Page 1

BAØI TAÄP CHÖÔNG 2 I.

Kinh doanh cheânh leäch tæ giaù:

1. Haõy ñoïc baûng tæ giaù do moät ngaân haøng thöông maïi yeát giaù nhö sau: -

GBP = 1,7575

-

HKD = 1,7575

-

SGD = 1,2525

-

SDR = 1,2323

-

EURO = 1,3434

-

CAD = 1,2828 2. Neáu moät khaùch haøng ñeán baùn (hoaëc mua) ngoaïi teä vôùi soá löôïng lôùn, thì ngaân haøng seõ aùp duïng tæ giaù cao hôn hay thaáp hôn tæ giaù thò tröôøng? Taïi sao? 3. Tính keát quaû kinh doanh ngoaïi teä a.

Moät ngaân haøng yeát giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 1tæ VND

vôùi tæ giaù E(VND/USD) = 15570-15580 b.

Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi mua vöøa baùn 1 trieäu USD

vôùi tæ giaù E(VND/USD)=15.570-15580 c.

Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi vöøa mua baùn 1 tæ VND vôùi

tæ giaù E(VND/USD) = 15570-15580 d.

Moät ngaân haøng yeát giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu

AUD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 e.

Moät ngaân haøng yeát giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu

USD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 f.

Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu

USD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 g.

Moät ngaân haøng hoûi giaù ñoàng thôøi vöøa mua vaø baùn 100 trieäu

USD vôùi tæ giaù E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680

1


.

Maøng hình Reuter cho bieát caùc tæ giaù thò tröôøng nhö sau:

-

Taïi Frankfurt: S(SGD/USD) = (1,4769-1,4771)

-

Taïi New York: S(USD/GPB) = (0,8978-0,8987)

-

Taïi London: S(SGD/GBP) = (2,8345-2,8347) a.

Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo?

b.

Neáu vöøa mua vaø baùn 1 tæ GBP, thì laõi laø bao nhieâu?

4. Moät ngaân haøng hoûi giaù boán nhaø moâi giôùi tæ giaù SGD/USD: - Nhaø moâi giôùi A:

SGD/USD = (1,5430-1,5433)

- Nhaø moâi giôùi B:

SGD/USD = (1,5429-1,5432)

- Nhaø moâi giôùi C:

SGD/USD = (1,5431-1,5434)

- Nhaø moâi giôùi B:

SGD/USD = (1,5432-1,5435)

a. Ngaân haøng muoán baùn SGD thoâng qua moâi giôùi, vôùi nhaø moâi giôùi naøo, tæ giaù bao nhieâu ngaân haøng seõ giao dòch? b. Ngaân haøng muoán baùn USD thoâng qua nhaø moâi giôùi, vôùi nhaø moâi giôùi naøo vaø tæ giaù laø bao nhieâu ngaân haøng seõ giao dòch? 6. Arbitrage -Ngaân haøng A yeát tæ giaù: USD/AUD = (0,8520 -0,8525) -Ngaân haøng B yeát tæ giaù: USD/AUD = (0,8526-0,8531) Cô hoäi Arbitrage? Laõi nghieäp vuï Arbitrage laø bao nhieâu? 7.

Maøng hình Reuter cho bieát caùc tæ giaù thò tröôøng nhö sau:

-

Taïi Frankfurt: S(SGD/USD) = (1,4769-1,4771)

-

Taïi New York: S(USD/GPB) = (0,8978-0,8987)

-

Taïi London: S(SGD/GBP) = (2,8345-2,8347)

8.

c.

Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo?

d.

Neáu vöøa mua vaø baùn 1 tæ GBP, thì laõi laø bao nhieâu? Caùc thoâng soá treân thò tröôøng ngoaïi hoái nhö sau: 2


-Taïi New York

E(USD/AUD) = (0,6734-0,6743)

-Taïi Pari:

E(USD/EUR) = (0,8978-0,8997)

-Taïi Sydney:

E(AUD/EUR) = (1,3364-1,3367)

a.

Tính tæ giaù cheùo E(AUD/EUR) theo thoâng soá thò tröôøng

b.

Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo?

9.

Moät coâng ty XNK cuûa Vieät Nam ñoàng thôøi cuøng moät luùc nhaän

ñöôïc 140 trieäu JPY töø XK haøng sang Nhaät vaø phaûi thanh toaùn 1,6 trieäu SGD tieàn haøng töø NK töø Singapore. Caùc thoâng soá treân thò tröôøng ngoaïi hoái: -

Taïi Haø noäi: VND/USD = (13995-14007)

-

Taïi Frankfurt: SGD/USD = (1,7647-1,7653)

-

Taïi Tokyo: JPY/USD = (121,12 -121,34) a.

