Page 1


‫להעברת גאווה‬ ‫פרק קל"ח‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ג‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬

‫ְל ָדו ִד‪ :‬אֹוְדָך ְבכָל ִלּבִי;‪  ‬נֶג ֶד אֱֹלהִים ֲאזַּמְֶרּךָ‪.‬‬ ‫אֶׂשְ ַּת ֲחו ֶה אֶל הֵיכַל ָקְדׂשְ ָך‪ ,‬ו ְאֹוֶדה אֶת ׂשְ מֶָך‪  ‬‬ ‫עַל ַח ְסּדְָך‪  ‬וְעַל ֲא ִמּתֶָך‪ּ :‬כִי ִהגְּדַ ְל ָּת עַל ּכָל‬ ‫ׂשִ מְָך‪ִ  ,‬אמְָרתֶָך‪.‬‬ ‫ּבְיֹום ָקָראתִי‪ ,‬ו ַ ַּת ֲענֵנ ִי;‪ּ  ‬תְַר ִה ֵבנ ִי ְבנַפְׂשִ י עֹז‪.‬‬ ‫יֹודּוָך י ְהו ָה‪ּ ,‬כָל ַמ ְלכֵי אֶָרץ‪ּ  :‬כִי ׂשָ מְעּו‪ִ ,‬אמְֵרי פִיָך‪.‬‬ ‫וְי ָׂשִ ירּו‪ּ ,‬בְַדְרכֵי י ְהו ָה‪ּ  :‬כִי ג ָדֹול‪ּ ,‬כְבֹוד י ְהו ָה‪.‬‬ ‫ּכִי ָרם י ְהו ָה‪ ,‬ו ְׂשָ פָל י ְִראֶה;‪  ‬וְג ָ ֹבּהַ‪ִ ,‬מּמְֶרחָק יְיֵדָע‪.‬‬ ‫איְבַי‪ּ ,‬תִׂשְ לַח ‬ ‫אִם ֵאלְֵך‪ּ ,‬בְֶקֶרב צָָרה ְּת ַחּיֵנ ִי‪ :‬עַל אַף ֹ‬ ‫י ֶָדָך;‪  ‬ו ְתֹוׂשִ י ֵענ ִי יְמִינ ֶָך‪.‬‬ ‫י ְהו ָה‪ ,‬יִגְמֹר ּבַעֲִדי‪  :‬י ְהו ָה‪ַ ,‬ח ְסּדְָך לְעֹולָם; ַמעֲׁשֵ י ‬ ‫י ֶָדיָך אַל ּתֶֶרף‪.‬‬


‫לאישה הרה‬ ‫פרק קכ"ח‬

‫א ׂשִ יר‪ַ ,‬ה ַּמעֲלֹות‪ :‬אַׂשְ ֵרי‪ּ ,‬כָל י ְֵרא י ְהו ָה ַה ֹהלְֵך‪ ,‬‬ ‫ ּבְִדָרכָיו‪.‬‬ ‫ב יְג ִי ַע ּכַּפֶיָך‪ּ ,‬כִי תֹאכֵל;‪ ‬אַׂשְ ֶריָך‪ ,‬ו ְטֹוב לְָך‪.‬‬ ‫ג אֶׂשְ ּתְָך‪ְּ ,‬כגֶפֶן ּפִֹרּי ָה ְּביְַר ְּכתֵי בֵיתֶָך‪ּ :‬בָנ ֶיָך‪ּ ,‬כִׂשְ ִתלֵי ‬ ‫ׂש ְל ָחנ ֶָך‪.‬‬ ‫ ז ֵיתִים ָסבִיב‪ְ ,‬ל ֻ‬ ‫ד ִהּנ ֵה כִי כֵן‪ ,‬יְבַֹרְך ּגָבֶר י ְֵרא י ְהו ָה‪.‬‬ ‫ה יְבֶָרכְָך י ְהו ָה‪ִ ,‬מּצִּיֹון‪ּ :‬וְראֵה‪ּ ,‬בְטּוב י ְרּוׂשָ לִָם ּכֹל‪ ,‬‬ ‫ יְמֵי ַחּי ֶיָך‪.‬‬ ‫ו ּוְראֵה ָבנ ִים ְל ָבנ ֶיָך‪ׂ  :‬שָ לֹום‪ ,‬עַל י ִׁשְ ָראֵל‪.‬‬


‫לרך הנולד‬ ‫פרק קכ"ז‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬

‫ׂשִ יר ַה ַּמעֲלֹות‪ ,‬לִׂשְ ֹלמֹה‪ :‬אִם י ְהו ָה‪ֹ ,‬לא י ִ ְבנ ֶה ‬ ‫ַבי ִת ׂשָ ו ְא ָעמְלּו בֹונ ָיו ּבֹו; אִם י ְהו ָה ֹלא י ִׂשְ מָר ‬ ‫עִיר‪ׂ ,‬שָ ו ְא ׂשָ ַקד ׂשֹומֵר‪.‬‬ ‫א ְכלֵי‪  ,‬‬ ‫ׂשָ ו ְא לָכֶם מַׂשְ ּכִימֵי קּום‪ְ  ,‬מ ַאחֲֵרי ׂשֶ בֶת ֹ‬ ‫ֶלחֶם ָה ֲע ָצבִים; ּכֵן יִּתֵן לִיִדידֹו‪ׂ  ‬שֵ נ ָא‪.‬‬ ‫ִהּנ ֵה נ ַ ֲחלַת י ְהו ָה ּבָנ ִים‪ׁ  :‬שָ כָר‪ּ ,‬פְִרי ַהּבָטֶן‪.‬‬ ‫ְּכ ִחּצִים ְּבי ַד ּג ִּבֹור ּכֵן‪ְּ ,‬בנ ֵי ַהּנ ְעּוִרים‪.‬‬ ‫אַׂשְ ֵרי ַהּגֶבֶר אֲׂשֶ ר ִמּלֵא אֶת אַׂשְ ּפָתֹו‪ֵ ,‬מהֶם‪ֹ :‬לא ‬ ‫יֵבֹׂשּו‪ּ  ‬כִי י ְַדּבְרּו אֶת אֹויְבִים ּבַּׁשָ עַר‪.‬‬


‫להגנה על ילדים מסכנה‬ ‫פיזית או רוחנית‬ ‫פרק קכ”ו‬ ‫א‪ׂ  ‬שִ יר‪ַ ,‬ה ַּמעֲלֹות‪ּ :‬בְׂשּוב י ְהו ָה‪ ,‬אֶת ׂשִ יבַת צִּיֹון ‬ ‫ ָהי ִינּו‪ְּ ,‬כ ֹח ְלמִים‪.‬‬ ‫ב אָז י ִ ָּמלֵא ׁשְ חֹוק‪ּ ,‬פִינּו ּולְׂשֹונ ֵנּו ִרּנ ָה‪ :‬אָז‪ ,‬‬ ‫ יֹאמְרּו בַּגֹוי ִם ִהגְּדִיל י ְהו ָה‪ ,‬לַעֲׁשֹות עִם ֵאּלֶה‪.‬‬ ‫ג ִהגְּדִיל י ְהו ָה‪ ,‬לַעֲׁשֹות ִעּמָנּו ָהי ִינּו ׁשְ ֵמחִים‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ד ׂשּובָה י ְהו ָה‪ ,‬אֶת שבותנו (ׂשְ בִיתֵנּו)‬ ‫ ּכַ ֲאפִיִקים ּבַּנֶג ֶב‪.‬‬ ‫ה ַהּזְֹרעִים ּבְִד ְמעָה ּבְִרּנ ָה י ְִקצֹרּו‪.‬‬ ‫ו הָלֹוְך יֵלְֵך‪ּ ,‬ו ָבכֹה נֹׁשֵ א מֶׂשֶ ְך ַהּז ַָרע‪ּ :‬בֹא יָבֹא ‬ ‫ בְִרּנ ָה נֹׁשֵ א‪ֲ ,‬אלֻ ֹּמתָיו‪.‬‬


‫לחידוש אהבה‬ ‫פרק קל"ג‬

‫א ׂשִ יר ַה ַּמעֲלֹות‪ְ ,‬ל ָדו ִד‪ִ :‬הּנ ֵה מַה ּטֹוב‪ּ ,‬ומַה ‬ ‫ ּנָעִים ׂשֶ בֶת ַאחִים ּג ַם יָחַד‪.‬‬ ‫ב ּכַּׁשֶ מֶן הַּטֹוב‪ ,‬עַל הָֹראׂש‪  ‬יֵֹרד‪ ,‬עַל ַהּז ָָקן ז ְַקן ‬ ‫ ַאהֲֹרן‪ׂ :‬שֶ ּיֵֹרד‪ ,‬עַל ּפִי מִּדֹותָיו‪.‬‬ ‫ג ְּכטַל חְֶרמֹון ׂשֶ ּיֵֹרד‪ ,‬עַל הְַרֵרי צִּיֹון‪ּ :‬כִי ׂשָ ם ִצּו ָה ‬ ‫ י ְהו ָה‪ ,‬אֶת ַהּבְָרכָה ַחּי ִים‪ ,‬עַד הָעֹולָם‪.‬‬


‫לשחרור מפחד‬ ‫פרק י”ד‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצחַ‪ְ ,‬ל ָדו ִד‪ָ :‬אמַר נָבָל ְּבלִּבֹו‪ ,‬אֵין אֱֹלהִים; ‬ ‫הִׂשְ חִיתּו‪ִ ,‬ה ְתעִיבּו ֲעלִילָה אֵין עֹׁשֵ ה טֹוב‪.‬‬ ‫י ְהו ָה מִּׁשָ ַמי ִם‪ ,‬הִׂשְ ִקיף עַל ְּבנ ֵי ָאדָם‪ :‬לְִראֹות‪ ,‬‬ ‫ֲהי ֵׂש מַׁשְ ּכִיל ּדֵֹרׂש‪ ,‬אֶת אֱֹלהִים‪.‬‬ ‫ַהּכֹל סָר‪ ,‬י ַ ְחּדָו נ ֶ ֱאלָחּו‪ :‬אֵין עֹׁשֵ ה טֹוב אֵין‪ּ ,‬ג ַם ‬ ‫ֶאחָד‪.‬‬ ‫א ְכלֵי ַעּמִי‪ָ ,‬אכְלּו ‬ ‫הֲֹלא י ְָדעּו‪ּ ,‬כָל ֹּפ ֲעלֵי ָאו ֶן‪ֹ :‬‬ ‫ֶלחֶם; י ְהו ָה‪ֹ ,‬לא ָקָראּו‪.‬‬ ‫ׂשָ ם‪ָּ ,‬פחֲדּו ָפחַד‪ּ :‬כִי אֱֹלהִים‪ּ ,‬בְדֹור ַצּדִיק‪.‬‬ ‫ֲעצַת ָענ ִי ָתבִיׁשּו‪ּ :‬כִי י ְהו ָה ַמ ְחסֵהּו‪.‬‬ ‫מִי יִּתֵן ִמּצִּיֹון‪ ,‬י ְׂשּועַת י ִׁשְ ָראֵל‪ּ :‬בְׂשּוב י ְהו ָה‪ ,‬‬ ‫ׂשְ בּות עַּמֹו; יָג ֵל יַעֲֹקב‪ ,‬י ִׁשְ מַח י ִׁשְ ָראֵל‪.‬‬


