Page 1

⌫⌫  ⌫    



ที่ ลส. 221/52

14 พฤษภาคม 2009

เจริญพรมายังบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และพีน่ อ้ งคริสตชนแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนือ่ งด้วย ในฐานะพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดีทป่ี ระกาศให้พน่ี อ้ ง ได้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงพระกรุณาอนุญาตให้ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่ออัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ณ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.2009 เป็นต้นไป และในวันเดียวกัน องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตัง้ พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นผูส้ บื ตำแหน่งประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต่อไป วันนี้จึงเป็นวันดี วันแห่งพระพรของพระเจ้า ที่ทรงโปรดประทานนายชุมพาบาลองค์ใหม่แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา ดังนัน้ จงร้องเพลงบทใหม่สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี ความเป็นน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน ความมีนำ้ ใจดี ความเสียสละ ความเพียรอดทน ไมตรีจติ และมิตรภาพ และการอุทศิ ตน เพือ่ พันธกิจของพระเจ้า ของสมาชิกทุกภาคส่วนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอดเวลา 36 ปี เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าและประเสริฐยิง่ เป็นทีซ่ าบซึง้ และประทับใจเป็นอย่างมาก จึงขอได้รบั การขอบคุณ จากใจจริง และพระพรจากพระเจ้าโดยทัว่ กัน สิง่ ดีงามเหล่านีท้ ท่ี กุ คนประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ก็ขอให้ดำเนินและเจริญงอกงามยิง่ ๆ ขึน้ ต่อๆ ไปในอนาคต ทัง้ นี้ เพือ่ พระราชัยและพระเกียรติมงคลของพระเจ้าจะได้เป็นทีป่ ระจักษ์แจ้งในสังคม แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีร่ กั ของพวกเราทุกคน คำพูดใดๆ และกิจการใดๆ ทีเ่ ป็นเหตุให้ผใู้ ดก็ตาม เกิดขัดข้องหมองใจ โปรดให้อภัย และคำภาวนา และความปรารถนาดีใดๆ ก็ตามทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั ใช้น้ี ขอน้อมรับไว้ดว้ ยความเต็มใจ และขอบคุณ ขออำนวยพร พระคาร์ดนิ ลั (ม.มีชยั กิจบุญชู) พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สัมภาษณ์

เจาะลึกพิเศษ

เกร็ดความรูค้ ำสอน

ภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ (น.2)

36 ปี ผูน้ ำแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู (น.4)

ภาษีบาป (น.8)


สัมภาษณ์...ทีมงานสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณะภคินีพระหฤทัยถือกำเนิดมาในพระศาสนจักร

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นคณะนักบวชพืน้ เมือง ทีข่ น้ึ อยูก่ บั อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถือกำเนิดขึน้ มาในปี ค.ศ.1897 โดยคุณพ่อ อาลอยซีอสุ อัลฟองส์ ดอนท์ หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “คุณพ่อปีโอ” ซึง่ เป็นพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศ แห่งกรุงปารีสเชื้อสายเบลเยี่ยม และเป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของพระศาสนจักรในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมาย เพือ่ รับใช้ประชากรของพระเจ้า โดยเป็นผูช้ ว่ ยพระสงฆ์ในงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ ของวัด (เทียบ ธว. 4) ในชือ่ “คณะภคินรี กั ไม้กางเขน” หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “ภคินสี ามเสน” ตามสถานทีต่ ง้ั ของอาราม ภคินคี ณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้รบั เชิญมาเป็นผูช้ ว่ ยอบรมวางรากฐานด้าน ชีวติ นักบวชให้แก่คณะในปี ค.ศ.1900 โดยมีคณ ุ แม่เซราฟิน เดอ มารี เป็นอธิการิณคี นแรก ภคิ น ี เ ซนต์ ป อล เดอ ชาร์ ต ร ได้ อ ยู ่ ก ั บ คณะเป็ น เวลา นานถึง 50 ปี ฯพณฯ พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ประกาศรับรองเป็นคณะนักบวชทีถ่ กู ต้อง ของพระศาสนจักรในปี ค.ศ.1957 (พ.ศ.2500) และมอบนามแก่คณะว่า “คณะภคินี พระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ” ชื่อนี้ได้รับการเปลี่ยนให้ชัดเจนขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่ ของคณะปี ค.ศ.1990 เป็น “คณะภคินพ ี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ” อันเป็น ชื่อทางการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ขอกล่าวถึงความต้องการของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น ซึ่งเกี่ยวพัน กับความเป็นมาของคณะนี้ เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศมิสซัง และมีเพียงมิสซังเดียว คือมิสซังสยามหรือมิสซังไทย เป็นมิสซังแรกที่คณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส มาทำการเผยแผ่พระศาสนา นโยบายในระยะแรกๆ ของการเผยแผ่พระศาสนาในประเทศไทย มุง่ ทีจ่ ะสร้างชุมชนคริสตชนทีม่ วี ดั และโรงเรียนควบคูก่ นั ไป เพราะการศึกษาของประเทศไทยในสมัยนัน้ ยังไม่เจริญ จึงถือว่า การเปิดโรงเรียนของวัดจะช่วยให้เด็กได้รับการศึกษา และเป็นโอกาสอันดีที่แทรกพระธรรมคำสอนให้แก่เด็กทั้งต่างศาสนา และคาทอลิกที่เรียนในโรงเรียนของวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระศาสนาให้แก่เด็กไทย นอกจากนั้น พระสงฆ์ มิชชันนารียงั ประสบปัญหาอืน่ ๆ ในด้านสาธารณสุขพืน้ ฐาน เป็นต้นในเรือ่ งอาหารขาดแคลน ไม่สะอาด เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุง่ ห่ม   ⌫⌫  ⌫    


