Page 1

Đại học ngoại thương Khoa lý luận chính trị Đề thi cuối kỳ C©u3:Hoµn c¶nh lÞch sö vµ néi dung cña LuËn c¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930, so s¸nh víi nh÷ng néi dung nh÷ng v¨n kiÖn th«ng qua trong Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam? C©u 2:Tr×nh bµy nh÷ng nhËn ®Þnh cña §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng vÒ nh÷ng thµnh tùu, khuyÕt ®iÓm trong 10 n¨m ®æi míi (1986-1996)? C©u 1:Tr×nh bµy nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ ý nghÜa cña viÖc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi?


C©u 1:Tr×nh bµy nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ ý nghÜa cña viÖc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi? 1.Nh÷ng yÕu tè h×nh thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam -YÕu tè bªn trong +Tríc sù ®µn ¸p, bãc lét hÕt søc d· man vµ tµn b¹o cña thùc d©n Ph¸p. ë ViÖt Nam lóc nµy ®· cã mét sè ®¶ng ®øng lªn l·nh ®¹o quÇn chóng næi dËy nhng vÉn chØ mang tÝnh tù ph¸t. §Æc biÖt c¸c ®¶ng nµy tuy cïng mét chÝ híng lµ ®em l¹i lîi Ých cho ngêi d©n nhng l¹i ®i theo nh÷ng con ®êng kh¸c nhau cã thÓ dÉn ®Õn thùc d©n Ph¸p lîi dông mµ g©y chia rÏ, dÔ triÖt ph¸. Tríc t×nh h×nh ®ã, viÖc thèng nhÊt c¸c ®¶ng ph¶i thµnh mét chÝnh ®¶ng duy nhÊt lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch. +Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña cuéc ®Êu tranh d©n téc vµ giai cÊp níc ta trong thêi ®¹i míi. +Sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c-Lªnin víi phong trµo yªu níc vµ phong trµo c«ng nh©n ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû nµy ngµy cµng ph¸t triÓn. +Sù ra ®êi vµ ngµy cµng lín m¹nh cña giai cÊp c«ng nh©n -YÕu tè bªn ngoµi: H×nh thµnh §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®Ó hoµ nhËp víi phong trµo c«ng nh©n thÕ giíi vµ c¸c cuéc ®Êu tranh d©n téc d©n chñ trªn thÕ giíi. DÇn dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p h¬n cña ®¶ng ®èi víi thùc d©n Ph¸p vµ quèc tÕ. -T¹o ra kh¶ n¨ng thuËn lîi ®Ó liªn kÕt gi÷a c¸c ®¶ng céng s¶n ë c¸c níc cã quan hÖ víi nhau theo môc tiªu chung. 1.ý nghÜa -Héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n, cã ý nghÜa nh mét §¹i héi thµnh lËp §¶ng. Héi nghÞ ®· ®¸p øng ®ßi hái bøc thiÕt cña phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc ë ViÖt Nam lóc b©ý giê. -Thµnh qu¶ lín nhÊt mµ Héi nghÞ mang l¹i cho ®Êt níc lµ ®· quy tô toµn bé phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc díi sù l·nh ®¹o cña mét ®éi tiªn phong duy nhÊt cña c¸ch m¹ng , víi ®êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, dÉn tíi sù thèng nhÊt vÒ t tëng vµ hµnh ®éng cña phong trµo c¸ch m¹ng c¶ níc. -Héi nghÞ hîp nhÊt thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ mèc ®Çu tiªn x©y dùng truyÒn thèng ®oµn kÕt, nhÊt trÝ cña §¶ng. -Th¾ng lîi cña Héi nghÞ lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña 10 n¨m chuÈn bÞ c«ng phu, ®Êu tranh gian khæ, quyÕt liÖt chèng mäi ©m mu khñng bè vµ lõa bÞp cña ®Õ quèc tay sai; lµ th¾ng lîi cña hÖ t tëng vµ ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n chèng hÖ t tëng vµ ®êng lèi chÝnh trÞ cña giai cÊp t s¶n. -§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ bíc ngoÆt vÜ ®¹i trong lÞch sö c¸ch m¹ng níc ta, chÊm døt cuéc khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi cøu níc trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX. -§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX. -§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ ®ã vÒ sau. -§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lµ biÓu hiÖn sù x¸c lËp vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®èi víi c¸ch m¹ng níc ta.


