Page 1

⌫⌫  ⌫   



หลักสูตรประกาศนียบัตร

ครูจติ ตาภิบาล

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

น.

วิถชี มุ ชนวัด...

โครงการรณรงค์

อ่านพระคัมภีร์ น.

ความนอบน้อม ถ่อมตน น.

1

4 8

มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “พระเจ้าจะทรงช่วย ผูท้ ช่ี ว่ ยตัวเอง”....“หากเราก้าวไปหาพระเจ้า 1 ก้าว พระองค์จะทรงก้าวเข้ามาหาเรา 10 ก้าว” และ นี่มิใช่แค่การภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจาก พระเจ้าเท่านัน้ เราจะต้องเริม่ จากการก้าวๆ แรก ก้าวออกไปให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น ทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือจากเรา ÇҷоÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒª ¿Ãѧ«ÔÊà«àÇÕÂÃì à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª ¾ÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒªÍѤÃÊѧ¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï บทเทศน์ ฉลองวัดเซนต์รอ็ ค ท่าไข่ วันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2011

ตามแผนอภิ บ าลอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ ค.ศ.2011-2015 ข้ อ 60.1 กำหนดว่ า จั ด ให้ ม ี ครูจิตตาภิบาลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานเต็มเวลา โดยมีอัตราส่วนสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งอุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดี ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด ประกอบกับนโยบายของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ให้ดำเนินการในเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการ เสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามกรอบมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาล จึงจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้น เพื่ออบรม ครูจิตตาภิบาลของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู จ ิ ต ตาภิ บ าลที ่ ม ี ค ่ า ตอบแทนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง ครู จ ิ ต ตาภิ บ าล รุ ่ น ที ่ 1 เข้ า รั บ การอบรมตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 27 พฤษภาคม 2554 – 25 กุมภาพันธ์ 2555 และจะได้รับใบประกาศนียบัตร ครูจิตตาภิบาล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน ส่วนหลักสูตรครูจิตตาภิบาล รุ่นที่ 2 จะเริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2555 – 2 มีนาคม 2556 ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน ทางทีมสารฯ จึงได้สัมภาษณ์พิเศษผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกว่ามีความประทับใจและได้รับอะไรบ้างจากการเข้าร่วม หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจติ ตาภิบาล รุน่ ที่ 1


คุณอรพินท์ ชมจินดา เจ้าหน้าทีแ่ ผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราได้พบเจอกับครูมามากมายหลายคน ทั้งครูที่ใจดี ครูที่ดุ ครูที่สอนสนุก แต่สำหรับ “ครู จ ิ ต ตาภิ บ าล” แล้ ว คงเป็ น ครู แ บบเดี ย วที ่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร เพราะไม่ ใ ช่ “ครู ท ั ่ ว ไป” ที่สอนด้านวิชาการเท่านั้น แต่เป็น “ครูแห่งจิตวิญญาณ” ที่เป็นเครื่องมือและเครื่องหมาย ที่สำคัญของพระ ในการเป็นแบบอย่างและผู้ให้การอบรมด้านคำสอน คุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเชื่อลงในชีวิตและจิตใจของศิษย์ และด้วยความเป็น “ครูแห่งจิตวิญญาณ” นี้เอง บรรดาผู้ใหญ่ทุกท่านจึงให้ ความสำคัญกับครูจิตตาภิบาล ได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมครูจิตตาภิบาลนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ ของครูให้ก้าวทันและรู้ทันต่อโลกยุคเทคโนโลยี จากการที่ได้มาช่วยงานในคอร์สอบรมนี้ รู้สึกประทับใจคุณครูแต่ละท่านที่มีความเอาใจใส่ ทุ่มเทพยายาม และมีน้ำใจ แบ่งปันช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ตลอดการอบรม ทำให้เห็นถึงบรรยากาศความรักแบบจิตตารมณ์ในพระวรสารทีว่ า่ “·Ø¡¤¹ÃèÇÁ ͸ÔÉ°Ò¹ÀÒǹÒÊÁèÓàÊÁÍ à»ç¹¹éÓ˹֧è ã¨à´ÕÂǡѹ” (¡¨. 2:14)

คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ขึน้ ชือ่ ว่าครูจติ ตาภิบาล หรือครูในฝ่ายงานจิตตาภิบาล ทุกคนเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การเลือกจาก พระเจ้า เพื่อทำงานในหน้าที่การเป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวของพระเจ้าทั้งนั้น เครื่องมือ ต้องมีความพร้อมใช้อยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ เมือ่ เครือ่ งมือของพระ ถ้าเป็นเครือ่ งมือทีห่ มดคม ขึน้ สนิม หรือเป็นเครื่องมือที่ชำรุด เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ ก็มิอาจทำงานของพระได้สำเร็จ การอบรม หลักสูตรจิตตาภิบาล เป็นการอบรมที่สำคัญและให้ประโยชน์เป็นการอบรมที่ช่วยให้เครื่องมือของพระ มีความพร้อมใช้ ช่วยซ่อมเสริมเติมแต่งให้เครื่องมือของพระมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น ในฐานะที่ไทด์เป็นครูจิตตาภิบาล เป็น เครื่องมือชิ้นหนึ่งของพระ และได้รับการซ่อมเสริมเติมแต่งเครื่องมือ จากการอบรมหลักสูตรจิตตาภิบาล มีความรู้สึกว่าการอบรม หลักสูตรจิตตาภิบาลเป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้ตนเองมีความรู้ในด้านต่างๆ มากขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น และในการอบรมยังทำให้ เราได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในหมูค่ ณะทำงานทีท่ ำงานด้านเดียวกัน แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันในกลุม่ และยังมีปฏิสมั พันธ์อนั ดี ในรุ่นเดียวกัน ช่วยเหลือกันในด้านการทำงานได้ในภายภาคหน้า การอบรมหลักสูตรจิตตาภิบาล ทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้น และพวกเราทุกคนในครูจติ ตาภิบาลรุน่ 1 ก็พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือกัน เพือ่ เป็นเครือ่ งมือของพระ ในการประกาศข่าวดี และทำทุกสิง่ ทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จโดยใช้ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเรียนหลักสูตรจิตตาภิบาลเพือ่ พัฒนาให้งานจิตตาภิบาล ก้าวหน้าต่อไป

คุณครูรตั ติพร ธรรมนิตย์ โรงเรียนนักบุญยอแซฟ อุปถัมภ์ หนองรี อันดับแรกต้องขอขอบพระคุณ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ที่ท่าน จัดให้มีโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาลขึ้น เป็นการให้โอกาสที่ดีกับพวกเรา ให้พวกเราได้เพิม่ พูนความรู้ ความศรัทธามากขึน้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิทยากรทุกคนทีไ่ ด้มาให้ ความรู้ แบ่งปันสิง่ ดีๆ มีแนวทางในการแบ่งปันสิง่ ทีด่ ๆี ให้กบั ผูอ้ น่ื ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเอกรัตน์ และทีมงานที่ดูแล เอาใจใส่ แก้ปัญหา ช่วยเหลือมาโดยตลอด ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มาเรียน ขอขอบคุณ เพื่อนๆ ที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ซึ่งในตอนแรกท้อกับการเดินทางไกล สี่ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านผู้หว่าน แต่พอพวกเราทุกคน เริม่ ผูกพันกันมากขึน้ ก็จะไม่คดิ ถึงระยะทางทีไ่ กลแล้วแต่นบั วันรอว่า เมือ่ ไหร่จะวันศุกร์สกั ที พวกเราจะได้มาเจอกัน เป็นความรูส้ กึ ที่อบอุ่น ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบ้านผู้หว่าน ที่ให้การต้อนรับ ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมา ขอบคุณบ้านผู้หว่าน สำหรั บ ที ่ น อนที ่ อ บอุ ่ น สำหรั บ อาหารที ่ ส ุ ด แสนจะอร่ อ ยทุ ก มื ้ อ และที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ุ ด ...ขอขอบพระคุ ณ พระกระแสเรี ย ก... ที ่ พ ระเป็ น เจ้ า โปรดประทานให้ ก ั บ พวกเรา ให้ พ วกเราได้ ร ั บ โอกาสที ่ ด ี ก ว่ า ผู ้ อ ื ่ น และขอบพระคุ ณ พระองค์ ท ี ่ ท ำให้ พวกเรามาเจอกั น ขอสั ญ ญาว่ า จะนำความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ไปปฏิ บ ั ต ิ รั ก และรั บ ใช้ ใ นงานของวั ด และโรงเรี ย นอย่ า งเต็ ม กำลั ง ความสามารถ   ⌫⌫  ⌫   


คุณครูวไิ ลวรรณ ปักใคหัง โรงเรียนเซนต์เทเรซา ในการเปิดหลักสูตรครูจติ ตาภิบาลรุน่ ที่ 2 ครูคดิ ว่าดีมากๆ เลยนะคะทีจ่ ะเปิดรุน่ ต่อๆ ไป ในตอนแรกครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปไหวหรือเปล่าด้านการเรียน แต่พอเรียน จริงๆ แล้วความรู้สึกเปลี่ยนไป ทั้งด้านหลักสูตรการเรียน (เข้มมากๆ) การดูแลเอาใจใส่ของ ผู้รับผิดชอบ (คุณพ่อ, ครูผู้ดูแล) ความเป็นพี่เป็นน้อง ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ เรื่อง การแบ่งปัน ฯลฯ ประโยชน์จากการเรียนก็คือ เราสามารถนำมาปรับใช้ กั บ งานที ่ เ ราทำอยู ่ ใ นการสอนคำสอนเด็ ก ในโรงเรี ย น และอี ก อย่ า งหนึ ่ ง ในการทำงานอยากให้ ส ภาภิ บ าลของแต่ ล ะวั ด ได้เข้ามารับการอบรมด้วย เพราะว่าจะได้เข้าใจในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียนด้วย บางครั้งเหมือนกับว่าต่างคนต่างทำ ขาดการติดต่อประสานสัมพันธ์ที่ดี และอีกอย่างอยากให้ผู้บริหาร เห็นความสำคัญของ โครงการนี้และสนับสนุนอย่างเต็มที เพราะนั้นคือหน้าที่ของคริสตชนทุกคนที่จะต้องทำหน้าที่ “ผู้ประกาศข่าวดี”