ให้เกิดภาวะแพ้อาหาร แพ้อากาศ ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของพระสงฆ์ไม่ดี ทำงานได้ไม่นาน ก็ถึงแก่มรณภาพ ดั้งนั้นการพยายามจัดตั้งคณะนักบวชพื้นเมืองขึ้น ของผู้ก่อตั้งคณะในสมัยนั้น ก็เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้า โดยทำงานให้วัด สอนคำสอน อบรมดูแลเด็กในวัดและโรงเรียน

จิ ต ตารมณ์ ข องคณะ คื อ จิตตารมณ์ของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ภคินียึดเอาดวงพระหฤทัย ของพระองค์เป็นแหล่งพลัง และแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรัก ความสุภาพ และใจอ่อนน้อมพร้อมที่จะน้อมรับทุกสิ่งเป็นพลีบูชาเพื่อความรอดของมนุษย์ (ธว. 5) ภารกิจของคณะ คือ ภคินรี บั ใช้ประชากรของพระเจ้า โดยเป็นผูช้ ว่ ยพระสงฆ์ในงานแพร่ธรรมด้านต่างๆ ของวัด เป็นต้น ด้านการสอนคำสอน ด้านการศึกษา

ด้านแม่บ้าน

ด้านสังคมพัฒนา

และงานอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจักร (เทียบธว. 6) ปัจจุบันคณะส่งภคินีไปช่วยงานแพร่ธรรมตามวัดใน 4 สังฆมณฑล ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 25 แห่ง สังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 แห่ง สังฆมณฑลนครสวรรค์ 2 แห่ง และสังฆมณฑลราชบุรี 1 แห่ง รวมทั้งงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ยากจน 4 แห่ง ที่บ้านพระหฤทัย ดอนเมือง พระหฤทัยพัฒนเวศม์ พระหฤทัยสวรรคโลก บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง และงานพัฒนาเยาวชนกลุม่ เสีย่ งทีบ่ า้ นร่มเย็นคุณพุม่ นครชัยศรี อีก 1 แห่ง นอกนั้นคณะยังรับผิดชอบงานสงเคราะห์ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีบ่ า้ นหทัยการุณย์ ฉะเชิงเทรา งานช่วยเหลือชุมชนแออัดอีก 1 แห่งทีเ่ ขต หนองแขมและงานอภิบาลเยาวชนกลุม่ ชาติพนั ธุข์ องสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 แห่ง คือทีบ่ า้ นนาซาแรธ เชียงใหม่และอรุโณทัย ลำปาง

สมาชิกปัจจุบนั ภคินจี ำนวน 173 คน นวกเณรี 2 คน โปสตุลนั ต์ 2 คน มหาธิการิณี ซิสเตอร์มารีอา เชลียง เวชยันต์ ทีอ่ ยู่ อารามพระหฤทัย 94 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย โทรฯ 0-2249-0054, 0-2249-6643 โทรสาร 0-2671-1543 สนใจขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ทอ่ี ารามหรือติดต่อทาง www.shb.or.th  ⌫⌫  ⌫     


