Page 1

⌫⌫  ⌫   



๑ เขต 1 วัด

3 4 8

1 ล่ามภาษามือ และ 1 หัวใจ น.

ครบรอบ 10 ปี

www.catholic.or.th ทำไมพระสงฆ์ จึงสวมอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์

ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

น. น.

พีน่ อ้ งทีร่ กั “ความเด็ดเดีย่ ว มัน่ คง” และ “การอุทศิ ตัวเพือ่ พระเยซูเจ้า” แบบ “สุดขัว้ ” ทุม่ เทให้หมดทัง้ ชีวติ ของนักบุญโธมัสนี้แหละ ทีเ่ ราจะต้อง “เลียนแบบ” ทีเ่ ราจะต้อง “ปฏิบตั ติ าม” วาทะพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองวัดเซนต์โธมัส อัครสาวก วันอาทิตย์ท่ี 4 กรกฎาคม 2010

สัมภาษณ์

⌫

ผมเล่าเรื่องราวประทับใจ ที่ผมมีโอกาสไปอยู่ในวงสนทนาที่วัดนักบุญอันนา เมื่อเดือนที่ผ่านมา ระหว่างคุ ณ พ่ อ ธี ร พล กอบวิทยากุล เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ชื่อเล่นว่า พ่ออ้วน ซึ่งตอนนี้มีแต่คนเอ่ยปากว่า ตัวดำมาก ซึ่งผมก็เห็นว่าดำจริงๆ คล้ำมากๆ เลยทีเดียว คล้ำกว่าทีผ่ มเคยรูจ้ กั เมือ่ ก่อนหน้านีซ้ ะอีก แต่กย็ งั คงอารมณ์ดี คุยเพลิน เสียงดังฟังชัด พร้อมกับหัวเราะเสียงดังด้วย ส่วนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสังฆมณฑลที่แวะมาเยี่ยมเยียนงานที่คุณพ่อทำ Q : “พ่อครับ... ได้ยนิ ว่า ทีว่ ดั นักบุญอันนา เปิดโรงเรียนนานาชาติเหรอครับ?” A : ใช่แล้ว Q : แล้วเปิดโรงเรียนมานานแล้วหรือยังครับ A : เพิ่งเปิดได้ไม่นานนักหรอก Q : มีนักเรียนเข้าเรียนเยอะมั๊ย... A : ตอนนีม้ ปี ระมาณ 70 คนแล้ว ตัง้ ใจว่าจะรับไม่เกินหนึง่ ร้อยคน เท่านัน้ จริงๆ Q : โอ้โห ดีจงั เลย แล้วเด็กๆ รับมาจากไหนล่ะครับ A : ก็อยูร่ อบๆ วัดของเรานัน่ แหละ Q : ทีว่ ดั มีชาวต่างชาติอยูเ่ ยอะแยะเลยเหรอครับ A : ใช่แล้ว..มีอยูเ่ ป็นจำนวนมากเลย Q : แล้วชาติอะไร ที่มาเรียนโรงเรียนของเราเป็นส่วนใหญ่ครับ มีพวกฝรั่งเศส สเปน เกาหลี ญีป่ นุ่ อเมริกา บราซิล ฮอลแลนด์ อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ บ้างมัย๊ A : ทำไมไม่ถามให้หมดทุกทีมทีเ่ ข้ารอบบอลโลกเลยล่ะ...แหม ไม่มหี รอก Q : อ้าว... แล้วเป็นเด็กนานาชาติ ชาติอะไรล่ะครับ A : เป็น พม่า มอญ เขมร Q : อะไรนะครับ... A : เป็นเด็กพม่า มอญ เขมร เป็นเด็กต่างด้าว ลูกหลานแรงงานต่างด้าวทีท่ ำงานในชุมชนแถบนี้ Q : โถ คุณพ่อ นึกว่าเป็นเด็กอินเตอร์ โรงเรียนนานาชาติแบบนัน้ A : ก็มีคนชอบแซวว่า...ที่วัดนักบุญอันนา เปิดโรงเรียนนานาชาติ แต่ก็เป็นโรงเรียนแบบนี้แหละ ที่จริงก็ต้องบอกว่า ไม่ได้ตั้งเป็นโรงเรียน เต็มรูปแบบหรอกนะ... เป็นแค่ศนู ย์สงเคราะห์เด็กต่างด้าวมากกว่า Q : ทำไมล่ะครับ A : เพราะว่า เราไม่ได้สอนเต็มรูปแบบตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง เราสอนในแบบให้ความช่วยเหลือในแง่ของมนุษยธรรม มากกว่า


