Page 1

มรคาศักดิ์สิทธิ์


พระสงฆกอขับ โอ กรูกซ อาเว สแปส อูนีกา รับพรอมกัน มูนดี ซาลูส แอต กลอรีอา ปอีส อาเดาเช กราซีอํา เรอีสเกว เดเล กรีมีนา. า.


เหตุฉะนี้ เราขอนมัสการพระองค และขอพึ่งพระบารมีมหาทรมาน ที่จะรําพึงถึงอยูนี้ โปรดดลใจใหเรา เปนทุกขถึงบาปโดยสมควร และใหยินดี รับสารพัดความยากลําบากในแผนดิน ขาแตพระแมมารีอา โปรดชวยเรา ใหเดินมรคาศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแกความผิดตาง ๆ ที่กระทําลวงเกินตอพระเปนเจา อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค มารดาแสนโศกาทรงยืนอยู เคียงคูกางเขนร่ําพิไรถึง คราเมื่อพระบุตรตองติดตรึง ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 1 พระเยซูเจาตองปรับโทษถึงประหารชีวิต


โอ พระสวามีเยซูคริสตเจา พระองคตองสิ้นพระชนม เพราะบาปของขาพเจา บัดนี้ ขอพระองคโปรดใหขาพเจา ชิงชังบาปสุดจิตใจ และทรงพระกรุณาตอขาพเจาเทอญ


ก. ร. ก. ร. ก.

ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.... หลาย.... พระองคสถิตในสวรรค.... .... วันทามารีอา.... า.... เปยมดวยพระหรรษ ยพระหรรษทาน ทาน..... ..... และสิริพึงมีแดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต ร. เหมือนในปฐมกาล..... นในปฐมกาล.....


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค วิญญาณของทานตรมทุกขแสนโศก วิโยคสุดเศราปวดราวโศกี ดุจจะตองแทงดวยกระบี่ ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 2 พระเยซูเจาทรงรับแบกกางเขน


โอ พระสวามีเยซูเจา มิใชธุระของพระองค ที่จะทรงแบกกางเขนนั้น แตวาเปนธุระของขาพเจาซึ่งเปนคนบาป. คนบาป. ขอพระองคโปรดทวีเรี่ยวแรงแกขาพเจา ใหสามารถสูทนความยากลําบากในชีวิตนี้ เพื่อเปนเครื่องดับพระพิโรธของพระองค และเปนทางนําขาพเจาไปสูถิ่นฐานเที่ยงแท ณ วิมานสวรรคเทอญ. ทอญ.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค โอพระนางสมบุญเลิศสตรี เทวีตรมทุกขอุกฤษฏแสนสุด มารดาแหงพระเอกาบุตร ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 3 พระเยซูเจาทรงหกลมครั้งที่หนึ่ง


โอ พระเยซูเจา โปรดกรุณาชวยเหลือขาพเจา ใหถือซื่อสัตยตอพระองคเสมอไป เพื่อวา ครั้นไดตามพระองค จนถึงยอดเขากัลวาริโอแลว จะไดรับชีวิตนิรันดรพรอมกับพระองค


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ใจแมนี้หนาสุดแสนโศกา เมื่อมาเห็นบุตรสุดเสนหา ตองทรมานเหลือพรรณา ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวย กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 4 พระเยซูเจาทรงพบปะพระมารดา


โอ พระนางมารีอา โอพระมารดาผูโศกาเปนอันยิ่ง ขอชวยวิงวอนพระเปนเจา โปรดใหขาพเจามีใจรอนรน ยินดีรวมใจกับพระนาง เขาสวนในมหาทรมานของพระองค.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ใครเลยแลนาอดกลั้นน้ําตา เมื่อมาเห็นแมพระคริ พระคริสโตเจา ตองทรมานอยางสุดเศรา ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 5 ซีมอน ชาวไซรีน ชวยพระเยซูเจาแบกกางเขน


โอ พระเยซูเจา โปรดบันดาลใหขาพเจา รับสวนแบกกางเขนกับพระองค ดวยใจยินดี เพื่อสมควรจะไดรับสวนแบง ในความบรมสุข อันพระองคยอมประทานแกบรรดา เลือกสรร ณ วิมานสวรรคเทอญ


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ใครเลยจะไมพลอยโศกลําเค็ญ เมื่อมาเห็นพระคริ พระคริสตมารดา ตมารดา รวมลําบากกับพระบุตรา ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 6 สตรีใจศรัทธา เขามาเช็ดพระพักตรพระเยซูเจา


โอ พระเยซูเจา ขาพเจาขอกราบไหวพระพักตร ของพระองค ขอโปรดอภัยโทษขาพเจา เพื่อวาวิญญาณขาพเจา อันแปดเปอนดวยบาปนั้น จะไดกลับงามบริสุทธิ์ดังเดิม.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ดวยบาปหยาบชาของประชากร มารดรทนดูเยซูทรมาน ถูกเฆี่ยนยอยยับเหลือประมาณ ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 7 พระเยซูเจาทรงหกลมครั้งที่สอง


