Page 1

⌫⌫  ⌫   

 บทความ

 ⌫        ⌫ ⌫ 

 

ในพระวรสารตามคำเล่าของท่านนักบุญยอห์น บทที่ 1 ข้อที่ 1 กล่าวว่า “เมือ่ แรกเริม่ นัน้ พระวจนาตถ์ ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับ พระเจ้า และพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า” และใน ข้อที่ 3 ของบทเดียวกัน กล่าวอีกว่า “พระเจ้าทรงสร้าง ่ ระเจ้า ทุกสิง่ อาศัยพระวจนาตถ์ ไม่มสี กั สิง่ เดียวทีพ ไม่ทรงสร้างโดยทางพระวจนาตถ์” คำว่า “พระวจนาตถ์” เมือ่ มองในฐานะทีท่ รงเป็น “พระบุ ค คล” พระองค์ ท ่ า นทรงเป็ น หนึ ่ ง เดี ย วกั บ อีกสองพระบุคคล คือ “พระบิดา” และ “พระจิตเจ้า” โดยพระวจนาตถ์เองทรงเป็น “พระบุตร” พระบุคคล ที่สองในพระตรีเอกภาพนั้น ในพระตรีเอกภาพ ทั้งสามพระบุคคลทรงดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้เป็นสามพระบุคคลทีแ่ ตกต่างกันแต่เป็นพระเจ้า หนี่งเดียว ตามคำสอนที่พระศาสนจักรคาทอลิกได้ ยื น หยั ด สั ่ ง สอนเราคริ ส ตชนมาโดยตลอด นี ่ ค ื อ ความหมายทีท่ า่ นนักบุญยอห์นได้กล่าวถึงพระวจนาตถ์ ในบทที่ 1 ข้อที่ 1 ว่า “เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้า และพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า” “พระวจนาตถ์” คือองค์พระบุตร พระบุคคล ที่สองในพระตรีเอกภาพที่ปรากฏพระองค์ออกมา จากชีวติ ภายในของพระตรีเอกภาพ ทรงทำการสร้าง สรรพสิ่งจาก “ความว่างเปล่า” ให้มี “ชีวิตเป็น ตัวตน” ขึน้ และทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ท่ามกลางเราบนโลกนี้ เพื่อไถ่บาปเรามนุษย์ และสิง่ สร้างทัง้ หลาย ทรงทำให้เราทัง้ หลายสามารถ

วาทะพระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู โอกาสชุมนุมศีลมหาสนิทเขต 5 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ วันอาทิตย์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2008

เห็นพระบุคคลอื่นๆ ผ่านการมองเห็นชีวิตของพระองค์บนโลกนี้ งานสร้างครัง้ แรกของพระองค์คอื การสร้างสรรพสิง่ ขึน้ มาจากความว่างเปล่า งานสร้างครั้งที่สอง เป็นงานสร้างเรามนุษย์และสิ่งสร้างทั้งหลายให้มีชีวิต หลุดพ้นจากบาปและผลของบาปทั้งหลาย นี่คือความหมายที่ท่านนักบุญ ยอห์นได้กล่าวถึงพระวจนาตถ์ในบทที่ 1 ข้อ 2 ว่า “พระเจ้าทรงสร้างทุกสิง่ อาศั ย พระวจนาตถ์ ไม่ ม ี ส ั ก สิ ่ ง เดี ย วที ่ พ ระเจ้ า ไม่ ท รงสร้ า งโดยทาง พระวจนาตถ์” นีค่ อื ความหมายถึงสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า “พระวาจาของพระเจ้า” และใส่ใจเป็นพิเศษในปีพระวาจาของพระเจ้า 2009 นี้ เพราะพระวาจา ของพระเจ้าก็คือองค์พระวจนาตถ์ที่กำลังสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ ให้กับเราคริสตชนในศีลศักดิ์สิทธิ์ประการต่างๆ ในปัจจุบันนี้ เพื่อ ทำการไถ่บาปเราให้มีชีวิตใหม่กลับมาเป็นลูกที่สมบูรณ์ของพระเจ้า ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น ตลอดปีพระวาจาของพระเจ้า 2009 นี้ พระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทยเชิญชวนให้เราคริสตชนใส่ใจในพระวาจาของพระเจ้าโดย เน้นเรื่อง “พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตคริสตชน” เพื่อตอบสนอง คำเชิญชวนดังกล่าว ประการแรก เราพึงต้องใส่ใจที่จะเข้ามีส่วนร่วม ในกิจการแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ประการต่างๆ ทั้ง 7 เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น ในฐานะของผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการต่างๆ นั้นเองโดยตรง หรือ ในฐานะ ผู้ร่วมในกิจการแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ประการต่างๆ กับคนอื่นที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนัน้ ๆ อยู่ ในประการทีส่ อง ซึง่ สำคัญมากยิง่ กว่า เราพึงต้องเปิด ชีวิตของเรายอมให้ พระวจนาตถ์ ที่ปรากฏพระองค์เป็นพระวาจา ของพระเจ้าอยูใ่ นศีลศักดิส์ ทิ ธิป์ ระการต่างๆนัน้ สามารถก้าวเข้ามา แตะต้องสัมผัส เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา จนชีวิตของเราได้รับการ เปลีย่ นแปลงใหม่ หลุดพ้นจากบาปและผลของมัน กลายเป็นลูกของพระเจ้าใหม่ ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเสมอ

