Page 1

⌫⌫  ⌫   

 เกร็ดความรูค้ ำสอน

 ⌫  

คำว่า “วัด” ทีพ่ ระศาสนจักรใช้นน้ั มีความหมาย 2 อย่างคือ 1. หมายถึง ท้องที่ส่วนหนึ่งของสังฆมณฑลโดยมีการ กำหนดเขตพื้นที่อย่างชัดเจนพอสมควร ตรงกับคำภาษา อังกฤษว่า “parish” 2. หมายถึง สถานศักดิส์ ทิ ธิซ์ ง่ึ อาจจะเป็นอาคารทัง้ หลัง หรือเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของอาคาร เพือ่ ใช้ประกอบศาสนพิธกี รรม สำหรับคริสตชน ดังนั้น วัดตามความหมายที่ 2 นี้ จึงจำแนกได้เป็น ประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. วั ด (church) (กฎหมายพระศาสนจั ก ร มาตรา 1214-1222) - เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบศาสนพิธี เพื่อ ประโยชน์ของคริสตชนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ คริสตชน ในท้องทีต่ ามทีม่ กี ารกำหนดขึน้ มา ซึง่ ในกรณีนภ้ี าษาอังกฤษ ใช้คำว่า “parish church” - ต้องได้รับอนุญาตจากพระสังฆราชผู้ปกครอง อย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงก่อตั้งได้ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่อง เกี่ยวข้องกับกำหนดเขตพื้นที่ - ต้องมีการเสก และให้ชอ่ื (title) ซึง่ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง อีกต่อไป - สูญเสียสถานะเมื่อถูกทำให้เสียหายจนไม่อาจบูรณะ หรือซ่อมแซมได้ หรือได้รบั อนุญาตให้เปลีย่ นไปใช้ทำประโยชน์ อย่างอื่น 2. Oratory ซึ่งอาจจะเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า “วัด ประจำ” เช่ น วั ด ประจำโรงเรี ย น วั ด ประจำคณะ ฯลฯ (กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1223-1224, 1229) - เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบศาสนพิธี เพื่อ ประโยชน์ของประชาคมคริสตชนบางกลุ่ม - ต้องได้รบั อนุญาตจากพระสังฆราชผูป้ กครอง จึงจัดตัง้ ได้ - จะเปลี่ยนไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นๆ ได้ ก็ต้องได้รับ อนุญาตจากพระสังฆราชเช่นกัน - ควรมีการเสกตามจารีตที่กำหนดไว้ในหนังสือพิธีกรรม - สามารถประกอบศาสนพิธีกรรมต่างๆ ได้ นอกจาก ที ่ ม ี ก ฎของจารี ต พิ ธ ี ก รรม หรื อ กฎหมายหรื อ คำสั ่ ง ของ พระสังฆราชห้ามไว้ - คริสตชนอื่นๆ ร่วมศาสนพิธีใน oratory ได้ ถ้าผู้ใหญ่ ของประชาคมนั้นยินยอม 3. Private chapel ซึ่งอาจจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า “วัดน้อย”

 ⌫⌫  ⌫    วาทะพระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู โอกาสฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง วันอาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2009

