Page 1


υπεραγιασ Θεοτοκου

Ὁ Θεοχώρητος Ναός, Παρθένος ἡ Παναγία,

ἔνδον ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ τῷ Νομικῷ ἀνατίθεται, νεάνιδές τε Αὐτῆς, νῦν, λαμπαδηφόροι προπορεύονται. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσωμεν

Αὐτῇ, φαιδρῶς πανηγυρίζοντες καὶ ἀγαλλόμενοι,

ἐν τῷ Πανσέπτῳ ἐνθάδε Αὐτῆς Σεμνείῳ, Πατέρες

οἱ Ἅγιοι, Ἄρχοντες τίμιοι, οἱ εὐλαβεῖς τῶν Ἀδελφῶν, Λαὸς ὁ τοῦ Κυρίου, Θεοτοκόφιλοι.

Σκιρτᾷ γὰρ συζυγία τῶν Γεννητόρων ἡ ἄριστος,

Ἰωακεὶμ τε καὶ ἡ Ἄννα χορεύοντες, ὅτι ἔτεκον Τὴν τὸν Κτίστην κυήσασαν. Πρὸς Ἥν ἐκπληττόμενος Ζαχαρίας ἐβόησε· Πύλη Κυρίου, τοῦ Ναοῦ ὑπανοίγω

Σοι πύλας, χαίρουσα ἐν αὐτῷ περιχόρευε· ἔγνων γὰρ καὶ πεπίστευκα ὡς ἤδη ἡ λύτρωσις ἐπιδημήσει, προδήλως τοῦ Ἰσραήλ, καὶ τεχθήσεται ἐκ Σοῦ Θεὸς

Λόγος, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμῳ καὶ πᾶσιν ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


Ὁ τὸν Θεὸ χωρήσας Ναὸς ἀληθινός, ἡ Παναγία Παρθένος, μέσα στὸν Νομικὸ Ναό, ποὺ εἶναι τοῦ Θεοῦ, ὁ ὄντως Οὐρανός, γίνεται ἀφιέρωμα, καὶ πρὶν νεανικὸ ἀπὸ Αὐτὴν πάει μπροστὰ τὸ πλῆθος τῶν παρθένων, μὲ τὰ κεριὰ ἀναμμένα. Ἐμπρός, λοιπόν, κι ἐμεῖς Αὐτὴν ν’ ἀκολουθήσουμε μετὰ ψαλμῶν καὶ αἴνων λαμπρὰ πανηγυρίζοντες στὸ Πάνσεπτο Αὐτῆς τὸ Σέμνωμα αὐτὸ ἐδῶ, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ τίμιοί μας Ἄρχοντες κι οἱ Ἀδελφοὶ εὐλαβεῖς, ὁ τοῦ Κυρίου ποὖν’ Λαὸς καὶ φίλοι Σου Παρθένε. Ἡ συζυγία ἡ ἄριστη σκιρτᾷ, μαζὴ κι ἐμεῖς, τῶν Γεννητόρων τῆς Ἁγνῆς Ἰωακεὶμ κι ἡ Ἄννα, γιατί Αὐτὴν ἐγέννησαν, ποὺ κύησε τὸν Κτίστη, χορεύουνε ἀπὸ χαρά. Πρὸς τὴν Ὁποία Μάνα ὁ Ζαχαρίας ἔκπληκτος κραυγὴ βγάζει ὑψίστη· Κυρίου Πύλη, μόνη Ἐσύ, τὶς πῦλες Σοῦ ἀνοίγω τοῦ ἀνθρώπινου Ναοῦ, ποὺ στὸν Θεὸ ἀνήκει, καὶ μέσα πανηγύριζε ἀπ’ τὴν χαρὰ στὸν Οἶκο, γιατί ξέρω καὶ πίστεψα πὼς ἔχει ἐπιδημήσει ἡ λύτρωσι ὅλου τοῦ Ἰσραὴλ πιὰ φανερὰ καὶ ἀπὸ Σὲ θὰ γεννηθῇ ὁ Λόγος καὶ Θεός, ποὺ θὰ δωρίσῃ στὸν Λαὸ καὶ πάλι τὰ φτερὰ μὰ καὶ τὸ μέγα ἔλεος νὰ γίνῃ οὐρανός. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἅγιον Ὄρος, Ἱ. Ναός Πρωτάτου, 1290. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Παναγία Δεομένη, διά χειρός Χ.Ν. Λιόνδα – Ἀθῆναι. ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης, ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ: Ἀρχιμ. Τίτος Ἐμμ. Θεωνᾶς, Ἀρχιμ. Τίμων Εὐστ. Κορτέσης, Διάκ. Τέρτιος Κων. Κωνσταντόπυλος, Διάκ. Τυχικός Χαρ. Γατόπουλος. ΚΕΙΜΕΝΑ: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης, Ἀθηνᾶ Νικολ. Νικηταρᾶ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: Ἀρχιμ. Τίτος Ἐμμ. Θεωνᾶς, Διάκ. Τέρτιος Κων. Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Ἰωάν. Καρυστινάκης, Κωνσταντῖνος Βασ. Παπαγεωργίου, Οὐρανία Γεωργ. Γιαχουντῆ, Ἕλενα Ὁμ. Τσακίρογλου. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ἑλεάνα Κων. Χατζηγεωργιάδου, Περσεφόνη Μιχ. Παπαμιχαήλ, Χαριτίνη Γεωργ. Πανοπούλου. ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ: Εὐαγγελία Δημ. Μαρούδη – Γκραίκου. ΣΧΕΔΙΑΣΙ ΕΝΤΥΠΟΥ: Ἐλισάβετ Παναγιωτοπούλου - Ἀποστόλου, Ἕλενα Ὁμ. Τσακίρογλου, Μιχαήλ Λεων. Λάβδας.


