Page 1

136

HAIR CARE http://mirworldwide.net


Insight

Hair Care

การมีผมสวย เงางาม มีนำ้ หนัก เป็นทีป่ รารถนาของคนทั่วๆ ไป เพราะนอกจากจะทำให้เป็นคนที่ดูมีสุขภาพดีแล้วยังชวนมอง ผลิตภัณฑ์ชุด Hair Care ได้คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ปลอดภัย อ่อนโยน ต่อหนังศรีษะและเส้นผม ช่วยทำความสะอาดและบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงเงางาม ดูแลปัญหาผมร่วง ผมบาง รวมทั้งปกปิดผมขาว

“ให้การแก้ปัญหาเส้นผมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ”

http://mirworldwide.net


HAIR CARE

ดูแลปัญหาห่วงใยสุขภาพผม เติมความนุม่ สลวย การบำรุงและดูแลเส้นผม 1. การดูแลผมให้มีสุขภาพดี ควรทำความสะอาดเส้นผมอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้แชมพูสตู รอ่อนโยน สระผมบ่อยๆ เพราะจะไม่กอ่ ให้เกิดการระคายเคือง ของหนังศีรษะจากสารเคมี 2. สำหรับคนผมมัน สกปรกง่าย คนทีเ่ ล่นกีฬาเหงือ่ ออกมากหรืออยูใ่ น แวดล้อมที่สกปรกมีฝุ่นละอองมาก สามารถสระผมได้ทุกวันหรืออาจจะสระ ได้ถึงวันละสองครั้ง การที่เราสระผมบ่อยๆ นั้นไม่ได้เป็นอันตรายหรือทำให้ ผมแห้งกรอบขึ้น 3. สำหรับคนที่เป็นรังแค การสระผมควรทิ้งแชมพูไว้บนศีรษะประมาณ

3 - 5 นาที จึงล้างออก ถ้าใช้นำ้ อุน่ จะได้ผลดียงิ่ ขึน้ ความถีห่ า่ งของการสระผม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของรังแค ถ้าเป็นน้อยอาจใช้แค่แชมพูธรรมดาสระให้ บ่อยขึ้นร่วมกับการระวังป้องกันการรบกวนศีรษะก็ได้ผลดีแล้ว ถ้าเป็นมาก จึงใช้แชมพูขจัดรังแคอาจสระผมวันเว้นวันหรือทุกวัน เมื่ออาการดีขึ้นจึงลด อัตราการใช้ลง 4. อย่าใช้สบูส่ ระผม เพราะสบูก่ อ่ ให้เกิด “ไคลสบู”่ ซึง่ จะจับหรือตกตะกอน เกาะเส้นผมทำให้ผมขุ่นมัวไม่เป็นประกายสดใสดูแล้วยิ่งสกปรกกว่าเดิม 5. เวลาสระอย่าเกา แค่นวดหนังศีรษะด้วยปลายนิ้ว 6. ใช้แปรงหรือหวีซี่ห่างๆ หวีผมเสมอ เพื่อจะได้ไม่เสียดสีขัดถูเซลล์ของ เส้นผมชั้นนอกซึ่งเป็นเกราะให้เสียไป และควรทำความสะอาดแปรงหรือหวี บ่อยๆ จะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อของหนังศีรษะ 7. ผมทีด่ มี สี ขุ ภาพขึน้ อยูก่ บั รูขมุ ขน ซึง่ เป็นส่วนผิวหนังของร่างกายถ้าสุขภาพ แข็งแรงกินดีอยู่ดีไม่มีโรคภัยก็จะทำให้สุขภาพของผมดีตามไปด้วย

ข้ อ ควรระวั ง ในการสระผม

1. ไม่ควรปล่อยแชมพูทิ้งไว้บนศีรษะนานเกินไป 2. ไม่ควรเกาศีรษะแรงๆ เพราะเป็นการรบกวนหนังศีรษะ 3. เลือกใช้แชมพูให้เหมาะสมกับตัวเอง เพราะบางคนอาจแพ้สารที่เป็น ส่วนผสมของแชมพู ได้แก่ น้ำหอม สารที่ช่วยความคงตัวของแชมพู 4. การไปสระผมที่ร้านเสริมสวยควรเตรียมแชมพูไปเอง 5. อย่าให้ช่างเสริมสวยเกาศีรษะแรงๆ หรือสระผมนานเกินไป เพราะจะ เป็นผลเสียต่อเส้นผมและหนังศีรษะได้ หลายครั้งที่คนส่วนใหญ่ดูแลแต่เฉพาะเส้นผม แต่มองข้ามส่วนสำคัญส่วน หนึ่งไป นั่นคือหนังศีรษะ หนังศีรษะที่มีสุขภาพดี จะทำให้เส้นผมที่ขึ้นมามี สุขภาพที่ดีด้วย

เชื่อว่าคนทุกคน ต้องเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีรังแค และ ปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมกันมาแล้ว เป็นปัญหาที่พบได้ทั้ง วัยเด็ก จนถึงวัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าผู้หญิง หรือผู้ชาย ก่อให้เกิดการ ขาดความเชื่อมั่น เสียบุคลิกภาพและยังก่อให้เกิดความรำคาญ อีกด้วย เรามาทำความรู้จักกับสาเหตุของการเกิดรังแคและการ หลุดร่วงของเส้นผมกันดีกว่า เพือ่ ทีจ่ ะได้รจู้ กั ป้องกันและดูแลรักษา ได้อย่างถูกต้อง

http://mirworldwide.net


รังแค ปัญหาที่กวนใจ รังแค (Dandruff)