เจาะลึกพิเศษ

เกร็ดความรูค้ ำสอน

สัมภาษณ์

การต้อนรับของคริสตชน ในวันสมโภชพระคริสตสมภพ (น.2)

นักปราชญ์ของพระศาสนจักร (น.3)

งานชุมนุมครูคำสอน (น.4)


เจาะลึกพิเศษ

⌫ ⌫

ทุกคนต่างมีความยินดีในวันสมโภชคริสตสมภพ ทุกวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต่างมีแผนงานทีจ่ ะเสนอ “ความรืน่ เริง” เพื่อเฉลิมฉลองวันสมโภชคริสตสมภพ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนมากมีความคล้ายคลึงกันทุกวัด ในความรื่นเริงทั้งหลายนี้ ล้วนมาจากการจัดและทำงานของสภาภิบาลและเยาวชนโดยจะนำรายได้ไปจุนเจือการทำงาน ขององค์กรของตนเองโดยไม่พึ่งทางวัด นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และคิดว่าจะได้รับการตอบสนองจากคนทั่วไปมากที่สุด เช่น จัดเกมส์ ที่ท้าทายความสามารถเฉพาะตัว การจับสลากหรือสอยดาว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่แทบทุกวัดจะมี และละครคริสตสมภพ บทเพลง คริสตสมภพ จัดดนตรี ทั้งร้องในวัดก่อนมิสซา หรือนำกลุ่มเยาวชนหรือนักขับร้องไปร้องเพลงที่บ้านพี่น้องคริสตชนที่สนใจ หรือบางครั้งอาจจะออกไปร้องเพลงนอกหมู่บ้านก็ได้ อีกทั้งยังมีการเชิญพระกุมารไปอวยพระพรตามบ้านคริสตชนต่างๆ มีการเลี้ยงอาหารหลังมิสซาเที่ยงคืน ซึ่งนำอาหาร ที่ได้มานั้น ก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคริสตชนที่มาร่วมงาน มีการละเล่นของเด็กๆ เป็นการแสดงความสามารถของเด็กๆ หลายวัดได้สนับสนุนให้มกี ารประกวดสร้างถ้ำพระกุมาร ในหัวข้อ สวยงามและใช้วสั ดุทไ่ี ม่เป็นภัยต่อสิง่ แวดล้อม ประหยัดและเด่น ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังมีการฉายภาพยนตร์คริสตสมภพ พร้อมมีการตอบคำถามและแจกรางวัล โดยมุง่ หวังว่าจะเป็นสือ่ นำให้เข้าใจ ในการเสด็จลงมาบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้า งานนี้นับว่าทุกครั้งที่จัดขึ้น คริสตชนต่างๆ จะให้ความสนใจ แม้ว่าหลายคนจะดูมา หลายครั้งหลายหนจนนับไม่ถ ้วน แต่ท ุกครั้งก็ย ังเป็นที่สนใจของพี่น ้องคริสตชนในการเข้ามาร่วมรับรู้ในการบังเกิดของ องค์พระเยซูเจ้าและการดำเนินชีวิตของพระองค์ ทั่วโลกเริ่มเทศกาลต้อนรับเสด็จพระคริสตเจ้า ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยภายในวัดด้านหน้าพระแท่น คุณพ่อจะตั้ง เทียนสีชมพูไว้ 4 เล่ม แล้วจะเริม่ จุดวันนีเ้ ป็นวันแรก หลายครัง้ องค์กรต่างๆ จะได้รบั การเชิญชวนจากคุณพ่อให้ทำหน้าทีจ่ ดุ เทียน พือ่ มีสว่ นร่วมในการรับเสด็จ โดยในช่วงอาทิตย์ท่ี 2-4 จะจุดไปตามลำดับของอาทิตย์ทเ่ี หลือ แต่ปจั จุบนั นี้ ในประเทศไทยหลายวัด ไม่ทำอย่างนีแ้ ล้ว จะเป็นเพราะว่าเปลืองเทียนหรือยุง่ ยากกับการจัดการ หรือเพิม่ ความสะดวกง่ายของผูจ้ ดั มากขึน้ ก็ได้ เช่นเดียวกับ รีววิ หรือละครต่างๆ ก็จะเป็นไปในการแสดงของการเสด็จลงมาบังเกิดขององค์พระผูไ้ ถ่ บท เพลงส่วนมากเป็น บทเพลงที่เราเคยได้ยิน แต่เมื่อมีบรรยากาศที่หนาวเย็นและแสงไฟสีต่างๆ ช่วยให้วันพระคริสตสมภพมีความหมายมากขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆ และที่ขาดไม่ได้ในหลายๆ วัดคือ การทำตรีวารในช่วงพระคริสตสมภพ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจต้อนรับพระเยซูเจ้า ทางวิญญาณ ให้เรามีความสำนึกถึงองค์พระผู้ไถ่อย่างแท้จริงถึงความหมายที่พระองค์ทรงลงมาบังเกิด และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา จะได้ชนะความตาย  




