Page 1

Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM. Bieân soaïn: TS Ñaëng Vaên Vinh. Caâu hoûi traéc nghieäm: Ñoäc laäp tuyeán tính phaàn 2. Caâu 1 : Cho V =< ( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 1 , 0 ) , ( 5 , 3 , 1 ) >. Khaúng ñònh naøo luoân luoân ñuùng? a {( 1 , 1 , 1 ) , ( 0 , 0 , 1 ) } laø cô sôû cuûa V . c {( 1 , 0 , −1 ) } ∈ V . b dim( V ) = 3 . d Caùc caâu kia sai. Caâu 2 : Trong khoâng gian veùctô V cho E = {x, y, z} laø taäp sinh. Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a {2 x, x + y, x − y, 3 z} sinh ra V . c Haïng cuûa {x, y, 2 y} baèng 3. b Caùc caâu kia sai. d Haïng cuûa {x, y, x + 2 y} baèng 2. Caâu 3 : Trong khoâng gian veùctô V cho E = {x, y, z} laø cô sôû. Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a Caùc caâu kia sai. c x laø toå hôïp tuyeán tính cuûa y, z. b Haïng cuûa x, y, x + 2 y baèng 2. d Haïng cuûa x, y, 2 y baèng 3. Caâu 4 : Cho M = {x, y, z} laø cô sôû cuûa khoâng gian vectô V . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a Haïng{x + y, y + z, x + y + z} = 2 . c Caùc caâu kia sai. b {x + y, x − y, x + z} laø cô sôû cuûa V . d {x, y, 2 x + y} sinh ra V . Caâu 5 : Cho M = {( 1 , 1 , 0 ) , ( 2 , 1 , 3 ) , ( 1 , 0 , 3 ) } laø taäp sinh cuûa khoâng gian veùctô V . Tìm m ñeå {( 3 , 1 , 6 ) , ( 1 , 2 , m) } laø cô sôû cuûa V . a m = −3 . b m=0 . c m=4 . d m=3 . Caâu 6 : Cho M = {x, y, z} laø cô sôû cuûa khoâng gian veùctô V . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a Caùc caâu kia sai. c {x, 2 y, 3 z} khoâng laø cô sôû cuûa V. b {x, y, x + y, x + z} khoâng sinh ra V. d {x, x + y, x + y + z} laø cô sôû cuûa V. Caâu 7 : Cho M = {x, y, z} laø cô sôû cuûa khoâng gian vectô thöïc V . Vôùi giaù trò naøo cuûa soá thöïc m thì 2 x + 3 y + z, mx + 2 y + z, x + y + z cuõng laø cô sôû? a m = 32 . b m = 15 . c m = − 35 . d Caùc caâu kia sai. Caâu 8 : Cho {x, y, z} laø taäp sinh cuûa khoâng gian veùctô V . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a Dim( V ) = 4 . c x + y, x − y, 3 z laø taäp sinh cuûa V . b x + 2 y ∈ V . d 3 caâu kia ñeàu sai. Caâu 9 : Cho khoâng gian veùctô V coù chieàu baèng 3 , bieát {x, y} ñoäc laäp tuyeán tính, z khoâng laø toå hôïp tuyeán tính cuûa x, y. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng? a {x, y, 2 x − 3 y} sinh ra khoâng gian 3 c V =< x + y + z, x − y, x + 3 y + 2 z >. chieàu. b V =< x, y, x + 2 y >. d V =< x + y, x − y, z >. Caâu 10 : Cho khoâng gian veùctô V =< x, y, z, t >, bieát {x, y, z} ñoäc laäp tuyeán tính. Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a t laø toå hôïp tuyeán tính cuûa x, y, z. c {x, y, t} phuï thuoäc tuyeán tính. b dim( V ) = 3 . d x laø toå hôïp tuyeán tính cuûa 2 x, y, z. Caâu 11 : Cho M = {x, y, z} laø taäp ñoäc laäp tuyeán tính, t khoâng laø toå hôïp tuyeán tính cuûa M. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng? a {x, y, z + t, z − t} coù haïng baèng 3. c {x + y, x − y, z, t} coù haïng baèng 4. b Caùc caâu kia sai. d x laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {y, z, t}. Caâu 12 : Trong R4 cho hoï veùctô M = {( 1 , 1 , 1 , 1 ) , 2 , 3 , 1 , 4 ) , ( −1 , 3 , m, m + 2 ) , ( 3 , 1 , 2 , 2 ) }. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì M sinh ra khoâng gian 3 chieàu. a m=2 . b m=0 . c m = 2 . d m = 0 . Caâu 13 : Cho khoâng gian veùctô V coù soá chieàu baèng 3 , bieát {x, y} ñoäc laäp tuyeán tính, z khoâng laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {x, y}. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng? a x + y, x − y, x + y + 3 z laø cô sôû cuûa V . c V =< x, y, x + 2 y >. b {x, y, z} khoâng sinh ra V . d 3 caâu kia ñeàu sai.


