Issuu on Google+

december 2011 nr. 4

MOVARES IN 2012

Fi

Buitenlandreis Young Movares: het verslag

jne

fees

e g tda

Ad - 'Steven Covey' - van Beek in zeven thema's

! n

Mooie verhalen voor bij de kerstboom


> Directioneel

3

> Netwerk Tunnels

3

> Themadossier

4

> Be Prepaired

8

> InTURNationaal

9

> De reispassie van

10

> Kerstpagina

11

> Movaar in zeven thema's

12

> Ondernemingsraad

15

> Young Movares

16

> Kort

18

Themadossier: Vooruitblik 2012 Pag. 4

CommerciĂŤle sportwinkel: Pag. 8

> Team in de schijnwerpers 20 > Personeelsvereniging

22

> Jubilarissen

24

> Puzzel

24

Reispassie: Antarctica Pag. 10

InTURNationaal: Letland en IndonesiĂŤ Pag. 9

Kerstpagina Pag. 11

Movaar in 7 thema's: Ad van Beek Pag. 12

Young Movares: Buitenlandreis Pag. 16

> Nieuwjaarsbijeenkomst: 2 januari 2012

Team in de schijnwerpers: Mambo Pag. 20 2

Zet alvast in je agenda: nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2012! Locatie: Beatrix Theater in Utrecht. Jij komt toch ook?


Stop de krimp?!

TUNNELS: VAN NETWERK VIA NICHE NAAR BUSINESS Op 23 augustus werd het Netwerk Tunnels binnen Movares gelan-

middel om een hoger gelegen doel te

ceerd. Doel van het netwerk is

realiseren. Creëren van energie,

het bundelen van de versnipperde

ambitie, verhogen van betrokkenheid

kennis binnen Movares, zodat we

en perspectief bieden. Daarvoor zijn

ons beter kunnen presenteren en

alle afdelingsmanagers uitgedaagd

manifesteren op de markt op het

om met plannen te komen om de

gebied van tunnels en tunnelvei-

krimp in de afdeling te stoppen of

ligheid.

eventueel zelfs groei te realiseren. Sindsdien profileerden we ons al

> Reageren? johan.vd.elzen@movares.nl

Dat was een mooie bijeenkomst,

op diverse manieren. Zo was Mo-

waarbij de afdelingsmanagers ook de

vares met spreker Klaas Strijbis

presentaties van de collega-afde-

smaakmaker op het Actualiteiten-

lingsmanagers hebben gehoord.

debat Tunnelveiligheid en bezoch-

Alleen al dat is van grote waarde, en

ten netwerktrekkers Edwin Luijt

eens temeer kom je er dan weer

en Frans Verweij de conferentie

achter dat we dergelijke bijeenkom-

Tunnelveiligheid in Nederland.

sten nauwelijks organiseren en dat we ook weinig van elkaar weten.

Concrete successen

Met deze slogan zijn we de tweede

Blijkbaar is iedereen sterk gefocust

Inmiddels werken we al aan een

helft van 2011 bezig geweest. Wat

op zijn eigen activiteiten en probeert

aantal mooie opdrachten, waaron-

bedoelen we daarmee en waarom

iedereen daarin het maximale te

der het bouwen van een simulator

willen we dat? Blijkbaar willen we een

realiseren voor Movares. Ter plekke

in opdracht van Cofely, het maken

einde maken aan een minder prettig

werden afspraken gemaakt tussen

van het integrale ontwerp van de

proces en de negatieve gevolgen die

twee of drie afdelingsmanagers om

Rotterdamse Baan en het uitvoeren

dat heeft voor Movares en onze

over een aantal onderwerpen verder

van kostenanalyses en quick scans

medewerkers. Is dat zo? Bedrijfseco-

met elkaar te praten. Dat genereert

voor de VTTI van diverse tunnels.

nomisch gaat het goed, ook in 2011.

energie en creëert meerwaarde.

De leden van het Netwerk Tunnels

De omzet daalt weliswaar, maar de

komen op 12 januari weer bijeen

kosten krimpen proportioneel mee.

Samen kunnen we zo veel meer, als

om elkaar bij te praten over projec-

Dat is goed. Aan de andere kant

we maar de tijd nemen om elkaar te

ten, kansen en natuurlijk business!

verlaten collega’s het bedrijf en

ontmoeten en daar ook prioriteit aan

worden jaarcontracten niet verlengd.

geven. Een mooie gedachte om in

> Meer over het Netwerk Tunnels en

Dat voelt niet goed.

2012 verder vorm te geven.

het Kernteam Tunnels vind je op Mint onder Infra/tunnels.

Hierdoor kan er een negatieve spiraal

Rest mij iedereen zowel zakelijk als

ontstaan die gevolgen heeft voor de

privé het allerbeste te wensen voor

sfeer en het enthousiasme en de

2012!

motivatie van jullie allemaal. Dat is wat mij betreft de hoofdreden om een antwoord proberen te vinden op de

Johan van den Elzen

gestelde vraag. Het is derhalve een

Directievoorzitter

3


VOORUITBLIK 2012

Movares in 2012, wat zijn de ontwikkelingen?

> Wil je reageren op dit onderwerp? ad.van.beek@movares.nl

Denk je er wel eens over na hoe Movares er over drie tot vijf jaar uitziet?

johan.vd.elzen@movares.nl

Hoe groot zijn dan de regio’s? Wat is de rol van het buitenland? Wat is onze huisvestingsbehoefte? Welke rollen vertolkt Movares dan? Welke type medewerker hoort daarbij? Je organisatie ontwikkelen is altijd nodig, zoals je ook hebt kunnen lezen in de directiebulletins van september en december. Daarbij horen ook zaken als de ontwikkeling van duurzame en flexibele huisvesting en de implementatie van het Anders Beoordelenconcept. In deze laatste Turn van het jaar blikken we vooruit op een aantal ontwikkelingen in 2012.

4


> Nieuwe huisvesting in 2013 gereed

Movares kiest voor duurzame, flexibele huisvesting Door Jelmer van der Woude en Ynske Veenstra

Als alles volgens plan verloopt zitten alle Movaren van het kantoor in Utrecht eind 2013 in de gerenoveerde Daalse Kwint. Op 1 oktober tekenden Movares en DEKA, de eigenaar van de Daalse Kwint, een overeenkomst over de huur en renovatie van de Daalse Kwint. Movares kiest daarmee voor duurzame, flexibele huisvesting. Jan Jansen, voorzitter van de werk-

bouwoptie had te veel risico’s vanwege

len, minder papier bewaren en bewust

groep Strategische Huisvesting:

de onzekere planning. Een gerenoveer-

kiezen voor open werkplek of concen-

“Omdat de huidige huurcontracten van

de Daalse Kwint beantwoordde het

tratieplek.” Jan: “We streven naar een

Smakkelaarsburcht en Daalse Kwint in

meest aan onze criteria en wensen. De

uniform huisvestingsconcept voor elke

2015 aflopen, zochten we naar nieuwe

renovatie levert een energiezuinig,

vakdiscipline en afdeling. De precieze

huisvesting, passend bij Movares:

modern gebouw op.”

uitgangspunten worden nog nader

dichtbij Utrecht Centraal, duurzaam en

bepaald. Elke vakdiscipline c.q.

genoeg vierkante meters om flexibel te

afdeling krijgt een eigen plek - een

gaan werken. Daarbij is het flexibele

‘vlek’ - op de plattegrond, maar

concept van DK Geel 3 onze inspiratie-

medewerkers zijn niet vlekgebonden.”

bron.” De werkgroep onderzocht

Vanaf januari 2012 start de renovatie in

diverse mogelijkheden, zoals nieuw-

Daalse Kwint Blauw. In augustus

bouw op een locatie nabij Utrecht

verhuist de eerste afdeling al naar deze

Centraal of een gerenoveerde Daalse

vleugel. Carla: “Benut rustige perioden

Kwint. Carla Molenaar, projectmanager

alvast voor het opruimen van je

Kernteam Huisvesting, licht de uiteindelijke keuze toe: “De nieuw-

werkplek en de archieven!” Duurzame, flexibele huisvesting Deze keuze betekent een fors mindere

CONJA JANSEN

belasting van het milieu. Wat gaat het

directiesecretaresse Infra en

voor de Movaren zelf betekenen? Carla:

afdelingssecretaresse IN-BB: Eerst zat ik samen met mijn collega in een kamer aan het eind van een stille gang in de SBT. Hier op Geel 3 heb je door de open ruimte en glazen werkkamers veel aanloop en contact met collega’s, maar door de verschillende scheidingswanden toch genoeg rust en privacy. Ik vind het flexplekkenconcept heel goed te doen, omdat er duidelijke regels zijn waar we elkaar op kunnen aanspreken.

