Page 1

AGE REVERSE http://mirworldwide.net


Insight

Age Reverse

นวัตกรรมเพื่อการย้อนวัยของเซลล์ กำจัดสัญญาณร้ายทำลายผิว Age Reverse ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ ก่อเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ด้วยคุณสมบัติการบำรุง ช่วยดูแลริ้วรอยแห่งวัย อุดมด้วยสารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ (Anti-Oxidant) เพื่อ ผิวแลดูกระจ่างใส จากการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมายาวนานโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความงาม แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ส่วนผสมทรงคุณค่า สารสกัดแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากสาหร่ายเซลล์เดียวสีแดง ผสมผสานกับ สารสกัดไลโคปีน (Lycopene) จากมะเขือเทศ ทีม่ สี ารต่อต้านอนุมลู อิสระมากกว่าวิตามินอี ถึง 1000 เท่า เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการต่อต้านการเกิดริว้ รอยแห่งวัย และสารสกัดจากหินภูเขาไฟ (Hematite Extract) ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำให้เซลล์ผิวแข็งแรง

แล้วคุณจะพบกับความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

http://mirworldwide.net

21


IR AGE REVERSE

สุดยอดนวัตกรรม “ชุดย้อนวัยดั่งผิวสาว”

IR AGE REVERSE FOR AGE 40+ ผลิตภัณฑ์ยอ้ นวัย ทีก่ ำจัดต้นเหตุแห่งการเกิดริว้ รอย และความร่วงโรยทีเ่ ป็นสัญญาณแห่งวัย เนื่องจากการมาถึงแห่งวัย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ทุกคน คือ ความชรา ซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรม (Genetic) และกระบวนการ ผลิตฮอร์โมน (Human Growth Hormone) ของร่างกายมนุษย์ลดลงโดยเฉพาะเมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป ระดับ Human Growth Hormone จะเหลือเพียง 40% ของอายุ 20 ปี ซึ่งจะปรากฏลักษณะของผิวหนังที่เหี่ยวย่น ผมหงอก กล้ามเนื้อลีบลง ไขมัน เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบเอว ความจำเสื่อม ภูมิต้านทานต่ำลง เป็นต้น

การกำจัดสาเหตุของความชรา สาเหตุสำคัญเกิดจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากการ สันดาปของเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย แล้วร่างกาย ไม่สามารถขจัดออกไปได้หมด พร้อมกับจำนวน อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากร่างกาย เสียสมดุลจากสาเหตุต่างๆ เช่น เกิดจากความ

เครียด มลพิษในน้ำ อากาศ อาหาร อายุมากขึ้น ความอ้วน ความเจ็บป่วยของร่างกาย ยา และรังสี UV จากแสงแดด เป็นต้น ดังนั้นการชะลอและการย้อนวัยของผิว เพื่อทำให้ ผิวมีอายุยืนยาวขึ้น จะต้องใช้สารกำจัดและต่อ ต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพจึงจะได้ผลดี

สรีระของผิวคนสูงวัย Forehead Lines Brow Drop

Frown Line

Crow’s Feet Tear Troughs Bunny Lines

Nasolabial Folds

Vertical Lip Lines Mouth Frown Neck

Marionette Lines/ Jowls Mental Crease

ภาพแสดงหน้าตัดของผิวอ่อนวัยและสูงวัย

เคมีชีวภาพของผิวคนสูงวัย

- ระยะเวลาการผลัดเซลล์ผวิ หนังกำพร้าจะยาวนานขึน้ - การลอกหลุดออกของเซลล์หนังกำพร้าจะช้าและ

ไม่สม่ำเสมอ ผิวสูงวัยจึงมีลกั ษณะแห้ง หยาบกร้าน ไม่เรียบเนียน

สีคล้ำ สีไม่สม่ำเสมอ

http://mirworldwide.net


IR AGE REVERSE

ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ทาง กายภาพและทางเคมีของผิวหนังระหว่างอายุ 20 ปี กับ อายุ 70 ปี คุณสมบัติของผิวหนัง

