Dana Blatná is the only Czech literary

u nás, která se věnuje propagaci českých autorů

agent who consistently promotes Czech artists

v zahraničí. Zastupuje taková esa české

abroad. She represents such Czech literary aces

literatury, jako jsou Jiří Kratochvil, Michal

as Jiří Kratochvil, Michal Viewegh and Michal

Viewegh nebo Michal Ajvaz.

Ajvaz.

58


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

„N

“I

OHROŽENÝ DRUH

Many of us imagine the life of a literary agent as diverse and sociable, spent in the company of bohemian artists and the literary elite. The reality is little more ordinary, though. “My job consists mainly of writing and reading emails; more urgent or complicated issues are usually dealt with over the telephone. Of course, when possible I prefer personal meetings. I recommend authors or specific titles, provide reviews and other feedback from the Czech and foreign press, send out copies of books, and sometimes suggest translators. Striking deals, negotiating terms and

a podzim roku 2001 jsem začala pracovat v nakladatelství Petrov. Jeho majitel Martin Reiner chtěl nabídnout českým autorům, které vydával, nadstandardní péči v podobě propagace v zahraničí. Začínali jsme s touto činností prakticky od nuly, nebylo kde čerpat zkušenosti. Vždy mě ale bavilo zkoušet nové věci,“ popisuje Dana své začátky v profesi literární agentky. Dnes už pracuje sama za sebe. Oslovuje zahraniční nakladatelství, spolupracuje s překladateli, snaží se své autory ve světě co nejlépe prodat.

n autumn 2011, I started working in the Petrov publishing house. Its owner, Martin Reiner, wanted to give his authors special treatment of promotion abroad. We started this activity from scratch; we had nowhere to draw experience from. But I have always enjoyed trying new things,” says Dana about the beginnings of her career as a literary agent. Today she runs her own business. She speaks to foreign publishers, works with translators and does her best to sell her authors abroad.

▴ Dana Blatná zastupuje většinu špičkových autorů česky psané literatury Dana Blatná represents most top authors of Czech-language literature

ENDANGERED SPECIES

Pod profesí „literární agentka“ si mnozí z nás asi představí pestrý život ve společnosti bohémských umělců a literární smetánky. Realita je ale poněkud prozaičtější. „Moje práce sestává hlavně z e-mailové korespondence, urgentnější či zapeklitější záležitosti vyřizuji raději telefonicky. Pokud ale je ta možnost, samozřejmě preferuji osobní setkání. Doporučuji autory či konkrétní tituly, dodávám recenze a jiné ohlasy z našeho i zahraničního tisku, posílám výtisky knih, někdy navrhuji překladatele. Důležitou sou59


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

▴ xxx xxx

▴ Už deset let jsou knihy nejen Daninou velkou láskou ale také její profesí For ten years, books have been Dana’s passion but also profession

částí mé práce je uzavírání smluv, dojednávání podmínek a administrativa,“ uvádí Dana Blatná romantické představy na pravou míru. „V rámci České republiky jsem, pokud vím, jediná, kdo se zaměřuje na prodej zahraničních práv na současnou českou beletrii. Stejnou činností jako já se zabývá ještě Edgar de Bruin, překladatel z češtiny do holandštiny, který zastupuje zase jiné významné české autory. Jeho agentura Pluh má ale působiště v Holandsku.“ Hlavním důvodem, proč jsou literární agenti v České republice ohroženým druhem, je pochopitelně čeština, ve které píše drtivá většina místních autorů. „Handicap malého jazyka je opravdu velmi nespravedlivý. Ráda si čas od času přečtu různé veletržní novinky o uzavřených šesticiferných kontraktech například v anglicky psané literatuře a říkám si, co kdyby jednou…,“ zasní se Blatná. 60

handling paperwork are other important aspects of my job,” Dana Blatná corrects our romantic notions. “As far as I know, I am the only person in the Czech Republic who focuses on selling rights to contemporary Czech literature abroad. The translator from Czech into Dutch, Edgar de Bruin, is another agent who works in this field and represents other major Czech authors. However, his agency Pluh is based in the Netherlands.” The main reason why Czech literary agents are an endangered species is, of course, the Czech language, used by the majority of local authors. “This is the unfair handicap a small language is burdened with. From time to time I read in various trade fair bulletins about six-digit contracts that can be found in English-language literature, for example, and I say to myself, maybe one day...” Blatná says wistfully.


| OSOBNOST NA PALUBĚ | PERSONALITY ON BOARD

AGENTKA NA CESTÁCH

AN AGENT’S TRAVELS

K práci literárního agenta patří i cestování, v případě Dany Blatné jsou to hlavně evropská města. „Pravidelně se vydávám na nejdůležitější evropské knižní veletrhy – Frankfurt, Londýn, Lipsko. Ráda ale vzpomínám i na akce menšího rozsahu, např. na knižní veletrh v Budapešti či literární festival v německém Tübingenu. Ještě častěji jsem pak cestovala v době, kdy jsme žili s rodinou v irském Dublinu.“ Čtení samo je vlastně dosti samotářskou a uzavřenou činností, ale pro lidi z oboru je vzájemný osobní kontakt nesmírně cenný. Cestování a s ním spojené setkávání s autory a ostatními lidmi z literární branže představuje pro Danu jeden z největších benefitů její práce. Na otázku, bez čeho se na cesty nikdy nevydává, odpovídá okamžitě: „No přece bez knih.“

The work of a literary agent includes travelling, in Dana Blatná’s case mainly to major European cities. “I regularly go to the most important European book fairs – Frankfurt, London and Leipzig. But I also like to remember smaller events, such as the book fair in Budapest or the literary festival in Tübingen, Germany. I used to travel much more when I lived with my family in Dublin.” Reading is quite a solitary and lonely activity, yet for professionals from this field personal contact is extremely valuable. Travelling and meeting authors and other people from the industry is for Dana one of the greatest benefits of her work. When asked what she never leaves at home when travelling, she responds immediately: “Books.”

ÚSPĚCH NEPŘINÁŠÍ VŽDY VELKÉ PENÍZE

I díky misím Dany Blatné se o českých autorech začíná více mluvit v cizině. „S uspokojením sleduji úspěchy anglických překladů knih Michala Ajvaze. Jeho román Zlatý věk v překladu Andrewa Oaklanda je například aktuálně nominován na Best Translated Book Award, ocenění vyhlašované prestižní organizací Three Percent při univerzitě v Rochesteru. V německy mluvících zemích se daří Michalu Vieweghovi a Jiřímu Kratochvilovi, velmi solidní ohlas má zejména Vieweghova novela Andělé všedního dne a Kratochvilův román Slib. Koncem března převzala v Německu Radka Denemarková spolu s překladatelkou do němčiny Evou Profousovou cenu Usedomských literárních dnů, které jsou spojeny s významným hudebním festivalem.“ Přes nemalé úspěchy Dany Blatné nejde u této práce o žádné velké peníze. Agentura, kterou založila na mateřské dovolené, pro ni nikdy nebyla jediným zdrojem příjmů. „Na většinu hmatatelných úspěchů se dlouze čeká. Jen z provize za prodaná práva by se žilo těžko,“ shrnuje své zkušenosti beze stopy hořkosti v hlase sympatická brunetka, která kromě provozování vlastní agentury pracuje ještě v brněnském nakladatelství Host.

SUCCESS DOES NOT ALWAYS BRING BIG MONEY

It is partly thanks to Dana Blatná that Czech authors now have a growing presence abroad. “I have enjoyed following the successful English translations of Michal Ajvajz’s books. His novel The Golden Age translated by Andrew Oakland has been nominated for the Best Translated Book Award, an award launched by Three Percent, a prestigious organisation linked to the University of Rochester. In German-speaking countries, Michal Viewegh and Jiří Kratochvil are doing extremely well; Viewegh’s novel Angels of the Everyday and Kratochvil’s novel The Promise have been particularly well received. At the end of March, Radka Denemarková together with the Czech-German translator Eva Profousová received the Usedom Literary Days Prize, a prize linked to a major music festival.” Despite Dana Blatná’s considerable achievements, her work does not bring in large sums of money. She set up the agency while on maternity leave and it has never been her sole source of income. “The most tangible achievements come after a long time. It would be quite hard to live off commissions for book sales alone,“ this pretty brunette, who besides running her own agency works in the Host publishing house from Brno, sums up her experience without any trace of bitterness in her voice.

KUFR DANY BLATNÉ

DANA BLATNÁ’S SUITCASE

Balím si často na poslední chvíli, ale prakticky. Snažím se „netahat“ věci zbytečné. Občas to asi jako každá žena přeháním s oblečením a při

I often perform last-minute but practical packing. I try to avoid taking useless stuff. From time to time, like any other woman, I take too many clothes

návratu pak vybaluji i nepoužité kousky. Obvykle mám s sebou nějaké dárky, na dovolenou

and when I come back I often unpack items I haven’t worn. I usually also have several presents.

zase rozhodně nechybí průvodce, pro ty mám slabost. Jde-li o pracovní výjezd, cestuje i note book.

When I go on holiday I always take guidebooks, as I have a soft spot for them. When travelling for business, my notebook goes with me.

61


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP Text Jiří Kratochvil Foto foto autora Radek Miča, Mf Dnes, Profimedia

Spojité nádoby

Jiří Kratochvil Communicating Vessels 1

Jistý Kazimášek měl už od rána neblahý pocit, že se pod jeho zahradou cosi děje. Opakovaně přiklekl k zemi, tu pokládaje ucho do trávy a zvedal se, kroutě hlavou. Ale na konci dlouhého dne se zvuky konečně vedraly k povrchu a hle, byl to člověk. A sotva prorazil koberec z drnů a vynořil hlavu, hned dělal, jako že se rozhlíží. Nemohl ale vůbec nic vidět, protože obličej měl zahlíněný. Takže nerozhlížel se, jakkoliv tak působil, nýbrž nasával ze všech stran vzduch a zvědavě ho svými čivy zvažoval. A to už se soukal nahoru a k nohám Kazimáška, který si v té chvíli nebyl ještě jist, jestli by měl příchozímu pomoct ven, anebo mu naopak stoupnout na hlavu. Příchozí vyplivl hlínu a slepě se zapotácel na nohou, které mu teď dlouhý čas sloužily k lezení, a ne k stání a chození. A jak se potom tápavě rozmáchl, narazil na hrudní koš Kazimáška a ten ho uchopil za zápěstí a ruku štítivě odstrčil. Příchozí sebou trhl a z úst mu vyletělo: Kurva, co to… Ale pak se hned opravil: Pardon. Excusez-moi. Ale Kazimášek reagoval na tu první, spontánní větu a odpověděl: Dobrý večer. Vítám vás, poutníku. A okamžitě bylo znát, že poutník je tou odpovědí ohromen i ochromen. Znova se zapotácel a pak se tiše zeptal, kde teď je. Jste v Čechách, řekl Kazimášek a navrhl mu, aby s ním šel do domu a že se tam vykoupe a vůbec dá do pořádku. Poutník byl plný nedůvěry, a přesto šel, neboť usoudil, že nemá moc na vybranou. Byl teď dočista bezbranný, a ať už padl do číchkoli rukou, věděl, že teď nemůže nic než spoléhat na to, že se nestalo to nejhorší. Připadám si jako naprostý hlupák. Teď jsem měl být v Nantes, v přístavním městě na Loiře a nedaleko Atlantského oceánu. Všechno jsem si pečlivě propočítal, strávil spousty času nad mapami a prošel jsem tu cestu v duchu tisíckrát. A taky, když jsem tady vystrčil hlavu, jsem měl pocit, že cítím vůni moře. A tak jsem se nechal oklamat rozumem i smysly. Vypravil jsem se na tu velikou cestu, abych nakonec jen bloudil v kruhu a vrátil se zas zpátky do Čech. 62

1

Since early morning a certain Kazimášek had had a sense of foreboding with regard to his garden. Was there not something going on underneath it? Repeatedly he got down on his hands and knees and rested his ear against the grass, then rose to his feet shaking his head. But at the end of a long day the sounds at last forced their way to the surface, and lo and behold! a man appeared. No sooner had the head broken through the turf than it made to look around. But it saw nothing, as the face was covered in earth. So after all the man did not look around, although he appeared to be doing so; what he did was suck in air from all sides and contemplate this with curious nerves. Then he heaved himself up and towards the feet of Kazimášek, who at that moment was not sure whether he should help the newcomer out or stamp on his head. Spitting earth, the newcomer staggered to his feet on legs that had long served not for standing and walking but for lying only. Then he swung his arms about and struck Kazimášek in the ribs. Kazimášek seized him by the wrist and pushed the arm away squeamishly. Much startled, the newcomer blurted an idiomatic oath in the Czech language before straight away correcting himself with Pardon. Excusezmoi. But Kazimášek responded to the first, spontaneous utterance. Dobrý večer and welcome, pilgrim, he said. And immediately it was plain that the pilgrim was impressed to the point of numbness by this riposte. His legs newly unsteady, he begged in a whisper to know where he was. In Bohemia, Kazimášek replied, before proposing they go together to his house, where the newcomer might bathe and smarten himself up. Although the pilgrim was mistrustful, he did as he was bid, reasoning that he did not have much choice. Indeed, he was perfectly defenceless, and though he knew not whose hands he had fallen into, he could do no more than rely on the knowledge that things could have turned out worse. I feel a complete fool. Right now I should be in Nantes, a port city on the Loire not far from the Atlantic Ocean. I took great care with my calculations and I spent hours poring over maps. In my mind I made this journey a thousand times. And besides, when I fetched up here and stuck out my head, it seemed to me I could smell the sea. So I’ve been duped by my reason and duped my senses. I embarked on a great journey, but I have gone round in a circle. So here I am, back in Bohemia. But that’s not it all, Kazimášek grinned. You’ve not gone round in a circle, not in the least. It’s all quite different from what you think. As the pilgrim stepped out of the tub he handed him a towel; then he gave him clean clothes out of his own wardrobe. By now he had plans for the guest, and again he took charge, leading him from the house and its garden into


