Page 1


2

ชอบผู้ชายอนาคต


ตเป็นเอดส์ตายค่ะ

3


4 tweet ข้อความที่ ทำ�ให้ อ.อายจดจำ�เราได้ หนูตัวเล็ก

ท่อน เพลงที่ฮัมเสมอตอนอาบน้ำ� เอาทั้ง ท่อน นาฬิกาเรือนเก่า อาจไม่มีความหมาย แค่ผ่านพ้นไป อาจไม่สำ�คัญ แต่นาฬิกาเรือนเก่า ยังบอกเวลาฉัน บอกว่าครั้งนึง เราเคยรัก

ฉากโรแ ประ

เรื่อง 30 กำ�ล พระเอกกำ�ลังจะจากกัน รักที่เป


วีรกรรม สุดฮ่าในวัยเด็ก วิ่งย้อนขึ้นบันไดเลื่อน

แมนติกสุด ะทับใจ

ลังแจ๋ว ฉากตอน น นางเอกวิ่งตามหาความ ป็นรักแท้

โต ขึ้นอยากเป็นอะไร เป็นคนที่ดีพอ

5


6 Hello ชื่อ - นามสกุล น.ส. คุรุกุล ขุนหมื่นวงษ์ ชื่อเล่น หมิว วันเกิด 31 พ.ค. 35 ศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยสยาม คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา สื่อดิจิทัล


7


8 เป็นสิ่งที่ฉันชอบ


9

น่ารักปะ


10


11

การทำ� Photoshop งานชิ้นนี้เป็น ชิ้นแรกของที่เรียน ทำ�ให้จินตนา การอื่นๆตามใจเราเอง


12


13 Animetion งานชื้นที่ 2 เป็นการทำ�งาน Animetion เป็น การเคลือนไหวของการ์ตูนที่ได้ลองทำ�


14

งานชิ้นนี้คือโลโก้ของการออกแบบชื่อร้าน


นที่

15 งานชิ้นนี้เป็นการทำ�โลโก้ชื่อตัวเอง


16

วิช มีความรู้สึกว่า ที่ได้มาเรียนว ศึกษา ทำ�ให้ได้ความรู้เรื่อง Pho สามารถทำ�ให้ไปประก


ชานี้ วิชาคอมพิวเตอร์นิเทศเพื่อการ otoshop , Illustratou , Indesign กอบอาชีพได้ในอนาคต

17


18

kurukul  

book indesing

kurukul  

book indesing