Q : ขอถามอีกทีวา่ ทำไมล่ะครับ A : เพราะว่าทางสังฆมณฑลเปิดศูนย์สงเคราะห์เด็กต่างด้าว เพือ่ ให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม เป็นต้นในเรือ่ งของการให้การศึกษากับการดูแลด้านสุขอนามัยกับเด็กเหล่านี้ เป็นพันธกิจของพระศาสนจักร ในงานด้านสังคม ในการปฏิบตั คิ วามรักต่อเพือ่ นพีน่ อ้ ง คนด้อยโอกาส คนชายขอบสังคมและคนพลัดถิน่ Q : ทำไม ต้องเป็นทีว่ ดั นักบุญอันนาด้วยล่ะครับ... A : ในจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนแรงงานต่างด้าวไม่นอ้ ยกว่าหกเจ็ดแสนคน ส่วนใหญ่เป็นพม่า มอญ เขมร ฯลฯ เพราะจังหวัดนีม้ โี รงงานจำนวนมากอีกทัง้ เป็นเมืองประมง ทีต่ อ้ งการแรงงานจำนวนมาก จึงมี แรงงานทัง้ ในประเทศ และจากประเทศใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเข้ามาทำงานในจังหวัดนี้ เราจึงมีเด็กต่างด้าว อยูเ่ ป็นจำนวนมาก อีกทัง้ วัดนักบุญอันนา เป็นวัดคาทอลิกเพียงวัดเดียวในจังหวัดสมุทรสาครด้วย Q : แล้วศูนย์ฯ นีท้ ำอะไรบ้างครับ A : ก็รบั เด็กต่างด้าวทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 4–12 ปี มาเรียนทีศ่ นู ย์ของเรา ตัง้ แต่เวลา 08.00–15.30 น. วันจันทร์– วันศุกร์ เราให้การศึกษา ส่วนใหญ่สอนภาษาไทย อังกฤษ ภาษาพม่า มอญ สอนเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม สอนทักษะ การดำเนินชีวติ สอนให้รกั ประเทศชาติบา้ นเมือง เคารพกฎหมาย สอนให้อยูร่ ว่ มกันอย่างดี ฯลฯ Q : แล้วอย่างอื่นล่ะครับ A : ก็ตอ้ งเลีย้ งเด็กเหล่านีด้ ว้ ย ต้องเตรียมอาหารว่างช่วงสิบโมงเช้า อาหารกลางวัน ขนมในภาคบ่าย Q : ฟรีเหรอครับ A : ใช่แล้ว ต้องเลีย้ งพวกเขาด้วย อีกทัง้ ต้องหาเสือ้ ผ้า ของใช้ อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ทีจ่ ำเป็นในชีวติ ด้วย ต้องบอกว่าชีวิตของพวกเขาก็ยากลำบาก ยากจนมากๆ ไม่มีเสื้อผ้าเพียงพอ สุขอนามัยทางร่างกาย ไม่ค่อยดีนัก เราค่อยๆ ช่วยดูแล ช่วยสอนให้เขาดูแลตัวเองด้วย อาบน้ำ หายาให้บ้าง ก็เหมือนเลี้ยงลูก น่ะครับ... (ทีละหลายสิบคน) ต้องคิดว่าเค้าก็เป็นลูกพระเหมือนกับเรานัน่ แหละ Q : งานหนักมั๊ยครับ A : ก็หนักเหมือนกันนะ แต่เราก็ช่วยๆ กัน มีคุณครู เจ้าหน้าที่ มีอาสาสมัคร มีมิชชันนารีคณะมาริสต์ มาช่วยด้วย ก็ชว่ ยๆ กันไป ช่วยกันทำ Q : ค่าใช้จ่ายคงมากเอาเรื่องนะครับ A : ก็ใช่ มากเหมือนกัน แต่ทางอัครสังฆมณฑลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ Q : แล้วคุณพ่อ ทำหน้าทีอ่ ะไรล่ะครับ A : คนแถวนี้ชอบแซวพ่อว่า ให้พ่ออ้วนทำหน้าที่ขอเงิน ขอของใช้ เสื้อผ้า ข้าวสาร ขนม ฯลฯ มาเลี้ยง เด็กต่างด้าว Q : แล้วพ่อทำแบบนัน้ จริงๆ เหรอ A : ทีจ่ ริง สังฆมณฑลสนับสนุน แต่กจ็ ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนจากส่วนอืน่ ๆ ด้วย งานสงเคราะห์แบบนี้ เป็นงานระยะยาว ต้องวางระบบให้ดๆี มิฉะนัน้ จะจบเห่ได้งา่ ยๆ แต่พอ่ ได้รบั ความช่วยเหลือจากพีน่ อ้ งสงฆ์ พีน่ อ้ งนักบวชชายหญิงทีท่ ำงานตามโรงเรียนต่างๆ หลายโรงเรียน ทีแ่ บ่งปันอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดพละ ของใช้ตา่ งๆ ทีเ่ หลือใช้ รวมทัง้ ปัจจัยด้วย บางทีกพ็ านักเรียนมาทำกิจกรรมแบ่งปันให้เด็กๆ ต้องขอขอบคุณ ไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย ส่วนพ่อเอง เวลานีเ้ จอใครก็มกั ถูกถาม พ่อก็เล่าให้ฟงั ถึงงานทีท่ ำ เค้าก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดี Q : แสดงว่า ยังต้องการความช่วยเหลือ A : ทุกคนก็ชว่ ยๆ กันไป เป็นงานของพระศาสนจักรของเรา เป็นพันธกิจของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พวกเรา ก็ชว่ ยๆ กันทำตามหน้าทีข่ องแต่ละคน พ่ออยูต่ รงนี้ พ่อก็พยายามทำเต็มที่ ช่วยพวกเค้าเต็มทีเ่ ช่นเดียวกัน Q : เห็นว่าฝ่ายสังคมก็มาช่วยด้วย A : ใช่เลย ศูนย์นท้ี ำงานร่วมกับฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณฑล ก็ตอ้ งขอขอบคุณไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย

ผมต้องจบบทสนทนาไว้ตรงนี้ก่อนละกัน ที่จริงก็อยากเล่าเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง ในงานแพร่ธรรมที่วัดนักบุญอันนา ที่ฟังแล้ว เหมือนเป็นจินตนาการเหลือเชือ่ แต่ถา้ หากเป็นอย่างนัน้ จริง ต้องขอบอกว่า เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายเหลือเกิน และคงเป็นความสุขใจอันยิง่ ใหญ่ ของเราคริสตชนจริงๆ จากนั้นผมเดินไปดูบริเวณที่เด็กๆ กำลังเรียนที่อาคารพระมารดามารีอา ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้สอนเด็กต่างด้าวในช่วงนี้ ทางสังฆมณฑลกำลังจัดเตรียมสถานทีส่ ำหรับสอนเด็กต่างด้าว ยังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง อีกไม่นานคงเสร็จ เห็นคุณครู เจ้าหน้าที่ เด็กๆ หลายสิบคนกำลังเรียนกันอยู่ เห็นหน้าเด็กๆ พวกนี้แล้ว บอกได้คำเดียว ว่าน่าสงสาร แต่ก็ดีใจที่พวกเค้าทุกคนได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง มันเป็นเรื่องมนุษยธรรมจริงๆ ทำให้ผมรู้สึกและสัมผัสได้ถึง ความรักของพระเจ้าในท่ามกลางมนุษย์ แม้จะต่างชาติ ต่างเผ่า ต่างพันธุ์ เห็นชัดเจนว่า ความรักนั้นอยู่ในหัวใจของเราทุกๆ คนจริงๆ ขอบอก... คุณอยากเห็นอย่างที่ผมเห็นมั๊ยล่ะครับ ถ้าอยากเห็นก็ลองแวะมาเยี่ยมชม ได้นะครับ แวะมาแล้วอย่าลืมมีขนมติดไม้ตดิ มือมาฝากเด็กๆ ด้วยล่ะ ขอบคุณครับ....   ⌫⌫  ⌫   


บทความ

⌫

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกประเทศไทย ได้รับชื่อนี้ด้วยความภาคภูมิใจ จากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2008 เริ่มต้นจากคริสตชนคนหูหนวกกลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันมาวัดแม่พระ ฟาติมา ดินแดง เพือ่ รับฟังพระวรสาร บทเทศน์ ผ่านทางเพือ่ น (คุณณรงค์ ถนอมเล็ก) ล่ามภาษามือทีเ่ ป็นคาทอลิก จุดประกายให้ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาสในขณะนัน้ สนใจงานอภิบาลกับกลุม่ คนหูหนวก โครงการหนึง่ ของ “ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกประเทศไทย” ๑ เขต ๑ วัด ๑ ล่ามภาษามือ ผมต่อด้วยหนึ่งหัวใจ เพราะคนที่ อยากจะทำงานกับคนหูหนวก ต้องใช้หวั ใจทำครับ ไม่ใช่ยากเพราะเราสือ่ สารกับเขาไม่รเู้ รือ่ ง แต่ยากทีจ่ ะปรับทัศนคติ ในมุมมองทีเ่ รามองเขาต่างจากเรา และคิดเอาเองว่า พูดกันไม่รเู้ รือ่ ง จึงละเลย หลีกเลี่ยงมองข้ามความรู้สึกที่จะช่วยเหลือคนหูหนวก ในสังคม ซึง่ ทีจ่ ริงแล้ว พวกเขาพยายามทีจ่ ะฟังพวกเราพูดด้วยซ้ำไป ผมกำลังคิดว่า ถ้าหากพีน่ อ้ งคริสตชน ช่วยกันสำรวจดูวา่ ในหมูบ่ า้ น หรือชุมชนของพี่น้องว่ามีญาติพี่น้อง คนหูหนวก คนไหนบ้างที่ยัง ไม่ได้รบั การอภิบาลช่วยเหลือในด้านจิตวิญญาณ ผมอยากเชิญชวน ให้เราก้าวข้ามความหวาดกลัวที่จะเป็นเพื่อนกับเขาและไม่รู้สึก แปลกแยก ชวนเขามาเข้าร่วมกลุม่ กับชมรมคนหูหนวก ให้เขาได้รบั สิทธิการเป็นบุตรของพระเจ้าและประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น ของพระคริสตเจ้าให้กับคนหูหนวกครับ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้มลี า่ มภาษามือ ชมรมคนหูหนวกปัจจุบนั มีสมาชิกจำนวน 50 ท่าน รับศีลล้างบาปแล้วจำนวน 17 ท่าน ทางชมรมไม่ได้มเี ฉพาะคนหูหนวกอย่างเดียวครับ แต่ยงั มีเพือ่ นอาสาสมัครอยากช่วยงานอยูใ่ น กลุม่ ร่วมกับพวกเขา จากการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการทีว่ ดั เซนต์หลุยส์ และเปิดอบรมอาสา สมัครภาษามือ ในปี ค.ศ.2010 มีกลุม่ อาสาสมัครเรียนภาษามือจำนวนกว่า 30 คนเริม่ เรียน ภาษามือเพือ่ จะได้ชว่ ยสือ่ สารกับคนหูหนวก ในกิจการต่างๆ เรียนทุกวันอาทิตย์ตง้ั แต่เวลา 08.00-09.00 ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ อาสาสมัครพยายามเรียนรู้ ศึกษาและทำ ความเข้าใจ ผ่านภาษามือ ซึง่ ทางอัครสังฆมณฑลโดย ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อยากช่วยสนับสนุนให้แต่ละเขต แต่ละวัดมี 1 ล่ามภาษามือ (หรือมากกว่านั้นยิ่งดี) เพื่อช่วยพี่น้องคริสตชนหูหนวกในวัดของท่านให้ได้รับฟังพระวาจา บทเทศน์ และขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า ไปพร้อมๆ กับท่าน ผูท้ ส่ี นใจเข้าฝึกอบรมสามารถเข้าไปร่วมได้ท่ี ชัน้ 3 ตึกชมรมผูอ้ าวุโส (หลังวัดเซนต์หลุยส์) ไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.Deafcatholicthailand.com หรือสอบถาม รายละเอียดได้ท่ี คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจติ รวงศ์ แผนกคริสตชนฆราวาส ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือ คุณณรงค์ ถนอมเล็ก 0 87918 9969 หรือวัดเซนต์หลุยส์ 0 2211 0220, 0 2213 0199 ครับ จะว่าไปแล้วยังมีอกี หลายโครงการทีอ่ ยากให้พน่ี อ้ งได้มสี ว่ นร่วม ไม่วา่ จะเป็นการสำรวจ สถิตคิ นหูหนวกตามเขตวัดของท่าน หรือแม้แต่ แสวงหา ติดตามคริสตชนหูหนวกทีไ่ ม่สามารถร่วมพิธกี รรมตามวัดต่างๆ ได้ เชิญชวนพวกเขามาพบกับคุณพ่อเจ้าอาวาส ก็ได้ครับ เพราะอย่างน้อยทางชมรมคนหูหนวกจะได้รวบรวมสมาชิก ให้มาศึกษาพระวาจาก็ดี เรียนคำสอนก็ดี และแม้แต่จะช่วยกัน ฟื้นฟูจิตใจให้เขาได้สัมผัสกับพระเจ้า และนับเป็นความโชคดีที่ ณ ขณะนี้เอง ทางชมรมคนหูหนวกใช้ความพยายามผลิตผู้นำ คนหูหนวก และครูคำสอนหูหนวก ในเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา ได้สง่ คนหูหนวกไปเรียนเป็นครูคำสอนทีศ่ นู ย์คริสตศาสนธรรม (CC.) จำนวน 2 คน และอนาคตข้างหน้าก็จะมีครูคำสอนที่มีความเข้าใจ สามารถและเปลี่ยนพูดคุยกันทางภาษามือของคนหูหนวก พวกเขาก็จะพูดถึงเรื่องพระเจ้ามากขึ้น แบ่งปันกันมากขึ้น และเอื้ออาทรในความรักซึ่งกันและกันมากยิ่งๆ ขึ้นครับ ช่วยกันเป็นเสียงให้กบั พวกเขา และอีก 1 หัวใจ ส่งท้าย คิดถึงคนหูหนวกในคำภาวนาของท่านด้วยครับ “ในเสียงทีค่ ณ ุ ไม่เคยได้ยนิ เป็นเสียงในความเงียบ” ถ้าในชีวติ ของคุณมีแต่เสียงทีว่ นุ่ วายสับสน หยุดรำพึงนิง่ ๆ ส่งภาษามือทีค่ ณ ุ อยากบอกพระ ผสานส่วนลึกในใจของคุณสัมผัสกับพระเจ้า แล้วคุณจะรับรู้ว่าคนหูหนวกเขาคุยกับพระเจ้าอย่างไร?  ⌫⌫  ⌫    