เป็นสะเก็ดสีขาวบนหนังศีรษะเกิดจากเซลล์ชั้นบนสุดของหนังศีรษะ ลอกตัวหลุดออกมา ตามปกติแล้วเซลล์หนังศีรษะของเรา ซึง่ เกิดใหม่ จะค่อยๆ เลื่อนจากใต้ผิวหนังขึ้นมาและหลุดลอกออกไปในเวลา ประมาณ 28 วันโดยเฉลี่ย โดยเซลล์ที่หลุดออกจะเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้ามีสาเหตุใดก็ตามที่ทำให้วงจรนี้ถูกเร่ง ให้เร็วขึ้น เช่น จาก 28 วัน เหลือแค่ 7-21 วัน โดยเซลล์ที่หลุดออก แทนที่จะเป็นชิ้นเล็กๆ กลับมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขุยสีขาว หรือเทา และมองเห็นได้ชัดเจน แถมยังก่อให้เกิดอาการคันอีกด้วย แสดงว่า มีรังแคเกิดขึ้นแล้ว สาเหตุของการเกิดรังแค อาจเกิด 2 สาเหตุหลักได้ดังต่อไปนี้ 1. รังแคหนังศีรษะมัน เกิดจากต่อมไขมันทำงานผิดปกติ โดยขับ

ไขมันออกมามากเกินไป และไขมันจะถูกออกซิไดซ์ (Oxidized) ให้ เป็นกรดไขมันอิสระ ซึง่ ทำให้หนังศีรษะเกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ ยังมีเชื้อรา Malassezia (เมลลาสซิเซีย) ซึ่งเป็นราที่อยู่บนหนังศีรษะ อยู่แล้ว เชื้อราเหล่านี้จะใช้ไขมันเป็นอาหาร เมื่อมีการขับไขมัน ออกมามาก ประกอบกับมีเชือ้ ราเจริญอยูจ่ ำนวนมากมันจะกินไขมัน บนหนังศีรษะ และปล่อยปฏิกูลที่เป็นพิษออกมา ทำให้เซลล์หนัง กำพร้าเกิดการระคายเคือง อันเป็นสาเหตุทำให้หนังศีรษะอักเสบ ปรากฏเป็นขุยรังแค 2. รังแคหนังศีรษะแห้ง เกิดจากร่างกายมีการสร้างไขเชื่อมเซลล์ผิว ที่เรียกว่าเซอร์รามายด์ที่อยู่บนหนังศีรษะลดน้อยลง ทำให้เซลล์ หนังศีรษะที่เชื่อมต่อกันด้วยไขมันฟอสโฟลิปิด (Phospholipid) มี การเกาะตัวกันอย่างหลวมๆ ไม่แข็งแรงพอ จึงเป็นสาเหตุให้เซลล์ หนังศีรษะหลุดลอกออกเป็นขุยชิ้นใหญ่ได้ง่าย

ดูแลปัญหา ผมร่วงผมบาง ผมร่วง ผมบาง (Hair Loss) ในทางการแพทย์ถอื ว่าผมทีร่ ว่ งมากกว่าวันละ 100 เส้น คือผมร่วง ผิดปกติ ร่วงแล้วไม่งอกขึ้นมาใหม่หรืองอกขึ้นมาแต่เป็นเส้นเล็กบาง หรือผมร่วงเป็นหย่อมเฉพาะบางบริเวณ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ จากกรรมพันธุ์ เรียกว่า Androgenetic alopecia โดยมีปัจจัยจาก ฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย คือ ฮอร์โมนแอนโดรเจน แต่สามารถพบได้ในร่างกายของผูห้ ญิงในปริมาณต่ำๆ ฮอร์โมน นี้จะไปจับกับเซลล์รากผม ทำให้เส้นผมหลุดร่วง และผมที่ขึ้นใหม่ เส้นจะเล็กลง โดยเมื่ออายุมากขึ้นผมก็จะบางลงมากขึ้นตามอายุ การที่ มี ผ มร่ ว งมากๆหรื อ ผมร่ ว งผิ ด ปกติ เ รื้ อ รั ง เป็ น เวลานานๆ เส้นผมหายไปอย่างต่อเนื่อง จนสามารถมองเห็นหนังศีรษะได้ หรือ ที่เราเรียกว่า ผมบาง โดยส่วนใหญ่ปัญหาผมบางนั้นจะเกิดจากพันธุกรรม โดยเฉพาะใน กลุ่มเพศชายจะเห็นได้ชัดเจนที่สุด ปัจจุบันยังมีปัจจัยที่ทำให้เกิด ปัญหานี้อีกมากมาย เช่น ความเครียด มลพิษ ภาวะสิ่งแวดล้อม ต่างๆ รวมถึงการใช้สารเคมีที่มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะมากกว่า ปัจจัยที่เกิดจากพันธุกรรม

http://mirworldwide.net


HAIR CARE

ดูแลปัญหารังแค

1. Anti Dandruff Shampoo แอนตี้ แดนดรัฟฟ์ แชมพู

แชมพูสูตรพิเศษดูแลปัญหาของรังแคโดยเฉพาะ และ เพื่อทำความสะอาด ถนอมความเงางามของเส้นผม พร้อมด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากพืชหลายชนิด Zinc Pyrithione, Hydrolyzed Wheat Protein, Arginine และ Provitamin B5 ซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม และหนังศีรษะ ช่วยปกป้องหนังศีรษะไม่ให้แห้งกร้าน อันเป็นสาเหตุของการเกิดรังแค IR 6001N 200 มล. 295 บาท

