Page 1

84

http://mirworldwide.net


Insight

Radiant Gold

RADIANT GOLD ล้ำค่าดั่งทองคำบริสุทธิ์ เหนือชั้นกว่าเทคโนโลยีใดๆ นวัตกรรม ที่ผู้หญิงทั่วโลกกำลังถามถึง ให้ผวิ ของคุณเปล่งประกายความเรียบเนียนขาวกระจ่างใสดัง่ ทอง ด้วยสารสกัดทองคำบริสทุ ธิท์ เี่ ล็กระดับ Nano และสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยดูแลปัญหาสิว ฝ้า พร้อมๆ กับการบำรุง ให้สีผิวดูขาวกระจ่างใสขึ้นในขั้น ตอนเดียวกัน สูตรลิขสิทธิ์เฉพาะของ IR BEAUTINA ที่พัฒนาขึ้น เพื่อมอบผิวสวยเปล่งประกายอย่างสมบูรณ์แบบ เรา บรรจงคัดสรรส่วนผสมล้ำค่าที่คุณจะสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของอาหารผิว ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และบำรุงผิวพรรณไปพร้อมๆ กับการดูแลปัญหาผิว สิว ฝ้า จุดด่างดำจากรอยสิวและแสงแดด

“ให้คุณได้เปล่งประกายความงามที่เป็นอมตะดุจทองคำ”

http://mirworldwide.net


RADIANT GOLD

การดูแลสิว สิวคืออะไร สิวคือก้อนไขมันทีอ่ ดุ ตันทีร่ ะบบท่อไขมัน ซึง่ อาจจะอุดตันทีป่ ากเปิดของท่อ หรือในท่อที่อยู่ลึกลงไปจนถึงบริเวณต่อมไขมัน

สิวมีกี่ชนิด

สิวที่เกิดจากก้อนไขมันอุดตันมีทั้งหมด 2 ชนิดใหญ่ๆดังนี ้ 1. สิวหัวดำ หรือที่เรียกว่าสิวเสี้ยนหรือสิวหัวเปิด (Black Head Acne or Opened Comedone) มีลักษณะเป็นสิวหัวเล็กๆดำๆติดอยู่ที่ปากท่อไขมันที่เปิดอยู่ มีลักษณะเป็น ก้อนไขมันแข็งๆ เหตุทเี่ ป็นก้อนแข็งและหัวมีสดี ำ เพราะน้ำทีอ่ ยูใ่ นก้อนไขมัน บริเวณปากรูเปิดของท่อไขมันได้ระเหยออกไปหมด และก้อนไขมันได้สัมผัส ถูกอากาศ จึงถูกออกซิเจนในอากาศออกซิไดซ์ (เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น) จึงกลายเป็นสีดำในบริเวณที่สัมผัสถูกอากาศ 2. สิวหัวขาวหรือเรียกว่าสิวหัวปิด (Closed Comedone) มีลกั ษณะเป็นตุม่ สิวเล็ก สีขาวโดยมีหนังกำพร้าบางๆปิดทับอยู่ จึงทำให้ไขมัน ถูกอุดตัน และไม่สามารถขับออกมาจากท่อไขมันได้ ตุ่มสิวจะอยู่ตื้นๆ และ ยังไม่มีการอักเสบหรือติดเชื้อ ควรรอจนกว่าสิวสุกดีแล้วจึงกดสิวออกเพื่อ ไม่ให้ผิวบริเวณนั้นเกิดการอักเสบ สิวหัวปิดยังแบ่งย่อยเป็นสิวอีก 2 ชนิด ตามระดับความลึกของสิวดังนี ้ 1

2

1. สิวหัวดำ หรือที่เรียกว่าสิวเสี้ยน หรือสิวหัวเปิด (Black Head Acne or Opened Comedone) 2. สิวหัวขาวหรือเรียกว่าสิวหัวปิด (Closed Comedone)

