Page 1

⌫⌫  ⌫   



พระสงฆ์ผู้อภิบาล

2

วิถีชุมชนวัด

4

ชุมชนศิษย์พระคริสต์ น.

...กับเวลาที่ผ่านไป น.

ฟืน้ ฟูจติ ใจ ผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ น.

8

การพู ด จาทำความเข้ า ใจ การแลกเปลี ่ ย น มุมมองกัน มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจกันได้ดีขึ้น ด้วย ทัศนคติที่พร้อมจะรับฟัง และยอมรับกันและกัน และรวมทัง้ พร้อมทีจ่ ะยอมรับพระวาจาของพระเจ้า ก็ ท ำให้ ง ่ า ยขึ ้ น ที ่ จ ะมี ค วามเข้ า ใจอั น ดี ต ่ อ กั น ประกอบกั บ เปิ ด โอกาสให้ พ ระเจ้ า ทำงานของ พระองค์ในชีวิตของพวกเราได้ง่ายขึ้นด้วย จำเป็น ต้ อ งนำมิ ต ิ ท างความเชื ่ อ เข้ า มาในชี ว ิ ต คริ ส ตชน ให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหากับเรา ÇҷоÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒª ¿Ãѧ«ÔÊà«àÇÕÂÃì à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª

¾ÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒªÍѤÃÊѧ¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï ©ÅͧºéÒ¹à³ÃÂÍá«¿ ÇѹÍÒ·ÔµÂì·èÕ 13 ÁÕ¹Ò¤Á 2011

º·¤ÇÒÁ...·ÕÁ§Ò¹ÊÑ¡¡ÒÃʶҹ

พีน่ อ้ งทีร่ กั วันเวลาผ่านไป 11 ปีกว่าแล้ว นับตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม ค.ศ.2000 ทีค่ ณ ุ พ่อ นิโคลาส ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี ยังจำบรรยากาศแห่งความสุขและความยินดีของ คริสตชนชาวไทยได้ เชื่อว่าทุกท่านคงหวังกันลึกๆ ว่าในอนาคต เราจะมีนักบุญที่เป็น คนไทย เพียงแต่ขอให้มอี ศั จรรย์ 1 ประการ ทีส่ ามารถพิสจู น์ได้วา่ ได้รบั จากพระเจ้าผ่านทาง คำเสนอวิงวอนของบุญราศีนิโคลาส และขอให้มีคริสตชนให้การสนับสนุนเห็นด้วยที่จะให้ท่านเป็นนักบุญ จึงเป็นที่มาของสมุดปกแดง ทีม่ ชี อ่ื ภาษาละตินว่า “Vox Populi” หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “เสียงของคริสตชน” ตอนนีส้ มุดเล่มนีว้ างอยูท่ ่ี อาสนวิหารอัสสัมชัญ และ สักการสถานฯ แต่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งใจจะจัดทำสมุดเล่มนี้เพื่อวางไว้ทุกวัด แน่นอนสมุดปกแดงเล่มนี้ย่อมมีความหมาย จึงขอไขความหมายของสมุดเล่มนี้ โดยคัดมาจากบทความ “สมุดรวบรวม เสียงของคริสตชน” โดย คุณพ่อสุรชัย ชุม่ ศรีพนั ธุ์ จากวรสาร “ข่าวสาร... คนรักพ่อนิโคลาส” ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 หน้า 4 (หากพีน่ อ้ งสนใจรับสารฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ทส่ี กั การสถาน) “ภายในสมุดเล่มนีจ้ ะมีอยู่ 4 ช่องตาราง เพือ่ ให้คริสตชนชาวไทยได้เขียน คือ ชือ่ และนามสกุล ทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ พระพรทีไ่ ด้รบั (ถ้ามี) และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) โดยตั้งใจว่าจะเป็นสมุดที่รวบรวมจำนวนคริสตชนที่สนับสนุนกรณีดำเนินเรื่อง เป็นนักบุญ อีกทัง้ หากว่ามีอศั จรรย์บางอย่างทีเ่ กิดขึน้ โดยสวดขอท่านบุญราศี ก็จะสามารถติดต่อกับเจ้าของอัศจรรย์บางอย่างนัน้ ได้เลย พ่อเปิดสมุดเหล่านีด้ ู และก็พบว่าผูท้ ม่ี าลงชือ่ ส่วนใหญ่ ต่างใช้ชอ่ งตารางทีเ่ ขียนว่า “พระพรทีไ่ ด้รบั ” (ถ้ามี) นี้ ในการเขียนขอพรต่างๆ จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เขียนถึงเหตุการณ์และพระพรที่ได้รับมา โดยส่วนตัวแล้วพ่อเชื่อว่า คริสตชนได้รับพระพรจากการภาวนา ขอคุณพ่อนิโคลาสมากมาย แต่กม็ กั จะไม่ได้เขียนแบ่งปันให้ใครได้อา่ น พระพรทีไ่ ด้รบั โดยผ่านทางคุณพ่อนิโคลาส ก็ไม่เป็นทีร่ จู้ กั และรับรู้ ของคริสตชนโดยทั่วไป ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน มิใช่เพียงแต่ขอคุณพ่อนิโคลาสช่วยอ้อนวอนแทนเราในเรื่องต่างๆ ของชีวิต แต่ให้เราได้ขอบคุณคุณพ่อ นิโคลาส โดยผ่านทางสมุดเล่มนี้ ด้วยความหวังของเราที่จะมี “นักบุญคนไทย” จึงจะสามารถเป็นจริงได้” พี่น้องที่รัก สักการสถานเป็นสถานแสวงบุญ ที่บรรดาคริสตชนจะมาภาวนาขอพระคุณต่างๆ จากพระเจ้า พระบิดา เป็นต้นว่า พระคุณการุญครบบริบูรณ์สำหรับชีวิตนิรันดร และพระคุณสำหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน ผ่านการช่วยวิงวอนของท่านบุญราศีนิโคลาส นอกจากนัน้ ยังเป็นสถานทีท่ บ่ี รรดาผูม้ าเยีย่ มเยียนจะได้พบความสงบสุขในจิตใจ และพบแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวติ ทีส่ กั การสถาน บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เรามีมิสซาในวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น และทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน เวลา 19.00 น. มีมิสซาและการแห่พระธาตุบุญราศี จึงขอเชิญชวนและยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่าน