“Die zullen geen vaste werkplek meer hebben. We gaan uit van acht werkplekken voor tien medewerkers. Daarvoor komen geschikte bureaus en minimale opberg-/archiefruimte. Dat zal in het begin even wennen zijn, dat blijkt ook uit de ervaring die we bij Geel

RACHEL WARMERDAM namens OR in Kernteam Huisvesting: Het voelt heel natuurlijk om in een vroeg stadium aan tafel te zitten om de medezeggenschap écht tot zijn recht te laten komen.

3 hebben opgedaan. Maar het betekent ook meer sfeer en openheid, meer verbinding en uiteindelijk een algehele stijging van de tevredenheid over de werkomgeving. Je zult je werk anders

> Voor vragen en opmerkingen kun je

moeten gaan inrichten, nog meer

terecht bij je manager. Volg de voortgang

gebruik maken van digitale hulpmidde-

en ontwikkelingen op Mint

5


VOORUITBLIK 2012

Anders beoordelen in de praktijk Door Marleen Peeters

In 2012 gaat Movares over op Anders Beoordelen. Leidinggevenden Marian

MARIO VELDWIJK,

de Jong en Jack Weener werken al met het systeem. Hun ervaringen zijn

Afdeling S&I:

positief. Ik word nu twee jaar beoordeeld "Er is meer ruimte voor de eigen

medewerker moet er meer energie in

volgens het nieuwe systeem. Wat mij

ontwikkeling van de medewerkers,

stoppen en kan, als het goed is, meer

betreft is het stukken beter dan het

maar als iemand onder de norm

sturing geven aan zijn eigen, gewenste

oude. Het voordeel vind ik dat je samen

presteert, worden de gesprekken

ontwikkeling. De leidinggevende moet

met je leidinggevende regelmatig

lastiger," aldus Marian. Jack vult aan:

zich meer verdiepen in de persoon van

praat over je ontwikkeling, ook over de

"Bij Anders Beoordelen gaat het om

de medewerker en besteedt er meer

dingen die ik wil inbrengen. Vroeger

een open, gelijkwaardige manier van

tijd aan." Het uiteindelijke doel

zat je soms te steggelen over een paar

met elkaar in gesprek gaan. Er komen

onderschrijven ze beiden: medewer-

puntjes, dat ging werkelijk nergens

ook andere aspecten aan de orde,

kers die actiever betrokken zijn bij hun

over! Nu heb ik het idee dat ik veel

zoals de samenwerking met collega’s.

eigen ontwikkeling en leidinggeven-

meer serieus genomen wordt. Het is

Het is een continu proces van ontwik-

den die beter kunnen sturen op de

een tweerichtingsgesprek en bij de

keling dat recht doet aan volwassen

ontwikkeling van hun mensen in

beoordeling weet ik dat ik beoordeeld

arbeidsverhoudingen." Beide leiding-

relatie tot ontwikkelingen in de

word op wat ik echt heb gepresteerd.

gevenden vinden dat het systeem

buitenwereld.

Kortom, ik kijk nu niet meer op tegen

meer voordelen biedt voor de mede-

het gesprek maar ik kijk ernaar uit.

werkers. Marian: "Het is een ontwikkelgesprek, als medewerker kun je er meer uit leren." Meer sturing aan ontwikkkeling

Startgesprek

Bij Anders Beoordelen zijn er minimaal drie gesprekken per jaar: een gesprek waarin SMART-afspraken worden gemaakt, een poos daarna

Beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek en in het najaar een beoordelingsgesprek. Jack: "Als leidinggevende kun je bij Anders Beoordelen bepaalde competenties zwaarder laten wegen die je in een bepaalde functie belangrijk vindt." Marian: "Het systeem is beter, maar het eist ook meer van iedereen. De

Voortgangsgesprek

(1 of meerdere)

> Reageren? Meer weten? carla.molenaar@movares.nl > Mint > P&O > Anders Beoordelen

6

Cyclus Anders Beoordelen


> Beheerste groei in de regio’s

“Niet de grootste en sterkste overleeft, maar degene die zich het beste aanpast aan zijn omgeving” Door Mirte van Manen

Sinds 2009 heeft Movares vier regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem. Doel: de groei van de activiteiten in de regio’s versterken. Hoe gaat het daar nu, twee jaar later? Wat zijn de ontwikkelingen en hoe ervaren

Regio Zuidwest

Regio Noordoost

de medewerkers ter plekke die?

> Jacques Montijn,

> Joof Tummers,

We maken de balans op met John

projectmanager

landschapsarchitect

van Langeveld, manager Regionaliseren, en vier Movaren uit de regio’s.

Ik hou van de dynamiek van

Ik geniet van projecten waarin

werken op een klein kantoor. De

veel verschillende disciplines

kracht van de regio’s is dat we dicht

samenkomen. Doordat we hiervoor

John van Langeveld: “We groeien

bij onze klanten zitten, en dat we de

veel sa-

niet zo hard als we twee jaar geleden

regionale ontwikkelingen beter in de

menwerken met Utrecht en andere

hoopten. Het marktvolume daalt,

gaten kunnen houden. We leggen de

regio’s, leer ik de mensen en hun

overheden zijn afwachtender en

nadruk op koude acquisitie en het

kwaliteiten steeds beter kennen. Ons

bezuinigingen staan op stapel.

opbouwen van vertrouwen en een

team bestaat uit enthousiaste en

Desondanks halen we nog steeds

duurzame relatie met onze op-

bekwame mensen die stuk voor stuk

nieuwe projecten en klanten binnen.

drachtgevers. Door goed werk af te

de schouders eronder zetten. Ondanks

Onze kracht zit hem niet in de

leveren voor een aantrekkelijke prijs,

de teruglopende markt lukt het ons

grootste en de sterkste zijn, maar de

leggen we de basis voor vervolgop-

regelmatig om een-op-een-opdrach-

toegevoegde waarde die we bieden

drachten bij regionale en lagere

ten binnen te halen buiten aanbeste-

en de langetermijnrelaties die we

overheden.

dingen om. Dit hopen we in 2012 door te zetten en uit te bouwen.

Lees verder op pagina 8 >

Regio Zuidoost > Maarten Hendrix, projectleider De mengelmoes van mensen met verschillende expertises en de verschillende disciplines, dat maakt werken in de regio voor mij zo leuk! Wat ons onderscheidt in de regio is de persoonlijke benadering en de grote verscheidenheid aan kennis en kunde die we in huis hebben. We hebben veel geïnvesteerd in het opbouwen van bekendheid en relaties met opdrachtgevers. De fundering ligt er. Hopelijk zal die investering zich in 2012 terugverdienen en zullen klanten ons steeds vaker op eigen kracht weten te vinden.

7


VOORUITBLIK 2012 > Vervolg van pagina 7

opbouwen. In de huidige markt kunnen we niet wachten tot de vraag

Regio Noordwest

naar ons toekomt. We moeten voorop

> Paul Tammeling, consultant

lopen, pionieren en zelf die vraag creëren. Dat betekent alert zijn op de

Toen ik in 2010 bij Movares begon,

markt en meebewegen met de

kon ik de contacten die ik vanuit mijn

klantvraag. Het zal geen makkelijk

vorige baan bij NS Randstad-Noord al

jaar worden, maar gelukkig zitten er

in de regio had meteen gebruiken om

gemotiveerde, ondernemende

nieuwe markten aan te boren. Het is

mensen in de regio’s waar ik het

cruciaal om de mensen in de regio te

volste vertrouwen in heb. Ook in 2012

kennen en hun taal te spreken. De

gaan we onverminderd door."

ontwikkelingen gaan snel, het is aan ons om daar snel op in te spelen. Wat nog beter kan? In 2012 valt er in de

> Meer informatie?

civiele techniek nog meer te halen. We zijn hard op zoek naar mensen die

john.van.langeveld@movares.nl

vanuit de regio de civiele markt opgaan.

Versterking commerciële slagkracht medewerkers Movares: één jaar na dato Door Christa van Werkum In het licht van het ‘Be prepared’-programma is vorig najaar de commerciële sportwinkel geopend. Parallel daaraan heeft de divisie M&R vorig najaar het trainingsprogramma ‘Regio’s commercieel in beweging’ gestart en zijn er ook een aantal boeiende Sales Talk-bijeenkomsten geweest. Allemaal activiteiten gericht op de verdere versterking van de commerciële slagkracht van medewerkers, om in een krimpende markt ons werk voor de toekomst veilig te stellen. Ruim zeventig medewerkers hebben

Naast een schriftelijke effectmeting

bewustzijn van de deelnemers is

een jaar geleden deelgenomen aan

spraken wij daarover met een aantal

duidelijk vergroot en ook de commer-

commerciële opleidingsactiviteiten,

enthousiaste deelnemers en hun

ciële vaardigheden zijn zichtbaar

een nog groter aantal aan de Sales

leidinggevenden.

toegenomen. Dat is een belangrijke

Talks. Op verzoek van het Commer-

oogst! De effectmeting heeft ook een

cieteam is voor de zomer onderzocht

Pieter Versteeg,

aantal concrete verbetersuggesties

wat deelname aan deze commerciële

accountmanager Rail:

opgeleverd.

opleidingsactiviteiten heeft opgele-

“Benut je netwerken voordat je naar de

verd.

klant gaat en breng ook info terug."