Caâu 14 : Cho x, y, z laø ba veùctô cuûa khoâng gian veùctô thöïc V , bieát M = {x+y +z, 2 x+y +z, x+2 y +z laø cô sôû cuûa V . Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng? a {2 x, 3 y, 4 z} laø cô sôû cuûa V . c {x + y, x − y, 2 z} coù haïng baèng 2. b Caùc caâu kia sai. d {x + y, y + z, x − z} laø cô sôû cuûa V . Caâu 15 : Cho {x, y, z, t} laø taäp sinh cuûa khoâng gian veùctô V . Giaû söû t laø toå hôïp tuyeán tính cuûa x, y, z. Khaüng ñònh naøo luoân ñuùng? a 3 caâu kia ñeàu sai. c x, y, z sinh ra V . b Dim( V ) = 3 . d {x, y, z} ñoäc laäp tuyeán tính. Caâu 16 : Trong khoâng gian R3 cho khoâng gian con F =< ( 1 , 0 , 1 ) ; ( 2 , 3 , −1 ) ; ( 5 , 6 , −1 ) > vaø x = ( 2 , m, 3 ) . Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì x ∈ F . a m=4 . b m=2 . c m = −1 . d m=3 . Caâu 17 : Cho M = {x, y, z, t} laø taäp sinh cuûa khoâng gian veùctô V . Bieát x, y laø taäp con ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa M . Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng? a x laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {y, z, t}. c y laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {z, t}. b {x + y, x − y, z, t} khoâng sinh ra V . d t laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {x, y, z}. Caâu 18 : Cho M = {x, y, z} laø cô sôû cuûa khoâng gian vectô thöïc V . Vôùi giaù trò naøo cuûa soá thöïc m thì x + 2 y + z, mx + y + 3 z, mx + 3 y − z coù haïng baèng 2 ? b m=1 . c m=3 . d Caùc caâu kia sai. a m = 75 . Caâu 19 : Trong khoâng gian veùctô V coù chieàu baèng 4, cho hai hoï ñoäc laäp tuyeán tính M = {x, y, z}; N = {u, v, w}. Khaúng ñònh naøo luoân ñuùng? a M ∪ N laø taäp sinh cuûa V . c M ∪ N phuï thuoäc tuyeán tính. b Haïng cuûa hoï M ∪ N baèng 4. d M ∪ N sinh ra khoâng gian 3 chieàu. Caâu 20 : Cho M = {x, y, z, t} laø taäp sinh cuûa khoâng gian vectô V , bieát {x, y} laø heä con ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa M . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a Haïng cuûa hoï {x, y, z, 2 x + y − z} baèng c Dim ( V ) = 3 . 3. b t laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {x, y, z}. d Caùc caâu kia sai. Caâu 21 : Cho V =< ( 1 , 1 , 0 , 0 ) , ( 2 , 1 , −1 , 3 ) , ( 1 , 2 , 0 , 1 ) , ( 4 , 5 , −1 , 5 ) >. Tìm m ñeå ( 3 , −1 , 2 , m) ∈ V . a m=3 . b m = −1 . c m=2 . d m = −1 2 . Caâu 22 : Cho M = {x, y, z, t} laø taäp sinh cuûa khoâng gian vectô V , bieát {x, y, z} laø hoï ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa M . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a Caùc caâu kia sai. c t laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {x, y, z}. b {x, y, t} ñoäc laäp tuyeán tính. d Dim ( V ) = 4 . Caâu 23 : Cho V =< ( 1 , 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 1 , 3 , 0 ) , ( 3 , 2 , 1 , 1 ) , ( 4 , 3 , 1 , m) >. Tìm m ñeå dim( V ) lôùn nhaát. a m= 2 . b m = 3 . c ∀m. d m= 4 . Caâu 24 : Cho khoâng gian veùctô V =< x, y, z, t >, bieát {x, y} laø hoï ñoäc laäp tuyeán tính cöïc ñaïi cuûa x, y, z, t. Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a x, y, x + y + z sinh ra V . c {x, t} phuï thuoäc tuyeán tính. b {x, y, t} ñoäc laäp tuyeán tính. d {z} khoâng laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {x, y}. Caâu 25 : Trong khoâng gian veùctô V cho E = {x, y, z} laø cô sôû. Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng? a b c d

{x, y, 3 z, x − y} sinh ra khoâng gian 2 chieàu. {2 x, x + y, x − y, 3 z} laø taäp sinh cuûa V . {x + y + z, 2 x + 3 y + z, y − z} sinh ra V . Haïng cuûa {x, y, x + 2 y} baèng 3.

Doclaptuyentinh_2 - bookbooming  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you