Page 1

Đại học ngoại thương Khoa lý luận chính trị Đề thi cuối kỳ môn đương lối C©u1:C¨n cø vµo ®©u ®Ó nãi: Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 vµ Cao trµo c¸ch m¹ng 1936-1939 lµ nh÷ng ®ît tæng diÔn tËp cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. C©u2:Tr×nh bµy sù chØ ®¹o cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam trong viÖc kÕt hîp hai nhiÖm vô chiÕn lîc chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn trong thêi gian kh¸ng chiÕn C©u3:V× sao §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam chñ tr¬ng ký HiÖp ®Þnh Pari n¨m 1973? ý nghÜa lÞch sö cña HiÖp ®Þnh Pari?


C©u1:C¨n cø vµo ®©u ®Ó nãi: Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 vµ Cao trµo c¸ch m¹ng 1936-1939 lµ nh÷ng ®ît tæng diÔn tËp cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945. 1.Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 lµ cuéc tæng diÔn tËp ®Çu tiªn cña C¸ch m¹ng Th¸ng 8-1845. -Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 mµ ®Ønh cao lµ X« ViÕt-NghÖ TÜnh lµ mét phong trµo quÇn chóng tù gi¸c vµ réng lín cha tõng cã ë §«ng D¬ng, tiÕn c«ng vµo dinh luü cña chñ nghÜa ®Õ quèc vµ bän tay sai. ¶nh hëng cña cao trµo vang déi kh¾p §«ng D¬ng vµ c¸c thuéc ®Þa. §©y lµ cuéc tæng diÔn tËp ®Çu tiªn do §¶ng ta l·nh ®¹o , lµ bíc cÇn thiÕt chuÈn bÞ cho th¾ng lîi C¸ch m¹ng Th¸ng 8/1945. +Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 kh¼ng ®Þnh nh÷ng nh©n tè b¶o ®¶m cho th¾ng lîi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. +Tríc hÕt, cao trµo kh¼ng ®Þnh ®êng lèi c¸ch m¹ng ViÖt Nam do §¶ng v¹ch ra lµ ®óng ®¾n. §ã lµ ®êng lèi gi¬ng cao ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi , lµ ®êng lèi c¸ch m¹ng chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn triÖt ®Ó. +Cao trµo ®em l¹i cho c«ng nh©n, n«ng d©n vµ nh©n d©n lao ®éng níc ta niÒm tin v÷ng ch¾c vµo ®êng lèi c¸ch m¹ng gi¶i phãng giai cÊp , gi¶i phãng d©n téc do §¶ng ta l·nh ®¹o . +Cao trµo ®· “Kh¼ng ®Þnh trªn thùc tÕ quyÒn l·nh ®¹o , n¨ng lùc lao ®éng c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n mµ ®¹i biÓu lµ §¶ng ta”. +Cao trµo ®· x©y dùng ®îc khèi liªn minh c«ng n«ng trong thùc tÕ. LÇn ®Çu tiªn giai cÊp c«ng nh©n s¸t c¸nh cïng giai cÊp n«ng d©n vïng dËy chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn , thµnh lËp chÝnh quyÒn X« ViÕt. +Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 rÌn luyÖn ®éi ngò ®¶ng viªn quÇn chóng vµ ®em l¹i cho hä niÒm tin v÷ng ch¾c vµo søc m¹nh vµ n¨ng lùc s¸ng t¹o cña m×nh. +Cao trµo c¸ch m¹ng 1930-1931 vµ X« ViÕt NghÖ TÜnh lµ bíc ph¸t triÓn nh¶y vät cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, lµ c¸i mèc ®¸nh dÊu sù trëng thµnh cña §¶ng ta. -Lµ cuéc tæng diÔn tËp lÇn