Page 1

เรื่อง ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น และกลุม่ เป้ าหมาย

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ลบริหารธุรกิจ


การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ศึกษาและสารวจหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบลในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาค ทีม่ โี อกาสทางตลาด ติดต่อขอเป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาตลาดกลุม่ เป้ าหมาย ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์ ระบบการจัดจาหน่ายคลังสินค้า การจัดส่ง การขนส่ง การบริหารการขาย การบริหารช่องทางจาหน่าย เงินทุน แผนธุรกิจ แผนการตลาด การขาย การฝึ กอบรมพนักงานขาย


การแบ่งส่วนตลาดและกลุม่ เป้ าหมาย การแบ่งส่วนตลาด สามารถแบ่งได้ 6 ลาดับดังนี้ 1.1 ตลาดมวลชน มุง่ ทีค่ วามสาคัญของการผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันเป็ นจานวนทีล่ ะมากๆ เพือ่ ลดต้นทุนโดยนาออกวางตลาดอย่างทัว่ ถึง และส่งเสริมการตลาดอย่างมาก 1.2 ตลาดส่วนย่อย มีแนวคิดทีม่ องว่าตลาดประกอบไปด้วยส่วนย่อยต่างๆ ซึ่งมีลกั ษณะและความ ต้องการทีแ่ ตกต่างกันออกไป 1.3 ตลาดกลุม่ เล็ก มีแนวคิดในการแบ่งส่วนของตลาดออกเป็ นกลุม่ เล็กลงไปจากส่วนย่อย ซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงลงไป ทัง้ นี้เนื่องมาจากส่วนของตลาดมีขนาดใหญ่มคี ู่แข่งขันมาก แต่ในตลาดกลุม่ เล็กจะมีคู่แข่งขันไม่ก่รี าย หรือไม่เป็ นทีส่ นใจของคู่แข่งรายใหญ่ ส่วนใหญ่บริษทั เล็กๆ จะสนใจตลาดประเภทนี้ 1.4 ตลาดท้องถิน่ มีแนวคิดทีม่ งุ่ สนองความต้องการของลูกค้าท้องถิน่ โดยยึดถือลักษณะ ประชากรศาสตร์ ค่านิยม และรูปแบบ การดารงชีวติ ของแต่ละชุมชน 1.5 ตลาดเฉพาะบุคคล มีแนวคิดทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น บริษทั คอมพิวเตอร์ มุง่ ขายผลิตภัณฑ์ให้กบั สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง อาจใช้ร่วมกับ 4 อันดับ ข้างต้น ซึง่ เรียกว่าการตลาดมุง่ เฉพาะลูกค้า หรือการตลาดมุง่ เฉพาะบุคคล หรือการตลาดหนึ่งส่วนตลาด 1.6 ตลาดทีล่ ูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเองมีแนวคิดว่าให้ผูบ้ ริโภค มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในการ พิจารณาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าด้วยตนเอง เช่นการสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต


รูปแบบส่วนแบ่งทางการตลาด รูปแบบการแบ่งส่วนตลาด ไม่วา่ จะใช้เกณฑ์ใดแบ่งส่วนก็ตาม (เช่นแบ่งตามประชากรศาสตร์ แบ่งตามรายได้ ) ต้องพิจารณา ถึงความพอใจทีต่ ลาดมีต่อคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย 2.1 ความชอบเหมือนกัน คือผูบ้ ริโภคจะพอใจในคุณสมบัตดิ า้ นต่างๆของผลิตภัณฑ์เหมือนๆกัน เช่นคุณสมบัตขิ องผงซักฟอกคือ ฟองมาก มีกลิน่ หอม ซึง่ กลุม่ ผูบ้ ริโภคมีความตองการเหมือนๆกัน 2.2 ความชอบกระจัดกระจาย ผูบ้ ริโภคแต่ละคนมีความชอบทีแ่ ตกต่างกัน ระหว่างสัดส่วน ของคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ เช่นบางกลุม่ ชอบผงซักฟอกกลิน่ หอมมากกว่าฟอง บางกลุม่ ชอบฟอง มากกว่ากลิน่ หอม ในกรณีน้ ี ผูผ้ ลิตจะเลือกตาแหน่งศูนย์กลางซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ยอมรับ 2.3 ความชอบเป็ นกลุม่ หลายกลุม่ เป็ นลักษณะความชอบทีค่ ล้ายกับกรณีแรก แต่มหี ลายกลุม่ เกิด จากการแบ่งส่วนโดยธรรมชาติ ซึง่ กิจการอาจเลือกเข้าสู่ตลาดได้ 3 อย่างคือ (1) ใช้นโยบายทีไ่ ม่แตกต่าง เลือก ตาแหน่งศูนย์กลางเพราะเป็ นทีย่ อมรับของทุกกลุม่ (2) ใช้นโยบายมุง่ เฉพาะส่วน เลือกตาแหน่งทีใ่ หญ่ทส่ี ุด เพียงส่วนเดียว (3) ครอบคลุมทุกกลุม่ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละส่วน