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

Ale tak to vůbec není, usmál se Kazimášek. Vůbec jste nebloudil v kruhu. Nic takovýho. Všechno je úplně jinak. Když poutník vystoupil z kádě, podal mu osušku a pak taky čisté šaty z vlastní skříně. To už s ním měl své úmysly a zase se ho ujal a vyvedl z domku a zahradou rovnou do lesa a z lesa pak přes velikou louku. A tady už poutník uviděl moře. Můj Bože, a já si vždycky myslel, že je to jen legenda. Takže Shakespeare se nezmýlil? Ne, řekl Kazimášek, který slyšel jeho myšlenky, nemýlil se. Bohemia! Čechy u moře! A chvíli tam oba zas mlčeli. Dnes nás tady zůstala už jen hrstka. Kdesi v temném dávnověku si naši předci postavili velikou loď, nádherný koráb. Stavěli ho měsíce a možná roky a potom se většina obyvatel téhle země nalodila a odplula a už se nikdy nevrátili. Tomu nerozumím, řekl poutník. Vždyť tohle je jasně zaslíbená země. Neumím si představit šťastnější kout na zeměkouli. Kdysi, v tom dávnověku, pravil Kazimášek, jsme vůbec nebyli šťastná země. Žili jsme tady jen jako kořist mytických netvorů. Nebyli jsme nic víc než jejich oblíbená lahůdka, kterou si dopřávali při svých slavnostních příležitostech. Abyste tomu rozuměl: Čechy jsou vlastně veliký ostrov. Cesta odtud vede jen přes oceán. Tenkrát to byla ovšem rozlícená vodní masa, hladová po třískách z vlnami rozmačkaných lodí. Vrhnout se do toho rozevřeného mořského jícnu znamenalo skoro jistou zkázu. Ale zůstávat tady jako dezert na jídelním stole netvorů? Ten pokus o útěk mořskou cestou, to byla aspoň vzpoura, rozhodnutí neumírat na kolenou… A tak setkání s vámi teď vidím jako obrovské štěstí. Znamená to, že naši předkové našli svou šťastnou zemi. Ale teď byla zas řada na poutníkovi, aby povyprávěl o té šťastné zemi, aby povyprávěl o zadrátované zemičce, kde se každý bojí každého, protože udavačství je tam tím nejběžnějším národním sportem, o zemi, jíž teď vládnou obludné procesy a pracovní tábory a politické popravy, o zemi, z níž se stále někdo pokouší utéct, přeletět dráty na letadýlku vlastní konstrukce, sestrojit si někde v kůlně balon a vystoupat s ním do té výše, v níž je pak možná příznivý vítr přenese přes hranice, prostříhat se ostnatými zátarasy, samé zoufalé pokusy, z nichž většina končí nešťastně. Vlastně je to zázrak, že jemu se podařilo utéct tím dlouhým podzemním tunelem a jen s vozíčkem, na němž měl vaky s vodou, a celou tu cestu se živit jen kořínky a žížalami a doputovat tak až do země zaslíbené. Moře se před nimi vlnilo jako větrem pročesávaná srst a po hladině běhaly jiskry, a tu se hned rozprchly až k dalekému, černému obzoru, a tu zas běžely jak hořící 63

the woods and out of them, and over a great meadow. It was here that the pilgrim saw the sea. Good Lord! I always thought it was just a legend. So Shakespeare was right? Yes, said Kazimášek, who had heard his thoughts. He was right. Bohemia! Bohemia by the sea! For a while both were silent again. Today there are just a few of us left here. At some point in the dim and distant past our ancestors built a great ship – a magnificent argosy. It took them months, perhaps years to build, and when it was ready most of the people of this land climbed aboard and sailed away and never returned. I don’t understand, said the pilgrim. Is this not the Promised Land? I can’t imagine a happier place on earth. In the dim and distant past, said Kazimášek, this land was anything but happy. The monsters of myth here claimed us as their prey; we were no more than titbits to which they treated themselves on ceremonial occasions. In actual fact Bohemia is a large island. It can be reached only from the ocean, which in those days was a furious aqueous mass whose waves hungered for splinters from the ships that broke on its waves. To throw oneself into those wide-open marine jaws meant almost certain destruction. But to stay here as a dessert on the table of monsters? This attempt to flee by sea was at least a rebellion by people unprepared to die on their knees ... So my meeting you brings me great joy. It means that our ancestors found a land in which they could live happily. Now it was the turn of the pilgrim to tell of that land of happiness – a small land contained within barbed wire, where everyone went in fear of everyone else because informing on others was the safest national sport; a land now ruled by monstrous court cases and labour camps and political executions; a land from which men are forever trying to flee, to fly clear of the barbed wire in small crafts they have built themselves, perhaps a balloon knocked up in a shed which might rise high enough to carry them over the border if the wind is fair, but there are other obstacles to contend with and most of these desperate attempts end unhappily. Was it not a miracle that he himself had contrived an escape through a long underground tunnel, with nothing but a cart to hold his water bags, living on nothing but roots and worms, that in this way he had reached the Promised Land? Before them the sea rippled like an animal’s coat combed by the wind. Flashes of light ran over its surface, some scattering to the distant, black horizon, others racing like fireballs to the shore, where extinction awaited. The pilgrim sat, enthralled by this night-time performance. Perhaps we have each been struck by the same thought, said Kazimášek. These two Bohemias are communicating vessels. Since now you have joined them by means of a tunnel, this can no longer be doubted. Once we fled this place for the Promised Land; now, I see, the situation has turned

DRUHÉ MĚSTO Nakladatelství, které vydává knihy českých autorů, a to od začátku roku 2006. Jeho majitelem je Martin Reiner, nakladatelství sídlí v Brně. Mimo Jiřího Kratochvila vydávají své knihy v Druhém městě např. Michal Viewegh, Michal Ajvaz či Irena Dousková. Více na www.druhemesto.cz.

DRUHÉ MĚSTO The Brno-based publishing house – whose owner is Martin Reiner – has published books by Czech authors including Jiří Kratochvil, Michal Viewegh, Michal Ajvaz and Irena Dousková since the beginning of 2006. To find out more, please see: www.druhemesto.cz.


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

JIŘÍ KRATOCHVIL (1940) Významný český prozaik, esejista, dramatik a publicista. Za svoji literární činnost obdržel ceny Toma Stopparda (1991), Českých knihkupců (1993), Literárních novin (1993), Egona Hostovského (1996), Karla Čapka (1998) a Jaroslava Seiferta (1999). Patří k nejpřekládanějším současným českým autorům, jeho díla byla vydána v jedenácti jazycích a v dalších dvou se vydání připravují. Poslední dobou má výborný ohlas německý překlad knihy Slib (Requiem na padesátá léta), který vyšel pod názvem Das Versprechen des Architekten ve vídeňském nakladatelství Braumüller Literaturverlag. Anglický překlad povídky Jiřího Kratochvila Já, Lošaď byl zařazen do prestižní antologie Best European Fiction 2012, která vychází na podzim v americkém nakladatelství Dalkey Archive Press.

koule až ke břehu a tam pozhasínaly. Poutník seděl očarován tím nočním představením. Napadlo vás teď totéž co mě? zeptal se Kazimášek. Vždyť ty dvojí Čechy jsou vlastně spojité nádoby. A teď, když jste je propojil tunelem, tak už o tom není pochyb. Kdysi se odtud utíkalo do zaslíbené země a teď, koukám, se situace obrátila a tou zaslíbenou zemí je zas Bohemia, tento náš veliký ostrov. Takže co říkáte, není už čas vrátit se zase do ztracené vlasti? Poutník hned neodpověděl. Ale pak už je chlad postupující od moře přinutil zvednout se. Ne, nesmíte se nachladit, řekl Kazimášek. Máte před sebou další dlouhou, obtížnou cestu. A přehodil mu přes ramena svůj vlastní kabátek a odvedl ho zas zpátky loukou a lesem do svého domku. A tam uložil poutníka do své vlastní postele a ten tam hned usnul, jako když ho do studny hodí.

2

Neznalost staročeštiny se občas nevyplácí. Tak poutník netušil, že slovo kazimášek označuje v staročeštině človíčka nevalné pověsti, podlého a prodejného, vlastně takovou mužskou děvku. Žil v tom svém domku v osamění, protože se ho ostatní Čechové štítili. A taky oprávněně báli. Zaprodal se totiž mytologickým obludám, pro něž Češi byli jen dezerty na slavnostních tabulích. Mytologičtí netvoři, což zatajil poutníkovi, tady stále ještě v plném počtu přebývali!A pořád při chuti! A Kazimášek požádal o slyšení u mantichora, který v tom čase zrovna prezidentoval republice nestvůr. Setkání s ním nebylo ani pro Kazimáška ničím libochvostným. Mantichora měl totiž ocas jak štír zakončený jedovatým ostnem, jímž když po někom mrskl, ten už pak navždycky oželel všechny životní radosti i strasti. Kazimášek moc dobře věděl, že ho nesmí v žádném případě nakrknout. Soudil však, že zpráva, kterou přináší, si zaslouží nejvyšší stupeň pozornosti a je ještě na prahu prezidentovy rozlišitelnosti. Informoval mantichoru o poutníkovi a především pak o tom, že ho přesvědčil, aby se vrátil do země, z níž vyšel, totiž do Čech bez moře, a podzemním tunelem zas přivedl sem, totiž do Čech u moře, co nejvíc uprchlíků odtamtud, všechny ty sužované tamější totalitní despocií. Mantichoru to zaujalo tak, že si k tomu zavolal ještě lamii, jež byla nahoře bez okouzlující ženou, však od pasu dolů odporným hadem. A dále taky lemury, acherona, obřího baziliška, samozřejmě minotaura a gorgóny, gryfy a trolly, annamské tygry, harpyje a lernskou hydru, krátce všechny ty, co je spojuje až nezřízená záliba v masu Kazimáškových a poutníkových krajanů. Ale poté, co už v dávných časech větší část Čechů práskla do bot, do námořních bot povýtce, bylo nezbytné ten zbytek šanovat a brát si z nich po kouscích jen při nějakých opravdu významných mytologických výro64

on its head – the Promised Land is again Bohemia, this great island of ours. So what do you say? Is not now the time for a return to your lost homeland? The pilgrim did not reply immediately. But then the cold that rose from the sea forced him to stand. That’s right, you mustn’t catch cold, said Kazimášek. You have another long, difficult journey ahead of you. He threw his own jacket over the pilgrim’s shoulders and led him back over the meadow and through the woods to the house. There he laid him in his own bed. Soon the pilgrim was sleeping like a log.

2

There are times when an ignorance of Old Czech has its drawbacks. The pilgrim did not know that the Old Czech word kazimášek denotes a man of low reputation, a man base and venal, a man rather like a male whore. He lived a solitary life in his little house because the other Czechs despised him. And rightly feared him. For he had sold himself to the monsters of myth for whom the Czechs were but the dessert on the ceremonial table. Mythological monsters that lived on here in full force and still had hearty appetites! This knowledge he concealed from the pilgrim. Kazimášek requested an audience with the manticore, who at that time presided over the monster republic. A meeting with this creature was nothing to be savoured, even by Kazimášek. The manticore had a tail whose tip was a venomous barb, like a scorpion’s; whomsoever was caught by its swing would be a stranger to life’s joys and woes forevermore. Kazimášek knew to do nothing that might rouse his ire. But he judged that the tidings he brought were worthy of the highest level of attention and that they fell within the bounds of the president’s discernment. He told the manticore of the pilgrim and how he had convinced him to return to the land whence he came, the totalitarian despotat Bohemia without the sea, so that he might lead as many fugitives as possible through the underground tunnel to this place (Bohemia by the sea). So intrigued was the manticore by what he heard that he called a lamia, who was missing the enchantress above the waist but not the hideous snake below. Then he called the lemures, the Acheron, the giant basilisk, naturally the Minotaur and the Gorgons, the gryphons and the trolls, the tigers of Annam, the harpies and the Lernaean Hydra – in short, all those who shared a dissolute liking for the flesh of the countrymen of Kazimášek and the pilgrim. But since that moment in the dim and distant past when the greater number of Czechs had taken to their sea-faring heels, it had been necessary to proceed sparingly with the remainder, to draw on it little by little on the most important mythological anniversaries and feast days only. That the Czechs had reproduced on a paltry scale for several generations now, was a delicate subject; they were declining in number by natural means. And


| KNIŽNÍ TIP | BOOK TIP

čích a svátcích. Choulostivou věcí totiž bylo, že Čechové se už několik generací velice mizerně rozmnožovali, takže jich stále ubývalo i přirozenou cestou. A teď se právě blížil velký společný svátek, jejž světili baziliškové, lemuři i harpyje, a pro ostatní netvory byl aspoň význačným anebo, chcete-li, památným dnem, blížily se tak řečené Lepodárie, na něž se všechny kreatury upřímně těšily. A proto teď, když Kazimášek vyprávěl o poutníkovi, který přivede podzemním tunelem vybrané lahůdky přímo do jejich chřtánů, viseli mu netvoři na rtech. A tady je třeba vědět, že mytologičtí netvoři nemohou na žádný pád sestoupit do skutečnosti, nemohou do těch druhých Čech, ale naopak je to docela dobře možné. Kolik času, zeptala se lamie, bude potřebovat poutník k návratu s těmi, co nám sem přivede? Cesta tam i zpátky je, jak jsem pochopil, nadobyčej dlouhá, přiznal Kazimášek, nemluvě už o komplikacích, které se mohou cestou dostavit. Ale to snad neznamená, ozval se minotaurus, že na oslavu Lepodárií už nedorazí? Naděje umírá poslední, mínil mantichora. Ale někdo bude muset nepřetržitě hlídat díru na Kazimáškové zahradě. A na to jsou nejlepší právě lemuři. I když by je měl někdo občas taky střídat.