3

1

4

2. Anti Dandruff Conditioner แอนตี้ แดนดรัฟฟ์ คอนดิชันเนอร์ ์

ครีมนวดผมสูตรดูแลปัญหารังแคโดยเฉพาะ และเพื่อ ถนอมความเงางามของเส้นผม พร้อมคงความชุ่มชื้น ให้กบั เส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยส่วนผสมของ Zinc PCA, Arginine, Sunflower Seed Extract และ Provitamin B5 จึงปกป้องหนังศีรษะจากรังแค ใช้เป็นประจำจะช่วยให้ เส้นผมนุ่มสลวย ไม่แห้งกรอบ IR 6002N 200 มล. 295 บาท

2

3. Scalp Relaxing Toner สคาล์พ รีแลกซิ่ง โทนเนอร์

โทนเนอร์ ส เปรย์ ส ำหรั บ ลดการคั น ของหนั ง ศี ร ษะ เนื่องจากรังแค ด้วยส่วนผสมของ Eucalyptus Oil, Menthol และน้ำมันสะระแหน่ ที่จะช่วยผ่อนคลายให้ หนังศีรษะรู้สึกเย็นสบาย พร้อมด้วยสารสกัดจากพืช ธรรมชาติ Echinacea, Farnesol และ Licorice ที่จะ ลดการระคายเคืองและคัน เพือ่ ให้หนังศีรษะสะอาด IR 6005N 150 มล. 480 บาท

4. Leave on Hair Supplement ลีฟ ออน แฮร์ ซับพลีเม้นท์

โลชั่นนวดผมแบบไม่ต้องล้างออก สำหรับผู้ที่มีผมชี้ฟู และต้องการให้ผมเรียบตรง ที่ช่วยคงความเงางาม มี สุขภาพดีให้กบั เส้นผม ด้วยส่วนผสมของ Ceramide A, Lecithin และ Provitamin B5 ที่ช่วยบำรุงและถนอม ความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม นอกจากนี้ Yeast Extract, Soy Protein และ Biotin ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญ ของรากผม จะทำให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย IR 6006N 150 มล. 350 บาท

ผสานคุณค่าสารสกัดธรรมชาติ

ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยบำรุง ดูแล สุขภาพเส้นผม Wheat Protein Hydrolyzed โปรตีนสกัดจากข้าวสาลี ช่วยกระตุ้นการเจริญของเส้นผม ไม่ให้ร่วงง่ายพร้อมบำรุงหนังศีรษะให้แข็งแรง Sunflower อุดมไปด้วยวิตามินอี เลซิติน และสารประเภทแคโรทีนอยด์ ให้ความชุ่มชื้น แก่เส้นผม และดูแลเส้นผมจากการทำร้ายของแสงแดด Ceramide เป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับสารปกป้องผมตามธรรมชาติมากที่สุด มีคุณสมบัติใน การปกป้องเส้นผม ให้ฟื้นคืนจากการขาดน้ำ หรือสภาพแห้งกร้าน ฟื้นฟู และปรับสมดุล คืนความชุ่มชื้นให้ แก่หนังศีรษะ จึงช่วยให้เส้นผมรักษาความชุ่มชื้นยาวนานมากขึ้น เนื่องจากลดการสูญเสียน้ำที่เส้นผม http://mirworldwide.net


บอกลา

รังแค ปัญหาที่กวนใจ Anti Dandruff

5. Hair Conditioning Serum แฮร์ คอนดิชันนิ่ง ซีรั่ม

ซีรั่มเคลือบเส้นผมที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะสำหรับผม เสียมาก ดูดา้ นๆ ขาดชีวติ ชีวาความมันเงา ผมชีฟ้ จู ดั ทรงยาก ขาดน้ำหนัก และแตกปลาย ด้วยคุณค่าของ สารทีเ่ ป็นประโยชน์จากธรรมชาติ จาก Macadamia Nut Oil, Soy Bean Oil, Avocado Oil และ Jojoba oil ที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูผมให้นุ่มสลวย หวีง่าย

มีน้ำหนักและเงางามขึ้น ผสานกับการทำงานของ Seaweed Extract และ Vitamin E ที่ช่วยเพิ่มความ ชุ่มชื้นแก่เส้นผม และช่วยให้ผมมีสุขภาพดี IR 6003N 50 มล. 350 บาท

6. Deodorised Hair Mist ดีโอโดไรซ์ แฮร์ มิสท์

5

สเปรย์ให้ความหอมกับเส้นผม พร้อมสารทีช่ ว่ ยดับกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์จากหนังศีรษะเนือ่ งจากรังแค ควันบุหรี่ กลิ่นอาหาร ด้วยสารพิเศษจาก Farnesol ทั้งยังดูแล ปกป้องเส้นผมจากแสง UV ไม่ให้ผมเสีย แห้งและ แตกปลายด้วย Oxybenzone พร้อมด้วย Provitamin B5 และ Seaweed Extract ช่วยให้้ผมมีสุขภาพดี เงางามยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสูตรพิเศษ ที่ช่วยจัด ทรงผมให้ด้วย IR 6004N 50 มล. 300 บาท