‫לעבודה על מידת הגאווה‬ ‫פרק ע"ה‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח אַל ּתַׂשְ חֵת; ִמז ְמֹור ְל ָאסָף ׂשִ יר‪.‬‬ ‫ב הֹוִדינּו ּלְָך‪ ,‬אֱֹלהִים הֹוִדינּו‪ ,‬ו ְָקרֹוב ׂשְ מֶָך;‪ִ ‬סּפְרּו‪ ,‬‬ ‫ נ ִ ְפלְאֹותֶיָך‪.‬‬ ‫ג ּכִי‪ֶ ,‬אּקַח מֹועֵד;‪ֲ  ‬אנ ִי‪ ,‬מֵיׂשָ ִרים אֶׂשְ ּפֹט‪.‬‬ ‫מג ִים‪ ,‬אֶֶרץ וְכָל יֹׂשְ בֶיהָ;‪ָ  ‬א ֹנכִי ִתּכַנְּתִי עַּמּוֶדי ָה ‬ ‫ד נ ְ ֹ‬ ‫ ֶּסלָה‪.‬‬ ‫ה ָאמְַרּתִי לַהֹו ְללִים‪ ,‬אַל ָּתהֹּלּו;‪  ‬וְלְָרׂשָ עִים‪ ,‬אַל‬ ‫ ּתִָרימּו ָקֶרן‪.‬‬ ‫ו אַל ּתִָרימּו לַּמָרֹום ַקְרנְכֶם;‪ּ  ‬תְַדּבְרּו ְב ַצּו ָאר ָעתָק‪.‬‬ ‫ז ּכִי ֹלא מִּמֹוצָא‪ּ ,‬ו ִמ ַּמעֲָרב;‪  ‬ו ְֹלא‪ִ ,‬מּמְִדּבַר הִָרים‪.‬‬ ‫ׂשפֵט;‪  ‬ז ֶה י ַׂשְ ּפִיל‪ ,‬וְז ֶה יִָרים‪.‬‬ ‫ח ּכִי אֱֹלהִים ֹ‬ ‫ט ּכִי כֹוס ְּבי ַד י ְהו ָה‪ ,‬וְיַי ִן ָחמַר ָמלֵא ֶמסְֶך וַּיַּג ֵר ִמּז ֶה‪ :‬‬ ‫ אְַך ׂשְ מֶָריהָ‪ ,‬יִמְצּו י ִׂשְ ּתּו; ּכֹל‪ִ ,‬רׂשְ עֵי אֶָרץ‪.‬‬ ‫י ו ַ ֲאנ ִי‪ַ ,‬אּג ִיד ְל ֹעלָם;‪ֲ  ‬אזַּמְָרה‪ ,‬לֵאֹלהֵי יַעֲֹקב‪.‬‬ ‫יא וְכָל ַקְרנ ֵי ְרׂשָ עִים ֲאג ַ ֵּדעַ;‪ּ  ‬תְרֹו ַמ ְמנ ָה‪ַ ,‬קְרנֹות ַצּדִיק‪.‬‬


‫להימנעות מלשון הרע‬ ‫פרק נ"ב‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצחַ‪ ,‬מַׁשְ ּכִיל ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫ב ּבְבֹוא‪ּ ,‬דֹואֵג ָהאֲֹדמִי‪ ‬וַּיַּג ֵד לְׂשָ אּול‪ :‬וַּיֹאמֶר לֹו‪ ‬‬ ‫ ּבָא ָדו ִד‪ ,‬אֶל ּבֵית ֲאחִי ֶמלְֶך‪.‬‬ ‫ג מַה ִּת ְת ַהּלֵל ּבְָרעָה‪ַ ,‬הּג ִּבֹור; ֶחסֶד אֵל‪ּ ,‬כָל הַּיֹום‪.‬‬ ‫ד הַּוֹות‪ַּ ,‬ת ְחׂשֹב לְׂשֹונ ֶָך; ְּכ ַתעַר ְמלֻּטָׂש‪ ,‬עֹׁשֵ ה ְר ִמּי ָה‪.‬‬ ‫ה ָא ַה ְב ָּת רָּע מִּטֹוב; ׂשֶ ֶקר‪ִ ,‬מּדַּבֵר צֶֶדק ֶסלָה‪.‬‬ ‫ו ָא ַה ְב ָּת כָל ִּדבְֵרי ָבלַע; לְׂשֹון מְִרמָה‪.‬‬ ‫אהֶל;‬ ‫ז ּג ַם אֵל‪ ,‬י ִ ָּתצְָך לָנֶצַח‪ :‬י ַ ְחּתְָך וְי ִ ָּסחֲָך ֵמ ֹ‬ ‫ ו ְׂשֵ ֶרׂשְ ָך ֵמאֶֶרץ ַחּי ִים ֶסלָה‪.‬‬ ‫ח וְי ְִראּו ַצּדִיִקים וְי ִיָראּו; ו ְ ָעלָיו י ִׁשְ חָקּו‪.‬‬ ‫ט ִהּנ ֵה ַהּגֶבֶר‪ֹ ‬לא י ָׁשִ ים אֱֹלהִים‪ ,‬מָעּוּזֹו‪ :‬וַּי ִ ְבטַח‪,‬‬ ‫ ּבְֹרב עָׂשְ רֹו; יָעֹז‪ְּ ,‬ב ַהּו ָתֹו‪.‬‬ ‫י ו ַ ֲאנ ִי‪ְּ ,‬כזַי ִת ַר ֲענ ָן‪ְּ  ‬בבֵית אֱֹלהִים; ּבָ ַט ְחּתִי ְב ֶחסֶד ‬ ‫ אֱֹלהִים‪ ,‬עֹולָם וָעֶד‪.‬‬ ‫יא אֹוְדָך לְעֹולָם‪ּ ,‬כִי עָׁשִ יתָ; וַאֲַקּו ֶה ׂשִ מְָך כִי טֹוב‪,‬‬ ‫ נֶג ֶד ֲחסִיֶדיָך‪.‬‬


‫יעילה כנגד רוח רעה‬ ‫פרק ק"א‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ ד‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ ו‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ח‬ ‫ ‬

‫ְל ָדו ִד‪ִ ,‬מז ְמֹור‪ֶ :‬חסֶד ּומִׂשְ ּפָט אָׂשִ יָרה; לְָך י ְהו ָה ‬ ‫ֲאזַּמֵָרה‪.‬‬ ‫אַׁשְ ּכִילָה‪ּ ,‬בְֶדֶרְך ָּתמִים ָמתַי‪ּ ,‬תָבֹוא ֵאלָי;‬ ‫ֶא ְת ַהּלְֵך ְּבתָם ְל ָבבִי‪ּ ,‬בְֶקֶרב ּבֵיתִי‪.‬‬ ‫ֹלא אָׂשִ ית‪ְ ,‬לנֶג ֶד עֵינ ַי ְּדבַר ְּב ִלּיָעַל‪ֲ :‬עׁשֹה ֵסטִים ‬ ‫ׁשָ נ ֵאתִי;‪ֹ  ‬לא י ְִדּבַק ּבִי‪.‬‬ ‫לֵבָב ִעּקֵׂש‪ ,‬י ָסּור ִמ ֶּמּנ ִי;‪ָ  ‬רע‪ֹ ,‬לא ֵאדָע‪.‬‬ ‫מלושני ( ְמלָׂשְ נ ִי) ַב ֵּסתֶר‪ֵ ,‬רעֵהּו אֹותֹו ַא ְצמִית‪ :‬‬ ‫ּגְבַּה עֵינַי ִם‪ּ ,‬וְרחַב לֵבָב אֹתֹו‪ֹ ,‬לא אּוכָל‪.‬‬ ‫עֵינ ַי‪ְּ ,‬בנ ֶ ֶא ְמנ ֵי אֶֶרץ לָׂשֶ בֶת ִעּמִָדי‪ֹ :‬הלְֵך‪ּ ,‬בְֶדֶרְך‬ ‫ָּתמִים הּוא‪ ,‬י ְׂשָ ְר ֵתנ ִי‪.‬‬ ‫ֹלא י ֵׂשֵ ב‪ּ ,‬בְֶקֶרב ּבֵיתִי עֹׁשֵ ה ְר ִמּי ָה‪ֹּ :‬דבֵר ׂשְ ָקִרים‬ ‫ֹלא י ִּכֹון‪ְ ,‬לנֶג ֶד עֵינ ָי‪.‬‬ ‫לַּבְָקִרים‪ַ ,‬א ְצמִית ּכָל ִרׂשְ עֵי אֶָרץ; ְל ַהכְִרית‬ ‫ֵמעִיר י ְהו ָה‪ּ ,‬כָל ֹּפ ֲעלֵי ָאו ֶן‪.‬‬


‫לחשש מפני מקום זר‬ ‫או להישאר לבד‬ ‫פרק ס"א‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ ד‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬ ‫ט ‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח עַל נְג ִינ ַת ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫ׂשִ ְמעָה אֱֹלהִים‪ִ ,‬רּנָתִי; הְַקׂשִ יבָה‪ְּ ,‬ת ִפּלָתִי‪.‬‬ ‫מְִקצֵה ָהאֶָרץ‪ֵ ,‬אלֶיָך אְֶקָרא‪ּ ‬בַ ֲעטֹף ִלּבִי; ּבְצּור ‬ ‫י ָרּום ִמ ֶּמּנ ִי ַתנ ְ ֵחנ ִי‪.‬‬ ‫ּכִי ָהי ִי ָת ַמ ְחסֶה לִי; ִמגְּדַל עֹז‪ִ ,‬מ ְּפנ ֵי אֹוי ֵב‪.‬‬ ‫אָגּוָרה ְב ָא ָהלְָך‪ ,‬עֹולָמִים; ֶא ֱחסֶה ְב ֵסתֶר ְּכנָפֶיָך ‬ ‫ֶּסלָה‪.‬‬ ‫ּכִי ַאּתָה אֱֹלהִים‪ׂ ,‬שָ ַמ ְע ָּת ִלנְדָָרי; נ ָ ַת ָּת י ְֻרּׁשַ ת‪ ,‬‬ ‫י ְִראֵי ׂשְ מֶָך‪.‬‬ ‫יָמִים עַל יְמֵי ֶמלְֶך ּתֹוסִיף; ׂשְ נֹותָיו‪ּ ,‬כְמֹו ֹדר ‬ ‫ו ָֹדר‪.‬‬ ‫י ֵׂשֵ ב עֹולָם‪ִ ,‬ל ְפנ ֵי אֱֹלהִים; ֶחסֶד ו ֶ ֱאמֶת‪ ,‬מַן ‬ ‫יִנְצְֻרהּו‪.‬‬ ‫ּכֵן ֲאזַּמְָרה ׂשִ מְָך לָעַד‪ ‬לְׂשַ ְּלמִי נְדַָרי‪ ,‬יֹום יֹום‪.‬‬


‫לטיפול במידת הגאווה‬ ‫פרק קל"א‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ג ‬

‫ׂשִ יר ַה ַּמעֲלֹות‪ְ ,‬ל ָדו ִד‪ :‬י ְהו ָה‪ֹ ,‬לא גָבַּה ִלּבִי ו ְֹלא ‬ ‫ָרמּו עֵינ ַי; ו ְֹלא ִהּלַ ְכּתִי‪ִּ ,‬בג ְֹדלֹות ּו ְבנ ִ ְפלָאֹות ‬ ‫ִמ ֶּמּנ ִי‪.‬‬ ‫אִם ֹלא ׂשִ ּו ִיתִי‪ ,‬ו ְדֹו ַמ ְמּתִי נַפְׂשִ י‪ְּ :‬כגָמֻל‪ֲ ,‬עלֵי ‬ ‫אִּמֹו;‪ּ  ‬כַּגָמֻל ָעלַי נַפְׂשִ י‪.‬‬ ‫יַחֵל י ִׁשְ ָראֵל‪ ,‬אֶל י ְהו ָה ֵמ ַעּתָה‪ ,‬וְעַד עֹולָם‪.‬‬


‫להצלחה בגבורה‬ ‫פרק קי"ב‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ט ‬ ‫ ‬ ‫י ‬ ‫ ‬