3

Nadešel čas Lepodárie. A protože se dost lehkomyslně počítalo s tím, že co nevidět budou mít už zas čerstvé zásoby, spořádali při mohutné oslavě i ten český zbyteček a nakonec si naporcovali a nosili na stůl dokonce i Kazimáška. Lemuři se střídali s lamiemi a kusuty a harpyjemi při hlídání díry v Kazimáškově zahradě, ale čas plynul a kde nic, tu nic. A jak čas dál plynul, ujídal už z jejich trpělivosti, a to už začínali tušit, že se nikdy nedočkají. Ale jak už to chodí, stalo se to v okamžiku, kdy už se s tím vůbec nepočítalo. Všichni netvoři se seběhli a opravdu uslyšeli hluk valící se z podzemí a pak už taky bubny a veselou kapelu. Hopsa hejsa, zasmál se minotaurus, oni si jdou s muzikou! A nadšeně zatleskal. A nejen s muzikou, milý minotaure, ale přímo se zpěvem. Z podzemí to burácelo: Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky rudé na stožáry světa vyletí… Burácelo to a nezadržitelně se blížilo k otvoru obstoupenému netvory. Oni fakt jdou na špalek se zpěvem, zasmál se ještě jednou minotaurus. Ale to bylo taky naposled, co se ten vůl minotauří zasmál, a taky úplně naposledy, co se ty bláhové kreatury radovaly. Bůh jim buď milostiv. Tak teda fakt nevím, je tohle happy end, je tohle snad šťastnej konec, tam v té ach daleké, přímořské Bohemii? Ale dohodněme se, že jo, ať můžem jít klidně spát. 65

soon there was to be a great communal feast celebrated by the basilisks, lemures and harpies; it was a red-letter day on the calendars of the other monsters, too. This was known as Lepodarium, and all the creatures looked forward to it immensely. Hence the monsters hung on Kazimášek’s every word as he spoke of the pilgrim who would deliver choice morsels through an underground tunnel and straight into their chops. At this point one must know that the monsters of mythology can in no case ever descend into reality and reach those other Czechs. But it is quite possible the other way round. How much time, asked the lamia, will the pilgrim need to bring those Czechs back to us? As I understand it, confessed Kazimášek, the journey there and back is uncommonly long, to say nothing of complications that may arise along the way. Surely you don’t mean to say that they won’t be here by Lepodarium? said the Minotaur. Hope springs eternal, opined the manticore. But someone will have to keep constant watch over the hole in Kazimášek’s garden. The best at such tasks are the lemures. From time to time others will have to relieve them.

3

The day of Lepodarium arrived. And as it had been carelessly reckoned that fresh stores would be arriving at any moment, the monsters set about the Czech remainder with such gusto that in the end even Kazimášek was borne to the table and portioned out. In the watch over the hole in Kazimášek’s garden the lemures were relieved by the lamias, the lamias by the harpies, but time rolled by and still nothing doing. With each passing hour more patience was eaten away, until at last the monsters suspected their wait to be an endless one. But as these things go, it happened when they had all given up on it. The monsters crowded together and, yes, they really did hear a noise rolling in from below the ground; then they heard drums and the merry sounds of a band. Hurrah! declared the Minotaur laughing. They’re bringing music with them! And he clapped with delight. And not just music, my dear Minotaur. There was singing too! The underground resonated in thunderous tones. Tomorrow there will be dancing everywhere / Our red flag of victory will fly in all the world ... On and on it thundered, towards the opening where the monsters were gathered. It’s true, they’re singing their way to the chopping block! the Minotaur laughed again. But this was that ass of a Minotaur’s last laugh, and also the very last moment of joy in the lives of those foolish monsters. May the Lord have mercy on them. I’m not sure I’d call that a happy ending in the far-off seaside land of Bohemia. But let us agree that it is. Then we can sleep easy in our beds.

JIŘÍ KRATOCHVIL (b. 1940) is a distinguished Czech novelist, short-story writer, essayist, dramatist and publicist who has won the following awards for his literary work: Tom Stoppard Prize (1991), Czech Booksellers’ Prize (1993), Prize of the Literární noviny weekly (1993), Egon Hostovský Prize (1996), Karel Čapek Prize (1998), Jaroslav Seifert Prize (1999). He is one of contemporary Czech literature’s most widely translated authors; his works have appeared in eleven languages, and translations in another two languages are in preparation. His recent novel Slib (Requiem na padesátá léta)/The Promise (Requiem to the Fifties) has been enthusiastically received in the German translation Das Versprechen des Architekten, which is published by Austria’s Braumüller Literaturverlag. An English translation of Jiří Kratochvil’s story Já, Lošaď /I, loshaď has been included in the prestigious anthology Best European Fiction 2012, which will be published in the autumn by Dalkey Archive Press in the USA.


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

Skandinávský design ve žhavém provedení Hot Scandinavian design Každá země má svůj styl, ale ne každý styl

Each country has its own style, but not every

se může dostat na skutečný vrchol.

style can reach the very top. Scandinavian design

Skandinávskému designu se to podařilo. Dýchají

managed it. It exudes natural scenery and harmony

z něj přírodní scenérie i souznění člověka

between man and nature. The new Volvo S60 and

s okolím. Jeho typickými příklady jsou i nové

V60 are typical examples. Functional, aesthetic,

modely Volvo S60 a V60. Funkční, estetické,

comfortable, green and, talking about the R-Design

pohodlné, ekologické a ve verzi R-Design na

version, also unbelievably hot for cold Scandinavia.

mrazivou Skandinávii také neskutečně žhavé.

in full running.

66


| ŽIVOTNÍ STYL | LIFE STYLE

V

aše pocity za volantem mnohdy dokážou odhalit povahu samotného automobilu. Stačí usednout do italského sportovního vozu a rázem máte adrenalinu na rozdávání, s německou limuzínou by vám pro změnu mohla ztuhnout krev v žilách. Švédské Volvo v tomto ohledu ctí typický skandinávský design. Je o souznění člověka s přírodou. Nejlépe to dokazují nové modely S60 a V60, zvláště ve verzi R-Design. Je to šelma, která působí nenuceným a elegantním dojmem. Jakmile však naplno sešlápnete plynový pedál, zcela změní charakter. Vystartuje za kořistí a náhle je nekompromisní a drsně jde za svým cílem.

Y

our feelings behind the steering wheel can often reveal the character of the car. Sitting in an Italian sports car makes your adrenaline levels rocket, while in a German limousine your blood may easily freeze. In this respect, a Swedish Volvo honours its typical Scandinavian design. It is about harmony between man and nature, as best demonstrated by the new S60 and V60 models, and particularly the R-Design version. Easy and elegant surface conceals a beast. Just step on the gas and see how, in an instant, the car changes character. Suddenly it speeds after its prey, fierce and uncompromising.

CHODCI JSOU V BEZPEČÍ

PEDESTRIANS ARE SAFE

Kvůli dravosti se ale nezapomíná na bezpečnost. Švédská automobilka oba modely ve standardu vybavila systémem City Safety, který dokáže zcela eliminovat nehody při rychlostech do 50 km/h. A doplňková technologie Pedestrian Detection bude stát mezi vámi a srážkou s chodcem, na jehož pohyb a siluetu reagují senzory v předním nárazníku a kamery umístěné za čelním oknem. Do 35 km/h dokáže volvo nehodě zabránit, při vyšších rychlostech redukuje veškerá rizika a pravděpodobnost usmrcení chodce sníží až o 80 procent. Odborníci značky bezpečnostní systémy zabalili do působivé karoserie, která se od standardu odlišuje novým předním a zadním nárazníkem. Společnost těmto prvkům dělá dvojice mohutných koncovek výfuku, skrze které nejlépe zní benzinový třílitrový šestiválec s turbodmychadlem o výkonu 304 koní. Upraven byl rovněž podvozek, který využívá komponenty ze závodů rallye. Ideální přenos výkonu na silnici je tak pro specifická pětipaprsková 18palcová litá kola v designu Diamond Cut snadnou záležitostí. Jejich vzhled navíc skvěle koresponduje s červenou barvou karoserie Passion Red, která je pro modely R-Design charakteristická. Na výběr však zůstává ještě sedm dalších odstínů.

Being fierce does not make the care less safe. The Swedish carmaker has equipped the standard versions of both models with the City Safety system to eliminate risk of accidents at speeds of up to 50 km/h, while the complementary system of Pedestrian Detection is here to stand between you and a collision with pedestrians, whose movement and silhouette is detected by sensors located in the front bumper and by cameras located behind the windshield. Consequently, Volvos can prevent accidents at speeds of up to 35 km/h; at higher speeds all risks are cut and potential fatal encounters with pedestrians are reduced by 80 %. In addition, these safety systems have been housed in an impressive car body design with new front and rear bumpers that distinguish it from the standard versions. The car also boats two powerful exhaust tailpipes, ideal for the three-litre six-cylinder petrol engine with a 304-hp turbocharger. The chassis has been modified with rally car parts. All the new features make it easy for the diamond-cut 18-inch five-spoke alloy wheels to transfer the car’s power to the road. The wheels look great with the Flamenco Red Metallic paint job characteristic for the R-Design. You can also choose from seven other colours, though.

V OBJETÍ PŘÍRODY

EMABRACED BY NATURE

Ještě více ale podstata skandinávského designu vyzařuje z interiéru. Nezáleží ani tak na tom, zda si unikátní čalounění v kombinaci látky a kůže vyberete v provedení černá a světlá, nebo pouze v černé barvě. Kontrastní švy jsou samozřejmostí v obou případech, účelnost architektury kabiny vás navíc nebude zbytečně rušit při řízení. Oceníte přitom speciální volant, řadicí páku nebo sportovní pedály. A především sedadla, která se vlivem dvou vrstev s různou tuhostí vytvarují podle těla pasažéra. Přesně tak vás obemkne a uchvátí i skandinávská příroda, jakmile do ní poprvé vyrazíte. Nová Volva S60 a V60 tak mohou být po právu považována za její typické zosobnění.

The genuine Scandinavian feel for design is mainly to be found in the interior, however. The upholstery combines fabric and leather. No matter if you choose blackand-white or black upholstery, both versions come with contrast seams. The ergonomic design of the interior will not disturb your driving and you will certainly enjoy using the special steering wheel, gearshift and sports pedals. Moreover, the seats are made of two layers of different stiffness that adjust to the passenger’s body. The seat captures you just like Scandinavian countryside captivates its visitor on his first visit. In this respect, the new Volvo S60 and V60 are justly perceived as the typical embodiment of Scandinavian design.

67

Více o unikátním spojení designu, technologie a přírody na www.volvocars.cz For more about the unique connection of design, technology and nature at www.volvocars.cz


© 2011 VELUX GROUP ∏ VELUX A VELUX LOGO JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽÍVANÉ V LICENCI VELUX GROUP.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO GGU INTEGRA∏ S NÍZKOENERGETICKÝM TROJSKLEM 65

Podívejte se na svůj domov v novém světle Střešní okna VELUX, inspirace pro vaše podkroví Střešní okna VELUX promění Váš domov v místo prostoupené denním světlem, kde vzduch přirozeně cirkuluje a vládne tepelná pohoda. Výrobky VELUX jsou navrženy v souladu s filozofií aktivního domu. www.velux.cz • 840 111 241 • Vzorkovna Brno


S E R V I C E S

Best Va tern lue Middle Eas gue ra Jewish Restaurant in P

Bilkova 12, Prague 1 (+420) 2222 44 000 Old Jewish town behind the Spanish Synagogue Sunâ&#x20AC;&#x201C;Thu 11:30â&#x20AC;&#x201C;22:30 Shabbat by Reservations www.dinitz.cz

(FUBEJTDPVOUDBSE"""SBEJPUBYJ BUJOGPSNBUJPOEFTLJOUIFBSSJWBMIBMM :PVXJMMHFUQSFGFSFODFTFSWJDF XJUIEJTDPVOUBOEZPVXJMMSFDFJWFBEJTDPVOUDPVQPO GPSZPVSOFYUSJEFCBDLUPUIFBJSQPSUXXXBBBUBYJD[ 1SBHVFUBYJTFSWJDFXJUINPSFUIBOZFBST PGUSBOTQPSUBUJPOFYQFSJFODFJO1SBHVF  UIF$[FDI3FQVCMJD BOE&VSPQF

  /POTUPQTFSWJDF TI 8FTQFBL&OHMJ SWJDFJO1SBHVF 'SFFQJDLVQTF T 'BSFRVPUBUJPO DBSTBWBJMBCMF .PSFUIBO FE QU DF $SFEJUDBSETBD


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

Úsporněji, šetrněji, ekologičtěji More economical, more efficient, greener 70


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E Text Daniel Šabík Foto Petr Hejna a archiv Českých aerolinií

Možná v této chvíli sedíte v jednom

Perhaps you are now sitting in one of the Czech

z airbusů Českých aerolinií, kterými

Airlines Airbuses that have been used by the

společnost od 13. dubna testuje v plném

company since 13 April to test new, more efficient

provozu nové, efektivnější a k životnímu

and greener ways of managing the descent and

prostředí šetrnější postupy klesání a přiblížení

approach for landing, collectively called CDA

na přistání. Souhrnně se jim říká C DA

(Continuous Descent Approach).

