Page 1

ปีท่ี 11 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2013

http://www.catholic.or.th/sarnbkk/

โดยปกติ เมือ่ เราพูดถึง “กางเขน” เรามักจะคิดถึง “ความทุกข์” ทีเ่ ราได้รบั ซึง่ อาจจะเป็น “ความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ปัญหาความยุง่ ยากทีเ่ ราประสบ” อันมิอาจหลีกเลีย่ ง ได้ แต่ “กางเขน” ทีก่ �ำ ลังจะพูดถึงนี้ เป็น “ความทุกข์” อีกแบบหนึง่ ซึง่ เป็นเราเอง “สมัครใจ แสวงหา” เพราะจิตตารมณ์ความรักของผูอ้ ภิบาล “แบบพระเยซูเจ้า” และสิ่งนี้ก็ไม่ได้ถูกตีกรอบไว้เฉพาะสำ�หรับเพียงพระสงฆ์ผู้อภิบาลเท่านั้นด้วยนะ แต่ส�ำ หรับคริสตชนฆราวาสทุกคนทีป่ รารถนา “ประกาศข่าวดี” “เชิงรุก” ด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ทำ�ให้ชวี ติ ของเราคริสตชนสะท้อนพระเยซูเจ้า “พระเจ้า องค์ความรัก” ให้แก่บคุ คลเป้าหมายแห่งการประกาศข่าวดีของเรา นัน่ คือ “เป็นความรักของพระเจ้าให้แก่ทกุ คน” สมัครใจรักและรับใช้ ผูอ้ น่ื ด้วยความยินดี นีค่ อื “กางเขนแห่งความรักของคริสตชน...” วาทะพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2012

การนัง่ สมาธิ

2

แบบคริสต์ น.

วิถชี มุ ชนวัด...

4

การก้าวเดิน ในเดือนมิถนุ ายน น.

ข่าวดี

8

เรือ่ งพระเยซูเจ้า น.

บทความ...ผงศิลา

พี่น้องที่รัก เอกสารฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์สำ�หรับเดือนกรกฎาคม เราจะร่วมกัน ไตร่ตรองเรื่อง “บัญญัติแห่งความรัก” โดยมีเป้าหมายเพื่อ “คริสตชนมีความรักแบ่งปัน และช่วยเหลือกันตามบัญญัติแห่งความรักของพระเยซูคริสตเจ้า” เอกสารนี้เริ่มต้นด้วยการมองชีวิตปัจจุบัน (Look) กล่าวถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้เข้าร่วม ประชุมวิถีชุมชนวัด และรู้สึกประทับใจที่สมาชิกในชุมชนนั้นพยายามดำ�เนินชีวิตตามบัญญัติ แห่งรักของพระเยซูเจ้าในพระวาจา โดยพยายามช่วยเหลือเยาวชนคนหนึ่งของชุมชนที่ตกงาน ให้มีงานทำ� ต่อจากนั้นเป็นคำ�ถามให้เราไตร่ตรองว่า “สิ่งใดที่ท่านประทับใจจากเรื่องเล่าเรื่องนี้?” และ “ท่านได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องเล่าเรื่องนี้?” พระวาจาของพระเจ้า (Listen) กล่าวถึงคำ�สอนของนักบุญยอห์นเรื่องการดำ�เนินชีวิตตามบัญญัติแห่งรักของพระเยซูเจ้า (1ยน 4:16-21) ซึง่ สรุปได้วา่ “เราได้รบั บทบัญญัตนิ จี้ ากพระองค์ คือให้ผทู้ รี่ กั พระเจ้า รักพีน่ อ้ งของตนด้วย” พร้อมทัง้ คำ�ถามในการไตร่ตรองจากพระวาจา ที่ได้ฟังว่า “พระวาจาพระเจ้า คำ� หรือวลี หรือประโยคใดที่ท่านได้ฟัง สะกิดใจท่านมากที่สุด? พระเจ้ากำ�ลังจะบอกอะไรกับท่านทาง พระวาจาในวันนี้?” และ “เมื่อท่านฟังพระวาจาวันนี้แล้ว ท่านจะดำ�รงชีวิตคริสตชนของท่านตามพระวาจาที่ได้ฟังในวันนี้อย่างไร?” การดำ�เนินชีวิตศิษย์พระเยซู (Love) เป็นการนำ�พระวาจาพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติโดย “ให้ท่านเลือกกิจกรรมหนึ่งหรือสองอย่างที่ท่าน จะปฏิบัติ เพื่อดำ�รงชีวิตคริสตชนของท่าน หรือของชุมชนของท่านตามพระวาจาที่ท่านได้ฟังในวันนี้ เป็นต้น ในเรื่องของการปฏิบัติ ตามบทบัญญัติแห่งรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้า” นอกจากนี้ เอกสารยังได้นำ�เสนอบทเสริมจากเอกสารพระศาสนจักรที่น่าสนใจอีก 3 ประเด็น คือ 1. พระเยซูเจ้าได้ทรงส่งพระจิตเจ้าเข้ามาในตัวทุกคน เพื่อปลุกกระตุ้นภายในให้เขารักพระเจ้าด้วยสุดดวงใจ สุดวิญญาณ สุดความนึกคิด และสุดความสามารถของเขา (เทียบ มก 12:30) และให้เขารักกันและกันเหมือนพระคริสตเจ้าทรงรักพวกเขา (เทียบ ยน 13:34 ; 15:12) (LG 40) 2. ความปรารถนามีมากมาย ความปรารถนาขั้นพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุดคือความรัก ที่เกิดขึ้นจากแรงดึงดูดของความดี ความรักกระตุ้นให้ เกิดความต้องการสิ่งดีงามซึ่งตนไม่มีและความหวังที่จะได้มา (CCC 1765-1766) 3. การแสวงหาหนทางที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้น พระศาสนจักรได้แสดงให้เห็นถึงการเลือกรักผู้ยากจน และผู้ที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง เหตุว่าพระคริสตเจ้าตรัสว่า คนเหล่านี้คือพระองค์นั่นเอง (ดู มธ 25:40) ความรักนี้โอบอ้อมไปถึงทุกคน เป็นแต่เพียงให้ลำ�ดับ ในการรับใช้ ซึ่งคริสตศาสนาได้เป็นประจักษ์พยานสืบต่อกันมา (EA 34)


