__MAIN_TEXT__

Page 1

NIEUWE TASSEN IN ONZE WEB P O H S

Hippe zwarte shoppers

Lever samen met Bont voor Dieren een bijdrage aan het terugdringen van plastic en bestel nu ons opvouwbaar boodschappentasje via de webshop. De tas is in twee uitvoeringen

JAARGANG 28 maart 2016

1

beschikbaar; ‘Make love not fur’ en ‘Ik shop Bontvrij’. De tas kost € 4,95 per stuk en voor twee stuks geldt een speciale aanbie­ ding! Kijk snel in de webshop op onze site of neem contact met ons op.

e 4,95

Spreekbeurt Jong geleerd is oud ge­ daan! Wij vinden voorlich­ ting over bont zo belangrijk, dat we al jaren basis­ schoolleerlingen helpen om hun spreekbeurt te houden over bont. Vorig jaar is ons gratis spreekbeurtpakket 19.000 keer gedownload via de website. Ook heb­ ben meer dan 500 leerlin­ gen extra uitdeelmateriaal bij ons aangevraagd voor de kinderen in hun klas. Een prachtig resultaat!

8

Dierenweetjes Wasbeerhond vs. wasbeer De wasbeerhond lijkt veel op de (onverwante) wasbeer, en kan makkelijk met dit dier ver­ ward worden.

Met name de kop, met het op­ vallende donkere gezichts­ masker, doet sterk aan een wasbeer denken. De wasbeerhond is groter dan de wasbeer, met een kortere, egaal gekleurde staart en heeft kortere oren.

Column Nicole van Gemert

Wasbeer

Wasbeerhond

BONT VOOR DIEREN WIL EEN EIND MAKEN AAN HET DIERENLEED DAT DE BONTINDUSTRIE VEROORZAAKT. WIJ VOEREN ACTIE NAMENS JOU! STICHTING BONT VOOR DIEREN Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA  Amsterdam Tel: 020 676 66 00, e-mail: info@bontvoordieren.nl, website: www.bontvoordieren.nl IBAN: NL11 INGB 0000 0037 99 FOTO’S: Bont voor Dieren, Fur Free Alliance, Ongehoord, Suzan van Gemeren       VORMGEVING EN DRUKWERK: rijser.nl ISSN-NUMMER: 158-8976

Schokkend! Bontkragen van kinder­ jassen vol schadelijk gif STOP de Martelmode!


Column

Voor je ligt het vernieuwde Bontbericht vol artikelen over onze activiteiten van de laatste maanden. Maar we kijken ook vooruit. Naar het nieuwe jaar en de uitdagingen die ons te wachten staan. De rode draad in alle acties, lobby en campagnes is voorlichting: de wereld laten zien welk dierenleed erachter onze mode-accessoires schuilgaat. Deze maand begint de brute Canadese zeehondenjacht weer. De laatste jaren zijn we er steeds van overtuigd dat de jacht bijna ten einde is. Helaas is het nog steeds niet zover. De commerciële zeehondenjacht leidt wereldwijd tot grote publieke verontwaardi­ ging, maar het is ingewikkeld om in te grijpen in een nationale aangelegenheid. We kunnen ons niet zomaar mengen in de nationale politiek of wetgeving. Desondanks hebben veel landen naar aanleiding van de gruwelijke beelden van de jacht actie willen ondernemen om deze praktijken een halt toe te roepen. De jacht op zeehonden is afhankelijk van subsidies en een afzetmarkt voor de zeehondenproducten. Landen kunnen niets doen aan het ge­ brek aan dierenwelzijn in Canada, maar hebben wel het recht om producten te weigeren op basis van publieke verontwaardiging over de herkomst van producten. Door vele importverboden is de zeehon­ denjacht in Canada dan ook flink ingestort. Geen afzetmarkt betekent geen inkomsten en dus een einde aan de zeehondenjacht. We kunnen dus wel degelijk invloed uitoefenen op het wrede beleid van een soevereine staat! En we kunnen het breder trekken: wanneer er geen vraag is, verdwijnt het aanbod vanzelf. Het ef­ fectiefste middel tegen die vreselijke bontkragen van wasbeerhonden uit China, coyotes uit de Ver­ enigde Staten of vossen uit Oost-Europa is simpelweg ze niet kopen. En daar ligt onze taak: Nederland, maar ook de rest van de wereld het vreselijke leed laten zien dat schuilgaat achter bont­ fokkerijen en de zeehondenjacht. Opdat niemand het meer in zijn of haar hoofd haalt met zulk dieren­ leed rond te lopen. Dan zijn fokverboden niet eens meer nodig.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren

