Page 1

\m´n¬\n∂v

2012 Pq¨ 6 _p[≥

aqØ- a-Is\ ]pd-Øp-Im-´m≥ ]n.Pb-cm-P≥ Xbm-dpt≠m? ˛]n.kn.-tPm¿Pv I¬-]-‰: kn.--]n.--Fw. I-Æq¿ Pn-√m sk{I-´-dn ]n.--P-b-cm-P-\v K-h. No-^v-hn-∏v ]n.--kn. tPm¿-Pn-s‚ sh-√p-hn-fn. t_mw-_p-≠m-°n {]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-\n-sS ]-cn-t°-‰ aq-Ø aI-s\ ]p-d-Øp Im-Wn-°m≥ P-b-cm-P≥ Xbm-dp-t≠m-sb-∂m-Wv I¬-]-‰-bn¬ ao-‰v Z {]-kv ]-cn-]m-Sn-°n-sS tPm¿-Pv sh-√p-hn-fn-®Xv. P-b-cm-P-s\-bpw Ip-Spw-_-sØ-bpw {In-an\-ep-I-fp-sS Iq-´-sa-∂pw tPm¿-Pv A-[n-t£]n-®p. "t_mw-_v kv-t^m-S-\-Øn¬ ap-J-amk-I-ew ]-cn-°p-]-‰n P-b-cm-P-s‚ a-I≥ NnIn-’-bn-em-bn-cp-∂-t∏mƒ B-cpw Im-Wm-Xncn-°m≥ k-Jm-°ƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ Imh¬ \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠m-a-sØ aI≥ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]Tn-°ptºmƒ A-[ym-]-I-s\ a¿-Zn-®v B-ip-]-{Xnbn-em-°n-b-h-\m-Wv. kv-{Xo-I-sf-∏-‰n ]-d-bp∂-Xv tam-i-am-b-Xn-\m¬ P-b-cm-P-s‚ `m-cybp-sS Im-cyw an-≠p-∂n-√, ]-{X-°m¿ A-t\zjn-®m¬ a-Xn' ˛-tPm¿-Pv ]-d-™p. Sn.-]n. N-{µ-ti-J-c≥ Ip-ew-Ip-Øn-bmsW-∂m-Wv ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ ]-d-™-Xv. F-∂m¬ kn.-]n.-F-Ωn-se b-Ym¿-Y Ip-ewIp-Øn ]n-W-dm-bn hn-P-b-\m-Wv. ]n-W-dmbn hn-P-b≥, tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥, F-f-a-cw I-cow, ]n.-P-b-cm-P≥ F-∂n-h-c-dnbm-sX kn.--]n.--F-Ωp-am-bn _-‘-s∏-´ H-cp cmjv-{So-b sIm-e-]m-X-I-hpw \-S-°n-√. kn.--]n.--Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn-tb-‰v Aw-Kß-fp-sS a-°-fn¬ dn-b¬ F-tÃ-‰v C-S-]m-Sv C-√m-Ø F-{X-t]-cp-s≠-∂v ]-cn-tim-[n-°-

Ww. I-gp-Øn¬ D-≠-bp-≈ H-cp t\-Xm-hns‚ c-≠p a-°ƒ-°v Zp-_m-bn-ep-≈ _n-kn\-kn-s\-°p-dn-®v A-t\z-jn-°-Ww. F-{X Xh-W hn-tZ-ib - m-{X \-SØ - n-sb-∂X - S- ° - w Imcy-߃ A-dn-bm≥ kn.-]n.-Fw t\-Xm-°ƒ A-h-cp-sS a-°-fp-sS ]m-kv-t]m¿-´v ]-cn-tim[-\-°v e-`y-am-°m≥ X-bm-dp-t≠m-sb-∂p hy-‡-am-°-Ww. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ^m-kn-Ãv \-S-]-Sn-Ifn¬ a-\w-a-Sp-Ø H-t´-sd t]¿ bp.-Un.-F-^nte-°p h-cm≥ X-bm-dm-bn \n¬-°p-I-bm-Wv. D-Ω≥-Nm-≠n k-Ω-Xn-®n-cp-s∂-¶n¬ s\-øm‰n≥-Ic - D-]s - X-cs - ™-Sp-∏n-\v ap-ºv \m-ev Fw.F¬.-F-am¿ bp.-Un.-F-^n-te-°p h-t∂-t\. Cu \m-ep t]-cp-sS Im-cyw Xm≥ ap-Jy-a-{¥nbp-am-bn kw-km-cn-®-Xm-Wv. kn.-]n.-Fw C-Sp-°n Pn-√m sk-{I-´-dn aWn \-√ t\-Xm-hm-Wv. A-t±-lw A-Sn-°m\pw sIm-√m-\pw Iq-Spw. 13 t]-sc sIm-√m≥ Xo-cp-am-\n-®p-sh-∂m-Wv a-Wn ]-d-™-Xv. AXn¬ aq-∂p t]-sc sIm-∂p. _m-°n 10 t]¿ B-scm-s°-bm-sW-∂v a-Wn ]-d-tb-≠n hcpw ˛-tPm¿-Pv ]-d-™p. B-Zn-hm-kn-I-fp-sS t]-cp-]-d-™v kn.--]n.-F-Ωpw B-Zn-hm-kn t£-a k-an-Xn-bpw h-b\m-´n¬ \-S-Øp-∂-Xv k-a-cm-`m-k-am-sW-∂v A-t±-lw ]-cn-l-kn-®p. \n-e-hn¬ ]n-W-dm-bn hn-P-b-s\ \n-inX-am-bn hn-a¿-in-°p-∂ tPm¿-Pv ap-ºv F¬.Un.-F-^n-s‚ `m-K-am-bn-cp-∂p-sh-∂v Nq-≠n°m-´n-b-t∏mƒ Xm≥ ]n-W-dm-bn-bp-sS Hu-