‫ַהלְלּו י ָּה‪ :‬אַׂשְ ֵרי אִיׂש‪ ,‬יֵָרא אֶת י ְהו ָה;‬ ‫ְּב ִמ ְצ ֹו‍תָיו‪ָ ,‬חפֵץ ְמאֹד‪.‬‬ ‫ּג ִּבֹור ּבָאֶָרץ‪ ,‬י ִ ְהי ֶה ז ְַרעֹו;‪ּ ‬דֹור י ְׂשָ ִרים יְבָֹרְך‪.‬‬ ‫הֹון וָעֹׂשֶ ר ְּבבֵיתֹו;‪  ‬וְצְִדָקתֹו‪ֹ ,‬עמֶֶדת לָעַד‪.‬‬ ‫ז ַָרח ּבַחֹׂשֶ ְך אֹור‪ ,‬לַי ְׂשָ ִרים;‪  ‬חַּנּון ו ְַרחּום ו ְ ַצּדִיק‪.‬‬ ‫טֹוב אִיׂש‪ ,‬חֹונ ֵן ּו ַמ ְלו ֶה;‪  ‬יְכַ ְלּכֵל ְּדבָָריו ְּבמִׂשְ ּפָט‪.‬‬ ‫ּכִי לְעֹולָם ֹלא י ִּמֹוט;‪ְ  ‬לזֵכֶר עֹולָם‪ ,‬י ִ ְהי ֶה ַצּדִיק‪.‬‬ ‫ט ַח ‬ ‫מִּׁשְ מּועָה ָרעָה‪ֹ ,‬לא י ִיָרא;‪  ‬נ ָכֹון לִּבֹו‪ּ ,‬בָ ֻ‬ ‫ּבַיהו ָה‪.‬‬ ‫סָמּוְך לִּבֹו‪ֹ ,‬לא י ִיָרא;‪  ‬עַד אֲׂשֶ ר י ְִראֶה ְבצָָריו‪.‬‬ ‫ִּפּז ַר‪ ,‬נָתַן לָ ֶאבְיֹונ ִים צְִדָקתֹו‪ֹ ,‬עמֶֶדת לָעַד; ַקְרנֹו‪ ,‬‬ ‫ּתָרּום ְּבכָבֹוד‪.‬‬ ‫ָרׂשָ ע י ְִראֶה‪ ,‬וְכָעָס ׂשִ ּנ ָיו יַחֲֹרק וְנָמָס; ַּת ֲאו ַת ‬ ‫ְרׂשָ עִים‪ּ  ‬תֹאבֵד‪.‬‬


‫נגד הפלות‬

‫פרק א’‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ ג‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬

‫אַׂשְ ֵרי ָהאִיׂש אֲׂשֶ ר ֹלא ָהלְַך ּבַ ֲעצַת ְרׂשָ עִים;‬ ‫ּובְֶדֶרְך ַח ָּטאִים ֹלא ָעמָד‪ּ ,‬ובְמֹוׂשַ ב לֵצִים‪,‬‬ ‫ֹלא י ָׂשָ ב‪.‬‬ ‫ּכִי אִם ּבְתֹוַרת י ְהו ָה‪ֶ ,‬חפְצֹו; ּובְתֹוָרתֹו י ֶ ְהּג ֶה‪,‬‬ ‫יֹומָם וָלָיְלָה‪.‬‬ ‫ו ְ ָהי ָה ְּכעֵץ‪ׂ ,‬שָ תּול עַל ַּפ ְלג ֵי ָמי ִם‪ :‬אֲׂשֶ ר ּפְִריֹו‪ ,‬יִּתֵן ‬ ‫ְּבעִּתֹו ו ְ ָעלֵהּו ֹלא י ִּבֹול; וְכֹל אֲׂשֶ ר יַעֲׁשה י ַ ְצלִיחַ‪.‬‬ ‫ֹלא כֵן הְָרׂשָ עִים‪ּ :‬כִי אִם ּכַּמֹץ‪ ,‬אֲׂשֶ ר ִּת ְּדפֶּנּו רּוחַ‪.‬‬ ‫עַל ּכֵן‪ֹ ,‬לא י ָֻקמּו ְרׂשָ עִים ּבַּמִׂשְ ּפָט; ו ְ ַח ָּטאִים‪,‬‬ ‫ּבַעֲַדת ַצּדִיִקים‪.‬‬ ‫ּכִי יֹוֵד ַע י ְהו ָה‪ּ ,‬דֶֶרְך ַצּדִיִקים; ו ְֶדֶרְך ְרׂשָ עִים ּתֹאבֵד‪ .‬‬


‫נגד כאבי ראש וכתף‬ ‫פרק ג’‬

‫א‪ִ  ‬מז ְמֹור ְל ָדו ִד‪ְּ :‬בבְָרחֹו‪ִ ,‬מ ְּפנ ֵי ַאבְׂשָ לֹום ּבְנֹו‪.‬‬ ‫ב‪  ‬י ְהו ָה‪ ,‬מָה ַרּבּו צָָרי; ַרּבִים‪ָ ,‬קמִים ָעלָי‪.‬‬ ‫אמְִרים ְלנַפְׂשִ י‪ :‬אֵין י ְׂשּו ָעתָה ּלֹו בֵאֹלהִים ‬ ‫ג‪ַ  ‬רּבִים‪ֹ ,‬‬ ‫ֶסלָה‪.‬‬ ‫ד‪  ‬ו ְ ַאּתָה י ְהו ָה‪ָ ,‬מג ֵן ּבַעֲִדי; ּכְבֹוִדי‪ּ ,‬ומִֵרים ֹראׂשִ י‪.‬‬ ‫ה‪  ‬קֹולִי‪ ,‬אֶל י ְהו ָה אְֶקָרא; וַּי ַ ֲענֵנ ִי ֵמהַר ָקְדׂשֹו ֶסלָה‪.‬‬ ‫ו‪ֲ   ‬אנ ִי ׂשָ כַ ְבּתִי‪ ,‬וָאִיׂשָ נ ָה; הֱִקיצֹותִי ּכִי י ְהו ָה י ִ ְס ְמכֵנ ִי‪.‬‬ ‫ז‪ֹ  ‬לא אִיָרא‪ ,‬מִֵרבְבֹות עָם‪ ‬אֲׂשֶ ר ָסבִיב‪ׂ ,‬שָ תּו ָעלָי‪.‬‬ ‫איְבַי ‬ ‫ח‪  ‬קּומָה י ְהו ָה‪ ,‬הֹוׂשִ י ֵענ ִי אֱֹלהַי‪ּ ‬כִי ִהּכִי ָת אֶת ּכָל ֹ‬ ‫ֶלחִי;‪ׂ ‬שִ ּנ ֵי ְרׂשָ עִים ׂשִ ּבְַרּתָ‪.‬‬ ‫ט‪  ‬לַיהו ָה ַהי ְׂשּועָה; עַל ַעּמְָך בְִרכָתֶָך ֶּסלָה‪.‬‬


‫לסובלים מחולשה כללית‬ ‫פרק י”ב‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ ג‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ט ‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח עַל הַּׁשְ מִינ ִית‪ִ ,‬מז ְמֹור ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫הֹוׂשִ יעָה י ְהו ָה‪ּ ,‬כִי גָמַר ָחסִיד‪ּ :‬כִי פַּסּו אֱמּונ ִים‪ ,‬‬ ‫ִמ ְּבנ ֵי ָאדָם‪.‬‬ ‫ׂשָ ו ְא‪ ,‬י ְַדּבְרּו אִיׂש אֶת ֵרעֵהּו‪ׁ :‬שְ פַת ֲחלָקֹות ְּבלֵב ‬ ‫וָלֵב י ְַדּבֵרּו‪.‬‬ ‫יַכְֵרת י ְהו ָה‪ּ ,‬כָל ׁשִ ְפתֵי ֲחלָקֹות לָׂשֹון‪ ,‬מְַדּבֶֶרת ‬ ‫ּגְֹדלֹות‪.‬‬ ‫ׂשנ ֵנּו נַגְּבִיר ׁשְ ָפתֵינּו ִאּתָנּו‪ :‬מִי ‬ ‫אֲׂשֶ ר ָאמְרּו‪ִ ,‬ל ְל ֹ‬ ‫אָדֹון לָנּו‪.‬‬ ‫ִמּׁשֹד ֲענִּי ִים‪ֵ ,‬מ ֶאנ ְַקת ֶאבְיֹונ ִים‪ַ :‬עּתָה אָקּום‪ ,‬‬ ‫יֹאמַר י ְהו ָה; אָׂשִ ית ְּבי ֵׂשַ ע‪ ,‬יָפִי ַח לֹו‪.‬‬ ‫ִאמְרֹות י ְהו ָה‪ֲ ,‬אמָרֹות ְטהֹרֹות‪ֶּ :‬כסֶף צָרּוף‪ ,‬‬ ‫ּבַ ֲעלִיל לָאֶָרץ; ְמזֻּקָק‪ׂ ,‬שִ ְב ָע ָתי ִם‪.‬‬ ‫ַאּתָה י ְהו ָה ּתִׂשְ מְֵרם; ִּתּצְֶרּנּו‪ ,‬מִן הַּדֹור זּו לְעֹולָם‪.‬‬ ‫ָסבִיב‪ְ ,‬רׂשָ עִים י ִ ְת ַהּלָכּון; ּכְֻרם ז ֻּלּות‪ִ ,‬ל ְבנ ֵי ָאדָם‪.‬‬


‫לבעיות עיניים‬ ‫פרק ו‘‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח ִּבנְג ִינֹות‪ ,‬עַל הַּׁשְ מִינ ִית; ִמז ְמֹור ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫ ב י ְהו ָה‪ ,‬אַל ְּב ַאּפְָך תֹוכִי ֵחנ ִי; וְאַל ּבַ ֲח ָמתְָך תְיַּסְֵרנ ִי‪.‬‬ ‫ג ָחּנֵנ ִי י ְהו ָה‪ּ ,‬כִי ֻא ְמלַל ָאנ ִי‪ְ :‬ר ָפ ֵאנ ִי י ְהו ָה ּכִי ‬ ‫ נ ִ ְבהֲלּו ֲע ָצמָי‪.‬‬ ‫ד וְנַפְׂשִ י‪ ,‬נ ִ ְב ֲהלָה ְמאֹד; ואת (ו ְ ַאּתָה) י ְהו ָה‪ ,‬עַד ָמתָי‪.‬‬ ‫ה ׂשּובָה י ְהו ָה‪ַ ,‬ח ְּלצָה נַפְׂשִ י; הֹוׂשִ י ֵענ ִי‪ְ ,‬ל ַמעַן ַח ְסּדֶָך‪.‬‬ ‫ ו ּכִי אֵין ּבַ ָּמו ֶת זִכְֶרָך; ּבִׂשְ אֹול‪ ,‬מִי יֹוֶדה ּלְָך‪.‬‬ ‫ז יָג ַ ְעּתִי‪ְּ ,‬ב ַאנ ְ ָחתִי אַׁשְ חֶה ְבכָל לַיְלָה‪ִ ,‬מ ָּטתִי;‬ ‫ ּבְִד ְמ ָעתִי‪ ,‬עְַרׁשִ י ַא ְמסֶה‪.‬‬ ‫ח עָׂשְ ׂשָ ה ִמּכַעַס עֵינ ִי; ָעתְָקה‪ְּ ,‬בכָל צֹוְרָרי‪.‬‬ ‫ט סּורּו ִמ ֶּמּנ ִי‪ּ ,‬כָל ֹּפ ֲעלֵי ָאו ֶן‪ּ :‬כִי ׂשָ מַע י ְהו ָה‪ ,‬קֹול ִּב ְכי ִי‪.‬‬ ‫י ׂשָ מַע י ְהו ָה‪ְּ ,‬ת ִחּנָתִי; י ְהו ָה‪ְּ ,‬ת ִפּלָתִי יִּקָח‪.‬‬ ‫איְבָי; יָׂשֻבּו‪ ,‬יֵבֹׂשּו ָרג ַע‪.‬‬ ‫יא יֵבֹׂשּו‪ ,‬וְיִּבָהֲלּו ְמאֹד ּכָל ֹ‬

‫ ‬


‫לבקשת רפואה‬ ‫למחלה קבועה‬ ‫פרק ס"ז‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ ו‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח ִּבנְג ִינֹת‪ִ ,‬מז ְמֹור ׂשִ יר‪.‬‬ ‫אֱֹלהִים‪ ,‬י ְ ָחּנ ֵנּו ו ִיבְָרכֵנּו; יָאֵר ָּפנ ָיו ִאּתָנּו ֶסלָה‪.‬‬ ‫לַָדעַת ּבָאֶָרץ ּדְַרּכֶָך; ְּבכָל ּגֹוי ִם‪ ,‬י ְׂשּו ָעתֶָך‪.‬‬ ‫יֹודּוָך ַעּמִים אֱֹלהִים‪ :‬יֹודּוָך‪ַ ,‬עּמִים ּכֻּלָם‪.‬‬ ‫י ִׁשְ מְחּו ו ִיַרּנ ְנּו‪ְ ,‬ל ֻאּמִים‪ּ :‬כִי תִׂשְ ּפֹט ַעּמִים מִיׂשֹר; ‬ ‫ּו ְל ֻאּמִים‪ּ ,‬בָאֶָרץ ַּתנְחֵם ֶסלָה‪.‬‬ ‫יֹודּוָך ַעּמִים אֱֹלהִים‪ :‬יֹודּוָך‪ַ ,‬עּמִים ּכֻּלָם‪.‬‬ ‫אֶֶרץ‪ ,‬נ ָ ְתנ ָה י ְבּולָּה; יְבְָרכֵנּו‪ ,‬אֱֹלהִים אֱֹלהֵינּו‪.‬‬ ‫יְבְָרכֵנּו אֱֹלהִים; וְי ִיְראּו אֹותֹו‪ּ ,‬כָל ַא ְפסֵי אֶָרץ‪.‬‬