เจาะลึกพิเศษ

⌫

จากคำพู ด ของผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง เว็ บ ไซต์ ค าทอลิ ก คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2000 ว่า “พ่ อ และที ม งานจั ด ทำเว็ บ ไซต์ จะเขย่าทุกอย่างในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็น HTML” จากวันนัน้ ถึงวันนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ.2010 ข่าวทุกเขต เนือ้ หาจากวัดทุกวัด องค์กรต่างๆ รวมถึ ง ข้ อ มู ล สำคั ญ ต่ า งๆ ของอั ค รสั ง ฆมณฑล กรุงเทพฯ ได้ถกู นำมาเสนอ ผ่านสายตา และได้เขย่า หลอมรวมมาอยู่ในเว็บไซต์ www.catholic.or.th ด้วยการสนับสนุนอย่างดี ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส จากทุกเขต ทุกวัด และทุกภาคส่วนในอัครสังฆมณฑล รวมถึงผู้มีน ้ำใจดีท ุกท่านที่อยากให้เว็บไซต์ มีข ่าวสารที่ฉับไวทันเหตุการณ์ จึงทำให้ 10 ปี เว็บไซต์ของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อุดมไปด้วยพระพรและขุมทรัพย์แห่งปัญญา ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆ ท่าน ที่ยังคงเลือกให้ www.catholic.or.th เป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่คิดถึงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อท่านต้องการรับรู้ข่าวสาร พระศาสนจักร

10 ปีแห่งการพัฒนา ย้อนกลับไป ในขวบปีแรกๆ คุณพ่อและทีมงาน ได้นำเสนอและสรรหาข้อมูล รวมถึงการพูดคุย เนื้อหา และ สาระสำคัญ การแลกเปลีย่ นผ่านทางกระดานสนทนาคาทอลิก ทำให้เราคำนึงถึง เนือ้ หา สาระทีจ่ ะนำเสนอเพือ่ ให้ ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ประการสำคัญ เราต้องการเสนอเนื้อหา และข่าวสารในพระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งใน ประเทศไทย และของพระศาสนจักรสากล เมื่อโอกาสมาถึงและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น คุณพ่อและทางทีมงาน พยายามใช้และพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้น จนนำไปสู่การถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต ในเหตุการณ์สำคัญๆ หลายครัง้ ไม่วา่ จะเป็นพิธบี วชพระสังฆราช ครัง้ แรกทีส่ งั ฆมณฑลอุบลราชธานีในปี ค.ศ.2006 (ในพิธบี วช พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล) ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมกันเป็น จำนวนมาก และพยายามพัฒนามาโดยตลอด

