Page 1

148

ORAL CARE http://mirworldwide.net


Insight

Oral Care

Oral Care ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก ที่คัดสรรค์ ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในสุขภาพปากและฟัน ผลิตภัณฑ์ ไออาร์ บิวติน่าชุด Oral Care ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลอนามัยใน ช่องปาก ปกป้องเหงือกและฟันให้แข็งแรง ลมหายใจหอมสดชืน่ ลดการสะสม ของแบคทีเรีย และลดการสะสมของคราบพลั๊ก ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก และฟันผุ อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติเข้มข้น

“ตอบสนองทุกปัญหาของสุขภาพช่องปาก ให้ความมั่นใจตลอดวัน”

http://mirworldwide.net


ORAL CARE

“ปาก” และ “ฟัน” จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ด ี ทุกคนคงต้องยอมรับว่า ปากเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อสุขภาพ เป็นด่านแรกของระบบการย่อยอาหาร ซึ่งระบบอาหารจะ ทำงานได้ดีก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้เป็นสำคัญ ในช่องปากมีอวัยวะที่สำคัญคือ ฟัน เหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม และลำคอส่วนต้น เคลือบฟัน (ENAMEL) เนื้อฟัน (DENTINE)

ร่องเหงือก (GINGIVAL SULCUS)

ฟัน มีความสำคัญต่อชีวิต ตั้งแต่เป็นฟันน้ำนมที่เริ่ม

ขึ้นในวัยเด็ก จวบจนเป็นฟันแท้ที่จะอยู่กับเราไปจน กระทั่งถึงวัยชรา ถ้าหากเราเอาใจใส่ดูแลรักษาความ โพรงประสาทฟัน (DENTAL PULP) สะอาดด้วยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ เหงือก (GINGIVAL) ตลอดจนรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ฟัน หลีกเลีย่ ง กระดูก (ALVEOLAR BONE) อาหารทีเ่ ป็นโทษ เช่น ขนมหวานเหนียวติดฟัน น้ำอัดลม ชา กาแฟ ตลอดจนการสูบบุหรี่ เป็นต้น และที่สำคัญ ช่องรากฟัน (ROOT CANAL) คือ ต้องใช้ฟันให้ถูกวิธี การที่ฟันมีสุขภาพดียอ่ มส่งผล เคลือบรากฟัน (CEMENTUM) ดีต่อสุขภาพ ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการ ออกเสียง และยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น ด้วยรอยยิ้มที่ประทับใจ

เมื่อฟันและเหงือกถูกทำลาย ผิวฟันเป็นส่วนที่แข็งมาก และผิวจะเรียบมันเป็นไข่มุก ผิวฟันที่ สะอาดเมื่อถูกน้ำลายจะเกิดแผ่นฟิล์มบางๆ ปกคลุมผิวฟัน แผ่น ฟิล์มนี้เป็นสารไกลโคโปรตีนจากน้ำลาย ประกอบด้วยน้ำตาล และ โปรตีน เรียกว่า Acquired Pellicle (คราบ) ซึง่ จะยังไม่มเี ชือ้ จุลนิ ทรีย์ มาเกาะจึงยังไม่กอ่ ให้เกิดโรค แผ่นฟิลม์ นีจ้ ะหนาและเหนียวขึน้ เรือ่ ยๆ จะมีเชือ้ จุลนิ ทรียม์ าเกาะ ซึง่ มักพบเสมอตามขอบเหงือกซอกฟันและ หลุมร่องฟัน Dental Plaque (พลั๊กฟัน) คือคราบหินปูนที่เริ่มเกิด เชื้อจุลินทรีย์จะ มาเกาะเป็นกลุ่มก้อน หนาแน่นขึ้น เหนียวขึ้น เมื่อพบกับแร่ธาตุ เช่น แคลเซียมที่มีอยู่ในน้ำลายและอาหารที่รับประทานเข้าไปก็จะ มาเกาะรวมกันและแข็งขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นหินปูน จุลินทรีย์ สามารถเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไปเกิดเป็นกรด ซึ่งจะ ทำให้ฟนั ผุและผลิตสารพิษทำลายเหงือก เกิดเป็นโรคปริทนั ต์ (เหงือก อักเสบเหงือกร่น) ติดตามมา

