{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Jaargang 23 12-2011

4

Campagne

Bontvrij Nederland BONTKRAGEN ECHT OF NEP? Bontvrijlijst

Nieuwe winkels

Dom Bontje 2011

Stem nu!


VAN DE VOORZITTER Vol enthousiasme doe ik mee met het grootschalige offensief van Bont voor Dieren voor een Bont­ vrij Nederland. Als voorzitter ben ik er trots op dat het team van Bont voor Dieren al zoveel bereikt heeft met haar campagne in een korte tijd. Er is veel publiciteit behaald en er zijn veel mensen bereikt, mede door de Bekende Nederlanders die hebben aange­ boden om te helpen en de vele enthousiaste vrijwilligers. Ik reken erop dat ook u de petitie voor een bontvrij Nederland getekend hebt. Niet? Doe dat dan vandaag nog! Verder zal het u wellicht niet ontgaan zijn dat onze verkiezing van Dom Bontje 2011 ook weer gelanceerd is, met dit jaar: De Diva’s draaien door: Patty, Tatjana en Patricia, de cast van Oh Oh

INHOUD

Cherso, Natasja Froger, Maik de Boer, Het Nederlands Bont Insti­ tuut en Sylvie van der Vaart. Er wordt al volop gestemd via onze site en elk jaar is het weer span­ nend om te kijken wie er uiteinde­ lijk Dom Bontje 2011 gaat worden. De afgelopen maanden hebben al veel mensen gereageerd op onze acties, maar we zijn er nog lang niet. Het lijkt wel of er dit jaar nog meer mensen bont dragen en er vele winkels mee vol liggen. Dit kan toch echt niet! Daarom heeft Bont voor Dieren meer donateurs en vrijwilligers nodig om nog meer acties uit te voeren! Help ons mee, met u samen moet het toch gaan lukken om Neder­ land te bevrijden van al dit bont? Alvast hartelijk bedankt!

Ik wens u alvast fijne feestdagen, een bontvrij 2012 en veel gezond­ heid en geluk in het nieuwe jaar!

Drs. Maurits Kuipers Voorzitter Bont voor Dieren

ps: Is het u ook opgevallen dat het Bontbericht een nieuwe vorm heeft? Dat klopt, meer mooie pagina’s voor minder geld. Zo houden we meer geld over voor onze campagnes. Veel leesplezier!

Colofon BONT VOOR DIEREN wil mensen bewust maken van het dierenleed achter bont. Wij vragen consumenten om geen bont te kopen of te dragen; modeontwerpers om geen bont te gebruiken; winkeliers om geen bont te verkopen en politici om wettelijke maatregelen te nemen tegen de bontindus­

trie. ONZE DOELEN proberen wij te bereiken door voorlichting, educatie, campagnes, juridische procedures en een sterke politieke lobby. DIERENLEED KENT GEEN GRENZEN Daarom is Bont voor Dieren actief in de Fur Free Alliance, een internationale coalitie tegen bont. Ons uitgangspunt hierbij is ‘When you stop bying, the animals stop dying’: als er wereldwijd geen bont meer wordt verhan­ deld, dan komt er een einde aan het leed van deze dieren. WIJ ZOEKEN BONTGENOTEN U kunt Bont voor Dieren steunen door donateur te worden. Als donateur ontvangt u het Bontbericht en tussentijdse informatie over onze campagnes. Uw donatie kunt u overmaken op giro 3799 t.n.v. Bont voor Dieren o.v.v. ‘Nieuwe dona­ teur’. Bij voorbaat dank! Bont voor Dieren is in het bezit van het CBF-KEUR VOOR GOEDE DOELEN Dit keurmerk wordt

2 

verstrekt door het Centraal Bureau Fondsen­werving en garandeert een verant­ woorde fondsenwerving en -besteding. BONTBERICHT TEKST: Nicole van Gemert, Femke Zandberg, Maurits Kuipers. EINDREDACTIE: Femke Zandberg. FOTO’S: Bont voor Dieren, Joop van Tellingen, Simon Bosch en Marjolijn Veenstra VORMGEVING, OPMAAK EN DRUKWERK: Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl ISSN-nummer: 158-8976. STICHTING BONT VOOR DIEREN: Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA  Amsterdam Tel: 020 676 66 00, info@bontvoordieren.nl Rekeningnummer 3799