เจาะลึกพิเศษ..ทีมงานสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2009 ที่ผ่านมา องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงพระกรุณา อนุญาตให้พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู พระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พ้นจากหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ เปรียบเหมือน ฤดูกาลของชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สารอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ เมือ่ พระคุณเจ้า เปิดใจให้สมั ภาษณ์ เกีย่ วกับวาระทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป “ก่อนอืน่ ให้พวกเราเข้าใจด้วยว่า กฎหมายของพระศาสนจักร มาตรา 401 ข้อที่ 1 มีระบุไว้วา่ ในบรรดาพระสังฆราชทัง้ หลายของ พระศาสนจักรคาทอลิกในโลก เมือ่ มีอายุถงึ 75 ปี แล้ว มีสทิ ธิทจ่ี ะ เสนอใบลาต่อพระสันตะปาปาให้ทรงพิจารณา ในเรื่องของส่วนตัว เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ขณะนั้นมีอายุถึง 78 ปี ก็เห็นว่าสมควร หลังจาก ได้ปรึกษาหารือกับผูใ้ หญ่แล้ว จึงได้ทำหนังสือต่อองค์สมเด็จ พระสันตะปาปาแจ้งพระองค์ให้ทราบว่า บัดนี้ขออนุญาตให้ พระองค์ทรงพิจารณา ว่าถึงเวลาจะพ้นจากความรับผิดชอบใน ฐานะผู้ปกครอง หรือพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ หรือยัง ก็ได้รอคอยมาเป็นเวลา 2 ปี”

⌦ ⌫⌫ 

มีความรู้สึกว่า ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ระเบียบซึ่งพระศาสนจักรได้วางไว้ รู้สึกไม่ได้ตื่นเต้น รู้สึกไม่ได้เสียดาย และรูส้ กึ พร้อมจะพ้นจากความรับผิดชอบทีพ ่ ระเป็นเจ้ามอบหมาย พระศาสนจักรมอบหมายให้ดว้ ยความเต็มใจ เมือ่ ถึงวันที่ 14 ได้รบั หนังสือแจ้งผ่านทางพระสมณทูตวาติกนั ประจำประเทศไทย ก็ไม่ได้รสู้ กึ แปลกใจอะไร รูส้ กึ ว่าดีใจหรือเปล่า ส่วนหนึง่ ก็รู้สึกดีใจ ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปามีพระทัยดีได้โปรดอนุญาตให้พ้นจากหน้าที่ ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกในใจบ้างนิดๆ ว่าจะมี ผู้ใดมารับตำแหน่งนี้แทน นึกว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เมื่อพระสันตะปาปา ได้ทรงแต่งตั้งพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ทันทีก็รู้สึก สบายใจขึ้น

⌦   ⌫⌫ ⌫⌫  ⌫  เมื่อ 36 ปีที่แล้วเมื่อได้รับการทาบทามให้มารับตำแหน่งนี้ รู้สึกไม่สบายใจ และรู้สึกหนักใจค่อนข้างมาก แต่ในเมื่อผู้ใหญ่ของ พระศาสนจักร และพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แสดงออกอยากให้ถอื ตามพระประสงค์นำ้ พระทัยของพระเจ้า จึงได้นอ้ มรับ การเรียกและการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาในขณะนั้น และได้รับการอภิเษก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 1973 หวังว่าพระเป็นเจ้า ซึ่งมีน้ำพระทัยดี และทุกคนๆ จะพร้อมใจกันในการดำเนินงานของพระศาสนจักร ก็เป็นเครื่องบรรเทาใจ และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2009 ได้รับอนุญาตให้พ้นจากหน้าที่นี้ได้ ก็รู้สึกดีใจ เช่นเดียวกันขอบคุณพระเป็นเจ้า พระสันตะปาปาด้วย และขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา   ⌫⌫  ⌫    