Tính: VND/SGD = (x,y); VND/JPY = (x,y); JPY/SGD = (x,y)

b.

Thu nhaäp cuoái cuøng cuûa coâng ty baèng VND

10.

Tæ giaù giao ngay S(VND/USD) = 16.000, laõi suaát cuûa ñoàng VND laø

9% moät naêm vaø laõi suaát cuûa ñoàng USD laø 6% naêm a.

Xaùc ñònh tæ giaù kyø haïn cuûa VND vaø USD

b.

Tính ñieåm kyø haïn theo daïng toång quaùt vaø daïng gaàn ñuùng rGBP = 3%; rUSD = 5%

11. Caùc thoâng soá treân thò tröôøng:

 USD   USD  F1   =1,72S   = 1,70  GBP   GBP 

a.

Tìm phöông aùn ñaàu tö hieäu quaû nhaát 100.000 GBP

b.

Moät phaân tích thò tröôøng ñaùng tin caäy cho bieát: tæ giaù taêng leân

taïi thôøi ñieåm sau moät naêm ít nhaát laø F’(USD/GBP) = 1,75. Quyeát ñònh kinh doanh nhö theá naøo laø hieäu quaû nhaát vôùi 100.000 GBP treân? 12.

Taïi thôøi ñieåm hieän taïi, giaù trò cuûa ñoàng VND maát giaù khi tính

baèng USD laø 15%. Nhö vaäy, ñoâla ñaõ taêng giaù hay giaûm giaù laø bao nhieâu khi ñoâ la tính bằng VND?

3


II. Hôïp ñoàng töông lai: 1. Vaøo ngaøy 01/01 tæ giaù S(USD/GBP) = 1,58 vaø tæ giaù hôïp ñoàng töông lai ngaøy 01/02 laø F(USD/GBP) = 1,59. Trong suoát thaùng 1, tæ giaù giao ngay lieân tuïc giaûm vaø ñeán ngaøy 30/01 laø S’(USD/GBP) = 1,51. a.

Ñieàu giaù seõ xaåy ra ñoái vôùi tæ giaù hôïp ñoàng töông lai trong

thaùng 1 b.

Neáu baïn bieát ñieàu naøy xaåy ra, baïn seõ mua hoaëc baùn hôïp

ñoàng töông lai baèng ñoàng baûng Anh hay khoâng? Taïi sao? 2. Giaû söû tæ giaù hôïp ñoàng töông lai cuûa ñoàng JPY sau 3 thaùng laø F(USD/JPY) = 0,000843. Hôïp ñoàng kyø haïn cho cuøng ngaøy ñaùo haïn coù tæ giaù laø F(USD/JPY)=0,000850. Giaû söû chi phí giao dòch baèng zero, caùc nhaø ñaàu cô seõ haønh ñoäng nhö theá naøo, hoaït ñoäng ñaàu cô nhö theá taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán cheânh leäch giöõa giaù hôïp ñoàng kyø haïn vaø hôïp ñoàng töông lai? 3. Treân thò tröôøng nhieàu nhaø ñaàu tö döï ñoaùn raèng caùc ñoàng tieàn maïnh trong ñoù coù ñoàng CHF seõ taêng giaù so vôùi ñoàng USD vaø coøn tieáp tuïc taêng giaù. Caùc nhaø ñaàu tö thöïc hieän mua hôïp ñoàng töông lai caùc ñoàng tieàn naøy. Tuy nhieân, Boä Ngaân Khoá Hoa Kyø ñaõ can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái, baùn caùc ñoàng tieàn treân ra thò tröôøng laøm ñoàng ñoâ la taêng giaù. Caùc nhaø ñaàu cô mua hôïp ñoàng töông lai caùc ñoàng tieàn treân chuïi loã naëng. Moät nhaø moâi giôùi treân saøn ñaõ phaûn öùng laïi baèng caùch baùn ngay haøng traêm hôïp ñoàng töông lai ñoàng CHF. Nhöõng haønh ñoäng ñoù laøm cho thò tröôøng hoaûng loaïn hôn a.

Haõy giaûi thích taïi sao nhöõng can thieäp cuûa ngaân haøng trung öông

laø laøm hoang man caùc nhaø ñaàu cô mua hôïp ñoàng töông lai ñoàng CHF b.

Haõy giaûi thích caùc taùc ñoäng khi nhaø moâi giôùi treân baùn haøng

traêm hôïp ñoàng töông lai CHF vôùi giaù môû cöûa thò tröôøng. Haønh ñoäng ñoù laø daáu hieäu gì cho caùc nhaø moâi giôùi khaùc?

4


c.