2.1 สิวหัวหนอง (Papulopustular Acne) มีลักษณะเป็นตุ่มสิวใหญ่ปานกลาง อยู่ในระดับตื้น มีหนังกำพร้าบางๆปิด ทับอยู่ มีหนอง มีการอักเสบ บวมแดงเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acne พิษจากเชื้อทำให้มีการอักเสบ บวมแดง หากเป็น สิวชนิดนีห้ ลังการกดสิวออกแล้ว จะทำให้มรี อยสิวบนใบหน้าแต่เป็นรอยตืน้ ๆ 2.2 สิวหัวช้าง (Papulonodular Acne) มีลักษณะเป็นตุ่มสิวใหญ่ถึงใหญ่มาก อยู่ในระดับลึกถึงชั้นหนังแท้ อาจลึก ลงไปถึงต่อมไขมันก็ได้ มีหนังกำพร้าหนาๆปิดทับอยู่ ตุ่มสิวชนิดนี้จะเห็น เป็นตุ่มบวมแดง และมักไม่ค่อยเห็นเป็นตุ่มหัวสิวสีขาว เพราะหัวสิวอยู่ลึก นั่นเอง สิวชนิดนี้เกิดจากการติดเชื้อและอักเสบอย่างรุนแรง การดูแลสิวจึง มักรับประทานยาแก้อกั เสบฆ่าเชือ้ กลุม่ เต็ทตร้าไซคลินร่วมด้วย หลังจากดูแล สิวชนิดนี้หายแล้ว จะเกิดเป็นรอยแผลเป็น รอยหลุมลึกของสิว 2.1

2.2

จะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดสิว

2.1 สิวหัวหนอง (Papulopustular Acne) 2.2 สิวหัวช้าง (Papulonodular Acne)

1. หมั่นผลัดเซลล์ผิวกำพร้าชั้นบนสุดไม่ให้มาปิดปากท่อไขมันโดยใช้เครื่อง สำอางดูแลสิว 2. ปรับสมดุลการหลั่งไขมันเพื่อไม่ให้หลั่งมากเกินไป โดยลดความเครียด พักผ่อนให้พอเพียง ทำจิตใจให้เบิกบาน พร้อมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางดูแลสิวร่วมกัน 3. หากเป็นสิว ห้ามแคะ แกะ บีบ เค้นสิว เพราะจะทำให้ทอ่ ไขมันอักเสบ เกิด การอุดตันซ้ำ จึงควรรอให้สิวสุกก่อนแล้วค่อยกดออกด้วยเครื่องมือกดสิว

http://mirworldwide.net


ฝ้าคืออะไร

ฝ้าคือรอยคล้ำบนใบหน้า ทำให้สีผิวหน้าแลดูไม่สม่ำเสมอ

ฝ้ามีกี่ชนิด และเกิดจากสาเหตุอะไร

ฝ้ามี 2 ชนิดคือ 1. ฝ้าแดด เกิดจากการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินมากเกินไป และ กระจายตัวของเมลานินไม่สม่ำเสมอ ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการกระตุน้ ของแสงแดด ดังนั้นบริเวณที่ถูกแสงแดดมากก็จะเกิดฝ้าได้ง่ายเช่น บริเวณหน้าผาก แก้ม 2 ข้าง ริมฝีปากและปลายคางเป็นต้น ฝ้าแดดยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้ 1.1 ฝ้าตื้น มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลเข้ม ขอบเขตชัดเจน เหมือนแผนที่ จึงสังเกตุเห็นได้ง่ายมาก สีผิวเมลานินจะกระจายตัว ไม่สม่ำเสมอบนชั้นหนังกำพร้า ฝ้าชนิดนี้จะดูแลได้ง่ายที่สุด โดย เครื่องสำอางดูแลฝ้า 1.2 ฝ้าลึก มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลม่วงๆขอบเขตไม่ชัดเจน จึงสังเกตุเห็นได้ยากและถูกปกปิดด้วยเครื่องสำอางสีสันได้ง่าย ฝ้า ชนิดนี้นอกจากเกิดจากแสงแดดแล้วยังเกิดจากการใช้ครีมทาฝ้าที่ ผสมสารอันตรายต่อเซลล์ผวิ ไฮโดรคิวโนน หรือสารปรอท แอมโมนีแอตเตดเมอร์ควิ รีม่ าก่อน จึงทำให้การกระจายเม็ดสีผวิ ผิดปกติแทนที่ จะลอยตัวขึ้นด้านบนจากชั้นหนังแท้มาสู่ผิวกำพร้าชั้นบนตามปกติ แต่กลับลงลึกเข้าไปในหนังแท้ที่อยู่ลึกลงไปอีก ทั้งนี้เพราะเซลล์ผิวมี การสื่อสารกันและรู้ว่ามีสารอันตรายต่อเซลล์อยู่บนชั้นหนังกำพร้า จึงหลีกเลีย่ งทีจ่ ะลอยตัวขึน้ ด้านบน ฝ้าชนิดนีด้ แู ลให้หายได้ยากและ ใช้เวลานาน จึงควรใช้เครือ่ งสำอางดูแลฝ้าหายยากร่วมกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารสำหรับฝ้าโดยเฉพาะ