  ⌫⌫  ⌫   


ทุกย่างก้าวทีม่ คี วามหมาย จาก 5 เป็น 10 ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ทางทีมงาน เป็นส่วนหนึง่ ในการช่วย เสริมสร้าง พัฒนาบุคลากรตามเขต วัด และโรงเรียน ในการจัดทำ เว็บไซต์ตามเขต ตามวัดและในโรงเรียน เพื่อเชื่อมโยงข่าวสาร พระศาสนจักรแก่กันและกัน นับเป็นอีกก้าวของแผนกเทคโนโลยี สารสนเทศ ทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนาต่อไป ในปี ค.ศ.2010 นี้ ทางทีมงานได้จดั ทำ TV Catholic Online, VDO Clip, Sound Clip จากรายการแสงธรรม รายการพระเจ้าสถิตกับเรา รวมถึงย้อนหลังการถ่ายทอดสดในโอกาสสำคัญต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชม ทุกวัน ซึง่ สามารถติดตามชมตามผังรายการซึง่ จะจัดทำไว้ทกุ ๆ สัปดาห์ ซึง่ จะทำให้ทา่ นไม่พลาดโอกาสติดตามรับชม และรับรองว่าจะไม่ตกข่าวอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี ในปีนี้ทางเว็บไซต์จะเปิดตัว เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นทางการ www.catholic.or.th/eng รวมถึง ณ ขณะนีท้ างทีมงานได้เพิม่ รูปแบบในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารของพระศาสนจักรคาทอลิกในรูปแบบของ social network เช่น facebook www.facebook.com/catholiclive และ Twitter twitter.com/catholiclive ซึง่ เป็นการเผยแพร่ให้กบั คนในสังคม online อีกสังคมหนึง่ นอกจากนีย้ งั ได้จดั ทำ SMS Bible ข้อความพระคัมภีรป์ ระจำวัน เพือ่ เสริมสร้าง ความเชือ่ ความศรัทธาให้ทา่ น ได้สมั ผัสกับ “พระวาจาของพระเจ้า” ทีจ่ ะตรัสอะไรแก่ทา่ นในวันนี้ รับได้ทกุ ที่ ทุกเวลา รวมถึงสามารถรับฟังรายการวิทยุคาทอลิกจากทั่วประเทศ ติดตามพระวาจาประจำวัน และข้อคิดในมิสซา วันอาทิตย์ ทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังว่าสิ่งที่ทางทีมงานตั้งใจทำ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ได้เข้าชม เว็บไซต์ ถ้าท่านไม่พลาดที่จะคลิ๊ก www.catholic.or.th ข่าวสารพระศาสนจักรอยู่ในมือของท่านแล้ว จงเปิดแล้ว ท่านจะได้รบั จงแสวงหาแล้วท่านจะพบ ขอพระอวยพรทุกท่าน ทีมงานเว็บไซต์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 ⌫⌫  ⌫    


บอกข่าวเล่าสาร     

พิธ ีบวชพระสงฆ์อ ัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปิดปีพระสงฆ์ ฉลองครอบรอบ 50ปี 40 ปี 25 ปีคแู่ ต่งงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 10.00 น. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบวชพระสงฆ์ ปิดปีพระสงฆ์ ฉลองครบรอบแต่งงาน 50 ปี 40 ปี 25 ปี และพิธสี มรสของคูส่ มรสใหม่ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระอัครสังฆราช ฟรังวิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักบวช ชายหญิง และพีน่ อ้ งสัตบุรษุ มาร่วมพิธใี นวันนีจ้ ำนวนมาก ฉลองวัดศีลมหาสนิทและวางศิลาฤกษ์วดั หลังใหม่ พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชันพร้อมวางศิลาฤกษ์ วัดหลังใหม่ พร้อมด้วยพระสงฆ์และสัตบุรษุ จำนวนมาก เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 13 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา

มิสซาแรกพระสงฆ์ใหม่ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 13 มิถนุ ายน 2010 เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุพฒ ั น์ หลิวสิริ พระสงฆ์ใหม่อคั รสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธมี สิ ซาแรกทีว่ ดั ธรรมาสน์นกั บุญเปโตร บางเชือกหนัง ร่วมกับคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาส คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา และคุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชยั สิทธิกลุ พระสงฆ์รนุ่ พี่ ลูกวัดธรรมาสน์นกั บุญเปโตร มาร่วมประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณ มีสตั บุรษุ ลูกวัดมาร่วมพิธจี ำนวนมาก ชุมนุมเยาวชนปีพระวาจา เมือ่ วันเสาร์ท่ี 5 มิถนุ ายน 2010 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อสราวุธ อมรดิ ษ ฐ์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดชุมนุมเยาวชน ปีพระวาจา มีเยาวชนจากทัง้ 6 เขต เข้าร่วมจำนวน 123 คน ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