- เป็นสถานที่กำหนดไว้สำหรับประกอบศาสนพิธี เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือบางคน - ต้องได้รบั อนุญาตจากพระสังฆราชผูป้ กครอง จึงจัดตัง้ ได้ - ควรมีการเสกตามจารีตที่กำหนดไว้ในหนังสือพิธีกรรมและเมื่อเสกแล้ว ต้องไม่ใช้เพื่ออย่างอื่น นอกจากศาสนพิธี - พระสังฆราชแต่ละองค์สามารถมีวัดน้อยเป็นของตนเองได้ แต่ถ้าจะให้ วั ด น้ อ ยนี ้ เ ป็ น ประโยชน์ ส ำหรั บ คริ ส ตชนอื ่ น ด้ ว ย ก็ ต ้ อ งได้ ร ั บ อนุ ญ าตจาก พระสังฆราชผู้ปกครองก่อน 4. Shrine ซึ่งอาจจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า “สักการสถาน” (กฎหมาย พระศาสนจักร มาตรา 1230-1234) - เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ พระสังฆราชผูป้ กครอง อนุญาตให้ใช้เป็นสถานทีท่ ่ี คริสตชนไปแสวงบุญอันเนือ่ งมาจากเหตุผลทางความศรัทธาพิเศษ มี 3 ระดับ คือ 1. ระดับสังฆมณฑล ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของพระสังฆราชผู้ปกครอง 2. ระดับชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของสภาพระสังฆราชฯ 3. ระดับนานาชาติ ซึง่ อยูภ่ ายใต้อำนาจของพระสันตะสำนัก (The Holy See) ระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสักการสถาน ควรระบุอย่างน้อยเรื่องจุดมุ่งหมาย อำนาจหน้าที่ของผู้ปกครองดูแลกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สิน ควรได้รับสิทธิพิเศษบางโอกาสที่จะบังเกิดผลดีต่อสัตบุรุษ 5. ศูนย์อภิบาลและกิจการแพร่ธรรม (Pastoral centre and Missionary station) - แม้ ไ ม่ ม ี ร ะบุ ใ นกฎหมายของพระศาสนจั ก ร แต่ เ ป็ น สิ ่ ง จำเป็ น สำหรั บ งานธรรมทูตตามนโยบายที่กำหนดไว้ - เป็นฐานของการขยายงานธรรมทูตไปยังท้องที่ที่พระศาสนจักรยังไปไม่ถึง - ตรงไหนที่มีคริสตชนอยู่บ้าง น่าจะเรียกว่า “ศูนย์อภิบาล” - ตรงไหนที่ยังไม่มีคริสตชนเลย น่าจะเรียกว่า “สถานกิจการแพร่ธรรม” - ฐานดังกล่าว ควรประกอบด้วย อาคารสำหรับใช้ประกอบศาสนพิธี และ กิจกรรมที่ต้องกระทำในเบื้องต้น หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เราเข้าใจฐานะของวัดมากขึ้นในชุมชนคริสตชน ของเรา (จาก หนังสือทำเนียบวัดคาทอลิกในประเทศไทย, สือ่ มวลชนคาทอลิก ค.ศ.1998, หน้า 21-22)

ประกาศ

เจาะลึกพิเศษ

บทความ

โยกย้ายพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (น.2)

คณะสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2009 (น.4)

เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า (น.8)