â´Â...·ÕÁÊÒÃÍѤÃÊѧ¦Á³±Å¡Ãا෾Ï

สัมมนาสงฆ์ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 28 ในปีนจ้ี ะจัดขึน้ วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2011 ณ ศูนย์ฝกึ อบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน ในหัวข้อ “พระสงฆ์ผู้อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์” ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ทางทีมสารฯ จึงสัมภาษณ์ประธานจัดงานในครัง้ นีค้ อื คุณพ่อศิรชิ าญ เอียงผาสุข และเลขาธิการฯ คือ คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง คุณพ่อวรยุทธกล่าวถึงภาพรวมของการสัมมนาพระสงฆ์ทั่วถิ่นไทยระดับประเทศจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และในครั้งนี้ เป็นครัง้ ที่ 28 แล้ว ย้อนไปเมือ่ ประมาณ 4 ปีทแ่ี ล้ว สภาพระสังฆราชฯ เห็นว่า ตอนนีจ้ ำนวนพระสงฆ์มมี ากขึน้ และโครงสร้าง เปลีย่ นแปลงไป พระสงฆ์จากแสงธรรม ปีนงั โรม พระสงฆ์ 4 อีสาน พระสงฆ์หนุม่ ก็มกี ารพบปะกัน มีกจิ กรรมร่วมกัน และทางคณะกรรมการจัดการสัมมนาเห็นว่าการสัมมนาสงฆ์ในประดับประเทศ ควรจัดปีเว้นปีและในระหว่างปีนน้ั ก็จะมี การสัมมนาพระสงฆ์ระดับภูมภิ าคอีสาน ได้แก่อคั รสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง, สังฆมณฑลอุบลราชธานี, สังฆมณฑล อุดรธานี, สังฆมณฑลนครราชสีมา และ ภูมิภาคกรุงเทพฯ ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุงเป็นเลขาธิการ ซึ่งที่ผ่านมา ก็จะมีการหมุนเวียนประธานจัดงาน ปีที่แล้วเป็นคุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา และในปีนี้เป็นคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข เป็นประธาน หัวข้อของสัมมนาครั้งนี้คือ “พระสงฆ์ผู้อภิบาล ชุมชนศิษย์พระคริสต์” เนือ้ หาการสัมมนาเพือ่ รองรับแผน 5 ปีของสภาพระสังฆราชฯ เน้นเรือ่ งวิถชี มุ ชนวัด (BEC) เพือ่ ให้ สอดคล้องกับแผน 5 ปี เพราะเห็นว่าพระสงฆ์มคี วามสำคัญทีท่ ำให้แผนอภิบาลเป็นจริงในระดับสังฆมณฑล ระดับวัด ดังนัน้ จึงอยากจะให้พระสงฆ์เข้าใจก่อน บราเดอร์ทินรัตน์ คมกฤส ผู้อำนวยการสำนักนโยบายทิศทางงานอภิบาล ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับ วิทยากรของสภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย FABC ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ BEC และคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วย เลขาธิการสภาฯ ฝ่ายอภิบาลคริสตชน เป็นผูป้ ระสานงานกับทีมของประเทศไทยทีจ่ ะร่วมมือกับวิทยากรจากต่างประเทศ คาดว่าจะมีพระสงฆ์มาเข้าร่วมจำนวนประมาณ 350 คน ก็คดิ ว่าน่าจะมากทีส่ ดุ ก่อนทีจ่ ะถึงวันสัมมนา ทางด้าน วิทยากรก็พยายามให้พระสงฆ์ทุกๆ สังฆมณฑลฯ ทำการบ้านมาก่อน โดยจะมีคำถามทั้งหมด 8 คำถาม ในการทำ ความเข้าใจความเป็นทีมระดับสังฆมณฑลและเป็นข้อมูลให้กบั วิทยากร ด้านสถานที่รับรองผู้เข้าร่วมสัมมนานั้น คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ ผู้รับผิดชอบ ได้มีการเตรียมการของ บ้านผูห้ ว่าน แต่กอ็ าจจะไม่เพียงพอ จึงได้ตดิ ต่อบ้านธารพระพร ของซาเลเซียน คุณพ่อศิรชิ าญ เอียงผาสุข ประธานจัดงานครัง้ นี้ ได้กล่าวถึงความคิดเห็นของการสัมมนาครัง้ นี้ 1. ในการสัมมนาครัง้ นีค้ งจะมีพระสงฆ์มาเข้าร่วมสัมมนามากพอสมควรทีเดียว เนือ่ งจากแผนอภิบาล คริสตศักราช 2010 - 2015 สภาพระสังฆราชฯ ได้มองเห็นถึงความจำเป็นทีบ่ รรดาพระสงฆ์ผซู้ ง่ึ เป็นผูอ้ ภิบาลชุมชนของพระคริสตเจ้า จะได้เข้าถึงวิสยั ทัศน์และพันธกิจของแผนอภิบาล เพือ่ นำจะได้นำไปสูภ่ าคปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