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α' σελ. 4________________________________________________________________ Νοέμβριος 2011


"Περιπατεῖτε

ἐν ἀγάπῃ"

-Ἐφ. ε΄ 2-

…ἐκ τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι καὶ ἐκ τῶν ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς…

-Τωβίτ.δ΄ 16-

«Στὴ μεσαιωνικὴ ῾Ρωσσία ὁ Ἅγιος Σέργιος τοῦ Radonezh ἀφιέρωσε τὸ νέο Μοναστήρι ποὺ εἶχε ἱδρύσει στὴν Ἁγία Τριάδα, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἤθελε οἱ Μοναχοί του νὰ δείχνουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, μέρα τὴν μέρα, τὴν ἴδια ἀγάπη ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὰ τρία Πρόσωπα. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ κλήσι τοῦ καθενός. Κάθε κοινωνικὴ μονάδα -ἡ οἰκογένεια, τὸ σχολεῖο, τὸ ἐργοστάσιο, ἡ Ἐνορία- πρέπει νὰ γίνῃ μιὰ εἰκόνα τῆς Τριάδος. Ἐπειδὴ ξέρουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι τρεῖς σὲ ἕνα, ὁ καθένας μας εἶναι ταγμένος νὰ ζῇ μὲ θυσία μέσα στὸν ἄλλο καὶ γιὰ τὸν ἄλλο…» π. Κάλλιστος Ware, «Ὁ Ὀρθόδοξος Δρόμος» Ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς Ἀγάπης, μιὰ Κυριακὴ τοῦ Δεκεμβρίου κάθε ἔτους ἀφιερώνεται στὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Οἱ συνεργάτες τῆς Ἐνορίας ἀναχωροῦν μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας μὲ σκοπὸ νὰ φθάσουν σὲ κάθε μιὰ πόρτα τῶν σπιτιῶν τῆς Ἐνορίας καὶ νὰ δώσουν στὸν καθένα μιὰ εὐκαιρία ν’ ἀνταποκριθῇ στὸ κάλεσμα τῆς Ἀγάπης. Κρούουν κάθε θύρα μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα. Κάποτε ἐκτίθενται στὸν δισταγμό, τὴν ψυχρότητα, τὴν ἀδιαφορία, τὴν δυσπιστία ἤ καὶ τὸν χλευασμό. Συχνότερα ὅμως εὐλογοῦνται ἀπὸ τὸ χαμόγελο, τὶς εὐχές, τὴν αὐτοθυσία καὶ αὐταπάρνησι, τὴν ἀθώα καὶ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη, τά σπλάγχνα Χριστοῦ, ποὺ κατοικοῦν, Χάριτι Θεοῦ, σὲ συνανθρώπους μας. Ὁλόκληρη ἡ Ἐνορία κινητοποιεῖται μιὰ φορὰ τὸν χρόνο, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀνὰ τὸ ἔτος δυνατότητά της νὰ συνδράμῃ ὅποιον προστρέχει στὴν Ἐκκλησία γιὰ βοήθεια, καὶ νὰ προσφέρῃ μὲ Μητρικὴ στοργὴ καὶ τὴν ὑλικὴ συμπαράστασι ποὺ ἔχουν ἀνάγκη τὰ παιδιά Της. Ἐν μέσῳ τῆς γενικῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας καὶ τῆς κοινῆς ταλαιπωρίας καὶ ἀγωνίας, ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης μπορεῖ νὰ ἀποτελέσῃ μιὰ εὐκαιρία νὰ πορευθοῦμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας στὸν Ἕτερο, τὸν Πλησίον, μιὰ λυτρωτικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀσφυξία τῆς ἰδιωτικότητος καὶ τῆς μονώσεως στὴν ἀπεραντοσύνη καὶ τὴν ἀναψυχὴ τῆς κοινωνίας τῆς θυσιαστικῆς Ἀγάπης. ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2011 Νοέμβριος 2011_ _______________________________________________________________ σελ. 5