ที่ ลส. 130/52

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์ เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ เพือ่ ความเหมาะสมอันเนือ่ งมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีพระสงฆ์ครบวาระการทำงาน 5 ปี ตามข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ มีพระสงฆ์ครบวาระการทำงานจากสังฆมณฑลอื่น พระสงฆ์จบการศึกษาจากต่างประเทศ และการส่งพระสงฆ์ไปศึกษา ต่อต่างประเทศ รวมถึงการแบ่งฝ่ายใหม่ตามข้อกำหนดฉบับปรับปรุง จึงให้พระสงฆ์ดงั มีรายชือ่ ต่อไปนี้ พ้นจากตำแหน่งหน้าทีเ่ ดิม และ เข้าประจำตำแหน่งหน้าทีใ่ หม่ดงั นี้ : 1. คุณพ่อสุเทพ พงษ์วริ ชั ไชย เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน) 2. คุณพ่อสานิจ สถะวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา 3. คุณพ่อประสาร คูรตั นสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ (นครปฐม) เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) 4. คุณพ่อไพทูรย์ หอมจินดา 5. คุณพ่อทวีศกั ดิ์ กิจเจริญ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จิตตาภิบาลวัดประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 6. คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) เจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 7. คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ 8. คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่ 9. คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน) 10. คุณพ่อกิตติศกั ดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร (บางภาษี) และวัดนักบุญมัทธิว (ทุง่ ลูกนก) 11. คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุม่ ศรีพนั ธุ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 12. คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล (บ้านนา) 13. คุณพ่อสุรชัย ชุม่ ศรีพนั ธุ์ เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจัน่ ) 14. คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี (แปดริว้ ) 15. คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เจ้าอาวาสวัดมารียส์ มภพ (บ้านแพน) 16. คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ (หนองรี) เจ้าอาวาสวัดเซนต์รอ็ ค (ท่าไข่) และผูจ้ ดั การ “บ้านหทัยการุณย์” 17. คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล 18. คุณพ่อวิทยา คูว่ ริ ตั น์ เจ้าอาวาสวัดซางตาครูส้ (กุฎจี นี ) 19. คุณพ่อสมพร เส็งเจริญ ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา และจิตตาภิบาลคณะศรีชมุ พาบาล 20. คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร 21. คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชินแี ห่งสันติสขุ (ซอย 101) 22. คุณพ่อเดชา อาภรณ์รตั น์ ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ ช่วยงานอภิบาลวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (คลองจัน่ ) พักประจำที่วัดพระมารดาฯ 23. คุณพ่อบุญเสริม เนือ่ งพลี เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) 24. คุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท (ตลิง่ ชัน) 25. คุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ (บางแค) 26. คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 27. คุณพ่อสุขมุ กิจสงวน เจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ปากลัด) 28. คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาล อธิการศูนย์ฝกึ อบรมงานอภิบาล “บ้านผูห้ ว่าน” ดูแลโครงการพระสงฆ์พกั ภารกิจ และจิตตาภิบาลอารามคาร์แมล (สามพราน) 29. คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) 30. คุณพ่อศิรพ ิ จน์ สกุลทอง ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ (หัวตะเข้) 31. คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า (โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล) พักประจำทีว่ ดั พระกุมารเยซู (กม.8) 32. คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศลิ ป์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ (หัวตะเข้) เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร (บางเชือกหนัง) 33. คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ 34. คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจ้าอาวาสวัดพระวิสทุ ธิวงส์ (ลำไทร)   ⌫⌫  ⌫   


35. คุณพ่อประทีป สุทธินาวิน 36. คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ 37. คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล 38. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ 39. คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล 40. คุณพ่ออนุรตั น์ ณ สงขลา 41. คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ 42. คุณพ่อสุนยั สุขชัย 43. คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ 44. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร 45. คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชยั สิทธิกลุ 46. คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 47. คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ 48. คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนกิ ร 49. คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจติ รวงศ์ 50. คุณพ่อมาโนช สมสุข 51. คุณพ่อสุรพงษ์ ไม้มงคล 52. คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรตั น์ 53. คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย 54. คุณพ่อชูศกั ดิ์ บุญอนันตบุตร 55. คุณพ่อทนุ เจษฎาพงศ์ภกั ดี 56. คุณพ่ออดิศกั ดิ์ กิจบุญชู 57. คุณพ่อธนากร เลาหบุตร 58. คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 59. คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม 60. คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล 61. คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า 62. คุณพ่อโชคชัย คูรตั นสุวรรณ 63. คุณพ่อวรพจน์ วิสฐิ นนทชัย 64. คุณพ่อวุฒไิ กร ชินทร์นลัย 65. คุณพ่อศวง วิจติ รวงศ์

ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระวิสทุ ธิวงส์ (ลำไทร) และจิตตาภิบาลซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม (ลำไทร) อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (สามพราน) เจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล ช่วยงานอภิบาลและพักประจำทีว่ ดั แม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ (บางสะแก) เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ (บางสะแก) เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต) จิตตาภิบาลวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ (วัดประจำบ้านเซนต์ปอลฯ) ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต ผูจ้ ดั การแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ พักทีอ่ าคารคาทอลิกแพร่ธรรม เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินริ มลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (ท่าเรือคลองเตย) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร (สามพราน) เลขาธิการสังฆมณฑลฯ เลขานุการพระคาร์ดินัล และจิตตาภิบาลวัดประจำอารามคาร์แมล (กรุงเทพฯ) อาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่แสงธรรม (สามพราน) ผูช้ ว่ ยจิตตาภิบาลอารามพระหฤทัยฯ (คลองเตย) เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา (บางวัว) เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ (เกาะใหญ่) ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก และผูป้ ระสานงานด้านผูป้ ระสบภัย ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) ผูช้ ว่ ยพระสังฆราชฝ่ายงานด้านสังคม ผูจ้ ดั การแผนกสังคมพัฒนา และดูแลวัดประจำอาคารเซนต์โธมัส ผูช้ ว่ ยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (สามพราน) ศึกษาต่อต่างประเทศในด้านการศึกษาคาทอลิก ระหว่างทีเ่ ตรียมตัวไปศึกษาต่อให้พกั ทีส่ ำนักมิสซัง กรุงเทพฯ อาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่แสงธรรม (สามพราน) ผูจ้ ดั การแผนกคริสตศาสนธรรม (ศูนย์คำสอน) จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พักประจำทีส่ ำนักมิสซัง กรุงเทพฯ ผูช้ ว่ ยอธิการศูนย์ฝกึ อบรมงานอภิบาล “บ้านผูห้ ว่าน” ผูอ้ ำนวยการสำนักงานวินจิ ฉัยคดี ดูแลเรือ่ งการแต่งงานต่างคนต่างถือ (Disparity of cult) และดูแลงานอบรมเพือ่ เตรียมชีวติ แต่งงาน พักประจำทีส่ ำนักมิสซัง กรุงเทพฯ รองผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมเป็นจิตตาภิบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

ทัง้ นี้ ให้พระสงฆ์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โยกย้ายเข้าประจำตำแหน่งหน้าทีใ่ หม่ อย่างช้าภายในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2009 พระคาร์ดนิ ลั (คุณพ่อ สุรชัย ชุม่ ศรีพนั ธุ)์ เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(ม. มีชยั กิจบุญชู) พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ⌫⌫  ⌫    


คพ.สมศักดิ์ ธิราศักดิ์ คพ.บัญชา ศรีประมงค์

คพ.สนัด วิจิตรวงศ์

พระสังฆราช พระอัครสังฆราช สังวาลย์ ศุระศรางค์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

คพ.ลออ สังขรัตน์

คพ.ชัชวาล แสงแก้ว คพ.ศวง ศุระศรางค์

คพ.ทัศไนย์ คมกฤส

คพ.วิศิษฎ์ หริพงศ์

คพ.ไชโย กิจสกุล

คพ.บรรจบ โสภณ

คพ.ประยุทธ ชลหาญ คพ.สุรสิทธิ์ ชุม่ ศรีพนั ธุ์ คพ.สุรชัย ชุม่ ศรีพนั ธุ์ คพ.วิทยา แก้วแหวน คพ.วิชา หิรัญญการ

คพ.สุรชัย กิจสวัสดิ์

คพ.วิวฒั น์ แพร่สริ ิ คพ.พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร คพ.วิทยา คู่วิรัตน์ คพ.สมพร เส็งเจริญ คพ.ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ คพ.คมสันท์ ยันต์เจริญ คพ.สุขม กิจสงวน คพ.ศักดิช์ ยั ทรัพย์อปั ระไมย คพ.ศรีปราชญ์ ผิวเกลีย้ ง คพ.เอกพร นิตตะโย

คพ.กิตติศกั ดิ์ กาญจนธานินทร์ คพ.ชัยยะ กิจสวัสดิ์ คพ.เอกพงษ์ พงษ์สงู เนิน คพ.ประจวบโชค ตรีโสภา คพ.วรยุทธ กิจบำรุง คพ.ธนันชัย กิจสมัคร

คพ.สุทศ ประมวลพร้อม คพ.วรวุฒิ กิจสกุล

คพ.จำเนียร กิจเจริญ

คพ.อดุลย์ คูรตั น์ คพ.ประวิทย์ พงษ์วริ ชั ไชย คพ.ปิยะ โรจนะมารีวงศ์ คพ.วิจิตร ลิขิตธรรม คพ.อติญาณ พงศ์หว่าน คพ.ชวลิต กิจเจริญ คพ.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สวุ ชิ คพ.พิบลู ย์ วิสฐิ นนทชัย

