Page 1

⌫⌫  ⌫   

 สถานการณ์ความทุกข์ยากของชีวิตผู้คน เป็น โอกาสทีผ่ ปู้ ระสบความทุกข์ยากเหล่านัน้ จะสามารถ พบกับพระเจ้าได้งา่ ยขึน้ เราคริสตชนเชื่อว่า พระเจ้าประทับอยู่กับเรา ในความทุกข์ยาก ในความเจ็บไข้ได้ป่วย ในปัญหา ทีค่ นเราประสบเป็นพิเศษ แต่เราจะต้อง “เปิดใจ” และมองความทุกข์ยาก ความเจ็บไข้ได้ปว่ ยเหล่านัน้ ด้วยสายตาแห่งความเชือ่ ด้วยเช่นกัน ÇҷоÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒª ¿Ãѧ«ÔÊà«àÇÕÂÃì à¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª ¾ÃÐÍѤÃÊѧ¦ÃÒªÍѤÃÊѧ¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï ©ÅͧÇÑ´áÁè¾ÃпҵÔÁÒ ´Ô¹á´§ ÇѹÈØ¡Ãì·èÕ 13 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2011

วิถีชุมชนวัด...

น.

กับอีก 1 ปีทผ ่ี า่ นไป

สูป่ ที ่ี 12

แห่งการเป็นบุญราศี ของคุณพ่อบุญเกิด

น.

มารดาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า...

2

มารดาของเรามนุษย์ น.

à¨ÒÐÅÖ¡¾ÔàÈÉ...á¼¹¡ÇÔ¶ÕªØÁª¹ÇÑ´

พี่น้องที่รัก วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเวลาที่ผ่านไป แผนกวิถีชุมชนวัดจึงขอ รายงานกิจกรรมทีไ่ ด้ทำตามโครงการของปี ค.ศ.2011 ดังนีค้ รับ โครงการสร้ า งที ม และสนั บ สนุ น ในระดั บ ต่ า งๆ มี ก ารพบปะกั น ของ พระสงฆ์ทไ่ี ปรับการอบรมทีอ่ นิ เดีย และผ่าน AsIPA ทีพ่ ทั ยา สองครัง้ ได้พดู คุยกัน ถึงงานวิถชี มุ ชนวัด และจัดอาสาสมัครไปช่วยในการสัมมนาพระสงฆ์ทว่ั ถิน่ ไทย วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2011 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมหนึง่ ครัง้ เพือ่ ประสานงาน กับองค์กรและคณะนักบวช โดย มีคณ ุ พ่อชวลิต กิจเจริญ ซิสเตอร์กลั ยา ตรีโสภา คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คุณครูสุพรรณี และคุณบุญหลาย (เจ้าหน้าที่แผนก) ง้ั ที่ 28 เข้าร่วมประชุม ได้แนวทางในการอบรมผูน้ ำฯ ทีจ่ ะเน้นด้านชีวติ จิตควบคูไ่ ปกับ สัมมนาพระสงฆ์ประจำปี คร การฝึกทักษะ จัดตัง้ คณะกรรมการดำเนินงาน และได้มกี ารประชุม 2 ครัง้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน และวันที่ 13 ธันวาคม โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด ได้จัดการอบรมที่บ้านผู้หว่าน 3 ครั้ง คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 มีนาคม 2011 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 ท่าน รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2011 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ท่าน และรุน่ ที่ 3 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2011 มีผเู้ ข้ารับการอบรม จำนวน 34 ท่าน นอกจากนีย้ งั ได้ไปจัดการอบรมทีว่ ดั และองค์กร ดังนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011 ทีว่ ดั แม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ บางสะแก มีผเู้ ข้ารับการอบรมประมาณ 50 ท่าน วันที่ 18 มีนาคม 2011 เยาวชนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 94 ท่าน วันที่ 5-8 เมษายน 2011 สัมมนาพระสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 25-26 เมษายน 2011 ÍèÒ¹µèÍ˹éÒ 4

1

8


º·¤ÇÒÁ...·ÕÁ§Ò¹ÊÑ¡¡ÒÃʶҹ

พี่น้องที่รัก ในแผ่นแทรกพิเศษของอุดมสาร ปีท่ี 35 ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 18-24 ธันวาคม ค.ศ.2011 ส่วนหนึ่งพ่อได้กล่าวถึง การก้าวสู่การเป็นนักบุญ ของคุณพ่อนิโคลาส โดย เรียบเรียงจากบทความของ คุณพ่อสุรชัย ชุมศรีพันธุ์ พ่อเชื่อว่าพี่น้องที่ได้อ่านอุดมสาร คงจะพอเข้าใจถึงเรื่องราวของอัศจรรย์ และการพิสูจน์ เพื่อคุณพ่อนิโคลาสที่รักยิ่งของเราจะได้รับการประกาศรับรองจากพระศาสนจักร ให้เป็นนักบุญ จึงขอคำภาวนาจากพีน่ อ้ งด้วยครับ พ่อมีโอกาสอ่านสมุดรวบรวม “เสียงของคริสตชน” (Vox Populi) และได้พบพระเมตตา ของพระเจ้าที่มีต่อพี่น้องคริสตชนผ่านทางคำเสนอวิงวอนของบุญราศีนิโคลาสเป็นจำนวนมาก ขอนำเสนอแก่พน่ี อ้ ง ดังนีค้ รับ