-§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi ®· më ®Çu mét thêi ®¹i míi trong lÞch sö níc ta-thêi ®¹i mµ giai cÊp c«ng nh©n ®øng ë trung t©m kÕt hîp c¸c trµo lu c¸ch m¹ng , lµ giai cÊp quyÕt ®Þnh néi dung vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn chÝnh cña x· héi ViÖt Nam; thêi ®¹i mµ nh©n d©n ta lµm ra lÞch sö mét c¸ch tù gi¸c vµ cã tæ chøc; thêi ®¹i mµ nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng chØ lµm nªn lÞch sö vÎ vang cña m×nh mµ cßn gãp phÇn vµo sù nghiÖp chung cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, xo¸ bá hÖ thèng thuéc ®Þa cña chñ nghÜa thùc d©n, giµnh ®éc lËp vµ tiÕn bé x· héi . -§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, c¸ch m¹ng ViÖt Nam trë thµnh mét bé phËn cña c¸ch m¹ng thÕ giíi. -Víi ®êng lèi ®óng ®¾n, s¸ng t¹o, tõ khi ra ®êi vµ cho ®Õn nay, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· tËp hîp , ®oµn kÕt ®îc c¸c lùc lîng yªu níc, ®· l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi to lín. -§¸nh gi¸ sù kiÖn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi, sau nµy Chñ tÞch Hå ChÝ Minh viÕt: “ViÖc thµnh lËp §¶ng lµ mét bíc ngoÆt v« cïng quan träng trong lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam níc ta. Nã chøng tá r»ng, giai cÊp v« s¶n ta ®· trëng thµnh vµ ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng”. -Sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam g¾n liÒn víi tªn tuæi cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh-ngêi s¸ng lËp , l·nh ®¹o vµ rÌn luyÖn §¶ng. C©u 2:Tr×nh bµy nh÷ng nhËn ®Þnh cña §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng vÒ nh÷ng thµnh tùu, khuyÕt ®iÓm trong 10 n¨m ®æi míi (1986-1996)? §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng (1996) ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc sau 10 n¨m thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi cña §¶ng. 1.Thµnh tùu vµ yÕu kÐm. a.Thµnh tùu C«ng cuéc ®æi míi 10 n¨m (tõ 1986-1996) ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín: -§Èy nhanh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ , hoµn thµnh vît møc nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m +Trong 5 n¨m 1991-1995, nhÞp ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m vÒ tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) ®¹t 8.2% (kÕ ho¹ch lµ 5.5-6.5%), vÒ s¶n lîng c«ng nghiÖp lµ 13,3%, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 4,5%, kim ngh¹ch xuÊt khÈu 20%. +C¬ cÊu kinh tÕ cã bíc chuyÓn ®æi: tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng trong GDP tõ 22,6% n¨m 1990 lªn 29,1% n¨m 1995; dÞch vô tõ 38,6% lªn 41,9%. +Bíc ®Çu cã tÜnh luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ . Vèn ®Çu t c¬ b¶n toµn x· héi n¨m 1990 chiÕm 15,8% GDP, n¨m 1995 lµ 27,4% (trong ®ã nguån ®Çu t trong níc chiÕm 16,7% GDP) +L¹m ph¸t tõ møc 67,1% n¨m 1991 gi¶m xuèng cßn 12,7% n¨m 1995. +Quan hÖ s¶n xuÊt ®îc ®iÒu chØnh phï hîp h¬n víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt . NÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa tiÕp tôc ®îc x©y dùng . -T¹o ®îc mét sè chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt x· héi . +§êi sèng vËt chÊt cña phÇn lín nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn . +Mçi n¨m thªm h¬n 1 triÖu lao ®éng cã viÖc lµm. NhiÒu nhµ ë vµ ®êng giao th«ng ®îc n©ng cÊp vµ x©y dùng míi ë c¶ n«ng th«n lÉn thµnh thÞ.