  ⌫⌫  ⌫   


2. เรื่องเด่นในการสัมมนาครั้งนี้คือ “วิถีชุมชนวัด” ซึ่งเป็น เครื ่ อ งมื อ สำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ นแผนอภิ บ าล คริ ส ตศั ก ราช 2010 - 2015 นี้ มุง่ เน้นชีวติ ทัง้ ส่วนบุคคลและส่วนรวม โดยเริม่ จาก “ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตาม” การสัมมนาในครั้งนี้ มุง่ เน้นทีบ่ รรดาพระสงฆ์ จะได้รบั ความรู้ และเข้าใจถึงการมีสว่ นร่วม ของพระศาสนจักร ทัง้ พระสงฆ์ และฆราวาส พร้อมทัง้ พัฒนาบทบาท ของพระสงฆ์เอง ในฐานะผู้นำชุมชนคริสตชน และให้โอกาสผู้นำ ฆราวาสได้มสี ว่ นร่วมในบทบาทผูน้ ำอย่างจริงจัง อีกทัง้ จะได้เรียนรู้ จากการนำเสนอประสบการณ์จากทีมวิทยากร และได้มีโอกาส อภิปรายในกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานทีก่ ว้างขวางมากยิง่ ขึน้ สำหรับเอกสารในการสัมมนาพระสงฆ์ครั้งนี้ จะมีการศึกษา เอกสาร AsIPA คื อ เอกสาร B/2 ชุ ม ชนคริ ส ตชนย่ อ ย, C/4 พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม, D/9 ภาวะผู้นำในวิถีทางใหม่ ผูน้ ำแบบเสริมสร้าง และยังมีเอกสารเสริม คือ การแบ่งปันพระวาจา Group Response และ 7 Steps ฯลฯ และเมื ่ อ จบการสั ม มนาครั ้ ง นี ้ แ ล้ ว พระสงฆ์ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ แ ละ พัฒนาการเป็นผู้นำและผู้อภิบาลชุมชนคริสตชนย่อย พร้อมกับ เรียนรู้การใช้บทเรียนและเครื่องมือในงานวิถีชุมชนวัด และได้มี ประสบการณ์กับพระเจ้าและชีวิตหมู่คณะผ่านทางการแบ่งปัน พระวาจาจะต้องเป็นผู้นำมีความเข้าใจ วิถีชุมชนวัด BEC ขึ้น เพื ่ อ จะกลั บ ไปทำงานกั บ สั ต บุ ร ุ ษ ในชุ ม ชนคริ ส ตชนย่ อ ย และ พระศาสนจักรทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม สุดท้ายนีก้ ห็ วังเป็นอย่างยิง่ ว่า ผูอ้ า่ นสารสังฆมณฑลฯ ฉบับนี้ ร่วมใจกันภาวนาเพือ่ การสัมมนาครัง้ นีเ้ ป็นไปด้วยการนำโดยพระจิตเจ้า และหลังจากการสัมมนาครั้งนี้ พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้อภิบาลชุมชน ศิษย์พระคริสต์ จะนำความเข้าใจเรื่องวิถีชุมชนวัด กลับไปพัฒนา ชุมชนคริสตชนในวัดของตนและเพือ่ ให้ชมุ ชนศิษย์พระคริสต์ทกุ คน ได้มสี ว่ นร่วมในพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และยังผลมา สูค่ ริสตชนกลุม่ ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ⌫⌫  ⌫    