เกษสุดาวัลย์ สามพราน นครปฐม

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถนุ ายน 2011 เวลา 17.00 น. ครอบครัวข้าพเจ้าได้พบกับเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิด บุตรชาย เอากุสติโน ฉัตรกานต์ กิจสกุล อายุ 13 ปี (น้องโอมห์) ถูกวัยรุน่ รุมตี ทำร้าย โดนทุบศีรษะ ต้องผ่าตัดสมอง เพราะมีเลือดคั่ง หมอบอกว่าชีวิต 50-50 น้องโอห์มรับการผ่าตัดจากทีมแพทย์ อย่างปลอดภัย ตลอดเวลาทีเ่ กิดเรือ่ ง ข้าพเจ้าได้สวดภาวนาวอนขอคุณพ่อนิโคลาสให้ทรงช่วยบุตร ปลอดภัยและให้กลับมาเป็นปกติ วันนีบ้ ตุ รชายของลูกได้หาย อาการบรรเทาขึน้ ลูกจึงมาขอบพระคุณ คุณพ่อนิโคลาส “ขอให้คนร้ายกลับใจด้วยเทอญ” จากครอบครัวกิจสกุล

สุชาดา

ทำต่างหูทองหาย หาไม่พบ แต่เมือ่ ขอพระพรจากคุณพ่อบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ก็กลับพบต่างหูทนั ที ขอให้คณ ุ พ่อเป็นนักบุญเร็วๆ

  ⌫⌫  ⌫   


พ.ต.ท.ไพฑูรย์ สามพราน นครปฐม

รถยนต์ประสบอุบัติเหตุทั้งครอบครัว ไม่ได้รับอันตรายใดๆ รถเสียหายมาก เมือ่ 19 ก.ค. 2546

ถนัดศรี นนทบุรี

พระพรทีไ่ ด้รบั คือทำให้ขา้ พเจ้าและครอบครัวกลับเข้ามาในอ้อมอกของคาทอลิกอีกครัง้ และ ทำให้ชวี ติ ทีล่ ำบาก ล้มลุกคลุกคลานกลับมามีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ อย่างเรียกได้วา่ “อัศจรรย์” และทำให้ชวี ติ และธุรกิจการงาน การค้า มีแต่ความเจริญก้าวหน้าและรุง่ เรืองยิง่ ๆ ขึน้ ไปตลอดเวลา

ซิสเตอร์ชลอรัตน์ นวกสถานผูร้ บั ใช้ฯ

เป็นโรคปวดศีรษะตลอด เมือ่ ขออัศจรรย์ อาการปวดศีรษะหายขาด

กิตติภมู ิ พิษณุโลก

ผมเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไร สอบเลขตกทุกครั้ง เมื่อผมขอบุญราศีเพื่อให้มีสมาธิ เวลาอ่านหนังสือ ผมก็มสี มาธิมากขึน้

สุดท้ายนี้ ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

วันพุธที่ 11 มกราคม ค.ศ.2012

19.00 น. พิธมี สิ ซาฉลองภายใน โดย พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม ค.ศ.2012

10.00 น. เดินรูปคุณพ่อนิโคลาส โดย คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ 11.00 น. พิธมี สิ ซา (ศีลเจิมผูป้ ว่ ยให้แก่ผสู้ งู อายุ) โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช 12.00 น. รับประทานอาหาร 13.30 น. สวดสายประคำและรับพรศีลมหาสนิท 18.00 น. พิธมี สิ ซาฉลองประจำปี โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (หลังมิสซามีแห่พระธาตุ)