Joof Tummers,

Verbetering betrokkenheid leiding-

Begeleiding:

adviseur regio Noordoost:

gevenden

“Ook lijnmanagers moeten actiever in

“Lijnmanagers zouden actiever het

Alle geïnterviewden oordeelden

commerciële trajecten participeren."

interne samenspel en teamprestaties

positief over de commerciële oplei-

mogen stimuleren."

dingsactiviteiten. Het commerciële

Ron Brouwer, manager IN-Bouwvoorbereiding &

8

Lees verder op pagina 14 >


Offertes beoordelen in Riga Door Luc Gerrevink

Eind september reisden Mick

verschillen. Opdrachtgever LDz wil

exploitatie. LDz blijkt zeer tevreden te

Lenssen en Luc van Gerrevink naar

graag een onafhankelijk advies met

zijn met de constateringen en aanbe-

de Letse hoofdstad Riga voor de

objectieve criteria, die hun gevoel over

velingen uit ons rapport. We verwach-

beoordeling van aanbiedingen voor

de aanbiedingen moet bevestigen.

ten een vervolg op deze opdracht in de

de renovatie van emplacement

Luc: “Uit onze analyse bleek dat de

vorm van een advies bij de contracte-

Shkirotava Marshalling Yard. De

hoogste aanbieder de laagste risico’s

ring en/of bij de test/afname van het

Letse Spoorwegen (LDz) willen dat

geeft tijdens ontwerp, bouw en tijdens

nieuwe systeem.”

rangeeremplacement, waar nog handmatig geheuveld wordt, automatiseren. Via de vestiging van Witteveen+Bos in Letland kwam LDz bij Movares terecht. De offertes zijn heel verschillend. De ene aanbieder belooft alles, maar laat inhoudelijk niets zien. De andere aanbieder levert een ’proven design’, maar dat komt niet geheel overeen met de specificatie van de opdrachtgever. Ook budgettair zijn er grote

Rangeeremplacement Shkirotava Marshalling Yard

Adviseren in Surabaya Door Ivo Bastiaanse

Indonesië telt zo’n 600 stations uit de

het oude Semut Station met succes

Indonesische Spoorwegen staan aan

Nederlands koloniale tijd. Ze vormen

hebben tegengehouden.

de vooravond van grote investeringen

een deel van de geschiedenis van de

en schaalvergroting in het openbaar-

Indonesische Spoorwegen en daar-

De bedoeling was om het stationsge-

vervoersysteem. Het bereikbaar

mee van de identiteit van de steden en

bouw, dat al jaren niet meer in gebruik

maken van binnensteden is een

dorpen waarin ze liggen. Dat besef is

is, te verbouwen tot winkelcentrum.

belangrijk onderdeel en ook vormen

tegenwoordig ook in Indonesië sterk

De Indonesische Spoorwegen zijn

inbedding in de stad, transfer, identi-

aanwezig. Zo sterk, dat lokale Cul-

eigenaar van het gebouw. Zij hebben

teit en openbare ruimte belangrijke

tural Heritage-afdelingen in Surabaya

een eigen Cultural Heritage Depart-

items. Movares kan hierin een

een niet-zorgvuldige aanpassing van

ment, dat het initiatief heeft genomen

uitstekende partij zijn.”

tot het organiseren van een expertworkshop om uit de impasse te komen. Voor de discussie over een mogelijke stationsfunctie van het oude gebouwtje was expertise uit Nederland op het gebied van monumenten en stations zeer welkom. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelde Overstappen op Surabaya Gubeng

een team samen, waarin ook Movares

Sprekers tijdens de workshop

participeerde. Ivo Bastiaansen: “De 9


Daniële ten Hoope, adviseur ICT

“De puurheid van Antarctica raakt je” Door Daniële ten Hoope-van Velsen

In de laatste week van 2010 vertrok ICT-adviseur Daniële ten Hoope voor twee weken naar een wel heel bijzondere plek op de wereld. “Het onontdekte continent Antarctica stond al lang op ons wensenlijstje, maar was zo’n georganiseerde reis wel wat voor ons? En viel er wel genoeg te beleven? Het 45-jarig huwelijksfeest van mijn ouders bleek een mooie gelegenheid om dit met de hele familie te ervaren.”

In de twee dagen op volle zee die nodig zijn om vanuit Ushaia (Argentinië) naar het zevende continent te varen, word je door allerlei imposante lezingen en beeldmateriaal al warm gemaakt voor wat komen gaat. Het besef groeit dat deze plek op aarde wel heel bijzonder is. Een prachtige hut, heerlijk eten en een enthousiaste bemanning maken het expeditieschip voor de komende twee weken een comfortabel thuis. Bij het zien van onze eerste ijsberg, zo groot als de Smakkelaarsburcht en gehuld in een mysterieuze nevel, worden de eerste onvergetelijke foto's geschoten.

In de dagen daarna komen we in het ritme van de expeditie: twee à drie keer per dag met de zodiacs op pad; een tocht tussen de enorme ijsbergen of een bezoek aan land, waar je uitleg krijgt bij een onderzoeksstation, resten van de oude walvisvangst bekijkt, wandelt door een vulkaan of duizenden broedende pinguïns aanschouwt. Die pinguïns dragen prachtig theater voor. Te land, ter zee en in de lucht zijn dieren te zien.Tussen de ijsbergen komen we zeeleeuwen, -honden, -luipaarden, en -olifanten tegen. Boven ons vliegt de kleine Storm Petrel die dansend op het water jaagt naar voedsel, maar ook de enorme Wandering Albatross, met een spanwijdte van 3,5 meter een van de grootste vogels ter wereld. Om ons heen zwemmen walvissen, orka’s en dolfijnen, soms ridicuul dichtbij. Hun onbevangenheid - ze weten nog niet hoe gevaarlijk de mens kan zijn - zorgt ervoor dat je nog meer beseft dat jij te gast bent in hun leefomgeving.

Wat doet zo’n reis met je? De stilte, ruimte, puurheid en afgelegenheid raakt je. Maar vooral de kwetsbaarheid van de natuur - 'leave nothing but footprints and take nothing but pictures'. Dit is zeker één van de meest bijzondere plekken waar we ooit geweest zijn. Het zal moeilijk zijn dit nog te evenaren, maar we gaan het zeker proberen!

10


All I Want For Christmas Is You... December: een maand van afronden, terugblikken en goede voornemens maken, van koude buiten en warmte binnen, van samenzijn en samenleven, van iets doen voor een ander... Veel collega's zetten zich het hele jaar al in voor mens en dier. Door vrijwilligerswerk te doen, te zorgen voor een dierbare of zich in te zetten voor het goede doel. Op deze kerstpagina vier mooie verhalen.

> Harry van Zalingen, trainer jeugdscheidsrechters

> Mini van Dijk, mantelzorger

“Jeugdig enthousiasme geeft energie”

“Je leert elkaar opnieuw kennen”

"Voor mijn voetbalvereniging ben ik

“Als ineens een ouder

continu bezig met het opleiden en

hulp nodig heeft, zijn

begeleiden van jeugdscheidsrechters

plotseling de rollen

van 11 t/m 18 jaar. Dit is ontstaan

omgedraaid. Mantelzorg

vanuit mijn eigen scheidsrechters-

is in mijn geval de zorg om

achtergrond en het enthousiasme

moeder. In het begin was

van de jeugd hiervoor. Door deze

ik onervaren en onzeker.

opzet worden alle jeugdwedstrijden

Het is ook zo gek, het is de

gefloten door opgeleide jeugdspelers

omgekeerde wereld. Is dit mijn sterke moeder, nu zo

in plaats van eigen elftalleiders, waardoor de scheidsrech-

kwetsbaar? Ik leer moeder op een nieuwe manier kennen

ter veel neutraler wordt. Het kost veel tijd, maar ik haal er

en kom tegelijk mijzelf tegen. We drijven in het begin van

erg veel energie uit als ik op zaterdag die jongens en

elkaar af, maar komen nu steeds dichter bij elkaar. Wat is

meisjes hun best zie doen op het veld en de wedstrijdjes in

dit broos, fragiel maar ook zo sterk. Dit zijn wij. Deze

goede banen worden geleid! Dat zijn toch momenten van

nieuwe vorm van zorg om en voor elkaar is een levenser-

gepaste trots voor mij!"

varing die we koesteren en waardoor we beide groeien.”