อายุ 20 ปี อายุ 70 ปี % ความ (ซ.ม.) (ซ.ม.) แตกต่าง

การยุบตัวของผิวเมื่อถูกกด (Identation)

0.043

0.054

+26%

% การคืนตัวหรือความยืดหยุ่น (Elastic Recovery)

80.5

65.5

-19%

ความหย่อนยานหรือหย่อนคล้อย (levanometry)

0.037

0.068

+84%

ค่าความเป็นกรด – ด่างของผิว (pH)

5.52

5.61

+7%

AGE REVERSE ได้คัดสรรสารธรรมชาติ ที่ทรงคุณค่า

อาทิเช่น Astaxanthin, Lycopene, Grape Seed Extract, Mixed Berry Extract, เป็นต้น ผสานการทำงานร่วมกับสารกลุ่มอื่นๆ เพื่อ การทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ดังนี้

อนุมูลอิสระคือ?

กำจัดและต่อต้านอนุ มู ล อิ ส ระ

ANTIOXIDANT AND ANTI-FREE RADICALS

อนุมูลอิสระเป็นผลิตผลที่เกิดจากการหายใจของเซลล์ ซึ่งสามารถ สร้างความเสียหายให้กับเซลล์ในระดับโมเลกุล โดยไม่สามารถบอกได้ ว่าจะเกิดความเสียหายที่ส่วนใดของร่างกาย เช่น DNA โปรตีน

ไขมัน เป็นต้น โดยเฉพาะจะเข้าทำลายที่เยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งประกอบด้วย กรดไขมันอิม่ ตัวได้เร็วกว่าทีอ่ นื่ ๆ และก่อให้เกิดการกลายพันธุข์ อง DNA

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ยีนส์สูญเสียการทำงาน

ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นได้ทั้งจากการได้รับสารบางชนิด เช่น

สารประเภท Aldehydes หรือจากสภาพแวดล้อม เช่น รังสี UV ซึ่ง เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระ ที่มาจากกระบวนการหายใจ หรือกระบวนการเผาผลาญเพื่อให้ ได้ พลังงานของเซลล์ก็ยังเกิดขึ้น ถึงแม้ร่างกายเรามีเอนไซม์ที่ช่วยกำจัด อนุมูลอิสระและซ่อมแซมเซลล์อยู่แล้วก็ตาม แต่ ในบางครั้งการกำจัด อนุมูลอิสระอาจทำได้ ไม่หมด ทำให้เกิดการสะสมแล้วเข้าไปแทรกแซง การทำงานของเซลล์ที่สำคัญ ซึ่งหากเราอายุมากขึ้นก็จะเกิดการสะสม ที่ก่อให้เกิดผลเสียกับเซลล์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทำให้เซลล์สูญ เสียประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด จากหลักการดังกล่าวอนุมูลอิสระนับว่าเป็นตัวการสำคัญต่อการสูญ เสียการทำงานของเซลล์ทำให้เซลล์เสื่อมลง อายุสั้นลงและแสดงออก มาในรูปการสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว เบาะไขมันใต้ผิวถูกทำลาย เกิดเป็นริ้วรอยลึก ผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื่น ดังนั้นเราจึงต้อง กำจัดอนุมูลอิสระ (Antioxidant and Anti-Free Radicals) เพื่อ ให้เซลล์ผิวมีสุขภาพดี อายุยืนยาวขึ้นอย่างแข็งแรง

http://mirworldwide.net


IR AGE REVERSE

Astaxanthin

องุ่น

มะเขื อ เทศ

สารสกัดแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากสาหร่ายเซลล์เดียว สีแดง • ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมสภาพ

ของเซลล์ผิวอันเนือ่ งมาจากมลภาวะ แสงแดด และ

สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นพิษรอบๆ ตัวเรา • มีสารต้านอนุมูลอิสระ มากกว่าสารสกัดเมล็ดองุ่น 17 เท่า มากกว่าเบต้าแคโรทีน 40 เท่า มากกว่าสารสกัดชาเขียว 550 เท่า มากกว่าวิตามินอี 550 เท่า มากกว่าโคเอนไซม์คิวเท็น 800 เท่า มากว่าวิตามินซี 6000 เท่า