à¨ÒÐÅÖ¡¾ÔàÈÉ...á¼¹¡ÇÔ¶ÕªØÁª¹ÇÑ´

พี่น้องที่รัก หลังจากพี่น้องหลายท่านเริ่มทราบถึงจิตตารมณ์และรูปแบบ ของวิถีชุมชนวัดแล้ว มีคำถามที่น่าสนใจคำถามหนึ่งจากพี่น้องคริสตชน คือ จะเริ่มวิถีชุมชนวัดอย่างไร และรวมกลุ่มวิถีชุมชนวัดเพื่อทำอะไรบ้าง? เช่นเคย ขอตอบคำถามนี้ด้วยคำตอบของคณะทำงานด้านเทววิทยาฯ ดังนี้ครับ การเริม่ วิถชี มุ ชนวัด คงต้องเริม่ ทีก่ ารให้พน่ี อ้ งคริสตชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นคริสตชน ของตน เป็นต้น เรื่องการมีส่วนร่วมของคริสตชนในชุมชนวัดตามกระแสเรียกของตน ให้ความรู้เรื่องวิถีชุมชนวัดแก่ทุกฝ่าย คือ ฆราวาส นักบวช และพระสงฆ์ รวมทั้งการสร้างผู้นำซึ่งเป็นฆราวาสที่จะมาร่วมงานกับพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำในกลุ่มย่อย เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และมีผู้นำที่เข้มแข็ง ก็เชื่อว่าวิถีชุมชนวัดจะเกิดและมีความยั่งยืน การรวมกลุ่มวิถีชุมชนวัดก็เพื่อให้คริสตชนช่วยเหลือกันในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยพระวาจา และศีลมหาสนิท ออกจากตนเอง โดยมอบความรักให้กบั ผูอ้ น่ื เป็นต้น ผูป้ ว่ ย คนยากไร้ คนชรา ฯลฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของ ตนเองต่อสังคม และพัฒนาสังคมที่ตนอยู่ให้ดีขึ้น ดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืน พระชนมชีพ สำหรับในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา แผนกวิถชี มุ ชนวัดมีกจิ กรรมทีไ่ ด้ดำเนินการ ดังนี้ โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 4-5 มิถุนายน ที่บ้านผู้หว่าน มีผู้สนใจ เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ท่าน จากวัด คณะนักบวช และองค์กรคาทอลิก ดังนี้ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ วัดนักบุญลูกา (วัดอูท่ อง) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ วัดนักบุญเปโตร วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ วัดมารีย์สมภพ วัดนักบุญยวง บัปติสตา วัดซางตาครู้ส วัดพระบิดาเจ้า วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์) วัดอัครเทวดาราฟาแอล วัดราชินแี ห่งสันติสขุ (วัดซอย 101) วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก) คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล และแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นวิทยากร แบ่งปันเรื่อง “กระบวนการวิถีชุมชนวัด” ที่จัดโดยคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ผู้อำนวยการ แผนวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน ณ ศูนย์สังฆมณฑล เชียงใหม่ และมีผนู้ ำวิถชี มุ ชนวัดจากวัดนักบุญเปโตรอีก 1 ท่าน มาร่วมในการแบ่งปันด้วย ทำความเข้าใจและแบ่งปันแนวทาง “วิถชี มุ ชนวัด” สำหรับสภาอภิบาลวัดในเขต 3 จาก 7 วัด จำนวน 60 ท่าน วันเสาร์ท่ี 25 มิถนุ ายน เวลา 09.00 - 16.00 น. ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน จัดโดยคุณพ่อวิทยา คูว่ ริ ตั น์ โดยมีคณ ุ พ่อพรชัย บรัศวกุล ซิสเตอร์สวุ รรณี พันธ์วไิ ล แผนกวิถีชุมชนวัด และผู้นำวิถีชุมชนวัด 3 ท่านจากวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก) มาเป็นผู้แบ่งปัน การแบ่งปัน ในภาคเช้ า เน้ น ในเรื ่ อ งของการทบทวนจิ ต ตารมณ์ ว ิ ถ ี ช ุ ม ชนวั ด ความสำคั ญ ของพระวาจาของพระเจ้ า ในชี ว ิ ต คริ ส ตชน และในวิถีชุมชนวัด ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์การเริ่มงานวิถีชุมชนวัดที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี โดย ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล และการเริ่มงานนี้ที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (วัดบางสะแก) โดย คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล และทีมฆราวาสผู้นำวิถีชุมชนวัดจากวัดบางสะแก ต่อจากนั้น สภาอภิบาลของวัดต่างๆ ประชุมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการทำ วิถีชุมชนวัดที่วัดของตน และนำมาแบ่งปันกันในที่ประชุม แผนกวิ ถ ี ช ุ ม ชนวั ด แบ่ ง ปั น “ประสบการณ์ ก ารทำงานวิ ถ ี ช ุ ม ชนวั ด ในอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ” กั บ คณะภคิ น ี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วันเสาร์ท่ี 25 มิถนุ ายน เวลา 14.30 - 16.00 น. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ และแผนกวิถีชุมชนวัด แบ่งปันประสบการณ์การทำงานวิถีชุมชนวัด และจัดกิจกรรม ดูงานวิถีชุมชนวัด ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน รวมทั้งได้เชิญผู้นำวิถีชุมชนวัดจากวัดนักบุญเปโตร จำนวน 5 ท่าน ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์การเริม่ งานวิถชี มุ ชนวัด ให้กบั คณะสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี จำนวน 29 ท่าน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถนุ ายน ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน   ⌫⌫  ⌫   