> Herman Sibbel, voorzitter Koorschool

“Muziek overbrugt alle verschillen”

> André van der Linden, hondentrainer

“Bijzonder wat je een hond allemaal kunt leren” “Ik train al dertig jaar honden. Het begon met politiehonden, later stapte ik over naar sporthonden, Duitse herders om precies te zijn. Ik train die voor mensen over de hele wereld; zo ben ik al in Canada en Amerika geweest. Het is leuk om een puppy te zien opgroeien, en het blijft bijzonder wat je

“Mijn zoon is koorlid van de Koorschool Midden-Gelder-

zo’n hond allemaal kunt leren. Het is altijd moeilijk om weer

land. Dat is een zang- en kooropleiding voor kinderen en

afstand van ze te doen. Je bouwt er toch een band mee op.

jongeren in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar. Op enig moment

Gelukkig weet ik dat ze goed terecht komen. En ik heb thuis

ben ik gevraagd om voorzitter van de Koorschool te

nog vijf honden, dat scheelt

worden. Wat mij hierin aanspreekt? Het is ongelofelijk

ook. Ik zou echt niet meer

om te zien dat kinderen zowel op hoog niveau muziek

zonder dit werk kunnen, het

kunnen maken als sociaal naar elkaar toe kunnen

liefst ga ik door tot ik

groeien. Bij de uitwisseling met buitenlandse koren uit

honderd ben!”

bijv. Bosnië zie je dat kinderen ondanks een taal- en cultuurbarrière, dankzij de muziek in staat zijn om elkaar te verstaan. Dankzij het uitwisselingsprogramma worden

> Lees de uitgebreide verhalen

verschillen overbrugd. Mijn verwachting is, dat wij

van Herman en André op de

daardoor allemaal een klein beetje beter mens worden."

Turn-site op Mint!

11


‘Uiteindelijk gaat het allemaal om vertrouwen’ AD in kort bestek GEBOREN in Terheijde op 20 december 1965 Jeugd Harmonisch. Geleerd toen mijn vader afgekeurd werd als onderhoudsschilder: werk mag niet overheersen Getrouwd met Ellen, basisschoollerares Kinderen Nienke (14), met passie voor toneel en net als Stijn fanatiek hockeyer. Stijn (12) vindt school een vervelende onderbreking van zijn vrije tijd. NAC-supporter. Tomas (10): de vleesgeworden optimist. Drie hele prettige mensen Studie Academie Mens en Arbeid, MBA en cursussen Carrière 9 jaar Fuji, 9 jaar GTI en vanaf 2007 Movares Vrije tijd tennis, hardlopen, NAC-supporter, actief bij basisscholen en in zijn woonplaats, Bavel. 'Als je met plezier deel uitmaakt van een gemeenschap moet je er iets aan bijdragen.' 12


Directeur P&O Ad van Beek over de zeven eigenschappen van effectief leiderschap Door Marleen Peeters

Ad van Beek wordt langs de lat gelegd van Stephen Covey’s ‘Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’. Van dit boek zijn meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. De kernboodschap is dat effectieve mensen een aantal gewoontes hanteren en dat iedereen deze eigenschappen kan ontwikkelen. Ad kent het boek uit zijn mba-studie: "Daar leer je dat je op verschillende manieren naar jouw werkelijkheid kunt kijken. Ik heb niet zoveel met goeroes die dé waarheid verkondigen, maar ik moet zeggen: dit boek heb ik met veel plezier gelezen." Wees proactief Ad: "Zelf verantwoordelijkheid nemen is me uit het hart gegrepen. Ik geloof niet dat het leven volledig maakbaar is of dat je voor ’t geluk of verdriet geboren bent. Elk mens krijgt z’n portie te verwerken, maar je bent wel

ander beweegt, daar geloof ik in. Als

Dat is de extra wet van Covey: 'Wees een Brabander'.

zelf in de lead om iets met die

iemand het gevoel heeft te veel concessies te moeten doen en voor z’n gevoel verliest, zal hij altijd proberen later z’n gelijk alsnog te halen. Dan zoek ik liever naar wat ons verbindt. Ik ben van de langetermijnrelatie, dat win-win zit heel dicht bij me."

ervaring te doen. Het glas halfvol spreekt mij aan. En al is het glas

en niet dringende zaken komen

Probeer eerst te begrijpen,

helemaal leeg, dan nog is de fles

makkelijk in de knoei. Daarvan denk

dan begrepen te worden

driekwart vol nadat je je eerste glas

je: het zou eigenlijk wel goed zijn,

Ad: "Ik vind het leuk mensen te

hebt inschonken! Dit is de extra wet

maar ik stel het nog even uit. Vaak

inspireren en te overtuigen met mijn

van Covey: 'Wees een Brabander'.

door de waan van de dag. Het gaat om

enthousiasme. Dat is ook mijn grote

Serieus, ik vind het een groot goed als

hele wezenlijke vragen: ben ik

valkuil. Blijf je verplaatsen in die

je kunt blijven kijken naar het posi-

gelukkig in mijn relatie, in mijn werk

ander. Wil je een brug bouwen, dan

tieve. Waar heb je invloed op? Wat is

of met de manier waarop ik invulling

moet je weten waar het fundament

de goede kant hieraan? Dit is een hele

geef aan mijn leven? Om in balans te

van de ander zit, anders bouw je op

sterke, dit helpt."

kunnen zijn moet je juist ook die zaken

drijfzand. Natuurlijk heb ik in mijn

in de gaten houden. Anders loop je het

functie veel belangen af te wegen,

Begin met het einde voor ogen

risico dat je maar doorgaat. Totdat je

maar wat je zegt moet echt zijn, geen

"Leven alsof het je laatste dag is, valt

keihard wordt geconfronteerd met de

trucje wat je op een cursus geleerd

nog niet mee," meent Ad. "Vooruitkij-

vraag: is dit het nu? En dan ben je

hebt. Mensen hebben een uitermate

ken is erg belangrijk en af en toe

eigenlijk te laat en ben je wellicht

gevoelige antenne daarvoor. Uiteinde-

achteruit kijken is ook verstandig. In

mensen of zaken onderweg verloren."

lijk gaat het allemaal om vertrouwen."

het dal mis je soms het zicht op de top. Het is goed om enige afstand te

Denk in termen van win-win

nemen. Dat helpt je om conflicten in

"Ik ben van nature geen conflictman-

de kiem te smoren: wat hadden we

netje, maar wel veeleisend. Naar

samen voor ogen, in onze relatie, met

mijzelf, maar ook naar mijn omgeving.

onze kinderen, in het werk. Verder

Ik wil graag overal de beste in zijn en

vooruit kijken, dingen in perspectief

kan slecht tegen mijn verlies. Ik voel

zien vind ik sterk."

het als een verplichting het maximale uit mezelf te halen. Dat kan conflicte-

Belangrijke zaken eerst

ren met mijn omgeving, die misschien

"Je moet de focus leggen op zaken die

niet altijd en overal dezelfde ambitie

Werk synergetisch

niet dringend zijn, maar wel belang-

aan de dag legt of wil leggen. Ik moet

"Een mooi voorbeeld van synergie in

rijk," aldus Ad. "Leuke dingen moet je

dan wel eens slikken, maar probeer

mijn leven is de relatie tussen mijn

altijd blijven doen, maar belangrijke

me wel te verplaatsen in wat die

vrouw Ellen en mij, dat is bijna 13


> Vervolg van pagina 8, commerciële sportwinkel één jaar na dato

Jeroen Jansen, manager Rail Consultancy: “Adviseurs zouden nog actiever relaties met klanten mogen leggen en onderhouden. Bagage vanuit de commerciële sportwinkel helpt daarbij." Lijnmanagers zouden meer mogen symbiose. Zij is leerkracht en ontzet-

kunnen bedenken dat zijn beroep zou

sturen en coachen op versterking van

tend geduldig met de kinderen. Mij

uitsterven? Het is het op-een-na-

commerciële slagkracht en zelf ook

ontbreekt vaak dat geduld. Daarente-

oudste beroep ter wereld! Je hebt de

actiever betrokken mogen zijn bij

gen ben ik weer erg geïnteresseerd in

verplichting om jezelf steeds uit te

commerciële opleidingsactiviteiten

veel verschillende zaken. En ik vind

vinden, scherp te houden. Wat kan ik

van hun medewerkers.

het leuk om daarover met de kinderen

bijdragen? Daar horen fysieke

in gesprek te gaan. Zo vullen wij

inspanningen bij om je hoofd leeg te

Frank Verkoijen,

elkaar aardig aan. Dat geldt eigenlijk

maken. Een compleet mens is in

manager regio Zuidoost:

voor heel veel zaken in onze relatie.

balans. Je moet altijd werken aan die

“Sturing op commerciële activiteiten

balans: doe ik fysiek te weinig, dan

vanuit de lijn is een must, zonder dat is

groei ik dicht; doe ik spiritueel te

opleiden weinig zinvol. Het moet dus

weinig, dan leef ik als een hedonist.

nadrukkelijk deel uit maken van het

Balans komt door interactie. Mensen

afdelingsbeleid."