จากธรรมชาติ เพื่อความงามของผิวคุณ

การดูแลฝ้า

2. ฝ้าปีกผีเสือ้ หรือฝ้าเลือด มีลกั ษณะเป็นปืน้ สีแดงน้ำตาลม่วงคล้ำๆ อยู่บริเวณ 2 ข้างแก้มเท่านั้น ตรวจสอบได้โดยการใช้แผ่นกระจกใส บางๆ (สไลด์) กดเบาๆลงบนแก้ม หากสีจางลงขณะกดและคล้ำ กลับมาใหม่เมื่อปล่อยมือแสดงว่าเป็นฝ้าเลือด หากสียังคล้ำเหมือน เดิมขณะกดก็แสดงว่าเป็นฝ้าลึก สาเหตุของฝ้าเลือดเกิดจากอาการ เปราะบางของเส้นเลือดฝอยบริเวณเก้ม เนื่องจากอาการแพ้ซ้ำซาก จึงทำให้เม็ดเลือดแดงรั่วออกมาแล้วสลายเป็นสารที่มีสีชื่อว่าไบลิรู บินสีน้ำตาลแดงเข้มและสารไบลิเวอร์ดินสีม่วงแกมเขียวนั่นเอง ฝ้า ชนิดนี้ดูแลยากและใช้เวลานาน จึงควรใช้เครื่องสำอางดูแลฝ้าปีกผี เสื้อร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับฝ้าโดยเฉพาะ

การป้องกันการเกิดฝ้า

1. ฝ้าแดด ให้ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปก่อน ออกแดดทุกครั้ง สำหรับฝ้าลึกให้หลีกเลี่ยงการใช้ครีมแก้ฝ้าที่มีสาร อันตรายต่อเซลล์ผิวทั้งไฮโดรคิวโนนและแอมโมนีแอตเตดเมอร์คิวรี่ 2. ฝ้าปีกผีเสื้อ ให้หลีกเลี่ยงการแพ้บ่อยๆของผิวหน้า เนื่องจาก อาหารและเครื่องสำอางที่ใช้ จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่ใส่สาร กันบูดต่างๆและใช้เครือ่ งสำหรับผิวแพ้งา่ ยโดยเฉพาะ เพือ่ หลีกเลีย่ ง การแพ้ซ้ำซากของผิว

ฝ้าแดด http://mirworldwide.net

87


RADIANT GOLD

ผลิตภัณฑ์สำหรับ ทำความสะอาดผิวหน้า และเช็ดเครื่องสำอาง สำหรับทุกสภาพผิว No.1

No.01 Face & Eye Make Up Remover

เฟซ แอนด์ อาย เมค อัพ รีมูฟเวอร์

โลชั่นทำความสะอาดสำหรับเช็ดเครื่องสำอางสีสัน บนใบหน้าและรอบดวงตาได้สะอาดหมดจดโดยไม่เกิด การอุดตันรูขุมขน และไม่ก่ออาการระคายเคืองต่อผิว IR 2101 125 มล. 500 บาท

No.2

No.02 Cleansing Gel คลีนซิ่ง เจล

เจลล้างหน้าใสสูตรไร้สบู่ ช่วยชำระล้างสิง่ สกปรกทีต่ กค้าง และความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้อย่างหมดจด สูตร อ่อนละไมจึงไม่กอ่ อาการระคายเคือง และช่วยลดการ สะสมของเชื้อก่อสิว ผิวไม่แห้งตึงหลังการล้าง IR 2102 125 มล. 260 บาท

No.03 Cleansing Bar คลีนซิ่ง บาร์

สบูก่ อ้ นล้างหน้า สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าพร้อม ช่วยผลัดเซลล์ผิวกำพร้าที่ตายแล้วให้หลุดออก IR 2103 100 กรัม 185 บาท