Bont voor Dieren gaat illegale nertsenfokkerijen aanpakken In november 2015 werd het nertsenfokverbod weer van kracht na een Hoger Beroep dat de Staat had aangespannen tegen de nertsenfok­ kers. De nertsenfokkers hebben in 2015 echter weer fors uitgebreid. Ook nu de wet weer van kracht is bereiken ons berichten dat nieuwe ver­ gunningen worden aangevraagd. De nertsenfok­ kers zijn inmiddels in cassatie gegaan. Dat kan wel een paar jaar duren. Tot die tijd heeft de staatssecretaris besloten de illegale uitbreidingen niet aan te pakken. Daar laten we het natuurlijk niet bij zitten! We hebben een advocaat in de arm genomen en zijn nu aan het bekijken of we handhaving van illegale nertsenfokkers kunnen aanpakken. 2

In geval van nood zullen we zelf een rechtzaak aanspannen: uitbreidingen of nieuwe nertsenfok­ kerijen zijn eenvoudigweg verboden door de wet en het is onacceptabel dat deze toch toegestaan worden. Wij zien onze juridische procedures dan ook met vertrouwen tegenmoet.

Mart Visser verkozen tot Dom Bontje 2015 ding; hij vond het gebruik van bont niet langer ver­ antwoord. Echter, het afgelopen jaar lieten weer honderden nertsen en vossen het leven voor zijn Haute Torture door middel van anale elektrocutie en vergassing. Mart Visser is vóór zijn no­ minatie op de hoogte ge­ bracht van het dierenleed dat zijn bontgebruik heeft veroorzaakt en dat dit geen verantwoord bont is. Bont voor Dieren heeft geprobeerd hem te overtui­ gen van het dierenleed in zijn collecties, maar he­ laas bleef een reactie uit. Ontwerper Mart Visser is in de verkiezing Dom Bontje, de jaarlijkse publieksverkiezing van Bont voor Dieren, met een nipte overwinning verkozen tot Dom Bontje 2015. Meer dan 20.000 mensen hebben hun stem uitge­ bracht. Visser ontving 24% van de stemmen. Hij was genomineerd voor de oneervolle titel omdat hij vindt dat het gebruik van bont tegenwoordig geen issue meer is. Hij gebruikt helaas dan ook weer volop bont in zijn collecties. In 1996 besloot hij dat hij niet langer bont zou gaan verwerken in zijn kle­

Dierenweetjes Vossen De vos is een opportunist: hij eet bijna alles. Hij kan hard rennen, tot zestig kilometer per uur, alhoewel zes tot der­ tien kilometer per uur de nor­ male snelheid is.

60

Uitslag Dom Bontje 2015 Mart Visser Prinses Beatrix Halina Reijn Winston Gerschtanowitz Anouk Smulders Jan Smit

24 % 23 % 21 % 12 % 10 % 10 %

Eind 2016 zal de verkiezing voor Dom Bontje weer door ons geor­ganiseerd worden: meld gerust een kandidaat bij ons aan!

Eerlijke Verzekeringswijzer legt inves­teringen bloot in bont en exotisch leer De Eerlijke Verzekeringswijzer presenteerde in februari een nieuw onderzoek naar investe­ ringen van verzekeraars in de bontindustrie en exotisch leer. Wat blijkt? De tien grootste levensverzeke­ ringsmaatschappijen in Neder­ land investeren samen voor 1 miljard euro in zes modehuizen die bont en krokodillen- en slan­ genleer verwerken in kleding, tassen en schoenen. Bont voor

Dieren roept iedereen op hun ei­ gen verzekering te checken op het investeringsgedrag om te zien of men onbedoeld in ernstig dierenleed investeert. Het praktijkonderzoek Bont en Exotisch Leer is uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Verze­ keringswijzer, in samenwerking met Bont voor Dieren en op initi­ atief van de Dierenbescherming, door onderzoeksbureau Profundo. 3


Schokkend! Bontkragen van kinderjassen vol schadelijk gif In het rapport komt ook Hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob de Boer aan het woord. Hij maakt zich net als Bont voor Dieren ernstige zor­ gen over de gevolgen voor de gezondheid. Het gifgehalte van de onderzochte kragen was zo hoog dat de jassen wat hem betreft verboden moeten worden.