+Tr×nh ®é d©n trÝ vµ møc hëng thô v¨n ho¸ cña nh©n d©n ®îc n©ng lªn. -Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ , cñng cè quèc phßng an ninh, t¹o lËp m«i trêng hoµ b×nh vµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng cuéc ®æi míi. -Thùc hiÖn cã kÕt qu¶ mét sè ®æi míi quan träng vÒ hÖ thèng chÝnh trÞ . +Trªn c¬ së C¬ng lÜnh, ®· tõng bíc cô thÓ ho¸ ®êng lèi ®æi míi trªn c¸c lÜnh vùc, cñng cè §¶ng vÒ chÝnh trÞ, t tëng, t¨ng cêng vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong x· héi. +§· ban hµnh HiÕn ph¸p míi n¨m 1992 vµ nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c. +TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn Nhµ níc . +Tõng bíc ®æi míi néi dung vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi , ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ , x· héi , chÝnh trÞ , t tëng v¨n ho¸. -Ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i, ph¸ thÕ bÞ bao v©y cÊm vËn , tham gia tÝch cùc vµo ®êi sèng céng ®ång quèc tÕ. §Õn n¨m 1996, níc ta ®· cã quan hÖ ngo¹i giao víi trªn 160 níc. a.YÕu kÐm. Trong khi ®¸nh gi¸ ®óng thµnh tùu, chóng ta còng cÇn thÊy nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ yÕu kÐm. -Níc ta cßn nghÌo vµ kÐm ph¸t triÓn . -T×nh h×nh x· héi cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt. -ViÖc l·nh ®¹o x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi cã phÇn võa lóng tóng võa bu«ng láng. 1.§¸nh gi¸ tæng qu¸t. Tõ nh÷ng thµnh tùu vµ yÕu kÐm nãi trªn , §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· ®¸nh gi¸ tæng qu¸t: -Níc ta ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ –x· héi . -NhiÖm vô ®Ò ra cho chÆng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lµ chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho c«ng nghiÖp ho¸ ®· c¬ b¶n hoµn thµnh, cho phÐp chuyÓn snag thêi kú míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc . -Con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë níc ta ngµy cµng ®îc x¸c ®Þnh râ h¬n. -XÐt trªn tæng thÓ, viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi nh÷ng n¨m qua vÒ c¬ b¶n lµ ®óng ®¾n, ®óng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, tuy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã mét sè khuyÕt ®iÓm, lÖch l¹c lín vµ kÐo dµi dÉn ®Õn chÖch híng ë lÜnh vùc nµy hay lÜnh vùc kh¸c, ë møc ®é nµy hay møc ®é kh¸c. C©u3:Hoµn c¶nh lÞch sö vµ néi dung cña LuËn c¬ng chÝnh trÞ th¸ng 10 n¨m 1930, so s¸nh víi nh÷ng néi dung nh÷ng v¨n kiÖn th«ng qua trong Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam? I.Hoµn c¶nh lÞch sö vµ néi dung cña LuËn c¬ng chÝnh trÞ: Xem c©u 7 1So s¸nh a.Gièng nhau LuËn c¬ng chÝnh trÞ vµ Ch¸nh c¬ng v¾n t¾t, S¸ch lîc v¾n t¾t ®Òu nªu ra môc ®Ých, tÝnh chÊt cña c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n ®Çu lµ lµm c¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn (tøc lµ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ) víi hai nhiÖm vô chèng ®Õ quèc vµ chèng phong kiÕn , nh»m thùc hiÖn ®éc lËp cho d©n téc vµ ruéng ®Êt cho n«ng d©n . C¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn th¾ng lîi sÏ lËp ra nhµ níc c«ng n«ng sau ®ã


chuyÓn th¼ng sang lµm c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa; giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp n«ng d©n lµ hai ®éng lùc chÝnh cña c¸ch m¹ng , trong ®ã giai cÊp c«ng nh©n lµ lùc lîng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam liªn kÕt mËt thiÕt víi giai cÊp v« s¶n c¸c níc vµ c¸c d©n téc thuéc ®Þa. b.Sù kh¸c nhau -LuËn c¬ng chÝnh trÞ: +Cha x¸c ®Þnh râ m©u thuÉn chñ yÕu cña mét x· héi thuéc ®Þa nªn kh«ng nªu ®îc vÊn ®Ò d©n téc lªn hµng ®©ï mµ nÆng vÒ ®Êu tranh giai cÊp , vÒ vÊn ®Ò c¸ch m¹ng ruéng ®Êt. +§¸nh gi¸ kh«ng ®óng kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng , mÆt tÝch cùc , tinh thÇn yªu níc cña c¸c giai cÊp, tÇng líp kh¸c ngoµi c«ng n«ng trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc . +Cha thÊy ®îc sù ph©n ho¸ trong giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn , nªn kh«ng ®Ò ra ®îc vÊn ®Ò l«i kÐo mét bé phËn giai cÊp ®ia chñ trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc . +X¸c ®Þnh ®îc con ®êng tiÕn lªn giµnh chÝnh quyÒn ph¶i lµ con ®êng c¸ch m¹ng b¹o lùc quÇn chóng. -Ch¸nh c¬ng v¾n t¾t vµ S¸ch lîc v¾n t¾t. +X¸c ®Þnh ®îc m©u thuÉn cña x· héi vµ ®· ®Ò ra hai nhiÖm vô c¸ch m¹ng, ®ã lµ: chèng ®Õ quèc vµ tay sai vµ giµnh ®éc lËp tù do cho toµn thÓ nh©n d©n. +VËn ®éng thu phôc cho b»ng ®îc sù tham gia cña ®«ng ®¶o giai cÊp c«ng nh©n vµ n«ng d©n. +§¶ng hÕt søc l«i kÐo tiÓu t s¶n, trÝ thøc, trung n«ng ®i vÒ phÝa giai cÊp v« s¶n, l«i kÐo c¸c lùc lîng kh¸c tham gia giai cÊp v« s¶n nÕu cã thÓ, cßn nh÷ng lùc lîng chèng ®èi th× ®¸nh ®æ.

đề 2_Bookbooming  
đề 2_Bookbooming