(Continuous Descent Approach).

P

okud letíte na pravidelné lince z Moskvy, Paříže, Milána, Osla, Larnaky nebo Bukurešti, je velmi pravděpodobné, že se stanete součástí testu. Nemějte obavy, ničeho si ani nevšimnete. Jedině snad toho, že do Prahy tentokrát doletíte dříve než obvykle.

I

f you are flying on a regular flight from Moscow, Paris, Milan, Oslo, Larnaca or Bucharest, then you very likely to be taking part in the test. Don’t worry, you won’t even notice it, unless you get to Prague faster than usual.

KLESÁNÍ PO SCHODECH JE MINULOSTÍ

STAIR-STEP DESCENT IS A THING OF THE PAST

Před zahájením přistávacího manévru musí letadlo klesnout z cestovní letové hladiny, ve které absolvovalo naprostou většinu letu. To znamená sestoupit podle pravidel z výšky kolem 11 900 m (obvyklé pro proudová letadla typu Airbus) do pouhých 1200 m, kde posádka obvykle dostane povolení na přistání. Doposud používané standardní postupy klesání a přiblížení využívají tzv. principu schodů. Při něm se střídají úseky klesání pod určitým úhlem, kdy motory pracují na snížený výkon, s úseky letu v horizontále se zvýšeným výkonem, a logicky také s vyšší spotřebou motorů. CDA naopak využívá kontinuální ustálené klesání pod konstantním úhlem 3° již od bodu zahájení klesání z cestovní letové hladiny. To šetří palivo a čas. A nejen to. Pokud se na to v průběhu letu soustředíte, zjistíte, že letadlo, které zahájilo klesání podle CDA, až do přistání nepřidává na otáčkách motorů.

Before initiating the landing procedure, the aircraft has to descend from the altitude at which it has spent the vast majority of the flight. According to aviation rules, this means descending from an around 11,900 metres (typical for Airbus jets) to just 1,200 metres, where the pilot usually obtains permission to land. So far, the standard descent and approach procedures have been performed in a “stair-step” manner, whereby sections of a certain descent angle with the engines running at reduced power alternate with sections of horizontal flying with higher performance and logically also higher fuel consumption. CDA, on the other hand, takes the form of a glide at a constant angle of three degrees starting at the point of descent initiation. This saves both fuel and time. Moreover, if you concentrate, you will notice that the aircraft descending using CDA does so without increasing engine revolutions.

ŠETŘÍ PENÍZE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SAVING BOTH MONEY AND THE ENVIRONMENT

České aerolinie spotřebují na průměrných 600 zpátečních letů týdně několik tisíc tun leteckého paliva. I přesto zůstává letecká doprava šetrnější, ekologičtější a efektivnější než pozemní automobilová. Například průměrná spotřeba při letu plně obsazeným Airbusem A319-100 je přibližně dva litry kerosinu na cestujícího a 100 kilometrů. „Pokud pojede na služební cestu ve stejně staré oktávce s benzinovým motorem pouze řidič, spotřeba na osobu na 100 km může být až osm litrů. U silnějších aut i více. Když pojedou v autě dva cestující, stejně budou mít spotřebu na osobu asi dvakrát vyš-

During their average 600 return flights per week, Czech Airlines consumes several thousand tonnes of kerosene. Despite this, air transport is still a more economical, more efficient and greener mode of transport than road transport. For example, average fuel consumption on a full Airbus A319-100 is approximately two litres of kerosene per passenger per 100 kilometers. “If one person goes on a business trip in a Škoda Octavia with a gasoline engine, per capita consumption per 100 kilometers can be as much as eight litres. And even more in more powerful cars. Even with two passengers, the

71


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

Kontinuální ustálené klesání podle CDA postupů Approach according to CDA procedures

Postupné klesání „po schodech“ podle standardních postupů Gradual ‘stair-step’ descent according to standard procedures

▴ Nová metoda přiblížení bude šetřit čas, náklady i životní prostředí The new method of approach will save time and expenses as well as the environment

ší, než kdyby do stejné destinace letěli,“ vysvětluje Ivan Potančok, projektový manažer Českých aerolinií odpovědný za projekt CDA. Palivo je vůbec nejvýznamnější nákladovou položkou každé letecké společnosti. Je proto nasnadě, že zelenou dostávají různé projekty a iniciativy, které vedou k trvalému snížení spotřeby pohonných hmot. Navíc se tak děje i s ohledem na životní prostředí. Zkušenosti z jiných letišť, kde jsou CDA postupy již zavedeny, ukazují na jasně pozitivní přínosy pro všechny strany. „Díky CDA postupům je možné na jednom příletu ušetřit až 100 kg paliva, což znamená snížení emisí o 300 kg na jeden směr. V nákladové stránce je to zhruba tolik, jako kdyby České aerolinie měly přibližně jeden den v měsíci letecké palivo zcela bezplatně,“ vysvětluje výhody Marek Týbl, člen představenstva a viceprezident pro Letový provoz Českých aerolinií. Dalšími pozitivy CDA postupů je snížení leteckého hluku až o 5 dB a zkrácení doby letu. „Plným zavedením CDA postupů na ruzyňském letišti by se snížily leteckým společnostem náklady na pohonné hmoty a nákup emisních povolenek, což v současném období strmě rostoucích cen ropy zásadně nabírá na významu,“ doplňuje Marek Týbl. Samotné České aerolinie by ročně mohly ušetřit až několik tisíc tun paliva a snížit emise CO2 přibližně o deset tisíc tun.

per capita consumption will be about twice the amount required if they had flown to the same destination,” explains Ivan Potančok, Czech Airlines project manager responsible for the CDA project. Fuel is every airline’s most significant cost. It is therefore obvious that projects and initiatives aimed at permanent reduction in fuel consumption are given the green light. And in addition all of this benefits the environment. Experience from other airports already using CDA shows clear benefits for all parties. “CDA helps us save up to 100 kilograms of fuel on one landing, which means reducing emissions by 300 kilograms per one direction. In terms of Czech Airlines’ overall costs this equals one day of free kerosene a month,” Marek Týbl, Czech Airlines board member and vice president for flight operations, explains the benefits. CDA also reduces aircraft noise by 5 dB and cuts flight times. “By fully implementing CDA at Prague Airport, airlines would reduce the costs of fuel and buying carbon credits, which is a matter of growing importance in these days of sharply rising oil prices,” adds Marek Týbl. Czech Airlines alone would save several thousand tonnes of fuel and reduce CO2 emissions by about ten thousand tonnes per year.

TŘICET PARAMETRŮ POD LUPOU

The reasons set out above have prompted Czech Airlines to join the CDA project in collaboration with the Air Navigation Services of the Czech Republic and the Spanish Pildo Labs. Considering the differences in con-

THIRTY PARAMETERS UNDER SCRUTINY

Výše zmiňované důvody byly pro České aerolinie impulsem, proč se vloni připojily k projektu CDA ve spolupráci s Řízením letového provozu České republiky 72


VSAĎTE V GOLFU VŠE NA JEDNU KARTU A NEMŮŽETE MINOUT

!" #$%&"'()#*"+,"-"."/0))1"2))"1*"3,"4)'5678"*"9+,".*80*1:41;78"8<:=>;78 !" 7)'>?#1;"@?A:=>B1;"@0?"%0$:>)()"*"#=)781&"'@?(C7)'>CA;7;"%?"9D,"E:(F"GHI" !" @?A:=>B1;"/?(2?#J8?"#&K*#)1;"%?"9,,",,,"GHI !" @?A:=>B1;"1L5(*%M"1*"#&@MA4)1;"/?(2?#J8?"#&K*#)1;"%?"9D",,,"GHI !" @?A:=>B1;"5(CK?#678"4()1'5678"@<;'@B#5M"%?"N,",,,"GHI !" @?A:=>B1;"OP?()":1"?1)O"#)"#6=:"+D",,,"GHI !" #'>C@&"%?"3,,"()>:=>1;78"'*(Q15M"@?"7)(JE"'#B>B

!!!"#$%&'()*+,")-./0*1


| R E P O R TÁ Ž | R E P O R TA G E

a španělskou společností Pildo Labs. S ohledem na individuální podmínky, různou hustotu provozu a kapacitu dráhového systému je předem nutné nové postupy na každém letišti otestovat. A srovnat je s výsledky ze standardních postupů klesání tzv. po schodech. Na testovacích CDA letech, které České aerolinie zahájily 13. dubna, se sbírá na třicet nejrůznějších parametrů. „Zajímají nás například informace o toku paliva, otáčkách motorů a rychlosti letadla v jednotlivých fázích letu,“ doplňuje Ivan Potančok a dodává: „Testování potrvá minimálně do konce letošního září. Výsledky budeme průběžně analyzovat. Na konci testování spolu s partnery projektu navrhneme postupy pro zavedení CDA na ruzyňském letišti.“

ditions, air traffic density and runway system capacity, it is necessary to test the new procedures at each airport in advance and compare them with the results of standard stair-step descent. CDA test flights operated by Czech Airlines began on 13 April and have concentrated on thirty different parameters. “We are interested in information such as fuel flow, engine revolutions and the speed of the aircraft at different stages of flight,” adds Ivan Potančok. He goes on to say, “Testing will proceed at least until the end of September. The results will be analysed. At the end of testing, we and our project partners will jointly propose procedures for CDA implementation at Prague Airport.”

ČEKÁME NA PARALELNÍ DRÁHU

Although all the test flights to date have clearly demonstrated the positive benefits of the new procedures, airports making full use of CDA are still in a minority all over the world. In Europe, these procedures have been rolled out at, for example, Arlanda Airport in Stockholm, in Helsinki, and partly in Madrid. This may be due to the high traffic density and low capacity of runways, which is also the case of Prague Airport. “If the results are positive, the first phase would introduce CDA only at night when the traffic is less intense. In daytime, take-offs and landings are performed on one very busy runway and the current method of approach must be maintained in order to ensure safe distances,” says Jiří Pos, Senior Executive Director for Aviation Business and Operations at Prague Airport. “The good news is that CDA can be put into full use immediately after the parallel runway is built and put into operation,” adds Mr. Pos. Such useful and environmentally friendly practices cannot always be fully implemented at once. The plan for Europe is an ambitious one: to fully implement CDA at one hundred European airports by the end of 2013. Europe would thus save more than 150,000 tonnes of kerosene and reduce emissions by 500,000 tonnes annually, which means savings of at least one hundred million euros.

WAITING FOR A PARALLEL RUNWAY

Přestože se na všech dosavadních testovacích letech jednoznačně prokázal pozitivní přínos nových postupů, letiště, kde CDA využívají naplno, jsou zatím ve světě v naprosté menšině. V Evropě byly tyto postupy zavedeny například na letišti Arlanda ve Stockholmu, v Helsinkách, částečně v Madridu. Důvodem může být velká hustota provozu a malá kapacita přistávacích drah. To je také případ Letiště Praha. „Pokud testy dopadnou pozitivně, v první fázi bude možné zavést CDA pouze v nočních hodinách, kdy je provoz méně intenzivní. V denní době probíhá smíšený provoz vzletů a přistání na jedné, velmi vytížené dráze a k zajištění bezpečných rozestupů je nutné zachovat stávající způsob přiblížení,“ vysvětluje Jiří Pos, vrchní ředitel pro letecký obchod a provoz Letiště Praha a dodává: „Dobrou zprávou však je, že v plné míře bude CDA možné využívat ihned po vybudování a zprovoznění paralelní dráhy.“ Ne vždy tak můžeme užitečné a k přírodě šetrné postupy zavést do praxe ihned a naplno. Plán pro Evropu je ambiciózní: plně zavést CDA postupy na stovce evropských letišť do konce roku 2013. Díky tomu by se na starém kontinentě podařilo ročně ušetřit více než 150 000 tun leteckého paliva a snížit emise o 500 000 tun, což znamená úsporu minimálně ve výši sto milionů eur.

74


| S T ŘÍ P K Y | N E W S

Novinky letového řádu na letní sezonu 2011 New timetable for summer 2011 Představením novinek odstartoval letový řád novou sezonu, v jejímž průběhu se tak s námi můžete podívat do ázerbájdžánského Baku, ukrajinského Lvova, Charkova či Doněcku, plnými doušky se nechat unášet atmosférou francouzského Bordeaux nebo zavítat do malebné přírody slovenských Vysokých Tater přes Poprad/Tatry. Ve spolupráci s partnery se chystají také lety do ruské Kazaně nebo přímé lety z Karlových Varů do Baku. Přestože je čas letního letového řádu pevně vyměřen od 27. března až do 29. října 2011, bude i v jeho průběhu docházet k dílčím změnám tak, aby se naše linky přizpůsobovaly aktuálnímu zájmu cestujících a vývoji na trhu. V úvahu tak připadá nejen otevření dalších nových destinací, jako jsou například Rijád, Teherán či jiné, ale i navýšení/snížení frekvencí jednotlivých linek. The presentation of the new timetable has opened the new season. You can now fly with us to Baku, Azerbaijan, Lvov, Kharkov and Donetsk in Ukraine; you can sample the unique atmosphere of Bordeaux in France; or visit the scenic High Tatras mountain range in Slovakia via Poprad/Tatry. Together with our partners we are planning flights to Kazan, Russia, and direct flights from Karlovy Vary to Baku. Despite the dates of the summer schedule are fixed from 27 March to 29 October 2011, a few more changes will come up as our routes respond to passenger demand and recent market developments. Apart from opening more new destinations, such as Riyadh, Tehran or others, this may also result in the frequency of individual routes being increased or reduced.