No.04 Exfoliating Powder Mask เอ๊กฟอลิเอตติ้ง พาวเดอร์ มาส์ค

ผงพอกหน้าสูตรพิเศษ ช่วยการผลัดเซลล์ผิว ลดการ อุดตันของสิวและลดความมันบนใบหน้า จึงช่วยทำให้ หน้าใส IR 2104 100 กรัม 300 บาท

No.3

No.4

Nano Colloidal Gold การผสมผสานของความหรูหรากับเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ จากความงามและคุณค่าของทองคำทั้งในด้านสุขภาพและความงาม โดยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิว ทำให้ทองคำถูกนำมาใช้เพื่อความงามและความอ่อนเยาว์อย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จากพระนางคลีโอพัตรา (Cleopatra) ที่ต้องบรรทมพร้อมกับหน้ากากทองคำ ซึ่งทำให้พระนางคงความงามอันอมตะ ด้วยเทคโนโลยี Ultrasonic Nano Mist ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อนุ ภาคเล็กๆ ของทองคำ 24K ซึม ลึกลงไปถึงผิวชั้นใน

1 cm3 Gold

10 ncm3 Phospholipid bilayer

http://mirworldwide.net

0.0000002% of the ions on the surface

25% of the ions on the surface

(ประจุบนผิวเพิ่มขึ้น 125 ล้านเท่า)


ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล ปัญหาสิวและฝ้า สำหรับทุกสภาพผิว

No.05 Clarifying Toner แคลริฟายอิ้ง โทนเนอร์

โทนเนอร์ดูแลสิว ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าใน ขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดผิว สมาน กระชับรูขุมขน ลดความมันบนใบหน้า และลดการ อุดตันของสิว IR 2105 75 มล. 500 บาท

No.06 Whitening Toner ไวท์เทนนิ่ง โทนเนอร์

โทนเนอร์ดูแลฝ้า ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าใน ขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาดผิว สมาน กระชับรูขุมขน ช่วยให้ผิวแลดูเรียบเนียน กระจ่างใส IR 2106 75 มล. 500 บาท

No.5

No.6

No.07 Night Serum ไนท์ ซีรั่ม

No.7

No.8

ซีรมั่ บำรุงยกกระชับผิวหน้า สูตรปราศจากน้ำมันสำหรับ ทุกสภาพผิว ช่วยให้ผิวแข็งแรงแลดูสดใส เปล่งปลั่ง เต่งตึงอย่างเห็นได้ชัด IR 2107 25 มล. 850 บาท

No.08 Clarifying Serum แคลริฟายอิ้ง ซีรั่ม

ซีรั่มดูแลสิว สูตรปราศจากสมุนไพรสกัด ช่วยสลาย การอุดตันของสิว และปรับสมดุลไขมันของผิวหน้า จึงช่วยให้ผิวหน้าแลดูไม่มันวาว เนียนใส อย่างเห็น ได้ชัด IR 2108 25 มล. 850 บาท

Nano Colloidal Gold

การผสมผสานของความหรูหรากับเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ ทองคำบริสุทธิ์ 24 Karat (24K) ในรูป Colloidal Gold ซึ่งมีความคงตัวที่ดี โดยทองคำที่นำมาบรรจุไว้นั้นมี อนุภาคขนาด นาโนเมตร (Nano Size) และนำไปบรรจุอยู่ใน Phospholipid Bilayer ที่ผลิตขึ้นจาก Lecithin ของถั่วเหลืองซึ่งมีประโยชน์ต่อผิว ขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 1000 นาโนเมตร (nm) ซึ่งอนุภาคที่ยังคงแขวนลอย อยู่ได้ใน Solution เรียกว่า Colloidal ทองคำที่มีลักษณะเป็น Colloidal Gold มีสีแดงไปจนถึงม่วง (Purple) ซึ่งในระบบ Colloidal System นั้น ทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสและพลังงานประจุบนผิวของทองคำเพิ่มขึ้นอย่าง มากมาย จึงเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเฉพาะ คุณสมบัติที่โดดเด่น 1. บำรุงผิวหนัง ให้ผิวมีสุขภาพดี สวยงาม เปล่งประกาย 2. ให้พลังแก่ผิวจากทองคำ 3. ให้ผิวกระจ่างใสอย่างสูงสุด 4. ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 5. ช่วยลดพิษจากการอักเสบของผิว http://mirworldwide.net