thø nhÊt ®Ó tiÕn tíi tæng khëi nghÜa th¸ng 8/1945. +Bµi häc kÕt hîp chÆt chÏ nhiÖm vô chèng ®Õ quèc chèng phong kiÕn thùc hiÖn ®éc lËp d©n téc vµ ngêi cµy cã ruéng. +X©y dùng khèi liªn minh c«ng n«ng lµm nÒn t¶ng cho viÖc më réng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. +X©y dùng chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng , chÝnh quyÒn X« ViÕt c«ng n«ng. +Bµi häc vÒ x©y dùng §¶ng ë níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn . 1.Cao trµo c¸ch m¹ng 1936-1939 lµ cuéc tæng diÔn tËp thø hai cña C¸ch m¹ng Th¸ng 8-1845. -Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, thêi kú 1936-1939 phong trµo ®Êu tranh c¸ch m¹ng diªn ra s«i næi, l«i cuèn ®«ng ®¶o quÇn chóng tham gia, th«ng qua cao trµo c¸ch m¹ng kh¼ng ®Þnh ®êng lèi ®¸nh ®æ ®Õ quèc vµ ngêi cµy cã ruéng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi lµ chÝnh x¸c. VËn dông trong thêi kú 1936-1939 lµ chèng bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa, chèng ph¸t xÝt, chèng chiÕn tranh , ®ßi quyÒn d©n sinh d©n chñ , ®ã lµ nh÷ng môc tiªu tríc m¾t phï hîp víi t×nh h×nh so s¸nh lùc lîng , tr×nh ®é gi¸c ngé vµ kh¶ n¨ng ®Êu tranh cña quÇn chóng , nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi míi ®Ó tiÕn lªn ®Êu tranh cho môc tiªu l©u dµi.


-Do cã ®êng lèi ®óng ®¾n, cã môc tiªu s¸t hîp, ®¸p øng nguyÖn väng bøc thiÕt cña quÇn chóng nªn phong trµo ®Êu tranh réng kh¾p, s«i næi trong ph¹m vi c¶ níc. -Trªn c¬ së khèi liªn minh c«ng n«ng v÷ng ch¾c, §¶ng ®· x©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña cuéc c¸ch m¹ng . MÆt trËn d©n chñ thèng nhÊt §«ng D¬ng ®· ®îc h×nh thµnh trªn thùc tÕ. MÆt trËn d©n chñ bao gåm mäi lùc lîng d©n chñ vµ tiÕn bé, kh«ng ph©n biÖt c¸ch m¹ng ,quèc gia hay c¶i l¬ng, kh«ng ph©n biÖt ngêi ViÖt Nam, ngêi Ph¸p, cïng liªn minh ®Êu tranh chèng ph¸t xÝt, chèng chiÕn tranh , ®ßi d©n sinh d©n chñ . -§¶ng ta ®· khÐo kÕt hîp c¸c h×nh thøc tæ chøc, h×nh thøc ®Êu tranh c«ng khai, hîp ph¸p bÝ mËt, bÊt hîp ph¸p ®Ó x©y dùng lùc lîng c¸ch m¹ng . Th«ng qua thùc hiÖn ®Êu tranh §¶ng ®· x©y dùng ®îc ®éi qu©n chÝnh trÞ quÇn chóng ®«ng ®¶o cã gi¸c ngé, cã tæ chøc. §©y lµ thµnh qu¶ lín nhÊt cña §¶ng trong thêi kú 1936-1939, ®ång thêi lµ nh©n tè , ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ cho th¾ng lîi cao trµo c¸ch m¹ng 1939-1945. -Cao trµo c¸ch m¹ng 1936-1939 ®· ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc quý b¸u: KÕt hîp môc tiªu tríc m¾t víi môc tiªu l©u dµi giµnh th¾ng lîi tõng bíc, t¹o ®iÒu kiÖn giµnh th¾ng lîi tõng bíc, t¹o ®iÒu kiÖn giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. X©y dùng mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt réng r·i t¹o ®iÒu kiÖn cho quÇn chóng ®Êu tranh , h×nh thøc