คุณครูศริ กิ ญ ั ญา ทองประพันธ์ โรงเรียนมารดานฤมล เมือ่ ใครทีถ่ กู รับเลือกให้มาเรียนในหลักสูตรจิตตาภิบาล คุณคือบุคคลสำคัญทีผ่ บู้ ริหารเล็งเห็น หลายคนอาจจะคิดว่าจะมาเรียนทำไมเรือ่ งของความรูท้ างศาสนา เรียนเรือ่ งของพระเจ้า เคยเรียน มาเยอะ มีความรูม้ ากพอแล้ว เราแน่ใจหรือว่าเรารูจ้ กั ศาสนาของเราดี แต่แท้จริงแล้วเราไม่สามารถ เรียนรู้เรื่องของพระเยซูเจ้าได้หมด เรียนเท่าไรก็ไม่เคยเต็ม เป็นเหตุให้ต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับศาสนายิ่งเรียนรู้จะทำให้เรารู้ถึงความรักของพระองค์มากขึ้น การที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล เป็น การอบรมทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนาทีไ่ ม่ได้ให้เฉพาะตัวเรา แต่เป็นความรูท้ เ่ี ราต้องนำไปต่อยอดให้กบั ญาติพน่ี อ้ ง เพือ่ น ลูกศิษย์ และคนทั ่ ว ไป และการมาอบรมในครั ้ ง นี ้ ท ำให้ เ ราได้ ร ั บ ความรู ้ ใ นเรื ่ อ งของจิ ต ตาภิ บ าล งานที ่ ค ริ ส ตชนทุ ก คนต้ อ งทำ เราได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนๆ ที่มากไปด้วยประสบการณ์ ถึงแม้จะต่างวัยแต่เราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุย เมื่อเรียนไปหลายครั้งทำให้เราเกิดความรักในกลุ่ม มีความห่วงใยให้แก่กัน ทุกครั้งที่ไปเรียนมันคือโอกาสที่จะทำให้เราได้รับ มิตรไมตรีที่ดีทุกครั้ง หากคุณคือผู้หนึ่งที่ถูกเลือกให้มาเรียนอย่างกังวลเลยว่าจะลำบาก เพราะทุกอย่างคือแผนการที่พระเจ้าทรง เลือกสรรให้เราแล้ว เพียงเราจะตอบรับโอกาสหรือปล่อยมันผ่านไป

ครูกมลา สุรยิ พงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร ช่วงระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล ได้รับทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านจิตตาภิบาล รวมถึง การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ง านจิ ต ตาภิ บ าลของเพื ่ อ นๆ จากโรงเรี ย นต่ า งๆ ช่ ว ยฟื ้ น ฟู แ ละ หล่ อ หลอมพวกเราทุ ก คนให้ ต ระหนั ก ในการทำหน้ า ที ่ แ ละเป็ น พลั ง สำหรั บ การทำหน้ า ที ่ ครูจิตตาภิบาล ด้วยความรักและอุทิศตน ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทายและสำคัญยิ่งในโรงเรียนของพวกเรา กราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่ดำริโครงการนี้ขึ้น ขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ที่ได้จัดโครงการ และขอบพระคุณผู้อำนวยการทุกโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนส่งครูเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจติ ตาภิบาล รุน่ ที่ 1 นี้ ตลอดจนคณาจารย์ทกุ ท่านทีอ่ บรมและให้ความรูแ้ ก่พวกเรา

คุณครูปรู ดิ า ศิรริ กั ษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ก่อนอื่นอยากขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรครูจิตตาภิบาลขึ้น ทำให้ ครูจติ ตาภิบาลรูส้ กึ ภูมใิ จและเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผูอ้ ภิบาลมากขึน้ มีความกระตือรือร้น ในการทำหน้าที่ของตน จากการอบรมที่ได้รับทำให้มีความรู้ความเข้าใจ และวิธีการที่จะทำข่าวดี ของพระคริ ส ตเจ้ า สู ่ บ รรดาเด็ ก ๆ และเพื ่ อ นสมาชิ ก ครู ด ้ ว ยกั น เริ ่ ม จากการเป็ น ครู ท ี ่ ด ี ซึ่งต้องเป็นเพื่อน พี่ ครู และแม่ของบรรดาเด็กของเรา พร้อมให้การอบรมด้วยความรักใจดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ขอขอบพระคุณอีกครั้ง และอยากเชิญชวนเพื่อนครูจิตตาภิบาลที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรม เพราะครูจะได้รับ สิ่งที่ดีๆ ที่ครูยังไม่เคยได้สัมผัส  ⌫⌫  ⌫    


