Page 1

⌫⌫  ⌫  ⌫ 



“พีน่ อ้ ง ให้เราตอบรับความรักของพระเป็นเจ้า เลียนแบบพระองค์โดยการรักเพือ่ นมนุษย์ทกุ คน และประกาศให้พวกเขาเหล่านัน้ ได้ทราบว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขา อาศัยประจักษ์พยาน ในชีวติ และการกระทำของเรา” วาทะพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฉลองวัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2010

ค่ายปัสกา 2010 อะไรๆ ก็ “ยอแซฟ”

3 4 8

น.

ชือ่ นีส้ ำคัญไฉน แล้วทำไมต้องยอแซฟ

น.

ตรีวารปัสกา

น.

สัมภาษณ์...โดย ทีมสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันสตรีสากล ซึง่ ในปีนท้ี างทีมงาน สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นและหยิบเอากลุ่มองค์กร ของสตรีคาทอลิกมาให้ทกุ ท่านได้รจู้ กั ความเป็นมาเป็นไปและรูปแบบของงานทีร่ ณรงค์เพือ่ สิทธิสตรี คือ “สมาคมสตรีไทยคาทอลิก” และ “คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ สตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ทัง้ 2 องค์กร ว่าทำงานกันอย่างไร สมาคมสตรีไทยคาทอลิก เป็นสมาคมทีช่ ว่ ยเหลือสตรีและเด็กทีถ่ กู ละเมิดลิขสิทธิแ์ ละไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ โดยพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรีของสตรีและเด็กทั่วไป ช่วยเหลือในด้านงานสังคมสงเคราะห์และบรรเทา ผู้ประสบภัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกและสตรีทว่ั ไป ในปัจจุบนั มีคณ ุ ลำดวน ชินมโนพันธ์ เป็นนายกสมาคม และมีคณ ุ แม่ยเู ฟรเซีย ดรุณา มีสมกลิน่ เป็นจิตตาธิการ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางสมาคมทำเพื่อสังคม โครงการ “คืนสตรีดีสู่สังคม” โครงการ “คืนความเป็นพ่อ สู่ครอบครัว” โครงการ “คืนคนดีสู่ครอบครัว” โครงการ “อภิบาลวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด” โครงการ “พัฒนาฟื้นฟูจิตใจ และการอภิบาลผู้ปลดปล่อย” ฯลฯ โดยพื้นที่การทำงานของโครงการเหล่านี้เป็นเรือนจำ และ กลุม่ เป้าหมายเป็นผูต้ อ้ งขัง เรือนจำทีท่ างสมาคมได้เข้าไปมีสว่ นช่วยเหลือ คือ เรือนจำนครปฐม เรือนจำสมุทรสาคร คุณลำดวน ชินมโนพันธ์ เรือนจำสมุทรสงคราม และได้ขยายพื้นที่การทำงานเพิ่มอีก คือ เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ฑัณฑสถาน หญิงสีคว้ิ จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนหนองแขม เรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี ศูนย์อบรมบ้านคุณพุม่ จังหวัดนครปฐม หรือเป็นเรือนจำอืน่ ๆ ทีไ่ ด้มกี ารติดต่อประสานงานกับทางสมาคม ลักษณะของงานเชิงอภิบาลทีท่ างสมาคมได้เข้าไปอภิบาลผูต้ อ้ งขัง ทางสมาคมจะเข้าไปฟืน้ ฟูจติ ใจ จัดกิจกรรม เปิดเพลง และพูดคุยกับผูต้ อ้ งขัง โดยส่วนลึกแล้วจะแสวงหาผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นคาทอลิก เพือ่ ฟืน้ ฟูจติ ใจ ให้เขาได้พบพระสงฆ์ เรียนคำสอน และฟังมิสซาในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่นวันคริสต์มาส ฯลฯ อีกทัง้ มีการ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังเหล่านั้นอีกด้วย เพราะทางสมาคมได้เห็นถึงความเป็นอยู่หลังจาก ออกจากเรือนจำไป อาจจะไม่ได้รับการต้อนรับจากสังคม ดังนั้นจึงมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้กับผู้ต้องขังเหล่านี้ โดยอาชีพทีท่ างสมาคมได้สอนคือ ทำยาสีฟนั ตำหรับโบราณ พิมเสนน้ำอย่างดี ไม่มสี ารเจือปน นอกจากนี้ ทางสมาคมยังได้ประสานงานกับอาจารย์ช่างศิลป์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาสอน อาชีพด้วยวัสดุที่เหลือใช้ รวมทั้งการถนอมอาหารอีกด้วย โดยกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเมือ่ ออกไปแล้วจะทำให้เขาสามารถใช้ชวี ติ ร่วมอยูใ่ นสังคมกับผูอ้ น่ื ได้เป็นอย่างดี