ČSA OK Pointy se oblékají do nového CSA OK Points with a new look První ze čtveřice nedávno otevřených OK Pointů se 7. dubna převlékl do nového šatu. OK Pointy jsou prodejní místa nové obchodní sítě Českých aerolinií v regionech České republiky a Slovenska, které od listopadu loňského roku poskytují klientům kompletní služby společnosti. První OK Point v nových korporátních barvách pokřtil v Ostravě Přemysl Cibulka, ředitel obchodu Českých aerolinií pro Českou republiku a Slovensko. V následujících týdnech se stejné proměny dočkají také OK Pointy v Brně, Bratislavě a Karlových Varech. České aerolinie letos plánují ve spolupráci s lokálními IATA certifikovanými cestovními kancelářemi otevřít několik dalších OK Pointů.

The first of the four recently opened OK Points has been given a new look. Since last November, OK Points, the new sales points in the CSA network of shops in Czech and Slovak regions, have offered Czech Airlines customers a complete range of the company’s services. The first OK Point in new CSA corporate colours was opened by Přemysl Cibulka, Czech Airlines business manager for the Czech Republic and Slovakia. In the coming weeks the OK Points in Brno, Bratislava and Karlovy Vary will receive the same treatment. This year Czech Airlines plans to open several new OK Points in cooperation with local IATA-certified travel agencies.

76


| S T ŘÍ P K Y | N E W S

Výhody s Palubní vstupenkou Plus Boarding Pass Plus benefits S nadcházející letní sezonou připravily České aerolinie pro své cestující novinku. V rámci programu Palubní vstupenka Plus mohou získat v Praze a Karlových Varech až 30% slevy na vybrané výrobky a služby. Český výrobce křišťálového skla Moser poskytuje cestujícím, kteří se prokážou palubní vstupenkou Českých aerolinií, 30% slevu na vybrané zboží prodávané v prodejnách společnosti v Praze a Karlových Varech a dále 5% slevu na veškerý sortiment. Milovníci dobrého jídla a pití mohou navštívit restauraci Sv. Norbert sídlící v Klášterním pivovaru Strahov, kde získají 30% slevu na konzumaci občerstvení, navíc mají příležitost zdarma si prohlédnout unikátní prostory pivovaru. Slevu ve stejné výši ze vstupného poskytují po předložení palubní vstupenky Českých aerolinií též pražská muzea Franze Kafky a Alfonse Muchy. Výhledově bude možné využít výhod Palubní vstupenky Plus i na další služby a produkty. For the upcoming season, Czech Airlines has come up with a new product. By joining the Boarding Pass Plus programme customers can obtain up to 30% discounts on some services and goods in Prague and Karlovy Vary. The Czech producer of crystal glass Moser provides 30% discounts on certain goods in shops in Prague and Karlovy Vary and 5% on everything else for customers with a Czech Airlines boarding pass. Gourmets are welcome to visit St. Norbert restaurant in the Strahov Monastery Brewery and enjoy 30% off the price of all food and drinks and a free tour of the unique brewery. Moreover, the Prague museums of Franz Kafka and Alfons Mucha provide the same discount on admission. In future, it will be possible to extend the Boarding Pass Plus benefits to other products and services as well.

Létání ve Výcvikovém středisku Enjoy flying at the Training Centre Výcvikové centrum Českých aerolinií je nejen školicím zařízením profesionálů ve svém oboru, ale vítá i návštěvníky z řad veřejnosti. Všem zájemcům nabízí řadu různých aktivit od atraktivních exkurzí (vloni se jich zúčastnilo 1191 lidí nejrůznějšího věku) po zážitkové kurzy – např. Létání bez strachu. Naopak pro příznivce létání, kteří si chtějí vyzkoušet řídit letadlo sami, nabízí Výcvikové středisko Létání pro radost na simulátorech, tzv. Funny Flying. Novinkou doplňkových aktivit zacílených na širokou veřejnost jsou kurzy Letuškou na zkoušku, ve kterých si zájemci mohou vyzkoušet práci palubního personálu tak říkajíc „na ostro“. Besides training professionals in the field, Czech Airlines Training Centre is also opened for general public. Anyone can come and try out a variety of activities, ranging from appealing excursions (1,191 people of various ages took part last year), to various courses, such as How to overcome your fear of flying? But the Centre even offers programmes for aviation enthusiasts: those who want to try their hand at flying a plane can do so on our simulators. Another new course aimed at the general public allows people to see what it’s like to be a member of the cabin crew. 77


OK PLUS

THE OK PLUS FREQUENT FLYER PROGRAMME JEDINEČNÝ PROGRAM PLNÝ VÝHOD A ODMĚN A UNIQUE PROGRAMME FULL OF BENEFITS AND BONUSES

Staňte se členem exkluzivního věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

Become a member of Czech Airline’s exclusive OK Plus Frequent Flyer Programme and allow yourself to be pampered whenever you travel.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: Ň%RQXVRY«OHWHQN\GRFHO«KRVYÝWD Ň/HW\YHWč¯GÝ%XVLQHVVVOHWHQNRXWč¯G\(FRQRP\ Ň%H]SODWQ«QDGY£K\]DYD]DGHO Ň3URQ£MP\YR]ğ Ň3RE\W\YbKRWHOHFK Ň=£MH]G\ Ň6SRXVW\GDOĕ¯FKY¿KRG

MEMBERSHIP IN THE PROGRAMME BRINGS YOU: ŇBonus tickets to the whole world ŇTravel in Business Class with Economy Class tickets ŇComplimentary excess baggage ŇCar rentals ŇHotel stays Ň Holidays packages ŇAnd many other benefits

PRO NEJVĚRNĚJŠÍ ČLENY Stříbrná, Zlatá a Platinová kartaOK Plus vám zajistí spoustu nadstandardních výhod, které vám zpříjemní cestování na linkách celé alianceSkyTeam.

FOR OUR VALUED LOYAL MEMBERS OK Plus Silver, Gold and Platinum Cards offer many above-standard advantages, making your journeys both more comfortable and more pleasant with the SkyTeam alliance.

Přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám ji na vyžádání rád poskytne náš palubní personál. Více informací o výhodách programu OK Plus, včetně detailního přehledu partnerů, naleznete na www.okplus.cz.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS

Application form for the OK Plus Programme membership can be found at www.ok-plus.com or you can ask our on-board personnel. For further information about OK Plus benefits, including a detailed overview of our partners, please visit www.ok-plus.com.

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS

VÝPRODEJ BONUSOVÝCH LETENEK OD 5000 MIL!

BONUS TICKET BARGAIN FROM 5,000 MILES!

Nově jsme pro členyOK Plus připravili nebývalou akci – výprodej bonu sových letenek do vybraných destinací Českých aerolinií. V rámci této akce můžete získat zpáteční bonusovou letenku již od 5000 mil.

For OK Plus members we have prepared a brand new promotion – a bargain of bonus tickets to some Czech Airlines destinations allowing you to obtain a return bonus ticket from 5,000 miles.

Aktuální měsíční nabídku zvýhodněných destinací včetně přesných podmínek, ceny a postupu rezervace naleznete vždy ve svém osobním profilu na stránkách www.okplus.cz v sekci Využijte míle/Bonusové letenky.

The current monthly offer of special-offer destinations, including the exact terms, prices and reservation procedure, can be found in your personal profile on www.ok-plus.com under Redeem Your Miles/Bonus Tickets.

78 | review


OK PLUS CORPORATE

CORPORATE

OK PLUS CORPORATE VÝHODNÝ PROGRAM PRO FIRMY, KTERÉ VĚDÍ, JAK SNÍŽIT NÁKLADY FOR COMPANIES THAT KNOW HOW TO LOWER THEIR COSTS

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí i vaší firmě možnost úspory nákladů až o čtvrtinu a spousty dalších výhod.

The Czech Airline’s OK Plus Corporate loyalty programme offers companies the opportunity of cutting up to a quarter of their costs and many other advantages.

Létejte chytře a zřiďte si svůj Firemní účet na www.okpluscorporate.com

Fly smart and establish your company account on www.okpluscorporate.com

VÝHODY PROGRAMU OK PLUS CORPORATE:

ADVANTAGES OF THE OK PLUS CORPORATE PROGRAMME:

ŇÚspora firemních nákladů ŇOdměny zaměstnancům a obchodním partnerům Ņ2.3OXV&RUSRUDWHD2.3OXVĻGYRM¯RKRGQRFHQ¯]DMHGHQOHW ŇSpráva účtu i rezervace letenek on-line ŇBezplatné členství

ŇLowering company costs ŇBonuses for employees and business partners ŇOK Plus Corporate and OK Plus – two valuations for one flight ŇAccount administration and flight reservations on-line ŇFree membership

V programu OK Plus Corporate získáváte za lety s Českými aeroliniemi body na svůj firemní účet, které si následně vyměníte třeba za bonusové letenky a další odměny.

By using the OK Plus Corporate programme, your company can earn points for its Corporate account for flying with Czech Airlines, which can then be redeemed for bonus tickets and other rewards.

Více informací o programu naleznete na www.okpluscorporate.com.

For more information please visit: www.okpluscorporate.com.

NOVINKY A NABÍDKY OK PLUS CORPORATE

NEWS AND OFFERS FROM OK PLUS CORPORATE

UPGRADE BONUSOVÝCH LETENEK

BONUS TICKET UPGRADE

Novinkou mezi produkty programu OK Plus Corporate je možnost doplatit si upgrade bonusové letenky ze třídy Economy do třídy Business, kde si užijete více pohodlí a osobního servisu.

The OK Plus Corporate Programme now gives you the chance to pay for an upgrade of a bonus ticket from Economy to Business class, offering improved comfort and personal service.

Této možnosti můžete využít na všech letech operovaných Českými aeroliniemi, a to již od 150 EUR za jednosměrný let.

This option can be used on all flights operated by Czech Airlines from as little as EUR 150 per one-way flight.

Pro upgrade bonusové letenky kontaktujte kteroukoli kancelář Českých aerolinií nebo Servisní středisko OK Plus Corporate na lince +420 239 007 600.

To upgrade your bonus ticket, please contact any Czech Airlines office or OK Plus Corporate Service centre by calling +420 239 007 600.

review | 79


!"# $ %&'()#'*+, - ./% ) 0 ) !1%*!2 ) #'*+, - .$ #+' U ŽI T E Č N É I N FOR M AC E | USEFUL INFORM AT ION

3)4+5+67)3%)386!/5! *#$)*+,)*29#': V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT TO FLY

N!.76?.*-03%0J@8*@M?.;*M5-*7-M!'H*3*9"?-9!I)*.*97@?(/*9787%$1 Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. Q*B)E*-?496)*)c)&@?-)-*@30*8)69*$7/*B))6*B?(*30%*&)B&)-8)%1 A few simple exercises can help you feel fit and refreshed.

NOHY NOHY Ob!ma rukama

RAMENA RAMENA 2/@)*9767'()*%630!mi

NOPQ*Q*=QRS ZÁDA A PAŽE T87%?%63*9767'()*

KOTNÍKY KOTNÍKY Pomalu a pravi-

KQTC*QXP* BACK AND ARMS ARMS =63@)*>7(8*B))(*B63(*70*

Oběma rukama obeobejm!te koleno a p"ijměte koleno a přitáhn!te ho k hrudi. táhněte ho ke hrudi. #$%&'()*+,*-)./0%1* Vydržte 15 sekund. 2/.343*-(56)*.76)07* Rukama stále koleno %&'()*3*078/*97436/* držte a nohu pomalu -9/-:te dol;. Vym!<te spusťte dolů. Vynohy, opakujte měňte nohy, opakujte %)-)(.&5(1 desetkrát.

Ruce položte dlaněmi dol;*03*-()8031*23G dolů na stehna. 4)0$*.&/'()*%79"edu, Rameny kružte nahoru, dozadu dopředu, nahoru, a dol;1*=78$>*4/-H* dozadu a dolů. Pohyb být plynulý. N!kolikrát musí být plynulý. 793./I()*3*%J@8)I()* Několikrát opakujte p"i tom pomalu a praa dýchejte při tom videln!. pomalu a pravidelně.

Chodidla položte na zem a zatáhn!te na zem a zatáhněte b"?@871*=7436/*-)* břicho. Pomalu se p"edklo<te a rukama předkloňte a rukama -I)Ute po nohou sjeďte po nohou a natáhn!()*I)*3'* a natáhněte je až .*9&-(;m na noze. k prstům na noze. #*(V(7*9767W)*M$%&'()* V této poloze vydržte +,*-)./0%1 15 sekund.