6 7 9 10 12 10

Nertsen­ fokverbod Campagne gaat door

Jaarverslag Online verkrijgbaar

Vijf vragen aan

Jojanneke van der Veer Offensief

Bontvrij Nederland Alles over

Bontkragen

6

7

2 Van de voorzitter 4 Column Nicole van Gemert 5 In het nieuws 6 Stand van zaken nertsenfokverbod 7 Jaarverslag 2010 8 Verkiezing Dom Bontje 9 Jojanneke van der Veer 10 Offensief bontvrij Nederland 12 Een bontkraag, wat is dat eigenlijk? 13 Doe de bonttest! 14 Bontvrijlijst 14 Macintosch bontvrij 15 Wat kunt u doen? 15 Help de dieren 16 SIT ontwerpt tas 16 Webwinkel

9 12

10 3


Nicole van Gemert Directeur Bont voor Dieren

Een bontvrij Nederland, kan dat? Bont voor Dieren ging in oktober van start met een groot offensief voor een bontvrij Nederland in vijf jaar. Behalve steunbetuigingen door het ophangen van posters, het plakken van stickers en het verzamelen van handtekeningen worden in het hele land stoepen voor winkels die bont verkopen schoongespoten met de leus: “Alleen beesten dragen bont”. Is Bont voor Dieren nu haar gevoel voor realiteit verloren? Hoe komen wij erbij dat een bontvrij Neder­ land mogelijk is? Het antwoord is simpel en tegelijkertijd veelomvat­ tend: er is veel voor nodig, maar er

4 

is ook al ontzettend veel gebeurd op de route naar een samenleving zonder het dierenleed dat de productie van bont veroorzaakt. Allereerst de productie van bont. Groot-Brittannië, Kroatië en Oostenrijk hebben al een algeheel verbod op de productie van bont, Nederland is er bijna. De vossenen chinchillafokkerijen zijn bij ons in 2008 gesloten. Momenteel ligt een wettelijk verbod op de nert­ senhouderij te wachten op afron­ ding in de Eerste en Tweede Kamer. De parlementariërs zijn het er al over eens dat het houden van nertsen enkel en alleen voor hun vacht ethisch gezien onaccep­ tabel is, de discussie gaat nog over de compensatie van de nertsen­ houders. Wanneer de wet aange­ nomen is, zal de productie van bont overal in Nederland verboden zijn. Dat is de eerste stap. Dan stap twee: de import van bont. Europa heeft inmiddels een importverbod op honden- en kattenbont en op zeehondenbont. Het verbod op bont afkomstig van dieren die gevangen zijn met wrede wildklemmen ligt ter besluitvorming voor. In Nederland heeft het parlement een import­ verbod op vossen- en chinchil­ labont aangenomen, het wachten is op Europese regels. De volgende logische stap is het totale verbod op de import van ál het bont waarvan de productie in Neder­ land verboden is. Het is toch te gek voor woorden dat we het er allemaal over eens zijn dat het anaal elektrocuteren en soms zelfs levend villen van wasbeerhonden in China wreed en weerzinwek­ kend is, maar dat importeren van de vachten van deze dieren geen probleem is! Stap drie: de verkoop van bont. Een groot probleem daarbij is de handhaving. Het is door de douane moeilijk te zien of geïm­