 ⌫⌫  ⌫    


µèͨҡ˹éÒ 1

นักศึกษาทีเ่ ข้ารับการอบรมตามหลักสูตรคำสอนภาคฤดูรอ้ น ชัน้ ปีท่ี 3 ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรม (ซีซ)ี วันที่ 13 พฤษภาคม 2011 สามเณรเล็ก ทีบ่ า้ นเณรยอแซฟ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2011 สภาอภิบาลเขต 3 จำนวน 60 ท่าน วันที่ 25 มิถนุ ายน 2011 คณะภคินเี ซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วันที่ 25-26 มิถนุ ายน 2011 ฝ่ายงานอภิบาล สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 27-29 มิถนุ ายน 2011 คณะสงฆ์สงั ฆมณฑลจันทบุรี 54 จำนวน 29 ท่าน วันที่ 9 กรกฎาคม 2011 สภาอภิบาลเขต 5 จำนวน 50 คน อบรมรุน่ ที่ 1 5-6 มีนาคม 25 วันที่ 9-10 กันยายน 2011 ครูจติ ตาภิบาล จำนวน 21 คน วันที่ 11 กันยายน 2011 สัตบุรษุ วัดสะพานใหม่ จำนวน 50 คน และสัตบุรษุ วัดเซนต์หลุยส์ จำนวนประมาณ 30 ท่าน วันที่ 25 กันยายน 2011 สัตบุรษุ วัดนักบุญเทเรซา นาโคก วันที่ 10-12 ตุลาคม 2011 นักศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 1 วิทยาลัยแสงธรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2011 เจ้าหน้าทีเ่ วชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และสัตบุรษุ ทีส่ นใจ จำนวน 131 ท่าน โครงการพัฒนาผูน้ ำ ได้จดั การอบรมทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน 3 ครัง้ คือ รุน่ ที่ 1 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2011 ผูเ้ ข้ารับการอบรม จำนวนทัง้ สิน้ 39 ท่าน รุน่ ที่ 1 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2011 ผูเ้ ข้ารับการอบรม จำนวน 67 ท่าน รุน่ ที่ 2 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3-4 กันยายน 2011 ผูเ้ ข้ารับการอบรม จำนวน 56 ท่าน โครงการเสริ ม ทั ก ษะการทำงานกลุ ่ ม ได้ จ ั ด เมื ่ อ วั น ที ่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2011 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจำนวน 40 ท่าน จาก 11 วัด 7 องค์กร

พัฒนาผูน้ ำ 2-3 กรกฎาคม 2554

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในวิถีชุมชนวัด ได้นำเสนอสื่อต่างๆ ของวิถีชุมชนวัดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ได้จดั ทำ PowerPoint ให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิถชี มุ ชนวัด เพือ่ ผูน้ ำจะได้นำไปใช้ โครงการประชุมและศึกษาดูงาน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ส่งพระสงฆ์ 7 ท่าน เข้ารับการอบรม SCC THEOLOGY COURSE 2011 ทีบ่ า้ นผูห้ ว่าน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2011 โครงการจัดกลุ่มวิถีชุมชนตัวอย่าง ได้ขอให้แต่ละวัดจัดให้มีคริสตชนย่อยเท่าที่สามารถ คุณครู สุพรรณีและทีมงานได้ไปดำเนินการในเรื่องนี้ที่วัดพระบิดา โดยประสานงานกับคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ คุณพ่อเจ้าอาวาส โครงการกลุ ่ ม วิ ถ ี ช ุ ม ชนเยี ่ ย มเสริ ม แรงกั น และกั น ได้ จ ั ด ให้ ก ลุ ่ ม ผู ้ น ำวิ ถ ี ช ุ ม ชนวั ด ของวั ด นั ก บุ ญ เปโตรไปเยีย่ มผูน้ ำวิถชี มุ ชนวัดของวัดนักบุญยวง บัปติสตา ทีเ่ จ้าเจ็ด เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2011 โครงการสร้างฐานข้อมูลวิถีชุมชนวัด ได้รวบรวมและปรับเอกสาร AsiPA ที่คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ได้จัดให้มีการแปลเป็นภาษาไทย จัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม ตามที่แผนกฯ ได้จัดทำข้อมูลของ ทีมงานทีใ่ ห้การอบรม และเบอร์ตดิ ต่อ เขียนบทความลงในสารอัครสังฆมณฑลฯ และเว็บไซต์ ในปี ค.ศ. 2012 แผนกวิถีชุมชนวัดจะจัดโครงการใหม่อีก 2 โครงการ คือ โครงการโรงเรียนนำร่อง วิถีชุมชนวัดในแต่ละเขต (อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน โดยประสานงานกับแผนกคริสตศาสนธรรม) และ โครงการรณรงค์อา่ นพระวาจาของพระเจ้า (โดยประสานงานกับแผนกพระคัมภีร์ และ แผนกองค์กรคาทอลิก) พร้อมกับปีเก่าทีผ่ า่ นไป แผนกวิถชี มุ ชนวัดขอกราบขอบพระคุณพระอัครสังฆราช พีน่ อ้ งฆราวาส นักบวช และพระสงฆ์ทกุ ท่านทีไ่ ด้สนับสนุนงานวิถชี มุ ชนวัดด้วยดีเสมอมา และในโอกาสปีใหม่น้ี ขอองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ได้โปรดประทานพรอันอุดมของพระองค์แก่พน่ี อ้ งผูม้ นี ำ้ ใจดีทกุ ท่านครับ   ⌫⌫  ⌫   