6

7

7. Hair Mud Treatment แฮร์ มัด ทรีทเม้นท์

โคลนหมักผมสูตรบำรุงเข้มข้นพิเศษ ช่วยบำรุงผมและ หนังศีรษะ เพิม่ ความแข็งแรงให้กบั เส้นผมทีแ่ ห้ง เปราะบาง และแตกปลาย ด้วยแร่ธาตุที่สำคัญจาก Black Silt ช่วยทำให้รากผมแข็งแรง นอกจากนีย้ งั เสริมด้วย Arginine และ Hydrolyzed Wheat Protein ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น แก่เส้นผม IR 6007N 200 มล. 450 บาท

ผสานคุณค่าสารสกัดธรรมชาติ

ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยบำรุง ดูแล สุขภาพเส้นผม Macadamia nut oil มีปริมาณ pamitoleic acid สูง ทำให้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะจากฝุ่นควันและมลภาวะ Avocado oil ประกอบด้วย vitamins A, B1, B2 Panthothenic acid, Vitamin D, E, protein, lecithin และกรดไขมัน ซึ่งซึมเข้าสู่เส้นผมและหนังศีรษะได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังศีรษะแห้ง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยในการรักษาแผลและทำให้ผม ยาวเร็วขึ้นด้วย Jojoba Oil ประกอบด้วย myristic acid ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ จึงช่วยลดการ อักเสบและอาการคันของหนังศีรษะได้นอกจากนี้น้ำมันจากธรรมชาติทั้ง 3 ชนิด ยังช่วยให้ผมเรียบลื่น มีน้ำหนัก ไม่ชี้ฟูอีกด้วย http://mirworldwide.net


HAIR CARE

ดูแลปัญหาผมร่วง

1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมร่วง 1. Anti Hair Loss Shampoo แอนตี้ แฮร์ ลอส แชมพู

แชมพูสตู รอ่อนละมุน เพือ่ การดูแลปัญหาผมร่วง ด้วย ส่วนผสมของไฮโดรไลซ์ วีท โปรตีน, เซอรามายด์ 2 และโปรวิตามินบี 5 ช่วยบำรุงหนังศีรษะ และบำรุงราก ผมให้แข็งแรง พร้อมทั้ง Zinc PCA และ Allantoin ช่วยลดความมัน การสะสมของเชือ้ ราและการระคายเคือง บนหนังศีรษะ อันเป็นสาเหตุของการหลุดร่วงของเส้นผม ควรใช้ควบคู่กับแอนตี้แฮร์ลอสซีรั่ม เพื่อผลสูงสุดของ การลดการหลุดร่วงของเส้นผม IR 4608N 200 มล. 240 บาท

1 1

2

2. Anti Hair Loss Conditioner แอนตี้ แฮร์ ลอส คอนดิชั่นเนอร์

3

ครีมนวดผมสูตรอ่อนละมุนพิเศษ เพือ่ การดูแลเส้นผม และรากผมที่อ่อนแอ ด้วยส่วนผสมของไฮโดรไลซ์ วีท โปรตีน, โปรวิตามินบี 5, เซอรามายด์ 2 และโปรตีน ถั่วเหลือง ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวจึงช่วยบำรุงให้ หนังศีรษะและรากผมแข็งแรง พร้อมปรับสภาพเส้นผม ให้นุ่มสลวยเงางาม จัดทรงง่าย IR 4609N 200 มล. 240 บาท

3. Anti Hair Loss Liposome Tonic แอนตี้ แฮร์ ลอส ไลโปโซม โทนิค

โทนิคดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อเส้นผมและหนัง ศีรษะที่แข็งแรงขึ้น สำหรับหนังศีรษะบอบบางแพ้ง่าย เส้นผมและรากผมอ่อนแอ หนังศีรษะมัน ด้วยส่วน ผสมของสารสกัดธรรมชาติจากรากโสม โปรตีนจาก ถั่วเหลือง ชะเอมเทศ Swertia Japonica และ Zinc Gluconate บำรุงรากผม และปรับสมดุลของหนังศีรษะ เพื่อส่งเสริมรากผมให้แข็งแรง และบำรุงให้เส้นผม

แข็งแรง IR 4632N 100 มล. 650 บาท

ผสานคุณค่าสารสกัดธรรมชาติ

ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยบำรุง ดูแล สุขภาพเส้นผม โสม ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้สุขภาพผมดีขึ้น โดยการเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม ช่วยขจัดสารพิษบน หนังศีรษะ ที่ไปอุดตันเซลล์รากผม (Follicles) และขัดขวางการไหลเวียนของโลหิต อีกทั้งวิตามิน บี1 , บี2 และ บีรวม ที่อยู่ใน โสม ช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น เป็นผลให้รากผมแข็งแรง กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม และเพิ่มความแข็งแรงของราก ผม ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้ผมดกหนาขึ้นให้ความชุ่มชื้นคืนชีวิตชีวาแก่เส้นผม ทำให้เส้นผมเงางามมีสุขภาพดีตั้งแต่ โคนจรดปลายผม สารสกัดจาก swertia japonica ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นกระบวนการสร้าง เส้นผมใหม่ ช่วยการเจริญของเส้นผม ป้องกันและดูแลไม่ให้เส้นผมหลุดร่วง http://mirworldwide.net