เจาะลึกพิเศษ...ดร.สุนทรี โคมิน

ประวัติความเป็นมา • การนั่งสมาธิในศาสนาคริสต์ เป็นธรรมประเพณีปฏิบัติของคริสตชนในยุคแรกๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตามที่มีปรากฏ ในข้อเขียนและคำ�สอนของนักพรตปิตาจารย์ที่ดำ�เนินชีวิตในทะเลทราย (The Desert Fathers) • เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว คุณพ่อจอห์น เมน (Fr. John Main OSB) นักพรตคณะ Benedictine ได้รื้อฟื้นประเพณีปฏิบัติ นี้กลับมาใหม่และได้ก่อตั้ง “ชุมชนการนั่งสมาธิแบบคริสต์ของโลก” World Community for Christian Meditation (WCCM) ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ และได้เผยแพร่การนั่งสมาธิแบบคริสต์ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เวลานี้ได้มี กลุ่มนั่งสมาธิแบบคริสต์แพร่ไปทั่วโลกร้อยกว่าประเทศแล้ว • การนั่งสมาธิแบบคริสต์นี้ ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากพระศาสนจักรแล้ว

สาระสำ�คัญ

• การนั่งสมาธิแบบคริสต์ เป็นการภาวนารูปแบบหนึ่งที่ใช้ “ความเงียบ” เป็นการภาวนาที่ “บริสุทธิ์” (Pure prayer) เพราะเป็นการภาวนาที่มุ่งศูนย์กลางไปที่ “ใจ” เป็นการภาวนาที่ “ใจ” (Prayer of the heart) ไม่ใช่ที่ “สมอง” ไม่ใช้คำ�พูด มากมาย พระเยซูเจ้าได้สอนเกีย่ วกับการภาวนาว่า “เมือ่ ท่านภาวนาให้เข้าไปใน ห้องส่วนตัว (Inner room) ของท่าน” ซึง่ หมาย ถึงไปที่ “ใจ” ปล่อยวางจากคำ�พูดและความคิดทั้งหลายไว้เบื้องหลัง ดังที่ท่านได้สอนในเรื่อง “ให้ละทิ้งตัวตนไว้เบื้องหลัง” (Leave self behind) • ในความนิ่งเงียบ เราอยู่กับปัจจุบัน เราอยู่กับพระเจ้าที่นี่ และเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้น หากสมองของเรามีเรื่องต่างๆ แว๊บเข้ามา ไม่วา่ เป็นเรือ่ งในอดีตหรืออนาคต ให้ “ปล่อยวาง” เสีย กลับมาอยูเ่ งียบๆ กับ พระเจ้า ด้วยการกล่าวคำ� “มันตรา” ซึ่งคุณพ่อจอห์น เมน แนะนำ�ให้ใช้ คือคำ�ว่า “มา-รา-นา-ธา” เป็นภาษาอาราเมอิก ภาษาสมัยที่พระเยซูเจ้าใช้ ซึ่งแปลว่า “เชิญเสด็จมา พระเจ้าข้า” การกล่าวคำ� “มันตรา” เป็นวิธีที่ช่วยดึงใจที่ฟุ้งซ่านให้กลับมาอยู่กับความนิ่งเงียบกับปัจจุบัน • ในการภาวนาด้วย “ใจ” อยู่กับความนิ่งเงียบกับพระเจ้านี้ เรา “เงียบ” แปลว่า ปล่อยว่างจากความคิดทั้งหลาย เรา “นิ่ง” แปลว่าปล่อยวางจากกิเลสทั้งหลาย เรา “เรียบง่าย” แปลว่าปล่อยวางจากการวิเคราะห์ ประเมินตัวเอง • การภาวนาด้วย “ใจ” อยู่กับความนิ่งเงียบกับพระเจ้านี้ เป็นการเดินทางในชีวิตฝ่ายจิตที่นำ�เราไปสู่ การตระหนักรับ รู้ในสาระสำ�คัญ (โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม) คือ ประเด็น พื้นฐานของความเป็นจริงแห่งชีวิต ให้รับรู้ถึง สัจธรรมแห่งชีวิต ซึ่งช่วยให้เราแยกแยะชีวิตที่เป็น “เปลือกนอก” ของเรา ชีวิตที่เป็น “กระพี้” ที่ไม่ยั่งยืน ออกจากชีวิตที่เป็น “แก่นแท้” คือชีวิตที่ยั่งยืน ชีวิตนิรันดร ชีวิตที่รับพระเจ้าอยู่ในใจเรา อยู่เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเรา และให้ความหมายแก่ชีวิตเรา • ฐานแห่งความสัจจริงของชีวิต คือ พระเจ้าผู้สร้างจักรวาล ได้สร้างเราแต่ละคนด้วยความรัก สร้างเราแต่ละคน อย่างมีอัตตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร ความสัจจริงนี้นำ�เราให้ได้ตระหนักว่า พระองค์รักเราและอยู่กับเราทุกขณะจิต ให้ตระหนักว่า เมื่อถึงเวลากายของเราจะกลายเป็นฝุ่น แต่จิตวิญญาณของเราจะกลับไปสู่พระเจ้า • ฉะนั้น