In januari belandde onze directeur tot twee keer toe in de opnamestudio’s van Kassa om aandacht te vragen voor het gevaar van schadelijke stoffen in bontkragen. Bont voor Dieren lanceerde in samenwerking met het programma Kassa het rapport ‘Giftig Bont’ waarin werd aangetoond dat bontkragen een gevaar vormen voor de gezondheid. Zes bontkragen van kinderjassen werden in het la­ boratorium van het Bremer Umweltinstitut onder­ zocht en de resultaten waren schokkend: alle zes de bontkragen bevatten het kankerverwekkende formaldehyde en hormoonverstorende ethoxylaten. Vijf van de zes bontkragen bevatten veel meer for­ maldehyde dan is toegestaan volgens Nederlandse wetgeving. Bovendien moet een kledingstuk dat meer dan 120 mg/kg formaldehyde bevat een label hebben waarop staat dat het voor gebruik gewassen moet worden. Geen van de onderzochte jassen had zo’n label. Sterker nog, op veel jassen met bontkragen wordt expliciet vermeld dat de kraag eraf moet wor­ den gehaald vóór het wassen!

Een bontkraag van het populaire kledingmerk Ca­ nada Goose bevat 240 mg/kg, een Airforce-kraag 180 mg/kg en een kraag van het merk Versano bevat maar liefst 260 mg/kg formaldehyde. For­ maldehyde kan kankerverwekkend zijn en gebruik van deze stof moet verboden of beperkt worden. Ethoxylaten worden opgenomen via de huid en ko­ men via het bloed in het lichaam terecht, zijn hor­ moonverstorend en bootsen het vrouwelijk hormoon oestrogeen na.

Kledingmerk Versano haalt kinderjassen met bontkraag uit assortiment Naar aanleiding van het rapport ‘Giftig Bont’ heeft Bont voor Dieren contact opgenomen met de kledingmerken om erop aan te dringen dat de onderzochte giftige bontkragen uit de winkels gehaald moeten worden. Eén van de kledingmerken, Versano, gaf aan ge­ schrokken te zijn van de hoeveelheden formal­ dehyde en ethoxylaten die in de bontkragen zijn aangetroffen. Versano heeft daarop besloten de bontkragen van kinderjassen uit het assortiment te halen. Ondanks verschillende pogingen van Bont voor Dieren om Airforce, Canada Goose en Nickelson ook zover te krijgen, krijgen we nul op het rekest. Wat betekent dit? Bontkragen zijn nog altijd overal in Nederland te koop, voor vol­ wassenen en voor kinderen! Producenten ver­ 4

melden dikwijls niet dat er echt bont in de kraag zit, en al helemaal niet dat er schadelijke chemi­ caliën in verwerkt zijn. Naar aanleiding van ons onderzoek heeft Versano actie ondernomen, maar wij gaan door tot alle merken hun verant­ woordelijkheid nemen en alle kragen uit de win­ kel halen, voor jong en oud! Naar aanleiding van onze campagne en de be­ zorgdheid van onze volgers, hebben ook onze partnerorganisaties van de Fur Free Alliance be­ sloten om onderzoek te gaan doen. In de ko­ mende maanden worden er in heel Europa bontkragen uit de rekken geplukt, onderzocht en uitgeplozen. Als de regeringen het niet doen, doen wij het; consumenten in heel Europa moe­ ten weten hoe schadelijk bontkragen zijn!

Partnerorganisaties van de Fur Free Alliance heb­ ben dezelfde onderzoeken gedaan in allerlei Euro­ pese landen met dezelfde resultaten; gif in de bontkragen en geen woord erover in de labels. In Italië zijn de betreffende jassen uit de markt ge­ haald, een hoognodige maatregel om consumen­ ten te beschermen en een duidelijk signaal naar de kledingindustrie. Dat willen wij ook hier zien gebeu­ ren in Nederland. Helaas heeft Nederland hier nog geen actie ondernomen. Naar aanleiding van ons rapport hebben D66, SP en Partij van de Dieren wel de staatssecretaris op het matje geroepen. Het dierenleed achter de bontkraag is wat Bont voor Dieren betreft al reden genoeg om geen bont te willen dragen. Nu ze ook nog giftig blijken te zijn hoopt Bont voor Dieren dat de laatste twijfelaars over de streep worden getrokken. Meer weten? Op onze website is een uitgebreid vraag en antwoord opgenomen. Ook is het rapport daar te vinden of op te vragen bij ons kantoor.