tæ chøc vµ néi dung ho¹t ®éng phong phó linh ho¹t, ®éng viªn kÞp thêi trong ®Êu tranh . KÕt hîp tæ chøc ho¹t ®éng bÝ mËt víi tæ chøc vµ ho¹t ®éng c«ng khai, híng ho¹t ®éng vµo tæ chøc bÝ mËt lµm chñ yÕu. BiÕt rót lui ®óng lóc khi kh«ng cso ®iÒu kiÖn , kÕt hîp phong trµo ®Êu tranh trong níc víi phong trµo quèc tÕ. C©u2:Tr×nh bµy sù chØ ®¹o cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam trong viÖc kÕt hîp hai nhiÖm vô chiÕn lîc chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn trong thêi gian kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1946-1954)? -Trong cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta chèng thùc d©n Ph¸p vµ can thiÖp Mü, §¶ng ta x¸c ®Þnh c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã hai ®èi tîng: §èi tîng chÝnh lµ chñ nghÜa ®Õ quèc x©m lîc, cô thÓ lµ ®Õ quèc Ph¸p vµ can thiÖp Mü: ®èi tîng phô lµ phong kiÕn, cô thÓ lµ phong kiÕn ph¶n ®éng. NhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ®¸nh ®uæi bän ®Õ quèc x©m lîc, giµnh ®éc lËp vµ thèng nhÊt thùc sù cho d©n téc ; xo¸ bá nh÷ng di tÝch phong kiÕn vµ nöa phong kiÕn ; lµm cho ngêi cµy cã ruéng; ph¸t triÓn chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n g©y c¬ së cho chñ nghÜa x· héi . Ba nhiÖm vô ®ã kh¨ng khÝt víi nhau. Song nhiÖm vô chÝnh tríc m¾t lµ hoµn thµnh gi¶i phãng d©n téc, lóc nµy ph¶i tËp trung lùc lîng vµo kh¸ng chiÕn ®Ó quyÕt th¾ng qu©n x©m lîc. -Trong qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕn , §¶ng ta ®· khÐo kÕt hîp nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn , ®Ó ®a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi. -§a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi lµ mét sù nghiÖp chiÕn ®Êu vµ tæ chøc toµn diÖn, vÜ ®¹i cña nh©n d©n ta. -Qu¸ tr×nh kh¸ng chiÕn lµ mét qu¸ tr×nh võa x©y dùng lùc lîng , võa chiÕn ®Êu, giµnh th¾ng lîi tõng bíc tiÕn lªn giµnh th¾ng lîi hoµn toµn. -X©y dùng vµ cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ. +X©y dùng vµ cñng cè tæ chøc chÝnh quyÒn vµ tæ chøc quÇn chóng.


+Cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, thùc hiÖn khÈu hiÖu : mét d©n téc , mét mÆt trËn thèng nhÊt; §¹i héi thèng nhÊt ViÖt Minh vµ Liªn ViÖt lÊy tªn lµ MÆt trËn Liªn ViÖt ®· häp th¸ng 3-1951, ®¸nh giÊu sù cñng cè thªm mét bíc míi khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n. Nhµ níc d©n chñ nh©n d©n c¸c cÊp ®îc t¨ng cêng v÷ng m¹nh. -X©y dùng tõng bíc nÒn kinh tÕ kh¸ng chiÕn . +§¶ng coi träng ph¸t triÓn s¶n xuÊt , nhÊt lµ s¶n xuÊt l¬ng thùc , b¶o ®¶m yªu cÇu “¨n no ®¸nh th¾ng” cho c¸c lùc lîng vò trang vµ ®êi sèng b×nh thêng cña toµn d©n trong kh¸ng chiÕn. +C¸c ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp, tµi chÝnh, ng©n hµng ®· ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn .... -Ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸-gi¸o dôc kh¸ng chiÕn. +Th¸ng 7-1948 Héi nghÞ v¨n ho¸ toµn quèc häp, ®ång chÝ Trêng Chinh ®· tr×nh bµy b¸o c¸o Chñ nghÜa M¸c vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam. Néi dung b¸o c¸o v¹ch râ ®êng lèi, ph¬ng ch©m x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi cña §¶ng. +N¨m 1950 §¶ng ®Ò ra chñ tr¬ng c¶i c¸ch gi¸o dôc theo ®êng lèi gi¸o dôc míi. -X©y dùng lùc lîng vò trang nh©n d©nba thø qu©n. -Cïng víi viÖc ph¸t triÓn ngµy cµng réng kh¾p lùc lîng d©n qu©n du kÝch vµ bé ®éi ®Þa ph¬ng, §¶ng ®· cè g¾ng x©y dùng ,ph¸t triÓn nhanh bé ®éi chñ lùc.... -X©y dùng §¶ng v÷ng m¹nh ®ñ søc l·nh ®¹o cuéc kh¸ng chiÕn . Song song víi viÖc tËp trung lùc lîng thùc hiÖn nhiÖm vô chèng ®Õ quèc; §¶ng ta tõng bíc c¶i c¸ch d©n chñ vÒ kinh tÕ , ®em l¹i quyÒn lîi ruéng ®Êt cho n«ng d©n. §¶ng ta chñ tr¬ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc tÞch thu ruéng ®Êt cña bän thùc d©n vµ bän viÖt gian ®Ó chia cho n«ng d©n...Dïng ph¬ng ph¸p c¶i c¸ch mµ dÇn dÇn thu hÑp ph¹m vi bãc lét cña ®Þa chñ phong kiÕn b¶n xø (trong ph¹m vi kh«ng cã h¹i cho MÆt trËn thèng nhÊt chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc). -Thùc hiÖn ®êng lèi ®ã: +Tõ n¨m 1947 ®Õn n¨m 1953 §¶ng ®· l·nh ®¹o n«ng d©n ®Êu tranh thùc hiÖn gi¶m t« 25%, ®· tÞch thu ruéng ®Êt cña bän thùc d©n ,lÊy ruéng ®Êt cña ViÖt gian ®em chia cho n«ng d©n kh«ng cã ruéng hoÆc thiÕu ruéng. §Õn n¨m 1953, tÝnh tõ Liªn khu IV trë ra, §¶ng ta ®· t¹m cÊp cho n«ng d©n h¬n 184.343 hÐcta ruéng ®Êt cña thùc d©n vµ ®Þa chñ, ruéng ®Êt v¾ng chñ, ruéng ®Êt bá hoang. +Th¸ng 4-1953 §¶ng th«ng qua C¬ng lÜnh ruéng ®Êt vµ quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt ë vïng tù do, nh»m môc ®Ých xo¸ bá quyÒn chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña ®Õ quèc , xo¸ bá chÕ ®é chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña ®Þa chñ phong kiÕn, thùc hiÖn chÕ ®é së h÷u ruéng ®Êt cña n«ng d©n thùc hiÖn ngêi cµy cã ruéng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn m¹nhmÏ kinh tÕ , c¶i thiÖn ®êi sèng, båi dìng søc d©n ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. +Cuéc vËn ®éng gi¶m t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· ®îc thùc hiÖn ë mét sè ®Þa ph¬ng trong vïng tù do. Qua cuéc vËn ®éng gi¶m t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt cña hµng triÖu n«ng d©n ®îc ®éng viªn m¹nh mÏ h¬n phôc vô cho tiÒn tuyÕn, c¸c mÆt ho¹t ®éng cña kh¸ng chiÕn ®Òu ®îc ®Èy m¹nh. C¶i c¸ch ruéng ®Êt lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh toµn bé cuéc vËn ®éng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt cña §¶ng trong cuéc kh¸ng chiÕn .