อยากฝากถึงผูอ้ า่ นสารทุกท่านในโอกาสวันสตรีสากล ในความเป็นสตรีคาทอลิกให้เราดูแบบอย่างของแม่พระ แม่ชเี ทเรซาแห่งกัลกัตต้า อีกทั้งสตรีในพระคัมภีร์ สตรีเหล่านี้เป็นแบบอย่างให้กับเราได้อย่างดีมากทั้งในหน้าที่ความเป็นแม่ เป็นภรรยา หน้าที่ต่อพระศาสนจักร หน้าทีต่ อ่ สังคม ในโอกาสนีข้ อคำภาวนาให้กบั สตรีทกุ คนให้มพี ลังในการทำงานเพือ่ พระพระศาสนจักร ขอให้เราดูพระนางมารียเ์ ป็นแบบอย่าง เพื่อเราจะได้เป็นสตรีแห่งความหวังและมีอิสรภาพภายใน ผู้แผ่รังสีแห่งสันติในโลกที่มีแต่ความรุนแรง และแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นสตรี แห่งความกล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสตรีทใ่ี ห้กำลังใจกันและกัน และกับทุกคน เพือ่ จะได้ยนื หยัดมัน่ คงในการเป็น ผูใ้ ห้ชวี ติ แก่มนุษยชาติทง้ั มวล คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง ของฝ่ายสังคม ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2001 โดยมีคณ ุ พ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เป็นจิตตาธิการ และซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พนั ธ์ เป็นผูจ้ ดั การแผนกสตรี นับจากก่อตัง้ มาเรามีประธานมาแล้ว 2 คน ประธานชุดก่อตัง้ คือ อาจารย์สนุ า สิทธิเลิศประสิทธิ์ สัตบุรุษวัดพระแม่มหาการุณย์ ปัจจุบันมีคุณหมอจันทนา อึ้งชูศักดิ์ เป็นประธานคนที่ 2 ส่วนเลขาทีเ่ ข้มแข็งของเราคือ คุณศศิกร ทรวงบูรณกุล สัตบุรุษวัดกาลหว่าร์ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบรรดาสตรีคาทอลิกที่เป็นตัวแทนจากวัดต่างๆ ใน อัครสังฆมณฑลฯ ที่เป็นสมาชิกสภาภิบาล ของวัดหรือเป็นผูแ้ ทนทีค่ ณ ุ พ่อเจ้าวัดคัดเลือกมา เพือ่ ให้มาร่วมกันทำงานในนามของสตรี ในช่วงแรกทีก่ อ่ ตัง้ เราได้คยุ กันว่าสตรีจากแต่ละวัดต่างก็มบี ทบาทในกิจการของวัดทัง้ ออกหน้าและสนับสนุน อยูเ่ บือ้ งหลังอย่างเข้มแข็งอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะในฐานะสภาภิบาล พลมารี กลุม่ นักขับร้อง ฯลฯ เราจึงวางบทบาทของ คุณจันทนา อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการฯ ว่าจะทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรีคาทอลิก ทั้งด้านชีวิตและจิตวิญญาณ เพื่อให้สตรีมีความรู้ มีความเข้มแข็ง เพือ่ เข้าไปมีบทบาทร่วมในกิจการของพระศาสนจักรอย่างสมศักดิศ์ รี ขณะเดียวกันเราถือเป็นภารกิจสำคัญทีจ่ ะต้องดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมายของอัครสังฆมณฑลฯ ดังนั้น กิจกรรมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2001-2009 ที่ผ่านมา เราได้ยึดตามนโยบายและแนวทาง ของอัครสังฆมณฑลเป็นสำคัญ บทบาทที่มีต่อสังฆมณฑล ดังที่ได้เรียนว่า เราวางบทบาทการทำงานของคณะกรรมการฯ ในลั ก ษณะการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น สตรี ท ั ้ ง ด้ า นชี ว ิ ต ฝ่ า ยจิ ต และความรู ้ ท างด้ า นสั ง คมและ สภาพแวดล้อมรอบตัว การจัดกิจกรรมของเราจึงเป็นไปเพือ่ เป้าหมายนี้ จะขอยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น เมื่อปีที่ผ่านมาเราได้เรียนเชิญ ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาให้ ความรู้และมุมมองที่เป็นรูปธรรมแก่สตรี ในหัวข้อ “คริสตชนไทยหัวใจพอเพียง” หรือเราเห็นว่า สตรีจำเป็นต้องมีความเข้าใจทางด้านสิทธิสตรีตามกฎหมาย เราก็จดั สัมมนาโดยเรียนเชิญวิทยากรคือ ดร.สายสุรี จุติกุล ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีมาบรรยาย หรือแม้แต่กฎหมาย พระศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและครอบครัว เราก็ได้เรียนเชิญ คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ และ คุณพอล แมรี่ สุวชิ สุวรุจพ ิ ร มาตอบคำถามข้อข้องใจของกลุม่ สตรีถงึ 2 ครัง้ ด้วยกัน โดยสรุปแล้ว เราจะมีการจัดกิจกรรมปีละประมาณ 4-6 ครั้ง ในรูปของการสัมมนา การเยี่ยมเยียนองค์กร ทีท่ ำงานด้านเด็กและสตรี การเยีย่ มเยียนวัดในอัครสังฆมณฑล และปัจจุบนั เราขยายขอบข่าย ของงานออกไปอีกเล็กน้อย เช่น การทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนร่วมกับศาสนาอื่น การทำงาน เป็นภาคีกบั องค์กรอืน่ ๆของคาทอลิก เช่น ฝ่ายสังคม องค์กรส่งเสริมชีวติ แห่งประเทศไทย (Pro-life Movement, Thailand) รวมทัง้ การเยี่ยมเยียนและฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง โดยร่วมกับ สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ เป็นต้น ประเด็นสำคัญเราถือว่า การทำงานทั้งหมดนี้คือ แบบฝึกหัดเพื่อการพัฒนาสตรี เพื่อในที่สุด กลุ่มสตรีจะได้ช่วยกิจการของวัด ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัดและสภาภิบาล รวมทัง้ ได้ดแู ลครอบครัวและชุมชนอย่างมีความรูแ้ ละเท่าทัน คุ ณ หมอได้ ฝ ากถึ ง ผู ้ อ ่ า นสารอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯในโอกาสวั น สตรี ส ากล ตลอด 7-8 ปี ท ี ่ ท ำงานในคณะกรรมการนี ้ ดิฉันมีโอกาสได้ฟังชีวิตของคุณแม่ของพระสงฆ์หรือซิสเตอร์หลายท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมของเรา รู้สึกประทับใจและ ได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากคำพูดซื่อๆ และจริงใจ เรารับรู้ได้เลยว่าท่านเจริญรอยตามแม่พระจากกิจการ ไม่ใช่คำพูด ทำให้ได้คิดว่า สตรีมคี วามสำคัญโดยเนือ้ แท้ ทัง้ ในวันธรรมดาและในวันสตรีสากล วันสตรีสากลในปีนข้ี อเชิญชวนพีน่ อ้ งคริสตชนทุกท่านสวดภาวนาและระลึกถึงสตรีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสตรีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบทัง้ ทางตรง และทางอ้อมจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ จากการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม ความรุนแรงภายในครอบครัว ความรุนแรงจากชุมชนและสังคม ทีร่ ายล้อมและถาโถมโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว (อ้างอิงเอกสารสาสน์วนั สตรีสากลจาก พระสังฆราชฟิลปิ บรรจงไชยรา 8 มีนาคม 2010) สำหรั บ ท่ า นผู ้ อ ่ า นท่ า นใดที ่ อ ่ า นคอลั ม ภ์ น ี ้ แ ล้ ว สนใจอยากจะช่ ว ยเหลื อ ในส่ ว นของปั จ จั ย สนั บ สนุ น ต่ า งๆ ทั ้ ง ในส่ ว นของ องค์กร“สมาคมสตรีไทยคาทอลิก” สามารถติดต่อได้ทค่ี ณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ การพัฒนาสังคม แผนกสตรี อาคารเลขที่ 122/11 ชัน้ 7 ซ. นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอร์โทรศัพท์ 0-2681-3900 ต่อ1704, 1705 หรือสามารถติดต่อ โดยตรงได้ทค่ี ณ ุ ครูพรรณี ชุมพล (เลขาธิการสมาคมฯ) เบอร์โทรศัพท์ 0-81813-5531 และ “คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ สตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”สามารถติดต่อได้ทอ่ี าคารเซนต์โทมัส เลขที่ 122/10 ชัน้ 5 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง 0-81840-6940   ⌫⌫  ⌫  ⌫ 