บอกข่าวเล่าสาร

⌫

สมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2011 เวลา 24.00 น. พระอั ค รสั ง ฆราช เกรี ย งศั ก ดิ ์ โกวิ ท วาณิ ช เป็นประธานในพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ร่วมกับ คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ ่ ม ศรี พ ั น ธุ ์ คุ ณ พ่ อ ณรงค์ รวมอร่ า ม คุ ณ พ่ อ วรยุ ท ธ กิ จ บำรุ ง โดยมี ค ุ ณ พ่ อ สมเกี ย รติ บุญอนันตบุตร เป็นผูช้ ว่ ยพิธกี รรม พร้อมด้วยสัตบุรษุ ทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีในวันนี้จำนวนมาก ทั้งในวัดและบริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2011 คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ ได้จดั พิธเี ปิดไฟต้นคริสต์มาส โดยได้เรียนเชิญ พระคาร์ดินัล เรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน อดีตสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดไฟต้นคริสต์มาส พร้อมด้วย พระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล คุณพ่ออภิสทิ ธิ์ กฤษราลัมณ์ เจ้ า คณะพระมหาไถ่ และคุ ณ พ่ อ ไพบู ล ย์ อุ ด มเดช ร่ ว มกั น เปิ ด ไฟต้ น คริ ส ต์ ม าส พร้ อ มกั บ บรรดา พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ สัตบุรษุ ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมพิธเี ปิดไฟในวันนีจ้ ำนวนมาก

ฉลองศาสนนาม “ฟรังซิสเซเวียร์” วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2011 คณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมใจร่วมในพิธีบูชา ขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบพระสงฆ์ประจำเดือน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2011 ณ บ้านผู้หว่าน ช่ ว งท้ า ยพิ ธ ี คุ ณ พ่ อ สานิ จ สถะวี ร ะวงส์ อุ ป สั ง ฆราช ได้ ก ล่ า วแสดงความยิ น ดี ก ั บ พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามฟรังซิสเซเวียร์ หลังจากนั้น รับประทานอาหารร่วมกัน

คำนั บ และรั บ พร โอกาสพระคริ ส ตสมภพและ สวัสดีปใี หม่ 2012 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 09.00 น. เจ้ า หน้ า ที ่ ส ภาพระสั ง ฆราช และเจ้ า หน้ า ที ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กว่า 200 คน ร่วมคำนับ และรับพร พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช โอกาส พระคริสตสมภพ และปีใหม่ โดยมีคุณพ่อและ ซิ ส เตอร์ ท ี ่ ท ำงานในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ณ ห้ อ ง ใต้ดนิ สำนักมิสซัง

เยีย่ มอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน เจ้าอาวาสวัดพร้อมด้วยสภาภิบาลและสัตบุรุษให้การต้อนรับ พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยีย่ มเยียนอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี หลังจากที่ ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนัก วัดและบ้านสัตบุรษุ ได้รบั ความเสียหาย พระคุณเจ้าได้พดู คุยให้กำลังใจ กับผูป้ ระสบอุทกภัย และเป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม 2011  ⌫⌫  ⌫    


มุทติ าจิต และมอบของทีร่ ะลึกแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โอกาสได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2011 พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธาน คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื ่ อ ศาสนสั ม พั น ธ์ แ ละ คริ ส ตศาสนจั ก รสั ม พั น ธ์ คุ ณ พ่ อ สมเกี ย รติ บุญอนันตบุตร ผู้จัดการแผนกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ และดร.มนต์ชุลี นิติพน ร่ ว มแสดงมุ ท ิ ต าจิ ต และมอบของที ่ ร ะลึ ก แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถระ) ศาสตราจารย์พเิ ศษ ป.ธ. 9 M.A., Ph.D. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร โอกาสได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิ์