hn.-- F - kn-s‚ a-\x-km-£n B-Z-c-Wo-bw I¬-]-‰: A-Xn-Zm-cp-W-am-bn sIm-√s∏-´ Sn.-]n. N-{µ-ti-J-c-s‚ Ip-Spw-_mw-Kß-sf A-h-cp-sS ho-´n-se-Øn B-iz-kn∏n-® {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn.--F-kv. ANyp-Xm-\-µ-s‚ a-\x-km-£n B-Z-c-Wo-bam-sW-∂v K-h. No-^v-hn-∏v ]n.--kn.--tPm¿-Pv. I¬-]-‰-bn¬ ao-‰v Z {]-kv ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-tZ-lw. hn.F-kn-s‚ H-©n-bw k-µ¿-i-\w a-\p-jyXz-]c - a - m-Wv. 51 sh-t´-‰v N-{µ-ti-Jc - ≥ sIm√-s∏-´-Xn¬ a-\- v a-c-hn-®p-t]m-b `m-cy c-a s]m-´n-°-c-™-Xv hn.-F-kn-s\ I-≠t∏m-gm-Wv ˛-tPm¿-Pv ]-d-™p. kn.-]n.-FΩp-Im¿ ar-Ko-b-am-bn sIm-e-s∏-Sp-Øn-b jp-°q-dn-s‚ am-Xm-hn-s\-bpw k-µ¿-in°m-\p-≈ [m¿-an-I-X hn.-F-kv. Im-Wn°-W-sa-∂v tPm¿-Pv B-h-iy-s∏-´p. Zm-cyw ]-‰n-bn-´n-s√-∂m-bn-cp-∂p {]-Xn-I-cWw. {]-kv-¢-_v {]-kn-U‚ v ]n.--sI. A-_vZpƒ A-ko-kv A-[y-£-\m-bn-cp-∂p. hn. apl-Ω-Z-en kzm-K-X-hpw hn.--Pn.--hn-P-b≥ \-µnbpw ]-d-™p.

9

Imk¿tImSv knhn¬ tÃj\n¬ lcnX- h- ¬°-cWw Imk¿tImSv: knhn¬ tÃj≥ hf∏v lcn-Xh - ¬°-cn-°p∂ ]≤-Xn°v ]cn-ÿnXn Zn\-Øn¬ XpS-°-am-bn. alm-flm-Km‘n {KmaoW sXmgn-ep-d∏p ]≤-Xn-bpsS `mK-ambmWv knhn¬ tÃj≥ tImºu-≠n¬ hr£-߃ \´p-]n-Sn-∏n-°p-∂-Xv. H∂c e£w cq] sNehv {]Xo-£n-°p-∂-XmWv lcn-X-h¬°-cW ]≤Xn. 40 sXmgn-em-fnIƒ°mbn 571 sXmgn¬ Zn\-߃ krjvSn°m≥ hn`m-h\w sNøp∂ ]≤-Xn-bneqsS knhn¬ tÃj-\n¬ ]®∏v \nd-bv°pI F∂XmWv e£yw. kn.-]n.-kn.-B¿.sF, kmaqly h\h¬°-cW hIp-∏v, ]S-∂-°mSv Im¿jnI tImtfPv F∂n- h n- S - ß - f n¬ \n∂p≈ ssXI-fmWv h®v ]nSn-∏n-°pI. ]≤-Xn-bpsS DZvLm-S-\-Øns‚ `mK-ambn P\ {]Xn-\n[n-Ifpw DtZym-K-ÿcpw tN¿∂v hr£ssØ-Iƒ \´p. Imk¿tImSv Pn√m ]©mbØv, tªm°v ]©m-b-Øv, sN¶f {Kma ]©m-bØv, If-IvSt- d‰v Ãm^v Iu¨kn¬ F∂n-h-bpsS kwbp‡ B`n-apJyØnemWv lcn-X-h¬°-cW ]cn-]mSn Bhnjv°c - n-®n-cn-°p-∂X - v. Pn√m ]©m-bØv {]kn-U≠v ]n.-]n.iym-a-fm-tZhn ]≤-Xn-bpsS DZvLm-S\w \n¿∆-ln-®p. sN¶f {Kma ]©m-bØv {]kn-U≠v kn.-F® - .v a - p-lΩ - Zv Ip™n Nmbn‚-Sn, tªm°v ]©mbØv {]kn-U≠v apwXmkv kaod, F.- U n.Fw F®v . - Z n- t \- i ≥. F.- U n.- k n. sI.Fw.-cm-aI - r-jvW≥, ]n.-F.bp ]n.-H.Sn.-Xpf-ko-[-c≥ XpS-ßn-b-h¿ ]s¶-Sp-Øp.

]-cn-ÿn-Xn kw-c-£n-°m≥ J-c-am-en-\y kw-kv-I-c-Ww A-\n-hm-cyw ˛-ap-Jy-a-{¥n "]cn-ÿnXn kulrZ hnI-k-\hpw Zpc¥ BLmX eLq-I-c-Whpw' skan-\m¿ -a{¥n ASq¿{]-Imiv Xncp-h-\-¥-]pcw ]n.-Sn.-]n. \K¿ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v em‚ v Unkm-ÿ amt\-Pvsa‚n¬ DZvLm-S\w sNbvX tijw hr£ssØ \Sp∂p.