บทความ

⌫

หลายๆ คนยังอาจไม่เข้าใจการมาร่วมกิจกรรมค่ายปัสกา และอาจคิดว่าเป็น เรื่องไร้สาระ กับการรวมกลุ่มของยาวชน แต่ในทางกลับกันในช่วงปิดเทอมใหญ่ หากเยาวชนหรื อ เด็ ก ๆ ทั ่ ว ไป หาเวลาไปเที ่ ย วกั บ เพื ่ อ น ไปปาร์ ต ี ้ ใ นที ่ ต ่ า งๆ น่าจะเป็นเรื่องที่ดูไร้สาระยิ่งกว่า หากแต่ว่ายังมีเยาวชน แม้จะดูเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันเพื่อจะหาช่วงเวลา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่จะได้สัมผัสและรู้จัก กับพระเยซูให้มากขึ้น จะดีกว่าไหม? ถ้าพวกเขาตัดสินใจมาร่วมศึกษาเรียนรู้ที่จะ ตามหาชีวติ นิรนั ดร และค้นหาว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ ขาตามหาในสังคมปัจจุบนั ? นับเป็น สิง่ สำคัญทีไ่ ม่ควรละเลย และมองข้ามไป แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทำโครงการค่ายปัสกาขึ้นทุกปี มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน คงไม่มใี ครทราบได้ดเี ท่าเยาวชนเหล่านัน้ ทีม่ าสัมผัสชีวติ ค่ายด้วยตัวเอง ทางทีมสารฯ จึงได้สมั ภาษณ์เด็กๆ ทีเ่ คยผ่านค่ายปัสกามาแล้ว เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนที่กำลังตัดสินใจเข้าร่วมค่ายปัสกา น้องกิก๊ วัดราชินแี ห่งสันติสขุ เข้าร่วมค่ายปัสกา 2008 ทีว่ ดั นักบุญอันนา ท่าจีน “รู ้ ส ึ ก ว่ า การที ่ ไ ด้ ม าร่ ว มค่ า ยและได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆโดยเฉพาะการปลู ก ป่ า ชายเลน ถึงแม้ว่าจะลำบากแต่ก็ได้เห็นน้ำใจของทุกๆ คนที่ช่วยกัน และได้คืนความงามให้กับธรรมชาติ เพราะว่าในกรุงเทพฯนั้นไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้มากนัก เมื่อมาร่วมค่ายแล้วได้เจอเพื่อนใหม่ ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ ที่เราไม่เคยได้รับ และถ้ามีกิจกรรมอีกก็จะมาอีกค่ะ ฝากถึงน้องๆ ที่อยากจะมาร่วมในปีนี้ค่ะ ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจและอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ และอยาก ได้เพื่อนๆ เพิ่มขึ้นมาร่วมค่ายปัสการับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ” น้องจิต วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์สามเสน เข้าร่วมค่ายปัสกา 2008 ทีว่ ดั นักบุญอันนา ท่าจีน “รู้สึกประทับใจของครอบครัววัดนักบุญอันนา ท่าจีน รู้สึกอบอุ่น เพราะว่าเขาดูแลเราดีมา และได้ให้ข้อคิดและความเชื่อกับเราทุกๆวัน สิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างที่ 2 คือได้ปลูกป่าชายเลน และได้ชว่ ยรักษาสมดุลระบบนิเวศ สิง่ ทีไ่ ด้เห็นคือทุกคนช่วยกันดี และยังได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ๆ ด้วย” น้องนิก วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ บางสะแก เข้าร่วมค่ายปัสกาจำนวน 2 ครัง้ แล้ว ตัง้ แต่ ปี 2008 และ 2009 “สิ่งที่ได้รับคือประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และยังได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นอยู่กับครอบครัวอื่นที่วัดนักบุญอันนาอยู่กับเพื่อนๆ ปรับตัวเวลาเข้าสังคมรู้จักรักและแบ่งปัน ให้กับผู้อื่น และนั่นเป็นสิ่งที่ผมประทับใจและอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ คนอื่นๆ อยากให้ลอง มาสัมผัสด้วยตัวเองครับ รับรองว่าว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่สนุกมาก และคุณจะได้รับประสบการณ์ ที่คุณไม่เคยสัมผัสแน่นอน” น้องวิไลลักษณ์ และน้องสามารถ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก “ได้รับข้อคิดดีๆ จากคุณพ่อสุวนารถที่มาให้ความรู้และได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมโดย คุณพ่ออนุสรณ์ อยากเชิญชวนน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในช่วงปิดเทอมก็อยากเชิญชวน ให้มาร่วมค่ายปัสกา เพราะว่าทีน่ ม่ี ปี ระสบการณ์ดๆี ทีไ่ ม่อาจหาซือ้ ได้จากทีไ่ หน และเรายังสามารถ นำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับไปบอกต่อเพื่อนๆ ของเราให้มาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ามากยิ่งๆ ขึ้น” ค่ายปัสกา 2010 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2010 ณ บ้านสวนยอแซฟ ในหัวข้อ “ท่านอาจารย์ผทู้ รงความดี ข้าพเจ้า ต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร (มก 10:17)” โดยใช้รูปแบบของค่ายเป็น “รูปแบบของ ท.ทหารคึกคัก...กองร้อยคึกครื้น” สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานของท่าน หรือเยาวชนท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพ่อ เจ้าอาวาสของแต่ละวัดครับ หรือติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ ผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 02-237-7314 ค่ายปัสกาสอนอะไรกับชีวิต ไม่มีใครตอบได้ เยาวชนเหล่านี้จะดำเนินชีวิตอย่างไร ท่ามกลางสิ่งยั่วยุมากมาย เพื่อไม่ให้ หลงไปตามกระแส เป็นความท้าทายที่น่าสนใจ เราลองมาเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเราจะตามหาชีวิตนิรันดรได้อย่างไร?  ⌫⌫  ⌫  ⌫  