เกร็ดความรู้คำสอน ⌫ 

คำว่า “นักปราชญ์” หรือ “Doctor” ในภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันในแวดวงของพระศาสนจักรคาทอลิก คงจะไม่ หมายถึง “คุณหมอ” เป็นแน่ เพราะคำว่า “Doctor” ในภาษาลาตินนั้น มาจากคำว่า “docere” ซึ่งแปลว่า “สอน” ในแวดวงด้านวิชาการ เราหมายถึงอาจารย์หรือครูผู้ได้สำเร็จการศึกษาในชั้นสูงสุดในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ส่วนคำว่า “doctorate” หมายถึง การสำเร็จการศึกษาดังกล่าว ในพระศาสนจักรคาทอลิก การให้ตำแหน่ง “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” แก่นกั บุญบุรษุ หรือสตรี ซึง่ มีจำนวนน้อยมากๆ คือมีเพียง 33 ท่านเท่านั้น นั่นก็คือเมื่อพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศแต่งตั้งนักบุญเทเรซา แห่งลิซิเออซ์ เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 1997 เธอจึงเป็นนักปราชญ์ลำดับที่ 33 และเป็นนักปราชญ์สตรีลำดับที่ 3 ด้วย กล่าวคือ นักปราชญ์ของพระศาสนจักรทั้ง 33 ท่าน เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเลอเลิศผนวกด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นผู้ที่มี ความสำคัญยิ่งยวดในการพัฒนาคำสอน (doctrine) หรือชีวิตจิต (spirituality) ของพระศาสนจักร ซึ่งท่านเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญ ในการทำให้ความเชื่อคาทอลิกได้เป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งได้เป็นที่ยอมรับในคุณงามความดีของพวกท่าน และนี่คือรายนามของนักปราชญ์ของพระศาสนจักรทั้ง 33 ท่าน ที่ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

นักบุญ พระสันตะปาปานักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่ นักบุญเยโรม นักบุญอัมโบรส นักบุญออกัสติน นักบุญอาธานาส นักบุญยอห์น คริสซอสโตม นักบุญบาซิล องค์ใหญ่ นักบุญเกรกอรี่ นาซีอนั เซิน่ นักบุญโทมัส อะไควนัส นักบุญบอนาแวนตูรา นักบุญอังแซล์ม นักบุญอิสดิ อร์ แห่งเซวิลล์ นักบุญปีเตอร์ คริสโซโสกุส นักบุญเลโอ องค์ใหญ่ นักบุญปีเตอร์ เดเมียน นักบุญเบอร์นาร์ด แห่งแคลร์โวส์ นักบุญฮิแลร์ แห่งพอยเทียร์ นักบุญอัลฟอนโซ ลิโกวรี นักบุญฟรังซิส เดอซาลส์ นักบุญซีรลิ แห่งอะเล็กซานเดรีย นักบุญซีรสิ แห่งเยรูซาเล็ม นักบุญยอห์น ดามัสเชน นักบุญเบดา ผูน้ า่ เคารพ นักบุญเอเฟรม แห่งซีเรีย นักบุญปีเตอร์ คานีซอี สุ นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีน นักบุญอัลเบิรต์ องค์ใหญ่ นักบุญอันตน แห่งปาดัว นักบุญลอเรนซ์ แห่งบรินดีสี นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา นักบุญคาเธรีนา แห่งเซียนา นักบุญเทเรซา แห่งลีซเี ออส์