porteerde jassen echt of nepbont bevatten en al helemaal van welk dier het bont afkomstig is. Strenge handhaving is belangrijk, maar dan moet de douane wel een handje geholpen worden. Gelukkig heeft het Europese Parle­ ment dit jaar een labelplicht inge­ steld. Vanaf 2013 moeten leveranciers verplicht op hun kledingstuk met bont een label zetten dat benoemd of er dierlijke producten in zitten. Liever hadden we gezien dat er ook nog op zou staan hoeveel wasbeerhonden of vossen erin verwerkt zijn, maar het is een eerste stap. Tenslotte de vierde en laatste stap: de houding van consumenten ten opzichte van het kopen van bont. Vorig jaar hield het programma Radar een enquête onder 62.000 mensen van een testpanel waarin 85% zich uitsprak tegen bont. Het probleem zit hem in die minder­ heid, waarbij blijkt dat er op het terrein van voorlichting nog veel te winnen valt. Uit dezelfde peiling van Radar bleek bijvoorbeeld dat meer dan 80% van de respon­ denten dacht dat een jas met echt bont meer dan 100 euro kost. Dat geldt misschien voor jassen van nertsenbont of stola’s van vossen, maar niet voor het overgrote deel van de bontkragen die de markt momenteel overspoelen. Het is de taak van dierenbeschermingsorga­ nisaties om te laten zien waar bont vandaan komt en welk gruwe­ lijk dierenleed eraan vooraf gaat.

IN HET NIEUWS

Metro editie Amsterdam, 07-09-2011

Sevendays, 11-11-2011 Nieuwe Oogst Editie Noord / Noord Nederland, 29-04-2011

Hart voor Dieren, 31-12-11

COLUMN

Viva, 17-03-2011

Afgelopen zomer heeft de gemeen­ teraad van West Hollywood de stad bontvrij verklaard. Het stads­ bestuur stemde unaniem in met het verbod op de verkoop van bont. West Hollywood is welis­ waar een heel klein begin, maar laat wel zien dat als de wil er is, de weg er ook komt. Een bontvrij Nederland? Het kan!

5


Het heeft even geduurd, maar het jaarverslag 2010 staat online JAARVERSLAG 2010 BONT VOOR DIEREN

Namibische zeehondenjagers We deden een gruwelijke vondst van dui­zenden was­­beer­h onden­ vellen langs de snelweg. Dit zullen we niet snel meer vergeten! De gevonden wasbeerhondenvellen

de p o d derij o b r Ve senhou nd a nert Nederl stap in r een j i wee ichterb d Het verbod op de nertsenhouderij in Nederland, zoals voorgesteld in een initiatiefwet van de SP en de PvdA, is weer een stap dichterbij. Een novelle – een aanvullend wetsvoorstel op de wet die al bij de Eerste Kamer ligt – is toegestuurd aan de Raad van State voor advies en dus klaar voor behandeling in de Eerste en Tweede Kamer. Volgens SP-Tweede Kamerlid Henk

6 

De campagne gaat door: teken onze petitie voor een nertsenfokverbod van Gerven is het bekrachtigen van de initiatiefwet door de Eerste Kamer hard nodig: ‘Het opsluiten van deze waterroofdieren in kleine hokken en het doden van deze dieren enkel voor bont is ethisch onaanvaardbaar. Het wordt hoog tijd dat hier een einde aan wordt gemaakt.’ De novelle voorziet in extra maatregelen die noodzake­ lijk zijn om steun te verzekeren in de Eerste Kamer. Zo treft de novelle een regeling voor die enkele nertsenhouder die tussen wal en schip zou kunnen vallen en onverhoopt in de knel komt met zijn pensioenvoorziening. Een verdere tegemoetkoming behelst

een sloopregeling voor oude nert­ senschuren, die straks hun functie verliezen. Bont voor Dieren direc­ teur Nicole van Gemert is optimis­ tisch over de behandeling van het wetsvoorstel: ‘Er ligt een goede compensatie voor de nertsenhou­ ders op tafel, dus er is geen enkele goede reden meer om 5 miljoen nertsen per jaar te vergassen voor hun bontje. Nu maar hopen dat het parlement doorpakt met de behandeling van de wet.”

Ook op het gebied van mode heeft Bont voor Dieren in 2010 het nodige gedaan. In januari hebben we actie gevoerd met onder andere actrices Georgina Verbaan en Sanne Vogel en DJ Wannabe a Star. De aanleiding hiervoor was een bontmodeshow, georganiseerd door het Nederlands Bontinstituut.