RADIANT GOLD

ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล ปัญหาสิวและฝ้า สำหรับทุกสภาพผิว

No.09 Spot AHA Clarifying Serum สปอต เอเอชเอ แคลริฟายอิ้ง ซีรั่ม

ซีรั่มแต้มหัวสิว ปราศจากสมุนไพรสกัด ช่วยลดการ สะสมของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการก่อสิว IR 2109 5 มล. 280 บาท

No.10 UV Day Serum SPF 50 PA+++ ยูวี เดย์ ซีรั่ม เอสพีเอฟ 50 พีเอ+++

ซีรมั่ กันแดด สูตรปราศจากน้ำมัน จึงเหมาะสำหรับผิวมัน เป็นสิวง่าย ช่วยปกป้องผิวจากอันตรายของรังสียูวีเอ และบี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้า ริ้วรอยเหี่ยวย่น และหมองค้ำ ได้ยาวนานกว่าผิวปกติ 50 เท่า IR 2110 25 มล. 750 บาท

No.11

No.11 Soothing Serum ซูทติ้ง ซีรั่ม

ซีรั่มดูแลผิวแพ้ สูตรปราศจากน้ำมัน ช่วยให้ผิวสบาย ไม่ระคายเคือง เนื่องจากการใช้เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว IR 2111 25 มล. 600 บาท

No.12

No.12 Moisturizing Soothing Cream มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ซูทติ้ง ครีม

ครีมบำรุงผิวแพ้เนือ่ งจากการผลัดเซลล์ และดูแลผิวแห้ง พิเศษหลังจากการผลัดเซลล์ด้วยเอสเซ้นส์ ใช้สำหรับ ทาผิวหน้า ริมฝีปาก และรอบดวงตา จึงช่วยลดปัญหา แห้งแตก ลอก เป็นร่องลึกหรือการระคายเคือง IR 2112 15 กรัม 650 บาท

No.9

No.10

นวัตกรรมล่าสุดด้านความงาม

จากเทคโนโลยีชีวภาพก่อเกิดเป็น Stem Cell จากผลองุ่น Grape Stem Cell สารสกัดจาก Stem Cell จากผลองุ่น อีกหนึ่งนวัตกรรมล่าสุดจากเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการ ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพื่อการต่อต้านสัญญาณแห่งวัย และปกป้องเซลล์ต้นกำเนิดของผิว จากรังสี UV และแสงทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดริว้ รอย ให้ผวิ ดูมชี วี ติ ชีวา สดใสมีสขุ ภาพดี เพราะเรารูด้ วี า่ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเกิดริ้วรอยบนใบหน้ามาจากรังสี UV ซึ่งทำให้เกิดอนุมูลอิสระ และสารพิษที่ ทำลายโครงสร้างของผิวได้ลึกถึงเซลล์ต้นกำเนิดของผิว เราจึงต้องปกป้องเซลล์ต้นกำเนิดของผิว ให้คงเอกลักษณ์และแข็งแรง ให้คุณได้เผยผิวใหม่ที่อ่อนเยาว์ไร้ริ้วรอย

http://mirworldwide.net


ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล ปัญหาสิวและฝ้า สำหรับทุกสภาพผิว

No.13 Exfoliating Herbal Essence I เอ๊กฟอลิเอตติ้ง เฮอร์เบิล เอสเซ้นส์ I

เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวผสมสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น ปานกลาง เหมาะสำหรับผิวบางและผิวหนาปานกลาง ทีม่ สี ภาพผิวแห้งถึงผิวมันปกติ ซึง่ ช่วยให้การผลัดเซลล์ ผิวกำพร้าเป็นไปอย่างธรรมชาติ(ควรทดสอบการ แพ้ก่อนใช้) IR 2113 25 มล. 500 บาท

No.14 Exfoliating Herbal Essence II เอ๊กฟอลิเอตติ้ง เฮอร์เบิล เอสเซ้นส์ II

เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวผสมสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น มาก เหมาะสำหรับผิวหนาทีม่ สี ภาพมันปานกลางถึง มันมากจึงช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวกำพร้าที่ยากให้ เป็นไปอย่างธรรมชาติ (ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้) IR 2114 25 มล. 500 บาท