ประกาศโดยพระสันตะปาปา บอนีฟาสที่ 8 บอนีฟาสที่ 8 บอนีฟาสที่ 8 บอนีฟาสที่ 8 ปีโอที่ 5 ปีโอที่ 5 ปีโอที่ 5 ปีโอที่ 5 ปีโอที่ 5 ซิกซ์โตที่ 5 เคลเมนต์ที่ 11 อินโนเซนต์ที่ 13 เบเนดิกต์ ที่ 13 เบเนดิกต์ ที่ 14 เลโอที่ 12 ปีโอที่ 8 ปีโอที่ 9 ปีโอที่ 9 ปีโอที่ 9 เลโอที่ 13 เลโอที่ 13 เลโอที่ 13 เลโอที่ 13 เบเนดิกต์ ที่ 9 ปีโอที่ 11 ปีโอที่ 11 ปีโอที่ 11 ปีโอที่ 11 ปีโอที่ 12 ยอห์นที่ 23 เปาโลที่ 6 เปาโลที่ 6 ยอห์น ปอลที่ 2

วันที่ประกาศ 20 ก.ย. 1295 20 ก.ย. 1295 20 ก.ย. 1295 20 ก.ย. 1295 ค.ศ.1568 ค.ศ.1568 ค.ศ.1568 ค.ศ.1568 ค.ศ.1568 14 มี.ค. 1588 3 ก.พ. 1720 25 เม.ย. 1722 10 ก.พ. 1729 15 ต.ค. 1754 27 ก.ย. 1828 20 ส.ค.1830 13 พ.ค. 1851 ค.ศ.1871 16 พ.ย. 1877 25 ก.ค. 1882 25 ก.ค. 1882 19 ส.ค. 1890 13 ต.ค. 1899 5 ต.ค. 1920 21 พ.ค. 1925 24 ส.ค. 1926 17 ก.ย. 1931 16 ธ.ค. 1931 16 ม.ค. 1946 19 มี.ค. 1959 27 ก.ย. 1970 4 ต.ค. 1970 19 ต.ค. 1997

ซึ่งนักปราชญ์ของพระศาสนจักรทั้ง 33 ท่านนั้น เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาความรู้ทางคำสอนของพระศาสนจักรอย่างลึกซึ้ง เป็นผู้ที่เข้าใจ คำสอนและสอนคำสอนนั้นอย่างถูกต้อง และเป็นผู้ที่มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ใกล้ชิดกับพระเจ้า (หรือเป็น “นักบุญนั่นเอง”)




สัมภาษณ์

⌫

วันที่ 16 ธันวาคม พระศาสนจักรในประเทศไทยถือเป็นวันครูคำสอนไทย เพือ่ เป็นการส่งเสริม แบ่งปัน และให้กำลังใจครูคำสอน ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ร่วมกับ แผนกจิตตาภิบาลและแผนกคำสอนฯฝ่ายการศึกษา ได้จดั ให้มงี านชุมนุมครูคำสอนขึน้ คณะผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของงานนี้ไม่แพ้งานด้านอื่นๆ จึงขอสัมภาษณ์คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ผูจ้ ดั การแผนกคริสตศาสนธรรม เพือ่ ให้พน่ี อ้ งได้ทราบถึงความเป็นมาในการจัดงานชุมนุมในครัง้ นี้ Q : อยากทราบแนวคิดอันเป็นที่มาของการจัดงานชุมนุมครูคำสอน และเริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่ A : ครูคำสอนไทย คุณพ่อโรแบต์ โกสเต เขียน และคุณอรสา ชาวจีน แปลและเรียบเรียง หนังสือประวัติการเผยแพร่ คริสต์ศาสนาในสยามและลาว (สือ่ มวลชนคาทอลิกประเทศไทย กรุงเทพฯ : พ.ศ.2549/2006 บทที่ 31 พระศาสนจักรคาทอลิก ทุ่มเทด้านการศึกษา “โรงเรียนฝึกหัดครูคำสอนแห่งแรก เปิดเมื่อ พ.ศ.2455/ค.ศ.1912 โดย คุณพ่อการ์ต็อง ตอนแรก เปิดที่วัดอัสสัมชัญ ปีแรกมีนักเรียน 17 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี ต่อมาไม่นานต้องย้ายไปอยู่ที่นครชัยศรี โรงเรียนแห่งนี้ ต้ อ งปิ ด ไป พ.ศ.2547/ค.ศ.1914 (เพราะสงครามโลกครั ้ ง ที ่ 1) คุ ณ พ่ อ การ์ ต ็ อ งซึ ่ ง เป็ น อธิ ก ารองค์ แ รกถู ก เกณฑ์ ไ ปเป็ น ทหารในฝรั่งเศส พ.ศ.2463/ค.ศ.1920 คุณพ่อแฟร์เลย์เปิดโรงเรียนที่แปดริ้วอีก ภายใต้การอุปถัมภ์ของนักบุญทาร์ซีซิอุส ท่านเป็นอธิการองค์แรกของโรงเรียนฝึกหัดครูคำสอนแห่งนี้ จนถึง พ.ศ.2483/ค.ศ.1940 นักเรียนที่นี่เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษา” (หน้า 610) จากประวัติที่ยกมาข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งที่น่าภูมิใจว่า พระศาสนจักรคาทอลิกไทยตระหนักถึงความสำคัญของครูคำสอน ดังนั้นในอดีตน่าจะมีการประชุมครูคำสอนหลายครั้งแล้ว แต่ในช่วงที่ผมเป็นพระสงฆ์ และเป็นกรรมการคำสอน สมัยปัจจุบัน ได้จัดงานชุมนุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2532/ค.ศ.1989 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน




และเนือ่ งจากวันที่ 22 ตุลาคมปีนน้ั สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกาศแต่งตัง้ มรณสักขีทง้ั 7 แห่งบ้าน สองคอน เป็นบุญราศี และผูใ้ หญ่อนุมตั ใิ ห้ครูคำสอนกรุงเทพฯ 13 คนไปร่วมพิธสี ถาปนาบุญราศี ทีก่ รุงโรม จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้จัดงานชุมนุมครูคำสอนกรุงเทพฯ บ้าง Q : งานชุมนุมครั้งนี้จัดที่ไหน มีรูปแบบการจัดอย่างไร A : เราจัดงานชุมนุมครูคำสอน 3 ปีครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จัดวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2551 ที่สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน Q : ในการชุมนุมครัง้ นี้ คุณพ่อตัง้ จุดประสงค์ไว้อย่างไร A : เราพัฒนากระแสเรียกครูคำสอนได้ระดับหนึ่งคือ มีการส่งไปเรียนที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน ที่วิทยาลัย แสงธรรม และที่กรุงโรม ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นอกนั้นยังมีพระสงฆ์ของแต่ละเขตรับผิดชอบ Q : อยากให้ครูได้รับอะไรและพัฒนาด้านใด A : พ่ออยากให้ครูคำสอนตระหนักในกระแสเรียกว่า เราได้รบั เกียรติจากพระเป็นเจ้า (ไม่ใช่วา่ ทำไปตามหน้าที่ หรืออาชีพหาเงิน) อยากให้เป็นครูแบบอาชีพ ไม่ใช่สมัครเล่น พ่ออยากได้ความร่วมมือจากพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช ช่วยพัฒนาครูและให้โอกาสครูเรียนพระคัมภีร์มากขึ้น เพราะ “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือ การไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” ถ้าไม่รู้จักพระคริสตเจ้า จะสอนให้คนอื่นรักพระองค์ได้อย่างไร จึงเชิญ คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ และคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในงานครัง้ นี้ Q : ความคาดหวังของคุณพ่อต่อครูที่เข้าร่วมในการชุมนุมและสิ่งที่คุณครูจะนำไปใช้ประโยชน์ A : หากครูคำสอนตั้งใจฟังคุณพ่อทั้งสอง และพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู หวังว่าจะเข้าใจบทบาทมากขึ้น และมี พลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้นครับ Q : ทราบว่าครัง้ นีม้ กี ารมอบรางวัลครูคำสอนแบบอย่าง ในมุมมองของคุณพ่อคิดอย่างไร A : ฝ่ายการศึกษาจัดงานวันครู ทุกวันที่ 16 มกราคม มีกิจกรรมและมอบรางวัล ครูดีเด่น พ่อไม่ได้คิดเลียนแบบ แต่จัด มอบรางวัลครูคำสอนแบบอย่าง หรือครูคำสอนทรงคุณค่า เพื่อให้ครูรู้ว่า เราพระสงฆ์ นักบวชรักครูคำสอน อยากให้ กำลั ง ใจบ้ า งในโลกนี ้ ไม่ อ ยากให้ ก ารพิ จ ารณามอบรางวั ล เป็ น เหตุ ใ ห้ ทะเลาะกัน อยากให้เป็นการพัฒนาการทำงานของเรา มีประวัติข้อมูลบ้าง ไม่ได้เน้นแฟ้มสะสมผลงาน ทำให้เป็นภาระ แต่ว่าปัจจุบันเราต้องมีข้อมูล มีรอ่ งรอยการทำงานบ้าง อยากให้ทกุ โรงเรียนมี 1 คน รวม 40 คน อย่างไรก็ตาม แล้วแต่โรงเรียน จะพิจารณาเสนอชือ่ มา ในเวลาทีก่ ำหนด ขอยืนยันครับ อยากให้ครูคำสอน รู้ว่าเราสนใจครูคำสอน Q : คุ ณ พ่ อ อยากฝากอะไรกั บ ผู ้ อ ่ า นสารสั ง ฆมณฑลในโอกาส วันครูคำสอนไทย A : พวกเราพระสงฆ์ นักบวช และสามเณร มีโอกาสศึกษาเทววิทยา มีโอกาส ฟื้นฟูจิตใจ และมีโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสม่ำเสมอ แต่ครูคำสอน มีโอกาสน้อยกว่า และต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กือบทุกวัน พระคาร์ดนิ ลั ฯ และคุณพ่อ จำเนียร กิจเจริญ เสนอให้พ่อตั้งชมรมครูคำสอนกรุงเทพฯ ย่อมแสดงว่า ผู้ใหญ่ของเราสนใจกระแสเรียกครูคำสอน จึงขอท่านส่งเสริมครูคำสอน คัดเลือกเยาวชนไปเรียนที่วิทยาลัย แสงธรรม ภาวนา และให้กำลังใจครูคำสอนของท่าน อย่างน้อยทีส่ ดุ ในวันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ครับ ขอพระอวยพร