การเดินทางในชีวิตฝ่ายจิตกับพระเจ้านี้ ช่วยให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้น ยอมรับตัวเราเองในความเป็น จริงมากขึ้น อยู่กับความเป็นจริง รับรู้ แยกแยะ “กระพี้” ออกจาก “แก่น” และปล่อยวางจากทุกสิ่งได้มากขึ้น และแน่นอน ช่วยให้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น ดังที่คุณพ่อจอห์น เมน ได้กล่าวว่า “ในการฝึกสมาธิ เราจะพบตัวตนที่แท้จริงของเรา และมีส่วนในความเป็นจริงของพระเจ้า” • ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกที่ผลพวงของการนั่งสมาธิเป็นประจำ� ช่วยทำ�ให้เรามีสติมากขึ้น ใจเย็นลงในการเผชิญกับชีวิต ประจำ�วัน นำ�ไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น แผ่เมตตามากขึ้น ยกจิตขึ้นหาพระเจ้าบ่อยขึ้น ฯลฯ ซึ่งนำ�ไปสู่ความ ปิติและสันติสุข (Joy and peace) • จุดสำ�คัญคือเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องมีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น สรุป การนั่งสมาธิแบบคริสต์ คือการภาวนาที่บริสุทธิ์ เป็นการภาวนาด้วย “ใจ” ด้วยความนิ่งเงียบเรียบง่าย เป็นการเดินทางในชีวิตฝ่ายจิตที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากพระศาสนจักร 2 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2013


วิธีนั่งสมาธิ จะนั่งบนพื้น บนเบาะนั่ง หรือเก้าอี้ก็ได้ โดยนั่งให้หลังตรงเพื่อ ให้การหายใจเข้า-ออก การไหลเวียนของออกซิเจนได้เต็มปอด หมุนเวียนได้ดี ให้หายใจลึกๆ หายใจเข้าท้องจะป่องออก หายใจออกท้องจะแฟบ มือวางบนตัก ในท่าที่สบาย กล่าวคำ� “มันตรา” และนั่งประมาณ 20-30 นาที การร่วมนั่งสมาธิเป็นกลุ่ม เกิดพลังภาวนา ตามที่พระเยซูได้สอนเราว่า ที่ใดมีการภาวนาในพระนามของ พระองค์ตั้งแต่สองคนขึ้นไป พระองค์จะรับฟัง คำ�ภาวนานั้นเป็นพิเศษ กลุ่มนั่งสมาธิแบบคริสต์ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ณ ห้องประชุม เล็กบ้านพักพระสงฆ์เก่า • กลุ่มภาษาไทย มีประจำ�ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 - 11.30 น. มีการฝึก และนัง่ สมาธิรว่ มกัน และมีการแบ่งปันพระวาจาประจำ�วันอาทิตย์ (ของวันถัดมา ด้วย) การตอบข้อซักถามต่างๆ ที่มีในกลุ่มของเรา ทำ�ให้เราเติบโตไปด้วยกันได้ • กลุ่มภาษาอังกฤษ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีประจำ� ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.30 – 16.00 น. การนั่งสมาธิแบบคริสต์ ที่เราฝึกภาวนาประจำ�อยู่นี้ ใช้แบบของ WCCM โดยมีคุณพ่อ ลอเร้นส์ ฟรีแมน (Fr. Lawrence Freeman OSB) เป็นผู้อำ�นวยการ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อ จอห์น เมน (Fr.John Main OSB) ปัจจุบันท่านประจำ� อยู่ที่ประเทศอังกฤษ ท่านมีการจัดการประชุมเข้าเงียบ และการสัมมนาเป็น ระยะๆ เสมอ และมีสอื่ การสอน การสนับสนุนการเรียนรู้ การนัง่ สมาธิแบบคริสต์ มากมายที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ www.wccm.org หากสนใจเข้าร่วมฝึกสมาธิกับกลุ่มภาษาไทย สามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้คือ 1. คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ - จิตตาธิการ E-mail : pslohsiri@gmail.com มือถือ 08-1781-4504 2. ดร.สุนทรี โคมิน E-mail : komin.suntree@gmail.com มือถือ 08-9611-7940 3. คุณอังกี้ โสภิณพรรักษา E-mail : aungkie2002@yahoo.com มือถือ 08-9815-1953 4. คุณวัชรา นววงศ์ E-mail : wacharan@gmail.com มือถือ 08-9117-9100