โรคฟันผุ มี 4 ระยะของฟันผุ ระยะที่ 1 ฟันมักจะผุบริเวณด้านข้าง หรือหลุมร่องลึกของฟัน ระยะท่ี่ 2 รูผุที่เล็กจะลุกลาม ขยายขึ้นในชั้นเคลือบฟัน ระยะที่ 3 รูผุจะขยายลุกลามใหญ่ขึ้น ทั้ง ในชั้นเคลือบฟัน และเนื้อฟัน ระยะที่ 4 รูผุจะลุกลามเข้าไปจนถึงโพรง ประสาทฟัน เกิดหนองที่ปลายราก

โรคปริทันต์ (เหงือกอักเสบ) ระยะของปริทันต์

1 2 3 http://mirworldwide.net

ระยะที่ 1 เหงือกอักเสบ สารพิษในคราบ จุลินทรีย์จะก่อความระคายเคืองต่อเหงือก ทำให้เหงือกอักเสบ บวม แดง ระยะที่ 2 โรคปริทันต์ มีการสะสมของ คราบจุลินทรีย์และหินปูน ทำให้เหงือก ร่น กระดูกที่ล้อมรอบรากฟันถูกทำลาย ระยะที่ 3 โรคปริทันต์ลุกลามรุนแรง มากขึ้น จนฟันยื่นยาวและโยก


การแปรงฟันอย่างถูกวิธี

1. มุมที่ถูกต้อง วางแปรงทำมุม 45 องศากับรอยต่อระหว่างเหงือก และฟันให้ขนแปรงวางเข้าไปในซอกระหว่างเหงือกและฟัน 2. การแปรงฟันที่ถูกวิธี ขยับหัวแปรงสีฟันไปมาเบาๆ ขณะที่ปลายขนแปรงยังคงอยู่ ณ ตำแหน่งเดิมโดยใช้เวลาประมาณ 10 วินาทีต่อฟันแต่ละซี่ก่อนที่จะเลื่อนแปรงต่อไป 3. ฟันด้านใน สำหรับฟันหน้าส่วนล่างด้านในให้ยกแปรงเอียงขึ้น 60 องศา ดังรูป และใช้ส่วน ปลาย ของแปรงทำความสะอาดฟัน โดยใช้การแปรงฟันที่ถูกวิธีข้างต้น และทำเช่นเดียวกันกับ ฟันหน้า ส่วนบนด้านในเพียงแต่ยกแปรงเอียงลง 60 องศา 4. ฟันบดเคี้ยวขยับแปรงสีฟันไปมาด้วยแรงพอเหมาะ เพื่อทำความสะอาดฟันทั้งด้านบนและล่าง 5. ฟันด้านนอก ใช้วิธีเดียวกันกับข้อ 2 โดยวางแปรงให้ได้มุม และแปรงด้วย วิธีเดิม ทำความสะอาด ที่ด้านนอกทั้งหมดของฟันทั้งบนและล่าง

ห่วงใยดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน

เคล็ดลับง่ายๆ

การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี

เราควรใช้ไหมขัดฟันหลังอาหารทุกมื้อ และหลังจากแปรงฟันก่อนนอน เพราะว่าไหมขัดฟัน สามารถทำความสะอาดซอกฟันได้ ส่วนวิธที ใี่ ช้นนั้ ให้ดงึ ไหมขัดฟันออกมาประมาณ 10-12 นิว้ ปลายทั้งสองข้างพันไว้กับนิ้วกลางของมือทั้งสอง ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับ แล้วขยับไปมาระหว่าง ซี่ฟัน เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ให้หลุดออก

ฟันสะอาดสวย ด้วยการดูแลรักษา การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำความสะอาดซอกฟันได้ ดีพอ การหมัน่ ดูแลสุขภาพฟันโดยการเลือกยาสีฟนั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการใช้ไหมขัดฟัน จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้การทำความสะอาด มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยกิจกรรมทีม่ คี วามสำคัญมากและน่าสนใจ ต่อสุขภาพของเหงือกและฟัน คือ