ค่ายผูน้ ำพลศีล พลศีล แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้มคี า่ ยผูน้ ำพลศีล (นักเรียนชัน้ ป.4-6) ในหัวข้อ “การเป็น ผูแ้ พร่ธรรมของพลศีล” ในวันที่ 18-19 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ณ บ้านผูห้ ว่าน โดยมีคณ ุ พ่อ คุณครู และ นักเรียนสมาชิกพลศีล เข้าร่วมจากโรงเรียนในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 101 คน ประชุมฝ่ายงานธรรมทูตระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 2 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุ ณ พ่ อ สมเกี ย รติ บุ ญ อนั น ตบุ ต ร ผูอ้ ำนวยการฝ่ายฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายงาน ธรรมทูตระดับสังฆมณฑล ครัง้ ที่ 2 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถุนายน 2010 เวลา 09.30-15.00 น. ณ อาคาร คาทอลิกแพร่ธรรม มีผเู้ ข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ จำนวน 14 ท่าน

  ⌫⌫  ⌫   


อบรมผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ เขต 1 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ร่วมกับ วัดในเขต 1 จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ และเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิ ถ ุ น ายน 2010 พระอั ค รสั ง ฆราชฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เป็นประธานในการมอบใบแต่งตัง้ ผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ สำหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผเู้ ข้ารับการอบรมครัง้ นีจ้ ำนวน 56 คน และผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบแต่งตัง้ ฯ มีจำนวน 51 คน อบรมพระคัมภีรเ์ ขต 2 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ นำโดยคุ ณ พ่ อ เอกรั ต น์ หอมประทุม ร่วมกับวัดในเขต 2 จัดอบรมผู้อ่าน พระคัมภีร์ ภายในเขตร่วมกัน ซึ่งจะจัด 2 ครั้ง คือ ครัง้ ที่ 1 วันเสาร์ท่ี 19 มิถนุ ายน 2553 และวันเสาร์ท่ี 26 มิถุนายน 2553 ณ วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง เวลา 08.30-15.30 น. มีวดั ในเขตปกครองเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 11 วัด ผูเ้ ข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ จำนวน 122 คน มีผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นผูอ้ า่ นพระคัมภีร์ ทัง้ สิน้ 101 คน เสริ ม ความรู ้ ด ้ า นพระคั ม ภี ร ์ ใ ห้ ครูคำสอนในระดับเขต กลุม่ งานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่ ว มกั บ แผนกคริ ส ตศาสนธรรม ฝ่ า ย งานอภิบาล และแผนกพระคัมภีร์ ฝ่าย บุคลาภิบาล ร่วมมือกันเพื่อจัดโครงการ เสริมความรูด้ า้ นพระคัมภีรใ์ ห้กบั ครูคำสอน ในระดับเขต ในปีการศึกษา 2553 ได้จดั อบรมครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 29-30 พฤษภาคม และครั ้ ง นี ้ เ ป็ น ครั ้ ง ที ่ 2 วั น ที ่ 18-19 มิถนุ ายน การอบรมครัง้ นี้ มีครูคำสอน ครูคาทอลิกของเขต 3 และ 6 จำนวน 23 คน และจากเขต 1 จำนวน 3 คน เขต 2 จำนวน 2 คน และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จำนวน 2 คน รวม 33 คน

อบรมเพิม่ พูนความรูค้ รูคำสอน เขต 5 ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันอังคารที่ 22 มิถนุ ายน 2553 คณะกรรมการ จิตตาภิบาล เขต 5 นำโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จัดอบรมเพิม่ พูนความรูค้ รูคำสอน เขต 5 ครัง้ ที่ 1/2553 ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน เรื่อง “การจัด กิจกรรมพระคัมภีร”์ โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 66 คน จากโรงเรียนในเขต 5 ทุกโรงเรียน และโรงเรียน โยนออฟอาร์ค แผนกสามัญ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา และโรงเรียนพระแม่มารี พระโขนง

เสริมความรูด้ า้ นพระคัมภีรใ์ ห้ครูคำสอน ในระดับเขต 4 และโรงเรียนอืน่ ๆ ทีม่ า สมทบ กลุม่ งานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมี คุณพ่อสุขมุ กิจสงวน ประธานกลุม่ งานจิตตาภิบาล ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล โดยมี คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการฯ ร่วมมือกันเพื่อจัดโครงการเสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้กับครูคำสอนในระดับเขต การอบรมครั้งนี้ มีคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นวิทยากร และมีครูคำสอนใน เขต 4 จำนวน 30 คน และครูคำสอนจาก เขต 1 จำนวน 3 คน และเขต 3 จำนวน 3 คน รวม 36 คน

ปฏิทนิ กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2010 6-9 ก.ค. 9 ก.ค. 10 ก.ค. 10 ก.ค. 12-18 ก.ค. 24-25 ก.ค. 26-27 ก.ค.

ฟืน้ ฟูจติ ใจพระสงฆ์ 6 สังฆมณฑล ณ บ้านผูห้ ว่าน รวมพลพลศีล 2010 ฉลอง 85 ปี พลศีลในประเทศไทย ณ บ้านผูห้ ว่าน ค่ายผูน้ ำนักเรียนกองหน้าร่าเริง ณ บ้านผูห้ ว่าน แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ ปีท่ี 21 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม INTERNATIONAL CONFERENCE (VIP FROM ROME) เสวนาระหว่างศาสนาสำนักวาติกนั ณ บ้านผูห้ ว่าน หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวติ คริสตชน ศูนย์คริสตศาสนธรรม จ.นครปฐม ฟืน้ ฟูจติ ใจสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านผูห้ ว่าน  ⌫⌫  ⌫    