เจาะลึกพิเศษ...โดย ทีมสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ก็เพราะ “ยอแซฟ” ทำให้เกิดอะไรดีๆ มากมายในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯของเราครับ เริม่ ต้นจากวัดในอัครสังฆมณฑล กรุ ง เทพฯ วั ด ที ่ ม ี น ามชื ่ อ “ยอแซฟ” วั ด นั ก บุ ญ ยอแซฟ ตรอกจันทน์, วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี, วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา อยู่ติดกับวัด ก็มีโรงเรียน ทั้งของอัครสังฆมณฑล ของ คณะนั ก บวช เท่ า ที ่ น ั บ ได้ ก็ ม ี โรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั ม ภ์ สามพราน, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี, โรงเรียนยอแซฟ อยุ ธ ยา, โรงเรี ย นยอแซฟ อู ่ ท อง, โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟ คอนแวนต์, โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา, โรงเรียน เซนต์โยเซฟ บางนา, โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ส่วนสถานที่ ฝึกอบรมบรรดาสามเณร ก็ที่นี่เลยครับ สามเณราลัยนักบุญ ยอแซฟ (บ้านเณรเล็ก) ส่วนรายนามพระสังฆราชทีม่ ศี าสนนาม ยอแซฟ เริม่ จากพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวสิ ยั (สังฆมณฑลอุดรธานี) พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย (พระสงฆ์กรุงเทพฯ เป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์) พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ (พระสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมา) พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล (พระสังฆราชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี) และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ (พระสงฆ์ กรุ ง เทพฯ ที ่ เ ป็ น พระสั ง ฆราชเกี ย รติ ค ุ ณ ) ส่วนพระสงฆ์ ใ นอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ ที ่ ใ ช้ น ามนั ก บุ ญ ยอแซฟ มีจำนวนทัง้ สิน้ 23 องค์ครับ นักบุญยอแซฟ เป็นใคร ทำไมถึงได้มีบทบาทสำคัญขนาดนี้ นักบุญยอแซฟ เป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่านจะได้สามารถแลเห็นความเป็นจริงของการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ทัง้ จะได้สามารถค้นพบความยิง่ ใหญ่ของความเป็นจริงทีต่ ำ่ ต้อยนัน้ ซึง่ พระเจ้าได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับบันดาล ให้แผนการช่วย มนุษย์ให้รอดได้สำเร็จไป นักบุญยอแซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมคนสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพราะท่านได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริงๆ และโดยอาศัยความเชื่อนี่เอง ที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึง่ บัดนีไ้ ด้สำเร็จเป็นความจริงขึน้ มาแล้วใน “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด” พระวรสารได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ ของท่านว่า ท่านเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานในแผนการณ์แห่งความรักของพระบิดาเจ้า พร้อมกับหน้าที่พิเศษที่ท่านได้รับมอบหมาย ในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า ความศรัทธาภักดีและการเคารพให้เกียรติที่บรรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญยอแซฟ ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับงานอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์และใน เวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ด้วย นามนักบุญ ยอแซฟ นัน้ สำคัญไฉน ดังทีผ่ มได้กล่าวมาทัง้ หมด ว่าท่านเป็นผูม้ บี ทบาทสำคัญ อัครสังฆมณฑลจึงเลือก ให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ดูแลทั้งวัด โรงเรียน และพระสงฆ์ เกือบส่วนใหญ่ก็มีศาสนนามนักบุญยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์ รวมถึง สัตบุรุษเป็นจำนวนมาก ก็เลือกศาสนามยอแซฟนี้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของนักบุญองค์อุปถัมภ์ที่มีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมากครับ กระนั้นก็ดี ยังได้รวมถึงพระสังฆราชหลายองค์ ที่ผมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นครับ คงเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ วันที่ 19 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารียม์ ารีย์ เรายังคิดถึงสิ่งดีๆ อีกมากมาย ลองคิดดูนะครับว่า ตึกที่สูงย่อมตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง ผมอยากให้ลูกๆ ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ของเราทุกๆ ท่าน คิดถึง พระสังฆราชท่านหนึง่ ท่านได้ปรู ากฐานไว้กบั บรรดาสามเณร จิตตารมณ์ทท่ี า่ นสอน “เป็นเณร เพื่อเป็นพระสงฆ์” มิใช่จุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น   ⌫⌫  ⌫  ⌫ 