Jaarverslag 2010

2010 Was een bewogen jaar voor Bont voor Dieren. Er is intensief campagne gevoerd op verschillende onderwerpen. Erg belangrijk was de nertsencampagne. Bont voor Dieren heeft veel gelobbyd voor een nertsen­fokverbod, een brandbrief in het dagblad Metro geplaatst en is een e-mailactie gestart. In de zomer is er weer een filmploeg naar Namibië vertrokken om aldaar de zeehondenjacht vast te leggen. Ook hebben we campagne gevoerd om aandacht te vragen voor deze verschrikkelijke jacht.

Bont voor Dieren in actie bij bontmodeshow

Wilt u meer weten over de activiteiten van Bont voor Dieren in 2010? Kijk dan in het jaarverslag. Het is voor iedereen te downloaden op bontvoordieren.nl. Liever een papieren versie? Bel naar Bont voor Dieren en we sturen u er eentje op. 7


We zijn weer met onze jaarlijkse verkiezing van het Domme Bontje 2011 gestart. Iedereen kan stemmen op bekende Nederlanders of organisaties die bont hebben gedragen of zich er positief over uitlieten. Zoals stylist Maik de Boer, die al eerder genomi­ neerd was en afgelopen jaar gezien werd met een dode vos om zijn nek. Ook presentatrice Sylvie van der Vaart wordt het hele jaar door met bont gezien. De diva’s Patricia Paay, Patty Brard en Tatjana Simic draaien door met hun kleding vol dierenleed. De Hagenezen die bekend zijn van het populaire programma ‘Oh Oh Cherso’ en ‘Oh Oh Tirol’ worden gesponsord met jassen van het merk Nickelson en zijn dus als complete groep genomineerd. Tijdens de opnames van het programma Bonje met de Buren werd Natasja diverse malen gespot met een jas met echt bont: reden haar ook te nomineren. De laatste nominatie is voor het Nederlands Bont Instituut. Niet alleen promoten zij de verkoop van bont in Nederland, zij zijn ook nog eens zover gegaan om modellen in te huren om voor het recht op bont te demonstreren: gekker moet het toch niet worden? De stembus sluit op 31 december. We hopen op zoveel mogelijk stemmen! Stemmen kan tot 31 december op www.bontkragen.nl/dom-bontje

Van links naar rechts, van boven naar onder: Patricia Paay, Patty Brard, Natasja Froger, Tatjana Simic

8 

Vijf vragen aan: Jojanneke van der Veer In de nacht krijgt Jojanneke van der Veer alle voetjes van de vloer als DJ Wannabeastar, maar overdag zet de mooie muse van bontvrije ontwerper Bas Kosters zich in voor een mode wereld zonder bont. 1) Wat vind je zo erg aan bont? Ik vind het echt idioot dat wij als mens zogenaamd zo door ontwik­ keld zijn en ondertussen dieren nog steeds behandelen als goederen. Bont is daarin toch echt één van de meest smerigste indus­ trieën. Deze mensen hebben echt geen respect voor dier, milieu en de natuur. Als we iets niet meer nodig hebben en kunnen missen als kiespijn dan staat bont glans­ rijk op nummer één. Weg ermee! En ja, ik ben vegetariër en koop ook geen leer meer. 2) Hoe ben je in contact gekomen met Bont voor Dieren? Ik hoorde op de Elle Style Awards in januari 2010 dat er een bont Award show zou plaatsvinden op een geheime locatie. Ik heb me aangemeld voor die show en onmiddellijk Bont voor Dieren gebeld en samen een protestactie opgezet voor de deur van die lelijke mensen. 3) Wat hebben jullie zoal gedaan samen? Ik heb samen met collega dj Femke Dekker Fur Free opgezet voor Bont voor Dieren. Hiermee proberen we mode op een dier­ vriendelijke manier te exposeren met behulp van onze bevriende bontvrije modeontwerpers, waar­ onder ook mijn beste vriend Bas Kosters. Dus de schoonheid van mode laten zien en de kunst van het creëren zonder dierenleed. Geen nare beelden, maar juist

©Simon Bosch

Wie wordt het Domste Bontje van 2011?