‫לשיכוך כאבי הלב‬ ‫פרק קמ"א‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬ ‫ט ‬ ‫י ‬

‫ִמז ְמֹור‪ְ ,‬ל ָדו ִד‪ :‬י ְהו ָה ְקָראתִיָך‪ ,‬חּוׂשָ ה ּלִי;‪ַ ‬ה ֲאז ִינ ָה ‬ ‫קֹולִי‪ּ ,‬בְָקְראִי לְָך‪.‬‬ ‫ּתִּכֹון ְּת ִפּלָתִי ְקטֶֹרת ְל ָפנ ֶיָך;‪  ‬מַׁשְ אַת ּכַּפַי‪ִ ,‬מנְחַת ‬ ‫עֶָרב‪.‬‬ ‫ׂשִ יתָה י ְהו ָה‪ׂ ,‬שָ מְָרה ְלפִי;‪  ‬נִּצְָרה‪ ,‬עַל ּדַל ׁשְ ָפתָי‪.‬‬ ‫אַל ּתַט ִלּבִי‪ְ  ‬ל ָדבָר ָרע‪ְ ,‬ל ִהתְעֹולֵל ֲעלִלֹות‪ּ  ‬בְֶרׂשַ ע ‬ ‫אֶת אִיׂשִ ים‪ֹּ  ‬פ ֲעלֵי ָאו ֶן; ּובַל ֶא ְלחַם‪ְּ  ,‬ב ַמנ ְ ַעּמֵיהֶם‪.‬‬ ‫י ֶ ֶה ְל ֵמנ ִי ַצּדִיק ֶחסֶד‪ ,‬ו ְיֹוכִי ֵחנ ִי‪ׂ  ‬שֶ מֶן ֹראׂש‪  ,‬אַל יָנ ִי ‬ ‫ֹראׂשִ י‪ּ :‬כִי עֹוד ּו ְת ִפּלָתִי‪ּ ,‬בְָרעֹותֵיהֶם‪.‬‬ ‫ׂש ְפטֵיהֶם;‪  ‬ו ְׂשָ מְעּו ֲאמַָרי‪ּ ,‬כִי ‬ ‫נ ִׂשְ מְטּו בִיֵדי ֶסלַע‪ֹ ,‬‬ ‫נָעֵמּו‪.‬‬ ‫ּכְמֹו ֹפלֵ ַח ּובֵֹק ַע ּבָאֶָרץ‪ ‬נ ִ ְפז ְרּו ֲע ָצמֵינּו‪ְ ,‬לפִי ׂשְ אֹול‪.‬‬ ‫ּכִי ֵאלֶיָך‪ ,‬י ְהו ִה (אלוקים) אֲֹדנ ָי עֵינ ָי;‪ְּ  ‬בכָה ָחסִיתִי‪ ,‬‬ ‫אַל ְּתעַר נַפְׂשִ י‪.‬‬ ‫ׂשָ מְֵרנ ִי מִיֵדי פַח‪ ,‬י ְָקׂשּו לִי;‪ּ  ‬ומְֹקׂשֹות‪ֹּ ,‬פ ֲעלֵי ָאו ֶן‪.‬‬ ‫יִּפְלּו ְב ַמ ְכמָֹריו ְרׂשָ עִים;‪  ‬יַחַד ָא ֹנכִי‪ ,‬עַד ֶאעֱבֹור‪.‬‬


‫לשיכוך כאבי הגוף‬ ‫פרק קמ"ב‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬

‫מַׁשְ ּכִיל ְל ָדו ִד; ִּבהְיֹותֹו ַב ְּמעָָרה‪ְ ‬ת ִפּלָה‪.‬‬ ‫קֹולִי‪ ,‬אֶל י ְהו ָה ֶאזְעָק;‪  ‬קֹולִי‪ ,‬אֶל י ְהו ָה ֶא ְת ַחּנ ָן‪.‬‬ ‫אֶׂשְ ּפְֹך ְל ָפנ ָיו ׁשִ יחִי;‪  ‬צָָרתִי‪ְ ,‬ל ָפנ ָיו ַאּג ִיד‪.‬‬ ‫ְּב ִה ְת ַעּטֵף ָעלַי‪ ,‬רּוחִי ו ְ ַאּתָה‪ ,‬י ַָד ְע ָּת נְתִי ָבתִי‪ :‬‬ ‫ְּבאַֹרח זּו ֲא ַהּלְֵך ָטמְנּו פַח לִי‪.‬‬ ‫ַהּבֵיט יָמִין‪ּ ,‬וְראֵה וְאֵין לִי ַמּכִיר‪ָ :‬אבַד מָנֹוס ‬ ‫ִמ ֶּמּנ ִי;‪ ‬אֵין ּדֹוֵרׂש ְלנַפְׂשִ י‪.‬‬ ‫זָעְַקּתִי ֵאלֶיָך‪ ,‬י ְהו ָה‪ָ :‬אמְַרּתִי‪ַ ,‬אּתָה ַמ ְחסִי;‪  ‬‬ ‫ֶחלְִקי‪ְּ ,‬באֶֶרץ ַה ַחּי ִים‪.‬‬ ‫הְַקׂשִ יבָה‪ ,‬אֶל ִרּנָתִי ּכִי ַדּלֹותִי ְמאֹד‪ַ :‬הּצִילֵנ ִי ‬ ‫מֵֹרְדפַי ּכִי ָאמְצּו ִמ ֶּמּנ ִי‪.‬‬ ‫הֹוצִיאָה ִמ ַּמ ְסּג ֵר‪ ,‬נַפְׂשִ י לְהֹודֹות אֶת ׂשְ מֶָך‪ּ :‬בִי‪ ,‬‬ ‫י ַ ְכּתִרּו ַצּדִיִקים ּכִי ִתגְמֹל ָעלָי‪.‬‬


‫להיחלצות מצרה‬ ‫פרק י”ג‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצחַ‪ִ ,‬מז ְמֹור ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫ ב עַד ָאנ ָה י ְהו ָה‪ּ ,‬תִׂשְ ּכָ ֵחנ ִי נֶצַח; עַד ָאנ ָה‪ ,‬‬ ‫ ַּת ְסּתִיר אֶת ָּפנ ֶיָך ִמ ֶּמּנ ִי‪.‬‬ ‫ ג עַד ָאנ ָה אָׂשִ ית עֵצֹות‪ְּ ,‬בנַפְׂשִ י י ָגֹון ִּב ְל ָבבִי ‬ ‫איְבִי ָעלָי‪.‬‬ ‫ יֹומָם;‪ ‬עַד ָאנ ָה‪ ,‬י ָרּום ֹ‬ ‫ ד ַהּבִיטָה ֲענֵנ ִי‪ ,‬י ְהו ָה אֱֹלהָי; ָהאִיָרה עֵינ ַי‪ּ ,‬פֶן ‬ ‫ אִיׂשַ ן ַה ָּמו ֶת‪.‬‬ ‫איְבִי יְכָ ְלּתִיו; צַָרי יָג ִילּו‪ּ ,‬כִי אֶּמֹוט‪.‬‬ ‫ה ּפֶן יֹאמַר ֹ‬ ‫ ו ו ַ ֲאנ ִי‪ְּ ,‬ב ַח ְסּדְָך ָב ַט ְחּתִי יָג ֵל ִלּבִי‪ּ ,‬בִיׂשּו ָעתֶָך‪ :‬‬ ‫ אָׂשִ יָרה לַיהו ָה‪ּ ,‬כִי גָמַל ָעלָי‪.‬‬


‫להצלחה במשפט‬ ‫פרק כ’‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ ג‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬ ‫ט ‬ ‫י ‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצחַ‪ִ ,‬מז ְמֹור ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫י ַ ַענ ְָך י ְהו ָה‪ּ ,‬בְיֹום צָָרה; י ְׁשַ ּגֶבְָך‪ׂ ,‬שֵ ם אֱֹלהֵי ‬ ‫יַעֲֹקב‪.‬‬ ‫י ִׂשְ לַח ֶעז ְְרָך ִמּקֶֹדׂש; ּו ִמּצִּיֹון‪ ,‬י ִ ְסעֶָדּךָ‪.‬‬ ‫יִזְּכֹר ּכָל ִמנ ְ ֹחתֶָך; ו ְעֹולָתְָך י ְַדּׁשְ נ ֶה ֶסלָה‪.‬‬ ‫יִּתֶן לְָך ִכ ְל ָבבֶָך; וְכָל ֲע ָצתְָך י ְ ַמּלֵא‪.‬‬ ‫נ ְַרּנְנ ָה‪ּ ,‬בִיׂשּו ָעתֶָך ּובְׂשֵ ם אֱֹלהֵינּו נ ְִדּגֹל;‪ ‬י ְ ַמּלֵא ‬ ‫י ְהו ָה‪ּ ,‬כָל מִׂשְ אֲלֹותֶיָך‪.‬‬ ‫ַעּתָה י ַָד ְעּתִי ּכִי הֹוׂשִ י ַע י ְהו ָה‪ ,‬מְׂשִ יחֹו‪  :‬י ַ ֲענ ֵהּו‪ ,‬‬ ‫מִּׁשְ מֵי ָקְדׂשֹו ִּבגְבֻרֹות‪ ,‬י ֵׂשַ ע יְמִינֹו‪.‬‬ ‫ֵאּלֶה בֶָרכֶב‪ ,‬ו ְ ֵאּלֶה בַּסּוסִים;‪  ‬ו ַ ֲאנַחְנּו‪ּ ,‬בְׂשֵ ם ‬ ‫י ְהו ָה אֱֹלהֵינּו נַזְּכִיר‪.‬‬ ‫ֵהּמָה‪ּ ,‬כְָרעּו וְנָפָלּו; ו ַ ֲאנַחְנּו ַּקמְנּו‪ ,‬וַּנִתְעֹודָד‪.‬‬ ‫י ְהו ָה הֹוׂשִ יעָה‪ַ :‬ה ֶּמלְֶך‪ ,‬י ַ ֲענ ֵנּו בְיֹום ָקְראֵנּו‪.‬‬


‫להצלחה במסחר‬ ‫פרק ס"ג‬

‫א ִמז ְמֹור ְל ָדו ִד; ִּבהְיֹותֹו‪ְּ ,‬במְִדּבַר י ְהּודָה‪.‬‬ ‫ב אֱֹלהִים‪ֵ ,‬אלִי ַאּתָה‪ ‬אֲׂשַ חֲֶרּךָ‪ָ :‬צ ְמאָה לְָך‪ ,‬‬ ‫ נַפְׂשִ י‪ּ ‬כָמַּה לְָך בְׁשָ ִרי; ְּבאֶֶרץ ִצּי ָה ו ְ ָעי ֵף ְּבלִי ָמי ִם‪.‬‬ ‫ג ּכֵן‪ּ ,‬בַּקֶֹדׂש ֲחז ִיתִָך‪ ‬לְִראֹות ֻעּז ְָך‪ּ ,‬וכְבֹוֶדָך‪.‬‬ ‫ד ּכִי טֹוב ַח ְסּדְָך‪ֵ ,‬מ ַחּי ִים; ׁשְ ָפתַי י ְׂשַ ּבְחּונ ְָך‪.‬‬ ‫ה ּכֵן ֲאבֶָרכְָך ְב ַחּי ָי;‪ּ  ‬בְׂשִ מְָך‪ ,‬אֶּׂשָ א כַּפָי‪.‬‬ ‫ו ּכְמֹו ֵחלֶב ו ֶָדׂשֶ ן‪ּ ,‬תִׁשְ ּבַע נַפְׂשִ י; ו ְׁשִ ְפתֵי ְרנ ָנֹות‪ ,‬‬ ‫ י ְ ַהּלֶל ּפִי‪.‬‬ ‫ז אִם זְכְַרּתִיָך עַל י ְצּועָי‪ְּ  ‬באַׂשְ מֻרֹות‪ֶ ,‬א ְהּג ֶה ּבְָך‪.‬‬ ‫ח ּכִי ָהי ִי ָת ֶעז ְָרתָה ּלִי; ּו ְבצֵל ְּכנָפֶיָך אֲַרּנ ֵן‪.‬‬ ‫ט ּדָבְָקה נַפְׂשִ י ַאחֲֶריָך; ּבִי‪ָּ ,‬ת ְמכָה יְמִינ ֶָך‪.‬‬ ‫י ו ְ ֵהּמָה לְׂשֹואָה‪ ,‬יְבְַקׂשּו נַפְׂשִ י; יָבֹאּו‪ְּ ,‬ב ַת ְחּתִּיֹות ‬ ‫ ָהאֶָרץ‪.‬‬ ‫ׂש ָעלִים יִהְיּו‪.‬‬ ‫יא‪  ‬יַּג ִיֻרהּו‪ ,‬עַל י ְֵדי חֶָרב; ְמנ ָת ֻ‬ ‫יב‪  ‬ו ְ ַה ֶּמלְֶך‪ ,‬י ִׁשְ מַח ּבֵאֹלהִים‪ :‬י ִ ְת ַהּלֵל‪ּ ,‬כָל ַהּנ ִׂשְ ּבָע ּבֹו‪ :‬‬ ‫ ּכִי י ִ ָּסכֵר‪ּ ,‬פִי דֹובְֵרי ׂשָ ֶקר‪.‬‬