kZm-Nmc t]meo-kns‚ A{I-aw; Fkv.-]n°p ]cmXn \¬In I-Æq¿: k-Zm-Nm-c t]m-eo-kn-s‚ B{I-a-W-Øn-\p hn-t[-b-cm-b bp-h Z-º-Xnam¿ Pn-√m t]m-eo-kv kq-{]-≠n-\p ]-cmXn \¬-In. I-ºn¬ Su-Wn¬ I-gn-™ Znh-kw B-{I-a-W-Øn-\n-c-bm-b a-øn¬ I≠-ss°-bn-se I-√-¶-S-h-Øv ]p-Xn-b-]pc-bn¬ l-^v-k-Øv (23), `¿-Øm-hv h-S-Ic H-©n-bw kz-tZ-in ]n.-]n. \u-jm-Zv (30) F-∂n-h-cm-Wv Pn-√m t]m-eo-kv kq-{]-≠v cm-lp¬. B¿.-\m-b ¿-°p t\-cn¬ ]-cmXn \¬-In-b-Xv. B-{I-W-kw-L-Øn¬ s]-´ \m-ep-t]-sc-bpw t]m-eo-kv Xn-cn-®dn-™n-´p-≠v.A-©p am-kw K¿-`n-Wn-bm-b l-^vk-Øn-s\ tUm-Iv-S-sd Im-Wn-® ti-jw _-kv tÃm-∏n-en-cp-Øn a-cp-∂p hm-ßm≥ t]m-b k-a-b-Øm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw I-ºn¬ Su-Wn¬ sh-®v \u-jm-Zn-\p t\sc B-{I-a-W-ap-≠m-b-Xv. F.-Sn.-F-Ωn¬ \n-∂pw ]-Ws - a-Sp-°m≥ I-gn-bm-ØX - n-s\Øp-S¿-∂v a-s‰-hn-sS-sb-¶n-epw F.-Sn.-Fw Iu-≠d - p-t≠m-sb-∂v `m-cy-tbm-Sv t^m¨ sN-bv-Xp tNm-Zn-®-tXm-sS-bm-Wv C-cp-]-Xp h-b- n¬ Xm-sg-bp-≈ \m-ew-K k-Zm-Nmc t]m-eo-kv kw-Lw bp-hm-hn-s\ h-f™-Xv. ]n-∂o-Sv tNm-Zyw sN-øp-I-bpw H∏-ap-≈ s]¨-Ip-´n B-cm-sW-∂v Xn-c-°pI-bpw \n-s∂ I-≠m¬ ap-kv-en-am-sW-∂v tXm-∂p-∂n-√-t√m F-∂p ]-d-™v B-{Ian-°p-Ib - m-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv Z-ºX - n- I - ƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp-∂-Xv. \ujm-Zn-s‚ X-e-°pw I-gp-Øn-\pw B-{I-aW-Øn¬ ]-cn-t°--‰p. A-{I-aw X-S-bm-s\Øn-b l-^v-k-Øn-s\ X-≈n-ho-gv-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. C-cp-h-cpw ]n-∂o-Sv kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-’ tX-Sn-b tijw a-øn¬ t]m-eo-kn¬ ]-cm-Xn \¬-IpI-bpw sN-bv-Xp. bp-h-Xn-bp-sS I-c-®n¬ tI-´v Bƒ-°m¿ Iq-Sn-b-tXm-sS A-{I-an kw-Lw A-{]-Xy-£-am-bn-cp-∂p. ]-cm-Xnbp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ tI-sk-Sp-Ø t]m-eo-kv A-{I-an kw-L-Øn¬ s]-´-hsc Xn-cn-®d - n-™p. C-h¿ - ° - m-bn sX-c® - n¬ B-cw-`n-®n-´p-≠v.

F-kv.-]n-°p ]p-d-sa, h-\n-Xm sk-√nepw a-\p-jym-h-Im-i- I-Ωo-j-\pw C-hv ]cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. Un.-ssh.-F^ - v.s - F kw-ÿm \ I-Ωn-‰n Aw-Kw ]n.-]n. Zn-hytbm-sSm-∏-sa-Øn-bm-Wv Z-º-Xn-Iƒ ]-cmXn \¬-In-b-Xv. kw-`-h-Øn¬ \m-ep {]-Xn-I-sf-bpw Xn-cn-®d - n-™n-´p-s≠-∂pw C-h¿-s°-Xn-sc Pm-ay-an-√m h-Ip-∏p-Iƒ A-\p-k-cn-®m-Wv tI-sk-Sp-Øn-cn-°p-∂s - X-∂pw Pn-√m t]meo-kv kq-{]-≠v cm-lp¬. B¿. \m-b¿ ]d-™p. h-[-{i-a-Øn-\pw am-\-`w-K {i-aØn-\p-am-Wv tI-kv. I-Æq¿ Pn-√-bn¬ Xfn-∏-d-ºv a-∂, ]-g-b-ßm-Sn, I-Æq¿ Su¨ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ A-Sp-Øn-sS CtX co-Xn-bn-ep-≈ kw-`-h-߬ \-S-∂n-´ps≠-∂pw ]-cm-Xn e-`n-® kw-`-h-ß-fn¬ tI-sk-Sp-°p-I-bpw {]-Xn-I-sf A-d-Ãp sN-øp-I-bpw Xp-S¿ \-S-]-Sn-I ƒ kzo-I-cn°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn F-kv.-]n ]-d™p. s]m-Xp-P-\-߃ {]-Xn-I-cn-°m≥ aSn-°p-∂-Xm-Wv C-Ø-cw kw-`-h-߃ Bh¿ Øn-°m≥ Im-c-Ww. F-√m ÿ-e-ßfn-epw t]m-eo-kv tk-\-sb hn-\-y-kn-°I {]m-tbm-Kn-I-a-√. ]-´m-∏-I¬ \n-c-h-[n t]-cp-sS ap-∂n¬-sh-®m-Wv C-Ø-cw kw`-h-߃ A-c-tß-dp-∂-Xv. F-∂m¬ `-bw aq-ew {]-Xn-I-cn-°m-t\m ]-cm-Xn \¬-Imt\m B-cpw X-bm-dm-hp-∂n-√. C-Øc - w kw`-h-ß-fn-te¿-s∏-Sp-∂-h-sc X-S-™p-sh®v t]m-eo-kn-\p ssI-am-dm≥ P-\-߃ Xbm-dm-bm¬ am-{X-ta C-h B-h¿-Øn-°mXn-cn-°q. Nn-e a-X-ß-fp-sS te-_-en-emWv Nn-e¿ C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-߃ \-SØp-∂-Xv. F-∂m¬ C-Xn¬ a-X-Øn-t\m a-X ÿm-]-\-߃-t°m bm-sXm-cp _‘-hp-an-√. Nn-e ta-J-e-I-fn¬ X-ß-fpsS kzo-[m-\w D-d-∏n-°p-I F-∂ e-£yw Iq-Sn C-Ø-cw {]-h¿-Ø-\-߬-°p ]n∂n-ep-s≠ ∂pw F-kv.-]n. ]-d-™p. \-Kc {]-tZ-i-ß-fn ¬ jm-tUm t]m-eo-kns\ hn-\y-kn-°p-∂ Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ \S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≠n-´p-s≠-∂pw Fkv.-]n. Iq-´n-t®¿-Øp.