Put both hands around one knee and around one knee and &3?-)*?(*(7*$7/&*@8)-(1* raise it to your chest. A76%*B7&*+,*-)@70%-1* Hold for 15 seconds. C))9?0D*$7/&*830%-* Keeping your hands around your knee, around your knee, -67E6$*67E)&*$7/&* slowly lower your leg. 6)D1*FE?(@8*6)D-*30%* Switch legs and repeat &)9)3(*()0*(?4)-1 ten times.

Place your hands on $7/&*(8?D8-1*K&?0D* your thighs. Bring $7/&*-87/6%)&-*B7&G your shoulders forE3&%L*(8)0*/9L*(8)0* ward, then up, then >3@.E3&%*30%*%7E0* backward and down ?0*3*@?&@/63&*47(?701* in a circular motion. 2)9)3(*-)M)&36*(?4)-L* Repeat several times, D)0(6$1*K&)3(8)* gently. Breathe -67E6$*30%*)M)06$1 slowly and evenly.

Place both feet flat on the ground and hold the floor and hold in ?0*$7/&*-(743@81*K)0%* your stomach. Bend -67E6$*B7&E3&%*30%* slowly forward and 47M)*$7/&*830%-*7M)&* move your hands down $7/&*6)D-*(7E3&%*$7/&* your legs toward your (7)-1*2)-(*?0*(8?-*97-?G toes. Rest in this posi(?70*B7&*+,*-)@70%-. tion for 15 seconds.

LEGS LEGS =/(*>7(8*830%-*

SHOULDERS SHOULDERS =63@)*$7/&*830%-*70*

Pomalu a pravidelně deln!*.&/'()*0787/* kružte nohou v kotM*.7(0H./1*X)I9&M)* níku. Nejprve na 03*I)%0/*-(&30/* jednu stranu a pak a pak na druhou. Na na druhou. Na kaž.3'%7/*-(&30/*.&/'()* dou stranu kružte +,*-)./0%1 15 sekund.

KOLENA KOLENA Ohn!te koleno,

Ohněte koleno, zdvihn!te nohu a zazdvihněte nohu a zatn!()*-()8)00H*-M36$1* tněte stehenní svaly. X78$*M$-("H%)I()1* Nohy vystřídejte. F*.3'%7/*0787/* S každou nohou 793./I()*YZ.&5(*3'* opakujte 20krát až 30krát. 30krát.

CHODIDLA CHODIDLA Ob! paty op"ete

ANKLES ANKLES Rotate your feet

KNEES KNEES K)0%*70)*.0))*30%*

FEET FEET ^?(8*>7(8*8))6-*70*

Rotate your feet -67E6$*30%*)M)06$* slowly and evenly ?0*3*@?&@6)*3&7/0%* in a circle around $7/&*30.6)-L*B?&-(*?0* your ankles, first in 70)*%?&)@(?70*30%* one direction and then the other, for then the other, for +,*-)@70%-*?0*)3@8* 15 seconds in each %?&)@(?701 direction.

BOJÍTE SE LÉTÁNÍ?

80 | review

AFRAID OF FLYING?

STRACH Z LÉTÁNÍ LZE PŘEKONAT!

THE FEAR OF FLYING CAN BE OVERCOME! Czech Airlines continues to hold specialized courses every two months in its Crew Training facility at Prague – Ruzyně Airport to enable =`AaK JÍDLO A PITÍ you enjoy X)-)Ute dlouho ve K!8)4*6)(/*-)*0)9"e-()I0V*9767W)1*=7G IH%)I()1*=?I()*87%0! FLYING WITHOUTM7%$*3*74)W()*9?(H* FEAR vzbuU()*.&)M0H*7>!h Ņ Seven hours of training by Czech Airlines profes(H4L*')*M-(30)()L* alkoholu, ]aje a kávy. sional pilots and cabin crew 9&7I%)()*-)*97*.3>?0! Po p"?-(50H*(3.*>/G Ņ Individual approach using latest training 3*9&7(580)()*-?*&/@)* dete ])&-(M!I\H1 technology a nohy.

LÉTÁNÍ BEZ STRACHU

3(4+()56!2*+',,---#

With both heels on (8)*B677&L*&3?-)*$7/&* the floor, raise your (7)-*3-*8?D8*3-*$7/* toes as high as you @301*_8)0*9/(*$7/&* can. Then put your (7)-*30%*(8)*>366-*7B* toes and the balls of your feet on the floor your feet on the floor 30%*&3?-)*$7/&*8))6-1 and raise your heels.

České aerolinie pořádají další specializované kurzy ve dvouměsíčních intervalech v prostorách Výcviku posádek letadel na ruzyňském letišti v Praze s názvem

Ň Sedm hodin v péči profesionálních pilotů a stevardek Českých aerolinií Ň Individuální přístup s využitím nejmodernější výukové techniky Ň Diagnostika formou autorizovaného dotazníku Ň Technické aspekty létání Ň Návštěva pohyblivého kabinového trenažéru A320 Ň Občerstvení zdarma po celou dobu kurzu Ň Relaxační techniky Ň Na závěr let v pilotní kabině simulátorů B737 a ATR

+Zd**|**&)M?)E

Bend one knee and &3?-)*$7/&*6)DL*()0G raise your leg, tens-?0D*(8)*4/-@6)-*7B* ing the muscles of your thigh. Alternate your thigh. Alternate 6)D-1*2)9)3(*YZ*(7* legs. Repeat 20 to [Z*(?4)-*E?(8*)3@8* 30 times with each leg. leg.

Obě paty opřete 7*W)4*3*9&-($*\9?]ky o zem a špičky @87%?%)6*W%M?80!te chodidel zdvihněte @7*0)IMJ\)1*=3.* co nejvýše. Pak o zem op")()*\9?]ky o zem opřete špičky a zdvihn!()*@7*0)IG a zdvihněte co nejMJ\)*93($1 výše paty.

Termíny kurzů létání beze strachu: 21. 5., 23. 7., 17. 9., 19. 11. 2011 Cena kurzu: 7950 Kč včetně DPH Přihlášky a bližší informace na +420 220 112 571, e-mail: iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

Ņ Diagnosis using authorized questionnaire MOVING EATING AND Ņ Technical aspects of flying P70b(*-?(*(77*670D*?0* Ņ A visit to the movable cabinDRINKING of an A320 flight

Avoid eating heavily (8)*-34)*97-?(?701* simulator the flight. F(?4/63()*@?&@/63(?70* Ņ Free refreshment during theduring whole course P&?0.*96)0($*7B*E3()&* by getting out of Ņ Relaxation techniques Ņ The course is completed by30%*07(*(77*4/@8* a flight in the cabin of $7/&*-)3(L*E36.?0D* B737 and ATR flight simulators 36@7876L*()3*7&*@7BB))1 3&7/0%*(8)*@3>?0*30%* _8?-*E?66*8)69*$7/*B))6* -(&)(@8?0D*$7/&*3&4-* Schedule of Flying without Fear training courses: May 21, July 23, September 17, November 19, 2011. B&)-8)&*70*3&&?M361 30%*6)D-1 Course fee: CZK 7950 incl. VAT, Applications and details at +420 220 112 571 or iveta.kamenikova@csa.cz, www.letanibezstrachu.cz

0!*2*0%%"---!.127122


U ŽI T E Č N É IN FOR M AC E | USEFU L I N FOR M AT ION

Y%*9:4# :+# '-;+G%:4# :%;'# ;%<(%!:'1&:4# *':&)'53# :%(+&M4# *# ';54;%:X7# ak"#G@&97# 0%1&3$4040/# (M@# 5%&%0/# -'# <+/)+:@!4># E%)8%*&:4# :+;4-*3# ('/'-5:./'#0%1&'G9:4#$17%#:+L5@#:+#W%"š"##E)+/+#G#'9<%#*5@-3#2##G#H53;3# H':"#:%:&+56#$%/',#153,;A#GA3,4G+$4#:%$%:#15+G:.#'1';:'1"##+#;A<:A17%:@6# +5%# @# 1&'G*A# 7'-%):40/# 0%1&3$4040/6# G!etnZ# )'-@:# 1# -Z&7@> [# &'76# *-%# +# $+*# $%# 7',:.# 1@# <(M4$%7:@&# 0%1&'G9:4# ;%<# !%*9:4# :+# '-;+G%:4# :%;'# ;%<(%!:'1&:4# *':&)'536# $17%# 1@# ('G4-+5@# 1%! "#$%&%'! "(%)%*%(%'+! ,-*#.-/0%'!1%23%24.-!142-!5!678!"-2(#9-!:-;!<.=!824>4?! Pobyt cestujících ve vašich krásných saloncích je sou!ás" VIP slu#$%&'$(št) Praha. Co pro n) tento servis znamená? Ve stru!nos"##$%#&'#()'#*+,-./'#0%12 &3$404/'# ('/'-546# *'78')&6# 1'3*)'2 74# +# 5.&9:4# ;%<# 1&)%1=># ?%:6# *-'# 1@# ';$%-:9# 153,;A# BCDE# F%)G@0%# H53;3# H':"#:%:&+5I6# 1%# :%7314# :+# 5%"š"

prak"#0*A#'#:@0#1&+)+&>#JA#73#<+$@12 K#7%# GL%0/:A# ('&M%;:.# 8')7+5@&A# :3&:.# (M%-# '-5%&%7# +# 0%1&3$404# 1@# 3,4G9#*'78')&6#('/'-54#@#';!%)1&G%2 :4# G# 53N31:47# ()'1&M%-4# :+L@0/# 1+2 5':*=># F'3!91K## :+L4# 153,;A# $%# &+*.# 7',:'1&# ;%<(5+&:./'# (+)*'G9:4# :+#/54-+:.7#CDE#(+)*'G@L"##('#-';3# OP# /'-@:# Q(M@# '-5%&3# @# (M@# (M45%&3R>#

Exclusive Airport Services Make Your Traveling Comfortable `+@"#:_#+&#&/%#0/%0*2@:#0'3:&%)#')#8')#1%03)@&A#0':&)'5#0/%0*1#@1#/+)-5A# ':%#'8#&/%#7'1&#&/)@55@:_#+1(%0&1#'8#^##A@:_#+;)'+->#`%dG%#8'3:-#&/%#(%)2 8%0&#']#%)#8')#0'78')&+;5%#&)@(#+&#E)+_3%#c@)(')&6#+\+A#8)'7#&/%#)31/6#@:# H53;#H':"#:%:&+5>#b+7'31#(%)1':+5@"#%1#+:-#;31@:%117%:#8)%a3%:&#H53;# H':"#:%:&+5>#U3&#A'3d55#+51'#e##:-#/3:-)%-1#'8#7'-%):#&)+G%5%)16#@:053-@:_# 8+7@5@%1#\@&/#0/@5-)%:6#@:#&/%#7@N>#`%#+1*%-#F@7':+#FG';'-'G+6#/%+-#'8# H')(')+&%#H+)%#f#CDE#F%)G@0%#8')#E)+_3%#c@)(')&6#/'\#H53;#H':"#:%:&+5# 7+*%1#@&#('11@;5%#&'#&)+G%5#\@&/'3&#\+@"#:_#8')#0/%0*2@:6#@:#+#(5%+1+:&#%:2 G@)':7%:&#\@&/#)%8)%1/7%:&1#()'G@-%-># Relaxing in your lovely club rooms is part of the VIP services o*ered by Prague Airport. What exactly does the service o*er travelers? F300@:0&5A6# \%# ']#%)# %G%)A# &)+G%5%)# 0'78')&6# ()@G+0A# +:-# +# ^#@_/&# %N(%)@2 %:0%# \@&/# :'# 1&)%11># ?)+G%5%)1# \/'# ')-%)# H53;# H':"#:%:&+5# CDE# F%)G@0%# /+G%# G@)&3+55A# %G%)A&/@:_# &+*%:# 0+)%# '8# 8')# &/%7# +&# &/%# +@)(')&># `%# -%+5# \@&/#+55#&/%#()%^#@_/&#8')7+5@"#%1#+:-# &/%#(+11%:_%)#:%%-#':5A#)%5+N#@:#&/%# 0'78')&# +:-# 53N3)A# '8# '3)# )''71>#

[3)# 1%)G@0%1# +51'# @:053-%# 8)%%# (+)2 *@:_#+&#&/%#_3+)-%-#CDE#(+)*@:_#+)%+# 8')#OP#/'3)1#Q-3)@:_#;'&/#-%(+)&3)%# +:-# 5+:-@:_R># `%# )%0'77%:-# '3)# CDE# F%)G@0%# &'# +:A':%# 1%%*@:_# a3@2 %&#;%8')%#&/%@:#^##@_/&#S#\/%&/%)#8')# \')*#')#)%5+N+"on. b')# 7')%# @:8')7+"#':# +;'3&# H53;# H':"#:%:&+56# &/%# CDE# 1%)G@0%1# ']#%2 )%-#+&#E)+_3%#c@)(')&6#+#03))%:&#()@0%# 5@1&# +:-# +:# ')-%)# 8')76# (5%+1%# _'# &'# www.prg.aero.

CDE# F%)G@0%# -'(')3!3$@# *+,-.736# *-'#('&M%;3$%#(M%-#5%&%7#*5@-#S#+T 3,#:+#GA-%0/:3K##:%;'#:+#()90@> U5@,L4# V-+$%# '# H53;3# H':"#:%:2 &+56# CDE# 153,;90/# :+# W%"š"## E)+/+6# +*&395:4# 0%:4*# +# ';$%-:9G*'GX# 8')7359M# :+$-%&%# :+# 1&)9:*90/# www.prg.aero.