Vì sao nhaø ñaàu cô ôû vò theá baùn laïi höôûng lôïi töø söï can thieäp

cuûa chính phuû III. Quyeàn choïn tieàn teä 1. Taïi sao caùc coâng ty Myõ laïi xem xeùt mua quyeàn choïn mua/baùn EURO ñeå phoøng ngöøa ruûi ro? 2. Haõy giaûi thích taïi sao ñoái vôùi quyeàn choïn ngoaïi teä, giaù trò quyeàn choïn mua seõ giaûm xuoáng vaø giaù trò quyeàn choïn baùn seõ taêng leân ñi khi laõi suaát trong nöôùc taêng hoaëc laõi suaát nöôùc ngoaøi giaûm? 3. Moät nhaø ñaàu cô mua quyeàn choïn mua ñoàng CAD kieåu Chaâu Aâu vôùi soá löôïng laø 50.000, giaù thöïc hieän 0,60$/CAD vaø phí quyeàn choïn laø 0,06$/CAD. Neáu tæ giaù taïi thôøi ñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 0,65$/CAD. Xaùc ñònh lôïi nhuaän roøng cuûa nhaø ñaàu cô tính treân moät ñôn vò CAD vaø treân caû hôïp ñoàng? Tæ giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm thöïc hieän hôïp ñoàng laø bao nhieâu thì nhaø ñaàu cô laø hoaø voán? 4. Moät nhaø ñaàu cô mua quyeàn choïn baùn ñoàng CAD vôùi giaù thöïc hieän 0,80$/CAD phí quyeàn choïn 0,02$. Neáu tæ giaù taïi thôøi ñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 1CAD = 0,74USD. Xaùc ñònh lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu cô tính treân moät ñôn vò CAD? Lôïi nhuaän tính treân moãi ñôn vò CAD ñoái vôùi ngöôøi baùn quyeàn choïn? 5. Nhaø ñaàu cô Myõ baùn moät quyeàn choïn mua ñoàng CAD soá löôïng 50.000, vôùi phí 0,01$/CAD, giaù thöïc hieän laø 0,76$ vaø tæ giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 0,82$/CAD. Lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu cô treân laø bao nhieâu?

5


6. Nhaø ñaàu cô Myõ baùn quyeàn choïn baùn CAD soá löôïng 50.000, phí quyeàn choïn laø 0,03$/CAD, giaù thöïc hieän laø 0,75$/CAD. Tæ giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm thöïc hieän quyeàn choïn laø 0,72$/CAD. Lôïi nhuaän cuûa ngöôøi baùn quyeàn choïn mua laø bao nhieâu? 7. Moät coâng ty Anh döï kieán nhaän ñöôïc khoaûn thanh toaùn 1.000.000 $ trong 3 thaùng tôùi. Ñeå phoøng ngöøa ruûi ro giaù trò thanh khoaûn cho ñoàng baûng Anh, coâng ty ñaõ quyeát ñònh mua quyeàn choïn mua ñoàng baûng Anh. Giaù thöïc hieän laø 1GBP=1,55$ vaø phí quyeàn choïn laø 0,3$/GBP a.

Giaù trò kyø voïng baèng baûng Anh cuûa khoaûn thanh toaùn naøy laø

bao nhieâu? Neáu tæ giaù trong 3 thang tôùi laø: 1GBP=1,40$; 1GBP=1,45$; 1GBP=1,50$; 1GBP=1,55$; 1GBP=1,60$; 1GBP=1,65$; 1GBP=1,70$; b.

Minh hoaït baèng ñoà thò

8. Coâng ty AAA mua quyeàn choïn mua ñoàng CAD vôùi muïc ñích ñaàu cô. Neáu quyeàn choïn naøy ñöôïc thöïc hieän, AAA seõ ngay laäp töùc baùn CAD treân thò tröôøng giao ngay. Phí quyeàn choïn laø 0,03$/CAD; giaù thöïc hieän E(USD/CAD)= 0,75. AAA chôø ñeán ngaøy heát haïn seõ quyeát ñònh neân thöïc hieän quyeàn choïn khoâng. Dó nhieân laø coâng ty thöïc hieän quyeàn choïn khi naøo coù lôïi. Haõy ñieàn vaøo baûng sau laõi roøng hoaëc loã treân moät ñôn vò ñoàng CAD döïa treân nhöõng thoâng tin veà tæ giaù giao ngay cuûa CAD vaøo ngaøy ñaùo haïn: Caùc khaû naêng tæ giaù giao ngay vaøo ngaøy ñaùo haïn (CAD/USD) 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80

6

Lôïi nhuaän (loã) roøng treân moät CAD cuûa AAA


0,82 0,85 0,87

7

bai tap chuong 2_Bookbooming