"_qtemIw' kph¿W-ap{Zm ]pc-kvImcw Fw.-Sn°v tImgn-t°mSv: Bbn-c-Øn- A-™q-dn¬ ]cw Fgp-Øp-Im¿ Dƒs∏-Sp∂ ae-bm-fØnse G‰hpw henb Hm¨sse≥ FgpØp- Iq-´m-bva-bmb _qtemIw tUm´vtImans‚ {]Ya _qtemIw kph¿W-ap{Zm ]pckvIm-c-Øn\v Fw.-Sn. hmkp-tZ-h≥ \mb¿ A¿l-\m-bn. ae-bmf kmlnXy temI-Øn\v A©p Zim-_vZ-°m-e-ambn \¬Inb ka{K kw`mh-\-Iƒ ap≥\n¿Øn-bmWv kph¿W-ap-{Zm]p-ck - I v mcw \¬Ip-∂s - X∂v _qtemIw P\d¬ amt\-P¿ Pmkn¿ Phm-kv, kzmKX kwLw sNb¿am≥ enPo-jvIp-am¿, sk{I´dn tUm. \hy ssX°m-´n¬ F∂n-h¿ ]{Xk-tΩ-f-\-Øn¬ Adn-bn-®p. {_n´-\n-emWv _qtemIw tUm´vtIm-ans‚ Bÿm-\w. HmKÃv ]Xn- s \m- ∂ n\v tImgn- t °mSv Su¨lm-fn¬ kph¿W ap{Zm ]pc-kvImcw Fw.-Sn.-hm-kp-tZ-h≥ \mb¿°v ka¿∏n-°pw. Bbn-c° - W - ° - n\v Fgp-Øp-Imcpw hmb-

\-°m-cp-ap≈ _qtemIw tUm´vtImw aebmf temIØv \qX-\a - mb kn‰n-k¨ P¿Wenkw F∂ Bi-b-hp-ambn aq∂p h¿jw apºmWv Bcw-`n-®-Xv. ae-bm-f-Ønse {]K-¤-cmb Fgp-ØpIm-cpsS cN-\-Iƒ Hm¨sse-\n¬ FØn°p-Ibpw CXv bph- X-e-ap-d-bnse Fgp-ØpIm¿°v t{]m’m l\w \¬Ip-Ibpw aebm-f-`m-jsb {Inbm-fl-I-ambn kwc-£n°p-I-bp-amWv _qtemIw tUm´vtIm-ans‚ e£yw. Hm¨sse≥ thms´-Sp-∏n-eqsS hmb-\°m¿ tN¿∂v sXc-s™-SpØ G‰hpw anI® tªmK¿am¿°p≈ kq∏¿ tªmK¿ Ahm¿Up-Iƒ at\mPv cho-{µ-\pw, \ujmZv AI-ºm-SØ - n\pw \¬Im\pw Xocp-am-\n-®p. anI-® IYm-Im-c≥am¿°p≈ Ahm¿Un\v dmt^¬ ssX°m-´n¬, B¿.-sI. at\m-cmPv , h¿°e {ioIp- a m¿ F∂n- h ¿°p \¬Im\pw Xocp-am-\n-®p.

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Im-cy-£-a-am-b J-cam-en-\y kw-kvI - c - W - h - pw, P-em-ib - ß - f - p-sS ]-cn-c£ - W - h - pw ]-cn-ÿn-Xn kw-c£ - W - Ø - n\v A-Xy-¥m-t]-£n-X-am-sW ∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n.kw-ÿm-\ a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Un-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® ]-cn-ÿn-Xn Zn-\m-N-c-Ww D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. J-c-am-en-\y kwkv-I-c-W-Øn-\v ^-e-{]-Z-am-b H-cp tam-U¬ C-t∏m-gpw C-√. πm-Ãn-°v th¿-Xn-cn-® tijw h-cp-∂ am-en-\y-߃ kw-kv-I-cn-°m≥ B-[p-\n-I km-t¶-Xn-I hn-Zy D-]-tbm-Kn-®pf-f ]v-fm‚p-Iƒ ÿm-]n-°m-\m-Wv k¿-°m¿ D-t±-in-°p-∂-Xv. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, sIm-√w, tIm-´b - w, F-dW - m-Ip-fw, Xr-iq¿, tIm-gn-t°mSv F-∂n-hn-Sß - f - n¬ C-Øc - Ø - n-ep-ff - ]vf - m‚pIƒ ÿm-]n-°pw. D-d-hn-S-Øn¬ X-s∂ amen-\yw kw-kv-I-cn-°-em-Wv a-s‰m-cp co-Xn. CXn-\m-h-iy-ap-f-f k-÷o-I c-W-߃-°v k¿°m¿ 75% k-_v-kn-Un \¬-Ipw. a-eo-a-k-amb P-em-i-b-߃ ]-cn-ÿn Xn-°v h≥-tZm-jam-Wv h-cp-Øp-∂-Xv. ]-º-bpw, ]-cn-k-c-ßfpw am-en-\y-ap-‡a - m-°m≥ \-S] - S- n-sb-Sp-°pw. hn-I-k-\-Øn-\v hy-h-km-b-߃ A-\n-hmcy-am-Ip-tºm ƒ X-s∂ A-h ]-cn-ÿn-Xn-°v tIm-´w h-cp-Øm-sX-bn-cn °m≥ kw-cw-`-I¿ {i-≤n °-Ww. a-en-\o-I-c-W \n-b-{¥-W t_m¿-Un-s‚ C-S-s]-S¬ C-°m-cy-Øn¬ hf-sc {]m-[m-\y-ap-f-f-Xm-sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n ]-d-™p. Cu h¿-j-sØ kw-ÿm-\ a-en\o-I-c-W \n-b-{¥-W A-hm¿-Up-Iƒ ap-Jya-{¥n N-S-ßn¬ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.

Im-bn-I-am-bn X-S-bp-∂-Xv A-\o-Xn ˛-ap-Jy-a-{¥n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: Sn.-]n. N-{µ-ti-J-c≥ h-[-Øn¬ \-S-°p-∂ tI-k-t\z-j-W-sØ Im-bn-I-am-bn X-S-™m¬ Aw-Ko-I-cn-°n-s√∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n am-[y-a {]-h¿Ø-I-tcm-Sv ]-d-™p. C-Ø-cw \-S-]-Sn-I-fn¬ \n-∂v kn.-]n.-Fw. ]n≥-am-d-Ww. A-t\z-j-WØn¬ A-]m-I-X-bp-s≠-¶n¬ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-°mw. cm-jv-{So-b sIm-e-]m-X-I-ßsf-°p-dn-®p-≈ Fw.-Fw.-a-Wn-bp-sS hn-hm-Z {]-kvX - m-h\ - s - b-°p-dn-®v A-t\z-jn-t°-≠X - v k¿-°m-cn-s‚ I-S-a-bm-Wv. a-Wn-sb tI-{µ t\-Xr-Xzw X-≈n-∏d - ™ n-´pw kw-ÿm-\ sk{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ kw-c-£n-°p-Ibm-sW-∂pw D-Ω≥-Nm-≠n ]-d-™p.-