บอกข่าวเล่าสาร

⌫

พิธบี วชพระสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจ้า พิธีบวชพระสงฆ์ และพิธีเทิดเกียรติบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสงฆ์ใหม่ได้แก่ คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก คุณพ่อมีคาแอล นัฎฐวี กังก๋ง และคุณพ่อเปาโล องอาจ แคเซอ จากคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุชอร์ เจ้าคณะธรรมทูตมารีนิรมล ร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพีน่ อ้ งสัตบุรษุ มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมขอพรพระสงฆ์ใหม่ในวันนีเ้ ป็นจำนวนมาก ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถชี มุ ชนวัด” เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผูจ้ ดั การแผนกวิถชี มุ ชนวัด คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลือ่ นประไพ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จ ั ด การแผนกวิ ถ ี ช ุ ม ชนวั ด ร่ ว มกั บ แผนกองค์ ก รคริ ส ตชนฆราวาส โดยคุ ณ พ่ อ อภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” ณ บ้านผูห้ ว่าน สามพราน มีผเู้ ข้าร่วมจำนวน 50 คน สัมมนาการแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ แผนกส่ ง เสริ ม ชี ว ิ ต ครอบครั ว (สชค.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื ่ น จิ ต อภิ ร มย์ จั ด สั ม มนา “การแต่ ง งานแบบ ต่ า งคนต่ า งถื อ ” เมื ่ อ วั น ที ่ 4 มิ ถ ุ น ายน 2554 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม มีผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ 19 ท่าน (นับถือพุทธ 2 ท่าน) โดยวิ ท ยากรคื อ คุ ณ พ่ อ ประจั ก ษ์ บุ ญ เผ่ า “การแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ” และคุณพ่อ สมเกี ย รติ บุ ญ อนั น ตบุ ต ร “ศาสนสั ม พั น ธ์ ใ น ครอบครั ว ” มาแบ่ ง ปั น และให้ ค วามเข้ า ใจกั บ ผู้ร่วมสัมมนาครั้งนี้

ประชุมผูร้ บั ผิดชอบงานไอทีและสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 13 - 14 มิถุนายน 2011 กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่งประเทศไทย นำโดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานไอที และสารสนเทศของสังฆมณฑลต่างๆในเรื่อง “¡ÒèѴ·Óâ»Ãá¡ÃÁ·ÐàºÕ¹ÇÑ´” มีผู้เข้าร่วม ประชุมทัง้ หมด 23 คน จาก 10 สังฆมณฑล โดยมีคณ ุ พ่อธนันต์ธง สุขสุทพิ ย์ ผูพ้ ฒ ั นาโปรแกรม ทะเบียนวัด นำเสนอภาพรวมและแนะนำการใช้งานโปรแกรมทะเบียนวัด แสวงบุญวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา คุณพ่อ เอกรัตน์ หอมประทุม ผู้รับผิดชอบคำสอน ผูใ้ หญ่ของอาสนวิหารอัสสัมชัญนำคริสตชนใหม่ ของอาสนวิหารอัสสัมชัญและพี่เลี้ยงจำนวน 29 คน ไปแสวงบุญทีว่ ดั นักบุญยอแซฟ อยุธยา และหมู่บ้านโปรตุเกส โดยมี คุณพ่อวิชา หิรัญญการ เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับและ แนะนำประวัติของวัดและชุมชน

 ⌫⌫  ⌫    


ชุมนุมคริสตชนใหม่ 2011 เมื ่ อ วั น ที ่ 11-12 มิ ถ ุ น ายน ที ่ ผ ่ า นมา คุ ณ พ่ อ เอกรั ต น์ หอมประทุ ม ผู ้ จ ั ด การแผนก คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ จัดชุมนุมคริสตชนใหม่และเยีย่ มชมสักการสถานบุญราศีนโิ คลาส บุญเกิด กฤษบำรุง มีคณ ุ พ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นวิทยากร ในเวลา 16.30 น. พิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธาน และในวันอาทิตย์ท่ี 12 มิถนุ ายน 2011 คริสตชนใหม่เข้าพบ พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคณ ุ ฯ มีพอ่ แม่อปุ ถัมภ์ และพีเ่ ลีย้ ง (Sponsors) จากวัดต่างๆ มาร่วม 47 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน จากนั้นเดินทางไปร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ชุมนุมสมาชิกผูเ้ รียนพระคัมภีรท์ างไปรษณีย์ ครัง้ ที่ 1

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการ แผนกศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ จัดงาน ชุมนุมเพื่อพบปะและสังสรรค์ผู้เรียนพระคัมภีร์ ขึน้ เป็นครัง้ แรกในวันเสาร์ท่ี 18 มิถนุ ายน 2011 เวลา 08.30 - 12.00 น. มีผเู้ รียนพระคัมภีรท์ าง ไปรษณีย์มาร่วมงาน 13 ท่าน โดยมีกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์และแข่งขันตอบปัญหา พระคั ม ภี ร ์ ซึ ่ ง บรรยากาศเต็ ม ไปด้ ว ยความ สนุกสนานและอบอุ่นเป็นกันเอง