Ik ben zo faalbaar als ik weet niet wat'.

zijn gemaakt voor interactie. Ik geloof erg in de kracht van een groep. Een

Medewerkers zouden meer commer-

groep medewerkers, een vereniging

cieel lef en initiatief mogen tonen en

of een gemeenschap. En nee, ik vind

vaker samen naar de klant mogen

Durven en kunnen vertrouwen op je

mezelf geen compleet mens. Ik ben zo

gaan. En wij zouden elkaar intern nog

maatje. Maar zo werk ik ook het

faalbaar als ik weet niet wat. Maar

vaker de bal mogen toespelen. Ook de

liefste in een team. Complementair. In

zolang je je daarvan bewust bent, is

directie onderschrijft het belang

een echt succesvol team lijken

het niet erg. Het is wel iets waar ik

hiervan.

mensen niet op elkaar maar vullen ze

actief mee bezig wil zijn en blijven.

elkaar perfect aan. Ieder vanuit de

Niet uit onzekerheid, dat is een vorm

Aydemir Cetin,

eigen kracht."

van onbalans, maar bewust bezig zijn

adviseur Rail-Consultancy:

met de balans in het leven is voor mij

“We kunnen veel leren van elkaar.

belangrijk."

Neem elkaar mee naar klanten en

Houd de zaag scherp Ad: "Ik ben altijd op zoek naar nieuwe

bereid het samen goed voor. Dat

grenzen en uitdagingen. Ben ook

vergroot je commerciële slaagkans!"

eigenlijk altijd wel bezig. Soms is dat erg vermoeiend. Vroeger dacht ik, dat als je te lang op vakantie bent of

Masterclass ‘Nieuwe business genereren’

anderszins inactief, je hersenen zouden verweken. Bij Movares word ik uitgedaagd mee te denken over veel bedrijfsprocessen. Dat houdt me scherp. Dat moet ook. Je steeds afvragen hoe je van meerwaarde bent

> Meer weten over het aanbod en de

en kunt blijven. In je werk, in je

resultaten van de effectmeting: Voor wie een prof in new business

relatie, in de maatschappij. Welke postbode had tien jaar geleden 14

en koude acquisitie wil worden

Mint > commerciële sportwinkel

• Hoe kom jij gemakkelijker binnen bij potentiële nieuwe opdrachtgevers? • Hoe kun je met meer lef en durf Movares profileren? • Hoe kun je effectiever omgaan met tegenwerpingen van potentiële opdrachtgevers? Ben je geïnteresseerd? Volg dan de masterclass ‘Genereren van nieuwe business’! De eerste masterclass start in november.


Achter de schermen > Implementatiegroep Anders Beoordelen en OR-projectgroep Huisvesting De OR heeft het momenteel druk. Met

• door continue aandacht over gemaak-

Huisvesting waarvoor uit heel

twee onderwerpen die er echt uit-

te afspraken meer duidelijkheid

Movares medewerkers zich hebben

springen en die alle medewerkers

• lost het niet passen van functies en

aangemeld. Deze OR-projectgroep

raken: ‘Anders Beoordelen’ en

werkzaamheden binnen ORBA niet op

‘Huisvesting’.

• geen puntentelling meer, het beoor-

Anders Beoordelen

• vergt behoorlijk wat eigen inzicht en

delen lijkt minder objectief

wordt getrokken door Rachel Warmerdam. De projectgroep is al een aantal keren bij elkaar geweest. Hierbij is gekeken naar de randvoor-

Per 1 januari 2012 wil Movares over-

discipline van medewerker en

waarden, wat is er allemaal te

gaan op een andere manier van

manager. Dat betekent dat er extra

regelen en wat kunnen wij als

beoordelen. Dat houdt in het kort in dat

aandacht nodig is voor volwassen

medewerkers daarin betekenen. Er

het proces flexibeler wordt, met meer

arbeidsrelaties.

wordt met groot enthousiasme

informatiekeuzes dan alleen een

meegedacht en meegewerkt om

informantengesprek aan het eind van

De OR is bezig met het behandelen van

samen met de werkgroep Strategi-

het jaar. Er zullen ook meer gesprek-

het instemmingsverzoek. In de

sche Huisvesting ervoor te zorgen

ken gedurende het jaar worden

aandacht voor volwassen arbeidsrela-

dat we de mooiste, beste, leukste

gevoerd. Globaal ziet de OR de volgen-

ties kan een rol voor de vakbonden zijn

huisvesting krijgen voor Movares!

de voor- en nadelen:

weggelegd.

• meer inbreng van de medewerker,

Huisvesting

hebben of met brandende vragen

geeft sturing aan de eigen ontwikke-

Zoals bekend is er een nieuw huurcon-

zitten: geef het ons door!

ling

tract voor de Daalse Kwint. Dat

Als er mensen zijn die goede ideeën

• niet meer één momentopname aan

betekent dat er nu echt gestart kan

het einde van het jaar, maar continue

worden met de plannen voor de

sturing in de ontwikkeling van een

huisvesting van Movares. Vanuit de

medewerker

directie is er een werkgroep Strategische Huisvesting waar namens de OR

> Reageren? or@movares.nl

ook een breder beeld over het

Frank Hasper zitting in heeft. Daar-

> Mint > algemeen > OR

functioneren

naast is er een OR-projectgroep

• met bijvoorbeeld 360 graden feedback

15


Buitenlandreis München 2011: viel Spaß YM actief

Powered by: Harrie van Zalingen, Joeri de Bois, Kristiaan Bonthond, Pieter Poortinga, Rianne Tichelaar en Sebastiaan van der Steen

------------------------------> 15 december

De Beierse stad München, vooral bekend om haar uitstekende bier, was dit jaar

YM bedankt!!!

de bestemming van de Young Movares Buitenlandreis 2011. Naast een hoop

-------------------------------

gezelligheid stonden er voor de veertig deelnemers interessante locatiebezoe-

> 22 december

ken op het programma. Een verslag van onze YM'ers...

Laserquest- en poolpret -------------------------------

Dinsdag: op weg naar München

> 2 januari New Years Party

Op 18 oktober was het

-------------------------------

Na een, enigszins chaotische,

> 17 januari

eindelijk zover: de Young Movares

zoektocht naar de juiste coupés kon

Actieve ledenlunch

Buitenlandreis 2011. Reisbestemming

de treinreis echt beginnen. Het nodige

-------------------------------

dit jaar: München! Dinsdagavond

eten en drinken, een beetje muziek,

> 2 februari

verzamelden we op Utrecht Centraal,

wat speelkaarten en een hoop

Morreltijd

waarna de hele groep zich verplaatste

gezelligheid maakten dat het nog lang

-------------------------------

richting de nachttrein naar München.

onrustig was in de trein.

> 7 februari Ontbijtje met de directie

Woensdag: aankomst, eCarTec en MVV

------------------------------> 24 februari

Na aankomst bij het hotel

YM sportief -------------------------------

en een goed ontbijt was het ’s middags

eMobility in München. De anderen

tijd voor de eerste activiteiten. Direct

gingen op bezoek bij de MVV. Hoe

werd enthousiast van start gegaan

bestuur je effectief vanuit één orgaan

met een bezoek van de halve groep

alle subcontractors voor bussen,

aan eCarTec: dé beurs voor elektrisch

U-Bahn, trams en S-Bahn? Hoe zorg

rijden. Op de beurs worden alle

je dat al deze 50+-bedrijven aansluiten

facetten van elektrisch rijden belicht:

op elkaars dienstregeling en ook nog

van gedetailleerde accutechniek,

eens met één kaartje bereisbaar zijn?

openbare oplaadpunten tot complete

En vooral, wat kan de Bestuursregio

voertuigen. In de Siemens-stand

Utrecht daarvan leren? Dat legden

hadden we een zeer leerzaam en

drie medewerkers van MVV ons met

interessant - vooraf gepland - gesprek

gepaste trots haarfijn uit.