Stop de Martelmode! ‘Stop de martelmode!’ Bont voor Dieren is samen met Roorda Reclamebureau gestart met een nieuwe campagne voor een bontvrij Nederland. Roorda Reclamebureau heeft veel ervaring met voorlichtingscampagnes voor diverse stichtingen in Nederland en heeft Bont voor Dieren gratis haar hulp aangeboden. De start van de campagne was een pre-roll cam­ pagne die werd ingezet richting online modeshop­ pers. Een pre-roll is een kort reclamefilmpje dat afgedraaid wordt voordat iemand een programma gaat kijken op internet. Deze kijkers werden in de pre-roll op een verrassende manier geconfronteerd met de ruime keuze aan bontvrije kledingmerken en werden opgeroepen om Bont voor Dieren te steunen. De pre-roll werd samen met Spark en studenten van de HKU ontwikkeld en geproduceerd. Spark is een initiatief van In Case of Fire om startende film­ makers op weg te helpen en een brug te slaan tus­ sen de filmopleidingen/academies en creatieve­lingen die middenin het vak staan. Ook deze productie werd gratis voor ons gedaan. Roorda directeur Joeri Jansen: ‘Zo sloegen we twee vliegen in één klap. We boden de studenten de kans om kennis te maken met de praktijk en Bont voor Dieren kreeg kosteloos een voorlich­ tingsfilm geproduceerd. De studenten hebben we in het gehele proces betrokken. Van briefing tot eindproduct. Naast Roorda en de studenten werk­ ten alle andere partners, modellen en Georgina Verbaan ook kosteloos mee.’ Bont voor Dieren heeft geïnvesteerd om het filmpje door heel Neder­ land online uit te zetten. Het filmpje is daardoor meer dan 240.000 keer bekeken en was zeer suc­ cesvol. 5


Internationale samenwerking Belgisch nertsenfokverbod dichterbij dan ooit Groot nieuws uit België: de Belgische meerderheidspartij CD&V wil alle nertsenfokke­ rijen direct sluiten. Daarmee is er een meerderheid in het Parlement voor een einde aan de bontproductie. Vlaanderen telt op het mo­ ment 17 nertsfokkerijen die jaarlijks ongeveer 200.000 nertsen doden. In Wallonië en Brussel zijn nertsenfokkerijen sinds vorig jaar verboden, maar de nertsenfokkerijen lig­ gen allen in Vlaanderen. Bont voor Dieren en haar zusterorganisatie GAIA uit België werken al jarenlang samen om in beide landen een verbod voor elkaar te krijgen op de productie van bont. Bont voor Dieren verzendt op zeer korte termijn een brief naar de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Hierin wordt aangedrongen op een onmiddellijk verbod van de nertsenfokkerijen in plaats van het hanteren van een afbouwperiode, waar­ door de nertsenfokkers hun activiteiten nog 15 tot 20 jaar kunnen voortzetten.

6

Het Europees Parlement praat over een verbod op hondenleer. Hondenleer wordt op gruwelijke wijze ver­ kregen in China. Helaas is het, net als bij het verbod op hondenbont, heel moeilijk om vast te stellen van welk dier het bont of leer afkomstig is. Daarom dringen wij ook aan op goede labeling. De veilig­ ste en diervriendelijkste optie is natuurlijk om helemaal geen bont of leer te kopen! Meer info over het gebruik van dierlijke materialen in kle­ ding is te vinden op onze website.

Het Britse luxe-modewaren­ huis Harvey Nichols komt helaas terug op een eerder besluit geen bont meer te verkopen. Bont voor Dieren helpt haar Engelse vrienden van Respect for Animals om Harvey Nichols weer bontvrij te krijgen en roept iedereen op de petitie te te­ kenen.