แน่นอนครับที่ผมจะกล่าวไม่ใช่ใครอื่นครับ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ (พระสงฆ์กรุงเทพฯที่เป็น พระสังฆราชเกียรติคณ ุ ) นามนักบุญยอแซฟของท่าน น่าจะมีความเกีย่ วโยงสัมพันธ์กบั บ้านเณรยอแซฟทีผ่ า่ นมาในฐานะทีท่ า่ น เป็นอธิการต่อจากคุณพ่อฮั้วเซี้ยงซึ่งได้รับเลื่อนพระสมณศักดิ์เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2516 ถึง 19 เมษายน พ.ศ.2519) ท่านเป็นอธิการบ้านเณรคนที่ 3 ครับ มาหวนรำลึกถึงประวัตขิ องท่านอีกครัง้ ครับ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.1935 ทีจ่ งั หวัดอยุธยา เป็นสัตบุรษุ วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก เป็นบุตรของนายมีคาแอล สวัสดิ์ และ นางอันนา สง่า ศุระศรางค์ ท่านเป็นลูกคนที่ 7 ในจำนวน 9 คน จากครอบครัว ที่มี ความเชือ่ มัน่ ในศาสนาคาทอลิกครอบครัวหนึง่ ท่านมีพช่ี ายซึง่ บวชเป็น พระสงฆ์ 2 องค์ คือ คุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ (เสียชีวติ ไปแล้ว) และคุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ (ปัจจุบัน ลาเกษียณ และพักประจำบ้านพักอับราฮัม) ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ.1962 ที่ บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยพระคาร์ดนิ ลั เปโตร อากายาเนียน ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี ค.ศ.1970 - ค.ศ.1971 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก, ค.ศ.1970 - ค.ศ.1971 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ หัวตะเข้, ค.ศ.1971- ค.ศ.1973 เจ้าอาวาสวัดซางตาครูส้ กุฎีจีน, ค.ศ.1976 - ค.ศ.1979 เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน, ค.ศ.1979 - ค.ศ.1983 เจ้าอาวาสอาสนวิหาร อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ท่านได้รับหน้าที่สำคัญในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือตำแหน่งอุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ.1983 - ค.ศ.1986 และได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ประมุขปกครองสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1986 และรับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1987 เวลา 9.30 น. ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร สำนักวาติกนั กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ท่านทำงานเป็นพระสังฆราชในสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเวลา 22 ปี ก่อนขออนุญาตลาเกษียณจากองค์สมเด็จ พระสันตะปาปา เนือ่ งจากสุขภาพและอายุทม่ี ากขึน้ ปัจจุบนั ท่านกลับมาพักภารกิจใหญ่ และใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ณ บ้านอับราฮัม สามพราน จ.นครปฐม สำหรับคติพจน์ของท่านคือ “Sic Nos Amantem” ซึง่ แปลตามตัวอักษรว่า “พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี”้ และโอกาสนี้ เราคิดถึงวัด โรงเรียน และบ้านเณรยอแซฟแล้ว เราก็คดิ ถึงท่านเป็นพิเศษครับ