16

over een pilotproject op het gebied van


Donderdag: Siemens, LKP-tunnel en Pasing Donderdagochtend gingen

programma, wat een belangrijk

mensen zal ontzien. We zagen daar

we met de hele groep naar de

knooppunt is van de Deutsche Bahn

hoe betonpalen gestort worden en

Siemens Locfabriek. Na een intro-

en de S-bahn. Dit station wordt

hoe de bouw gefaseerd wordt

ductie maakten we ons op voor een

volledig gerenoveerd zonder een

opgepakt. Kan Movares hier wat van

rondleiding door de fabriek. Die

grote buitendienststelling. We

afkijken voor 'onze' tunnels?

bestaat uit meerdere hallen, waar

spraken met de projectmanager van

gefaseerd het assemblageproces van

DB- Station & Service AG over de

een locomotief plaatsvindt. Al met al

uitdagingen van dit project. De

zeer interessant! Na de rondleiding

andere helft ging naar de Luise-Kies-

maakten we kennis met de Duitse

selbach-Platz Tunnel , onderdeel van

lunch, inclusief een flink glas bier. 's

een nieuwe ringweg door en onder de

Middags stond voor de halve groep

stad. Een project dat nu veel mensen

station München Pasing op het

stoort, maar als het af is juist veel

Vrijdag: Stadstour, Olympisch park en 1860 München

Zaterdag: vrije tijd en terugreis Zaterdag was een vrije dag voor de hele

Na een aantal bedrijfsbezoeken was er ook tijd voor wat

groep, wat resulteerde in veel verschillende activitei-

cultuur. Met een stadstour per fiets verkenden we de stad.

ten. Sommigen deden voormalig concentratiekamp

De tour voerde ons langs diverse bijzondere plaatsen in

Dachau aan, wat een zeer indrukwekkende ervaring

München - waaronder een natuurlijke surfplaats in de stad

was. Anderen verkozen de natuur en de bergen met

- en eindigde met een uitvoerige uitleg over het bierbrouw-

een uitstapje naar Neuschwanstein. Ook de cultuur

proces en het Duitse Reinheitsgebot.’s Middags was het tijd

werd niet vermeden met uitstapjes naar BMW-Welt en

voor een bijzondere ervaring, het Olympisch Park. Uiteraard

het Deutsches Museum. Voor ieder wat wils! Aan het

sprak het Olympisch stadion het meest tot de verbeelding.

einde van de dag werden de koffers opgehaald en

Naast de imponerende tentdakconstructie riep het stadion

zette iedereen koers naar de Augustiner Bierkeller. Op

bij de meesten van ons herinneringen op aan het EK ’88. Na

gepaste wijze, met een laatste toost, sloot de organi-

de rondleiding ging het ook echt gebeuren…een balletje

satie de reis af. Na de nodige consumpties moest de

trappen op het veld, wat een belevenis! ’s Avonds bracht een

trein weer worden opgezocht voor de terugreis.

deel van de groep een bezoek aan de Allianz Arena en

Wederom een gezellige gebeurtenis, al was bedtijd

woonden ze de wedstrijd 1860 München – SC Paderborn 07

voor velen toch wat vroeger dan op dinsdag! Al met al

bij. Na de wedstrijd was er een gezamenlijk etentje met een

mogen we terugkijken op een zeer geslaagde buiten-

groepsfoto als afsluiting. Niet iedereen was even oplettend,

landreis!

waardoor een enkeling de groepsfoto miste...

17


slimme woningen met smart grids

‘Less is more’ bij Project Management Office

> Door Ron Visser

> Door de hoofden Projectsupport

Movares Energy heeft een intelligent energiesysteem, oftwel een Smart Grid ontwikkeld. Daarmee kan een woning slim en volledig autonoom worden gemaakt, door via een interface met het elektriciteitsnet te anticiperen op de hoeveelheid beschikbare energie.

Om de dienstverlening van projectsup-

raadgevend juristen bij movares > Door Joost van Leeuwen en Sybren Graafsma

port beter op de klantwensen af te stemmen, hebben we de afgelopen maanden samen met verschillende projectsupportmedewerkers én onze interne klanten een waardepropositie geformuleerd voor het toekomstige

Ron Visser: “Een Smart Grid is een

Ruzie met je buren? Ten onrechte een

Movares Project Management Office:

conventioneel elektriciteitsnet waaraan

parkeerboete gekregen? Daarmee

‘Less is more!’ De kracht zit ‘m in het

intelligentie is toegevoegd. Duurzame

kunnen de contractjuristen van

kernachtig verwoorden van alle negen

energiebronnen zoals wind en zon

Movares je helaas niet helpen. Wel

bouwstenen van het canvas, een soort

gedragen zich grillig omdat zij afhan-

met het geven van adviezen over

blauwdruk.

kelijk zijn van het weer. In een Smart

aanbesteden en contracteren.

Grid kunnen die grilligheden worden

De kracht van PMO is het inrichten,

opgevangen. Dit doe je door slim te

Opdrachtgevers verwachten dat een

onderhouden en uitvoeren van alle

sturen: wassen als de zon schijnt en bij

ingenieursbureau ‘allround’ kan

offerte- en projectbeheersingsproces-

netuitval de koelkast een hogere

adviseren. Niet alleen op technisch,

sen. Dit doet PMO voor accountmana-

prioriteit toekennen dan de wasdroger.

inhoudelijk of procedureel vlak, maar

gers, tendermanagers, projectmana-

De privéwoning die we voor het concept

ook op juridisch gebied. Om die

gers en hun klanten. Belangrijke

hebben gebruikt, had al PV-panelen en

klantvraag in te kunnen vullen, heeft

samenwerkingspartners zijn de stafaf-

is voorzien van accu’s, omvormers en

Movares twee raadgevend juristen in

delingen, het lijnmanagement, externe

programmeerbare elektronica. Ook is

dienst. Anders dan de juristen van

leveranciers maar vooral het project-

de meterkast omgebouwd. Dit lowbud-

Juridische Zaken geven de raadge-

team zelf. PMO-ers zijn teamplayers,

getproject, dat we hebben gerealiseerd

vende juristen van Bouwprocesadvies

oplossingsgericht, doelgericht,

met zelf ontwikkelde hardware en

betaalde adviesdiensten aan klanten.

gelijkwaardig en op zoek naar een

relais, sensoren en omvormers uit

Voornamelijk op het gebied van

persoonlijke klik. Hoewel ondersteund

China of via E-bay, heeft ons enorm veel

contracteringsmogelijkheden,

door technologische middelen, is de

knowhow opgeleverd.”

contractvormen en aanbestedings-

communicatie veelal persoonlijk.

mogelijkheden van (bouw)contracten, maar ook bij geschillen. Het maken

De start voor de PMO-ontwikkeling is

van contracteringsplannen, contract-

succesvol gemaakt. Op 23 november

en aanbestedingsdocumenten kun je

werden in een Movaresbrede PMO-

eveneens aan hen toevertrouwen.

bijeenkomst de gedefinieerde PMOdoelstellingen en quick wins gepre-

Wie zijn zij? Joost van Leeuwen en

senteerd. Tevens kwamen de

Sybren Graafsma, twee juristen met

vervolgacties voor 2012 aan de orde

technische affiniteit die begrijpen

om ook echt een zichtbare verandering

waar het bij bouwprojecten en

te gaan bewerkstelligen.

vervoersaangelegenheden om draait. De Smart Grid in de meterkast van Ron Visser

18

Heb je behoefte aan juridisch advies

> Alles over PMO vind je op Mint onder

bij het uitvoeren van je project, neem

Projectmanagement.

dan gerust contact met ons op.


Jacqueline Kramer bij Ladies Lunch > Door Jacqueline Hooijmans

Op 21 november was voormalig minister Jacqueline Kramer te gast bij de lunchbijeenkomst van Iron Ladies. Ze startte het themajaar ‘duurzaamheid’, waarin ze vertelde hoe het begrip duurzaamheid de afgelopen veertig jaar van inhoud is veranderd en wat er al bereikt is. Godelieve Kok van ProRail Milieumanagement gaf een presentie over de plannen van Prorail om de komende jaren energie te besparen. Iron Ladies is een netwerk voor ambitieuze vrouwen die bij spoorgerelateerde bedrijven werken. Behalve netwerken is het doel ook om vrouwen met elkaar te verbinden, elkaar te adviseren, een inspiratie voor elkaar te zijn, nieuwe vrouwen Jacqueline Cramer

in het bedrijf te introduceren en de doorstroom van vrouwen binnen de bedrijven te bevorderen. Meer weten? Bekijk onze pagina op Mint.