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

คพ.สานิจ สถะวีระวงส์ คพ.อนันต์ เอี่ยมมโน คพ.สุเทพ พงษ์วริ ชั ไชย คพ.ประสาร คูรตั นสุวรรณ คพ.ไพฑูรย์ หอมจินดา คพ.สำรวย กิจสำเร็จ คพ.ทวีศกั ดิ์ กิจเจริญ คพ.สมโภชน์ พูลโภคผล คพ.ไพริน เกิดสมุทร คพ.วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม

คพ.ชุมภา คูรัตน์

พระคาร์ดนิ ลั มีชัย กิจบุญชู


คพ.ศิรพิ จน์ สกุลทอง คพ.อดิศกั ดิ์ สมแสงสรวง

คพ.อนุชา ไชยเดช

คพ.อนุศกั ดิ์ กิจบำรุง คพ.อนุชา ชาวแพรกน้อย

คพ.พรชัย แก้วแหวน คพ.ประจักษ์ บุญเผ่า คพ.โชคชัย คูรตั นสุวรรณ คพ.คมทวน สุขสุทิพย์ คพ.พรชัย วิลาลัย คพ.เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม คพ.สราวุธ อมรดิษฐ์ คพ.วรพจน์ วิสฐิ นนทชัย คพ.วุฒไิ กร ชินทร์นลัย คพ.ณรงค์ รวมอร่าม คพ.วินัย ฤทธิบุญไชย

คพ.ศวง วิจิตรวงศ์

คพ.บัญชา วงษ์วฒุ พิ งษ์ คพ.พรศักดิ์ ชืน่ จิตอภิรมย์ คพ.สหพล ตั้งถาวร คพ.ยอดชาย เล็กประเสริฐ คพ.เอกรัตน์ หอมประทุม คพ.วิบูรณ์ ลิขิตธรรม คพ.ธนันต์ธง สุขสุทพิ ย์ คพ.สมหมาย มธุรสสุวรรณ คพ.เอกชัย โสรัจจกิจ คพ.เกรียงชัย ตรีมรรคา คพ.ทัศนุ หัตถการกุล คพ.อิทธิพล ศรีรตั นะ

คพ.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ คพ.อดิศักดิ์ กิจบุญชู คพ.ทนุ เจษฎาพงศ์ภกั ดี คพ.ชูศกั ดิ์ บุญอนันตบุตร คพ.อภิเดช สุภาจักร คพ.ธนากร เลาหบุตร คพ.สุชาติ อุดมสิทธิพฒั นา คพ.กุลบุตร ตรีมรรคา คพ.เทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ คพ.นิพนธ์ สิรวิ ราวุธ คพ.สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คพ.อนุสรณ์ แก้วขจร

คพ.เชษฐา ไชยเดช คพ.ธีรพล กอบวิทยากุล คพ.ถนอมศักดิ์ เลือ่ นประไพ คพ.ประยุทธ ศรีเจริญ คพ.สมเกียรติ ตรีนกิ ร คพ.ไพโรจน์ เกตุรตั น์ คพ.ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ คพ.มาโนช สมสุข คพ.สุรพงษ์ ไม้มงคล

คพ.สุนัย สุขชัย คพ.สมชาย อัญชลีพรสันต์ คพ.วิทยา ลัดลอย คพ.ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ คพ.ธีระ กิจบำรุง คพ.สมเกียรติ บุญอนันตบุตร คพ.วีรชัย ศรีประมงค์ คพ.จินตศักดิ์ ยุชยั สิทธิกลุ

คพ.ประทีป กีรติพงศ์ คพ.ประทีป สุทธินาวิน คพ.วิชชุกรณ์ เกตุภาพ คพ.สุทธิ ปุคะละนันท์ คพ.สุวนารถ กวยมงคล คพ.ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา คพ.สุพจน์ ฤกษ์สุจริต คพ.อนุรตั น์ ณ สงขลา คพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม คพ.ปิยะชาติ มะกรครรภ์ มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์