18η ΕΚΘΕΣΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαίνια τῆς 18ης Ἐκθέσεως Χειροτεχνίας, ἀπὸ τὸν σεπτό μας Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, Σεβασμιώτατο Κύριο Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, τὴν Κυριακὴ 9η Ὀκτωβρίου 2011, μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ἡ ἐφετινή μας προσπάθεια, ὀργανωμένη ἀπὸ τὴν μητρικὴ φροντίδα τοῦ Ἐνοριακοῦ Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν, μὲ κεντρικὸ θέμα:

περιέλαβε πλῆθος ὡραίων ἐργοχείρων, κάθε εἴδους καὶ σὲ τιμὲς προσαρμοσμένες στὴν δυσκολία τῶν ἡμερῶν τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ ἀκόμη περιμένουν τὴν ἐπίσκεψι καὶ προτίμησι ὅλων μας καὶ ὅσων ἐπιθυμοῦν τὴν προώθησι τοῦ οἰκοδομικοῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ. Μᾶς περιμένουν κομμάτια ἀντίκες, προσφορές ἀπὸ τὶς προῖκες τῶν Γυναικῶν τῆς Ἐνορίας, χειροποίητα σεντόνια κεντητὰ καὶ ἄλλα εἴδη προικός, κατὰ παραγγελία, καθὼς καὶ Ἱερὰ Ἄμφια, μὲ χρυσοποίκιλτα χειροποίητα κεντήματα σὲ ἐξαιρετικὰ προσιτὲς τιμές. Σᾶς περιμένει ἡ Ἔκθεσί μας μὲ ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς ἀναζητήσεις σας. 6 σελ. 6________________________________________________________________ Νοέμβριος 2011


ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ – ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ 2011 Στὶς 13 Νοεμβρίου ἡμέρα Κυριακή μᾶς ἦλθαν ἐφέτος οἱ μεγάλες Ἑορτὲς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου καθὼς πραγματοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαίνια τῆς Ἑορταγορᾶς – Δωροεκθέσεως τῆς Ἐνορίας μας, φέροντας τὸ κλῖμα τῶν λαμπρῶν αὐτῶν ἡμερῶν. Στὸ μόνιμο Ἐκθετήριό μας, Αἴθουσα «Τιμίας Ἐσθῆτος» τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πολυπληθῆ ἑορταστικὰ ἀντικείμενα καὶ ὡραῖα δῶρα συμπληρώνουν τὴν ἤδη λειτουργοῦσα 18η Ἔκθεσι Χειροτεχνίας καὶ περιμένουν τὴν ἐπιλεκτική Σας διάθεσι καὶ προτίμησι. Σὲ τιμὲς ἄκρως προσιτὲς οἱ ἰδιατέρως ἐντυπωσιακὲς ἐπιλογὲς τῶν ἐμπείρων Συνεργατῶν μας Σᾶς καλοῦν νὰ ἐκπλαγῆτε καὶ νὰ βοηθήσετε μὲ μία ἀγορά Σας τὸ δύσκολο ἔργο μας. Καθημερινὰ καὶ Σαββατοκύριακα 10 ἕως 12 τὸ πρωΐ καὶ 6 ἕως 9 τὸ ἀπόγευμα ἐλᾶτε νὰ Σᾶς ξεναγήσουμε στὶς ἐφετινές μας εὐκαιρίες.