‫לניצחון במאבק‬ ‫פרק ע'‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ ד‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ ו‬ ‫ ‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצחַ‪ְ ,‬ל ָדו ִד ְל ַהזְּכִיר‪.‬‬ ‫אֱֹלהִים ְל ַהּצִילֵנ ִי; י ְהו ָה‪ְ ,‬ל ֶעז ְָרתִי חּוׂשָ ה‪.‬‬ ‫יֵבֹׂשּו וְי ַ ְחּפְרּו‪ְ ,‬מבְַקׂשֵ י נַפְׂשִ י‪ :‬יִּסֹגּו אָחֹור‪ ,‬‬ ‫וְיִּכָלְמּו; ֲח ֵפצֵי‪ָ ,‬ר ָעתִי‪.‬‬ ‫אמְִרים‪ֶ ,‬האָח ֶהאָח‪.‬‬ ‫י ָׂשּובּו‪ ,‬עַל עֵֶקב ּבָׂשְ ּתָם ָה ֹ‬ ‫י ָׁשִ יׁשּו וְי ִׁשְ מְחּו‪ּ ,‬בְָך ּכָל ְמבְַקׂשֶ יָך‪:‬‬ ‫א ֲהבֵי‪ ,‬י ְׂשּו ָעתֶָך‪.‬‬ ‫וְיֹאמְרּו ָתמִיד‪ ,‬יִגְּדַל אֱֹלהִים ֹ‬ ‫ו ַ ֲאנ ִי‪ָ ,‬ענ ִי ו ְ ֶאבְיֹון אֱֹלהִים חּוׂשָ ה ּלִי‪ֶ :‬עז ְִרי‬ ‫ּו ְמ ַפ ְלטִי ַאּתָה; י ְהו ָה‪ ,‬אַל ְּת ַאחַר‪.‬‬


‫להצלחה בשליחות‬ ‫בעבודה או בכל תחום‬ ‫פרק פ"ב‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ ו‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח‬ ‫ ‬

‫ִמז ְמֹור‪ְ ,‬ל ָאסָף‪ :‬אֱֹלהִים‪ ,‬נִּצָב ּבַעֲַדת אֵל;‪ּ ‬בְֶקֶרב ‬ ‫אֱֹלהִים י ִׂשְ ּפֹט‪.‬‬ ‫עַד ָמתַי ּתִׂשְ ּפְטּו ָעו ֶל;‪ּ  ‬ו ְפנ ֵי ְרׂשָ עִים‪ּ ,‬תִׁשְ אּו ֶסלָה‪.‬‬ ‫ׂשִ פְטּו ַדל וְי ָתֹום;‪ָ  ‬ענ ִי וָָרׂש ַה ְצּדִיקּו‪.‬‬ ‫ַּפּלְטּו ַדל ו ְ ֶאבְיֹון;‪ִ  ‬מּי ַד ְרׂשָ עִים ַהּצִילּו‪.‬‬ ‫ֹלא י ְָדעּו‪ ,‬ו ְֹלא יָבִינּו ּבַחֲׂשֵ כָה י ִ ְת ַהּלָכּו; י ִּמֹוטּו‪ּ ,‬כָל ‬ ‫מֹוסְֵדי אֶָרץ‪.‬‬ ‫ֲאנ ִי ָאמְַרּתִי‪ ,‬אֱֹלהִים ַאּתֶם;‪ּ ‬ו ְבנ ֵי ֶעלְיֹון ּכֻ ְּלכֶם‪.‬‬ ‫ָאכֵן‪ְּ ,‬כ ָאדָם ּתְמּותּון;‪ּ ‬ו ְכ ַאחַד הַּׂשָ ִרים ִּתּפֹלּו‪.‬‬ ‫קּומָה אֱֹלהִים‪ׂ ,‬שָ ְפטָה ָהאֶָרץ‪ּ :‬כִי ַאּתָה ִתנְחַל‪ ,‬‬ ‫ְּבכָל הַּגֹוי ִם‪.‬‬


‫לניצחון על בעל בית דין‬ ‫פרק צ"ג‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ ה‬ ‫ ‬

‫י ְהו ָה ָמלְָך‪ּ ,‬ג ֵאּות לָבֵׂש‪ :‬לָבֵׂש י ְהו ָה‪ ,‬עֹז ‬ ‫ִה ְת ַאּז ָר;‪ ‬אַף ּתִּכֹון ֵּתבֵל‪ּ ,‬בַל ּתִּמֹוט‪.‬‬ ‫נ ָכֹון ִּכ ְסאֲָך ֵמאָז;‪  ‬מֵעֹולָם ָאּתָה‪.‬‬ ‫נ ָׁשְ אּו נְהָרֹות‪ ,‬י ְהו ָה נ ָׁשְ אּו נְהָרֹות קֹולָם;‪  ‬‬ ‫י ִׁשְ אּו נְהָרֹות ּדָ ְכי ָם‪.‬‬ ‫ִמּקֹלֹות‪ַ ,‬מי ִם ַרּבִים ַאּדִיִרים מִׂשְ ּבְֵרי י ָם;‪  ‬‬ ‫ַאּדִיר ּבַּמָרֹום י ְהו ָה‪.‬‬ ‫עֵֹדתֶיָך‪ ,‬נ ֶ ֶאמְנּו ְמאֹד ְלבֵיתְָך נ ַ ֲאו ָה ֹקֶדׂש‪  :‬‬ ‫י ְהו ָה‪ְ ,‬לאֶֹרְך יָמִים‪.‬‬


‫להצלחה במשא ומתן‬ ‫פרק קי"ד‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬

‫ְּבצֵאת י ִׁשְ ָראֵל‪ִ ,‬מ ִּמצְָרי ִם;‪ּ ‬בֵית יַעֲֹקב‪ֵ ,‬מעַם ‬ ‫ֹלעֵז‪.‬‬ ‫ָהיְתָה י ְהּודָה לְָקְדׂשֹו;‪  ‬י ִׁשְ ָראֵל‪ַ ,‬ממְׂשְ לֹותָיו‪.‬‬ ‫ַהּי ָם ָראָה‪ ,‬וַּיָנֹס;‪ַ  ‬הּי ְַרּדֵן‪ ,‬יִּסֹב ְלאָחֹור‪.‬‬ ‫ֶההִָרים‪ָ ,‬רְקדּו ְכאֵילִים;‪ּ  ‬גְבָעֹות‪ִּ ,‬כ ְבנ ֵי צֹאן‪.‬‬ ‫מַה ּלְָך ַהּי ָם‪ּ ,‬כִי תָנּוס;‪ַ  ‬הּי ְַרּדֵן‪ִּ ,‬תּסֹב ְלאָחֹור‪.‬‬ ‫ֶההִָרים‪ּ ,‬תְִרְקדּו ְכאֵילִים;‪ּ  ‬גְבָעֹות‪ִּ ,‬כ ְבנ ֵי צֹאן‪.‬‬ ‫ִמ ִּל ְפנ ֵי אָדֹון‪ ,‬חּולִי אֶָרץ;‪ִ  ‬מ ִּל ְפנ ֵי‪ ,‬אֱלֹו ַּה יַעֲֹקב‪.‬‬ ‫ַה ֹה ְפכִי הַּצּור ֲאג ַם ָמי ִם;‪ַ  ‬חּלָמִיׁש‪ְ ,‬ל ַמ ְעי ְנֹו ָמי ִם‪.‬‬


‫לשמירה מאויב‬

‫פרק קכ"ה‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬

‫ׂשִ יר‪ַ ,‬ה ַּמעֲלֹות‪ַ :‬ה ֹּב ְטחִים ּבַיהו ָה ְּכהַר צִּיֹון ‬ ‫ֹלא י ִּמֹוט‪ ,‬לְעֹולָם י ֵׂשֵ ב‪.‬‬ ‫י ְרּוׂשָ לִַם הִָרים‪ָ ,‬סבִיב לָּה‪ :‬ו ַיהו ָה‪ָ ,‬סבִיב ְלעַּמֹו ‬ ‫ֵמ ַעּתָה‪ ,‬וְעַד עֹולָם‪.‬‬ ‫ּכִי ֹלא י ָנּוחַ‪ׂ ,‬שֵ בֶט הֶָרׂשַ ע עַל‪ּ ,‬גֹוַרל ַה ַּצּדִיִקים‪ :‬‬ ‫ְל ַמעַן‪ֹ ,‬לא י ִׂשְ לְחּו ַה ַּצּדִיִקים ְּב ַעוְלָתָה‪ ‬י ְֵדיהֶם‪.‬‬ ‫הֵיטִיבָה י ְהו ָה‪ ,‬לַּטֹובִים;‪  ‬וְלִיׂשָ ִרים‪ְּ ,‬בלִּבֹותָם‪.‬‬ ‫ו ְ ַה ַּמּטִים עֲַקלְַקּלֹותָם יֹולִיכֵם י ְהו ָה‪ ,‬אֶת ֹּפ ֲעלֵי ‬ ‫ָה ָאו ֶן‪ׂ :‬שָ לֹום‪ ,‬עַל י ִׁשְ ָראֵל‪.‬‬


‫לשלום בית ולזוגיות טובה‬

‫פרק מ"ו‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח ִל ְבנ ֵי ֹקַרח‪ ‬עַל ֲעלָמֹות ׂשִ יר‪.‬‬ ‫ב אֱֹלהִים לָנּו‪ַ ,‬מ ֲחסֶה וָעֹז; ֶעז ְָרה ְבצָרֹות‪ ,‬נ ִ ְמצָא ְמאֹד‪.‬‬ ‫ג עַל ּכֵן ֹלא נ ִיָרא‪ְּ ,‬ב ָהמִיר אֶָרץ; ּובְמֹוט הִָרים‪,‬‬ ‫ ְּבלֵב יַּמִים‪.‬‬ ‫ד יֶהֱמּו י ֶ ְחמְרּו מֵימָיו; י ְִרעֲׂשּו הִָרים ְּבג ַ ֲאו ָתֹו ֶסלָה‪.‬‬ ‫ה נָהָר ְּפלָג ָיו‪ ,‬י ְׁשַ ּמְחּו עִיר אֱֹלהִים; ְקֹדׂש‪,‬‬ ‫ מִׂשְ ְּכנ ֵי ֶעלְיֹון‪.‬‬ ‫ו אֱֹלהִים ּבְִקְרּבָּה‪ּ ,‬בַל ּתִּמֹוט; י ַ ְעז ְֶר ָה אֱֹלהִים‪ִ ,‬לפְנֹות ‬ ‫ ּבֶֹקר‪.‬‬ ‫ז הָמּו גֹוי ִם‪ ,‬מָטּו ַמ ְמלָכֹות; נָתַן ּבְקֹולֹו‪ּ ,‬תָמּוג אֶָרץ‪.‬‬ ‫ח י ְהו ָה ְצבָאֹות ִעּמָנּו; מִׁשְ ּג ָב לָנּו אֱֹלהֵי יַעֲֹקב ֶסלָה‪.‬‬ ‫ט לְכּו חֲזּו‪ִ ,‬מ ְפעֲלֹות י ְהו ָה‪ ‬אֲׂשֶ ר ׁשָ ם ׂשַ ּמֹות ּבָאֶָרץ‪.‬‬ ‫י מַׂשְ ּבִית ִמ ְלחָמֹות‪ ,‬עַד ְקצֵה ָהאֶָרץ‪ֶ :‬קׂשֶ ת י ְׂשַ ּבֵר‪ ,‬‬ ‫ ו ְִקּצֵץ ֲחנ ִית; ֲעג ָלֹות‪ ,‬י ִׁשְ ֹרף ּבָאֵׂש‪.‬‬ ‫יא הְַרּפּו ּוְדעּו‪ּ ,‬כִי ָא ֹנכִי אֱֹלהִים; אָרּום ּבַּגֹוי ִם‪ ,‬אָרּום ‬ ‫ ּבָאֶָרץ‪.‬‬ ‫יב‪  ‬י ְהו ָה ְצבָאֹות ִעּמָנּו; מִׁשְ ּג ָב לָנּו אֱֹלהֵי יַעֲֹקב ֶסלָה‪.‬‬