Jojanneke van der Veer mooie creaties waar wel over na wordt gedacht. In januari 2011 hebben we dan ook een prachtige expo georganiseerd in Amsterdam en afgelopen Fashion week een mooie fototentoonstelling. Daar­ naast doe ik erg graag mee met acties en heb dan ook mee geholpen om de straat schoon te spuiten met de tekst “Alleen beesten dragen bont” op de stoep van bontwinkels. 4) Hoe wordt er door de Nederlandse ontwerpers op Fur Free en Bont voor Dieren gereageerd? Heel goed en er zijn ook ontwer­

pers die graag actief mee willen doen. Er zijn ook al veel mode­ ketens en merken die bontvrij willen gaan. 5) Wat zijn jullie toekomstplannen? We willen Fur Free verder door­ zetten en graag meer mode ontwerpers en industrieën gaan betrekken. Op die manier kunnen we de bontindustrie laten zien dat ze ons niet kunnen negeren: Nederland moet over vijf jaar bontvrij kunnen zijn! Meer info over Fur Free vind je op furfreefashion.net

9


Bont

sland

dget Maa

ie met Bri

n in act voor Diere

Offensief bontvrij Nederland Tweede Kamerleden voeren actie met Bont voor Dieren

10 

Het kan haast niemand ontgaan zijn: Bont voor Dieren is een campagne voor een bontvrij Nederland gestart. Via een online petitie, het verzamelen van handte­ keningen op straat en met nieuwsbe­ richten proberen we zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Bekende Nederlanders, politici, kranten en TV programma’s hebben inmiddels aan­­ dacht besteed aan de strijd tegen het dierenleed achter de bontkraag. Er zijn

verschillende publieksacties georgani­ seerd waaronder het schoonspuiten van de straten met graffiti. Gelukkig komen er naast handtekeningen ook nieuwe dona­ teurs binnen bij Bont voor Dieren. Dat is hard nodig, om straks aan de politiek en de bontindustrie te laten zien dat ze niet om ons heen kunnen. Een bontvrij Nederland, waarin niet alleen de productie van bont verboden is maar ook de import en verkoop, moet mogelijk zijn!

11


Een bontkraag, wat is dat eigenlijk?

Weet je niet zeker of een bontkraag van echt of nepbont is? Doe de bonttest!

De straten worden momenteel helaas overstelpt met bontkragen. Bont voor Dieren maakt zich zorgen over de onwetendheid, met name bij jongeren, van het enorme dierenleed dat achter bontkragen schuilgaat. Vandaar dat we in dit bontbericht aandacht willen besteden aan de herkomst van bont. Voorlichting is noodzakelijk op weg naar een bontvrije samenleving!

Wrijf het bont tussen je duim en wijsvinger. Echt bont voelt glad en zacht aan. Nepbont voelt stroef aan, een beetje plakkerig zelfs.

Wasbeerhond:

Wasbeerhonden zijn iets groter dan wasberen en hebben een geelbruinige vacht. De dieren leven vooral in bossen vlakbij water. De wasbeerhond is trouw aan zijn partner en leeft met zijn familie in een hol. Wasbeerhondenbont wordt meestal verkocht onder de naam Finn Raccoon. In Aziatische landen zoals China worden wasbeerhonden speciaal voor het bont gefokt. Na een ellendig leven in draadstalen kooien worden de wasbeerhonden soms levend gevild. Dit gebeurt onder erbarmelijke omstandig­ heden. Er zijn meerdere gevallen bekend van dieren in de bontindus­ trie die in China levend gevild worden.

VOS: De vos heeft meestal een roodbruine vacht en komt in bijna alle landen voor. De vos is mensenschuw en leeft in een hol. Het is een roofdier en kan tot 60 km per uur rennen. Sinds 2008 is er een vossenfokverbod in Nederland omdat de wilde dieren gek werden in de kleine kooien en zichzelf gingen verminken. Ondanks het verbod mag er wel vossenbont in Nederland worden verkocht. De meeste vossenfokkerijen staan in Finland en Noorwegen. De fokker stopt een elektrode in de anus van de vos en laat het op een tweede elektrode bijten. Zo wordt de vos na een leven in een kooi geëlektrocuteerd.