Μουσικὴ Θεατρικὴ Σκηνή Ἡ μεγάλη μας Αἴθουσα, ποὺ φέρει τὸ τίμιο ὄνομα «ΣΥΝΑΞΙΣ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου», φιλοξένησε ἐφέτος τὶς δύο Μητροπολιτικὲς ἐπετειακὲς Ἑορτὲς τῶν Ἐθνικῶν μας μεγάλων γεγονότων τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καὶ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία καὶ πολυπληθῆ ἀκροατήρια. Ἐπίσης μουσικὰ ἀπογεύματα, φιλικὰ δεῖπνα καὶ τὶς ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις Πρωτοχρονιᾶς, Πάσχα καὶ Χριστουγέννων. Μὲ λαμπρότητα τελέσθηκαν ὅλες οἱ Ἐνοριακὲς Ἐκδηλώσεις μέ τὴν ὑψηλὴ παρουσία τοῦ σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας Κυρίου Κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καὶ τῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως. Στὴν Μουσική μας Θεατρικὴ Σκηνὴ ἔγιναν οἱ Ἐξετάσεις τῶν Σπουδαστῶν τοῦ Θεομητορικοῦ Ὤι δείου τῆς Ἐνορίας, καθὼς καὶ Θεατρικὲς Παραστάσεις τοῦ Ἐργαστηρίου μας καὶ οἱ χορευτικὲς δραστηριότητες τῶν ἀντιστοίχων Ἐνοριακῶν μας Τμημάτων. Ἡ «ΣΥΝΑΞΙΣ» τῆς Παναγίας μας Σᾶς περιμένει σὲ κάθε Ἐκδήλωσι τῆς Ἐνοριακῆς μας δραστηριότητος μὲ χαρὰ καὶ τιμή. Νοέμβριος 2011_ _______________________________________________________________ σελ. 7


ΕΠΙ Τῼ ΕΡΓῼ... Στὶς δύσκολες ἡμέρες μας, στὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ συνεχιζόμενη κρίσι ἡ Ἐνορία μας ἐξελίσσει τὸ Οἰκοδομικό της Ἔργο. Τὸ κτίριό της ἐπενδύεται μὲ πέτρα, διακοσμεῖται καὶ οἱ ὀροφὲς καὶ οἱ τροῦλλοι του μονώνονται, στεγανοποιοῦνται καὶ σκεπάζονται μὲ κεραμίδια. Τὸ δυσχερὲς καὶ πολυέξοδο τοῦ ἐγχειρήματος περιμένει τὴν στήριξι ὅλων μας, τὴν μικρὴ ἔστω συνεισφορά μας, ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἀδιάκοπη συνέχισι τῶν σχετικῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν. Τὸ «δίλεπτο» τῆς χήρας, τοῦ συνταξιούχου, τοῦ ἀναξιοπαθοῦντος καὶ φτωχοῦ εἶναι ποὺ κτίζει καὶ ὁλοκληρώνει τοὺς Ἱεροὺς Ναούς. Δική μας «ἀμύθητη περιουσία» ἡ ἀγάπη καὶ συμπαράστασι τῶν Ἐνοριτῶν καὶ Φίλων τῆς προσπαθείας μας καὶ κυρίως ἡ Μητρικὴ Προστασία, ἡ ἀστραποβόλος καὶ χρυσολαμπής Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Κυρίας Θεοτόκου, Ἐφόρου καὶ Προστάτιδός μας καὶ ἀνταποδιδούσης κάθε προσφορά μας ὑπὲρ τοῦ Πανσέπτου Οἴκου Της. Ἀπὸ τὸ Προσκλητήριο αὐτὸ τοῦ σεβασμοῦ στὸν ἅγιο Οἶκο τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ λείψῃ κανείς μας. Ἐπὶ τέλους νὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ Θυσιαστήριο τοῦ Χριστοῦ στὸν Πράσινο Λόφο τοῦ Ἡρακλείου μας, πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς Ὑπερευλογημένης Θεομήτορος. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 1. ALPHA BANK: 137-002101-064545 & 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 0110101 465751. Ὁ μικρὸς ὀβολὸς τοῦ καθ’ ἑνός μας κάνει πραγματικότητα ἕνα μεγάλο καὶ κοπιαστικὸ ἔργο, ποὺ νὰ ἀξίζῃ στὴν ἀγάπη καὶ προσμονὴ τῶν καλῶν μας Ἐνοριτῶν καὶ Φίλων.