ตารางจิตภาวนารูปแบบต่างๆ รูปแบบจิตภาวนา

วัน / เวลา

สถานที่จัด

เบอร์โทรติดต่อสำ�หรับผู้สนใจ

1. ภาวนาด้วยใจสู่ พระหฤทัยพระเยซู

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของ เดือน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

สั ก การสถานบุ ญ ราศี คุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำ�รุง

สำ�นักงานสักการสถาน โทร. 0-3429-2143 มือถือสำ�นักงาน โทร. 08-1007-9183

2. จิตภาวนา 7 ระดับ ของนักบุญเทเรซาแห่ง อวิลลา

วันเสาร์สปั ดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

วั ด นั ก บุ ญ ยอแซฟ ตรอกจันทน์

คุณอำ�นวยพร โทร. 08-3924-8711

ห้องประชุมในบ้านพัก พระสงฆ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

คุณพ่อประเสริฐ โทร. 08-1781-4504 ดร.สุนทรี โทร. 08-9611-7940 คุณอังกี้ โทร. 08-9815-1953 คุณวัชรา โทร. 08-9117-9100

3. การฝึ ก สมาธิ แ บบ ทุกๆ วันเสาร์ WCCM (World Commu- เวลา 09.30-13.30 น. nity for Christian Meditation) โดยคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยศิริ จิตตาธิการ