สารสกัดไลโคปีน(Lycopene) จากมะเขือเทศ

• ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย

ได้มากกว่าวิตามินอี 1000 เท่า • ต่อต้านการเกิดฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผิวจากรังสี

UVA และ UVB จึงช่วยให้ผิวทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้น • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิว

Cranberry

สารสกัดจากเมล็ดองุน่

• ช่วยปกป้องไขมันที่ชั้นผิวจากสาร Peroxidase • ช่วยปกป้องอนุมูลอิสระที่มากับแสงแดด • ลดการระคายเคืองผิว

Raspberry

สารสกัดจากผลไม้กลุ่มเบอรี่ (Raspberry, Cranberry, Strawberry) • อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเป็น

Anti-oxidant

Strawberry

สารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศ

• ปกป้อง DNA ของผิวที่ถูกทำร้ายด้วยแสงแดด • ต่อต้านการเกิดริ้วรอยจากการได้รับ รังสี UVA

และ UVB (Photo – Aging) • ช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของผิว เปลือกสนฝรั่งเศส

สารสกัดจากเปลือกสนฝรัง่ เศส

• มีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อต้านอนุมูลอิสระ • ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิว • ช่วยให้เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าแข็งแรง • ช่วยคืนความชุ่มชื้นและช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส • ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผิว

http://mirworldwide.net

ชุมเห็ดเทศ


ผิวที่มีริ้วรอย

เส้นใยคอลลาเจนกระจายตัว ไม่เป็นระเบียบ

คอลลาเจนมีความเหนียว และแข็งแรง

คอลลาเจนที่ เ กาะเป็ น โครงสร้างที่แข็งแรง

COLLAGEN SYNTHESIS ENHANCERS คุณทราบไหมว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดริ้วรอยของผิวเมื่ออายุมาก ขึ้นมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การยิ้ม ขมวดคิ้ว หรี่ตา หรือความเครียด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอลลาเจนใต้ผิวเสื่อม สภาพ ผลที่ตามมาก็คือ ริ้วรอย และรอยตีนกาบนใบหน้า จากข้อมูล ทางการแพทย์ระบุว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสลายตัวของคอลลาเจน คือ อนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดด มลพิษต่างๆ บุหรี่ สารปนเปื้อนใน อาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป และการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมน ซึง่ สาเหตุ เหล่านี้ส่งผลต่อผิวในชัน้ หนังกำพร้า และชัน้ หนังแท้ ซึง่ ประกอบด้วย เนือ้ เยือ่ 2 ชนิด คือ คอลลาเจน และอิลาสติน ที่มีบทบาทสำคัญใน การทำให้ผิวพรรณเต่งตึง มีความยืดหยุ่น และคงความชุ่มชื้น คอล ลาเจนและอิลาสตินที่อยู่ ใต้ผิวหนังเริ่มจะเสื่อมลงเมื่ออายุ 25 - 30 ปี ทำให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างการผลิต และการสลายตัวของคอลลาเจน อิลาสตินตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดริ้วรอย ผิวหน้าหย่อนคล้อย และ หยาบกระด้าง ปัจจุบนั มีการค้นคว้าเพือ่ หาสารสำคัญจากแหล่งธรรมชาติ ทีจ่ ะช่วยเสริมคอลลาเจนทีข่ าดหายไป เพราะผิวทีม่ คี อลลาเจนแข็งแรง จะทำให้ผิวเปล่งปลั่ง เนียนใส ดังนั้นคอลลาเจนจึงเป็นหัวใจสำคัญ

ที่คงความยืดหยุ่น และช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ ไม่ ให้สูญเสียไปกับ สภาพแวดล้อม

IR AGE REVERSE

เสริมสร้างการสังเคราะห์คอลลาเจน

ผิวที่อ่อนเยาว์

กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยเสริม สร้างคอลลาเจนอย่างได้ผลด้วย สารสกัดจากแบคทีเรีย (Pseudoalteromonas Antractica) • •

