Page 1

Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM. Bieân soaïn: TS Ñaëng Vaên Vinh. Caâu hoûi traéc nghieäm: Soá phöùc phaàn 2. 1 + i2007 Caâu 1 : Tính z = 2 +i −i −2 i 1 i 2 a + . b + . c − . 5 5 5 5 5 5 Caâu 2 : Taäp hôïp taát caû caùc soá phöùc |z − 5 | = |z + 5 | trong maët phaúng phöùc laø a ñöôøng y = x. b Truïc 0y. c Caùc caâu kia sai. √ −1 + i 3 Caâu 3 : Tìm argument ϕ cuûa soá phöùc z = ( 1 + i) 15 7 π 1 1 π π a ϕ= . b ϕ= . c ϕ= . 3 1 2 1 2 √ Caâu 4 : Tìm soá nguyeân döông n nhoû nhaát ñeå ( −1 + i 3 ) n a n=1 . b khoâng toàn taïi n. c n=3 . √ Caâu 5 : Tìm i trong tröôøng soá phöùc. −iπ 5iπ 3iπ 5iπ a z1 = e 4 ; z2 = e 4 . c z1 = e 4 ; z2 = e 4 . iπ

 b z1 = e 4 ; z2 = e

5iπ 4

.

/ Caâu 6 : Giaûi phöông trình ( 2 + i) z = 1 − 3 i trong C −1 7 i −1 7 i − . b z= + . a z= 5 5 5 5 2 / Caâu 7 : Giaûi phöông trình ( 2 + i) z = ( 1 − i) trong C 1 7 i 1 7 i a z= − . b z= + . 5 5 5 5 1 +3 i Caâu 8 : Tính z = 2 −i −1 7 i a + . b 1 + i. 5 5

 d z1 = e 4 ; z2 = e c z= c z=

 c 5

1

1 5

3iπ 4

 d

 d Truïc 0x.

 d n=6 .

.

7 i . 5

 d z=

 a Caâu 15 : Taäp a

1 5

−2 4 i − . 5 5

 d z=

7 i . 5

 d 1 − i.

+

7 i . 5

−2 4 i + . 5 5

 c

32 . 25

 c Caùc caâu kia sai.

 d 3 caâu kia ñeàu sai. d z1 = 3 i; z2 = −3 i.

2 +3 i 3 −i 3 i 1 3 i 1 5 i 3 1 1 i − . b + . c + . d + . 5 2 2 2 1 0 2 1 0 1 0 hôïp taát caû caùc soá phöùc e4 ( c o s ϕ + i s in ϕ) ; π/2 ≤ ϕ ≤ 3 π/2 trong maët phaúng phöùc laø Nöûa ñöôøng troøn. b Nöûa ñöôøng c Ñöôøng troøn. d Ñöôøng thaúng. thaúng. √ argument ϕ cuûa soá phöùc z = ( 3 + i) ( 1 − i) 7 π −π π 5 π ϕ= . b ϕ= . c ϕ= . d ϕ= . 1 2 1 2 4 1 2 hôïp taát caû caùc soá phöùc z, thoûa |z + 2 i| + |z − 2 i| = 9 , trong maët phaúng phöùc laø ñöôøng troøn. b Caùc caâu kia sai. c nöûa maët phaúng. d elipse.

Caâu 12 : Tính z =

Caâu 14 : Tìm

3 π . 4

 d ϕ=

Caâu 11 : Taäp hôïp taát caû caùc soá phöùc |z + 4 i| = |z − 4 | trong maët phaúng phöùc laø a Truïc 0y. c Ñöôøng thaúng x + y = 0 . b Ñöôøng thaúng y = 4 x. d Ñöôøng troøn.

Caâu 13 : Taäp a

3 i . 5

5

3) Caâu 9 : Cho z = (1+i . Tìm module cuûa z. 4−3i 16 a 5. b 32 . 5 √ Caâu 10 : Tìm −9 trong tröôøng soá phöùc. a z1 = −3 ; z2 = 3 i. b z1 = 3 i.

 a

5

1


Caâu 16 : Taäp hôïp taát caû caùc soá phöùc z, thoûa |arg( z) | ≤ π/2 , trong maët phaúng phöùc laø a Caùc caâu kia sai. b nöûa maët phaúng. c ñöôøng troøn. d Ñöôøng thaúng.

1 + i20 Caâu 17 : Tính z = 3 +i −3 i 2 −i a + . b + . 5 5 5 5 √ Caâu 18 : Tìm −i trong tröôøng soá phöùc. iπ 3iπ a z1 = e 4 ; z2 = e 4 .

 c

Caâu 20 : Taäp hôïp taát caû caùc soá phöùc z, thoûa |arg( z) | = a nöûa maët phaúng.

 b ñöôøng troøn. √ 1 +i 3 Caâu 21 : Tìm argument ϕ cuûa soá phöùc z = ( 1 − i) 2010 5 π 7 π a ϕ= . b ϕ= . 6 6 Caâu 22 : Nghieäm cuûa phöông trình z 3 = 1 laø: a Caùc caâu kia sai. b z = 1 ; z = ± 12 −

 c z = 1 ;z =

1 2

±

 a

Caâu 24 : Tìm a Caâu 25 : Cho a

 d

; z2 = e

−iπ 4

; z2 = e

3iπ 4

.

5iπ 4

.

2

i − . 5 5

 c ϕ=

7 π . 1 2

 d ϕ=

π . 1 2

 c ϕ=

π . 3

 d ϕ=

3 π . 4

π , trong maët phaúng phöùc laø 3 c Caùc caâu kia sai. d nöûa ñöôøng thaúng.

3 . 2

3 . 2

z+1 2 taát caû caùc soá phöùc z thoûa +1 =0 z−1 z = ±i. b Caùc caâu kia sai. √ argument cuûa soá phöùc z = ( 3 + i) 10 ( 1 − i) π 8 π . b . 1 2 1 2 soá phöùc z = 1 + 2 i. Tính z 5 . 4 1 − 3 8 i. b 4 1 + 3 8 i. 

Caâu 26 : Tính moâñun cuûa soá phöùc z = a 5 .

z1 = e

−iπ 4

 d

3 . 2 √

 d z = 1 ; z = − 12 ±

Caâu 23 : Tìm

i − . 5 5

 c z1 = e

 b Caùc caâu kia sai.

√ 1 +i 3 Caâu 19 : Tìm argument ϕ cuûa soá phöùc z = −1 + i −5 π π a ϕ= . b ϕ= . 3 1 2

3

 b

3 +4 i i2009 5 . 2. c z = i.

7

 c

−π . 1 2

 d z = ±2 i. d Caùc caâu kia sai.

 c 2 2 + 3 5 i.

 d −4 1 − 3 8 i.

 c Caùc caâu kia sai.

 d 2 5 .

số phức 2 - bookbooming  

http://bookbooming.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you