hS-Ic: Sn.-]n. h[-t°-kn¬ {]Xn-Isf ]nSn-Iq-Sp-∂Xv kn.]n.Fw XS- -s∏-Sp-Øn-bm¬ ]´m-fsØ hnfn-°-W-sa∂v Kh. No^vhn∏v ]n.-kn.-tPm¿Pv hS-Ic - b - n¬ ]d-™p. P\-Øns‚ Poh\pw kzØn\pw kwc-£Ww \¬tI-≠Xv k¿°m-cns‚ _m[y-X-bmWv. AXv \nd-th-‰pI Xs∂ sNøpw. Sn.-]n. h[-t°-kns‚ ASnthcv I≠p-]n-Sn-°m≥ Xs∂-bmWv k¿°m¿ Xocp-am-\w. ap≥Imeß-fn¬ {]Xn-∏-´nI kn.-]n.-Fw. \¬I-emWv. Cu tIkn¬ AXv \S-∏n-√. Izt´-j≥ kwLsØ am{X-a√ sIme-]m-XI - Ø - n\v t{]cn∏n-®-h-scbpw ]nSn-Iq-Spw. tIk-t\z-j-WsØ XS- -s∏-Sp-Øm≥ Bscbpw A\p-h-Zn-°n-√. hoSp-If - n¬ apf-Ip-s]mSn Ie-°n-sh-°m≥ kn.-]n.-Fw. t\Xmhv Fw.- h n.- P - b - c m- P ≥ ]d- ™ Xv {i≤- b n¬ s]Sp- Ø n- b - t ∏mƒ Ahsc¥n\v ]ns∂ Hfn-hn¬ t]mIp-∂p-sh∂v tPm¿Pv tNmZn-®p. ]gb t]Sn-∏n-°¬ ths≠-∂m-W-h-tcmSv ]d-bm-\p-≈-Xv. P\w kXyw a\- n-em-°p-∂p-≠v. acym-Z°v \n∂m¬ a-Xn. ]m¿´n {Kmaß-fn¬ t]mbn {]Xn-Iƒ°v ssIhn-eßv sh°p-sa∂v tPm¿Pv

kn-˛-Un-‰n-s‚ {]-h¿-Ø-\w «m-L-\o-bw ˛-ap-Jy-a-{¥n Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: K-h¨-sa‚n-s‚ `-cW-\n¿-h-l-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v ]n-∂n¬ tk-h-\ Zm-Xm-°-fm-bn \n¬-°p-∂ kn-˛-Un‰n-s‚ {]-h¿-Ø-\w «m-L-\o-b-am-sW-∂v apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n A-`n-{]m-b-s∏-´p. Xncp-h-\-¥-]p-c-Øv ]-´-Øv s{]m-hn-U‚ v ^≠v Hm-^o-kn-\p k-ao-]w kn-˛-Un-‰n-s‚ ]pXn-b B-ÿm-\-a-µn-c-Øn-s‚ in-em-ÿm-]\w \n¿-h-ln-®p kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kw-ÿm-\Ø - v td-j≥ Im¿-Uv hn-Xc - W - Øn¬ e-£y-an-´-Xn-s‚ C-c-´n-bn-e-[n-Iw tdj≥ Im¿-Up-Iƒ - I-gn-™ h¿-jw hn-Xc - W - w sN-bv-X kn-˛-Un-‰n-s‚ {]-h¿-Ø-\-ß-sf apJy-a-{¥n A-`n-\-µn-®p. im-kv-{X km-t¶-Xn-I cw-K-Øpw hn-h-c-km-t¶-Xn-I-hn-Zym hn-\n-ab cw-K-Øpw ssh-hn-[y-am¿-∂ {]-h¿-Ø-\ß-fn¬ G¿-s∏-´n-cn-°p-∂ kn-˛U - n-‰v C-t∏mƒ {Ko≥ sS-Iv-t\m-f-Pn (l-cn-X km-t¶-Xn-I hnZy), ssk-_¿ kp-c-£ Xp-S-ßn-b ta-J-e-Ifn-epw Np-h-Sp h-bv-°p-∂-Xv B-im-h-l-am-

sW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. ap-Jy-a-{¥n-bpsS Hm-^o-kv kw-hn-[m-\w {Ko≥ sS-Iv-t\mf-Pn A-Sn-ÿm-\-s∏-Sp-Øn ku-tcm¿-÷ klm-bØ - m¬ {]-h¿-Øn-°p-hm-\p-≈ km-t¶Xn-Ik - u-Ic - yw kn-˛U - n-‰v H-cp-°n-bX - n-s\-bpw ap-Jy-a-{¥n {]-iw-kn-°p-I-bp-≠m-bn.k¿-°m¿ ]-≤X - n-Iƒ k-ab - _ - ‘ - n-Xa - mbpw Kp-W-\n-e-hm-c-ap-d-∏m-°n-bpw ]q¿-ØoI-cn-°p-∂-Xn¬ {]-tXy-Iw \n-jv-I¿-j thW-sa-∂v N-S-ßn¬ A-[y-£-X h-ln-® kmwkvI - m-cn-I˛- {- Km-ah - n-Ik - \ - ˛- B - k - q-{X-W h-Ip∏v a-{¥n-bpw kn-˛-Un-‰v ssh-kv sN-b¿-am-\pam-b sI.-kn. tPm-k-^v A-`n-{]m-b-s∏-´p. kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fp-sS ]-e ]-≤-Xn-I-fpw e-£y-an-´-Xn-s‚ ]-Øn-c-´n sNe-hm-°n-bm-epw \n-›n-X k-a-b-Øv ]q¿-ØoI-cn-°m-\m-Im-sX t]m-Ip-∂ A-h-ÿ-bn¬ a-{¥n B-i-¶ {]-I-Sn-∏n-®p. bp.-Un.-F-^v Kh¨-sa‚n-s‚ H-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-jt- hf-bn¬ X-d-°-√n-Sp-∂ kn-˛-Un-‰n-s‚ sI-´n-Sw sS≥-U¿ \-S-]-Sn ]q¿-Øn-bm-°n-bm¬ F-´p-