โครงการลดละเลิกบุหรี่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณมานพ ผิวเกลี้ยง และโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ร่วมกันจัดโครงการลดละเลิกบุหรี่ มีการเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับตาม ชุมชนใกล้เคียง แห่และเผาศพจำลองซึ่งสมมุติว่าเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ โดยแห่จากโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ไปถึงวัดชัยฉิมพลี และได้นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลีมาสวดบังสกุลและให้โอวาทแก่เด็กๆ ด้วยเมือ่ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา

ประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5 คุ ณ พ่ อ เชษฐา ไชยเดช จิ ต ตาภิ บ าล เขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5 ครัง้ ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เมือ่ วันพุธที่ 1 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ทีส่ กั การสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เพือ่ วางแผนงาน และดำเนินการตามโครงการของงานจิตตาภิบาล เขต 5 ในการประชุ ม ครั ้ ง นี ้ คุ ณ พ่ อ ชวลิ ต กิจเจริญ และผู้แทนจากคณะพลมารีย์ ได้มา แนะนำเกี่ยวกับคณะพลมารีย์และเชิญชวน ให้แต่ละโรงเรียนจัดตั้งกลุ่มพลมารีย์เยาวชน ในโรงเรียนในโอกาสนีด้ ว้ ย

ค่ายผูน้ ำพลศีล 2011 คณะกรรมการพลศีลแห่งอัครสังฆมณฑล กรุ ง เทพฯ โดย คุ ณ พ่ อ ณรงค์ รวมอร่ า ม จิตตาธิการ จัดให้มีโครงการ ค่ายผู้นำพลศีล ในหั ว ข้ อ “พลศี ล ...ผู ้ แ พร่ ธ รรม” ในวั น ที ่ 10–11 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ณ บ้านเพชรสำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ มีพระสงฆ์ คุณครู และนักเรียนพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่ ว มค่ า ย จำนวน 65 คน

หลั ก สู ต รประกาศน ี ย บั ต รครู จ ิ ต ตาภ ิ บ าล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ร่วมจัด โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูจติ ตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพือ่ พัฒนา ศักยภาพของครูจติ ตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาล และประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจติ ตาภิบาล ให้มจี ติ ตารมณ์แห่งพระวรสารการอบรมครัง้ ที่ 2 หัวข้อ “แนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งองค์กรฆราวาสแพร่ธรรมในประเทศไทย” โดยมี ¤Ø³¾èÍÍÀÔà´ª ÊØÀҨѡÃì คุณครูสพุ รรณี บุญยะรัตน์ และผูแ้ ทนจากองค์กรฆราวาสแพร่ธรรมคณะต่างๆ เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 10-11 มิถนุ ายน 2011 ณ ศูนย์ฝกึ อบรมงานอภิบาล บ้านผูห้ ว่าน มีโรงเรียนเข้าร่วม 15 โรงเรียน เป็นครูฝา่ ยจิตตาภิบาล จำนวน 21 ท่าน

  ⌫⌫  ⌫   


โครงการอบรมให้ ค วามรู ้ ค รู เรื ่ อ ง “ศาสนสัมพันธ์” แผนกศาสนสั ม พั น ธ์ แ ละชุ ม ชน สัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงาน ธรรมทู ต อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ จั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู ้ ค รู เ รื ่ อ ง “ศาสนสัมพันธ์” สำหรับคุณครูกลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในวันจันทร์ท่ี 6 มิถนุ ายน 2011 จัดอบรมให้โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล เขต 1 เขต 2 และเขต 4 ที่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีโรงเรียนเข้าร่วม 12 โรงเรียน คุณครูจำนวน 32 ท่านและวันจันทร์ที่ 13 มิถนุ ายน 2011 เขต 3 เขต 5 และ เขต 6 ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน มีโรงเรียนเข้าร่วม 11 โรงเรียน คุณครูจำนวน 29 ท่าน ค่ายนักขับร้องนักเรียนไตรอัสสัมชัญ กลุม่ นักขับร้อง(เยาวชน) นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ(บางรัก) โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ โดย คุ ณ พ่ อ ณรงค์ รวมอร่าม จิตตาธิการ จัดค่ายอบรม นักขับร้องเพลงวัด ในพิธีกรรมของ สามโรงเรียนนามอัสสัมชัญ มีนกั เรียน ร่วมค่าย 30 คน เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2011 ณ บ้ า นเพชร สำราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

สัมมนาครูกองหน้าฯ และพลศีล 2011 คณะกรรมการองค์กร กองหน้าร่าเริง (คุณพ่อ วรพจน์ วิสฐิ นนทชัย จิตตาธิการ) และองค์กรพลศีล (คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม จิตตาธิการ) ในแผนก เยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จั ด ให้ ม ี โ ครงการ “สั ม มนาและฟื ้ น ฟู จ ิ ต ใจครู กองหน้ า ร่ า เริ ง และพลศี ล แห่ ง อั ค รสั ง ฆมณฑล กรุ ง เทพฯ” ในหั ว ข้ อ “พั น ธกิ จ ครู ใ นโรงเรี ย น คาทอลิก” เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีคุณครูเข้าร่วม โครงการ 36 ท่าน พระสงฆ์ 4 องค์