ผมร่วงผมบาง Rejuvenator Anti Hair Loss

ดู แ ลปั ญ หา

2 6

4. Anti Hair Loss Alcohol Tonic แอนตี้ แฮร์ ลอส แอลกอฮอล์ โทนิค

โทนิ ค ป้ อ งกั น ผมร่ ว ม และส่ ง เสริ ม การงอกของ เส้นผมใหม่ ช่วยบำรุงให้รากผมแข็งแรง สำหรับ หนังศีรษะปกติไม่แพ้แอลกอฮอล์ สำหรับผู้มีปัญหา ผมเริม่ ร่วงมาก ผมบางผมอ่อนแอ และหนังศีรษะมัน ด้วยส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และสารสกัดธรรมชาติ จากรากโสม โปรตีนจากถั่วเหลือง ชะเอมเทศ และ Zinc Gluconate ดูแลเส้นผมให้กลับมามีชีวิตชีวา IR 4629N 100 มล. 650 บาท

5. Anti Hair Loss Liposome Serum แอนตี้ แฮร์ ลอส ไลโปโซม ซีรั่ม

ซีรมั่ ปลูกผมไลโปโซมสูตรเข้มข้นพิเศษ สำหรับปัญหา ผมร่วง ผมบาง ขาดชีวิตชีวาและหนังศีรษะมัน ด้วย ส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติจากรากโสม, Ginkgo, Sage, Hydrolyzed Soy Protein, Zinc PCA และ Vitamin B เพื่อบำรุงสภาพผม รากผมที่หลุดร่วงง่าย ให้แข็งแรง IR 4607N 3.5 มล x 5 ชิ้น 900 บาท

4

1

2 ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม 7. Styling Hair Spray

5

สไตล์ลิ่ง แฮร์ สเปรย์

สเปรย์จัดแต่งทรงผมชนิดแข็งพิเศษ เพื่อให้ทรงผม อยูท่ รงตามต้องการตลอดวัน โดยไม่ทำให้เกิดขุยขาว ให้เส้นผมเงางามเป็นประกาย พร้อมบำรุงให้ผมให้ นุ่มสลวย ไม่แห้งกร้าน ด้วยการทำงานผสานกัน อย่างลงตัวของ วิตามินอี โปรวิตามินบี 5 น้ำมัน

โจโจ้บา และสารสกัดจากรังไหม (Hydrolyzed Silk) IR 6013 200 มล. 240 บาท

ผสานคุณค่าสารสกัดธรรมชาติ

ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยบำรุง ดูแล สุขภาพเส้นผม สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีสาร Ginkgoside เพิ่มการไหลเวียนเลือดภายใน หลอดเลือดฝอยบริเวณรากผม เพื่อให้เลือดไปหล่อเลี้ยงรากผมอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงช่วยให้รากผมแข็งแรงและลดการหลุดร่วงของเส้นผม

http://mirworldwide.net


HAIR CARE

ดู แ ลปั ญ หา รังแคด้ ว ยขั้ น ตอนง่ า ยๆ

Anti Dandruff

ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหารังแค ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาของรังแค ลดการคันของหนังศีรษะเนื่องจากรังแค เพื่อทำความสะอาด ถนอมความเงา งามของเส้นผม พร้อมด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมและ หนังศีรษะ ช่วยปกป้องหนังศีรษะไม่ให้แห้งกร้าน อันเป็นสาเหตุของการเกิดรังแค

ขั้นตอนเบื้องต้น 1. ทำความสะอาดผมโดยสระผมด้วยแชมพูสูตรป้องกันรังแค (IR 6001N) และตามด้วยครีมนวดผมสูตร ป้องกันรังแค (IR 6002N) ควรใช้ควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด และป้องกันรังแคอย่างได้ผล 2. หลังการทำความสะอาดเส้นผม และหนังศีรษะ หมักผมด้วยโคลนหมักผมป้องกันรังแค (IR 6007N) ควร หมักอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยหมักผมไว้ 5-10 นาที ก่อนล้างน้ำออก เพื่อให้ผมสวยสลวยยิ่งขึ้น ควรใช้ควบคู่กับการอบไอน้ำ เพื่อให้สารสำคัญสำหรับบำรุงเส้นผมได้ซึมซาบเข้าสู่เส้นผม ป้องกันผมเสียและ ช่วยให้เส้นผมมีน้ำหนัก นุ่มสลวยยิ่งขึ้น 3. ใช้โทนเนอร์ลดการคัน และระคายเคืองของหนังศีรษะเนือ่ งจากเชือ้ รา โดยการสเปรย์โทนเนอร์ (IR 6005N) ลงบนหนังศีรษะ จะช่วยให้หนังศีรษะโล่งเย็น ลดการคันศีรษะ ใช้ปลายนิ้วนวดหนังศีรษะเบาๆ ร่วมด้วยก็จะ เป็นการดียิ่งขึ้น