‫למציאת חן‬ ‫פרק ח'‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ ה‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬ ‫ט ‬ ‫י ‬

‫לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח עַל ַהּגִּתִית‪ִ ,‬מז ְמֹור ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫י ְהו ָה אֲֹדנ ֵינּו מָה ַאּדִיר ׂשִ מְָך‪ְּ ,‬בכָל ָהאֶָרץ;‪ ‬אֲׂשֶ ר ‬ ‫ְּתנ ָה הֹוְדָך‪ ,‬עַל הַּׁשָ ָמי ִם‪.‬‬ ‫ִמּפִי עֹו ְללִים‪ ,‬ו ְ ֹינ ְִקים יִּסְַד ָּת עֹז‪ְ  :‬ל ַמעַן צֹוְרֶריָך; ‬ ‫ְלהַׂשְ ּבִית אֹוי ֵב‪ּ ,‬ו ִמ ְתנַּקֵם‪.‬‬ ‫ּכִי אְֶראֶה ׂשָ מֶיָך‪ַ ,‬מעֲׁשֵ ה ֶא ְצ ְּב ֹעתֶיָך יֵָר ַח ‬ ‫ו ְכֹוכָבִים‪ ,‬אֲׂשֶ ר ּכֹונָנְּתָה‪.‬‬ ‫מָה אֱנֹוׂש ּכִי ִתזְּכְֶרּנּו; ּובֶן ָאדָם‪ּ ,‬כִי ִתפְְקֶדּנּו‪.‬‬ ‫ו ַ ְּת ַחּסְֵרהּו ְּמעַט‪ֵ ,‬מאֱֹלהִים; וְכָבֹוד ו ְ ָהדָר ‬ ‫ְּת ַעּטְֵרהּו‪.‬‬ ‫ַּתמְׂשִ ילֵהּו‪ְּ ,‬ב ַמעֲׁשֵ י י ֶָדיָך; ּכֹל‪ׂ ,‬שַ ּתָה ַתחַת ַרגְלָיו‪.‬‬ ‫ֹצנ ֶה ו ַ ֲאלָפִים ּכֻּלָם; וְג ַם‪ּ ,‬בַהֲמֹות ׁשָ דָי‪.‬‬ ‫צִּפֹור ׂשָ ַמי ִם‪ּ ,‬וְדג ֵי ַהּי ָם; ֹעבֵר‪ ,‬אְָרחֹות יַּמִים‪.‬‬ ‫י ְהו ָה אֲֹדנ ֵינּו‪ :‬מָה ַאּדִיר ׂשִ מְָך‪ְּ ,‬בכָל ָהאֶָרץ‪.‬‬


‫לביטול אויבים‬ ‫פרק י”א‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצחַ‪ְ ,‬ל ָדו ִד‪ּ :‬בַיהו ָה‪ָ ,‬חסִיתִי אֵיְך‪ּ ,‬תֹאמְרּו ‬ ‫ ְלנַפְׂשִ י; נודו (נּוִדי)‪ ,‬הְַרכֶם צִּפֹור‪.‬‬ ‫ב ּכִי ִהּנ ֵה הְָרׂשָ עִים‪ ,‬י ְִדְרכּון ֶקׂשֶ ת‪ּ ,‬כֹונ ְנּו ִחּצָם עַל ‬ ‫אפֶל‪ְ ,‬לי ִׂשְ ֵרי לֵב‪.‬‬ ‫ יֶתֶר לִירֹות ּבְמֹו ֹ‬ ‫ג ּכִי הַּׁשָ תֹות‪ ,‬יֵהֵָרסּון ַצּדִיק‪ ,‬מַה ָּפעָל‪.‬‬ ‫ד י ְהו ָה‪ְּ ,‬בהֵיכַל ָקְדׂשֹו י ְהו ָה‪ּ ,‬בַּׁשָ ַמי ִם ִּכסְאֹו‪ :‬עֵינ ָיו ‬ ‫ יֶחֱזּו ַע ְפ ַעּפָיו י ִ ְבחֲנּו‪ְּ ,‬בנ ֵי ָאדָם‪.‬‬ ‫אהֵב ָחמָס ׁשָ נְאָה ‬ ‫ה י ְהו ָה‪ַ ,‬צּדִיק י ִ ְבחָן‪ :‬ו ְָרׂשָ ע‪ ,‬ו ְ ֹ‬ ‫ נַפְׂשֹו‪.‬‬ ‫ו י ַ ְמטֵר עַל ְרׂשָ עִים‪ַּ ,‬פחִים‪ :‬אֵׂש וְגָפְִרית‪ ,‬ו ְרּו ַח ‬ ‫ ז ִ ְלעָפֹות ְמנ ָת ּכֹוסָם‪.‬‬ ‫ז‪ּ  ‬כִי ַצּדִיק י ְהו ָה‪ְ ,‬צדָקֹות ָאהֵב; י ָׂשָ ר‪ ,‬יֶחֱזּו ָפנ ֵימֹו‪.‬‬


‫טובה לכל דבר‬ ‫פרק ד’‬

‫א לַ ְמנ ַ ֵּצ ַח ִּבנְג ִינֹות‪ִ ,‬מז ְמֹור ְל ָדו ִד‪.‬‬ ‫ב ּבְָקְראִי‪ֲ ,‬ענֵנ ִי אֱֹלהֵי צְִדִקי ּבַּצָר‪ ,‬הְִר ַח ְב ָּת ּלִי; ָחּנֵנ ִי‪ ,‬‬ ‫ ּוׂשְ מַע ְּת ִפּלָתִי‪.‬‬ ‫ג ְּבנ ֵי אִיׂש‪ ,‬עַד מֶה כְבֹוִדי ִל ְכ ִלּמָה ֶּת ֱאהָבּון ִריק; ‬ ‫ ְּתבְַקׂשּו כָז ָב ֶסלָה‪.‬‬ ‫ד ּוְדעּו ּכִי ִה ְפלָה י ְהו ָה‪ָ ,‬חסִיד לֹו; י ְהו ָה י ִׂשְ מַע‪ ,‬‬ ‫ ּבְָקְראִי ֵאלָיו‪.‬‬ ‫ה ִרג ְזּו‪ ,‬וְאַל ֶּת ֱחטָאּו‪ִ :‬אמְרּו ִב ְל ַב ְבכֶם‪ ,‬עַל ‬ ‫ מִׂשְ ּכַ ְבכֶם; ו ְֹדּמּו ֶסלָה‪.‬‬ ‫ו זִבְחּו ז ִ ְבחֵי צֶֶדק; ּו ִבטְחּו‪ ,‬אֶל י ְהו ָה‪.‬‬ ‫אמְִרים‪ ,‬מִי יְַראֵנּו טֹוב‪ :‬נְסָה ָעלֵינּו‪ ,‬אֹור ‬ ‫ז ַרּבִים ֹ‬ ‫ ָּפנ ֶיָך י ְהו ָה‪.‬‬ ‫ח נ ָ ַתּתָה ׁשִ ְמחָה ְב ִלּבִי; ֵמעֵת ְּדגָנ ָם וְתִירֹוׂשָ ם ָרּבּו‪.‬‬ ‫ט ּבְׂשָ לֹום י ַ ְחּדָו‪ ,‬אֶׂשְ ְּכבָה וְאִיׂשָ ן‪ּ :‬כִי ַאּתָה י ְהו ָה ‬ ‫ ְל ָבדָד; לָ ֶבטַח‪ּ ,‬תֹוׂשִ י ֵבנ ִי‪.‬‬


‫להשכנת שלום‬ ‫בין אדם לחברו‬ ‫פרק צ"ח‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ ד‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬ ‫ט ‬ ‫ ‬

‫ִמז ְמֹור‪ׂ ,‬שִ ירּו לַיהו ָה ׂשִ יר ָחדָׂש ּכִי נ ִ ְפלָאֹות‬ ‫עׁשָ ה; הֹוׂשִ יעָה ּלֹו יְמִינֹו‪ּ ,‬וז ְרֹו ַע ָקְדׂשֹו‪.‬‬ ‫הֹוִדי ַע י ְהו ָה‪ ,‬י ְׂשּועָתֹו;‪ְ  ‬לעֵינ ֵי הַּגֹוי ִם‪ּ ,‬גִּלָה צְִדָקתֹו‪.‬‬ ‫זָכַר ַחסְּדֹו‪ ,‬וֶאֱמּונ ָתֹו ְלבֵית י ִׁשְ ָראֵל‪ָ :‬ראּו כָל‬ ‫ַא ְפסֵי אֶָרץ אֵת‪ ,‬י ְׂשּועַת אֱֹלהֵינּו‪.‬‬ ‫הִָריעּו לַיהו ָה‪ּ ,‬כָל ָהאֶָרץ;‪ִּ  ‬פצְחּו ו ְַרּנ ְנּו וְזַּמֵרּו‪.‬‬ ‫זַּמְרּו לַיהו ָה ְּבכִּנֹור;‪ְּ  ‬בכִּנֹור‪ ,‬ו ְקֹול זִמְָרה‪.‬‬ ‫ּבַ ֲח ֹצצְרֹות‪ ,‬ו ְקֹול ׂשֹופָר הִָריעּו‪ִ ,‬ל ְפנ ֵי ַה ֶּמלְֶך י ְהו ָה‪.‬‬ ‫י ְִרעַם ַהּי ָם‪ּ ,‬ומְֹלאֹו;‪ֵּ  ‬תבֵל‪ ,‬וְיֹׂשְ בֵי בָּה‪.‬‬ ‫נְהָרֹות י ִ ְמחֲאּו כָף;‪  ‬יַחַד‪ ,‬הִָרים י ְַרּנ ֵנּו‪.‬‬ ‫ִל ְפנ ֵי י ְהו ָה ּכִי בָא‪ ,‬לִׂשְ ּפֹט ָהאֶָרץ‪ :‬י ִׂשְ ּפֹט ֵּתבֵל ‬ ‫ְּבצֶֶדק;‪  ‬ו ְ ַעּמִים‪ְּ ,‬במֵיׂשָ ִרים‪.‬‬


‫להשכנת שלום‬ ‫פרק ק"כ‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬

‫ׂשִ יר‪ַ ,‬ה ַּמעֲלֹות‪ :‬אֶל י ְהו ָה‪ּ ,‬בַּצָָרתָה ּלִי ָקָראתִי‪ ,‬‬ ‫וַּי ַ ֲענֵנ ִי‪.‬‬ ‫י ְהו ָה ַהּצִילָה נַפְׂשִ י‪ ,‬מִּׂשְ פַת ׁשֶ ֶקר‪ִ :‬מּלָׂשֹון ְר ִמּי ָה‪.‬‬ ‫מַה ּיִּתֵן לְָך‪ּ ,‬ומַה ֹּיסִיף לְָך לָׂשֹון ְר ִמּי ָה‪.‬‬ ‫ִחּצֵי ג ִּבֹור ׂשְ נּונ ִים;‪  ‬עִם‪ּ ,‬ג ַ ֲחלֵי ְר ָתמִים‪.‬‬ ‫אֹוי ָה לִי‪ּ ,‬כִי ג ְַרּתִי מֶׂשֶ ְך;‪ׂ  ‬שָ כַנְּתִי‪ ,‬עִם ָא ֳהלֵי ֵקדָר‪.‬‬ ‫ַרּבַת‪ׂ ,‬שָ ְכנ ָה ּלָּה נַפְׂשִ י עִם‪ׁ ,‬שֹונ ֵא ׂשָ לֹום‪.‬‬ ‫ֲאנ ִי ׂשָ לֹום‪ ,‬וְכִי אֲַדּבֵר;‪ֵ  ‬הּמָה‪ ,‬לַ ִּמ ְל ָחמָה‪.‬‬