โอ พระเยซูเจา พระองคคือ ฤทธิ์ กําลังของขาพเจา ขออยาใหขาพเจาตกในบาปสืบไป, ไป, แตโปรดใหขาพเจามีกําลังใจ สูทนความยากลําบาก อันเปนหนทางที่จะพาไปสูมหามงคล อันรุงเรือง ณ วิมานสวรรค.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค นางเห็นพระบุตรสุดเสนหา ตองมรณา งมรณาโดดเดี โดดเดี่ยวเปลี่ยวใจ เมื่อวิญญาณจําพรากจากไป ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 8 พระเยซูเจาตรัสบรรเทาทุกข สตรีชาวเยรูซาเล็ม


โอ พระเยซูเจา พระองคยอมทรงบรรเทาทุกข วิญญาณนาสมเพชทั้งหลาย ขอโปรดอุปถัมภค้ําชูขาพเจา เพื่อจะไดสดับฟง และถือตามพระวาจาอันทรงชีวิต.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ขาแตมารดาธารแหงความรัก สลักใจขาโศการ่ําไห ดวยทานทุกวันตลอดไป ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวย กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 9 พระเยซูเจาทรงหกลมครั้งที่สาม


โอ พระเยซูเจา พระองคทรงรักขาพเจา จึงทรงถวายพระองคเอง เปนศีลบูชา แดพระบิดาเจา, จวนเวลาอยูแลว ที่พระองคจะสิ้นพระชนมบนกางเขน ขอโปรดใหขาพเจารูจักพึ่งพระบารมี ของพระองคเทอญ. ทอญ.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค โปรดใหจิตใจขาเจาเรารอน รักอาวรณใหพระคริ พระคริสโตเจา หวังใหสบพระทั บพระทัยพระเจา ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 10 พลทหารถอดพระภูษาของพระองค


โอ พระเยซูเจา พระองคทรงปลอยใหพลทหาร รุมกันเขามาถอดพระภูษานั้น คือ โปรดยกความผิด ซึ่งทําใหวิญญาณ ขาพเจาเสียความบริสุทธิ์. ขอพระองคโปรดคืนความบริสุทธิ์ แกขาพเจา เพื่อจะไดดัดแปลงกิริยาเกา ใหเปนที่ชอบพระทั อบพระทัย


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ขาแตพระมารดาเสนหา โปรดตราสลักลงในใจเรา รอยบาดแผลของพระบุตรเจา ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 11 พระเยซูเจาถูกตรึงกางเขน


เราคริสตังคทัท้ังหลาย เราคริ เห็นพระองคทรงความรักตอเรา ใหญหลวงเพียงนี้แลว ก็จงหลีกหนีความ สนุกสบายฝายขางโลก และปรารถนาที่จะแบกกางเขน กับพระเยซูเจา เพื่อจะไดบังเกิดความทุกข ถึงบาปเสมอไป. บาปเสมอไป.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ขาเจาเหลาลูกมาขอแบงปน รับเอาโทษทัณฑบรรทุกเหนือเกลา กับพระบุตรและพระแมเจา ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 12 พระเยซูเจาสิ้นพระชนมบนกางเขน


โอ คนบาปทั้งหลาย เจายังใจแข็งกระดาง ไมรูสึกเปนทุกขบางหรือ? พระองคทรงกางพระหัตถ คอยจะใหเจากลับใจ มาหาพระองค, สีขางและพระหฤทัยนั้นเผยอยู คือทอธารแหงพระหรรษ พระหรรษทาน ทาน ซึ่งจะไหลมาสูคนบาปทั้งหลาย. หลาย.


ก. ร. ก. ร. ก.

ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.... หลาย.... พระองคสถิตในสวรรค.... .... วันทามารีอา.... า.... เปยมดวยพระหรรษ ยพระหรรษทาน ทาน..... ..... และสิริพึงมีแดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต ร. เหมือนในปฐมกาล..... นในปฐมกาล.....


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ตราบใดปวงขายังมีชีวี จะขอโศกีคร่ําครวญดวยทาน และพระเยซูทุกวันวาร ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 13 ผูเชิญพระศพพระเยซูเจาลงจากกางเขนมอบพระองคแดพระมารดา


โอ พระนางมารีอา ขาพเจานี้แหละ คือปฐมเหตุแหงความทุกขสาหัส ของพระนาง,, บาปขาพเจานี้แหละ ของพระนาง ไดตรึงพระเยซูเจาบนกางเขน. บนกางเขน. โอพระมารดาผูใจปรานี ขอชวยวิงวอนพระองค โปรดยกบาปโทษขาพเจาเทอญ. เทอญ.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ขานอยจะขอรวมรอชิดใกล แทบไมกางเขนตรอมทุ กางเขนตรอมทุกขกับทาน ดวยความวิโยคโศกสงสาร ก. ขาแตพระคริ ระคริสตเจ ตเจา ขอนมัสการถวายพระพรแดพระองค ร. เหตุดวยพระองคไดทรงไถโลกดวยกางเขน ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค


สถานที่ 14 พระเยซูเจาถูกฝงไวในคูหา


พระสวามีเยซูเจาขา โปรดกรุณา ฝงในคูหาของพระองค ซึ่งบาป และราคะตัณหาทั้งปวงของขาพเจา ขาพเจาขอเจริญชีวิตใหมในพระองค เพื่อจะไดตายในศีลและพระพร และภายหนา จะไดแลเห็นโดยจะแจง ซึ่งมหามงคลอันรุงเรืองของพระองค.


ก. ขอทรงเมตตาเทอญ พระเจาขา ร. ขอทรงเมตตาเทอญ ก. ขอใหวิญญาณสัตบุรุษที่ถึงแกกรรมแลว จงประสบสุข เดชะพระเมตตา แหงพระเปนเจาเทอญ ร. อาแมน


โอพระแมมารีอาขอโปรดจารึ าขอโปรดจารึกในจิตใจขาพเจา ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ณ วาระสุดทายปลายชีวา ขอทานเมตตาโปรดแกวิญญาณ ความรุงเรืองในแดนวิมาน


ก. ร. ก. ร. ก.

ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย.... หลาย.... พระองคสถิตในสวรรค.... .... วันทามารีอา.... า.... เปยมดวยพระหรรษ ยพระหรรษทาน ทาน..... ..... และสิริพึงมีแดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต ร. เหมือนในปฐมกาล..... นในปฐมกาล.....


. อาโด อาโดรามู รามูส เต เต,, คริสเต เต,, แอต เบเน เบเนดีดีชีชมี ูส ตีบี. (Adoramus te te,, Christe Christe,, et benedicimus tibi tibi.).)

ร. กวีอา แปร ซางตํา กรูแชม แชม ตูอํา เร เรเดมี เดมีสตีมูนดุม . โอรา ปรอ นอ นอบิบิส, วีรโก โดโล โดโลโร โรซีซีลซีมา. า. 

(Ora pro nobis nobis,, Virgo dolorosissima dolorosissima:):)

ร. อุต ดิกญี เอฟฟซีซอามู อี ามูร ปรอมิสซีโอนี โอนีบูส คริสตี สตี . ซิกญาสตี ญาสตี, ดอมีเน, น, แซรฺวุม ตูอุอมุ ฟรังซิสกุม. 

(Signasti Signasti,, Domine Domine,, servum tuum Franciscum Franciscum.).)

ร. ซิกญิส เรแดม เรแดมซีซีโอนิ อนิส นอสเตร นอสเตร..


. โอเรมูส ปรอ ปอน ปอนตีตีฟเช นอสโตร น..... (Oremus pro Pontifice nostro N……)

ร. ดอมีนูส กอนแซรแวต เอ เออุอุม, แอต วีวีวฟี แซต เอ อุม, แอต เบ เบอา อาตุตุม ฟาซีอัต เอชอุม อินแตรรา, แตรรา, แอต นอน ตราดัต เอ เออุอุม อิน อานีมํา อีนมีมี ี โกรุม เอยุยุส. เอ . โอเรมูส ปรอ ฟเดลี เดลีบูส เด เดฟุฟุงตีส. (Oremus pro fidelibus defunctis defunctis.).)

ร. เรกวี เรกวีแอม แอม เอแตรนํา โดนา เออีส, ดอมีเน, น, แอต ลุกซ แปรฺเปอตู ปอตูอา ลูเชอัต เออีส


.

(ขับ 3 ครั้งวา)

ปารฺเช ดอมีเน. น.

(Oremus pro fidelibus defunctis defunctis.).)

ร. ปารฺเช ปอ ปอปูปูโล ตูโอ, อ, (parce populo tuo.

เน อิน เอแตรฺนุน อีรัสการีส นอ นอบีบีส Ne in aeternum irascaris nobis nobis.).) .

(แลวจึงขับรองตอไปนี้)

ปเอ เยซู ดอมีเน (Pie Jesu Domine Domine,),)

ร. ดอ ดอนา นา เออีส เร เรกวี กวีแอม แอม แซมปแตรนํ แตรนํา (dona eis requiem sempiternam sempiternam))


ก. ยูเบ, บ, ดอมีเน, น, เบเนดีเชเร. ชเร. (Jube Jube,, Domine Domine,, Benedicere Benedicere.).)

. Benedicat nos Dominus noster Jesus Christus, Qui per nobis flagellatus est, crucem portavit et fuit erucifixus.. erucifixus

ร. อาแมน อาแมน..


มรคาศักดิ์สิทธิ์  

มรคาศักดิ์สิทธิ์ จัดทำโดย อาสนวิหารอัสสัมชัญ