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Ἀπὸ Τρίτης 8-11 ἕως Τρίτης 27-12-2011, θὰ ἐκταθῇ ἐφέτο, σὺν Θεῷ, τὸ ἑόρτιο Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο στὴν Ἐνορία μας, ὥστε νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ προσευχητικὰ καὶ πνευματικὰ στὸ κλῖμα τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ὑπὲρ ὑγιείας καὶ ἀναρρώσεώς μας καὶ τῶν οἰκείων μας καὶ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν καὶ προγόνων μας ἡ ἀναίμακτος Λατρεία μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα τῆς συμμετοχῆς κατόπιν τῆς σχετικῆς προετοιμασίας στὰ ἄχραντα καὶ σωτηριώδη Μυστήρια. Ἂς βιώσουμε τὴν ἐν Χριστῷ ἀναγέννησι καὶ σωτηρία στὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἁγίων Ἡμερῶν μέσα στὴν Λειτουργικὴ πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔγχριστες Ἅγιες Ἑορτὲς καὶ Εὐλογημένα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σελ. 8________________________________________________________________ Νοέμβριος 2011


ΠαναγιαΣ

E N O R I α Πρασινου

λοφου

Νοέμβριος 2008_ ______________________________________________________________ σελ. 10


ΠANHΓYPIΣ

Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν ΔΕΥΤΕΡΑΝ 21ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἑορτήν τῶν

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πανηγυρίζει ὁ Ἱερός 'Ενοριακός Ναός

ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ EN Tῼ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΙ ΑΝΩΓΕΙῼ ΑΥΤΟΥ

« Τὸ ὅτι στὴν ἡλικία αὐτὴ, ἡ Παρθένος, μοναδικὴ ἀπ’ τὶς συνομηλίκους Της, προσέδραμε στὸν Θεὸ μὲ ἀκράτητο ἔρωτα καὶ μόνη παρέμεινε ἀδιάκοπα στὰ ἄδυτα, λὲς καὶ λειτουργοῦσε ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἀπόρρητα, αὐτὸ μὲ ποιὸν τρόπο συνέβη στὸν Μωϋσῆ, ποὺ ὅταν ἀνδρώθηκε πιά, τὸν ἀπεμάκρυνε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία τοῦ Φαραὼ ὁ φόβος, κι ὄχι ὁ Θεῖος ἔρωτας, ἂν καὶ ὕστερα, μετὰ ἀπὸ τὴν ἡσυχία στὴν ἐρημιὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσι τῆς θέας τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στὸ ὄρος, ἀξιώθηκε νὰ μυηθῇ στοὺς τύπους τῆς Παρθένου καὶ νὰ ὑπηρετήσῃ συνεχῶς τὶς ἑτοιμασίες πρὸς Αὐτήν.». (Mετάφρασις Ἀρχιμ. Tιμόθεος ᾽Iωάν. Παπαδάκης) Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ.