12 

1 2

Blaas zachtjes op de haartjes, zodat je de onderlaag goed ziet. Echt bont bestaat vaak uit diverse soorten haar. De ondervacht is pluizig, zoals bij een poes of hond. Vaak steken er lange, dikkere haren uit die aan de onderkant meestal een andere kleur hebben. De onderste laag is echt leer.

4

Imitatiebont valt niet zo soepel uit elkaar als echt bont. Alle haren zijn ongeveer even dik. Vaak zijn niet duidelijk echt verschillende soorten haar te zien. De lange haren zijn in één kleur. De onderste laag is van stof.

Trek voorzichtig een paar haar­ tjes uit het bont en houd deze bij een vlam. Echt bont verschroeit als je eigen haar. De haartjes verschrompelen helemaal. Het stinkt ook net zo. Nepbont smelt en ruikt als verbrand plastic.

Prik met een speld dwars door het bont. Bij echt bont gaat de speld er moeilijk doorheen, het is tenslotte leer. Bij nepbont glijdt de speld gemakkelijk door de onderlaag.

Maar het beste is natuurlijk het zekere voor het onzekere te nemen en een mooie andere versiering aan je jas te dragen. Anderen voor­ lichten? Bestel de gratis bonttest bij ons en deel hem uit.

3

Konijn: Konijnen komen voor in West-, Midden- en Zuid-Europa en Centraal-Azië. In het wild leven konijnen in grote groepen bij elkaar in een konijnenhol. Ze eten alleen plantaardig voedsel zoals gras en knollen. Konijnen komen voor in allerlei kleuren en hebben een zachte vacht. Voor konijnenbont worden oudere konijnen gedood, van wie het vlees niet of nauwelijks gegeten wordt. Konijnen worden met een stroomstootapparaat ver­­ doofd en met een haak onder­ steboven gehangen. Hun keel wordt dan doorgesneden waar­ bij de meesten uit hun ver­­ doving ontwaken en vervolgens schokkend en trillend dood­ bloeden.

13


BONTVRIJLIJST

he

tb

on

tvri jlog

o

Al jaren bouwt Bont voor Dieren aan de verdere uitbreiding van haar lijst van winkels, ontwerpers en merken die verklaren geen bont (meer) te gebruiken. Deze bontvrijlijst staat niet op zichzelf. Via de Fur Free Alliance, waar Bont voor Dieren lid van is, is er ook een internationaal programma dat fur free retailers heet. Op deze internationale lijst zijn nog veel meer bontvrije winkels en merken te vinden. Tweemaal per jaar vergaderen de internationale dierenbeschermingsorganisaties over de lijst en andere gezamen­

lijke acties tegen bont. Bont voor Dieren kan daar met haar erva­ ringen in Nederland een waarde­ volle bijdrage leveren, vooral wanneer het gaat om zaken zoals het verbod op de bontproductie waar we in de Nederlandse lobby al erg succesvol zijn geweest. Deze maand heeft Bont voor Dieren raamstickers laten ontwerpen met het bontvrijlogo. Na verspreiding kunnen winkels van de bontvrijlijst deze voor de winkelruit hangen. Op die manier hoeft u zich nooit meer te vergissen als u een winkel instapt!

Macintosch over belang van bontvrijbeleid Sinds kort staan Kwantum, Scapino, Dolcis, Invito, Manfield, Shick* en Steve Madden op de Bontvrijlijst van Bont voor Dieren. Ingrid Weijer is Manager Corporate Responsibility & Innovation bij Macintosh, de overkoepelende retail groep van deze schoenenzaken. Bij Macintosh staat duurzaamheid centraal. “Macintosh is een fantastisch bedrijf om voor te werken omdat we met overtuiging werken aan verantwoorde producten, keten­ transparantie en verbeteren van de arbeidsomstandigheden in fabrieken. MVO is geen afdeling of project, maar een mentaliteit.” Ingrid heeft zelf contact gezocht met Bont voor Dieren: “Echt bont is echt niet nodig. Er zijn tegen­ woordig prachtige alternatieven (imitatiebont). De consument kent niet altijd het echte verhaal achter echt bont. Zou hij of zij dat verhaal wel kennen, dan vraag ik me af of je dan toch voor echt bont kiest. Wij hebben in ieder geval voldoende van het echte verhaal