งานชุมนุมคำสอนครัง้ ที่ 9 และครบรอบ 36 ปีศนู ย์คำสอนกรุงเทพฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผูจ้ ดั การแผนกฯ และคุณพ่อเดชา อาภรณ์รตั น์ กลุม่ งานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับอัครสังฆมณฑลทุกๆ 3 ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและมี ผูเ้ ข้าร่วมงาน จำนวน 422 คน โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล ครัง้ ที่ 10 กลุม่ งานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับศูนย์ คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ร่วมจัดโครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตร ครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพื่อ พัฒนาศักยภาพของครูจติ ตาภิบาลให้สามารถทำงาน อภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริม ครู จ ิ ต ตาภิ บ าลให้ ม ี จ ิ ต ตารมณ์ แห่งพระวรสาร พิธตี อ้ นรับผูส้ มัครเรียนคำสอน 2011 อาสนวิหารอัสสัมชัญ เปิดคอร์สการเรียนคำสอนผูใ้ หญ่ สำหรับผูใ้ หญ่ทเ่ี ตรียมจะเป็นคริสตชน การอบรมครัง้ ที่ 10 หัวข้อ “จิตวิทยาการดูแลนักเรียน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. เริ่มคอร์สวันที่ 17 กรกฎาคม 2011 ถึงปัจจุบัน วัยเด็กและวัยรุน่ ” โดยมี ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธาน เป็นเวลาประมาณ 4-5 เดือน ซึง่ มีผสู้ นใจเรียนประมาณ 20-25 คน ดังนัน้ แผนกคริสตศาสนธรรม โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จึงได้จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน มนุษย์ และอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 (สัปดาห์ท่ี 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร เมื่อ ในพิธมี สิ ซาฯ เวลา 08.30 น. โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2011 ณ ศูนย์ฝกึ อบรมงาน อภิบาล บ้านผูห้ ว่าน มีโรงเรียนเข้าร่วม 16 โรงเรียน ครูฝ่ายจิตตาภิบาล จำนวน 21 คน เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย สามเณรเล็กยอแซฟ เข้าเงียบฟืน้ ฟูจติ ใจประจำเดือนธันวาคม การศึกษาฯ 3 คน พีเ่ ลีย้ งคำสอนผูใ้ หญ่ 4 คน เมือ่ วันที่ 10 - 11 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ได้จัดให้มีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำเดือนธันวาคม โดยมีซิสเตอร์ กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง อธิการบ้านหทัยการุณย์ ท่าไข่ และตัวแทน เยาวชนสมาชิกบ้านหทัยการุณย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาร่วม แบ่งปันประสบการณ์ชวี ติ และถ่ายทอดความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวติ ของซิสเตอร์ และคณะแด่สามเณร หลังจากนัน้ เวลา 11.00 น. ซิสเตอร์ และคณะได้รว่ มพิธบี ชู าขอบพระคุณพร้อมกับสามเณรเล็กยอแซฟทุกคน โดยมี คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ อธิการสามเณราลัยฯ เป็นประธานในพิธฯี

  ⌫⌫  ⌫   


ฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ ครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2011 คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาส ได้จดั งานฉลองวัดประจำปี 2011 โดยเชิญพระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานโอกาสสมโภชพระนางมารีย์ ผูป้ ฎิสนธินริ มล ซึง่ พิธใี นวันนีไ้ ด้รบั เกียรติจากเอกอัครราชทูตประเทศ โปรตุเกสประจำประเทศไทยมาร่วมงานนี้ด้วย เนื่องในปีนี้เป็นการ ครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ โปรตุ เ กส และได้ ม ี พ ิ ธ ี เ ปิ ด ป้ า ย 500 ปี ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ประเทศไทยและประเทศโปรตุเกส พระคุณเจ้าได้ร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งวัดที่มีความสัมพันธ์กับประเทศโปรตุเกสมีด้วยกัน 3 วัด คือ วัดกาลหว่าร์ วัดซางตาครู้ส และวัดคอนเซ็ปชัญ บรรยากาศในวันนี้ สัตบุรษุ มาร่วมเทิดเกียรติพระแม่เป็นจำนวนมาก ฉลอง 100 ปี วัดพระวิสทุ ธิวงส์ ลำไทร วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร พร้อมด้วยคุณพ่อประทีป สุ ท ธิ น าวิ น ปลั ด วั ด ร่ ว มใจกั น จั ด งานฉลองสมโภช 100 ปี วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร โดยมีพระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธมี สิ ซาเวลา 10.00 น. พร้อมด้วยพระสงฆ์ และพีน่ อ้ งสัตบุรษุ มาร่วมจำนวนมาก โดยมีการตัดริบบิน้ เปิดวัด และพรมน้ำเสกเพื่อเป็นการเสกวัดหลังการบูรณะใหม่ และได้มี การจัดสมรสหมู่ อีกทั้งการรื้อฟื้นการแต่งงานที่ครบรอบ 25 ปี พร้อมมอบประกาศแก่คสู่ มรส และใบพรแก่ผรู้ อ้ื ฟืน้ การแต่งงาน ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการเข้ามาทำงานในประเทศไทย คณะลาซาล คณะลาซาล นำโดย ภราดากั น ย์ วงษ์ ช ี ร ี อธิ ก าร เจ้ า คณะแขวงแห่ ง ประเทศไทย ได้ จ ั ด ให้ ม ี พ ิ ธ ี โ มทนา ขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของการเข้ามา ทำงานในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2011 โดยมี พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น ประธานในพิธี เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ และเปิ ด นิ ท รรศการ 60 ปี คณะลาซาลฯ โดย พระคาร์ ด ิ น ั ล ไมเกิ ้ ล มี ช ั ย กิ จ บุ ญ ชู หลั ง จากนั ้ น รั บ ประทานอาหารและชมการแสดงของ นักเรียนและครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธลิ าซาล มีบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงมาร่วม วันแพร่ธรรมสากล ปี 2011 เมือ่ วันเสาร์ท่ี 3 ธันวาคม 2011 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อการธรรมทูตและคณะธรรมทูตไทย ร่วมกันจัด กิจกรรม “วันแพร่ธรรมสากล ประจำปี 2011” ขึน้ ณ วั ด พระแม่ ม หาการุ ณ ย์ อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี โดยเลือ่ นมาจากวันที่ 23 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจาก สถานการณ์อุทกภัย เวลา 10.00 น. ได้มีพธิ บี ชู า ขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยพระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร พร้อมกับพระสงฆ์ 19 องค์ ระหว่างมิสซาได้มีพิธีพิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นธรรมทูต พิธีมอบ ไม้กางเขนและส่งธรรมทูตแก่พระสงฆ์และนักบวชที่จบโครงการ Priest–Religious Missionary Program 2011 จำนวน 11 ท่าน และหลังจากจบ พิธบี ชู าขอบพระคุณ ได้มกี ารมอบวุฒบิ ตั รแก่ผเู้ ข้ารับการอบรมฆราวาสผูป้ ระกาศข่าวดีประจำวัด หรือกลุม่ Parish Missionary Group (PMG) รุน่ ที่ 3 จำนวน 21 คน รวมทัง้ มีการคำนับในโอกาสฉลองศาสนนามของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในโอกาสนีด้ ว้ ย

