Page 1

CHƯƠNG 1 SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG


NéI DUNG II. .Ho Hoàn àncảnh cảnhlịch lịchsử sửra rađời đờiĐảng ĐảngCộng Cộngsản sảnVN VN

II. II.Hội Hộinghị nghịthành thànhlập lậpĐảng Đảng và vàCương Cươnglĩnh lĩnh chính chínhtrị trịđầu đầutiên tiêncủa củaĐảng Đảng


I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản VN

1. Hoàn cả nh quố c tế cuố i thế kỷ XIX đầ u thế kỷ XX a. Chñ nghÜa t­ b¶n chuyÓn sang giai ®o¹n chñ nghÜa ®Õ què

DÂN TỘC ĐẾ QUỐC THUỘC ĐỊA XÂM LƯỢC


Thuéc ®Þa cña §Õ quèc Anh Ph¸p

65 triÖu km2

523,4 triÖu d©n

39 triÖu km2 405 triÖu d©n 10,6 triÖu km2 55,5 triÖu d©n


b. Sự phát triển của phong trào cách mạng ở châu Á

+ C¸ch m¹ng d©n chñ t­ s¶n Nga (1905) + Trµo l­u d©n chñ t­ s¶n ë Trung Quèc: C¶i c¸ch duy t©n cña Khang H­u Vi, L­¬ng Kh¶i Siªu (1896-1898) C¸ch m¹ng T©n Hîi do T«n Trung S¬n l·nh ®¹o (1911) + Duy t©n Minh TrÞ ë NhËt (1868)- “CMTS kiểu châu Á”


c. Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga (1917)

MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI

GCCN LÀ TRUNG TÂM


d. Quèc tÕ Céng s¶n ra ®êi (3­1919)

V. I Lªnin KHẨU HIỆU

Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại

Ra ®êi c¸c ®¶ng Céng s¶n ë mét sè n­íc


2. Hoàn cả nh trong nướ c a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp - Chính sách cai trị của thực dân Pháp

-

Ph¸p tÊn c«ng vµo ®µ N½ng


Nhµ NguyÔn ký víi Ph¸p ®iÒu ­íc Pat¬nèt1884

ViÖt Nam trë thµnh thuéc ®Þa cña Ph¸p


- Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN

C¸c giai cÊp trong x· héi


DTVN

ĐQXL

NDVN

ĐCPK

C¸c m ©u thuÉn c¬ b ¶ n trong x· héi ViÖt Nam thêi thuéc Ph¸p

PHIM “TÌNH CẢNH CỦA NH


b. Phong trµo yªu n­íc theo khuynh h­íng phong kiÕn vµ t­ s¶n cuố i thế kỷ XIX đầ u thế kỷ XX - Phong trµo yªu n­íc theo khuynh h­íng phong kiÕn

Hµm Nghi vµ T«n ThÊt ThuyÕt

Hoµng Hoa Th¸m


- C¸c phong trµo yªu n­íc theo khuynh h­íng t­ s ¶ n

Phan Bội Châu (1867-1940)

Phan Châu Trinh (1872-1926)


• • -

Phan Bội Châu: Duy tân hội và Đông Du (1904-1908) Việt Nam Quang phục hội (1912) Phan Châu Trinh: Tháng 8-1906, viết Thư ngỏ gửi Toàn quyền Paul Beau - PT Duy tân và chống thuế (1906-1908)


* NhËn xÐt:

Hoàng Hoa Thám

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

“Mang cốt cách phong kiến”

“Đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”

“Xin giặc rủ lòng thương”


c. NguyÔn ¸i Quèc tìm ®­êng gi¶i phãng d©n téc vµ ù ph¸t triÓn phong trµo yªu n­íc theo khuynh h­íng v« s¶ • NguyÔn ¸i Quèc tìm ®­êng gi ¶ i phãng d ©n téc

Bến cảng Nhà rồng (5-6-1911)

H­íng tíi n­c Ph¸p

Tàu Latútsơ Tơrêvin


Mỹ (1913)

Anh (1913-1917)

Pháp (1917)


● Khẳng định chủ nghĩa Mác Lênin ■ 12/1920 Tham gia Đại hội Tua ■ 7/1920 Đọc luận cương của Lênin ■ 1919 Gửi yêu sách tới hội nghị Vecxay ■ 1917 Lập hội người VN yêu nước