บอกข่าวเล่าสาร     

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 เวลา 17.00 น. พระสังฆราชคาทอลิกในทุกสังฆมณฑล ร่วมด้วยคณะนักบวช ชาย–หญิง และคริสตศาสนิกชน พร้อมใจกันร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็น พระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในนาม พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ณ อาสนวิหาร อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยมีพระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธาน

วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา 12.00 น. งานเลี้ยงภายในวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ โดยมีพระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู และพระสงฆ์ทอ่ี ยูใ่ กล้เคียง ุ พ่อจำเนียร กิจเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญทัง้ 3 โรงเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมอวยพรแด่คณ โอกาสครบรอบ 72 ปี ณ สำนักมิสซังฯ

ฉลองวัดราชินแี ห่งสันติสขุ ซอย 101 วันอาทิตย์ท่ี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชา ขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดประจำปี ร่วมกับ คณะสงฆ์ กว่า 20 องค์ มีสัตบุรุษมาร่วม ประมาณ 1,240 คน

เสกสุสานศานติคาม วันอาทิตย์ท่ี 16 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 เวลา 09.00 น. คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ เสกสุสานมิสซัง โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ “ศานติคาม”

อบรมครูคำสอนเขต 5 ครัง้ ที่ 3 เมื ่ อ วั น พฤหั ส บดี ท ี ่ 20 พฤศจิ ก ายน ที ่ ผ ่ า นมา คณะกรรมการคำสอนเขต 5 ได้จดั อบรมให้แก่ครูคำสอน เขต 5 ครัง้ ที่ 3 ณ บ้านผูห้ ว่าน สามพราน โดยมีคณ ุ ครู เข้าร่วมอบรมจาก 6 โรงเรียน ในเขต 5 จำนวน 65 คน



ดอนบอสโกแสวงบุ ญ วั ด นั ก บุ ญ เปาโล บ้านนา เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา นักเรียนคาทอลิกดอนบอสโก ปวช. ปีท่ี 2 จำนวน 84 คน เดินทาง ไปแสวงบุญทีว่ ดั นักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา นำโดยของคุณพ่อดอมินิก อากูส คุณพ่อสุเทพ ช้อนทอง และ คุณพ่อปอล ตราบุกกี มีกจิ กรรมชม นิทรรศการ ร่วมพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ และฟังคำบรรยายเกี่ยวกับประวัต ิ นั ก บุ ญ เปาโล โดยคุ ณ พ่ อ ศุ ภ ศิ ล ป์ สุ ข สุ ศ ิ ล ป์ เจ้ า อาวาส โอกาสนี ้ คุณพ่อได้ให้การต้อนรับผูม้ าแสวงบุญ อย่างอบอุน่


ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขต 4 และฉลอง 90 ปี ชุมชนความเชือ่ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก วันเสาร์ท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 คุณพ่อสุขมุ กิจสงวน เจ้าอาวาส ร่วมกับ สภาภิบาลและสัตบุรษุ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก ร่วมรำลึก ฉลอง 90 ปี ชุ ม ชนคริ ส ตั ง วั ด นั ก บุ ญ เทเรซา และพร้ อ มใจกั น ร่วมเคารพศีลมหาสนิทเขต 4 โดยมีพระคาร์ดินัล ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธาน

ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขต 5 และฉลองวัดพระ คริสตกษัตริย์ นครปฐม วันอาทิตย์ท่ี 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธาน ในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสชุมนุม เคารพศีลมหาสนิท เขต 5 และร่วมสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ฉลองวัด พระคริสตกษัตริย์ นครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์ จำนวน 20 องค์