ในโอกาสฉลองศาสนนาม “ยอแซฟ” ผมยังอยากให้พี่น้องคิดถึงท่านเป็นในฐานะพระสงฆ์กรุงเทพฯ คนหนึ่งเช่นกัน ภาพที่ผมตรึงใจเมื่อได้เห็นกิจกรรมที่ผมคิดเอาเองนะครับว่า (ท่านอยากทำเมื่อหลายปีก่อน แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ) ไม่ว่าจะเป็น การไปเยีย่ มเยียนสัตบุรษุ ไปร่วมงานฉลองวัดต่าง และแต่ละทีท่ ท่ี า่ นไป ท่านได้นำพระพรแห่งความเรียบง่าย สุขมุ ของท่าน นักบุญยอแซฟ แบบฉบับทีจ่ บั ต้องได้ มายังพีน่ อ้ งทุกๆ ท่าน เป็นเวลากว่า 20 ปีครับทีเ่ ราลูกๆ อาจจะลืมไปว่า ท่านเองก็เป็น พระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา วันนี้ท่านกลับมาบ้านของเราครับ จะคิดถึงท่านเป็นพิเศษครับ และโอกาสนี้ ขอส่งความสุขในโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ สำหรับพระสงฆ์ และสัตบุรษุ ขอท่านนักบุญยอแซฟ อวยพระพรเป็นพิเศษครับ “นักบุญยอแซฟ” ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูพ ้ ทิ กั ษ์พระศาสนจักร สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ทรงกล่าวในสารสถาปนาว่า “ท่านนักบุญเป็นผูป้ กป้องพระคริสตศาสนา เป็นผูป้ อ้ งกันพระศาสนาจักรซึง่ เป็นทีพ ่ ำนัก ของพระเป็นเจ้า และเป็นพระราชัยของพระองค์ ณ แผ่นดิน” ขอท่านนักบุญยอแซฟ ช่วยวิงวอนเพื่อพระศาสนจักรของเรา ด้วยเทอญ อาแมน  ⌫⌫  ⌫  ⌫  


บอกข่าวเล่าสาร     

ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร และโปรดศีลกำลัง นักเรียน เขต 3 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธมี สิ ซาบูชา ขอบพระคุณ โอกาสฉลองธรรมาสน์นกั บุญเปโตรและพิธโี ปรดศีลกำลังให้กบั เด็กนักเรียนในเขต 3 จำนวน 44 คน มีพระสงฆ์จำนวน 10 องค์ และสัตบุรษุ จำนวนมาก

พิธมี สิ ซาปลงศพคุณพ่อยัง ปอล ลังฟังต์ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10.00 น. พระอั ค รสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ เกรี ย งศั ก ดิ ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อ ยัง ปอล ลังฟังต์ ร่วมกับคณะสงฆ์ และบรรดาสัตบุรษุ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน เขต 3 จัดการอบรม “การ เจริญชีวติ ตามพระวาจา” วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2010 เขต 3 จัดการอบรม การเจริญชีวติ ตามพระวาจา มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม ครัง้ นี้ จำนวน 197 คน โดย เชิญพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี ด ารุ ณ ศี ล เป็นวิทยากรในการอบรม ครัง้ นี้ ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก วันเสาร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ร่วมกับพระสงฆ์และสัตบุรษุ จำนวนมาก

ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10.00-12.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้าร่วมประชุมสภาภิบาลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อ ประกาศแต่งตัง้ สมาชิกสภาภิบาลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสำนักมิสซัง อบรมฟืน้ ฟูจติ ใจคริสตชนใหม่ รุน่ ที่ 1-8 และพิธเี ลือกสรร วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09.00–16.00 น. วัดเซนต์หลุยส์ จัด “อบรมฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่” จำนวน 20 คน และรับศีลกำลัง 1 คน พร้อมทั้งเชิญคริสตชนใหม่ที่ได้ ผ่านกระบวนการรับผู้ใหญ่ (RCIA) จากรุ่นที่ 1-7 มาร่วมใน ครัง้ นีด้ ว้ ย เวลา 17.30 น. พิธมี สิ ซาพิธเี ลือกสรร สำหรับคริสตชน สำรอง ทีจ่ ะรับศีลล้างบาปในวันเสาร์ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ จ่ี ะถึงนี้

  ⌫⌫  ⌫  ⌫ 


ประชุมพระสังฆราชโฟโคลาเร เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2010 คณะโฟโคลาเรจัดการประชุม All Asia Meeting of Bishops Friends of the Focolare Movement Communicating...God Love the New Evangelization Today ณ บ้านธารพระพร ของคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน ทีต่ ง้ั อยูซ่ อยศรีเสถียรติดกับโรงเรียน มารียอ์ ปุ ถัมภ์ และมีประชุมทีศ่ นู ย์ฝกึ อบรมงานอภิบาลบ้านผูห้ ว่าน โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ ฯพณฯ เอกอัครสมณทูตวาติกนั ประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมในการประชุมครัง้ นีด้ ว้ ย