คพ.พรชัย บรัศวกุล คพ.สุรนันท์ กวยมงคล คพ.อนุรกั ษ์ ประจงกิจ คพ.สุทธิชัย บุญเผ่า

คพ.ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

คพ.เดชา อาภรณ์รตั น์ คพ.วิจิตต์ แสงหาญ คพ.พจนารถ นิรมลทินวงศ์ คพ.สุรพันธ์ ดาวพิเศษ คพ.ชัชวาล ศุภลักษณ์ คพ.ประเสริฐ ตรรกเวศม์ คพ.บุญเสริม เนือ่ งพลี คพ.บัณฑิตย์ ประจงกิจ คพ.ชาญชัย ทิวไผ่งาม คพ.ปรีชา รุจิพงษ์


บอกข่าวเล่าสาร     

อภิเษกพระสังฆราชสังฆมณฑล เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2009 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธาน ในพิ ธ ี อ ภิ เ ษกพระสั ง ฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมด้วยพระสังฆราช คณะสงฆ์ และสัตบุรุษจำนวนมาก มาร่วม แสดงความชืน่ ชมยินดีในวันนี้

ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง วั น อาทิ ต ย์ ท ี ่ 26 เมษายน 2009 เวลา 10.00 น. พระคาร์ ด ิ น ั ล ไมเกิ ้ ล มี ช ั ย กิ จ บุ ญ ชู เป็นประธาน ในพิ ธ ี ม ิ ส ซาบู ช าขอบพระคุ ณ โอกาสฉลองวั ด พระแม่ สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ร่วมกับคณะสงฆ์ 20 องค์ และพีน่ อ้ งสัตบุรษุ ในเขต 3 มาร่วมเป็นจำนวนมาก

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทร่วมแสดงความยินดีกับ พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รตั น์ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 10.00 น. คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท นำโดย ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉั น ทวโรดม จิตตาภิบาลของคณะ พร้อมด้วยสมาชิก คณะอัศวินศีลมหาสนิท ร่วมแสดงความยินดีกบั พระสังฆราช ฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ วี ร ะ อาภรณ์ ร ั ต น์ โอกาสที ่ ไ ด้ ร ั บ แต่งตั้งเป็น พระสั ง ฆราช สังฆมณฑล เชียงใหม่ ณ ห้อง ประชุ ม กลาง อาคารคาทอลิก แพร่ธรรม

  ⌫⌫  ⌫   

พิ ธ ี เ ตรี ย มตั ว สำหรั บ ผู ้ เ ตรี ย มเป็ น คริสตชนผูใ้ หญ่ (พิธเี อฟฟาธา) เมือ่ วันเสาร์ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ ่ี 11 เมษายน ค.ศ.2009 พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีเตรียมตัว สำหรั บ ผู ้ เ ตรี ย มเป็ น คริ ส ตชนผู ้ ใ หญ่ (พิธีเอฟฟาธา)ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผเู้ ตรียมเป็นคริสตชนจำนวน 170 ท่าน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก พิ ธ ี อ ำลาคุ ณ พ่ อ ประที ป คุณพ่อวุฒไิ กร และฉลอง วั น เกิ ด คุ ณ พ่ อ เรอเน บริสซอง เมื ่ อ วั น อาทิ ต ย์ ท ี ่ 26 เมษายน 2009 คุ ณ พ่ อ วุฒิไกร ชินทร์นลัย เป็น ประธานในพิ ธ ี ม ิ ส ซาบู ช า ขอบพระคุณ ร่วมกับคุณพ่อ ประทีป กีรติพงศ์ เจ้าอาวาส วั ด นั ก บุ ญ ฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ สามเสน โอกาสที่นักเรียน รั บ ศี ล มหาสนิ ท ครั ้ ง แรก จำนวน 7 คน จากนั้นมีพิธี อำลาคุณพ่อทัง้ 2 ท่าน และ ฉลองวันเกิดครบรอบ 87 ปี ของคุณพ่อเรอเน บริสซอง โอกาสนี้ได้มอบดอกไม้และ ขอพรคุณพ่อทัง้ 3 ท่านด้วย