เพิ่มการสร้างคอลลาเจนให้สมดุลกับอีลาสติน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู

โครงสร้างของผิว และทำให้ริ้วรอยตื้นขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ

หน้าผากและรอบดวงตา ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตได้ง่าย ป้องกันการสูญเสียน้ำภายในเซลล์

Pseudoalteromonas Antractica

ถั่ ว เหลื อ ง

สารสกั ด จากหิ น ภู เ ขาไฟ

ส้ ม

สารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง (Soy Bean Protein)

• ช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอย และซ่อมแซมผิว • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำให้ผิวกระชับ นุ่มนวล • เป็นสารอาหารผิว เพิ่มความชุ่มชื้น และช่วยกระตุ้นการสร้าง

เซลล์ผิวใหม่

สารสกัดจากหินภูเขาไฟ (Hematite Extract)

• ช่วยกระตุน้ การสร้างคอลลาเจน โดยทำงานร่วมกับเอนไซม์ Prolylhy-

droxylase ซึง่ เป็นเอนไซม์ทชี่ ว่ ยสังเคราะห์ Pro-collagen Type I • ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว

วิตามินซีจากผลไม้ตะกูลส้ม

• วิตามินซี ช่วยสร้างคอลลาเจน และช่วยต้านอนุมลู อิสระทีเ่ กิดจาก

มลภาวะแวดล้อม และป้องกันโรคอันเกิดจากผลของอนุมลู อิสระ

http://mirworldwide.net


IR AGE REVERSE

เติมเต็มริ้วรอยตื้นๆ ด้วยสารสกัด ธรรมชาติจากกรดไฮยาลูโรนิค

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้กับผิว

IMMUNE ENHANCERS

กรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) โมเลกุลขนาดเล็ก 150-600 kDa มี คุณสมบัตเิ ด่นคือ

• ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติ และ

เสริมสร้างการสร้างเซลล์ผิวใหม่ • ช่วยเติมเต็มริว้ รอยให้กบั ผิว โดยกระตุน้ การสร้าง

Hyaluronic Acid ตามธรรมชาติ • ให้ความชุม่ ชืน้ กับผิวโดยเข้าไปจับกับโมเลกุลของ

น้ำในผิว

การเติ ม เต็ ม ริ้ ว รอยลึ ก ด้ ว ยสาร สกัดจากธรรมชาติด้วย

สารสกั ด จากแอปเปิ้ ล

สารสกั ด จากเมล็ ด ชบา

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผิวเสื่อมสภาพและมีริ้วรอยเร็วกว่าปกติเกิดจาก การอักเสบของผิว ซึ่งอาจมาจากผิวไม่แข็งแรง แพ้งา่ ย การเกิดสิว การสัมผัสกับแสงแดดจนผิวไหม้ แสบ แดง ทำให้โครงสร้างของผิว เกิดการเปลี่ยนแปลงยากแก่การแก้ไข ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ เรา ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหน้า ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่

เห็ด

ดอกโบตั๋น

สารสกัดจากสเต็มเซลล์ของแอปเปิล้

สารสกัดเบต้ากลูแคนจากเห็ด (B-Glucan)

สารสกัดเปปไทด์ 8 (Hexapeptide-8)

สารสกัดจากรากดอกโบตัน๋ (Paeonia Suffruticosa Root Extract)

• สามารถชะลอความเสือ่ มของเซลล์ โดยช่วยปกป้อง ผิวให้คงสภาพสมบูรณ์ • กระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้มากขึ้นเพื่อเสริม

สร้าง และฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ • ช่วยลดความลึกของริ้วรอยบนใบหน้าที่เกิดจาก

การเคลื่อนไหวของใบหน้าซ้ำๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ ในหน้าผากและรอบดวงตา • ช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ กระชับ และช่วยลดริว้ รอย