สัมมนาฟืน้ ฟูชวี ติ ครอบครัว (ฟฟ.1) รุน่ ที่ 117 แผนกส่งเสริมชีวติ ครอบครัว (สชค.) อัครสังฆมณฑล กรุ ง เทพฯ จั ด สั ม มนาฟื ้ น ฟู ช ี ว ิ ต ครอบครั ว (ฟฟ.1) รุน่ ที่ 117 ทีบ่ า้ นสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม เมือ่ วันที่ 14-17 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 9 คู่ (เป็นคาทอลิก 3 คู,่ เป็นพุทธ 4 คู่ และต่างคน ต่างถือ 2 คู)่

ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขต 6 วันเสาร์ท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 เวลา 10.30 น. เขตปกครองวัดที่ 6 นำโดยคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ หัวหน้าเขตการปกครองวัด (เขต 6) ร่วมใจกันในพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช พระเยซู เ จ้ า กษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง สากลจั ก รวาล (วั น กระแสเรี ย ก) และร่ ว มชุ ม นุ ม เคารพศี ล มหาสนิ ท ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ โดยมี คุณพ่อศวง ศุระศรางค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และสัตบุรษุ จำนวนมาก จัดอบรมภาษามือไทยขัน้ พืน้ ฐานและทักษะการใช้ภาษามือสือ่ สารเพือ่ การอภิบาล วิ ท ยาลั ย แสงธรรม ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธ ิ ส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทยและ ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย เปิ ด หลั ก สู ต รอบรมภาษามื อ ไทยขั ้ น พืน้ ฐาน 1 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 มี ผ ู ้ ใ ห้ ค วามสนใจ จำนวน 24 ท่ า น ณ ห้ อ งโสตศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แสงธรรม

เข้าเงียบฟืน้ ฟูจติ ใจคริสตชน ชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคริสตชน ชมรม ฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีฆราวาส มาร่วมงานจำนวน 102 คน

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต www.catholic.or.th 1. พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหาร อัสสัมชัญ วันพุธที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.2008 เวลา 23.00 น. พระคาร์ดนิ ลั ไมเกิล้ มีชยั กิจบุญชู เป็นประธาน 2. พิธีบวชพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านนา วันเสาร์ท่ี 24 มกราคม ค.ศ.2009 เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน




ตลอดชีวิตของคนเราแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น วันไหน เดือนไหน ชีวิตย่อมต้องมีดีบ้างร้ายบ้าง คละเคล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอยู่บ้าง ไม่มากก็นอ้ ย ท่ามกลางการเผชิญกับทัง้ สิง่ ดีๆ และ ร้ายๆ ที่อยู่รอบข้าง ความสงบสุ ข ในจิ ต ใจจะ เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือไม่ ขึ้นอยู่ตรงที่ว่า เราจะ “เปิดใจ” รับเอาสิง่ ดีๆ รอบข้างเข้าสูช่ วี ติ หรือจะจัดการ “ปิดใจ” ตนเอง ไม่รบั เอาสิง่ ร้ายๆ รอบข้ า งเข้ า สู ่ ช ี ว ิ ต ของตนหรื อ ไม่ น ั ่ น แหละ หากเราขวนขวายและยอมให้ ส ิ ่ ง ดี ๆ เข้ า สู ่ ช ี ว ิ ต ชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาเสริมสร้างความสงบสุข ให้ ก ั บ ชี ว ิ ต ของเรา ในทางตรงกั น ข้ า ม หากเรา ขวนขวายและยอมให้สง่ิ ร้ายๆ เข้ามาสูช่ วี ติ ชีวติ ย่อม เลวร้ายยุ่งยากต่อเนื่องตามสิ่งร้ายๆ ที่รับเข้ามา อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปี 2008 เป็นเดือนที่มีบทสรุปทั้งดีและร้ายต่างๆ ตลอดปี ถูกนำมาวางไว้ต่อหน้า ให้เราได้เลือกหยิบใส่ชีวิต สำหรับนำติดตัวเดินก้าวต่อไปในปีใหม่ 2009 อยาก เชิญชวนท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านให้ใส่ใจเลือก แต่สิ่งดีๆ ติดตัวไว้ อย่าได้ติดใจกับสิ่งร้ายๆ ประการใดๆ ในอดีต ที่มีแต่จะเหนี่ยวรั้งชีวิต ให้ตอ้ งถอยหลังไปจมอยูก่ บั มันอีกจนเดินก้าวหน้า ต่อไปไม่ได้เลย อย่างมากก็ให้นำบทเรียนดีๆ จาก สิ่งร้ายๆ เหล่านั้นติดตัวมาก็พอ และอย่ายอมให้ สิง่ ร้ายๆ ใดๆ มารบกวนปิดบังพรางตา จนทำให้เรา แคล้วคลาดจากสิ่งดีๆ ที่ควรจะยึดเก็บไว้กับชีวิต เพือ่ เสริมส่งให้เกิดผลดีตอ่ ไปกับชีวติ ของเราในปีใหม่ 2009 อย่างเด็ดขาด อนาคตวันข้างหน้าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน ใครจะ ทำนายทายทักเป็นดีเป็นร้ายอย่างไรอย่าได้ไหวหวัน่ หรือหลงไหลได้ปลื้มกับถ้อยคำทั้งที่หน้าวิตกหรือ น่าดีใจใดๆ ทั้งหลาย สิ่งที่แน่นอนมีอยู่เพียง สองประการคือ สิ่งดีๆ ที่เราเลือกพกติดตัวไว้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นและการยึดองค์พระเจ้า ผูท้ รงพระทัยดีและรักเราแนบไว้กบั ชีวติ ของเรา อย่างมั่นคงเสมอ เลือกยึดแต่สิ่งดีๆไว้กับชีวิต และมีพระเจ้าอยู่กับชีวิตของเราแล้ว ยังจะมีอะไร มาทำให้เราต้องวิตกกังวลในปีใหม่ 2009 ได้อีก พบกันใหม่ปีหน้าครับ