การแปรงลิ้น เพราะว่าลิ้นเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกไว้ได้ไม่น้อยหน้ากว่าส่วนอื่นๆ ใน ช่องปากของเราเลย และที่ร้ายก็คือ คราบเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดที่ ดีของกลิ่นปาก ดังนั้น เวลาแปรงฟัน จึงไม่ควรลืมที่จะแปรงลิ้นด้วย และควรแปรงให้ลึกถึงโคนลิ้น เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นปาก

การแปรงฟัน

การย้อมคราบจุลนิ ทรีย์ (วิธกี ารทดสอบความสะอาดของช่องปาก) เป็นวิธีที่จะทำให้เรารู้ว่า เราแปรงฟันได้หมดจดหรือยัง ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้สีผสมอาหารสีแดงผสมน้ำ แล้วใช้ Cotton Bud (ก้าน สำลี) ชุบมาทาให้ทั่วทุกด้านของซี่ฟัน จะเห็นว่าบริเวณที่ติดสีเข้ม คือบริเวณทีม่ คี ราบจุลนิ ทรียเ์ กาะอยู่ เราจะทราบได้เลยว่าบริเวณไหน ทีแ่ ปรงฟันได้ไม่สะอาด หลังจากนัน้ เราก็พยายามแปรงเอาสีแดงออก ให้หมด โดยขณะที่แปรงก็สังเกตดูว่า จะต้องแปรงตรงไหนอย่างไร นานเท่าใด เพื่อขจัดคราบสีแดงออกให้หมด ทำแบบนี้สัก 3 วัน เรา ก็จะรู้ถึงจุดอ่อนในการแปรงฟันของเราว่าอยู่ที่ไหน

เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและจำเป็นต้องทำอย่างที่สุด ควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนเข้านอน (ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่างน้อยทุก 3 เดือน) โดยเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ และสมุนไพร หรือกลุ่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการป้องกันฟันผุ จะช่วยให้การ แปรงฟันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และควรใช้ยาสีฟันชนิดครีม หรือ เจล ไม่ควรใช้ชนิดผง เพราะจะทำให้ฟันสึกได้ง่าย การที่แปรงฟัน ก่อนนอนมีความสำคัญนั้น เป็นเพราะในช่วงกลางคืนอัตราการไหล ของน้ำลายจะน้อยลง ทำให้การชำระล้างเศษอาหารลดน้อยลงไปด้วย ดังนัน้ ถ้าไม่แปรงฟันกำจัดเศษอาหาร และคราบจุลนิ ทรียใ์ ห้สะอาด ก่อนนอน ฟันของเราก็จะมีโอกาสผุมากขึ้น

http://mirworldwide.net


ORAL CARE

ดูแลสุขภาพเหงือก และฟันให้แข็งแรง

1

1. Xylitol Toothpaste ไซลิทอล ทูธเพส

ยาสีฟนั ไซลิทอล สำหรับลดคราบพลัก๊ และเหมาะสำหรับ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบรสหวาน อุดมด้วยคุณค่าสารสกัดธรรมชาติ เข้มข้นจากชะเอมเทศ กานพลู สะระแหน่ เอ็กไคนาเซีย และการบูร ช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรง ลมหายใจ หอมสดชื่น IR 4633M 160 กรัม 220 บาท

2. Salt Toothpaste ซอลท์ ทูธเพส

2

ยาสีฟันสูตรเกลือ เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ยาสีฟัน หรือมี ปั ญ หาเรื่ อ งเหงื อ กและการเสี ย วฟั น ผสมสารสกั ด ธรรมชาติ เ ข้ ม ข้ น จากเกลื อ เอ็ ก ไคนาเซี ย กานพลู

ชาเขียว ไพร ชะเอมเทศ และใบฝรัง่ ช่วยให้ลมหายใจ หอมสดชื่น ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรง ช่วย ลดอาการเสียวฟัน IR 4634S 50 กรัม 90 บาท