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2013 3


บทความ...แผนกวิถชี มุ ชนวัด

ในเดือนมิถุนายนนี้ ถ้าพี่น้องได้ติดตามชมรายการพระเจ้าสถิตกับเราของสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใน ช่วงนานาสาระ เป็นประสบการณ์ในงานวิถีชุมชนวัดถึง 4 ตอนด้วยกัน ในสองตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด เกีย่ วกับหลักการ และประสบการณ์ทวั่ ไปในงานวิถชี มุ ชนวัด 2 ตอนหลังเป็นการสัมภาษณ์ผปู้ ระสานงานสองท่านทีม่ ปี ระสบการณ์ในงาน วิถีชุมชนวัด คือ คุณชวลิต ศิริยงวัฒนา และคุณสมใจ พนาภาส ซึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจ สิ่งดีๆ ที่ได้จากการทำ�งาน วิถีชุมชนวัด ทางแผนกวิถีชุมชนวัดได้ขอวีดีทัศน์ทั้ง 4 ตอน จากสื่อมวลชนฯ แล้ว หากท่านใดสนใจวีดีทัศน์ชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่ คุณบุญหลาย บุญทา เจ้าหน้าที่แผนกฯ สำ�หรับการเดินทางไปให้ความรู้พื้นฐานวิถีชุมชนวัด โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ และทีมงาน ในเดือนมิถุนายน คุณพ่อ ได้เดินทางไปให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชนวัด 2 ครั้งด้วยกัน คือ วันที่ 9 มิถุนายน ไปวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยผู้นำ�วิถีชุมวัดจากวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด นำ�โดย คุณวีระพงษ์ ธาราศิลป์ มาช่วยกิจกรรม 4 ท่าน มีสัตบุรุษผู้เข้ารับการ อบรม จำ�นวน 30 ท่าน และวันที่ 16 มิถุนายน ไปที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดยมีคุณ สมใจ พนาภาสและคุณวาภรณ์ นพคุณทอง มาช่วยกิจกรรม มีสัตบุรุษเข้ารับการอบรม จำ�นวน 15 ท่าน พี่น้องจะเห็นว่าในการอบรมทุกครั้ง เราจะเน้นบทบาทของผู้ประสานงาน ฆราวาสในการอบรมหรือนำ�กิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชน ฆราวาส จัดโครงการเสริมทักษะวิถีชุมชนวัด ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล พร้อมทั้งฆราวาสผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 40 ท่าน จาก 15 วัด วันแรกของการอบรม เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ จากนั้นซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ได้เสริมทักษะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้เอกสาร B7a ชุมชนคริสตชนย่อย วิธีการทำ�งานของภาวะผู้นำ�แบบชี้นำ�ในฐานะผู้เสริมสร้าง ชุมชน ช่วงที่สองคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ให้การเสริมทักษะโดยใช้เอกสาร C5 พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม “พระพรของ พระจิตเจ้าทำ�ให้การมีส่วนร่วมเป็นไปได้” ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสวนาเรื่องหลักการเป็นผู้นำ�และการประชุมวิถีชุมชนวัด โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณชวลิต ศิริยงวัฒนา จากวัดเซนต์หลุยส์ และคุณสมใจ พนาภาส จากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก เป็นผู้ร่วม เสวนา พร้อมทั้งตอบคำ�ถามและฟังการแบ่งปันจากผู้เข้าร่วมการเสวนาด้วย หลังจากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อรับพระพร จากพระเจ้า หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วได้แบ่งผู้เข้ารับการเสริมทักษะเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิถีชุมชนวัดของ วัดนักบุญเปโตร 4 ชุมชน และของวัดนักบุญอันนา ท่าจีน 2 ชุมชน วันทีส่ องของการอบรมเริม่ ต้นด้วยแบ่งปันพระวาจาเจ็ดขัน้ ตอน จากนัน้ ร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณโดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธานในพิธี จากนั้นซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา ให้การอบรมเรื่องกลุ่มแบ่งปัน การเยี่ยมกลุ่ม และหลักการเป็นผู้นำ� จากนั้นผู้เข้ารับ การเสริมทักษะแต่ละวัดนำ�เสนอโครงการและกิจกรรมที่จะไปทำ�ที่วัดของตน และสิ่งที่อยากให้ทางแผนกวิถีชุมชนวัดช่วย ซึ่งส่วนใหญ่ อยากให้จัดการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ�เพิ่มเติม และจากประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมวิถีชุมชนวัดในวันที่ผ่านมา ทำ�ให้มีกำ�ลังใจมากขึ้น และคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการทำ�งานเพื่อเสริมสร้างวิถีชุมชนวัดที่วัดของตน วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 10.00 -12.30 น. แผนกวิถีชุมชนวัดจัดประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 1/2013 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม เนื้อหาการประชุมโดยสรุป คือ การรายงานการทำ�งานของแผนกฯ ในรอบสามปีที่ผ่านมา และผลที่ เกิดขึ้นตามเขตและตามวัดต่างๆ ต่อจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำ�งานวิถีชุมชนวัด สิ่งที่คณะ กรรมการฯ เน้นมาก คือ การวางรากฐานวิถชี มุ ชนวัดด้วยพระวาจาของพระเจ้าในทุกระดับ สุดท้าย คุณพ่อวุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม อุปสังฆราช และที่ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการฯ ได้กล่าวถึงบทบาทของงานวิถีชุมชนวัดในโครงสร้างของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ คุณพ่อได้ให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์หลายประการในการทำ�งานวิถีชุมชนวัด โดยคุณพ่อเน้นว่าทุกกิจกรรมต้องเน้นไปที่ภาคปฏิบัติ และมีความเป็นรูปธรรม ที่สุดคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล และประธานคณะกรรมการอำ�นวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน และนัดประชุมครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เป็นที่น่ายินดียิ่งที่หนังสือแผนการเรียนรู้หนังสือชุดชีวิตคริสตังที่บูรณาการวิถีชุมชนวัดเข้าไปในการสอนคำ�สอน ได้สำ�เร็จ เรียบร้อยแล้ว หนังสือ 1 ชุด มี 9 เล่ม สำ�หรับชั้น ป.1-ม.3 งานนี้ผ่านไปได้ด้วยดี และมีหลายโรงเรียนทั้งในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ และในสังฆมณฑลอืน่ ๆ ได้สงั่ จองและนำ�ไปใช้แล้ว พ่อเองต้องขอขอบคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นในการจัดทำ�หนังสือแผนการเรียนรู้ เล่มนี้ด้วยความเสียสละ ขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้อนุมัติทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ ขอบคุณคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ คริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่ให้คำ�แนะนำ� และสนับสนุนทั้งในด้านเนื้อหา และบุคลากรที่มาช่วยตรวจแผนการเรียนรู้นี้ สำ�หรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ และคุณบุญหลาย บุญทา เจ้าหน้าที่แผนกฯ 4 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2013


บอกขาวเลาสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยสามัญครั้งที่ 1 / 2013 วันเสาร์ที่ 1 มิถนุ ายน 2013 เวลา 09.00 - 12.30 น. คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ลอ้ ม อุปสังฆราชฯ เป็นประธาน วจนพิ ธี ก รรมเปิ ด การประชุ ม สภาภิ บ าล อั ค รสั ง ฆมณฑล กรุงเทพฯ โดยมีพระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และ สมาชิ ก สภาภิ บ าลเข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำานักอัคร สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เสริมทักษะวิถีชุมชนวัด เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2013 แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงาน อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ โดยคุ ณ พ่ อ เชษฐา ไชยเดช ผู้ จั ด ก า ร แ ผ น ก วิ ถี ชุ ม ช น วั ด คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด ร่ ว มกั บ แผนกองค์ ก รคริ ส ตชน ฆราวาส โดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดโครงการเสริมทักษะ วิถีชุมชนวัด ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน โดยมีคุณพ่อปยะชาติ มะกรครรภ์ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมจำานวน 40 ท่าน

ทักษะความเป็นผู้นำา “วิถีชุมชนวัด” วันที่ 27 มิถุนายน 2013 ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดี คณะพระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดสัมมนาให้สมาชิก เรื่อง ทักษะความเป็นผู้นำา “วิถีชุมชนวัด” และนำาการแบ่งปันพระวาจา “ LOOK LISTEN LOVE ”

สภาภิบาลและเยาวชน วัดดอนบอสโก เยี่ยมศูนย์เยาวชน พระกุมารเยซู บ้านแปง สิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 สภาภิบาลและเยาวชน วัดดอนบอสโก จำานวน 30 ท่าน ร่วมทำากิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กไทยภูเขา จากกลุ่มชาติพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ จำานวน 200 คน ณ โรงเรียนพระกุมารเยซู จ.สิงห์บุรี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก พระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ประจำาศูนย์เยาวชน

ประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล รุ่นที่ 3 ปการ ศึกษา 2556 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมจัดโครงการ “หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูจติ ตาภิบาล อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปการศึกษา 2556” การอบรม ครัง้ ที่ 2 หัวข้อ “สัมมนาคำาสอนภาคปฏิบตั ิ 1” โดย มีคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2013 ณ ศูนย์ฝึกอบรม งานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2013 5


อบรมให้ความรู้พื้นฐานเรื่องศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ได้จัดให้ความรู้ด้านหลักและแนวทางของพระศาสนจักร เพื่อเป็นพื้นฐานในการติดต่อ สร้างสัมพันธ์ เสวนากับพี่น้องต่างนิกายและต่างความเชื่อ ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม มีคริสตชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 77 คน จากวัดในเขต 1 เขต 2 และเขต 3

ประชุมพระสงฆ์หัวหน้าเขต เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2013 ที่ผ่านมา พระสงฆ์หัวหน้าเขตทั้ง 6 เขต ประชุม กันที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เข้าร่วมประชุม ด้วย และยังมีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านโปรตุเกส และวัดพุทไธสวรรค์

อบรมผู้นำานันทนาการ วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2013 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดโครงการอบรม ผู้นำานันทนาการให้กับเยาวชนในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมครั้งนี้จำานวน 74 คน

อบรมผู้นำายุวธรรมทูต เป็นผู้ประกาศข่าวดี วันที่ 21-22 มิถุนายน 2013 หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนก สนับสนุนงานธรรมทูต จัดอบรมผู้นำายุวธรรมทูต (SOMA) ครั้งที่ 3 ระดับชั้นมัธยมต้น เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี ณ บ้านสวนยอแซฟ มีผู้เข้าร่วม อบรมครั้งนี้ นักเรียน 99 คน คุณครู 20 คน จาก 18 โรงเรียน

พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพภราดา อันตน สุปติ รวมอร่าม วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013 คณะภราดาน้อยกาปูชิน ได้จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของ ภราดา อันตน สุปติ รวมอร่าม ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อ Walter Morgante ผู้แทนเจ้าคณะในประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพ่อ Sergio pesenti รองเจ้าคณะแขวงมิลาน และคุณพ่อเจ้าคณะแขวงเมดาน ประเทศ อินโดนีเซีย ภราดา สุปิติ รวมอร่าม เป็นพี่ของคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม และเคยเป็นเณรสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่ภายหลังได้เข้าเป็น สมาชิกของคณะภราดาน้อยกาปูชิน ทำาให้พระสงฆ์รุ่นพี่และรุ่นน้องมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำานวนมาก 6 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2013


เปดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปที่ 24 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2013 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนก จัดอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 24 โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำานวน กว่า 120 คน

ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เป็นสัตบุรุษวัด พระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร คติพจน์ “พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่ง กลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รัก พระองค์” (รม 8:28)

ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เขต 5 เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 คณะ กรรมการจิตตาภิบาลเขต 5 ร่วมกับสักการสถาน บุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำารุง นำาโดยคุณพ่อ เชษฐา ไชยเดช จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียน คาทอลิก ชั้น ป.1 – ป.3 เขต 5 ในหัวข้อ “ภาวนาและ พระวาจา” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขต 5 เข้าร่วม กิจกรรม ดังนี้ คือ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียน บอสโกพิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนก EP โรงเรียนอันนาลัย โรงเรียนเซนต์ แอนดรูว์ และมีโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียน แม่พระฟาติมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย รวม จำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 292 คน และคุณครูอีก 22 ท่าน

เป็นสัตบุรุษวัด เซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ “จงร่าเริงยินดีเสมอ” คติพจน์ (1ธส 5:16)

สเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เป็นสัตบุรุษวัด แม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก คติพจน์ “เรารู้และเชื่อในความรักที่ พระเจ้าทรงมีต่อเรา” (1ยน 4:16)

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2013 6 ก.ค. 14 ก.ค. 15-20 ก.ค. 19-20 ก.ค. 20 ก.ค.

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 24 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม แผนกวิถีชุมชนวัด จัดอบรมจิตตารมณ์ BEC ที่วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) สัมมนาพระสงฆ์ทั่วประเทศ ประจำาปี 2013 บ้านผู้หว่าน เฉลิมฉลองปีแห่งความเชื่อระดับชาติ และพิธีบวชสังฆานุกร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน แผนกวิถีชุมชนวัด จัดอบรมจิตตารมณ์ BEC ที่วัดนักบุญเปโตร สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2013 7


เกร็ดความรู้คำ�สอน...คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

สวัสดีพี่น้องที่รัก “ต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดี.....” (มธ 7:17) เดือนกรกฏาคมนี้เรากำ�ลังเฉลิมฉลองปีแห่ง ความเชื่อ และมีพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้ง ผู้อ่าน และผู้ช่วยพิธีกรรม กิจกรรมต่างๆ มากมายทีเ่ ราทำ�ตลอดปีนเี้ ป็นผลจากความเชือ่ สิง่ ดีงามต่างๆ จึงเกิดขึน้ ในพระศาสนจักรอย่าง ต่อเนื่อง ความเชื่อในพระเยซูเจ้าเรียกร้องให้ เราคริสตชนทำ�ความดีกบั ทุกคน ทุกสถานการณ์ ความเชือ่ นีส้ มั ผัสได้ คนทีม่ คี วามเชือ่ เป็นเหมือน ต้นไม้ดีในพระวรสาร ซึ่งออกผลดีสม่ำ�เสมอ และทุกคนต่างก็ได้รบั ผลดีนี้ ถ้าอยากรูว้ า่ ความ เชื่อของเราเป็นเช่นไร ดูได้จากการเจริญชีวิต ของเราเป็นอย่างไร คนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น พูดถึงคนอื่นในแง่ดีเสมอ ไม่เอาเปรียบ ไม่คด ไม่โกง ซือ่ สัตย์ ฯลฯ โดยเริม่ จากคนใกล้ตวั ก่อน คือในครอบครัวของเรา บางทีเราอาจจะทำ�ดี กับคนอื่นๆ ได้ แต่สำ�หรับคนในครอบครัวกลับ ไม่ให้ความสนใจ เราทราบดีว่าครอบครัวที่ดี เป็นสถานที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของ สมาชิก เราคงต้องพิจารณาบทบาทของเราใน ครอบครัวว่าที่จริงแล้ว ตัวเราเป็นผู้ที่สนับสนุน และให้โอกาสแก่คนอื่นในการออกผลหรืออาจ จะไม่อย่างไร ต้นไม้ดีย่อมเกิดผลดี แต่ถ้าไม่อยู่ ในสภาพที่ดีเพียงพอ มันอาจไม่เกิดผล หรือให้ ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เราทุ ก คนต่ า งมี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสร้ า ง โอกาสให้แก่กันและกัน เพื่อต้นไม้ทุกต้นของ พระคริสตเจ้าจะได้มีโอกาสเกิดผล แน่นอน ผลของมันจะดีเพราะเราเป็นกิ่งก้านที่ติดกับ พระเยซู เป็นต้นกล้าชั้นดีนั่นเอง พี่น้องที่รักหากเราทำ�ไม่ดีกับคนอื่น ไม่ เพียงแค่ตน้ ไม้ของเราไม่ออกผล แต่ท�ำ ให้ตน้ ไม้ ของผู้อื่นออกผลน้อยลงด้วย ดังนั้นความใจดี ที่เรามีต่อผู้อื่น การพูดถึงผู้อื่นในแง่ดี ให้อภัย จริงใจต่อกัน ให้กำ�ลังใจกัน ฯลฯ เป็นเสมือน ปุ๋ยชั้นดีที่ใส่ที่โคนต้นไม้ของเรา และของผู้อื่น ปุ๋ยแบบนี้ราคาไม่แพง แต่เกิดผลดีต่อชีวิตของ เราและคนที่อยู่รอบข้างอย่างมหาศาล ต้นไม้ดี ย่อมเกิดผลดี ขอพระเจ้าอวยพร พี่น้องทุกท่าน

พระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์เช่นเรา พระเยซูเจ้าทรงถือกำ�เนิดในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดียในรัชสมัยของจักรพรรดิ ออกัสตัส และกษัตริยเ์ ฮโรด มารดาของพระองค์มชี อื่ ว่ามารีย์ บิดาเลีย้ งของพระองค์ ชื่อโยเซฟ พระองค์รู้จักความหิวกระหายและความเหนื่อยอ่อนเช่นเดียวกับเรา พระองค์ทรงมีญาติพนี่ อ้ งทีไ่ ม่ประสงค์ให้พระองค์รบั งานกอบกูม้ นุษยชาติ ทรงเลือก ระหว่างความดีและความชั่ว พระองค์สิ้นพระชนม์ และพระศพก็ได้รับการฝังตาม ประเพณีของชาวยิว พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมา และเราทุกคนก็เช่นกันเมื่อถึงเวลา ข้อความจากพระคัมภีร์ : “เขาเป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ แม่ของเขาชื่อมารีย์ พี่ชาย น้องชายของเขามิใช่ยากอบ โยเซฟ ซีโมนและยูดาหรือ พี่สาวน้องสาวทุกคนของเขา ก็อยู่กับเรามิใช่หรือ” (มธ 13:55-56) บทภาวนา : ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ผู้เป็นมนุษย์เช่นเรา ขอทรงโปรดเป็นแบบ ฉบับให้เราด้วยเถิด พระเยซูเจ้าคือพระเจ้า ในบทแรกของพระวรสารนักบุญลูกา ได้บันทึกให้เราทราบว่า พระเยซูทรงถือ กำ�เนิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ ทั้งนี้โดยอาศัยฤทธิ์อำ�นาจของพระจิต เพราะ ฉะนั้นพระองค์ก็คือพระเป็นเจ้า หลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูตรัสย้ำ�ว่า พระองค์คือ พระเป็นเจ้า พระองค์ดำ�รัสกับชาวยิวว่า “ก่อนอับราฮัมจะเกิดเราเป็น” (ยน 8:58) “เราเป็น” คือพระนามที่ชาวยิวใช้เรียกขานพระเจ้าของพวกเขา ฉะนั้นพวกเขาจึง เข้าใจได้ทันทีว่า พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระองค์คือพระเจ้า พวกเขาจึงขว้างปาพระองค์ ด้วยก้อนหินด้วยประสงค์จะฆ่าพระองค์เสีย เนือ่ งจากพระองค์ได้กล่าวดูหมิน่ พระเจ้า การกระทำ�ของพระองค์ยิ่งใหญ่เสมอเท่าการกระทำ�ของพระเจ้า ...พระองค์ทรงเป็นนายเหนือธรรมชาติ : - ทรงเดินบนผิวน้ำ� (มธ 14:26) - ทรงควบคุมพายุ (มธ 8:23-27) - ทรงสร้างอาหารและเครื่องดื่ม : ที่หมู่บ้านคานา พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำ�ให้เป็น เหล้าองุ่นรสเลิศ (ยน 2:1-11) - ในทะเลทราย ทรงทวีขนมปัง (มธ 14:13-21) ...พระองค์ทรงเป็นผู้กุมชีวิตและความตายของมนุษย์ : - ทรงโปรดให้ลูกชายของหญิงหม้ายเมืองนาอินฟื้นคืนชีพ (ลก 7:11-17) - ทรงโปรดให้ลูกสาวของไยรัสกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ (ลก 8:40-56) เหนือสิง่ อืน่ ใด พระเยซูเจ้าเองทรงกลับเป็นขึน้ มาหลังจากทีไ่ ด้สนิ้ พระชนม์ไปแล้ว ถึงสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ ข้อความจากพระคัมภีร์ : “ตั้งแต่บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทับ ณ เบื้องขวา พระอานุภาพของพระเจ้า” (ลก 22:69) บทภาวนา : ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า (เทียบ ยน 20:28) จากหนังสือ “อัตลักษณ์คาทอลิก” หน้า 151-153 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล 3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม, คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม บรรณาธิการ : คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ กองบรรณาธิการ : นาทลดา จิตรอำ�ไพ, พฤกษา กิจเจริญ, มัลลิกา กิจบำ�รุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405 สำ�นักงาน : อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม 57 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2237 7315 โทรสาร. 0 2233 8159 E-mail : webmaster@catholic.or.th

July2013  
July2013  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม 2013

Advertisement