º·¤ÇÒÁ...á¼¹¡ÇÔ¶ÕªØÁª¹ÇÑ´

คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด ได้ ประชุมกันเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2011 และมี ความเห็ น ว่ า น่ า จะจั ด ทำโครงการรณรงค์ อ ่ า น พระคัมภีร์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการตระหนักว่า พระวาจา มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างชีว ิตคริสตชน คริสตชนควรจะอ่านพระวาจา ไตร่ตรอง และนำมา ปฏิบัติในชีวิตของตน ประกอบกับคริสตชนย่อย ของอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ ในหลายๆ วั ด เกิดขึ้นได้ก็เพราะการสนับสนุนให้รักการอ่านพระวาจา รวมกลุ่มกันอ่านพระวาจา มีการแบ่งปันพระวาจา จนพัฒนาเป็น วิถชี มุ ชนวัดเต็มรูปแบบ โครงการรณรงค์อา่ นพระคัมภีรม์ จี ดุ ประสงค์ดงั นี้ คือ 1. เพือ่ สนับสนุนให้คริสตชนสนใจอ่านพระคัมภีรท์ ง้ั พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 2. เพือ่ ส่งเสริมให้คริสตชนอ่าน รำพึง ภาวนา พิศเพ่งพระคัมภีร์ จนกระทัง่ พระคัมภีรก์ ลับกลายเป็นศูนย์กลางของชีวติ ของแต่ละคนและวิถชี มุ ชนวัด 3. เพือ่ ให้พระวาจาเป็นพืน้ ฐานของการประกาศข่าวดีของคริสตชน โครงการรณรงค์อ่านพระคัมภีร์ได้รับความเห็นชอบและงบประมาณจำนวนหนึ่งจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ มีสงั ฆมณฑลอีก 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการด้วย คือ สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลอุบลราชธานี นอกจากนีซ้ สิ เตอร์กลั ยา ตรีโสภา ได้เขียนโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนในการจัดหาพระคัมภีร์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีพระคัมภีร์ โดยได้รับอนุมัติทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง จาก หน่วยงานคาทอลิกของประเทศเกาหลี แผนกวิถชี มุ ชนวัด แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ และฝ่ายงานอภิบาลและประกาศข่าวดีคณะพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ผูร้ ว่ มจัดทำโครงการนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่านทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุนโครงการนี้ รูปแบบการดำเนินการนี้ก็คือ ท่านสามารถขอรับบันทึกการอ่านพระวาจาส่วนตัวได้ที่วัดของท่าน หรือที่คุณบุญหลาย บุญทา โทร. 08 7221 9725 แผนกวิถีชุมชนวัด หรือที่คุณครูสุพรรณี บุญยะรัตน์ โทร 08 1914 4145 แผนกองค์กร คริสตชนฆราวาส เราจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ก่อน จากนั้นขอให้บันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านพระวาจา ส่วนตัว วัน/เดือน/ปี พระวาจาตอนที่อ่าน ผู้รับรอง หน้าถัดไป ให้เขียนข้อคิดที่ได้รับ พ่อ แม่ช่วยลูกบันทึก ก็เป็นการฝึกอ่าน และร่วมภาวนากันทัง้ ครอบครัว ทางคณะกรรมการได้จดั ของทีร่ ะลึกให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ 1 ชิน้ ทุกครัง้ ทีอ่ า่ นพระคัมภีรค์ รบ 2 เล่ม เมือ่ อ่านแล้วขอให้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการส่งสมุดบันทึกการอ่านพระคัมภีรไ์ ด้ทค่ี ณะกรรมการ หรือผูร้ บั ผิดชอบตามวัดและโรงเรียน เราจะจัดของทีร่ ะลึก ไปที่วัดของท่านทุก 3 เดือน โดยของที่ระลึกชิ้นแรกจะเริ่มมอบให้ประมาณปลายเดือนมิถุนายน และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อ่านพันธสัญญาใหม่จบแล้ว ขอเชิญทุกท่านอ่านพันธสัญญาเดิมด้วยครับ เป็นที่น่ายินดีว่า ณ เวลานี้สมุดบันทึกการอ่าน พระวาจาส่วนตัวที่ได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เล่ม ได้หมดลงแล้ว นั่นแสดงว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ 5,000 คนแล้ว คณะกรรมการกำลังจัดพิมพ์สมุดบันทึกการอ่านพระวาจาส่วนตัว ครัง้ ที่ 2 อีก 5,000 เล่ม ซึง่ ก็คงจะเสร็จในไม่ชา้ นี้ สุดท้าย อยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมใจกันอ่านพระวาจาเป็นพิเศษทุกวันศุกร์ เพือ่ นำไปไตร่ตรอง และปฏิบตั ใิ นชีวติ ของพวกเราทุกคนครับ   ⌫⌫  ⌫   