IR 4634M 160 กรัม 220 บาท 3. Ganoderma Toothpaste กาโนเดอมา ทูธเพส

ยาสีฟันเห็ดหลินจือ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหงือก อักเสบ อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติจากเห็ดหลินจือ ชะเอมเทศสกัด ใบฝรั่ง ชาเขียว และกานพลูช่วยให้ ลมหายใจหอมสดชืน่ ไม่กอ่ ให้เกิดอาการเสียวฟันและ เหงือกอักเสบ IR 4635S 50 กรัม 80 บาท

3

IR 4635M

160 กรัม 180 บาท

ด้วยการทำงานร่วมกันของสมุนไพร แต่ละชนิดอย่างลงตัว

152

สะระแหน่ (Peppermint) ทำให้ลมหายใจสดชื่นป้องกันฟันผุ

เอ๊กไคนาเซีย (Echinacea) ลดกลิ่นปาก อาการก่อพลั๊ก และป้องกันฟันผุ

เห็ดหลินจือ (Ganoderma) ลดอาการอักเสบเหงือกและฟัน

ชาเขียว (Green Tea) ลดอาการก่อพลั๊กป้องกันฟันผุ

http://mirworldwide.net


เสริมสร้างความมั่นใจ

4. Guava Toothpaste กัววา ทูธเพส

ยาสีฟันใบฝรั่ง สำหรับป้องกันกลิ่นปากและลดการ สะสมของแบคทีเรีย อุดมคุณค่าสารสกัดสมุนไพร เข้มข้นจากใบฝรั่งสกัด ชะเอมเทศ กานพลู ไพร เอ๊กไคนาเซีย และชาเขียว ให้ความรู้สึกหอมเย็น ลมหายใจสะอาดหอมสดชื่น IR 4636M 160 กรัม 220 บาท

5. Guava Mouth Spray กัววา เมาท์ สเปรย์

4

สเปรย์พ่นปากใบฝรั่ง สำหรับผู้ที่มีปัญหากลิ่นปาก อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติเข้มข้นจาก ใบฝรั่ง ชะเอมเทศ กานพลู สะระแหน่ เอ๊กไคนาเซีย และ คาโมมายด์ ให้ลมหายใจหอมเย็น ใช้ได้ทุกโอกาส และสะดวกต่อการใช้งาน IR 4645 15 มล. 150 บาท

6. Nano Toothbrush Pack แปรงสีฟันนาโน

5

ขนแปรงแบบ Dual-Actioned ประกอบด้วยขนแปรง สัน้ ปลายมนปรกติ และขนแปรงยาวปลายแหลมพิเศษ ขนแปรงส่วนสั้น มีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณ ผิวฟัน ส่วนขนแปรงส่วนยาวจะนุ่มนวลต่อเหงือก มีหน้าที่ทำความสะอาดซอกฟัน และลึกถึงร่องฟัน IRP 013 1 ชิ้น 65 บาท

6

ด้วยการทำงานร่วมกันของสมุนไพร แต่ละชนิดอย่างลงตัว ใบฝรั่ง (Guava) ลดกลิ่นปาก ช่วยให้ลมหายใจสะอาด

กานพลู (Clove) ลดอาการปวดฟันเสียวฟัน เลือดออกตามไรฟัน รำมะนาด ดับกลิ่นเหล้า

ผงขัดละเอียด ขจัดคราบหินปูน คราบจากการสูบบุหรี่ และดื่มชา กาแฟ

ชะเอมเทศ (Licorice) ลดอาการอักเสบของเหงือก

ไซลิทอล (Xylitol) ป้องกันฟันผุ และเหงือกอักเสบ

คาโมมายด์ (Chamomile) กลิ่นหอมสดชื่น มีฤทธิ์ในการรักษาแผลและลดการอักเสบ

โปแตสเซียมไนเตรต (Potassium Nitrate) ลดอาการเสียวฟัน

ไพรสกัด (Plai) ลดกลิ่นปาก ลดอาการอักเสบของเหงือก

http://mirworldwide.net

Oral care  

เพื่อสุขภาพของปากและฟัน ลดการสะสมของแบตทีเรีย ลดการสะสมของคราบพลั๊ก ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและฟันผุ อย่างตรงจุด ของสาเหตุ

Advertisement