เกร็ดความรู้คำสอน...คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม

สวัสดีพน่ี อ้ งทีร่ กั

มหกรรมฟุตบอลโลกเป็นช่วงเวลาที่คนทั่วโลก สนใจรวมถึงประเทศไทยของเราถึงแม้ทีมชาติไทย ของเราไม่เคยได้เข้ารอบสุดท้ายเลยก็ตาม แต่คนไทย จำนวนมากก็ ต ิ ด ตามเชี ย ร์ ท ี ม ที ่ ต นเองชมชอบ ความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลโลกส่งผลกระทบไปถึง แม้ผู้ที่ไม่ค่อยสนใจด้วยเช่นกัน การติดตามกีฬา เล่นกีฬา เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ส่งเสริม ไม่เพียงแค่ความสนุก เร้าใจที่ได้รับ แต่กีฬาจะสอนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จัก คำว่าแพ้ คำว่าชนะ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญมากในสังคม เราพบว่ามีคนจำนวนมากไม่สามารถรับมือกับการ ผิดหวังได้ เมื่อพบความผิดหวัง ไม่ว่าเป็นในเรื่อง การเรียน ความรัก หน้าที่การงาน ครอบครัว ฯลฯ ก็จะหาทางออกแบบไม่ถูกต้อง เช่น ทำผิดประชด, ใช้กำลังตอบโต้, เกรีย้ วกราด พาล, ทำร้ายตัวเองหรือ น่าเศร้ากว่านัน้ คือฆ่าตัวตาย ฯลฯ คือไม่รจู้ กั คำว่าแพ้ นั่นเอง คนที่เป็นคอกีฬาจะคุ้นเคยกับคำว่าสมหวัง และผิดหวัง วันใดที่แพ้ เขาจะเสียใจแต่ก็รู้ว่าจะมี วันต่อไปให้สู้ต่อ วันที่แพ้ไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิต ตรงข้ามเมือ่ ได้รบั ชัยชนะ ก็จะไม่ดใี จเกินเหตุ วันหน้า ผูท้ แ่ี พ้กจ็ ะมาแก้ตวั ใหม่ จึงไม่มปี ระโยชน์ทจ่ี ะไปดูถกู ทับถมผู้ที่แพ้ในวันนี้ แต่เขาจะเตรียมตัวให้ดีเพื่อ จะได้รบั ความชืน่ ชมยินดี เมือ่ ได้รบั ชนะชัยครัง้ ต่อไป กีฬาจึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเราไม่เพียงเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์เท่านัน้ แต่ทำให้มจี ติ ใจ เข้มแข็งทีจ่ ะดำเนินชีวติ ประจำวันได้อย่างเป็นสุขด้วย กีฬาจึงเป็นยาวิเศษจริงๆ ทีป่ อ้ งกันและคุม้ ครองเราได้ เดือนนีย้ งั มีเรือ่ งน่ายินดีทเ่ ี ว็บไซต์ www.catholic.or.th ของเราครบรอบ 10 ปี เป็นความพยายามของฝ่ายงาน อภิบาลและธรรมทูต ในขณะทีค่ ณ ุ พ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นผูอ้ ำนวยการฝ่ายฯได้รเิ ริม่ ทำเว็บไซต์นข้ี น้ึ มา บัดนี้ เว็บไซต์แห่งนี้ได้อำนวยประโยชน์ต่อพระศาสนจักร โดยรวมอย่ า งมากมาย และยั ง มุ ่ ง มั ่ น ที ่ จ ะรั บใช้ พระศาสนจักรต่อไปอย่างมัน่ คงพีน่ อ้ งทีม่ ขี อ้ เสนอแนะ อะไรแก่ ผ ู ้ จ ั ด ทำกรุ ณ าช่ ว ยแนะนำ ติ ช มกั น ได้ ท ี ่ เว็บไซต์ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยเข้าชม พ่อขอ เชิ ญ ชวนและจะพบความหลากหลายที ่ ผ ู ้ จ ั ด ทำ เตรียมไว้ให้ ในโอกาสนี้จะมีการปรับปรุงหน้าตา เนือ้ หา รวมทัง้ เราจะมี TV online ถ่ายทอดออกอากาศ (เกือบ) ตลอด 24 ชัว่ โมงด้วย ขอช่วยกันติดตามและ สนับสนุนสื่อนี้ให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสื่อที่ ไม่สร้างสรรค์สังคมที่มีอยู่มากมายและเป็นภัยต่อ ลูกหลาน และความเชือ่ ของเราด้วย ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่าน