         ⌫   ⌫                ⌫ ⌫       เราเชื่อในพระสัญญาที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่กับพระศาสนจักรบนโลกนี้ ตลอดไป” ก็เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงถือพระสัญญานั้น จะเป็นใครก็ตามทำหน้าที่ที่พระองค์ มอบหมายให้ พระศาสนจักรก็เดินหน้าต่อไป ในเวลาเดียวกันเมื่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รบั นายชุมพาบาลองค์ใหม่น้ี ซึง่ มีชอ่ื ว่า พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชนัน้ ท่านไม่ใช่ใครคนอื่น ท่านเป็นพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่านได้รู้จักกิจการงาน ของอัครสังฆมณฑล ท่านได้รว่ มงานกับองค์กรต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่านได้รว่ มงาน กับสภาพระสังฆราช ในประเทศไทยยาวนานพอสมควร รวมทัง้ ท่านได้ทำหน้าทีส่ ำคัญเป็นอธิการ ของบ้านเณรแสงธรรมเป็นระยะเวลาพอสมควร รวมทั้งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์ ประสบการณ์ต่างๆ หน้าที่ต่างๆ และความสามารถต่างๆ ของท่านก็เป็น ทีร่ จู้ กั แจ้งชัด จึงมัน่ ใจว่า ด้วยพระพรของพระท่านสามารถจะนำพาทำหน้าทีไ่ ด้อย่างดี และทำให้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพของเรา เจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้

 ⌫  ⌫   ก็ต้องบอกว่า พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ เราก็รู้จักท่าน เราได้ส่งเสริมท่านให้ได้รับการศึกษา ที่สูงขึ้น ให้ท่านได้รับหน้าที่ต่างๆ ในกิจการงานของพระศาสนจักรมาเป็นเวลายาวนาน ท่านมี ความสามารถ ท่านมีความรู้ ท่านมีจติ ใจมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับใช้พระเป็นเจ้า และพระศาสนจักร ฉะนั้นไม่มีข้อสงสัยในจิตใจอย่างใดในตัวพระคุณเจ้า ท่านก็รักพระศาสนจักร ท่านรัก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ยิ่งมั่นใจยิ่งขึ้นว่า “ท่านจะทุ่มเท ใช้ความพยายามโดยได้รับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และกิจการของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะดำเนินไปด้วยดี

⌫ ⌦  

หลังจากที่ได้มอบหมายตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ในวันที่ 16 สิงหาคมที่จะถึงนี้ สิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้อง สมาชิกของอัครสังฆมณฑล กรุ ง เทพฯ โดยทั ่ ว หน้ า คื อ ให้ เ ราขอบพระคุ ณ พระเป็ น เจ้ า ที ่ ไ ด้ ท รงโปรดประทาน นายชุมพาบาลคนใหม่ให้กบั เรา อยากจะบอกว่าขอบใจอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้ให้ ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา รวมทัง้ ขอบใจบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และคริสตชนทัว่ หน้า ทุกคน น้ำใจดี ความปรารถนาดีทพ ่ี น่ี อ้ งมีตอ่ ผูซ้ ง่ึ กำลังจะจากไปนัน้ โปรดได้รบั การขอบใจ อย่างแท้จริง และขอพระเป็นเจ้าโปรดอำนวยพระพรแก่อัครสังฆมณฑลของเราและแก่บรรดา สมาชิ ก ของพระศาสนจั ก รทุ ก คนมากขึ ้ น และขอให้ ท ุ ก คนรวมเป็ น น้ ำ หนึ ่ ง ใจเดี ย วกั น มีความเป็นเอกภาพในพระศาสนจักร และร่วมมือกับพระสังฆราชผูส้ บื ตำแหน่งองค์ใหม่น้ี มากยิง่ ๆ ขึน้ สำหรับลูกๆ ที่ยังคงคิดถึงพระคุณเจ้า สามารถไปพบพูดคุยกับพระคุณเจ้าได้เสมอ ที่ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน พระคุณเจ้าบอกทิ้งท้ายว่า “คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทุกคนถ้าปรารถนาทีจ่ ะไปพบ ไปคุย ไปสนทนา ก็ยนิ ดีตอ้ นรับเสมอ สมาชิกในพระศาสนจักร อยากจะไปพบไปคุยด้วย ก็ถือว่า เป็นน้ำใจอันดี เราต้องขอบใจเป็นอย่างมาก หวังว่า ความคิดถึง คำภาวนาทีจ่ ะมีตอ่ กันในอนาคต เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าและเป็นทีป่ ระทับใจมากๆ” สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจอยากจะฟังเสียงสัมภาษณ์ และอ่านเนื้อหาฉบับเต็มสามารถ อ่านได้ท่ี www.catholic.or.th ครับ  ⌫⌫  ⌫     