Nguyễn Ái Quốc ở Đại hội Tua 12-1920

■ 6/1911 ra đi tìm đuờng cứu nước


NguyÔn ¸i Quèc chuÈn bÞ vÒ mÆt t­ t­ëng , chÝnh trÞ c Öc thµnh lËp ®¶ ng

“Người cùng khổ” (1922)

“Bản án chế độ “Đường cách mệnh” thực dân Pháp” (1925) (1927)


HÖ thèng quan ®iÓm vÒ con ®­êng CM ViÖt Nam 1- B¶n chÊt cña chñ nghÜa thùc d©n lµ ph¶n ®éng 2- ChØ cã c¸ch m¹ng v« s¶n lµ triÖt ®Ó 3- Mèi quan hÖ gi­a CM thuéc ®Þa vµ CM chÝnh quèc 4- CM thuéc ®Þa tr­íc hÕt lµ “d©n téc c¸ch mÖnh” 5- Lùc l­îng c¸ch m¹ng lµ toµn thÓ d©n chóng 6- Ph¶i cã ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng ®óng ®¾n 7- CMGPDT ph¶i thùc hiÖn ®oµn kÕt quèc tÕ 8- CM muèn thµnh c«ng ph¶i cã ®¶ng c¸ch m¹ng


NguyÔn Ái Quèc chuÈn bÞ vÒ mÆt tæ chøc cho viÖc hµnh lËp ®¶ ng “Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản”

Héi Héi ViÖt ViÖt Nam Nam c¸ch c¸ch m¹ng m¹ng thanh thanh niªn niªn (6/1925) (6/1925)

Céng Céng s¶n s¶n ®oµn ®oµn

T©m T©m t©m t©m x· x·

NguyÔn ¸i Quèc thêi kú ho¹t ®éng ë Trung Quèc


Vai trß cña Héi ViÖt Nam CM Thanh niªn

®µo t¹o c¸n bé c¸ch m¹ng

TruyÒn b¸ CN Mac­Lªnin vÒ n­íc

X©y dùng tæ chøc c¬ së Héi


NguyÔn NguyÔn V¨n V¨n Cõ Cõ lµm lµm ëë má má than than M¹o M¹o Khª Khª

Ng« Ng« Gia Gia Tù Tù lµm c«ng nh©n lµm c«ng nh©n khu©n khu©n v¸c ë Sµi Gßn v¸c ë Sµi Gßn

NguyÔn NguyÔn ® ®øc øc C¶nh C¶nh xuèng H¶i Phßng xuèng H¶i Phßng


• Sù ph¸t triÓn cña phong trµo yªu n­íc theo khuynh h­íng v« s¶n Phong trµo c « ng nh ©n ViÖt Nam

S¬ ®å c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña phong trµo c « ng nh ©n ViÖt Nam tõ 1918 - 1929


• C¸c tæ chøc céng s¶n ë ViÖt Nam ra ®êi

Ng « i nhµ sè 5 D, Hµm Long , Hµ Néi - N¬i thµnh lËp Chi bé Céng s ¶ n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam 3/1929


®«ng D­¬ng CS® An Nam CSĐ

®«ng d­¬ng CSL®

Møc ®é ¶ nh h­ëng cña c¸c tæ chøc céng s ¶ n ë ViÖt Nam 192 Phim: sù ra ®êi cña ®csvn


II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ C­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña ®¶ng 1. Héi nghÞ thµnh lËp ®¶ng

HéinghÞ nghÞ Héi thµnhlËp lËp®¶ ®¶ ng thµnh ng

QuyÕt®Þnh ®Þnh QuyÕt tªn®¶ ®¶ ng tªn ng

BÇuBCH BCHTW TW BÇu l©mthêi thêi l©m

Th«ngqua qua Th«ng C­¬nglÜnh lÜnh C­¬ng


2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng C­¬ng lÜnh th¸ng 2/1930

NhiÖm Ph­¬ng vô: h­íng - K. tÕ chiÕn - Ch.trÞ l­îc - VHXH

Lùc l­îng CM

Ph­¬ng ph¸p CM

Quan hÖ quèc tÕ

®cs l·nh ®¹o


3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời ĐCS VN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Què c kú

®¶ng kú

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh – Ng­êi s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®¶ ng ta (1890- 1969)


Kh¸i qu¸t vÒ sù ra ®êi cña ж ng


c©u hái th¶o luËn 1. H·y lµm râ vai trß cña NguyÔn ¸i Quèc trong viÖc thµnh lËp §¶ng?

Chương 1 - Sự ra đời của ĐCSVN_Bookbooming