‫לפתרון חלום‬ ‫פרק כ"ג‬

‫א ִמז ְמֹור ְל ָדו ִד‪ :‬י ְהו ָה ֹרעִי‪ֹ ,‬לא ֶא ְחסָר‪.‬‬ ‫ב ִּבנ ְאֹות ּדֶׂשֶ א‪ ,‬יְַרּבִי ֵצנ ִי; עַל מֵי ְמנ ֻחֹות יְנ ַ ֲהלֵנ ִי‪.‬‬ ‫ג נַפְׂשִ י י ְׂשֹובֵב; יַנ ְ ֵחנ ִי ְב ַמ ְעּגְלֵי צֶֶדק‪ְ ,‬ל ַמעַן ׂשְ מֹו‪.‬‬ ‫ ד ּג ַם ּכִי ֵאלְֵך ְּבג ֵיא ַצ ְל ָמו ֶת‪ֹ ,‬לא אִיָרא ָרע ּכִי ‬ ‫ ַאּתָה ִעּמִָדי;‪ׂ ‬שִ ְבטְָך ּומִׂשְ ַענְּתֶָך‪ֵ ,‬הּמָה יְנ ַ ֲח ֻמנ ִי‪.‬‬ ‫ׂש ְלחָן נֶג ֶד צְֹרָרי;‪ּ ‬דִּׁשַ נ ְ ָּת בַּׁשֶ מֶן ‬ ‫ ה ַּתעֲֹרְך ְל ָפנ ַי‪ֻ ,‬‬ ‫ ֹראׂשִ י‪ּ ,‬כֹוסִי ְרוָי ָה‪.‬‬ ‫ ו אְַך‪ ,‬טֹוב ו ָ ֶחסֶד י ְִרּדְפּונ ִי ּכָל יְמֵי ַחּי ָי;‪ ‬ו ְׂשַ ְבּתִי ‬ ‫ ְּבבֵית י ְהו ָה‪ְ ,‬לאֶֹרְך יָמִים‪.‬‬


‫לבקשת רחמים‬ ‫פרק ל"ב‬

‫א ְל ָדו ִד‪ ,‬מַׁשְ ּכִיל‪ :‬אַׂשְ ֵרי נ ְׁשּוי ּפֶׂשַ ע; ּכְסּוי ֲח ָטאָה‪.‬‬ ‫ב אַׂשְ ֵרי ָאדָם ֹלא י ַ ְחׂשֹב י ְהו ָה לֹו ָעו‍ֹן; וְאֵין ּבְרּוחֹו ְר ִמּי ָה‪.‬‬ ‫ג ּכִי ֶהחֱַרׁשְ ּתִי‪ּ ,‬בָלּו ֲע ָצמָי ּבְׂשַ ֲאגָתִי‪ּ ,‬כָל הַּיֹום‪.‬‬ ‫ד ּכִי‪ ,‬יֹומָם וָלַיְלָה ִּת ְכּבַד ָעלַי‪ ,‬י ֶָדָך‪ :‬נ ֶ ְהּפְַך לְׂשַ ּדִי‬ ‫ ְּבחְַר ֹבנ ֵי ַקי ִץ ֶסלָה‪.‬‬ ‫ה ַחּטָאתִי אֹוִדיעֲָך‪ ,‬ו ַ ֲע ֹו‍נ ִי ֹלא ִכּסִיתִי ָאמְַרּתִי‪ ,‬אֹוֶדה‬ ‫ ֲעלֵי פְׂשָ עַי לַיהו ָה; ו ְ ַאּתָה נ ָׁשָ א ָת ֲעו‍ֹן ַחּטָאתִי ֶסלָה‪.‬‬ ‫ו עַל זֹאת‪ ,‬י ִ ְת ַּפּלֵל ּכָל ָחסִיד ֵאלֶיָך ְלעֵת ְמצֹא‪ַ :‬רק‪,‬‬ ‫ לְׂשֵ טֶף ַמי ִם ַרּבִים ֵאלָיו‪ֹ ,‬לא יַּג ִיעּו‪.‬‬ ‫ז ַאּתָה‪ֵ ,‬סתֶר לִי ִמּצַר ִּתּצְֵרנ ִי‪ָ :‬רּנ ֵי ַפּלֵט; ּתְסֹו ְב ֵבנ ִי ֶסלָה‪.‬‬ ‫ח אַׁשְ ּכִילְָך‪ ,‬ו ְאֹוְרָך ּבְֶדֶרְך זּו ֵתלְֵך; אִי ֲעצָה ָעלֶיָך עֵינ ִי‪.‬‬ ‫ט אַל ִּתהְיּו‪ּ ,‬כְסּוס ְּכפֶֶרד‪ ‬אֵין ָהבִין‪ְּ :‬ב ֶמתֶג וֶָרסֶן‬ ‫ עְֶדיֹו ִלבְלֹום; ּבַל‪ְ ,‬קֹרב ֵאלֶיָך‪.‬‬ ‫י ַרּבִים ַמכְאֹובִים‪ ,‬לָָרׂשָ ע‪ :‬וְהַּבֹו ֵט ַח ּבַיהו ָה ֶחסֶד‪,‬‬ ‫ י ְסֹו ְבבֶּנּו‪.‬‬ ‫יא‪ׁ  ‬שִ מְחּו בַיהו ָה וְג ִילּו‪ַ ,‬צּדִיִקים; וְהְַרנ ִינּו‪ּ ,‬כָל י ִׂשְ ֵרי לֵב‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬


‫לאמונה חזקה‬ ‫ושמירה על המסורת‬ ‫פרק צ"ט‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬ ‫ ‬ ‫ז ‬ ‫ ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬ ‫ט ‬ ‫ ‬

‫י ְהו ָה ָמלְָך‪ ,‬י ְִרּגְזּו ַעּמִים;‪ ‬יֹׂשֵ ב ּכְרּובִים‪ּ ,‬תָנּוט ָהאֶָרץ‪.‬‬ ‫י ְהו ָה‪ְּ ,‬בצִּיֹון ּג ָדֹול;‪  ‬ו ְָרם הּוא‪ ,‬עַל ּכָל ָה ַעּמִים‪.‬‬ ‫יֹודּו ׂשִ מְָך‪ּ ,‬ג ָדֹול ו ְנֹוָרא;‪ָ  ‬קדֹוׂש הּוא‪.‬‬ ‫ ‬ ‫וְעֹז ֶמלְֶך‪ ,‬מִׂשְ ּפָט ָאהֵב‪ַ :‬אּתָה‪ּ ,‬כֹונַנ ְ ָּת מֵיׂשָ ִרים;‪ ‬‬ ‫מִׂשְ ּפָט ּו ְצדָָקה‪ְּ ,‬ביַעֲֹקב ַאּתָה עָׁשִ יתָ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫רֹומְמּו‪ ,‬י ְהו ָה אֱֹלהֵינּו‪ ,‬וְהִׂשְ ַּתחֲוּו‪ ,‬לַהֲֹדם ַרגְלָיו‪ :‬‬ ‫ָקדֹוׂש הּוא‪.‬‬ ‫ ‬ ‫מֹׂשֶ ה ו ְ ַאהֲֹרן‪ְּ ,‬ב ֹכ ֲהנ ָיו‪ּ ,‬וׂשְ מּואֵל‪ּ ,‬בְֹקְראֵי ׂשְ מֹו;‬ ‫ֹקִראים אֶל י ְהו ָה‪ ,‬ו ְהּוא י ַ ֲענ ֵם‪.‬‬ ‫ְּבעַּמּוד ָענ ָן‪ ,‬י ְַדּבֵר ֲאלֵיהֶם;‪ׂ  ‬שָ מְרּו עֵֹדתָיו‪ ,‬וְחֹק‬ ‫נָתַן לָמֹו‪.‬‬ ‫י ְהו ָה אֱֹלהֵינּו‪ַ  ,‬אּתָה ֲענ ִיתָם‪ :‬אֵל נֹׁשֵ א‪ָ ,‬הי ִי ָת לָהֶם;‪  ‬‬ ‫וְנֵֹקם‪ ,‬עַל ֲעלִילֹותָם‪.‬‬ ‫רֹומְמּו‪ ,‬י ְהו ָה אֱֹלהֵינּו‪ ,‬וְהִׂשְ ַּתחֲוּו‪ְ ,‬להַר ָקְדׂשֹו‪ּ :‬כִי ‬ ‫ָקדֹוׂש‪  ,‬י ְהו ָה אֱֹלהֵינּו‪.‬‬


‫לשמירת דבר מצווה‬ ‫פרק קכ"ט‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ ד‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬

‫ׂשִ יר‪ַ ,‬ה ַּמעֲלֹות‪ַ :‬רּבַת‪ ,‬צְָררּונ ִי ִמּנ ְעּוַרי יֹאמַר ‬ ‫נ ָא‪ ,‬י ִׁשְ ָראֵל‪.‬‬ ‫ַרּבַת‪ ,‬צְָררּונ ִי ִמּנ ְעּוָרי;‪ּ ‬ג ַם‪ֹ ,‬לא יָכְלּו לִי‪.‬‬ ‫עַל ּגַּבִי‪ ,‬חְָרׂשּו חְֹרׂשִ ים;‪ֶ  ‬האֱִריכּו‪ ,‬למענותם ‬ ‫( ְל ַמ ֲענ ִיתָם)‪.‬‬ ‫י ְהו ָה ַצּדִיק;‪ִ  ‬קּצֵץ‪ ,‬עֲבֹות ְרׂשָ עִים‪.‬‬ ‫ׁשנְאֵי צִּיֹון‪.‬‬ ‫יֵבֹׂשּו‪ ,‬וְיִּסֹגּו אָחֹור ּכֹל‪ֹ ,‬‬ ‫יִהְיּו‪ּ ,‬כַ ֲחצִיר ּג ַּגֹות ׂשֶ ּקְַדמַת ׂשָ לַף יָבֵׂש‪.‬‬ ‫ׂשֶ ֹּלא ִמּלֵא כַּפֹו קֹוצֵר;‪  ‬ו ְ ִחצְנֹו ְמ ַעּמֵר‪.‬‬ ‫ו ְֹלא ָאמְרּו‪ָ ,‬ה ֹעבְִרים ּבְִרּכַת י ְהו ָה ֲאלֵיכֶם; ‬ ‫ּבֵַרכְנּו ֶא ְתכֶם‪ּ ,‬בְׂשֵ ם י ְהו ָה‪.‬‬


‫להלל ולשבח את הקב"ה‬ ‫פרק ק"נ‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬

‫ַהלְלּו י ָּה‪ַ :‬הלְלּו אֵל ּבְָקְדׂשֹו;‪ַ ‬הלְלּוהּו‪ּ ,‬בְִרִקי ַע עֻּזֹו‪.‬‬ ‫ַהלְלּוהּו ִבג ְבּוֹרתָיו;‪ַ  ‬הלְלּוהּו‪ּ ,‬כְֹרב ּג ְֻדלֹו‪.‬‬ ‫ַהלְלּוהּו‪ְּ ,‬בתֵַקע ׂשֹופָר;‪ַ  ‬הלְלּוהּו‪ְּ ,‬בנֵבֶל וְכִּנֹור‪.‬‬ ‫ַהלְלּוהּו‪ְּ ,‬בתֹף ּומָחֹול;‪ַ  ‬הלְלּוהּו‪ְּ ,‬ב ִמּנ ִים ו ְ ֻעג ָב‪.‬‬ ‫ַהלְלּוהּו ְב ִצ ְל ְצלֵי ׂשָ מַע;‪ַ  ‬הלְלּוהּו‪ְּ ,‬ב ִצ ְל ְצלֵי תְרּועָה‪.‬‬ ‫ּכֹל ַהּנ ְׂשָ מָה‪ְּ ,‬ת ַהּלֵל י ָּה‪ַ  :‬הלְלּו י ָּה‪.‬‬