บอกข่าวเล่าสาร

⌫

วันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ฉลอง 25 ปีชวี ติ สงฆ์ รือ้ ฟืน้ คำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิส์ ทิ ธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2012 เวลา 09.30 น. พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณในวันพฤหัสบดีศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ฉลอง 25 ปีชวี ติ สงฆ์ รือ้ ฟืน้ คำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิส์ ทิ ธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทฉ่ี ลอง 25 ปี ในวันนีจ้ ำนวน 6 ท่าน คือคุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์ คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ คุณพ่อเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์ คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล คุณพ่อยอแซฟศุภกิจ เลิศจิตรเลขา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รวมทัง้ นักบวชชาย-หญิง สภาภิบาล และวัดน้อยประจำโรงเรียน มาร่วมพิธเี สกน้ำมันศักดิส์ ทิ ธิ์ และรับเทียนปัสกาในวันนีเ้ ป็นจำนวนมาก

พิ ธ ี บ ู ช าขอบพระคุ ณ อุ ท ิ ศ แด่ สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ น ี เ ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2012 เวลา 17.00 น. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธี บูชาขอบพระคุณ น้อมระลึกถึงดวงพระวิญญาณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ร ิ โ สภาพั ณ ณวดี ณ อาสนวิ ห ารอั ส สั ม ชั ญ บางรั ก โดยมี พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ในวันนีย้ งั ได้รว่ มสมโภชปัสกา อีกด้วย

ต้ อ นรั บ พระธาตุ แ ห่ ง รู ป แม่ พ ระนิ จ จานุ เ คราะห์ จากกรุงโรม วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย และกลุม่ ส่งเสริมความศรัทธา แม่พระนิจจานุเคราะห์ ร่วมต้อนรับพระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยในเวลา 09.50 น. เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสต้อนรับพระธาตุแห่ง รูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ โดย พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. พร้อมด้วย พระสงฆ์ และผูม้ าร่วมขอพรจากพระแม่ และร่วมต้อนรับพระธาตุจำนวนมาก ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

เปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ศู น ย์ อ บรมคริ ส ตศาสนธรรมระดั บ ชาติ (National Catechetical Center; NCC) โดยมี ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์ว ิไล คณะภคินีรักกางเขน แห่งอุบลราชธานี เป็นผูอ้ ำนวยการ ได้จดั คอร์สการ อบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ.2012 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2012 โดยใช้ห้องเรียน ของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นที่จัดการอบรมฯ โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธาน ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในการอบรมคำสอนภาค ฤดูรอ้ นนี้ มีผมู้ ารับการอบรม 186 คน ชัน้ ปี 1 จำนวน 87 คน ชัน้ ปี 2 จำนวน 45 ชัน้ ปี 3 จำนวน 54 คน ทางศู น ย์ ฯ ขอขอบคุ ณ บรรดาพระสงฆ์ นั ก บวช ชาย-หญิงและผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่สนับสนุน บุ ค ลากรครู ค ำสอน เยาวชน สามเณร ผู ้ ฝ ึ ก หั ด หรือผู้สนใจทำงานด้านคำสอนและแพร่ธรรมมารับ การอบรมคำสอนภาคฤดูรอ้ นนีด้ ว้ ย

 ⌫⌫  ⌫    


พิธปี ฎิญาณตนตลอดชีพ และสุวรรณสมโภชของคณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 10.00 น. คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ปฏิญาณตนตลอดชีพแก่สมาชิกของคณะ 3 ท่าน ได้แก่ ซิสเตอร์มารีอา สาวิตรี จินประยูร ซิสเตอร์กาทารีนา พรทิพย์ กันทู และ ซิสเตอร์มารีอา มักดาเลนา อรุณี แซ่ฟรุ้ง และฉลองสุวรรณสมโภชการบวชแก่สมาชิก 5 ท่าน ได้แก่ ซิสเตอร์ฟรังซิสกา สมศรี กิจพิทักษ์ ซิสเตอร์เทเรซา กฤษณา หอมสุคนธ์ ซิ ส เตอร์ ย ู ล ิ อ านา จำรั ส กิ จ เจริ ญ ซิ ส เตอร์ ม ารี อ า รำพึ ง วิ จ ิ ต รวงศ์ และซิ ส เตอร์ เ ทเรซา ธี ร นุ ช จั น วั ฒ นาวงศ์ โดยพระอั ค รสั ง ฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ พระสังฆราช คณะพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ ให้แก่สมาชิกของคณะทีอ่ ารามพระหฤทัย คลองเตย สัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ประจำปี 2012 เมื ่ อ วั น ที ่ 17-20 เมษายน 2012 คณะสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วม สัมมนาพระสงฆ์ประจำปี 2012 หัวข้อการ สัมมนาในครั้งนี้คือ “พระสงฆ์เป็นข่าวดี ของพระคริ ส ต์ ” ณ ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมงาน อภิบาล บ้านผูห้ ว่าน