Broer en zus: een sterk team > Door Mirte van Manen

Architecten Tjerk en Nienke van de Lune wonnen onlangs allebei een Brunel Award voor hun ontwerp van Tunnelgebouwen Drontermeer respectievelijk Station Emmen Zuid. Ook gezamenlijk werken ze regelmatig aan projecten, zoals aan Lelylaan Amsterdam. Hoe verloopt de samenwerking tussen broer en zus? Tjerk: “Onze band is goed; we lijken op elkaar en snappen elkaar goed. We verschillen ook op bepaalde punten en dan vullen we elkaar goed aan. Nienke stuurt meer op het proces en ik op de inhoud. Nienke is vaak het gezicht naar buiten en regel ik de zaken intern. Daartussen is er uiteraard veel overlap, wat ons tot een sterk team maakt.” Nienke: “Tjerk is veel conceptueler, ik denk meer vanuit de functie van een ontwerp. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat je iets creëert dat over dertig jaar nog steeds functioneert. Het is een uitdaging om met al die regels, wensen en eisen toch iets te

Nienke en Tjerk

ontwerpen wat zowel mooi als functioneel is.” Tjerk sluit zich hier helemaal bij aan.

‘Ad Viseur’ in 2012 weer aan de muur > Door Michel Jungschläger

Na het grote succes van vorig jaar, komt binnenkort de V&G-kalender 2012 uit. Teamleider V&G Michel Jungschläger: “Om onszelf op een luchtige manier onder de aandacht te brengen, kwamen we eind 2010 op het idee om een kalender te ontwikkelen voor relaties en opdrachtgevers. Het cartoonpersonage ‘Ad Viseur’ werd geboren, een Movares-adviseur die opdrachtgevers aan de hand van herkenbare situaties laat zien hoe Movares kan ontzorgen. Vanwege de positieve reacties, opdrachten en contacten die de kalender heeft opgeleverd, zal Ad Viseur ook volgend jaar weer de hoofdrol spelen op de V&G-kalender 2012.” Op de V&G/Arbosite op Mint vind je nog meer foto's, inclusief advies van Ad! > Interesse in de kalender? michel.jungschlager@movares.nl

19


Team MAMBO: verbindt, versnelt Door Mark Wijnands, team MAMBO

Hé, project- of tendermanager, heb je ooit van MAMBO gehoord? Klinkt exotisch hè, maar we hebben het binnen ons eigen Movares hoor. En let op,

Janine Visser

want MAMBO kan bepaalde projecten een stuk sneller maken, resulterend in

adviseur Business Automatisering

goedkopere aanbiedingen of meer winst. Belangrijk om in een vroeg stadium

en Informatiemanagement

van aanbieding te weten! Van oorsprong ben ik bioloog, De collega’s van het MAMBO-team ontwikkelen slimme oplossingen voor het

maar een balletje kan raar rollen.

automatiseren van arbeidsintensieve en repeterende taken. Teamleider Jacco

Nooit gedacht dat ik ‘in de automati-

Brussen: “Wist je dat MAMBO voor een project de hele workflow van technische

sering’ zou gaan, maar ik werk nu

tekeningen heeft geautomatiseerd, inclusief de verwerking van correcties door

alweer zo’n tien jaar met veel plezier

tekenaars in India? Dat ging om tienduizenden tekeningen.”

bij het team. In het begin lag de focus vooral op de kantoorautomati-

NS Reizigers heeft de hele logistiek van gratis koffie voor vertraagde reizigers

sering (Acces, Excel), maar sinds

strak geregeld. Dankzij een webapplicatie van MAMBO. Voor het onderhoud aan

een aantal jaar ontwikkel ik ook voor

overwegen heeft MAMBO voor ProRail een applicatie gemaakt die op een

het web. Daarnaast doe ik ook veel

Google Maps-achtige manier informatie rond een overweg zichtbaar maakt: de

in SharePoint, zoals sites maken en

kabels en leidingen die er in de grond liggen, de eigenaar van de aangrenzende

beheren. Wat mij vooral bevalt in het

percelen en zelfs de zichtlijnen van de machinisten ter plekke. Ideaal voor

team is de goede sfeer, en de

onderhoudsaannemers.

mogelijkheid om zelfstandig te werken. Ook de nauwe contacten die

Jacco: “Het MAMBO-team bouwt applicaties voor internet en intranet, voor

we met onze gebruikers onderhou-

Word, Excel en Access, voor Autocad, MicroStation enzovoorts. Daarnaast zijn

den zijn erg prettig.

mobiele toepassingen ook sterk in opkomst. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zoeksystemen, workflow- en document-management en informatieontsluiting. Zoek je bijvoorbeeld een foto van een sein, ga dan via de Mint-zoekfunctie naar Moogle, kies ‘Afbeeldingen’ en zoek op ‘sein’. Voilà. Werk van MAMBO.” De moraal van dit verhaal: als je bij het opstellen van aanbiedingen de concurrentiekracht van ons bedrijf maximaal wilt inzetten, is het handig dat je van MAMBO hebt gehoord!

Het MAMBO-team staat voor je klaar! Vlnr: Fokko van Dijk, Patrick van Esch, Jacco Brussen, Valentijn Algra, Rob van Mulken, Aydemir Çetin, Gerard van de Sel, Janine Visser en Edwin van Weenum 20


en verbetert bedrijfsprocessen > Team MAMBO > WIST JE DAT... > …het proces om koffie en thee uit te delen bij calamiteiten van NS wordt ondersteund door een door MAMBO ontwikkelde website? > …er een Quality-Portal wordt ontwikkeld voor het ontzorgen van projecten met betrekking tot digitale as-built opleverdossiers (tekeningen)? > …teamleden naast hun werk HBO-studies volgen waaronder Vertaler Engels en Bedrijfskundige Informatica? > …de adviseurs van MAMBO ook meedenken over processen? > …MAMBO niet meteen betekent dat er nieuwe software gemaakt moet worden? > …onze teamleden uit het hele land afkomstig zijn, van Zuid-Limburg tot Den Helder? > …MAMBO-collega’s in de hobbysfeer ook software schrijven en websites onderhouden? > …wij steeds vaker helpen om informatie via het web en op een geo-achtige manier te ontsluiten?

Patrick van Esch

Aydemir Çetin

Klant Gerard Wientjes

adviseur Business Automatisering

adviseur Business Automatisering

projectmanager Beveiliging

en Informatiemanagement

en Informatiemanagement

Wat maakt werken bij MAMBO

Inmiddels ben ik vier jaar

Slagvaardig, innovatief en

zo bijzonder? Is het de veelzijdigheid

werkzaam voor het MAMBO-team.

creatief bij het verbeteren van je

aan expertises zoals web-, CAD-,

Eerste drie jaar heb ik de onder-

projectprocessen. Dat is de ervaring

Microsoft- en mobiele toepassingen?

steuning verzorgd als middelenset-

die ik heb met het MAMBO-team.

Of is het het scala aan projecten

manager voor de afdeling Baan &

Geen dikke plannen van aanpak maar

zoals Eurolocking, databeheer of het

Spoorwegbouw binnen Spoorweg-

direct actie. Zo kun je de gekozen

uitwerken van een nieuw proces en

techniek. Nu houd ik mij als

oplossing direct toepassen en levert

bijbehorende tools? Zou het de

adviseur binnen het MAMBO-team

je dit direct resultaat op in euro’s en

diversiteit van klantvragen zijn, van

bezig met commerciële scopever-

efficiëntie. Heb je het idee dat zaken

advies over het gebruik van midde-

breding voor zowel interne als

in de organisatie of je project beter

len tot procesbewaking software?

externe klanten. En ben ik ondertus-

sneller of efficiënter kunnen?

Zijn het die vakidioten die zich je

sen ook de deeltijdopleiding

Schroom niet en loop gewoon bij

directe collega’s noemen? Is het de

Bedrijfskundige Informatica aan de

MAMBO binnen. Er is altijd een

vrijheid en de uitdaging om nieuwe

HvA gaan volgen. Elke dag ontdek-

luisterend oor. De collega’s van

middelen en technieken uit te probe-

ken wij samen met onze klanten

Mambo hebben elk hun eigen

ren? Het antwoord is nee. Het is dit

nieuwe kansen om aan product- en

kennisgebied en specialisme. Door

allemaal!

procesverbetering te doen. Elke dag

dit samen te brengen krijg je een

is daarom voor mij een MAMBO-

prima mix die tot prachtige creatieve

klantdag, een dag met een tevreden

oplossingen kan leiden.

klant.

21


ACTIVITEITEN KALENDER

Op ontdekkingsreis in Lisboa Door Priscilla van Keulen, Ben Peters en Stefke Leuhery

------------------------------ 15 december

Woensdag

hoe gedetailleerd en levensecht de

Workshop Flitsfotografie

Met een enthousiaste groep Mova-

graftombes zijn uitgehouwen.