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

Dámy a pánové, vítáme vás na palubě letadla Českých aerolinií. K lepší orientaci a zpříjemnění vašeho letu bychom rádi přispěli  i následujícími informacemi. BEZPEČNOST

KABINOVÁ ZAVAZADLA

TISK NA PALUBĚ

Prosíme vás, abyste dodržovali pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání se připoutejte bezpečnostními pásy. Ujistěte se, prosím, zda opěradlo vašeho sedadla a stolek jsou ve svislé poloze. Prosíme též, abyste věnovali pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků. Zorientujte se, kde se v kabině nacházejí nouzové východy. Doporučujeme vám, abyste si bezpečnostní pásy nechali zapnuté během celého letu. Prosíme vás, abyste při vstupu na palubu letadla předložili útržek palubní vstupenky. Z bezpečnostních důvodů naši palubní průvodčí kontrolují datum a číslo linky, aby tak zabránili vstupu neoprávněné osoby na palubu letadla.

Těžší kabinová zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou tak, abyste jimi neohrozili ani neomezili ostatní cestující. Při otevírání schránek na zavazadla dbejte zvýšené opatrnosti – uložené předměty mohou vypadnout a způsobit zranění. Za zavazadla a předměty, které máte s sebou v kabině, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Při vstupu do letadla vám palubní personál v business třídě nabídne hlavní české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka tisku se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

ELEKTRONIKA Z bezpečnostních důvodů je na palubě letadla přísně zakázáno používat některá elektronická zařízení, zejména mobilní telefony. Mobilní telefony nesmějí být zapnuty ani v pohotovostním režimu (STAND-BY). Prosíme, abyste v zájmu bezpečnosti letu použití jakéhokoli elektronického přístroje vždy předem konzultovali s posádkou.

PRO VAŠE POHODLÍ Nad vaším sedadlem jsou tlačítka pro přivolání posádky, pro rozsvícení a zhasnutí světla a ovládání ventilace. Toto vybavení se liší podle typu letadla.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na dálkových a středně dlouhých linkách nabízíme ve třídě Business k zapůjčení osobní přehrávače iPod touch, které vám zpříjemní let možností sledování mezinárodních filmů, poslechem hudby různých žánrů, hraním her nebo prohlížením fotografií.

JÍDLA, NÁPOJE Speciálně upravené druhy jídel, např. dietní, dětské, košer, vegetariánské, vám podáme, pokud jste si je objednali při rezervaci letenek. Druhy a množství jídla a nápojů závisí na denní době a délce letu.

ALKOHOL Palubní průvodčí nesmí podávat a prodat alkohol osobám mladším 18 let. Není dovolena konzumace alkoholických nápojů, které si cestující na palubu donesli nebo je tam koupili, s výjimkou alkoholu, který si zakoupili na palubě v rámci doplňkového prodeje občerstvení a nápojů.

PALUBNÍ PRODEJ Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v českých korunách (CZK), v eurech (EUR) i v dalších měnách (USD, GBP, CHF, DKK, SEK a NOK) nebo platebními kartami American Express, VISA, Diners Club, JCB a Eurocard/ Mastercard. Výběr zboží naleznete na stranách 92–98 tohoto časopisu, kompletní sortiment s uvedením cen v českých korunách a přibližnou cenou v eurech naleznete ve Sky Shop katalogu. Druhy a množství nabízeného zboží se mohou při jednotlivých letech lišit. Přijměte, prosím, naši omluvu, pokud se na vás nedostane zboží podle vašeho výběru.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ Nemocným a handicapovaným cestujícím jsou v některých typech letadel k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

KOUŘENÍ Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké.

82 | review


NA PA LU BĚ | ON B OA RD

Ladies and Gentlemen, welcome on board of a Czech Airlines aircraft. We believe that you will appreciate the following information to make your flight as enjoyable as possible. SAFETY We kindly ask you to observe the “No Smoking” and “Fasten Seat Belts” signs. During take-off and landing, please make sure that your seat belt is fastened and that your seat, table tray and leg support are in the upright position. Please pay attention when the cabin crew are demonstrating how to use the safety equipment and where the emergency exits are located. We recommend that you keep your seat belt fastened throughout the flight. We kindly request you to produce the boarding ticket slip before boarding. For security reasons our cabin crew checks the date and flight number to prevent any unauthorized persons from boarding.

ELECTRONIC DEVICES The use of certain devices, especially mobile phones, is strictly prohibited on board. Mobile telephones must not be switched on, not even in STAND-BY mode. In the interest of flight safety, please consult the cabin crew regarding the use of any electronic devices.

CABIN LUGGAGE You are kindly requested to place any heavy

pieces of cabin luggage under the seat in front of you and lighter pieces in the overhead compartments. Your luggage must not in any way threaten the safety or cause discomfort to other passengers. Please be careful when opening overhead lockers – objects may fall out and cause injury. The airline does not take any responsibility for luggage and personal items brought into the cabin.

FOR YOUR CONVENIENCE There are push buttons in the panel above your head. You may use these at any time to call a member of the cabin crew, to adjust the air-conditioning and to switch your reading light on and off. This equipment may vary from aircraft to aircraft.

ON BOARD AUDIO AND VIDEO On selected types of aircraft central screens broadcast an animated map with actual data concerning the location of the plane and course of the flight. On long-haul and mediumhaul flights we lend our Business Class passengers iPod Touch personal media players so that you can enjoy a variety of international films, music of different genres and games.

IN-FLIGHT DAILY PRESS At the entrance to the aircraft, our staff will offer business passengers the main Czech and foreign journals and magazines. The offer varies depending on class, flight duration and destination.

MEALS AND BEVERAGES Specially prepared meals, including special dietary requirements, meals for children, kosher or vegetarian meals, may be ordered when booking your ticket. The types and numbers of meals and refreshments depend on the time of day and length of the flight.

ALCOHOLIC DRINKS The stewards are not allowed to serve alcoholic drinks to minors. It is not allowed to consume alcoholic drinks on board which the customers brought with them or bought there with the exception of drinks they bought as a part of supplementary sale of food and drinks.

DUTY-FREE SALES Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns (CZK), euro (EUR)and other currencies (USD, GBP, CHF, DKK, SEK and NOK) or by American Express, VISA, Diners Club, JCB and Eurocard/Mastercard. A selection of products can be found on pages 92–98 of this magazine. The full range of offered products, with prices in Czech crowns and approximate prices in euro, may be found in the Sky Shop catalogue. Product types and quantities may vary from flight to flight. Please accept our apologies if we cannot provide the product of your choice.

ILL AND DISABLED PASSENGERS Some aircraft provide specially modified seats and toilets for disabled passengers or passengers who feel unwell.

SMOKING All Czech Airlines flights are operated as non-smoking flights.

review | 83


M A PY P Y | M A PPS S

FINLAND NORWAY

NORTH SEA

SWEDEN

BALTIC SEA UNITED KINGDOM POLAND

BELARUS

POZNAN LEIPZIG GERMANY

BRNO

LUXEMBOURG

POPRAD/TATRY

LVIV UKRAINE

FRANCE

ROMANIA

VENICE

VARNA ITALY

SPAIN

MALTA

MEDITERRANEAN SEA

AFRICA

82 | review 84


CANADA

RUSSIA

SEATTLE

BOSTON CHICAGO

U.S.A.

CINCINNATI

NEW YORK

CLEVELAND WASHINGTON

SAN FRANCISCO LOS ANGELES

ATLANTA

ATLANTIC OCEAN

KHARKIV

ORLANDO TAMPA

DONETSK

FORT LAUDERDALE

ROSTOV ON DON

MEXICO

MEXICO CITY

CUBA

SEOUL

BAKU TURKEY

DESTINACE NALÉTÁVANÉ ČESKÝMI AEROLINIEMI CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINACE NALÉTÁVANÉ VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH PARTNERS

DESTINACE V SEVERNÍ AMERICE NABÍZEJÍ ČESKÉ AEROLINIE VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ DELTA AIRLINES. NA LINCE TOHOTO DOPRAVCE DO NEW YORKU MAJÍ ČESKÉ AEROLINIE SVŮJ CODE-SHARE. ZNAMENÁ TO TEDY, ŽE PŘÍMÉ TRANSATLANTICKÉ SPOJENÍ POKRAČUJE. HANOI HO-CHI-MINH

CZECH AIRLINES OFFER FLIGHTS TO NORTHERN AMERICA IN CO-OPERATION WITH DELTA AIRLINES. IT MEANS THAT DIRECT TRANSATLANTIC FLIGHTS TO NEW YORK ARE STILL AVAILABLE AS CODE-SHARE FLIGHTS OPERATED BY DELTA.

review | 85 83


SK Y T E A M

SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

WHAT IS SK Y TEAM?

SkyTeam je mezinárodní aliance jedenácti leteckých společností, která byla vytvořena proto, aby pečovala o zákazníky. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 373 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do více než 728 destinací ve 149 zemích.

SkyTeam is a global alliance of eleven airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 373 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 728 destinations in 149 countries.

OBJEVTE DISCOVER 10 SKVĚLÝCH DŮVODŮ, 10 GREAT REASONS PROČ ZVOLIT SKYTEAM TO CHOOSE SKYTEAM Ň VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

ŇVÍCE SALONKŮ Máte přístup do více než 390 salonků po celém světě.**

Ň GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.***

Ň VÍCE LETŮ Můžete si vybrat z více než 15 000 letů denně do více než 650 destinací po celém světě.

Ň VÍCE TARIFŮ Máte více možností do více destinací. Členové aliance SkyTeam nejen nabízejí všechny cestovní třídy, od ekonomické po první, ale také nabízejí tarif kolem světa – „SkyTeam Around the World Fare“.

Ň SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

Ň V YLEPŠENÉ ODBAVOVACÍ POSTUPY Ušetříte čas s praktickými letištními postupy aliance SkyTeam.

Ň POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.****

Ň STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb.

Ň REZERVAČNÍ SÍŤ Udělat si rezervaci a získat informace můžete v kterékoli z 2100 kanceláří aliance SkyTeam. Navíc cestující mohou požádat o pomoc kteroukoli společnost aliance.

Ň MORE MILES Earn miles toward Elite status. (Redeemable on any member airline.*)

Ň MORE LOUNGES Access to more than 390 member lounges worldwide.**

Ň GUAR ANTEED RESERVATIONS Guaranteed full Coach/Economy Class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.***

Ň MORE FLIGHTS Over 15,000 flights to more than 650 destinations worldwide.

Ň MORE FARES More fare options to more destinations. Not only do SkyTeam partners offer all classes of fares from Economy to First, we also offer a “SkyTeam Around the World Fare”.

Ň EASY CONNEC TION Make convenient connections with our extensive worldwide hub network.

Ň ENHANCED CHECK-IN Save time with SkyTeam’s streamlined airport procedures.

Ň SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights. ****

Ň QUALIT Y STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

Ň RESERVATION NET WORK Make reservations and get information at any of SkyTeam’s 2,100 ticket offices. Additionally, worldwide passengers can go to any of the SkyTeam partners for assistance.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeemable on all * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové stránce svého programu Frequent

SkyTeam operated aircraft.

Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

** Complimentary access to member airline lounges when you are departing on a same-day internati-

** Volný vstup do salonků členských leteckých společností, pokud letíte v první nebo business

onal flight or connecting to/from an international flight operated by a SkyTeam member. This benefit

třídě na mezinárodním letu aliance nebo pokud jste SkyTeam Elite Plus frequent flyer – v den

is available to International First / Business class customers or SkyTeam Elite Plus frequent flyers.

cesty.

*** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your reservations 24 hours in advance

*** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci 24 hodin před odletem

**** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary, and a maximum of three

**** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance SkyTeam a maximálně tři přestupy.

connections.

86 | review


T ER ER MINÁ MINÁLL || TERMINAL T ERMIN A L T

TERMINÁL LETIŠTĚ PRAHA A PARKOVIŠTĚ PRAGUE AIRPORT TERMINAL AND PARKING C Terminál 2 T2

Cesty na/z Letiště Praha

B

Terminál 1 T1

A VIP Schengenská

Cargo zóna

Aviatická

Terminál 3 T3

Příjezd

Chomutov

Výjezd K Letišti

Lipská

R7

Směr Centrum Praha

Ostrava Brno Olomouc Plzeň Liberec Hradec Králové České Budějovice Linz Karlovy Vary

D1 D1 D1 D5 R10 D11 R4 R4 R6

Ústí nad Labem Berlin Dresden

R8 R8 R8

PARKING C

PARKING C

50 Kč během prvních 2 hodin, potom 40 Kč za další započatou hodinu. Za první den maximálně 500 Kč, za každý další den 400 Kč. Za 5–14 dnů 2000 Kč.

Covered parking: CZK 50/hour for the first two hours, CZK 40 for every subsequent hour up to max. CZK 500 for the first day; CZK 400 for every subsequent day; CZK 2,000 for 5–14 days.

Přepážky půjčoven automobilů provozují své služby v hale v přízemí.

Car rental counters are situated on the ground floor.

PARKOVÁNÍ BUS

BUS PARKING

TERMINÁL 1 – KRÁTKODOBÉ PARKOVIŠTĚ – do 20 minut stání zdarma. Dále pak 100 Kč za každou další započatou půlhodinu. TERMINÁL 2 – do 20 minut stání zdarma, za každou další započatou půlhodinu pak 50 Kč.

TERMINAL 1 – SHORT -TERM PARKING – Up to 20 minutes parking

PLATEBNÍ AUTOMATY

PAYMENT MACHINES

Platební automaty jsou umístěny v odbavovací hale terminálu, vevstupní hale Parkingu C nebo u výjezdu z parkovišť. Opusťte laskavě parkoviště do 20 minut po zaplacení.