ค่ายเยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญ กลุม่ เยาวชนอาสนวิหาร บางรัก โดย คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาส และคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม จิตตาธิการ เยาวชน จัดให้มีค่าย “สโมสรเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ” มีเยาวชนวัดร่วม ค่าย 55 คน โดยมีคณ ุ พ่ออนุชา ไชยเดช ให้การอบรม เมือ่ วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2011 ณ หาดหฤทัย จ.เพชรบุรี

ปฏิทนิ กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2011 2-3 ก.ค. 3 ก.ค. 7 ก.ค. 8-9 ก.ค. 9 ก.ค. 11-15 ก.ค. 22 ก.ค. 22 ก.ค. 22-23 ก.ค.

โครงการพัฒนาวิถชี มุ ชนวัด บ้านผูห้ ว่าน พิธมี สิ ซาฉลองครบรอบปีท่ี 6 แห่งสมณสมัยของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ท่ี 16 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักมิสซัง ฝ่ า ยการศึ ก ษาอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ อบรมหลั ก สู ต ร ประกาศนียบัตร ครูจติ ตาภิบาล ครัง้ ที่ 4 บ้านผูห้ ว่าน แผนกคริ ส ตศาสนธรรมอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ จั ด อบรม ฟื้นฟูจิตใจผู้อ่านพระคัมภีร์ บ้านผู้หว่าน สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 28 บ้านผู้หว่าน ประชุมสภาสงฆ์ บ้านผู้หว่าน ประชุมพระสงฆ์เขต 5 บ้านผู้หว่าน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูจติ ตาภิบาล ครัง้ ที่ 5 บ้านผูห้ ว่าน  ⌫⌫  ⌫    


เกร็ดความรู้คำสอน  

ÊÇÑÊ´Õ¾Õè¹éͧ·ÕèÃÑ¡

ช่วงนี้พี่น้องคงจะได้ยินคำว่า วิถีชุมชนวัด หรือ BEC บ่อยขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งหัวข้อ ทีส่ ำคัญในแผนอภิบาล 5 ปีของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าวิถชี มุ ชนวัด คืออะไร จำเป็นแค่ไหนเหมาะกับวัดทีเ่ ป็นเมือง แบบกรุงเทพฯ ไหม ทีส่ ำคัญคือต้องทำด้วยหรือ... มีคำถามมากมายเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ถ้าจะให้ตอบ อย่างสั้นๆ ก็พอจะอธิบายได้ วิถีชุมชนวัด เป็นกระบวนการที่คริสตชนทุกคน (รวมทั้ง พระสงฆ์ นักบวชด้วย) สำนึกถึงความเป็น คริสตชนของตน มี ส ่ ว นร่ ว มในงานของวั ด แสดงออกโดยการร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ และ นำไปเป็นบรรทัดฐานในชีวติ ประจำวัน ในการ ช่วยเหลือกันโดยเริ่มต้นจากคนที่อยู่ใกล้ๆ กัน ด้วยพืน้ ฐานแห่งการเป็นพีน่ อ้ งกันในพระกายทิพย์ ของพระเยซูคริสตเจ้า สำหรับพ่อแล้ววิถ ีชุมชนวัดเป็นวิธ ีการ ทีเ่ กิดผลเป็นการฟืน้ ฟูชวี ติ คริสตชนในทุกระดับ เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนทุกคนสามารถ เข้าร่วมได้ จากประสบการณ์ที่พบคือเมื่อใคร ได้ทำความเข้าใจในเรือ่ งนีแ้ ล้วต่างแสดงความ พร้อมที่จะร่วมในกระบวนการนี้ด้วยความ กระตือรือร้น ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคม เพือ่ วัดของตนความสำนึกในความเป็นเจ้าของ วัดเต็มเปีย่ ม ขณะนีม้ วี ดั หลายวัดได้เริม่ ปฏิบตั ิ อย่างจริงจังและเริ่มเห็นผลพอเป็นตัวอย่าง แก่ชุมชนอื่นๆ บ้างแล้ว ถ้ามีโอกาสพ่อว่าเป็น เรือ่ งทีไ่ ม่เสียหายอะไรทีจ่ ะไปเรียนรูก้ ระบวนการนี้ บางทีอาจจะพบสิง่ ดีๆ ทีเ่ ราไม่คาดคิดก็เป็นได้ ในส่วนพระสงฆ์กจ็ ะมีการจัดสัมมนาเกีย่ วกับ เรือ่ งวิถชี มุ ชนวัดนีใ้ นวันที่ 11-15 กรกฏาคมนี้ โดยพระสงฆ์ จ ากทั ่ ว ประเทศมาประชุ ม กั น ที ่ บ ้ า นผู ้ ห ว่ า น สามพราน คาดว่ า เมื ่ อ การ สั ม มนาเสร็ จ สิ ้ น แล้ ว บรรดาพระสงฆ์ เ อง ก็พร้อมที่จะผลักดันเรื่องนี้ในวัดของตนต่อไป ขอคำภาวนาจากพีน่ อ้ งสำหรับเรือ่ งนีด้ ว้ ยครับ