IR 6001N แชมพู ป้องกันรังแค

IR 6002N ครีมนวดผม ป้องกันรังแค

IR 6007N โคลนหมักผมป้องกันรังแค สำหรับผมเสียมาก

IR 6005N โทนเนอร์ ลดการคัน หนังศีรษะ

IR 6006N โลชั่นนวดผมผสม อาหารบำรุงผม

IR 6004N สเปรย์ดับกลิ่น เส้นผม

IR 6003N ซีรั่มเคลือบ ผมเสียมาก

IR 6004N สเปรย์ดับกลิ่น เส้นผม

ขั้นตอนเสริมเพื่อการบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง และเงางามยิ่งขึ้น 1. ใช้โลชั่นนวดเส้นผมแบบอ่อนละมุน ไม่ต้องล้างออก พร้อมสารบำรุงผม (IR 6006N) สำหรับผมหยาบ กระด้าง ผมชี้ฟู หวีเข้าทรงยาก หรือสำหรับผมเสียมาก หรือสำหรับสาวที่ต้องการทำให้ผมตรง 2. ใช้ซีรั่มบำรุงเคลือบเส้นผมไม่ให้แตกปลาย และให้ความมันเงา (IR 6003N) โดยลูบไล้เส้นผม และ ปลายเส้นผมหลังสระผม โดยเช็ดผมให้แห้งหมาดๆ หรือขณะผมแห้งก็ได้ ช่วยปรับสภาพเส้นผมให้อ่อนนุ่ม อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสริมอาหารผมเพื่อให้ผมแข็งแรง 3. ใช้สเปรย์ดบั กลิน่ เส้นผม และหนังศีรษะเนือ่ งจากรังแค (IR 6004N) เพือ่ ลดกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เนือ่ งจาก เชื้อราและเสริมด้วยกลิ่นหอม ทั้งยังช่วยป้องกันอันตรายจากแสงยูวีต่อเส้นผม และสามารถใช้เป็นสเปรย์ จัดทรงผมได้อีกด้วย

http://mirworldwide.net


ดูแลปัญหาผมร่วง ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

Rejuvenator Anti Hair Loss IR 4632N โทนิคไลโปโซม ป้องกันผมร่วง ส่งเสริมการสร้างผมใหม่ IR 4608N แชมพูป้องกัน ผมร่วง

IR 4609N ครีมนวดผม ป้องกันผมร่วง

IR 4607N ซีรั่มไลโปโซมเข้มข้น ส่งเสริมการสร้างผมใหม่ IR 4629N โทนิคแอลกอฮอล์ป้องกัน ผมร่วง ส่งเสริมการสร้างผมใหม่

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 3

สระผมด้วยแชมพูป้องกันผมร่วง (IR 4608N) และนวดผมด้วยครีม นวดผมป้องกันผมร่วง (IR 4609N)

3.1 ใช้โทนิคไลโปโซมป้องกันผมร่วง ส่งเสริมการสร้างผมใหม่ (IR 4632N) ซึ่งเป็นโทนิคอ่อนละมุนต่อรากผม เหมาะสำหรับคนที่แพ้ แอลกอฮอล์และสำหรับคนที่ผมเริ่มร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน นอกจากนี้ควรใช้หลังจากบำรุงผมให้แข็งแรงแล้ว ด้วยซีรมั่ ไลโปโซมเข้ม ข้นบำรุงฟื้นฟูเส้นผม (IR 4607N) 3.2 หรือใช้โทนิคแอลกอฮอล์ปอ้ งกันผมร่วง ส่งเสริมสร้างผมใหม่ (IR 4629N) ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตบริเวณรากผม ช่วยให้ เส้นเลือดบริเวณรากผมขยายตัว ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ผมเริ่มร่วง มากกว่า 100 เส้นต่อวัน และไม่แพ้แอลกอฮอล์ นอกจากนี้ควรใช้ หลังจากบำรุงผมให้แข็งแรงแล้ว ด้วยซีรมั่ ไลโปโซมสูตรเข้มข้นบำรุง เส้นผม (IR 4607N)

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ซรี มั่ ไลโปโซมสูตรเข้มข้นบำรุงสภาพผม (IR 4607N) เหมาะสำหรับ คนทีผ่ มร่วงมากแต่ยงั เหลือรากผมอยู่ เป็นการกระตุน้ ให้รากผมกลับ มาสร้างเส้นผมใหม่ โดยการหยดซีรั่มลงบนหนังศีรษะ แล้วค่อยๆ นวดเป็นวงกลมเท่าเหรียญ 5 บาท จนซีรั่มซึมสู่รากผม แล้วจึงค่อย หยดซีรั่มลงบนบริเวณติดกัน แล้วนวดต่อไป ทำเช่นนี้จนทั่วบริเวณ ที่ต้องการ ให้นวดเช่นนี้เช้าและเย็น จนกว่าผมจะงอกขึ้นใหม่ ใน รอบแรกผมจะขึ้นสั้นๆ อ่อนแอ และหลุดร่วงง่ายจึงควรนวดต่อไป จนกระทั่งผมขึ้นรอบที่ 2 และ 3 ต่อไป เมื่อผมแข็งแรงดีแล้วจึงใช้ โทนิคไลโปโซมส่งเสริมการสร้างผมใหม่ (IR 4632N) ค่อยๆ ทดแทน

ซีรั่มไลโปโซมสูตรเข้มข้น (IR 4607N) ต่อไป

LN 4011 LN 1001 เสริมภูมิคุ้มกัน ลดผมร่วง ส่งเสริมผมงอกใหม่ ดูแลการระคายเคืองรากผม