C©u3:V× sao §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam chñ tr¬ng ký HiÖp ®Þnh Pari n¨m 1973? ý nghÜa lÞch sö cña HiÖp ®Þnh Pari? 1.§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam chñ tr¬ng ký HiÖp ®Þnh Pari n¨m 1973 v×: a.Hoµn c¶nh lÞch sö -T×nh h×nh trong níc +ë miÒn Nam: Qu©n vµ d©n ta ®¸nh b¹i nh÷ng cuéc ph¶n kÝch cña kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n Mü ë B×nh TrÞ Thiªn , b¾c B×nh §Þnh, T©y Nguyªn B×nh Long. §Æc biÖt lµ mÆt trËn Qu¶ng TrÞ diÔn ra ¸c liÖt kÐo dµi 5 th¸ng liÒn. C¸c mÆt trËn kh¸c ë Nam Bé, trung B¾c Bé ®Òu phèi hîp tiÕn c«ng m¹nh mÏ, më réng vïng gi¶i phãng, t¹o thÕ bao v©y uy hiÕp Sµi Gßn. +ë miÒn B¾c: §Ó cøu v·n nguy c¬ ®æ vì cña chiÕn lîc “ ViÖt Nam ho¸ chiÕn tranh”, ngµy 6-4-1972 NÝch x¬n quyÕt ®Þnh huy ®éng lùc lîng lín kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n Mü chi viÖn trùc tiÕp cho qu©n nguþ Sµi Gßn vµ ®¸nh ph¸ trë l¹i miÒn B¾c. Sau khi t¸i cö, Tæng thèng NÝch x¬n ra lÖnh cho mét lùc lîng kh«ng qu©n rÊt lín nÐm bom cã tÝnh huû diÖt Hµ Néi, H¶i Phßng vµ nhiÒu n¬i kh¸c. Trong 12 ngµy ®ªm, qu©n vµ d©n Hµ Néi ®· chiÕn th¾ng trËn §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng vµ cïng qu©n d©n miÒn B¾c b¾n r¬i 81 m¸y bay, trong ®ã cã 34 m¸y bay B52 vµ 5 m¸y bay F111. -T×nh h×nh thÕ giíi. +Ngµy 30-12-1972, Tæng thèng Mü NÝch x¬n buéc ph¶i tuyªn bè kÕt thóc cuéc tËp kÝch chiÕn lîc vµo Hµ Néi vµ H¶i Phßng vµo ngµy 15-1-1973, ChÝnh phñ Mü ph¶i tuyªn bè ngõng mäi ho¹t ®éng tiÕn c«ng bao gåm nÐm bom b¾n ph¸ vµ th¶ m×n phong to¶ miÒn B¾c ViÖt Nam, Mü buéc ph¶i trë l¹i ®µm ph¸n ë Héi nghÞ Pari vÒ ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng. Xu thÕ cña thêi ®¹i ®ang chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i. Sù héi nhËp, ®an xen vµ chÊp nhËn phô thuéc lÉn nhau ®ang lµ xu thÕ cña thÕ giíi. Trong lóc cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam l¹i lµ cuéc chiÕn tranh dµi ngµy nhÊt, ¸c liÖt nhÊt do ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh ®ang bÞ nh©n d©n thÕ giíi , kÓ c¶ nh©n d©n tiÕn bé Mü ph¶n ®èi m¹nh mÏ. a.Quan ®iÓm , chñ tr¬ng cña §¶ng. -XuÊt ph¸t tõ ®êng lèi chiÕn tranh nh©n d©n , §¶ng ta ®· ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña chiÕn tranh nh©n d©n , thùc hiÖn ®êng lèi ®Êu tranh chÝnh trÞ kÕt hîp víi ®Êu tranh qu©n sù vµ ®Êu tranh ngo¹i giao. -Thùc hiÖn ®óng Di chóc cña Hå ChÝ Minh lµ “®¸nh cho Mü cót”. - TruyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam lµ yªu chuéng hoµ b×nh. ViÖc tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh chèng giÆc ngo¹i x©m lµ nh»m ®¸nh b¹i ý chÝ x©m lîc cña kÎ thï. -Chñ tr¬ng cña §¶ng ký HiÖp ®Þnh Pari lµ sù më ®êng cho qu©n Mü rót qu©n trong danh dù. §ång thêi §¶ng ta ký HiÖp ®Þnh Pari lµ ®· lo¹i ®îc mét kÎ thï m¹nh nhÊt cña thÕ kû XX c¶ vÒ tiÒm lùc kinh tÕ vµ quèc phßng. -Hoa Kú ph¶i ký HiÖp ®Þnh Pari vÒ chÊm døt chiÕn tranh , lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam víi nh÷ng ®iÒu kho¶n ®¶m b¶o yªu cÇu c¬ b¶n cña ta: +Hoa Kú vµ c¸c níc cam kÕt t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ ViÖt Nam.


