{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

De Bont voor Dieren donatiebox Daarom hebben wij vanaf nu donatieboxen die wij gratis beschikbaar stellen. De donatie­ box kan worden ingezet op het werk of school maar ook feeste­ lijke gebeurtenissen.

Bont voor Dieren is een kleine stichting die 100% afhankelijk is van donateurs. Wij hebben het geld hard nodig om onze campagnes te voeren.

Op verjaardagen, huwelijken of ju­ bilea is het gebruikelijk om iets te geven. U kunt in plaats van ca­ deaus uw vrienden, familie en col­ lega’s vragen een gift voor de dieren te doen. Met onze donatie­ box kunnen zij ook hun steentje bijdragen aan onze strijd voor een bontvrij Nederland.

1

Wij willen onze bontvrije bood­ schap heel graag, naast onze acties op straat, ook op deze ma­ nier verspreiden. Iedereen zou moeten weten welk dierenleed achter een bontkraag zit. Wij heb­ ben beeldmateriaal van de dieren die slachtoffer zijn van de bontin­ dustrie zoals wasbeerhonden, vos­ sen, coyotes en konijnen die wij met de donatiebox meesturen. Voor meer informatie over de donatieboxen, kunt u contact opnemen met Bont voor Dieren.

Wordt vrijwilliger

voor gastlessen

Bijna iedere week geven vrijwilligers van Bont voor Dieren gastlessen op scholen. Onlangs gaven we vier gastlessen op het Jan des Bouvrie College waar studenten worden op­ geleid tot filiaalmanager, manager of verkoop­specialist. Bijna de helft van de studenten droeg een bontkraag van coyote of wasbeerhond. Na onze voorlichting gaven veel studenten aan geen bont meer te zullen kopen. Na een gastles van Bont voor Dieren besloot Joost, stu­ dent van het Jan des Bouvrie College, om de bontkraag van zijn jas te verwijderen en aan ons te doneren. Bont voor Dieren zal de bontkraag gebruiken als voorlichtingsmate­ riaal tijdens onze gastlessen.

Bedankt Joost!! Bont voor dieren wil een eind maken aan het dierenleed dat de bontindustrie veroorzaakt. Steun ons daarbij. STICHTING BONT VOOR DIEREN: Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA  Amsterdam, Tel: 020 676 66 00, info@bontvoordieren.nl, Rekeningnummer 3799, IBAN: NL11INGB0000003799 FOTO’s: Bont voor Dieren, ACTAsia, GAIA VORMGEVING EN DRUKWERK: www.rijser.nl ISSN-NUMMER: 158-8976

4 

Jaargang 26 03-2014

Nieuw uit hets buiten land -

Italië stapje dichter bij nertsenfokverbod Goed nieuws uit Lombardije, Noord-Italië! Het fokken en doden van dieren enkel voor hun vacht in de regio Lombardije (met meer dan 60 gemeenten) is verboden. Het aangenomen wetsvoorstel is een initiatief van burgemeester Paolo Riccaboni van het dorp Spino d’Adda. Een recente enquête wees uit dat het aantal Italianen dat voorstan­ der is van een verbod op de bont­

fokkerij gestegen is tot maar liefst 85,5%. Onze Italiaanse partneror­ ganisatie LAV voert nu actie voor een nationaal verbod op de bont­ fokkerij en wij helpen ze daarbij! Ook in België zijn de ontwikkelin­ gen in volle gang en helpen wij dierenbeschermingsorganisatie GAIA waar we kunnen. Onlangs nog is onze mascotte Nina de Nerts nog mee actie gaan voeren in België!

Nina in actie in België.

1


Red de wasbeerhonden in China Wat kunt u nog

Het overgrote deel van de wasbeerhonden die eindigen als bontkraag wordt gefokt in China. Onder verschrikkelijke omstandig­ heden leven en sterven miljoenen dieren voor de bontindustrie.

Bont voor Dieren vraagt aandacht voor dit verborgen dierenleed door voorlichting en campagnes. Maar we doen meer! Samen met de Fur Free Alliance ondersteunen wij campagnes in China zelf, ge­ lukkig met steeds vaker resultaat. Deze maand protesteerde onze partnerorgansiatie ACTAsia sa­ men met honderden vrijwilligers tegen het gebruik van bont in Chi­ na. De demonstratie vond plaats tijdens de openingsceremonie van de Hong Kong International Fur Fair. De demonstranten deelden

folders uit aan de bezoekers van de beurs en aan reizigers op de metrostations. Ook waren de de­ monstranten aanwezig op het beursterrein om te protesteren. Het protest werd goed ontvangen door de Chinese media; o.a. de be­ kende radiozender Hong Kong Ap­ ple Daily deed verslag van de demonstratie. De affiches en fol­ ders werden mede gesponsord door Bont voor Dieren.