  โดยมากแล้วการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้านัน้ ในเชิง “โลก” มีมากกว่าเทศกาลใดๆ เพราะหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงความคิด ของคนและเปลี่ยนความหมายที่แท้จริง เราจะส่งความสุขโดยใช้ วันพระคริสตสมภพเป็นที่ตั้ง โดยอวยพรให้แก่ผู้อื่น เราสร้าง “ตัวละคร” ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการมอบของขวัญ ให้ต่อกัน เป็นสัญลักษณ์ของ “คล้ายนักบุญเทวดา” ที่สามารถ ให้สิ่งที่ในความฝันของแต่ละคนให้เป็นจริง มีการสร้างบรรยากาศ ของความรัก เป็นการรวมตัวในครอบครัวโดยใช้วันพระคริสตสมภพ เป็นหลักยึดเหนีย่ ว การหาซือ้ ของขวัญให้คนทีเ่ รารัก ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ น ญาติมติ ร ต่างๆ การเสียเงินทองมากมาย ทำให้หลายคนสร้างภาระนี้ โดยการ กู้หนี้ยืมสิน และไม่ได้สนใจว่า องค์พระผู้ไถ่ นั้นเสด็จลงมาบังเกิด เพื่อเรา โดยใช้เวลาเสาะหาของขวัญ แต่ไม่เคยให้เวลากับพระ ผู้ทรงรักเราเลย ถ้าจะต้อนรับหรือมอบของขวัญให้พระองค์ เราคริสตชนสามารถ ทำได้โดยไม่ตอ้ งเสียเงินทองแต่อย่างใด เพียงเตรียมตัว เตรียมจิตใจ และดำเนินชีวติ ทีด่ ี เพียงเท่านีเ้ ราก็สามารถทำความดีได้ในทุกทีแ่ ละ กั บ ทุ ก คนเป็ น การแสดงความรั ก ต่ อ พระองค์ ดั ง ที ่ พ ระองค์ ท รง สอนเราว่า “เราขอบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า ท่านทำสิง่ ใดต่อ พีน่ อ้ งทีต่ ำ่ ต้อยทีส่ ดุ ของเราคนหนึง่ ท่านก็ทำสิง่ นัน้ ต่อเรา” มธ 25:40 พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า “จงระวังไว้ให้ดี อย่าปล่อยใจของ ท่านให้หมกหมุ่นในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามากมายและ ความกังวลถึงชีวติ นี้ มิฉะนัน้ วันนัน้ จะมาถึงท่านอย่างฉับพลัน เหมือน บ่วงแร้ว” ลก 21:34 เราคงต้องระวังตัวเราเองให้มากขึน้ ท้ายสุดต้องถามตัวเองแล้วว่าได้เตรียมตัวรับเสด็จองค์พระผูไ้ ถ่ อย่างดีหรือไม่ และเราเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ได้ดี แค่ไหน หรือเป็นเพียงอีก หนึง่ วัน ในชีวติ ของเรา ยังไม่ถงึ เวลา “God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life” Our Lord Jesus said, “I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except by Me”

GOD LOVES YOU. ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2008           ⌫⌫                    ⌫ ⌦  ⌫                        ⌫  ⌫              ⌫          

สารสังฆมณฑล  

สารสังฆมณฑลฉบับเดือนธันวาคม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you