บอกข่าวเล่าสาร     

รำลึก 25 ปีพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จ เยือนประเทศไทย สภาพระสั ง ฆราชคาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทยร่ ว มกั บ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยจัดงาน ครบ 25 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยขององค์ ส มเด็ จ พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ฉลอง 25 ปีพระสงฆ์ ทีไ่ ด้รบั ศีลบวช และเปิดเสกอนุสาวรียน์ กั บุญเปโตร อนุสาวรีย์ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โดย พระคาร์ดนิ ลั โยเซฟ เซน เซ คีอนุ พระสังฆราชแห่งฮ่องกง ผูแ้ ทน พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นประธานในพิธมี สิ ซา บูชาขอบพระคุณ ร่วมกับบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และ สัตบุรุษจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฎิ ญ าณตนตลอดชี พ คณะภคิ ณ ี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เมือ่ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธานในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณร่วมกับ คณะพระสั ง ฆราช และพระอั ค รสั ง ฆราช เปนนักคีโอ ฯพณฯ เอกอัครสมณทูตวาติกนั ประจำประเทศไทย โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช พัชรสมโภช คณะ ภคินเี ซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ พร้อมด้วยพระสงฆ์กว่า 121 องค์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรษุ จำนวนมาก พิธอี ำลา และขอบคุณ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ ี 17 พฤษภาคม 2009 เวลา 13.00 น. ชมรมฆราวาส เขต 2 ได้จดั พิธอี ำลาและขอบคุณ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ประธาน ชมรมฆราวาสเขต 2 และคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทีไ่ ด้ดแู ลกิจการชมรมฆราวาสเขต 2 มาตลอด ระยะเวลา 3 ปีทผ่ี า่ นมา ณ ห้องประชุมวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ประชาสัมพันธ์...

สัมมนาสามเณรใหญ่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6–9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สามเณรใหญ่ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 26 คน และ สั ม มนาฟื ้ น ฟู ช ี ว ิ ต ครอบครั ว (ฟฟ.1) พระสงฆ์ผู้ดูแลได้ไปเข้าเงียบและสัมมนาประเมินผล รุ่นที่ 120 ร่วมกันที่ อุทัย ริเวอร์ เลค รีสอร์ท จ.อุทัยธานี ปัจจุบัน แผนกส่งเสริมชีวติ ครอบครัว (สชค.) อัคร สามเณรใหญ่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีก่ ำลังศึกษา สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิต อยูใ่ นบ้านเณรใหญ่แสงธรรม มีจำนวนทัง้ สิน้ 19 คน ชัน้ ปี ครอบครั ว (ฟฟ.1) รุ ่ น ที ่ 120 ที ่ บ ้ า นสวน 1 จำนวน 2 คน, ชัน้ ปี 2 จำนวน 3 คน, ชัน้ ปี 3 จำนวน ยอแซฟ สามพราน นครปฐม เมือ่ วันที่ 15-17 2 คน, ชัน้ ปี 4 จำนวน 4 คน, ชัน้ ปี 5 จำนวน 4 คน, ชัน้ ปี 6 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา จำนวน 3 คน และ ชัน้ ปี 7 จำนวน 1 คน   ⌫⌫  ⌫    

อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ มีความ ยินดี ขอเชิญบรรดา พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องทุกท่าน ร่วมงานฉลอง เปิ ด และเสกวั ด นั ก บุ ญ คลารา (เดิมบางนางบวช) วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2009 เวลา 10.30 น. พิ ธ ี ม ิ ส ซาบู ช า ขอบพระคุ ณ โดย พระคาร์ ด ิ น ั ล ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู


ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2009 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธาน ในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ และพระสงฆ์ ท ี ่ ฉ ลองครบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ในโอกาสฉลองวัดพร้อม ด้วยพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและ สัตบุรุษจำนวนมาก

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เมือ่ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2009 เวลา 19.00 น. พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสั ง ฆราชสั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ เป็ น ประธาน ในพิ ธ ี ม ิ ส ซาบู ช าขอบพระคุ ณ โอกาสฉลองวั ด แม่พระฟาติมา ดินแดง พร้อมด้วยพระสงฆ์ที่ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ และสัตบุรุษจำนวนมาก โดยช่วงเช้าวันเดียวกันนี้มีพิธีฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ อดีตเจ้าอาวาสวัดด้วย