ย่นรอบดวงตาอย่างได้ผลดี

• ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผิว • ช่วยดูแลอาการผิวไหม้ เนื่องจากการสัมผัสแสงแดด • ลดอาการระคายเคืองของผิวแพ้งา่ ย และลดการอักเสบของผิว

• ช่วยลดการอักเสบ และอาการแพ้ของผิว โดยยับยั้งการหลั่ง

Histamin เมื่อเกิดการอักเสบของผิว • ป้องกันกรดไฮยาลูโรนิค และอิลาสตินของผิวไม่ให้ถูกทำลาย

สารสกัดจากเมล็ดชบา Hibiscus esculentus L. (Okra)

• ช่วยยับยั้งการขยับตัวและการเคลื่อนไหวของ

กล้ามเนื้อได้ • ช่วยเสริมให้เซลล์ผวิ มีความแข็งแรง และเพิม่ ระดับ

ของกลูต้าไทโอน (GSH) จึงสามารถปกป้องผิว

จากความชราได้

http://mirworldwide.net


IR AGE REVERSE

กระตุ้นให้เกิดการผลัดเซลล์ผิว และทำให้ผิวกระจ่างใส

PEELING & BRIGHTENING ENHANCERS โดยธรรมชาติแล้ว ผิวของคนเราจะมีกระบวนการผลัดเซลล์ผิวอย่าง ต่อเนื่องทุกๆ 28 วัน เพราะเซลล์ผวิ จะมีการเสือ่ มสภาพตายไปแล้วเกิด ใหม่อยูต่ ลอดเวลา ฉะนัน้ หากไม่มกี ระบวนการนี้ ผิวจะทับถมมีความหนา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนผิวที่อยู่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วมีความ หยาบ ดูหมองคล้ำไม่เปล่งปลัง่ สดใส และเมือ่ เกิดริว้ รอยเหีย่ วย่นก็จะ มองเห็นริ้วรอยได้ลึกและชัดเจน ตามธรรมชาติแล้วกระบวนการการ ผลัดเซลล์ผิวจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในช่วงที่อายุ ยังน้อย ผิวของเด็กและวัยรุน่ จึงเนียนนุม่ และดูสดใส แต่เมือ่ อายุมากขึน้ ผ่านพ้นวัยรุน่ ไปกระบวนการดังกล่าวจะช้าลง ผิวของคนมีอายุจงึ ดูหม่นหมอง

แห้ง และไม่สดใสเหมือนผิวของเด็ก เราสามารถสรุปกระบวนการผลัด เซลล์ผิวได้อย่างง่าย ดังนี้ 1. เซลล์ผิวจะเริ่มสูญเสียโครงสร้างภายในเซลล์ ซึ่งทำให้เซลล์ ไม่

สามารถทำงานได้ตามปกติ 2. สูญเสียน้ำภายในเซลล์ และความสามารถยึดเกาะลดลง จะเกิดช่องว่าง

ระหว่างผิว 3. เกิดการหลุดลอกออกของชั้นผิวเป็นขี้ ไคล

การผลัดเซลล์ผิวของแต่ละบุคคล ใช้เวลาแตกต่างตามลักษณะผิว

เช่น ผู้ที่มีผิวมันการผลัดเซลล์จะเกิดขึ้นช้ากว่าผู้ที่มีผิวแห้ง เพราะ

ว่าคนที่มีผิวมันจะมีปริมาณไขผิว (ซีบั่ม : Sebum) อยู่มาก ซึง่ จะ

เคลือบอยู่บริเวณผิวชั้นนอกจึงทำให้ชั้นผิวเกาะติดกัน ป้องกันการ

สูญเสียน้ำของเซลล์ผิวมากกว่าผิวแห้ง การผลัดเซลล์ผิวจะช่วย

กระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แลดูอ่อนเยาว์ สดใส ดังนั้น

เราจึงใช้สารสกัดธรรมชาติทอี่ อ่ นโยนต่อผิวดังนี้

สารกรองจากแลกโตบาซิลลัส ที่ได้จากการ หมักน้ำนม (Lactobacillus Ferment Milk Filtrate) • ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ

สร้างเม็ดสีผิว • ช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ช่วยลด

การเกิดสิว • เพิ่มเมตาบอลิซึม (Metabolism) ของเซลล์ ทำให้เซลล์มี

พลังงานเพิ่มขึ้น

สารกรองจากแลกโตบาซิลลัส ทีไ่ ด้จากการหมัก

หางน้ำนม (Lactobacillus Whey Ferment) • ช่วยยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึง่ เป็นเอ็นไซม์สำคัญ

ต่อการสร้างเม็ดสีผวิ (Melanin) • ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวหนังชั้นบนจึงช่วยให้ผิว

คงความนุ่มนวลได้นานขึ้น

สารสกัดจากใบสะเดา (Neem Leaf Extract) • ช่วยให้ผิวขาว กระจ่างใส โดยยับยั้ง B16 Melanoma Cell ซึ่ง

เป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดเซลล์เม็ดสีผิว • ช่วยลดการอักเสบของผิวโดยยับยั้งการหลั่ง Histamine และ

Postagrandin

ภาพแสดงโครงสร้างผิวหนัง

ภาพแสดงการลอกหลุดออกของ เซลล์ผิวหนังกำพร้าตามธรรมชาติ ของผิวสาว และผิวคนสูงอายุ

Young Skin

สารสกัดจากรากสคูเทลลาเรีย ไบคาเลนซีส (Scutellaria baicalensis Root Extract) • ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญต่อการสร้าง

เม็ดสีผิว (Melanin) • ช่วยดูดซับรังสี UV และกระตุน้ การสร้างภูมคิ มุ้ กันของผิว

Old Skin

http://mirworldwide.net


IR AGE REVERSE

ทำความสะอาด

เช็ดเครื่องสำอาง

1

1

1 กลุ่มทำความสะอาดเช็ดเครื่องสำอาง 1. Face & Eye Make Up Remover เฟซ แอนด์ อาย เมค อัพ รีมูฟเวอร์

น้ำมันทำความสะอาดเครือ่ งสำอางได้หมดจดในขัน้ ตอน เดียว ล้างออกง่าย ไม่ทำให้ผวิ แห้งตึง อ่อนโยนต่อผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว รวมทัง้ ผิวแพ้งา่ ย ช่วยดูแลผิวให้ แลดูออ่ นเยาว์ดจุ ย้อนเวลาสูผ่ วิ สวย IR 9050 145 มล. 1,500 บาท

2

2. Cleansing Gel คลีนซิ่ง เจล

เจลล้างหน้าสูตรไร้สบู่ ล้างออกง่าย ไม่ทำให้ผิวแห้งตึง อ่อนโยนต่อผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว IR 9051 145 มล. 750 บาท

นวัตกรรมล่าสุดด้านความงาม

สารสกัดแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากสาหร่ายเซลล์เดียว สีแดง ASTAXANTHIN เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งร่างกายคนเราไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากอาหารในธรรมชาติเท่านั้น เราอาจพบสาร Astaxanthin ได้ในอาหารทั่วไปที่ เรารับประทาน เช่น ปลาแซลมอน หรือสัตว์ที่มีเนื้อสีแดง แต่ด้วยกระบวนการวิจัยและ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Microalgal Biotechnology ซึ่งเพาะเลี้ยงสาหร่ายสาย พันธุ์ Haematococcus pluvialisin ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว และนำมาเพาะ เลีย้ งในระบบปิด (close system photo-reactor) จนได้สาร Astaxanthin คุณภาพดี ปริมาณสูง

http://mirworldwide.net


กระชับปรับสภาพ และฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง

2 กลุ่มกระชับปรับสภาพและฟื้นฟูผิว ให้แข็งแรง 3. Soothing Moisture Toner Celluminator ซูทติ้ง มอยส์เจอร์ โทนเนอร์ เซลลูมิเนเตอร์