วิถีชุมชนวัด สั ง ฆมณฑลนครสวรรค์ นำโดย คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก อุปสังฆราช จัดอบรมรมผู้นำวิถีชุมชนวัด โดยเชิญ คุ ณ พ่ อ ปิ ย ะชาติ มะกรครรภ์ และ ที ม งานเป็ น วิ ท ยากรให้ ก ารอบรม ณ ศูนย์ฝกึ อบรม Bonus Pastor นครสวรรค์ เมือ่ วันที่ 21-22เมษายน ทีผ่ า่ นมา ประชุมคณะกรรมการเยาวชนส่งเสริม ชีวิตครอบครัว แผนกส่งเสริมชีวติ ครอบครัว (สชค.) อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการเยาวชนสชค. ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 ที่อาคาร คาทอลิกแพร่ธรรม บางรัก เพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการเยาวชนสชค. ชุดแรก และ เตรียมงานโครงการในความรับผิดชอบต่างๆ ของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ โดยเริม่ จาก เตรียมงานจัดอบรม “บทบาทลูกต่อครอบครัว (ย.1)” รุน่ ที่ 23

  ⌫⌫  ⌫   

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีท่ ี 12 เมษายน 2012 เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จดั พิธรี ดน้ำขอพร คุณพ่อ ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผูอ้ ำนวยการฝ่ายงานอภิบาล, คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการ ฝ่ า ยงานธรรมทู ต , คุ ณ พ่ อ สุ พ จน์ ฤกษ์ ส ุ จ ริ ต ผู ้ จ ั ด การแผนกสื ่ อ มวลชน, คุ ณ พ่ อ เอกรั ต น์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม, คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กร คริสตชนฆราวาส และผู้สูงอายุภายในฝ่ายงานฯ จำนวน 4 ท่าน ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ซึง่ เป็นการ แสดงความกตัญญุตาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์


ได้รบั ศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถนุ ายน ค.ศ.1987 ทีส่ ามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อโทมัส ประทีป กีรติพงศ์

คุณพ่อยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล

(ÊѵºØÃØÉÇѴૹµìËÅØÂÊì)

(ÊѵºØÃØÉÇѴૹµìËÅØÂÊì)

อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ

คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน

คุณพ่อยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

(ÊѵºØÃØÉÇÑ´´Ç§Ë·Ñ¹ÔÃÁŢͧáÁè¾ÃÐ)

(ÊѵºØÃØÉÇÑ´áÁè¾ÃпҵÔÁÒ ºÒ§ÇÑÇ)

เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

เจ้าอาวาสวัดพระวิสทุ ธิวงส์ ลำไทร

คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ

คุณพ่อเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์

(ÊѵºØÃØÉÇÑ´áÁè¾ÃлÃШѡÉìáËè§ ÀÙà¢Ò¤ÒÃìáÁÅ Êͧ¾Õè¹éͧ)

(ÊѵºØÃØÉÇÑ´«Ò§µÒ¤ÃÙéÊ ¡Ø®Õ¨Õ¹)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร บางเชือกหนัง

»¯Ô·¹Ô ¡Ô¨¡ÃÃÁ à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2012 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศอนุญาตให้สังฆานุกร 3 ท่าน รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันสมโภชพระจิตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน คือ

พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญ 5 พ.ค. สมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม ตรีนติ ้ี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 9-10 พ.ค. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บ้านผูห้ ว่าน

สังฆานุกร ยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร สัตบุรุษวัดนักบุญ เปโตร สามพราน

สังฆานุกร ยอห์นบัปติสต์ สักรินทร์ ศิรบรรเทิง สัตบุรุษวัดนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

สังฆานุกร เปโตร สมภพ เรืองวุฒชิ นะพืช สัตบุรุษวัดแม่พระ ลูกประคำ กาลหว่าร์

และขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบวชพระสงฆ์ ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

12-13 พ.ค. แผนกวิถชี มุ ชนวัด อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ จัดอบรม “โครงการพัฒนาผู้นำ 3” การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 27 พ.ค. สมโภชพระจิตเจ้า พิธบี วชพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน เวลา 10.00 น. ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

 ⌫⌫  ⌫    


à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙ¤é ÓÊ͹...¤Ø³¾èÍàÍ¡Ãѵ¹ì ËÍÁ»ÃзØÁ