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2009 เวลา 10.00 น. คุณพ่อประสาน คูรตั นสุวรรณ เจ้าอาวาส วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค ได้เชิญคุณพ่อบุญเสริม เนือ่ งพลี เป็นประธานในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดพร้อมด้วยพระสงฆ์ ก ว่ า 10 องค์ และบรรดาคณะบราเดอร์คณะเซนต์คาเบรียล และ สัตบุรุษจำนวนมากและโอกาสเดียวกันนี้ร่วมฉลอง 25 ปีชวี ติ สงฆ์ให้กบั คุณพ่อบุญเสริมด้วย ฉลอง 25 ปีชวี ติ สงฆ์ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2009 เวลา18.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ชูศกั ดิ์ สิรสิ ทุ ธิ์ เป็นประธาน ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสังฆราช ยอแซฟ สั ง วาลย์ ศุ ร ะศรางค์ พร้ อ มกั บ คณะพระสงฆ์ ท ี ่ ฉ ลองครบรอบ 25 ปี ช ี ว ิ ต สงฆ์ ซึง่ คุณพ่อวิจติ ต์ แสงหาญ เจ้าอาวาสวัดก็ครบรอบ ด้ ว ยมี พ ระสงฆ์ แ ละบรรดาสั ต บุ ร ุ ษ มาร่ ว มฉลอง ครบรอบ 25 ปี จำนวนมาก ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อบุญเสริม เนือ่ งพลี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2009 เวลา 10.00 น. สัตบุรุษวัดนักบุญโทมัส อัครสาวก ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณซอยนาคสุวรรณ ทีค่ ณ ุ พ่อบุญเสริมดูแลอยู่ ร่วมกันจัดฉลอง 25 ปีให้กับคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี มีบรรดาพระสงฆ์ที่ฉลองครบรอบ 25 ปี ชี ว ิ ต สงฆ์ ม าร่ ว มพิ ธ ี ใ นวั น นี ้ พ ร้ อ มด้ ว ย พระสงฆ์กว่า 13 ท่าน และบรรดาสัตบุรษุ จำนวนมาก

 ⌫⌫  ⌫     


เกร็ดความรูค้ ำสอน  

สารอัครสังฆมณฑลฯ ฉบับเดือนมิถนุ ายนนี้ มีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจน่าติดตามไม่นอ้ ย เรือ่ งแรกเป็น เรือ่ งของการประกาศแต่งตัง้ พระอัครสังฆราชใหม่ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คือ พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขึ้นดำรง ตำแหน่งแทนพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่ขอลาออกจาก ตำแหน่ง พระคุณเจ้า พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชัย กิจบุญชู ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ จะครบ 50 ปีในเดือนธันวาคมนี้ และในเดือน มิ ถ ุ น ายนนี ้ เ องก็ ค รบ 36 ปี แ ห่ ง การเป็ น พระสังฆราช และเป็นพระคาร์ดนิ ลั ครบ 26 ปี เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ทีผ่ า่ นมา นีเ้ อง เป็นทีป่ ฏิเสธไม่ได้วา่ พวกเราลูกๆ มีความ ผูกพันกับพระคุณเจ้าฯ อย่างมาก ถึงแม้เรา รั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจว่ า วั น หนึ ่ ง ก็ จ ะต้ อ งมี ก าร เปลี่ยนแปลง แต่แล้วเมื่อเวลามาถึงพวกลูก ก็รู้สึกใจหาย ตกใจ แต่ก็ทราบดีว่านี่เป็น น้ ำ พระทั ย ของพระเป็ น เจ้ า ที ่ ต ้ อ งการให้ พระคุณเจ้าฯ ได้พกั ผ่อนจากภาระอันหนักอึง้ ทีต่ อ้ งแบกรับด้วยความยากลำบากตลอดมา สิง่ ดีงามมากมายทีเ่ กิดขึน้ กับอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ของเราคงจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำและ ทำให้พวกลูกทุกคน ยังเคารพ รัก และคิดถึง พ่อผู้ใจดีผู้นี้ตลอดไป ในเวลาเดียวกันขอแสดงความยินดีกับ พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิ ท วาณิ ช ที ่ ไ ด้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง เป็ น พระ อัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระคุณเจ้าเป็นพระสงฆ์กรุงเทพฯ ซึง่ ก่อนหน้านี้ ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง ให้ เ ป็ น พระสั ง ฆราชแห่ ง สังฆมณฑลนครสวรรค์ การมารับตำแหน่ง ของพระคุณเจ้าถือเป็นภาระหนัก และมีความ รับผิดชอบมากมายรออยู่ พวกลูกยินดีตอ้ นรับ และพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับพระคุณเจ้า ในการทำงานของพระเสมอ เดือนนี้เป็นเดือนพระหฤทัย หลายวัด มี ก ารสวดบทพระหฤทั ย เป็ น พิ เ ศษ ขอให้ ทุกครอบครัวสวดบทภาวนาต่อพระหฤทัย เป็นพิเศษตลอดเดือนนี้ด้วยครับ