Werken aan het einde van bontfokkerijen In 2013 werd het Nederlandse nertsenfokverbod ingesteld, helaas met een overgangsperiode tot 2024. Tot die tijd zit Bont voor Dieren echter niet stil. Waar mogelijk proberen we uitbreidingen en verplaatsingen van nertsenfokkerijen te verhinderen. Maar dat is niet alles wat we doen.

daar in volle gang. De Milieumi­ nister van Estland heeft een nert­ senfokverbod ingediend bij het parlement. Helaas zijn de politici en de Minister tot nu toe enkel be­ reid het fokken van nertsen te ver­ bieden, maar niet het fokken van vossen en chinchilla’s. Werk aan de winkel voor ons dus.

Ons uiteindelijke streven is een verbod op alle bontfokkerijen, in ieder geval in Europa. Om dit te bereiken lobbyen we hard in het Europese Parlement en helpen we dierenbeschermingsorganisaties in landen waar de bontfokkerijen ter discussie staan. De afgelopen maanden waren we daarom in Est­ land en Letland. De ontwikkelin­ gen rondom de bontfokkerijen zijn

Samen met onze Estlandse colle­ ga’s organiseerden we een succes­ volle conferentie. De directeur van Bont voor Dieren gaf een presen­ tatie over de vreselijke waarheid achter de bontindustrie. Na afloop werd door ons beloofd om alles te doen wat in onze macht ligt om het fokken van dieren enkel voor hun bontje te laten verbieden.

2 

Na Estland ging de reis verder naar Riga in Letland. In Letland is de politiek nog helemaal niet bezig met bontfokkerijen. Er is wel al door onze partnerorganisatie een burgerinitiatief ingediend om de bontfokkerijen te verbieden. Maar liefst 10.000 handtekeningen zijn er inmiddels opgehaald! De Letse dierenorganisaties hebben daar­ om besloten de handen ineen te slaan om samen te werken aan een grote publiekscampagne. Zij hebben echter geen financiële middelen om op te boksen tegen de -ook daar machtige- bontindus­ trie. Daarom gaf Bont voor Dieren een presentatie met de successen van Bont voor Dieren en hebben we laten zien hoe wij onze cam­ pagnes aanpakken.

meer doen om de dieren te helpen?

Een hogere gift zonder dat u meer betaalt Sinds 2014 is het niet meer nodig om een overeenkomst voor periodieke giften vast te leggen bij een notaris. Met de komst van de onderhandse schenkingsovereen­ komst van de belastingdienst kunt u dit binnen een handomdraai regelen en zo optimaal profiteren van de fiscale voordelen. De gift in deze overeenkomst is altijd aftrekbaar, er geldt geen mi­ nimum drempel en er is ook geen maximum gesteld aan de aftrek­ baarheid van de gift. Het fiscale voordeel ligt dus al snel tussen de 42% en 52%

De onderhandse schenkingsover­ eenkomst geldt voor een periode van minimaal 5 jaar waarin u aan­ geeft welk vast bedrag u per jaar overmaakt. Op de website van Bont voor Dieren kunt u een onderhandse schenkings­overeenkomst downloa­ den. U kunt ook een e-mail sturen of bellen naar Bont voor Dieren. Voorbeeld: U schenkt 100 euro, afhankelijk van uw aftrek betaalt u slechts 58 of 48 euro

Om onze achterban nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn we een SMS nummer voor donaties gestart. Door BONTVRIJ naar 4333 te sms-en doneert u eenmalig 3 euro. Dit bedrag gaat direct naar de campagne voor een Bontvrij Nederland.

SMS Bontvrij!

Bont voor Dieren volgt de SMS gedragscode en zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Laatste rustplaats voor de dieren Bont voor Dieren zamelt bont in om te gebruiken tijdens voor­ lichting op scholen, maar u kunt vanaf nu ook bont bij ons inleveren om te laten cremeren. Want wat is er eigenlijk mooier, dan de slachtoffers van de bontin­ dustrie een laatste rustplaats te geven en de vachten terug te schenken aan de natuur? Aan het einde van deze zomer zullen wij door middel van een waardige ce­ remonie en crematie op een res­ pectvolle manier afscheid nemen van de dieren die zijn gestorvenen voor een mode-item. De as zal worden uitgestrooid en worden te­ rug geschonken aan de natuur. Ook u bent dan welkom om de ceremonie bij te wonen. Wilt u bont inleveren? Dat kan! Laat ons dan wel duidelijk weten voor welk doel u het bont inlevert; voorlichting of crematie.

3

Profile for Bont voor Dieren

Bontbericht maart 2014  

Bontbericht maart 2014  

Advertisement