สวัสดีพน่ี อ้ งทีร่ กั ก่ อ นอื ่ น ขอร่ ว มแสดงความยิ น ดี ก ั บ คุ ณ พ่ อ ที ่ บ วชครบ 25 ปี คื อ คุ ณ พ่ อ ยอแซฟ ประที ป กี ร ติ พ งศ์ , คุ ณ พ่ อ โทมั ส ประที ป สุ ท ธิ น าวิ น , คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ, คุณพ่อยอแซฟ สุ ว นารถ กวยมงคล, คุ ณ พ่ อ ยอแซฟ ศุ ภ กิ จ เลิศจิตรเลขา, คุณพ่อเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์ ขอพระเจ้าอวยพรคุณพ่อให้มสี ขุ ภาพพลานามัย ทีแ่ ข็งแรงและเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ของบรรดา สัตบุรษุ ทีด่ แี ละเข้มแข็งเสมอไป นอกนัน้ เราขอบคุณ พระเจ้าทีส่ ง่ ผูร้ บั ใช้ทด่ี มี าเพิม่ อีก 3 คน คือ 1.คุณพ่อ ยอแซฟ ทั ศ มะ กิ จ ประยู ร สั ต บุ ร ุ ษ วั ด นั ก บุ ญ เปโตร สามพราน 2.คุ ณ พ่ อ เปโตร สมภพ เรื อ งวุ ฒ ิ ช นะพื ช สั ต บุ ร ุ ษ วั ด แม่ พ ระลู ก ประคำ กาลหว่ า ร์ 3.คุ ณ พ่ อ ยอห์ น บั ป ติ ส ต์ สั ก ริ น ทร์ ศิรบรรเทิง สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โดยส่ ว นตั ว พี ่ น ้ อ งอาจจะไม่ ร ู ้ จ ั ก พระสงฆ์ ใ หม่ ทั้งสามแต่ด้วยความเชื่อในพระคริสตเจ้าเราเชื่อว่า นี่คือผู้ที่พระเจ้าเลือกและส่งมาทำงานกับเราใน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนัน้ ด้วยสำนึกแห่งความ เป็นพี่น้องกัน เราจะภาวนาเป็นพิเศษให้ทั้งคุณพ่อ ทีบ่ วชครบ 25 ปี และคุณพ่อทีบ่ วชใหม่ทง้ั 3 นีด้ ว้ ย พูดถึงความเป็นพี่น้องกัน เป็นเรื่องที่คริสตชน ยุคแรกๆ เข้าใจในเรื่องนี้ดี พวกเขาตระหนักถึง หน้าทีๆ่ พระเยซูเจ้ามอบหมายให้คอื การประกาศข่าวดี เสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่ผู้ที่ยัง ไม่ได้สมั ผัส เช่น คนทีต่ กทุกข์ได้ยาก คนทีถ่ กู ทอดทิง้ คนทีต่ กในบาป ทุกคนรูด้ วี า่ เป็นหน้าทีข่ องตน ไม่ใช่ เฉพาะของบรรดาสาวก พวกเขาทุกคนประกาศข่าวดี โดยมีบรรดาสาวกเป็นผู้นำ เขาเป็นทีมเดียวกัน คล้ายๆ กับทีมฟุตบอล ไม่มกี องเชียร์ทกุ คนเป็นผูเ้ ล่น ตำแหน่งไหนอ่อนแอเขาจะช่วยกันเสริม ไม่ช่วยกัน รุมกินโต๊ะพวกเดียวกันเมื่อพลาด แต่เป้าหมายคือ การเอาชนะคู่ต่อสู้ร่วมกันต่างหาก ทุกคนที่รับศีลล้างบาป ไม่ว่าพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสต่อหน้าพระเจ้าเราต่างเป็นผูเ้ ล่นทีมเดียวกัน ร่วมกันสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าตามบทบาท ของตนซึง่ ต้องรับผิดชอบต่อหน้าพระ ดังนัน้ สำนึกถึง ความเป็นพี่น้องกันเป็นเรื่องสำคัญ คิดเล่นๆ หาก ผู้เล่นทีมเดียวกันในทุกประเภทกีฬาทะเลาะกันเอง คงเป็นที่น่าหัวเราะสำหรับคู่แข่ง ดังนั้นพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส หากเรามัวแต่โยนความผิดให้กัน หาข้อบกพร่องของกันและกัน แม้จะอ้างเหตุผลใด ก็ตาม ถามใจตัวเองให้ชัดว่าเราคิดว่าคนนั้นๆ เป็น ทีมเดียวกับเราทีม่ พี ระเยซูเป็นผูจ้ ดั การทีมหรือเปล่า คู่แข่งเราไม่ใช่ธรรมดานะครับ เก่งกว่าทีมต่างดาว บาซ่า แมดริด ผีแดง เรือใบ เซลซี ปืน หงส์แดง ฯลฯ เชือ่ ฟังโค้ชใหญ่ของเราทีช่ อ่ื เยซูและร่วมมือกันทำหน้าที่ ของตนต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