LN 3003 ล้างพิษตับ ลำไส้ใหญ่

ขั้นตอนที่ 4 รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแฮร์โกร (LN 1001) ร่วมกับ ซูปร้า อินมูนซ่า (LN 4011) และ ดี-ท็อค (LN 3003) หรือ ดี-สไปริน่า (LN 4008) และร่วมกับโคโลฟิลล์ (LN 3016) เป็นประจำสม่ำเสมอ จนกว่าผมจะงอกดี และผมแข็งแรงดี

LN 4008 ล้างพิษ โลหะหนัก

TIP เคล็ดลับในการป้องกันผมร่วง 1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อเส้นผม เช่น ธัญพืช, ข้าวกล้อง, งาดำ, เมล็ดทานตะวัน, ฟักทอง 2. ควรนวดหนังศรีษะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพื่อส่งอาหารไปบำรุงรากผมบ้าง 3. ควรทำความสะอาดผมอย่างสม่ำเสมอ และใส่ครีมบำรุงผม ทุกครั้งที่สระผม 4. ควรรับประทานแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อรากผม เช่น ตับหมู ไตวัว เนื้อวัว ปลาเนื้อขาว น้ำมันปลา นม เนย โยเกิร์ต ผักต่างๆ โดยเฉพาะดอกกะหล่ำ กระหล่ำปลี เห็ด และแครอท ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุไบโอติน

http://mirworldwide.net

LN 3016 ล้างพิษเลือด ปรับสมดุลร่างกาย


HAIR CARE

ปิดผมขาวสมุนไพร HERBAL HAIR COLOR ปราศจากไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ และสารเคมีอันตราย

1. Lasting Shampoo ลาสติ้ง แชมพู

แชมพูดแู ลสีผมสูตรพิเศษ ด้วยคุณค่าจากสมุนไพรไทย กระเม็ง เทียนกิง่ มะคำดีควาย และข้าวนิลสกัด ทีช่ ว่ ย ให้สผี มเปล่งประกายสวยยาวนาน พร้อมคืนความชุม่ ชืน้ แก่เส้นผม IR 6008 200 มล. 160 บาท PV 1.60

2. Lasting Conditioner ลาสติ้ง คอนดิชั่นเนอร์

เผยความงามของสีผม ด้วยครีมนวดผมสูตรพิเศษ ที่ ช่ ว ยรั ก ษาสี ผ มให้ อ ยู่ ไ ด้ ย าวนานขึ้ น ด้ ว ยคุ ณ ค่ า จาก สมุนไพรไทย กระเม็ง เทียนกิ่ง มะคำดีควาย และข้าว นิลสกัด ที่ช่วยให้สีผมเปล่งประกายสวยยาวนาน และ คืนความชุ่มชื้นแก่เส้นผม IR 6009 200 มล. 220 บาท PV 2.20

1

3. Treatment Mask ทรีทเม้นท์ มาส์ค

มาส์คปิดผมขาวสูตรสมุนไพรไทย ปราศจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แอมโมเนีย และสารเคมีอนั ตรายต่างๆ อุดมด้วยคุณค่าจากสารสกัดกระเม็ง เทียนกิง่ มะคำดีควาย และข้าวนิลสกัด จึงไม่ก่ออาการแพ้ระคายเคือง ช่วย ให้สีผมดูสวยงามเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ ที่แพ้สารเคมีในยาย้อมผมที่ใช้กันทั่วไป IR 6010 - 01 (สีน้ำตาลเข้ม) 50 กรัม 280 บาท

4

IR 6010 - 02 (สีดำ) 50 กรัม 280 บาท 2

4. Grey Hair Mascara เกรย์ แฮร์ มาสคาร่า

3

มาสคาร่าปิดผมขาวสมุนไพรเฉพาะที่ เพือ่ การปิดผมขาว ให้ง่ายและสะดวกด้วยสูตรที่แห้งเร็ว ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่เลอะ พร้อมด้วยคุณค่าจากสารสกัดกระเม็ง เทียนกิง่ มะคำดีควาย และข้าวนิลสกัด ที่ช่วยบำรุงเส้นผมให้มี สุขภาพดีและให้สีผมดูสวยงาม IR 6011 - 01 (สีน้ำตาลเข้ม) 8 กรัม 120 บาท

IR 6011 - 02 (สีดำ) 8 กรัม 120 บาท

ผสานคุณค่าธรรมชาติ สมุนไพรไทย

ทรงประสิทธิภาพเพื่อผมที่นุ่มสลวย สีติดทนนาน

ช่วยให้สีผมติดทนนานพร้อมสารสกัดจากสมุนไพร กระเม็ง เทียนกิ่ง มะคำดีควาย และข้าวนิลสกัด ช่วยให้เส้นผม เปล่งประกายสีผมสวย ยาวนาน พร้อมคืนความนุ่ม ชุ่มชื้น แก่เส้นผมหลังทำสี เพือ่ ผลลัพธ์ทดี่ คี วรใช้แชมพู คูก่ บั ครีมนวดผม แฮร์ คัลเลอร์ ลาสติง้ เพือ่ ผมทีน่ มุ่ สลวย เงางาม ประกายสีผมสวย ติดทนนาน เหมาะสำหรับ ใช้สระก่อนการย้อมสีผมด้วยทรีทเม้นท์ มาส์ค (IR 6010)

http://mirworldwide.net


ปิดผมขาว ง่ า ยๆ ด้ ว ย Herbal Hair Color ขั้ น ตอนการย้ อ ม

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ด ิ ผมขาวสมุ น ไพร ปราศจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และสารเคมีอันตราย ผลิตภัณฑ์เพื่อปิดผมขาวสมุนไพร ย้อมสีผมและรักษาสีผมไม่ให้ซีดจางง่าย สีผมสวยจะเปล่งประกาย เงางาม ด้วยคุณค่าจาก สมุนไพรไทย ปราศจากสารเคมี อันตรายต่างๆ จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคือง คัน และผมแห้งเสีย จึงทำให้คุณมั่นใจได้ ทุกครั้งที่ใช้