14 

Teken een petitie Petities zijn vaak een effectief middel om beleidsmakers en politici te overtuigen. Hoe groter de respons, hoe bewuster zij zich zijn van het feit dat de wereld meekijkt en dat een overgrote meerderheid geen bont wil.

Laat zien dat bont niet kan Bij Bont voor Dieren kunt u raamposters tegen bont­ kragen bestellen. Ook zijn er stickers, t-shirts en tassen die uitdragen dat het dragen van bont onacceptabel is. Bestel ze!

Op de website van Bont voor Dieren kunt u petities vinden voor een bontvrij Nederland, over het nertsen­ fokverbod, over een bontvrij Israël en over de Namibi­ sche jacht op zeehonden. U kunt Bont voor Dieren ook bellen om te vragen om handtekeninglijsten, die sturen wij dan op.

Bont in een winkel gezien? Meld het ons en we schrijven een brief om te vragen af te zien van verder dierenleed. Wilt u nog meer doen? Meld u aan als vrijwilliger en doe mee aan onze acties voor een bontvrij Nederland!

Spreekbeurt houden? Graag! Bont voor Dieren heeft op de website een infor­ matiepakket voor het houden van een spreekbeurt staan. Als je, je gegevens achterlaat sturen wij je extra materiaal zoals bonttesten, folders en stickers toe.

Toch per ongeluk bont gekocht? Bont voor Dieren kan het goed gebruiken. Zo kunnen we jongeren het verschil tussen echt en nep bont leren en de herkomst laten zien. Heeft u bont in huis waar u vanaf wilt? Stuur het zonder verzendkosten op naar Bont voor Dieren, Antwoord­ nummer 39084, 1090 VB Amsterdam.

Ja, ik help de dieren!

gezien om te besluiten geen bont in onze tassen of schoenen te verwerken”. Op dit moment werkt Macintosh aan een communicatieplan. Op internet wordt al vermeld dat de producten geen echt bont bevatten en de winkeliers zijn voorgelicht. Toch is er nog veel verwarring onder de consumenten tussen echt- en imitatiebont. Ingrid: “ Er is verwarring, maar ook onver­ schilligheid. Als de consument het werkelijke verhaal zou kennen achter echt bont dan zou men denk ik voor imitatiebont kiezen. Om die reden hebben wij de beslissing in feite voor de consu­ ment genomen: bij ons kun je alleen imitatiebont kopen. De verwarring ontstaat doordat je bont op dit moment overal ziet: op schoenen, tassen, jassen, als sjaal, op sokken. De consument denkt (of hoopt) dat de winkel (of retailer) zich heeft bekommerd om het welzijn van de dieren, als hij/zij er al bij stil staat. En ach, het beestje is toch al dood. En dat ik

Help de dieren! Wat kunt u doen?

En daarom machtig ik Bont voor Dieren om het ingevulde of aangekruiste bedrag van mijn rekening af te schrijven, en wel:

Bedrag:

€ 3 

€ 5 

Periode:

éénmalig  

€ 10 

€ 20 

per maand  

€ 50 

anders, nl €

per kwartaal  

per jaar

Ingangsdatum: Ingrid Weijer

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. De minimumjaardonatie is € 20. Eénmalige machtigingen hoeven niet opgezegd te worden.

mijns inziens juist de verkeerde benadering. De consument is hartstikke machtig (als groep) maar ervaart dat niet zo (als indi­ vidu). Daarnaast zie je ook vaak het verschil niet goed tussen echt of imitatiebont”.