No.13

No.14

No.16

No.15

No.15 Spot Smoothing Complex สปอต สมูทติ้ง คอมเพล็กซ์

ซีรั่มบำรุงผิวให้เรียบเนียนเฉพาะที่ สำหรับผิวหน้า ขรุขระเป็นรอยหลุมสิว ควรใช้ระหว่างหรือหลังการ ผลัดเซลล์ทันที ซึ่งจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนเร็วขึ้น IR 2115 15 มล. 950 บาท

No. 16 Exfoliating Aha Essence เอ๊กฟอลิเอตติ้ง เอเอชเอ เอสเซ้นส์

เอสเซ้ น ส์ ผ ลั ต เซลล์ ผิ ว ปราศจากสมุ น ไพรสกั ด เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว ช่วยการผลัดเซลล์ผิวที่มี ริ้วรอย จุดด่างดำ หมองคล้ำ ให้เป็นไปอย่าง ธรรมชาติ ผิวจึงแลดูกระจ่างใส เรียบเนียน IR 2116 25 มล. 1,000 บาท

Stem Cell ของผิวกับรังสี UV

Aging ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าทั้งริ้วรอย กระ ฝ้า หรือแม้แต่ผิวที่คล้ำเสียนั้น พบว่ามีสาเหตุมาจาก รังสี UV ถึง 80% ซึ่งแม้จะมีการใช้สารกันแดด (Sun Filter) แต่สารพิษ (Toxins) และสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) ต่างๆ ยังคงถูกสร้างขึ้นได้เมื่อรังสี UV สัมผัสที่ผิว ส่งผลกระทบต่อเซลล์ที่ไวต่อการถูก กระตุ้น (Sensitive Cells) เช่น สเต็มเซลล์ของผิวชั้นนอก (Epidermal Stem Cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่พบ ยากและมีความสำคัญในการทำให้ผวิ ยังคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้ ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรให้ความสำคัญ คือ ทำอย่างไร ให้ผิวของเราได้รับการปกป้องจากการทำลายด้วยรังสี UV อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

หมายเหตุ : ต้องทดสอบการแพ้สารสกัดสมุนไพรก่อนใช้สินค้า 2 รายการ ได้แก่ IR 2113 และ IR 2114 นี้เสมอ โดยทาทิ้งที่ท้องแขนระหว่างข้อศอก

ถึงรักแร้ เป็นเวลา 48 ชม. หากไม่มีอาการใดๆ เกิดขึ้นแสดงว่าไม่แพ้สมุนไพร จึงสามารถใช้สินค้าที่ทำการทดสอบได้ หากมีอาการผื่นคัน หรือบวม ห้ามใช้ สินค้าที่ทำการทดสอบเด็ดขาด http://mirworldwide.net


RADIANT GOLD

ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล ปัญหาสิวและฝ้า สำหรับทุกสภาพผิว

No. 17 WHITENING NIGHT CREAM ไวท์เทนนิ่ง ไนท์ ครีม

ครีมดูแลฝ้าสำหรับทากลางคืน เหมาะสำหรับผิวทีม่ ฝี า้ จุดด่างดำ รอยหมองคล้ำ ให้กลับแลดูกระจ่างใส IR 2117 25 มล. 850 บาท

No.18 Whitening Day Serum ไวท์เทนนิ่ง เดย์ ซีรั่ม

ซีรั่มดูแลฝ้าสำหรับทากลางวัน สูตรปราศจากน้ำมัน เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวทีม่ ฝี า้ จุดด่างดำ รอยหมองคล้ำ ให้กลับแลดูกระจ่างใส IR 2118 25 มล. 850 บาท

No.19 Spot Whitening Night Cream สปอต ไวท์เทนนิ่ง ไนท์ ครีม

No.17

ครีมดูแลฝ้าหายยากทาเฉพาะที่ สูตรเข้มข้นพิเศษ สำหรับทากลางคืน IR 2119 5 กรัม 600 บาท

No.18

No.20 Spot Whitening Day Cream สปอต ไวท์เทนนิ่ง เดย์ ครีม

No.19

No.20

ครี ม ดู แ ลฝ้ า หายยากทาเฉพาะที่ สู ต รเข้ ม ข้ น พิ เ ศษ สำหรับทากลางวัน IR 2120 5 กรัม 600 บาท