คุณรู้หรือไม่ว่า... ผมขาวบนศีรษะของคุณเกิดได้อย่างไร

ผมหงอกหรือผมขาวนี้เป็นสีดั้งเดิมของผมคนเรา การที่ผมของคนเรามีสีสันนั้นเกิดจากผมเรามีเซลล์สร้างสีผมซึ่งอยู่ตรงโคน รากผมเป็นตัวผลิตสีผมตามธรรมชาติ เมื่อคนเราอายุมากขึ้นเซลล์สีผมก็จะค่อยๆฝ่อลงแและตายไปสีผมของคุณก็จะค่อยๆ ขาวขึ้นๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดผมขาวนั้น มีหลายสาเหตุ ทั้งจากความเครียด อายุมากขึ้น แพ้สารเคมี และพันธุกรรรม รวมถึงโรค บางชนิดเช่น โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังชนิดตุ่มน้ำคัน และโรคหอบหืด ก็มีส่วนทำให้ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เช่นกัน

IR 6008 แชมพูดูแลสีผม

IR 6010-01 (สีน้ำตาลเข้ม) IR 6010-02 (สีดำ) ครีมย้อมสีผม

IR 6009 ครีมนวดดูแลสีผม

IR 6011 มาสคาร่า ปิดผมขาวเฉพาะที่

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4

สระผมให้สะอาดด้วยแชมพูสำหรับผมทำสี (IR 6008) เพื่อให้ผม ปราศจากความมัน เช็ดผมให้แห้งหมาดๆ แล้วจึงลงมือย้อมผม

ลดจำนวนครั้งการสระผมด้วยแชมพูลง เช่นเคยสระผม 4 ครั้งต่อ สัปดาห์ ก็ให้ลดลงเหลือ 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ แล้วทุกครั้งที่สระควรใช้ แชมพูสำหรับผมทำสี (IR 6008) เท่านั้นก็จะช่วยให้สีติดทนนานขึ้น เพราะเป็นแชมพูสำหรับผมทำสีโดยเฉพาะ หากใช้แชมพูสระผมทัว่ ไปก็ จะทำให้สีหลุดง่ายและเน้นใช้ครีมนวดดูแลสีผม (IR 6009) ทุกครั้ง หลังการสระผมก็จะทำให้สีผมติดทนนานยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ครีมยอมสีผม IR 6010 (แบบกระปุก) ย้อมให้ทวั่ บริเวณทีม่ ผี มขาว ด้วยแปรงจากรากถึงปลายผม ใส่ถงุ มือนวดขยีผ้ มให้สตี ดิ ดียงิ่ ขึน้ รวบผม ให้เรียบร้อย โดยใช้หมวกหรือถุงพลาสติกคลุมผมให้มิดชิด เพื่อคง สภาพผมให้เปียกอยู่เสมออย่างน้อย 60 นาทีขึ้นไป (สำหรับผมที่ ย้อมติดสียากให้เพิ่มเวลาหมักให้นานขึ้นหรืออบไอน้ำอย่างน้อย 20-30 นาที ก่อนลงมือย้อม )

ขั้นตอนที่ 3 สระออกด้วยน้ำเปล่าหลายๆ รอบจนสะอาด ห้ามใช้แชมพูสระผม เพราะจะทำให้ สี ห ลุดง่าย แต่ควรใช้ครีมนวดผมสำหรับผมทำสี

(IR 6009) เท่านั้น เพื่อให้สีติดทนนานขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 สำหรับผมที่ไม่เคยย้อมสีผมมาก่อนควรย้อม 3-4 ครั้ง ติดต่อกันทุก วันหรือเว้นวันก็ได้ ก็จะช่วยให้สีผมติดทนนานขึ้น สำหรับผมที่เคย ย้อมติดดีแล้ว ก็ควรย้อมใหม่ทุกๆ สัปดาห์ หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์ ต่อครัง้ แล้วแต่ความเข้มสีทตี่ อ้ งการและสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคล เพื่อให้สีผมดูเข้ม สวย เงางามตลอดไป

ขั้นตอนที่ 6 หากมีบริเวณใดสียังไม่ติดดี หลังจากเป่าผมให้แห้งแล้ว สามารถใช้ มาสคาร่าปิดผมขาว (IR 6011) ป้ายปิดผมขาวได้ เมื่อแห้งสนิทแล้ว ก็สามารถทิง้ ไว้ขา้ มคืนได้ แต่อย่าลืมใช้ผา้ ขนหนูสเี ข้มปูทบั ปลอกหมอน ไว้เพื่อป้องกันสีเลอะปลอกหมอน

http://mirworldwide.net

Hair care  

การมีผมสวย เงางาม มีน้ำหนัก เป็นที่ปรารถนาของคนทั่วๆ ไป เพราะนอกจากจะทำให้เป็นคนที่ดูมีสุขภาพดีแล้วยังชวนมอง ผลิตภัณฑ์ชุด Hair Care ได้คั...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you