Payment machines are located in the departures hall, at the Parking C

free of charge. Each following 30 minutes 100 CZK. TERMINAL 2 – Up to 20 minutes parking free of charge, each following 30 minutes 50 CZK.

entrance and at car-park exits. Please leave the parking zone within 20 minutes of paying. For further information, see 24-hour dispatch service at desk in Parking C

Bližší informace: nepřetržitá dispečerská služba u přepážky Parkingu C nebo na telefonních

or call 220 113 408 or 220 114 022.

číslech 220 113 408 a 220 114 022.

review | 87 review | 83


AIRPORT ORT PL PLAN AN PL Á N L E T IŠT ĚĚ || AIRP TERMINAL 1 OSTATNÍ STÁTY | NONSCHENGEN STATES

TERMINAL 2 STÁTY SCHENGENSKÉ DOHODY | SCHENGEN STATES Belgie | Belgium, Dánsko | Denmark, Estonsko | Estonia, Finsko | Finland, Francie | France, Island | Iceland, Itálie | Italy, Litva | Lithuania, Lotyšsko | Latvia, Lucembursko | Luxembourg, Maďarsko | Hungary, Malta | Malta, Německo | Germany, Nizozemsko | Netherlands, Norsko | Norway, Polsko | Poland, Portugalsko | Portugal, Rakousko | Austria, Řecko | Greece, Slovensko | Slovakia, INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA | TRANSFER DESK Slovinsko | Slovenia, Španělsko | Spain, Švédsko| Sweden, ODLETY | DEPARTURES PŘÍLETY | ARRIVALS Švýcarsko | Switzerland

34 16 60

57

64

25 26

59

14

28

23

35

24 13

13

29

72

30

27

36 15

32

14

56 54

12 30

20 19

SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE

22

63

58 15

KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE

33

01 31

12 71

02

73

55 21

VRACENÍ DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBNÍ VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMĚRNÁ ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE

31

REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM

18

CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMĚRNÝ VÝCHOD | ONE-WAY EXIT

74

38

VIP SALONKY LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT’S VIP LOUNGES

17 61

BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES

37

VÝSTAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVĚTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE VÝTAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS MÍSTNOST PRO MATKY S DĚTMI | BABY ROOM

34

PŘEBALOVACÍ KOUT | BABY CHANGING AREA

65

DĚTSKÝ KOUTEK | CHILDREN‘S CORNER

18

MODLITEBNA | PRAYING AREA

33

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

19 20

21

ZASTÁVKA AUTOBUSU | BUS STOP

03 04

VEŘEJNÁ ČÁST/TRANZITNÍ ČÁST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA

20

PARKOVIŠTĚ | PARKING

08 16 17

RESTAURACE | RESTAURANTS

09

OBCHODY | SHOPS SLUŽBY | SERVICES

OBCHODY / SHOPS TRAVEL VALUE / DUTY FREE 01 DUTY FREE PERFUMERY 02 DUFRY SHOP 03 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 04 DUFRY SHOP 05 BEST OF TRAVEL VALUE 06 DUFRY SHOP 07 AELIA DUTY FREE 08 DUFRY SHOP 09 DUTY FREE PERFUMERY 10 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 11 DUFRY SHOP 12 DUTY FREE & TRAVEL VALUE 13 DUTY FREE SELECTION

84 88 | review

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, SUVENÝRY, SKLO / GIFTS, SOUVENIRS, CRYSTAL 22 EGERMANN 23 BLUE PRAHA 24 EGERMANN 25 SWAROVSKI 26 BLUE PRAHA 27 EGERMANN 28 MANUFAKTURA 29 BLUE PRAHA 30 SPARKYS 31 BLUE PRAHA 32 ERPET BOHEMIA CRYSTAL 33 EGERMANN

MÓDA A MÓDNÍ DOPLŇKY / FASHION AND FASHION ACCESSORIES 41 CZECH GARNET 42 4PM 43 SERGIO TACCHINI 44 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 45 ROLLING LUGGAGE / NATURALLY CASHMERE 46 TAMUZ 47 HUGO BOSS 48 MERCURY JEWELLERY BOUTIQUE 49 LACOSTE, TOMMY HILFIGER 50 EMPORIO ARMANI 51 LONGCHAMP 52 CZECH GARNET

POTRAVINY A DELIKATESY / FOOD AND DELICATESSEN 62 BOHEMIA DELI 63 NEUHAUS 64 BOHEMIA DELI 65 BILLA KNIHY A ČASOPISY / BOOKS AND MAGAZINES 66 RELAY 67 RELAY 68 RELAY 69 RELAY-VIRGIN 70 RELAY

39


AIRPORT ORT PL PLAN AN PL Á N L E T IŠT ĚĚ || AIRP INFORMACE | INFORMATION TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA | TRANSFER DESK ODLETY | DEPARTURES PŘÍLETY | ARRIVALS KANCELÁŘE LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ | AIRLINE OFFICES SMĚNÁRNA | EXCHANGE OFFICE SMĚNÁRENSKÉ AUTOMATY | CURRENCY EXCHANGE MACHINE VRACENÍ DPH | TAX REFUND BANKOMAT | ATM PASOVÁ KONTROLA | PASSPORT CONTROL KONTROLA PALUBNÍ VSTUPENKY | BOARDING PASS CONTROL BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA | SECURITY CONTROL ÚSCHOVNA ZAVAZADEL | BAGGAGE DEPOSIT NADMĚRNÁ ZAVAZADLA | OVERSIZE BAGGAGE REKLAMACE ZAVAZADEL | BAGGAGE OFFICE VÝDEJ ZAVAZADEL | BAGGAGE CLAIM CELNÍ KONTROLA | CUSTOMS VYHLÍDKOVÁ TERASA | VIEWING TERRACE JEDNOSMĚRNÝ VÝCHOD | ONE-WAY EXIT VIP SALONKY LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT’S VIP LOUNGES BUSINESS SALONKY | BUSINESS LOUNGES VÝSTAVA | EXHIBITION AUTOMAT S KVĚTINAMI | FLOWER VENDING MACHINE VÝTAH | LIFT TOALETY | TOILETS SPRCHY | SHOWERS MÍSTNOST PRO MATKY S DĚTMI | BABY ROOM PŘEBALOVACÍ KOUT | BABY CHANGING AREA DĚTSKÝ KOUTEK | CHILDREN‘S CORNER MODLITEBNA | PRAYING AREA

19

STANOVIŠTĚ TAXI | TAXI STAND

21

40

ZASTÁVKA AUTOBUSU | BUS STOP

35 32

VEŘEJNÁ ČÁST/TRANZITNÍ ČÁST | PUBLIC AREA/TRANSIT AREA PARKOVIŠTĚ | PARKING RESTAURACE | RESTAURANTS OBCHODY | SHOPS SLUŽBY | SERVICES

9

01 02

03

04

03 06 42

02

01

23 05

22

06

41

05 04 07 11

07 12 05

10 08

44 67 09

10

66 13

24

62

06 25 45

14 43

16

46 26 47 15

53 10 07 17

08 69 48 49

68 11

09

28 70

50

27

RESTAURANT LETIŠTĚ PRAHA / FAST FOOD RESTAURANT LETIŠTĚ PRAHA / FAST FOOD THE GLOBE RESTAURANT KFC WINE & MORE PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT AIR PILSNER URQUELL BAR SUBWAY MCDONALD‘S BODEGA AEROPUERTO TAPAS-BAR & SMOKER‘S CAFÉ KFC NUDE JUICE BAR BRICCO EXPRESS CULTO CAFFE CIOCCOLATO

18

29

11

51

RESTAURACE / RESTAURANTS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

52

SLUŽBY / SERVICES 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SANDWICH SHOP EL MUNDO DEL TABACO & CAFÉ LA TAZZA PORTO CAFÉ RESTAURANT SHORTY‘S PUB BRICCO EXPRESS DECANTO ICE & FRUIT FOLLOW ME CAFÉ BLACK AND WHITE CAFÉ MATTONI GR@ND CAFÉ SWEET HOME CAFÉ PIZZERIA PILSNER URQUELL ORIGINAL RESTAURANT COKE POINT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

KONGRESOVÝ SÁL / CONGRESS HALL MĚSTSKÁ POLICIE / MUNICIPAL POLICE KOOPERATIVA ČESKÁ POŠTA / POST OFFICE SKY RELAX HOTEL TRANZIT AMBULANCE MEDITRANS MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA / PUBLIC TRANSPORT AAA RADIOTAXI 1.1.1. RADIOCAB TAXI BALENÍ ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING AUTOMAT NA POHLEDNICE / POSTCARD VENDING MACHINE FOTOKABINA / PHOTO BOOTH BALENÍ ZAVAZADEL / BAGGAGE WRAPPING

review | 85 89


DL OV Y Ý PA PAR RK K || FL FLEE L E TA DLOV EETT 10 m

20 m

30 m

2

AIRBUS A321 – 200

AIRBUS A320 – 200

212

20 100 kg 89 000 kg

34,09 m

850 km/h

44,51 m

3950 km

40 m

50 m

8

16 992 kg 75 500 / 73 500 kg 850 km/h

156/162 34,09 m 37,57 m

AIRBUS A320 – 200

2

16 992 kg

180

73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4100 km

9

16 200 kg 68 000/ 70 000/ 75 500 kg 850 km/h

135

AIRBUS A319

4100 km

34,10 m 33,84 m

3360 km

90 | review


DL OV Y Ý PA PAR RK K || FL FLEE L E TA DLOV EETT 10 m

20 m

30 m

40 m

BOEING 737 – 400

2

OK–ABC

50 m

162

17 862 kg 68 038kg

28,89 m

790 km/h

36,40 m

3632 km

BOEING 737 – 500 8 108

14 146 kg 52 999 kg

28,89 m

790 km/h

29,79 m

2600 km

ATR 72 – 200 4

ATR 42 – 500 ATR 42 – 320

64

6515 kg 21 500 kg

27,05 m

516 km/h

27,17 m

2020 km

7 (500) 1 (320) 46 24,57 m 22,67 m

Počet letadel | Number of Aircraft Počet cestujících | Seating Capacity Rozpětí křídel | Wingspan (m) Délka letadla | Length of Aircraft (m)

4906 kg (500) 4432 kg (320) 18 600 kg (500) 16 900 kg (320) 540 km/h (500) 498 km/h (320) 1594 km

Užitečný náklad | Payload (kg) Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) Dolet s maximálním počtem cestujících | Range with Maximum Seating Capacity (km)

review | 91


DÁ R K Y | GIFTS

Výběr novinek ze Sky Shopu Českých Aerolinií A selection of new products from CSA Sky Shop DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES

CALVIN KLEIN CK ONE SUMMER

NEW

Edp 100 ml Cena/Price

840 Kč

approx.

33.60

NEW

HELLO KITTY SWEET COLLECTION Edt 5x5 ml Cena/Price

760 Kč

92 | review

approx.

30.40


DÁ R K Y | GIFTS

PÁNSKÉ PARFÉMY MEN’S FRAGRANCES

NEW

DIOR DIOR HOMME Edt 50 ml Cena/Price

1570 Kč

approx.

62.80

NEW

GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO Edt 100 ml Cena/Price

1590 Kč

approx.

63.60

NEW DAVIDOFF COOL WATER Edt 75 ml Cena/Price

910 Kč

approx.

36.40

review | 93


DÁ R K Y | GIFTS

KOSMETIKA COSMETICS

GUERLAIN TERRACOTTA 4 SEASONS BLONDES

NEW

Cena/Price

1210 Kč

approx.

48.40

SMASHBOX RUNWAY READY PALETTE Cena/Price

960 Kč

NEW

94 | review

approx.

38.40


DÁ R K Y | GIFTS

HODINKY WATCHES

NEW FESTINA MEN’S WATCH Cena/Price

3150 Kč

approx.

AVIATOR AVIATOR LADIES INTERCHANGEABLE STRAP WATCH

126

NEW

Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.60

NEW

AVIATOR WATCH FOR MEN Cena/Price

2490 Kč

approx.

99.60

review | 95


DÁ R K Y | GIFTS

DOPLŇKY ACCESSORIES

NEW

RAY-BAN AVIATOR Cena/Price

2990 Kč

approx.

119.60

NEW

MORGAN & OATES SCARF Cena/Price

1240 Kč

96 | review

approx.

49.60


DÁ R K Y | GIFTS

ŠPERKY JEWELLERY

SWAROVSKI TIES OF LOVE

NEW

Cena/Price

1990 Kč

approx.

79.60

NEW

PIERRE CARDIN JEWELLERY SET Cena/Price

1240 Kč

approx.

49.60

PIERRE CARDIN CRYSTAL BANGLE Cena/Price

450 Kč

approx.

18.00

review | 97


DÁ R K Y | GIFTS Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA SPECIAL OFFER

–20 % TRAVEL EASY FOLDING ALARM CLOCK Původní cena/Price

395 Kč Nová cena/New Price

310 Kč

approx.

12.40

SWAROVSKI ASHLING PENDANT

–20 %

Původní cena/Price

2730 Kč Nová cena/New Price

2180 Kč

approx.

87.20

KENZO KALÉIDOSCOPE

–20 %

Původní cena/Price

980 Kč Nová cena/New Price

780 Kč

98 | review

approx.

31.20

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure.


Review_3_2011  

Review 3/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you