3

4

โทนเนอร์สตู รอ่อนโยนไร้แอลกอฮอล์ เหมาะสำหรับผิว แห้งและผิวผสม ช่วยขจัดสิง่ สกปรกบนใบหน้า ช่วยให้รู ขุมขนแลดูกระชับ ผิวชุม่ ชืน้ สะอาดใสอย่างเป็นธรรมชาติ IR 9052 150 มล. 1,500 บาท

2

4. Oil Absorber Toner Celluminator

ออยล์ แอบซอร์บเบอร์ โทนเนอร์ เซลลูมเิ นเตอร์

5

6

โทนเนอร์สตู รอ่อนโยนไร้แอลกอฮอล์ เหมาะสำหรับผิวมัน และผิวผสม ช่วยขจัดสิง่ สกปรกบนใบหน้า ช่วยให้รขู มุ ขน แลดูกระชับ ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า และลดการ อุดตันของสิว ผิวจึงแลดูสดใสอย่างเป็นธรรมชาติ IR 9053 150 มล. 1,500 บาท

5. Night Cream Celluminator ไนท์ ครีม เซลลูมเิ นเตอร์

ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับผิวแห้งและผิวผสม ช่วยชะลอ การเสือ่ มของเซลล์ผวิ ผิวหน้าจึงแลดูกระชับ เต่งตึงจาก ภายใน เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้แก่ผวิ ให้ผวิ แลดูออ่ นวัยดุจ ย้อนเวลาสูผ่ วิ สวย IR 9056 30 มล. 3,500 บาท

6. Night Serum Celluminator ไนท์ ซีรมั่ เซลลูมเิ นเตอร์

ซีรมั่ บำรุงผิวหน้าสำหรับผิวมันและผิวผสม สูตรอ่อนโยน ปราศจากน้ำมัน ช่วยชะลอการเสือ่ มของเซลล์ผวิ ผิวหน้า จึงแลดูกระชับ เต่งตึงจากภายใน เพิ่มความชุ่มชื้นให้ แก่ผิว ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนวัยดุจย้อนเวลาสู่ผิวสวย IR 9057 30 มล. 3,500 บาท

นวัตกรรมล่าสุดด้านความงาม

สารสกัดแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากสาหร่ายเซลล์เดียว สีแดง การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว (Haematococcus pluvialisin) ในระบบปิดควบคุม การปนเปือ้ นของสารพิษ และควบคุมสภาวะทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สาหร่ายสามารถผลิตสาร Astaxanthin ซึ่งมีสีแดงออกมาในปริมาณที่มากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ ประมาณ 300 เท่า และกระบวนการสกัด โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เหลว ทำให้สารสกัดที่ได้ปราศจาก Solvent หรือตัวทำ ละลายทีเ่ ป็นอันตรายต่อผิว จึงมัน่ ใจได้วา่ จะไม่ทำให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์และสามารถผลิต สาร Astaxanthin ซึ่งเป็นสารสำคัญในปริมาณสูงที่สุด โรงงานผลิตขนาดใหญ่กลางทะเลทราย

http://mirworldwide.net


IR AGE REVERSE

บำรุงกลางวันและ ป้องกันอันตรายจากแสงแดด & บำรุงผิวรอบดวงตา

ยูวี โพรเทคชั่น เดย์ ครีม เซลลูมิเนเตอร์ เอสพี เอฟ 50+ พีเอ+++

ครีมกันแดดสำหรับผิวแห้งและผิวผสม เนื้อครีมบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ป้องกันผิวหมองคล้ำจากแสงแดด ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้มากกว่า 50 เท่า ของผิวปกติ ผิวหน้าจึงกระจ่างใส นวลเนียนยิ่งขึ้น IR 9054 30 มล. 2,500 บาท

3 7

3 กลุม่ บำรุงกลางวันและป้องกันอันตราย

จากแสงแดด 7. UV Protection Day Cream Celluminator SPF 50+PA+++

4

8

9

8. UV Protection Day Serum Celluminator SPF 50+PA+++

ยูวี โพรเทคชั่น เดย์ ซีรั่ม เซลลูมิเนเตอร์ เอสพี เอฟ 50+พีเอ+++ ซีรมั่ กันแดดสำหรับผิวมันและผิวผสม ช่วยลดความมันบน ใบหน้า อันเป็นสาเหตุของสิว ป้องกันผิวหมองคล้ำจาก แสงแดด ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้ ยาวนานกว่าผิวปกติ 50 เท่า ผิวหน้าจึงกระจ่างใส นวล เนียนยิง่ ขึน้ IR 9055 30 มล. 2,500 บาท