am-kw sIm-≠v ]q¿-Øn-bm-°m-\m-Wv e-£yan-Sp-∂-Xv. Cu Im-e-b-f-hn¬ X-s∂ \n¿-ΩmWw ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂pw A-t±-lw \n¿t±-iw \¬-In.kw-ÿm-\-sØ Po-h-\-°m-cp-sS t£a Im-cy-ß-fn¬ A-\p-`m-h-]q¿-W-am-b k-ao]-\a - m-Wv Cu K-h¨-sa‚n-\p-≈s - X-∂pw AXn-\-\p-k-c-W-am-b {]-h¿-Ø-\w Po-h-\-°mcn¬ \n-∂pw D-tZym-K-ÿ-cn¬ \n-∂p-ap-≠mI-W-sa-∂pw ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn-b B-tcm-Ky-a-{¥n hn.-F-kv. in-h-Ip-am¿ ]-d™p.- \-K-c-k-`m Iu¨-kn-e¿ ap-cp-tI-i≥ B-iw-k-b¿-∏n-®p. \n¿-Zn-„ a-µn-c-Øn-s‚ cq-]-tc-J N-S-ßn¬ A-h-X-cn-∏n-®p. {Ko≥ sSIv-t\m-f-Pn-bn¬ \n¿-Ωn-°p-∂ sI-´n-S-Øn¬ ku-tcm¿-÷w h-gn ap-∏-Xv i-X-am-\w sshZyp-Xn e-`n-°pw. F-b¿ I-≠o-j-W-dp-sS D-]tbm-Kw ]-c-am-h-[n Ip-d-bv-°m-\p-am-Ipw.kn-˛-Un-‰v U-b-d-Œ¿ tUm. _m-_p tKm]m-eI - r-jW -v ≥ kzm-KX - h - pw c-Pn-k{-v Sm¿ s{]m^. F-kv.-F.-jm-P-lm≥ \-µn-bpw ]-d-™p.

IÆq-cnse cmjv{So-b-°m¿°v kvt^mSI tNcp-h-Iƒ e`n-°p-∂Xv ]S-°-im-e-I-fn¬ \n∂p t\cn´v I-Æq¿: I-Æq¿ Pn-√-bn¬ cm-jv-{So-b ]m¿-´n-Iƒ-°p t_mw-_p-I-fpw kv-t^m-S-I h-kvX - p-°f - pw \n¿-an-°m-\m-hi - y-am-b A-kwkv-Ir-X h-kv-Xp-°ƒ e-`n-°p-∂-Xv ]-S-°-ime-I-fp-am-bn _-‘-s∏-s´-∂p kq-N-\. C-Xp kw-_-‘n-®v t]m-eo-kv A-t\z-j-Ww i-‡am-°n. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn ss{Iw-{_m-©v Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]tXy-I sk¬ cq-]o-I-cn-®-Xm-bn Pn-√m t]meo-kv kq-{]-≠v cm-lp¬ B¿. \m-b¿, "a-ebm-fw \yq-kn-'t\m-Sv ]-d-™p. t\-c-sØ I-cn-¶¬ Izm-dn sse-k≥ kns‚ a-d-hn-em-Wv C-Ø-cw h-kv-Xp-°ƒ e-`n°p-∂-sX-∂m-bn-cp-∂p I-cp-Xn-bn-cp-∂-Xv. F∂m¬ hn-i-Z-am-b A-t\z-j-W-Øn¬ ]-S°-im-e-I-fn¬ \n-∂pw a-‰p-am-Wv C-h¿-°v CØ-c-Øn-ep-≈ h-kv-Xp-°ƒ e-`n-°p-∂-sX∂ hn-h-cw e-`n-®p. A-Xn-\m¬ ]-S-° \n¿am-W im-e-I-fpw ]-S-°-\n¿-am-W-Øn-\p-≈ A-kw-kv-Ir-X h-kv-Xp-°ƒ kq-£n-°p-∂h-cpw \n-co-£-W-Øn-em-Wv. C-h-cp-sS kvt‰m-°v Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h ]-cn-tim-[n-°pw. C-Xn-\p ]p-d-sa, _w-K-eq-cp Xp-S-ßn-b A-\ykw-ÿm-\ tI-{µ-ß-fn¬ \n-∂pw _-kv am¿Kw C-Ø-cw km-[-\-߃ Pn-√-bn-se-Øp∂-Xm-bn kq-N-\ e-`n-®n-´p-≠v. Cu \n-e-°p≈ ]-cn-tim-[-\-I-fpw i-‡-am-°pw.

Sn.]n tIkv: kn.]n.Fw XS s∏-Sp-Øn-bm¬ ]´m-fsØ hnfn-°Ww ]n.sI. cm[m-Ir-jvW≥

kn˛-Un‰v ]pXnb Bÿm-\- a-µn-c-Øns‚ inem-ÿm-]\w Xncp-h-\-¥-]pcw ]´Øv apJy-a{¥n DΩ≥Nm≠n \n¿h-ln-°p-∂p. a{¥nam-cmb sI.-kn.-tPm-k-^v, hn.-F-kv.-in-h-Ip-am¿ kao-]w.

]d-™p. Sm‰m, _n¿fam¿°v th≠n ]mh-s∏-´-hsc shSn-sh®p sIm∂ _wKm-fn¬ Ct∏mƒ kn.-]n.-FΩ - ns‚ ÿnXn ImWp-∂nt√? k¿°m-cn\v \oXn sImSp-°m≥ Ign-™n-s√-¶n¬ sNdp-∏°m¿ `oI-c-hm-Zn-I-fm-Ipw. {]Xn-]£ t\Xmhv hn.-F-kv. ANyp-Xm-\-µ≥ Sn.-]n.-bpsS ho´n¬ t]mbXv \∂m-sb∂v tPm¿Pv ]d-™p. hn.-F-kns‚ kµ¿i\w "IpSpw-_-Øn\pw' am\-kn-I-ambn kt¥m-j-ap-≠mbn. jp°q-dn-s‚bpw ^k-en-s‚bpw hoSv kµ¿in-°m\pw hn.-F-kv. Xbm-dm-I-W-sa∂v tPm¿Pv Bh-iy-s∏-´p. sIme-]m-XI kw`-h-߃ shfn-s∏-Sp-Ønb kn.-]n.-Fw CSp°n Pn√m sk{I-´dn aWnsb AdÃv sNø-Ws - a∂pw At±lw ]d-™p. h¿Ko-kns\ sIm∂Xv cma-N-{µ≥ \mb¿ I≈p-jm-∏n¬ \n∂mWv shfn-s∏-Sp-Øn-b-sX-¶n¬ aWn s]mXp-tbm-K-Øn-emWv sIme \S-Ønb Imcyw shfn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. jp°q¿ h[-t°-kn¬ ]n. Pb-cm-P≥, Sn.-hn. cmtPjv F∂nh-scbpw AdÃv sNø-W-sa∂pw tPm¿Pv ]d-™p. N{µ-ti-J-c≥ h[-t°kv At\z-j-W-Øn¬ hn.-F-kv. ]q¿W Xr]vX-\m-Wv. Sn.]nbpsS IpSpw-_hpw Xm\pw Xr]vX\ - m-sW∂pw At±lw ]d™p.