ถ้าท่านมีความถ่อมตนในจิตใจ ท่านก็เป็นผูม้ คี วามนอบน้อมด้วย เราได้ ให้แบบอย่างนับครั้งไม่ถ้วนแก่ท่าน เพื่อท่านจะสามารถเรียนรู้ถึงคุณธรรม ที่ยิ่งใหญ่ประการนี้ได้ดียิ่งขึ้น เราหลบหลีกการประหารของกษัตริย์เฮโรด อย่างง่ายดาย โดยการจากบ้านเกิดของเราไปอย่างรวดเร็ว (มธ 2:14) เมื่อ ชาวฟาริสตี อ้ งการจับกุมเรา เราจากพวกเขาไปโดยไม่มกี ารตอบโต้ใดๆ อย่างที่ พระวรสารบันทึกไว้ว่า “พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงเสด็จไปจากที่นั่น” (มธ 12:15) เมือ่ พวกเขาต้องการผลักเราลงจากหน้าผา เราหลีกหนีจากพวกเขา อย่างอ่อนน้อม ดังทีม่ บี นั ทึกไว้วา่ “แต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุม่ คนเหล่านัน้ แล้วเสด็จจากไป” (ลก 4:30) เมื่อชาวสะมาเรียปฏิเสธที่จะต้อนรับเรา และบรรดาศิษย์ของเราได้ เรียกร้องเราให้ส่งไฟจากฟ้าลงมาเพื่อลงโทษพวกเขา เราตำหนิพวกเขา เราตรัสกับบรรดาศิษย์ของเราว่า จิตที่มีความนอบน้อมจะดลใจของพวกเขา ด้วย (ลก 9:55) เมือ่ เราถูกปรักปรำว่าถูกปีศาจสิง เราปฏิเสธการถูกกล่าวหา อย่างอ่อนน้อมว่า “เราไม่ได้ถกู ปีศาจสิง” (ยน 8:49) เมือ่ พวกเขาต้องการเอาหิน ทุม่ เราให้ตาย เราออกไปจากพระวิหารด้วยความนอบน้อม เลีย่ งออกไปเพือ่ จะ หลบหนีจากความโกรธของพวกเขา ตามคำบอกเล่าว่า “แต่พระเยซูเจ้าทรงซ่อน พระพักตร์และเสด็จเลีย่ งออกไปจากพระวิหาร” (ยน 8:59) ทีส่ ดุ ในระหว่างการรับทรมานของเรา เริม่ จากการจูบของยูดาส จนกระทัง่ สิ้นใจบนไม้กางเขน เราให้แบบอย่างแห่งความนอบน้อมอย่างนับครั้งไม่ถ้วน ดั ง นั ้ น จงเรี ย นรู ้ ค ุ ณ ธรรมที ่ ย ิ ่ ง ใหญ่ ป ระการนี ้ จ ากเรา ถึ ง แม้ ว ่ า ถ้ า ท่ า น มี โ อกาสแก้ แ ค้ น ให้ ต ั ว ท่ า น และทำให้ ศ ั ต รู ข องท่ า นได้ ร ั บ ความอั บ อาย จงระลึ ก ถึ ง แบบอย่ า งของเรา และประพฤติ ต นด้ ว ยความนอบน้ อ ม จงหวนคิ ด ถึ ง สิ ่ ง ที ่ ป ระกาศกได้ ก ล่ า วถึ ง เราว่ า “นี ่ ค ื อ ผู ้ ท ี ่ เ รารั ก ซึ ่ ง เรา โปรดปราน... จะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะ เขาจะไม่ หักต้นอ้อทีช่ ำ้ แล้ว เขาจะไม่ดบั ไส้ตะเกียงทีย่ งั ริบหรีอ่ ยู”่ (มธ 12:18-20, อสย 42:1) อย่ า ลื ม คำสอนนี ้ โดยเฉพาะเมื ่ อ พวกเขาจะทำร้ า ยความรู ้ ส ึ ก ของท่าน และท่านอาจจะถูกยั่วให้อยากต่อสู้กลับเพื่อที่จะรักษาเกียรติยศ ชือ่ เสียงของท่าน จงอ่อนน้อมกับทุกคน อย่าเลียนแบบอย่างศาสนบริกรของเราบางคน ผู้ซึ่งอ่อนน้อมเสมอกับคนร่ำรวยและกับผู้มีอำนาจที่พวกเขามีความเกรงกลัว แต่แสดงความขุ่นเคืองต่อคนยากจนและคนต่ำต้อยที่พวกเขาดูถูก ดังนั้น ความนอบน้ อ มซึ ่ ง พวกเขาแสร้ ง ทำต่ อ หน้ า คนร่ ำ รวยและผู ้ ม ี อ ำนาจนั ้ น เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามหมาย แต่เป็นความขีข้ ลาดทีไ่ ร้คณ ุ ค่า ¤Ñ´ÁҨҡ˹ѧÊ×Í “¾ÃÐà«٤ÃÔʵà¨éÒ µé¹áººÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ì” á»Åâ´ÂÈÙ¹Âì¤ÃÔʵÈÒʹ¸ÃÃÁÏ              ⌫⌫             ⌫ ⌦                   ⌫  ⌫                                 

สารอัครสังฆมณฑลเดือนพฤษภาคม 2012  
สารอัครสังฆมณฑลเดือนพฤษภาคม 2012  

สารอัครสังฆมณฑลเดือนพฤษภาคม 2012

Advertisement