»¯Ô·¹Ô ¡Ô¨¡ÃÃÁ à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2012 7 ม.ค.

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันชุมนุมยุวธรรมทูต ครัง้ ที่ 3 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง โดย คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช เป็นประธาน 9-12 ม.ค. ฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2012 ณ บ้านผู้หว่าน 12 ม.ค. ฉลองสักการสถานบุญราศีคณ ุ พ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง เวลา 18.00 น. โดย พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน ฉลองภายใน วันที่ 11 มกราคม เวลา 19.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู ประธาน 13-15 ม.ค. สัมมนาชีวติ ครอบครัว (ฟฟ.1) รุน่ ที่ 134 ทีบ่ า้ นสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม เริม่ ลงทะเบียนเวลา 17.30 น.  ⌫⌫  ⌫    


à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙ¤é ÓÊ͹...¤Ø³¾èÍàÍ¡Ãѵ¹ì ËÍÁ»ÃзØÁ

สวัสดีปใี หม่ 2555/2012 พีน่ อ้ งทีร่ กั สารฉบับนีเ้ ป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ แน่นอนว่า เราล้วนมีความหวังว่าจะมีสง่ิ ดีๆ ในปีใหม่น้ี ซึง่ เรา ก็เข้าใจดีว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและเอาใจใส่เรา ทุกเวลาทุกนาทีอยู่แล้ว แต่ตามประสามนุษย์เรา ยั ง หวั ง ว่ า พระเจ้ า จะอวยพรเราเป็ น พิ เ ศษใน โอกาสพิเศษเช่นนี้ ความเคลือ่ นไหวในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอดปีทผ่ี า่ นมา ได้พยายามทีจ่ ะทำให้แผนอภิบาล เป็นจริงเป็นจังและแพร่หลาย หลายฝ่ายพยายาม สร้างความเข้าใจในทุกๆ ระดับ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ดีใจ ที่เราเห็นทุกภาคส่วน ไม่ว่าสภาอภิบาล องค์กร ต่างๆ ทัง้ ฆราวาส นักบวช พระสงฆ์ตา่ งก็พยายาม ร่วมมือกันทำให้แผนเกิดผลเป็นรูปธรรมในบริบท ที ่ ต นมี บ ทบาทอยู ่ พ่ อ อยากจะย้ ำ เป้ า หมาย ทีส่ ำคัญ 4 ประการของแผน 5 ปีของเราอีกครัง้ คือ 1. สร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ในเขตวัดของเรา 2. สนับสนุนจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด 3. เน้นเรื่อง กิจเมตตาในชีวติ คริสตชนของเรา และ 4. ร่วมกัน เสริมสร้างให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นสนามและฐานของ การแพร่ธรรม นั่นหมายความว่าเรายังมีเวลาอีก 4 ปีที่จะทำให้เรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นจริงขึ้นมา จึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะเตือนใจเสมอว่า ทุกอย่าง ที่ทำในชีวิตประจำวันของเรา มันสอดคล้องกับ เป้าหมายต่างๆ เหล่านี้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ความจริ ง แล้ ว ในชี ว ิ ต ของเรา เราสามารถทำ ความดีได้มากมาย แต่เราอาจจะเลือกทำในสิง่ ที่ เราอยากทำ และอาจจะไม่สนใจความดีอื่นๆ ที่น่าจะทำ ในช่วงเวลาที่เหลือพระศาสนจักร ในประเทศไทยได้ประกาศว่าความดีใดๆ ที่เรา ทำในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่ขอให้ พิจารณาสิ่งดีๆ ทั้งสี่ ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรา จะต้องร่วมมือกันเป็นอันดับแรก พี่น้องที่รักสิ่งที่ท้าทายเราคือความคิดที่ว่า ฉันก็อยู่ของฉันดีๆ อยู่แล้ว วัดก็ไป สวดก็สวด แต่นน่ั อาจเป็นสิง่ ทีเ่ ราทำเป็นการส่วนตัว ความดี ของเราอาจจะยังไม่แผ่ไปถึงคนรอบข้าง ถ้าสังเกต เราพบว่าทัง้ 4 ข้อทีพ่ ระศาสนจักรเสนอเป็นเรือ่ ง ของการออกจากตัวเองไปสู่ผู้อื่น แน่นอนว่ามี ความยากลำบาก ขัดกับกระแสการเป็นส่วนตัว ของสังคมทั่วไป แต่นี่แหละเป็นสิ่งที่คริสตชน ลูกศิษย์พระเยซูเขาทำกัน ตั้งแต่แรกเริ่ม และ เริม่ จางหาย จึงเป็นเวลาดีทย่ี คุ สมัยของเราทีจ่ ะนำ จิตตารมณ์ทด่ี เี หล่านีม้ าปฏิบตั อิ ย่างจริงจังกันใหม่ โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน ร่วมมือกับทางวัด ในการขับเคลือ่ นสิง่ ต่างๆ เหล่านีด้ ว้ ยกัน ขอพระเจ้าอวยพรพีน่ อ้ งทุกท่านครับ

เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้กล่าวถึงพระนางมารีย์ พระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไว้วา่ “พระคัมภีรท์ ง้ั ในภาค พันธสัญญาใหม่ตลอดจนธรรมประเพณี อันเป็นทีเ่ คารพแสดง ให้เห็นบทบาทพระภารกิจขององค์พระมารดาของพระผูก้ อบกู้ คล้ายๆ กับการนำมาตั้งแสดงให้เราเพ่งดูที่จริงพันธสัญญาเดิมพรรณาถึงประวัติแห่ง ความรอด และการตระเตรี ย มเป็ น ขั ้ น เป็ น ตอนช้ า ๆ ของการเสด็ จ มายั ง โลกของ พระคริสตเจ้า เอกสารในสมัยแรกๆ ตามทีอ่ า่ นกันในพระศาสนจักรและตามทีเ่ ข้าใจกัน ตามแสงสว่างแห่งการเผยแสดง อันมีต่อมาภายหลังอย่างครบบริบูรณ์ก็เห็นชัดขึ้น เป็นขั้นๆ ถึงภาพของสตรีผู้เป็นมารดาแห่งพระมหาไถ่ ภายใต้แสงสว่างดังกล่าวนี้ พระแม่เจ้าทรงเป็นภาพลางๆ ตามคำพยากรณ์ เป็นคำมั่นสัญญาของพระเป็นเจ้า ผู้ได้มีพระดำรัสกับบิดามารดาเดิม หลังจากที่ท่านได้กระทำบาปแล้วว่า “สตรีผู้หนึ่ง จะมีชัยต่องู” (เทียบ ปฐก 3:15) เช่นเดียวกับพระนางพรหมจารีย์ผู้นี้จะทรงกำเนิด และประสูติพระบุตร ซึ่งจะทรงพระนามว่า “อิมมานูแอล” (เทียบ อสย. 7:14 เทียบ มีคา 5:2-3 มธ 1:22-23) เมือ่ พระบุตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้ารับเอาธรรมชาติมนุษย์จาก พระนางมารีย์ และเนื่องด้วยอาศัยพระรหัสธรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการทรงรับ เอาเนือ้ หนังมังสา พระองค์จะได้ทรงช่วยมนุษย์ให้พน้ จากบาป” (LG 55 ) ซึ่งหลังจากทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะว่า “Çѹ¹Õé ã¹àÁ×ͧ¢Í§¡ÉѵÃÔÂì ´ÒÇÔ´ ¾ÃмÙäé ¶è»ÃÐÊÙµàÔ ¾×Íè ·èÒ¹áÅéÇ ¾ÃÐͧ¤ì¤Í× ¾ÃФÃÔʵì ͧ¤ì¾ÃмÙàé »ç¹à¨éÒ” (ลก 2:11) พวกเขาจึงรีบมาเยี่ยมคารวะครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นพวกแรก และเมื่อมาถึง พวกเขา ได้ พ บและเป็ น พยานยื น ยั น ว่ า “พระนางมารี ย ์ ไ ด้ ใ ห้ ก ำเนิ ด พระกุ ม าร” ซึ ่ ง ได้ ร ั บ การถวายพระนามว่า “เยซู” ในวันทีพ่ ระองค์ทรงเข้าสุหนัต (ลก 2:21) นอกจากลูกาซึ่งเล่าว่าคนเลี้ยงแกะได้เป็นสักขีพยานแล้ว มัทธิวก็ยืนยันด้วยตัว ท่านเองว่า “นางให้กำเนิดบุตรชาย โยเซฟตัง้ ชือ่ กุมารนัน้ ว่า เยซู” (มธ 1:25) ส่วนยอห์นนั้นถือว่า พระเยซูเจ้าคือ “¾ÃÐǨ¹Òµ¶ì¼Ùé·Ã§ÃѺ¸ÃÃÁªÒµÔÁ¹ØÉÂìáÅÐ àÊ´ç¨ÁÒ»ÃзѺÍÂÙ·è Òè Á¡ÅÒ§àÃÒ” (ยน 1:14) และทีส่ ำคัญท่านย้ำว่า “¾ÃÐǨ¹Òµ¶ì·Ã§´Óç ÍÂÙáè ÅéÇ ¾ÃÐǨ¹Òµ¶ì»ÃзѺÍÂÙ¡è ºÑ ¾ÃÐà¨éÒ áÅÐพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า” (ยน 1:1) ในเมื่อพระนางมารีย์คือพระมารดาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระวจนาตถ์ที่รับ ธรรมชาติมนุษย์ และเพราะพระวจนาตถ์ทรงเป็นพระเจ้า พระนางจึงเป็น “พระมารดา ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า” ด้วยประการฉะนี้ หรือจากเหตุการณ์ตอนที่พระนางมารีย์มาถึงบ้านของนางเอลีซาเบธเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งขณะนั้นนางกำลังตั้งครรภ์นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างอยู่ นางเอลีซาเบธได้รับ พระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมประกาศเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ และ ลูกของเธอก็ได้รบั พระพรด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า (Mater Tou Kyrios) จึงได้เสด็จมาเยีย่ มข้าพเจ้า” (ลก 1:42-43) บรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรตัง้ แต่เริม่ แรก ดังเช่น นักบุญอิกญาซีโอ นักบุญ อีเรเนอุสและแตร์ตุลเลียน ท่านเหล่านี้ไม่ได้ลังเลใจเลยที่จะเรียกพระนางมารีย์ว่าเป็น “มารดาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า” และในปี ค.ศ. 431 สภาสังคายนาแห่งเอเฟซัสได้ประกาศ ให้พระนางเป็น Theotokos ซึง่ หมายถึง “¾ÃÐÁÒôҢͧͧ¤ì¾ÃмÙàé »ç¹à¨éÒ” นัน่ เอง นอกจากเป็นมารดาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้ว ออรีเยน ยังเริม่ จุดประกายความคิดว่า พระนางมารียเ์ ป็น “ÁÒôҢͧ¼ÙÁé ¤Õ ÇÒÁàª×Íè ·Ø¡¤¹” ด้วยเหตุผลคือในเมือ่ พระนางเป็นมารดา ของพระเยซูเจ้า จึงควรเป็นมารดาของทุกคนทีม่ พี ระเยซูเจ้าเจริญชีวติ อยูภ่ ายในด้วย ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 นักเทววิทยาเริม่ อธิบายคำพูดของพระเยซูเจ้าทีต่ รัสกับพระมารดา จากไม้กางเขนว่า “แม่ นีค่ อื ลูกของแม่” และทีต่ รัสกับศิษย์รกั ว่า “นีค่ อื แม่ของท่าน” (ยน 19:26-27) ว่าเป็นการแต่งตัง้ พระนางมารียใ์ ห้เป็น “มารดาของเราทุกคน”              ⌫⌫             ⌫ ⌦                   ⌫  ⌫                                 

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมกราคม 2012  

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดือนมกราคม 2012