ภาษีบาป (Sin tax) เป็น คำเรียกอย่างไม่เป็นทางการของ ภาษีสุราและยาสูบ สื่อความหมาย ถึงการจัดเก็บภาษีการบริโภคสุราและยาสูบ ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่รัฐไม่สนับสนุน ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลประสงค์จะให้ประชาชนละเลิกหรือ ลดการเสพสุราและยาสูบ โดยกำหนดให้เป็นมาตรการห้ามปรามแบบอ่อนๆ ไม่ถึง กับห้ามอย่างเด็ดขาดว่าเสพไม่ได้ หรือเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย นัน่ เป็นเพราะว่าการเสพสุราและยาสูบนัน้ เป็นอันตรายกับสุขภาพของผูเ้ สพเอง และยังเป็นอันตรายต่อสังคมส่วนรวมอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก “เมาแล้วขับรถ” (drunk driving) เป็นต้นตอของอุบัติภัย ทางถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนในแต่ละปี คนบาดเจ็บ นับแสน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของส่วนบุคคลและ ส่วนรวมหลายพันล้านบาท และข้อมูลจากศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ก็พบว่าในช่วงสงกรานต์ ของทุกๆ ปีนั้น อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่ เกิดมาจาก “เมาแล้วขับ” ซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะสิ่งเสพติด เป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ หลายด้าน นับตั้งแต่ตัวผู้เสพเองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินซื้อไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้าง ความเดือดร้อนให้พอ่ แม่ พีน่ อ้ ง และสังคม การเสพสิ่งเสพติด (สุราและบุหรี่) โดยตัวมันเองอาจจะ ไม่ใช่บาป แต่ผลของสิ่งเสพติดเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดบาป ตามมาหลายประการเช่น ผิดต่อพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า ประการที่ 4-7 ทีว่ า่ “จงนับถือบิดามารดา อย่าฆ่าคน อย่าทำ อุลามก และอย่าลักขโมย” เพราะหลายๆ ครั้ง เมื่อเรา อ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์เราจะเห็นว่า ผูซ้ ง่ึ เสพสิง่ เสพติด เมือ่ ไม่สามารถหาเงินมาเสพได้อกี หรือขาดสติในการควบคุม ตัวเองหลังจากการเสพแล้ว พวกเขาสามารถทำได้ทุกอย่าง ทั้งทำร้ายร่างกายบิดามารดา ก่ออาชญากรรมต่างๆ ทั้งฆ่าคน ทั้งลักขโมยและ ทั้งกระทำชำเราผู้อื่น พระเยซูเจ้าสอนให้เรา “รักผูอ้ น่ื เหมือนรักตนเอง” การทีเ่ รา “เสพสิง่ เสพติด” นัน่ หมายถึงเรากำลังทำร้ายตนเอง และเมือ่ เรายัง “ไม่รกั ตนเอง” เราจะ “รักผูอ้ น่ื ” ได้อย่างไร “สิ่งเสพติด” ได้ชื่อว่าเป็น “สินค้าบาป” และการเก็บภาษีจากสิ่งเสพติด เราเรียกว่า “เก็บภาษีบาป” ดังนั้นเราผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “คริสตชน” เป็นบุคคล ทีต่ อ้ งอยูห่ า่ งไกลจาก “บาป” เราจึงต้องอยูห่ า่ งไกลจาก “สิง่ เสพติด” เพือ่ เราจะไม่ “เสพติดบาป” และที่สำคัญ หน่วยงานว่าด้วยศีลอภัยบาปและการชดเชยใช้โทษ ของสันตะสำนัก (Apostolic Penitentiary) ที่พูดถึงบาปหนักสมัยใหม่ 7 ประการ และหนึง่ ในนัน้ ก็คอื “การมีสว่ นในการเสพ และค้ายาเสพติด” (Drug Trafficking and Consumption)                  ⌫  ⌫                  ⌫ ⌦                          ⌫  ⌫              ⌫          

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมิถุนายน 09  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมิถุนายน 09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you