‫לגאולה עצמית‪,‬‬ ‫לגאולת העם‪,‬‬ ‫לבניין בית המקדש‬ ‫פרק מ"ג‬

‫א ׂשָ ְפ ֵטנ ִי אֱֹלהִים‪ ,‬ו ְִריבָה ִריבִי‪ ‬מִּגֹוי ֹלא ָחסִיד; ֵמאִיׂש ‬ ‫ ‬ ‫ מְִרמָה ו ְ ַעוְלָה ְת ַפ ְּל ֵטנ ִי‪.‬‬ ‫ ב ּכִי ַאּתָה‪ ,‬אֱֹלהֵי מָעּוּז ִי‪ ‬לָמָה זְנ ַ ְח ָּתנ ִי‪ :‬לָּמָה ֹקֵדר ‬ ‫ ֶא ְת ַהּלְֵך‪ְּ ,‬בלַחַץ אֹוי ֵב‪.‬‬ ‫ ג ׂשְ לַח אֹוְרָך ו ַ ֲא ִמּתְָך‪ֵ ,‬הּמָה יַנ ְחּונ ִי; יְבִיאּונ ִי אֶל הַר ‬ ‫ ָקְדׂשְ ָך‪ ,‬וְאֶל מִׂשְ ּכְנֹותֶיָך‪.‬‬ ‫ ד וְאָבֹואָה‪ ,‬אֶל ִמזְּבַח אֱֹלהִים‪ ‬אֶל אֵל‪ׁ ,‬שִ ְמחַת ּג ִילִי‪ :‬‬ ‫ ו ְאֹוְדָך ְבכִּנֹור‪ ‬אֱֹלהִים אֱֹלהָי‪.‬‬ ‫ ה מַה ּתִׂשְ ּתֹו ֲחחִי‪ ,‬נַפְׂשִ י‪ּ ‬ומַה ֶּת ֱהמִי ָעלָי‪ :‬הֹוחִילִי ‬ ‫ לֵאֹלהִים‪ּ ,‬כִי עֹוד אֹוֶדּנּו‪ ‬י ְׂשּועֹת ָּפנ ַי‪ ,‬ו ֵאֹלהָי‪.‬‬


‫להצלת קהילה או קבוצה‬ ‫פרק פ"ז‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬

‫ִל ְבנ ֵי ֹקַרח‪ִ ,‬מז ְמֹור ׂשִ יר‪ :‬י ְסּודָתֹו‪ְּ ,‬בהְַרֵרי ֹקֶדׂש‪.‬‬ ‫אהֵב י ְהו ָה‪ׂ ,‬שַ עֲֵרי צִּיֹון ִמּכֹל‪ ,‬מִׂשְ ּכְנֹות יַעֲֹקב‪.‬‬ ‫ֹ‬ ‫נ ִ ְכּבָדֹות‪ ,‬מְֻדּבָר ּבְָך עִיר ָהאֱֹלהִים ֶסלָה‪.‬‬ ‫ַאזְּכִיר‪ַ ,‬רהַב ּו ָבבֶל ְליְֹדעָי‪ִ :‬הּנ ֵה ְפלֶׂשֶ ת וְצֹר עִם ‬ ‫ּכּוׂש;‪ ‬ז ֶה‪ ,‬יֻּלַד ׂשָ ם‪.‬‬ ‫ּו ְלצִּיֹון‪ ,‬י ֵ ָאמַר אִיׂש וְאִיׂש‪ ,‬יֻּלַד ּבָּה; ו ְהּוא ‬ ‫י ְכֹונְנֶהָ‪ֶ  ‬עלְיֹון‪.‬‬ ‫י ְהו ָה י ִ ְסּפֹר‪ִּ ,‬בכְתֹוב ַעּמִים‪ :‬ז ֶה יֻּלַד ׂשָ ם ֶסלָה‪.‬‬ ‫ו ְׂשָ ִרים ְּכ ֹח ְללִים ּכָל ַמ ְעיָנ ַי ּבְָך‪.‬‬


‫להגפת אויבים‬

‫פרק ק'‬

‫ ‬ ‫א‬ ‫ב ‬ ‫ג ‬ ‫ ‬ ‫ד ‬ ‫ ‬ ‫ה ‬ ‫ ‬

‫ִמז ְמֹור לְתֹודָה‪ :‬הִָריעּו לַיהו ָה‪ּ ,‬כָל ָהאֶָרץ‪.‬‬ ‫ִעבְדּו אֶת י ְהו ָה ּבְׁשִ ְמחָה;‪ּ  ‬בֹאּו ְל ָפנ ָיו‪ּ ,‬בְִרנָנ ָה‪.‬‬ ‫ּדְעּו ּכִי י ְהו ָה‪ ,‬הּוא אֱֹלהִים‪ :‬הּוא עָׁשָ נּו‪ ,‬ו ְֹלא (ו ְלֹו) ‬ ‫ֲאנַחְנּו ‪ ‬עַּמֹו‪ ,‬וְצֹאן מְַרעִיתֹו‪.‬‬ ‫ּבֹאּו ׂשְ עָָריו‪ּ ,‬בְתֹודָה ֲחצֵֹרתָיו ִּב ְת ִהּלָה;‪ ‬הֹודּו לֹו‪ ,‬‬ ‫ּבְָרכּו ׂשְ מֹו‪.‬‬ ‫ּכִי טֹוב י ְהו ָה‪ ,‬לְעֹולָם ַחסְּדֹו;‪ ‬וְעַד ּדֹר ו ָֹדר‪ ,‬‬ ‫אֱמּונ ָתֹו‪.‬‬


‫להרבות אהבה ואוהבים‬ ‫פרק קי"א‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬ ‫ט ‬ ‫ ‬ ‫י ‬ ‫ ‬

‫ַהלְלּוי ָּה‪ :‬אֹוֶדה י ְהו ָה‪ְּ ,‬בכָל לֵבָב;‪ּ ‬בְסֹוד י ְׂשָ ִרים ‬ ‫ו ְ ֵעדָה‪.‬‬ ‫ּגְֹדלִים‪ַ ,‬מעֲׁשֵ י י ְהו ָה;‪ּ  ‬דְרּוׂשִ ים‪ְ ,‬לכָל ֶח ְפצֵיהֶם‪.‬‬ ‫הֹוד ו ְ ָהדָר ָּפעֳלֹו;‪  ‬וְצְִדָקתֹו‪ֹ ,‬עמֶֶדת לָעַד‪.‬‬ ‫זֵכֶר עָׁשָ ה‪ְ ,‬לנ ִ ְפלְאֹותָיו;‪  ‬חַּנּון ו ְַרחּום י ְהו ָה‪.‬‬ ‫טֶֶרף‪ ,‬נָתַן לִיֵראָיו;‪  ‬יִזְּכֹר לְעֹולָם ּבְִריתֹו‪.‬‬ ‫ֹּכ ַח ַמעֲׁשָ יו‪ִ ,‬הּג ִיד ְלעַּמֹו ‪ ‬לָתֵת לָהֶם‪ ,‬נ ַ ֲחלַת ּגֹוי ִם‪.‬‬ ‫ַמעֲׁשֵ י יָדָיו‪ֱ ,‬אמֶת ּומִׂשְ ּפָט;‪  ‬נ ֶ ֱא ָמנ ִים‪ּ ,‬כָל ּפִּקּודָיו‪.‬‬ ‫סְמּוכִים לָעַד לְעֹולָם;‪  ‬עֲׁשּוי ִם‪ֶּ ,‬ב ֱאמֶת ו ְי ָׂשָ ר‪.‬‬ ‫ּפְדּות‪ׂ ,‬שָ לַח ְלעַּמֹו ִצּו ָה לְעֹולָם ּבְִריתֹו; ָקדֹוׂש ‬ ‫ו ְנֹוָרא‪ׂ  ‬שְ מֹו‪.‬‬ ‫ֵראׂשִ ית ָח ְכמָה‪ ,‬י ְִראַת י ְהו ָה ׁשֵ כֶל טֹוב‪ְ ,‬לכָל ‬ ‫עֹׁשֵ יהֶם; ְּת ִהּלָתֹו‪ֹ ,‬עמֶֶדת לָעַד‪.‬‬


‫לשמירה על הבודד בלילה‬ ‫פרק קכ"א ‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ ב‬ ‫ג ‬ ‫ד ‬ ‫ה ‬ ‫ו ‬ ‫ז ‬ ‫ח ‬ ‫ ‬

‫ׂשִ יר‪ ,‬לַ ַּמעֲלֹות‪ :‬אֶּׂשָ א עֵינ ַי‪ ,‬אֶל ֶההִָרים‬ ‫ֵמ ַאי ִן‪ ,‬יָבֹא ֶעז ְִרי‪.‬‬ ‫ֶעז ְִרי‪ֵ ,‬מעִם י ְהו ָה עֹׁשֵ ה‪ׂ ,‬שָ ַמי ִם וָאֶָרץ‪.‬‬ ‫ׂשמְֶרָך‪.‬‬ ‫אַל יִּתֵן לַּמֹוט ַרגְלֶָך;‪ ‬אַל י ָנּום‪ֹ ,‬‬ ‫ִהּנ ֵה ֹלא י ָנּום‪ ,‬ו ְֹלא י ִיׂשָ ן ‪ׂ ‬שֹומֵר‪ ,‬י ִׁשְ ָראֵל‪.‬‬ ‫ׂשמְֶרָך;‪  ‬י ְהו ָה ִצּלְָך‪ ,‬עַל י ַד יְמִינ ֶָך‪.‬‬ ‫י ְהו ָה ֹ‬ ‫יֹומָם‪ ,‬הַּׁשֶ מֶׂש ֹלא י ַ ֶּכּכָה;‪  ‬וְיֵָר ַח ּבַּלָיְלָה‪.‬‬ ‫י ְהו ָה‪ ,‬י ִׂשְ מְָרָך ִמּכָל ָרע‪  :‬י ִׂשְ מֹר‪ ,‬אֶת נַפְׁשֶ ָך‪.‬‬ ‫י ְהו ָה‪ ,‬י ִׂשְ מָר צֵאתְָך ּובֹואֶָך ‪ֵ  ‬מ ַעּתָה‪ ,‬וְעַד ‬ ‫עֹולָם‪.‬‬


‫למציאת בורח‪,‬‬ ‫לאיתור אובד‪,‬‬ ‫להשבת בנים לגבולם‬ ‫פרק קכ"ג‬

‫א ‬ ‫ ‬ ‫ב ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ג‬ ‫ד ‬ ‫ ‬

‫ׂשִ יר‪ַ ,‬ה ַּמעֲלֹות‪ֵ :‬אלֶיָך‪ ,‬נ ָׁשָ אתִי אֶת עֵינ ַי‬ ‫ַהּיֹׂשְ בִי‪ּ ,‬בַּׁשָ ָמי ִם‪.‬‬ ‫ִהּנ ֵה ְכעֵינ ֵי ֲעבִָדים‪ ,‬אֶל י ַד אֲדֹונ ֵיהֶם ְּכעֵינ ֵי ‬ ‫ׂשִ ְפחָה‪ ,‬אֶל י ַד ּגְבְִרּתָּה‪ּ :‬כֵן עֵינ ֵינּו‪ ,‬אֶל י ְהו ָה‬ ‫אֱֹלהֵינּו עַד‪ׂ ,‬שֶ ּי ְ ָחּנ ֵנּו‪.‬‬ ‫ָחּנ ֵנּו י ְהו ָה ָחּנ ֵנּו‪ּ  :‬כִי ַרב‪ׁ ,‬שָ ַבעְנּו בּוז‪.‬‬ ‫ַרּבַת‪ׁ ,‬שָ ְבעָה ּלָּה נַפְׂשֵ נּו‪ַ :‬הּלַעַג הַּׁשַ ֲאנַּנ ִים;‪  ‬‬ ‫הַּבּוז‪ ,‬לגאיונים ( ִלגְאֵי יֹונ ִים)‪.‬‬

"תהילות" קלפי סגולה על מזמורי תהילים  

"תהילות" קלפי סגולה על מזמורי תהילים

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you