กฎหมายพระศาสนจักรว่าด้วย “ผูอ้ า่ นพระคัมภีร”์ (Lector) 1. ฆราวาสทีม่ อี ายุและคุณสมบัตเิ หมาะสมตามประกาศของสภาพระสังฆราช คาทอลิก สามารถรับการแต่งตั้งเป็นศาสนบริกรขั้นผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วย พิธกี รรมตามจารีตพิธวี า่ ด้วยการแต่งตัง้ นี้ อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่า ฆราวาส เหล่านีม้ สี ทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือ หรือการตอบแทนจากพระศาสนจักร (ม. 230,1) 2. ฆราวาสสามารถปฏิบัติหน้าที่อ่านพระคัมภีร์ระหว่างพิธีกรรม โดยการ ทำหน้าที่แทนแบบชั่วคราว เหมือนฆราวาสทุกคนสามารถทำหน้าที่พิธีกรหรือ นักขับร้อง หรือทำหน้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด (ม. 230,2) หน้าที่ของผู้อ่านพระคัมภีร์ : อ่านบทอ่านจากพระคัมภีร์ต่างๆ (ยกเว้นบท พระวรสารซึง่ สงวนไว้เป็นพิเศษแก่สงั ฆานุกร) ในเวลาประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณ หรือในพิธกี รรมอืน่ ๆ นอกนัน้ ยังอาจประกอบหน้าทีแ่ ทนนักร้องเพลงสดุดี (Psalmist) โดยอ่านหรือขับร้องเพลงสดุดที ม่ี แี ทรกในระหว่างบทอ่านพระคัมภีรใ์ นสมณกฤษฏีกา (Motu Proprio) Ministeria Quaedam ยังกำหนดหน้าที่อื่นๆ ไว้อีกว่า “ยังอาจ ทำหน้าที่สอนอบรมสัตบุรุษให้เข้ามารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งยัง สอนและเตรียมผู้ทำหน้าที่ผู้อ่านฯ ชั่วคราวในพิธีกรรมด้วย” สำหรับชีวิตส่วนตัว ของศาสนบริกร ผู้อ่านพระคัมภีร์ พระศาสนจักรเตือนให้ “รำพึงถึงพระวาจาใน พระคัมภีร์ (ทีต่ นอ่าน) และดำเนินชีวติ ตามแบบอย่างแห่งคำสัง่ สอนนัน้ ด้วย” ระยะเวลาของการทำหน้าที่ศาสนบริกรผู้อ่านพระคัมภีร์ 1. กำหนดระยะเวลาทำหน้าทีน่ ค้ี ราวละ 2 ปี 2. เมื่อสิ้นสุดวาระ ผู้อ่านพระคัมภีร์ควรประเมินผล รับการอบรม และหาก เห็นสมควรก็สามารถรับการแต่งตัง้ อีกครัง้ หนึง่ ได้ 3. ถ้าผู้อ่านรู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปได้ ก็สามารถลาออกได้ 4. บุคคลที่ในเวลาต่อมาปรากฏว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ควรจะออกจากหน้าที่ ซึ่งเขาอาจช่วยงานอื่นๆ ของวัดได้ 5. หลังจากพิธีแต่งตั้งแล้ว ควรจัดให้ผู้อ่านพระคัมภีร์มีโอกาสฟื้นฟูจิตใจ ตามสมควร และด้วยเหตุที่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ทางศูนย์คำสอนได้จัดให้มี การอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ และ¾ÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒª à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª ก็ได้ออกใบแต่งตั้งให้กับผู้อ่านที่ผ่านการอบรมฯ ไปแล้ว และเวลาก็ผ่านมา 1 ปี ทางศูนย์คำสอนจึงเห็นควรที่จะจัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจผู้อ่านพระคัมภีร์ ซึ่งก็จะ จัดในวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2011 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เหตุนี้เองจึงขอให้วัดต่างๆ ที่มีผู้อ่านพระคัมภีร์ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว เข้าร่วม การฟื้นฟูจิตใจผู้อ่านพระคัมภีร์ในครั้งนี้ด้วยครับ และขอความกรุณาส่งรายชื่อ และจำนวนของผูอ้ า่ นฯ ทีจ่ ะเข้าร่วมฟืน้ ฟูจติ ใจในครัง้ นีม้ าทีศ่ นู ย์คำสอนด้วยนะครับ โดยโทรฯ มาแจ้งกับคุณสุรัตน์ เจริญผล ตามหมายเลขโทรฯ นี้ 0-2233-0338 หรือโทรสาร 0-2233-8159              ⌫⌫             ⌫ ⌦                   ⌫  ⌫                                 

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม  
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม

Advertisement