Voordelig schenken Onze Poolse collega’s van dierenwelzijnsorganisatie Otwarte Klatki hebben undercover beelden vrijgege­ ven, waarin te zien is dat vossen op gruwelijke en ille­ gale wijze worden gedood op bontfokkerijen in Polen. Mede hierom hebben al meer dan 60.000 Polen een petitie ondertekend, waar­ mee zij de regering oproepen om maatregelen te nemen tegen de illegale praktijken van de ‘bontboeren’: fingers crossed!

Hans en Grietje, twee jonge vosjes die door onze Poolse collega’s werden gered uit een bontfokkerij, genieten volop van hun nieuwe speelgoed en vrijheid! Tijdens een inspectie eind vorig jaar bleken de vos­ jes, beide nog geen drie maanden oud, ernstig ziek te zijn en ledematen te missen. Volgens de Poolse wet mag elke particulier dieren in beslag nemen als ze mishandeld worden: dat zou Nederland ook moeten vastleggen!

Animal Rights in België maakte undercoverbeelden van de gru­ welijke omstandigheden waarin nertsen moeten leven. De vrese­ lijke beelden laten zien dat het absolute onzin is dat nertsen in België en Nederland het beter hebben dan in andere (Oost-Euro­ pese) landen. De beelden maakten veel commotie los en hebben geleid tot een meerderheid in het parlement voor een nertsenfok­ verbod. Wordt vervolgd!

Wist je dat je ons werk structureel kunt steunen via een akte? Hierdoor kan Bont voor Dieren ook op de lange termijn campagnes opzetten en uitvoeren. Giften die worden vastgelegd via een akte zijn altijd aftrekbaar. Notariële akte De notariële akte wordt vastge­ legd voor een periode van mini­ maal vijf jaar. In deze akte staat dat er een jaarlijks vast bedrag aan Bont voor Dieren wordt ge­ schonken. Het opmaken van een notariële akte is heel eenvoudig. Via onze website kan een formulier wor­ den gedownload en ingevuld. Bont voor Dieren neemt de no­ tariskosten op zich bij een mini­

mumschenking van €150, -. Na het invullen van het formulier ontvang je direct per e-mail een volmacht ter ondertekening en een conceptakte. Zodra de vol­ macht onder­tekend is en met een kopie van je legitimatiebewijs is opgestuurd, maakt de notaris een akte op. Onderhandse akte Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk om een schenking op te stellen zonder een akte op te maken bij de notaris. Deze over­ eenkomst ‘periodieke gift in geld‘ kan via onze website wor­ den gedownload. Deze akte geldt voor een periode van mini­ maal vijf jaar met een vast be­ drag per jaar.

Belastingvoordeel De gift is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Afhan­ kelijk van het inkomen en leeftijd ontvangt men een bepaald per­ centage van het jaarlijkse uitge­ keerde bedrag terug van de Belastingdienst. Via de schenkcalculator kan je berekenen wat het fiscale voor­ deel is als je (onderhands) wilt schenken. Elke schenking is persoonlijk en het is belangrijk dat de schen­ king correct wordt afgehandeld. Bel hiervoor met onze relatie­ beheerder Marjolijn Veenstra via 020 676 66 00 of stuur een e-mail naar info@bontvoordieren.nl.

Voorbeeld Belastingtarief 2016 40,40% (tot 65 jaar) 52% (tot 65 jaar) Jaarlijkse gift € 200,00 € 200,00 Aftrekbaar € 80,80 € 104,00

Geslaagde gastles op het Wellant College in Rijswijk Leerlingen Vanity en Mike van het Wellant College in Rijswijk vroegen bij Bont voor Dieren een gastles aan voor hun themaweek. Ze hadden bont als thema gekozen om de leerlingen in hun klas voor te lichten over het dierenleed achter bont.

de bontindustrie. Wil jij ook een gastles organise­ ren? Vraag deze dan aan via onze website.

Tijdens de gastles werd er uitleg gegeven over de verschillende bontkragen en de dieren waarvan deze gemaakt zijn. Alle leerlingen hebben vol interesse de gastles gevolgd en velen gaven aan dat ze niet wisten dat er zoveel dieren lijden in 7

Profile for Bont voor Dieren

Bontbericht maart 2016  

Bontbericht maart 2016  

Advertisement