พิธศี ลี กำลังและศีลมหาสนิทครัง้ แรก เขต 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ทางเขต 4 ได้จัด ให้ ม ี พ ิ ธ ี โ ปรดศี ล กำลั ง และศี ล มหาสนิ ท ครั ้ ง แรก ให้ แ ก่ นักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ มาเป็ น ประธานในพิ ธ ี พร้ อ มด้ ว ยคริ ส ตชนจำนวนมาก สำหรับปีนี้มีผู้รับศีลกำลังทั้งหมด 74 คน และศีลมหาสนิท ครัง้ แรก 72 คน

นักเรียนคำสอนเขต 5 รับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครัง้ แรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2009 เวลา 09.30 น. คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาส ที ่ น ั ก เรี ย นคำสอนเขต 5 รั บ ศี ล กำลั ง และศี ล มหาสนิ ท ครั ้ ง แรก ร่ ว มกั บ พระสงฆ์ พร้อมด้วยบรรดาเด็กนักเรียนคำสอนเขต 5 คณะครูผู้ดูแล บราเดอร์ พ่อแม่ทูนหัว และบรรดาสัตบุรษุ ทีม่ าร่วมพิธกี ว่า 1,000 คน ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน อัสสัมชัญคอนแวนต์รว่ มยินดีกบั พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รตั น์ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2009 เวลา 15.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นำโดยมาเซอร์ดอมินกิ กิจเจริญ พร้อมด้วยคณะครู และพนักงานโรงเรียน อัสสัมชัญกว่า 400 คน จัดงานร่วมแสดงความยินดี กับพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รตั น์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยงานอภิบาลและธรรมทูต ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวจัดฟื้นฟู จิตใจครอบครัว แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจ ครอบครัว สชค. วันที่ 18-19 เมษายน 2009 ที ่ ร ะยองบี ช จ.ระยอง (หาดแม่ ร ำพึ ง ) มีครอบครัวสชค. เข้าร่วมจำนวน 26 ครอบครัว (80 คน) โดยมีคณ ุ พ่อบัญชา ศรีประมงค์ เป็นผู้เทศน์อบรมในห้วข้อ “ความสุขใน ครอบครัว” ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนต่างได้รับ ความสุข และแง่คดิ แตกต่างกันไป

เข้าเงียบเด็กคำสอนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันศุกร์ท่ี 24 เมษายน ค.ศ.2009 เวลา 08.30-12.00 น. คุณพ่อธีระ กิจบำรุง เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา จัดเข้าเงียบเด็กคำสอนเพื่อเตรียมตัว รับศีลมหาสนิท และศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ โดยมี คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า มาเทศน์ ในการเข้าเงียบครัง้ นี้

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่า พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้อนุมตั กิ ารลาของ พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู และแต่งตัง้ ให้

พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 ⌫⌫  ⌫    


บทความ

 