ปฏิวัติเทคโนโลยีในการปกป้องสเต็มเซลล์ของผิว

(Epidermal stem cell) จาก Aging ซึ่งที่มีสาเหตุจากรังสี UV

สารสกัดจากสเต็มเซลล์ขององุ่นแดง (Red-Flesh Grape) พันธุ์ Gamay Teinturier Fréaux ซึ่งมีถิ่นกำเนิด ในแคว้นเบอร์กันดี (Burgundy) ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ มีเนื้อและน้ำผลไม้ที่มีสีแดงเข้ม เนื่องจากมีปริมาณของสารแอนโทไซยานินอยู่สูงมาก และมีคุณสมบัติที่สำคัญคือมีความทนทานต่อรังสี UV ได้ เป็นอย่างดี สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ที่มีอยู่ในปริมาณสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) และเป็นสารจับอนุมูลอิสระ (Free Radical Scavenger) ที่ทรงพลัง และจากการพัฒนาเพาะ เลี้ยงสเต็มเซลล์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ พบว่าภายในสเต็มเซลล์จากองุ่นแดงนี้บรรจุ Epigenetic Factors ซึ่ง มีลักษณะเฉพาะและสารจำพวก Metabolite ซึ่งช่วยปกป้องสเต็มเซลล์ของผิวจากรังสี UV ได้เป็นอย่างดี

http://mirworldwide.net


ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแล ปัญหาสิวและฝ้า สำหรับทุกสภาพผิว

No.21 Spot UV Day Cream SPF 50+ PA+++

สปอต ยูวี เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++ ครีมกันแดด สูตรเข้มข้นเพิเศษสำหรับดูแลฝ้าหายยาก เป็นครีมทาเฉพาะที่ สำหรับป้องกันอันตรายจากรังสี ยูวใี นแสงแดด ซึง่ เป็นสาเหตุการเกิด ริว้ รอย ฝ้า จุด ด่างดำ ได้มากกว่าผิวปกติมากกว่า 50 เท่า IR 2121 5 กรัม 550 บาท

No. 22 Butterfly Serum บัตเตอร์ฟลาย ซีรั่ม

เซรั่มสูตรปราศจากน้ำมันดูแลฝ้าปีกผีเสื้อ ที่มีรอย หมองคล้ำบริเวณแก้มสองข้างให้กลับแลดูแข็งแรง กระจ่างใส IR 2122 15 มล. 950 บาท

PV 6.00

Acne Trial / Travel Set

แอคเน่ ไทรเอล / ทราเวล เซ็ต

ชุดดูแลปัญหาสิว เหมาะสำหรับเป็นชุดทดลอง หรือ เดินทาง นอกจากช่วยดูแลปัญหาสิว แล้วยังช่วยกระชับ รูขุมขนและควบคุมความมัน อันเป็นสาเหตุของการ เกิดสิว

No.22

IR 2123T 995 บาท No.21

IR 2105S

IR 2102S

IR 2114S

IR 2109 IR 2104S

Stem Cell จากผลองุ่น คุณสมบัติที่โดดเด่น

1. 2. 3. 4.

ปกป้องสเต็มเซลล์ของผิวจากการถูกทำลายด้วยรังสี UV ให้ยังคงลักษณะหน้าที่ ของสเต็มเซลล์ไว้ได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิด Aging ชะลอความชราของสเต็มเซลล์ของผิว ซึ่งถือว่าเป็นเซลล์ที่มีความสำคัญ ต่อสู้กับการเกิด Photo-Aging ซึ่งเป็นการทำลายผิวโดยการสัมผัสกับรังสี UV ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ซึ่ง Photo-Aging นั้น มีผลเร่งให้ผิวเกิดริ้วรอยได้เร็วขึ้น เพื่อให้ผิวดูมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดี

http://mirworldwide.net

Radiant gold  
Radiant gold  

สิวคือก้อนไขมันที่อุดตันที่ระบบท่อไขมัน ซึ่งอาจจะอุดตันที่ปากเปิดของท่อ หรือในท่อที่อยู่ลึกลงไปจนถึงบริเวณต่อมไขมัน ฝ้าคือรอยคล้ำบนใบหน้า...

Advertisement