พิธีเลือกสรรผู้เตรียมเป็นคริสตชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จดั พิธเี ลือกสรรผูเ้ ตรียมเป็นคริสตชน ในเทศกาลมหาพรต สัปดาห์ท่ี 1 ประชุม-สัมมนาพัฒนาบุคลากร แผนกส่งเสริม วันอาทิตย์ท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2010 ในพิธมี สิ ซาฯ เวลา 08.30 น. โดยมีคณ ุ พ่อสุรสิทธิ์ ชุม่ ศรีพนั ธุ์ ชี ว ิ ต ครอบครั ว (สชค.) อั ค รสั ง ฆมณฑล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม และคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม ร่วมพิธดี ว้ ย กรุงเทพฯ แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) ซึง่ มีผเู้ ข้าพิธเี ลือกสรรผูเ้ ตรียมเป็นคริสตชน จำนวน 21 คน พร้อมกับพ่อแม่อปุ ถัมภ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุม-สัมมนา ประชาสัมพันธ์... พัฒนาบุคลากร ที่บ้านสวนยอแซฟ สามพราน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมฉลอง 25 ปีชวี ติ สงฆ์ ของคุณพ่อแอนโทนี บัณฑิตย์ นครปฐม เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2010 มีกลุ่ม ประจงกิจ, คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม, คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจพ ิ งษ์, คณะทำงานของส่ ง เสริ ม ชี ว ิ ต ครอบครั ว ซึ ่ ง คุณพ่อโทมัส ศิรพ ิ จน์ สกุลทอง (วันเดือนปีบวช 21 เมษายน 1985 บวช โดยพระคาร์ดนิ ลั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ทีมพิธีกร ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน) และขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชา ทีมอภิบาล และทีมประสานงาน จำนวน 55 คน ขอบพระคุณวันพฤหัสฯศักดิส์ ทิ ธิ์ พิธรี อ้ื ฟืน้ คำสัญญาของการเป็นสงฆ์ และเสกน้ำมันศักดิส์ ทิ ธิ์ มาประชุม-สัมมนากันเพือ่ ทบทวนและวางแนวทาง ในการทำงานให้กา้ วหน้าและพัฒนาต่อไป ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2010 เวลา 09.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ปฏิทนิ กิจกรรม เดือนมีนาคม 2010 2-3 มี.ค. 10 -11 มี.ค. 13 มี.ค. 14 มี.ค. 14-16 มี.ค. 15 มี.ค. 16 -18 มี.ค. 18 มี.ค. 18-21 มี.ค. 19-21 มี.ค. 22-24 มี.ค. 27 มี.ค. 27 มี.ค. 28 มี.ค.- 25 เม.ย. 29-31 มี.ค.

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประชุมการจัดการโรงเรียนและทีด่ นิ ของสังฆมณฑล ห้องประชุม 5 บ้านผูห้ ว่าน ฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ประจำเดือนมีนาคม ห้องประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน ฟืน้ ฟูจติ ใจสภาภิบาลและสัตบุรษุ วัดซางตาครูส้ ห้องประชุม 5 เวลา 07.00-16.30 น. บ้านผูห้ ว่าน ฉลองสามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน (บ้านเณรเล็ก) เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู ประธาน ฟืน้ ฟูจติ ใจพระสังฆราช ห้องประชุมชัน้ 8 บ้านผูห้ ว่าน ประชุมพระสงฆ์ เขต 3 วัดนักบุญหลุยส์ มารี กรีญองเดอ มงฟอร์ต บางแค ประชุมสภาพระสังฆราช ห้องประชุม 1 เวลา 09.00-16.00 น. บ้านผูห้ ว่าน ประชุมกรรมการบริหาร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เวลา 09.30 น. สำนักมิสซัง แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายปัสกา 2010 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจจิตตาภิบาล Y.CS. โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ห้องประชุม 5 บ้านผู้หว่าน เขต 4 ฝึกอบรมการจัดทำเวบไซต์ โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. เปิดค่ายคำสอนภาคฤดูรอ้ น ปีท่ี 19 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน เขต 6 ฝึกอบรมการจัดทำเวบไซต์ โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ⌫⌫  ⌫  ⌫  