Naam:

Macintosh ziet dat steeds meer winkeliers en winkelketens be­­­ sef­fen dat echt bont echt niet nodig is. Dat geldt ook voor de consumenten en de ontwerpers. Bont voor Dieren is erg blij dat de 520 winkels die zijn aangesloten bij Macintosh geen bont meer verkopen.

Telefoon:

m/v

Straat + huisnr.: Postcode + plaats: Rekeningnummer:

E-mail: Datum: Handtekening:

-

- 2011/12  

Structureel bijdragen aan een diervriendelijker wereld kan met deze machtiging. Bont voor Dieren heeft op deze manier minder adminis­ tratieve kosten. De ons toevertrouwde middelen kunnen wij zo optimaal inzetten tegen bont. U kunt deze bon opsturen naar: Bont voor Dieren, Antwoordnummer 39084, 1090 VB  Amsterdam. (Postzegel is niet nodig)


VERKRIJGBAAR IN DE WEBWINKEL

Twee auteurs hebben beide een jeugdboek over bont geschreven, deze zijn uiteraard verkrijgbaar in onze webwinkel

Leef je nog? Van Karen van Holst Pellekaan. Jona, de hoofdpersoon in ‘Leef je nog?’ heeft geen idee waar het bont aan haar kraag vandaan komt en welk leed er achter zit. Lang­ zaam, en door schade en schande ontdekt ze dit. Zij komt tot het inzicht dat het wreed en onnodig is. En dat het klakkeloos dragen van bont, het meedoen aan de mode, helemaal niet nodig is. ‘Leef je nog?’ is een jeugdthriller over een spannende zoektocht naar een spoorloos verdwenen jongen. (10+) Het boek kost € 13,95.

100% Fee van Niki Smit Fee is fotomodel en 100% verliefd op Thijs, alleen durft ze hem dat niet te vertellen. Op een dag ontdekt ze dat álle meisjes op school verliefd zijn op haar grote liefde. Zelfs haar beste vriendin Laura heeft zoenplannen met Thijs. Tijd voor actie! Maar hoe laat je een jongen merken dat je hem leuk vindt? Ondertussen mag Fee haar eerste modeshow lopen. Aan haar de eer om het pronkstuk van de avond te dragen: een bontjas van echt konijnenbont! Maar Fee is stapelgek op haar konijn Siem en dus faliekant tegen bont. Zal Fee in de bontjas de catwalk op gaan? (10+) Het boek kost € 13,95.

16 

Amsterdamse kunstenaar SIT ontwerpt voor Bont voor Dieren De Amsterdamse kunstenaar SIT is naast een geweldige illustrator ook een groot dierenlief­ hebber. Met zijn serie NOIR schilderde hij over de schoonheid van het dier en de ijdelheid van de mens. Met zijn aansprekende schilderijen exposeert SIT in o.a. Londen, Berlijn, Hong Kong en L.A. In onze hoofdstad is hij bekend van zijn exposities in verschillende toonaange­ vende galleries en zijn prachtige muurschilde­ ring in cafe/restaurant Brandstof. Speciaal voor Bont voor Dieren maakte SIT de illustratie “Ink”. Deze aandoenlijke “Ink the Mink” (nerts) heeft hij op een Fairtrade tas laten drukken. De illustratie is milieuvriendelijk gedrukt. De stevige canvas shopper is voorzien van een binnenvakje en sluit doormiddel van een rits. De afmetingen zijn 30 x 37 cm, de shopper kost € 19,95.

Voor meer informatie over SIT kijk op sitnie.com

Beebies tegen bont!

Dit rompertje is een leuk kraamcadeau. Gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen en geschikt voor baby’s van 2-6 maanden. Het leuke ontwerp is van Lief-Design. Het rompertje wordt geleverd in leuke geschenkverpakking en kost € 15,00.

Bestel via bontvoordieren.nl of bel naar Bont voor Dieren 020 676 66 00

Volg ons ook eens via: twitter.com/bontvoordieren facebook.com/bontvoordieren bontvoordieren.hyves.nl

Profile for Bont voor Dieren

Bontbericht december 2011  

Bontbericht december 2011  

Advertisement