ΠPOΓPAMMA EKΔHΛΩΣEΩN Eἰς τάς Πανηγυρικάς Ἱεράς Ἀκολουθίας, τελουμένας μέ τήν Ἄδειαν καί ὑπό τήν Πατρικήν Eὐλογίαν Aὐτοῦ, ἐκλήθη ὅπως προστῇ ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Nέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Kύριος Kύριος KΩNΣTANTINOΣ Α' . KYPIAKH 13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠPΩΪA, μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, Ἐγκαίνια ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΕΩΣ - ΕΟΡΤΑΓΟΡΑΣ διαρκείας μέχρις 8 'Ιανουαρίου 2012, ἥτις θά λειτουργῇ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος, καθημερινῶς καί Σαββατοκύριακα, ἀπό 10 ἕως 12 τήν πρωΐαν καί 6 ἕως 9 τό ἑσπέρας, μέ ποικιλίαν δώρων, ἱεράς Εἰκόνας, διακοσμητικά ἑόρτια, ὑπέρ τοῦ ἔργου τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ναοῦ. KYPIAKH 20ή ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EΣΠEPAΣ, Παραμονή τῆς ἑορτῆς, ὥρα 6η μ.μ., θά ψαλῇ Mέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως. ΔΕΥΤΕΡΑ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΩΪΑ, ὥρα 7η π.μ. θά ψαλῇ Mεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς καί θά ἐπακολουθήσῃ ἡ Πανηγυρική, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος. ΔΕΥΤΕΡΑ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ EΣΠEPAΣ, ὥρα 4η μ.μ., θά τελεσθῇ Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί θά ἐπακολουθήσῃ τήν 5ην μ.μ. H ΛITANEYΣIΣ THΣ IEPAΣ EIKONOΣ TΩN EIΣOΔIΩN τῇ συνοδείᾳ Φιλαρμονικῆς. Ἡ ἱερά πομπή θά διέλθῃ διά τῶν ὁδῶν: Ἐξ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀριστερά Εὐτυχίας, δεξιά Κρίνων, ἀριστερά Πρασίνου Λόφου, ἀριστερά Ἠλέκτρας Ἀποστόλου (Πριγκιπίσσης Ἀλίκης), ἀριστερά Εὐτυχίας εἰς Ἱερόν Ναόν. Ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ ψαλήσεται ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. ΠΕΜΠΤΗ 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΥΚΤΑ, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί μνήμῃ τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνας τῆς πανσόφου, ἀπό ὥρας 5 μ.μ., τελεσθήσεται κατανυκτική Ἀγρυπνία, ἕως 2ας πρωϊνῆς ὥρας τῆς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 25 - 11, μετ᾽ Ἀρτοκλασίας, Θείου Κηρύγματος καί Θείας Λειτουργίας, κατά τό Mοναστικόν τυπικόν. Κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας θά ψάλῃ βυζαντινός χορός Ἱεροψαλτῶν. ᾽Eν Ἡρακλείῳ ᾽Aττικῆς τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2011 TO EKKΛHΣIAΣTIKON ΣYMBOYΛION ΣYΓKOINΩNIAI: 1) Λεωφορεῖον ἀπό ᾽Aθήνας A8 "N. IΩNIA - AMAPOYΣION" εἰς Στᾶσιν "Ζέφυρος" ἀπό ἐκεῖ τό 641 "AYΓHΣ - AΓ. NEKTAPIOΣ" εἰς Στᾶσιν AΓ. ΛAYPAΣ. 2) Ἠλεκτρικός Σιδηρόδρομος - Στάσις HPAKΛEIOY, ἀπό ἐκεῖ τό 640 εἰς Στᾶσιν 2η ΛΕΚΑ ἤ εἰς Στᾶσιν ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ. 3) Τάς καθημερινάς, τό Λεωφορεῖον τῆς Γραμμῆς 2 τῆς Δημοτικῆς Συγκοινωνίας Ἡρακλείου, ἀπό τήν Στᾶσιν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τοῦ Ἡλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου, εἰς Στᾶσιν 3Α, ἀκριβῶς εἰς Ἱερόν Ναόν. 4) Προαστιακός Σιδηρόδρομος, εἰς Στᾶσιν "ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ" καί ἐν συνεχείᾳ Λεωφ. (1) ἤ Στᾶσιν "ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ" καί ἐν συνεχείᾳ Λεωφ. (2).

Νοέμβριος 2011_ ______________________________________________________________ σελ. 11


Εισόδια της Θεοτόκου 2011  

Περιοδικό της Πανηγύρεως των Εισοδίων της Θεοτόκου. Ιερός Ενοριακός Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής

Εισόδια της Θεοτόκου 2011  

Περιοδικό της Πανηγύρεως των Εισοδίων της Θεοτόκου. Ιερός Ενοριακός Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής

Advertisement