+Hoa Kú rót hÕt qu©n viÔn chinh vµ qu©n ch hÇu, ph¸ hÕt c¸c c¨n cø qu©n sù Mü, cam kÕt kh«ng tiÕp tôc dÝnh lÝu qu©n sù hoÆc can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña miÒn Nam ViÖt Nam. +C¸c bªn ®Ó nh©n d©n miÒn Nam ViÖt Nam tù quyÕt ®Þnh t¬ng lai chÝnh trÞ cña hä th«ng qua tæng tuyÓn cö tù do. +C¸c bªn c«ng nhËn thùc tÕ miÒn Nam ViÖt Nam cã hai chÝnh quyÒn, hai qu©n ®éi , hai vïng kiÓm so¸t vµ ba lùc lîng chÝnh trÞ. +C¸c bªn ngõng b¾n t¹i chç, trao tr¶ cho nhau tï binh vµ thêng d©n bÞ b¾t. -Ngµy 2-3-1973, Héi nghÞ quèc tÕ vÒ ViÖt Nam ®îc triÖu tËp t¹i Pari, gåm ®¹i biÓu c¸c níc: Liªn X«, Trung Quèc, Anh, Ph¸p, bèn bªn tham gia ký HiÖp ®Þnh vµ bèn níc trong Uû ban gi¸m s¸t vµ kiÓm so¸t quèc tÕ: Ba Lan, Cannada, Hungari, In®«nªxia, cïng víi sù cã mÆt cña «ng Tæng th ký Liªn hîp quèc. TÊt c¶ c¸c níc tham dù Héi nghÞ ®· ký vµo biªn b¶n §Þnh íc c«ng nhËn vÒ mÆt ph¸p lý quèc tÕ HiÖp ®Þnh Pari vÒ ViÖt Nam vµ b¶o ®¶m cho HiÖp ®Þnh ®îc thi hµnh nghiªm chØnh. 1.ý nghÜa lÞch sö -HiÖp ®Þnh Pari vÒ chÊm døt chiÕn tranh , lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam buéc ®Õ quèc Mü ph¶i cuèn cê rót hÕt qu©n Mü ra khái miÒn Nam ViÖt Nam vµo ngµy 29-3-1973. §ã lµ th¾ng lîi hÕt søc to lín cña cuéc kh¸ng chiÕn oanh liÖt trong lÞch sö chèng ngo¹i x©m cña níc ta. §ã lµ mét th¾ng lîi to lín cña §¶ng ta, nh©n d©n ta vµ d©n téc ta ®· chiÕn th¾ng mét tªn ®Õ quèc ®Çu sá, mét tªn sen ®Çm quèc tÕ m¹nh nhÊt cña thÕ kû XX c¶ vÒ tiÒm lùc kinh tÕ vµ quèc phßng. -NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 21 (kho¸ III) cña Trung ¬ng §¶ng kh¼ng ®Þnh: HiÖp ®Þnh Pari ®¸nh giÊu bíc ngoÆt trong cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. Nã ph¶n ¸nh sù so s¸nh lùc lîng gi÷a c¸ch m¹ng vµ ph¶n c¸ch m¹ng trªn chiÕn trêng ViÖt Nam vµ thÕ giíi. D©n téc ta ®· ®uæi ®îc qu©n viÔn chinh Mü vµ ch hÇu gåm trªn nöa triÖu qu©n ra khái níc ta, chÊm døt sù chiÕm ®ãng cña qu©n ®éi níc ngoµi tõ h¬n mét tr¨m n¨m, trong khi ®ã, lùc lîng c¸ch m¹ng miÒn Nam m¹nh lªn rÊt nhiÒu vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ , v÷ng ch¾c kh«ng mét thÕ lùc ph¶n ®éng nµo cã thÓ ng¨n c¶n næi.

đề 6_Bookbooming  
đề 6_Bookbooming