I-Æq¿ Pn-√-bn¬ cm-jvB¿-k\ - n-°pw D-]t- bm-Kn-®p {So-b ]m¿-´n-If - p-sS i-‡n tII-≠n-´p-≠v. kv-t^m-S-\-Øn{µ-߃ tI-{µo-I-cn-®v t_mws‚ Xo-£v-W-X-bn-e-√, C-Xn_p \n¿-am-Ww k-Po-h-am-b \-I-Øp-≈ B-Wn-I-fpw Ckm-lN - c - y-Øn-em-Wv ss{Iwcp-ºp No-fp-If - pw X-d™ p Io{_m-©v Un-ssh.-F-kv. ]n dn-bp-≈ ]-cn-°p-I-fm-Wv Abp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-tXy[n-I-hpw. h-S-t° C-¥y≥ I Sm-kv-Iv t^m-gv-kv cq-]o-Ikw-ÿm-\-ß-fn¬ Un-‰-tWcn-®-Xv. t_mw-_p \n¿-am-W ‰¿ D-]-tbm-Kn-®p-≈ kv-t^mkm-a{- Kn-If - p-sS D-dh - n-Sh - pw dqS-\-ß-fm-Wv A-[n-I-hpw. kv´pw I-s≠-Øp-I-bm-Wv Cu t^m-S\ - Ø - n-s‚ Xo-£vW - X - kw-L-Øn-s‚ Np-a-X-e. Cbn¬ X-s∂ B-fp-Iƒ sImXn-\p ]p-d-sa, t_mw-_p-I-fp√-s∏-Spw. I-Æq-cn¬ C-Ø-csS {]- t Xy- I - X - b pw A- h Øn-ep-≈ t_mw-_p-Iƒ \n¿bn¬ D-]-tbm-Kn-°p-∂ h-kvan-®p Xp-Sß - n-bn-´n-√. Nn-e XoXp-°-fpw {]-tXy-Iw {i-≤n{h-hm-Z kw-L-S-\-Iƒ Un-‰°pw. I-Æq¿ Pn-√-bn-¬ kmtW-‰¿ D-]-tbm-Kn-®p-≈ U[m-c-W \n-e-bn¬ I-≠p-h-cpΩn ]-co-£-W-߬ \-S-Øn∂ t_mw-_p-I-fn¬ ]-S-°- cm-lp¬ B¿.-\m-b¿(I-Æq¿ sb-∂p am-{Xw. Xr-°-cn-∏q-cnß-fp-sS A-kw-kv-Ir-X h-kv- Pn-√m t]m-eo-kv kq-{]-≠v). \-Sp-Øv sd-bn¬-]m-f-Øn¬ Xp-°ƒ h-en-b A-f-hn-em-Wv A-Sp-Øn-sS Im-Ws - ∏-´ ss]D-]-tbm-Kn-®p Im-Wp-∂-Xv. C-h Ão¬ ]m-{X- ∏v t_mw-_p-Iƒ C-Ø-c-Øn-ep-≈ H-cp ]-coß-fn-tem sF-kv-{Iow I-∏p-I-fn-tem \n-d-®v £-W-am-Wv. ˛-F-kv.-]n. ]-d-™p. D-]-tbm-Kn-°p-∂p. km-[m-c-W \n-e-bn¬ C-cn-´n-°-Sp-Øv I-gn-™ am-kw ho-´n-\tkm-Un-bw t¢m-ssd-Upw B-Wn-bpw sh-Sn- I-Øp-≠m-b kv-t^m-S-\-Øn-¬ H-cmƒ-°p a-cp-∂p-sam-s°-bm-Wv C-h-bn¬ D-]-tbm-Kn- Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°¬-°p-I-bpw ho-Sv \n°p-∂-Xv. A-]q¿-hw Nn-e t_mw-_p-I-fn¬ t»-jw X-I-cp-I-bpw sN-bv-X kw-`-hw t_mw-

_v kv-t^m-S-\-Øm-e-√, a-dn-®v h-en-b tXmXn¬ t_mw-_p \n¿-am-W h-kv-Xp-°ƒ A{i-≤-tbm-sS ssI-Im-cyw sN-bv-X-Xn-em-sW∂v hy-‡-am-bn-´p-≠v. t_mw-_p \n¿-am-WØn-\m-bn sIm-≠p-h-∂p kq-£n-® h-kv-Xp°ƒ A-e-am-c-bn¬ \n-∂pw am-‰n-sh-°p-∂Xn-\n-sS-bp-≠m-b A-{i-≤-bm-Wv kv-t^m-S\-Øn-\p Im-c-W-am-b-Xv. C-Ø-c-Øn-ep-≈ kv-t^m-S-\-߃ ]-e-bn-S-ß-fn-epw \-S-∂n´p-≠v. H-gn-™ ]-d-ºp-I-fn-epw a-‰pw Im-W-s∏Sp-∂ t_mw-_p-I-fpw C-h \n¿-an-°m-\m-hiy-am-b A-kw-kvI - r-X h-kvX - p-°f - pw I-s≠Øn-bm¬ C-h F-ß-s\ ssI-Im-cyw sN-øW-sa-∂X - p kw-_‘ - n-®v kvI - qƒ Ip-´n-If - n¬ t_m-[-h-Xv-°-c-Ww \-S-Øm≥ t]m-eo-kv Dt±-in-°p-∂p-≠v. C-Ø-c-Øn-ep-≈ h-kv-Xp°ƒ I-s≠-Øn-bm-ep-S≥ A-dn-bn-°m-\mbn F-kv.-]n-bp-sS-bpw \m-ev k-_v Un-hn-j\p-I-fn-se Un-ssh.-F-kv.-]n-am-cp-sS-bpw \º-dp-Iƒ {]-kn-≤-s∏-Sp-Øpw. Nn-e¿ `-bw aqew {]m-tZ-in-I t]m-eo-kv tÃ-j-\p-I-fn¬ hn-h-c-߃ \¬-Im≥ aTn-°p-∂p-sh-∂ Is≠-Ø-en-s\-Øp-S¿-∂m-Wn-Xv. hn-h-c-߃ \¬-Ip-∂-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-߃ t]m-eo-kv c-l-ky-am-bn kq-£n-°p-sa-∂pw F-kv.-]n. ]-d™ p.