ในช่วงแรกเริ่มพระศาสนจักรนั้น ไม่มีการสวมอาภรณ์พิเศษอะไรใน“พิธีบิขนมปัง” แต่พอไม่นาน บรรดาคริสตชนรุ่นแรกก็ตระหนักว่าผู้ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเฉลิมฉลอง ธรรมล้ำลึกปัสกานัน้ ควรจะสวมชุดต่างหากโดยเฉพาะยิง่ ตามประเพณีของชาวยิวทีใ่ ห้บรรดา พระสงฆ์สวมอาภรณ์พเิ ศษ ในบทที่ 28 ของหนังสืออพยพ เราอ่านพบวิธกี ารทีพ่ ระเจ้าทรงมอบคำสัง่ พิเศษโดยทาง โมเสสเรือ่ งพระสงฆ์ควรสวมอาภรณ์ชนิดใด อาภรณ์นน้ั ต้องตัดเย็บแบบใด และต้องใช้อย่างไร จุดประสงค์ทใ่ี ห้พระสงฆ์สวมอาภรณ์พเิ ศษนัน้ “เพือ่ แสดงศักดิศ์ รีและเกียรติของตำแหน่งสมณะ” (อพย 28:2) การสวมอาภรณ์พเิ ศษนัน้ เป็นวิธกี ารของมนุษย์ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า ถ้านีค่ อื วิธกี ารของพันธสัญญาเดิมให้พระสงฆ์สวมอาภรณ์ ก็คงมีเหตุผลสำคัญมากขึน้ ในการทีใ่ ห้พระสงฆ์สวมอาภรณ์พเิ ศษในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณตามบัญญัตใิ หม่ การใช้ อาภรณ์ตา่ งๆ นัน้ ค่อยเป็นค่อยไป และมีความรัดกุมทางพิธกี รรมมากขึน้ รูปแบบพืน้ ฐานของ อาภรณ์นน้ั มีการใช้ตง้ั แต่ศตวรรษที่ 3 คือเสือ้ คลุมสีขาว ท่านออริเจน (ค.ศ.185-254) กล่าวว่า พระสงฆ์ควรสวมเสือ้ คลุมผ้าฝ้ายสีขาวในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ อาภรณ์ตา่ งๆ ถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายศตวรรษในพระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก อาภรณ์ยคุ หลังๆ นัน้ มีความปราณีตให้สสี นั มากกว่าในพิธกี รรมลาติน มีเหตุผลหลายประการในการใช้อาภรณ์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ คือ 1. เป็นธรรมเนียมให้ผู้ประกอบพิธีพิเศษสวมอาภรณ์พิเศษต่างๆ เช่น ผู้พิพากษาสวม เสื้อคลุมเวลาขึ้นบัลลังก์พิพากษา ฉะนั้นจึงจำเป็นที่พระสงฆ์จะต้องสวมอาภรณ์พิเศษ ขณะพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ การปฏิบตั หิ น้าทีส่ งฆ์ อาภรณ์ทพ่ี ระสงฆ์สวมใส่นน้ั จะช่วย ดึงดูดความสนใจของคริสตชน อันดับแรกก็คอื การประกอบพิธพี เิ ศษของสงฆ์ 2. อาภรณ์พเิ ศษ (เสือ้ คลุม เครือ่ งแบบ) ให้ความโดดเด่นกับงานพิธี ในกรณีของการใช้ใน ทางศาสนา อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นั้นให้การเน้นย้ำถึงธรรมชาติอันเจาะจงของการ เฉลิมฉลอง ซึง่ ในกรณีของการถวายบูชามิสซานัน้ มิเพียงให้ความแตกต่างจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังแตกต่างจากกิจการคารวกิจอื่นๆ ด้วย อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็น เครือ่ งหมายของความไม่เหมือนใคร และคุณลักษณะอันสูงส่งของพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ 3. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมิใช่เป็นแค่การสวดภาวนาแบบทั่วไปที่เรากระทำเป็น การส่วนตัว หรือส่วนรวม แต่มีธรรมล้ำลึกในพิธีเอง พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นการ เฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาการเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิต ของพระคริสตเจ้าเป็นธรรมล้ำลึกสำหรับเรา พิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณก่อให้เกิดธรรมล้ำลึก ของการประทับอยูข่ องพระคริสตเจ้า และค้ำจุนเราด้วยธรรมล้ำลึกแห่งความเป็นหนึง่ เดียวกับ พระองค์อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์แสดงแก่เราว่าพระสงฆ์กำลังปฏิบัติบางสิ่งที่เป็นธรรมล้ำลึก ซึง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และเป็นธรรมล้ำลึกทีส่ งู กว่าความรูส้ กึ ของเรา 4. เมือ่ เราไปพบบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง เป็นปกติวสิ ยั ว่าเราจะแต่งกายอย่างดีในการเข้าพบ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระสันตะปาปา หรือผูน้ ำประเทศ มีกฎระเบียบเกีย่ วกับการแต่งกาย การแต่งกายที่ดีเหมาะสมนั้นเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลผู้สูงศักดิ์นั้น ในพิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณ เราพบกับพระเยซูเจ้าเองผูท้ รงประทับอยูใ่ นศีลมหาสนิท ประธานผูป้ ระกอบ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนั้นชิดสนิทกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงประทับอยู่บนพระแท่น ในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณนัน้ พระสงฆ์ในฐานะผูเ้ ข้าพบพระคริสตเจ้า จึงมีหน้าทีส่ ำคัญ กว่าสัตบุรษุ ในพิธกี ารเข้าพบดังกล่าวนี้ พระสงฆ์สวมอาภรณ์พเิ ศษ เพือ่ เป็นการถวายเกียรติ ต่อพระคริสตเจ้าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้ พระสงฆ์จึงต้องแต่งกายให้เหมาะสมสำหรับทำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ตามกฎระเบียบของจารีตพิธกี รรม และต้องดูแลอาภรณ์นน้ั ให้สะอาดเรียบร้อยและเหมาะสม มิใช่แค่ให้ดสู ง่าเท่านัน้ แต่เป็นวิธกี ารเพิม่ “ความสูงศักดิแ์ ละความดีเลิศ” แด่พระเจ้าผูส้ งู สุด และลีล้ บั ในการถวายนมัสการพระองค์ทใ่ี นการจัดการของเรา              ⌫⌫             ⌫ ⌦                         ⌫  ⌫                         

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม  
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนกรกฎาคม

Advertisement