กระบวนการแบ่งส่วนตลาด กระบวนการแบ่งส่วนตลาด 3.1 ขัน้ สารวจ วิจยั เก็บข้อมูลกลุม่ เป้ าหมาย เพือ่ ทราบถึงการจูงใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ ผูบ้ ริโภค โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ลาดับความสาคัญต่างๆของผลิตภัณฑ์ ความพอใจต่อตราสินค้า รูปแบบ การใช้ผลิตภัณฑ์ ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ จิตวิทยา และ พฤติกรรม 3.2 วิเคราะห์ นาข้อมูลด้านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม ทีม่ ลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันมาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ ตามลักษณะทีเ่ ห็นชัดเจน 3.3 กาหนดโครงร่าง นาลักษณะเด่นชัดเฉพาะอย่างของแต่ละกลุม่ มากาหนดเป็ นโครงร่าง เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด


วิธกี ารเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุม่ เป้ าหมาย ขัน้ แรก ทาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ นาร่องขายในท้องถิน่ ก่อน จากนัน้ จึงหาข้อมูลจากลูกค้าเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการพื้นบานของลูกค้าส่วนใหญ่ ขัน้ ที่สอง ขยายไปยังพื้นทีไ่ ปยังชุมชนอื่น ๆ เริ่มจากอาเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง แล้วค่อยขยายไปทัวประเทศ ่ ขัน้ ที่สาม ขยายพื้นฐานไปยังกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน ขัน้ ที่ส่ี ทาตราสินค้าหรือเครื่องหมายทางการค้า พร้อมสร้างมาตรฐานสากลเพือ่ ขยายตลาดไปทัว่ โลก


การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดและรับรอง "มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน" ให้กบั สินค้า "หนึ่ง ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เสริมคุณภาพของสินค้าหวังขยายตลาดทัง้ ในและต่างประเทศเพิม่ ขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดแผน 5 ปี เพือ่ ยกระดับสินค้าตามโครงการ "หนึ่งตาบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์" ด้วยการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จาก สานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) เพือ่ สร้างความมันใจให้ ่ กบั ผูบ้ ริโภคและ กระตุน้ ให้กลุม่ ผูผ้ ลิตพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน หวังขยายตลาดเพิม่ มากขึ้นทัง้ ในและต่างประเทศ


การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สานักงานฯ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตามมาตรฐาน โดยการอนุญาตให้แสดง เครื่องหมายมาตรฐานผูผ้ ลิตรายใดต้องการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ จะต้องยืน่ คาขอรับ ใบอนุญาต เมือ่ สานักงานฯ ตรวจสอบโรงงานและผลิตภัณฑ์แล้วสรุปได้วา่ โรงงานสามารถทาผลิตภัณฑ์ได้ ตามมาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพ ซึง่ จะสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ได้อย่างสมา่ เสมอแล้วก็จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ และสานักงานฯ จะ ตรวจสอบติดตามผลทัง้ ทีโ่ รงงานและสถานทีจ่ าหน่าย เพือ่ ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ทแ่ี สดงเครื่องหมาย มาตรฐานมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างสมา่ เสมอ


เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ

เครื่องหมายมาตรฐาน เฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า เครื่องหมายมาตรฐาน เฉพาะด้านความปลอดภัย


เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐานทัว่ ไป


ขัน้ ตอนการขอใบรับรอง 1. การเตรียมเอกสาร 2. การรับคาขอ 3. นัดหมายตรวจสถานทีผ่ ลิต 4. ตรวจสถานทีผ่ ลิตและเก็บตัวอย่าง 5. ส่งทดสอบทีห่ น่วยทดสอบ 6. ประเมินผลทดสอบ 7. สรุปเสนอออกแบบรับรอง 8. รับใบรับรอง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตอนที่ 1  
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตอนที่ 1  

ความรูื้พื่นฐาน และเครื่องหมาย