เกร็ดความรูค้ ำสอน...คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

สวัสดีพี่น้องที่รัก เราเข้าสูเ่ ทศกาลมหาพรตซึง่ เป็นเทศกาลแห่งการ เตรียมตัว ปรุงแต่ง พิจารณาชีวติ ของเราเพือ่ การฉลอง ปัสกาในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2553 แล้ว พระศาสนจักรพยายามส่งเสริม สนับสนุนให้บรรดา คริสตชนได้ใช้ช่วงเวลานี้อย่างดี เข้มข้นขึ้น ไม่ว่า จะมีการเชิญชวนให้ทำพลีกรรม ถือศีลอดอาหาร ตามวันที่กำหนด, สวดภาวนาเป็นพิเศษเสมอ การ เดินรูป 14 ภาคเพือ่ ช่วยเสริมความศรัทธา, สนับสนุน ให้มีการให้ทานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งเรา ต่างก็คุ้นเคยดีกับกระปุกมหาพรตฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ รายรอบอยูข่ า้ งตัวเรา ขอให้เราพยายามปฏิบตั ติ ามที่ พระศาสนจักรแนะนำ สิง่ ต่างๆ เหล่านีส้ ามารถช่วยเรา ให้ผา่ นเทศกาลมหาพรตนีอ้ ย่างมีคา่ และเกิดผลดีจริงจัง ในชีวิตคริสตชนของเรา เทศกาลมหาพรตจึงเป็น เทศกาลทีต่ อกย้ำความหวัง และความไว้ใจทีเ่ รามีตอ่ พระเป็นเจ้าของเรา ขอให้เราดำเนินชีวติ ด้วยความ รอบคอบ และเคร่งครัดกับชีวติ ของเราเป็นพิเศษด้วย เดือนมีนาคมนีเ้ องยังมีสง่ิ ทีน่ า่ พิจารณาเป็นพิเศษ อีก วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล ในสารฯ ของเรา ฉบับนีไ้ ด้แนะนำองค์กรทีท่ ำงานเพือ่ สตรีมงี านหลายอย่าง หลายแง่มมุ ทีท่ ำอยู่ ไม่วา่ จะเป็นการเยีย่ มเยียนผูต้ อ้ งขัง ในหลายๆ เรือนจำการช่วยเหลือสตรีที่ถูกเอาเปรียบ ฯลฯ เราต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าทีอ่ ย่างน้อยยังมีคริสตชน บางกลุ่มสนใจและอุทิศตัวเพื่องานพัฒนาสตรีใน อัครสังฆมณฑลของเราอย่างต่อเนือ่ ง แน่นอนอย่างน้อย ทีส่ ดุ เราก็สามารถป็นกำลังใจให้โดยภาวนาเพือ่ พวกเขา และพร้อมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือเมือ่ มีโอกาสด้วย เรายังมีการฉลองนักบุญยอแซฟ ซึง่ มีพระสังฆราช หลายองค์ พระสงฆ์ สัตบุรษุ เป็นจำนวนมากทีใ่ ช้นาม ชือ่ นีเ้ ป็นองค์อปุ ถัมภ์ให้เราภาวนาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ อดีต ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึง่ ปัจจุบนั พักอยูท่ บ่ี า้ น อับราฮัม สามพราน ท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ มากมายต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเราและ พวกเรายังสำนึกในพระคุณของท่านเสมอ อีกท่าน คือพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งเคยทำงานใน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะ งานด้านเมตตาจิต พวกเราภาวนาให้พระคุณเจ้า ทั้งสองเป็นพิเศษ พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรษุ ในโอกาศฉลองศาสนามยอแซฟนีด้ ว้ ย พีน่ อ้ งทีร่ กั เทศกาลมหาพรตอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ บางคนรูส้ กึ ว่ามีภาระมากขึน้ เมือ่ ต้องทำกิจศรัทธาต่างๆ มากขึ้นต้องทำพลีกรรม เสียสละมากขึ้น แต่สำหรับ ผู้ที่ยินดีดำเนินชีวิตอย่างดีในช่วงนี้ กลับเป็นโอกาส ให้ชีวิตของเขาดีขึ้น มีผู้กล่าวว่า “เส้นผมสองเส้น ในถ้วยกาแฟ ก็มากเกินไป แต่เส้นผมสองเส้นบนศีรษะ มันกลับน้อยเกินไป” แล้วสำหรับเราล่ะช่วงเวลา 40 วัน นี้มันมากเกินไป หรือน้อยเกินไป มันคงจะขึ้นอยู่กับ ว่าเราใช้มนั อย่างไร ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน

“สัปดาห์ศกั ดิส์ ทิ ธิ”์ (Holy Week) โดยเฉพาะ “ตรีวารปัสกา” (Easter Triduum, Paschal Triduum) สำหรับคริสตชน ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในรอบปีช่วงดังกล่าวทำให้เราอุทิศตนให้กับประวัติศาสตร์แห่งความรอดของ มนุษยชาติ นี่คือโอกาสอันดีที่ทำให้เราร่วมระลึกถึงพระมหาทรมาน การ สิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ในตรีวารปัสกา เรามีพิธีกรรมสำคัญหลายอย่าง ช่วงเช้าของวันพฤหัส ศักดิ์สิทธิ์ มีการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 3 ประเภท ได้แก่ น้ำมันสำหรับ เจิมคนไข้ (Oleum Infirmorum) น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน (Oleum Catechumenorum) และน้ำมันคริสมา (Sanctum Chrisma) นอกจากนีบ้ รรดาพระสงฆ์จะรือ้ ฟืน้ คำสัญญาแห่งการเป็นสงฆ์ นีเ่ ป็นพิธกี รรมที่ สำคัญมากๆ เพราะพระสงฆ์แต่ละองค์จะได้ร่วมกันยืนยันความรักที่มีต่อ พระคริสตเจ้าอีกครั้ง ช่วงเย็นของวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เราจะระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้ง ศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทคือบัญญัติแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้ กับผู้ติดตามพระองค์ทุกคน ดังนั้น ในวันดังกล่าว เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทานของขวัญล้ำค่านี้ เช่นเดียวกัน เรายังต้อง มาร่วมกันเฝ้าศีลมหาสนิท เพื่อรำลึกถึงชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูทรงกระทำ ที่สวนเกทเสมานี วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เรามาร่วมในพระมหา ทรมานของพระเยซูบนไม้กางเขน เราจะไตร่ตรอง ความหมายของถ้อยคำทีว่ า่ “โลหิตแห่งพันธสัญญา ที ่ ห ลั ่ ง ออกมาเพื ่ อ คนจำนวนมาก” พระเจ้า ไม่เพียงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยงั ทรงยอมตาย เพื่อชำระบาปผิดของเรา ฉะนั้น วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ จึ ง เป็ น วั น ที ่ เ หมาะสมมากๆ ที ่ จ ะเสริ ม สร้ า ง ความเชื ่ อ ความหวั ง และความกล้ า ที ่ จ ะแบก กางเขนอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื ่ อ จะได้ ต ื ่ น เฝ้ า รอการเสด็ จ กลั บ คื น พระชนม์ ใ น คืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสว่างได้มีชัยความมืด (ความตาย) ขอให้ทกุ คน เตรียมจิตใจอย่างดี เพื่อเราจะได้มาร่วมประกาศ การสมโภชปัสกา ด้วยความชื่นชมยินดี โดยพร้อมเพรียงกัน              ⌫⌫             ⌫ ⌦                         ⌫  ⌫                         

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม ปี 2010

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม ปี 2010

Advertisement