-------------------------------

ren en aanhang vertrokken we

Daarna bezochten we de Torre de

 17 december

woensdag 19 oktober naar het

Belém, die vroeger diende als

Bach Weihnachtsoratorium

zonnige Portugal. Vanaf de luchtha-

verdedigingswerk van de rivier de

Cultuur

ven in Lissabon bracht een touring-

Taag.

-------------------------------

car ons naar ons hotel. De vrij te

 18 december

besteden avond was voor ons een

Vrijdag

Bruggenloop

moment om te proeven van de

Vrijdagochtend hebben we te voet de

-------------------------------

Portugese cultuur en lekkernijen.

benedenstad van Lissabon verkend.

 28 - 29 December

Met name dat laatste bleek een

Onze gidsen gaven een rijk beeld van

Cascade kerstcircus

leuke uitdaging. Veel Portugese

de geschiedenis van Portugal

-------------------------------

Pastelaria´s hebben een Neder-

waarbij ontdekkingsreizen, dichters

landstalige kaart beschikbaar met

en beschermheiligen een belang-

bijzondere vertalingen als ´Zilver-

rijke rol spelen. Deze historie zie je

vis´ en ´Kousebandvis´. Met wat

dan ook in veel elementen terug in

goochelen tussen de Engelse, Duitse

de stad: in de gedetailleerde

en Nederlandstalige kaart wisten we

beelden, de illustraties in de

de verassing voor wat we voorge-

voetpaden en in de tegelwerken van

schoteld kregen wat in te perken.

de buitenmuren van menig gebouw.

Donderdag

Zaterdag en zondag

Op donderdag vertrokken we met de

Het weekend was voor iedereen vrij

bus voor een rondrit door de

te besteden. Er was genoeg te doen

buitenwijken van de stad, waarbij we

om je mee te vermaken. Aanraders

op de hoogte werden gebracht van

zijn het expogebied aan de rand van

de laatste ontwikkelingen in het

de stad, het kasteel van São Jorge

land. Overal is te merken dat ook

en de beroemde lift ‘Elevador de

Portugal zich in zwaar weer bevindt.

Santa Justa', die is gebouwd door

Veel gebouwen staan leeg of zijn niet

een van de leerlingen van Eiffel.

goed onderhouden. Gelukkig zijn de

Helaas kwam het einde van onze

monumenten nog wel in goede staat.

reis snel in zicht en moesten we

Sommigen staan zelfs op de lijst van

afscheid nemen van het lekkere

werelderfgoed. In Belém bezochten

weer. Tijd voor de retourvlucht naar

we het klooster Mosteiro do Jeroni-

Schiphol. En nu… lekker nagenieten

mos, waar de ontdekkingsreiziger

met de vakantiefoto’s!

Station by night

Vasco da Gama begraven ligt. Het was zeer indrukwekkend om te zien Torre de Belém

22


COLOFON

Zeilen op zout water Door Gerrit Kremers Vrijdag 2 september was dan zover: voor mij de eerste keer zeezeilen. Op binnenwater en het IJsselmeer heb ik wel regelmatig gezeild, maar op open zee nog niet. Spannend! De organisatie had aangeraden om op alles voorbereid te zijn. Ook al was het thuis op moment van vertrek rustig weer, aan de kust kon het wel ‘spoken’, dus mijn regenkleding, laarzen, zuidwester en eten en drinken gingen allemaal mee. ‘s Morgens vroeg meldde ik me bij de Binnenhaven van Scheveningen. Van ‘spoken’ was geen sprake: met aan aflandig briesje van windkracht 2 had ik zelden zo’n rustige en vlakke zee gezien. Gelukkig stond er verder van de kust af nog wel een beetje wind, dus hebben we daar lekker gezeild. Voor de fun deden we nog een wedstrijdje, waarbij we alle deelnemers de spiegel van het schip hebben laten zien. Aan wal hebben we nog een harinkje gehapt, een biertje gedronken en met een groot aantal collega’s lekker gegeten. Het was een topdag. Alles was erg gezellig gehad. Volgend jaar ben ik waarschijnlijk weer van de partij.

Ondanks de economsiche crisis

Hoofdredactie: Silvia van Ee Redactie: Mirte van Manen Marleen Peeters Ynske Veenstra Jelmer van der Woude Silvia van Ee medewerkers Movares Eindredactie: Silvia van Ee Redactieadviesraad: Infra Jelmer van der Woude Ynske Veenstra M&R Rinske Schukken PV Peter Hoogen Rail Mireille Ros staven Carla Molenaar Young Movares Nora Slot Fotografie: medewerkers Movares familie Van Beek Michelle van der Linden Liesbeth Dingemans OPL Architecten

goed georganiseerd en we hebben het

Vol verwachting

Turn is het personeelsblad van Movares Nederland B.V. en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1250 exemplaren.

Movares loopt weer de Zevenheuvelenloop

kwam Sinterklaas dit jaar weer de

Coverfoto: Ynske Veenstra Conceptontwikkeling: Susan Strampel, Barendrecht Vormgeving: Peter Bontan & Rob Lautenbach Movares Visuals

Movares-kinderen bezoeken, die vol verwachting in het bedrijfsrestaurant

Drukwerk: Drukkerij Mercurius, Zaandam

klaar zaten. De lekkernijen, cadeaus en frietjes stelden ook deze keer niet teleur, hulde aan alle hulppieten! Eén verzoek van de kinderen aan Sinterklaas: kan de baas van Movares

Zondag 20 november liep John Za-

volgend jaar een nieuwe geluidsin-

bicki samen met tien andere Movaren

stallatie in zijn schoen krijgen?

en drie 'inhuurkrachten' de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Movares is al jaren vaste deelnemer bij dit evenement, waar dit jaar dertigduizend deelnemers op afkwamen.

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden gerepro­ duceerd zonder schriftelijke toestemming van de redactie Volgende uitgave: maart 2012 Kopij Turn 1: uiterlijk 1 februari 2012 aanleveren bij redactie Kopij en reacties: turn@movares.nl

> Lees het uitgebreide verhaal van John Zabicki op de PV-site op Mint

SGS-COC-2605

23


Gefeliciteerd allemaal! 12,5 jaar

Edwin van Weenum 1 februari

Suzanne Leijgraaff 1 april

Johan Barelds 1 januari

Diana Nagtegaal 16 februari

Willem Smulders 1 april

Aitor Jense 1 januari

Mat Swinkels 16 februari

Bart van Kuijk 1 januari

Michiel Haffmans 23 februari

25 jaar

Frank Hasper 1 januari

Paul Boersma 1 maart

Ton van Uijtert 12 januari

Jan van der Sluis 5 januari

Terje Kruithof 1 maart

Edwin Luijt 1 februari

Martine Speekenbrink 1 maart

40 jaar

Harm d’Herripon 1 februari

Urmila Ramsoekh 1 maart

Jan van Nieuwkerk 20 maart

Edwin van Wijngaarden 1 februari

Joyce Malawauw 15 maart

René Bergers 1 februari

Evert Hagen 1 april

> De collega's die dit jaar 25 en 40 jaar in dienst zijn, ontvingen op 23 november tijdens het jubilarisdiner het gouden Movares-speldje uit handen van de directie.

[126 woorden]

Smits binaire sudoku Speciaal voor alle collega’s die gek zijn op informatica en computertechnologie leverde collega Cor Smit deze keer een binaire sudoku aan. Deze sudoku bestaat alleen uit de cijfers 0 en 1. Overige collega’s mogen natuurlijk ook de uitdaging aangaan om de puzzel op te lossen. Veel succes! De oplossing vind je zoals altijd op de PV-site op Mint.

Hoe werkt de binaire sudoku? Er mogen slechts twee gelijke cijfers naast en onder elkaar staan. Per rij en kolom komen de cijfers 0 en 1 altijd even vaak voor. In de vakken met dezelfde kleur komen de cijfers 0 en 1 eveneens even vaak voor. Ook in de witte velden in kolom 1 en 2 en kolom 3 en 4 enzovoort geldt deze regel.

Smits binaire sudoku Speciaal voor alle collega’s die gek zijn op informatica en computertechnologie leverde collega Cor Smit deze keer een binaire sudoku aan. Deze sudoku bestaat alleen uit de cijfers 0 en 1. Overige collega’s mogen natuurlijk ook de uitdaging aangaan om de puzzel op te lossen. Veel succes! De oplossing vind je zoals altijd op de PV-site op Mint.

Hoe werkt de binaire sudoku? Er mogen slechts twee gelijke cijfers naast en onder elkaar staan. Per rij en kolom komen de cijfers 0 en 1 altijd even vaak voor. In de vakken met dezelfde kleur komen de cijfers 0 en 1 eveneens even vaak voor. Ook in de witte velden in kolom 1 en 2 en kolom 3 en 4 enzovoort geldt deze regel.


Turn #4 2011