ในบรรยากาศของการสลับเปลีย่ นตำแหน่ง หน้าทีท่ ง้ั พระสงฆ์และนักบวชตลอดเดือนเมษายน และพฤษภาคมนี้ พ่อขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน สารอัครสังฆมณฑลทุกท่านให้มองดูงานสร้าง สรรพสิง่ ของพระเจ้าทีท่ รงค่อยๆ สร้างเป็นวาระๆ มีเวลา “เช้า” และเวลา “ค่ำ” ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียน ไปในแต่ละวัน และผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนจาก วาระของวันหนึ่งไปสู่วันใหม่ในอีกวาระหนึ่ง และทรงเห็นว่าผลงานแห่งการสรรสร้างของ พระองค์ “ดี” พ่ออยากเชิญชวนให้พน่ี อ้ งทุกท่านมองเห็น การสลับเปลีย่ นตำแหน่งหน้าทีพ่ ระสงฆ์นกั บวช ตลอดทั ้ ง สองเดื อ นนี ้ เ ป็ น “งานสรรสร้ า ง” ของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงกระทำผ่านทาง ผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลและของคณะนักบวช คณะต่างๆ เมื่อพี่น้องมองเห็นเช่นนี้ จะได้ สามารถสัมผัสรับรู้ถึงผลงาน “ความดี” ของ พระเจ้าทีก่ ำลังทำงานอยูใ่ นงานสรรสร้างครัง้ นี้ ขอเชิ ญ ชวนให้ พ ี ่ น ้ อ งทุ ก ท่ า นมองเห็ น คุณความดีดังกล่าว มิใช่ตามมาตรฐาน ของโลก หรื อ ในสายตาของเรามนุ ษ ย์ แต่มองให้เห็นในมาตรฐาน และสายตาของ พระเจ้า และให้มองเห็นคุณความดีครั้งนี้ ก้าวต่อไปให้ถึงคุณค่าแห่งธรรมล้ำลึกปัสกา ที ่ ม องเห็ น การเปลี ่ ย นแปลงครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การ เปลี่ยนผ่านข้ามเข้าสู่การกลับฟื้นคืนชีพของ พระเยซูคริสตเจ้าในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา ทำให้เราสามารถเปล่งเสียงร้องได้ ด้วยความชืน่ ชมว่า “อัลเลลูยา” พ่อเองก็เป็นหนึง่ ในบุคคลทีอ่ ยูบ่ นเส้นทาง ของการสลั บ เปลี ่ ย นตำแหน่ ง หน้ า ที ่ เ ข้ า รั บ หน้าทีใ่ หม่ประจำปีน้ี และจะมีพระสงฆ์องค์ใหม่ เข้ามารับผิดชอบงานจัดทำสารอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ สืบต่อจากพ่อต่อไป ขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณพระเจ้าทีช่ ว่ ยเหลือพ่อในงานจัดทำ สารอั ค รสั ง มณฑลกรุ ง เทพฯ มาโดยตลอด และมั่นใจว่าพระองค์จะช่วยเหลือพระสงฆ์ ที่จะมารับหน้าที่ต่อจากพ่อต่อไปด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้พ่อขอขอบคุณพี่น้องท่านผู้อ่าน ทุกๆ ท่านทีส่ นับสนุนและอ่านสารอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พีน่ อ้ งทุกๆ ท่านจะสนับสนุนสารอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ของเราต่อไป ขอพระอำนวยพรแด่ พี่น้องทุกท่านครับ

ทำอย่างไรเมื่อใจหวั่นหวาดผวา อยู่กับใครเมื่อคราน้ำตาไหล พร้อมหรือเปล่าคราวบางอย่างแตกต่างไป ยังมีไฟหรือใกล้ดับจนลับลา สานุศษิ ย์พระเยซูอยูร่ วมกลุม่ ห้องประชุมชัน้ บนเผชิญหน้า ในหัวใจจดจำคำสัญญา “เราจะส่งพระจิตมาพานำทาง” พลัน “พระจิต” สถิตกลางระหว่างเขา ทีซ่ มึ เซาก็สขุ สันต์วนั ฟ้าสาง ที่หวาดหวั่นก็มั่นใจไม่เลือนราง แล้วสองเท้าก็ก้าวย่างประกาศธรรม “พระศาสนจักร” จึงเริม่ ต้นบัดดลนี้ ไปร้องป่าวข่าวดีที่ดื่มด่ำ “เชิญเสด็จองค์พระจิต” ทุกกิจกรรม คือลำนำต่อเนื่องประเทืองใจ ทำอย่างไรเมื่อใจหวั่นหวาดผวา อยู่กับใครเมื่อคราน้ำตาไหล ภาวนาหาพระจิตเป็นนิจไป อยู่กับใครไม่เท่าอยู่คู่พระองค์                  ⌫  ⌫                  ⌫ ⌦                     ⌫  ⌫              ⌫          

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนพฤษภาคม  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนพฤษภาคม 2009