4 กลุ่มบำรุงผิวรอบดวงตา 9. Eye Cream Celluminator อาย ครีม เซลลูมิเนเตอร์

ครีมทารอบดวงตา ช่วยดูแลปัญหาริว้ รอยเหีย่ วย่น ความ หย่อนคล้อย รอบดวงตา ถุงใต้ตา และรอยคล้ำรอบดวงตา มอบความชุม่ ชืน้ แก่ผวิ รอบดวงตาให้แลดูเปล่งปลัง่ สดใส ดุจย้อนเวลาสู่ผิวสวย IR 9058 30 มล. 4,500 บาท

นวัตกรรมล่าสุดด้านความงาม

รังสรรค์จากวัตถุดิบที่ได้จากพืช และสารธรรมชาติมากกว่า 99% !

• • • • •

Paraben Free : ไม่ใส่วัตถุกันเสียที่เป็นกลุ่มพาราเบน Fragrance Free : ไม่ใส่น้ำหอม Color Free : ไม่ใส่สี Environment Friendly : เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% Recycle Packaging : บรรจุภัณฑ์สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100%

http://mirworldwide.net


ขั้นตอนการดูแลผิวด้วยชุดบำรุง สุดยอดนวัตกรรม ชุดย้อนวัยดั่งผิวสาว

AGE REVERSE

FOR AGE

40+

ที่กำจัดสาเหตุของการเกิดริ้วรอย และความเสื่อมของผิวแห่งวัย สำหรับผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป...

DAILY DAY ROUTINE ใช้ทุกเช้า สำหรับผิวผสมถึงผิวแห้ง

IR 9051 เจลล้างหน้า

IR 9052 IR 9056 IR 9058 IR 9054 โทนเนอร์ผิวแห้ง ครีมบำรุงผิวแห้ง ครีมบำรุงรอบดวงตา ครีมกันแดดผิวแห้ง

Make Up

สำหรับผิวผสมถึงผิวมัน

IR 9051 เจลล้างหน้า

IR 9053 โทนเนอร์ผิวมัน

IR 9057 IR 9058 IR 9055 ซีรั่มบำรุงผิวมัน ครีมบำรุงรอบดวงตา ซีรั่มกันแดดผิวมัน

DAILY NIGHT ROUTINE ใช้ทุกเย็น สำหรับผิวผสมถึงผิวแห้ง

IR 9050

น้ำมันเช็ดเครื่องสำอาง

IR 9051 เจลล้างหน้า

IR 9052 โทนเนอร์ผิวแห้ง

IR 9056 ครีมบำรุงผิวแห้ง

IR 9058 ครีมบำรุงรอบดวงตา

IR 9057 ซีรั่มบำรุงผิวมัน

IR 9058 ครีมบำรุงรอบดวงตา

สำหรับผิวผสมถึงผิวมัน

IR 9050

น้ำมันเช็ดเครื่องสำอาง

IR 9051 เจลล้างหน้า

IR 9053 โทนเนอร์ผิวมัน

http://mirworldwide.net

Make Up

MIR Age Reverse  

สุดยอดนวตกรรม เครื่องสำอางบำรุงผืว ต่อต้านริ้วรอยที่มาจากวัย ด้วยสารสกัด Astaxantine ที่สมารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ได้ดีกว่าวิตามีนซี 6000 เท่า

MIR Age Reverse  

สุดยอดนวตกรรม เครื่องสำอางบำรุงผืว ต่อต้านริ้วรอยที่มาจากวัย ด้วยสารสกัด Astaxantine ที่สมารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ได้ดีกว่าวิตามีนซี 6000 เท่า

Advertisement