AΩ-am-cn¬ \n∂v Ip™p-߃°v F®v.-sF.hn ]I-cm-\p≈ km[yX 33% Pn. Knco-jvIp-am¿ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw: K¿-`n-Wn-bm-bn-cn-°ptºmƒ am-Xmhv F-®v.- sF.-hn. t]m-kn-‰o-hv Bb-XpsIm-≠p am-{Xw A-h¿-°p-≠m-Ip∂ a-°ƒ-°v Fbn-Uv-kv tcm-Kw ]-I-c-Wsa-∂n-s√-∂p ]T-\-߃. 33 i-X-am-\w am{X-ta A-Ω-bn¬ \n∂pw Ip-™n-te-°p A-Wp-_m-[-bp-≠m-Ip-∂-Xn-\p km-[y-Xbp-≈q. A-Ω- F-®v-.sF.-hn. t]m-kn-‰o-hv B-sW-∂v ap≥-Iq-´n A-dn-™m¬ A-Ωbn¬ \n∂pw Ip-™n-te-°p tcm-K_m-[ ]-I-cp-∂-Xv X-S-bp-∂-Xn-\m-bn ap≥-I-cp-Xse-Sp-°mw. Ip-™p≠-mI - p-∂ k-ab - Ø - v C-Xn-\p-th≠- ap-≥I - c - p-Xs - e-Sp-Øm¬ tcmKw ]-I-cp∂-Xv c-≠p i-X-am-\w am-{X-am-bn Ip-d° -- p-∂X - n-\v km-[n-°pw. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - pcw {]-kv-¢-_pw Fbn-Uv-kv I¨-t{Smƒ skm-ssk-‰nbpw kw-bp-‡-am-bn c-‡-Zm\-sØ-°pdn ®pw, F-®v.-sF.-hn. dn-t∏m¿´nw-Kn-s\-°p-dn-®pw kw-L-Sn-∏n-® am-[y-a in¬-]-im-e-bn-em-Wv C-°m-cy-߃ N¿® sN-bv-X-Xv. c-‡-Zm-\-w sN-øp-∂-Xn-\v ]-e¿-°pw `-

b-am-sW-∂v in¬-]im-e D-Zv-LmS-\w sN-bvXv {]-kw-Kn-® B-tcm-Ky a-{¥n hn.F-kv.inh-Ip-am¿ ]-d™p. ]-e B-fp-Iƒ°pw c-‡w Zm-\w sN-bv-Xm¬ F-s¥-¶nepw {]-iv-\w D≠mIp-tam F-∂ kwi-bap≠-v. c-‡Zm-\w t{]m-’m-ln-∏n-°-s∏-tS--≠Xm-Wv. c-‡-Zm\-hp-am-bn _-‘-s∏´ an-I-® dn-t∏m¿-´pIƒ°v A-hm¿-Uv \¬-Ip-∂ Im-cyw k¿°m¿ ]-cn-K-Wn-°p-sa∂pw A-t±-lw ]-d™p. 18 h-b- n¬ Xp-S-ßn 25˛mw h-b- p -hsc 25 X-h-W c-‡w Zm-\w sN-øm-\m-Ip-sa∂v Fbn-Uv-kv I¨-t{Smƒ skm-ssk-‰n ªUv tk-^v-‰n hm-`m-Kw tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ tUm.\n-X hn-P-b≥ ]-d™p. B-hiyw hcp-tºmƒ c-‡ Zm-\-Øn-\m-bn t]m-Im-sX C-Sb - v° - n-sS c-‡Z- m-\w \-SØ - p-∂X - m-Wv \√Xv. Xp-S¿-®-bm-b c-‡-Zm-\-Øn-\p-≈ Im-gv-N∏m-Sv k-aq-l-Øn¬ D-≠m-°p-∂-Xn-\m-Wv {ian-°p-∂sX ∂pw A-h¿ ]-d™p. c-‡-Zm-\sØ-°p-dn-® hen-b sX-‰n-≤m-c-W-I-fm-Wp≈-Xv. 18 hb- p I-gn-™ B¿°pw c-‡w Zm-\w sN-ømw. c-‡w F-Sp-Øp I-gn-™m¬ A-Sp-Ø 21 Zn-h-k-Øn-\-Iw F-Sp-Ø c-‡w

i-co-c-Øn¬ Xn-cn-®p h-bv-°-s∏-Spw. aq-∂p amkw I-gn-™m-¬ ho-≠pw c-‡w Zm-\w sN-ømw. a-™-∏n-Øw _m-[n-®p I-gn™m¬ H-cp h¿-j-Øn-\p ti-jw am-{X-ta ho≠pw c-‡w Zm-\w sN-øm≥ km-[n-°q. _-‘p-°-fp-sS c-‡w kzo-I-cn-°p-∂-Xv \√X√. _-‘p-°-fp-sS c-‡w kzo-I-cn®m¬ `m-hn-bn¬ A-Xv B-tcm-Ky {]-iv-\߃ D≠-m-°n-tb-°mw. ku-P-\y-am-bn \mw ª-Uv _m-¶p-Ifn¬ \¬-Ip-∂ c-‡w 600 cq-]-tbm-fw hne hm-ßn-bm-Wv ª-Uv _m-¶p-Iƒ tcm-KnIƒ-°v e-`y-am-°p-∂-Xv. C-Xv c-‡w kq£n-°p-∂ _mKv, hnhn-[ sS-kv-‰p-Iƒ F∂n-h° -- p th≠-n sN-e-hm-Ip-∂ Xp-I-bmsW-∂v do-P-W¬ Iym≥-k¿ sk-‚-dn-se ª-Uv _m-¶v No-^v sa-Un°¬ Hm-^o-k¿ tUm.hn-Pb - e - £ - va - n ]-d™ p. Fbn-Uvk - v I¨-t{Smƒ skm-ssk-‰n t_m-[-h-XvI-cW hn-`m-Kw tPm-bn‚ v U-b-d-Œ¿ kp-\n¬, {]-kv¢-_v {]-knU‚ v {]-Zo-]v ]n-≈, sk{I´-dn Pn.cm-Po-hv, {S-j-d¿ Zn-eo-]v a-e-bme∏p-g Xp-S-ßn-b-h-cpw D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Award news  

award news

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you